Page 1

---- ---

----------- - - -- -

..

Га:~ета вихо.-~ь K~THR 1937 року

17

3

СЕРЕДА,

6

ТРАВНЯ

РОКУ

1992

.N'Q 37 (8280) 1 крб. 50 коп.

Ціна

Громадсько-nоn· Ітична rазета &роварщмни Броварська

районна

державна

адміністрація

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

<<Про

л

відацію

симв лів

Виходячи

застарілих

на

КРАІНИ

над

ержавних

території

з\ доручення

Йде В:!СНа

/

ПРЕДС~НИІСА ПРЕЗИДЕНТА

айону>>

езидента

~' країни

Л . М. НравчуиЗ., головам нконкомів сільських та селищної РаД. наро х депутатів , нерівни­ нам підприємств, \~ста в та громадських орга­ нізацій, розміщени:t , а території району,

-

провести

неіснуючого шої

СРС

т

мемо

них

та

ити,

т.

ивітня

28

на-

інтенсивно

допускати

діння

символів

ів

в

населе-

вині ни,

бланки ,

В.

СЛОБОДЯНЮК.

р.

1992

Міні-інтерв'ю на 1-шу сторінку

~oro року колектив торrовельиоrо

машинобудування певних

причин

з

знизив

обсяr промисловоrо ви­ робництва, але з ви­ зва•еиими

завдаВНJІми

справт~вться. розповіла

Uсь

що

нашому

ко­

респонденту

начальнии

планово - економічного відділу цьоrо пІдпри­ ємства Валентина Но­ рисІвна ЮРЧЕНКО:

ку

Якщо

ми

минулого

відчували

ро­

пробле­

зуміло ,

позначається

вартості

нашої

тому сьогод певНІ

Наше

но

-

25

тепер

вість

Отже,

листової иоштував

иупців

но-

е

маємо

робити

дорогі . Судіть самі : ще недавно нілограм сталі

80

i\·1yвra·є

·-:

~

~

лізаЦією. Ян іше збували її згід о з дого­ вірними зобов'язаннями,

но .

дуже

на

одуиЦії,

труднощІ

то

але

15

становить

карбованЦів та 6 карбо­ ванців 45 копійок . За иу­ бометр пиломатеріалів хвойних порід тепер спла ­ чуємо не 244 карбованці, ян раніше, а 4 тисячі 25 иарбованЦів. Все це , зро­

ми з матеріально-техніч­ ними ресурсами, то нині , можна сиазати. ми їх лег­ знаходимо,

по

пійои. коксу 15 иопі­ йои, зараз же їх вартість відповідно

можли­

це

самостій­

поле діяльності областей Уираїни . всі сили сьогодні

спрямовані

на

пошуки

нашої

ЗВЕДЕННЯ

ку почали збирати кухон­ ні меблі та меблі для пе­

Перебудовуємося заводу

по­

продуиЦії ,

редпокою . Виявилося, вони

ходу а

також

ни . ми на

користуються

дешевої

сирови­

У першому иварталі виготовили продукЦії

мільйона

47,9

карбо­

ва~нів, о більше завдан­ ня,

я

ми

собі

визначи-

ли.

алентино Борисівно, IJ , що торік ваше підп ство взяло орі­ єнтир на збільшення ви­ пу к

товарів ширвжитку. Так, итома вага їх

I'U-t~-~~c зі проУ ц · зросла з 1 до 30 оцентів. Ми налагоди­ ли

виробництво

но в их

то­

великим

питом , покупці, придбати, навіть ються

у

лопати,

держани

для

них тощо. Все це, до ре­ чі, можна придбати у ма­ газині << Господар», що по­ руч із заводом. А про­ дукціЮ,

що

валася

не

користу­

попи т ом,

виробницт11.а.

овочеві,

зняли

Це

з

піддони

бортпідйомниии,

ня. Виготовлено дослідні партії дачних вагончинів

розливо - заиупорочні ма­ шини . Оди~ слово, орієн­ туємося і ·перебудовуємо­

та

ся

варів народного споживан­

гаражів

раз

цю

м е талевих ,

вивчаємо

продуицію.

попит

Цього

за­

по

у

господарствах

ріійону

(Перша графа

-

С.

27

квітня

<< Русанівський»

45,2 43,3 26,6 42,6 40,9

<< Семиполківський » « Бобрицький» << ЖердіВСЬКИЙ >>

<< БогдаНіВСЬЮІЙ >>

«.'1 іТКіВСЬКИЙ >> ім е ні

Щорса

« Нрасилівський >> <<Зоря>> << Требухівський >>

<< Гоголівський>>

<<Придеснянськи~~,> ·

<<БобрИЦЬКИЙ>>

lD

« Авангард »

Шнопі-статус еиспериментапьної

12,7

75 ,0

Ні рова

11,0

100,0

7,6

100,0

29,6

85,4

До

такої

думки

члени

ради

при­

по

на­

родній освіті місьивикон­ кому та спеціалісти місьи­

вно після фронтальної пе­ ревірки-атестації серед­

ньої ШRОЛИ Протягом тут тривали ки,

N2 8.

двох тижнів відириті уро­

засідання

методичних

об'єднань вчителів та ме­ тодради . творчі звіти пе­ дагогів і <<круглі столи>> , виставии і атестація ро­

бочих місць (кабінетів) . Таи. вчителі початко­ вих класів (иерівник ме­

тодоб'єднання

М.

М.

На­

чор) намагалися розкрити позитивні творчі тенден­

ції в своїй роботі через відкриті уроки. Наприк­ лад,

про

розвитои

твор­

чих здібностей учнів роз­ повіла А. П. Охтіна, про

роботу із словом- Г. А. Квачук,

про

навчання

пи,

нуди

входили

гру­

учнів за методом швидкіс­

навчання

намагаються

ного читання Л. С . Теплюк . Нращими кабінетами

вс іляко підтримувати в своїх вихованцях педаго­

ті иардинальнt зміни. які передбачаються у зв'язку

ги

із

(Л .

І.

Нопаліаві)

нети

У яка

та

початкових

висновках охопила

кабі­

класів.

комІСІІ ,

перевірною

не тіль1ш навчальний про­ цес, а й стан медичного обслуговування учнів, ро­ боту бібліотеии тощо, пе­ реважають позитивні оцін­

ии .

У

ному

заслугу иолективу

творчий підхід

до

і

педагогіч­ ставиться

нестандартний проведення уро­

иів , ідея співробітництва ШRОЛИ З УЧНЯМИ та ЇХ батьиами , а також дифе­ ренційованість та індиві­ дуальність в роботі з

дітьми. манне

лям

Останнє насамперед

математики.

прита­ вчите­

Всебіч­

ний розвиток інтересу до

початкових

Остаточні

класів.

підсумки

Ці є ї нетрадиційної пере ­ нірки, яку вперше прове­ дено у l::>p арах підбиті на н оантичній конференції . ут йшлося про

нову

ктуру

осві-

ти (організа я прогімва­ зичних, гімн зичних та

ліцейних класів на базі СШ М 8) , про майбутній диференЦійований підхід

наданням

МІ!

шко :ш,

вже

в

суверенній

державі має утверджува­ ти кращі традиції уираїн­ сьного народу . Тож попе­ реду у педагогічного ио­

-

леитиву

свіду

ки і навіть шефи базових

ти

заводіВ

тепер

оновленій,

.N'2

лени

цей,

вивчення

київської

гімна

ложення

за

ження

виробпро

лі-

Стату-

уде звичн

сутужно

із

ручнииами , кою надрів.

ція

всього

nроцесу

них

но тре

відходити стереотипів,

новими

під­

перепідготов­ · та­

24,0

40,0

ШАНОВНІ БРОВАРЧАНИ ТА ГОСП МІСТА! ЗАПРОШУЄМО ВАС ВЗЯТИ УЧАСТЬ У СВЯТКУВАННІ ДНЯ ПЕРЕМОГИ

10.00 І

1.00

У nрограмі свята: Мітинг жителів міста на nJioщi біля міськвиконкому (вул. Гагаріна, 15). Зустрічі ветеранів війни із молоддю та

nредставниками

трудових

колек­

тивів.

Покладання загиблим

12.00 -

квітів біля пам ' ятників

воїнам.

Святковий концерт у міському парку культурн та відпочинку «Перемога».

Спортивна програма (nарк «Перемога», шаховий клуб). Панахида біля пам'ятника загиблим

10.00-15.00 -

ту.

від

району

до­

школи-

136,

По

стату­

су « еиспериментальної». l1ри цьому байдужих се­ р ед учасників конфер е н­ ції не було. Наступний етап рефор­

до можливостей иожного учня , орієнтацію на кра­ щих, обдарованіших з них. Чільне місце у наступно­ му навчальному році зай ­ матиме відродження на­ ціональної шиоли. З иожної обговорюва ­ ної проблеми велися ши­ рокі дисиусії, в яких брали участь як творчі групи педагогів, таи і уч­ ні-старшоиласники, бать­ підnриємств

школі

<<ПЛОСКіВСЬКИЙ>>

пред­

ставинии міськвно та ін­ ших шиіл міста, а й аль­ тернативної (учні і бать­ ки) повністю підтримали

визнані : біології (завіду­ юча Н. І. Мусієнко), м:< ­ тематики (Н. В . Левик) , хімії ( О . Г. Марченио) , української літератури

імені

67,5

0

93,1

еиспертної

У

3 2. 5 ~ 100,0 62,5 75,0 О 109,0 73,4 , 1 ОО , О 1 ОО, О 29,1 92,8 29,1 26,7 1-оо(о) 50 ,0 ~6 . ~~'---j':tfJ-:tf vc 100,0 24 ,7 100,0 26 ,9 24,3 38,9 50,0 22,5

члени

в то му

158,3 83,3 68 ,9 86,7 100,0

<<Заплавний>>

ІШ

-

року

картоп:Іі.

<< Пухівсьиий>>

будівельних ионструицш та кранабудівноГо <<Стрі­ ла >> . Цікаво, що не тіль­

центру

1992

посіяно ярих , друга посадже но

<< Заворицький >>

Записала КОСМАЧ.

на '

числі зернових, третя процентах до плану) .

« ВеликодимерСЬКИЙ >

ходу.

на

ро -

іиформаційно-обчнслювальноrо

держстатистики про хід весняних польових робіт

чергу .

Життя змусило нас відновити виробництво то­ варів ширвжитку з алю­ мінієвого литва. Нрім цьо­ го, робимо чимало речей , так потрібних у госпо­ дарстві . Маю на увазі ті ж

міського

по­

щоб їх запису­

ІІІІІІІІІІІІІІUІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІ! ІІІІІІІІІІІІІІІ ІІІІІІ ІІІ І ІІІ

йшли

са-

Фото О. Мілька. в'

агітаЦію,

Л.

ведеться

картоплі.

п.

Представник Пр~дента України

Броварщини

нультурних

онтюку

оформлення

наочну

і

полях

надмогильин

реглянути п

символів

ичних.

д

На

символів

волів не

ІСТ

пам'яток,

шлах

печатки

е

знищення

і архітект

ліквідаЦії

т<l"·· застарі л их

під чаs--·':Зняття

-

ні

по

держави ,

псування на

роб

нива.м.и

15.00

броварчанам.

18.00

Концерт у парку культури та відпо­ чинку

«Перемога».

До ваших nослуг буфети та кіоски управ­ ління торгівлі, райспоживспілки та комбінату громадського

харчування.

ОРГКОМІТЕТ.


8

стор.

2

травня

6

р.

1992

Зустрічі з ко.мпетентни.ми людь.ми у

Нг\ШІ

ДНІ

уявитп

життя

-

поліровкою,

ним

у

минулому

роЦі

.1овим

не

дуктом,

вона

становити фонів на

22-25 теле­ 100 жителів.

доступною

всім?

Нині розроблено на­

ціональну

програму

роз­

витку засобів ; в' язку період до 2005 року, сказав

лови Державного коміте­ ту України по зв'язку ІО. О. Соловйов. Не­ оGхідність у нііі давно на­

За

ну

ж

зараз

процентів тах і

незадо­

40

сімей у міс­ у селах ма­

11 -

рік

у

на

нас

-

якісь

прикладі

безпечити

щільність

є.

му

сервіс. Які ж вдосконалення чає nрограма і

технічні передба­ як вони

них

і

на

обслугову­

остила внуків,

дітей,

о облнво

рожчих

Ще раз про

:tелече

неред

дuuро.>І

КІJІІ'И,

ОбійСТЯ пuншече­

гні:що.

!<олись

тут

роt:ли

а

,e11Cj) .. ,

СЮДИ

1\ИДають

уоншн

ненотрю,

ту 1

3}1UЬи:ш

,цн

ДаЛЬНЬUі

".шьаю •Ь

ІШ-

uu-

t:тuянку

UІІДУЬdННЯ,

U

uіДпрацьuване

мСІсгило. Бра;t,ення гні­ тюче. !:1ажко повірити, що

на

му,

цьому

захаращено­

порослому

N!lCЦI,

ЖИТЛО,

ІJІЯНУТНИ

бурянами

uy JlO ЛЮД­ JIIOUOBHO ДU­

КОJ!Иl:Ь

СЬКе

кожен

клаптик

e~er.tJil,

краt:увалися

линув

дитячий

ше дує, jt,І

що

тут

сад ж

ки

потрібно

оуло

щ

Ьу динки

в

•обуснщ ня

.. ,

жи­

все-та­

зносити

районі

ав­

<< некар­

зупин11и

щоо

Ли­ нага­

колись

.t:LOMY

люди.

квіти,

сміх.

3ДИ'fаВІЛИІ1

зроои.и

на

МІСЦі ВЄЛИКИИ СМІТНИК'? uтут,

ОІЛЯ

колишнього

чеl!КО.

1 рИГО_І)lІ:ІНУ

Тю·нс

місце,

де

11

1шлись

Ні

У

доля

квартири,

не

звик

і

на

була

до

де

кожне

:нштел

спокою

і

уряду

за

її

:н.иття

нової

жене

і

Ьийшла

б

ралася

же

х

с

в

гор

річним

міль-

і

онука,

-

1ака

допома­

рали

Бардаш,

на

ба

ду­

і всі;;1

ерця

чок•,

27

чи

де

вона

ломами два місяЦі бував у шкарні.

пере­

минулого

цій посаді, з великою від­

Це

хлопчик

в

жовтні

стало

це

-

лася

1урботу

так

а

вона

а

доки

співчуття,

має

мило­

-

і

упевнено

про

своє

була

ж

горе,

таку

1яжку

стояtи

на

Ії

робиться для

програми?

Щ

-

іншу

Олексійони-

вже

Ц

не

сь

не

ра

.

вжито.

на каторгу. нащо

і

шукала

і

ШИJИ

по

цю

не

від­

зморш­

сльози.

не

потрібних

де

хвилину

стікали

Я

жінку у

вті­

може

звільнити

випадок,

нам

на

ллють

50

а

ГРИЩУК.

років. Одним

система.

подітись від

і

Звер-

перетворилась

цих варварів,

знуща1нсь

хай пошукають

залізо,

їм обслуговувати Н.

ВІД

сподіваємось

ня

і

же

РЕДАКЦІІ:

над

людь-

бо серця

собі їхні

роботу

не дозво­

лише

розумін­

уряду.

становище,

опинилась

-

ю"1і

в

Ад­

якому

наша

наслідок

е

в

галу.·ь,

недооЦінки її

народногосподар­

ому

комплексі.

Розмову

Ольга

вела

ПОПОВА.

(Укрінформ).

інопланетяни

В.

нам

везуть ...

ковбасу

(Укрінформ).

Петренка

такою

ж

Обдарована дитина Хоче~е виховати обдаровану дитину? Тоді ско­ ристайтеся порадами Девіда Льюіса, який узагаль­ нив досвід тисяч сімей, в яких виховуються обда­ ровані

діти.

Я відповідаю

ки

на

всі

запитання

дитини

на

столі,

якщо

це

пов'язано

з

кімнаті чи

творчим

заняттям

і робота ще не закінче\Іа. ;і:представив

кімнату

чи

частину

кімнат

нять.

Я

показую

іноли

інших

ріалами

цінавих

говорю

Я

що

дитину

вона

якою

гірша

книгами,

за

мате­

для її улюблених занять.

мислити

самостійно.

Я регулярно читаю дитині.

Я спонукаю тазувати.

Я знаходжу

Я

такою,

місцях.

дитині,

забезпечую

Я привчаю дитину

ною

за-

11

осягнення. Я доручаю дитині допомагаю дитині будувати и і приймати рішення. Я беру ди-

не

дітей.

блять

~~тині

для

заr~...

ки по

Я

виключно

..

дитині,

во є, а не п с .1ьпі 1 со

наодинЦі.

дозволяю

дитину

час

придумувати

щодня:,

дитині

щоб

брати

історії,

побувати

участь

у

з

фан­ дити·

плануванні

сімейних справ і подорожей. Я ніколи не нагадую дитині про її помилки. Я хвалю дитину за вивчені вірші, оповідання дитину

будь-якого

вільно

віку.

Я чесний в оцінЦі Якщо ви згодні з

до

редак­

буть,

посвідчення

чорно­

процентів,

скаргою

наскіль­

можливо терпляче і чітко. Я поставив стенд, на якому дитина може демон­

пісНі. Я вчу

людей.

МАКСИМОВА, Г. КА СІЧ та інші, всього 6 підписів. з

на

допомогу

Я не сварю дитину за безnорядон в

ділянку

закон, щоб

з роботи,

каміння

затримати

струвати свої роботи.

Н.

Поїздка

Куди

загальної

Школа батьків

чорній

хустині.

ми? Просимо захисtу і роз'яснення, а цих нелюдів возити

Малюнок

знаходила

слів, щоб

на

вий

приймався

до

фінансування. Але тут ми

<<винаходи­

Здається,

як

у о в БроварськЕ> АТП до керівництва ончаренка), але ніяких заходів до цих во

не

-

своєму

а просто

махнулися,

їІ

те,

у

колективі,

підтримали,

ках

про

зневажена

рідному

в

полроси­

характе­

поки не запла­

ти будеш

реаліз

о

Змушена була Антоні­ Григорівна залишити робо, у. Бона розповідала

Ій на

кочегаром

Діденко.

~ 'І

чу,

шляху

телефонізаЦії. - Чи може що-небудь перешкодити здійсненню програми? ОрганізаЦійні пи1 ання всі врешті-решт можна вирішити. Роботи

на

словом, знущаl:ся з пенсіонерів. Подібно О. Слі­ жуку з щ,.оr маршруту поводить себе і Іван

нас:

з н е це лю­

торгівлі,

куменr. · Юрію

на

дістати

Людина

доти,

він СіІМ уже не молодий, десь до

немає

про

транспорту,

квиток,

виховала

аа:озупинцl, то через тебе 1 друпІм не зупиню» Обзиває різними ооразливими словами оце так він розмовляє з ветеранами війни і праці, хоч

бо це була

яким

замовити

<<викликати>>

на

ист у ІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІtо.

буду стояти,

я як їхатиму,

працювати

повідальністю,

року було. А й досі спів­ робітники Тані не забу-

час,

може

розклад руху

на­

й

сердя, турбота це вже з області тонкої моралі, та чи й вистачи ь на

ко­

пере­

а

візара

мобільного зв'язку. Якщо всі задуми здійсняться, це буде великим кроком

не виходячи з дому, прямо на екран свого 1ел е-

Григо­ flавряд

система.

силу,

працювала у

по

щільникового

велико-

нас

потрібна

<<.І:Зіно­

з

у

.що

такими

наша

прикро,

завгоспом,

створення

вистачить.

душними

ібна під­

дуже

про

підприємств

організаЦії

всіх! ..

лективі, який вона вва­ жала своєю сім'єю. Горе, нервові потрясіння підко­ сили їІ здоров'я, важко

не зупинився. tia дитини загинула

віть очах

країн

спільних

ставки двір­

: наючи,

Ось

обо-

дитсадка

рокІв

ду

ня даних через ЕОМ. Уявіть собі, що людина,

Відмовили?

дороr у Антоніні рівні цих грошей

що це не розуміють у ко­

лективі

хі­ хо­

запропонувала,

перед

Антоні

1

комута­

по­

що доньку

чверть

ника

вони

дійсно зараз

випуск

доведеться!

мен ко

по

тримка.

на

збирала,

По:.шляє. есь.

можуть

да

адміні-

Теж ні. Вчинили дипло­ ~штнчніше. 2авідуюча Ва­ .1ентина Іванівна Н ре­

цього

безко

<<АТ-Т»

Думаєте, назустріч пішли нещаснІй іnінці?

продав­

членам

думала,

ронити

економісту

hуцибі,

Собі

компанією

голландською

усього

витратила

хорони.

добром!

А

DО-річчя HJ1Hl:!V!, обох збила машина, водій на­

радІОпрограми.

впродовж

життя,

гово­ Григорів­

пустка

яке

них

на

uперего-

здшсню~ться

люютьс~

-

бе J них, Антоніна

в'язково

дочка 1аня. з дванадцяти­

з

будь-якій

необхІДну довідку або до-

мережІ...

вори абонентш .. а и транс-

морально.

о

в

контакти у

півставки аби серед людей бути, та й внуконі хочеться допомогти, бо всі заощадження, які зби­

її

щиро,

дорогу

елефонні

спіль­

американ­

ційного обладнання, яке дасть змогу збільши ІИ ємність телефонної мере­ жі України до 20 мільйо­ нів номерів. Ведуться пе­ реговори з фірмами ря­

передачі · формації. Стануть сtупними не тільки

відомою

з

годжено

для

НІИ

ки

міжмісь-

.

вІДкриє

ливості

відомості про роботу під­

. - Те, коли по одн?му І то~1у uж кабелю не тmь-

про ·ма'rи я жим болем, мі с ати і баа ь творити добро.

о

Ін, він їх не визнає. Коли пенсіонер показує йом~ посвідчення, він його відхиляє і заявляє: •давав 1 роші, я твоє посвідчення в касу не здам і без­ rроші,

ком~:rації,

люди, \чиї

.

сином

проявлену

через

Нам1ч~

Як до~ор , що існую.ь

оселю.

катастрофі Переходила

величезНІ

нg ·уявляють, що Ц1.:.._ таке

колективу.

н

загинула

-:;/Можливо щ__ ВСІ яс-

автоматиза_ції

.

електронце

вають

ленко

аг їла

нове

2000 року-"-<:;:: в 133 міс/ ·.,, .

цям Наташі Ку ювій, Світлані 1-..ушнір, Вален­ тині Нороль, Надії hова­

з

ризуємо. А тепер, коли пенсіонери оtрнмали піль­

тиш

8

тах.

інтенсивна

мережІ.

Іванівні

попо-

r рядка

трохи

оє

Не як

садок,

на

б,

про

у

~руго-

та

.

·,.~- в І т ~/- ~~~~~~h c;~!J~o:. ~д~ра;~~~ .

Олені Олексіївні Сима­ новській, бухгалтеру Ніні

рука­

Дякуємо їм за привітність і доб­

пла.но ти не поїдеш,

до

комутащю

ся скористатись убіжним досвідом. Уже чинає діяти спільне підп є:~1ство з німецькою фір­ мою «Сімекс>>, куди уві йшло і київське виробни­ че об'єднання імені Но­ рольова. Закінчую1ься

лівні

посад­

роту, але між ними є і такі, як vлег Сліжук, во­ І'.ій рейсовоrо автобуса 07-9J-KXO .N2 333 маршру­ ту h.алита-1\нїв Ьроварськоrо АТП. Знаємо ми один рік,

а

передачі

ну

підприємства

но

страцією зв'язку <<ПТТ Телеком». Що це конкретно дасть? Буде нала­

поступовий

перехід на цифрові мето-

ди

)16'онентами

,

ші, такий розпач. Бони стали мені, мов рідні. Ду­ же вдячна завідуючій са­ лоном-магазиНО:\1 <<Три­ котаж•> Валентині Баси­

кварш­

винестоване

легко це переповнені автооусн, в яких причин зриваються rрафіки руху, проте пр~тендуємо на сидячі місця, основне -

не

України,

здійснити

к~ вл,е ~еде таю передаЧІ в до(ЛІДНому порядку. - Нове століття не так уже_ й далеко. Яким же серюсом порадує нас до йоrо початку телефон, якщо, як КаіІіуть, усе буде гаразд?

на,

так

урожан, щоб якось полеrшити своє життя: їздити нам у rромадському транспортІ

ного

он-

б

їни,

рення

ською

Укра-

вано порудження ..в 1992 ро мІжнародНО! 1елеонної станції ємністю б.~ІИз~:>ко десяти тися;: ліНІЙ 1 в 1993 рощ міжнародної телеграфної станціl <<Телекс». Це забезпечить прямий вихід

потрібно обробити отриману ділянку і мбрати

дnність водіїв.

теле

і

мережі

ти велосипе , нам в багатьох випадка доведеть-

ШІДdННЯ садuво r ородніх ділянок та прийняття заnону про nільги безкоштовний проізд до ;:,U км в rромадському транспорті. А куди пеисіо­ н~рн їдуть: Якщо вони можуть ще щось робИ1И 10

центрах

·"'-

Не знаю, що б і ро­

ми дбайливого господаря?

післявоєнний

зараз.

дя11уємо

по

.

нш мережІ повинно утн впроваджене У 8 великих

мі

J:Ia

кілом~рів

била рить

схожа

деревце

не було і юності

тяжкий

кінця

телефонної

до речІ, телефонна мережа ~иєва :з мин:tлого ро-

Звертається до в:1с rрупа людей, в яких не було дшинства, бо ми тІшили своІх молодших війна

до

підготовчі роботи до ство­

ких кан<}Я1в телефонного зв'язку В Ниєві заплано-

і

ри, ·,а й вона, мабуть, не 3ВИКНе В<Ііе. л.іба МОЖУТЬ комунальні 3ручності за­ мінити садок шд вікнами,

Просимо 381 uр.tтів і сестер,

мовлення

.u

7,5 м1льиона.

вузлів

виnла­

трагічно змінилося. lіо­ мер чоловік, який так. і

'l Ка­

сюди,

що

мати,

дворища, я і зустріла Ан­ .он.ну

людей.

на долі людей. За час, що минув з осені 1УНН року, коли її та сусідів 3 навколишніх будинків відселили у благоустроє­

милосердя не

не

гають, чим можуть, під­ тримують і матеріально,

тепер,

каних, вицвілих очах жін­ ки такий біль, що мимо­ волі відводжу погляд і ловлю себе на думЦі про те,

на

м 1·чених

3,5

проводового

Вже

б агатоnрограмроку ф

1995

міжміських,/ станЦій

йони

Насамперед у н є конкретні ани оглядове м бу. нє.

на

пока :ником

ІЮЛИШНЄ

розвиток

мовлення.

85 .

но збудувати більше -<~та тисяч каналів авт<)М1ітич-

знаємо,

високий

на

-

м1сьюй

11осить

телефонна

схоже

на

робота. по,

коли го е прийшло в її оселю /і забрало найдо­

ЇХНЄ

до

також

8 .N!! 37 (8280)

- За умови, що нам вдасться витримати намічені темпи розвитку і 1ехнічнон) переозброєння

п~оц~сш з єдна~ь на м_Іж- /.-~u мовлеНJ:!Я по тел~н-приє~ств

ванні населення? ~

НЩ1l'іІа­

На теми лtОралі

тепер

АТС

Попереду

на

дуже

-

ОсІ,ільки

сімей до

передба ає "ься ,

й она номерів, а

се­

що сучасний телефонний зв'язок спроможний за­

тиви?

-

в

знову-таки

відіб'ються є

розра-

слухАє

кожну .1юди­

припадає

Ми

чужому

ку.

Тут

етапі

процента.

ють телефони. А в черзі на їх установку стоїть 3,6 мі"1ьііона сімей, се­ ред яких 200 тисяч інва­ .lідів і учасників війни. Бідстає~ш ми, на жаль, і по послугах міжмісько­ го і міжнародного зв'яз­

-

1

з

збудувати і ввести експлуатаЦію на перш у

редньому 13 міжміських телефонних розмов, коли за норму прийнято 30. Міжнародні становлЯІь тільки близько половини

Юрію Олексійовичу,

скільки

ів

Передбачається

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ,......_, /

зрі.1а.

волених заявок? - У нас тільки

на

завдань

повинна

<<АЛЛО,

-

кореспонденту

хунку

про­

на

Укрінформу заступник го­

-

наЦіональним

телеф

46, а до 2000 _ ·"Я реал 1·зац 1..1· д "'

ва­

неоЦіненна зручність. Но­ .lи ж, нарешті. вона ста­

-

кість

стандарти рівня телефо­ нізаЦії. В Україні, напри­ н.1ад, згідно з виробле­

:Іефонного зв'язку. Апарат у домі, якиіі виблискує

потенЦіалу існують світові

держави,

те­

абонентів республіки на інші країни, що поки ~дійснюється через :vlocнву.

:\ін сnодів ., ь вже до 1995 року довести кіль-

снономічногп

важко без

Ж И ТТ Я:.

сН О В Е

над

сnілкуватися

з

і

дорослими

своїх почуттів до дитини. процентами порад, то, ма­

20

рештою варто

ще

подумати.

Та

якщо

ції звернулися М. М. Мельниченко та О. Г. Шд­

вони вас влаштовують повністю чи хоча б на 90

бильців, водій автобуса 68-38 КХО І. Діденко ви­ штовхав з авrобуса і зачинив двері.

ховний запал і надати більше свободи як собі, так

дячний,

яких,

незважаючи

на

і дитині.

можливо,

вам

варто

дещо

остудити

сА н фJо),

ви­

.NV 10.


«НО В Е

ЖИТТЯ»

3 стор. 8 .N't 37 (8280)

травня 1992 р.

8 6

J7юдина і її справа ..........................~.........в. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..а. .~. . . . . . . .. .

3

АДУМ

напнеати цей

матеріал виник

аж

ніяк

дійсно-таки самовідданих, щирих душею і, якщо хочете, природжених захищати спокій. Наш із вами спокій, земляки. Про одного із них І є ця розnовідь. Хай у чо­ мусь навіть і суб'єктивна, але це спроба погля­

не спонтанно. Спочатку випадкові зустрічі про­ тягом кількох років знайомства, а потім спостере­

ження

за

роботою

Віктора

Федоровича

Головача,

враження односельцІв пІсля спілкування з діль­ ничним інспектором мІлІції усе це штрих за штрихом дозволило глибше вивчати характер лю­ дини в погонах, котра представляє наших стражів nорядку. А вони, будьмо чесними, особливою лю­

бов'ю

і

шаною

в

основних

мас

населення

нуrи на роботу міліції очима журналіста. У ній не буде інтригуючих подробиць переслідування злодіїв 1 затримання убивць, викрадення дітей. Мета ставилася інша показати умови, в яких доводи.ься працювати нині дільничному інспекто­ рові, труднощі, з якими він стикається. Показати,

не

користуються, бо взнаки дається стереотип: мілі­ ція створена для того, щоб карати. Такий пІдхід навряд чи назвеш правильним, бо й серед праців­ ників правоохоронного органу є чимало людей

НУ

-

ВСЕ,

чнеться, ледь

чу1но

хтось

із

нулій ро

кинув

сесії

с rан

на

і

питання

та

викоріненню

захо­

право­

із

цього

вання.

дони

Ції,

не

то

начальник

прокурор.

все йшло сценарієм. директор

.т:ова

по

далі

черзі

радгоспу,

сільради,

то

як

да.1ьність

і

ких

було

в

і

розжалобити

фактів,

не

лення

залучення

до

порядку,

ся

потім

досвідом

дружини

ТарасівЦі. Знаю, слова,

тим,

до

ляв,

візьмемося

тепер

дружини

і

годи

Го-

залучити

питання

се­

громад­

вдалося

самоохорони

96

чоловік. вони

На

зру­

ці

мов­

той

не

на­ пра­ що

Діє за­ га­

рахунок

вруча­ вряди­

тільки

чергу-

госпу

що

створення

підтримали

адміністрація

не

рад­

<<Жердівський»,

Повертаюч,ись до надрукованого

було

3аважае

голови В.

М.

профкому Мемрука.

внутрішніх

тор

справ.

розбивав

чи

сівцям

<<мудрі» дії добірним том. А через якийсь

словом

і

прокалював

ділом.

За рахунок коштів рад­ госпу та міліЦії дружин­

вдоволено

ка:\!,

зяками

котрі

віданачилися

їхав

при затриманні злодіїв, бу­ ли видані грошові премії. І ще про начальника міліЦії. Згадайте, вам часто

доводилося

смуги

ло

чути,

за

цю

інспектором

на

пораду

роз­

тільки

себе,

свої

підростуть,

школи міліЦіонером. І слово це у більшості з нас осоціюється з діль­ ничним інспектором. Са­ ме

із

ним

ми

і

зустріча­

ємося найчастіше. і про його діяльність поінфор­ мовані найкраще. А люди ж бо ці по собі залиша­ ють різну пам'ять. Добре знав одного із колишніх

дільничних

спекторів го

іще

покрою,

існувало

того,

для

й

сумнівів

у

іН­

старо­

кого

не

найменших правильності

своїх дій. Затримавши х.ІJ оп ча ка за кермом бать­ кового мотоцикла, звісно ж, без шолома і прав, він без будь-яких вагань брав у водія проїжджого автомобіля молоток і

і

З'ясував

за

погроз

яких

хлоп­

мотоцикла,

пі

на

до

він

змову.

вив

його

охорону

то аража,

по-

мотоцикл сторожа

наказавши

ав­ під­

літкові разом з'явитися до

ра

лякають

підуть

душі

заволодіти клю-

знання,

селах? бабою трохи

в

із батьком нього завт­ розмову. Не знаю,

на

чим

тоді

закінчилася

їх­

ня бесіда, але. певен, ро­ зійшлися вони після неї не ворогами. Хіба що, мо­ же, вдома хлопчикові бу­ ло

завдано

трохи

прикро­

щів батьківським рем~н­ цем чи лозиною. Повірте, ефект від такого вихощ~о­ rо заходу завжди буває бі,lЬШИМ, НіЖ КОЛИ б батько заплатив штраф. Після таких розМОf! у більшості дітей·· пропадає бажання брати речі до­ рослих без дозволу. Аж ніяк не збираюся малювати портрет міліціо­ нера-ангела. Є й у капі­ тана Головача своІ недо­

ліки, про які Віктор Фе­ дорович добре знає. Але є в нього й інше лю­ дяність, якою він особли­ во вирізняється з-поміж окремих держиморд у мі­ ліЦейській формі, котрі в

вали техніку (автокран, теплогенератор), автотравспорт племптахозаводу. У ході перевірки 9 квітня ц. р. в касу підприємства В. В. Фролов уніс 3618 карбован­

В.

В. Д.

Г.

Фенюк

Мороз

-

та

1100

М.

R.

Мамчур

по

-

відкритий

лист

до

ньому

йшлося

про

карбованців.

«Рудня»

За

фактами,

викладеними

працівників

в

листі

господарства,

та

в

як сказаво в офіційному Однак

наведені

приклади

зловживання

становищем з боку В. В. Фролова та інших посадових осіб частково підтвердилися. При будівництві власних

будинків

тт.

Фролов,

особи незаконно,

Фенюк,

без оплати

:ta

Мороз,

інші

послуги,

посадові

використову-

чарку

дачників.

Тоді

та

на

му,

хто

коли

ні,

як

весняної шена

ми

сторожка

тиша

ночі

пору-

трьома

була

пістолетни­

пострілами.

То

стрі-

Шелеста.

неннями

гені

у

потерпілого,

перебував

стані,

плече

було

у

3

пора­ та

ле-

котрий

у

то-

підміняв;

рідкісні

і

години

ростуть по селах Броварщини не по днях, а по

не

дальні

за

свій

дачах,

-

цих справжніх

спокій.

на відміну від добротних <<Керівних>> котеджів, що

І

годинах ...

на

околицях

Він міг бути натом:Іt'·

ним і повним сил та евер-

гії,

міг

бути

сумним,

веселим

але ніколи,

і

пов-

Зауважте таку деталь. Майже шістсот дач розта-

торюю, ніколи не дозноляв собі відповісти гру-

шована навколо Тарасівки. І вони, немов магнітом. притягують до себе всіляку злодійську не-

бістю на грубість, зірвати на комусь злість. Не знаю, звідкіля в нього усе це. Чи то звичка, ви-

чисть. А якщо врахувати, що серед дачників є немало керівників різного

роблена за 11 років служби в міліції, чи то передалося ще від бать-

рангу від районного до обласного, стане зрозумі-

ків то

ло.

які

ся

хмари

над

ного

згущають-

головою

дільнич-

інспектора

на

випа-

док крадіжки якоїсь лопати чи сокири. У хід іде все: скарги на ім'я керівництва, обіцянки за

при народженні, чи усвідомлення від-

повідальності

свій

крок,

мі,

він

і

гони,

міння.

не-

компетентності... І все це при то для

спорудженн

тисячі

карб

да

довелося

ка

грошей,

танові

· .

ан

на придбання за

о зам

як

правило,\

проrtнсні істини. Скільки нервів, часу коштувало

В. Ф. Головачу, щоб доголові

правління

~дово-дачного товариства поблизу Вільного: освіт лення, огорожа, охорона

дачного

-

масиву

їх-

~

айради

ув,

Є.

м

зусиль

кqю важко не погодитися.

заходів

удалося

його -в,

варча-

Нір

оградської

уродженець

області. Пістолет

піти

на

Перемозі

вони

підкоп

гараж,

Г.

ма" утнє 'І'еж>>.

із

сіл

під

все. що

фари,

на­

села

Романенку. колесо,

У

зробИJІИ

мешканцеві

викрадені

НЕБРАТ.

Ре­

-

акуму­

карбюратор.

нетверезому

Серед білого дня з зв­

госпіталізова-

томабіля КамАЗ, що сто-

поблизу

на

одного

Юровоградщи­

ні.

По

факту

поранення

громадянина

Шелеста

вогнепальною

зброєю

по

рушено кримінальну спра­

ву

і

проводиться

ство.

землю

зультат їхнього візиту

лятор,

1 и, <<І за та-'\ шрабітниками мі­ як В. Ф. Головач,

и лщн

особу.

виявився О

співпада­

1 з мо1м ам ті и:

зло­

оперативно-

нии

М.

виконуючи це

п бажання ... що

ясненні.

ході

лежав

громадськості

міліЦія

пошуком

чинця.

У

Тарасівки?

·Володимир

А

про

усіх сферах життя -н ше майбутнє». j Що ж, із такою дум­

релнвки.

лікарні.

Томів:

-

~~ взагалі за примножен-

д

до

під-

дільничний

тор із

кошти, і тепер, коли дачі взяті під охорону і сторажів, і дружинників, зло-

діям, віриться, буде непе-

капі-

\Напиш про це. За таки­ ми дружинами, як там,

л

Дня-

Ф.

говорив

необхідні

зайнялася

розу­

голова

питає,

мн

но

і

мене

-

А& тому,

дійшло-таки.

виділено

допо~ю­

Головачу,

до

ній обов'язок. Зараз, здається,

і

виступати

В.

ходить

Мусиш терпіти, \ · бра~ує. переконувати, доводити \ інсп

вестн

матиме

підтримку,

...Після закінчення тієї сесії райради, де вперше

кількох рівнях з аход ся

слово,

законом.

ловіка у міліцейській фор­ гу,

у

кожен

Але знаю й інше: хто б не звернувся за дономо­ гою до цього ставного чо­

зів зірвати з капітана позвинуваченн

за

вчинок,

регламентовані

допомогою впливових дру-

готові

я

допомогу

повинні усвідомити, що насамперед вони відпові-

це

и за~ до трав­ портних заеоб~лодії

с

на

його

У

переміГ1>

-~и того, щоб діста­

встигли погаснути всі вог­

під

відпочинку поспішав на будівництво власного будинку, спрудженню якого іще й краю не видно -

яв

.

лІзуть

!llor __.. --- .. .._ .•

Ва­

конспектами

приходив

злодіям

.

браварчанина

почерво-

дорогу

крІзь

у

без-

коли з

ділянки.

ий раніше уже відбу­

и

і

крити

Фролова.

У квартирах будинків по вулиЦі Гагаріна ще не

горілки

глуздя;

дачні

скаргах

службовим

од-

до

за випнту

час сесії у І{иївській Вищій школі міліЦії він

правоохоронними

документі, не знайшли ...

присікуватися

тільки

ми

самих

Ним

органамн проводилася перев~ка. Нею встановлено, що т.Фролов вийшов Із профспілки, подавши заяву в профком птахорадгоспу. Протягом лютого-березня ц. р. із ч.певlв профспілки вийшло 360 робітник· службовців. Докази скаржників про агlтаці при­ мушення директором підлеглих праців в ва при­ пинення членства в профспілці, свого підтвердження,

а

ж разом і було вироблено програму дій, щоб пере-

дії директора цього підприємства В. В. Фролова. деяких

ним,

від

слідчих

та

до

зайвих

нілими очима після безсонної ночі над книжка-

встановити

привмства

чи

-

у товаристві, схоронність їхнього майна залежать

1320,

руднии

неправомірні

.

зу-

принюхуватися

людей

порядок

пристоличних сіл.

порядку

якувань

,

ким най-

частіше

стража

залишитися

самі,

дійшли

думки:

болячках

ак­

окрім зневаги. ненависті до

мотоцикліста,

дово, але ж перед капі­ таном Головачем щодня Іюстає стільки проблем, при вирішенні яких треба покладатися

виховну

люди

не лише в селі, але й на

підлітка?! Довелося спостерігати, як діяв у подібній ситуації Віктор Федорович. Зат имавши неповноліт-

в'я.1ання тієї чи іншої проблеми? Отож-то, а Ва­ силь Михайлович при­ їздив. І не один раз. Звісно, поради це добре, під гримка чу­

самого досвід.

вда­

такого

дільни­

щодо

<<замочувати>>

проведену

мог ло

і

лісо­

що

доводи.1ося

ста грамів не випив, він твердо залишався на своїх позиціях: зло неодмінна має бути покара-

іншому, вважає Віктор Федорович. Люди самі

дру­

улюбленої

цію. Що, боязні та

щоб керівники його ран­ гу приїздили на закріпле­ ну

до

з

тим,

ЕНІ

перехожих

Жердово. По всьому відчувалося, це була розмова рівних співрозмовників. Але закінчилася во-

назвеш.. Справа зовсім

ма­ час

автомобіль

шувала

неподалік

електропоїзда

побачив,

свої

всідався

в

розкинулися

зупинки

Ні, дією за прин13ипом Юлія Цезаря <<приишов,

колеса,

супроводжуючи

їві коти.1ася сумНівна кампанія утвердження тверезості, і працівників міліції сама система зму-

Федоровича,

ударами

шила

Нещодавно став свідком його розмови із членами садово-дачного товариства, чиї ділянки

ноетайної

...

Иого начальник В. М. Дзюбан допомагає тара­

стрічатися з Вінтором Федоровичем ~- різних ситуаціях: і колІ піс.1я травня 1985 року по кра-

на

карбюра­

кількома

М

воохоронні органи завдяЮІ щасливому випадну або при підтримці <<во.1осатої>> руки родwча.

без тиску з боку Віктора

І

в

березня ц. р. у «Новому

11

держплемптахозаводу

У

вщент

ділу

ців,

nрофспІлка ... "

опубліковано

нерівииц: во райвід­

дітей у наших Найменших Ягою, Бабаєм, а

вірили,

за

але й

вхо­

чер­

виходяrь

добровільні

факт,

посвідчення

житті»

о

н

сниться

не

• ·'

Вітров 1а інші стали на­ дійними помічниками дільничного інспектора. Не можна не відмітити

за

Під таким заголовком

а

т

дру­

інших. А дружинники Ва­ силь Поліщук, Віктор Зубка, Микола та Олек­ сій Москаленки, Євген

дружинники

"Кому

1

С НАЖІТІ',

Спочатку

поживитися

в

дружини

на

Ф.

стролерів-злодіїв із сусід­ ніх сіл, котрі намагалися

самоохорони,

виходили

В.

ні тижні, скільки дружина, її членами тримано дві групи

але що із цього вийде? ДНД ж уже організовува'". ли, збори її членів прово­ дили,

мо­

самі.

від цього буде якась ко­ ристь. Та невдовзі всі сумніви відпали. За ліче­

скептично

Давайте,

як

воохоронці

право­

прочитавши

село

охорони

віть самі

створення

читач

доб­

за;-.шслювався

четвірками.

поділив­

скривився.

ли

над

гування

пе­

самоохорони

люди

одногс,;

вони

ТОРІ!\

лян

жини

насе­

охорони

а

своє

тільки

дить

реліком труднощів, щоб зігравши на цій струні, потім можна було проси­ ти ЯКОЇСЬ ДОПОМОГИ у рай­ ВИКОНКОІ.Іі. Напітан В. Го­ ловач повів мову про ін­ ше підкреслив необ­ хідність

дру­

шити з місця. Зараз до складу

нама­ їх

в

по

ського порядку. Але зна­ єlе, як буває, коли 10 те перешкоджає, то інше. Отож лише цього року

зливою

цифр

свідомі

ловач

розбурхати сонне депутат­

гався

а

дійсно-rаки

У !НЕ

намагався

царство

лінії,

самоохорони

жуть

це

ське

поперед­

доганами

зрештою.

попередні

не

директорсь­

захистити себе, свої сім'ї,

за пра­

ня.

він

Хо­

що ні. заганяли

та

і

ввійшли

ступаючий дільничний інспектор міліЦії В. Ф. Головач :·ійшов і.з нака­ таної доріжки обговорен­

Ні,

участь

станеть­

вірити. ДНД

ровільно,

роки. Так, здавалося, бу­ де і цього разу. Але, як не дивно, перший же ви­

_

Не

нака1ін

жину

вопорядок.

Так

за

Тарасівці?

партІІ·ІНІИ

.1юдьми

і

у

шеннями

органу

перед

Міні­ трьох

активніс ь

шпЩрутена;-.ш

відпові­

за дисципліну,

так

че .ься Адже в

го­

інші

несу ;ь

відпус1 Юі

пока:ша

ся

хтось

представники

влади,

часу,

Рада

дружинників.

то

то

того

додаткових

ла

із депутатів... І всі вони «котили бочку>> на мілі­ Цію, забуваючи при цьо­ му, ЩО Й ВОНИ ОДИН ЯК адміністратор,

п

людей у ДНД не позбави­ .1а. ІІіеля цього й засну­

за усталеним На трибуну

піднімалися

до

І.Іудра

днів

мілі­

А

Аж

стрів

пи­

тання робили, як правило, коли

якостей.

ІІІІJ"ІUІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІНІІІІПІІІІІІUІІІUІІПІІІІІІІІІПUІІІІІІІІ"

звикли.

Доповідь

кращих людських

Штрихи до портрета інспектора В. ГОЛОВА ЧА

порушень на Броварщи­ ні. І його можна було зрозуміти, бо до подібного розвитку подій депутати вже

му

СПОКІП

де про

що і при всеохоплюючому хаосі можна робити свою справу, не втрачаючи при цьо­

чесно

•tJ

ми­

райради,

злочинності

по

а

по­

репліку

присутніх

глядалося

ди

зараз

спроквола

зрештою,

свій час потрапили у пра-

у

гаражі

імені

...

радгоспу

60-річчя

зникли

слід­

СРСР,

дзеркала,

задні

ліхтарі, протитуманні оп­ тичні елементи. Мимово­ лі напрошується думка: тут уже без своїх злодіїв

не обійшлося, адже хто б із ся

сторонніх

ніг

займати­

розкомплектуванням

автомобіля на очах у пра­ Цівників

автогаража?


стор.

4

травня

8 6

р.

1992

сН О В Е

Посадіть айву біJІН -

.\іів<~ .:~а

11:10дова

ро;щни

11ідроднни 1ї

для

товарних

озеленення

ня-жовтня,

та

рос:шну

:Jан:Іадання

садІ;ін,

Вживання

і

плодів

т. д.

Основне

ня

-

її

серновани:)С

продунтів.

Це

прекрасний

матеріал

для

желе,

повидла,

високої

.

. _\.opElЗt\Y до 0 0 ~~

..

~.иви пол1вl ~о 1 ~ силаду вх

бр

вІтамІНІІ .л. С, · Плоди баг~ТІ на МІКМІДЬ,

активних,

дубильних

фарбуючих

та амі-

цтво-з~шгання

-

з

і

метких

але

їхнє

розпочалось

соЦіалістичним

в народі

хто

-

жінок, ледь

давно.

змаганняwІ,

кого

день

суперни­

Нічого

а,

переплюне.

як

схожого

ото

Звичайно,

не

і

Жили

не

в

мали однаковісінькі най­

ІІрестшкніші, хоч і вітчизняного виробництва, ав­ томобі:Іі. Якщо один купить щось цінне і добротне, другий зразу ж тягне щось модне і дороге.

ПершюІ зрозумів, що таким чином не обійти сусіда, Опанас На чан. Бо купиш навіть <<Мерседес>> - сусід ІН:' відстане. Нупи:ь також. В школі На-

•шн

ті.lЬЮІ іі навчився,

ко.1и ні

те

було!

трішечки

Геніальна

!{упити

Ось

не

ідея

тепер

відставав

бу.1а

ду:wку

не

а

в комерЦійних

дороге,

щось таке

спало заклятому

простою.

екзотичне,

Але

ц

гним,

кореневими

нами

та

парост-

ня саджанці айви. Машиз

саджанцями

буде

знаходитись щоденно в першій половині дня на

житловому масиві міста. ~ - ------..... н. КОЛЬЦОВА.__/ агроном-садівник

при-

госпу

уміють

ки установчих документів до їх реєстрації в органах держстату,

державної податковт

раД-

<<Требухівсьний>>.

проектів. Наша адреса: м. Бровари, вул. Гагаріна,

росливий дощик. Подумки полаяв себе: «Не зяйськи. Чого доброго ще розмокнуть на

із запчастин замовника.

від

заздрості

або

хоч

Мале підприємство «Автомобіліст» прово­ роботи по ремонту двигунів легкових та вантажних автомобілів (карбюраторних)

по-ха­ дощі.

з'їв усе. wХороший

настрій

на

день.

__.-- --

цілий

щоб і на

:rсфону

5-53-81

з

до

18.00

21.00,

МАЛЕ

готівкою та

ПІДПРИЄМСТВО

крім вихідних.

«ЕКОСТАТУС»

ЗДІйСНЮ€: геолого-екологічні дослідження з метою кількісного і якісного вивчення забруднення агро- і житлово-промислових агломерацій ра­

понижчає

;:(онуклідами,

дуктами,

передбачався

важкими металами, нафтопро­ пестицидами, н~тратами та іншими~

токсичними

···· - ·-----у

речовинами

1

сполученнями;

-- вивчення екологічної обстановки на те­

ВWІОАJІМИР JІКУБОQСЬИЙП.

суперникові.

Оплата

безготівково. За довідками звертатися по те­

трохи.

апетитом

6.

дить

лусне

-)

ДО УВАГИ КЕРІВНИКІВ ПІДПРИЄМСТВ, КООПЕРАТИВІВ ТА ГРОМАДЯН!

вистачить.

Може,

доку­

мови та завірить переклади у відповідній установі; розробить та зареєструє торговий знак (торгову, фірмову марку); допоможе знайти партнера за кордоном. Фірма «Бровар» запрошує до співробітн:і­ цтва ініціативних, ділових людей, які мають цікаві комерційні пропозиції, та проводить фінансування цікавих проектів. Звертайтесь до нас, ми забезпечимо вю1 значні комісійні та участь у прибутку ві:1

Наступного ранку встав ще й не сіріло. Бо не спалося. Акуратно взувся в обнову і вийшов на подвір'я. Сіявся, неначе крізь сито, осінній мо­

-

виготовлення

ментів і завірить їх у нотаріуса; перекладе документи з будь-якої

•Требухівсь-

кий» продає для населенна

надання

від розроб­

оперативно зніме копії з будь-яких

щепленням.

Радгосп

на

--

інспекції. дозвільній системі та печаток і штампів:

Затим, широко роЗставляючи ноги, подався до хати. Дружина встигла приготувати сніданок. З

Треба

бо гроші усі

власти-

росте 45-50

місці

донизу і став схоЖим на качан капусти. Нехай дивиться, всміхнувся сам до себе.

справах

від свого сусіда.

дивовижно

щось нЕ: дуж~:_

розтринькувати,

що вільно списувати.

артеріальний

з

рослина -

одному

Почав крокувати взад-вперед. Затим вийшов на вулицю. Постояти біля хвіртки. І, коли розвиднялось, не побачив, а скоріше відчув, як уважно розглядає його в щілину пар­ кана, трохи зігнувшись, Опанас Джміль. Опанас Начан виглядав кумедно в обнові. На коротних ногах його красувались білі-білі сибірські заполярні унти. Від т-Ого він неначе поширшав

снилося.

обидва заможно,

Вона

допоможе вам укласти договір послуг по установчому процесу

Треба було б почекати морозної погоди і снігу до Нового року залишилось всього півтора тижні».

кажуть

щт:vю:·,,у значенні, бо Дн;міль був значно вищим і губи ~tав товстіші, то плюнув би так далеко, що сусідові

вступає в

О! Нупувати він умів. Бувало, тричі обійде не­ дільний ярмарон в Оглеві, а сала купить (сало він любив ще зі школи) такого, що й жувати не треба - в роті саме тане. Тричі покуштує: щоб і шкі­ рочка м'якенька була, щоб і кабанчик соломою с;v1а.1ений був, щоб і не дорого. І купив Опанас Начан таке неймовірно дивовиж­ не, що, ян село взнає. то розмов на цілий тиж­

підкреслено

вловиме

астму.

фітонцидні

прозорий,

на цілісінький день. З самого ранку вдалось йому в:tучно дошкулити своєму сусідові Опанасу Джме­ :rю. Хоч між собою вони і не ворогували, бо мали розумних

л

ное. Ноли ~же всі плодов і рос.JІfІГ~~нц/уже відцвітають, її - · ня тільки починаєтьс . Н нтар. гй1m

l:l Опанаса Начана передбачався хороший настрій

вітались,

_

'ЧІШ:::4-~я~."

лінують

вості. Цінна айва і ян медо-

ГУ .М (J Ре С JC Q DІ!ІІІІІІІІІІІІІІІUtІІІІІІUІІІ ..ІІUІІІІІ~ІІL

че:-.шо

.

ст

іальну

ють

пек

речовин,

нса

тиси, листя та плоди ма-

марга-

тинових,

виво и

знижує

цинк та наль-

бІОЛОГІЧНО

крові,

на

ФІрма "Бровар"

nлоданошення Це довго4 рік.

тан я

ДОШКУЛИВ

обидва

орган зму.

б хворо и,

ц~и, маг~~и, фосфор, зал~зо, ~алш, в них багат~

цукатів,

з

систематичному

Айва рано

пору на 3

аромату.

нець, кобальт, ма"нроелем.~нти

ко,\шотів. Із соку айви, зюішаного :з соком яблук

При

приємног

роелементи

варення

яності,

водити

збері-

і

років. Розмножується айва насінням, а також жив-

82.

нон­

верес-

довго

··

І:ШШІюві зи н . вищує швидність ве -

дять

призначен­

виготовлення

ЮІЩІ

діоантивні елементи) і ви-

вічна

МІННІ,

айви

Плоди

·

вживанні айва виліно

. п ~оди

в свіжому вигляді невели­ ке.

в

характерного

са­

населе­

шкі.l

·

ємним ароматом. Нвіти айви яскраво-червоні, рожеві, махрові, дуже красиві.

гаються в плодосховищах, при зберіганні на б увають

них пуннтів, територій ди­ тячих

вино.

достигають Я!\

:tікарсьну

;:{екоратнвну

.:~ів,

соноянісне

трояндових.

яб.1уневих.

11.1одону.

хати

та груш, вигuтов.1яють ви-

поро­

ІJІІНОрІІСТОВУІОТЬ

нокислот. Завдяки пектиновим речовинам айва має здатність зв'язувати отруйні для людини речовини (важні метали, ра-

риторїі підприємств, дитячих дошкільних за­ кладш, шкіл, лікарень, садових ділянок та квартир;

- виробництво геологічних, інженерно-гео­ .1огічнnх, гідро-геологічних, топографо-геоде­ з:rчних і інших видів досліджень для потреб п:дпрнємств, організацій і громадян; - комерційну діяльність. Ціни досліджень -- державні. Звертатися: м. Бровари, вул. Гагаріна, 4,

тел.

5-02-43.

Коли

ДО

серцю не

ВІДОМА

ПІДПРИЄМСТВ,

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА КООПЕРАТИВІВ!

накажеш

Броварська організація товариства «Знан­ ня» та державна податкова інспекція прово­ дять з 12 по 14 травня 1992 року курси-прак­ тикум бухгалтерських працівників по новому Закону України про оподаткування.

...

Заявки

просимо

«Знання» (вул. фон 4-24-15).

подавати в

Київська,

235,

товариство~

РБК, теле-

Уточнення ТЕСТ

«так».

І. у

так

даЕ,

ка т.

ORTHNICT

«АЄКОJІИ»,

погано

ніяка

не

гаряча.

як

Любите

очі

про вас

11е

певні.

Маєте здІбності людеА у нещаст'?

6.

належите

заnропонованих

Відпоsідайте

Якщо

«НОВЕ

о.о.е~жите

в

В'.рІІте

у

Порахуйте

телеграму,

д,обра про-

8. Вірите, що наше усуне загрозу віііни?

громадсько-політична

покоління

газета.

:~аснunнtІІ<ІІ ко.1ектив редакції газети, Бровар.ські '.f.CitKa і риііонна Ради народних деnутат,в ки·.вської області.

Редактор Газета

А.

виходить

Дні

ВОЛОШИНЕНКО. з

виходу:

17

квітня

середа,

1937

року.

субота.

Броварська

К

33 .

людськиіі

на

планувати це

заАва

За «ТАК• вам належить три очка, за •дЕКОЛИ• - АВа, за •НІ• - ОАНе очко.

ти

ній

-

сво і

речІ

,

в

-

мІсце ють

в

і

ОЧОК дюбнти у вас

15-19

і

критичним

ОЧОК

10-14

трапляєте

в

Більше вІри

ОЧОК на багато речеіі ви д,ивитесь через роже­ 'Ві окуляри. Інакше бачите І тІ речі, які вимагали б твере­

26-30

Вам'!- треба

боятися nередчасних висновків і позбутися сліпого дові,р'я.

люд,ей

Вам го

нахил жити переважає над

в

бракує

не

вже

і

розваг

<<пляшки>>,

ному в ті», NQ

по­

довІр'я

життєво­

усп:ху.

Вам

НІЖ

се~іІозио

5 треба

можливостеіі,

•чорниіі•

песимізм

Інтересах

КвІвс.,.оrо ~aaoro упраuІвв•

«ДОСИТЬ

ІЮ-СОДОВОГО

і

СЛіД МИЛЬ­

рОЗЧИНу».

Колектив Бро&ІІрськоrо раіІониого вузла зв'язку вислов­ співчуття начальпику відділення зв'язку с. Каликівки МОСКАЛЮК Галин.і Ан.атоліївні з приводу смерті її

лює

у

ОЧОК було як

своіх

б

свііі

же

Редактор

«просвіт лити•.

у справах

Щеса U~Qвl: Ьївс:.. а а6ааат•.

ЧИТаТИ

Колектив радгоспу сПухівськиІІ• сумує з приводу тра· гічної смерті робітника радгоспу КОЗУЛІ €гора Євгеновича висловлює щи·ре сnівчуття рідним і близьким покійного.

АДРЕСА РЕДАКЦІІ: 255020, Київська область, м. Бровари, вул. Київська, 154. Телефони: реАактора 4-03·76; заступника редактора. віддІлу суспІльно-політичного життя 4-04-61; вІдповІАальвого секретарА - 4-21-34; аІJUІІІІа: сІ.ІІьсьвоrо rocne.w.apcna 4-2J-26; промисловості і соціальних питань 4-02-92; листів І масовоТ роботи - 4-04-81; вІ.о..о.Ілу ра.о.ІоінформацІУ 5-13-91. Арукарв•

МИЛЬНО-СОЛЬОВОГО>~

надрукова­

<<Новому жит­ 30, в останньо-

матерІ.

МЕНШЕ, шукати

рядку першого аб­ зацу замість «досить і

б.

песимІст,

і

му

матеріалі <<Пони не вийшов із

себе.

завадило

Ви

-

У джин

песимізму.

життА

вам

до

Ви

-

зону

ОЧОК

5-9

-

ставленням

до

свІтлІ.

конфлікти .

внутрІшнІ

~РАЛИ:

и іпнй оптие ати бачити

погля,ІІ.У.

життя

очки.

правильному

зішого

ОЧОК Ви любите знайшли правильне житті, Вас .re турбу­

20-25

плани

що

витрати в СІм·ї трата часу?

f те·

звістка?

7.

них

Жl!ТТЯ•

'

що

Вважаєте,

11.

грес?

запи-

на

І

гостеІі?

робите

існу~правед,- ~ТЖЕ, ЯК О

:>.

оптнм:стів чи песим:стів, це з'ясувати з допо-

l·ан:..

навариться

кінофільми

що

ливІсть?

~ nробJііте моrою

та-

говорять д,обре?

ВІрите,

4.

подумаете, ви

вигля-

істься

леспектаклі. якІ закІнчуються щасливо (з •хеппІ·еН)І.ОМ• )? 3. Ви переконані, що поза

ЛЕ СНИ/СТ? 5Іи.що

як

не

любите

Охоче

маіібутиє?

n.?

2.

'ІІІ

:J.o

буде,

каша

Ви

9. 10.

сні~.

Говорите собі або д,умаєте неприємних ситуаціях: що

вцаuвцтв.

•· БРОUtв. ауа.

в~Іrрафіі

b1n.._a. lt4.

І

ввв . .овоі

тооrІМІ.

А.

ВОЛОШИНЕНКО.

Друк коsаниіІ

Індекс 61285.

високніІ.

аркуш.

Обсяг Ти·раж

примірників.

Замовл·ення

N2 2516.

др,..

4.650

#37 1992  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you