Page 1

ПРОЛЕТАРІ

ВСІХ

КРАІН,

ЄДНАRТЕСЯ/

ІУ з'їзд СПІЛКИ

....JI!5i!ll._I!!I!5_ _Jllll'iNI!!!iS_&!III~'... ом 37 (4351)

ЖУРНАЛІСТІВ СРСР

СУБОТА

5

МОСКВА. Три дні у Великому Кремлівському палаці ПРОХО;!l;И1J четвертий з'їзд Спілки журналістів СРСР.

БЕРЕЗНЯ

1977 2

ЦІва

Він

продемонстрував

безмежну відданість працівників засобів масової іНформації і про .. паганди справі партії і народу, великій справі комунізму.

р. ве..

Делегати з'їзду в своїх ВИСтУпах відзначали, що вся діяльність багатотисячного загону працівників преси, телебачення і радіо" мовлення, видавництв та іНформаційних аг.ентств GIIряиована на

ГАЗЕТА ВИХОДИТЬ 3 17 КВІТНЯ 1937 РОКУ

успішне втілення в життя історичних рішень XXV з'їзду КПРС, на всебічний показ досягнень Радянської держави за 60 років її переможної ходи по шляху комуністичного будівництва.

По всІй нашій неосяжній країнІ розгорну-

тlI, вмілими організаторами мас у боротьбі за здійснення її нанреслень виступають про-

комунІстичного виховання трудящих,

вибори

правління Спілки

журналістів

СРСР.

Делегати з'їзду схвалили практичну роботу правління СпілJtИ журналістів СРСР за звітций періо)!;.

ХІІ 3'ізд ПРОФСШЛОК УКРАіНИ лася велика І напружена робота, спрямована на здійснення історичних рішень ХХУ з'їзду КПРС. Вірними помічниками ленінсьної пар-

березня відбулись

3

oprAН БРОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО KUMITET)' КОМУНІСТИЧНОІ ПАРТІІ УКРАПlИ, МІСЬКОІ І РАПОННОІ РАД ДЕl1УТАТІВ ТРУДЯЩИХ КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ

Було прийнято резолюцію на звітну .!оповідь. В'їз)!; о)!;ностайно постановив: цілком і повністю схвалюючи і пj)!;тримуючи політику Комуністичної партії і її ленінського Центрального Комітету, по .. класти в основу всієї діяльності Спілки журналістів історичні рі .. шення XXV ЗІЗДУ партії, положення і вис.новки, які містять доповіді й виступи Генерального секретаря ЦК КПРС товариша Л. І. Брежнєва. Потім делегати затвердили статут Спілки журна­ лістів СРСР з внесеними до нього деякими змінами.

1 особ-

Ливо молодІ, в розвитку масового фізкультурного руху та художньої самодіяльної ТВОРЧОСТІ.

3апоруною успіху в дІяльності професійних спілок, пЩнреслив доповідач, є цілеспрябоку. Центрального Иомітету

3 великим піднесенням учасники з'їздУ надіслали привітання ЦентраЛЬНО~fУ KO~IiTeTOBi КПРС. Учасники з'їзду запевнили Цент.. ральний KO~liTeT КПРС у тому, що всі свої сили, майстерність,

НайкраЩІ представники робітничого класу.

тям гордості говорили про односта'йне схва-

творче натхнення радянські журналісти присвятять вірному слу­

f(ОЛГОСПНОГО селянства, інтелігенції, працівннки партійних, радянських, профспілкових,

ленн.я ТРJ:~ЯЩ~МИ респуБЛікИ внутрішньої і ЗОВН1ШНЬОl ПОЛітики RОМУНістичної партії, про

феСlйНі спілюt. ХХУ з'їзд ИПРС підкреслив.

моване керІВНИЦТВО, постійна допомога і ува-

що їх роль і значення як школи управління.

га дО

школи господарювання, школи комунізму все більше зростає.

RОМСОМОЛЬСЬКИХ організацій, госпо;:щрські ке-

H~X

З

RПРС, Мlсцевих паРТlЙНИХ організацій. Делегати, яні виступили на З'їзді з почут-

натхненну

працю

рівники, представники науни, літератури і ми-

rocnHoro

роботі ХІІ з'їзду професійних спІлок респуб-

шень ,жовтневого

стецтва, студентсьної молоді взяли участь у

ліки, який проходив 2-4 березня в Ииєві.

роБІтничого

класу,

кол-,

му здІйсненню

ідей ХХУ з'їзду р.)

(1976

партії, рl_

шенням яност!

ИПРС,

відмітив

допов!дач,

ЩО

продукції,

виконанням

цілком і повністю підтримують' мудру внут-

ЦJШОВОСТl учасники з'їзду аналізували діяль-

!ПартlІ, ц!леспрямовану, плодотворну діяль!Ність Центрального Иомітету ИПРС, його ПоJIітбюро на чолі з видатним політичним і дер-

лок, виявляли недоліни, які є в роботі, вносили конкретні пропозиції, спрямоваНі на дальше вдосконалення роботи прсфСПіЛКОВИХ

том-ленінцем, невтомним борцем за справу f(омунlзму, за мир і щасливе майбутнє народів Генеральнйм ceKpeTape:lt ЦИ ИПРС това-

1 БОЙОВИ'ТОСТі.

жавним діячем

сучасностІ, вірним марнсис-

дій трудящих республі-

rоловних методів впливу профспілок на роз,в'язання СОЦіально-економіЧних завдань є со-

ціалістичне змагання. Нині в ньому беруть участь понад 21 мільйон чоловін, з них більше половини в русі за номуністичне ставлен-

ня до праці. У відпов!дь на постанову про Всесоюзне соціалІстичне змагання, постанову нево! соцІалістичної революції» шириться рух трудових колективів, передовиків і новаторів

:виробництва за виконання завдань двох. рОКіВ і!'ятирічки до

7

листопада

1977

рону.

Як в!дзначив доповідач, зрослі завдання вимагають піднести соціалістичне змагання на новий, вищий рівень. ПрофспІЛКОВі і господарські організації понликані ширше впроваджувати

комплексну

систему управЛіння

якІстю, енергійніше розвивати рух за присвоєння почесного звання «Підприємство високої якості продунції», виховувати всіх тру-

дів ників

у дусі

високої відповіда,льНості

за

честь заводської марки. Значну увагу ДОПОВідач приділив участі профспілок у прискоренні hayhobo-теХНіЧНОГО прогресу,

посиленні

режиму

eKOHO~I:Ї,

здійс-

іНенні заходів партії і держави по дальшомv

підвищенню рівня життя радянських людеЙ,

:поліпшенню їх культурного і побутового обслуговування. Докладно бу.10 проаналізовано роботу профспілкових організаuій у справі

Rишинівський Дильнинів почав

пусн

завод холомасовий ви-

нових побутових апараТів

«Rодри» місткістю 160 літріа. 'у випарнику підтримується

організацій, Підвищення ЇХ авангардної ролІ

:с со ~

рання KapTonJti - 50 тoltH. Чимало робіТ1lИІсі& бf.lУТЬ

зайняті

на бааr!lуетроі

ceJII1..

сперудJ!tенні спортивного май­

данчика. Висадимо тисячу де.. кораТИВ!rИХ дерев, 500 кущів,

а Також зберемо

п'ять тони

історичних рішень ХХУ з'їзду RПРС, новими успіхами в праЦі ознаменують славний

то~raшин

гроші перерахуємо у фонд де ..

ювілей 60-річчя Великої ц1аЛіСТИЧНОї революulї.

зот,рема,

Центральний

конати

НОМітет

ИПРС, ЦИ RомпаРТії України, ВЦРПС, щО професІЙНі спілки республІки примножать свої зусилля в боротьбі за втілення в життя

З'їзд обрав

Українську

раду профспілок і Ревізійну сійних спілок УРСР.

Жовтневої

со-

республіканську НОМісію профе-

З великим піднесенням делегати прийняли

вітальні

листи

Центральному

партії

і

уряду

республіки

вивезр~!о

250

цеху заводу

машинобудвання

мітинг,

присвячений

московських

-

під­

ударною

ві;(значити

на

працею

леніНСЬКО:llУ

КО)ІуніrтИЧНО~IУ

суботнИJ;У

10ї-у річницю 3 дня наро;(­ ження В. І. деніна. Робітники

ВІдбулись організаційний пленум Укрпроф-

цеху

комісії профспІ-

лок УРСР. Головою УкраїНСЬКОї республікан-

СЬНОЇ рa;::tи професійних спІлок обрано В. О. Сологуба. Головою РеВіЗійної коміСії обрано Г. К. Леончук. (РАТАУ).

260

птахоааводу.

добрив

ПРИЄ)ІСТВ

* * *

Виготовиться

нічних

почину

В. В. Федорчук, В. Ф. Добрик, Б. В. hачу-

намерз-

В.

секретар

відбувся

ра, В. Ю. Маланчук, Я. П. Погребняк, секретар ВЦРПС І. М. Владичеико.

видалення

сятої п'IJТИРrчки.

б.т!Пзько п'яти гектарів; орга­

У ливарному

това-

зяйц! треба вийняти піддон зняти «льодяну шубу».

робіт

посаджено

буде

торгового

риші М. М. Борисенко, О. П. Ботвин, О. Ф. Ватченко, Г. І. Ващенко, О. П. Ляшко, П. Л. Погребняк, І. З. СОRОЛОВ, О. А. Тнтаренко,

рци І заСідання Ревізійної

обсяг

МАКСИМЕЦЬ,

пар'Жкому

плем­

Пишемо літопис "Великого почину"

НОМітетовl

liПРС, Генеральному секретареві ЦИ RПРС товаришеві Л. І. Брежнєву, а також ЦН НО.\1партії України. У роботі з'їзду взяли у'!аСТЬ керівники Иомуністичної

значний

на сцінні картоплі й вивезенні добрив. Картоплі,

і

о;(ностайно

пі;{ТРИ:llа.1И

товити для настилання підло­

ги

800

плит

на суму

1760

карбованців. Буде також ви­ пущено 300 електроплит вар .. тістю 1440 карбованців. Крі),! того, учасники суботника зроблять

ливарні

заГОТОВRИ

Д.1Я всіх цехів-суміжників.

Наші

металурги

внесуть

ініціативу мос!\вичів. Висту­ паючі на мітингу, заК.1икали

гідний вклаз 'і примноження славНИХ трцицій «Великого

товаришів суботника

показати в день зразки висо!\опро­

дупивної

праці.

почину». Весь свій одноден­ ний заробіток вони вирішили передати у ФОН1 п'ятирічки.

Мета.'ІУРГИ час

тисяч апв-

вирішили

«червоної

суботи»

М. БАБЯК,

під ВИГО-

ва'laJtЬНИВ

цеху.

ІНІЦІАТИВУ СХВАЛЕНО

лого льоду. Шд випарником єраТів «Rодри». піддон з металевою пластин(ТАРС-РАТАУ).

~~~~----------------------~--~~~ « ИрасилівсьниЙ. 28,0 21,3 ЗВЕДЕННЯ «Л!тнівсьний» 33,0 34,0 М'ськоі інформаційно-обчислювальноі станці! « РусанівсьниЙ. 33,0 29,9 державноУ статистНJСИ про хід вивезення «ТребухівсьниЙ. 36,0 25,9 оргаНіЧНИХ добрив у господарствах району імені Щорса 36,0 14,6 за станом на 1 березня 1977 року «ПлосківськиЙ. 27,0 21.4 ,.,:: «Жердівсьний. 34,0 11,6 =5с; «Заплавний. 26,0 ":: 13,1 ,. ~~.;~~ Назви rOCnOAapCTB i:lfeHi Докучаєва 25,0 16,8 :§:~~= ~c:!::::u::c імені Мічуріна 37,0 18,8 ~ C':.~ ~ а ~t':~~5 t'I'):c:r:_i-t ~t"'::e- ... «Пухівський. 29,0 10,7 23,0 24,0 «Авангард. « БобрицькиЙ. 23,5 14,0 26,0 35,0 Ииївське об'єднання «Великодимерський. 36,0 26,0 птахофабрик 9,0 6,0 .ГоголівськиЙ» 12,5 19,0 17,9 Племптахозавод ~РУJlНя,:t> « 3аворицький» 9.3 16,0 34,0 імеН1 Нlрова 25,3 17,0 сЗоря» о:

прово)\ити"

Kpi'l '1'"ro,

мемо БОРОНуВаНl1 БJПJ3ЬhO 50 гектарІВ, переОj)lОваf\ЮI зябу 25 reJtT&»ill, пере6и..

на будівництві пташника. У цей день працюваТИ\lе 12 ав­

запевнили

нововведення, йке дає можливість значно раніше виминати

для

квітня заП.'Іановано ви­

16

делега-

ТОНН.

металобрухту. Всього у сУбот­ нику візьмут\> У'І&сть 500 чоловік. Зароблені в цей день

ТИ 31ЗДУ

те~lПература до мінус 18 гра- кою, на яку осідає майже весь дусів. У «Надрах» застосовано іній. Щоб позбутися його, хаапарат

іні­

засіданні парткому затверди­ ли СК.'1ад штабу. Начальником його призначений голова ви­ конкому сільської Ради В. П. Карабута.

e~e~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~,

«КОДРИ» НОВИИ ХОЛОДИЛЬНИІ-t

ПlДТРИ~lав

ціативу москвичів про прове­ дення Всесоюзного комуніс­ тичного с.уботника колектив племщахозаводу «Рудня». На

нІсть 'УКРПРофР<lДИ, рад 1 комітетів профспі-

В ,~дноголосно прийнятій постанові

Одним з

ЦК ИПРС «Про 60-у річницю Великої Жовт-

Одностайно

вимогливості і прин-

на з'їзftі виступив член Політбюро ЦИ RПР'С,перший секретар ЦИ Номпартїї 'Унраїни товариш В. В. Щербицький.

Плани партії стали кровною справою, нон-

f(ретною програмою

висоної

(ТАРС).

у ФОНД П'ЯТИРІЧКИ

Тепло зустрінутий присутнL'\tи з промовою

ришем Леонідом Іллічем Брежнєвим. !Ки, всіх профспілкових організацій.

3 позицій

Афан.асьєв.

kbiTBJI-ВсеСОЮ8ВВЙ комувіСТВIІІВВЙ су60ТИВК

16

плано-

вих завдань 1977 року і десятої п'ятирічки :в цІлому, висо'ких соЦіалістичних зобов'язань на честь ювілею Жовтня, про Цінн! патріоТliчні починання ,трудівників міста і села, які вони присвячують знаменній даті.

рlШНЮ 1 зовнішню політину рідної ленінської

му головою правління обраний В.

вищенням ефеКТИВНОСТі виробництва і поліп-

озброїв нашу партію І народ РОЗГОРJiУТОЮ програмою боротьби за дальше процвітання іНашої Батьківщини, визначив головні напрям!ки соціально-економічного розвитку в десятій п'ятиріЧц! і на триваліший період.

ТРУДЯЩі України, як і всі радянські люди,

r. :===================:======

Пленуму lЩ

ХХУ

• •

Відбувся пленум правяіння Спілки журналkтjj3 СРСР. на яко-

}{Пре. Вони розповіли, з яким великим під-

несенням працюють радянсьні люди над під-

з'їзд

селянства, інтелігенЦії по прантично-

Із звітною доповіддю виступив голова Укр-

!Профради В. О. Сологуб_

жінню нашому народові, ідеалам ленінс.ької партії, щоб бути гід­ НЮfИ високого звання її бойових помічниЮв.

ня

Трудівники заводоупраВJIінбудівельних матеріалів

па.~КО

схвалюють

ініЦіативу

патріотичну

робіТНИl\ів

ських пі;ЩРИ6~!СТВ

l!fJrKOB-

провес­ ТІІ на честь 10ї-ї річниці з дня народження В. І. Леніна

-

та 60-рі tJЧЯ Великого ЖnВТIІЯ Ленінський комуністичнии су­ ботник.

Маіістер

цеху

ФОР\fnRIrn

Ніна Васи.~івна ВеЛИЧКfJ, екс­ каваторник

Василь

вич

оператор

Токар,

Вікторn­

Ганна

Василівна РУЛЬ, які ви.сl'уnи­ ли

на робітничих

зборах, за­

кликали своїх ТОВcl.рИшів У день о-ботник-а викон;ни свої

нnрми на

125-130

проц.

Вирішено 11 «Ч~РВ'ІН~ субо­ тр 'перевезти 18 тонн ванта­ жів, зібр~1''' 2 ТОRНИ ме1'1!ЛО­ .!ННIУ, впrrплкувати nодвір'я, поrадити t 40 дерев і 41) ку­ щів. М. ЄВТУШЕНКО. член ГО

КОРП3 ниту

життя

••

"Ново·


ЖОВТНЕВИЙ МАРШ МОЛОАИХ -

тєву позицію

номер

8

* *

будlвющтві, виконанні активноІ

у

підряд

СРСР,

лика

успіхІв.

роЦі

Нооперато­

присуджувався

заслуга

сомолlІ.

пере­

в

цьому

Ве­ ном­

За пІдсумками зма­

гання мо."Jодlжних колективів

1976

у першому півріччІ ну

переможцем

визнано

ро­ га­

лантерейний вІддІл унІвер­ магу. його нагороджено гра­ мотою обкому ЛНСМ УкраІ­ ни І відповідною грошовою премією. Секретар комсо­

І д!вчат гли­

вико­

з'Узду

ВЦРПС

зборах

ласно! ради профСПілок.

ИПРС, жовтневого (1976 р.) Пленуму ЦН НПРС, постано­ ви ЦН МРС, Ради Міні­ стрів

на

хІдний Червоний прапор Ни­ !вського Облвиконкому і об­

зборах.

хід

виступі

рам району чотири квартали

взяли

ХХУ

райспо­

Л. Г. Дегтяренко

своєму

значних

Більше дев'яти 3 половиною

боко обговорили

парторганізації

тив досяг у минулому

Номсомольцl і молодь иа­ у

допомогу. Секре­

пІдкреслила, що їхній колек­

життє­

шого Міста й району

лодь пІдтримати цей почин.

тар

ста­ УТ­

мольської організаЦіІ

лія

Лугова

Ната­

розповіла

про

І

ЦН

ВЛНСМ про Всесоюзне змагання,

со­

зав­

ності у зв'язку з листом Генерального секретаря ЦК

номсомольських

орга­

НПРС товариша Л. І. Бреж­

Жовт­

цтва НиУвщини. Молоді НОО­

цН. Учасники зборl1! гаряче

ти шефство над тваринниць­ кими фермами радгоспів,

:Цlалlстичне дання

нізаЦій

60-1

по

гідній

піднесення

зустріЧІ

річниці Велико!

нєва

нево! соціалістичної рев олю­ схвалили

стично!

поліТJI:КУ

партіІ,

Номуні­

німнатами

на дальше піднесення добро­

буту радянських

людей,

запевнили,

докладуть

що

І

всІх зусиль, енергІ! для вті­ лення УЖ в життя.

ням того, що

Свідчен­

слово

комсо­

зобов'язання виконати

слово

і

план

аторів цього цінного почину колентиви дільницІ ШЛі­

цеху

](9

3

1

лірного,

галантерейного

ки

дитячого

жу, Ніна Насян

і дівчата

-

Жовтня

верхнього

котажу,

60 y;:tap-

дитячого

радгоспу

з ра;zгоспу

«Русанів­

деяні

комітети

лежної

уваги

організаціІ

соц!аЛIСТичного змагаиня у своІх колективах, не ведуть цІлеспрямованої роботи по

мобілізацІї молоді на успіш­ не

виконання

завдань

п'яти­

річки. Це стосується. насам­ перед,

побуткомбінату,

норемонтного

ши­

заводу,

рад­

госпу «ГоголІвський •.

На

зборах

КО)ІС

пІдбили

підсумки

та­

rpoMaoЦCЬKO­

ПО.llІТИ'ЬІоl атестацll. IКІлька слів про цей важливий З8хід.

Важливою складовою

стиною

Ленінсьного

ча­

залІну

.Рlшення ХХУ з'!зду НПРС

......

в

життя.

є

громадсько­

політична атестацІя.

Підсум­

ки П підбиваються

у січнІ­

лютому ножного ним

чином,

року.

вона

Та­

завершує

результатів

досягли

первин­

ні органІзаціІ радгоспу .Тре­

буХівськиЙ., Заліського

це­

гельного заводу. Номсомоль­ ці-требухlвці у рІшенні збо­ рів з,аписали: змІстом робо­ ти КОЖного члена ВЛНСМ повинна стати

вимога

партіІ

вищувати

якІсть

продукціІ.

5000

кІлограмІв молока, зі­

вих,

норенеплодІв

брати по 4{) центнерів зерно­

центнерів. на

кожному

метрі

12

-

'Виростити

800

овочів

квадратному

закритого

грунту по

КілограМіВ. СТВОРИТИ міц­

ну кормову базу такі зо­ бов'язання радгоспу на

1977

Р.

почини,

дострокове

дань

нові Ініціати­ спрямоваНІ

виконання

п·ЯТИРіЧКИ. молодіЖНОГО

за.

Міськком

номсомолу схвалив ву

на

Ініціати­ колективу

складального цеху світло­ технічного заводу «Ножному робочому дню знак якос-

Загін петрограДСЬRИХ

фронт.

1919

рік.

Проте деякі комітети ком­ сомолу поставилися до цього

важливого

заходу

но. Не створенІ

формаль­

атестаЦійні

номісІ!. покликанІ контролю­ вати хід виконання

МОЛОД;1.ю

особистих комплексних пла­ нІв. в райпобуткомбінатl, ЗМіШТОРЗі. радгоспі .Гоголів­ ський., ЛіткІвській швейнІй фабрИцІ. В цІлому ж Всесоюзні збо­ ри

показа.1И

зрослу

актив­

молоді,

піднесенню

внутрlспlлковоІ роботи. нн

ще

раз

Ва­

продемонструва­

ли повну підтримку внутрІШ­ ньої І зовнІшньо! політики

НПРС.

rnTOBHiC1'b

виконати

величну

творення,

ХХУ з'Узд

яку

молодих програму накреслив

Врангелівський танк. захоплений бійцями 51-ї стрlлецькоІ дивізії в боях на Наховському плацдармі 13-14 жовтня 1920 року.

НПРС.

(Фотохроніка РАТАУ).

1З ЗБОРІВ ПАРТlЙНО·ГОСПОДАРСЬКОГО АКТИВУ ЗЛ\lШТОРГУ

збільшився проти

1975

року

на

1839

тисяч карбоваНЦів. Це дало змогу зБІль­ шити про;хаж деяких груп товарІВ. У ці­ лому реалІзація Мільшилася на 725 ти­

сяч карбованЦів, в тому числі продо­ зольчих -- на 486 І непродовольчих -

на

239

IІ1родаж

який

'1'И .па

тисяч карбоваНЦіВ. ЗБІльшився І товарІВ

СтаНОВИТЬ

551

душу

населення,

карбованець

про­

карбованцІв у 1975 роцІ. Зрос­ також продуктивність праці, під-

514

-

на

2

стор.

о

вищилась рентабельнІсть підприємств. Значним критерІєм в оцінцІ роботи

зборах партійно-господарського активу змїшторгу, на яких обговорювались пІд­ сумки роботи колективу за 1976 рік І завдання по забезпеченню виконання планів і соцІалІстичних зобов'язань пер­ шого року п'ятирічки В світлІ постанови ЦН КПРС, Ради МінІстрів СРСР. ВЦРПС ! ЦН ВЛНСМ «Про Всесоюзне змагаlJНЯ

ти. успішне п'ятирIЧI\И

виконання

завдань

десятоІ

•.

Як відзначив у своІй доповІдІ дирек­ тор змІшторгу М. Ф. Ніколаєв, культу-

"

товано магазини .N'9N9 5, 38, 43, відкрито три нових магазини «Риба м·ясо., «ОвочІ-фрукти. по вулиЦі Гагар!на і промтО'Варний по вулrщl Київській. Здано в експлуатацІю склад у культмазі, зроблено добудову магазинів N9N9 14. 43. Основним в оцінці культури торгІвлІ є безперебІйне постача.вня

за підвишення

ефеКТИВНОСТі виробництва і якостІ робо­

тома

у

вага товарообороту цих магазинІв

1976

РОЦі становить 84.3 процента. Проте в ряді магазинІв допускались

перебої у торгівлі товарами. яких до­ статньо було на складах І базах. БІль­ шість підприємств ігнорує торгівлю на

ра торгІвлІ на першому плані, У ми- вулицях І площах. Трапляються обрахо­ нулому роЦІ реконструйовано гастроном вування. обважування покупців. ДеякІ ](9 1. де пІвторгового залу працює за продавЦі допускають грубощІ у відноси­ методом самообслуговування. відремон- нах з покупцями. Були вппадни прихо­

змішторгу є культура торгівлі. Цьому питанню приділялася важлива увага на

соЦіалістичне

вІдправленням на

І зараз номсомоль­

ПIДВИIJjУВАТИ КУЛЬТУРУ ТОРГІВЛІ RОJТектив ЗМ1mторгу непогано попра­ цював у першому році п'ятирічки. Він неодноразово завойовував перехідний Червоний прапор обласного управлІння і обласного комІтету ПРОфспілки працІв­ ників торгІвлі. Роздрібний товарооБОрот виконаиий на 102.6 процента. тобто

номуністів перед

Ці, весь нолектив спрямову­ ють всІ зусилля на достро­ кове Іх виконання.

хованню

І

спад­

АгітацІйний плакат О. АпсІта (Петрова), випущений у ДНІ наступу на Петроград Юденича. 1919 рік.

перший етап заліку. Доорих

Народжуються ви

шення.

Однан,

ко~сомолу не приділяють на­

шину нашої партії І народу.

теоретичну

будlВИlЩтві соцІалІзму.

нів ВЛНСМ, неспІJtКовУ мо­

нІсть комсомольських органІ­ зацІй по комуністичиому ви­

вивчають

ПлосківськиЙ.. Ca~l:e Ці бригади, вирОБНИчники осо­ бистим прикладом, ентузіаз­ мом запалюють юнакІв ! дів· чат на нові трудові звер­

взяли партійні, радянськІ. господарськl працівники.

три­

вого суперництва юнаки й дівчата показують зразки самовІдданої праці, глибоко

трикота­

Глибоку зацікавлен\сть до зборів. активну участь в них

«60-

ський.. Рa;:tгоспу-комбlна ту «Налитянсьний~ Імені 50річчя СРСР. У хnдl трудо­

іВ!цд!лу подарункІв ун!верма­ ry райспоживспlлни, Вален­ тина Павлюк з фабрю\И верхнього

принциповості.

-

чле­

Надоїти на ножну норову ПО

річчю

І

всіх

могти заготовляти корми для громадськоІ худоби І закликали молодь МіСТа під­ тримати їх ініціативу.

них тижнІв •. Ударно працює молодь заводІв порошкової металургії. пластмас. фабри­

N9 2 радгоспу «Русанів­ СЬНJlIЙ", плеМферми радгоспу­ !Комбінату «НалитянськиЙ. !імені 50-річчя СРСР. юве­

заКJIинав

працювати ефективнІше, пІд­

Майже всі юнаки

мо­ та

І

відпочинку, допо­

стали на трудову вахту

заводу

1П0рошковоІ металургії. лочнотоварних ферм ~

взя­

~обливу увагу було при­ ДІлено участі юних у змаган­ ні за право пІдписати рапорт Ленінського комсомолу Цент­ ральному Номітетові НПРС дО ювілею Великого Жовтня.

:кого Жовтня. У числІ ІніцІ­ фування

зобов' язалися

вариськостІ,

двох років до 60-Рlччя -Вели­

-

тваринни­

збори у всіх первинних ор­ ганізаціях пройшли в дусі то­

району переглянули своІ со­ :ЦіаліСТИТ;ні

актив­

Необхідно відзначити, що Всесоюзні КО:'Ісомольськl

Імольців не розходиться з ді­ лом, є такий приклад. 23 молодіжні нолективи 1 534 молоді виробничники міста І

дали

трудової

працІвникам

ператори

спрямовану

дання

лише пІдтримали почини юних, а й подали і подають

живспілки

пла­

НіВ десятоу п'ятирІчки, ли ражливим засобом

нання ріШI!НЬ

ській війнІ, відстоявши ті право на БУДіВНIЩТВО нового суспіль­

ті.

необхідну

лець виробили дійову програ­ му участі в КОМУНіСТичному

ТисячІ юнаків

сил IHT~pBeHTiB І внутрІшньої контрреволюції. Забезпечивши перемогу Радянської республіки в громадяи­

ПартІЙНІ КОМІтети, неРІвники пІдприємств І господарств не

JCОМСомольсьна організація, :комсомольсько - МолодіЖНИЙ :колентив, Кожний комсомо­

участь

в іитересах оборони всіх З8соБІв було відбито напад об'єднаних

комсомолу

ства, партІя всі сили зосередма на розв'язаинl головного зав­

2Іпевнеио

жували жовтневий марш ЖОМСомоліУ НраУни Рад, ста­ ли помітною віхою У перед­ Жовтневому соціаЛіСТичному ~MaraHHi. НОЖНа первинна

антивну

Наш корес­

міськкому

ВІктора РОГ А ЧА РОзповІсти 'lВтачам rазети про те, ик

сназати, що саме ВсесоюзнІ !(ОМСОМольські збори започат­

:воУ ПОЗИц1У.

Інструктора

ПРОЙШЛИ збори иа Броварщиві.

СЬОГОДНІ можна

,вердження

кожному ЧЛену ВЛКСМ..

попросив

ЕТ АПН ВЕЛИКОГО ШЛЯХУ Громадянська війна в Радянській Росіі була нав'язанd трудящим масам у перші ж дні Радянської влади опором ски· нутих Жовтневою реВО.ІІЮцlєю експлуататорських K~aciB. Але бlЛЬШ'ість иароду була на боці революцІї. ТІльки величезним напруженНJlМ усіх см, ВНКОРИСТIUПUIІІІ

Згідно постанови бюро ЦК ВЛКСМ по всій краІнІ 3 лютого вlдбулнсь ВсесоюзнІ КОМСОМОЛЬСЬКі збо­ ри під девізом «KOMYHiCTН1JНY ідейнІсть, активну жит­

14 uo 28

пондент

ДО 80-РІЧЧЯ ВЕЛИКОГО ЖОВТНЯ

населення

міста

товарами

народного

споживання, висока культура обслуговування покупців. Цьому сприяє переве·

дення на роботу за методом саМООбслу-1

вування товарів пlдаищеного попиту і ряд інших порушень правил радянської торгіВЛі. Так, у минулому році допуще­ но ряд порушень санітарного режиму, в тому числі в магазинах NQ,]\IQ14, 19. 21, 22 ! мали місце 41 порушення правил радянської торгівлі, зокрема в гастро­ НО:\lах NQNQ 20. 19. 2. 43. Недобросоаіс­

но працювали продавці Н. В. Сириця І

В. І. Астахова .з магазина NQ 43. Г. І. Нагорна з гастроному NQ 20 та Інші_

АдмІністрація торгу ро~робила

захо­

говування. за "'ким працюють 31 мага- ди. як! дозволять піДНИIJIИТИ ОРГilн!зацію зин, в тому числі 24 продовольчих. Пи- торгівлі і її яність на більш високий

НОВЕ ЖИТТЯ

"

Субота,

5

березня

1977

року


За високий урожай другого року n'ятирічкu

ф

РУГИй рік Існує в МіськІй середній школі .N'2 5 ДИТпЧИЙ хор. Відвідують його 65 учнІв 5-7

Д

ЩОБ ЩЕДРО ВРОДИЛА НИВА ТрудІвники радгоспу .Го­

вили суворий

:на Цій ударнІй дІлянЦі, пІд­ в

листІ

збереженням

Цент­

рального НомІтету НПРС до працІвникІв сІльського гос­ подарства,

нІ в якому

разі

етва

ще ширше

стания резервів,

його

якостІ в лабораторіях, до

пере!!:

n ....

проводимо

високих

Так,

за

посів­

перший

мІсяць

пІсля жнив БІльше

розгорнули

ВИКQРИ­

підвищення

120

насіння

ячменю

було

дено

першого

кла~у

до

продажу його державі. Се­ редньорічний вихід зернових 8 гектара намітили довести

радгоспних коморах

ники

Іван Якович

датково

СпецІалІсти

с'приятимуть

успішному

виконанню планІв виробни­ цтва й реалізацІУ зерна в другому році п'ятирічки.

Перш за все, потурбувалися про озимі, підживили посіви.

НавеснІ вони

ry

одержать дру­

дозу мІнеральних добрив.

Складено план проведення весняних польових роБІт. ВІн доведений до кожноУ ланки 1 сіяча, на якому пот І якою культурою

сІвба.

провадитиметься

Так, один

01{ОЛИТЬ

Із загОНів

досвідчений

механІ­

ватор Омелян Олександро­ вич Іваницький. ВідповІдаль­ ним за роботу комсомоль­ t:ько-молодіжного колективу

нієнко та інші.

м'яч.,

Росію.

«Шсня

В.

«ШкілЬний

хору

Локтєва,

Юрко

Систематичиа

ко р а б ель.

мована робота

ву репетиціЮ

госпних ланах. Щодня меха­ нізатори вивозять по 700800 тонн добрив на поля пІд майБУТНій урожай. Висо­

туароllt, готуються

КОЛИ ЗБУДУЮТЬ ЗЕРНОСХОВИЩЕ?

ПОЧАЛОСЯ ЗБИРАННЯ ОВОЧІВ

Щороку трудівники рад· госnу «Жердівський. зби­ раlO'l'Ь непо,ганий урожай зернових. Та немає примі­ щення для збеРігання його.

гатство

овочів. Управління

роботами

на

плантаціях

під

СК/lо.ч,

які

Зіб­

заt2.чають

гостІ. Тому

навесні

госпо­

дарство змушене обмінювати наСіння

ярих

зернових,

що

завдає йому збитків 1015 тисяч карбованців. Чому ж до цього чац не зерносховище?

Щороку перед Жнивами деться

мова

про

це .

ве­

Ще

в

роцІ ВИЗlIачили місце, забили кіЛКИ. Та вже й дру­

1975

гІ жнива після минули,

а

І немає.

того

давно

зерносховища

Хоч би

вернулися

шефи

лицем

до

так

по­

госпо­

дарства.

І. ШВАЧКО, громадськнй кореспон­ дент.

гібридІв

БІтники вашого господар­ ст,ва роблять все для того, щоб у другому році десятої п'ятирІчки щедро вродила урожайна нива.

М. УСТИМЕНКО,

ПАУКА--СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВУ СТВОРЕННЯ «ЧОРНОЗЕМУ. Лігнін, який прийнято вва­ жати вІдходами гідролізної про­ мисловості,

може

наділитИ

ро­

дючіСТЮ бідні землі. Це доае­ деН0 дослідами Інституту хімії рослинних речовин Академії наук Узбекистану. Досліджен­ ня

проводилися

Після

••

20

ліnніну по ЦІ землі

на

родючих

-15

бригадам

внесення

тонн на гектар набули структури урожайнІсть

підвищилась

внесенням

дає змогу машина.

на

процентІв.

10

Хімічний аналіз лігнІну по­ казав, що вІн містить ЗО про­ центів органічних речовин І ріЗНих мікроелементів.

25

ШВИДКІСНА КАРТОПЛЕСАДЖАЛКА

сіроземах

чотириразового

одночасним

5-8

грунТів,

бавовнlU\У

Ташкентської облаСТі і на засо­ лених зеlllЛЯХ Голодного степу.

.Ново­

~iHЬ. Особлива увага звертається на мІстично! праці,

свою кваліфікаціЮ в інститутах,

добре,

ране зерно засипали в корів­ ник, як кажуть, аби з очей. у приміщенні навіть не при­ брали як слІд. В такому станІ зберігається ІПОСівний матерІал, внаслІдок, зерно втрачає схожість. Надто низький процент його воло­

побудують

піднесен­

Готуючи гідну зустрІч 60рІччю Великого Жовтня, ро­

повІдальності праЦівників усіх ланок за організацію і постачання населення товарами, високу культуру обслуговуван.. Я. Певна робота 11 торзІ ведеться з кадрами. Щорічно працівники підвищують

би,

високопро­

шити виробництво зерна.

дотримання державної дисциплІни 1 Від-І І чотирьом

праця

та тІльки не до 'К1НЦЯ.

Звідси контролюється температура і вологість повітря 8 теплицях. Автоматично провадиться поливання і вентиляція. На фото: вгорі (на передньому плані) біля nу/!.ьта управлін­ ня тепличним господарствам оператор П. І. РЕПНИКОВ; внизу­ збирання огірків в тепличному господарстві. (Фотохроніка РАТАУ).

ня всlєІ культури землероб­ ства до-;волить за будь­ яких ПОГОД::іХ умов збіЛь­

ЖИТТJI

-

рук.

~али, здавалось

Донецька область. Гаряча пора збирання настала в теnлично.чу

:впровадження

дуктивних сортІв І

то

водночас

1

людських

удосконаления структури по­

збирання

об­

полі етиленовою

плівкою. зграї горобців, голубів, граків. Жаль диви­ тися, як гине народне ба­

щоб високоякісне насlния було висІяне у добре пІдго­ товлений грунт. Тоді все це - високоякІсний матеріал,

вегодою

прибудовах,

тягнутих

конують на 115-120 про­ центів. Хлібороби дбають,

корпувхту

мало­

місткІ й напіВЗРУЙlIовані. у

ні норми виробіткУ вони ви­

члев

-

СтарІ зерносховища

подарства, районного об'єд­ нання «СІльгосптехнІка. та Жулянської автобази. ЗмІн­

виробництво

до нових

О. БАТЮК.

коІ продуктивнОСТі праці до­ биваються автомобілІсти гос­

сlвu.их площ,

хор.

виступІв, конкурсів-оглядів.

пліднІ

55 тисяч квадраТftlіХ метрів, здійснюється з цєнтраАьного nУАьта.

у ці березневі днІ кипить напружена робота на рад­

дитячий

Хлопчики й дІвчатка з інтересом працюють над репер-

Так було І торік. Жниву..

кра­

Василь­

великиХ

·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~S~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

reKTapI.

госпом «ДзвІнкове. ківського району.

культури

промислових підприємств. Знову збирається на черга-

й цlлеспря-

дала

-

лективам, створеним при бу-

Чудновський,

З цією метою вони

дукцlЙ.

I8ДQсталь. ОдН'ак у зв'язку з neріод

«Шкіряний

про

також

81}{

кращим

тимчасових

щого насІння, нращих репро­

зернових культур,

в

Майя Яницька, Оленка Дерев'янко, Світланка Нор-

«Ми

ло визнано динках

центнери

пошук

переможцем у соціалІстич­ в()му змаган'нІ серед жнива­ рІв району.

НасІння для весняно! сів­ еи в основному заготовлено

Радянська влада., Ю. Чичкова «Чесне піонерське. !

О. Пахмутової

проводять обмін ярих куль­ тур з господарствами сусід­ ніХ районів, зокрема з рад­

припиняЮть

у

ся площі пІд вівсом та ви­ кою на зелений корм для I'ромадськоУ худоби.

класів. Добре працюють, регулярно вІдвідують заняття

учнів.

се-

поступився лише дитячим ко-

трудІв­

господарства

призначено Володимира Бу­ равку, котрий торік вийшов

Площа озимих у радгоспІ становить 1500 геКТВlрів. ЯрІ верновl займуть 2100 гекта­ рІв. Основний масив стано8итиме ячмІнь. Розширять·

У репертуарі учнівського співочого колективу пісні

самих

господарстві радгоспу .:БерестовиЙ» і.чені 50-річчя Жовтня Костян­ тинівського району. Тут почали збирати огірки, земну цибулю, петрушку. Jl магазини вже відправлено перші 200 центнерів свіжих

не

ор­

у радгоспІ склали заходи,

два-три

зерна на кожному

І'И, турбота про збереження озимих посІвІв, завезення

!ЦО

склада-

ють учні 5-Б, 5-В, 7-Б, 7-В

ність

стали

ДИ1Іломантами. А серед

реДніх шкіл області хор бr-

Примак,

знають: нива, засІяна першо­ класним насінням, дає до­

заготівля

Основу колективу

огляд.

хвилювались,

але виступили добре:

О Г Л я Д у

Неабияке

обласний

Безперечно,

значення має й заІнтересова-

по­

усе важливе, дрІбниць немає. Насамперед, це масове нав­

І

клас.

дове­

не насІння всІх культур від­ повІдних сортІв з урахуван­ ням резервного запасу. Бо

мінеральних

спе-

ціальний (і перший у місті!)

музичний

кривали

ОБЛАСНОГО

С. Ниящук.

.

У будинку культури київського заводу «Точелек,:,роприлад. юнІ броварчани від-

ДИПЛОМАНТИ

досвідчений

В.

У школі обладнується

тонн

лнке значення в боротьбі за :високий урожай має всебlч­ :на і ретельна пІдготовка до весняних польових робіТ. Тут

rанІчних !Іобрив, забезпечен­ ня повно! готовності техні­ ХИ, здійснення інших агро­ технічних заходів, ЯкІ пра­ ~юють на врожай.

умо-

тур творчого змагання.

угорських

цький . та інші. Вони все роб­ лять, щоб мати високоякІс­

ве­

кадрІв, пІдготовка на­ нагромадження воло­

цює над пІснею піонерів.

Микола Олексійович Стасюк, ГРИГОРІй Артемович Біле­

до 35 центнерів, що на 1,6 центнера більше, ніж торік.

чання сІния,

ховена і Ню!. Зараз хор пра-

підготовкою

хористів

хормейстер

результати. На міському ог.л.яді дитячоІ художньо! самодlяльності шкІльний хор одержав путівку на третій

сІвного стандарту. Очистка засипаного в засІки матеріа­ лу триває. НинІ вологість на­ сІння доведено до 12 про­ центІв. Добре трудяться в

IJIрожаЙНОСТі, за зростання ~алових зборІв і поліпшення .якості зерна, збільшення

Вони дооре знають, яке

за

своє­

них l'!ондиціЙ.

господар­

боротьбу за краще

контроль

насіння,

керує

юних

часно

доводимо

не можна послаблювати.

Тому хлібороби

ви

гІстю до 20 процентІв, що ст.ворювало небезпеку зни­ ження посІвних якостей І на­ віть псування. Тому встано­

про дальший розвиток зер­ ;нового виробництва. Роботу

школярів

80

створено всі необхІдні

засипано з підвищеною воло­

rосподарського року. На пер­ шому мІсцІ в них турбота

Ще

ф

ф

ф

ф

ф

Г. Струве, народнІ-росІйська «Пойду ль, ВЬІйду ль я. та українська «Женчичок-брен· 'іИЧОК., класичні твори Бет-

навчаються співу в підготовчій групі - фактично в хорі молодших класів. Для них

врожаю більшу частину ЙОГО

ro.'ІівськиЙ. наполегливо го­ Туються до нового сІльсько­

хресл!ОЄться

класів.

ф

ф

(9

Виключити ручну працю при

заиськими на

конструкторами.

агрегатується

з

завантаження

томобілів, ним

рЯ­

Во­

тракторами

т~пу «Беларусь., для

добрив

створена

має

бункер

буЛЬб

оснащена

автоматичним

з

ав­

оригіналь­ пристроєм,

який запобігає поломЦі парост­ ків при садінні. Випробування ПОl<азали ви­ сокі

експлуатаційні

якостІ

но­

вої моделІ. ПРОДУКТИВНіСТЬ Ї~ становила 4-5 гектарів За змі­ ну.

садінні яровизованої картоплі з

(ТАРС-РАТАУ).

працівникам торгу

універмагу

В універмазІ широко розгорнуте со-І спілки ЗМІШТОРГУ А. О. случевсы\йй '! при- ЦіаЛіСТИЧН~ змагання на честь вО-річчя своєму ~ИСТУПі нагОлосив на поліпшеННі

СВОЄН0 це звання. Нині сім бригад і 25 В.еликого Жовтня. Ножен колектив від- B!fXOBHOI роботи серед працівникІв тор­ ОСіб борються за це почесне звання. дІЛУ, сказала, виступаючи на зборах,' ГІвлІ, зокрема в магазинах MNQ 22. 14, Нолектив торгу взяв пІдвищені соцlа- старший продавець О. Т . Литвак, взяв У tacTpoHoMi .N'2 19. Іх диреl\ТОРИ тт. 3у-

лістичНі зобов'язання на другий рік де- підвищені зобов'язання . Так, иаш пар- бенко. Смиков, Лисак незадовІльно сятоІ п'ятиРічки. Передбачено план то- фюмерний відділ дав слово достроково дуть виховну рnботу, що впливає варообороту в сумі 29400 ТИСJiЧ карбо- до 25 жовтня, виконати план десяти культуру торгівлі.

техні- ванців завершити до 29 ~РУДНЯ і до-І місяЦів, а річний _

до 1 грудня. Понад

,Про

органІзацІю

роботи

вена

овочев?го

кумах і училищах. ДІє чотири школи строково виконати деСЯТИМІСЯЧНИЙ план І план буде реалізовано товарів на 22 ти- 9 б єднання, гaCTpOHOM~ .NQ 1 РОЗПОВІЛИ Є1!ономічних знань, три школи комуНіС- товарообороту до 60-РічЧЯ Великого сячі карбованців. ІХ директори М .. 0. НарпеНI\О І М. Т.

тичної

працІ.

молодих

Активно

працюють

ради

Жовтня. Продати населенню понад план

спецІалІстІв, наставникІв, які товарів широкого вжитку на 250 тисяч

очолюють З. П. Гребенникова та О. О. карбованцІв. Розширити торгову

Фесюк. На активі відзначалися

АнаЛіЗ'уЮЧИ підсумки

робо!и

Нарнатова.

сіТку колектив!в у першому роЦі п ятир~чки, торгівлі -

краЩі за рахунок спорудження трьох магази- з~вIДУЮЧІ культмагом Л. П. ГУЛЮКlна І продавцІ А. д. Голубєва (гастроно.м нІв. ЩОб виконати їх, необхідио добити- 'І ВІДДІлом продовольчого магазина .NQ 37 М 19), Н. Я. Шульган (1!Іагазин М 4), ся ритмічної рОБОТИ не лише об'єднаиь, В. Є. Нестерчук відзначили, що .успlшН. С. Нарпець (магазин .N'o 13), А. І. але й кожного магазина. Слід повести І ній. ро.боті сприяло добре ОРГ'1.Н1зоване ЯНКО (racTpoHOM Nv 20), завідУЮЧІ сек- боротьбУ за економІю І бережливість, і СОЦІаЛІстичне змагання. Так, колектив

ціЯми унІвермагу В. д. ЗІмкицька, Н. П. Буданова, М. П. Лохова, робітнИ' ця овочевої бази О. А. Сидоренко, шофер гаража Я. С. Михалков та інші. 59 рсі6 підтвердили звання ударника кому-

о

Субота,

5

НеобхІДНО

своїх rrротипожежний ста'н

поліпшити

на цьому наголосив голова

раЙОнної ради доБРОвільного

ного за культуру обслуговування, ЛІКВІ: І над план ТОРГівлІ.

береЗВJI

1977

року

правил

раДЯНСЬКОl М

Q

реаЛІЗував

37.

Голова об'єднаного

НОВЕ ЖИТТЯ

протипо­

жежного товариства М. І. Соловей.

На активі виступили завідуючий про­ мисловим Відділом мІськкому Ко~шар­ тіІ УкраІни М. К Фесик та начальник

більШ рацІональне використання транс-, культмагу річний плаН'виконав на 104,7 держторгінспекц!ї області М. порту, підвищити вІдповідальність ~O~- процента. На 5~ тисяч карбованцІв поВ обговореному питанні

дув ати порушення

також

на підприємствах

І. Носов. прийнято товарів магазин відповІдне рішення. На зборах затверд­ жена колективний договір працівників

комітету

Q

проф-

змішторгу на

Q

1977

рік.

8

стор.


..........................:

ВИДАТНИИ f САТИРИК І ДО 150-РІЧЧЯ З ДНЯ НАРQДЖЕННЯ Л. І. ГЛІБОВА

В історію української

ФОТОКОНКУРС «ПРИРОДА-77»

:: :

присвяченнй вО-рІччю ВелнкоІ ЖовтневоІ соцІалістнчио! реВОJlЮЦіі. Конкурс проводиться з 1 січня по 1 вересня 1977 року. В HЬO~IY можуть брати участь усІ, хто займається фотографіЄЮ, і чиї роботи мають відображати: досягнен­ ня у збереженні та примноженНі ПРИРОДНИХ ресурсів (ОХОРОНі води, повітря, раЦіональному вииористанні зе­ мель, запобіганні BO.:lHOЇ та вітрової ерозії грунтів, на­ са.:lженні лісів, відтворенн! ИОРИСНОЇ фауни); досвІд під­ приємств про раЦіональне прироДоиористування, ирасу І багатства приро.:lИ нашої респуБЛіИИ тощо.

.'11- і

тератури Леонl;( Іванович: Глібов увійшов як найви;(ат-: ніший байкар. Суворий ви-: кривач фео;(ально-крlпосни-: цької дійсності, життя боровся ти

неправди

і

він все своє: словом про-: визиску,

ступав на захист і скривджених. Народився Л.

березня Веселому

ви-:

гноблених:

: І.

ГлІбов:

менше

ся у майбутнього байкаря: ;(уже рано. Ще навчаючись:

18х

цП по охорон! природи. ПереможЦі ионкурсу

він:

Перша: росіЙ-.

закінчення

ського ЛіЦею

нагороджуються

15.45 16.45

Ніжин-·

вищих

наукі

19.35

Л. І. Глібов деякий час учи-:

і телюв~в Острів

у містечку

Чорний:

s S

І

літературною

і

громад-і

ською. Затим він оселився В; Чернігові, де з наЙбіЛЬШОЮ:

силою проявився самобутній і талант майстра слова. Шд;гримуваний прогресив-:

ною ГРО!\Іадськістю, в Черні-: гові Глібов організовує ви-:

І дання

і

газети «Черниговский: ЛИСТОК1>. У ній піднімалися: важливі питання СУСПіЛЬНОГО: життя, друкувались худоЖНі:

твори.

tцарСJ:>КИМ

властям

демокра­

! nолщейських

Зазнав він на своєму віку і.

утисків, і всі-:

ляких принижень з боку вла-:

стеЙ.

Та попри

11.ЗО К.

т.

мініатюри

фІльм

для

дІтей

«Дубравка».

15.45

К.

т.

«Щоденник

соцІалІстичного

змагаННИ:t.

16.ЗО К. т. Л. Бетховеи. Соната ". І для скрипки І фортепівно. 16.55 К. т. )'рочисте засідаиня, при­ свячене l\\іжнародному жіночому

8 Березня. Святковий кон­ церт. Траolсляція з Великого те­ атру Союзу РСР. Ilрограма «Час». дню

21.00

21.ЗО К. т. Спортивна програма. Чем­ піонат СРСР з хокею: ЦСКА «Торпеда». З-Й період; тираж «Спортлото»; чемпіонат світу з фігурнО! о катання. Чоловіки. До­ ві.,ьна програма. (Токіо). кінченні новини.

ПРОГРАМА

По

рику,

байки,

акровірші,

за­

1

Лисенком,

п!снею.

стала

народною

Найбільшу

ж

10.30 11.00 11.10

наЦіленІ

проти

помі­

Іван

Франко назвав «голов-: ним титулом заслуги сего та-:

лановИТОГО коліННЯ

поета1>.

ЦіЛі по-:

сатириків

вчилися:

у ГЛІбова.

:

Всі Ці днІ трудящі нашої:

країни відзначають 150-: річчя з дня народження кла-: сика української літератури.:

В містах і селах реСПУБЛlИИ'і там,

де він жив

ри

і ЛітературНі

відбуваю'DЬСЯ

і

творив,

урочисТІ вечо-:

читаННЯ'і

Свято шанують пам'ять ба1-. иаря

мешканці

Острова. музей, все

Тут

яиий

новими

й

Чорн ого.

організовано і

поповнюється: новими

експо-:

натами.

16.55

18.10 19.\J0

сло-

тяжко

захворіла

'дружина Софія Іванівна

Б

моя

улава.

На доnо,иогу прийшли невроnато-

.лаг

ний

К.

П.

Самойленко,

терапевт

оку.lіст

С.

І.

О. С.

Чемерис.

дільни'l-

падІННІ!».

2З.45 Новини.

ПРОГРАМА

9.25 І 10.50

НА

Учням

І

кл.

..

І. БУЛАВА,

житель вулицІ м. Бровари.

С вердлова.

ЕстраАна

До пІдсумкІв чемпІонату з тенlса. По закІнченнІ

ПРОГРАМА УТ Телефl"ьм «Кнопка». «ТелевІзІйна шко.. а механlзато«Юнlор-77». Конкурсна програма Д.llя школярів. Концерт переможцІв 11 туру Пер­ шого Всесоюзного фестиваJlЮ са­

творчостІ

не стнмулювання ІнженерноУ праці». (М.).

11.15 КІнокомедІя «Поняття величин». 12.15 Музнчний фІльм «МелодП кохан-

ко"госпу

16.15

«Боротьба партlТ за куль­ перетворення в кр \Унl

на

11.15

К.

18.00 18.15

нування неявноУ функцП,..

програма

(М.).

Художній фільм «ПрощаиПетербургом». (М.).

ПОНЕДІЛОК, 7 БЕРЕЗНЯ ПРОГРАМА ЦТ

Федоровою.

дlЄПРНlІмет-

Московського

метробуду

Т.

В.

9.00 9.10 9.ЗО

IЗ.ЗО

15.20

16.20

«Етапи велнкого ШЛАХУ». ХУАОЖнlА фl"ьм «Виборзька сторона>. К. т. Прем'ера телефільму «Скульптор В. МухІна».

катання.

Чолові кн.

програма. (ТокІо). 12.30 К. т. сВ гостях У

ДОВІльна

казки». Ху-

з

КаIlНШО.ОУ».

2З.ОО К.

Т.

«Ритми

зарубlжноі

Аи». По закІнченнІ _

ПРОГРАМА

10.00 К.

дожній фІльм сСнlгуронька.. 14.25 Програма «Здоров'я».

т. 19З2-Й».

«Наша

УТ

естра-

новини.

БІографІя.

РІк

1111·.0105 Нк.ОВтИ.НИ;КиТв музичииil>. 14.55 К. т. «СпівдружнІсть». 12.15 Художній телефіJlЬМ «ОБІцяння 15.25 К. т. Мультфільм «Завтра Аень щасТЯ».

(М.).

К. т. Телек .. уб «Москви'!ка». К. т. Чемпіонат СРСР • "OKelO: ЦСКА .Крила Рад>. К. т. «На арені цирку,.. Мlжн.­

т.

Вперше

"удожнllІ

на

фІльм

MO.~.

екрані

«Москва,

цт

Jlюбов

Проrрама «Час».

К. т. Чемпіонат СРСР з "окею: «Спартак» _ «Динамо,. (Москва). 3 перІод. К. т. Всесоюзниll фестиваJlЬ само-

Aill"~HOY художньої творчостІ труА.ШИХ. ЗаКJlючниА концерт учасинків художньоі самодІяльностІ Пlдмосков'lІ. ПО закінченнІ - новнии.

УТ

Телефl"ьми

10.30 11.15 11.40

«Краса людська,.. СпІває В Макаро •• Шкl"ьн"й екран. ДЛR учнІв

C~KIII»,

.На

зеМJlI

«Slзови».

СУЗАаль-

9 кла­

су.

«Щоде"ник соцІалістичного зма­ ганио. Машинобудівникн Донець­

те.. евlзlllного

111.40

халкова «Свято иес.. tХН8ностl». НОВИНИ. К. т. «Д.. я нашнх мам». Кои­

16.00 16.45

'ДJI. .ас, вчнте .. I». Методика викладання росі Ась коУ мови в ШКОJlI. «ВеснянІ меJlОАIУ». Концерт.

ка.

програма.

т.

Прем'єра

мультфl"ьму

за

lІазкоlO

С.

Ми­

ПРОГРАМА

17.00 18.00 18.20

ФI .. ьм-концсрт.

1'.00

М.

Київського

державного

мо"однх.

«ТвІІІ

Екран

коицерт.

мо"однх.

театру

81 .... НиА

О.

9.35

дорож МагеJlлана». (М.). СпеціалІстам народного господар­

керІвни­

Уqням 7 кл. ЛІтература. К. Паус­ товськиil. «Старий В потертlй ши­ (М.).

вузlв.

.11.0

цlll при відокремленні. 1\;"1О9Iві на листи». 15.00 І 1;;.ЗО Матема­ тика.

«Метричне

між

16.05

спі9ніДН"'ЩЕ"А'А'R

елементами

сОкружнlсть».

П.'10СКИх

ІМ.) .

ДокументаJlьнніІ

фІльм

раДІІНСЬКОГО кІно. пятих рокІв».

17.20 \9.00

К.

т.

«НАТО:

Фільми

JlЯК.

Операція

ІсторІІ триц­

2 курс. «Анти-

(М.).

19.30 «Доброго 8ам 20.00 .Лlтературниl!

ОБЛАСТЬ

9.00 К. т. «ВесеJlИЙ хоровод». КОНцерт дитячої художньоі само-

Фігур-,

«З

Екран студента-заочника. Теоретична механіка.

розрядка».

. НА

працІ

РосІйська мова. «8івок!,емлення як синтаксичне 'Rвише. Пvнктуа­

гонь_.

ПРОГРАМА

сОрганlзацlя

неJlі».

Фортус.

Новини.

ства.

ка». (М.). «Шахова ШКОJlа'. (М.). і 12.40 Учням 7 ~ .•. Література. НІмецька мова. (М.).

IЗ.l0 Анг .. іЙська мова. (М.). 13.30 Учням 4 кл. !сторія. 14.25 ДJI" тих, хто вступа.

«Іитер­

КJlуб». К. Т. «НашІ поздоровлеиня». сУрок мужності». Зустріч шко­ лярів з Jlегендарною Р03вlАницею М.

ЧемпІонат СРСР 3 баскет­ «БудіRельник,. (КиТв) -

10.00 11.05 11.40 12.10 12.55

час-.

т.

К. т. бола:

«ТІ. ХТО IІдуть за горизонт-. І серІя. К. т. Конц"рт Ю. ГVJlЯЕва. ПРОГРАМА НА ОБЛАСТЬ І 10.40 Учням 6 кл. IrТО1)ія. «По­

22.40

Па-

оперети.

IЗ.25 Екран

«У роБІтничому КJlубі». К. т. «Сатиричний об'ЕКТИ.». К. т. lиформаціllна програма «ВістІ>.

(Рнга). Програма .Час». (М.). 21.ЗО Художнlil телефІльм

21.00

УТ

«СпІв..

тиж-

ТеJlеогляд.

«СКА»

XOmehh.O-. К. т. Для дітеА. «Мамнне св-то•• МультфІльм «Вос~минlжка». К. т. «Театральна вітал"ня,.. К. т. «ЧоловІчІ турботн». Св.ткова програма за участю артисті.

К.

«СI,,~ськогосподарський день,..

18.ЗО К. т. Прем'єра ХУДО)l(Н"ОГО теJlе­ фільму «Ми разом, мамо». К. т. «Радянський Союа оч.м. заруБІжних госте А» • 19.55 К. т. Телетеатр мlиlатюр с13 стIJlьцlв,.. 21.00 Програма «Час,.. 21.30 К. т. 'ГОJlубий вогиик., По ,а­ кінченнl новннн.

16.10 17.25

К.

краУн.

15.10

19.40

15.10

соціалістичннх

10.00

церт.

10.00

ня

ХУ,l;ожнlІІ фіJlЬМ "Журавочка •• К. т. «Наука сьогодні,.. К. т. «ВІдгукнІться. сурмачІІа Новини. К. т. «БАМ: иа пІвдорозІ Ао Баllкв"у.. Теленарис. К. т. «Веселка». К. т. Тираж "СПОРТJlОТО,..

ПРОГРАМА

«Музична пошта». К. т. Інформаціllна nporpaMa «ВістІ» . 19.ЗО ТеJlсжурнаJl «Старт». 20.15 К. т. «ЗустрІчі з пісиею •• 20.45 «На добраніч. дІти!» 21.00 Програма сЧас». (М.). 21.ЗО К. т. 8перше на екранІ УТ художнІй фільм «На Асниll ВО-

«ЯвІр,..

11.00 К. т. ЧемпІонат світу з Фlг~рного

14.511 18.20

Телевистава.

К. т. Концерт Державного народного ансамблю танцю УРСР. К. т. «КІнопанорама». (М.). К. т. М. Себастьян. «Гра в канІкулн». Вистава державного академічного театру Ім. Евг. ВахTKHrOBB. (М.). Концерт молодих солІстІв Вороиезького театру опери І балету_

програма.

родна

17.30 К. т. МультфІльми «Катерок>, ХореографІчнІ мінІатюри. 18.00 H~.~~~~P. НЕДІЛЯ, 6 БЕРЕЗНЯ 18.20 К. т. «Клуб кіНОПО,l;орожеll». ПРОГРАМА ЦТ 19.20 К. т. КОНl(ерт артистів ба .. ету. Новини. 19.45 К. т. Художній те .. ефlльм «Два К. т. Гімнастика. капІтани». 4 серія. К. т. «АБВГДеАка». «Ранко- 21.00 Програма «Час,.. 22.55 К. т. Музична програма 21.30 К. т. «ТеатральнІ зустрІчІ». ва пошта».

Ка"ка».

14.05

12.30.Поезlя».

21.00 К. Т. «Літе_атурні чнтання,.. 15.50 «Музичні шедеври». 21 ЗО Х '11 фІльм «Служили ,l;В08 16.45 К. т. «МІжнародна панорама». 18.10 . т::аО:И:::IВ». (М.). 17.15 К. т. СпІває вокальний квартет 19.00 днем».

«)Кінк.

14.10.Поезія». 14.ЗО К. т. Естрадний

19.00 К. т. Спортивна програма. Чем- 12.00 К. т. «Музичний кІоск>. пlонат СРСР з гандбола: МАІ 12.30 «Сі .. ьська годнна».

«День

«fO.tO.. 12.35 К. т. В. Кропнвlн. «ЗБРОЕносец.

К. т. ХудожнllІ те.. ефі ....м А". дІтей «ІІРОЛіски,.. К. т. Мультфільм «Jla мн весиу робили».

17.10

К. т. ЧемпІонат СРСР s хокею: «Спартак» «Дннамо» (Рнга). К. т. Документа"ьнl теJlефlльми Із серlТ «Америка сlмдесятнх». Екран студента-заочннка. 2 курс. Вища математика. «Теорема Іс-

природи.

-.-.._~,

(Вороиеж).

жев!'и»,

на роль соціалlстнчної держаВІІ>, 12.20 НаУ1l0ВНЙ 1І0мунlзм. «Подо­ лання Істотних вІдмІнностей мІж розумовою І фІзичною працею».

ники».

випуск

фІ......

М."инlна».

._..

n:

13.00 14.00

21.ЗО К. т. нЯ з

а'ВТОРСЬИИХ

адресу:

церт.

Політнчна економІв: «Капітал і додаткова вартість. Основний економlчниА закон капіталІзму,., 11.30 «ПланомІрний РОЗвиток со­ цlалlстичноУ економІки. Економіч­

Науково-популярна

нагород­ рецензу­

20.45 «На )l.обранlч, )l.lтн!. 19.00 К. т. «У свІті тварин,.. (М.). 21.00 Програма сЧас,.. (М.). 211.00 К т. ФIJIьм-концерт «Танцю. 21.30 ХУАожиій фl"ьм «Оте.... о • ДІОТрембовельська». (М.). лахазl». 20.15 К. т. ВечІрня казка. (М.). 22.15 К. т. Спlвае наРОАна арткт&а 28.30 Є. IльУна. «Четверта висота». УРСР СофІя Ротару. 21.00 К. т. Документальні фІльми (М.)_ 23.25 Новнни. 21.30 ХУАожнlЙ фільм сЄвдокlя •. (М.). ПРОГРАМА НА ОБJIАСТ.. СЕРЕДА, 9 БЕРЕЗНЯ 10.00 Л. Ма .. югін. «Насмlшку.ате МО8 ПРОГРАМА ЦТ щастя>. Те .. е.истава. 9.30 К. т. «В гостях у казки,.. Худож12.30 Документал.,на кlноповlст. сПро иіll фіJlЬМ «Снlгуронька». жінку наше с"ово». 11.25 К. т. «Клуб кіноподорожей». 18.45 Документальні Фі .. .,мн: «Бес~у- 14.30 Документа"ьні фlльмн теJlебачев.

12.20

«Орля» з Героєм СоціалістичноТ ПрацІ заСТУІІНИКОМ начальннка

2З.05 IНформаційниil

на

бережн».

(19~6-1932 рр.». 9.50 ФІлософія. «ОСновнІ закони І категорії ма­ терІалІстичної дІалектики». 10.40

АнглІйська мова. «Суб'єктивний І Інфlнітнвний зворот». Німецька

ЦСКА (Мінськ); ЧемпІонат СРСР З хокею: ЦСКА «ТорпеД0» (Москва). В перервІ К. т. Вечірня казка. (М.).

надсилати

18.30 Фільм-концерт «Весе .. 1 картннк.». 19.00 ІнформаціАн", програма «8Icrl». 111.10 19.20 «ЧорнОморський акор,,». Кои-

10.35 11.00 9.00 Новини. вІвцІ. 9.10 К. т. Гімнастика. 11.10 І Й В 4 О О І .15 . стровськн.« овки • 9.30 К. т. «Будильник». 12.25 'fелевистава. С ! 17.15 'Фlльм-балет «Парад казок». 10.00 «Служу Радянському оюзу ». 17.55 Екран студента-заочннка. 2 курс. 11.00 К. т. ЗустрІч юнкорів телестудlТ «ВІдокремленІ

(Із збереженням

17.25 Художній фІльм «О,ll.нна,ll.Ц.Т" нІ- 15.20 АіЙ». 16.45 I~.OO К. т. Документа.... нн. теле.I ...м 17.15 16.25 Д.. Я АlтеЙ. «Сонечко» • сДорогі моі )l.ів.ата». (М.). 18.00 16.55 К. т. УрочистІ збори. присвяченІ 19.20 Кіножурна... 18.15 МІжнародному жІночому дню 8 19.30 «00 рокі. радянс"коУ МУЗНКИ8. Березня. Концерт. ТрансляцІя з С. Прокоф'о. 19.00 Державного театру опери та ба­ 20.45 ДокументальннА те .. е.I ....м сВот- 19.20 лету УРСР ІменІ Т. Г. Шевченка. нам ан» • 18.30 8 перервІ - Iнформ.ціАна про­ 21.30 К. т. ХудожиlА фі"ьм сСю.ет грама «ВІстІ». ДА. неве.llНКОГО оnо ..... ии_». 20.10 К. т. Вперше на екраиl УТ доку­ ментальна кіноповІсть «Про жін­ 22.30 Iнформацlйннй BHnycK «День 5а 21.00 ку наше СЛОВО». Анем». 21.30 ВІВТОРОК, 8 БЕРЕЗИJl 20.45 «На добранІч, дІти!» IJРОГРАМА ЦТ 21.00 Програма «Час». (М.). 21.30 Вперше на екранІ УТ "удожнlА 9.00 Новннн. 22.05 9.10 К. т. Гlмиастнка. телефІльм «Якщо " ПОJlюблю» 9.ЗО К. т. «Лісні ,l;ЛIІ мами». (ТІІJI .. lи). 22.50 Новини. 10.00 К. т. Сьогодні - Мlжиародииil ПРОГРАМА НА ОБЛАСТЬ жіночий день. 9.00 Студентам-заочннкам. ІсторІя 10.ЗО К. Т. «ДJlЯ "с, Iklнки». Музич· КПРС. турні

фОТОИЛУ­

авторам.

13.45 «Любителям балету». 14.30 К. Т. «С .. ава ТРУАО •• ». 18.00 К. т. «Студентський lІер."I.Н8. 17.00 «Вам, дорогІ жінки». 18.00 К. т. Для дІтей. «Зяай, ..юб.,

13.З5 z.s:,»кУментальНI фІльми.

мова.

слід

13.21 ДоКумента.... ниll

«У свІтІ музикн». «ПоезІя». СвоТ вlршt чнта. Дмит­ ро Павличко.

9.45 Учням 10 кл. АстрономІя. «Зlр«Здоров'в». КИ» .. (~.). госпо- 19.00 ДокументальнІ телефlл~ми. 10.10 СпеЦІаЛІстам народного 20.15 К. т. Вечірня казка. (М.). дарства. «МатерІальне І мораль- 20.30 сКиУвська панорама».

10.ЗО К. т. «Більше хороших товарІв».

Н. А. Терешук, Л. М. Панченко. ,

15.00 16.00

18.30

10.00

1-еnер дружина nоnравляється. Спасибі вам за це.

К. т. СРСР

модlяльноУ художньоТ трудящнх. Закарпамя. «Спвснбі вам». «Слава солдатс"ка». 14.ЗО «СІльськІ обрІї».

Чнтанн..

«Мамнне свято». (М.).

Пос~.іЙн?

Дуброва,

Програма «Час». К. т. «Шнрше КО"О».

12.30 13.30

17.30

ОБЛАСТЬ

.лабораторією

І.

11.50

Рік

завідуючий відділенням лікарні А. В. Ордиховський, завідуюча З.

11.00

14.00

Програма «Час». (М.). 21.ЗО ХудожнІй фІльм «Кут

Матвієнко, 2З.20

турбувалися про стан хвОРОI ЛІкар-пенсіонер С. С. Романенко,

БІографІя.

19З2-Й». 20.ЗО Маленький концерт. «На добраніч, дlтн!»

ВДЯЧНІ ЗА ДОПОМОГУ Недавно

«Наша

«Два

серІв.

ра».

Т. «Олівець-малювець». К. т. ІНформаційна програма «ВІстІ».

20.45 21.00

1 ;................................ Мудре і пронииливе

10.00 10.30

К.

т.

телефІльм

пове'ртаються

Khb-33, Тарасівська, 12. ПрезидІЯ УкраІнського товариства охорони

ИОВИНІІ.

революційної та радянськоУ пІс­ нІ. Випуск 9. К. т. Урочисте засІдання, прн­ свячеие МІжнародному жіночому дн,ю 8 Березня. ТрансляцІя з Ве­ ликого театру Союзу РСР. (М.).

19.30 К.

і

: во Л. І. Глібова й сьогодні : з нами. (РАТАУ).

учи­

«Славою овІянІ,.. Комунарський металургіАний завод. IЗ.05 «Жовтневий заспів». АнтологІя

півсыюю мовою твори ЦЬОГОі

ЩИЮ<В, чиновників, суддіВ - всього тодішнього ладу,:

суворовського

лища.

ки. ЗлободеННі, написані езо-:

j жанру

КИївського

фронт». Передача

12.00

славу:

принесли Л. І. Глібову бай-:

«По рlднНI «СИНЕвір»,

«Тваринництво-ударний ІІ.ЗО К. т. «Сонячне КОЛО'. з

за­

УТ

«Сурож-Сугдея-Судак». «Школа передового досвіду». Новини.

лі­

ра­

композиторів.

Художній

23.05

до­

К. т. КІнопрограм а країні». Телефільми

-

-клад.ена на музику Миколою і

S

3 фIГ)Р"\І­

Документальний телефільм «Май­ бутне починаЕТЬСЯ сьогодні_.

14.ЗО К.

зали-: 10.00

гадки, казки длЯ дітей, про-: зові і драмаТИЧНі твори. пер-і лина його лірики «Журба1> : (<<Стоїть гора високая» ), по-:

І

Снмфонічні

3

таиож

252033,

програма.

шив нащадкам багату й РіЗ-: номаіНітну спадщину

:

т.

ДЯНСЬКИХ

14.05

:

все, він

21.00 21.30

го катання. Спортнвні танці. вільна про.-рама. (І окіо).

Не до вподоби БУЛИI

• тичні погляди байкаря, його SrOCTpe, викривальне слово.:

І

Новини. К. т. Гімнастика. 9.ЗО К. т. Чемпіонат свІту

9.00 9.10

Художній

не

Фотороботи

го катаиня. ПоказовІ виступи. (ТокІо). В перервІ новини.

т.

і

а

візьмуть участь у НЬОМУ, Над!слані фотороботи не

ВОИ, у друиованпх виданнях прав) тощо.

иароджеиия бабусІ». К. т. «Очевидне "еllмовlрие». К. т. ЧемпІонат свІту з фlгуриоК.

переможц! конкурсу,

Орган!затори ИОНКУРСУ залишаЮ'І'Ь за собою право ви­ користовувати фотороботи з пропагандистсьиою метою, .:ІЛЯ виготовлення фотоальБОМіВ, пересувних фотовиста­

преміЯМИ.

капІтани».

СУБОТА, 5 БЕРЕЗНЯ ПРОГРАМА ЦТ

на Поділлі, ПОЄД-t нуючи педагогічНУ діЯЛЬНіСТЬ.

: : з

ЮТЬСЯ

см, бажано з негативами. Діапозитиви по­

24

ською мовою була ви;(руку-І вана у Полтаві 1847 року. • ШClЛЯ

Фотоаматори,

би, фотогуртии, якІ ЖУЮТЬСЯ грамотами.

тороботи треба додати норотку анотац!ю (на зворОТі фо­ тографії, до слайдіВ на окремому ариуШі), в яиїй виазати назву фото, його ЗМ!СТ, прІзвище автора І повну аДресу. Фотороботи tлід завізувати в місцев!й органlза­

ського повіту на Полтавщи-: ні. Поетичний хист П1)ОЯВИВ-:

почав писати вірші. збірка його віршів

.:ІВ! перших по 125 ирб. три других по 1оо нрб. три трет!х по 50 крб. 10 заохочувальних -- по 15 крб.

.:Іаються роЗ"'IiРО~1 6х6 см та 24Х36 см. До иожної фо­

1827

у ПолтавськІй гі!\Іназії,

Длs КО.ІІЬорових фото та дІапозитивів:

На КОНИJ'}:С приймаються глянцеВі фото форматом .не

року в селі: ПодолІ Хороль-:

5

ДJ!,. чорво-бlJlИХ фото: перша преміЯ 100 ирб. ДВі других ПО 75 ирб. три третіх по 50 крб. 15 заохочувальних -- по 10 нрб.

Державний комІтет Ради МІиlстрlв УкраІнськоІ РСР по охоронІ прнроди, Українське товарнство ОХОРОНН ПРНродн та редакція rазетн «Сшьськl вістІ. оrОJlОШУЮТЬ п'ятий республіканський фотокоикурс «Прнрода-77»,

_ЛебеАина

здоров'я». театр>. В. зграя».

5

З"Мчасти­

на.

21.00 КІнофІльми _Злочинна без печдІяльностІ. (М.). иіСТ4І-. с3іпсnв~на вfllПVСТК3». 9.25 К. т. сЛюдина. Земля. 8сесвlт». 10.10 сРоби з намн. робн .к МИ, роби 21.30 К. ·т. Хvвожніil Фільм «Сибlряч­ ка». 1 серІя. (М.). 11.10 кк~атщ.е «~аЧ~;~'~НеД~)·неЙМ08Iрне&. ~ • 12.10 1<,. т. Концерт СахаJlінського роРедактор Є. ФЕДЯН. СІЙСЬКОГО народного хору. (М.) •

.:r. .;.

7. .

i

і 4_~«::в:-Sl-;:з:::-~~0;г:"Б::а;с::::;:;;:_.;>-j-~~::;;;~:"-\ ---IТЕЛ;~:;::;0:8..:-:;;:::~:::;;::::;...._.._...~r r4..;r,.....rl.c. . ._. .,-..~..:. .8;4~..,8:"'0..,:'~....~..:";:;:-.. Коммунистической партии УкраинЬІ, ropoAcKOfO и районного Советов депутатов трудящихся Киевской области. faleTa ВЬІХОДИТ на украинском ЯЗЬІке.

255020. 11.

вул.

БРОВАРИ, Київська. 154.

в дповlдального секре1аРИ, вlддlJlУ сІльського rосподареТВ8. корееповаеитв Місцевого радlОМО8J1еиня 19·3·18; 81Адlлl. IIDОІІИСЛОІІСІСТ!. масовоТ роботи. фотокор"rпонд"нта 19467

п'ЯТRИI\Ю І cvtlnTV. Обсяr 0.5 Форматv r8~eТR «Правпа»

~---,~~~~~~~~~~~~~~~'~~~~~~~I·~~~~,~,~q#.~~~,~~~~~~~'~#~~~~~~~",q~~~~I~~·'~~~~

НlAек;6ї9б4. Броварська друкарна Київського облуправлінна 8 справах видаввицтв. полirРВф11

і

книжково! tоргівлі.

8у.... КнІвська. 154.

Зам. 1233-10.986.

#37 1977  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you