Page 1

Opottemapi

ІСіх крr~-Ін. -єдмйтеся!

ОБГОВОРІО€МО ПИТАННЯ ДАЛЬШОГО -РОЗВИТКУ

КОЛГОСПНОГО ЛАДУ І РЕОРГАНІЗАЦІІ МТС о

о

о

Технічна допомога колгоспам Орt-ак Б,оа~~ р•І-~ -*"t! ~01!8-WЬІ· п p-rii Ук"t••-

,..

Палко схвалюючи рішення лют­ невого Пленуму ЦК КПРС і тези «Про .М. С. Хрущова доповіді колгоспного розвиток дальший ладу і

реорганізацію

тракторних станцій»,

машинно­ колективи

промислових підприємств

Украі­

заходи в сПраві ни здійснюЮть подання технічної допомоги під­

s

..Uc • • ~­ 1-..-r•••* чвtачhІ lfttl!ft)Ї raserи r. Н. вмств, зокрема ливарnо-nрокатв~

шефним

колгоспам.

Виробничники киівських заво­ дів «Більшовик», «Червоний ек­

пише го заводу, деревообро6ного комбі- скаватор », ПроАдемось, Тарасов. Горького, імені полю- вату. А між тив вови, як і ком- «Ленінська кузня» та інших при­ Броварах, по віи, буємось його новобудовами, по- сомольtькі організаціі, дуже ба­ ступили до виготовлення великої перспективним гато могли б зрооити не тільtи naprii запасних частин, укомплек­ з знайомимось планом розвитку молодого міста ва території підприємств, але і ва тування « сумок тракториста » з на найближчі роки. Ще ве,8;авно ВУЛИЦЯХ, ПЛОЩаХ, ЩО ПРИЛ.ІП'аЮТЬ набором різних інструменrів. На початок весняних польових робіт ми пишалися тим, що кожних 20 до них. за благоустрій і комсомольці і робітнича молодь У боротьбі -30 хвилин комфортабельвий ав­ зі столицею високу санітарну культуру рідно­ Киівщипи вирішили укомплекту­ нас зв'язує тобус відіграти вати інструметом та устаткував­ покликані міста республіки, а сьогодні у хаті май­ го же

броварчаняна

' кожного

-

значну

роль

комітети.

вуличні

nям

100

Ровенська область. З великим піднесенням обговорюють кол ­ госпники сільгоспартілі імені XVI 1І партконференції с·арненського району ТЕ"Зи доповіді товариша М. С. Хрущова «Про дальший ладу

розвиток колгоспного станцій'>.

і

машин но-тракторних

реорганізацію

XVIII партконферен­

На фото: партійні збори в кoлrocru Імені

Пленуму

ціі. З доповіддю про постанову лютневого виступає

голова

ЦК КПРС Праці

Соціалістичної

Герой

сільгоспартілі

С. В. Осокор.

(Фотохроніка РАТАУ) .

колrоспних •айстереиь,

Фото О. Платонова.

tl:t------Але як викоnом міськради, так навчити професії слюсаря-ремонт­ ------~ профілю .150- туються різні верстати, різальний силами підприємств, економічного Києва і до Києва. Небагато, пр~ і депутати не підтРИМують з ви­ ника широкого радіоприймач, ми напеаноrо зв'изку, не спря­ 200 молодих колгоспнпів. і, як йде часу, і міряльний інстРумент, зварю- району устаткувати ремонтно-ме­ підшеф- вальні апарати. Практичну допомогу телевізор, звичайвим явищем у мовують іх дія.n~оність ва викомайстерні в 200 сільханічні руху

розклад

електропоІЗДІВ

з

кожній POARHi стане гаЗова плит­

ним копгоспам подають машинокоикре'Мих завдань. і службовці Віи- госпартілях. Робітники Коли заходить мова про бла- будівникИ Харкова, вони беруть ницького масложиркомбінату взsПосилюють технічну допомогу чить про певпивний ріст вашого гоустрііі міста, працівники комун- активну учас'fЬ у будівництві ме­ ли зобов'язання допомоги підшеt- підшеф.иим заводи колгоспам гаражів і ному колгосnові « Зоря» Тивріа- Дніпропетровська, Одеси, Криво­ заможного і культурвого життя. госпу часто посилаються на не- nиічних майстерень, нання

ка і багато чого іншого, що свід­

І як раз у той же день, коли одержали лист Г. Н. Тарасова, до редакції зайшла броварчанка Клавдія Михайлівна Бойгот. Пер­

А між mм асигнувань. справжНJІ причина не у коштах,

дохват

навісів, у иавчаnві кадрів слюса­

ського району створити ремонтно- го Рогу, Полтави та інших міст

рів, токарів, зварників, електри­

Заводські спеціалісти Украіни. читають в колгоспах лекції на технічні теми, беруть участь у створенні там технічних кабіне­ тів . (РАТАУ). вирішено

виділивши для технічну базу, заводу цієї мети токарний, свердлилLмашинобудування ний верстати міг кілька років тому одив з ак- транспортиого і електрозварfflші слова, які ми від неі почули, тивних депутатів міськрада тов. організує в кожній підшефній ар­ вальний апарат, а також необхі.tбули: «Може, ви нам поможете, Jtулажин 'Ф. без спеціиьвих на тілі маістерню для поточного ре­ ві інструменти . На засіданні Віна у відсутності ініціативи. Адже :ків, ковалів.

Колектив

більше ми вже не в силах терnі­ те асигнувань, а ВІІІUІючно з АО- монту машин. На ХТЗ комплек­ ницького радиаргоспу ти» . Ось кілька рядків зі скарги, помосою гро•аАСЬЖОСТЇ YC'I'ITltY•aTИ в центрі Броварів прекрасний яку привесла ця жінка . Київський комбінат БудІвництво «М:и, група тру,ц.~щих сімей, сквер, де у літвій час з великим На площі Перемоги почалось п .реси живемо у Броварах на вулицях задоволенНJІм проводять години будівництво цирку. Спеціальними 3акіnувтьи будівництво пер­ ім. JІеваиевськоrо та Пжастуись­ свого дозвілла трудящі , особпиво гідравлічними установками в май­ база моло,8;Ь. Хай ів~атииа т. Кула­ шої -.ерrи Іиівсьхого комбінату розташована ка. Поблизу бутньому цирку арена буде пере­ «3аготскотооткорм ». жива послужить прикладом для преси. Що»rя він випускатиме творюватись у водний басейн. В райконтори Нечистоти з цієї бази вже почали багатьох інших депутаrів міськ­ п'ять мільйонів примірників га­ новому цирку намічено обладнати зет. Річна АРУКОВана ПJЮАУІЩія затопляти дві хати і добирають­ ради. приміщення для репетицій студії, міль­ 50 ставоввтиме комбівату весна Увійшла у свої права ся 110 остаииіх. М:и вже скільки для йойів Журналів і брошур. час найспри•тuвішиі цієї керівникові раз говериаи

пового цирку в якій молоді артисти оволідва­ тимуть

майстерність.

цирковою

Передбачено також зробити кри­ тий двір для прогулянки тварин.

будинку-цирку Спорудження намічено закінчити в 1960 році.

(РАТАУ).

- - -----

контори т. Бартену, щоб ваив які-небудь заходи, а він тільки те і робить, що обіцяє». При перевірці СІЩИ'И виsвИJЮ­ квитори «За­ ся, що в районі антисанітарія готскотооткорм»

проведенв•

всьеrо

корпусі бу­

У друкарському

комшІекеу ро­

біт по благоуfГрою, посцці фрук­

дуть набиратись

тмих і де10оративних ~рев , на­

13

і друкуватись

цими цеитрал:ьиі газети з доставлених від6улас.а кої Ради, ика у зв'.а:~ку з у К.-їа матриць. В одиому з кор­ визначила днями, томашини потопають у багні. І цим невідкладні завдання викон­ пусів комбінату розмістяться ви­ кому, пьстіАних комісій, депута­ давництво «Радянська Україна » , це вже не перший рік. рішеннІ про те , ре,8;акціі газет і журналів, теле­ Не багато краще і на РЯАі ів­ тів, прRЙВJІJІ& особJІИВо щоб у квfrні провести міСJІЧИИJt графне агентство Украіни. ших вулиць Броварів, поблизу промисл~вих підпрИємств по озелевеивю міста і Р~t..-пере­ (РАТАУ) . і торговельних закладів. Вже де­ вірку савітарної культури. справа рейА :Місявп, реsмови кілька років тривають 11 ls Прове.-емо ж про наведення елементариого п~ всього иаселеипя. \1

n.к7н СТ0о118ЦІ

його, товарипrі

ореаар.ави, так,

площах, на розвилці доріг, що ве­ щоб у вас більше не було таких

ЩО ПОТОП&ЮfЬ У багні. Поеа,цнмо за цей місяць •іськр&,ци (голова т. Іtакуи .М.} тисячі ,цереJ!, щоб у найбпачі бореться за роки всі наші хати, сарон під­ вкрай незадовільно виконання РЯАУ важливих пунк­ приввств, установ, шкіJІ і куль­ з&ІUІ~ів пот~ тів иаuзу виборців про благоуст­ турио-побутових

АfТЬ ва Гоголів і СемипоnІtИ, а віЗ, С"д~б, :К}'ТХЇВ, ак каауть, і ,цосі там. Виконком

рій. міста

і

високу

санітарну

культуру.

Питання благоустрою, санітар... ної культури посідають ще не­ значне місце і в роботі проФ-

У 71 Киівській середній шк~ цій справі подають

пали в зеJrені Аерев. Бровари можуть і повнині ста­ ти зраз~tом благоустрою і високої санітарної :культури для щих всіх еіл району.

трудя­

J>a.uacьvol УІrраІвв

Тут займаються дівчатка з 7 ють потрібні меблі, посуд. Иду­ масу. Вони вчаться шити, го- чи назустріч побаж.анНJІм учнів

освіти Міністерство і батьків, тувати їжу, прибирати кімнати. 71 школи до- УРСР розробило nрограму курсу 3а прикладом мщІодство запроваджено

СЬКlИ обJІ&СТl велику допомогу в

ІІ.,.А nоліцІї. І все ж перед початком другої діі з ярусів пролунали вкrуки: сХай живе Горький!», сХаА жnе евобода!:t, «Геть самодержавство!•. Одно­ псметІ.ІІн

Киівська студія кіноактора У Києві створено студію кін~ вивчають всі основи кіномисте­ цтва, техніку слова, фехтування актора. БJПЮЬко 50 чоловік і т. д.

Поu.ц з участю в з'Аемuх но­

скників театральmrх учбових за­ вих кінокартин студійці а,ційсвю­

кладів під керівництвом чених

режисерів

.цосвід- ють постаІЮвки спектаІtлів.

(PATAf).

операторів

Турнір найсильніших шахісток Почавс.а

фінальнИй

шаховий

турнір на першість Украіни серед zінок. У aмaraНfli беруть участь

18

иаІtси.льніших шахісrок JМ!с­

пуб-ліки.

16 квітня. (P!TAJ).

Турві}' триватиме де

семирічвих

для

(РАТАУ) .

·

О. М. Горький у Києві

1905 рік... Соо~овцовськиА Rwoв бурхпивиА театр у І(кєвІ, який мІстився в будиику иииІш­ иьоrо драматичноrо театру Імені Івана Франка, ставив 5 JІID1'0f"o n'єсу О. М. Горького сДачники". В aepetl881teнo•y задІ fув присутній поа~леииА

"!Кне в nартер

в ба.га- ,цомово.цства

тьо~u школах. Украіни. У Сталін-І середніх шкіл.

рево..ІІюцІАнІ

прокJІама­

ціІ з портре'І'ОМ О.ІеJІ:СІІІ Максммовича, икий був

ПетроnавJІовськіА фортеці. т8Аі в ув'изнениІ в Проuамаціі почJІИа.писІІ словами: севободу Горь­ поо~ум'11иому борцеві за щастя народу!,.. кому Про цю подІю в КиєвІ ровповідає пожовті­ вІд часу документ, який зберігся в Цент­ рtJІьиему деJНКНІЮму Історичtюму архіві УРСР.

.11111

артистів театрів Украіни, випу­

промислові

Вони виділяють ресаубліnиських газет і 19 лі створено кабінет домоводст- підприємства. на обладнання кошти школам обсмаком зі але просто, Це ва. веденвІО зрааковоі чистоти у кож­ ЖfPII&IIift, & також « Правда », квар'l'Ира. кабінетів доиоводства, закупаву­ інші ставлева двокімнатна ному куточку міста. Сесі• місь­ «ИзвестІІJІ», та «Труд»

прийняла такі розміри, що і ав­

рядку на ~евтральиіі і базарній

Домоводс:rве-вовиІІ предмет у школах

зв'язано з 5агато .місць у столиці Украіни wоа6утнім Ім'ям вмикоrо пис:ьменника. Він при­

і:ца у Киів, лю6вв ioro, иаз.. вав одним з наА­ ІірасивІших і найчарІвніших міtт у нашііі країні . Ваерц~е О. М. Горькd вlдІідав Київ у 1891 пам'ятии­ з Історачними роцL Він :.иайомивса kами стародавнього мІста, цІкавився життям тру­ ,цящах.

Енгельса На фасадІ будинку .М 6 по вулиці деurку з написом : сВ встаttоuено мармуре8у • .оатні-JІИСтопаді 1914 р. QЬО!ІІу будину ЖИВ ОСНОВОПОJІОЖНИК радЯІ!СWС:ОЇ .Іітератури, ве­ .ІІІІКІІЙ роdісьхиА ПІІСЬМЄИІПІК 0. М. ГорькиЙ". ПІд час свого перебування в Києві в 1914 ро­ ці Оо~ексІй Максимович був під суворим нагля­ .цом noJІiцlt. Неиажа!О'Іи на ~е, він взяв активну

киівсь­ участь в організації страйку робітинків ких хлібопекарень, спрямованого nроти імперІа­ лістичної війни.

Восени 1916 року, в третІА свій приїзд, вели­ кий росІйськаА письменник також прожив у Киє­ ві близько 2-х місяців, часто зустрічався з ро­ прогресивної інте­ бітниками і представниками лігенції. У

19Z8 р.._і, повертаючись з Італії в Радян­

через проїжджав ський Союз, О. М. Горький Київ. Привітати любимого письменника на вок­ зал прийшли тисячі трудящих. На привокзаль­

мітинг, який

ніА площі відбувся багатолюдинА

вмився в 11скраву демоистрацію нерушимої бра­ терської дружби росіАського і українського на­

родів. Кияни св11то шанують світлу

пам'ять

О.

М.

Горького. Roro ім'я, близьке і дороге серцю кож­ ної радянської пюдиии, присвоєно одній з цент­ ральних вулиць міс1 а, Київському верстзтобудівному му інститутові, швейній фабриці.

педагогічно­ і заводові

28 -- березня минає 90 рокіа з дня народжен ня 0 .. М. Горького. Трудящі стоЛиці Украіни ши­ роко відзначають цю пам'ятну дату, відвідують rорьковськІ місця. В робітничих клубах і пала­ цах культури, в музеях і бібліотеках влаштову­

ються виставки фотографій, картин і літератури,

що відображають життєвий І творчий шлях . ве· ликого. письменника,

невтомного

борця

за

тор•

жест во комунізму...

С. Харитонов. (Кор. РАТАУ) .


СТАХАНОВЕЦЬ

Серна, 2~ ~я 1968 року.

ЛЕКЦІЙН-А ПРОПАГАНДА­ ВАЖЛИВА ДІЛЯНКА ІДЕОЛОГІЧНОІ РОБОТИ Історична постанова лютневого Пленуму ЦК КПРС і тези допові­ ді Микити Сергійовича Хрущова

майстрів З 'І

сколихнули наші села, виклика­ ли нове могутнє політичне і тру­

дове піднесення.

поширення

в первин­ Товариства

політичних

знань

і

відбудуться

19

збори,

-

квіт­

ня районна конференція Товариства. При проведенні

ри, інтелігенція, як і всі радян­

звітно-виборної

ські люди, палко вітають і схва­

керуватися

люють нове батьківське піклу­ вання рідної Комуністичної пар­

кампанії

Статутом

с.nід

Товари­

ства та інструкцією сПро по­ ·рядок проведения з'їздІз, кон­

тії.

Було б проте не вірно сказати, партійна організація вже все зробила і робить для того, щоб довести до свідомості

для

звітно-виборні

механізато­

що наша

квітня

організаціях

наукових

Всім серцем і

душею колгоспники,

15

до

них

ференціІІ

організаціями

союзного

товариства

Все­

д.'ІЯ

по­

ширення ПОJІітичиих і наукових /знань».

високих

врожаїв

сіль­

ськогосподарських культур і ви­

сокої продуктивності тваринни­ цтва. Мало прочитано лекцій на науково-атеїстичні теми

-

тягом року всього лише

62.

Звітно-виборні збори ну конференцію

про­

і район­

сдід

провести

під знаком ділової критики і са­ мокритики недоліків в лекційній пропаганді

і

окремих

лекторів .

Маємо поруч з тим докладно оха­ рактеризувати роботу кращих ак­

Київська область. Київська МТС Києво-Святошинського району

тивістів Товариства, які невтом­ но несуть в маси слово

почала продаж тракторів , комбайнів та інших сільськогосподарсь­

нашої

ких машин колгоспам. Сільгоспартіль імені Ілл іча купила

партії, активнІ> допомагають пар­ никамн криється значна строка­ тійній організаціі у комуністич­

тори, І комбайн і більш як

найширших мас трудяЩих глибокий зміст цих документів, які тість. Для трудящих с . В.-Л:имер­ ному вихGванні трудящих, мобізнаменують собою нову величну ка, наприклад, де первинну ор- лізаціі іх на успішне виконання епоху

в розвитку

колгоспного

ганізацію Товариства очолює ко-

ладу. Ми зробили тільки перший муніст т. Тарасенко М., прочитакрок У цьому напрямку.

но за рік і

3

місяці

117

завдань партії і уряду.

збори, збори колгоспників, про-

на садибі машинно-тракторної станції.

лекцій, також показати, як окремі лекто-

(Фотохроніка РАТАУ).

ведено ряд бесід, прочитана одна лекція, яку, до речі, підготовив

голова

колгоспу

т. Монастирський

комуніст

-

колективне

Про проведення громадського огляду

ціИ.

Це допомагає

П. Як збори, ідейний

бесіди, так і лекція були прове-

дені на високому ідейному рівні, але охопл ена були всіма

-

видами партшно-політичноІ

цими

ро-

зробити

аудиторії,

вона

заклада х

.

І

установах,

лекції, іх цікавими фактами приваблює також з метою широкого

дохідливою для

на яку

лищах, на заводах і фабриках, будовах, в радгоспах, МТС, уч-

підвищити з якими він виступає, насиченість бових

рівень кожної

харчу-

вання в мІстах і робітничих ее-

·•

лекцн дуже старанно готується . в е • е е. • •а исокии щеинии рІВень лекцш,

збагатити її фактами з місцевого слухачів, дGпомагає

життя,

рОdОТИ ПіДПрИЄМСТВ ГРОМаДСЬКОГО ХарЧуВаННЯ

З 1.іетою дал~,>шого поліпшення

обов'язків дивлячись на це, він до кожної організаціі громадського

обговорення лек-

розрахо-

вана . Щодо цього дуже повчаль-

тися

· рел 1·г 1·йних

ім звільни- чення до цієї справи

заб . о бон 1·в , служ.бовців,

ВІД

.

1 культурного

б

студентів

пайовпків споживчої

стати активними учасниками гос-

подарського

Фото Н. Цидільковського.

У ПРЕЗИДІ! ВЦРПС

педагог т. Волинко К., але, не-

первинної організації Товариства

,

а

залу­

робітників,

і учн,·в,

кооперації

президія ВЦРПС постановила провести до І травня 1958 року

у-

дівиицтва на селі. Оцінку цю я

боти далеко не вся маса трудя- ним є досвід зазимської групи масовий громадський огляд робоТовариства (керівник т. Карпен- чув від багатьох великодимерчан, ти підприємств громадського харщих села . ко А.), Броварської МТС (керів- і це робить честь т. Волиику як чування. ·

Так в основному обстоїть спра­ ва і в усіх інших селах. Пропа­

ник т. Галімурза П.). Не роблять комуністу-лектору. .

нуму ЦК КПРС лише тільки роз­

бухові, де 'первинна

ганда постанови лютневого Пле­ так, на жаль, в Княжичах, ТреТовариства

ще

організація була

фактично

не

почата нами, і саме це питання повинно бути в центрі уваги звіт­ оформлена, та у деяких інших но-виборних зборів первинних ор­ селах. На цей серйозний недолік ганізацій і районної конференції в роботі слід обов'язково вказа­ Товариства для поширення полі- ти доповідачам на звітно-вибор­ них зборах .

тичних і наукових знань.

Протягом минулого року сила-

лекції, а з початку нИнішнього дуже

рідко у нас

виступають

понад 650. Але за цими J місцеві лектори. Мало залучено

більш-менш задовільними показ- до лекційної пропаганди кращих '<'"~,.,..с~о~..:-~~•,.,_,..,.,.,.

___

...,,.с,..,.,..,

ко~госпного ллд-к Славний шлЯх свого розвитку тьківщина. За сорок років Радян­ ської влади невпізнанно змінило­

ся її Gбличчя.

ведемо

звітно-виборну

місці

25

мільйонів роздрібнених

індивідуальних селянських

гос­

респубЛІкансьКІ,

вариства для поширення політич-

харчуванням,

організу­

вати обговорення цих заходів на загальних зборах трудящих Щі мі· ських і районних нарадах пра­ цівників їдалень, чайних, торгую­ чих з

і

профспілкових

участю

рів

громадських

і членів

організацій контроле­

їдальневих комісій .

Радам профспілок запропонова­ но обговорити підсумки громадсь-

РаІІонна березня

конференцІя

1958

року об

11

робсІлькорів розпочинає свою роботу

28

годинІ ранку в залІ засідань райкому КП

t

Україин.

Цього ж дня об

раІІкому

Украіни.

КП

11

-

-

у rо.ІІІв сіль­

надІсланІ поштою.

годині ранку в читальному залІ бІбліотеки

Украіни вІдбудеться

раІІонна конференцІя радІослу­

хачів.

~..,,..,.,.с,...,,...,.,..,.~

силосозбиральних

(ТАРС) .

До відома рабсількорів і радіослухачів

ганди і агітації райкому КП

467

мадським

----------

ських Рад, всім останнІм

завідуючий відділом пропа-

тисячі

керівникамн

ляду розробити конкретні заходи по поліпшенню обслуговування трудящих і членів їх сімей гро­

Запрошення і анкети для вручення сІ:.nькорам

В. ПинАJОра,

143

кра-

раднаргоспів,

підприємств і їдалень в ході ог­

і місцеві комітети профспіЛок ра- ського харчування.

кампанію

поліпшенню всієї діяльності То-

кукурудзозбиральних

зоб?в'язала

пами

зом з міністерствами, управління-

так, щоб вона сприяла даль~о:му

'----.--.-..----...-..-._..,,..,..,___..,,

і тись технікою, забезпечувати її мірі вичерпали свої основні функ­

комбайнів, правильне використання,

наша ціі. В умовах нової обстановки,

тисяч вантажних автомобі- партія вважає за можливе внес- коли

лів. Високий рівень технічної ос-

ти

корінні

зміни

у

форми

ви-

можна

більшість купувати

колгоспів і

спро­

використову­

Радянський народ докладає зу- нащеності колгоспів і радгоспів, робничо-технічного обслуговуван- вати трактори, комбайни та інші силь до того, щоб в найближчі наявність на селі великої армії ня колгоспів. сільськогосподарські машини, до­

роки наздогнати Сполучені Шта- кваліфікованих кадРів створили Відомо, що в багатьох районах, І цільно перейти до продажу цих ти Америки по виробництву м'я- реальні передумови для піднесен- особливо в зернових, МТС вико- машин · безпосередньо колгоспам. са, молока і масла на душу на- ня наших колгоспів на вищий нують переважну частину польо- Така система дасть змогу про-

Локорінні перетворення стали- селення. ступінь свого JЮЗвитку. ся і в нашому селі. Перемога кол3 розвитком і зМІцненням колВ цій справі величезна роль госпного ладу ознаменувала со­ госпної економіки зростають при- машинно-тракторних станцій. На бою перехід на соціалістичний бутки колгоспів і неподільні фон- першому етапі колгоспного бушлях мільйонів роздрібнених се­ лянських господарств. Вона вря­ тувала величезні маси бідняків і батраків від куркульської ка­ бали, від злиденного, безпросвіт­ ного життя . Тепер в СРСР на

радпрофи,

партія. Пам'ятаючи про це, про-

_ _ ,.,....

НОВИЙ ЕТАП "К РОfІВИТК"К пройшла наша соціалістична Ба­

1 Є ВаЖЛИВОЮ ДІЛЯНКОЮ ІДеологічної роботи, яку проводить

за останній час,

було для трудящих району 1193 по ряду найважливіших тем ще

Президія ВЦРП~

ми торгівлі, споживспілками, ур­

за~ди йові, обласні , фабрично-заводські кого огляду підприємств громад·

Недивлячись на поширення те- них і наукових знань в. районі.

ми місцевих лекторів прочитано матики лекцій

року -

І

Ле~щйна пропага~да

КовалевськнА, інженер МТС по €. О. Шаповал, голова колгоспу

імені Ілліча М. І. Шпаченко і головний інженер МТС І. О. Гринь

На звітно-виборних зборах _слід

нова лютневого Пленуму ЦК кількості лекцій в окремих під- з лекціями на антирелігійні теми Один з важливих

трак­

На фото (з~ іва направо) : директор МТС П. Д. Рибалка, брига·

опву.б~І·кісолвяантаогпоо,стяа~ На звітно-виборних зборах елі~ Товариства с. В.-Димерка, напривт. пДржесеІ.жбеул~йа " " викрити причини недостатньо! клад, вже тривалий час виступає цьому питанню відкриті партійні

4

різних сільськогосподарських машин.

д_ир трактор ІЮІ бригади Б. П . сІЛьськогосподарських машинах

Візьмемо для прикладу пар- а у Семиполках - не меншому ри працюють над підвищенням тійну організацію заворицького селі (керівник Товариства тов. своєї пропагандистської майстер­ колгоспу ім . Кірова, яку очолює Грамак) - тільки понад 30. ності. У первинній організаціі

КПРС, тут відбулися присвячені приємствах, колгоспах.

40

ди, підвищується оплата

вих робіт. Отже , колгоспники виявляються неначе усунутими від головних знарядь виробництва тракторів та інших машин. А це

дуктивніше використовувати техніку і робочу силу, збільшити виробництво валової і товарної продукціі в розрахунку на сто

праці дівиицтва МТС буЛи найдоцільні- заважає більш ефективному ви- гектарів земельних угідь і зни­

колrоспників. Неподільні фонди шою формою державної допомоги користанню робочої сили і техні- зити її . собівартість. в колгоспах збільшилися з 63,1 колгоспникам у зміцненні іх гро- ки, означає наявність на одній у постанові Пленуму Централь­

мільярДа карбованців на початок мадського господарства. Вони ста- і тій же землі двох господарів ного Комітету Комуністичної пар1953 року до 98,6 мільярда ли велвкою політичною і органі- - колгоспу і МТС . Виробнича тіі, а також у тезах доповіді то­

карбованців на початок 1957 заційною силою, навколо якої практика підказує, що тепер У вариша М. С. Хрущова « Про року. Грошові і натуральні при- селяни об'єднувались у виробни- цьому нема ніякої потреби. , По- дальший розвиток колгоспного бутки колгоспників від артільно- чі кооперативи і переконувались двшний управлінський . апарат ладу і реорганізацію машинно­

подарств, які існували 30 років го і особистого госшщарства з в їх перевагах перед дрібними МТС і колгоспів веде до зайвої тракторних станцій » підкрес­ тому, налічується близько 78 ти­ розрахунку на одного працюючого індивідуальними господарствами. витрати коштів, до збільшення люється, що машинно-тракторні сільськогосподарсь- станції повинні бути реорганізо­ сяч КОЛГGСПіВ, 8 ТИСЯЧ МаШИННО­ збільшились У 1957 році порів- 3 допомогою МТС Комуністична собівартості

траКТ()РНИХ станцій і

5.800

рад­ няно з

1953 роком у порівнян- партія

госпів. У ее це результат успіш- них цінах на

ного перетворення в життя зна-

33

проценти .

здійснювала Технічний кої продукції . прогрес на селі, технічно переЛюТНевий Пленум

Величезну роль в піднесенні І озб]Юювала

сільське

ЦК

вані в різні строки з урахуван­ КПРС ням особливостей районів і кол­

госІіодарст- вказав , що в інтересах дальшого госпів у ремонтно-технічні стан­

менитого ленінського кооператив- сільського господарства . мала по- во. На базі .н?воі т~хніки готу- піднесення соціалістичного сіль- ції (РТС), покликані забезпечити ного плану, тужна матеріально-техНІчна база вались кваЛІфІкованІ кадри ме- сЬкого господарства країни, роз- ремонт тракторів та інших маВсенародна боротьба, яка рGз- колгоспів, МТС і радгоспів . Тіль- ханізаторів, Підвищувалась куль- витку колгоспного ладу доцільно шин, технічне обслуговування

горнулась в останні роки за кру- ки за останні чотири роки сіль- тура землеробства і тваринницт- змінити існуючий порядок вироб- колгоспів, продаж колгоспам і те піднесення сільськGго госпо- ське господарство країни одер- ва. вичо-технічного обслуговування радгоспам техніки, запасних часдарства,

привела до

значного жало:

908

тисяч тракторів (у

Тепер, коли колгоспи спромож- колгоспів і поступово реорганізу-

збільшення виробництва продук- п'ятнадцятисильному обчисленні), ні робити великі капітальні вкла- вати МТС, які, відігравши велику тин, пальнGго і мастильних мате­ тів землеробства і тваринництва. 293 тисячі зернових комбайнів, дення у виробщщтво, обзаводи- позитивну роль, вже у великій ріалів, добрив, отрутохімікатів


Серем, 26

І

"'*"" 1958 року.

По сторінках 'І колгоспних

багатотиражних

--Створена рей,І(ова газет

СТАХАНОВЕЦЬ

з

На інкуОаУОfІІ&-Птахівничій станції

Чи все готове до виходу в поле? бриrа.ца вІиu маркерів

некав

отес, а в

.

В цьому році Броварська інкубаторно-птахівнича станція знач­ но раніше, ніж торік, розпочала виробничий сезон. Це дало добрі наслідки. Вже передано колгоспам 40 тисяч курчат і 4 тисячі ка­ ченят. Всього за сезон буде проінкубо­

Вриrада перевірила, як прохо-

складі 10 чоловік перевірила АЄ.ВВХ з вих оrпобель. Борони дить у колгоспі агронавчання. стан підготовки до весиярих по- хоч і' ві,оеІІОІП'fВ&ЛИ, проте не- Занять відбулось лише 5 із 17, льових робіт. Встановлено, що вистічае 8 штуа:. що було заплановано. Особливо

колгосп повністю

зІбезпечениІ

вано

290

тисяч яєць_

На знімку: зліва оператор Ольга Ав­ рамівна

BdJІR та коні не підготовлені незадовільно відвідують агронав­

-

внизу

насінням ярих культур, воно до польових робіт, особливо в чання ланкові Марія Лук'яненко, очищене і доведене до високих бриг.ді ;м 2. Іх необхідно негай- Марія Ворона, Галина Омельчук посівних кондицій. но поставити на відпочинок. та Галина Петренко.

Шевель

біля

оглядає

в

електропульта,

брудері

Фото В.

курчат.

Полотняка_

Під урожай 1958 року вивезНtвистачає 600 мат для парПравління колгоспу обговорило ли 18 тисяч тонн добрив із 23 никоівиХ рам. Виготовили 50 о наслідки рейдової перевірки. тисяч за планом. Добре організо- тисяч торфо-перегнійвих горшеч- Прийнято відповідне рішення, у вано виробництво добрив у брига- ків ів 800 тися за UJІаном. Нав- якому намічені заходи для вегай-

ді :N! 1 '(бригадир т. Шибіка)

8300

тонн. у бригадах ;м

1

ві.цремонтували

2

та ;м

сівалку,

коло парників не' побудували за- ного усунення впкритих недолі-

не

_

.

два холодних

котки, плуги. На жодному з кін-

.

хисро1 огорожІ, тому часто Із-за

вітрів

ків.

«Праnор комунізму».

затримується

І(олгосп

с.

робота.

---------------------------------

ім.

І(алініна,

Літки.

Го родні культури-всім бригадам Протягом ряду років наш кол­ зібрали з кожного гектара у два госп одержував низькі врожаї з половиною рази більше, ніж у городніх культур 60-70 попередньому році. центнерів з гектара. Овочі виро­ Правління колгоспу вирішило щувала одна малочисельна брига­ У 1958 році овочевий клин рівда, і тому-то багато овочів стіка­ помірно розподілити між усіма ли у бf}>'янах, врожай гинув. рільцичими бригадами. У парни-

В

році частину овочевих

1957

в

1956 році одержали помідорів 70 центнерів з гектара, то в 1957 році - по 200 центнерів, капусти 250. Всього ж овочів

по

мемо

зерно

40

зи та на

лос -

вирощувати-

гектарів

зелений

кукуруд-

корм

50. Добрива -

органо-мінеральних

і си-

50

гектарів. Набага'l"о краще, ніж

ми ланки Д. Половко, М. Гриш­ ко, М. Хр!новськоі. М. Самоііпенко,

в попередні роки, йдуть справи

на парниках. Ранні овочі -- ка­ - посіяли на два тижні раніше, ніж торік. Всього забили 850 рам із пусту, помідори

ральні суміші. Для цього вже за­

За корінне поліпшення стада Три роки працюю

в колгос- уваl'у. Про це дбає наш догля-

пі техніком по штучному осіме- дач: плідників Родіон Жук, нінню корів. Наш пункт облад- який на цій роботі 15 років.

навий, забезпечений апаратурою.

с. Жердова.

по сім карбованців на трудо­

-

день. Галина Хавро одержала на свої трудодні 1015 карбованців, Софія Верченко - 1002. А. Поповко.

••• 1350

П. Шевепь,

кожен

8-10

Одержано перші

агроном.

мо гній у загонах.

с. Богданівка.

За півмісяця

ванців прибутку кролів. Зараз на

понад

ЧАС З НАМИ РОЗРАХУВАТИСЯ

80

tz======

=-======(:(

Протягом останніх років ство­

Всю свою роботу спрямовую на рювмо племінні групи корів, го­ поліпшення стада і У першу ловним чином за рахунок влас­ чергу на повну ліквідацію яло- ного приплоду .. Молодняк від най­

Колгоспникам видається гро­ вості корів. загонах, виготовимо органо-міне- шовий аванс за січень і лютий Штучно осіменявмо корів

Колгосп сІ(омунар:.,

близько

І(о.лгосп ім. Леніна,

ОСТАННІ ВІСТІ З КОЛГОСШВ

вагона із азотними добривами.

Механізатори колгоспу імеКірова торік виконали

агроном.

до посадки кукурудзи тут же, в

тонн добрив, спочатку накопичує­

ні

керує

справляються із своїми зав.цання­

вн~семо під час посадки в лун- фосфат-шлаку. Чекавмо прибуття Щоб забезпечити на гектар не менш як по

на парпиках

200

-

ки.

Роботою

на кожному з

ценrрерів овочів

У вигляді везли 260 тонн калійної солі та

сумішей

пікіровку помідорів разом з огір­ ками.

парпнковод комуніст Ф. Тулупов та бриrадир М. Осьмак. Добре

ДОБРИВІ\ ПІД КУКУРУДЗУ На

вершили у 165 рамах пікіровку капусти. За день-два розпочнемо

ках також працюють люди з всіх

бригад. го­ Боремось за одержання

культур закріпили за рільничими бригадами, розвантаживши родню. Овочі вчасно посадили, добре обробили, як слід зібрали. Результати були прекрасні. Якщо

за планом. У 100 рамах по­ сіяли помідори нового сорту «зо­ ря», огірки,. редиску. Днями за-

1100

весь рік, а з трактористами за два останні місяці.

процентів всіх сіль-

бригадир тракторної бригади. с.

вачами досі не розрахувалося за

кролів, з них

-

В.·Димерка.

корів закріпили бугаїв породи.

Найкращим

••*

ТІ6І

Г. Мищенко,

ж

завідуючий пунктом штуч-

бугаям

ного осіменіння корів.

сименталу «Ландишу» і остфрізу «Акорду» приділяємо особливу

,

Колгосп ім. Сталіна, с. Русанів.

Для виробиицтва пташиного м'яса Торік виробили

60

М. Боровик.

5

них плідників. До кожної групи

від реалізації кролефермі в

Цими днями привезли з інкубаторної станції 1500 курчат. Найближчим часом закупимо ще 2000 каченят та гусенят. ц~ забезпечить нам можливість одержати 58,6 центнера високо­ якісного пташиного м'яса. М. Ячник.

Т. 6Іпозеров,

ськогосподарських робіт. Однак правління колгоспу з причіплю-

200

кролематок.

карбо-

ловним чином матерілом

більш продуктивних і жирномо-

го- лочних корів відбираємо окремо влас- і найкраще доглядаємо.

близько

60

центнерів пташиного м'яса, а нинішнього року поставили перед

собою завдання

на

100

ступили

-=-

приміщенні,

де іх

доглядають

колгоспниці Г. Микал та Г. Дзю­ ба .

здати державі

Будувмо приміщення на

6

ти­

центнерів більше. При- сяч голів водоплавної птиці. При­

до виконання

взятого дбали весь необхідний матеріал1 в тому числі батарейні клітки.

зобов'язання.

Одержали

1500

Г. Фіnатоа,

курчат, розмі-

голова колгоспу ім. Ватутіна.

с. Пухівка. етили в добре устаткованому вання колгоспів ряд постав й І(олгосп «Більшовик:., інших важливих питань, які Місце район.у в області с. Рожни. треба розв'язати. В ході всена­ В газеті «Київська правда» від здав по ЗО центнерів молока І родного обговорення тез на всі ці 25 березня опубліковано зведен­ заАмає серед районів областІ 2 Під 1~0 парпяковими рамами ня про здачу молока і м'яса дер­ місЦе. питання будуть дані ясні відпо-· віді. Пленум Центрального Комі­ дозрівав розсада цибулі, яку та­ жаві колгоспами області за ста­ По здачІ державі м'яса наш район посів 20 місце - здано тету КПРС визнав необхідним ким способом цього року вперше ном на 20 березня. Броварський район на кожні по 4,9 центнера на кожні 100 скликати на початку 1959 року висадимо на 2-х гектарах. 100 гектарів угідь здав по. 17,9 гектарів угідь. Києво-Святошия­ В. Лесин. таких колгоспів через МТС. Третій Всесоюзний з'їзд колгоспцентнера молока і посідає 16 І(о.лгосп ім. Щорса, В реорганізації машинно-трак- ників для розгляду назрілих пи­ місце в області. І(иєво-Святошин­ ський район здав по 3,3 центнера

та інших необхідних для сільського господарства матеріалів. У тих районах, де ще не всі колгоспи мають можливість купити машини і використати іх продуктивно, тимчасово зберігається існуючий порядок виробвичо-технічного обслуговування

•••

торних станцій величезне ·значен- тань колгоспного будівництва і

ня матимуть умови продажу техніки колгоспам. У тезах доповіді товариша М. С. Хрущова підкрес-

внесення необхідних змін у При­ мірний статут сільськогосподар­ ської артілі.

люється, що цю роботу не можна

В. І. Ленін назвав життя най.­

с. І(няжичі.

ськиіі район, з яким змагаємось, м'яса і зайняв 31 місце.

І АГРОПОРААА І

Яровизація

-

питання великого господарсь-

ко-політичного

значення.

повинні дати повну свободу твор­

Иого чості

розв'язання зачіпав інтереси мі- т. льйонів колгоспників і держави. Без активної участі партійних організацій у цій справі МТС і колгоспам не обійтись. Попередні підрахунки показують, що багато колгоспів можуть зразу придбати техніку в МТС. Який строк буде

26,

народним стор.

вказівки

в

масам»

224).

(Тв.,

Ці ленінські

провідною

зіркою

в

усій діяльності партії, яка творчо застосовує і розвивав марксистсько-ленінську теорію. Намічені заходи

по

продажу

колгоспам

тракторів та інших сільськогоспо­ дарських

машин

і

реорганізації

-

світло

і

доступ

картоплі

10-12 сантиметрів глибиною і нулого року посад. нлн 135. гекта-~ Посадкавий матеріал розклада- 1,5 метра завширшки. Довжина­ технічну кращим вчителем. Він говорив: Рів картоплі яровизованим на· ють шаром у 2-3 клубні на сте- довільна. Між ними залишають

розглядати rільки як справу. Продаж машин колгоспам «Ми повинні йти за жи'М'ям, ми

Колгоспи зони нашої МТС ми-

свіжого повітря_

сінням. Найбільше 5О гектарів ко.лгосп ім. Сталіна, с. Русанів. У значній мірі завдяки цьому русанівці до ЗО серпня першими у районі розрахувалися з державою по картоплепоставках. Значну частину ранньої картош1і вони реалізували на ринку. Нинішньоі весни заплановано поса-

лажах або в ящиках з решітчатнм дном, можна й на підлозі, Ящики повинні бути довжиною 55 сантиметрів, шириною 50 та заввишки 12 сантиметрів, з кілочка· ми-підставками в кутках на 11 сантиметрів. Через кожні 7-10 днів ящики переставляють для того, щоб клубні рівномірно яро-

доріжку завширшки в І метр. Перед закладкою картоплі дно котлованів вкривають матами або соломою. І(лубні кладуть шаром в 2-3 штуки. В холодні дні та ночі картоплю прикривають. Строк яровизації клубнів у котлованах 20-25 днів. При волоrій яровизації кар­

дити яровизованими картоплі гектарів.

клубиями

визувалися. Температура в приміщенні повинна бути 12-16 гра-

топлю пошарово пересипають зво­ ложеним торфом, перегноєм або

Що дає яровИзація? ~корочен-

дусів тепла. Час від часу клубні

тирсою. Температура в приміщен·

слід

ні

-

250

ня

вегетаційного

періоДу

росту

переглядати,

ті,

що

загни-

потрібний для того, щоб у райо­ МТС висунуті самим життям. культури, а тому раніше на мі- ли, віддаляти. l<рім спеціальних нах з економічно слабими кол­ Здійснення їх відкривав ще біль­ сяць-півтора одержуємо продук- ящиків, можна використати помідорні. Строк пророщування кар· госпами реорганізувати МТС і ший простір для активної учас- цію. Яровизувати картоплю можна топлі в залежності від сорту трипродати техніку колгоспам? Можливо, як говориться в тезах, 2-3 роки, а подекуди й більше. З наступною перебудовою матеріально-технічного

обслугову-

ті трудівників сільського госпо- в дарства

в

будівництві

комуніс-

тичвого суспільства.

С. Ра3иrраев.

теплих

критих

приміщеннях,

котлованах

та

воло· в

котлованах

слід

обрати

не

копають

на

кожного центнера клубнів треба І низьке, в затишку, з нахилом на мати

2

квадратних метри площі,

повинна

бути

постійною

-

15-18 градусів тепла. При такій

яровизації суміш можна зволо­ жувати розчином фосфорно-калій­

- по 12 грамів добрив на 10 літрів води. Строк яро· Місце для яровизації картоплі визації 10-15 днів.

від- ває 30-45 днів.

rим способом. В приміщеннях для

-

південь.

І(отлованн

них добрив

І. Мищенко,

агроном-овочевод.

Бобрицька МТС.


4

СТАІ&ИІІЕЦЬ

ее..-; 2& ...-м· 1иа Р.кv.

- Літи, - звернулася до уч­ нів 4«г» класу вчителька: Гали­ на Федорівна Пот•пенко, тра­ пився неприємний випадок. Мико­ ла. Бовтрук захворів і не зможе деякий час відвідувати школу. Під час перерви до вчительки підійшла голова ради піонерсько­ го загону відмінкиця Зіна Толоч­ ко.

Галино Федорівно, -

-

нулася

уроків

вона,

зібрати раду

поговорити,

вчителька.

та Марії Аидрієвич «Я вірю».

Як вісники довгожданої весни, з ' явилися жайворонки. Приліта­ ють і інші птахи. Іх з особливою

-

Jl

Другого дня

На фото: сцена з спектаклю. В музеї Гете. Фото В . .Карлова.

загору

ниць -

і

за

Галя

відповіла

також прийду.

ради загону шість

ДРУЗІ

звер- . після

яку б допомогу по­

дати Колі в навІІанні. - Дооре, Зіно, -

Чернівці. УкрзІнський музично-драматиЧний театр імені Ольг11 Кобилянської поставив п'єсу місцевих авторів Михайла Акименка

НАШІ

думаю

-

дор}'1Іенн.им ІЦ)ащих уче-

Мироаова,

Пе­

ля Ликова, Віра Шелест, Люба

науково-популярні кінофільми про Дороmевко, JІю~а

Жмаків& на Ю'l'Ь новий матеріал, допо~а:гають його, але і батьків, подруг. пернатих. чолі з ЗІною ToиQJDto завітали в розв'язувати задачі, разом чита­ Вчителька Великий інтерес для юних на- квартіІру Г. Ф. Потапенко Вuвтруха_ Піонерок ють радістю зустрічають діти. Незаба­ цікаві книжки, носять його керує туралістів становить спостереже11- привітно товари с ькою допомогою

ром

школи

хів .

Зараз

підготовка

проведуть

День

розгорнул 'ася до

пта­

актив на

нього.

Немає потреби багато говорить про

те,

яке

величезне

значення

мають ті птtхи, які знищують шкідливих комах та гризунів. Досить згадати лише такий факт.

За сnостереженням вченого А. Промотова шпак приносив їжу до гнізда за травневий день 198 раз , міська ластівка 295 раз , велика синиця ~ 332 рази і пов­

зик 375 раз. Ось чому такої ваги набув~є справа приваблювання птахІВ. Це робиться різними способами :

насадженням дерев, де моrли б гніздитись корисні nтахі, охоро­ ною іх гнізд, зимовою підкорм­

кою . Найефективнішим способом приваблювання nт3хів є розвішу­

вання

штучних

гнізд

-

вень і синичників.

Найбільше

їх

шпакі ­

розвішується

завжди в День птахів . Але лише до

цього

не

мож н а

звести

усе

традиційн е свято. Як відомо, День птахів проводиться ось уже три з половиною десятки років починаючи з 1923 року. За

давньою традицІєю, готую~нсь до

цього свята, піонери і школярі в першу чергу, крім виготовлення штучних гнізд, ведуть роз'яснен­ ня

про

вують

корнсть

відповідн і

мляють

зус:Тріа:и батьки Михоли. зошити з виконаними завданнями піонерок. Вона й сама частенько Ми бу~емо дОІІомаrати 1\олі робить безсистемно. А як? На вчительці на Перевірку. Іноді до приходить . до свого учня. це питання відповідь можна зна-~ ВЧИТИСJІ, ~1&3&ЛИ. ве~•· нього сходяться всі шість подруг, · Н а зн і м к у: уч~иці 4с:г:. йти в першому-ліпшому довідннОсь уже хшька МІСЯЦІВ кож- і тоді хата наповнюється весели!t( класу Броварської середньої шко­

ня за птахами. Але іх не можна

ку. Візьмемо,

«Юнн·м

книгу ного ДИ.ІІ ІфІІХод•ть ~о JІІІикми по

В ній є черзі піонери.

«Весною виясніть строки при­ буття птахів у вашій місцевості, відзначте час появи перших

єдності

дар

весняного

приліту

вашій місцевості:..

На сході дня, в

птахів

(nовістка дня іuіла там дапі, Не варто знати ці деталі) . «У» секретарка наnисала ...

у

А далі ж як?

-

лише

привертає увагу дітей до природи, а й розвиває у них

хорошу

Писать вовторок чи вівторок?

У гОJІоеі і шум і морок ...

кмітливість.

Рішила зава з.ааитатн,

Іще одне. Як бібліотекар, хочу

Що слід тут- с:О:. чи с:І:. писати.

сказати : у справі організаціі прн­

ваблювацня птахів

і

вивчення

юннатам

І запитала. ВаJКНиА зав

життя

надзвичайно

до­

Подумав

помагає книга. Тому раДжу на­ -

туралістам якомога частіше звер­ татися до бібліотек.

сказав:

в

нарисі

І. Ленін на ІІІ з'їзді комсоІсторична

nромова

вели-

м. Бровари.

дружності соціалістичних

краін, ді в комуністичному дусі.

у дальший розвиток принципів пролетарського інтернаціоналізму рішення ХХ з'їзду КПРС і докумен1и, прийняті на Нараді пред"

З ПРИВОДУ ТАК ЗВАНОГО сНАРОДНОГО КАПІТАЛІЗМУ•. ДержполІтвидав. Москва. 1958• стор. 102. . Цеіі збірник матеріалів ск.11адено з вистуrіІв учених, журналі-

стів і лекторів на розширеному засіданні редколегії журналу «Международная ЖІІЗНЬ•, присвяченому обговоренню питань про

<1tтавників комуністичних і робіт- так

званий

снародинА

Міцніе Під час підготовки до святку­

вання

40-річчя

ня

миру в

Радянської Армії

і Військово-Морського Флоту од­

на із ьіtськовнх частин Київсько­

го гарнізону взяла шефство над нашою школою. Зав'язалася міц­

на

дружба.

/ зміцнити

Шефи

ЛУ.

З' ІЗДАХ КОМСОМО-І це спроба затушувати всевладдя Дитвндав. Москва. 1957, капіталістів, nриховати від тру-

стор. 47.

дящих зрощування

П. ОгіАчук,

дружба ДТСААФ,

прочитали

для учнів

старших класів лекцію. Гуртки художньої самодіяльно· сті школи • готують концерт, з яким незабаром виступлять у військовій частині.

І. ЗаЩо1'ниА, учитель середньої школи. е. В.-Днмерка.

Де наші газети і ж.урнали?

районної

газети

е:Стахано­

вець:., журнали «Культпросвет­ работа:. і «Клуб:. та «Бнблнотеч­ ка художественной самодеятель­

-

нами гроші одержимо у січні ін­

шу літературу. погодитись

Вимушені

були

з цим.

І ось минає вже третій · місяць, а ми жодного журJ:Іалу і с:Биб­ лнотечкн:. не одержали . Більше

ностн• і «Бнблиотечка сельского ІUІубного работннкР. Передплата того не одержуємо і районної офорwлена на весь 1958 рік · і гро­ газети сСтахаиовець:., за винят­ ші сплачені повністІ() райконторі ком .N~.N~

·зв'язку.

Зд8€ться, все зроблено як слід,

і ІtІІуб повинен року

був

одержува1'И

все,

з початку що

перед­

матив. Але виходить не так. Повідомили нас, що з перед­

платою на московські видання СПіЗНІІЛИСЯ, а ТОМу надХОДИТИ ­ муть

вони

до

нас,

починаючи

з

усьому світі.

6 і 35 від 12 січня і 21 березня 1958 року. Вже тричі був по цьому пи­ танню в райконторі зв'Язку, і все дарма. Так і не знаю досІ, де наші газети і журнали, "кі nе­ редплатили для клубу. І. Негода, завідуючий клубом . с. Логребн .

С.ЛІАд.МИ НАШИХ ВИСТУПІВ с:Рішуче підвищити пр_одуктнв­ ність птиці» під таким заго­

ловком вміщена була стаrrя в сСтахановці:. від 14 .nютого про те, що в колгоспі ім . Димитрова ,

укладеного пом,

вони

договору

з

демонструються

колгос­ систе­

мі автор, . ко.ІІншиfІ кан.ІІ.И.ІІ.ат боматично. гос.лов'я, що nорваа з pe.Urleю, вuривае легенди єваиrе.~~ІА про с:Гроші так і липнуть до рук• Ісуса Христа, яd с:простовують с. В. -Днмерка, дуже низька яй­ - nід таким .заголовком у газе­ самІ себе вае тим, 111.0 рисвІють ценосність птиці. Правління артілі nовідомило ті «Стахановець» від 5 лютого супере'Іноtтями 8 оnисІ родовіду

•••

і бІографtт цkі міфічної особи. редакцію, що догляд за птицею було вміщено листа з велнкоди ­ збільшений денний мерського колгоспу ім. Леніна . В с:Жодна баАка нІк0.11и не приноси­ поліпшено, ла стІ.11ьки nрибутків, кк баАка раціон. Яйценосність птиці зро­ ньому йшлося про те, що . завіду­ стає. ючий млнном І. Терещенко за про Христа:. це вІдверте 8Из-

•••

Брошу,.

моноп0.11іІ з Христос•

€.

Аf.ІУ•••• сЧи був

допоможе

техиі•ні tь•ми?•. Завідуюча райвідділом культу-

лекторам- ри

т. Широніна Т. повідомнл а Визначний радянський поет державним апаратом буржуазних а11тмреліІіІІtнам оs&роlТІІСІ о фак- редакцію, що сільськогосподарсьр озповідає у своіх спогадах про краін, спроба перерадити Імперіатами, nl ім иеобхідві 8 про8е- кі фільми дійсно деякий час не перші з'їзди комсомолу, в яких лізм в овечу шкуру. н а ко·икрет- '"' •еІІН І ·ате-t"твu оі вponaru• .. демонструвались. ....в• Зараз, sгідно Адреса редакції:

обладнано

бухгалтер Броварського лісництва .

nервинну ор~анізацію

капіта- нання одноrо 3 церкоанос:.tvж:итеJ лів, яке наводить auop, свІдчить В нашій газеті від 12 січня у листопаді минулого року в ч итач І з біринка знаАДУТЬ ба- про те, що t1 самІ хрІІ~тиuськІ вміщено було листа з с. .Княжнф і Москві. о і r·ато акт в, як 0 казуют& ' що nроповідники ІІвІUКuи Існування Чі під заголовком «Чому зникли О. Б Е З ИМ Е Н С Ь КИ й . НА теор111 · с:народн~го капітuіз му:. - Христа виtадаиим з екрана сІльсьmrос:nодарськІ . і ПЕРШИХ ннчнхІпартій соціалісти"П!их краtн • лtзм••

культур.

допомогли

мив Передплату на два екземоли­

В попуо~~ярнІіі, дохІд.ІІивІА фор-

Буде

газони загальною площею 1000 квадратних метрів, посаджено 25 тисяч багатолітніх квітів, 25 гек­ тарів декоративних дерев і 300 гектарів інших nаркових лісо·

В грудні мннулого року я офор­ лютого 1958 року, а за сплачені

ри

ному матеріцІ з сучасного аиттІІ в капІтuІстичнІІХ краінах, зокре­ ма в США., в брошурі висвітлю­ ються таІІ пwт&м, 1111: конкурен­ цік і анархіІІ аи~-.тва, ек­ сплуатаціІІ І ауб8жіння робітничого класу, приrне4ле... •оно... поліями народів колонІuьних І залежних краін, підготовка Імпе­ ріа.'Іk:ти•nх С:ІІ.ІІ до новоt вІ.ни. ВикрІІТТІІ ас:І.ІІІІКИХ вІІвертів ім­ періа.tісти.ноі пропагандtt квляе собою одну s 1181Ко1ІІВІІХ у•ов боротьби за збережени11 і sміцнен-

Фото і текст В. Полотняка.

чеио прокласти ряд нових алей. В них ставитимуться JІавочкн

інженер.

Розповівши про перемогу цих кого вождя трудящих на з'їзді €. д у Л УМ АН. ЧИ БУВ ідей в СРСР, автор присвячує була сприйнята делегатами як ХРИСТОС. АерааолІтвидав спеціальні розділи питанням спів- боііова програма вихованн я мо.по- УРСР. Киів. 1958, етор, %3.

основу якої становить пролетарський інтернаціоналізм. Багато місця в брошурІ прнділяється величезному вкладові, який внесли у зміцнення міжнародної солідарності трудящих,

зони .Києва. З 1957 року він уже офіціапьн.о називається лісопарком. Минулого літа почалися роботн по його обладнанню. Цієї весни · вони будуть проводитись в значно ширших масштабах. Намі·

А. динник,

яннrн

га, але А всі читачі молу:..

і

Зберемо збори в середу.

В. · Пuамарчук, завідуюча районною бібліо­ текою для дітей та юнацтва.

«В.

важно

Всі дні у нас попереду,

І у М. Бовтрука (крайній

N2

Роботи в лісопарку

себе

-

ли

справа).

Наш л.іс віднесеннА до зеленої І грибки-навіси.

с:питапа.

--------.--.---.------

усіх

17.40,

Тут, у приміщенні контори, Відбудуться заrаnІtні зборІІ:..

Сnостереження над птахамр не

обговорюють

трудящих

Пиши об'яву: с:У вівторок

ще ие знайомого птаха постарай­

В. Л І В Е Н Ц О В. ПРОЛ Е- він брав участь як делегат. ПеТАРСЬКИП ІНТЕРНАЦІОНА- ред читачем розкриваються карЛІЗМ І ЄДНІСТЬ МІЖНАРОД- тини самовідданої боротьби І НОГО КОМУНІСТИЧНОГО РУ- праці комсомольців у найтяжчи х ХУ. Видавництво Академії наук умовах громадянської війни, УРСР. Киів. 1958, стор. 72. З глибоким хвилювамикм опиВ брошурі викладається .марк- сує автор зустрічІ перших комсосистсько-ленінське вчення про мольців з великим Леніним у пролетарський інтернаціоналізм, Кремлі перед І Всеросійським висвітлюєrься послідовна бороть- з'їздом сnілок молоді. Багато ясба Комуністичної партії на чолі кравих сторінок знаІде не тільки з В. 1. Леніним за торжество молодь, на яку розрахована книників,

Коля старанний учень, він доб­

"Грnотииі" зав

тесь зробити детальний його опис: який зовнішній вигляд цієї пташ­ ки, яке забарвлення, чи є кольо­ рові особливості. Звернути увагу н а форму тіла. Опишіть поведін­ ку птиці і її спів. Складіть кален­

НОВІ

країн.

сміхом.

прпоеять

Зав говорив до секретарки: - Давай без жодної помарки

зграйок і масовий приліт, про­ слідкуйте за поведінкою птахів після прибуття. При зустрічі досі

орга нізо­ виставки, офор­

ідей дружби і братерства робіт-

Вони

така порада тнм, хто проводить Іому )ІОІІІІПВі іавдtка, поясню- ре в'ІИТЬсх; це радує не тільки спостереження за птахами :

птахі в,

альбоми,

наприклад,

натуралістам:..

_

u.

Бровари, l(нівськоі об.ІІасті, вул. І<нівська, Нt

ломоли

зерна

привласнював

ші.

Правління колгоспу ім . Леніна

повідомнло вказані

в

редакціЮ, листі,

Терещенка з дуючим

що факти, підтверднлись.

роботи знято, заві-

млином

призначено

С. Крука.

Редактер С. ПОГРЕБІНСЬКИН.

138.

Броварська районка .tрукар111 КІІіІСUОrе обласкоrо ynp&мiiiU куJt..тури.

гро­

Зам.

1526

37 номер 1958 рік  

37 номер 1958 рік

37 номер 1958 рік  

37 номер 1958 рік

Advertisement