Page 1

СЕРЕДА

19 травня

2004 р. N237 (9544)

Виходить 17 квітня 1937 року

з

Ціна договірна

Газета Броварських міської та районної рад, районної державної адміністрацї"

"

',~

"

"

,

,Політика ' і ми

ІНУКОВИЧ ВІДВЕРТО rоворить ПРО ВСЕ,

В ТОМУ ЧИСЛІ Й ПРО СВОЕ МИНУЛЕ

У кожного є МИНУАе, Своя іс­ торія.

Свої радощі і горе.

Горе,

говориться

1967

в

року,

заяві,

-

ныlй

17-літиій Віктор Яну­

згадувати.

кович

був

ським

міським

рять старі рані.

років позбавлення волі . Звільне­

яке

не

хочеться

Але вже така доля віДомих лю­

-

дей

їхнє

життя

завжди

пот­

рапляє під мікроскоп публічного,

не завжди доБРОЗИ'lI\ИВОГО інте­

rM

ресу.

з насолодою перемива­

ють кісточки, вишукують, до чо­ го б причепитися, як би гостріше вкусити. Такі правила політичної гри,

і

кожен,

політику,

хто

має

йде

бути

у

велику

готовим

до

подібних випробувань і не ремс­ твувати на долю.

Прем'єр-міністр Віктор Януко­ вич говорить,

що не любить ні­

засуджений судом

Єнакіїв­ до

трьох

1978 році за клопотанням депу­ тата Верховної Ради СРСР, льот­ чика-космонавта Георгія Берего­ вого судові справи Віктора Януковича розглянув Донецький обласний суд і своїми постанова­ ми скасував обидва вироки з закриттям провадження по спра­

вах у зв'язку з відсутністю скла­ ду злочину. Таким чином, Віктор

в

душу

йому.

Вважає, що це справа журналіс­ тів або створювати комусь імідж, або знищувати його. А се­ бе воліє презентувати перед

Янукович двічі

людьми реальними і практични­

суджений за злочини, до яких він ще чверть століття тому виз­ наний непричетиим. Тобто, він повністю чистий перед законом. У 1980 році він був прийнятий до Комуністичної партії і прой­ шов численні перевірки, в тому числі комісії партійного контро­

ми

справами.

І

можна

здогадуватися про той

тільки

біль,

що

відчуває цей мужній чоловік, ко­ ли читає чергові твори про ту сторінку його юності, яку він ні­ коли не приховував і до якої не

було питань, поки не зайшла мо­ ва

про

його

можливу

участь

у

президентських виборах.

28

років працює Віктор Януко­

вич на керівних посадах, і щора­ зу при переході з однієї посади

на іншу прискіпливо перевіряла­ ся його біографія. Судячи з неу­

хильного кар'єрного росту, пере­

роках

-

-

був

притягнутий

У

1967

1970

і

необrрунтовано

до

кримінальної

відповідальності і незаконно за­

джували у Верховній Раді на по­ Прем'єр-міністра .

Він

власноручно написав у автобіог­

рафії про те, що двічі був засуд­ жений (у 17 і 20-літньому віці), що ще в 1978 році обидва вироки були скасовані вищою судовою інстанцією у зв'язку з відсутніс­ тю складу злочину. Він ~Iiг би з чистою

совістю

написати:

«Не

суди~шй», і відповідно до закону це було б правильно. Але Віктор Федорович щоразу згадував ці два епізоди юності, тому що він

-

горда людина і не хотів, аби

йому дорікали в нещирості. У народних депутатів тоді не ви­ никло ні питань, ні заперечень, а вони,

певно

документами

ж,

поцікавилися

і

по

цих

і

справах,

ДОТРИl\IdННЯМ законності.

Зате сьогодні ревізії і сумнівам піддається усе. Забуто норми мо­ ралі, забуто демократичні понят­ тя

про права людини і преЗУ"I­

пцію

невинуватості,

забуто

і

журналістські стандарти, що ви­

магають обов'язкової перевірки інформації. жаються чорний

Зрозуміло

вибори, піар

простому,

чи,

спроби

-

набли­

починається говорячи

по­

обмазування

дьогтем.

У зв'язку з цим прес-секретар Прем'єр-міністра Ганна Стеців­ Герман (яку знають як високо­ професійного

вела

ІЗ

оголосила

журналіста),

травня заяву

брифінг,

про­

де

прес-служби

Кабміну і відповіла на запитання колег.

У заяві ще раз було підкресле­ но, що Прем'єр-міністр ніколи не приховував фактів своєї біо­ графії. «Майже З7 років тому, -

тот

благоgарносшь кошорыle

благоgар­

гостеприим-

МИ ,

принималll

наШl1Х

Обмен

офl1циальныl­

gетскими

творческиМI1

gemeIl . .

с уваженuем

«Іроварчанець» 15

Уже

років

наш

ється на випуску авто­

кація автокрана серти­ фікована ДеРЖСТі\Н­ дартом УкраІНИ та

мобільних кранів, пот­

захищена

реба

зростає

дами (<<чорний ящик»),

розвит­

споживацький

колектив

у

спеціалізу­

яких

паралельно

ком

з

промислового

ви­

на

нього

буде цікавитися реальними фак­

тами. А тим часом ці факти такі, Віктора

сьогодні

Януковича­

прекрасний

приклад

для багатьох молоднх людей, які не

мають

приклад

ніякої

того,

перебороти

підтримки.

як

людина

негативні

Це

може

для

себе

обставини, адже молодий Януко­ вич,

що

виріс

несправедливе

межgу

нашими

го­

u

развиваться.

І

найперша

причина

-

брак кош­

ладу,

придбав наш кран, що вирізняється довговіч­ ністю, високою про­ дуктивністю, ~Іатиме надійного, 6езвід:чов­ ного по~!ічника Дій­

лень

сно,

дених

морально

заста­

ріває і потребує замі­

ни.

В

цьому плані

перспективу

на

розрахо­

підйому ван­

тажу до З 1 метра. Розробка Іванівського інституту кран обуду­ вання (Росія) характе­

тів у потенційних по­ ті,

хто

ризується

високою

прохідністю, що ро­ бить незамінним наш «Броварчанець» в умо­ вах бездоріжжя. Незважаючи на те, що остання модифі-

параметрах

режимах.

При

IIt'-

Наостанок хочу '3ау­

татНlИ.

Однак

еКLПАуа­

важити,

ВАТ

що

і

цьому

колектив

«Кранобудівна

фірма «Стріла» вико­ нав план 200З року з усіх texhiko-еКОНО~I1Ч­ них

показників

ІІа

успішно працює lІиніШНЬО~ІУ році.

147 %, у

У ПОРТlj)(:,\і

-_.

Зі\)IUВ ­

контрактів

украінськими в

1'1<.'\,,-

декіЛl,ка

ТіІ

J

З,І ру­

споживаЧёl­

тому

числі

є

замовлення з Узбекис­

-

()VХГilлтер

«'\ІО:JКОВИ;\І

Нашим

центро'.!»

JаСТУІ1НИК

інженера,

начальник

технічного

1\'1.

відділу

Л. Кукушкін.

діЛЬНИЦІ дуже

роль

На

випробувань

відповідальну

відіграють

три

сиротою,

якого

засудження

зір­

вало з учнівської лави в техніку­ мі, зумів і технікум закінчити, і інститут, стати директором авто­

підприємства у 26 років, зробити гідну наслідування кар'єру і на держслужбі, і в науці він док­ тор наук, професор, і, головне, в особистому житті зустріти щастя полюбити жінку, з якою пов'язаний долею вже більш тридцяти років, виховати двох синів.

- Так що ж, - запитує колег Ганна Герман-Стеців, будемо продовжувати вишукувати бруд,

своєї

~Іайс­

справи

]v!. О. Кильовий

та

В. І. Сердюк. Славлять­ LЯ CBoi~1 и спеціаліста­ ~ІИ

тва:

й

J

Інші

виробниц­

Ч"'Ті\лообробки,

: JlJilРIОВ<lННЯ, рI3КН,

ва,

плазмо­

Ilпамповки,

лит­

ГdЛьванічного

по­

КрИТТЯ,

складання,

"JOнтйжу,

регулюван­

ня. І, звичайнu, ре"roн­

до ЗО % З2 тонни. Тож коли автокран, який було придбано по лінії Міністерства оборони України, заз­

тат наполегливої праці

ту усіх типів автокра­

трудівників, адже пра­

нів,

цюють

виробництва.

нав

з

сягає

пошкодження

у

тентні,

нас

самовіддані,

вмілі фахівці, деякі самого

протягом гарантійного

КОЛИШНЬОТО

(18 місяців), це була справжня НП.

як ,

терміну

ко~!Пе­

навіть імпортного

Анатолій ІОЩУК,

--

заснування

генеральний

реМОНТIІО­

ди ректор ВАТ

механічного ІІішриклад,

заводу,

«КранобудіВllа

І'олов-

фірма

«Стріла».

Ми зновуЗбірна України на чемпіонаті Єв­ ропи з плавання завоювала 9 золо­ тих, 2 срібні, 2 бронзові медалі. З них 4 золоті і 1 срібну вибороли броварчани: Олег Лісогор привіз З золоті медалі, Сергій Бреус 1 зо­ лоту і Ольга Мукомол срібну. З усіх міст та областей України першість за кількістю здобутих ме­ далей належить Броварам. 17 травня міський голова В. Ан­ тоненко провів серію робочих зус­ трічей з спортсменами міста, кан­ дидатами до олімпійської збірної України в Афінах та їх тренерами з питань сприяння їхній підготовці до майбутньої олімпіади. Інф. «Нового життя».

ПЕРЕДПЛАТА НА ДРУГЕ ПІВРІЧЧЯ

20.04

-.' ...,...-- ----.. <:,, -.-.--.., . ...-

чи вірити в те, що людина, напе­ рекір обставинам, здатна зроби­ ти себе сама, як здатна пробити

асфальт травинка, що тягнеться до життя? ВероНіка ЛАНЕЦЬ.

с

головного

резуль­

перевантаження

тану. Усе це

НИЙ

() С С'ііlJ';УК

учасників

цього дійства. І "шло хто з них

доля

НИ'lесmво

недос­

ми,

що

U compyg-

СУГТЄВИ:\lИ

гатьох

всіх

БJl1IIМОПО­

gруж6а

попит

робництва та будівель­ ної галузі. До того ж будь-яка техніка рано чи пізно виходить з

купців.

'3

тували

висотою

поведінку

Hage-

роgmЧll буgуm uроцвеmаmь

КРі\Н

одержувала на них вичерпні від­

ЧИВ

МЬІ

у()льнеЙlllе;\І ,

нююние,

реВіlИтаженнями 1S9 разів! Яка техніка таке витримає? І

спецприла­

явно

ВІД'IИВ :

біжними

прем'єра, як людини, далекої від політичних інтриг, до взаєморо­ зуміння і його віру в те, що таке взаЄl\lОРОЗУ"lіння можливе. На жаль, гонг майбутніх пре­ зидентських виборів уже визна­

Б

усmаНОВl1БШl1еся

Та «чорний нщик » :з,\('­

на випробовуємо у ба­

прагнення

что

• поза конкуреНЦIЄIО

-

автокра­

щире

сблuжения.

11

Айн КИВИОРГ, !l13р ropoga СUМQМЛЗ.

uДиницю

дентна відкритість? Вона харак­

Begiim

Б31111~IОПОНI1.'m-

-

кожну

теризує

Н1ІЯ

особую

II

ПУП1l1

е,чся,

роgumелям,

майбутньогu

тих давніХ подій і документами. Про що свідчить ця безпреце­

ніяких

за

сошруgникам мзрии

КамАЗу вантажопід­ йомністю 25 тонн та

саду

викликали

по

Бсем

ваний кран самохід­ ний (КС-55712) на ав­ томобільних шасі від

~ ... . шівів У його гідиості. Так бу­ , . і тоді, коли Януковича затвер-

не

ность

благоgарносшь

лю при ЦК КПРС і особисто її голови Пельше». Прес-секретар додала, що Прем'єр-міністр готовий до будь­ яких запитань і доручив їй ство­ рити такі умови, щоб преса повіді. Прес-служба Уряду дня­ ми організує поїздку представ­ ників ЗМІ до Донецької області, їхнє знайомство з учасниками

вірки

искреннюю

нюю

ся обставини, що в червні 1970 року він був знову засуджений на два роки. І вирішальну роль у цьому зіграли його попередня судимість і невідбутий термін. У

коли

лізе

нашу

ний достроково. Але так склали­

KO~IY лізти в душу і не любить, хтось

КОА..1СКlПІ1Вl1Jll1

котОРЬІй

ции. Также ПРUНОСIІМ uскрен­ От лица PYKOBogcmBa горо­ ga Сl1AAамяз 3сшонской Рес­ публики, его горожан и от себя лично прошу ПРllНять

у грудні

Тому що спогади знов і знов ят­

про

приём,

усшроен Ba;\Нl нашей gелега­

Звертайтеся до найОпижции віддіпень зв'язкv аОо до пистоноw


21

}((jП#f)(іJіifii/

N!!37 (9544) І

ПОЗИТИВНИЙ ІМІДІ ВАНКІРА ОДНІ ІЗ СТРАТlrlЧНИI ПИТАНЬ РОШІ і банки є Г фінансовою осно­ вою розвитку еконо:чі­ ки, підвищення життє­ вого

рівня

людей.

Економічна історія Ук­ раїни повністю під­ тверджує лат:

ЗІ

рівня

цей

посту-

збільшеННЯ,,1

монетизаціі

й

РОЗВИТІ<'О~І

товарно­

грошових

відносин

останніми

рока;\ІИ

від­

бувається значне зрос­ тання

)Іатеріального

виробництва, розвиток продуктивних

сил

у

країні. Відзначення Дня банківських працівни­ ків є підтвердженням вагомості їхнього вкладу в економіку, наше суспільство. TO~IY банкіри вдячні Президенту, Уряду за визнання важли­ вості цієї професії. Банківська система і власні гроші є своєрідним прапором і гербом держави. У 1991 році Верховна Рада доручила мені ста­ ти перши!\! Головою Національного банку Укра­ їни. Першочерговим завдаННЯ~1 було створення банківської систе~ІИ, запровадження власної грошової одиниці, забезпечення ~Ііждержавних рахунків. Тоді ж був прийнятий «3акон про банки і банківську діяльність», і Національний банк України зареєстрував 78 банків. Тим са­ мим була створена дворівнева банківська систс­ ~1a світового зразка. Вже на початку 1992 року введені перші українські ГРОШІ купоно-кар­ бованці, виготовлена перша YKpalНcЬKa валю­ та -- гривня. Відкриття прямих кореспондент­

На фронт Іван Петрович Іваниць­ кий пішов 17-річним юнаком, після визволення Броварів від німецько­

діІ при форсуванні Уссурі і прориві

фашистських загарбників. Удома, у недобудованій землянці на місці спаленого ніМЦЯl\Ш будинку, зали­

му було вручено Подяку Верховного Головнокомандуючого. А дивізії, в

шилася

почесне найменування Червонопра­

Після ВІйни ПРОДОВЖИВ службу на Далекому Сході. У 1950 році демобі­ лізувався і до виходу на пенсію пра­ цював електромеханіком на своєму рідному підприємстві рай вузлі зв'язку, де у 1938 році підлітком роз­ почав трудову біографію. 3агальний

порної Уссурійської стрілецької.

трудовий стаж ветерана війни і пра­

Далі воєнні дії розгорнулися в j\·lаньчжурії. Просуванню нашої ар­

добросовісний труд нагороджувався

ються

завдання

щодо

швидкого

нарощування

капіталу, залучення фінансових ресурсів, вико­ нання економічних банку України.

нормативів

Національного

Українські банки визнані зарубіжними фінан­ совими

колами.

Про;чінвестбанк

входить

до

1ООО найбільших банків, заЙl\lає 47 місце в світі за рівнем платоспроможності. Проте і завдання, які стоять перед банківською системою, є знач­ ни;\lИ. Необхідно досягти більш повного вико­ ристання коштів на кредитування виробництва. Важливе значення )Іає залучення заощаджень населення. для цього потрібно зняти перешкоди щодо зберігання коштів громадян у банках, вик­ лючити підозрілість податкових та силових

МЮІа

з

молодшими

Хутоуського

укріпленого

якій воював наш земляк, присвоєно

сестрич­

мії

ких фронтових дорогах. .. .перший далекосхідний фронт, в одному з підрозділів якого воював Іван Петрович, розгорнув воєнні ДЇІ У Примор'ї. Відповідно до Потсдам­ ської угоди перед радянською армі­ єю тоді стояло завдання ліквіду­ вати :\lільйонну, відмінно озброєну і вивчену Квантунську армію. Бо по­ ки існувало серйозне вогнище не­ безпеки на сході почуватися без­ печно наша країна не могла. При форсуванні повноводної Уссурі, розповідає ветеран, на шляху нашої армії став сильно ук­

дуже

перешкоджала

місцевість,

високі

густі

ВіІні

у

боях

ВОШИ

продовжували шлях

на

СТІЙКО

СВІЙ

Б ку

рення

РОЗВИТl,у

спектру

нових

послуг.

технологій

Тільки

та

розши­

ПРО~Ilнвестбанк

щоденно в режимі реального часу обробляє плil­

тіжних документів на 2 млрд. гривень. для бан­ l<.івської діяльності настав період кредитування реального

сектора

економіки,

посилення

спів­

праці з підприємствами та населеННЯ)I. Важливе місце у вирішенні цих завдань відводиться під­ готовці кадрів. А створення позитивного іміджу банкіра в суспільстві - одне з стратегічних пи­ тань не тільки банків, а й держави. Більшої уваги потребує захист банків-креДlІ­ торів. Верховна Рада України прийняла закон щодо реалізації прав кредиторів, але поки що ця пробле"ш не вирішена. Потрібно впроваджувати цей закон в життя, щоб окремим позичальни­ кам не залишилось жодної ~южливості уникати повернення позик.

Необхідний НОВИХ банків

виважений підхід ПрlІ відкритп 13 y~IOBax нерозвиненості товарно­

грошових відносин, фондового ринку. Банків­ ський капітал і так є неконцентроваНИ;\I, що не сприяє ефективному управлінню ГjЮШОВlОІИ потоками в державі. Особливоі уваги заслугоuу­

ють питання відносин із західни~1И банка~ІИ, які не грунтуються на договірних умовах, тому Ук­

раїна може стати об'ЄКТО:\І фінаНСОВОІ'О шанта­ жу. Вирішення цих питань сприятиме подаль­ шому розвитку української банківської системи.

нагодою, хочу привітати К ОРИСТУІОЧИСЬ всіх банківських працівників із професій­ НИМ святом та побажати нових досягнень на фі­ нансовій ниві України.

3

повагою

-

ВОЛОДИМИР МАТВІЄНКО, Голова правління Промінвестбанку, професор.

і

Особливо

жорстокі,

вання

святковим

медалями

окоп,

танк

-

прив'язував а

коли

вибухівку

обслуга

і

Івана

І. П. Іваницький

року

дістав

Це

йому

шітОЩLеlli КОIl/. люди купками.

Вес/щ. Вітерець повіва з 060ЛОн.і.

ми

вдячні Зil білопінне цвітІННЯ са­

творити.

і

Нещодавно

у МКЦ

«Прометей»

за

сприяння

Всеукраїнського товариства «Просвіта» ім. Тара­ са Шевченка та

облдержадміністрації відбулася «Думи мої, ду­

Тараса Шевченка. У ній взяли участь народні ар­ тисти України, лауреати Національної премії ім.

- Прости ІЩС, проспш! -, плач услід Іщ~догі/l.

т. Г. Шевченка Дчитро Гнатюк та Анатолій Пала­

ПОХ.АLУРО стріча кінна станція.

маренко.

3уmщка. Напруга.

Хлібом-сіллю відомих иитців привітав керую­ справами міськвиконкому В. П. ДворськиЙ . Дмитро Гнатюк виконав пісні на вірші Тараса Шевченка, УКРйIН('ЬКl HilPOДНl та сучасНІ пісні j

б'ють дJвО1Щ.

Доио;,ц! Тарас flовеРНУБСя.

[{piJb верети й рOlЩ на крутих перегонах

Йоги жuтmєобіг JаЛU(НУ6СJl

чий

романси, твори, ПРИС13ЯЧl'Нl веЛИКО~lУ Кобзарю. у виконання .д.!lilТОЛ1Я Паламаренка ПрОЗВ)і"IilЛИ

Молипию. ПРОЛIOВU. Прuпшхда малеча. Висо/(их lІебес ('ШJЯ стедя.

поеЗІЇ Тараса ШевченксІ, твори ОстаПеl Вишні, Ва­ силя Стефаника, Юрія Кругляка.

В найвищій горі .vкраїШL·- Чернечій

Відомих артистів, які є живою легендою укра­

Тепер Його буде оселя.

ОдIlЩ'. nе в одній дщц. Черuечій горі Ві/l. Хоч .місце"'l і & nомuлився, До БОЖОlО суд!! сmоnраведии.А! тієом .V душах (і серцяі осеЛIlВСя. .

їнської духовності, пошанували кошиками з жи­ вими квітами від імені иіського голови, депутат­

ського

корпусу

Броварів,

народного

ЖЕ СТАЄ доброю УТРі1диціt:lO: КОЛІІ чер­ навчальний рік наб­ завер­

депутата

України Віктора Ющенка, ВсеуКраїнського това­ риства «Просвіта» та його місцевого осередку.

володимирзикий.

свого

яке

ми ... », присвячена 190-річчю від дня народження

До КаlІева iJал! дистанція.

до

поколінню,

НаДія ГАМАЛІЙ.

літературно-музична композиція

3e_izeuuu розмай .між халупка.ми. Ввійшли у .містечко - ще oiJші nерпіп.

говий

ЙОГО

«Думи мої, думи ... »

Везуть в трупі Вічність

ли)Каt:ться

і

дів, за щастя жити шд мирним не­ бом Вітчизни, ростити дітей, :Vlріяти і

важкі БОI

поранення

Япо­

здобуло велику і величну Перемогу,

кілька дотів, багато вій­

Два місяці тривали

над

дові відзнаки.

ськової техніки і живої сили против­

ника.

перемогу

шими- прикрашають також і тру­

Міно­

Петровича

знищила тоді основні склади з боє­ припаса~ІИ,

«За

нією», «3а доблесть і відвагу» та ін­

наближався

кидався під гусениці.

~leTHa

Пам'.ті Тараса Шевченка

.V душах

містом ветеран. фронтовика по­

колишнього

кий

контузію.

-

.. .Іде Груди

ряд з бойовими нагородами орде­ ном Вітчизняної війни 11 ступеня,

том

Обабіч шлях:ч

знаками

смертників. Солдат виривав невели­

за висоту Штабна. Під цією висотою

18 'равня 1861

нагрудними

групі».

влаштовувало тут ідеологічні

завмирав,

бойові

трьома

~Іедалl

НШ'ороджений

спілок «3а активну роботу у проф­

команду­

f\'1ужньо І злагоджено діялаіхня ,1iHO~leTHa обслуга на чолі з сержан­

в ід.і\lінн і

удос'l'UСНИЙ

Всесоюзної центрально і ради проф­

диверсії, використовувало самураїв­

ПИНЯТИСЯ.

також

кровопролитні

Вороже

зв'ИЗКУ,'

«3а доблесний ТРУД",

сопках.

на. Навколишня місцевість була пе­ дотами.

f'КСПЛУіlТіщійно-тсхнічного

ВУ:!Лtl

бої розгорнулися під висотою Штаб­

ресічена

роки. За сумлінний і

3ішеl'еНШ1 до «Книги пошани» Київ­ ського

:чужньо

переможний

маньчжурських

52

численними грамотами, цінними по­ дарунка'\1И, па,,(ятни~ІИ адресами,

гли­

нисті І'рунти, чаСТІ дощі. Та загарто­

рі~лений Хутоуський район. Наступ вели у НilДзвичайно складних умо­ вах. Постійно ішли дощі, ріка розли­ лася, повністю розмило шляхи. Японці 'ІИНИЛИ шалений опір. Та ми, aP:-'lія переможців, не С\lали ПРіlВа зу­

КОНОТОПО:'-І.

ці складає

болотиста трави,

Інф. «Нового ЖИТТЯ».

структур, не оподатковувати доходи по вкладах,

легалізувати надходження, які не створені кри­ !\lіналЬНИJ\l ШЛЯХО"І. АНК!.--І зробили впевнений крок у наПРЮІ­

району

японців мінометнику І. П. Іваницько­

ками. Благословила єдиного сина, благаючи Божого заступництва. Певно, те Боже і материнське бла­ гословення і врятувало його на важ­

Н

робництво 37 І\ІЛРД. дол. США. частка кредитів інноваційно-інвестиційного спрямування загаль­ нодержавної ваги досягла 40 відсотків їх загаль­ ного обсягу. Основни)1И сфера"ш кредитування Промінвестбанку є енергетика, )Іашинобудуван­ ня, "Іеталургія, літако-, суднобудування, тран­ спорт, сільське господарство та інші. Реалізу­

ко·rорти ПЕРЕМОЖЦІВ

3

ських рахунків у західних банках і конвертованість купоно-карбованця поклали по­ чаток економічній незалежності Украіни. А СУЧАСНОМУ етапі еконо:чіка України нарощує оберти зростання і переходить на інноваційно-інвестиційну !\lОдель розвитку. Реалізуючи цю державну стратегію, за роки не­ залежності України Промінвестбанк вклав у ви­

19.05

вої професійносТІ підготов­

НИ"І

ки,

.JУЛ1,I·йта)!И їі ціАІ<.ИМ і\lОНlР­

перепідготовки

вищення

та

шд­

кваліфікаЦІІ

навчальних

закладах

в

репо­

НИ\!

напрямка~ІИ. Є

зарахування

Зіl до

ре­ цьо-

РІшення

щодо

по­

11 рофесійного

наВЧilННЯ; І Нl;\Діл у справах

ci~t'i та ~lOлоді міської ради, адже опікувані ними тала­

шення, наш міськрайонний

ну. Це також була можли­

1'0 навчального Зеш,ладу відповідні факультети.

базовий центр зайнятості зустрічає гостей вихо­

вість за сприяння центру зайнятості отримати мож­

Пропозиція університету виникла не просто так. Во­

новиті

BaHЦlВ

ливість стажування на під­

на

ПРИЄ1\lствах,

після того, як представник

потребують ДОПОМОГИ у першу чергу. ОрганіЗilТОРИ

навчальних

заклilДlВ

Броварів, котрі хочуть виз­ начитися

із

в

установах

і

на

ймати

деIлыlol"))

стала можливою тільки

майбутньою

ДУШІ.

Цього

запросили

на

року

ми

подібну

ак­

цію представників Полі­ цейського фінансово-пра­ вового коледжу, ПТУ-4, навчально-виробничого центру творчості ~roлоді та

-

про­

фесорін і ВИКЛilдачів сто­ ЛИЧНОІ'О університету РИІІ.

кових

.

ВІДНОСИН,

~lеШКіlНЦlВ

~IlCTa незалежно від кате го­ рїі зайнятості, учнів випус­

прийшли

організаціях чіста І РilЙОНУ,

навчального

проходження

)і"lасником

навчання

за

індивідуальною

програ;\IОЮ І т. п. Небайдужими до та­ кої форми іНфОроJilціі вия­

консультації

економічним

класів шкіл

студентів

чальних

загальноосвіт­ Броварщини,

місцевих

закладів ...

традиційний

День

Це

нав­

був

відкри­

тих дверей нашого центру ЗilЙнятості.

щодо

l\IОЖЛИ-

та

юридич-

закладу весняного

став яр­

марку товарів,

послуг і ва­ кансій провідних робото­ давців реІ'іону, і особисто переконався у професіона­ лізмі організаторів цього заходу

щодо

налагодження

ділових взаємостосунків із соціальними

партнерами. Пропозицію схвалили, під­ ТРИ:VlilЛИ і взяли активну )і"Іасть в організації проек­ ту управління освіти Бро­

варської міської ради, ди­ ректори і педагогічні колективи шкіл, адже не за горами випускний вечір, а це

ків,

понад тисячу

ЯКИl\l

випускни­

потрібно

72

свої

сили

бажаючих от­

Умови олімпіади були

до&ру ТРАДИЦIIО

І переслідував цей захід єдину ме1У ознайомити всіх бажаючих зі спектром соціальних послуг Держав­ ної служби зайнятості, проінформувати та надати

НІХ

помилилися:

римати повну вищу освіту.

ЗАПОЧАТКОВАНО

вилося близько двохсот ви­ пускників дев'ятих класів та понад півтори сотні без­ робітних. Тепер уже МОЖНil ствер­ джувати однозначно: День відкритих дверей став за­ початкуванням доброї тра­ диції, адже на базі нашого центру ВИКЛilДачі універси­ тету ринкових відносин провели виїзну олімпіаду для випускників загально­ освітніх шкіл Броварів за

ЮIИХ

не

випробувати

екон O~I І ko-технолоГ1 чного

університету. А ще

позбавлені піклування,

олімпіади

роботою, знайти професію

до

діти,

батьківського

при-

рів­

ними для всіх її учасників,

різними дання.

були

тільки

зав­

l'vlайбутні

правоз­

навці теСІувалися

з історії

України,

il

економісти

з аНІ';\lЙСЬКОІ,

-

математики,

усі ПИСilЛИ диктант. І коли за останнім з гос­ тей

зачинилися

двері,

центр зайнятості повернув­ ся до повсякденної роботи.

Та відчуття свята не зника­ ло, а День відкритих две­ рей не став зайвою витра­ тою

енергії.

свято

ще

Звичайно,

повернеться,

же попереду

-

ад­

чимало ці­

кавих

заходів чекають на всіх небайдужих наших земляків. Григорій ПАШНЮК, директор міськрайцентру зайнятості.


31

N!!37 (9S44) .,

19.0S

хто з НАС не пам'ятає каз­

lI[юдуктів, Нішоів. Звичайно, зай­

ку, в якій чарівний предмет, а

шла IJ «Сгшр», У камері схову, за­

саме золотий ключик, допома­

лишивши

rac

покупки, Зустріла колег по робо­

І'е,

ті, Розрахувавшись, я почала від­ микати камеру. І не встигла по­ веРIІУТИ ключик (а робила я це обсрсжно, не поспішаючи), як частина ЙОГО залишилась у моїй

мисною,

героям подолати зло, відно­

вити

справедливість,

стати

щасливим. Так то в казці. А як

буває в дійсності? Тож ПОСЛУ­ хайте невигадану «золотий ключик».

f'vlабуl'l"

казку

про

бill'і\ТО I\JeJ\lК,lІщів

СУМКУ,

пішла

здалися

мені неоБГ'рунтованими, Чому? По-перше, ця lІОСЛУI'а IJ су­ пермаркеті безкоштовна, По-дру­

робити

поломка ключа

не

По-третє,

була

всі

в

ІІ\И мен('

МОЯ

що біЛLllIt' lІе ()іIЖ,IС :!і МІІОЮ роз­

CY~IKiI

ЗclЛИШИЛilСI,

В

камері

~\lJВЛЯТИ

дочскавшись

lIec~', І :ЮВl:ім «ІІРИС~ІІІО»

цьому світі мають здатність руй­

д:шіНКіІ

lJiA

КРРУЮ­

«LГI<I(J»,

[]рива()лIOС У

СІ'І,І:Н,

ЩО

~I,IС~1lJ

1:<11\1<1

,\І<lРКУ

ІІІ'ДОВІ'О,

колегами

пішла д? школи. Ні робочих мате-

я мала ЗМОГУ спіЛКУВilТИСЬ З цією

охоронці

мала робити?

Разом

з

110,

вже

301l0ТИИ КllIОЧИК «СПАРУ» АIiО СКІІІЬКИ КОШТУЕ IiЕ3КОШТОВНА ПОСlІvrА

рідше

Ba~1

в

ч()­

~ІИ

'І'(JИ­

'IЩJe:1

I(I,O~IY:

рік ІІР()­

11О1:~lіХіll(J'І'j,t:я,

де~lОнстративно ПОlJернувся і

пішов,

Зацік(]влені

що

робляТl, I'нтузіа:II\IУ,

.. ,

'ІІ'П'],

Розповідь-пересторога

і

це без Згодна,

-

НРіЩlOва'l'И

'l'уг

неl1ереЛИlJКИ:

lJеЛИК,1 кіЛhкіl:'l'h покупців, довгий

робuчий деш" постійна напруга, І зов<.:ім не це I:lюнукало мене взя­ ТИI:Ь за НЩJO, Л о<.:ь ЩО,

'" Це було У мій N~Ш' народ­ жеШI}!, Дру:\і

:!Р(]ІІКУ

і

КUМ'І'И

ріДІІі, вітали

знййомі, ~Ielle,

запрошуваЛ<1 їх lІіІ І:ІНІТКОВУ

рЮ, Персд роботою ТіlЛl,

'1ilI:Y,

УТ-1

6.00 Доброго ранку, Україно!

6,30, 7,00, 8,00 Новини 6,50 Смачна родина 7,05, 8.05 Спорт 7,20, 8,20 Фінансова погода 7,30 Внесок у майбутнє 7.35 Ера бізнесу 7.40 МІФ 7,55 Православний календар

8,35 Мюзик-бокс 9,00 СІльські вісті 9.30, 11.10, 14.05

Для тих,

хто вдома

9.45 Ситуація 9,50 "Четверта влада" 10,50, 14.25 Служба розшуку ДІтей

11,00, 15,00, 21,00, 21,50 Вісті 11,35 Модна лінія

;\ Ц(' і\УЖ(~ оБР<1Жilt:. Мушу Людмила ТИМОШИК,

15,ЗО Художня панорама

ТIС "Клас

17,30.Надвечір'я" 17,35 Цей таємничий світ 18.00 Антракт 18,30 Фаза

СУБОТА,

llіСТРіІТОР і я звернулась дО НЬОI'О

сам (>IКіІ

З

РУТКУ і віАКРИВ К<І,\lеру,

~IИLlII',

УТ-1 Мюзик·бокс

У гостях у Гордона, М, Кричевський 7,30 Контролер

8,05 Форсайт 8,25 Православний світ 9,00, 15,00, 19,00, 21.00 Вісті

9,30 Зірки, на сцену' 9,55 Я здивую світ 10,25 Ситуація 10.30 Місце під сонцем 10,55 Гармонія душі 11,10 Інновація 11,25 Хто в домі хазяїн? 11.45 Прописи 12,05 Спорт і ми 12.35 «Край» 13,00 Медичний меридіан 13,20 Характер lЗ45 Дорога в Португалію

14,15 Для тих, хто вдома 14,30 Класік-прем'єр 15,10 Релікв;і і храми України

15.15 Рада 16,00 Дзеркало 16.30 Перехрестя 17,00 Футбол, Чемпіонат НЕДІЛЯ, травня

23 6,00

УТ-1 Мюзик-бокс

6,35

Х/Ф «Джентль~ени від­ перевагу

блон­

8,10 Золота Фортуна 8.40 Авто континент 9,05 Клуб Суперкниги 9,25 Крок до зірок 10,00 Дитяча лінія 10,15 Нова армія 10.45 Територія безпеки 11,00 Муз, теленовини 11,20 Модна лінія 11.45 Здоров'я 12,10 Аеросалон 12.25 Сільська година 13,10 Подружки 13.40 Духовний вісник 14,00 МІФ на замовлення 14,30 Для тих, хто вдома 14.45, 19,00 Вісті 14,55 ЧС з автогонок Фор­ Гран-прі Мона­

ко

16,55 Милосердя 17,15 Світ, Огляд 17.40 Аудієнція 18,05 Діловий світ, Тиждень

О'lеlJИДIIO,

кохання,

зір­

У гості до Шевченка Нац, премія - будень і

київським

часом

14,00

19,15 1940 20,05

стали,

Вимоги

Тlс .Ес Клаб

в Іс­

7.

пані!»

Конкурент "Шлягер.

представ-

..

Наодинці з музикою Краса і здоров'я Тlс «Земля кохання,

Вісті міжнародні Вікно в Америку Футбол, ЛЧ, Тижне·

вий огляд

20.З5 Вечірня казка

20.40 "Суперлото», "Кено» 20,50 Мегалот 21,35 Світ спорту 2145 Імена 22,35 Така мода 23,00 Людина року. Відго-

морської зірки»

Тlс -Усі жінки

16,25

Мюзик-60КС Служба розшуку дітей АПВЕ представляє" УТ-2

7,00 дlФ «Древні єгиптяни» 8,00 Прихована камера 9,00 Ранок з Кіркоровим 10,05 Оздоровча система валеОЛQга ю. Зарецько­

2,15

ут-з

службових обов'язків. Поліцейський для

6,00,7,10,8,00,9,00,12,00, 16,00, 18,00 Новини 6,05, 10.00 МІФ 6,25 Шоу і зірки гумору 7,00 Подробиці, Економ, ог7,20

Родина від .А. до .я"

8,20

ТIС "Небо і земля" Справжній детектив

За київським часом

дlФ .Древні єгиптяПрихована камера Х/Ф «У курсі справи» Аншлаг ' Аншлаг l ТСН

ТСН, ПРОСПОРТ Концерт "Гарні жарХ/Ф «Врятуй І збере-

жи"

Х/Ф "Кілька любовних

ІСТОРІЙ»

Х/Ф "Коли усі свої» ТIС

пошуках

мор-

ських пригод»

Феєрія життя "Тарасова церква" До 80·річчя Укра!'н-

16.40

Х/Ф віддають перевагу блондинкам» 0.40 Ера гумору 1,25 Х/Ф "Тарас Шевченко»

УТ-2 Бокс по-справжньому, Ф, Мейвезер - Д. Карлі 8,05 Аншлаг l Аншлаг ' 9,00 Лото-забава 10,05 Імена 10,55 Телефортуна 11,30 Усього доброго l 12.00 Запитай у влади 12.30 Актуальний тиждень 12.45 Домашній лікар 13,00 Арх<місто 13,15 Життя без болю 13,З5 Світ авіац;і і туризму 13.45 Шлях до успіху 14,00 МІс "Веселі мульти» 14,30 Єралаш

7,00

Каламбур 9,05 ТIС "Рятувальний патруль -Гаваї10,00, 17,00 ТIС .ВаЙпер10,55 Дівочі сльози 11,50 Т Іс .Бухта Доусона» 13,00, 17,50 ТIС .Нові пригоди Синдбада» 14,00 Х/Ф .Соло-

15,55

Концерт "Гарні жар­

14.40 ти»

Х/Ф

"Інспектор

Гад-

жет"

18,15 19,30

Поле чудес

ТСН

- Епіцентр Х/Ф "Влада страху» Кімната сміху Бокс по-справжньому, Ф, Мейвезер Д, Карлі 0,20 Х/Ф "Тридцять три»

20,15

22,35 23,15

4.00

УТ-3 Х/Ф "Міс Понеділок» МІФ МІФ «Астерикс із Галіі»

5,25 6,05 7,20 Академія сміху, Краще 8,05 ВВС 9,05 Прокинься і співай! 10.05 Містер Кук 10.40 Караоке на майдані 11,25 Усе для тебе 12.00 Мелорама 12.40 LG-еврика 13.50 ВВС 14,55 Церемонія нагородження .Прем;і МУЗ- ТВ» 18, 1О Шоу і зірки гумору 18,50 Шанс

20,00 20,55

Подробиці тижня Шанс, Концерт

МІФ .Подорож Гуллі­

Концерт -Золота ко-

"Справа

була

в

Пеньковj"

Х/Ф «Вогонь, вода і."

мідні труби» 9,05 Автопарк

Х/Ф .Маля-каратист»

12,05 Коронна страва 12,45, 18,45 Факти Х/Ф .Шкіра»

16,30

Програй мільйон!

17,05

Тlс .Десяте королівс-

Х/Ф "Том і Томас.

ТВО»

«Закусочна на ко­ Прем'єр-ліга,

МІс «Фантаметта. МІс .Планета монс­ трів»

7,50 8,05 8,30

МІс "Аргай»

9_00

Т Іс .Десяте королівс-

тво»

10.40 Програй мільйон! 11,20 Квартирне питання 12,00 Галопом по Європах 12.45, 18.45 Факти Х/Ф "Закусочна на ко·

лесах»

Х/Ф

"Четвертий

те­

нор»

Докладно з Д, Кисе­

льовим

19,05

Х/Ф

«Кікбоксер-3,

Мистецтво війни»

20,55

"Вікна». Новини

13.20 14.20

Тlс "Злодійка» Тlс "Ідеальна пара» "Вікна», Кримінал Т Іс "Салон краси»

15,20 15,30 16,30 17,50

СТОРІЧЧЯ»

«Вікна». Кримінал

18,00 20,00 21,00 22,00 22,20

НОВИЙ КАНАЛ

Х/Ф "з якої ти плане­

ти?» 22,55 Автопарк

2З,30 Х/Ф "Лепрекан.

Під­

6,30, 7.30, 8,05, 8.45 ЙОМ!

Ре­

7,00, 9.00, 19,00, 1,00 портер

МІс

7.05

"Пригоди

Джекі

8.00 8,15

ТІс "ЛеДІ Бомж" 10.15 Т!с «РЯТУВ<J:льники-2"

1105, 19.25 ТIС "Комісар PCKL:-' 12,05 Шоу І. Найди 13.05 ХjФ "Дуети» Міс "Седрик» МІс "Мисливці

15,05 15.25

ницький шлях- 2»

17,10,3.50

Синклер,

Х/Ф "Жагуча помста» Х/Ф "з якої ти плане­

ти?»

Х/Ф "Шкіра» СТБ Х/Ф "АФоня»

Т/с "Наш Чарлі" 10,00 Т/с "Володар ЗВІРІВ' 11,00 Т/с "Команда "А» 12.00 дlс "СВІТ ДИКОІ при-

12,30 Нові українці 13.00 Рейс 13,20 www,Європа,lіfе 13.40 Міс Донбас-2004 15,30 Т Іс "Пуара Агати Крісті»

Кунсткамера

Служба розшуку дітей

9,05

Х/Ф "Лев Гурич СИНИ'І'

МІс "Сильвестр і Твіт,

СТБ

6.45 Х/Ф "Зорро» 9,00 Тlс "Наш Чарлі" 10,00 Тlс "Володар звірів» 11,00 ТIС «Команда "А" 12,00 дlс «Світ дикої природи»

Х/Ф "Король повітря, Зоряний клон» 14,20 Колія 14.40 Красива квартира 15,05 Автостиль 15,30 Тlс "Пуаро Агати

12,30

Крісті" 17,30 Х/Ф "Король повітря, ПовернеННЯ>1

Х/Ф "Відпустка за свій

раХУНОК>1

Бізнес· студія Х/Ф "Улюблениця

викладача"

7,55

церква Христова

8,15 8.40

МІс "Мишеня Лапич" МІс «Скубі-Ду І Скрап-

пі-Ду»

Заманським"

ТЕТ Ди­

вися! 7,00 ТIС "Прості істини»

"Район

Беверлі­

Деталі ТIС "День народження

8,30, 23,00

9,30

Буржуя-2»

10,30

ТIС «Королева мечів»

1130, 20,30, 1.00

Істор;і в

12.00

Іванов ШІСТЬ каПІтанів", "Золо­ то) знтилопQ.·:

МІФ "Веселі мелодіІ" 15ЗО МІС "Пригоди Марко І

15.00

Джини»

Т/с "Прості істини,,, 16.30 ТIС "Четвірка нежда­ них нахлібників»

16,00 17,00

Т Іс

"Район

БевеРЛI­

Хіллз»

ТIС ·РаЙон Мелроуз» 21,00 Т Іс "День народження Буржуя-2" 22.00 Тlс "Королева мечів" 0.00 ТIС "Згадати все» 1.30 Хіт- ТВ

19,30

київ дlс "На перех­ рестях ПЛLlнети Земля»

7,00, 19,00

7.30, 13,30, 15.30, 1630 17,30, lВ,30, 20,30,

вися!

МІФ «Світлячок"

"Велике прання" у концертному З<J:лі "Ро­

сія,-. 'І. 2 lЗ.ОО ОСЛ.-СТУДІЯ 1400 ХіФ ,Привид замку rv10РРИL:віль 16 ОО Полундрз' 16.30 Те "ЧеТВІрка нежда·

Х Ф "Чаклунська лю

17.10

БОГ3ТИРСЬКJ ігри 1В.15 Х, Фlвnн В"сильови"

них нахлібників»

ЗМІНЮЄ професію>·

Х;ф "Украдені серця,

20.05

чи Двоє біля моря" ХjФ ,,202, Винищувачі

21,50

примар"

Х/Ф "Майже вагітна»

23.45 1.35

За гроші Світ індійського

17,00

ТIС "Агентство моде-

лей>' КВВ, Укра;нська ліга Ти - супермодель ' 22.000СЛ,-студія

18.30 21.00 23.00

кіно.

0,00

Х/Ф "Зіта і Гіта» Х/Ф "Украдені серця,

1,зо

Вася іп

ТIС

lВОО, 2З.ЗО Ди

9,05 МІС "Сильвестр і Твіт

мо. І ДЖl!ррі»

9.50Зх4 10.30 Божевільний день

лей" Хіт- ТВ

МІФ

"Пригоди

бла­

13,30

Х/Ф «Іван Васильович змінює професію» 15,15 Х/Ф «Фанфан- ТюльПаН"

18,20

Репортер

Заборонна зона Х/Ф «Ейс Вентура

природа кличе"

20,05 Святковий концерт 22.05 Фактор страху- 2 23.10 ГолІ 0,15 Х/Ф «Касабланка» 2.00 Х;'Ф "Фанфан- Тюль­ пан"

3.35 Х/Ф "НІКІта"

5.25

МІФ

9.00

ХjФ "ЧаРІВНИК Смараг·

дового МІста"

8,10

М/Ф

-

Х/Ф "Гомер І Едці"

16,00

Полундра l ТIС «ЧеТВІрка нежда­

16,30

"Не

в

капелюсі

Х/Ф

14,00

"ДІТИ

капітана

Гранта"

1535

МІс "Чарівні негідни-

ки»

16,З5 МІС "Кріт І його друзі» Приватна

17,00

школа, Лі·

цей "Гранд»

1 7.З5 18,35 1В,50 19,30 20,00

Т /с "Окаванго» Подолання Поради лікаря Пелеха Чорний квадрат Щоденник фестивалю

"Київ травневий- 200Ф, ВеЧІРНЯ казка "Сони-

20,15

ки"

Новини з вітрини

20.25 21.00 21,15

Дозвольте запитати

21,30

Х/Ф "Сон»

Парламентський день

Один У кубі

8,00

М, Луків. "У храмі ко-

Д/Ф

"Громадянин

Андрій Сахаров»

13 ОО 13 35 1430

Будьте здорові ' Т /с "Спецефекти» Парламентський віс-

ник

1515,1900Музика

15.35

Мjс,Чарівні негідни­

ки

Перлини

16.35

клаСИЧНОI

музики

17.00 17,35 17,50 18,15 18.35 19.15 20,00

Кольори туризму Гаряча тема

Хіт-базар Шлях до успіху Споживач Телепрес-клуб

20,55 21.00

Ансамбль

"Сінгарел-

Новини з вітрини

Доброго вечора, кия­

НИ!

21.ЗО Х/Ф "Тарас Шевчен' КО"

23.40

Х;ф "Викрадачі"

них наХЛlбників" 17,00 Тlс "Агентство моделей" 1В.30 КВВ, Українська ліга 21,00 Ти - супермодель ' 22.000,С.Гі.-студія 23,00 Вася ін da 110use 0.00 ТIС "Агентство моде­ леЙ'1 1.30 Хіт- ТВ

київ 7.00. 15.30 МІФ 7.ЗО 13.30, 15.ЗО 16.ЗО, 1730, 18.3О 20.30. М, ЛУКІВ

-,У храМІ

12:'0,18.50 12 ЗО Х!ф ДИННІ

J

Музика ,Нов,

пригоди

МікКІ"

І З.40 Згадай мелодію '

супермодель '

14.00

8.00

І ВОО, 23.ЗО Ди­

ВИСЯ!

7,00

в

дет~лях

Ти

МІс "Загін "Галакти-

ка"

ФРJ..нцісю>

lJ.l,ЗСНl)'

9.30 КВВ, УКР::lI'НСЬКЗ ЛІГ0. 11.30 2О,30 1 ОО Іпор"

2З.ЗО СТН ТЕТ

6ЗО,

700, 16.05 МjФ 7.30, 1330, 15.30, 16.30, 1730, 1830, 2030, 23.30 СТН 7.55 ,,5 ХВИЛИН J В, 3аман-

12.00

ТIС "Провінці·

алка"

ла"

13.000С.Гі.-студія

МІФ "Скубl-ДУ"

китного лицаря»

17,00 17,20

моде­

8.ЗО IlОЛУНДРQ.1

МІС "НОВІ пригоди То-

11.10 11,50

IТO[lse

київ

ТЕТ

9.30

da

"Агентство

чи Двоє біля МОрЯ>1

6.10 МІФ 7,00 БогаТИРСЬКІ ігри 7,25 М/с "ГаРГУЛЬІ"

му серці»

12,30, 23.40

11.30

деталях

в 11IК3РЯ)

бос'

11,ЗО Т Іс «Максима в моє·

8.50 Вісник роботодавця 9.00 Х/Ф «Сон" 1 1.00 Економічний вісник

В,30 Полундра '

12,00

14.45

Молодіжна телеслуж­

ба

хання"

Х/Ф "Зіта і Пта" (У пе­ реРВІ - 1235 Запитайте

1650 PenupTep

Відсвіт

10,30 11.00

ським»

Х/Ф "Нові пригоди ка-

пітана ВрунгеЛЯ1'

8,20

Світ індійського кіно

Т Іс «Жюлі Леско» Х/Ф «Чудовий воїн»

1,00

23,ЗО СТН

9.30 КВВ, Укра!'нська ліга 11.30, 20,30, 1.00 ІсторіІ'

11,15

8,00

9,00

13,35

Тlс "Район Мелроуз»

13.00, 18.30 Крісло 14.00 МІФ "Шість

мають! 10,35 За гроші

Україна енергетична

НОВИЙ КАНАЛ

МІс "Гаргульї»

Т Іс

хвилин з В,

7,55, 20,55 ,,5

Х/Ф "Бджоли-убивці"

6.30, 9,00, 18,00, 23,30

7,00

ті»

тІ"

Х/Ф "Четвертий тенор»

5,25 7,35

9,ЗО МІс "Нові пригоди То­ ма і Джеррі» 10.00 Посміхніться, вас зні­

6.30.900,

пі·Ду»

дитинко,

СПИ»

4.40

НОВИЙ КАНАЛ 8.05 МІс "Пуч .... иНі"

Х/Ф "Бджоли-убивці"

3,35

19,25 Х/Ф "Зорро» 21,55 Х/Ф "Вага ВОДИ" 0,10 Х/Ф "Ціна голови»

0,30

пе­

бов»

2.10

22,00

-

Х/Ф "Чаклунська лю·

22,25,4,35

17,30

22.40

ТIС "БаФФі

реможниця вампірів»

20,25

Зона ночі 1,55 Х/Ф «Спи,

Сторінками тележурна­

19.20

за

15.50 Міс "Спайдермен» 16.15, 6.50 Т/с "Заколот­

1,30, 3.45, 4,30, 5.20, 645

МИ"

3,35

3НІ'

23.20

Друга гра сезону

0,35 2,05

Н

деталях

Репортер. Бізнес Посміхніться . вас

Х/Ф "АФоня»

.Джон

ся скаргою нашої авторки. Отримала А 1. Тимошик свою сумку, але не вибачення. Вig пра­ цівників супермаркету «Спар» go цього часу... ні пари з вуст.

Хіллз»

Тlс "Злодійка» ТIС "Ідеальна пара» "Вікна», Новини «Вікна». Спорт

Тlс

,IДЖl'

7,30

Принцип доміно "Вікна», Столиця

кін»

цар»

18.00

13,00

2.30

ICТV 5,20 КВВ, Прем'єр-ліга, Друга гра сезону 6.45, 7,30 Погода 6,50, 13,00 ТIС .ТемниЙ ли­

16,10

роди»

,15

22.45 Х/Ф -Фара» 0,20 Х/Ф -Галліполі» 2.35 Х/Ф -Дивний світ»

14,00

дlФ "Найбільші злочи­ ни і. судові процеси ХХ

0,10

В,З5 МІс «Скубі-Ду і Скрап­

лесахn

КВВ.

свІ­

привидами"

дlФ «Світ дикої при-

Х/Ф "Король повітря, ЗОРЯНИЙ КЛОН»

13,00 14,25

19,05 Х/Ф

ють кавалеРІВ»

роди»

700, 7,35 Погода 7,05 Перехрестя

21,15

«Вікна", Столиця Принцип доміно 10,20 Х/Ф .ПідкорюваЧI гір» 10.40 Х/Ф "Метелик. 10,50 Х/Ф "Дами запрошу­

7.05 9,00

ICТV

Х/Ф

в

дюнах»

12,20

тор Р. В . .лог.вuн, котрий займав­

,\І()СЇ

Ml'

док»

МiJ.ють~

лу «Плейбой»

Х/Ф "Месники»

5,25

11111,

910, 1805

8,50 9,00

0,00

Городок Шанс,Моdеl,uа

лиЩІ»

10

()UУРИlJОI

22,ЗО Час "К» ТIС "Безмовний

лійському"

Мисливець за привида­

Подробиці Церемонія нагород· ження .Преміі МУЗ· ТВ» 23,50 Х/Ф .Сезон у чисти­ З,

СТБ ТIС "Пристрасті по-іта­

23,00

Х/Ф -Злодюжки»

лекція»

18,20 18,55 20,00 20,35

9,50

545 МІФ

18,30 19,15 19.45

дітей «Джентльмени

года

8,10, 19,10

7.40

ут-з

6,05

МІс .Кмітлива Шерон»

7.45, 8.45, 12.45, 18.45, 21.45 Факти 7,50 Ділові факти 7,55, 8,55, 22,00 Спорт 8,00, 9,00, 19,00, 22,05 По-

вера»

Корисна розмова Крихітка

20,35 Вечірня казка 20,50 "Кено" 21,00 Вісті тижня 21,55 Спортклуб 22,50 Служба розшуку

пригоди»

14,15

ни»

4.40

Х/Ф "Трест, що лоп­ нув", с. 3, Х/Ф "Жагуча

7.15

ТIС "Династія»

13,20

МІс .Веселі мульти» 14,З5 Єралаш

0,25

трасть»

«Вікна". Бізнес 7.З5 Т Іс "Довго дорога

2

ки-мутанти ніндзя. Нові

7,15

Ч()І'[)

Чана»

6,35 Служба розшуку дітей 6.40, 8,05 ,,300 сек/година» 6.45, 16,00 МІс «Черепаш-

На своїй землі

22.15

лу .ПлеЙбоЙ0,35 Х/Ф "Віртуальна прис­

6.20

вилUСЬ, чим закінчилась її епопея із «золотим ключиком». Чарівни­ ком тут став giлbничний інспек­

віДШКОДУI: Зil мене ;\uитки великодушніl:'\'І,I), Ю}lВ I\\1К­

1.1 О

Сторінками тележурна­

Х/Ф «Солом'яні пси»

Епоха. ХХІ ст, Ліки майбутнього

12.30 1240

ної влади

5,50

ilAi\lilliC'I'[Jil-

23.00

жах»

.Повітряні теро­

почку», с.

14,00

18,35 19,30 19.55 20.10

Ше­

рон»

16,25

0,00

бlИТИ

~ІШО \Ііі Цl' ГJіЛI,IIl(' 11 1J<lIЮ) , \:\lіР}IВ-

2,20

ICТV 4,З5 Х/Ф "Про Червону Ша-

Караоке на майдані

Шанс , Герої Данієлли Стіл, Х/Ф "Благословення не­ бес., с, 2 13,15 LG-еврика 14,25 МІс .Каспер» 15,15 МІс «Американський ХВОСТИК Фейвела» 15.40 Тlс -Пані Перемога-

16,50

.Кмітлива

Проте цьо['о разу

!ЧіЛ,I,

ристи»

Х/Ф "Під час виконання

14,50

Природний відбір Подробиці, Підсумки

Х/Ф

0,30

4,20

15.55

Подробиці Концерт -Золота ко­

дня

НБА, Тижневий огляд

12,55 1З, 10 13,20 1340

Академія сміху, Кра­

ще

23,05 0,05

1,15

9,25 1О, 15 11,00 12,20

том кави»

МІс

П[JOІН~ЛИ,

І:У~ІКИ ТіІ" '1()~IYI:L Ш' ГJy,\() Т()Аі він :\ О()УРI'IІI1ЮI (Н 'І'іIК і 11l'.\IНJ:IY­

мене про реЗУЛhтати, неревтомлюв(]ти Щ'­

леКЦІЯ»

740 МІФ 8,10 Планета Здоров'я 8.40 Городок 9,20 Бадьорого ранку! 10,00 Смачно з Б, Бурдою 1040 Камера сміху 11.15 Природний добір 12,15 ВВС

го

10,20 Чітко і ясно 11,00 Пенсійна реформа 11,30 Людина і закон 12,00 Приймальня столич­

23,00

заяву

lJilC

знаю Тlс .Жінка з арома-

не

тор посгавився АО [\lеlIе 1І0БЛі!Ж­ ЛИВО, І3ін cKa3ilВ, що керуючий

Т Іс "Чи боїшся ти темряви?» 19,40 ХjФ .Том і Томас» 22,15 Х/Ф "Незбагненний

20,00 20.40

22,15 ТIС «Менти" 23,25 Тlс -Антитерор" 0,50 Тlс .Оригінали"

ти,

15.З5

- відь'

ми"

17,25 Хочу і буду 18,30 Т Іс 'Ундіна. 19,30,0,30 ТСН 20,00 ТСН. ПРОСПОРТ 21,15 Чекай мене

КОМlІлеКI:У м, БРОlJilРИ,

Вig pegaкцiї: ми зателефонува­ ли go Аюgмшш Іванівни і поціка­

16,50 N кілометр 17,05 Я усе про вас 19,00

МІН свята

0.55 1.25 1,30

~юю

ЙОІ'О

штурмом Я не МОІ'Лil ,собі ДОЗВОЛИ­

~leHe

18,05

15,30, 20,15 ТIС -Кавалери

ляд

свята

13,10 13,25

не

земля надіІ.)

14,55

,,1+1.

ками

ляє,

псредати

реліКО~1 тих клонотів і неЗРУЧllOl:-

мене

убивства,)

За

IІРОХі\ННЯМ

I:ЛУХі1ТИ

Сніданок з

13,ЗО

1'01'0

відомити Не буду

1О, 1О Цей день в історії 10,15 Бачу землю І 10,35 Грані пізнання 1 І ,ОО, 11,55 Зірки над

12,10 12.40

до

нісТР(]ТОР ним КОРИI:ТУВіlВСЯ, ТО і з ІІИМ би траllИЛОСЬ подібне, Але

ТIС "Ундіна. ТIС "Земля

11,05 11,20

КЛЮЧ

керуючому, зареєструвати й і ІЮ­

ського радІО

динкам»

ЩО зробила це неll<1В­

вчитеЛЬКil НilвчаЛЬНО-ВИХОВIІОГО

ж ЛЮДИІІОЮ, У КіІ()інет кеРУIOЧОI'О

вувала, Опісля я написала заЯIJУ на ім'я керуючого і занесла в су­ пермаркет. Вийшов 'ГОЙ же адмі­

бун lІilДЛО~lлений і якби сам ilДMi­

України, «Дніпро» (Дніп· ропетровськ) - "Дина· мо» (Київ)

22 травня

мула-І,

7.40 9,05

12,00,

Студія "5,, Сімейний альбом П'ята чверть'

дають

IIОЯI:IIИ'l'И,

УТ-2

на каблу-

ках»

6,00 6,25

ріалів, ні окулярів, ні ключів від кабінету мені не повернули", Настрій був зіпсований, ТИСК піднявся, ТОМУ що дуже перенер­

18,50 Вісті, Діловий світ 19,10 Саме той 19.40 Наша пісня 20.40 Вечірня казка 20,50 "Кено. 21.40 Світ спорту 22,00 Бути жінкою 22,20 Національний інтерес 23,00 .Підсумки. 23.25 Абзац 23,30 Спорт 23,50 Вірую 23,55 Темник 0,25 Ера гумору 1.20 Ситуація 1,25 П'ята чверть 1.50 Галерея 2.20 У світі єдиноборств 7.00, В.30 702 ТСН

ТО

II '(j" :и Х И 1Ц,1'І'И,

руці, :Звернулась до адміністрато­ ра сунсрмаркету, З широкою ПОl:мішкоlO ІІа обличчі підійшов до мене симнатичниЙ· МОЛОДИК і з(]питав: «Що, ключик зламали? Платіть чотири гривні, а тоді от­ римаєте свої речі», Я спроБУВilла

земля надїl>,

12,05 Наша мова 12,25 Поздоровляю вас" ІЗ, 10 Така мода 13,35 Пам'яті М, Руденко 14,30 Від сузір'я до сузір'я

16,30 16.40 17,00

~lilЛil

}\ Bl"I('BAol:-

щоG піДКУIlИТИ I:lJіжих

П"ЯТНИЦЯ, 21 травня

16,00

}\

погляд

КРИЛОВіІ «У СИЛl,1l0ГО всеГДі! без­ силI,Jlый ВИ IIОЩП» , 'Іогось саме НОІІ,І ЗI',Iі\<IЛ<lI:I, Чl'lІі У ЦI'Й 1\10~І('ІЛ', !\ }ІКЩО нідвl'РТО, 1'0 ~1l,Hi ()ул() :ЮI\СI~1 11(' l:'І1іllllJO, І не ТОМУ, "і() К;\І()'ІИК «( 'ІІ,ІРУ» ІІИ}ІВИВСЯ ДЛЯ ~H'III' «,\()J\()ТІІ,Ч», ,І ТИ~І, щО тричі lIЮСI() 11 І)\I('Аі 11 К()І(), T()HO~I розмо­ ІІИ ,lд,чіIlIСТР(IТОР cy"(~pMapKeTY ІІІНІІJYJ:',ИВ \IlJl() ЛIiJДI:I,КУ l'іАІlість І

ІІа прохаllНЯ ІІарізати <':ИРОКОllче­ НУ ковбасу ОI:О()ЛИВОI'О

відвідувачі,

переводили

І що ж далі? Пам'ятаєте байку

'I'P,IIINI-

:1<lклаАУ

І

1II'IЮКОIІ,IЛ<lI:I,

давці

ЛЛ!~

'І,ІІ:Л~НІ,КО

нс

нора­

-

і\ИlJ ~II'Hi I:каРЖИТИI:Н КУДИ :IilВГОД-

на­

Широ­

віАвіДУВ,I'lів,

на<.: т,lк

покунців

на адміністратора, то н(] мене",

КИЙ ilI:ОI)'I'И~lеIlТ HIJOAYK'I'ilJ, ЧИI:ТО­ та, ШВИДКІ' об<.:ЛУI'uвуваннн, ЗРУЧІІИЙ реЖИ~1 (JО()UТИ ВI:I' I(l' ~IYI:I,

Рt''1t'Й

чого, Я ЗНОВУ зайшла В <':УllеРЧ,IР­ кет, Боже l Яка бажаНіІ зу<':тріч l Усе ті ж ЗIШЙО~lі обличчя, I3третс

нуватися, і це природньо, Що ж я

В ']'UI)І'ОIЮМУ AO~li «/\і:ю» lJіАКРИВ­ I:УІII~Р~IЩJКI"I'

і що віNІовіДilЛl,ності за

:1(j('IНсЖI'IІI1Н

ІІІОІ'О ~liCI',1 були :IіІАUIЮЛ!'lІі, КОЛИ СЯ

ніг ДО галони, I:каЗilВ,

:1

схову, 130НИ ВЖІ' ПОЗilДУ, Л ЩО Ж попереду? Пройшло 1() Анів, !Іе

нав­

речі

'Гей, }!кі були lІов'Н:lilні :3 ТИ~І, ЩО

КО-

х.зння"

9,00 Споживач 9,20 Хіт-Оазар 9.50 Х/Ф "Тарас Шевченко" 1150 . Дlс "Подорожуючи

КВВ. Киівський клуб

14.30 1545 16.00

Подолання

16,20

Х/Ф «Інспектор Гулл",

Візит

с. І

17,30

Життя без влади діа-

бету

18,00 18.30

Київ класичний

19.00

ТIС "Спецефекти"

20,00 20.30 21,00 21,30

Мерія Киівські мініатюри

СТН. Тижневик СТН-спорт, Тижневик

Т/с "КІНЬ білий"

22ЗО ПіСНІ, народжені Укра­ ІНОЮ

23.00

Щодuнник фестивалю

"Ки'ІВ травневий- 2004>,

2З.20 Х/Ф "ЧаРІВна біЛа ніч" о.зо Х/Ф

"RSVP"


19.05

Aopora Коли я вирішила переїжджати до

Броварів,

висунула

умову

агентству

нерухомості:

квартира

повинна

знаходитись

поблизу

церкви. Божою волею так і стало­ ся. Одразу захотіла освятити нове житло,

тим

більше,

що

воно до

мене істинного господаря не зна­ ло:

десятками

квартирантам.

років

здавалося

Стан,

зрозуміло,

коментарів не потребує. Але зап­ росити

в

це

«розвалля»

священи­

ка було незручно, то вирішила спочатку його впорядкувати, а

-

АО храму

-

А сьогодні?

Мабуть,

стільки

у

моєму

благання,

голосі

що

було

-

Сьогодні після служби

вячення зілля, потім

-

-

освячення

І я дочекалась. Після освячення квартири в ній панує благодать. Вирішились такі проблеми, які без чудодійної сили Божої вирішились просто не мог­

глибині душі я усвідомлювала, що

А храм св. Петра і Павла став

діється: почала роботу без благос­

мені рідним. У ньому є особлива

темпами,

хоч все

і

черепашачими

ж таки

завершався,

залишались абсолютні дріб'язки, на які за доброї години потрібні були хвилини, а витрачались дні.

Часом такий відчай охоплював! Наближалося свято братів Мак­ кавеїв. Підготувала зіллячко для освячення і зібралась до церкви. Несподівано зявилась думка: не буду чекати кінця довгостражден­

благодать,

тому й не дивно,

керівник А. Г. Фіщев.

що

хідні, як мовиться, яблуку впасти

ніде. Але ось-ось завершиться бу­

-

дівництво нового храму

Якось довелось почути розмову:

-

Проїдеш по Київській мимо далі,

після

воруч? Як вона довго будується!

Це фраза боляче відгукнулася в наша, що наша церква споруджу­

помагаємо!

Зараз отець Олександр у складі

. очолюваної

групи

Владикою

священиків,

политом Київським і всієї Украї­

мрією підійшла до храму, схили­

ни, перебуває Єрусалимі. На цій

лась у поклоні. Коли підвела голо­ ву, бічні двері церкви відчинилися і вийшов отець Олександр. Я його ніколи до цього не бачила, але

священній

Володимиром,

землі

його

митро­

молитви,

і за нас, броварчан. Божа поміч нашому пастирю у тих молитвах.

Будинку

дитячої

винагородами,

які

надав

президент Торгового «Ліза». ПОПt'реду у броварських

черговий мен:

дому юних

тенісистів­

спортивний

відкритий

екза­

турнір

«Олімпійські надії», в якому

та

участь

кращі

ко­

манди Київщини. Петро ЛАВЕР,

начальник вімілу з фізичної культури і спорту міської ради.

дентів, викладачів та співро­

бовської

бітників «Відкритого l\Ііжна­

Тетяни КурбаІ<ОВОЇ, Ганни Царьової, Анатолія Аренда­ ря, Ігоря Жмудя (плавання), Світлани Бабути, Світлани Іванюк, Катерини Воронець­ кої, Віри Бойченко, Тетяни Хуторної, Олесі Легкої (бас­ кетбол). Не поступаючись своїм ро­ весникам у волі до перемог,

Міжнародного

молоді міста спартакіада сту­

до

(настільний

вершин

сягнень,

ника

на

цих

параолімпійських

-

ігор в Україні

теніс),

спортивних

виступали

свят. Під прапорами заснов­

розвитку на»

-

«Відкритого

університету

людини

«Украї­

на спортивні майдан­

чики

вийшли

команд

учасники

вищих

закладів з

навчальних

ll-ти міст Украї­

ни. Спортсменів привітали і виступили

з

напутні",!

сло­

вом представники Київської облдержадміністрації та Бро­ варської

до­

райдержадміні­

страції.

аре­

нах

броварського спортив­ ного комплексу «Спартак» та «Купава» й представники І Всеукраїнських ігор серед студентів-інвалідів, що відбу-

успішні виступи на спартакі-

Раїса ЧЕКАЛЕНКО,

повідь почула:

візьмуть

і

нашого

а також грошовими

лися напередодні травневих

дентів. Серед когорти найсильні­ ших почесне 11 місце посіли спортсмени Броварщини, поступившись лише команді з Вінниці. Слід відзначити

безперечно, будуть за наш народ

Висловила своє бажання. У від­

NQ 2

дипломами

вімілу,

аді студентів Броварськоі філіі університету, зокрема переможців: Семена Гребе­ ню ка (шахи), Лариси Гра­

Призові місця виборювали спортсмени Києва, Вінниці, Броварів, Нової Каховки, Луцька, Хуста, Хмельниць­ кого, Мелітополя, Рівного, Білої Церкви, Кіровограда. Всього взяло участь 345 сту­

погано до­

ні звернусь із проханням освяти­ ти мою оселю. Із цією бажаною

чені

Костянтин !Vlарченки стали третіми, перемігши у фі­ нальній частині кілька пар, складених зі знаних в рес­ публіці тенісистів.

родного університету розвитку людини «Україна».

серці. Бо, мабуть, є певна вина і Значить,

тільного тенісу були відзна­

Своєю майстерністю пора­ дували у парних змаганнях і вихованці місцевої тенісної школи Микола Козаченко і Юрій Чувенков, котрі зі своїми напарниками посіли відповідно першу і другу сходинки. Зовсім юні спорт­ смени, вихованці ДЮСШ

можцями в одиничному роз­

дентської подія ІІІ

Церкви з червоної цегли, лі-

ється довго.

Переможці відкритої пер­ шості нашого міста з нас­

Борисполя (ІІІ місце).

юнацької творчості Сергій і

Нещодавно у Броварах відбулася знаменна для сту­

бензозаправ­

ки, одразу поворот на Гагаріна.

-

Ю. Данилюк

I~ На APyroMY місці - 6ровар..ани І

буде

вільніше.

церкви,

і

а також В. Кубов з

Пере­

ряді за підсумками винятко­ во напружених двобоїв стали кандидати у майстри спорту кияни О. Бєльський

тут завжди багатолюдно, а у ви­

ного мого ремонту, а саме сьогод­

напевне знала, що це саме він.

зові чемпіони області О. Бєльський, Ю. Данилюк, В. Кондратенко, В. Сидор­ чук, В. Кубов, В. Кризунь. Баталії проходили в залах тенісного клубу Торгового дому .«Ліза». Цей подарунок спортсменам зробив його

ти?

ся плани, які плекались роками.

Ремонт,

були представники вищої і першої ліг, призери міжна­ родних турнірів, неоднора­

приміщення на ЗБВ. Будете чека­

шкоди іншій, вже завершеній. У

й хазяїн неабиякий.

та з настільного тенісу при­

ос­

ли. За кілька місяців реалізували­

(І місце) (11 місце),

На відкриту першість міс­

відмовити

було неможливо.

потім освячувати. Що тут почало­ ся! Все розбивалось, рвалось, ла­ малось. Одна робота завдавала

ловення Божого, але лже сором брав гору: що про мене, як госпо­ диню, подумає отець Олександр, якому хотілося довірити освячен­ ня. Він же, як казали мої знайомі, парафіяни церкви св. Петра і Павла, не лише пастир добрий, а

Ве,nике СВЯТО «ма.nоі ракетки» І

На жаль, я завтра їду у від­

рядження.

Юрій ШУПЕНЮК, заступник директора

Броварської філії університету «Україна».

журналіст.

Саме в ці дні до нас звертаються люди, жи­ телі міста та району, покусані кліщами. Вини­ кають запитання: як видалити кліщ, чи небез­ печний укус?

Так, укус кліща небезпечний. Висока чи­ сельність їх у довкіллі приятиме умовам для підвищеного ризику зараження людей небез­ печними хворобами: туляремією, кліщовим енцефалітом, борреліозом.

ЩО 3 12 по 28 травня 2004 року дО ДПА в київсыsйй області ДЛЯ надання практичної допомоrи у проведенні перевірок суб'єктів

:"Y:';11jJ"O:'·:rnm '~g'~:lfo_lfonor;'; ПЕРУКАР, ПЕДИКІОРWА.

З допомогою іксодового, або так званого па­ совищного кліща, збудник борреліозу потрап­ ляє до людського організму, викликаючи ура­ ження нервової, серцево-судинної системи та

суглобів. Хвороба Лайма протікає поетапно. Спочатку можуть виникнути слабкі болі у

м'язах, лихоманка. У більшості уражених на місці укусу кліщем виникає та поступово збільшується у, розмірах двоколірне почерво­ ніння, яке називають кліщовою еритемою. Інколи симптоми з'являються через рік і піз­ ніше, коли вже й забули про укус кліща. А коли так трапилося, що кліщ присмоктав­

Відкрите акціонерне товариство ІIVпраВПIННR меХ.Нізацfі livдівепьних роliіТIJ

Відриття траншей ,екскаватор ЕО- 2621, Борекс-2202; бара ЕТЦ-165, кран (телескоп)­ КС-4572, 16 т, ЗИЛ-1ЗЗ ГЯ - 10 т, бульдозер ДЗ-42; з перевезення вантажів КамАз-5410, довжина кузова 9 м, ЗИЛ-1ЗО, ГАЗ-52, КрАз-256 (самоскид).

ся, необхідно уміло його зняти і знищити, піс­

ня:

як уміло зняти?

Відомо,

що кліщ дихає

черевцем, адже він ротовим апаратом всмок­

тується в шкіру. Це і потрібно використати,

видаляючи кліща, змастити черевце будь-яким жиром (олія, вазелін, сало), що є під руками. Але зробити це необхідно в перші хвили·ни укусу, бо потім буде витягувати кліща важче. І, розхитуючи його пінцетом, видаляЙте. Отож пам'ятайте: коли ви перебуваєте в лісі чи біля річки неподалік від заростей для відпо­ чинку, вибирайте тільки відкриті галявини, не сідайте на повалені дерева, пні. Траву застеліть ковдрою. А потім постійно робіть взаємний огляд. Після прогулянки одяг потрібно не заносити в будинок, а ще раз йо­ го оглянути і тоді випрати, обов'язково поми­

5-50-44, 5-42-27.

Тел.:

ля цього звернутися до лікаря. Виникає питан­

До уваrи СУП'сктlв rосподарської дІяльностІ та приватних осіП Згідно з розпорядженням го­ лови райдержадміністрації N2412 від 05.09.03 року та

N2 443

від

16.09.03

року, рішен­

-

амб­

встановлених карантинних захо·

чинного законодавства.

тинних і підконтрольних матері­

даються в Броварському район·

алів та об'єктів (насіннєвий, са­

ному пункті з карантину рослин

дівний

за адресою: с. Калинівка, вул.

зернопродукти та інші матеріа-

дО

відповідальності

Карантинні

Ігорева,

12.

згідно

сертифікати

Тел.:

ви·

6-58-04.

тися.

"'OJiOCIM'ї.

Людмила ВЛАСЮК, ентомолог Броварської СЕс.

.

н О В Е Ж И Т ТЯ' газета Броварськuх міської та районної РіІА, районної Аержавної ЗАміністрації.

спІВЗАСНОВНИКИ:

колекmuв

peAaKuїi газеmu, Броварські міська і ра,юнна

paAu.

раионна

АержаАмінісmраuія.

Свідоцтво про д"ржавllУ

р<:єстрацію хі N 259 від 10. 12. 1997р. індекс

61285

:','"

АДРЕСА:

ТАРАСЕНКО Ольги ДаниліВни, вважати не­

....... : ...:

'.

",-

.......

:

дійсним.

ііі Втрачений

соuіальнuх

28.03.1996

року

за

записаний в реєстраційну книгу від 8.04.1996 року на ім' я КОЧЕ­

РЕЖКІНОІ' Раїси Олексіївни, вважати недій­ ІІІ Втрачене посвідчення члена сім'ї загиб­ лого ветерана війни, серія Г N2 301928, ви­ дане Броварським міським управЛінням со­

ціального захисту населення на ім'я ШИТОЇ І Втрачене

свідоцтво

'про

реєстрацію

трактора

Т-40 за NQ АК 102664, видане 03.07.1997 року Броварською інспекцією Держтехнагляду, вважати недійсним.

І ГВП «Все для дому" ТОВ -Торговельно­ виробнича фірма «Будматеріали «ЛТД» ре­

організовується (перетворюється) «Все для дому".

Редакція не завжди поділяє позицію авторів. За точність викладених фактів відповідає автор.

-

купівлі-продажу,

сним.

246-23-55.

сільського rocnoAapcmBa 4-02-92: nромuсловосmі numaHb, лuсmів і масової робоmu 4-04-81; npuuoM оголошень 4·23-26.

Аистування з читачами

договір

Броварською держнотаріаль·

конторою

NQ 2-2275. за NQ 5487

в ТОВ

Ганни ФедоріВНИ, вважати недійсним.

ІІІ Втрачену колову печатку фірми -Осока» код 20586031, вважати недійсною. І Втрачене свідоцтво про реєстрацію екскаватора ЕО-2629 А N2 472036 ТОВ ВКФ "Інжбуд», видане інспекцією Держтехнагля­ ду Броварського району. вважати недій­ сним

на сторінках zазети.

За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

. друк офсетнuU. Обсяг ] ApYKoBaHuu аркуш.

07400. Кuївськз обл., М. Броварu, бульв. Незаllежності, 2.

бухгалmерія;

• • • •

управлінням соцзахисту населення на ім'я

Нагадуємо, що в разі звер­

Ре.Аактор: 4~О3-7б. Заступнuк редактора: 4-21-34. 8ЇААЇЛU:

і

• Втрачене посвідчення учасника війни 11 N2 622925 від 12.05.2004 року, видане

ною

СЯ

зерно,

В

інформація про корупційні дії з боку працівників органів ДПС необхідно звертатися до відці­ лу по боротьбі з корупцією та безпеки ДПА в Київській об­ ласті за телефоном: (044)

ському білому метелику. у зв'язку З цим вивіз підкаран­

грунт.

гогічним університетом ім. Драгоманова на

ім'я ГАУРИ Юрія Володимировича, вважати недійсним.

посвідчений

розіі полинолистій та американ­

матеріал,

бе за співробітників органів податкової служби з метою проведення псевдо-перевірок СПД та отримання за це мате­ ріальних благ.

також у випадках, коли наявна

дів щодо боротьби з карантин· ними організмами, притягують·

карантинних організмах

• Втрачений студентський квиток серіі КВ N2 00525676, виданий Національним педа­

тають ситуацію та видають се­

за межі області проводиться за карантинними сертифікатами

ливий

по

року. видане Броварською райдержадмі­ Ністрацією на ім'я НАСТИЧ Людмили Олек, сандрівни, вважати недійсним.

Як показує практика, під час подібних перевірок виникають випадки, коли шахраї викорис­

нень до підприємців осіб, які видають себе за податківців, а

облдержкарантину. Посадові особи та громадя­ ни, котрі порушують ко",плекс

режим

ііі Втрачене свідоцтво приватного підпри­ ємця NQ 04054820 ФО011030 від 15.11.2002

ли та об'єкти, що можуть бути носіями карантинних організмів)

ня виконавчого комітету міської ради N2 486 від 14.10.2003 року у Броварському районі та м. Бровари встановлено особ­ карантинний

І Споживче товариство .Катюша- ПРJ1.'1. няє свою діяльність. Претензіі пред'Являти протягом одного місяця з момеН1У публіка­ ції оголошення в газеті.

підприємницької діяльності відряджені фахівці з реrіональних підрозділів ДПА України.

Віддруковано в ЗАТ "Броварська друкарня·

·ГI\~Фt!~Щ'ЬА~~ '. ';J17itsin1-8

3'1Р'

~~JeA~~lE ":.~;

управління у справах

npecu

та інформаuії Кцївської облдержадміністраuії .

Зам. Тираж

1901 2200 прим.

#37 2004  
Advertisement