Page 1

СУБОТА

13 травня

2000 Виходить з 17 1937

р.

N!! 37 (9136)

квітня

року

Ціна договірна

Газета

Броварських

міської та

районної

рад, районної державної адміністрації

. ·..·.· ··. _......_а · ·_·..·>r· s ··.·__-~'.-~~ ·-. ', · ··-..(· ...)·· ··."" ·. · ··а · · ·:·. .:::·щ ·.··· · .'·· _,·· ·..·. ·~·<--·'<·:· ·--.·_.·_ ·_· · ·····.·в ·-.'··· . _ '·.· . .· . .-._.:Р _ ,•>• .·•и ,, -···. · .· ..__·. ·,··:н _ __--", І . .· ·: .·._ ->' ' . '' ·. '·-. ' . ·. ·_•, ::_· ·.:·-' ·-.._ ·-, ·,_ ·-... .·.,_ _ -:. ·-. _·.,_ ·.:_ ·-.,··.,_ "·, " ....· ··.·._...····· .. ....

~--,

·-""'-->·-.

Ось і прийшлd до нас у

улюбленого свята кожної ро­

чоАі святкової колони вете­

НЯ Зі СЛОВаМІ-і ПОДЯКИ ДО ПрИ­

кипіІІІІі садш 55·а мирна вес­ на. Запеклі бої, радість пере­ ~юги і біль утрат - все це постає у па~І 'яп колишніх хор()брих фронтовиків, а нині сивочол их дідусів і бабусь,

дини, де живуть спогади про

ранів, броварчан та гостей

загиблих воїнів або лунають

міста з державнюч СИІІьо-жов­

розповіді живих свідків тих

груди яких прикрашають на­

у відкритті меморіальної дош·

тин прапором йшов Почесний громадянин міста, уславлений легкоатлет Олександр Багач. Під звуки духового оркестру викарбовували крок

городи за мужність, виявле­

ки

легендарної

військові, які згодо~І віддали

ну у бороп,бі із вориом. Це

жінки-танкістки, Почесного громадянина нашого міста

салют на честь усіх, хто бо­

сутніх звернувся Сергій Сімич . Хвилиною мовчання було вшанована пам'ять усіх, хто загинув в ім' я світлого майбутнього своєї Батьківщи­ ни . До підніжжя пам'ятника були покладені гірлянди квітів. Святкування продовжува­

вони,

ветерани Великої Вітчизняної, самовімано бо­ ронили честь і свободу рідної Вітчизни, до останнього поди ­

подій.

Найперше

9

травня rро­

~Іадс ькість міста взяла участь на

честь

Марії Іванівни Лагунової. На вулиці, яка носить її ім'я, зібрались друзі,

ветерани,

ху ЧИНИЛИ ОПір НС'ІІаВИСНИМ

рідні. Перед присутні!'ІИ вис ­

фашиста~! Вшановуючи їх незабутній

тупили

подвиг, ~Ііський виконавчий комітет, його вім1ли та служ­ би за участю міської органі­

Jації ВОДС "Злагода" подба­ ли про урочисте відзначення цього прекрасного ювілею,

міський

голова

І.З.Петренко, народний депу­ тат України О.М.Іщенко, сло­

ровся проти фашистської на­ вали в роки Великої Вітчиз­ няної . Ветеранів щиро привітали, відзначивши їхній подвиг , l'Ііський голова І .З .Петренко, народний депутат України

ва подяки на адресу міської

влади висловив й син. Найбільш багатолюдним був мітинг біля пам'ятника загиблим броварчанам. На

О.М.Іщенко, військовий комі­ сар В.М.Лутак, голова ради ветеранів М.Д.Дубровський, перший секретар міськкому компартії України ІЛ .С авін. Від імені молодшого поколін-

лося

у

парку

культури

та

відпочинк у " Перемога", де ветеранів частували солд'!тсь­ кою кашею . Не обійшлося , звісно, і без фронтових ста грамів .. Та ось на літній естраді роз­ почались

виступи

оркестру,

а

духового

з годом лауреата

обласних та всеукраїнських конкурсів народного хору "Криниця " районного будин­ ку культури (художній керів­ ник Юрій Чміль, концертмей-

стер Віталій Стоцький). У кон­ церті взяло участь багато інших самодіяльних колек­ тивів. У парку працювали бу­

фети, для дітей були організо­ вані атракціони, конкуt>си із призами для перем ож ЦІв.

А на стадіоні " Спартак" урочисто стартували І спортивні ігри школярів на­ нюго міста, які відкрив за­

ступник міського голови В. М. Троценко. Глядачі й уболі­ вальники слідкували за зма­ ганнями з легкої атлетики та міні-футболу. У басейні "Ме­ талург" з~Іагались плавцІ, у шаховому клубі - шахісти, у парку - юні велосипедисти, у ЗОШ N29 - тенісисти. За­

вершилась велика культурно­

спортивна

програма танцю­

вальним вечором для молоді.

учасникам бойових дій свят­ ковий вогник у територіаль­ ному центрі з обслуговуван­ ня одиноких престарілих гро­

мадян . д/Ія 50-ти ветеранів тут організували не лише обід та виділили продуктові набори. Найбільш хвилюючим був концерт, в якому лунали пісні воєнних років - славнозвісні "Катюша " , "День ПобедЬІ", "На солнечной поляночке" у виконані хору ветеранів під

керівництвом ~.М.Харахонді. Зі своєю програмою виступив також ансамбль "Калинка" будинку творчості школярів (художній керівник Л.В.Шу­ мовська). Діти не лише по­ тішили стареньких своїм дзвінкоголосим співом, а й вручили їм квіти. Інф. «Новоrо жипя».

ВИСТАВКА

КАРТИН ВОАОАИ~ИРА КУЗОВ КІНА: Травень місяць весни, довгоочікуваного тепла, місяЦьВе­

ликої Перемоги. Саме 55-річЧю

У РАЙОНІ урочистості з на­ rоди 55-ї річниці Перемоги розпочалися ще задовго до 9 травня. Але найбільшою подією, що ознаменувала це свято, стало урочисте зібран­ ня, яке відбулося минулої су­ боти в Калинівці. На нього разом із селищними та сільськими головами з усіх населених пунктів Броварщи­ ни прибули представники не­ скореного племені. І ті, хто

му виконанні з ал реагував бурхливими оплесками, бо фронтові пісні нагадали сиво­ чолим ветеранам їхню мо ­ лодість, а запальні іскрометні танці та пісні маленьких ка­ линівців щ е раз дозволили пересвідчитися фронтовикам :

чистих

заходах,

що

проходи ­

ли в ус іх населе них пунктах . Відбув ся такий святковий захід і в Калиті, де декілька сот місцевих жителів під звуки маршів у виконанні воїнів Семиполківського гарніз ону пройшли від центру селища до вони своє життя прожили не­ пам' ятника :.~аг ибли~1 одно­ даре мно, відстояли безхмарне сельцям. До посивілих вете ­ н е бо над голов а ми діте й і р а нів, чиї ряди рідшають і з внук і в. кожним днем, зі словами вітання і подяки за здій с нен ий кував Велику Перемогу ,-----------------------------------~ подвиг на фронтах Вели­ кої Вітчизняної звернули­ безпосередньо на фронті. І ся селищний голова Н.Г.Криницька , заступник голови райдержадм іні ст­ жавної адміністрації рації С.І.Лукашевич, голо ва правління ВАТ "Кали­ тянський за вод комбі­ к о рмів і пр е мік с ів" їхній ратний подв1н, за'----------=.;";-_.;_.;_____./ Є.С.Монасти ре цький, ди­ збережене мирне небо. ректор радгоспу-комбіна- БроварЩИІІіl, - CKd:JaB 1У І.С.Рудак, голова ради nс­ він, - коли скu десяти Гер оїв Того дня пристрасті вирува­ тер ан ів війни, праці і Зброй­ Рdдяtкького Союзу, батьків ­ ли н~ лиш е в залі, але й на них Сил В.С.Нічмоня та інші ЩИНі! ТИСЯЧ О[JДСІІОІІОС ЦіВ, ЯКі місце вій спортивній арені. Tyr учасники у рочи с того сп нта. покрили Cl'Ol' І!(~ мсрк н учою районна рада ФСТ "Колос" Настоятель м ісцевого Свято­ славою. па~І'ятL про героїв проводила спиртивві з маган ­ Миколаї всь кого храм у оте ць ж нвс й жити~t е п пам'яті вдяч­ ня, що при свячувалися 55 - й Летро відправив службу по них нащадків. Тож н е ди в но, річниці П еремоги під де ві зоr-.1 загиблих. що органи влади наиагаються "Ніхто не забутий, ніщо н е робІІТи все, аGи uід:\атн сині­ забуrе". Першість виборюва­ Того ж дня урочистос:ті з вський борГ ЛЮДНf'.І, ЧИЯ ли фуrболісти і волейболісти, нагоди Дня П ере моги вілбули­ IOHiCTL OПilЛl'li cl ВІЙІІОЮ. пр е дставники з гирьового ся і в інШих селпх Броварщи­ Оди н за одшщ підніиалися спорту , пер етягування канату , ни . До їх програми входили на с цену колишні фртпови­ армрестлінгу з Калити, Рудні , святкові мітинги, покладан ня ки й гості. Одні з гадувал и свої Семиполо к, Княжич ... В ус іх кв ітів до могил загиблих з ем ­ бойоu і Іюходи, інші -- rовориВИ ДаХ З МаГаНL ТОЧИЛі!С Я ЗаПеК­ ляків і н е відом их героїв , вшп ­ . .\И щю те, що ПІНІ""\<ІД фрон ­ Ліl боротьба. Про це св ідчить нув ан н я колишн іх ветеранів, товик ів зоfіоп ' ;в ус вім<шати хоча б той факт, що останні ОрГаН і Зіl!.І, іЯ СВЯТКОВ ІІ Х об ідів nci СІІЛІІ служ іш;ю Укра їні, пс>рсможці визначилися задов­ ДЛЯ фрОНТОВИКіП і СОlІДаТСЬЮІХ пості йно дбuти, сlби пам'ять го після того, як урочисте свя­ вді в , конце ртів, с портивних про ІІ еr-.І еркнучнй подnиг по­ то вже закінчилося. Почес ні з магань. І через усі ці акц ії коління, котре ІНІНесло на трофеї здобули: у фуrболісті в червоною ниткою проходило с поїх пле чах тягар в ійни, не - калитянці, волейболістів одне: нинішні й прийдешві з ітсрлася в н ашій історії . калинівці . П ер е І\юги на с вій покоління r.t ають завжди сх и ­ На с пнті гр упі ветеранів рахунок тако;к за писали ко ­ ляти голови п ерf'Д п ам ' я·rтю були вручс;:і І.ІИ сок і держпвні м а нди Княжич і С емиполок . зuги блих , до:.~емно вклонити ­ нuгор uди, а а кти ві стп м в етL' ­

~т~~~}: ~::~~~:~/~л:;~

.

· ··.

·.· .3f3А3ЛИ. JOHiiCTb

;t&:ь~::~:iri=~~=

р<шськоt ·u руху ще й грошові премії. л~штори художньої

самодія.\ЬІІО сті р а йонного та с ільськ и х будинків культури п одп рува.<\и уча с никам урочи­

стого :.~ібраrшя с вятко вий кон ­ церт. На КUЖ<: ІІ ІЮМСр у ЇХНЬО -

ветер_ ани

9 трав ня в де нь 55-ї річшщі Перемоги керівництво райо ­ ну Ні! чолі з АА.Вайсфсльдом після покладанн я квітів до обеліска за ги блим брова рч а ­ наи

і пам ' ятника ч е кістам у Калинівці юяло участь в уро -

ся нині живим пер еможцям у тій страшній війні . Вони того впрті. Вони зах и с тили ~шр . Вони збе р е гли нам, н а шим дітям, онукам і прав нукаІ\І пра ­ во на життя,

на щ астя.

Інф. << Новоrо ЖИТТЯ».

CПAAKDEMHICTh ПDKDAIHh Готуючись до відзначення

цієї надзвичайної події

в

наШій

історіі присвятив

(колишнє с.Бортничі), де у

персональну вис·

150

тавку живоnис­

55-ї річниці визволення Украї­

братській могилі разом зі

ни від німецько-фашистських

загиблими nохоронений герой

них

загарбників та 55-ої річниці Пе­

Броварському

ремо ги у Великій Вітч из няній

nпосківчан Іван Дяченко. 5 травня делегація учнів та

війні, учні Ппосківської загаль­

вчителів

ноосвітньої школи nід керів­

участь у мітингу, nрисвячено­

ництвом кл асоводів включили­ ся в акцію " П ам 'ять", зібрал и цінний матеріал про ветеранів Великої Вітчизняної війни, за­ nисали їхні сnогади, сфотогра­

му 55-й річниці Перемоги . Зем­ ляків героя радо зустріли го­

фувапися з ними на згадку.

ради ветеранів району Володи­

Особпиво цікава робота nрово­ дилась навколо імені Героя Ра­ дянського Союзу, земляка з Ппоского Івана Да видовича

мир Дмитрович Опьховський, директор ЗОШ N2 305 м . Киє­

Дяченка . Дослідницькою сnра­ вою заnам'яталися учні 7-А та 7-Б класів зі своїми класними

У скл аді депегацїі Ппосківсь­

керівниками Надією Петр івною

Бігун та Зоєю Леонідівною Руд­

зевич. Вони nобували у дочок героя

-

Ганни Іванівни , Марії

Іванівни та Ольги Іванівни .

Дочки nоділили ся незабутн і ­ ми сnогадами про сво го бать­ ка, сфотографувапися з учня­

9 травня nо­ школи виготовили

ми . У nередцень

ш ук івці

стенд '' Ніхто не забутий, ніщо не забуте", де вмістили фото­ графі!, сnоггди дочок Героя Ра­ дянського Союзу І.Д.Дяч енка та ветеранів Великої Вітчизня­ ної, інші документи, що з ібра­

ли у ході nошукової роботи. Юні nпосківчани налагодили зв'язки з учнями ЗОШ NQ 305 Ха рківського району м . Києва

із Ппоского взяла

лова де ржадміністрацїі Харкі­ вського району Києва Микола Петрович Кирилюк, голова

ва Олекса ндра Григорівна Гру­ зенська.

кої школи були онук І.Д.Дячен­ ка Василь Васильович та nрав­ нучка

Anna.

Так була заnочаткована друж­ ба між дв о м а школами міською та сільською, яка буде nродов жува ти сь у майбут­ ньому .

Та кі зустрічі дають дуже ба­

полотен

у

краєзнавчому

музеї місцевий художник Воло­

димир Андрійо­ вич Кузовкін. Жанр його

творчості ріЗно­ манітний. ·. Це . і портрети, і пей" зажі, і натюрмор­

ти. Виконані ро~ боти в різні роки у різних місцях, там, де доводи­

лосяперебувати цій неординарній людині: ПовоІ)жЯ;

Північний Урал , Причорномор'я, Броварщина,

nрестиж nатріотичного вихо­

Протягом травня броЩір'!а­

вання,

гато для молоді, nіднімають nочуття

ни та _гості нашо•

безмірної вдячності та nоваги

го міста можуть

до тих людей, які ціною впас­

відвідати вистав­ ку, ознайомитИсІ:> із творчістю мит· ця, заглибитись у

nрищеnлюють

ного життя nодарували ниніш­

ньому nоколінню мирн е небо,

можливість будувати щасливе майбутнє у незалежній державі - Україні.

Світлана НАКАЛЮЖНА, студентка КНУ " КПІ" .

світ прекрасного . Двері нашоїуста­

нови відкриті для вас з 8.00 до 17.00 по середах, четвергах, п'ят­ ницях (перерва

на обід з 12.00 до 13.00) та з..ЩОО по 14.00 nо субо­ тах та неділях

(без перерви) , Вхід до музеІО вільний .

Володимир КОЛЕСНИК.·


2

N937(9136)

13.05

::З!!!!!!!!!!Е!!!ЕВЕВШШ!!!!!!!Е!Щ'І'~·f1нfW;·_\jj(j~Q· •СВ-2000•. Д. Харать·ян 16.30 Т/с •Баффі- знищувач­ ПОНЕДІЛОК ка вампірІв•

15

травня

YT-t

СОНЦЯ•

Старі й нові •Мас•и• на каналі •1 1•

21 55

Профілактика 14.55 Анонс

15.00 УТН- •день• 15.15 Погода 15.20 Студія •5• 16.00 М/ф 16.30 HoRa колекція 16.55 Що в уnаковці? 17.00 д/с ·Червоні зірки• 17.55 Закон є закои 18.00 УТН- •Вечір• 18.15 Погода 18.20 Саме Той 18.45 Хіт-2000 18.50 Т/С •Вітер У СПИНУ• 19.45 Що в уnаковці? 19.50 Футбол від •УТН• 20.20 Телевізійна служба •Милосердя•

20.40 21 .ОО 21 40 21.45 21.55 22.00 22.10

Вечірня казка УТН - Панорама Питання дня Світ спорту Погода ·Акцент• В. Лаnікури

Фут(')ол. Ліга чемпіонів Предс гавлення

2З.10 Хіт-2000 2З.20 Поrода 2З.25 Доброї ночі, Україно!

УТ-2

Т/с •Друзі• Х/Ф •Роки молоді• 19.ЗО ТСН 19.50 Проспорт-новини 20.00 Х/Ф •Схід червоного

17.25 18.00

н•

Профrлактика

ВІВТОРОК

16 травня

+

22.30 т;с •д.д.д. Досьє де­ тектива Дубровського• 2З.З5 Телевізійна nатрульна служба •Ситуація· 2З.50 Програма ·Доля• 0.25 ТСН 0.45 Т/с •Цілком таємно•

УТ-3 Крихітка •Шлягер• nредставляє .. 15.ЗО Схуднення за методом Смєлова 15.40 Пульс 16.00 На ранковому nрийомі 16.40 Т/С •Людина МОРЯ• 17.ЗО За киівським часом 18.00 Новини 18.10 Т/с •Дика Роза• 18.50 Х/Ф •Свідоцтво про бід·

14.20 14.45

нІсть•

20.00 Подробиці 20 50 Минуле-2000 20.55 Інтерсnорт 21.00 Погода 21.10 Т/с •Кримінальні

війни. Оnерація •Екстрадиція• 22.10 Х/ф •Вбивця, що nлаче• 2З.45 Вчасно Телеанонс

1 О 05 Що в уnаковці?

10 10 Хrт-2000 10.15 Х/Ф 11 25 д/с •Живr

Програма •діалог зі сфінк-

сом•

6.00, 8.50, 1З.ОО, 14.55 Анонс 6.05 Доброго ранку, Україно' 9.00 7 ДНІВ 9.45 Що в упаковці? 9.50 Футбол від ·УТН• 10.20 М/Ф 10.30 Бути ЖІНКОЮ 11.00 УТН -· ·Ранок• 11.15. 12.50, 1515, 18.15, 21.55, 2З.З5 Погода

11.20 Пригорща 12.20 Хіт-2000 12.55 За«он є закон 15.00 УТН - •день• 15.20 Студія ·5· 16.00 М/Ф 16 ЗО Класик-прем'єр. ми

Сторінка·

12.45 Телеальманах •Основи• 1З 15 М/ф 1З.25 Діловий канал

1З 50 1З 55

Що в уnаковці? ХІТ·2000

ОО Освітній канал. Бrбnійні мо­ тиви в поезії Т Шевчеttка: Т. Шевченко е Петербурз' 15.00 Перерва 16.00 Старі й новІ ·Маски· на кa-

14

ttani •1 + 1· 16.30 Т/с •Район Мелроуз• 17.20 Т/С •Друзі• 17.50 т;с •Вокзал для злочинців•. 5 сері<І 19.30 тсн 19.50 Просnорт-новини 20.00 Х/Ф •Кохання байкера• 21.50 Гумор. nрограма ·Зоnотий

nрограми

17.00 д/с •Червоні зірки• 17.55 Закон є закон 18.00 УТН -· ·Ве•Іір• 18.20 Саме Той 18.45 Хіт-2000 18.50 Т/С •Вітер у СПИНУ• 19.45 Що 11 уnаковці? 19.50 Захист 20.10 Нова колекція 20.30 Щоденник сесії Верховноі

гусак•

22.30 Т/с •д.д.д. Досьє де­ тектива Дубровського• Телевозійна nатрульна

23.30

служба •Ситуація• 2З.45 ·Особливий nогляд• з М. Вереснем

0.20 ТСН 0.40 Т ;с

20.40 Вечір"" казка 21.00 УТН- Панорама 21.40 Пит;.ння дня 21.45 Свr1 сnорту 22 ОО •Акцент• В. Лаnікур" 22.10 Х/Ф •Зелений фургон• 2З.30 Xrr-2000 2З.45 СІМ НОТ ...

7.0С Сніданок з

~+•

·1 + 1•

Телевізійна nаrр."льна служ­ ба ·СитуаціR· 8.00 Тfc •Загадкова ледІ• 9.10 T,tc •д.д.д. Досьє детек­ тива Дубровського•

7.05

СЕРЕДА

17 травня YT-t 6.00, 8.50, 1:3.00, 14.55 Анонс 6.05 Доброго ранку, Україно' 9.00 Захист 9.25 Що в уnаковці? 10.20 Нова кплекцІR 10.40 Наш дім 11.00 УТН - ·Ранок• 11.15, 12.50, 15.15, 18.15, 21.55, 2З.50 Погода

11.20 Т/с •Вітер у сnину• 12.10 •Інтеграл•. Жан-Мішель Жарр

12.55 Закон є закон 15..00 УТН- •день• 15.20 Студія •5• 16.00 Мjф 16.30 Нова колекцІя 17.00 д/с ·Червоні зірк11· 17.55 Закон є закон 18.00 УТН- ·Вечір• • 18.20 Саме Той 18.45 Хіт-2000 18.50 Т/с ·ВІтер у спину• 19.45 Що в уnаковці? 19.50 Автосаnієнс 20.30 Щоденник сесії Верховноі Ради Украіни

20.40 Вечірня казка 21.00 УТН- Панорама 21.40 Питання днА 21.45 Світ спорту 22.00 •Акцент• В. Ляnікури 22.10 Х/Ф •Неnрмваблмва• 2З.45 Хіт-2000

0.00 Доброї ночі, Україно!

УТ-2

S+S

7.00 Сніданок з •1 1- 1• 8.00 Т/с •Загадкова ледІ• 8.45 Сніданок з •1 + 1• 9.10 т;с •д.д.д. Досьє детек­ тива Дубровського•

10.00 Телеанонс 10.05 Що в уnаковці?

Адреси ділової удачі Анонс nрограм 20.З5 Торгінформ 20.45 Добрі новини 20.50 Новосел 21.00 СІТ

20.20 20.30

21.15 21.20 21.25

Гранки

Тележурнал ·Бізнес-ревю•

Нове в лікуван><і хребта за

21 ЗО 22.00 22.10 22.40 2З. 10 23.40

non-stop

Програма ·Стрес• Реклама ·Шлягер• nредставляє ...

12.00 12.05 12.10 12 зо 13.00

Новини Іюерсnорт

14.50

11.00 Бізнес-ревю 11.05 М/Ф 11 .ЗО Х/Ф •БезnриданницІ!• 13.00 Телеексnрес 13.10 т;с ·Щастя· 14.00 творчий вечrр О Морозова 14.50 Телеексnрес 15.00 Х/Ф • Тераса• 16.50 М/ф 17.20 Людина' зако>< 17.50 М/Ф 1 В. 1 О Х/Ф •Майже золота• 20.00 За лаштунками 20.30 т;с •Щастя· 21 . 25 Ракурс

Врятуй і вбережи Медичний тижневик ·36,6• Християнська програма

Х/Ф •Блакитний лід•

9.00 Чор><ий квадрат 9.30 Х/Ф •Формула 1 серія

Адреси ДІЛОВОЇ удачІ Анонс програм

21.ЗО Транспорт Украіни

0.15 0.20 0.40

Адреси ДІЛОВОЇ удаЧі

Муз. nрограма Народний нr~ний канан.

Програма •Crpec• 0.50 Реклама 0.55 Х/Ф •Москіти• ВАІ'Т

кано.1

25

ТО КІС

Музичний •НАРТ-рано•· Ексnрес-інформ Скарби світової культури Діалоги Це було недавно, це було

7.05 7.20 7.45 8 ОО 8.20

даВІjО

ТУТА8АПК

10.З5 Щасливої дороги'

10.50 Телеексnрес 11.00 Бізнес-ревю 11 05 М/Ф 11.20 Х/Ф •Майже

золота•

1З.ОО Телеексnрес

..

9.20 Кінозап м/Ф 9.45 Х/Ф •КЛан nечерного ведмедя•

11.ЗО Адреси ділової удачі 11.35 Програма ·Стрес• 11.45 Муз. nрограма

12.15 Кінозап м/Ф 13.00 Х/Ф •І гримнув грім ... • 14.20 Адреси ділової удачі 14.25 Муз. nрограма 15.1 О Кінозал М/ф 16.00 Х/ф •Що в Римі, як до­ ма?• Ескулаn

13.10 Т/С •Щастя• 14.00 ·Вас заnрошус 14.50

О. Газ-

Телеексnрес

16.05 Дитяча година 16.З5 Воюк без сакuояжа 16 50 Тсnеекспрес 17.00 Євроrоа СЬОГОДНІ

17.50

М/Ф

Т:2.30 Планета З,цоро~·я

АНОІіС Київські новини Хіт-базар

13.20 14.20

ВеснянІ naLrrAк UJoc;1atц,BИ'i tt<t Ut:рн... ина.-;

·Ліногравюра·

18.00 Новини 18.10 т;с •дика

Естафета д/ф •Микола Гринько• 15.ЗО Ще раз про ожирrннR

15.40

Хп-2000

Ігрове шоу •Як стати зір·

КОЮ•

Т/с •Район Мелроуз• Т/с •Друзі• Х/ф •Подвійне ЖИТТЯ• 19.ЗО тсн 19.50 Просnорт-новини 20.00 Х/Ф •Охоронець• 21.45 Гумор. nрограма ·Повне

16.30 17.20 17.45

мамаду•

Т/с •д.д.д. Досьє де­ тектива Дубровського•

Телевізійна патрульна

служба ·Ситуація·

40

·Особливий nогляд• з

М. Вереснем

0.15ТСН

0.35 т;с •Цілком таємно•

УТ-3

IBTJ:. КД'І'І'J[

7.00 Новини 7.10 Інтерсnорт 7.15 Погода 7.20 Т/с •НІжна отрута• 8.00 Новини 8.05 Інтерсnорт 8.10 т;с •Манкузо - агент ФБР•. 2 серія 9.00 Новини 9.05 Минуле 9.10 Погода 9. 15 M·drive 9.25 Смачно з Борисом Бурдою 9.55 Х/Ф •Візит до мінотавра•. 2 серія 11.05 Т/С •Тінь І СВІТЛО• 12.00 Новини 12.05 Інтерсnорт

лог

Роза•

18.З5 Бзнк коміксів •Наnолеон і Євро-

19.00 Tfc

nа•. 2 серІя 19.50 Національна лотерея 20.00 ·Подроб.,цІ• - •Час· 20.50 Право вибору 21. 1 О Минуле-2000 21 . 15 Інтерсnорт 21.20 Погода 21.30 Tjc •Кримінальні вІйнн.

22.25 25

Дитячий фестиваль ·Сім,

СІМ•

Перерва

15.00 16.00

Історrя ОдІJІЄі картини Крила

Оnераціа •Екстрадиція•

22.30

Х/Ф •Ніч страшного су-

дУ•

0.20 ·Подробиці•. Підсумки дня 0.35 Т/с •Метод Крекера• 1.20 казки для дорослих 1.40 Т/С •Арл\СС• 2.10 Погода

7

каНІІА

І'І'А81С •ІІП ТУ ТА8АПК

Анонс nрограм Грації від ·Гравісу• Весь світ театру Творчий вечір •М. Резнікович про час і про себе•. Ч.1 9.00 •Gаме Той• про себе 9.ЗО Доживемо до nонеділка 10.00 Тележурнал •Тиждень•. Теле•омnанія •Німецька хви·

7.00 7.05 7.30 8.00

ЛЯ•

Сакура-шоу 10.ЗО Торгінформ 10.45 Новосел 10.50 •Шлягер• представляє ... 11.ЗО НОвини Євроnи 12.00 Хіт-базар 13.00 Торгінформ 13.15 Новосел

10.20

Т/С •РОКИ МОЛОді•

19 50 Т<:неексnрес 20.00 Х/ф •Поnелюшка• 21.25 Наше вrйсько 2 f . 55 Вернісаж 22.00 Х/ф •Формула nам'яті•. 1 серія 23 ОО Кіноконцерт 23.20 Х/ф ~Формула nам'ятІ•. 2 серія 0.30 Х/ф ·Вона nрекрасна•

19.35 19 50 20.00

Торгінформ

Новосеn Інформ. nрограма ·Наш

час·

20.20 20.30

12.З5 Нове кіно 13.00 т;с •Історія кохання• 14.00 Стеn-урок 14.10 Закон є закон 14.15 ·Тема з варіаціями•. 9 симфонія Л. Бетховена 15,00 Х/ф •Формула nам'яті•. 2 серія 16.10 Закон є закон 16.15 Чому і як? 16.30 стн 16.45 Дитяче коло 17.05 Все про nодатки 17.20 ·Ліра•. Вечір з д. Гнатю·

Адреси ділової удачі Анонс програм

класичний ·Безсмертя подам­ гу•. Герой Радянського Союзу І. Рєnін 18.35 Телевистава •Термін nро-

n.

20.20

Х/ф •Чоловік для моло-

10.40

Родина від А до Я

10.50

Телеекr.nрес

Ради Украіни

22.20 22.30

21.ЗО Торгінформ Міста й стоnиці світу

Світ nідводної фотографіі ·Палітри•. •Революція а

античному стилі•

22.50 Програма УХРТ 23.20 Молодіжний канал 0.20 Торгінформ 0.30 Новосел

·М·

1.ЗО Народний нІчний канал. Інформ. nрограма ·Наш час•

Програма ·Стрес• Реклама Муз. nрограма

канtl.А

•••т

ТОВІС

Музичний ·НАРТ -ранок• Ексnрес-інформ Щоденник сесіі Верховноі Ради Украіни 7.50 Євроnа сьогодні 8.20 Дитяча година 8. 50 Тільки ДЛR жінок 9.20 Вояж без саквояжа 9.35 ЧоловічІ турботи 10.05 •Вас заnрошує .. • В. Доб·

7.05 7.20 7.35

РИНІІ<

Телеексnрес Студія nобачень

2З.10 ·Шлягер• nредставляє ... Телеексnрес Х/ф •Пройдохи•

23.50

0.00

'fi:T

30 канІІА

••І•

Профілактика 14.00 Чорний квадрат

14.ЗО Формула долі

14.45

Телесnектакль

Зустріч у ·бістро•

21.00 На добраніч, діти! 21.15 Торгінформ 21.25 Добрі новини 21.ЗО Доживемо до nонеділка Х/Ф •Барбароса• 2З.25 ·Саме Той· про себе 23.55 Фінансист Торгінформ

• Термін

nроживання закінчився• 16.30 Християнсьо:а nрограма 17.05 Фішка 17.35 Закон є закон 17.40 .я- nам'ятник Собі!• І. Чурикава 18.30 т;с •Історія кохання• 19.20 Крамниця старожитностей 19.55 ·Кумири•. Л. Максакова. Ч.1 20.30 СТН 20.45 Київські ділові новини 21.00 Антресолька 21.15 Влада факту 21.30 Вісті 22.00 Інтер-стиль 22.15 Міські новини 22.ЗО стн 22.40 Київські ділові новини. Екс­ nреС·ІІ•форм 22.50 Х/Ф •Перший не

UТА8

37 КаНІЦ

SAI'I'A8A

Любиш -дивись!

7.00 7. 1О 8.00 8.30 8.40

Уроки nостмодерну Диск-канал На хвилі успіху

•Місце зустрічі· з А. Шара­ повою

9.00

Економічний огляд

Нічний кінозал. Х/Ф •Розбірка в Бронкс\•

23.50

канІІА

32 7.00 8.00

ІСТV

•Територія А•. Хіт-nарад •Час •Ч•. Військовий теле­ журнал

8.30 Екоиомічний вісник 9.00 Х/Ф •Пі Джей - приватний детектив•

11.00 Т /с •'fарльзІв клоnіт• 11.30 Сократ-Свінг. Телемагазин 11.40 Телемедіа. ТУ-магазин 12.00 •Територія А•. Муз. тиж· день

12.30 М/ф 12.55 Сократ-Свінг. Телемагазин 13.10 Телемедіа. ТV·магазин 1З.25 На сьомому небі 13.50 Сократ-Свінг. Телемагазин 14.20 Т/с оСоколине гнІздо• 15.20 Теnемедіа. ТУ-магазин 15.50 М/с •Роккі та Бульвінкль• 16.15 М/с •Вуді Вудnеккер та його друзі•

16.35 М/с •Каспер• 17.00 Т/с оЧарльзів клопіт• 17.25 Т/с •Роки молоді• 18.20 Т/с •Команда •А• 19.20 Вуличне телебачення. Теш дня

Вуличне телебачення. Фабрика новин

20.00

20.25 Т/с •АлЬФ• 20.55 Х/ф •Серця І душІ• 22.45 Т/с •Таємниці Нью-йорка• 23.50 •Територія А•. Хіт-парад О 50 З любов'ю! 1.20 Програма nередач на завт· ра

35

каНІЦ

І'І'А81С

18.00 Анонс nрограм 18.05 Торгінформ 18.20 Грації Від •ГравіСУ• 18.45 Бістро •Гравіс• 19.00 Міста й столиці світу 19.10 Жіночий свіг 19.30 Т/с •Люднна моря• 20.20 Грації від ·Гравісу• 20.ЗО Зустріч у •Бістро• На добраніч, діти! Торгінформ

21.00 21. 15

наwкодить•

Молодіжна телевізійна

0.30

14 15.00 Х/Ф •Формула nам'ІПі• 17.10 М/Ф 17.30 Ток-шоу ·Хто? Що?• 18.00 Кіноконцерт 18.1 о Х/Ф •Велике прання• 20.00 За лаштунками 20.30 Т ;с •LЦастя• 21.25 Ракурс 21.35 Експрес-інформ 21 50 Щоденник сесії Верховноі 22.00.Діалоги

25

20.30

18.10 Киів 18.25 т;с

20.З5 Торгінформ

1 .45 1 .55 2.00

••І•

'1 40 Врятуй і вбережи 7.45 Антресоnька 8 ОО Хр<1стиянська програма 8 зо стн 9.00 Т/с ·Милістю Божою• 9 ЗО Сnоживач 9.40 Муз. мозаїка 9.50 Збережемо здоров'я 10.05 Формуnа долі 10.20 Кіноколо 10.30 Муз. маршрут 10.50 Х/ф •ФІЗИКИ• 12 ЗО Закон є закон

20.45 Добрі новини 20.50 Новосеn 21.00 сп 21.15 Гра""" 21.20 Тележурнал ·Бізнес-ревю· 21.45 22.00 22.20

30 ка11ал

Ради Украіни 50 Телеексnрес

про коханих

І'І'А8ІС

канІІА

18.00 Анонс nрограм 18.05 Торгінформ 18.20 Грації від ·Гравісу• 18.45 Бістро •Гравіс• 19.00 Хіт-базар 19.30 Т/С •Людина моря• 20.20 Тележурнал •Тиждень•

Т/с •Чарльзів клопІт•

11.00 Бізнес-ревю 11.1 О Х/Ф •Балтиморська куля• 13 ОО Т eneeкcnpec 13 10 Кумири екрана 13 40 ЖІНОЧИЙ СRІГ 14.00 Зоряні зустрічі 14.40 Щоденник сесіі Верховноі

Kypwao~ЗJІ')t

19 15 Олександр Каляrrн. Моно-

Що в упаковці?

13.50 13.55 14.00

17.00 17.25

дої жінки•

17.30 За киівським часом

Украіни

1З.25 Діловий канал

М/с ·Космічні рятувальни·

22.30

Верхuвrюі

мови: На вс, руки майстер.

Вrсник податкової служби

ЙОГО друзі•

Щоденник

cecri

35

0.15

Телемедіа. ТУ-магазин М/с •Роккі та Бульвінкль• М/с ·Вуді Вудnеккер та

15.20 15 50 16 15

Програма передач на завт­ ра

Профrлактика 14.00 Сократ-Свінг. Телемагазин 14.30 Т/с •Соколине гніздо•

Ради Украіни

16.05 •Люди 1 доnі•. Д. Гурлев 16.40 Т/с •Людина моря•

1З.15

ІСТV

Скарби свrтовоі культури Хіт-базар Клятва Гіnnократа Експрес rнформ

Освітнrй канап. Байки І. Крилова; Урок французької

Сільська година т3.05 М,'ф

канІІА

живання закінчився• Миттєвості 20.ЗО стн 21 ОО Аюресолька 21 15 Прем'єра nрограми ·Роди· на від А до fl• 21 ЗО Вісті 72 ОО Вrкна. що ми обираємо

17.ЗО Хочу КЛІП 1 17.35 Тільки длR жінок

18.05 18.20 19.05 19.25 19.40

1.20

ком

манов

14 50 Торrrнформ 15.00 Новосел 15. ТО Сnравжнє >.,но 15.25 Х/ф •Цирк• 17.00 Торrінформ 17.15 Грації шд -.Гра"ісу• 1.7.40 Домовик 18.00 Програма УХРТ 18.30 Торгінформ 18.45 Новосеn 19.00 Стимул

генди•

12 15

32

Вуличне телебачення. Фабрика новин 20.25 Т/с •Альфо 20.55 Х/Ф •ПІ Д.ей - приватнмІІ детектив• 22.50 Т/с •ШовковІ тенета• 23.50 •Територія А•. Хіт-парад 0.50 Голос •Перемоги•

20.00

22.00

КИ•

nам'яті•.

9 ОО Хіт-базар 9.35 За наштунками 10.05 Чоловічі турбоТ><

ІІТ'J'

Адреси ділової удачі Програма •Стрес• 8.З5 •Шлягер· nредставляє

Х/ф •ФІЗИКИ•

Комn'ютер Х

16.35

8.ЗО СТН-тижневик

час•

Інформ. програма •Наш

13.00 1З.О5 1 З.20 13.55 14.10 14.40 15.00

••У•

СхудненнR за меrодом Смєлова 22.00 Адреси дmовоі удачІ 22.05 Х/ф •Чужі сни• 0.00 Інформ. nрограма •Наш

2З.55 •Подробиці•. Підсумки дня

nрес-інформ

21.55

0.10 Т/с •Метод Крекера• 1 . 05 Казки для дорослих 1.25 Т/с •Арлісс• 1 50 погода

7 ка11ал

ТЕТ

ЗО канал

20.З5 ТорГІІіфОрм Добрі новини Новосел

18.ЗО ·Як це буnо•. •КІноеnоnея •Звільнення,. 19.05 т;с •Наполеон і Європа•. 1 серІя 20.00 •ПОдРОбИЦІ• - •Час• 20.50 Минуле-2000 20.55 Інтерсnорт 21.00 Погода 21.1 О Т ;с •Кримінальні війни. ОnерацІя •Екстрадиція•

І'І'А8ІС

22.ЗО стн Київські дІлові новини. Екс-

22.40

1.05

20 45 20 50

15.40 Оnлески, оnлески .. 16.05 Недільні зустрічі 16.40 Т/с •Людина моря• 17.30 За киівським часом 18.00 Новини 18.10 Т/с •Дика Роза•

22.10

сердиться•

О.З5 Київські мініатюри

Телеекспрес Хіт-базар

час·

Молодіжна телевіЗІйна

Х/Ф ·Ворон-2. МІсто ян-

16.ЗО ·Ім'я•. л. КадочнІкова

Тинди-ринди 2З.50 Телеексnрес Х/ф •Балтиморська куля•

7.25 7.30 8.00

ма дня

17.30 Кіно вчора і завжди 18.00 Трансформа 18.30 Т/с •ІсторІя кохання• 19.20 Архітектура-2000 19.50 З5 хвилин джазу 20 ЗО СТН 20.45 Київські ділові новини 21.00 Антресолька 21.15 Чому і як? 21.30 Вісті 22 ОО Архітектурна галерея 22.15 Міські новини

22.50

Діалоги

Н1:2от/с~команда ~д~··· Вуличне телебачення. Те·

19.20

голів• 1З 45 Закон є закои 1З.50 Стеn-урок 14.00 Парламентський вісник 14.45 Х/Ф •Антон Іванович

0.00

20 20 20 ЗО

служба 15.25 Соя відома і невідома

12.15

Х/Ф •Нині прославися

9.ЗО ЗдРастуй, мамо' 10.00 •Шлягер• представляє ... 10.50 Телеексnрес

21.50 22.05 22.15 22.50

10.40 Концерт НаціональноГсП~їі< · бенда Франції 11.З5 Закон є закон 11 40 Нове кіно

12.10

18.20 Ддрt;СИ ДІЛОВОЇ удачі 18.30 Х/Ф •8едмежа шкура• 20 ОО Інформ. nрограма •Наш

М/Ф нло Анонс 1З.О5 Київські новини 1З 20 Хіт-базар 13.55 д/Ф •В. Бородай· 14.20 Інтер'єр

час•

ХІІ-2000

ЧарІвний мікрофон 7.З5 Жіночий світ 8.00 Діалоги 8.20 Дім актора 9.00 ТІльки для жінок

Великобританія сьогодні Хіт-базар

1.ЗО Народний нІчний канал. Ін· форм. nрограма ·Наш час·

1.45 1.55 2.00

ТО КІС

7.05

Муз. nарад від •Катрін• Ворота в майбутнє Здоровий сnосіб житнІ

Муз.

ВАІ'Т

канал

25

21.З5 Експрес-інформ

методом О. І. Бобиря

8.00

Син Людський• 11.45 д/с .. живr заокеанськІ ле-

Зустрічі в nрямому ефірі Інформ. nрограма ·Наш

час•

10.10

ТУ Т А8А "'YJJ

Тележурнал ·Бізнес-ревю·

19.00 20.00

8.15 8.25

9.ЗО Т/с •Вітер у сnину•

ІІТ'J'

У добрій комnанії Муз. nрограма •Made in Ukгaine• 15.10 Тележурнал •Бізнес-ревю• 15.20 Муз. nауза 15.ЗО Бути жінкою 16.00 Світ науки 16.20 Тележурнал ·Бізнес-ревю• 16.ЗО Хіт-новини 17.00 Молодіжна телевізійна служба

7.00 Новини 7.10 Інтерсnорт 7.15 Погода 7.20 Т/с •Ніжна отрута• 8.00 Новини 8.05 Інтерсnорт 8.10 т;с •Манкузо- агент ФБР•. 1 серія 9.00 Новини 9.05 м .. нуле 9 10 погода 9.15 M-dгive 9.25 Родина вrд •А• до •Я• 9.35 Х/Ф •Візит до мінотавра•. 1 серІя 10.50 Вчасно 11.05 Т /с •Тінь і світло• 10.15

КаНІЦ

7 14.00 14.10 14.40

•ЦІлком таємно•

УТ-3

Ради Украіни

УТ-2

заокеанські ле·

гендИ•

12.15

YT-t

I'I'UIC •

17.ЗО КВК. Ліга с1о1дових структур

Профілактика 14.00 Анонс 14.05 Київські новини

10.00

0.05 •Подробиці•. Підсумки дня 0.20 Т ;с •Метод Крекера• 1.15 т;с •Секретні матеріали• 2.00 Погода

служба

Комn'ютер Х

1.00

32

канІІА

rcrv

7.00 •Територія А•. Хіт-nарад 8.00 Вітражі 8.30 Перехрестя 9.00 Х/Ф •Серця І дуwІ• 11.00 Т/с •Чарльзів клоnіт• 11.ЗО Сократ-Свінг. Телемагазин

11.40 12.00

Телемедіа. ТУ-магазин •На всі боки• з Оnьгою Коттщькою

12.ЗО М/Ф 1З.ОО Візит. Анталія. Ч.2, Швей-

царія. Ч.2 Вітражі 1З.50 Сократ-Свінr. Телемагазин

13.25

14.20 Т/с •Соколине гніздо• 15.20 Телемедіа. ТУ-магазин 15.50 М/с •Роккі та 6ульвінкль• 16.15 М/с •Вуді Вудnеккер та його друзі• м;с ·Джиммі- суnерхро-

16.35

бак•

17.00 Т/С •Чарльзіе КЛОПІТ• 17.25 Т/с •Роки молоді• 18.20 Т/с •Команда •А• 19.20 Вуличне телебачення. Тема дня

Вуличне телебаченнR. Фабрика новин

20.00

20.25 т;с •АлЬФ• 20.55 Х/Ф •Назад в май~нєо 22.35 Т/с •Таєм..,ці Нью-Иорка• 23.40 НАК ·Нафтогаз Украіни• nовідомляє, роз'яснює, nо­ nереджає ... 23.50 •Територія А•. Хіт-nарад 0.50 ·Час •Ч•. Військовий теле·

журнал

1.20

Програма nередач на завтра

35

канІІА

І'І'А•Іс

18.00 Анонс програм 18.05 Торгінформ 18.20 Грації від •Гравісу• 18.45 Бістро ·Гравіс• 18.50 Слідами тварин 19.15 Сnравжнє •іно 19.30 Т/С •Людина моря•


І_·················-------····-----·--------·-----·-----·-···········-····

l

2800

13.05 ЧЕТВЕР, травня

18 УТ-1

6.05 Доброго ранку, УкраІно! 9.00 Автосапієнс 9.25 Що в упаковці? 9.ЗО Т jc •Вітер у спину" 10.20 М/Ф 1О.ЗО Не все так погано ... 11.00 УТН - "Ранок. 11.20 Зелений фургон 12.40 Погода 12.45 Закон є закон 15.00 УТН-День. 15.15 Погода 15.20~"5. 16.00М/ф 16.ЗО Нова колекція 17.00 д/с "Червоні зірки'" 17 55 Закон є закон 18.00 УТН-.Вечір. 1815 Погода 18.20СамеТой 18.45 Хіт- 2000 18.50 т;с "Вітер у сnину 19.45 Що в уnаковці? 19.50 Творчий фестиваль "Про­ арт.

20 .ЗО Щоденник сесіІ Верховної Ради України

20.40 Вечірня казка 21.00 УТН- Панорама 21.40 Питання дня 21.45 Світ сnорту 21 .55 Погода 22.00 "Акцент. В. Лапікури 22.10 Х/Ф "Відьма. О.ЮХіт2000 0.15 Погода УТ-2

7.00 Сніданок з "1 + 1. 7.05 Телевізійна патрульна служба "Ситуація" 8.00 Tjc "Загадкова леді" 8.45 Сніданок з "1 + 1. 9.1 ОТ/С "Д.Д.Д. Досьє детектива

П'ЯТНИЦЯ, 19 травня УТ-1

6.05 Доброго ранку, Україно 9.00 Нова колекція 9 25 Що в уnаковці 1 О.ЗО Tjc "Вітер у спину 1О.ЗО Медичний тижневик "З6,6"

11.00 УТН - •Ранок" 11.15, 1255. 15 15, 18 15, 21.55. 2З.20 Погода 11.20 Х/Ф -Непривабливі" 1З.ОО Закон є закон 15.00 УТН-День. 15.20 Студія "5"

16.00 М/Ф 16.ЗО Надвечір'я 17.0Q Д/с "Червоні зірки"

18.~Н - "Вечір" 18.20 Саме Той 18.45 Хіт-2000 18.50 Т/с "Вітер у спину" 19 45 Що в упаковці 19.50 Творчий фестиваль "Проарт" 20.ЗО Щоденник сесії Верховної Ради Украіни

20.40 Вечірня казка 21.00УТН- Панорама

21 40 Питання дня 21 45 Світ спорту 22.00 "Акцент" В. Лапікури 22.10 Погляд у світ 22.40 "Таврійські ігри" представляють. фольклорний фестиваль "Ялта-99- 4.1

2З.15 Хіт-2000 2З.ЗО У ніч на суботу УТ-2 7.00 Сніданок з "1 +1. 7.05 Телевізійна патрульна служба "Ситуація" 8.00 Т/с "Загадкова леді" 845 СУБОТА,

20

травня

УТ-1 7.ЗО Доброго ранку, Україно! 8.55 Що в упаковці"

В ГОСТЯХ у ДрЬОМИ 9.ЗО Зірки, на сцену! 10.00 Пригорща 11.00 Погляд у світ 11.30д/ф 11.40 Нова колекція 12.00 УТН- ..день» 12.10 Погода 12.20 Що в упаковці

9.00

12.25 д/Ф 1 серія

"Острова моєї мріГ'.

1З.20 М/Ф

1З.50 Надвечір'я

14.25 Альманах "Основи" 15.00 УТН- "День" 15 10 Погода 15 15 Анонс 15 20 Не все так погано .. 15 50 Реліквіі і храми Украіни 16 ОО Класик-прем'єр Фестиваль їм. С Лифаря

16.38:il/c «Світ дикоі природи" 17.О<Піотив для двох сердець 1800 УТН- .. Вечір" 1815 Погода 18.25 Хіт-2000 19.00 Прогулянка з "Акцентом",

і не без моралі 19.15 Х/Ф "Круїз, або Подорож

N!! 37 (9136)

f6~6Щікво~~аковці? 10.10 Хіт-2000 10.15 Х/Ф "Королі

І каnуста".

1

серія 11.З5 Д/с "Живі заокеанські легенди" 12.00 Жіночий nортрет в інтер'єрі 12.ЗО Нова колекція 12.55 Хто в домі господар? 1З.25 Діловий канал 1З.50 Що в уnаковці? 1З.55 Хіт.2000

14.00 Освітній канал. "З журбою радість обійнялася". Поезія О. Олеся; Дуковна музика 15.00 Перерва 16.00 Програма І. Моляра "Парк автомобільного nеріоду" 16.З5 Т Іс "Район Мелроуз" 17.ЗО Т/с "Друзі" 18.00 Х/Ф "Природні nричини" 19.ЗО тсн 19.50 Проспорт -новини 20.00 Х/Ф "Громадянин Ікс" 21.55 Ток-шоу М. Вересня "Табу• 22.З5 Т Іс "Рекет". 1 серія 2З.40 Телевізійна nатрульна служба "Ситуація" 2З.55 Гумор, nрограма "Фонтан­ клуб" О.ЗОТСН 0.45 Т/с "Цілком таємно" УТ-З 7.00 Новини 7.10 Ітерсnорт 7.15 Погода 7.20 Tjc "Ніжна отрута" 8.00 Новини 8.05 Інтерсnорт 8.1 О Між іншим 8.15 т;с "Манкузо- агент ФБР". З серія 9.00 Новини 9.05 Минуле Сніданок з .1 + 1" 9.10 Tjc "Рекет". 1 серія 10.05 Що в упаковці 10.10 Хіт 2000 10.15 Х/Ф •Королі і капуста•.

2 с. д/с "Живі заокеанські легенди"

11.25

11.50 Нова колекція 12.25 Відкриваємо Біблію 12.55 Зірки, на сцену! 1З.25 Діловий канал 1З 50 Що в упаковці 7 1З.55 Хіт-2000 14.00 Освітній канал Урок для вчителя "Гуманітарний ліцей

університету" Ч 1 14.ЗО Право 15.00 Перерва 16.00 Т/с "Сміливець" 16.50 Т jc "Геркулес" 17.40 Х/Ф "Лазівки" 19.ЗО тсн 19.50 Проспорт-новини 20.00 Т/с "Вулиці розбитих ліхтарів 11. 21.00 Х/Ф "Таємний ворог" 22.50 д/Ф "Брати Кличко. Подвійний удар" 5 серія 2З.20 Телевізійна патрульна служба "Ситуація" 23.З5 тсн

2З.50 Х/Ф "Цирк згорів, І клоуни розбіглися" УТ-З

7.00, 8 ОО, 9 ОО, 12 ОО, 18.00 Новини

7. 1О Інтерспорт 7.15, 9.10, 21.00, 2ЗО Погода 7.20 Т jc "Ніжна отруті" 8.05 Інтерспорт 8.10 т;с "Манкузо - агент ФбР". 4с. 9.05 Минуле 9.25 Джентльмен-шоу зіркою" м;с "Назад в майбутнє" Гумор, програма •Повне Мамаду• 9.15 2СВ-2000" А. Вескі 10.05 Сімейна кукня 10.20 Хіт-новини-2000 10.50 Що в упаковці? 10.55 Банк ідей 11 .25 Надзвичайна ситуація 11.55 Телевізійна служба "Милосердя" 12. 15 Дитячий телефестиваль "Золоте курча" 12.45 М/Ф 12.55 Хіт-2000 1З.ОО Спортивний канал 14.00 Блок громадського телебачення 15.00 Ігрове шоу «Як стати зіркою" 15.ЗО Х/Ф "Ключі від неба" 17 .ОО Т jc "Вулиці розбитих ліхтарів-І!"

8.15 8.40

18.00 Tjc "Коломбо• 19.20ТСН

19.45 Х/Ф "Досьє на вбивцю" 21.45 Містечко 22.15 Х/Ф .Шосе" 0.00 Х/ф "Він не зав"язував шнурки"

розставання"

УТ-З

20.45 Вечірня казка 21.00 УТН- Панорама 21.40 Світ спорту 21.55 Погода 22.00 Телефортуна

8.00 КНЕУ 9.05 Погода 9.10 Вулиця Сезам 9.З5 Tjc "Пригоди лісового

22.З5 Х/Ф "Катя. Погода 0.15Хіт-2000 0.25 Доброї ночі, Україно! УТ-2 7.00 Програма І. Моляра "Парк автомобільного періоду" 7.40 Ігрове шоу "Як стати

0.10

патруля" 10.00 Сім бщ- одна відповідь 10.15 Ранкова зірка 11.00 Ранкова пошта 11 зо нло 1200 Смак 12 20 Таємні історіі

1240 Не час 12.55 Музичний

під'їзд

9.10 Погода 9.15 Родина від "А" до "Я" 9.25 Таємні історіі 9.45 Х/Ф "Візит до мінотавра".

З

серія

11.05 Т jc "Тінь 1 світло" 12.00 Новини 12.05Інтерсnорт 12.15 Прокинься і сnівай! 1З.О5 Київські новини 1З .20 Хіт -базар 1З.55 Світ освіти 14.20 Знайомі обличчя 14.40 Неnанський маєток 15.05 -Родом з України•. І. Макарова. Джерела творчості 15.З5 Острів скарбів 16.05 Солодке життя 16.40 Т/с "Людина моря" 17.ЗО За київським часом 18.00 Новини 18.1 О Т/с "Дика Роза" 18.ЗО Сьоме nочуття 19.10 Т/с "Наnолеон і Євроnа". З серія 20.00 "Подробиці" - "Час" 20.50 Минуле-2000 20.55Інтерсnорт 21.00 Погода 21.10 Tjc "КримІнальні війни. Оnерація "Екстрадиція" 22.1 О Х/Ф "Сім"янин" 2З.ЗО "Подробиці". Підсумки дня

2З.45 Т/с "Метод Крекера" 0.40 Казки для дорослих 1.00 Т Іс "Арлісс" 1.ЗО Погода

7 канал 7.05 Граці1. від "Гравісу" 7 .ЗО Світ підводної фотографіі 8.00 Творчий вечір "М. Резнікович про час 1про себе". 4.2 9.00 "Шлягер" nредставляє ... 9.45 "Кіно про кіно». "Діти біля телевізора"

10.45 Торгінформ 10.55 Новосел 11.00 "Саме Той" про себе 11 .ЗО "Анатомія nочуттів". Оnтимізм 12.00 Хіт-базар 1З.ООТоргінформ 1З. 15 Новосел 1З.ЗО Жіночий світ 14.00 Відкриті небеса 15.00 Торгінформ 15.1 О Новосел 15.15 "Кафе "Флоріан" у ВенеціІ 16.00 Муз. nрограма "Зоряні зустрічі" 16.45 Фінансист 17 .ОО Торгінформ 17.15 Граці! від "Гравісу" 17.40 100 чудес світу 18.00 Програма УХРТ 18.ЗО Торгінформ 18.45 Новосел 19.00 Стимул 19.15 ЕКМІ 19.25Сакура-шоу 19.З5 Торгінформ 19.50 Новосел 20.00 Інформ. nрограма "Наш час" 20.20 Адреси діловоїудачі 20.ЗО Анонс nрограм 20.З5 Торгінформ. 20.45 Добрі новини 20.50 Новосел 21.00СІТ 21.15 Гранки 21.20 Тележурнал "Бізнес-ревю" 21.ЗО Торгінформ 21.45 Міста і столиці світу 22.00 Клуб Дзи~и Вертова 2З.О5 Програма УХРТ 2З.З5 "Шлягер" nредставляє .. 0.20Торгінформ О.ЗО Новосел 1.ЗО Народний нічний канал. Інформ. nрограма "Наш час" 1.45 Програма "Стрес"

10.00 Х/ф "Візит до мінотавра". 4 серія 11. 1О Т jc "Тінь і світло" 12.05Інтерспорт 12.15 М/Ф 12.ЗО Телевізійний центр

ревю"

моди

1З.10 Малий бізнес сьогодні 1З40 Хіт-новини 14 1О Док екран "Іран -

1З. 05 Київські новини 1З.20 На своїй землі 1З.40 "Шлягер"

11.00 Муз паоал вія "Катоїн" 12.00 У добрій компані! 12.ЗО Тележурнал -Бізнес­ ревю"

12.40 Муз програма

автопортрет.

14.40 Хіт-базар 15.20 Тележурнал

представляє ...

14.25 д/ф .О Гай" 15.00 Автографи

10.50 Тележурнал "Бізнес-

"Бізнес­ ревю" 15.ЗО Програма «Стрес» 15.40, 17 10, 19 ЗО, 20.20 Адреси ділової удачі 15.50 Кінозал м/Ф 16.З5 Муз. програма 17.15 Х/Ф "Клан печерного ведмедя" 19.00 Шолом, Києве! 19.40 "Транспорт України". Регіональ ний випуск 20.00 інформ програма "Наш час" 20.З5, 21 ЗО, 2З.10, О 40 Торгінформ 20.45 Добрі новини 20.50, 22.00, 2З.25 Новосел 21.00 СІТ 21.10Гранки 21. 15 Дивлячись з Америки 21.45 Міста і столиці світу 22.10 Молодіжний канал "М" 1. ЗО Народний нічний канал Інформ. Програма «Наш час» 1.45 Програма "Стрес" 1.55 Реклама 2.00 Х/Ф "І гримнув грім ... " 25 канал 7 05 Музичний "НАРТ-ранок" 7.20 Експрес інформ 7.35 Щоденник сесії Верховної Ради України 7.50 Муз програма

1З. 15 Життя тварин

15.40

15.ЗО Дороги В. Мельниченко 15.45 Домашній лікар 16.05 Конкурент 16.40 Т/с "Людина моря" 17.ЗО За київським часом 18.10 Т/с "Дика Роза" 19.00 Елка і корєша 19.05 Поле чудес 20.00 "Подробиці. - "Час" 20.50 Минуле-2000 20.55 Інтерспорт 21.1 О Х/Ф "Отрута від дегустатора" 22 ЗО Сентиментальні балади серйозних ЧОЛОВІКІВ 2З ОО "Подробиці». Підсумки дня

2З.15 Х/Ф "Кома" 1.05 Про це 1.45 Після опівночі 7 канал 8.00 Нове в лікуванні хребта за методом Бобиря 8.05 Муз non 9.00 Тележурнал "Бізнес­ ревю" 9.1 О Шоу самотнього холостяка

9.40 Світ науки 10.00 Бути жінкою 10.ЗО Кіногороскоп

1З.45 Фан-клуб 14.15 т;с "Земля: останній конфлікт-2" 15.00 Мультабетка 15.З5 Шукаю тебе 16.15 Т jc "Пригоди родини Робін-зонів". 1 серія 17.05 М Хазанов "До і після півкарбованця" Ч 1 17.55 Х/Ф «Секс-місія, або Нові амазонки" 19.50 Націонаnьна лотерея

20.00 20.15 20.25

Подробиці М-кілометр

Авторська програма С. Доренка 21.15 Минуле-2000 21.20 Погода

21.ЗО

Х/Ф

"Ворон:

місто

янголів" 22.50 Ток-шоу "Акули пера". І.

Кобзон Ч. 1 2З.З5 Х/Ф "Холоднокровний Люк" 7 канал 8.00 Інформ програма "Наш час" 8.15 Адреси ділової удачі 8.20 Кінозал м/Ф 9.05 Оаза серед хаосу 9.30 Програма "Стрес" 9.40 Адреси ділової удачі 9.50 Ескулап 10.05 Х/Ф "Ведмежа шкура" 11.35 Адреси ділової удачі 11.40 Дитяча передача "Чудесний коктейль" 12.00 Індустрія здоров'я 12.05 "Шлягер" представляє 12.50 Х/Ф "Чужі сни. 14.50 Питання для Каnініна 15.20 Адреси ділової удачі 15.ЗО Тележурнал "Бізнес­ ревю"

Кіногороскоп 1600 Кут 16ЗО Хіт -базар 17.00 Тележурнал «Бізнес­ ревю•

19.25 Малий бізнес сьогодні 19.50 Тележурнал "Бізнес­ ревю"

20.00 Інформ програма "Отже• 20.20 Адреси ділової удачі 20.З5 Торпнформ 20 45 Добрі НОВИНИ

20.50 Новосел 21.00 СІї 21.15 Гранки 21.20 Тележурнал

"Бізнес­ ревю" 21.ЗО Нове в лікуванні

хребта за методом Бобиря 21.З5 «МК січо" Бути собою 21.45 Світ науки 22.00 Великобританія сьогодні 22.ЗО Здоровий спосіб життя 2З.ОО Муз non-зiop 1.ЗО Народний нічний канал. Інформ. nрограма "Отже" 1.45 Програма "Стрес" 1.55 Реклама

2:оо Х/Ф "Повернення демона"

25 канал 7.05 Скарби світової культури 7.20 Експрес-інформ 7.35 Щоденник сесіі Верховної Ради України 7.45 Навколомузичний нон­ стоп від "Тинди-ринди"

8.45 Діалоги 9.00 Хіт-базар 9.35 Нова колекція

7.З5 Щоденник сесіІ Верховної Ради УкраХни

7.45 Антологія nоезіІ 8.00 Діалоги 8.20 Нові імена 8.50 Країна Фестивалія 9.20 За лаштунками 10.00 "Шлягер" представляє ... 10.50 Телеексnрес 11.00 Бізнес-ревю 11.05М/ф 11.ЗО Х/ф "Пройдохи" 1З.ОО Телеексnрес 1З.1 ОТ /с "Щастя" 14.05 Концерт "Чорний кіт" 14.40 Щоденник сесіІ Верховноі Ради України 14.50 Телеексnрес 6.05 Муз. nрограма 16.З5 Вояж без саквояжа 16.50 Телеекспрес 17.00 Хіт-базар 17.З5 Тільки для жінок 18.05 Хочу кліn! 18.15 Ракурс 1 8.25 Чоловічі турботи 18.55 Очевидне-неймовірне 19.25 Ексnрес-інформ 19.40 Щоденник сесіІ Верховноі Ради України 19.50 Телеексnрес 20.00 Х/ф-дітям. "Марія, Міра бела" 21 .1О Вернісаж 21.15 Час "Ч" 21.45 Кіноконцерт 22.00 Х/Ф "Погана прикмета" 2З.ЗО Док. екран 0.00 Х/Ф "Лінія втечі" ЗО канал 6.55 Врятуй і вбережи 7.00 Міські новини

Зірки

паперу

11.ЗО Х/Ф "Давай одружимося"

7.ЗО Вісті

8.00 Християнська

nрограма 8.ЗО стн 9.00 Т/с "Милістю Божою" 9.ЗО Світ. Україна. Київ 9.50 Киянин 10.20 Лакмус життя 10.45 "Усмішка". О. Демчук 10.55 Х/Ф "Перший не нашкодить" 12.ЗО Законе закон 12.З5 "Театр одного художника". К.Сомов 1З.ОО Т jc "Історія кохання" 1З.50 Стеn-урок 14.00 Медичний тижневик "З6,6" 14.ЗО Законе закон 14.З5 "Балет- любов моя". С. Лифар nовертається на Батьківщину 15.10 Зі стелі 15.45 Закон є закон 15.50 д/Ф "Генерал Григоренко" 16.ЗОСТН 16.45 Муз. маршрут 17.15 В. Щербачов

... 17.45 Київ класичний 18.05 Т/с "Безсмертя

nредставляє

nодвигу". Герой Радянського Союзу М. О. Гриценко 18.15 Столиця 18.ЗО Х/Ф "Божевільні nерегони" 20.10 Торговий дайджест 20.20 Миттєвості 20.ЗОСТН 21.00 Антресолька 21.15 Родина від А до Я 21.ЗО Вісті

22.00 Щоденник Йоріка 22.15 Міські НОВИНИ

22.ЗО Х/Ф "Від заходу до світанку" 0.15 Нічний кінозал. Х/Ф "Поліцейські" 32 канал

0.00 Т jc "Милістю Божою" 9.30 Х/Ф "Цирк" 11.00 Д/ф "Архипенко.

1З.ОО Телеекспрес 1З.10 Я вас любив 1З.25 Здрастуй. мамо 13.55 Орігамі - зоопарк з

служба 14.30 Нон-стоп рандеву 14.55 Х/Ф "Божевільні

паперу

16.ЗО Закон є закон 16.З5 Душа до душі 17.10 Маленькі історіі "Арт­ обстрілу" 17.ЗО Кіно вчора і завжди 18.00 Світ Аліси 18.ЗО Т jc "Історія кохання" 19.20 Мій Ермітаж 19.55 «Таємниці портретного фойє". Є Вахтангов 20.30 стн 20.45 Київські ділові новини 21.00 Антресолька 21.15Інформація до роздумів 21.ЗО Вісті 22.00 Вікна, що ми обираємо 22. 15 Міські новини 22.ЗО стн 22.40 Київські ділові новини. Експрес інформ 22.50 Х/Ф "Повія" 0.20 Нічний канал 32 канал 7 ОО "Територія А" Хіт-парад 8.00 НАК "Нафтогаз України, повідомляє, роз"яснює,

14.10 З колекцїі "Великого театру»

14.40 Щоденник сесії Верховної Ради України 14.50 Телеекспрес 15.00 Х/Ф "Клятва" 17.20 Ток-шоу "Хто? Що?• 17.50 М/Ф 18.20 Док. екран 18.40 Х/Ф "Давай одружимося" 20.00 Нова колекція Зірки Каннського фестивалю Ч.1 20.ЗО Tjc "Щастя. 21 25 Ракурс 21.З5 Експрес-Інформ 21.45 Щоденник сесії Верховної Рад" Украіни 21 55 Діалоги 22.10 Телеекспрес 22.20 Хіт-базар 22.55 Навколомузичний нон­ стоп від "Тинди-ринди" 2З.50 Телеекспрес 0.00 Х/Ф "Барракуда" ЗО канал 6.55 Врятуй і вбережи 7.00 Міські новини 7. 15 Антресолька 7.ЗО Вісті 8.00 Християнська програма 8.ЗОСТН 12.45 М/Ф

1З.ОО Телеекспрес 1З.10 Tjc "Щастя" 14.05 Молодіжна телевізійна служба 14.З5 Я вас любив 14.50 Телеекспрес 15.00 "Блага вість" з Р Реннером 15.ЗО Програма "Як життя?" 16.05 Дитяча година 16 35 Вояж без саквояжа 16.50 Телеекспрес

17 .ОО 17 .ЗО

Країна Фестивалі я Хочу кліп! 17.З5 Кумири екрана

18.05 Скарби світової культури 18.20 Ракурс 18.30 Ашолопя поезії. К Батюшков 18.40 Нова колекція. Зірки Каннського фестивалю. 4.2 19.15 Хіт базар 19.50 Телеекспрес 20.00 Індійське кіно 22.20 Док екран 22.ЗО Х/Ф "Любовний вузол" 2З 50 Кіноконцерт 0.00 Х/Ф "Дезертир" ЗО канал 7.25 Врятуй і вбережи 7.ЗО Вісті 8.00 Антресолька 8 15 Міські новини

9.00 М/с «Шедеври анімаціі• 9.30 Х/Ф "Галгамет" 11.1 О Муз маршрут 11.45 д/с "Від Гаnапагосів до Калахарі. 12.15 Комп'ютер Х 12.ЗО Право 1З.ОО Гармонія краси 1З ЗО Світ людей. Медицина 14.00 «Балет- любов моя•. П

1З.55 Закон є закон

перегони"

попереджає

8. 1О «На всі боки" з Ольгою Муз

тиждень

18.35 Парламентський 19.20 Киянин 19.50 Чорний квадрат' 20.20 Кіноколо

в

вісник

32 канал 8.00 Голос

«Перемоги" 8.ЗО Майстри ілюзіону

9 ЗО З любов'ю 10.00 Економічний

вісник 10.ЗО На сьомому небі 11 ОО Модний час 11.ЗО "На всі боки" з Ольгою Котицькою

12.00 Перехрестя 12.ЗО М/Ф 1З.ОО Реве та стогне ... 14.00 В.Шербачов nредстав­

... 14.30

ляє

НАК "Нафтогаз України" повідомляє, роз'яснює,

.... 55

М/Ф 14 Телемагазин

1З.ОО Майстри ілюзіону 1З.50 Сократ-Свінг. Телемагазин 14.20 Т/с "Соколине гніздо" 15.20 Телемедіа. ТУ-магазин 15.50 М/с "Роккі та Бульвінкль" 16.15 М/с "Вуді Вудnеккер та його друзі" 16.З5 М/с "Каспер" 17.00 Т/с «Чарльзів кло11іт" 17.25 Т/с "Роки молоді" 18.20 Tjc "Команда "А" 19.20 Вуличне телебачення. Темадня

Вуличне телебачення. Фабрика новин 20.25 т;с "Альф" 20.55 Х/Ф "Відеодром" 22.25 "Руст", або Стороннім вхід заборонений _ 22.45 Т jc "Таємниці Нью-Иорка" 2З.50 •Територія А". Хіт-nарад 0.50 В. Щербачов nредставляє ... 1.20 Програма nередач на

20.00

завтра

З5 канал 18.05 Торгінформ 18.20 Граці! від "Гравісу" 18.45 Бістро "Гравіс" 18.55 Сакура-шоу 19.00 Міста і СТОЛИЦІ світу 19.15 Сnравжнє кіно 19.ЗО Т ;с "Людина моря" 20.20 ГраціІ вщ ·Гравісу" 20.ЗО Зустріч у "Бістро" 21.00 На добраніч, діти! 21. 15 Торгінформ 21.25 Добрі новини

Сократ

Свінг

11.40 Телемедіа ТУ-магазин 12 ОО «На сьомому небі» Анатолій Матвіичук

12.ЗО М/Ф 1З.ОО "Територія А» Хіт-парад

14.20 Т/с "Соколине гніздо" 15.20 Телемедіа. ТУ-магазин 15 50 М/с «Роккі та Бульвінкль"

16. 15 М/с •ВудІ.Вудпеккер та його друзі" 16.З5 М/с "Космічні рятувальники" 17.00 Т/с "Чарльзів клопіт" 17.25 Т/с «Роки молоді" 18.20 Т/с «Команда •А" 19.20 Вуличне телебачення. Темадня

20.00 Вуличне телебачення. Фабрика новин

20.25 Т/с "Альф. 20.55 Х/Ф "Герой-коханець" 22.40 Т/с "Шовкові тенета" 2З 50 Територія А .. Хіт-парад З5 канал

18.05 Торгінформ 18.20 Грацїівщ "Гравісу" 18.45 Бістро "Гравіс" 18.50 Сто чудес світу 19.00 Хіт-базар 19.ЗО Tjc "Людина моря" 20.20 Грацїі від «Гравісу .. 20.ЗО Зустріч у "Бістро"

21.00 На добраніч, діти! 21.15 Торгінформ 21.25 Добрі новини 21.ЗО Саме Той

22.00 Х/Ф "Манагуа" 2З 50 "Смерті Голлівуда".

15.00

20.ЗО стн 21.00 Спати час 21.15 Нове кіно 21.45 Міські новини 22.00 Х/Ф "Чотири кімнати" 2З.40 Анатомія кохання 0.10 Фішка 0.40 Нічний кінозал. Х/Ф "Формула пам"яті". 1 серія

14.40

12.ЗО М/Ф

«Вбивства•.

9.00 Х/ф «ВІдеодром• Чайковський «Ромео Джульєтта• 14.ЗО Влада факту 14.45 Інтер-стиль 15.00 Блеф-клуб 16.00 «Гуморина Голохвастова" Ч 1 16.ЗО стн 16.45 Tjc "Собачий дім" 17. 15 Економічний вісник 17.45 Муз мозаїка 17.55 Лакмус життя 18.15 Створи себе

11.ЗО Сократ-Свінг. Телемагазин

11.40 Телемедіа. ТУ-магазин 12.00 Модний час

11.ЗО

14.00 Молодіжна телевізійна

А"

морем

9.00 Х/Ф "Назад в майбутнє" 11 .ОО Т jc "Чарльзів клоnіт"

Телемагазин

11.З5 Закон є закон

Котлицькою 8.ЗО «Територія

8.00 Економічний вісник 8.ЗО Візит. Круїз Червоним

11.00 Т/с «Чарльзів клопіт"

11.40 Театр на долонях 12.15 "Кумири" л Максакова. 12.45 Х/Ф "Дім на Трубній"

nопереджає

З]

~н" ·'*''*·'"4 '"' ~7~бб:'r~~;;-;;;;іяА·.хіт:nаііаlі ·

7.15 Антресолька

8.20 Дитяча година 8.50 Тільки для жінок 9.20 Зоряні зустрічі 10.05 Чоловічі турботи 10.40 Родина від А до Я 10.50 Телеекспрес 11.00 Бізнес-ревю 11.05 М/Ф 11.20 Х/Ф "Погана прикмета"

8.ЗО стн

Каннського фестивалю 4.1 10.05 Антологія гумору 10.35 Орігамі - зоопарк з

10.50 Телеекспрес 11.00 Бізнес-ревю 11.05 М/Ф

1.55 Реклама 2.00 "Шлягер" nредставляє ... 25 канал 7.05 Музичний "НАРТ-ранок" 7.20 Ексnрес-інформ

Сократ-Свінг.

Світ людей. Медицина

15.ЗО Т/с "Мандрівний лицар" 16.ЗО М/с "Невгамовні" 17.00 Mjc "Гей, Арнольде"" 17.З5 Т/с "Молодість Геракла" 18.00 Т/с "Чудесна наука" 18.30 Т/с "Вир світів" 19.25 Т/с "Альф" 20.00 Вуличне телебачення. Тема дня 20.40 Вуличне телебачення фабрика новин

21.05 Х/ф "Бажання смерті" 22.40 Х/ф "Дива науки" 0.1 О Tjc "Поліція Маямі. Відділ моралі"

35 канал 10.05 Грації від

"Гравісу" 10.ЗО Бути жінкою 11.00 Престиж 11.15 Новини Європи

11.45 Сто чудес світу 12.00 Торпнформ 121 О Весняні ластівки 15 ЗО Анонс програм 15.З5 Граціі від "Гравісу 16.00 Кіно про кіно 17.00 Mjc "Храниіелі історіі" 17ЗО "Шлягер" представляє 18 20 Добрі новини 18 25 Граціі від "Гравісу• 18.45 Торпнформ 19.00 Весь світ театру 19.ЗО Вистава «Маnенька нічна соната для жінки, чоловіка і троля". Ч. 1 20.ЗО Граціі від "Гравісу• 20.50 На добраніч, діти' 21. 15 Міста й столиці світу 21.ЗОСамеТой 22.00 Дjс «Загадки древніх цивілізацій• 22.50 Хіт-базар 23.20 Молодіжний канаn "М" 0.20 Торгінформ

Закінчення програми телепередач у наступному номері, який вийде17 травня ц. р.


----------------

14:!

N937(9136)

НЕДІЛЯ,

14

ТРАВНЯ

12.З5 М/Ф

12.55 Скарбниця 13.25 Відкриваємо Біблію 1З.55 Хіт 2000 14.00 Олімnійська nано~ма 15.00 ПІJогр.І. Моляра Паркав-

УТ-1 7.ЗО Доброго ранку, Україно

8.55 Укрсnоетлото 9.00 Дитячии пісенний 2000

вернісаж-

томоб.nеріоду

9.ЗО Шоу самотнього холостяка 10.00 Наше військо 10.30 Телефортуна 11.00 Хто в домІ господар 11.ЗО Мед. тижневик "З6,6" 12.00 УТН- "День•

15.ЗЗ Х/Ф "Мобі Дік". 2 серія 17.1 ОТ;с "Нові nригоди Суnермена"

18.05 Х/Ф "Прекеасна Анжеліка" 20.00 Х/Ф "Туnии і ще тупіший" 21.55 Великі перегони 22.1 О Програма В. Пиховшека

12.10, 15.10,' 18.10, 21.55. 0.10 Погода

"Еnіцентр" 2З.ОО Т/с "Таємний агент Нікіта" 2З.50 Х/Ф "Якщо можеш, nро­ сти .. ." УТ-З ІНТЕР, •КДТРК• 8.00 Недільні зустрічі 8.ЗО Інтер'єр 9.05 Погода 9.10 Зоряна година 9.40 П,Р.окинься і сnівай 10.25 Вікенд" з І. Зінченко 10.55 "Смачно" з Б.Бурдою 11.20 Доки всі дома

12.20 Сільська

година 1З.15 •Саме Той" npo себе 1З.40 Клуб Суnеркниги 14.00 М/Ф за заявками 14.45 Програма дпя дітей "Каланча"

15.00 УТН- ·день" 15.15 Нашдім

15.ЗО Перехрестя 16.00 Футбол Ретроліга 17.00 Сім днів спорту 18.00 УТН - "Вечір" 18.15 Хіт 2000 18.20 Бути жінкою 18.50 Нова колекція 19.00 Футбол Чемпіонат Украіни •динамо" (Київ) - "Шахтар" (Донецьк)

11.50 kараоке на майдані 12.15 Мелорама 12.45 Телецентр моди

1З.10 д/с "Підводна одіссея команди Кусто" 14.00 Планета Здоров'я 14.ЗО Сміхоnанорама 15.00 Х/ф "Бонанза: напад" 16.З5 "Брейн-ринг" 17.25 Т/с ·наитмен 11• 18.10 Х/ф "Утеча"

20.50 Вечірня казка 21.00 7 днів 22.00 Хокей. Чемпіонат світу 0.05 Хіт-2000 0.20 Доброї ночі, Україно! УТ-2 •1+1• 7.00 Х/ф "Доктор Голлівуд" 8.40 Гумор. програма "Золотий

20.00 nодробиці тижня 20.40 Минуле-2000 20.45 Погода 20.55 Джентльмен-шоу 21.25 КВК-2000

гусак" 9.15 Розваж. nрограма" Лото-забава" 10.05 Хіт 2000 10.1 О Реальний сектор

10.40 Клуб" 700· 11.00 Телефестиваль курча•. Конкурс. пр. 11.З5 Людина і закон 12.05 Бізнес і влада

13.05

слава" Погода

1. 50

7 КАНАЛ ГРАВІС, НТУ, ТV ТАБАЧУК 8.00 Пісумкова інформ. програма

на нафтобазі

Шелтон-БУПОН реалізуl' вuсоІ<ОЯhісні, серпшфіковані

~o~@U~a@~U~a@~uAT

ЗагlІльнті обсяг зберігання 1ОО ООО тонн. Довідки та прийом замовлень за телефонами

(044) 564-00-34, 551-01-29, 551-01-00

КУПИМОДИСК . ~

металокерамІч нии

с::> .-.-.-с::> lVI

Фірм(потрібні кваліфіковані столя­

5-44-38

Броварський міськрайонний базовий центр зайнятості оголошує КОНКУРС НА

ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНОЇ ПОСАДИ дер­

жавного службовця - начальника відділу автоматизованих систем управління і комп' ютеризаціі. Вимоги: громадянин України, освіта вища, стаж роботи не менше З років, знати

Windows NT-server, Windows NTWorkstation, MS Offis, адміністрування локальних мереж, уміти канфігурувати аnаратну частину. Заяви подавати не пізніше 1О червня

І 2000 92.

року за адресою: м.. Бровари, вул.Кі­ рова, Тел. для довідок: 5-05-23.

:

Загублене лосвідчення члена сім"і загиблоrо серїі Г N!294123 від 21. 02.1998р., видане відділом соціального захисту населення на ім'я ЦАХЛО Ольги Сергїівни, вважати недійсним.

' Втрачене посвідчення учасника війни серїі В-11 N!632909 від 21.03.97 р., видане Броварським управлінням соціального захисту населення на ім'я БАГНЕТСВОЇТетяни Іванівни, вважати недійсним

'' Загублене посвідчення учасника війни серїі В-11 N!56461 € від 11.04.97 р., видане Броварським уnравлінням соціального захисту на­ селення на ім'я ПАРХОМЕНКА Миколи Кін,оратовича, вважати недійсним.

життя·­

Броварських

міської

ma

оаііоm~ої'

раА, раUОІDІОЇ АерЖавНОЇ іІАМЇнісmраuіі СПІВЗАСНОВНИКИ: колекmuв реАакuїі

газеmu, Броварські

міська і раСюнна

paAu,

18.00 КВК. ЛІга силових структур

18.ЗО У гарній комnанїі 20.00Підсумковаінформ.програма"Отже ... "

20.20 Адреси діловсі удачі 20 З5 Торгіформ 20 45 Добрі новини 20.50 Новосел 21.00 СІТ 21.20 Тележурнал "Бізнес-ревю" 21.ЗО Великобританія сьогодні 22.00 "NK СІиЬ "Бути собою" Малий бізнес сьогодні

22.ЗО Здоровий спосіб життя 2З.ОО Муз non зіор

Народний нічний канал.

"Отже ... " 1.45 Програма "Стрес" 1.55 Реклама 2.00 Муз.nрограма 25 КАНАЛ: НАРТ,ТОНІС 7.05 Скарби світової культури 7.20 Цирк люблять усі 7.50 Вояж без саквояжа 8.05 Вас заnрошує... 8.З5 Дитяча година 9.05 Антологія nоезїі

раuонна

АержаАмінісmраuія.

Свідоцтво про державну

реєстрацію Кі N 259 від 10. 12. 1997р. інАекс 61285

рикова 22.10 Анатомія кохання

17.05 Кіноnанорама 18.00 Телеекспрес 18.10 Студія побачень 18.50 Антологія nоезїі

22.40 Х/Ф "Ворон-2" 0.15 Фішка 0.45 Нічний кінозал. Х/Ф

ва секція пілотів" 32 КАНАЛ: ІСТV 8.00 Це твій деньІ

19.00Хіт-базар 19.З5 Діалоги

19.55 'т/с ·щастя" 20.50 Телеекспрес 21.00 Гарнізон

І. Чу-

"Науко-

9.00 Реве та стогне ... 10.00 "Територія А".

11.00 З циклу "Ноєв ковчег пливе .. ."

22.50 Хіт-базар 23.20 Молодіжний канал "М" О. 20

12.00 Вітражі 12.25 Х/ф "Потрапив,

37 КАНАЛ: UTAR, ЗАГРАВА 7.00 Любиш - дивись 8.00 На хвилі успіху 8.10 Рок-архів від "Тинди-ринди" 9.10 На хвилі успіху 9 20 Сканда-

1030д/ф

23.20 Кіноконцерт 23.30 Док. екран

2З.50 Х/ф "Останній риво,ІS"

11.ЗО Візит

ЗО КАНАЛ: ТЕТ, КИІВ

7.00 Врятуй і вбережи 7 05 Міські новини 7.20 Антресолька 8.00 Це надприродно 8.30 СТН 8.55 Дитяче коло 9.20 М/с "Шедеври анімаціІ''

9.З5 Х/Ф "Принцеса-наречена"

або шпигунськІ пристрасті" "Родом з Украіни". Петро Тодоровський Ч.2 14.30 Модний час 14 55 Сократ-Свінг Телемагазин 15.00 "Час "Ч" Військовий тележурнал

лахарі" 12.15 Комп'ютер Х 12.ЗО "Тема з варіаціями". М. Кремер. 1З.15 Царська ложа 14.00 Нове кіно 14.30 Жінка на всі 100? 15.15 Влада факту 15 ЗО Крамниця старожитностей 16 ОО Архітектура-2000!

16.ЗО М/с •Невгамовні• М/с "Гей, Арнольде!" 17.З5 Т/с "МолодІсть Геракла" 18.00 Т/с "Чудесна наука" 18.ЗО Т/с "Вир світів" 19.25 Т/с "Альф" 20.00 Вуличне телебачення. Тема дня 20.40 Вуличне телебачення. Фабрика новин 21.05 Х/Ф "флетч"

ДО ВІДОМА ЖИТЕЛІВ БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ!

15.ЗО Тfc "МандрІвний лицар"

17 ОО

12.00 Рада

Власники підвальних приміщень, де зберігаються матеріальні цінності і через

ми, що відповідають світовим вимогам, по вул.

Грушевського, неподілік від nаркової зони, шко­

які (або поряд з якими) проходить теп-

ли. дитячого садочку, дитячої лікарні, торгівель­ ного центру, автозупинок ( 15 хвилин ·Ізди гро­

ЛОВа Мережа, ПОВИННІ ВЖИТИ ЗаХОДІВ ІЗ ІХ

збереження на випадок пошкоджень теп-

мадським транспортом до столиці Укра-Іни), сто­ янка легкових автомобілів знаходиться поруч. Тел.: 6-29-26, 5-44-02, 5-44-05.

ломереж1.

••

Ми допоможемо вам швидко оволодіти персональним комп'ю­

тером.

MS DOS, NC, Windows,

Word, ЕхеІ, антивіруси, архіва­ ~~~· тори та інші програми стануть для вас зрозумілими і доступ­ ними. Навчимо працювати і з клавіатурою. Реалізуємо комп-ютери будь-яко·І кон­ фігурацїІ. дзвоніть 5-33-24.

ПОТРІБНІ.НА nОСТІЙНУ РОБОТУ чоловіки (2З-35 років) зі спеціальності: шліфувальник-полірувальник зі стажем роботи та різноробочі. Тел.: 5-30-52 з 10.00 до 16.00 (крім вихідних). Київ: 5'72-З9-75 після 19.00.

ААРЕСА:

1r

07400,

соuіальнtІХ

• • 5-24-65, 4-11 -01. • Адміністрація підприємства «Бровари• тепломережа» просить вибачення за тим•• . Адміністрація ПТМ • • ••••••••••••••••••••• «Броваритепломережа~>.

Колектив фірми "Украмтекс", АТ "Софія" ви­ словлює щире співчуття директору Володимиру Федотовичу ХАМЕНУШКУ з приводу смерті його матері Мотрі Григорівни.

сільського госnоАіІрсmва лtкmів

бухгалтерія; npuuoм оголошень

•• •

пеку. Не наближайтесь самі і не допускайте дітей до провалів і місць витоку гарячо·І води. Про Іх виникнення повідомляйте за телефонами:

Київська обл., м. Броварu,

numaнь,

••

появі на поверхні гарячої води бу~ьте обережні, попереджуйте дітей про не ез-

бульв. Незалежності,

і

4-02-92; nромuсловосmі 4-04-81:

масової poбomu

4-23-26.

Броварські районна державна адміністрація та районна рада глибоко сумують з приводу пе­ редчасної смерті ЗАБОЛОТНОГО Івана Миколайовича- виконав­ чого директора Броварського районного відділення міжнарод­ ного благодійного фонду з ре­ абілітаціі інвалідів та учасників війни. 5 травня 2000 року пере­ стало битися серце прекрасної людини. Народився І. М. Заболотний 1 лютого 1931 року в м. Переяслав-Хмельницькому К~1І· вс ької області. З дитячих років працював в кол­ госпі, вносячи свою працю у справу відбудови народного господарства України. У 1951-195З роках служив в лавах Радянської Арміі, потім на­ вчався. З 1954 по 1958 р.р. працював вчителем В.Димерсько·І середньої школи. З 1958 року на відповідальних посадах у комсомольських, парт­ ійних та радянських органах. З 1959 по 1973 рік був секретарем партійної організаціі fадгоспу «Великодимерський•. А з 1976 по 198 рік пра­ цював головою планової комісіі Броварського райвиконкому. З 1981 по 1993 рік- завідуючий відділом соцІального забезпечення населення Броварського району. _

Діяльний за натурою, небайдужий до дот лю­ дей, І. М. Заболотний ніколи не залишавсs; ос­ торонь громадського життя. Не випадково він був виконавчим директором Броварського відділення районного міжнародного б;шгодійно­ го фонду з реабілітаціі інваділів та учасників війни. Усі. хто знав його. хто зустрічався з ним чи приходив до нього за допомогою і порадою, заnам'ятали його як добру, чесну, порядну лю­ дину, сумлінного nрацівника. Висловлюємо глибокі співчуття дружині -- Надї1

йосиповні, дочці

- Тетяні Іванівні, близьким TiJ рідним покійного. Час як найкращий лікар може поступово вгамувати біль і гіркоту втрати. Про­ те він безсилий стерти образ Івана Миколайо­ вича Заболотного з пам'яті всіс~. хто його 3нав і працював з ним.

Голова адміністрацїі JІ.A.a~a•,cq~eJlb~\-'\lf­ Гoлoвa райради

Колектив Броварського центру зайнятості ви­ словлює щире співчуття директору Олегу Васи­ льовичу ШЕПЕТІНУ з приводу тяжкої втрати його батька Василя Ь.рук oфcemнuu.

2.

Ре.&акmор: 4-03-76. Засmупнuк рЄАакmора: 4-21-34. ВіААілu:

і

Пам'яті товариша

часовІ незручностІ у жителІв мІста

Колектив ВАТ "Броварський райагропостач" ви­ словлює щире співчуття начальнику відцілу Вірі Павлівні ПІКОЖ у зв'язку зі смертю ·іІ·матері Окса­ ни Степанівни.

+ Редакція не завжди поділяє позицію авторів. + За точність викладених фактів відповідає автор. + Листування з читачами - на сторінках zазепш. + За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

.,. з no 2З.О5.2000 р.

конкурсу

сильович з питань благоустрою, ремонту житлових будинків, водопостачання.

Громадяни! При виникненні провалів і

КОМП'ЮТЕРНІ КУРСИ

Термін

телефонний зв'язок з жителями міста зас­ тупник міського голови ГОНТАРЄВ Петро Ва­

травня будуть проводитись

чо1 води на поверхню.

менше

15.05.2000 року з 10 до 11 години за телефоном 5-34-35 буде проводити прямий

ВІДПОВІДНІ ВІДОМСТВа.

ни, м.Бровари, юридичним та фізичним особам­ житло, (на різних договірних умовах) в багатопо­ верхових будинках, які споруджені та споруджу­ ються із власних виробів, за новітніми технологія­

не

17.05.2000 року з 10 до 11 години за телефоном 5-32-47 буде проводити прямий телефонний зв'язок з жителями міста міський голова ПЕТРЕНКО Іван Зосевич.

2

дольовому будівництві:

площею

1З.О5.2000 р.

20.10Амба-ТБ

під тиском 13 к~см • При виявленні про• тікання ела ких парі нь на трубах і ра- • • діаторахабоопалення в приміщеннях необ- • хідно терміново звернутись в ЖЕК або • • На вулицях або садибах можливі по- • шкодження підземних трубопроводів з • виникненням провалів чи викидами гаря- • •

в затишному, тихому передмісті столиці Украї­

ною

48м 2 j63м 2 , житловою- не менше 28м 2 j39м 2 , сучасне nланування. Форма nрид­ бання: договір купівлі-про­ дажу або за дольову участь у будівництві житла (термін здачі квартир - 11 квартал 2000 року). Звертатись: вул .Гагаріна, 15 (письмово), тел.: 5·23·89.

1З.ЗО Моднии час

ДО УВАГИ КЕРІВНИКІВ ПІДПРИЄМСТВ,

та багато інших матеріалів. ПРОПОНУЄ:

кімнатні квартири загаль­

14.00 Як на долонях 14.10 о.с.п -студія 17.00 Ток-шоу "Я сама" 18.00 Т/с "Тарзан" 18.50 На хвилі успіху 19.40 Вино-шоу-кур

•••••••••••••••••••••• • УСТАНОВ, ОРГАНІЗАЦІЙ, ЖИТЛОВО·ЕКСПЛУА· • •• ТАЦІЙНИХ КОНТОР І ГРОМАДЯН м.БРОВАРИ! •• • 16 18 • •• гідравлічні випробування теплових мереж • • по

ОГОЛОШУЄТЬСЯ КОНКУРС ЩОДО ПРИДБАННЯ КВАРТИР Вимоги: цегляні будин­ ки, розташовані на цент­ ральних вулицях міста: Не­ залежності, Грушевського, Гагаріна, Київська, Лагуно­ ва, Короленка -дво-, три­

12.ЗО д/с "Червона смуга"

дини.

З

Центральний матч туру Італійський чемпіонат. Ог­ ляд матчів

23.20

11.ЗО Київ. Україна. Світ

Заяви на участь у прилюдних торгах необхід­ но подати до державної виконавчої служби м.Бровари не пізніше 10 червня 2000р. З питань проведення прилюдних торгів звер­ татися до відділу державної виконавчої служби за адресою: вул. Незалежності, З у прийомні го­

1. Пустотні панелі перекриття. 2. Фундаментні блоки. З. Теплий стіновий матеріал ( перлітні блоки). 4. Товарний бетон (будь-яких марок). 5. Утеплювачі (перліт, струніт). 6. ПерекриттЯ. 7. Елементи мощення (тротуарна плитка). 8. Лицювальна цегла. 9. Стінові панелі. 10. Колони, палі, ригелі.

ступні"

21.30 Італійський футбол. Серія А.

ли тижня

9.50 Лe-Go-Go 10.25 М/с "Омер", 4 с. 10.50 Вернісаж 11.00 Економічний огляд

14

ВИРОБЛЯЄ ТА ПРОдАЄ: весь комплекс залізобетонних виробів для промислового та житлового будівництва:

століпяІ"

19.00 Бізнес студія 19.40 Х/Ф "Земні дівчата легкодо­

лізацій". "Брипи"

Прилюдні торги! червня 2000 року об 11 год. в приміщені відділу державної виконавчої служби м. Брова­ ри, вул. Незалежності, З відбудуться прилюдні торги з продажу заставленого рухомого майна - технологічного устаткування радянського та іноземного виробництва для пошиву джинсово­ го та спортивного одягу. Початкова загальна вартість майна- ЗОЗ484 грн. (триста три тисячі чотириста вісімдесят чотири). Особи, які бажають взяти участь в торгах, не пізніше 10 червня 2000 р. повинні внести на ра­ хунок відділу державної виконавчої служби код 2З57192З, р/р 25З05711100002 на pjp ЗЗ6001 в АППБ "Аваль", МФО З21615 гарантійний внесок в розмірі ЗОЗ48 грн. Вказана сума зараховуєть­ ся переможцю аукціону під час остаточного роз­ рахунку за придбане майно, а іншим учасникам повертається в термін, передбачений законо­

Відділ з питань надзвичайних ситуацій та ци­ вільного захисту населення Броварської райдерж­ адміністрацїі повідомляє, що Кабінет міністрів Ук­ раіни своєю постановою N2 6Зб від 12 квітня 2000 року встановив середню вартість путівки для ви­ плати компенсаціі особам, які постраждали внаслі­ док Чорнобильської катастрофи, за 1999 рік для nотерпілих 1-ї категорїі - 70 грн; для потерпілих дітей - ЗВ грн. • Вказана компенсація виплачується на підставі письмової заяви одного з батьків або особи, котра їх замінює, у виnадку, коли вони письмово зверта­ лись до відповідних органів, але не були забезпе­ чені путівками на санаторно-курортне оздоровлен­

Дольського "Прощавай, ХХ

Торгінформ

14.00

11.10 ~уз. маршрут 11.45 д/с "Вщ Галалагосів до Ка-

зин

12.20 Вернісаж 12.30 Програми "Віг-ТУ" 14.30 "Вікна Спорт" 15.00 Х/Ф "Загублений у Сибіру" 17.30 Ні пуху, ні пера ~ 18.00 Авторська програма

19.ЗО Творчий вечір •М.Резникович npo час і про себе". 20.ЗО Граціі від «Гравісу"

20.50 На добраніч, діти1 21.15 Сто чудес світу 21.ЗО "Саме Той" npo себе 22.00 д/с •Загадки древніх циві­

В.ЗО Світ людей. Медицина

21.ЗОХ/ф"Тераса"

квартири, та запрошує взяти участь у

(0572) 47-89-86

ри-верстатники. Тел.:

·новЕ

17.00Хіт-базар 17.ЗО "Family album"

20.ЗО СТН-тижневик

35 КАНАЛ: ГРАВІС 10.05 Грацїі від "Гравісу" 1О.ЗО Весняні ластівки 11.20 Жіночий світ 11.40 Шоу самотнього холостяка 12.10 Торгінформ 12.20 Я з тобою 15.35 Граціі від "Гравісу" 16.00 Відкриті небеса 17.00 Міста й столиці світу 17.1 О Тинди-ринди-новини 17.40 Новини Євроnи 18.10 Торгнформ 18.20 Добрі новини 18.25 Зоряні зустрічі 19.10 Престиж

давством.

а також надає nослуш з nеревезення та зберігання усіх видів світлих нафтоnродуктів та масел,

Т./ф. у Харкові:

16.ЗО Т/журн. "Бізнес-ревю"

16.40 Світ науки

18.З5 Парлам.вісник

19.20 Лакмус життя 19.40 Киянин 20.10 Кіноколо 20 20 Торговий дайджест 21.00 Спати час 21.15 ·я- пам"ятник Собі!"

20.35 Ви - очевидець 21.35 На хвилі успіху 21.45 Х/Ф "Кузен" О. 45 Концерт О. Пахмутовоі 5D КАНАЛ: СТБ 9.45 ІДЕЕА-студ1я". Телемагазин 10.00 Імпреза 10.30 Т(с "Перша хвиля" 12.05 "ІДЕЕА-студія". Телемага-

моралі"

17.З5 Збережемо здоров'я

12.ЗО Ток-шоу "Хто? Що?" 13.00Телеекспрес 1З.10 Зоряні зустрічі 1З.55 Країна фестивалія 14.20 Молодіжн. телеслужба 14.50 Телеекспрес 15.00 Х/Ф "Безприданниця" 16.20 М/Ф 16.45 Все про nодатки

Відповідне рішення з цього nитання затвердже­ но наказом Мінчорнобиля Украіни від ОЗ.1 0.95 р. N2 102 і зареєстровано від 19.10.95 рокуN2 З84\920 у Мінюсті України у встановленому порядку.

а наіінt~Іr4UІІІU ч,Інеми

74

15.40 Кіногороскоn 16.00 Добра новини

2.45 Х/ф "Втілення зла" 0.15 Т/с "Поліція Маямі. Відділ

17.50 Формула долі 18.05 "Усмішка" А Демчук 18.15 Створи себе

12.00 М/ф

ня.

моторні та індУстріальні масла

о

10.З5 Адреси діловоїудачі Х/~ "Три життя й одна смерть 12.40 f.Іуз. програма 1З.О5 Ескулаn 1З.З5 Адреси діловоїудачі 1З.40 Х/Ф "Відбиток" 15.20 Адреси діловоїудачі 15.ЗО Т/журн. "Бізнес-ревю"

22.05

16 ЗО СТН-спорт Тижневик 16.45 Т/с "Собачий дім" 17.15 Нон-стоn-рандеву

11.ЗО Жипя в Слові

Підсумкова інформ. програма

2З.20 Сnорт-тайм

ООО "Шелтон-Нафта"

9.15 Кумири екрана 9.45 Представляє "Великий .. ." 10.20 Клятва Гіппократа 1050 Телеекспрес 11.00 Бізнес-ревю 11.10 М/ф

10.40

1.20

0.05 Т/с "Матриця: пошук Істини" 0.55 "Століпя кіно". Х/Ф "Надя і

•Золоте

"Отже ... • 8.15 Адреси діловоїудачі 8.25 Оаза середхаосу 8.50 Програма "Стрес" 9.05 Адреси ділової удачі 9.10 Інновація 9. ЗО Кінозал м/ф 10.15 ТранспортУкраїни

Обсяг

!<,r)f'IІn'riт"FPнro.ii\YiІif:нrr~•ІI

І

Арукованuu аркуш.

ВіААруковано в ЗАТ "БРОВАРСЬКА АРУКАРНЯ" уnравління у справах

ma

npecu

інформації Кuївської

облАержаАмінісmраuії.

Зам. Тираж

1915 2155 прим.

#37 2000