Page 1


ПЕРЕД СТАРТОМ

інвентар, а також

картоплесаджалки і

на міжнародні теми

ВулиЦі

вне с ення а\1іачної води. 3акінчуємообладнання картоп­ у

сівалки,

.но

ст[.·Йно

проводять

значну

ро­

I,OB~ГO

ГРЮIaДСЬКОГО

присутні (}дно­

схвалили

порядку.

р ; шення :на­

ВИlКОіНКЮI сільської Ради, по­ стійна комі<сія ссщіалістичної 3 aJК он Н (}с' ті , 'вуличні комі'тети,

Серйозні претензії були пред' ЯВ.rJені мешканцям

депутwти

села, я.кі ЖИВУіТЬ за чужий ра­

увагу

ні'в

'зосереджують

на ,попередження

окремими

свою злочи­

хунок,

лед&рюють,

ють 'СПИРТНИМИ НЗJпоями, 'влаш­

СУ'В(}!>О Іпитають з тих, ХТО зло­

ТClвуютьсїL1ІІеИні бешкети, за­ важають ' Т!>УДfнникам спокій­ но працюв&ти і відп()чИ'Вати.

вживає

погано

'С,ПИРТНКМИ

паводиться

напоями,

в

гро,мад­

ських місцях і в своїх сім'ях,

дисципл:ни,

РOlзкрадач;в

жавної вла,снасті,

дер­

к і в. Нещодавно відбулася сх()д­ ка ,,,ешканцвв , села. Будино,к

КУЛЬТУ!>И 33Jповнили передові ви'робничники, ВЧИ'l'елі, ліtК.a­

зразкового

на при,МУ'СClве

щО

Щ}а<В

Юхимі; вни

громадян

Юрченко,

ці г!>омадяни систематИ'чно l!IИ­ ячать, не беруть ,ніякої учас­

тІ У еУСП;ЛІ>НО-КОРИ'СНій робо­ ті,

КОЛИ

тимуть

розгля.нула

Андрія Ма~СИМОВИЧ1:1 Солов'я і Галини

і

Багато

фраoНJцуЗі'В ,

що

положень

я·юі

республіканців

торіІВ»,

не

за

не

У боротьбу І&КЛЮЧИВОЯ навіть президен'Г ї-1\. ПомпiJду, який ф ормально стоїть над пар­

мину­

тіями,

не

Ві:н

ністі,в і

обрушився

соціаліС'тів

витри­

Н()ІмуНі'С ТИ,

мали ,конжуренції з боку паР'l'нерLв Франції по спіль'НОМУ ри,нку), погіршення умов життя

ооціалісти

своїх ді'теЙ. Виступаючі суво­ ро ОСУДИ:JІИ поведінку 'l'aJКИХ батькtв· і 'ви,сло'вили ДУМ,КУ, ЩО

магогічно

критикуючи внутрішню 'і зовнішню політику Y1Pfl1oДY, на ділі хоче одного: знову перетворити Францію в сателіта Опалучених

lIароду

протистояти

звертаються

порадою

чи

громадських

газети

за

ДОПОМОNJЮ.

до

В

!lIриймальних

і

позашта'ТlНИХ IВLдділах а,ктив­ ну участь беруть люди рЬз­

них IпрофеСіЙ партійні ilрацLвники, журналісти, лі­

галузь

тростанцїя третя

ТІЮ.

штатні

НaJРОДНО_'О

госпо­

,правило,

поза­

відділи !Виступають

іГ'РУНТОВІНИМИ

і

реконливими

з

глибоко

пе­

етатт·ями

та

. fюреопонде:нціями

У Ханой прийшов мир, а разом з ним і тиша. Ще недавно. тут, на вулиці Нхамтхієн, рвалися бомби. СОТНі сімей зали­ шилися без притулку, втратили все майно, Але ще раз в'єт­ намський народ продемонстрував свою життєстійкість: сюди прийшли ремонтні бригади і закипіла робота. На місЦі руїн

преси.

Ноли глядати

систематично нашу

пресу,

пере: то

Шlа­

такі відділи, часто з'явля­ ються маТ€/ріали під рубри­ кою: «ВLдділ меліорації»,

«У че,ні

'раДЯТЬ1> ,

дає у . !Вічі те, що · ііНі.ціатиано працюють громадські прий­

шко.ла економістіВ1>

мальні

цюють :ПО3alШтатні

при

кореспо.ндент-

«Пра,ВДЬI 1> , респуБЛіканських 'та більшості обл,асних

ських ПYlнктах «Известия», га,зет.

У баігcuтьох зет

lредакціях ,га­

прижИlЛИСЯ

і

дають

не­

оцї'неину допомогу в роБОТі позаштатні ІВLдділи. Членом позаштатного бути !{ІОЖНИІЙ

wк'ий добре

о

відділу може робсількор,

знає якусь пев-

С'l1IЮреНі

й

«Заочна та

іlнШі.

'успішно

пра­

відділи

в

пресі, ~e

ЖУlрналісти беруть

на,д іНИМИ шефс'Т,ВО і .надають 'l'оваРИСl>кі консультації та поради. Тут іти двома шля­ х,ами: з одІ-ЮГО боку, ~реба 'курс

на

широке

гpOM,~ДCЬK.oCTi

за­

до

роБО'Т'ИВ іПіресі, а з другого, пробуджувати 'у роБСіЛІ>КО­ рів бажання іне тільки вчи­ тися журнаЛі,стської май­ стерност.і, а й набу·вати гли­ боких знань економіки ~и­ роБНИЦ11ва, при:нципі,в софа­ лістичного планування. З Цією метою редакції ЗCllраз переглядають програми уні­ вероитетів, шкіл, семінарі.в

робсіількорі,в, 6ільше

залуча­

багатьох реда:кціяхрайонних газет ЛЬВіНСЬкої, Ниївської, До<нецькоІ та інших, Доовід овідчить поза­

ють ПQРУЧ з журналіста,ми лекторів, ,учених-еКОНQ.містів,

штатні !Відділи плодотворно працюють там, де серйозно підійшлн до .підБQРУ складу цих івідділш, де залучають до роботи а:ктивісті,в, ' які проя.вляють літературні здіб­ ності і бажання працюва'ти у

вин.ні допома,гати у С11ворен­ ні таких ;відділLв при редак­

ВІвторок,

6

березня

1973

югосл.а.вСЬ:Кі :підприємства

заг:ре6сыийй

і'

«Раде

люблянський

Електроенерг.ія

.

господарських

'кєріівникLв

та

з с:вого боку, роосількори ІПо­

ціях районних газет.

У пра:ктИцt

міцно

Івкорінилися

іРобкорiJВСЬ'Кі приносять

року

нашої преси

рейди.

велику

масові

Вони

користь

е:КОНQмічIНИЙ .вC€

\ І

тим,

«Літобуд».

я,вити

і

використати

,резерви,

у

допомагають

уникнути

,керіlВНИЦ'І1Ві

Але

коли

не

можна

на

1г,

Рейдо.ва

не

здіймається а

:не.доліків

ми

Пі:д

звернути

багато діла

гучними

часом

рейдів, у,вагу

деяких ,випадках

ОПРCUВЖНЬОГО

ІНО,

ви­

наявні

проаналіЗУlВа'ТИ

що 'в

галасу, не

вид­

за.головка­

друкуються

по­

верхові Мatrе:ріали, роб­ ляться не обгрунтовані ви­ С.lювки. Звичайно, після та­ ких виступів Іважко вжити якісь заходи, Щоб рейдOlВИЙ виступ приніс яномога біль­ ше .!{()ристі, 'Ііреба залучити до нього опецt.алістів-інжене­ рі,в, еКОНОМ;істі,в, інших фа­ хіlВців, З'ЯСYlвати причини ви­ явлених недолі:кLв у членів бюро партійlЮЇ організаЦії, профкому, членів комсо.­ мольського бюро, Це допо­ може 'зробити виступ більш Н'валіфікованим, переконли­ ~И<М

НОВЕ

і З'вториreтним.

ЖИТТЯ

о

на

ДаЛМaJЦії.

qри,гада

може

склад'\тися з ДeJКііль.кох груш.

виробництвом .

праюику :проведення

бере,гів

піде

(ТАРС).

ефект, перш за

що

-

НОіНчар»

з

ТАРС) .

(Фотохроніка

весни

Уста'тну­

.вання іЦЛЯ ГЕС ·виготовляють

ЗCUВіОДИ

на,УlЮво-дослід.них інститу­ ті.В,сnеЦіалісти обласних уп­

У 'газетах, де створе.ні

року.

алюмі'ніє,в;[

ціооісти родното

ст.ва .

нинішнього

мають

до

На фото: робота спориться у вправних руках будівельників .

!{Іарі, ,вчиreлі, юристи т,а спе­

!Господар­

інших

ЗМQнтова:ні

озера

тримати

раВЛінь Сі<JIЬСЬ}ЮГО

,ДІВа

потужніс­

агрегат уже

БУШСblКОІГО

луче.ння

реда.кЦії.на гро­ З1l;:адах підключа­ 'молоді аКТИВ!СТh

за

її

яю залишилися без житла, споруджуються тимчасові будинки.

ЧИ

роботи,в мадських ЮТІ>СЯ і

тих

по­

водой-

«Орж)вац»

.Н'раїН;і

Перший

бути

інших .питань. Очолюють !від­ діли здебіЛьшого працt.вники

інших галузей на­ ,NJCJIОДЗіРL11ва. До

з

в

дає струм,

міліції.

Як

загроза

На ' штучному

мищі С'творюється І!'ьдроелек-

буде створено музей-меморіал і побудовано красиві житлові бу~инки . А поки йде розчищення від заваліВ; для ханойЦів,

ра­

;з'я<вилося ,н,о­

заlВіЖДИ ІвLдп<щає

ВОІдеЙ.

пра­

бу:дь-я.ких

недавно

ве водоймище. ЙОГО СТІВО:рИ­ ли ·бущівельники в басей:ні ріки Цеті:ни в Дал.мації, В.о­ ди штучного Бушсь.кого озе­ р.а н:апоять воло'гою близько 12 тисяч ,ге:ктарі,в посушли­ вих земель. ЗаlВДЯIКИ спору­ дженню ІВИСОТНОЇ г,РеБЛі на­

.

дарства,

кcuпіталу.

БЄЛГРАД. На нарті Юго­ славії

йонного відділу внутрішніх

ну

великого

А. КРАСИКОВ. (ТАРС).

у МАСОВИХ ЗАХОДАХ ду

владі

Нове озеро, нова ГЕС

в. ЛОМАКА,

майор

Союз лівих сил, за­

111тат,і<в А'мерики, яким вона була до приходу

прояв:'в З.lочинності.

справ,

,від­

в Марселі, Генералнний ceRpeTap Французь­ кої комуністичної Іпартії ж. Марше , існує для того, щоб .в liIНTepecax ТРУ'дЯЩИХ і в'Сього

в своїх цілях та'к званий «Рух реформаторі'В1> . Цей опозиційний блок буржуазних партій, де­

,нід

начальника

ліві радикали

НВИІВ, 'ВИСТYlпаючи 'на !передвиборному мітингу

Це незадоволення намага,ється використати

ського ,порядку 'В селі, пав:но­

заступннк

засуlдИВ програму

і

дового народу Франції.

сеЛЯIН.

Сх(}д'ка сх'валила заходи по дальшому змі:цненню Г,рО.мад­

не заіймаю'ться :ВИХ()lванням

,напа,Діками ,на ному­

і гостро

ПСоlвідають на це закликом до згуртування тру­

,п~довжува­

'ВИlкоріНо~ННЮ

з

с.прямували на

лівих. ж. Помпіду даlВ з:розуміти, що Сікорис­ тається нада,ним йому Н ОН:СТИТYlцією правом і розпустить нові Націоналнні збори, нкщо пе­ ремогу на виборах з.добудуть Лі,ві партії,

цювгпимуть на ви!>о.бництв. і, до лих бу:ду'ть 'вжиті б:льш ді­ йові міри покаРМtня.

иу

«Рух . реформа­ один 3

ІВ

гром.ад­

погано

лiJвих.

і «Союз

-

СУlПерництва

,

Би,правлять

ПИЯЧИТИ,

програми

ОДНИМ голо вні с:вої з:tсилля відбиття наступу лі,вих сил.

наlПраовлення

'вони

прогреС1>

IПри.пи'Няючи

,кри'тwці

лі~кува;ння

НalВколо основних

УРЯсЦОВОї

центрис­

голосували

металургійної \!]ромисловості,

спіль'НОЇ

Обидва блоки буржуазних партій

м.ічною Іполітикою уряду. Іх непо,коїть невlПИН­ не ЗРОС'т,ання дорожнечі, збільшення кількос­ ті безробі'ТНИХВ результаті зcuкриття багатьох підприємС''l'В (зокрема, пі,Дприємств вугільної і

зниження

.

кампа,нії ,р озгорнула'С,я ·саме

норми кому­

своєї поведінки,

по позову 'виконкому сі'льської Ради СШРWВУ про позба'вле'Н:ня батьківських

реопубліиа,н:ці »

трудящих, заходи

Немає ,нічо~го дивного ІВ том:у, ЩО найгост­ ріша боротьба пl:д час нинішньої виборчої

алкоголізму громадян А. М. СОіJO'В'Я і Г. Ю, Юрченко, а також су'Воро 'П(шередили г. С. Жука, В. К. Ма;ркуцю і інших,

громадського

су:ду

ЖИТ'ТEJВ.ого ріНня пенс'ійного ,&іку та і!нші

Сх,одка одноголосно приrйня­

Юрчеико . Пот;'м виїзна сесія районно­ народного

рі;жій

да р;шення про

по'рядку П!>ИІСУТНЇМ доповів го­ лова 'виконкному сільської Ради депута'тіі В трудящих І. Т,

го

які порушують

щення

незмінно Ів більшості 6ули прихильники де Голля та їхні .найближчі союзники. Але цього разу :всі іПрО'І1НОЗИ, нкі грунту­

ні'стичної маралі.

нання 'взятих ,соціал~стичних зобов' Я'З1:!НЬ на 1972 рік в бо­ ротьбі за село ' ВИСО<КОЇ культу­ і

піддали

осіб,

ський іПорядо:к і

рі, молодь. Про підсумки вико­

ри

інші

ротьбу ще ніlКОЛИ, його розроблено вперше в історії Фра,нції. Опільна програма передбачає, зокрема, націоналізацію 'баН!к~в і деяких клю­ чових tалузей 'ЦРОМИСЛОВОСТі, значне підви"

гану Франції. НаціонаЛl>нізбори обираються стро.!{ом на 5 РОКі:В, і після 1958 року в них

«Незалежні

па:р­

підтримуючий не­

лів'і партії ;не ,включались у Іпередвиборну бо­

4

лому за правлячі па:рт.ії, тепер ,віIДКРИТО гово­ рять про своє розчарува'нН!я СОфаЛblно-еконо­

Міхеев, прокурар району М. г. Мі'сю.ра, ГОЛlУва раЙ·онного на­ род:ногосуду С . Д. ' Кравч}'!к і

самогонни­

прийдуть ДО урн

Французькою

,соціал,і'СтиЧlНОЮ

Цей союз зап:ропанytВав на 'Суд ·виБО'РЦіlВ спіль­ ну урядову програму. 3 :подібним !документом

те,

і т.Ylрах голосування визначити склад ,найвищого законодcuвчого ор­

ЮДР,

Голо'ва виконко' му сільської Ради І. Т. Юрченко, директор ра,дгоClПУ «Русанівський» л. є.

створюють нестерпну оБСТ1)НОВ­ ку для ПОРУШНИlкі'В тру д()lв ої

СУlПеречками про

партією,

1958

залеmний зовнішньо-полі'тичний 'Курс уряду, ВQДночас виступає за проведення політики де­ мократичних перетворень ІВ середИ'ні 'країни.

ти.

зло'вжива­

громадянами,

гарячими

сил, У'l'ворений

тією і лі!вими радИ'калами,

ються на опитах різних груп ІВ иборц ів , схо­ дяться на тому, що ІПеремога блану правлячих партій ,аж ніяк ,не може ,вважатися забезпече­ ною aJвтоматичн(). · Як 'відомо, до цього блоку, який 'НОСИТЬ -назву «Союз республіканців за прогрес», входять три ,буржуаЗНі партії -

РОДНОГО суду про 'позбавлення баТЬКІIВСI>КИХ пра'в громадян Со.ШВ' я і Юрченко,

боту по боро'тьбі З1:1 село зраз­

за

. 30 мільйонів виборці,в 11 >березня, щоб у двох

ТАК ВИРІШИЛА СХОДКА кі'вчан,

стежаlТЬ

країни.

........................................... ня дітей. Всі

Союз лівих

комуністичною

по НІкому шляху має ІПіти ,дальший розвиток

М. МАКОВЮН, керуючий відділком.

Ї~I не можна доручати ВИХО>Ван­

році.

'ротьба приЙшл.а на,в.і'ть ,ДО фраlНlцузіlВ додому: си.дячи перед голубими ек'ра:на,ми, ІВОНИ УLВаж­

у підготовці техніки велику роботу прові'В колеКТИIВ майстерні на чолі з завідуючи\м М. Д. Дяченком і ме­ ханіком відділка П, Ф. Малашом, Відзначились робітни­ "11 г. о. Розсоха, л. п. Є-сманович та і,нші.

Жителі Ру'санова, активно В;ДГУКНУВШИСЬ на заклик літ­

до Івлади B~paїHi генерала де Голля в

аіл о'бклеєні

ІПрі"щищами кандида­

тів у децутати .наЦіональних зБОРі:В, У найбіль­ ших залах щовечо,ра ІПРОХОДЯТЬ .пе,р€\Двиборні мітинги, ,на якихрі:зні партії Івикладають с,вої прогрcuми . Завдяки телебачеНlНЮ Іпол'ітична 60-

кукурудзосад­

наlвантажувачі,в зерна

французь-них міст і

яокрcuвими плаl!{атами 3

жалки, зцепки борін для закриття вологи, агрегати для

лєнавзнтажуващі;в та

Франція перед виборами

Розмова з ч.итачем

Меха,нізатори Першотранневого відділка Семиполків­ ської птахофабрики, включивши·сь у Всесоюзне ,соціалі­ стичне змага'ння, зобов'язалися виростити високий вро­ жай зернови,х і просапнНlХ культур. Наполегливо готу­ ються до виходу в поле. Вже відремонтували причіпний

!х кількість, та'К само, як і кількість людей, що входя.ть до бригади, залежить від 06сягу роботи. Але ,важливо інше щоб до складу бригади 'входили люди, н,кі д.об.ре

знають ,стан

справ

на

,виробництві, яні 'могли б до­ пом.огти у Івия.вле.нні недолі­ кіlВ, в усу'ненні їх. Піс ля закLнчення нере:вір­ ки члени бригади збирають­ ся разом, обго.ворюють зі­ браJ!!і факти, аналізують їх, накреслюють план майбут~HЬOГO ВИС11УПУ і тоді присту­ нають

до

написання

мате­

ріалу. При цьому дуже 'Важ­ ливо, щоб після його публі­ кації члени 'рейдової бригади простежили,

як

усуваються

неДОЛі'КИ.

Удосконалюючи і успішно ВИКQРИСТОВ,уючи вСі фо'рми масової роботи, наша преса з

че·стю

,виконає

CBOJQ

ніl3а1'ОРСЬ'КУРОЛЬ у радному ,змаганні за

орга­

осена­ гідну

ЗУС''ГJ)іч 50-річчя У'І1Воре:ння СРСР, за ДОС11рокове вико­ нання завдань дев'ятого п'я­ тирічного

плану.

Є. САДОВСЬКИП. о

3

стор.

В


Треба ска з ати одра з у , не завжди вони були втішними. Наприклад , в гуртожитку, де живуть праЦіВНИКИ ПМl{-15, члени « l{омсомольського про ·

Заводський годинник відра ­ останні хвилини зміни. Через деякий час з прохідної вихлюпнув ГОМіННИЙ ЛЮДСЬКИЙ потік. Після трудової вахти

хував

-

поспішає хто куди : одні .даму на Ів іlДПОЧИН ОІК, іншІ

до­ ·в

-

жектора»

гуртожитну

Тут

вани

ріднаго

заваду.

відпачивають,

прихадять до

часта

м'ЯТНі він,

в

цей

житті

події.

дім,

для

канЦіВ ?

Чи

чи

справді

став

першогО' житого

свята

й в

завжди да

па ·

же

чи

ДНЯ

з

про­

ЛИШИВСЯ

і

слів

вдяч­

ності? . І чи стали Ті , хто живе тут,

справжніми

цьому домі, ливими? Члени

господарями

охайними,

в

береж ­

прожектора » міс ь к ном У Лl{СМУ, peДдJKцi'i газети прове­ ли сшщіаЛblНИЙ рейд (3 метою дати !ВідповідІ :на ці 'питання . ~~

rЗАКРІПИТИ ДОСВІД

паlН:УЄ

Івисоке

лtнїйки

річниЦі

СРСР .

немає

на

на

ПОГЛЯД,

є

не­

виробництва .

то

в

ти,

столах

чому

ДОПОМОГТИ,

поради­

подати

пІдтримку.

Думає-

поmВalВлен­

че·сть

Збройних

дянсьної

і

відпо- І себе

передовиками

раковини

антисанітарному

стані.

У

В ' мо, що

гур-

цього

лише

виграли

б.

то

нарахування

гано працюють д у шові , бо часнемає

гарячої

води .

гуртожитку

У

були б скарги

кlм -

вІдсутні

до-

на

випустити

стІнгазету,

за

ж

ня

НИК ,

самодіяльнІсть

не

працює,

лекЦії проводятьс я вряди- годи. У гуртожитку заводу пластмас було встановлено, що біли з на обмінюється нерегулярно. В нладовій поруч з чистими простирадлами з б ерІгається різний

інвентар.

кімнатах

немає

але

з

допомогою

гуртожитну

пласт­

бітнини

платять

4

лись

грома­

Великої

Вітчиз­

мешканЦіВ

вІдпочинку,

проводи-

диспути,

із

порядон

цікавІ

і

чистоту.

лекЦії, І ся велика

за

минулий рік прочитано десять лекцій, проведено 23 зустрічі з людьми різних профеСіЙ, старими більшовиками, героями

Про

життя

вІдає

гуртожитку

газета

розпо- віЙнн .

«Юність» .

В

ле-

нінській кімнаті можна у святкові вечори потанцювати, є телевізор, магнітофон, радіола .

Нещодавно

у цих гуртожитках, і нарікання їх мешканЦіВ зде більшого справедливі .

Яні

ж

не

т

.

у.

карбованЦІ кІлькома

мешканцями,

ново вІдчує

почуваються

ін­

причини

цього?

її

члени

господарям'!

гулянку . До подібних заходів тут звикли. Є спортивне об~ад­ нання, інших

обов'яз-

атмосферу добро-

майданчик, де

у

тожитку. Вони вирішували свої поrочнl справи . По тому, як

що подібні Збори тут звичні. Плани ради не залишаються

про чистоту

суто

і

порядок,

про

оформлення

ВЛІтку

заводів.

Яким бути сьогодні роБІтни·

чому гуртожитку : тимчасовим притулном «аби переспаТИі> чи справжнім домом ? Нам' здаєть­ ся, позитивно вирішитися це питання може лише спІльними зусиллями

ємств

зичливостІ , діловитості. Прихід цІй,

своєму домі. Інакше обов язко­ во потурбувалися б насамперед тетичне

мешканЦі

гуртожитку провели лижну про ­

керівникІв

ес-

кімнат,

паперовою

новане

справою,

виноситься

на

підпри­

профСПіЛКОВИХ органІза ­

сомольського

під-

Лиш е

ВІдчувається, що рада гурто- Відбуваються ~овариськl зустрі­ житну проводить велику робо- чі волейболІсТІВ з командами

ку існує лише на паперІ . Пев -

гаразд ' справжнІми

Проводить­

го читання . Регулярно проводиться огляд санІтарного стану кІмнат . А неохайним дістається в стінгазетІ «l{олючка».

організовано Зібралися, по ді · ловlЙ атмосфеРі помітно було,

все

,N'9 1

та

но,

справді

залом.

робота.

обов'язково канцями.

не

ін­

ідейно-виховна

наш співпав Із проведенням загальних зБОРіВ мешканцІв гур-

що

в

будинок

гуртожитку

шого боку. У тому ж гуртожит­ ку ПМl{-15 «прожектористаМИ:l> вІдзначено, що рада гуртожит­

факти

ніж

-

спортивним

Гордістю

всі справні . Холодно І! кімнатах, доріжни брудні, дуже старі . На кухні несправний хо-

Отже

Згод­

гуртожитку

менше ,

з

у

громадська

чомусь

глянемо

не ти­

приклаЛ.

працює тут гуртон літературно -

Сил

ветерани

Ні,

вІдсутня необхідна кількІсть газових плит. А з тих , що є, не

тверджують ,

копІйок. Але давайте

мовляв,

тресту «Електромонтажник-1 » є ленІнська кІмната та кімната самоосвІти . Тут випуснається стіннівка, фотогазета, радіо­ газета . Вони допомагають пра­ Цівникам нраще підтримувати

вечори

Той, хто пробуде хай недовгий час у гуртожитку '«Торгмашу», встигне помітити не лише зразковий санІтарний його, а, поговоривши з приклад , за кІлограм масла ро­ стан

':1

прочитавши

ли

не поспішають . Потрібне дlйо ве втручання профСПіЛКОВОї ор­ ганізації у налагодження робо­ ти буфету. Малий там асор­ тимент продунтlв, немає навІть молока, зате цІни високі. На­

шаф,

повий,

дехто ,

може сказати ·

нультури

житон .

Добре знають на заводІ пластмас ' про те, що І! ГУРТО­ житну несправний холодиль­

гурто­

мас життя набагато цікавІше . В ленІнськіЙ нlмнатl проходи­

гурто­

ріжки, стІльЦі , багато шаф в поганому стані . Не краще спраВИ З виховною роботою . Худож-

Правда, Ці рядки,

ших , а до послуг їх

тому

п е рес е­

господарями

}«Торгмашу»

неправильне

оплати

а

в

Багато

питань могли б вирішити прак­ тично праЦівники профспІлки, якби частіше вІдвІдували гур­ тожиток. Напринлад, навряд чи

тимчасовими

санбюлетень цілком піД силу самим мешканцям. При бажан­ Ні , звичайно . Адже, наприклад ,

справи вІд

тожитну відсутні пральнІ, мешканЦі часто перуть БІлизну в умивальниках і сушать її на кухнІ. Бракує танож плит , по-

лодильник.

55-ї

вироБНИЧі

не

ленцями,

житну.

І

працІвникІв

гуртожитку і

самими

його

меш­

М. ХУДЕНКО, М. СОБЧУК, ЧJJени штабу міського «Ком-

прожектора», Г . СІРОБАБА, працlвннк редакцll газети .. Нове ЖИТТJI».

запла-

загальне

•.•.•...•.•.•.....•.•.•.•... _.•.•.•.•.. ..,

обговорення.

Тому

Редактор Є.

почувають

ФЕДЯR.

- '

Зрlджевий та прнродвнй газ шнроко ВНКОРВСТОВУЄТЬСJl в побутІ, але прн невмІлому та неправильиому користу­ ваниl вІв небезпе'ПІІІЙ.

ф

няної 'воєн , офіцери запасу, колишні фронтовики, ДРOlВО­ ДИЛНlсязустрічіз Героями

РаДЯНСblКОГО Союзу . На ек­ ранах міськото 'кінотеатру і

ДОТРИМУЙТЕСЬ ПРАВИJI КОРИСТУВАННЯ ГАЗОВИМИ ПРИJlА­ ДАМИ, З6ЕРІГАЙТЕ Іх У ЧИСТОТІ ТА СПРАВНОСТІ,

Киргизька РСР . У відрогах Чаткальського хребта на пло­ щі у 23 тисячі гектарів.розки­ нувся Сари-Челекський запо­ відник надзвичайно краси­

.в с.іЛЬСЬКИХ будинках ,ку:ль­ l1У'рИ деМОІнетру.валися ,кіно­ фІльми іка IВIЙСЬКQ<Во-па'Т'рlо­

Т'Ичн.у тема:тику. Ирі,м цього, ІВ біЛЬШОС'l'і ОРГдJнізацій ДТСААФ ,Відбулися зма,ган­ ня з рі'ЗНИХ ,ви,щі:в ,вlйськово­

вий куточок природи, взятий людиною під охорону. Тут

п-РИlкладного

кабани і ведмеді, норки, ЛИСІІ­ ці, зайці і багато інших тва­ рин. На схилах гір і в ущели­

ЦLкаJЮ

вечори з

Цікаво оформити наочну агІ­ тацію,

На них 'з доповідями

,ВИСТУ,ПИЛИ

б

зустрічі

гуртожиткІв

клейонок ,

багатьох

ня, rвинликане п 1дго:товкою і пр оведенням ,всесоюзного ,мі­ с,яч,ника обаронна ,масової роботи . На промислових під­ IПриєм ствах, ~Уідовах, птахо­ фабриках, :враДГОСlПах і шко­ лах :відбулися У'РОЧИС""l1і вечо­

ри,

роБІтничих

фарба та

організацj ях Товариства

Оп:рияиня Армії , Авіації і Флоту наШОl'а міста і райо­ ну

не­

радІорепродукторів,

брудно,

чинну,

кових оргаНізаЦІй . Побувавши на мІсЦІ , ближче познайомив­ шись з ЖИТТЯМ робіТНИНіВ , ке­ рІвники ПМl{-15 могли б бага­

Зо­

німнатах

організували

ос­

достатня увага і відсутнІсть належного контролю з боку ке­ рівників пІдприємств, профспІл­

нарІ ­

ньому .

наш

б

з

Що показав реitд-переВіР~ ' ЯК ВАМ ТУТ ЖИВЕТЬСЯ'

натах

«l{омсомольського

У первинних До'бровільнога

в

на

було

Однією

привітний ,

астаннього

жалю

в

кухнях

меш­

чужим , і розлучився з ним без найменшого

деяних

тут

Яний

рідним,

ньому

крема,

на

і

своїх

життя

можна

Сю­

них друЗі,

зустрІчають

нецікаве вистачає

працю­

ють вечарами над книгою . ди

чимало

їх

чимало.

новних,

кань мешканЦІв як на санітар ­ ний стан гуртожитк у , так і на

нлуб, бібліатеку , палац спар­ ту . Та під вечІр маршрути ба­ гатьах зійдуться в адній тачЦі

-

чули

Напевно ,

назвати

ВитІк газу

міщення

мешкають зубрн і козерогн, олені і косулі. барсн і рисі,

,с'порту.

пройшлораЙОНlне

3М.&гaftня з ,кульової С"гріль­ би .1з дРі6нок,аліберної І1ВИН­ тівки. Активну участь у ЦЬО­

нах

ростуть

арча,

може призвести до нещасних

випадків,

то ­

му в разІ ВИJlвлеНИJl його перекрвйте негайно крани иа газових приладах чи вентиль иа баловІ. ПровІтрІть при­ і

винличте

слюсаря-гаЗІвника

для

виявлення

причин ,вито.ку газу та лl'квідації його. Не ДОЗВОJJJlйте ко­ ристуваТИСJl газовимн ПРИJJадами дITJIМ, а також особам , що не проходили спецІального Інструктажу.

Не встаиовлюйте иа

газовІ ПJlИти

великі

бани

для

ннп'ятіння та посуд, що займає одночасно дві-чотири кон­

тянь-шань­

ські ялини, ялиці, дикі lІблуні, алича, груші, грецький горіх. Зараз на Сари-Челеку liеба­ чено великий сніг до метра ГЛ . llбиною. Важко в таку зиму звірям і птаству . На допомогу їм приходять люди влашто­ вують !Годівниці, прокладають

фОQ.ки . Не залишайте без нагляду ДіЮЧі газові прилади . ПереВІряйте тягу в печах, котлах та гаЗИфі:кованих ко­ лонках і при вІдсутності тяги негайно припинІть опален ,

ра<дГоапу «ЗО'РЯ:l> 'та 'іIНlllIИХ.

дороги

.

На фото: зу6ровад Турусбек Чокотаев запрошує своїх «ви­

якІ проводять технІчне обслуговування.

'му

:взяли

:ПРИЄМСТіва'

/lюманди

'зв ' язку,

під­

тресту

«l{Н~/IШІЛЯJ{lБУіді>, мостопоїзда .N! 814, , l{ИЇВС'blКОЇ ,пт,ахофдJб­ рики, 'ЗдJВОДЬВ ІНестандартиОіГО

КОМlY1НaJlЬНОГО

обладнання,

ШИІНореМ'ОІНТ.ного,

На

перше

.пластмас,

.мlсце

'ЗlМaJГаннl ,вийшли

в

цьому

дтсаафищl

тресту «l{ИЇВШЛЯJсбytд»(ГО­ лова Іпервинної організащії

В:

ГОРДОСНКО), :на друге

хованців»

ну).

'разу

не

пре.ЦС'Т~вили

.ні

своїх

ікома:нlД.

Перви.нні орг а н і з а ц.і ї ДТСААФ , КОМІтети комсо­ JМОЛУ

повинні

водопою.

ВсІм абонентам , що користуються газовими приладами забороняється їх перенесення, демонтаж та монтаж сво · їми силами та без технІчної документацІХ.

на обід. (Фотохроніка ТАРС).

Ці роботи по газифlкації дозволяється виконувати спе­

'Узагальнити

І

33ІНріil1ИТИ lДош~ід , :на'бутий пЇ!д 'час ПіДГ<JТОВКИ і прове­ 'деННJЯ місяч;ника обороНlНО­ ,масової 'роботи, аКТИВlзува'ти ,діlяль:ність оборонного 'това­ рист.ва.

О. МАЛКОВ, ГОД08а райкому ДТСААФ.

ГРОМАДЯНИІ ДОТРИМУйТЕСЯ

ПРАВИЛ

І

l{ОРИ­

...._._._.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.. Контора

класу. ,Значення робіт К . Е. Ціо.1ковського. Успіхи СРСР в освоєннІ космічного простору.. 12.10 .Тру­ довий переклик. . (Дружба і змагання харківських турбобудівників і буді ­ вел btlиків Нурекської ГЕС). (Харків). 12.45 - Телефільм .Сереl!ада. . 17.05

8

ВІВТОРОК. Перша

6

БЕРЕЗНЯ

ЄМ Н ИЦЬ

живої

біології. ковського

природ и. .

ОЛlм.шада

з

Творчи й веЧІР . Мос­ академічного театру Ім . В .

10.1 5 -

12.30 -

.Тваринницт­

во у дарний QuJOHT. . 12.45 Ш ум ан. «Любов і життя жінки •. .Шахова школа •

докум е нта л ьних кіностудй: .На

. 13.40 -

Р.

13. 10

Програма

фільмів ЛИТОВСЬКОЇ сталевому острові •.

, Останнє літо на хуторі •.• ЗнаЙти се­ бе.. . На святі • . 16.15 Програма

передач. пар ус

16.20 -

одинокий. .

В.

Катаєв .

навчальна

.БІЛІЄ

передача

з літератур и. 17.00 - Кольорове те ­ лебачення для дітей . • Подарунк" дру­ з ям •. 17.30 «Творчість народів сві­ тр. 18 :00-Нови н и . 18 . 1О-.Р і к третій. вирішальний.. .Вол з ьки Й . автомобільний . . (Передача друга). 18.40Фільм,концерт

.БлискучиЙ

ШАНОВНІ

дивер·

тис мент. .

19.00 - «Москва і москви­ чі. . 19.45 Кольорове телебачення . О. Афіиогенов. .Мати своїх . дітей •. Телевистава . 21 .00 Інформаційна програма .Час •. 21.30 В ефірі .Мо­ Концерт,огляд самодіяльних виконавців ра д я нської пі с ні . (Переда· ча з Ки€ва) . 23.00 Новини. Програ­

(Дніпропетровськ) . Оголошення. 18.30 'Я ма л юю пісню.. ник

і

час •

.

Виступ

філармонії, УРСР А.

риваюТЬСJl пІд час СИJIЬного вІтру, сиlroпаду І ожеледІ .

Будьте осоБJJИВО обереЖнІ на ВУJlИцl, БІля будииків віСЛJl або під час СИJJьного вІтру та снІгових обвалІв з буднвків. Прн ВИJIВJJевнl обlрвавих, таких, що лежать на зеМJJI або звисають, проводІв виконуйте правила безпекн : ие доторкайтесь до проводів, . не підходьте до них ближче Jlк-на 10 метрів, сповІ­ щайте про оБІрваві проводи диспетчеру РЕМ по

заслуБоRка.

18.00 PeКJIaMa . фі.1ьм-концерт 18.45 - ,Письмен ­ л ауреата

Держав-

тел. 19-3-88 або черговим пlдставцlі в с. ЛІтки, с. Гого­ лів, с. РУДIIJI. Прн відсутності ЗВ'JlЗКУ повідомте мІсце­

ної премії УРСР імені Т . Г . Шевчен ­ ка О . Левади. 19.00 Інформаційна ПРОГі>ама .Вісті.. 19.30 - Прем'єра ХарКІВСЬКОГО телебачення . Телефільм 'Катерина Твердохліб.. 20.05 - Кон ­ церт

з

творів

молоднх

e'GtМ'

вих електриків.

Попередьте Інших про небезпеку, оберIrайте оБІрваний

провІд до приБУТТJl електромоитерlв.

композ ито­

рів. 20.45 .На добраніч . діти ! . - -Програма .Час • . (М) . 21.30 дожній фільм ,Старша сестра.. - Програма передач . ш:атоп 'I:)(ЯC;JI:)zJТ

ГРОМАДЯНИ!

СМЕРТЕЛЬНО НЕБЕЗПЕЧНІ. Проводи найчастІше об­

Наша афіша . 17.10 .На голов­ них напрямках п·ятирічки. . .Будова на б ирає СИЛИ ' . (БудіВництво другої ч е рги Львівського автоБУСI~ro з&во­ ду) . (Львів) . 17.30 - .За ПОКJIиком серця.. Концерт·иарис про соліста

Дніпропетровської женого артиста

ГромаДІПІН! В сІм 'і, І в школІ, на виробництвІ роз'яс­

21.00 Ху­

нюйте про небезпеку при пошкодженні електролІній.

23.05

~ ~ ~

,....."., _ _ ІНДВКС

11 .00 -

Друга Пр"ограма-УТ Тел е візій н і вісті .

ТЕ.ІІЕФОНИ:

Д8КТОР8 CI.llloC.Koro

передач.

61964.

Газета ввходнт. у ."торок, сере..,. а'.твнцlO 1 cy6oтJ.

лодість».

ма

.. Броваригаа • .

ОстерIrайтесь обірваних проводів лІній електропереда­ чІ. ДOтopKaВНJI або иаБJlИжеННJI до обірваного провода

-

програма-ЦТ

Прогр а ма передач . 9 .35 Но ­ ВИНИ . 9.45 Для ШКОЛЯРІВ ..• ~o та·

9.30 -

_

радгоопі,в

провадити

СТУВАННЯ ЗРІДЖЕНИМ І ПРИРОДНИМ ГАЗОМ.

участь одиі ,і 'ті ж

А пеРВИНlнl ОІргаНі'защlї за!Во­ 'добу.діIВllЮГО КОМобlнату, заво, дl.в торroвелын'го машино, будytВання, іПОІРОШКОВОї :мета­ лургії , аІВ'тотраIНСПОРТНОГО

і редуктори,

вдома їх ремонт . ЦІ роботи виконують слюсарl-газіВНини ,

ф

Необхllднові,дзначити , що ОБ райоН'Нихзма.ганНіЯХ беруть

і

нлючати та підключати балони

цІалІзованим буді' веЛblно-монтажним організацlям.

Маяковського.

команДи.

.

l{атегорично заБОРОНJlЄТЬСJl абоl;leнтам переносити га­ зобаловиl уставовки з одного приміщеШfЯ в Інше, вlд­

-

нома:нда лідприєм,ства зв'нз­ ну (голова В. МиронеНJКО), на третє IНОІмаНіда l{иї,в­ ської птахофalбрики (голова В. ШIВі'рет). В особистому ,заліку серед чоловіlКЇ:В IнаЙікращих резуль­ TaTJIВ доБИЛИ'СЯ Сl1рIЛЬЦl­ спюртс.мени А. ГавРИКОІВ з пlДПРИЄМСl1ва ,зв ' язку ,І В. Гера,сИ'мов 'з 'треету «l{иїlВ­ шляхбу.ц » . Серед жlНQН 'пе­ рем ОЖЩЯіМ и етали Н. Осо­ іВець і В . Юрасирова (трест «l{иївшляхбуд» т,а Г . СОІКО­ ЛOlвсь'ка ,(пі'дприемство зв'яз­

JI~ДПРИЄМС11Ва

до

ня

r.AIKTOPB - 19-3-82, ,вступииu ре. \"9-4-4, Ilдпо.IД8n.ИОro ceвpeт8p~, .Іддlnу

господарстаа, корес:осщдевта

IІlсцевого радІо-

, 1І0алеИИJl 19-З-18, .lAдInl. роботв фотокорес:оОRдевта _

'

ПРОlІвслоаос:тl,

118совоl

19-4-67,

11 .15-

фільм·концерт .Весняні ритми.. 11.35 • Шкіл ьниЙ екр а н •. Фізика для учнів

Броварська друкарня.

Київської

області, вул. Київська,

154.

Телефон

- 19-4-57.

Зам .

1225-9752.

#37 1973  
Advertisement