Page 1

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАІН, ЄДНАRТЕСЯ! . ;'.

ОРГАН

SРОВАРСЬКОГО

Газета вихОАить з

17

МІСЬКОГО

РАЯОННОJ

.MICbKOJ

1937

квітн•

*

року

РАД

*

м 37 (7530)

Попитом

надІйшло

чого

комІтету

Ради.

йоtо вІддІлІв .І

равлІнь.

скарг І заяв .

мІськоІ

пІДприємств,

Є багато фактів, копи скарги безпІДставні -

уп­ ус­

·люди

танов і органІзацІй мІста по удосконаленню робо­ ти з листами ·І скаргами

би з ними силою громад­

му розг.пцц,у звернень гро­

~

у

саІтпІ

стуnних

ОЬtКОС'Ті не ведуть, перенла­

· вимоr

·~v.п з'Узду партІУ

1

ПленумІв

на-

ЦК

дають

.

К:ІІ•РС• · розглянули депу­ тати на сес:ІІ , що вtдбупа­ оя в .мІrНулиА вІвто.рок. У доповІдІ голова ви­

конкому

В.

М.

ІКОМ

роцІ

3921

було

викон ­

пи.тан.

в

така

ХІ-І

на

Якщо, початку

те,

довано за п'ять рокІв 4900 квартир, то на по-

1071

сІм'я

Щоб ну

500

сІ,

по­

трІбно житла будуватИ в два рази бІльше, тодІ А причин для скарг буде меиtnе. Але є · багато скарг,

звертаНІ>

тому,

нІсть в питаннях ведения вартириdrо обліку , роз­

-

одІлу

жнтпа.

юються

не ·роз'яс­

положения

порядок

про

визначення

по-

що

б у д ь­

то

зараз

прохаии.FІ

плаиу­

теnла,

1

ляються заходи

року

органІзацІІІх,

звІдки

по

Все

більшою

nопуляр­

nрапьня

нова

самообспугову­

ааКня, яку нещОдавно від­

крито у НаJJитІ. Тvт мож­ на

швидко

виnрати,

вису­

·Шиtи та.._ випрасувати лизну.

слуг

Незабаром

до

бі·

по -

господинь буде тре­

'tі~ пральttий автомат.

реагувати · на

нІзоеувати

благоустроУти цІ,

своІ

кооперуються,

грошІ

дит11чоrо

заводи

свою

багатьох

скарг громадян є неорга­ нізованІсть в роботі

вІдділІв

три­

світло­

m

заводи

метапургІі . будівельних ремонтио­

механіtfиий та деякі Інші ці

nитання

не

вирішипи

або намагаються зробити внесок менший, · ніж це

дозволяють

.

пропо­

звІJІ'Ьняти

сесіІ

з

посади.

наголошува­ що нІ од­

ра, наrад.vємо,

граве­

і:цо така

майстерня ~нта в уНі·

... ЮpJJr

Павловича

КО­

rii

Імені ОО-річчя ської Украіни: ~

Два

працює

екоfЮмІчних нашому

подарями

f

стали

6

ше плану на їУ

дим пoXJi.noro

обхідно Лі:к:вІдов;у1вати nри­

черrовому

ІІКІ

породжують

Ar

останніх

ВОЛОШИНЕНКО.

вермазі

міського

управ­

nІння торгівлі. А та:кий новиЛ вид

cn.yг,

!fa

.ЯК

скла,

одержати

ХУД9ЖИ11

можна

·· у

лізації .

йшла

всі

99.4

ковкому

мJськоІ

народних депутатів.

разів

на

працювати

висо­

на

ви-.

й пІдшефними ки.

й гра-

між

· колективами встанови-

лися тІсні дружнІ Виробничники

зв 'яз­

систе-

матично вІдвІдують дей , що потребують

uорушува-

-трИJм:ки.

доrюмагаmь

люпІд-

Ім

у 'ремонті житпа. веденнІ домашнього господарства.

винонання

А от про завод

пласт-

ходів по nоліnшенню побутових умов , торговельного, медичного обслуго-

не скажеш. що вони сповна ус~ідомили всю відповідальність за дору-

Н. ДРАНА, НІ'ІUЬRИК ввробиnоJехніЧІІОrо 11tдд1JIJ рай­ иобJ'Жом6tнату.

ІнвалІдів

-

При госпрозрахунку

і самофінансуванні на п\Дприємстві справи піш ­ ли веселІше . Бачу , . наст­

рій

v

людей ста<в кРащим.

ВСІ стурбованІ долею пла­

НУ.

Хоча .

правда .

не

все

залежить від нас . На­ приклад . на початку міся­ ця не було металу. Це,

.

звичайно. позначилося на ритмІчнос:rІ виробництва. але потІм

становище

ви ­

правили.

За лютий свІ тлотехніки виготоеипи понад план нової nродукці-ї на тисяч 'Карбованц і в , тільки товарів культлобуту -на

150'

88

тисяч .

Виконано

держз·амовлення

і

всі

постав.'

ки за договорами . Це всіх

радvє . Значно зросла прn­ д~· ктивнІсть

працІ .

С. ПОТУРНАК.

нання

трудовими

Ради

Вели-

кої Вітчизняної війни. сімей загиблих військовослужбовцІв . ІнвалІдів І групи вІд ~гального захворювання. одиноких учасннкl.в Вепикої Вtт-

світпотехиІчиого

заводу:

мадських активістів

буде .

вуваюія

економічного

від.цІ.лу

лити

мас . райвузол зв'язку, райпобуткомбінат аж ніяк

мета ­

планово

повну

прийиІІтих рішень. здІйснено цілий комппекс за-

o&J>oб­

двома

лініями .

...ЛідІІ • Костянтинівин ПАСІЧНИК, начальника

чизняної війни та громадян похилого віку. Завдяки зусиллям працІвиикІв вІддІлу соціаль-

ного забезпечення

. на

лося це надзвичайно важливе питання. І слІд ска. зати. що

лише

гальва ­

з

!УРВОТ1 ПРО КОЖВОГО

Міськвикоикомом тільки за останні 5-7 ронів кілька

випускати

чала

була

засlдаиіd

за

не. Ось і нещодавно при-· дбали ще два нові плос­ кошл!фувальнІ верстати з диоІілеєм . А з березн·я по­

тисяч кар ­

мова

зру ч ніший

продукцію : при ­ міщення цеху нове . п ро ­ старе, обладнання с у час­

постІйиою й різнобічною?

Про це

Він

почали

коякісну

люти!!

віку·

ми

новий семи манікюрний

no-

Требухівсь ­

ІВакуумнох

ви

rромадянам І .nю-

цІІ, ре,даJЩіІ газет скар­ гами . Та , головне , мІськ­ виконкому. депутатам не­

сnрава

Тепер у нас є всІ умо ­

виготовили продукції бІль ­

иоким

чини.

набір .

дисцип-

за

це

попередн І .

ліни І порядку . Ножен робітинк тепер вболіває за ІНІнцевІ результати пра ­ ці . І вони v нас непогані.

Наприклад,

рок у

випускати предметний

госпрозрахунок

додалося

адже

по­

честі .

нового

в

та самофінансування , а це значить.

першого

ПовнІстю

Думаю. порадує чита­ чів І це повідомлення: з

гос-

ни.

скарги . Тоді і буде менше.

нашої

нових

умовах .

цеху

-

ставки

Радян­

в

з

виконано доГовІ рні

місяцІ п ідпри·

ємство

здали

пред'явЛення .

цеху металогалантереі за­ воду :порошковоі металур·

Як зробити так, щоб шефська . допомоrа чле­ иІв трудових колективів nідnриємств, орrаиІзацІй В.роварІв ІнвалІДам, оди-

організа­

процента

аачальинка

якІсть

тановку

nослугами

до

про

чис~к.v

статися

З цим запитанням наш кореспондент звернувся

НОВАЛОВА,,

нова

дільниця

автоматичними

«Як втілюються в життя вимоги економічної

невміння розмовп я т и, віДсутність гласиості по­ роджуmь СКЗІРГИ. Але ПО· ряд з цим потрібно дава­ ти рішучу відсІч TJ!M , хто , добиваючись .незаслу­ жених благ , засипає міс­ цевІ і вищестоячІ орга­ громадські

н і чна

"СПРАВА НАШОІ ЧЕСТІ"

Турбуються

одягу , приймаються у хім ­

Хто ще не встиг · скори­

потужність

бованцІв .

иомv будинку nобуту. Для цього вже придбано ус­

кипимн.

·

винна бути обійдена ува­ гою . Неповага , грубість ,

можли·

На шість пральних ма­ шив розширюється і Броварський комппекс сСні­ Жиака:.. Тут Же, крім

.

І

.

на

реформи?:.

ву.пицю.

Причиною

висо ­

иеобхtдиої

Фото М. СемИнога.

чекаючи. поки невідомо копи до них дІйде черга по плану. самі впор.FІдко­ вую"J:ь

Коваль,

продуКціі.

не

на людина, куди б вона не звернулася Із заявою чи прооозицією. не по­

нестандартио­

порошковоІ алюмІнієвих конструкцій,

ку якість цІві

вули· і

Г,

та Ю. Б. Чесиоков.

благо

громади . Міським жнтепям спід .запозичити до­ свІд деяких сіл нашого району. Там люди, щоб

На

фаб р и к а

пtmрнємстаа . А

Це Ф.

Bow . забезпечують

скарги ,

на

лося на тому,

благоустрою мІста. Але, щоб від них був біль­ ший ефе'К'Т. не'ОбхІдна І більша фінансова допо­ мога .підприємств 1 орга­ нізацій міста. У цьому році вже J!Ідгукиупися і

верхнього

та електромон­

боти по усуненню нед.олІ­ кtв. Сиаржитнся легше , ніж

реалізуються

перерахували

холь

скаржників,

попрацювати

дое­

В. М. Залозний, В. П. Ку­

а разом з де.путатаІ!І-tИ орга ­

·МИ ,

комппексному

ДЛЯ ДОМУ_, ДЛЯ СІМ'І нісnо користується

ки

право.

працІвники

ників управлІнЬ. 1 хто не справляється з Обов'язка­

розроб­

го комунального облад­ нання, автотрансnортні

ших

що

.

ІІКІ випускає

на цьомv знІмку зліва на­

ПОВИННІ не Ті.'ІЬ·

Тому і надійшла

·

poui

технІчний ,

обробному иомбінатІ. у бу­ дІвельних трестах та Ін·

те.

ва­

тажникІв, яких ви бачите

сес!І висловлювалося до комунапьи ого . господарства за благо­ устрій ву лиць приватио­ го сеJ:<Тора, роботу з де­ путатами. Вказувалося

Відділу

сільськогосподарських

слюсарів

. віддІ.nу

на

лІв

виготовленнІ бере І група

на

одично на сесіях заслу­ ховувати зві.ти завідую­ чих вІдділами І началь­

Ще не перебудувалися у цьому плані на заводах порошковоУ металургІІ , алюмінієвих будІвельних конструкцІй, ПЛаСТМІ!оС, ремонтно ме~нічному. фабрицІ верхнього дитя­ дерево­

претензій

служб викоикрму . Jx ба­ гаrrо. а пкщн пшnу.ть, що нікому зібрати бетонні глиби на житловому ма­ сивІ. · поділити терlІторію між двІрниками тощо .

епектро­

ються келійно.

трикотажу.

· Багато ·

му плані робиться, є по­ зитивні зміни, але скарги також запишаються . В минулому Іх було

котажу,

чого

потІк

зицІ-я від депутата А . Г. РачительиоІ, щоб перІ­

вих

-

породжує

еиергіУ, води. санІТсіриий стан мkта. Багато в цьо­

Ножиого

·

також

УД-

для реставрацlі

nіДНИЙ завод сФакеп•. Безпосередню участь у їх

скарг.

ЖЕО. Інших

наголошува­

бла гоустрій

прийма­

хоч

за­

Є;

треби в житлІ. РІшення адмІІНІстрацІІ, профспІлко­ комІтетІв

Jіюди

про

кращим

284.

що

ІНа пІДпривмСІІ'Вах, в ор­ ганІзацІЯх та й самому виконкомІ вІдсутня гпас­

тому,

v

питання

стачання

виконати . намІче­

партІєю програму ,

й

раніше

житлом ,

.

ке•.

3

кори­

209

машин,

Ціна

багатьох

краіии

установки

МеШКЗ4ЩІ•В Вулиць ДЛЯ ро­

пи на необхІдності поліn­ шення роботи комуналь­ них служб, я:кІ відповІда­ ють за благоустрій, по­

умови. черга

зростає майже на мей.

коли

Ощепнова

пол Іпшила

·

КООПер&'\'ИВу

І доповІдач , і виступа­

що в минулому році

своі житловІ Кожного року

на­

ючі М. М . Списак. О. В.

чатку ХІІ-оІ п'ятирІчки на черзІ уже стояпо 6 тисяч сІмей . Зараз · .вона складає 7300. Це при то­ му,

ПО

принци­

вакн.FІМ !ГОЩо . Процес закономІрний, але в ціпо­ му житлову проблему ми зможемо розв'ІІзувати , копи будемо більше бу­ дувати І кра~е берегти

сімей, а збу­

4800

приклад,

динки

п'ятирІчки на черзІ

було

.FІК це було,

переважають ·

кІпь­

черги .

за ...

про збільшення житповоІ площі, переселення в бу­

ми будівництва. · швидким наприклад,

виявляє

повість,

безпечення

Іdсть? ПовІльНи~и темпа­

зростанням

1

будинкн , . ие

завцщн

яким

вони

Іх

ж-ите ­

яка приймає

ставили

справедливІ ; Але чим ви­ кликана

вІд

на;цхмить

що

житла .

основиому

викон­

скарг

Проблема

1856

письмових І 2065 усних. У цІлому Ух кІлькІсть зросла майже на триста . 60 процентів звертань з

плечІ

« Будівепьиик"3•.

звертан ­

ня громадян. Із них

яв

Багато

будІвельних робІт иизь­ а<а. Державна tюмІсі.я,

Зволь

у

це на

кому.

лів, якІ отримали новІ квартири . Дійсно, ІІкІсть

всебІчно проаналІзував · СУ'fЬ цlє1 складНоУ nро­ блеми . ВІн сказав, що в мнwуmму

того ,

що є незаконним. На пІд­ приємс;твах таких скарж­ ників знають, але бороть-

та с~часиому І уважноіL

вимагають

стуються

вост! . А місто наш спІльний дІм , дім наших д1тей, І потрібно зробИ"І:И все , щоб він був чистим та гарним, І нош_. т.1111 на це ШКОдуіІІати не треба. Нерозуміння цього

иайб і л ь ш е

*

l

у

пІДпрвемств

О Б Л А СТ І

5 березня 1988 року

ІЗ СЕС// МІСЬКОІ РАДИ НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ Актуальне лита и н я сПро завдання виконав­

Д Е П ~ТА Т І В . К И І е · с Ь І( О І

Субота,

YB!rOIO

ВЕ ОВІОДІТИ

КОМ~Н ІСТИЧНОІ . ПАРУІІ ~КРАІНИ,

КОМ~ТЕТ~

НАРОДНИХ

чену

.

.

ІСЩ>аву.

Робота

в

цьому ·напрямІ тут потребує nостійного удоскоиалекня. Тим більше , що постановами партії й уряду, прийнятими за остапній час. передбаче-

но

підвищити·

умови

життя

одиноних

добробут, Інвалідів.

громадян .

турботу

про

поси­

них.

З метою нращого вико­ цих

постанов

міськвиконком І прийняв рішення . яким звернув увагу керНІникІв заводу пластмас, райвузла зв ' яз­ ку . райпобуткомбінату на

недоліки в шефській ро­ боті . Підприємства . уста­ нови . аргЗІНІзацІІ мІс-rа за­ кріплено шефами за Іива· лідамн Великої Вітчизня ­ ної в'Ійни. сім'ями ·загиб­

лих воїнІв ; Інвалідом та сім'єю воїна, загиблого uри

виконанні

опального валідами одинокими

-

Іитернаці-

обов'ІІзку , ін­ праці J--.topyfиl, громадянами

похилого віку. Виконання шефських обов'язків тру·

довими колективамн варів

Бро-

мkькnик о и к о м

узлв пІ.t' свій контроль .

.

.


2

сНОВЕ

сторінка.

рах

дитинства

лись,

у

і

їх

тиву

працює

на

а комітет

про

вnровад­

від

цього

сnра­

ва? Безумовно. І не тіль­ ки справа. а й авторитет комсомолу.

,ПОtЦ!бна

ЛенІва

на

верхнього·

фабриці

дитячого

котажу, де ще з

держплемзаJfоду «Плос· кtвськвй• Петра. Федосі·

три­

ро­

1986

ку к1лька . разів nриймали­ ся

Волоху, який · ви­ з доповіддю.

·

nостанови

про

Не

виявляє

вивчення

інтересу

віД.у роботи

кlв, пройнятІ пІ.КJІувавням про дJтей, бажавням зро­ бити ~хнв днтнвство щас·

Ще

тавться ДQ всІх бровар­ чан Із 38КJІИком вІдпра· ц~ один робочий день в · рахунок Радявсь· коrо R,Итячоrо фонду.

йоrо

гірше

справи

орГанізацією

в

О. СОРОКА, ради

торгівлі

#і.В .

не

виконали

ne

Це

фе.рми? Це і буоо б ион­ вою.

умовах

наприк­

за

єнтуватися

лоді. лавках

С.

який

л:раІК'І'.Ично

не

стичних

смаки

ренню

і

·

мо­

Бро,ва:рах? факт. Іні­

створенню у молодіжної

гОспах

шено

розслідування

· кримінальну

су.ц

робітнина

ЛІапія

авrот,рансnоі>том.

лесних

nошкоджень,

він 12 грулня 1987 року каІхав на пlшоmда М. С. Вури.кіну, за.вдаmпи Ій тt·

що

}{!увнецова,

со молу. а лише гідно ви­ К'ОНан! обов'язки . ,

А. СЄРИКОВА,

. турІІ

міста

-

д.оmцl

~ав1

ну

заводсь~

коrо соцlалlствчноrо зма­ tанвя. ОставиІ роки Пt!р•оних зІрок найбІЛІІЩе •засвітвлося~J на 'IU!ht

•олектнву ремонтно

-

.

бу­

дІв~ьноrо цеху, Яким бІJІЬШf! дванадцяти рокІІі керує комунІс.т Юрченко. СьогоднІ Івану Свиридо­ вичу внповнюється п'ят­ десят, а недавно він вІдзначив двад.цятип'ятврІ'І­ ннй ювІJrей безперер..ної працІ на заводІ порошко­ вої метаJІУРrІї ІменІ 60plm Радввської . України.

о

Н А коли

ського ка• .

рідний

брат

пішно керуЄ

армії,

-

Мико­

'11ИСЯ

на

nускати

Майбутнь 1

-

печовоrо

мали

печові

ось­

-

набува­

оковтил

·мить.

дрібниць

може

-

Не

1963

..відннх лузі

r~1

змЬни.

помилився тоді, rюці, один з спеціалістів

порошковоУ

І·

д.

у

у

nw· га·

~еталур­

радомисельсь·

у

важко-

А

полюбляв оту рковиту злочинницю. Декількох чо­

-

ВІ:fграє, він.

тарою

під

цію . Із залізного

г<Уrову

роз­

продун-

здоровими

· цращо~их. - Справи у нас йдуть добре, бо майстри на сво­ ~му

місці

1

f(I()JJeKТИB

друокннй,- говорить Іван Свиридович. А чи завжди було тан?

у

сім'ю.

А як Же можна ви­

-

конати план.

·

-

наступаю

ЧаJІJ?НШ<а

на

пинялася,

час

L сам

він

іде на базу, ЧИ'М

прис.корює же

знаходить

завевепня тих

дощок.

А ось Я1< відгукуються ПР<> І . С. Юрченкіl в це­

напр.ннлад.

nоможе•,

нЬого,

тими.

xr~

Вороmвловrррад. Швид­

допомагати Цнм службам. TatR, щоб · робота 1re nри·

Хіба одна сЧоловіча• роз­ з

ВИГІДНО І ШВИДКО

на­

цеху.

ХУ. сДобрознчпивий, при­ вітний~ людяний. добрий, хороший сім'янин•. -мовлять одні. сПідкаже. ·

ІМова відбулася

GnhUJ061'11ННIOt вJмілеиня позазtдомчоІ охорони зат.рн­

мали· .двох дрібних злодіІв.

.

nорадить .

підтрнмає,

-

до­

продОВЖУЮТЬ

На

заводі

крадіжку

за1JРи:мано

•'І'орrмаш•

за

склопластика

меШХанця

рОШИЛОВІ';рІ!ДС·І>'ІЮІ

Во·

області

М. М. ГнИЛИЦІ>ІКОІГО. На базі ОРПК за JСР~Ж'КУ

Л·ЖНІЯ ВОДоnроІІіДНО«а.На­ Лі'З1ЩіАНОrо - ·rосподарства

ництво опоряджувальними роботами на. завершаJІЬ~­

ним

заводчани

разом

зумІли зробити

половиною місяці.

,

з

ним

. за три з

··

В.

кореспон­

дент.

Тернового.

судом

фовано

на

його

Народ­

OUJТpa·

ЗО карбован­

ців.

·

23

лютого ц. ,р. за роз­

пиття спиртких наnоІв на

виробн.ицтві . .з~трнмаJ41 заводУ алюмінРІІ

. слюс.арІІв євих

бу.цШіепьних

кон-

С11РУ'1Щій Л. І. СЖитнІfІ(а, М. Г . JІИІВОВарова, 0. М. Криська. зварнИІ(Q М. П. Ку·ЛИ'Нкча. бригадира В. С: ТрубнкнО!Ва. ·

Г. БУЛЬВІНС~КИR, rромадськвй

М.

Про.тяrом тижня у мед­ ВWІІВЄРЄЗН'ИК

31

доставлено

грома;цянина . 18 Із них мешканці БроварІв:

слюсар СПМК.580 Д. О. Мамеrав, СІМ.аІАЗЛЬНИК світлотех.нічіюrо заао.цу

...:..... Треба· не · чекати, а

.

автомобіЛя

·

дової доблесті можна на­ звати хоча б його керів­

коли на сьо­

альної ·служби матеріаЛЬ­ но - техІJічного nостачан­

ня?

масного

овОЧів с.на rаряч~• опійм·а.но слюсаря управ·

Годні ще ніде неМає іде­

талей зростає і потреба в

.

повернулися

робітничу

ростом випуску порошку і де­

тарі. Але за останні ро· ки в цеху не з'явилося ні нового устаткування, ані збільшилась нількість

інші. «Знаючий, принци­ nовий, вмілий організатор, nостійно вболіває за діло, за долю люд~•. до­ дають треті . І наводять приклади: молодій ·мамі

Л•овік переконав піти на лікування, nісля якого тt

-- безперебійне забезпе­ чення основних цехів ме· талевою та дерев'яною

порошновоУ металургіУ . Так зійшла перша зоря на життєвому шляху Іва­ на Юрченіса .

чальнином

що.

проблему.

мом

НШ1дnИ'J1КУ.

лесть•.

во язицех. Ного зда­ чу призначили, на кінець року . А доручиJІи закін-• чити будівництво І. С. Юрченку. І те. що тягну­ лося вже декілька років,

кер,ів­

руху.

-· В. М. Ве­

личенко перебував за кер­

комуніст

· чею

і

Г ОЛОВНЕ завдання ремонтно - будівельного

методом

цех залізних порашків на­

пе.рерости

діло не мірковує

запам'яталося

Вже через . .рік йо.го обирають головою завод­ ського номітету профспіл­ ки. А ще через рік Іван Свиридович повернувся в

пра­

істину.

роботі

с~ою баrа­

му етапі будівництва са­ наторію - профілакторію. Цей довгобуд став прит-

ще треба довіряти пІдлег­ лим. бо коли начальнии цеху . підміняє майстрів,

йому народонення одного з найбІльших в ІtРаїні за­ водів по випуску залізно­ ·rо порошку 1 деталей. виготовлюваних

в

вирішувану

Івану Юрченку доручили першому прийняти газ на nерший муф~ль першої печі. Потім був урочистий МіТІ:ЩГ .

НадоІ!ГО

завжди

повну силу

За

ШЛЯХОІВОі'О

Оди.н Із них

Одним з прикладів ТРУ·

ника не буває. Те, WP сьогодні дрібниця, завтра

1963

настала

на

засвоїти .одну

рону Ця довгожданна хви­

лююча

Треба

nравиn

порядність,

працю

сЩцство.

ПраЦLвНИІJ(амИ ДАІ ВИ· 911ilreHO 75 пор.ушни:ків

Юрченко нагороджений орденом сЗиак Пошани• 1 медаллю сЗа трудову доб­

Чи ващко утримува­

цювати

ли необхідних знань, самі брали участь в монту­ ванні перших муфелів. ·

Першого

господаря. толітню

Й СЬОГО!(Ні.

По

nроводить­

Кqростов І А. О. Гурапь.

відповідь:

Керівництво заводу ці­ нує І. С. Юрченка як вмі­ лого кер~вника ·і доброго

злочнну

. ні житед1 .Брова~рlв В. В.

ДОЙД.

тися на передових цознці­ ях? Запитую у Івана Свиридовича.

завод.

ся

заДуми

працьовитість. А найбіль­ ше не . люблю хитрунів та

ще перед .ар­

· · карбоваНців.

На примусоее лЬсування вІІд ал:коrолtзму нацравле­

своr

-Чесність,

ченка призначили началь­ ником цеху, яким він ус­

ла добудовував пеошу чергу порошко.вого. Івану запропонували йти вчи­ ось

Адже

в

з умовами реальноУ дійс­ ності•. Так, ма(іуть, лю­

у

«Журавоч­

-яJto.t

цьому

Запитавши у lвана Сви­ ридовича. що він найбіль­ ше цІ·нує в Людях, почув

мією в Остерському бу­ дівельному техн1КУf>11 він здобув спеціаЛьність бу­ дівельника. Після від­ критття табору І. С. Юр­

ПІДПРИЄМСТВО після

табору

тнслч

...

стерності.

керівником . На посаді на­ чальника· дt.льющі цеху .N2 4 він продовжував на­ бувати досвідУ керівної роботи з людьми. . 1972-1975 роош. Іва­

члени

В його характеристиці є ще й та!Ка оцінІfа: свміє

коли вона · у своїй роботі досягає найвищоі · май­

посвідчення

·

бор1Ів мебІіів ка ДОКу ка ЗМ"а.чьну суму близwо 7

дину харакТерИЗУЮТЬ тОді,'

ну Свиридовичу доруча­ tться буДівництво піонер­

прийшов

Юрченну

прокwавJ,д;цілення

1884-,1988 JPOКQX CJ(OЇJIH крадіж~Q! 18 кухон.них на~

ма~ріаnьну

узгоджувати

печового, сказав, що ба­ чить його в майбутньому.

1

НЯІМ соціалістичноІ влас~ ності виявлено злочинну

мав у кінці важкої зміни,

кий. Копи він вруча~ Іва­

сив1 · зірки у рясНlют~t ва

1

r,рома;дяюіj11'

по 6ороrьбt з рООІарад.а.н­

міськкому . комсОмОJІУ.

ФУОУ.

Червов1 nеремІшку

·

ПрацівиНІСами

ком­

сомольських оРІ'8в13ацІй

допомогу

з

Назарова ·буде притягну­ то до крнмfнальноІ від­ повідальІності.

допоміг із дитсадном. ін­ шу добрим словом підтри­

ЗІРКИ ІВАНА ЮРЧЕНКА

і

місця злочину -Вт1к. ~

принесуть авторитету ком·

надав

справу

шиноре.монт.но­

}і;е маючи прав .на уцрав·

молоді. Та · ніякі · права не ·

тому

нри­

го за.воду В. І. Наза~рова.

JC!>:.

qrocyi<n"ЬCя виробни­ чої діяльності і життя

ательє.

перевірки.

А наnравлено в народний

Зараз

вІддіJІу

них

зараз

r.роМЗ1д.ЯН.Ки Т . І. Заіки. лютого ц. р. заа<інчено

вони · ·мають :можливість нарівні з адіміністрацією

Інструктор

По

міЛіЦіУ

5

цро

27

у рад-

питання.

заяв

міСЬІКого уnраалінНА тор­ гівлІ ущ>аа дві сумки в

сБобрицький•,

вирішувати·

надійшло і

міІf'альноІ спраІВИ жителя Рожtаки Ю. В. Ку.!.Нецо­ ва, котрий в універмазі

~аводах

:мітетів комсомолу.

29

МіСЬfІ'Від·

лютого ц. р. завер­

26

машииобу­

Рооширюються nрава

по

22

злочини.

проводsrrь

уп­

сЗоря• та інши~.

м1ліцJ:І

скоєні

не

в

з

р. у

.rіраціВни.ки

райсnо­

дУІВання. n.ластмас.

залежується .

такого

на

торговельного

мітету комсомолу побут­ комбЬнату. І навіть тепер, коли ведуться роботи по ство­

А

вони

торгівлі,

живспwщі,

моди належить ніяк не ко­

на

зобов'язань.

не

ціатива по :місті ательє

Він

впливає

равлінні

цродукція на при­

А що ж у Парадокс, але

очо­

Дряnачко.

"<!:

діл

Ц.

:повІІдомлень

окремих

Зовсім

проводяться

гато уваги ·молодіжній :моді. Там. де на швейних nідприємствах стали орі­

замовлення­

ЛЮТОГО

яка

професійНОУ

.

ти .лксмУ.

підприємст­

прибутку. · Зараз приділяється ба-

виправити.

на

.. 02"

За період

майстерносІі. та й· то Іх ініціатораr/и є не коміте­

в

можна було б

людина,

Лише

ІЮНКУРСИ

спра­

що

лише

те, про­

підприємствах проводяться

госпрозрахунку

благоnолуччя

хід змагання і не коорди­ нує роботу молоді по ви­ конанню nланів і соціалі­

пла­

більше,

ва і його робітників за­ лежить від одержуваного

,лює

було несподі-

корисною

Тим

тиву . А .варто nроявити іні:ціа'І'ИВу - і станоеиtце

споживспі.'ІКИ,

Рі обслуговувания 1 тор­ гів.поі. Тут спостерігається повна пасивні~ть молоді. За nідсумками роботи у 1987 році IrMK заклащів

ків.

на

кретиою,

Таку ж позицію байдужого споглядача займає і комІтет комсомолу рай­

з

стани,

Але

може

лу не займаються серйо­ зно проблемами професій­ ної підгРтовни і перепід­ гото.вки МОЛОДИХ робіТИИ·

у

Чому не виконуються зобов'язання? Як заради­ ти справі? Ці nитання за­

ІМУ .

сфе­

польові

відповіси.

ініЦіативу

є справжн~м майстром своєї справи, · безсумнів­ но . Та комітети комсомо­

жни!ну пору безпосеред­ ньо · на

багатодітних сімей на до;

комбіна­

товарів

не

явити

старшокласни­

доставку

Однозначно . на це запитан­ що

року

інформує

цікавої справи. · Чому так? ня

об'­

БОРИ.

обслуговування

·

організувати

трудовими

єднаннями

ми ветерані.в війни і пра­ ці, пре$:Тар!:лих людей і

ту.

ЖІQоча рада міста з:вер­

ків

попер~днІ:ми

дос­

ці!ї соціалІстичного зма­ гавня комітет комоомолу

JІИВВІІІ,

з

лад.

по організа­

ДеревоОбробного

не

спільно

організувавши.

до

передового

чому б

сомолу. Тому що до цьо­ го йшлоtя протягом · всьо­ го ·року. Та комітет ком­

лишилися поза увагою ак­

впро­

вадження нлейма якості. та ном і тет · комоомолу і досі не !ВИП<Онав цей nyнm.

3 цІвавістю були спрнй· вятІ :виступи директорів Бучанськоrо та БІJІоцер­ кtвськоrо дитячих буднн­

ванкоіо для комlтетv ком­

сомолу на чолі з О. Ів­ ченко не забив вчасно три­

обстановка

склалася . і

обраJІв Героя СоцІалІствч· ної Праці, директора

жінОчої

проявляє

об'єднання

страждає

ГоJІовою обласної орrанІ·

мttта.

молодь

ініЦіа­

ження клейма « Комсомольtька гарантія якостІ• зовсім не турбується. Чи

зації Радявськоrо двтячоrо

rGJІoвa

Ві~ 'loro залежить аsторвтет?

nошуну,

ОДнан

самононтролі,

рад .

й0811Ча ступив

сnрият­

для

комсомолу

ва­

ред вих - працІвники міськкому партії, медики, педаrоrв, rоJІовв жlвочвх

l.

но­

Виробниче деревооброб­

не

шоrо міста та району. Се·

фонду ІменІ В.

у

з'яви­

внрай несміливо.

роботі

··

представивкв

ніколи,

умови.

творчості.

ся уставовчі збори об­ JІасвої орrавJзацІї Ра· дявськоrо двтячоrо фон­ ду ІменІ В. І. ЛевІва. Участь

життя,

номсо~tОJІУ

ян

ливі

му­

зеї В. І. JІеиІва вІдбуп·

взяли

наиrого

1988,

березня

Спужба

ко.мсомолье:ька органі­ зація побуткомбінату, її секретар І. Бондар залишаються осторонь цієі

ся -перебудова в усіх СФе­ мітетів

.суботи · в

5

ЗАР МЗ, ІІ<Оли ІВід.буваЄть·

ДJІН Щ8СJІИВОГО МвнуJІоі

ЖИТТЯ:.

·

М.

СПІЛЬНИМИ ЗУСИЛЛЯМИ Москва. Угорсьісі спеці­

кий і вІ:дпосно дешевий алісти і взуттьовнкИ фаб­ спосіб сnорудження бу- рнии «Парижская комму. динків запропон.увапн міс­ на• почали розробку но­ цеві будівельники. Колек­ жіночого тив комбінату сВорошн­ вих мQДелей ловгра.джитлобуд• першим взуття. Цього рону вІдбу­ у ресnубліці nочав ооору­ деться передача сПарнж­

джувати будинки без тра­ ской номмуне•

н<Еоі

ко­

диційних залізобетонних лекції моделей взуття. с..v­ паль. Несучою основою став звичайний грунт. А часн6ї технології та t<омп­ котловани пІд фундаменти леюуючих деталей.

будинкLв ущільнюють спеціальнн·мк машинами.

С.

Вінчекко,

с.пюс.ар

цього ж заводу О. Д. Ян·

(ТАРС).

чеюсо. СерЕ!!Ц затриманих 'ВИІІНВ())І: було тшсож п'ять праціВників заводобудів·

ІНЩО• комб1нату

-

~

ник В. А. К~І(ь, водій

І. М. ДІмн'nруJС,. елехтро­

~О'І'у!ВальнИІН м~ д. lд· Л~, 9аІНТаЖНИК 0. В.

АтяіиеВ. . комnлектуваль· н.и.к М. М. СвННЦІі.ЦькиІ. Зафі!t'Совані зриви .анхо­ дІІВ IJa ч.е.РГ}'БаН!fЯ членІв окремих днд Це отосу· Ет>СЯ діІВ

..

дРужІfНЯИКів ~ І.І1НJЮреМОН1'ИОГО,

nластмас. paйWPQY.

,

·


5

березня

сНОВЕ

року

1988

тонн сіна, nеребрали

У СІЛЬСЬКИFІ Будинок куЛьтури цього дня зі·

ля

бралися

топЛі

не

лише

тн першої

делега·

з.вітноІ проф­

спілкової. конференції пта­ хорадгоспу сСемиnол.ків-

сЬІКнй•.

Сюди прийшли

.вчителІ,

t-~едпрацівннки,

представни.ки

сті села.

Лише

минулого

громадсько­

вісім

мІсяцІв

року

працюва•

ли в єдиному об'єднано­ му колективі птахівнн~н. тваринники, механІзато­ ри

та

працівники

· однак

линництва,

нуті

·

двох

тисяч

.нового

тонн

бі· кар­

урожаю

..

В той же час потрібно було утримати досягнуті усnіхи в ·Птахtвннцт­ ві, адже від якості пра­ ці nтахівникІв з Семиnо­ пок залежить · в . певній мІрІ виконання планів по внробинцтву . яєць птахо­ фабриками району 1 дея­ кими в областІ. Зrурто­ ваинй, навчений новим

віддача

всього

від

.ще

вирішення.

цього

у співдоповіді по

недостатня .

конанню

Надій значно зріс, порів­

та .сьогодні цього замало.

йде масовий

роз­

тел корів, і добовий надій молока

зростатиме.

ПриЧиною

ла

неповного

від

окрилю­

та

радгоспу

В. Д. Кудренка

більше наголошувалось на недоліках. · резервах

і спеціалістам. Велика робота прове· ._дена як організаційна,

так і внконавча,в Підроз· ділах. особливо в 'колиш­ ньому радгоспі ім . .Мічу­ ріна. Всім відомо, що це господарство

всі роки

не

могло

ісяуваиня.

за

по­

хвалитись жодним вироб­ инчим показинком. Щоб

забезпечити конанні

успіХ у

ви­

планових

зав·

дань. · адмlністраціІ. пар­ тійній, профспілковій ор­

ганізаціям потрібно

було

докласти чимало зусиль по згуртуванню та вихо­

вакию

робітників.

вуючи те, що господарств

з'єднання

проходнло

перІод закінчення ЛІ

худоби

та

початку

врахо­ в

зимів­

масового

весиян~польо­

·

вих робіт.

помоrу

тваринникам

росJІІПІІІІІКам

~рудіВRИКИ

радrоспу.

ЄДИНОГО

і а

ко­

лективу. · Вtдпрацюаавши в птахlвни ц т в і або ущlльнивши робочий час, nташницl,

· • слюсарі-опера­

тори своУми си.~tами в МИНуЛОМу році ПіДГОТ()ВИ· ли більше тисячі тонн картоплі для садіння. ви· ростили урожай кормових

бурякІв ·на площІ 40 rек­ тарів, заrоrовнлн 900

договір,

чає

значне

1

колектив зменшив

методам праці, птахівників

планових

не

показ­

ників і досяг нових · успі­ хів.·

НаА.крЗ.Щі результатн у пт~ІвинчоІ брнг.а ­ дн. якУ очолюЮть · брига­ дИР Н . М. Корнlєвська та профГруnорг В. т. Мості· пан. Працюючи на сімей• кому пІ.дряді, Галина Тро­

химІвна мон

Кулик та Фнпи­

Леонідович

домоглись ще

.

Кулик

кращих ре­

зультатів: · Збереження птахопоголів'я · становить 98,8 процента. дІловий вихlд-93 проценти, затра­ тн

кормів

приросту

на

центнер

- 4,5

нормової

як

наголосиІJ

ОДИНИЦІ.

Однак,

доповіДач, в nтахівннцт­ ві в ще чималі резерви.

в

економії та

раціональному танні кормів,

викорис­ палнвно­

енерrетичних

ресурсів,

води.

Детально проаналіЗував . В. Д. Кудренко хіД знмlвпі худоби. Адже . в господарствІ вдосталь за­ готовлено кормів, прове·

дена Щика робота по ка­ пlтал~ному ремонту тва~ ривницьких приміщень, комплексно механізовано трудомісткі процеси, на­ ведено санітарний стан, колектив

доярок

працює

використання

наявних

теІ\tпамн

няти

та

що .

ре­

паливі,

В.

Г.

вожити те,

починку.

Цікавими були висту­ пи пташинці Г. І. Васи­ ленко та доярки Н. Ф . ВоєйковоІ. Вони вислови­

ІванІвна Мировець пере­ крила 4-тисячний .ру­ біж по надоях молока. на корову . .Це дуже м~ло, адже умови nраці,в ін­ ших операторів теж · не . гІрші.

ли своІ думки щодо

На конференціУ прий­ нято новий колективний договІр на 1988 рік та соціалістичні зобов'язан­

підсумки

ня.

одержало

мілЬІЙона к-арбован­ ців прибутку . Рентабель­ ність становить 35,7 про­ цента. Однак якби не державні надбавки та на

результат гірШий.

ДоповіДач

rоплі,

41,2

мових

одиниць

круг кар­

центнера кор­

сІ:яннх

довести надій

лодняка

значно

конкретно

перед­

з

кожного

·

культур,

молока

на

ІКОJ)ОВУ ДО 4 ТНС8Ч КіЛО· грамів, виростити 2 мІль­ йони 200 тисяч голів мо­

закуnівлю

би

зо1<рема

зібрати на центнерІв

гектара

тваринництва,

був

якими

бачено по 170

3,5

стимули

по­

ліпшення профспlлковоІ роботи. про резерви та умови виробництва ..

економічно! оцінки госпо­ дарювання, допові д а ч зазначив, що в цілому

продуктів

дис­ ви·

тивізацію роботи громад­ ських організацій. покра­ щення умЬв працІ та від­

три­

птиuІ.

І

&ЕРЕЗНR

7

народ­

лок.

ноУ творчості сВеселиа•. cCyJdя та П ЛЮДНt (Ве· несуела) . ' 9.55 Док. телефільм . 10.415 М•узична · програма за учаІСтю П . Дsорського . 11.40 Док. телефільм. 12.10 Для ВОІХ І ДЛЯ КОЖ·

12.10

ДИТЯЧіИЙ гуморНС1'ИЧ· ний кІножурнал сЄра-

лаш•.

12.20. сУ·

краіиах соцІалІз · му•. Тележурнал . сСииtА 11'1\aXt. ФІЛЬМ· балет на музщсу І . Саца

12.50 І

М . Раухвергера у внко­ ка·киІ Державиого дитя­

ного.

сХочу

12.45

все

зна-rн:.

КІ·

чого

ножурнап .

1.2:55

ФІльм-вистава

студІУ

nІд

14.15 15.00

театру·

(:(еруванням

ча.

сЖитrя на Землі•. Ба ­ гатооерІйннй науково-nо· nуляркий телефільм ,(А!нrлІя). 1 серІя. сБезкІ· нечна рІзноманІтнІсть• . 17.00 До Х'І·Х ВсесоюзноУ партІАноУ конференцІr. Фlпьм сКомукІст•. 19.00 М~льтфІльмн: 19.30 ВІд серця . . до серця . ТелемІст москва То· кІо. 21.00 Час . 21.40 Мультфільми для до-

22.15

ТелефІльм

войт•.

еВал

у

важ.альна

23. Ю сПогляд•.

.цент.

)Іобра .. Фільм сНайчарtвн1ша І найлрнвабпивІша• . 13.215 Ноеини .

11

З5 Азбука

Студія сЗолотий клю. ЧИКt. ЗустрІч з канато­ :~rодця.ми Волжанськими . 16.00 ЧемnІонат СРСР з футболу. сДнІnро• сДИН&МОt (КИЇВ). 17.45 МультфІJ!ьм. 18.00 сЧ<&рІвниR хоровод• . ДержавнкА академічний хореографІчний ансамбль сВерІака•. 1'9.00 Аlстуаnьна камера .

еВерезневІ небилицІ• . З циклу сМаRстри ГУІІ$0· РУ•· 20.20 Телефільм . с8оЛЬІUІЦЯ• . 20.45 На добранІч, дІти:

19.315

211.00 211 .40

У

овочевій

.N9 2 - ра~спу квй•

зараз

ваиня

бриrадt сЛіткtвсь­ іде пtкlру­

розсади

капусm.

радrоспу

ранньоІ

Допома r а 10 т ь

. 1

певсіонери

Марія АнтонІвва Гайдак та ТетJІН8 · ПанасІвна Ланько, SJd за робо'ІІІЙ цеиь при нормі · З тисячІ ШТУJС пікірують 5 ТИСЯЧ

ного

телефести·валю

сПІОНЯ·87t . 19.15 Футбол . ЧемnІона'!' СРСР. сДНкамо• (ТбІлІ· сІ) сЖальгtрІс•. У ne· рервІ 20.00 ВечІрня

. казка. 211.00 Час . 211.40 ФІльм сТри 23.10 Новини. •

ВІВТОРОК,

пn:·ук . розсади.

І

Фото В . Овоnрlєнка.

8.00 &.15

• 8

_

nлюс два•.

&ЕРЕЗНJІ

ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА ·ПРОГРАМА ЦТ Новини .. Док. фІльми,

вернІс-•.

ЗАГАJІІ:ОНОСОЮЗНА ПРОГРАМА ЦТ

8.00 8 .1'5

·

ГІмнестика . ФІльм сТрІf nлюс два• . «По РІадянському Сою· ЗУ•- КІножурнал . 9.55 Поезія . с8ам цІ ряд·

9.40

КИt.

10.20 · 10.50

Сnіває JI. РюмІна . Сикхронне плавання . МІжкароднІ змага·Н·НЯ на nриз журкапу сСоветская

nодаток.

сІ1ісекииR

11

paYHHt .

ІІІСТИ'І'ут ЛЮДИНИ. МультфІльми . ЛІснв-<87 . 3&КЛючний концерт Всесоюзного телефестивалю в Кон­ цертній студІі ОстанкІно (nовтор вІд 1 січня). 17.00 Док. телефільм. 17.115 Продовження заключ· ного концерту Всесоюз·

Час.

И Фестиваль уkра1нськоі РадstНськоі еєтра.дноr nlc· нІ. У nерервІ-22 . 55 Ве­ чІркІй еІскик.

сДум·

14.00 15.00 1•.5,15

БІло­

15.10

ВечірнІй вІснИк Телеспортарена . ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА ПРОГРАМА ЦТ

тори.

К.

кур.

оnери та балету . У театрах І концерт­ них залах . Погода (екс­ nрес-ІнформацІя) . 18.10 с3имосва казка -86•. М1жиародний конкурс бального танцю . 19.00 АІСтуаопьна камера . 19.35 Все про кІно. · 20.45 . На добраніч, діти! 21.00 Час. . .21 .40 сІ тІльки музИJ(а .. . •.

У свІтІ тварин. 13. і6 Новатори І консерва-

сНезабутнt.:.

13.40

атру

12.10

сФарао­

12.05

18.05

сСпІвзвуччя•. В. Сури­ ков, М. Мусоргський . Здоров'я. ТВоя лен1аська бібЛІо­ тека, В. І. Jleltlн. Доnо· вІдь про продовольчий

·

Фільм-вистава

нн•.

ЧИf(И·•·

10.315 1'1.25

МолодІжна

nрограма .

рова.

Фільм сБез сина не nриходь• . · 15.05 Сонячне коло. 1'5.35 М. Римський-Корсаков. с3олотий nівник•. Вис-мва Мюлдавського те .

СтудІя nредставляє ... сСамоцвІтна веселка Ук·

пяпьок

ПРОГРАМА УКРАІНСЬКОГО ТЕІІЕ&АЧЕННЯ 9 .00 .Новики . . 9 :15 сділя вас , жІн.ки• . ПІс· НІ . КОМПО3И'І'ОРІІІ А. Пет-

10.20

13.45

8 .15

театру

цова.

Са·

ка•.

ар ·

під керуванням С. Образ·

РитмІчва гІмнастика. У цоицертинх залах Украіни . Виступ заслуже· ноr хорової каnели УРСР сБоян•. Н.15 · Цирк , цирк,· цирк. 1.2.05 КІнщу.рограма сУ. . свІті ЦІКа·ВОГОt . 13.00 Навики. 13.10 Муз. Фільм сПодолян­

11

участю

nрограма.

рального

ПРОГРАМА УКРАІНСЬКОГО ТЕІІЕ&АЧЕННJІ Новини.

8.00 111мнасти.ка . 8.15-1·4.00 Програма

за

На екракІ кІноJООме· дІJІ сЗдРастуйте, я ваша тІтка•. 1'8.40 сваш вихід, арти:сте•. . А . АЖІПЯН. 18.55 Новини . 19.00 сОсвІдчення в кохан­ ні•. Музична nрограма. 211 .00 Час. 21 .40 сНеавичайниА кон. церт•. Вистава Цен!'·

· 9.00 9.15 9.45

22.40 23.05

д:уша•

17 .ОО

1 І 2 серІі. (У ne· . 23.20 Нови.нн) .

рервІ

театру.

ТІrе'І'І·в ЛенІнградського клоун-мІмтеатру сЛицедІУ• . .. 15.30 МулЬ'ІфІльми. 16.00 еДорослІ І діти• . РоЗ·

16.05

·

музичного

Це ви можете . ФІльм-концерт еРадІє ­

на

О. Табакова сКрІслоt. У nерерві 14.10 Новини. )5.25 сІ жартома, І всерйоз•. Сатирнчна nереда·

рослих.

сюрприз•.

концерт.

сОдягти жІнку• . Док . ФІльм. 9.40 Хвилии·и паезІУ. 9.50 Ф!Ільм дІтям. сПо­ веркІть бабусю•. 11.05 сМ6'І'ериаське серце•. Репортаж зі зльоту сол­ датсwсих матерів у Ко · покиому залІ Будинку сnІ­

ПРОГРАМА ЦТ Новини . Док . телефІльм . ФІльм-концерт сВсІ зірки• . 9.05 ТелефІльм для дІтей сТеnлий xnll» . 9.30 МІжнародкий фестителеnрограм

живе

Святковий

9.20

8.00 8.15 8.3!5

валь

сХай

8.5'5

ЗАГАіІЬНОСОЮЗНА

8 .45

М. ФЕДОРЕНКО, позаштатвий кореспои­

·

ПОНЕДІЛОК,

про

користання тех$кн, про резерви виробництва, ак­

На

1\атерниа

господарство

М. І . Му·

говорили

підвищення труд'овоІ ципліни, поліnщення

що серед доя­

ПІдводячи

конфе­ В. Те­

спеціал і с т и.

знченко.

та пере­

рок одна лише

то­

гласності

М. І. Влезь~о .

ро­ го­

буДова в .їх діяльності йде дуже повільно.

СьогоднІ Повинно

Більшої

рещенко,

фермі великий штат зоо­

ветспеціалістів,

буді­

матеріалів

Виступаючі на ренції брИ'rадир І.

відділом

Загумениого .

водопо­

потребує організація со­ ціалістичного змагання . ·

завідуюЧого

тваринницьким

робітників

стачанні, придбанні

ловного зоотехніка М. Р.

Швеця

проЦесів , оздоров~

в колективі.

потреби

у житлі,

наводиться

порядок в Племінній .ботl. В цьому вина

передба·

Краще nотрібно задоволь­

зервів і можливостей є те, що на низькому рівні ведеться . ·зоотехн і ч н а справа, особливо повіль­ ними

винесений

поліnшення,

чоІ роботи

вельних

Зокрема,

Тепер не сусіди з пта· хі)фабрики надавали до­

ний

ІЯК внробН'Ичих так 1 виховноІ,

І

формам

побут о в н х

Новий колектив­

на · обговоренНя,

ДІАГРАМА РОСТУ

птахо­

виробництва. було дано техніко-економІчну оцін· ку виробкичим підрозді­ ла1tІ. окремим .робітинкам

культурно-

механізаторів.

інших

служб.

попереднього

директора

та

Поліпшилась робо т а їдал~ні, профІлакторію

року. заготовлено дворlч­ kнй запас кормів, надій молока на корову зріс на 1223 кілограми. Та у до­ повіді

виховна

ринників,

рос­

ють. Так, · урожайність зернових майже ·вдвІчі більша

колективного

масова робота , сере-!{ тва­

досяr­

результати

ви­

договору голова профко­ му . А. М. Гулько зосере­ див увагу на трудовій. дисциплінІ. Він сказав , що з об'єднанням госпо­ дарств значно пожвавіша·

нюючи з відповідним Щ!· ріОДОМ МИНУ./ІОГО року,

Зараз

З стерІака.

зупинився .також на ін­ ших nроблемах, які по­ требують оперативного

за двqзмІнннм розпо­ рядком · роботи. поліпши­ лись їх виробничІ · та по­ ,бутові умови nраці. Од­

нак

ЖИТТЯ».

жекщина•.

1.1 .35 11 .55

МультфІльм. Телефільм

сила•

. 1·3.00

сЧарІвна

.

Хокей , ЧемnІонат СРСР. сСnартакt-ЦСК·А. ТворчІсть · ІІІІІІРодІв еві· ту. сЖІН·КИ ІндІї•. .

15.15

16.115 16.20 17.00

Реклама.

Док. телефільм. ФУ'Т(!ол . ЧемnІонат СРСР . сДRІПроt сД'И·

намо• (КиІв). 21 тайм. сПрогулянка у ри!'мах стеnа•. ФІльм-концерт . 18.35 Мультфільм .

17.45

сАншлаг? АншлаrІ•. Передача за участю Г. Хазанова. 19.45 сЯ люблю !'ебе , жит­ тя• . Про телевІзІйн.ий фо­

18.45

токонкурс.

:Ю.ОО ВечІрня казка. 20.16 с ... До , шістнадцяти І старшІ•. 211 .00 Час .

21 .40

ФІльм

212.515 23.2'5

,lІок. фільм. Новини .

ЧІUІ!t.

сБережІть 1оfУЖ·

Слідама нашtt.х виступів

ссМоnочнІ nробnеми:.:.

Хоч. вист і нв був надруко; ваний Житель міста М . І. Дорогой, мешканець ву· , лицІ Челюскtна, цікавив­ ся. коли буде nроведекий ремонт цlєІ вулиці І в якому році П буде заас· фальтоВано. ВіДповідь редакціІ на­ діслав завіДуючий мlськ· вІддІлом комунального господарства А. В. Сара­ на, якому лист був · на·

правпевнА для розгляду. Він повіДомив, що через вІдсутнІсть коштів 1 ма­ терІалів впаштуван н я асфальто-бетониого по­ криття по вулиці Челюс· кіна на · найближчІ три роки не планується. · У другому ntвplччt поточ· ного року силамн РБУ-4 буХtе виконане грейдеру­

вания вулИці.

• • • Ми одержали листа жителя с. Літок rов . Гав­ рИІЛенка, який написав цро труднОЩі а роботі лі· ~tаря-.стоматолоrа Літк!в­ сьноІ дМ:ьннчиоІ лікарні, зокрема велИКІ черrн, що С1ВОРЮЄ незручносrt та­

нож 1 для паціеmLв. ГолОВkнй лікар Бровар­ аькоІ ЦЄНТJРал·ьноІ район­ ноУ 1 ліКарні І. П. С<жур пов~домнv ,редаІЩtІ, Що в

ЛLткІесЬІКІ.й дІльничнІй лі· · RapНl до 1988 року була

Ма.т~рІал

.

рейдовоt

ОДна ставка лІІкаря-стома·

бригади Під такою назвою було опубпtноВа.но у сНо­ вому жиrrті• 9 г,рудн.я мн­

ІЮJІІіІше'Іtня

ну.лоrо

толоrа. В 1988 роцІ дnsf стОоматопогіч·

ного обслуrовуаання насе· леНЮІ на ЛІТК1і8СЬІК1Й дІJІЬ· янці

вв~на

ставка

ще

ОдНа

mка,ря-сrоматоло­

rа. ДІльниця буде доуком­ плектована

ПіСЛЯ

лІкарІв вищими t.~едичиими

1988

році.

ВНПУСК..V

учбовими·

закладами

в

·

Тан,J~монт примtщен­

н.я.

як

тив Для

црОВО\!tИІВ

харчузаtfня

,року.

ПОВ'ідомнв реданцlІ голов.ний лІа<ар · днтячоІ іЛJІКарнІ· П . В . Шкуреино,

,ffi(

копе.к­

РБУ-4. заІСінчено. р03'Везення дитячого зи,дlлеио

спе­

ціальну автомашину. Скла­ дено ПІЛан-rрафи( підви· щЕІІ.ня нвапlфlКаuд діє·

so-·

nІІщгвеJ:WtЛИся . Після об· говореШІЯ ІІ в колектнеl

тични~ сестер на базі ярськоі обласноt молоч­ ноr кухні. Суміші сМа­ лІ\9тка• та с Малюк. мо­

:молочноІ кухнІ вжито заходШ по виnравJІен­

закріпленому

ню

!'А

фаюи,

нЗІВедені

. ряд

становища.

в ста'l'Ті,

лочна

нухня

34, ' .

одержує

в

магазині


4

сНОВ·Е

сторінка. Абонент;

.Nil 28

середн.ій· на

струи.к·ИЙ,

арlст,

;м,рІ:йливИй

1

цього,

спсжІйНИІЙ за xapamep(m, забезпечений матеріаль­ но і Ж'И'І'ЛОМ, без ПШі.ДJІИ· ' вих ЗВИІЧОІК, любить до­ машній затишок 1 гру на гtтарІ, з вищою освітою, хоче одружюись з жін­ кою 20-28 •рОІКів З Ді'l'Ь­ МИ або без, зросту не нижче ~ середній. с.трун­ кою, іrевибаглИІВою і nра.к­ 'l'ИІЧН()Ю

за

та.

спортИІВ.Нl

якості.

забезІІІеченою.

40

ного,

()СВіТа

жений.

Хочу

•DСЬОГО Ц:lную ІВ ЛЮДЯХ чеонlmь, в люда,:ких сто­

одРу­

поз.найОtМи­

суиkах нЗІді.йнtсть. Не· баг.а'l'осліmІий, леІІКИЙ на підйом. Житлом за6езпе­ чений (маю будинок та nриса•дибну дlлян:ку). Ва·

тись З ЖІН'КОЮ ІJіРИЄ'МІНОІ ЗОІВНіІшІОСТі, _ приблИзно м·оrо ві ну, з урlановаже" ним,

спокиtним

хараІ<Те·

Jie

~. ноти

СХИЛІЬНОЮ ДО ПОВ· (бажано без дітей),

·.Абоіrевт ~Ні 51

~}lЗ см.

Живу

ШЗJНО'ВНі з

цього

сЛюдям nросто

мого

шука'l'И

Є в нklй пошті лист,

ма тієІ єдино!? Адже сим­

якому

думками

з

при­

водУ C'l"JJIPЄЄIRЯ клубу $айа'Мк:тв ·сНЗіЦІя• дl-

Везсумнl:Вно,

чемПіонат

аrІ'ЛЄ'ТЯІКИ,

ХОДІЩ .~~

ЩО

ТИІРИ

леrкоаІl'летlв, що бажа­ ють .nотр;щИ'l'н в oлlюli.й­

20

Збірну. Виступали иа ньомr І броВj!.рчанн. ~е

ці:каJВОЮ.

1

наnру-

сек'l'о.рі

ядра. що

·AJJЯ

.

Отж.е,

кола

успІх у

знаменИ'l'ИМ

вище

в

ліги

rrаблиці

сПолум'я• наші

гому

нам

на

3е'МJІЯЧf(И в

колІ

цереДбачити дУЖе

~зультати

посередньо,

з

велшm:м р-а'ХуяRОМ обіграє одну

з

претендент<Ж

. на

медалі

чеМ!Піонату

~оманду

сРостсільмаш•?

Рахунок 29:16 багато про що свіІд'JИ'l'Ь. А яю.цо вра­ х.ува!І'и, що сРостсіль­ маш• 8 перший день ту-

ся

перемоту

над київським

·

ЗП

(Заnооріж-

ЖІЯ) з. рахуином 20:17 і сВарпу• (Рига) 28:24, в на/По-леrлиsІй боротьбі ви­ рвала оч~о у господарів

1

Хто міг подумати, що в1л.ьн!ОсЮtа cErtлe•. яка в ниніШн.ЬОму чемтонаті виступає

обЩІШІШИ

дру­

нелегко.

в

ло,

бороrrимуrься

У м. Харкові заRlнчив­ зимовий , чемпіонат

УРСР з плавання· серед ЗІбLрних комаид {)І()JЩсте.й

туру зберегла ШЗІНСИ за­ лишИ'l'ися ·в шістці най­

смьніwих команд кра'tни.

Якщо говорити в ціло­

.му пРо вистуn сПолум'я•

минулому турі, то слід завначИ'l'и, що ноmна із

спортсмеисж, крім tІОрота­

ІРІів Н. Лух'меmо І О. Не­ рубеІЖо,

зіq>алИ

нижче

СВОіХ ·МОЖЛИІВОСТеЙ ..

Б. ЛИСНИ.

окла<Ду якоІ в ОС·ІЮВНому ВИХОІВЗІНЦі

ВрО·

і м. 1\йєва. В змаганнях · .варсь~І школи-Штернату взяли учас'І'Ь ди. ЗбІрна

22

коман-

КиУВщини,

до

никам

нашого

.cii'Op11!Dн'O'ro профІлю і СК «Полум'я•. зайняла перше Міlсце у другій піДі'Ру-

ЖИЗНЬ• -·орган Броварскоrо rородскоro сНовая комитета Rоммуиистической партии УкраинЬІ,

rородскоrо и райониого С~ветов иаро,!@.нх {'eDf'-

таоrов Киевской обпасти~ уи~Инсtеоіі ііЗьіке).

OWHHEІJKO. Г'азета Редаитор вЬІходит А. с 7 апреля '1007 rо,Ца. Дни вЬІхода: вторинк, єреда, Іштиіща, с~та.

го етюда подавайте на окремій картці або лис­ то~ у двох примірниках.

заочного

кожної

Вказуйте

Зробіть

.Nir 1. 1. Кре211

КреЗ 2. Ф.ц21 Крс4 З. ФдЗХ або

2 .... Кра4 З. Фв4Х (З оч-

ка).

.NV 2. 1.

1

1.

Фв71 _ цугК 3 2 ООО

цванг: · .. · ре · · • 1 (довга рокіровка) це основний варіант розв'я-

зання

(3 очка).

Становище змагання:

учасникІв

на nершому І. Ф. Тищенко -

м і с ці ба·

28

пІ.

Вона

виступати

чемпіооаті

груnі ц.их

од~ж·ала .на

АДРЕСА

ПІ.дручні,

ДОВІДКОВИй ВІДДІЛ мостdзлгону .м 112 • ·зв'язку із збільшенням обсІJrу бу.І.Івиицтаа пОтрібні:·

муляри, р~тукатури, теслярі З-5 розрядів для роботи в місті Броварах та місті Киеві. Робі-тники забезпечуються rуртожи,тком. Наша адреса: · м. Броварм, вуЛ. ЩоЛкоа· .ська, 2. Відділ. кадрів. ЗвертатИся 11 біоро по працевлаштуванню.

.

.

ПРО.ЕСІJІИО.

н~

1988

навчальний рік на базі середньоі ШkОЛИ (10 КЛ,).

-

'

В.

Строк навчання 6 місяців. На навчання приймаються особи, що про­ живають в м .. Бровари та іногородні. igoro· роднім одинакам надається гуртожиток. ГІ_рийнятим н~ навчання· виплачується стИпен­ дІя в розмірі ЗО карбованців· і доnлата до неі першого тарифного розряду вибраної спе­ ціальності\що складає в сумі 70 крб. Початок занять - в залежності від комп·

.лектування

му -

-

Мй. Бпарчкук; йл. дю·у"

наєвськн

,

.

лю

,

.

Куць і В. Сиоробагацько по 12, восьмо-

му - К. Климась - 11, дев'ятому-ЄвгенІя Федо-

тівна Бурлака, П. Єпlфа-

нов і Р · КириіІюи - по 10. Решта учасників має

вісІм і менше 'балів. Жюрі конкурсу.

ни Ки:fв:Щини

завоЮвали

срІбних медалей,

бронзових.

В.

. майстер

11 - .

ІВКОВ, спорту;

у

На

Ре.цакtор

А.

·

··

Вступник~ подають . такі документИ: 1. 'Заяву. · · . · 2. Документ про освіту.

і Ю.

треть о м у

.

груп.

Після закінчення навчання молоді робітни­ ки одержують напр·авлення на пі.ІІ.приємства м. Броварів та Київської області.

З. З фЬтографіі розміром 3Х4 ·см: Медичну довідку ф. 286 у. Довідку з місця проживання. Паспорт або свідоцтво оре народження . Всі документи nо.цаrот&сЯ особисто. ·

4. 5, · 6.

тому -· С. Вондар та І. Бу~аєв - по 13, сьомо-

9

спортсме-

ся тільки чоловіки).

М. Кузьменко 24, чет-· вертому - · С. Негода і Ю. Неткачав по 21, n'ятому О. Мельник І В. Шрам по 15, шoc-

право

республІки

по­

туру

літ.ttьому

найсильніших. змагЗІНнях

lV

лІв, другому

друга

задача-триходІвка, в головному варіанті якої була здійснен;1 рокіровка. Перевірте свої розв'язання.

обов'язкQву

значку «Шахи, фініш•.

учасникІв

підвела

no

і цього номера газети (за поштовим штемпелем).

ПІдсуІЩQІ На цей раз

адресу,

надсилання відповідей ~ 10 днів з, дня виходу

За помі­

чені хиби (дуаль, побіЧ" не рішення, нерозв'язу­ ваність або неможливість позицЩ нараховують-

змагання

точну

прізвище, ім'я та батькові: Останній термін

композиції

ЗІаrатимут-ьnя а наІс~пьнішими ВВіЙШЛИ

вати слід лише головний варіант. Рішення кожно-

етюди з шахо­ Михайла

воУ композиції Зінара (Одеська область). які він присвятив учас­

зання

Непере,дбаченоrо .нема­ OJW&R наша команда.

те)

381 ІІІРИВОВЄ ·ІМісЦе. Але спорт тим і цікавий. що

має

шахові спорту

сСпартаном•?

КЛІубу

•да'ВаІЛо

право ~дІ!ватис.Я що

стано­

що

грамах майстра

дає шість очок.

краснодарсь·

с:КубаІнl•.

а

.отже,

змагання. Завдання в них: білt починають 1 ви­ грають. Правильне розв'я­

.

жіночих · ЦЬ()ІМУ році

серед

Багач

на

номаид вищоІ

.

О.

в

ко'і

ДС)аrопІТ'І'.ІІ.

ської Армії за професіями: 1. Штукатур; J1ицювальник-плиточиик (приймаються Юн~ки і дівчата); 2. ЕлектрогазозварюваJlJ-НИК · (nриймають­

санти­

олімпіади

чемnІОttату СРСР. з га.нд­ бол;у

два

-передодні Сеулі.·

виграв

1

Запрошуються юнаки і дівчата, що праЦю­

результату

в

ру

иого з.цоров' .11, щаєти

ють на виробництві і не мають професійвої освіти, а також демобілізовані ·з лав Радян­

на

:кандидатом

.

nepшoro

ядро

збірну комюw СРСР на­

Че·м·

КРАВЧЕНКО Марту Оврамівну

з 80-рІ"ІЧJІМ від дJІа вародЖеJІВ'&. Важавмо 11 Іdц­

впе·

ле·гtrоатлет з Ві­

.

вітаємо сню

ТЕХНІЧ1іЕ УЧИЛИЩЕ .М 4 ОГОЛОШУ€ ДОДАТКОВНА НАБІР УЧНІВ

Багача. У підсуома<у В. Лихо чеи11он, О. Багач зайяяв

-

Ми, діти, онуюr 1 правиуки, щвро

маму І бабусю

БРОВАРСЬІ<;Е . СЕРЕДНЄ

О.

НаДІЄЮ

.ПісМ

на

д&Лl

на3Вани:й

метри.

з

а

брова:рча­ Багач· чо­

виходив

тіJІІЬRи

метри

л<>русіІ.

nрИ'Зер

рази

місці

nlaнa 1 шос.-тим місg,ем різниця всього 22 санти­ Срібний

щастя. ви­

Заклюqнин тур

друге місце. на. третьому

cxaawrи.

peзywu.rraтoм

своє

грає не тільки сам, в кін­ цевому. пlдсум.ку вІд Цьо­ го ВИіГраЄ І держава•.

в nершу чергу не П при­

СОН8'ІІІІІХ .цвІв у

.

метрШ З5 саІfітиметрІ.в,

що

штовхання:

Досить

між

за в

ноrо з.цоров'и, успІхІв у нрац1 ЖИТТІ.

НОВОРІЧНИИ КОНКУРС

Лихо штовхнув

euty

жено~ була бо;ротьба чемпLоиський т~ул

-

РЄід 1 тіЛЬІКИ в ретанній спроб'!· СІЮртсмен 13 Мос­ НО!ВСЬіКОІ облаС'l'і Вячеслав

молодих

1

вого стажу І Мlжиародивм .цвеа 8 Береза, Зичимо Вам, шановна Вален.тюrо ДмвтрlвІіо, Jdц·

. знайом­

111/D ІІІІDІІІ. ІІУБ

піона'l'у УРСР НИІН ОлексЗІНІДІ>

з

про­

у м. Волгограді, · немало вІдоми~

спО,рт!сменІв

КАРТАВЧЕНКО Вuевтвву Дмитріаву

«Вечірн.lй

Процес

знайде

•БарвІнок~ еер­

увазі дода­

ГаІЗеТИ

ства є більш простим, до.­ ступ;нИІМ, деМ.ОКратич-нИІМ. Дум·аю, що це перспек­ ТНІВНа, потрІбна людям спраJВа. Адане кожний, хто

у

оовнішнLсть,

ДО

КиLв• ).

патію д'О ЛЮІдИRИ ВИRВЛЯЄ

ваблива

(Маю на

тон

супу'l'ни.ка

ttандидатом у збірну Зuовий

ві.

віку не

хо.рошою гос­

і

Названий

лenroi

читачі,

листа:

кожного є свій .IqJyг зна­ .ЙDІМИХ, товаришів, дРуЗІів. Але ЯіКЩО сере-д них не­

в

Більше

вам,

уривки

шла далі на декілька кроків в порІвНянні з ан·а­ лоrtчн.ою службою в Киє­

Проnонує-

ІКОЮ, яха стала б' доброю

поблизу

бай:дуЖнй.

мо

чоловJк.

ЖИ'l''ГЯ.

под,инею.

аріст

Брова}ііз. Харатер маю Врі'ВН~ЕІНИІЙ, ДО СПИ'р'І'·

ного

існує,

.тіосую за отворепня реАВJЩією тазети сНове ЖИТ'l'я.• наво.І рубриt<и. Вважаю, що служба зна­ йомс"МІ нашого міста пі­

литЬСІЯ лщдина се.редНього ІВLку,

ЖаЮ ІЮЗНаООМИТИСЬ З ЖіН­ дружИ!НОЮ

.Nir 28 .рік.

не

17

з ..50-річчям вІд .ция варод8СевіUІ, ЗО~рtПJІМ 'l'PfдO·

Тому обома !РуtКІаМИ ГО·

ЖНІ'І'JІОМ

був

жаль,

КОJJектвв днтячоrо С8АКа .М ,цеЧІЮ вітає

хоч у нас в міСТ'!. багато самітніх людей.

Z1

ІJНЩа,

на

року

1988

BITABHR

--

нашому . міСтІ :кафе, клуб «Для тих, .кому за зо­ - була б .м.ожлИІВість для апhnнуВа'ННя люДей мого .' в'Іtку. Але нічого nодіб­

Бажані

за6езnечевИІЙ,

Робота

березня

СОННЧВІ

зведені

-

Симnатичний чолоmв. років, живу в Брова­

рах.

жаJІь,.

дім, ЗЮІ.йомство в гро­ ма!д!Ському траm:порті це несерйозно. Інш-их ва­ ріантів нема. Були б у

маrrерlально

Абонент :М

на

до 'мінімуму.

ха:раюером,

житлом

5

внуrгрІш.ній світ, душевне багатс:mо. А .де МОЖ1іа познайоми· тись? Можлчвості . для

Чоловік З2 рсжІів, ді-тей нема,

ЖИТТЯ~

В учfІлищі працЮють спортивні секції: з· баскетб6лу, воЛейболу, боротьби, легкої атле­ тикИ, настільно~ тенісу, боксу, футболу.

:

Адрееа уtІ8Лищ8: 2545020 •· ВрОвари IC818eu0J

оба&еті, вyJt 5О pcqda ВЛkСМ. ІІWІЬВа коМІеtв,

,~аВо~у

ти.

~20-во,

14, СПТ$7-4. 5-15-21.

свІтлотехнІчних

ЩЬІІ·

виробів потрібні

на постІйну_ роботу-такі спеціалісти: інженери-конструктори І-'-11 категорій; маАстер складального цеху; · 1 ху дожник (дизайнер) ·конструктор.

. Наша адреса: м. Бровари, вул. ':!калова, З. Іхати автобусами N9 2; ].(g З і .М 331 до зупин­ ки «Світлотехнічний завод:.. Звертатися в бюро по працевлаwтуванью.

ВОЛОШИНЕНКО.

РЕд' АКЦІІ

: 25 5020• к·. Иtвс:ька облас:tь, М~ Бровари, ву.І. КІІЇІсJ.ка, 1.54. - 4-03-76; . :аа~туnнииа редактора, аІддІnу - nартtйноrо жи'І'ТfІ, iiARiiiAiil'-lt8F6 ~ёііретарІі -:- 4-0.4-61; _ аІдді.hу clnkьkoГo rосnодарстаа - 4-і3-2Іі · ,. І І соц І апь ~ х n и тань - 4-02•t2: аІдАІІІу пистtа І •• ~0801 роеотм • ІМ І пу n,.оми~п~аост ..,. 4·04-81; коресnондента мІ~цеаоrо радІо~о811ениfІ- 1·13-11. · . ·. Телефони: редактора

ppoaapcЬrta 41JfitajlittJ\~t:c~~tit'AПrlfьм\fip:t::~ ~- сш=~~~нс;~~~-с~~:.ІІ·~~ІУ І КННЖft;вої .,d~~anl.

ІнJІ,екс 6128&. Друк офс•іfииіt. Обс8r 1 дРУJСО8аНІІА аркувr, ТІІр. .

15.560

пркмtрннкІв.

• замJ)влеиия . м 1369.

#37 1988  
#37 1988  
Advertisement