Page 1

«НОВЕ

ЖИТТЯ»

зеленки»

Вогонь та пнл довкола,

Колона суне

гуркіт

-

рійська

скрlзь та крик ...

по.пьовИЙ

зв'JlЗ0К

«зеленки~,

відповідаючи

спецпризначення

ми

були

о

дев'ятій

з

нашими

ранку.

Поруч

при­

бронетранспортерами

ські, солдати (місце розмі­

армЩ. Наш тиловий

мав

Нан­

виходити

до

лює Афганістан напівкіль­ цем з півдня -:- від Нанда­ гару -:-"' на північний захід через Шиндант до Нушки. Наш батал!>йон повинен був складати бойове та НЬ9Ї

замикання

радянської

остан­

колоеи.

Робо.та специфічна: маНІ!

в

основному

ються бити

по

душ­ стара­

Петро

ТОЛОЧКО 1

вІце-президент НАН ·Y"paїHQI · а"аде.мl,,:

уряду.,

що

сидів У Кабулі. Залишали­ ся останні години до того,

що на пІвдні Афганістану 'не буде жодного <!невірно­ го».

З особливого вІдділу на­ дійшла інформаЦія, що

«непримиреННі» ся влаштува'l"!f

збирають­ нам

проводи»:

«по­

додаткові

йшЛи

протитанкові

з

пізнанням

ДіЙСНОСТ~. Він Н~МИСЛИМИЙ без-

.

незалежну

наЦlOнальнOl

основи,

бо живиться історичною пам'яттю народу і завжди

є

цілком

конкретним.

Щоб виховати людину па­

тріотом,

треба,

насам-

перед, починати з вихо. ваннн у неї почуття пова­

УкраХнську державу. Тво­

ги д() власної

римо її для всІх, хто жи­ ве в ній, творимо її разом.

захоплюючих

тягоЮ діянь пращурів і ро­

Тяжкі

зуміння

переживає а,

за­

разом

з

нею і ї'і народ. Економіч­ на криза однаково боляче б'є

селу,

по

всіх трудових сім'ях,

по

місту

і

яке

б прізвище вони не ли, у яких регіонах

носи­

дер­

жави не жили б. Та окрім

історІї­ своєю

зви­

драматичних,

а

часом і непривабливих

у

цих

діяннях

О'! '~!lX

МОГІІЛ

БУТІ!

моментів,

дО

.

па!'РlОТОМ,

у

на­

аюму випадку України, значить любllТИ 11 і в славі і в біді, як люблять рідну матір. Не треба до-

СТРАХОВ' 10ln"11 ffOIlEI'-IНСІЕ'''-ВАIІ

"'ІІНІІІ n,РІНЕР

Дуже важко в наш час переконати громадян Ук­ раїни

в

перевагах,

які

вірних

вони

матимуть,

якщо

за­

страхуються в страховій компанії. Адже в багатьох на пам'яті та ситуація початку 90-х років, коли «згоріли» їх гроші на рахунках Держстраху і дер­ жава ще й досі не може хоч_якось.компенсувати ті витрати. ,Тому не ВСі. розуміють,

має монополії в страхуваННі;

що зараз вже не­

а діЮть

самостійні

ракет.

мін дорогу. Бойові ма-

шини десантно місто,

ставали

- штурмо­

на застави

прикрити

в Нандагарі, на Південно-

від вогню колони, що пер-

му краю афганс!>кої

через Нандагар.

що

зем-

шими

прохід

аморальним

є

далека»,

«прекрас­ а

тут,

на

мірою

стосується

у

нашЦt

державі. . у цьому зв'язку

варто

і

над

таким:

покидали

марш

досвіду. жать

Нікого

не

визначення

бенте­

«амери­

свого

існування,' маючи

розгалужену

оути точки

бачатам, що чинарами, _

пu колонах в упор. Не за«елеватор»,

га остання. нже чуrи СТРІллнину з «чорної ПЛОЩІ»,

з ООКУ елеватора... НаЖкt:

поставити шд сумнів. Ад­ же, ні США, ні Нитай, ні Індія не є мононаціональ­ ними державами,

і

понят­

ти

суверенне

право

визначає

назви

її

наро­

ду.

00не

політичному розумінні він

представники інших наро­ дів. Усі вони повинні ма­ на

за­

Згоріло кілька машин зі

Ьатальйон

втягнувся в

міські вулиці. ГОТУl:lалися прошмигtfути на . макси-' швидкості

через

спорядження біЙЦіВ

І ко-

всі в застеб-

-

-

hоманда

і

останні

ра-

дянськl машини пролетІЛИ '!орну ПJ10Щу проща-

по­

Що

ж, час

останнім ...

тя

Батальйон під. прикрит­ металевого бар'єру на

обочині' (залиШни згорілої техніки) прошмигнув «зе­ ленку» і j3тягнувся за ко­

проскочити елеватор,

лонами

на околиці перед

що

«зелен-

стан.

в

пустелю

Попереду

КОЮ», яка приступає впри-

перехід

схоплю-

«точки». І крім ПРИКРИТТЯ колони, ми отримали на"

розривів.

каз по' всьому шляху зні­

ються

султани

і

застави задавити

З боку

нас

почався

інтенсивний обстріл з мі­ нометів. Підбито БТР, од­

до

нашої пам'яті ...

В. ШАШКОВСЬКИИ,

третя

машини.

кавалер ордена Черво­ ноІ ЗІРКИ, воїн-інтерна­

відповідаємо

приціль-

ціОНаліСТ.

друга,

Ми

«точки»

намага-' мати наші обеліски, щоб вогневі душмани не оскверняли

точки душманів. по

від

Регі­

тижневий

тул до бетонки. По «зеленці»

навіть

не

за' власним

жанням, а

волею

ба­

цаРів,

справді єдиний, ні

принайм­

мусить таким

бути, в

ян

це

нерідко

шд­

оатьк1вщи­

Будемо жити краще. менше буде невдоволених.

СКІльки з причин невизна­

не

ка­

жучи вже про чуже, в житті УкраІни'! Отаку со­ бі «п'яту колону». А по~. дібне іноді доводиться чу­ ти віД нерозважливих по­ літинів націонал - ради­ кального

напрямку.

Таке

ро~уміння

феномену'

раlНСЬКИХ

росіян

ук­

ПРОСТО

небезпечне. Адже

в

ному

знахо­

ж

становищі

та­

випадку

колону».

поняттям

народ»

«ра­

небезпе­

прикро,

коли

глядали

там

б

і

її

як

роз­

«П'яту

Тому росіян в Україні я схильний розглядати як. політичних українців,· як в абсолютній своІй біль­ шості їх патріотів, що

рендум 1991 року, коли й росіяни сказали своє пере­

спокІйно

го великого гріха.

конливе

мовляли це

зуміли,

поняття,

по

ськомовне

суті,

а ро­

росій­

насел е н н Я

однаКОВИМІ1

рінним населенням

з

ко­

боля­

сподіваннями. Зга­ грудневий' рефе­

«так»

незалежнІй

тим, чи такі -·вже й справ­

Росіяни живуть в Укра­

Україні. А що є .невдово­

ді некоректні означені по­

їні десятиліттями і навіть століттями. Часто-густо

леНі, так це вІд економіч­ ної скрути, яку тяжко

переселялись

переживати однаково усім.

вони

сюди

ВіД' по•.

науки і права тут немає),

неорганічне,

диться й українська діас­ пора в Росії. Було б дуже

з

визначен-'

ня. І не стільки

щось

етнічному складається з основного корінного ет­ носу і всіх інших народів, які населяють Укра1ну. У

дянський

Тепер щодо поняття «на-­ ціональна меншина». Нк

ною. Тут могили їх ді­ дів-прадіДів. То поміркуй­ те, будь ласка, чи спра­ ведливо вбачати в них

ський народ». Та давайте

пер прийнято, до світового

«ду­

хів.. З полегшенl'ІЯМ

вай, оільше ми сюди не .'повернеМОС1l... 'l'епер зал.ишається благополучно

ми й даймо

Звернімось, як те­

подавлені

батареї

зелен­

Треба сподіватись, тради­ ційна українс:,ка толе­ рантність і мудрість полі­ тиків вбереже нас від цьо­

няття?

MiHoMetнi

і нам,

стартом.

їнськийнарод», то' тут у декого виникають асоціа­

над

не вловили момен­

ту, коли були

кою».

перед

живуть

помислимо

. Відразу

j«кандагаРСЬRОЮ

напоготові, немов оі-

мовно і культурно єдине від 'нарпат до . Нурил.

«радян­

реча­

ках,

гуни

якої носить держава. Що ж' до поняття «укра­

поняттям

особистими

ми. Добре, ЩQ всі живі, хоч і пораНені, обгоРілі ...

бачИЛи, що колони вже за

ка крилася в tн;шому: про­

з

зброєю,

нутих бронежилетах і Hac~

доволення своїх націо­ нальних потреб і почуттів, на свій національний па­ тріотизм, як і' нація, ім'я

ції

під

стрілянина, над ближніми хащами - 'чорні дими розривів.

чекання...

lVlальній

сиділи

і тут же бій,

такого

Сказане можна віДнести й до поняття «украІн­ с!>кий народ». У державно­

ній живуть не лише українці, а й росіяни, татари, болгари, євреї, угорЦі,

«нагахан-

СЬКИЙ ПОIJUРОТ». Наша чер-

хани, махали у відповідь

креслюється,

для

В

«1't,;1V1»,

виходячи тільки з етнічно­ го розуміння означених дефініцій, усі їх можна

епітет

однона­

побачити ли­

то я о намагав(;я·.

держави

державою.

цю картину

можна було

ше в Афганістані. Щойно їхали повз незліченні ду_

уникати

назва

назвати

установка.

МАБУТЬ,

поруч

сам()хідна

на мене,

раїнський

ціональною

ВОГОНІ>

гою,

державно-політичні:

можна

гранатометів,

веде

пізніше генсеків. У"к­ раїна стала для них рід­ ною і єдиною, а не дру­

тя ці

з

тів,

канський народ. (стосовно США), «французький на­ РОД», «китайський на,род», «народ Індії». Звичайно,

чи ідентичне поняття «ук­

патріотизм»

берних кулеметів, міноме­

lvIui дороги: Нема «духам» кращщ'О МІСЦЯ, ЩОU оити

на,

Народу на вуличках ма-

боювання орразити чиюсь

наЦіонаЛЬJ:lУ гідність чого

такого

че~?сті ЦІЄl

з

(ні­

зuру

чітких' критеріїв

категорії.

сОціологи,

Етнолuги

}(ультурологи:

правознавці

після

точки

и ПОЛ1Тологи

попередніх

дослід­

жень дійшли висновку, що росіяни в У країні,

принаймні В її південних і східних районах, а також у hриму, вважають себе автохтонним

(корінним)

населенням,

отже

вати· їх

як

меншину

є

тракту­

національну не

зовсім

ко­

р~ктним. Сказане Я' від­ НІС би і до ряду інiuих на­ ціональностей, які також вважают!> себе ними в УкраїНі.

автохтон­

Ми повинні поглянути

трафарети

ПО-іНшОму

на

в

уставлені

наці0Нально~

му питанні, а вІд

дечого

відмовитись. А головне ще раз

маємо

-

нагадати

собі, а надто ТИМ; хто сто­ їть біля керма держави, кому

доступні

засоби

ма­

совоХ інформації, наскіль­ ки це деЛікатні питання.

(Укрінформ).

мережу своіх Філіалів 1 представництв, в УСіХ ре­ гіонах нашої держави практично є QДНИМ із лідерів вітчизняного страхування.

перебувати у .відпустці' за свій рахунок, чк на лі­

ДіЄ таке представництво і в нашому мІсті. Воно надає послуги громадянам і жителям району в ук­ ладенні договорів страХУl3ання (особистого, з без­ платними доповнен~ями «Університет», «ВесіЛЛя», «Сім'я,», майна, житлових приміщень, дач, авто­ транспорту, вантажів, великої рогатої худоби, собак

виявляє турботу в

тощо). Більше

40

видів страхування пропонує «Оме­

та-Інстер» своїм клієнтам, а з Броварським управ­ JІінням комунального господарства в особі началь­ ника В. Г. Степанова УЩlадено безстроковий дого­ вір

про

спільну діяльність

по наданню ритуальних

послуг населенню (для клієн~ів «Омети» буде виді~ лено ділянку на новому клаДОВИЩі). . З берез,НЯ по травень цього року знижені тарифи

коштів пІдприємств, тим самим зміцнити авторитет

протягом

дувалів ШДl:1'УПали дu са-

мандиріВ

свист

ним вогнем з крупнокаЛі­

та РУ1НИ

надсадний

Нічне небо пропорював

чйзняний.

яКа

площу» иа захlдній ОКOJІИЦl, дt: «зеленка»

«зеленки»

Назавтра

.. ':10рНУ

Чорну площу. l1epeBip~HO

страхових внесків вдвічі від діючих раніше. Тож у керівників підприємств 1 6рганlзац1йв хороша мож-.

У ЦИХ важких економічних .умовах в. 1991 році була створена страХОва компаJі1я .OM~т.a-iHCTep»,

заоуде

t!e

Н!-

ту душмани били «ересами» по аеродрому, гарНіЗОНУ, відстоЙнику ...

страхові компанії, які прагнуть допомагати нлієнтам в укладенні вигідних для них договорів, використо­ вуючи досвід як світового .страхування, так і віт­

.

коли

і блоки, готові

Остання ніч

ОIИ.

:ХТО оув В hандагарі,

вої бригади втягувалися в

Нандагару.

занепо-

МОЖЛИВИЙ

шувалося формування ос-

місний з національною меженістю. Україну

.

ІІідсилював

коt::ння

танньої радянської колони

патріотизм, взагалі, не су­

оточуючої

зга­

зу ж схопилися від гурко-

.поняттям' «національний патріЩИЗМ»? Перше, зви­ чайно, ширше. Справжній

всотується з молоком матері, набувається разом

поступово

ло.

Блоки ються

замислитись

є явищем генетичним, він

фундаменту "

держава,

Почали

. від

усіх, хто живе

даменту. І це не просто красива фраза, патріотизм

до­

Півден­

нок. Першими попереду колон рушали сапери з потужними тралами: їх завдання - знешкодити

вою

зведенню будови без фун­

немов

світив

сати розмови, бійці заси­ нали. І, здавалося, відра­

рідній землі, хоч вона й стражденна. І це однако­

виховання рівносильне

поза­

ний Хрест ...

ного

патріотичного її громадян

ніч­

державноХ безпеки полновник Нісар попередив: «Непримиреюri.» мають намір зІрвати' на нас' зло-'

ти треба не з'

цивілізованого члена сві-. тового співтовариства, без

083

прибрати

водити,

як

зірок,

роговказ,

й причинами, які неодміН· но з'являютьсЯ у ',,(ИП 1 t'успільства, ос(;бливu 5

держави,

обпікає

залишиться

ріадами

кинуrи їй: «'1И бідна' й хвора, піду до багатої тіт­ ки». Тож }краІну люби­

побудова

що

настала,

ду. На небі, всипаному мі­

бід, пов'язаних з кризою економічною, ·раз по раз зринають проблеми, по­ роджені іншими явищами

Цінностей.

ніч,

вона

На аеродромі крутнув до неба вогняний смерч; «ерес» влучив в афган­ ський літак. Громом вlд­ повіли наші важкі мІноме­ ти. Місця, звідки були бандити, були знищенІ. І до світанку над пустелею Регістан завмерла тиш1t. ЗАйНЯВСЯ світлий ра­

лі.

переОЦіН{d

ось

властям людей. Готу~алися теракти і проти наглядачів ООН, що прибули !ріксувати виведення радянських підрозділів. Терористи були забезпечені радянсьною і афганською військовою формою. Нерівнин одного з провінціЙни.~ підрозділів

з

керо-

ця

І

кордон

ПОВНИМ ходом завер-

си­

ли -- 400 штиків прибуло з Урузгану, 200 з Гільменду. Чекають під­ ходу додаткових загонів і з пакистанських баз. На озброєння душмаців наді­

оріЄНТИРіВ,

6вз патвіотв10 ОудоВ8

раз

те-

300

бу ... ».

почали

переломиі для нього ча· си КОЛИ йде визначення.

"Двржава

часи

церів,

найгарячіше місце.

підтягувати

ся тривожною. Хоча І! Нандагарі інших не буває. Наш батальйон зупинився . . ночівлю серед пустелі ~уч з «пустельним ба­ тальйоном» в семи кіло­ метрах від «кандагарської

творимо

становище

центрального

чесні

хвостах.

Ніч напередодні видала­

Ми

близько

рористів, Іх ЗI1ВДання зробити спробу захопити радянських солдат і офі-

В усі часи історіІ Афган­ ської держави Нандагар по праву першостолиці на­ магався послабити тиск

кордону по трасі, що охоп­

технічне

ОСОJливе

це

-

дагару літаками. Залиши­ лися лише бойові підроз­ їм

постріли

дій Нандагар завжди зай­

вій­

евакуювали з

-

основному

У РОНИ афганських по­

ськовий та цивільний пер­

діли

закинуто

ним диханням пустелі. Зійшов місяць. В колоні майже ніхто не спав, бій­ ці мріяли про Т9Й час, ко­ ли радянсько-афганс.ькиЙ

військ

практично вже було пере­ дане корпусу афгаНСЬК01

сонал

09стріл

на

нем.

- : & США, ННР, ФРН, Пакистану, Ірану, Саудівської Аравії. З-за кордону в провінЦію

КАНДАГАРУ

та

НАМАЗами стояли афган­ щення радянських

в

діють більше двадця­

через місто і «зеленку», які будь-якої миті можуть спалахнути НИЩівним вог­

ти радникІв

у полуМ'У

дислокації бригади

годині

а

дах

ніч

душманів.

років»).

ДО МІСЦЯ кандагарської

вані комплекси «Мілан». Біля Нандагару в бан­

оази­

всю

вів

-

в 41-й рік вірша «Зв'язок

(3

частина)

періодично

А час вже ТJlгне Від Кандагару

(рослинні

си). Пустельний баталь­ йон (наша бойова артиле­

-

ще кидок

3 стор.. П'ЯТНИЦЯ, 12 травня 1995 року

16 37 (8625)

ливість

застрахувати

установи,

своїх працівників за

яка зможе виплатити зарплату в

рахунок повному

обсязі, ЯКЩО навіть її праціВники булн вимушені

карняному.

«Омета-Інстер» з перших кроків свою існування

вого бізнесу,

підготовці праЦівникіВ

маючи влаСJJИЙ

страхо­

навчально-кадровий

центр. Тисячі чоловік закінчили його і працюютr, в­ системі страхування України. Зараз АТ·' «Омета­ Інстер. безплатно проводить заняття по підготовці страхових агентіВ, тим самим даючи можливість жителям міста і району отримати спеціальність і працювати

в

страховій

компанії,

цьому нормальну заробітну плату.

одержуючи

при

Ного зацікавить

ця інформацІя, просимо звернутися на адресу: вул.

Гагаріна, готель «Спорт» кІмн. нувати

110,

або зателеф()­

212-09-71.

Звертайтесь до- нас, і ми допоможемо вам виріши. ти бодай частину ваших проблем, адже друзі завжди пізнаються в БІдІ.

Т, ШЕВЧУК, директор представництва АТ

lистер. у ІІІ. Бров.ри.

«Омета·


4 сте,..

•• •

П'ЯТНJlЦЯ,

сп О В Е

12 травня 1995 року даНЇ1щі

яким

Ч.реоне Жовте 3еА.не

СЬКИЙ., на

ПОВІТРЯМ

-

ЛОГічноJ

огляд еко­

безпеки

тотранспорТі ВітІ!А..

з

думку

ДАІ

ав­

сити.

ставимо

травИ!Я.,

31

УІ

На

оргаНізаторів­

Головного

упраВЛіН-'

У

ХОДі

завдання

усвідомлення

них

підприємств,

ражІв,

ніх

персонально

справ

облаСТі

у

НиJвськіЙ

вона

-

повинна

посилити

екологіЧну

циПЛіну

серед

вІдповіДа­

дотримання

мативІв

викидІв

вих речовин

у

нор­

шкіДли­

навколиш­

ше, що є всІ МОЖЛИВОСТі

екологічноІ

обстанов­

ме

засоБІв,

НИJВЩИRl. цlєІ

мети

РеаЛісприяти-

здІйсненню

ряду

ціЛого

заХОДІв,

яких

у

-ході

перевІрятиметься

виконання

ВИмог

УкраІни

за~о­

«Про охоро­

на,вколишнього

редовища.

та

«Про

Ще

кількІсть

КИДіВ же

до.

на

районі

вже

чотири

лювалЬНі

ГpoмaДCЬКlCTЬ

шого мІста І

томобілів.

пункт

нещодавно

на-

району

вlдaначвma,

JIК відомо, 6O-рl'I'IJI вiд080ro yкpalвcькoгo поета з Требухова М. д. Сома. Свое ві­ T8IIIUI-тuеФallУ

юв1JIею

з

на­

надІ....в

maвоваввй всІМа по­

ет-rуиорнст Глaaoвd.

Павло

лише

по

ре-

двигунів

ав­

У

НаЛИНІвці

і

в

діє

такий

управліННі

тресту

Академік

лець в

у

А.

Бог-

продовжити життя. рить та,к: «один 3

матично, впродо~

О'l1pУЮЄ

життя.

речовинами

оточуючого

світу

разом

із Іжею, що є не завжди

хорошо! статньо

Па8АО

ГЛАЗОВИЙ

якості, чис'l1ИМ

.

рям,

недоповіт-

. пра-

невміНням

ВИЛЬНО

суміщати

кості крохма;(истих про­ дукТіВ та несвіжого м'я­

пану СОМУ

са.

Отрути з

НИХ фlnьт­

руються через стіНку ки­

І

Телеграма пану Сому

-

шечника,

потрапляють

в

ще

РуднІ,

скептикіВ

пОДіб­

ОГЛЯДОВі« Чисте

вІтря.,

може

так.

видатися

це

На

зовсІм

СЬОГОДНі

пІдприємствах,

вах,

по­

малозначним.

НаспраВДі, ж не

на

в

устано­

органІзаЦіЯХ

району

чисте

ПОВіТРЯ.

мося

ми,

цих

ви~lв

хоча

б

стане

кІлька і

разіВ,

дихати

легше,

І

середовище

всім

природнє

не

так

за­

бруднюватиметься.

М.

ГРАВОВИИ,

патологіч-

вІдкладання

ПУ.

в

товстій

цероз

«наки­

кишці є

печіНки,

артрит,

суглобний ревматизм, не­ дизентерІЯ, докріВ'я, неврити, алергія, гіпер­ трофія печіики та селе­ зІнки, психози та ін.

Доктор

Неллер,

царський

вчений,

теризуючи го

кишечника,

швей­ харак­

ВПЛИв

товсто­

говорить:

«Смерть приходить із кишечника.. Нишечник, що нормально функціО­ нує і своєчасно звільня­ ється, є ніби-то силь­

постійно нагромаджуЮТЬ­ ся. . Вони викликають

гнилісне бродІННЯ і виді­

ходить

А.

носятьСя

Паламаренко,

Глазовий

ПО

ганізму. СЛИЗ0воІ

2

ракових

господи, мій Боже! Як летять літа!

всьому

ор­

Подразнення товстоХ кишки

токсинами

Павло.

роз­

і

є

причиною

захворювань.

Вже й не пам'ята,

Найбільш часто «накип. бруду виникає там, де кривизна товстоІ ки­ шки викликає уповІль­

ЯК

нення

ЮвІЛЯР,

напевне,

'Кол:ись

паплюжили

до

речовин.

НІмецькі вчені дослідили, що 90% всІх захворю­

ВІРші Глазового, Як у Сп1JJці критики Ни'нулись

«потоку.

вань

нього:

«Повна безІдейНіСТЬ, Примітивний смак!

залежать

товстого

від

стану

кишечника.

ною

кореневою

людського в

якому

стані

до

клітковина продукт

ки

з

А

корені,

товстоХ

в

кишки

баластний

--

зернових,

хліба,

лонки

системою

організму.

.

І варто' зверНУТВСJl

м.

до

КИів,

можна буде

фРУКТіВ

згадуваного

отриманІ

TOprOBeJIЬВIDIВ

МУТЬСJl

в

міжрайонному

деР2В8ВтоlВспeкцlІ

року.

OТPIIJUJIIIJl

вого

ДJIJI

зразка

представввкам

торговельввх

клубу

НО­

стему,

но

на 1--3 градуси вища,. ніж в тіЛі взагалі. Заби­ та

каловими

кишка,

як

правило,

чужорІдну також

каменями мав

міКРОфлОРУ,

порушує

а

енерге­

тичний баланс органіЗму інь (-) та янь (+) в сторону інь (-). Харчу­ вания

такоІ

правило,

ЛЮДlЩи,

КЛІтковину, немає,

на

спалива.

,температура

стоl

кишКИ

звичайну. -гани

нижча не

оптимального

tзБОУ

тов­

за

Внутрішні

·1'акож

турного

як

збіднене

мають темпера-

режиму

при

ор-

і

дають

фУНКЦіонуван­

ні.

При ні

довгому

законів

природи

харчуваННі словами

монгольсько­

Шаrша,

ЖИТТЯ.,

ЯКа

здатностІ

кишки

І

харчовоУ

хороша

матеріаль­

і

водночас

моральна

перед

ладу

бруднює

чергу

ВИВО­

пеЧінку,

за­

кровоносну. си-

надходить

тим

ЗгіД­

шлунку

~K?

В

внаслідок

збіЛьшення кlЛькості оки­ су

вуглецю

сню.

і

нестачі

ки­

кисню

ви­

Нестача

кликає порушення тинах і створює умови

для

кових

пухлин.

Друга

в клі­ перед­

утворення

ра-

.

причина:

з'явля­

ється при нестаЧі в орга­

.нІзмі відміну дина

вітам.іну Со' від ссаВЦіВ

не

ти

у

На! лю­

може

синтезува­

своєму

організмі

цього. вітамІну. Тому для збереження життя кож­ НОГО дня з Іжею повинен вводитися· цей важливий

елемент, гато

в

якого

дуже

шипшині,

ба­

сморо­

ДИНі, облІПИСі та майже в усіх фруктах Та ово­

ну

товста

гі­

як

на

виникає

вИТі­

lнтоксикаЦlІ.

обов'язково

з

тренер.

у

С

ростуть

в

нестачі

Укра­

вІтаМі­

з'являються

під­

шкірні крововиливи. Третя причина виник­ нення

раку

-

це

запори

та дія окису вуглецю. Те, що ми називаємо за­ пором, є наслІдком роз­ ширення виходу із ШЛУН­ ку

в

кишечник

в

резуль­

татІ ослаблення 5-го гру­ дного му

хреБЦЯ.

кислота

При

Із

цьо­

шлунка

кишечник,

самим

чи

там

нейтралl3УЮ­

луг,

нює його

що

усклад­

функцію.

регулярному цього явища

ку на шкіРі

що

нас,

СОКУРОВ,

рез лімфу і кров.

Як

футболу,

50-рІЧчю

ють

перПІУ

першlс­

з

В.

медичною

в

міста

пеЧіНКу і кишечник, проникає в усі внутрішні органи че­

flри

допускати

кишка

рак

поширюється

чах,

товстоІ

Забруднена

теорієЮ,

),Ні.

іМУННИЙ

не

сучасною

ефо­

харчуваrи

захист

в

порушується,

вченого із

порушен­

з

вирІ­

спонсором

ВеЛ'ИІ«>І Перемоги.

до

пухлина.

вІн

«ЮНІСТЬ •.

підтримка

розвивається

3JJоякісна

температура

дить

органи

правило,

дини, яка правИJiьно хар­ ЧУЄТЬ'С;Я,

приводить

займа­

і

Це на

орraвlза­

потоніІ, на фоні якоІ,

черевноІ порожнини. В ЧИСТіЙ товстій кишці лю­

ньоІ

якоУ

бути

присвяченою

рмула

пІдда­

шив

стерства внутрІШнІх справ УкраІви.

ово­

ТОВ­ час­

спортом

JJВПНJI

ДOв1дOВ-PВXyвкlв

фіРМИ

лися

тю

ється гІдролізу. Це «па­ ливо. нашоУ внутріш­

всі

УДАІ

1

до

доброчинну акцІЮ. М. В. Люшен-ко вlдзвачив, що свого часу багато спіВро­

цІй необхідНо зверНУТВСJl в УпрaвлlВВJI ДАІ МінІ­

забезпечувати·

нагрІваються

в

ревстрацUhlо-екзаменацШ­

віддlлевиl

за.

біля

opraв1aaцIJDIH

Члени його дуже вдя­ чнІ ЛТД «АІМ. за 1'~KY

біТНИКІв

довIдКИ-рахувкв,

1995

Забезпечуючи перистальтику в верхніх ВіД­

«печі:!>,

що

НОМУ

кає

кЛіТКОВИНИ

1

транспортввR засІб ва

повlдОМЛJlвмо,

чів.

тина

ЛВlПе

57.

докумеитlв

MiВlcтepcтвa внутрbпвlх справ украш, приймати­

го

діЛ'ах кишечника, в СТІЙ кишЦі велика

IВс'!ВТуту за

там веобщвих

ЛТД

спорТІНвентар: хороші м'ячІ, спортивну форму, чого так бракувало' для тренувальних занять фут­ болом.

надійнІсть .цих змІн,

проспект ПеремоrJI,

представнтн

Водночас

обо­

Та

J

клу­

«Юність..

«АІМ. на ЧОЛі з д.рек­ торОм М. В. ЛЮШeIfКОМ придбали для дІтей

ревстраЦІю 'ІВ переревстрацlю.

внсів­

круПІВ,

DPвзводвть до змш

на добрих квітень ДЛЯ

підліткового

бу

.

Абн погоднти безпеЧНІсть

справ.

НасЛідком

членів

І. СТРОКАЧ, старший держаВ1'оінспектор реєстраЦійно­ екзаменаційного віддІлення ДАІ.

Нрапка,

що

запчастввамв

БУАЬ тв ЗАоравими ного

Щед.рим людей став

частив, BHГOТOВ.Jleввx за

керма, а також травсмlсll.

співробіТНИк вІДДілення ДАІ райвідділу внут­ рішніх

транспортввх:

колІсноl бази 'ІВ колІсноl ФОРМУП, снстем rальм,

кількіСТь зменши1'ЬСЯ

у

значить,

Доможе-

що

клубу

повноважеввя

масн 'засобу, П роапОАIJJy по OCJIX, роам1щeввs центру вarв, ТИПУ AJIIII'YВ8, його' ваги й потужностІ

пlСЛJl офорпеНВJI

такому і все тілО. Тов­ ста кишка це місце кінцевоІ УТИЛізаціІ Ужі. Практично без змін до­

тонсини,

собіВ ТaвIDПI

ними у

ІнститутОВІ

підліткового

науково-до­

межами Yкpalвв. Потреба в такОМУ погоджеввl очевидна, адже переобладваВВJI транспортввх аа­

викид речовин

спонсорами

УкраІвв

береаНJI Ц. р. на­

20

переобладваВВJI

засобіВ та Іх складових

сумарний

ва оболонКа товстоХ киш~ ки покрита осадами, які

ляють

проектному

адресою:

Вітаємо, віншуємо, любимо, шануємо. кома.

І

погоджеввя

який

весь

риска,

слІдному

від

191

автотранСПОРТНОМУ

УявІть,

забруднюють

Хто не любить Сома, ЗновУ риска й кома, В того не всі дома! ПІсля риски й коми Місяць і число.

Державному

кІлька

систему

орга­

дав

автомоБІлІв. шкІдливих'

тисяч

Каб1вет MiВlcтpiВ

своєю постановою .NЬ

налічується

кровотворну

Навіть при щоден­ опорожненні слизо­

У відповіднОСтІ зІ статтею 32-ю Закону УкраІвв «Про дороacвlй рух.

щодо

Юв1JJяру дорогому, Серцем вічно молодому, В дружбі щирому й твердому.

нізм. ному

і

від­

пункти

Із

фактом

продук­

ти біЛКОВі та вуглеводні, вживанням великоІ кіль­

TeJlerpaMa

них

знаходить­

всього

будуть

подіБНі

Номусь

гОВО­ клю­

Орга­ систе­ безперервно,

На­

«НалитянськиЙ •.

проведення. акціЙ,

«ЯК

ся в кншечнику. нізм отруює себе

у

в раДГОСПі-комбі­

у Семиполках, Гоголеві.

Богомо­

своІй КНИЗі

здоров'я

-

меха­

«Украгро­

J;Iегконструкція.,

чів

в

ФУНКЦіОНУЄ

пункти

гулюванню

створено

на

ви­

Ад-

контрольно-регу-

се­

момент,

ЦИХ

мІнІмуму.

сьогодні

нізаЦії

один

roдa

звести

до­

рожній рух •.

1

вона

пОлІпшен­

зацІя

ну

за

автога­

саме

сприяти

на

ИіВ

що

нє середовище. Тим БІль­

також

ки

ють

ке­

а

транопортних

ню

дис­

водіІв

усіМа

автотранспорт­

ня .МіНістерства внутріш­

«Автофакел.,

ми

собою

домогтися.

рІвниками

стві

• Стали

автотранспорту

пІдприєм­

литі

криті

огляду

перед

Нняжичах­

Незабаром

,якому б хотІлося наголо­

по­

ПРОВОДИТИlМеться

по

2

на

« Чисте

у

.N2 37 (8625)

На.. пишуть

До уваrи ВJllснииlв

місцевому «-БогдаНІВ­

спільному

наті

дих л ТИМ Е М О?

Ця акція

в

-

птахораДГОСПі

Ж И Т 1 я.

При

повтореннІ і виника­

запори.

У БІльшості людей реднього плями,

і

похилого

ві­

з'ЯВЛЯЮТЬСJl

що

свІДчать

утворення

се­

окису

про

вугле­

цю. Окис вуглецю утво­ рюється також і тоді, ко­ ли в організмІ не виста­

чає' магнІЮ, що в кІнце­

вомурезультаТі спровокувати

раку.

Маmій

важливу

ні

з

мОже

виникнення

роль

Biдlrpae у

видален­

органІзму окису

ву­

глецю.

НріМ

того,

вживання

надмІрне

цукру

та

спиртних напоІв, також веде до руйющІІ, затвер­ ДіННЯ та аТРОфlІ !фОВО­ носних лює

судин,

ЩО

процес

цього

ПіДси­

утворення

окису.

Але найгОЛОВНіша при­ чина

виникнення

ОН!ЮЛО­

гічних захворювань де бездуховність -та анархія в СУСПІльстві, що

.

призводить

до

порушен­

ня законів. Існування Все­

свІту, про ЩО МИ погово­ римо

Іншим

П. валеолог,

гуртка ва го

-

КИРІЄНКО, керівник

з

та

цини

разом.

народознавст­

народноІ дитячого

меди­ еколо­

натуралlстичного

центру· «НамелІя •.

Не про те він' пише,

Не про те іЙ не так!. І

коли

чинився

Той важкий На триБУНі

Молоденький І

сказав

тим

розгром, виринув

Миколайовнча з днем народжения.

Сом.

критикам:

«Годі вже кусать, Нраще вчІТься .в нього Смішно

Заявив В

пику

так

писать.,­

безстрашно -не в лице

Через тридцять СпасиБІ за це!

сНОВЕ ЖИТТ~. -

JЦвpo вітаємо коханого чоловіка, люблячого сн­ на, лаrlдного тата, AiдYCJl, брата І ДJlДЬка АиАРУ­ щвка . Миколу Арсентійовича І Андрущвка Валерія

...

рокІв

Добра, здоров'я, радlсноУ днини Прим Іть від нас на ваші Іменини Із побажанням

злагоди І

rазета Bpoll&PCIoUX IІlськоі тв

раЙOlllJOІ РаА .аJЮAВRХ АепутаТI8. З.снопа!! колектив РеАакцll r.зети, Брова,рськ[ .~ЬKi І раlolПИl РаА. иародвих АепутаТ>lll.

Редактор А. ВОЛОШИНЕНКО. Газета ВИХОДИТЬ 8 17 квіТНIІ 1937 року.

J

свин,

1

онуки.

Теliефови:

4-02-92;

І'ІІАILИOР8

ВТРАЧЕНЕ ПЕНСІИНЕ ПОСВІДЧЕННЯ 149862, ВИАане Киlвським об.ll811ськкоматом 8 1990 роцІ иа Ім'" МАШКОВА МиКО.llаАовиqа, ВВАЖАТИ НЕДІИСНИМ.

O.lleKcaHAPa

св до пасllJlllDdв райо­ ну з ПРОDВВJIМ помlс­ титн своl BYDКII в са­ радrocпy

ДJIJI

плодових

дерев.

-

оплатою,

фруктамн. по

АдміНістрація підприємства, комітет профспі.llКИ, весь Ко.llектив КП ~Броварська райсільгосптехиіка» глибоко сумують в зв'язку зі смертю пеНСіонера нашого підприєм· ства, ветерана праці, ветераиа Великої Вітчнзняної війни ЖОРlноr АнтонІни lваиlвни внеловлюють співчуття рідннм і близьким покіЙиої.

опв­

Розрахунок ДовІда

АДРЕСА РЕДАКЦП: .иrт. -

ввepTU'ТЬ­

леВИJl

щастя.

невІстки

сВелвкОДВ­

ду

Хай тільки радість вам дарує світ, І свІтлІ ДНІ, мов рушники k-вІтчастІ, Простелить доля на багато ЛІт. Дру.нна,

Радгосп мерсьВИЙ.

натур­

телефону:

Редактор А. волоmИIlEНJ«i).

28-248, 28-235.

255020. Київська область, м. Бровари, вул. Київська, 154. -4001-78;.

SК'f7IПDIU

pцauopa,

8lцLwy

oro

cycaIDIIO-ПD.llтв••

4-04-81; 1'"081,,.b.llro секретар. - 4-21-М; '81"":1.'8: сl!lЬСЬКorо rocaoAapcтu nPОМИС.lOllОСТI І с.I....1IIIS _ ••, Mcтl8 І "С080Т роClотн - ' 4-84-81; 81Mlay

Сllаоцт_ страЦIJO КІ

про

А

Іцекс Друк ВИllOкиl.

ковави. аркуш. J1римlрииків. . 3аМОВ.ІІеиия

Аер.авву

81281.

04си 1 АРУ' Тира.

No 1688.

раА/ot.Фllptl,ЩІ &-lа·81. _ ______--~д~m~в~их~Q~А~У~:~с;,~;q:;а,~с=у~~.:.~~~~~::~n.:;;;;~~~;;;;~~.----~__________~------____--~~~~:::-:;::==:-::::;.:~-;-;,::~~:;:;;;,~ &Р08'РСЬК' АрукаРНIІ КИ,вського оCl.,свого уора8аlвв. у справах ВНАаВRИцта, 8_ точ.lст" _K.a,pllllA ф • .,тI8 .IАІІ_!а••••Iст. .есе 88ТОР. 'n.стуаа••• І ..~a.a_ .' " ПO.ll!rtаФIІ І КВIdU0801 1'. . . .1. І Адреса Арукариl: КИУвсьu об.ll8СТЬ, м. Вровари, 8У". КИ'вська, 1&4.

.

=~: .:O:..~ І:... _ці.. 88тopl. QCI.IKaцIL Ряоавсlв .е аонРТ"ІІО.

ре.­

17.

5.239

#37 1995  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you