Page 1

РІк 8ІД&ВН ·ІУІІІ

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАІН, ЕДНАйТЕСRI

Наближаеться

37 (1175)

СТЯХА НО 8(иь

НЕДІЛЯ

вчасно закінчити п.ідготовку до

Ціна

15

сівби.

Для

весняних

ПОЛЬОВИХ

робіт і провесrи сівбу в самі· короткі строки. Треба

БЕРЕЗНЯ

Орган Броварського районного комітету КомуністичноІ партіІ Укра1ии та районно1 Рци ,цепутатів тру,цящих Киівськоl області

весняноУ

умови. Щоб У повній Мірі використати УХ, неоБХідно

27 1955

початок

вирощення ВИСОКИХ урожаУ.в складаються сприятливі

строго

р.

і

послідовно

на

протязі

всього

року

здіЙСНlОватизаходи, які підказані творчою ініціативою j'рУдівників села в процеСі планування сільс.Ько­

ноп.

господарського виробництва.

Проти бракоробства і безгосподарності По містах 'і' селах нашої нео- коко бра:коробів і тих, що своєю сяжної Батьківщини mиpо:&о роз- бездіяльністю сприяють їм у цьо­ ГОРНУJIОСЯ .всенаРОАПе соціa.Jiістич- му. Де особливо важливо зараз не змагання за дострокове вИIW- зробити, коли TP3ltTOpнi бригади нання Л'Я'ГlJрічного плану, за ус-

-qерез дeнь-~a вирушають на по~

ніпіне вирішення грандіозних завдань в галузі сільсыtгогоспо·· ,царства, ВИRладених в історіІчних рішеннях січневого Пленуму цк КПРС. Радянські люди наполегливо борються за підвищення проду:&ти:вності праці, вишукують і використовують внутрішні р'!\зер-

ля. Ще і ще раз слід підкреслити, що від самовідданої, високоякіс­ ної роботи механізаторів у вирі­ шальній мірі залежать темпи і якість весняної сівби-доля вро­ жаю. Бракоробство на сівбі і під час інших польових робіт мало місце ТоРі:& ЯIt по колгоспах зони ді­ .яльності. Броварської, так і Чоб­

ви і МОЖJlИВості, прагнуть Яltнай:&раще використати :&ожну маши~

ну, механізм, добйваються поліп- риць:&ої МТС. Не можна припус­ mеІЩЯ я:&ості проду:&ціі і знижен·ня її собівартості.

тити, щоб у'будь-я:&іймірі подіб­ ні фа:&ти повторилися цього року.

Але сі~'я, як кажуть, не без Слід встановити Пильний контроль урода. Ще не перевелися у нас, на жаль, та:&і люди, які не Ha~

вчилися цінити, любити загально-

за я:&істю :&ожного виду польо­ вих робіт.

Та:& само,

я:& і

бракоробство,

народне добро. Вони працюють на

величезну шк()ду державі і наро­

підприємстві або в :&олгоспі аби'як; не дбають за те, щоб робота, яка 'їм .в;оручена, була виконана

ду наносить безгосподарність. Са­ ме це і привело гоголівський :&ол­ госп ім. Молотова до того, що на

я:в:наЙRраще, щоб народне добро, ям їм довірено, якнаЙRраще використовувалося, зберігалося.

значних площах залишилась не зібраною солома, а тепер для худоби невистачає грубих кормів.

. Ось

Радісним був день 24 березня у будівників Куйбишевської гід'­ роелектростанціі: в будинку ГЕС

почалося встановлення однієї з деталей другої турбіни--та:& зва­ ного облицювання конуса ВСМО:&­

добились нового успіху: почалась постійна експлуатація першої черги підвісної :&анатної дороги через Волгу. До вантажів, я:&і тепер транс­ портуються через pmy, не тор­

кається ~pYKa людини. Щебень у вагонетки завантажують і виваИ-

дальності перед деІЮ&аБОЮ і народом, він дозволив собі восеНи ми-

в :&няжицькому :&олгоспі ім. Щ~р­ са розтягнули, розбазарили. T~Ke

нулого року поставити на зимове

мало місце в троєщанському кол­

:&ом, в:клади тіJiь:&и робітни:&ів і

зберігання довірений йому тра:&- госпі ім. Ворошилова. Про кричу­ тор «ХТ:!-7», не звільнивши його .щий фа:&т безгосподарності в заво­ .ві.в;води. Так простояла машина рицькому :&олгоспі ім. Кірова роз­

службовців на У:&раіні збільши­

Безперервно збільшується сіт­ ка ощадних кас у містах і селах України,

систематично

нанесені державі, дення діла на підприємствах, у

зростає

кіль:&ість вкладників і суми в:&ла­ дів. Торі:&, порівняно з 1953 ро-

лись майже на ванців.

1

мільяр)( :&арбо­

3агальна

сума

чатку цього місяця спохваТИJIИ- четвертій сторінці газети «Стася, що бло:& В . тракторі лопнув, хановець».

МТС збит:&и,

С:К.1Іа.~ання статорів· перших двох

напия «Укрнафта» .видалиостан­

щ тонни рідкого палива. в рахунок плану першого кварталу. ПорівІ­

няно з відповідним періодом ми­ нулого polty видобуток нафти зріс

Н!, 31,4 процента, ПРОдУ:&тивНЇстЬ іІраці ексшіуатацій:imItiв піДВ1і­ щилась на

Все ynpав:­ ління повітряно.ю магістраллю здійснюється з диспетчерського

пупту, це, :&рім телефона і радіо,

дів 'двостОроння сигналізація.

звуко~світлова

3араз гідробудівmши готуються підвісної

1(0 пуску першої черги дороги.

49,3

процента,.

Почалось прокладання русда кащlЛУ ПіВ'нічний

Донець-Донбас Будівники

Лонець -

русла. :&аналv. На дільниці між станціями першого і дРугого під­ йомів у районі міста Слов'янсь:&а вийнято першу тисячу :&уб6метPЇJJ

Колгоспи Украіни почали Сівбу

трудівни:&ів села за той же період зрос.JIa більш я:к на третину.

каналу. Швнічвий

lIонбас почали риТтя

грУнту.

Зростають трудовІ заощадження населення У"раінu

значну частину врожаю городини

Боротьба за міцну трудову ,цис-

У квітні мовтажииІШ почНуть'

виконало квартааьний план 24' березня підприємства об'єд­

Будівники Сталінградсь:&ої ГЕС тажують механізми.

тивПlИ будь-я:&е почуття відпові-

шина вийшла з ладу. ципліну, проти бра:коробства, розНа:&азом дире:ктора Бобриць:&ої хлябаності і безгосподарного ве-

НИRИ підготов.в:ять місце, буде змонтована та:ка ж )(errаль першої турбіни.

Через Волгу пішли вантажі

Там, де .безгосподарність, та.м обов'яз:&ово процвітають і кра)(іж­ :&и. Де привело торі:& до того, що

і цШкои справна, майже нова ма-

цими днЯJШ, Я:& тіль:&и бетон­

.гідроагрегатів.

туючої труби.

до' чого, напРИRЛ3Д, дійшла така людина, як тракторист Реш!л",а з Бобрицької МТС. Втра-

'ка садибі бригади (бригадиР тов. повідає сьогодні сіль:&ор т. Пет­ ltкиm) всю зиму, і JIИШе на по-репо І., лист я:&ого вміщений на

Об'вднання "Укрнафта"

Монтаж перших турБІн Куйбишевскоі ГЕС

в:к.падmшам оща,1{.­

СJ[цомза рільничими бригада­

них :&ас республі:ки виплачено у вигляді процентів на суми віла'­

ми на ПOJlя. колгоспів mВJJ;ЄШХ

ванців-майже

вони засіяли першу тисячу ге:&та­ рів моркви, цибулі, ре)(ИСУ, C1'QJ[o:" вого гороху й іНІІ.ЩХ овочевих

1954 pm

областей Уltраіни ВИЙШJIИ о:Вочів­

дів бпзьJCo 240 мільЙонів :&арбо­ ни~и. 3 допомогою мехаmза'l1Oрів на

75

мільйонів

:&арбованців більше, iriж у попе­ редньому році.

(РАТАУ).

ВRJIадів

:&ультур.

у РадІ МінІстрІв У"раінсь"оl РСР П

І

І

ро матер альне заохочення КОJlFОСПНИК в за додаткове вирощування врожаю сІльськогосподарських ку ДЬT~p

віднесені за рахуно:& винного, але :&олгоспах-одно з важливих зав-

при ущІльнених посівах

.т'

не можна mru обм:ежитись. Слід дань :&ожної пapriйної організації. "\-Рада МІністрів Української РСР областІ, з площІ 38 гектарів ущlль- никам тракторних бригад пропвр.СУВОРО спитати за 'це і механіха- ПапоJIel'ЛИВО підвищуючи рівень рОзгnяну.аа питання про матерl- неного посіву кукурудзи І гарбузі_ ціона.н.ио ТРУ~ОДКІІм,.вирoб.llе.киJrl

IWlfl'lЮJIера МТС т.. Васька Ф., го-

ЛОБНОГО інженера МТС т. ЩИГOJlе-

ва В;, .нві зобов'язані систематично бувати в тракторних бригадах,

організаторської і масово-політич-

альне заохочення .КОЛГОСПНIfКlв за ОАер.ано врожай кукуру.uи по IIJDIJI ка ВИРОJЦyВанн1 ОСНОВНОЇ' та вирощування врожаю 43,4 центнера та гар.бузlв-по 150 уЩіЛЬНlОІОчоі культури, лише при у дусі комуністичного ставлення сільськогосподарських культур при центнерів зг.ектара.. .умовl виконання плану врожай-

ної . роботи, виховання трудящих

..

до ПР",ПI --..

..

-

І СОЦlаJIlСТИЧНОl

додаткове

,ущІльнених посівах.

влас-

В прийнятІй

УlІ.раїнським

haYKOBO-Аoc.gIДІІИ" ності по·основНlЙ. культурІ. 'При

'1 ВІДзначається, . нІ' ,,- І що пере- Інститутом соцlалlстичноro землеевиконанн ману врожаиnост по 11 'вони здебільшого відсиджуються ності, забезпечимо успішне ВИRО- дові колгоспи і радгосnи поліських робства при посівl КУкypJдзи з ОСН08ніЙ. культурІ додаткова оола­ постанов

нацентральнііі садибі МТС. Тре- ·нання поставлених перед нами і лїсосте!lОВИХ областей України з ба створити громадсь:&у ДУИItУ наБ- партією і урядом завдань. метою БІЛЬШ по~ного використаи. .. • • ня земельних УГ.ІДЬ для збlльшення валових збоРІВ кормових T~ Ін-

квасолею в одно гнІздо одержано та за ущlЛЬНlOючl культури не виврожай кукуру,Цзи по 54,6центне- AaeTЬCJl. ра І кaacoJJi~3,4 центнера з гекРада МІністрІв УРСР встаиови­ тара; у посівах картопJJi разом з ла, що р.озміри пщіщ· ущільнених

ВРУЧ81lНЯ міжиародноТ СтавlнсьиоТ ОР8111 ,,3а Зllцн.ення. ших культур в значнцх рОЗМІрах І ква:солею одержано каРТОПоІІІ по посівів, а також культури, Jlki буІИРУ М'lж наРОА8МИ" ПИСЬМ8НИJlковl. І громадському ДІячеВІ провадять ущІльнені посіви сіль- 172 центнери І квасолІ - по 5,2 дуть висіватися, визначаються

центнера з гектара. . правлінням колгоспу в погодженні Кол.госпи Черкаської областІ ВЗ метою збільшення валових з машинifо-тракТОРНQJО с:ТІЩціею і 1954 роцІ пров~лн H~ ПJlо~1 понад зборІв сіЛіоСькогосподарсьКJII: ку.аь- затверджуються загальИими. збо3 вітальною ПРОМОВQ}О. виступив 38 тис. гектаРІВ УЩІльнеНІ посІви тур і .пlдвищевия MaTepilUlЬJlOЇ за- рами колгоспників, ,входячи з КОИ-

БІрми Такін Кодn Хматнгу

22 березни в Paнryнi відбулося

ськогосподарських культур.

вручення міжнародної Сталінсь:кої радянсь:&иИ: письменник Микола гарбузІв

премії миру видатному борцеві за Тихонов..

мир бірмансЬІСОМУ письмеНllИRові Танін КОАО Хмаінгу. . .", Бі.и:ьше сеиитисяч ЧОЛОВll~ ЗІu-

ралося на. Пlощі. перед будиШ!:ом

Равгуись&ого муніципалітету. На 'б . , ю ьс" "YCТPI'нyТI' три унуицшма т .. " бурхливою овацією і вітальними Х" Т . 11' вигу:&ами aKlН ..... одо машг, го.лова Р"-"янсь:кого :&омітету захисту '"'" . киру М. С. ТИХQНОВ та іmпi.

·МІтинг відкрив президент Бірман0 - Радянського товариства

культурного

, з~ яз:&у

пр

оф

по. кукурудзі,. посІяні А iHTepecoвll;JlOCTi

квадраТНО-ГНІЗДОВИМ способом на БІльш

колгоспників

широкому

у кретних умов кожного колгоспу.

застосуваиві

Потім оголошується постанова. зер~. 8онисвоечасио провели ме- ущlльнеljИХ посІвів, Рада МІнІстрІв хamЗОВ8.І!иА обробіт.ок в двох. и.а- УlІ.раїиської РСР nocтlUЮВIt.ва: Комітету по міжнародних Сталїн- примах І без додатковоі витратн . . працІ на о.робlток ущlл' ьнених поРек.о~ен.V!lати ко"госпам, почись:&их преміях «3а з";пнення миu "" ,...'""\ сівів' оц,ержаи, незважаючи на наючи з 19551'011.)" вцаватн Ко.ІІру між народами» про присуджен- несприятливі умови погоди,в се- .госпникам І прецІ~икаllf тракторня премії Такін Кодо Хмаїшу. редньому з гектара додатково по них бригад мтс, як до.цаткову оп• 50 центнерІв 'ко'рмових га"бу'ЗІ'в, а ла.ту праці, при ущЬьнеиих .посlМ. Тихонов вручає лауреаТОВІ І' бобо тур подиплом і приvnіплює до його гру_ окремІ ко.госnи";"по 100 і бівьше вах зернови;ж КУо1 ь .' до "Ч' центнерів. л~ини вирощеного ними врож!UO дей золоту медаль. Над площею У колгоспах Чернівецької об- ~.ЩІЛЬНЮI)..оі ку"ьтури, а пр~ повибухає бурхлива oBaЦl·". .. На три- ласті в 1954 роцІ ущІ л"нев І пQCІ- CIBax . ' КОРМOIJихгарбузів, овочевих бун~ піднімаються і поз,п;оров- ви бу.аипроведенІ на п..ощі 24 ntc. та іиших ky....'1'P;:-АО-третlUUI· ВРОляюТ'Ь лауреата голова Жіночої гектарів. З них ка 22 тнс. гектарів жаю УІЦІЛЬНЮЮЧОІ КУ,llьтури. ліги Бірми відома діяч:&а жіно- було запроваджено посІв кормових Крім того, вндавати ГOJIoвl та гар"бузів, квасолІ та сої по хУку- агрономові ко.агоспу 11,01 процеи-

есор чого демократичного руху ЛО Кхік рудзІ, посІяні А квадрцтно-гillздо- 'та ОАержавоro поко.vocпу, брига-

Встаиово1еио, що все Зерно, кор­

мовІ, OaoolевІ та' lиші Культури, якІ мають видаватися за AOAaTKOjle

І вирощувания врожаю с JIЬCЬKOГOCпо арських к ·ьтур ш хо щі ..... Д у.. . ля, му •• u-

·IИНИХ посівІв, ВИАШться за рішен-

ИJIМ ЗaFальних, зборів колгоєпнн-

кІв піс.пи з.акїJlЧевия збирання в ко.. госпl врожаю основноі та ущiJJьнюючоіі!:УJlЬТУРИ. При цЬому І

видача зериа з· урожаю. ущ льне-

посівів кo.urOcПНИКЦМ.1 працl.. вих никам .тракторних брИгад на вврОб..~нІ трудоДні, а також го..овl

ко.ІЮСпу, агрОнОМ8і, бpliга.цирам, ЛaRИО8ІІМ не ПOllllВllа перевищу.ати п'яти цепнерів на кожвого з

Pa.нrYHCЬ:&OГO ~mверсите;гу У Аунг . Хла, голова Асоціаціі письменни- ви.. способом. В результаті-ко,,- днрам виробничих бригад 11.0 2.про- них. б госпи до'.."атково ..,.. nпep..... "'·a по бриг""t, Рада МіністрІв УРСР Х.JIa. У КОРilТКій ВС.тупmи- про'''' "",- .П'1'в БІ·р..... У Тїн Фатт та агато - .В.сер"п. . . центів Q"'........-аиоro ...... лан'",._,-' І' -"зобов'm~-. JIUL ньому' З гектара· ущільвевнх посl- І(.ОВИМ-ДО 3 проЦентів від валО8О- .аа ffUИn;.ерство С льс.......1'О .--...ві він хара:&теризує лауреата я:& інших. ві. по 3 центнери квасоЛІ, по 4,5 го збору yвV..tьпnoчої ку....турн :царства УРСР та 06aн0вВ\OlOl героїчного·· oopц~ за священну 3 промовою-відповідю ВИСтУ- центнера сої І до 100-150 цевтие- віАПові.$іО по ~. б9Jn'а.в.і.........н кo.mм:пaм нeoбzWry ~ справу свобо!И бlРМанського на.11'_ v __ .~ рІ. кормових гарбузlL ....... Mery. ШИРОКО"У зa.IIPONA8- у WП7' ваиаціОJIaIЬВJ .нева.и:єж- пив ТаJIiИ вuAO A8iИ.1U'. " Jtoмocb' I~I Wеачевц, roВ8J1.ачу ціеі Jl.oJl.atJЦtВqi .ОILUТИ 8иробвицТJO досвіду ~!,eJIIX . . еlO8іБ3тьsiвщuв, аа IІВр. (ТАРС). ~ Oalioвy, Пo.wrueьxоі пJЮNAll11l ............. І пр""" ~ по )'I1d.iьвeвИx ~~


СТАХАНОВЕЦЬ

2 Оrnяд щоденноУ стІннеУ газети

.

...

Д і JI О В акр и т ик а,

'Не"іnн, 'l7 6ере3нн

1'955 РОКУ

ко.мсо.мО/l,ьська ініціатива

Ділом відповідаючи на рішенн,я січневого Пленуму ЦК КПРС У В8Сне ДОХо,І(ЯТЬ. ,Вкnpикри- і лютневого Пленуму цк КП Укра.

конкреТНІ ПрОПО3ИЦІІ .lleр6)J;,в:ами,о:цин'З ()С1'анніх В9-' ~

Щ(1~нвоїстівнаі

г&зе1и

вa&fe

«Сталінський шлях»---Орган парт.-

От 'Юму СІІе

вез.:». ,ПQJllOби-ц..ІІК .асі ааші ніокукурудзи, До її складу вхо-

іх. Вудьонного, Передова стаття

кращі люди колгоспу роботу, і ДИТЬ, крім

присвячена найважливішому пи-

вам сповеае:..

Т3IНUOХия-вивершенню iUArO-,

10

молодих колгосп-

ниць і колгоспників, і Валентина

3аСЛУГОВУеоАИа у.гу лист учи- Потурнак, яка"дього ро.&у закін­

~біолога··1!. tїnII>dIia. """"·'Що 'Чуе С~JlИрічну ШВО.иу і вирішила

, сУ кас, СlП'нвлізує газ~а, ще 'mnщеой багато серIiOllllllхвед.оpo&l4!ll8C""

Иапіі

тай в піAfQт08ці..-о сівби. 11-... « в 'КО.llгоспl

тягнуть «ерии, їни, наша комсомольська органі-

ауj,Oб_ п8l8нИі1.

q,pгавізаціі ~окрець.&ого.&OJIrОСПУ

TOВU: .~ вecшnroі~.

'5ІІх..о

.ІІkпками і в·яаками. Догляд аа за.ція утворила JIаНку:по~вирощен-

1Іотpfбиоі

dлькotті

отрутохімікатІв для протруюваи....Щісіиня" невистачає ·також ярм, ,4oplll, nayгlB, воаів,бе'Юк і

.fllішків, .асіивя 1roрМOllC8!OdJpяка, цибулl. СлІд цІ недоЛІки як-

13

гаЗеті:а:ід заГQJIОВком працювати в .&олгоспі. 3а ланкою

.'..'

lIережоГОВlЗЄ1ШI».

закріплено

гектарів землі, на

15

якій вона зобов'язується вирости-

dfaBKoJlO кожкого поля веJlИчеані смуги шириною до 20 мет- ти по 40 центнерів зерна.

рів, які чо~усь-то ке засіВают.... Силами комсомольців і неспілся. Багато 'SBiдpiSKIB вІд садllб, комї молоді го1уємо вечір запи-

:R:Й1IIВtfAIIIЄ уcyilyти, .об ми зу-

що. включені, до колгоспного зе-тань і 'відповідей црисВ'Ячений мельног!) масиву, aJle ВОІІИ по, ' «ІльtарОків пуєтують.€ також вирощеншо . висо.~говрожаю ку-

всіх ~ульт'ур У стнст,строки і,ва 'агротехlifwnrому рІвнІ»:

фруктові дерева, але вони даВIІО даваТЮlУТЬ агронOJIИ тт. Орєвже, ,.е. !ІЛ:~ДОНОСЯ:J;Ь' І ·є тi.lьки хов І. та Мазничєн.sо Т. УчасШIRИ

,1Ііли.аро&естисlвСіу іпос.а,цу

..исокому

розсадвикаМJI бур'ииу. Треба навесь 'НlUlежіІИІlfOIМIДОІІ: івабез-

ГУРТ&а художнього читання, н&ии

..ІіашІ.х.llШIОВ: по ви:,рощеиню висо.

лі був використаний раціОНaJlЬ-

готують спеціальну програму до

lJUурoza.iв ,&у&УРУІ{3И,

но, по-господарськю..

цього вечора.

......"....,

овочів,

картоплі.

ваЧIВ передтравневого соціалістичного змагання і' швея П .. Юр­ ченко, яка працює в артілі 3 1946 року. Торік вона виконала вироб­ ничий план на 127, процентів. ВИКОНУЮЧИ своє зобоВ'язання, вона ЩОДНЯ ,внготовляє по 3 комплекти одягу при завданні 2. На фото: швеї промарті'лі ім. 8 березня за роботою. На перед­ ньому плані П. Юрченко. Фото М. СТроя

mnпцl, ва ~ax 'КmIHC....ТO ,були в:урудзи. BIДЦOBIД.l на запитання

rа.з'''';~ n'[]'n,,~mb пnnп'ОQ1ТІТ,1'тn про ....... ..uav--.. ~y"

,QIIIaШзацію~6ІІСОКОЛЬСЬRО-)[ОЛо.

. Цех худ?жніх виробів ..Іітківської ,промарТіJIі ім. 8 . береsия з м~сяця в МІСЯЦЬ пер~виконує ВIlр06НЙЧI аавдання. Серед заспіву·

печити, щоб ко_евuamик аем- керує завгосп школи т. Корзун Г., Влучна кa.Pи.saтура і дeua,nia

.

*-------

------*

ПередтраВflеве соціалІстичне' змагавия

На роООТУ в .&олгосп повернувся

«Це вlдігрио б .велику роль у пі,ll;текстовха до неї нагадує .&ерів- з річних курсів садоводів наш .Виконати виробничий шrан 4 Н. Кремець. Вона з початку. ро.&у no.8іпшеввl роботи нашої комсо- ни.как ома про те, що робиться у комсомолець 3авадсь.&иЙ Л. На до­ місяців до 25 квітня, збільшити тримав перехідний Червоний ви)[­

JllllliCМЮiCllpl'авіаації. Пouили- тои.у прmriщешіі, що зветься сіль- помо", йому У боротьбі з гусіНню випуск продy.sціі перпnrм сортом пел.Вригада в' МИНУJlOt(y міСяці

. . В саду комсомольська оргаmзаЦlЯ по т.sацькоиу цеху до

ак.., би ва'ДАКИ цьому і участь

неспілкової молоді в .соціалістич- СЬRИ!llКJ(убом.

ному' змамuпrі КОJlГОСПНИків за faНшиe виконання історичних

,ptllJelU> сІЧневого 'R'JtPC».

ПлеlJYМУ.цк

'у Цbo1q ж номері стінної газе-

'I'JI, піддапо І'ОС~IJій .&ритиці ваві-

RIОЧого тв!финниць.sими фе}).ц'КИ'па дfльниці:N! "2 т. ВраГllJЩ.ll.

«3амlcть того, щоб зо дкя' В

залучає сільсь.&у молодь. «'Там брудно, стіииобдеРТі, В дах протікає. Лічи'l:ЬС.ІІ, що у ирішили ми та&Ож взяти ак-

клубі є баяк, , поНад. 20 гІтар, M8IIДOJIIH,6uuaAox, 'Телевізор, рціOliрнАма'l, патефок. ,Л..е ке це майко можна побачити, де завгодно, у кого завго.цliо, тl.11Ь-

ки не в клубі:..

тивпу учаr.1'Ь в ОЗ6ЛЕцrенні села.

30:&рем:апосадимо де&Оративні і

ФIt-у&тові дерева на са~бі біля соціалістичні зобов'язання праців-'

новозбmrованої контори .&OJIГoCТnТ. ників нашої артілі. ", ~I До цього часу в нас було 4 комсомольці, яким ми дали доручення

Менш ВДaJIИКУ цьому НОІІері бути книгоноша.м:и. На час польо-

«Наш пе- В1Ш 1Юбіт ~омсомольці-книгоноші .....щ ень наро УВаЛИ УДОІ- молока, стінної газети &""'0& І' тут 8Окн оочали знижуватись. ре.ць». У ньому фактично П,овто- б . б ригадах. 3 s6 іЮРІ" 11І.0 там Sllаходяться, удуть по ВСІХ вже o,JI,epilIIyaa_ ..0.9би по .260 рюю'l1ЬСЯ ті ж .&ритич;ні 33JВажеп-М~ Сокуренко, lітрів

MO.llOKa, .а тепер 250. ня, . що ВИСJIоВле~в пере;JJ;Овій

lIIJCa. 8'К11i1J, :СіjrаЙ',В;АуИе' по- eТS'l'Тii 'om1lНЇX 1[атеріалах. Не

QIIQ~ c.тaнi.CмROМa1'к.. _і

т

..а

lо18ииофермі,

а60ртуаа- р;ля кутка «Наш перець», і таке

UIC.ІІ...

94 про.' центів, прядільному-98 процен­ тів, зекономити сировини ха3 проценти більше, ніж передбаче-' но планом,--такі передтравневі

секретар

комсомольської

ха.рчен.sо.

Саиовwано працюю'J.1Ь в 'ці дві

Агітатори ПРОВI).l:Я'l'Ь беСЇАIJ, присвнчені міжнаророкусWl'J!Y

М. Немеровець, К. Немеровець, які дап слово JI.O 1 Травня завер­ шити піврічний план. Вони щодня

'Ф}'~ЩИХ, про рішення РаА&­ с.ького lЮJIітету sax:ИСТ-УJПll)У . Щодня вих\)АИТЬ ноиер.стінгаами, в Н.&()ИУ висвітлюється хід соціа­

т.&аШ Н. Дер.&ач, К. 1Пиp0ніна,

виконують

125-130

організаціі.

виконала план на 119 процентів, 96 процентів продукціїIІДанова СRЛад відмінною якіеm.По пря­ ДЇJlЬHOMY цеху пере,1/; веде .&о_со­ KOJIbCbKO-ИOJlодЇЖна бригада В. За­

виробничі ,норивна процєmів.

JIістичиого sмагания.

М. f{ponь,

ПО ТК3ЦЬ,&I)Му цеху першість у

І(олгосп ім. Леніна,

с. Семиполкн.

3](аганні

зaIЦlrанн:я: «Холи бу.де .вивершена

. посідає

1І0JIОidжнa

заступннк голови правління промартілі імені Сталінськоі Конституції.

ХI))(СО_ОЛЬСЬ'&О-

бригада,

ЯКУ

очолює

Ріст кояrосnних ЗЩ'lj'li)~ Ц1)0 CBOJO -1Юбо~ на &Jlємрифisaція?». A.JIe номер стінк_сомoJlbcыtltoprанізаційй м~Jлі1нJ1i вИ&он.s()l[У сільськоіР.а- н<іігазети в цілоку (зИінна трїйМЕТАЛЕВИЙ·ЛОМ - МАРТЕНАМ За час після січневого lli:eнyм:y ЖЦ, 'т. 'В.»аnшеДЬ И3іо(аrався пояс- ка: '1"1'. 'М" ищен.sо В ., П отапеао 'м ., Нещодавно. у всіх. загопахна­ това.риCТ1fa. Пїдеупизмагаmrя &итице тим, що йому; мовляв, «не Bi)no~ П.) змістовний, nи­ цк ]ШРС 13 молодих .&олгоопни­ шоі піонерСБКОЇ організаЦЇЇПРОЙ­ шltВOдитпуться в:&інці кожної везе». Газета вміщує виступ KOJ1- тання, я&і R НЬОіо(У піднесені, д,у 'ків і 'колгоспниць З сільгоспар­ п:tп: збори. На них mжно' і' O~ )(ЄІЩ~И. Кращ{ ззгоmt-пе~ '1'Їлі ім. Хрущова, 13--з &Олгоспу госIIНИRiв на цьому засіданні, 1.0же важливі. «Черво:в:а У.&раїна», 1О-з кол­ стaй1l0UyJIО exвa.n:eD.'O рішemm в зкзтаииі-бу.уть заlМ6І'l'ИСя 1Іа твпну .&арикатуру, Я.&і nouaУЮТЬ, ЧуівоttpИCJIVИПСЯ J;o 'ЕРПИ­ nreпу ім. Леніна, с. Плоске, і 9--з ради дружини про розгортання пmїJЬ1lY. Двmкyпomави і вцзmlчому саме «не везе» на цих фер­ ,. ки знизу, )1;0 &ОЖВ'ОЇ )J;ЇJIOBOЇ про­ колгоспу ім. Шевчен.&а, с. В.-Ди­ м:tжзагонового CO~~OIO Ч3'1'Иwyтмя ' Jip9J1iШ. _ах у тоі час, коп ПРОдyJИ'ИБ­

вімь :~ до &оІгоепу в цi.l8У

цопці:і і робити:s ,вих пра''І'ичиі

меРЕа,

BC'lYIfIWI ;1;0

лав КОl(C()l[олу.

змагання в збиранні чорного і

&0-

,

е. IНacямetnro;

.

старmапlонервожата Гoro­ mік:ькоі :середвьоі; школи.

ВИСНОВRи---1lбов'нзо.& керівиuiв ЗІЮсли тa.sож і рщ інших колгосп­ ,.Іьорового М6Т3JIOJ(О]fY. Зібраний .ifle везе, 7'. "Брагинець,тому, 'К()ПIЮПУ, сen, паl'fiйної \1рІ'аш- вих .&ОМСОМОЛЬСЬ~ИХ організацій . лом піонери безпосере,щьо 3Аа.ва­ що корми до кo.tгоспиих кС!ІІіа .ваціі. .тимуть Ао єїJIьcЬ&OГo спozввчого П. Бон"ар. u Ф. *.

вростав,

.roJlOвa

.....

Н. АмнУІі, ради ДP}QiUНIII•

Справ1).1'І1I'UD~ справа миру переможе іЩУ~іJ)-()С~ОВУ основ coцilJIic- а'l'OМНОЮJlИXоманкою. ЗаО.&е3псьJt.і юmчи пову війну, '1ItJIПI:ЬозпaJRO~AAUU ТИЧНОl економ:ши, 1.0битись' ~P1ІІРМoЩloЧllСЬ АОрішеlllUl Рад.ІІиського коМітежу запсту"",у того піднесення всіх галузей cЇJlьlIPO ~•• ~CP KlUlD&ldi по зБНlJaJlНЮ підписІв під 3beP-сь:sorо rocподарствз. Разок з ТИJI ВeJIII8II lkec.iтlJi4l Р-цк М9у проти 'IIf,iц'oт()Вn . 8.2'СЦІвоі вllви, ий' s .' AleIlJll ~JЩVресщу6Шавського imмIтетузахнС!у JЦl}Jy ра..IПre~. tJaPOJ; nn'O~иll. ~ТИ Рl-

агресори вкрили ]lЯД .&раін Євро- :ють' нооesпtчJlе' воrиище. в 'ВІОМУ пи і Азії аиерпапеь.&ИІІИ авіаба- .згоpmtЬ пе 'світова цивілізація,-а зами, окупувап.&итаісь-gИЙост- 'II'1t1IPТ..Їx "3.1ІIУ'ППІНИЙ :&аІіітaJIiстичІ ~~и

свої iJідписипlд 3вepHe~ &eeвlТIIlїOi Ра.ци МRру.l!ОЗВ'Jl3aТИ атоJЩy війну.

ми по вrдношеннюдо КитаЙСькбіни. він одностайноri:ЦтpDyв'КИР-

аauиue.ке АО])4)і:& aacuєllll.ll РфRcмroi YrфаlвиrmcтaВimI Пolllеву.ІІ.Вllc.DOВЛІОЄ гщібо~у впe1llleВk:тьу~у. вto вt.цnисаивя

ва 'УJtpаіИI З.еркеР$! ~се~IТllьоі"Ра:ци МіфУ вnличе &Ове пlдве.:ериmмtrнчиоі ІВЙІ'оБН!Rоl активНості ТPY,ll..llJЦ1lX, якІ вІддають ...сl"с:в&і 'СІІП -,J(ля змlцtlеНИJI мо..утності НlmoівеJlИ1[оі Батькlв1ЦJOIJI--ЩJЦr,умиру і бt:зпеки IІjфодf..

'"

Міцв~'зfЦТOВ;urий кавколоКомуиістичноl партіі І Радянського

VPЦy,lI. ~lA сіМ'Т народ.1в СРСРЬе слаВIfIIIIВlUXОlІ'МRpy ук-

paiJIcьitв'A' 81QЮ", 'Ми I"ЛИбеJrО '8пeмre8і, ~ -11""', ,tqjelilfo "іІІТеpecousI'B~ifRUO~ І з!!!аolllЬJlQ~ миру, дo&JoТьеи к8ореІІи _тем8Юі a~T t ';!Рипинення

11

вироБНІІЦТ"~ ~ре)Ul' иримусllТli' 81j1;CТY-

1ІІІ'М"ІІеІІнl ~_, 81(1 '1I8II&~ьc:a ..,Аа ....C8ptIИ IІІІру flepeмos.~1

~"aTH аТОJfll)Ч'ПЬІу. С..,..

(Із рesomonііплеиумУ'Українсь~ республікавсr.квro IООlІ1Тету заucтy МИРУ),.

РАДЯНСЬКИЙ НАРОД НЕЗДОЛАННИЙ

рів Тайвань і займ:аютьсяtисте-і 'ВИЙ JIa.)J;.

шучу ВJ,1(С1Ч всяким намаганнп матичнmm воєННШПІ ПРОВО:&3ЦЇJI-IРа,Jtmeьш наро)!; не хочевїй'б

.

. ~кy пoтpJ. на нова СВІ,'1'Ова В

ій

Народно'-1 Рос' пуб"';"'и' вони вс;...... ...шо , ' "'!-'"

ну'"

.'

'ПОШ'lИку свого уряду, яху ще 1!3? Хто систематично 1 уперто силами намагаються відновити фа- йа cBiTaн.sy Радянської влади ,піЮJИВає мир, вииахує атомною шистсьш вермахт у ЗахідНій ш- проголосив вепш Ленів. Sа:хи11'_

збрОєю

-

створює агресивні воєнні lІеччині, 'ПОГlЮzуиь ИИРIПDI ва- щаючи мир, JIИ saxищaвкo ZII'l"m

бхоки •зривав пропозиції про роз- родам світу застосуваJПW[ тер)(()- JlJD,І;ИНИ,1''\Аїеть матерів, усміх

б '? - б . з ІЮєннл. я){еРНОl з РОl. Дітей. На очах всього світу це роблять Атомні маніяки з Вашінгтона і У боротьбі за мир поруч з мо-

Ишєріa.nсти

иаеaJПIере,J; anри- Лондона

.вороги ' .&аНСЬКІ, JПIJ.)У 1. прогресу.

Р

намагаються

адянський

С

;Jалякати' гУтнім радянським паІЮ)І;ОК' й,оть

' ий О1ОЗ ПОШИROIQ. «3 веJIИX .&итай-я СЬJlOj1j1 народ"

тру-

Віт6реса.х наживи вграі мiJIlоЙо- позиції СИЛИ», поJIЇтикоюатомв;о- длщі .&раїн народної ;l{eмo~pa'1'Їi,

.перів і ~epiв ВОНИ погро- го шантажу і провокацій.

жують .JIlD.цСТВУ зтоиою віlиою.

Не туди-с.&ажемо ім-стеж.&а

всі чесні лю;1l;И світу.

у боротьбі за мир ра1.JlНСЬКИЙ

.ll81UПOlО :sвіТвяповсій изmi1, *uеиий J;Овір'.я свого П&ро,Q'Ім, бачите, неН&Висна рад.!llreБ.&а в горох, панове ЬшаріaJIiсти. мо_наро)!; неЗ,ll;ОJIаlmИЙ. Наша ВатьШв8 СРСР -

lРаїкі 1IO!IКIJaвТloCJl ,uравш ш..- те оcnжеliий ВСШ наро,I.'IUIИ. ВJЩ&в " .ІХ ПРи3во~ТЬ АО •. . . . 1щ ~&eeвi'J!JlЬOi ки .,виступаємо проти тп xТO'RI'l'l пOJI1ТИЧва 1 еSOИOlllчна cu:o-

ГУ'l'Нl'й радянсь.. ии народ не з бn._щинає м!J11"fИЇК оrnrO'l'O_миру, об

Uяз.&их, нерви У.. нього viтпrі. Це Jl:&Ий розбивалися і розіб'IOТБCJI

~~

всякі ЗJIOчинніrnrани п8.JiіівповОї

,.. t1:иIJ'Y lfIJ<wиза11ЮЗИМ'ОlІИеі вЦготеuлв, атOJUI'f ВЇЙJW-' стійність 600-кільіонн()го H&pO~- було доведено зовсім недавно. Ко- війпи. iIIn. Ра'ЗQ)(.,зуclJ[а В8іРОJ{&JПI Ра- 'Миmur.ar&QКО З~ в :усіх ного Ки1rа:ю, вони аж корча'J.1ЬСЯ ли ж Аехто з них втратив пам'ять, lllliьиro СОIDЗУ ~NШd,кашоі :&,.i1raxsamreiв lI'NIМOЇ ~оіі-віДЗJIостіt с~остерігаю~ буйний то хай пригадає уроки Вели&Ої Пїдписуючись під Зверненюrм ~ lіа.І8О ~lUtіИЬ~ цегаЙН()ГОПIJипипення 1і 'вироб-, .роsптo.& ,краш наlЩЩОl 'АеКО&р&- Вітчизняної війни Радящ!ького ВсесвітньоіРади Миру, радянсьm ~, в'ueиy NйЮPJI'I'Ьt~: iiJщщ». '1'ії. Союзу. Та й гліІбша історія також ЛЮДИб' виража~ свою rOТOB~cТb «'Т~пер дм&і уряди roту:ют!;Ся ЗdЦll'l'llЙuPИOIJ ТВQ»'ЮI)"П»1r !.меРИJЩИGЬКЇ імперіa.ncтивсу- розкаже про те, чого добилися різ- ще IJIьше змщнювати еКОВ:О1l1ЧНУ

.роав'.JIi&m,М'&IШУ' війну Вони 'хо., 4)"JЬ ВИВ.,. в' JЩJe,J;II АYJIIУ вро п'WИН,:чіm'Ь. t&cwe.'fII1IIIII..-ої;аброі _-

цею по пе]le'l'Вeр&ШІЮ в ІЕИ'І'М. ,іщеRь січневого ПJlеП1»J ІІРС і' .6~i cecli ВерхоВаоі l'іЦИ GPCR, iJlP6ЇвеииІ И8МIt '~ і

n

переч мп 8&P1Wв НI&ІЦ&im.уря,!(ам Аигпї, Франції, lтa.liї, Туреч_ чив:а і .багатьох imпиx ~раЇН СВОЮ IlO.iiтц~Iio.riтuY fo.u~c'IlliTY,

ні загарбники, на нашій свящеввій зеклі-зеui, осяяній Шlні сонцем величних іДей Комуністичної партії, Я.&і горять надією дЛЯ

ЧIfIO' б ,\о mtUfцf:МI'fi'JNi віІви всі ра;l{янеь.&ї .1UD.\И! праr.ill 1Р,-, яка СпpJlмоВ&Ва 11& 1i&вЦвці.ю .J[8-ТРУ~SrЩИ:Х всього світу. , ... aaIВJIВМO, ~ }Jq, uil OfPП'Oво зuoвm,п·nИPі1JJlИЙ' '83J[88Помі,'цП.,.ші'1DPI&'l'8PИ ·' hшерWiс.ТJI1ПDDI poSб~ ,..'.а a1"DDJ ВiiВJ, 1118 .. І lIDJr, ще Iinae iIJЦIarfa I18У 3Jerr,ca шuев. ·roвo» 0JfiJ0ID, - ' , . JСВЦОJlИD, ЩО, JЩl'OfOВ-

могутність і обороноздатнісТЬ' своєї :&раіни, ще мїцніше зrуртовувзти свої ряди У БОІ>ОТББі 'за 'м:ир і DУЖQУ народів. 11. КОзnaRRlК, письмеииик, членУкраік­

'CЬКOl'O

~81'0

UIitrerY 'taDeТY . " .


СТЛХАновець

Всі СllЛа-на здійснення рішень січневого Пленуму ЦК КЛРС1

План , уван ня по-новому тепло.му приміщенні . Насіння кон­ диційне, має схо.жість 97 ПРQцеп­ 'Рів. Для сівби зерно. вилущимо

Після веР(!СНЕ)Во.го Пленуму цк

RПРС зміцніло го.спо.дарство.

на­

шої артілі, помножвло~ь її бarат­ СТ,ВО. МИ по.ЧaJIИ більше виробля­ 'l'И ;сі.іІЬСБхогоспо.дарс ьких проДук­

тіЛЬКИ з середини качанів.

РОЗШИРЮЄМО ПОСІВИ

"l'їв,a віА цього ЗlЮсли і грomові "А()-ХОДИ. TQl)iR загальШдо.хо.д 'C)glSB 4 иіЛБИОНИ 614 тисяч кар­

КАРТОПЛІ 1'А ЛЮПИНУ З метою збільшення виробв:иц­ тва карто.плі для здачі і продажу державі, П(Yl'реб гро.мадсько.го тва­ ринництва пло.щу її до.ведемо. до

;бо.ванців.

Проте ми ще дуже снабо ВИJЮ­ '}JIreТали наявні резерви для збіль­ 505 гектарів замість 438 гекта­ ше~ня виробництва сільсько.госло­ рів, як мали то.рж. Склали план А&Рсько.ї продукції, зокрема про.­ агротехнічних захо.дів по. забез­ 'Ауктів тваРJiimИцтва. Цьо.му знаЧ'печенню вико.нання взятого зобо.­ 1ЮІО мірою заважала стара пра:s­ в'язання виростити по 180 тиха лланування сільського го.с­ центнерів :sз.ртопJIЇ з res.Tapa. подарства, коли виробничі завдан­ Ро.зширює)(о' по.сіви цінної ·нн Ао.во.»ІЛИСЬ без урахування зерно.фуражно.ї культури-кормо.­ 'ОСобливостей ко.лгоспу. вого.

ВИХОДЯЧИ З рішень січнево.го. IIJIеиуму ЦItRПРС, ·JIIOТHeВOГI>

люпину,

вирощенню

Я1tо.го.

раніше мало , nPиділялиуваги. За рахунох багаторічних трав та іп­ lImщуиуЦК RП .;fкраіии, поста-, ших.а:рих КУЛьТУР Йо.го.сіятимем() І[ОВИ ·Центра.1ІЬНо.го. lto.Mirery 168 гектарів-:-на 104 геиари Кn'PC і Ради MiнicТlJЇB СРСР більше про.ТИ 1954 -l)оку.Крім 4ПРО зміну · пра:&ТИ:&И Шl&НYВання того., вперше цього РОЕу з метою Шьсько.го госпо.даРСтва», '101 ро.з­

випробування в наших умо.вах сіятииемобагаторіqllИЙ JIЮПИН, DИ.'l'Ку госпо.дарства нашо.їартїді, .насіння я&ого надісл&.1lИ нам з .втвму числі план на 1955 рік. ~или перспективний шан розо.

haYKOBO-)І;о.сЩної станції в БіJIО­

'Во.сно.ВУПОКЛaJIИ державні ШІ3нові завдання, які ми розглядаємо, ,ЯК мінімальні . У нас є всі мо.ж­

русії.

ЗМІЦНЕННЯ КОРМОВОJ 'БАЗИ

ко.ж о.держуватимуть свині, мо.ло,ц­

няк великої ро.гато.ї худоби і вОJIИ. Збільшення по.сівів , sукуру)'{зи '1'30 ішних культур дасть нам мож­ ливість заклас.ти 1400 тоннси­ лосу-по. 6 тонн на ко.жну коро.­ ву. СилосуваТИИ6l[О ро.здiJIьно. ка­ чани мо.ло.чно-воскової стиглості для відго.дівлісвинеИ. Для цьо.го спо.рудимо 30 шлако.бетонних траншей. Риття ло.чали. Будів­ ництво. їх передбачаємо. закінчи­ ти про.тяго.м: квітня.

РОЗВИТОК ТВАРИННИЦТВА

Колгоспннки сільгоспартілі «Червона Україна» аа перспектив­ Н!lМ планом повннні збільшнтн поголів'Я велнкої рогатоіхудоБН' на КІнець ' 1960 року до 1100 roлів. Виконуючи рішення партії і уряду, тварннникн вже в нин і шньому році довелн колгоспне стадо , до 1050 го.лів . Для створеИШІ . міциої кормової базнкOJIГОСП 'в цЬ{)му році в чотирн рази роаШIJРЮЄ площу посівів . кукурудзи.

За планом передбачено. мати до

1 жовтня 1955 року 1170 го.лів

велИltої рогатої худо.би, в то.му числі 466 корів. Вже зараз .6 1120 голів ·великої рогатої худо­ QИ,З них 380 корів. Нестачу хо.­

На зиімку:внyrрішиій виrЛЯД недавно збудованого заJiізобе­ тоинorо корівника.

Фото в : Снчова і С. Михайлової (Прескліmе РАТАУ'.

рів поповнимо за рахунок HeTeJlїВ, з якиХ 18 вже дали пришід . lt1liИ цьо.го. 16 ко.рівпридбавкО"на що Еиділена · п~вна СУМ3І;РошеЙ. При ШІані 1400 JIЇтрЇВ . JШ зо.-,

Будуємо силосні траншеї

бо.в'язалися надоїти по 2500 літTo.pil; наш ко.лго.сп збудУВаВ во.ско.вої ctrигло.сті, заклаДЕ)МО '300 рів молока від кожно.ї корови. 2 силосні баJЩ'И і si,!h&a об.JПЩЬO- тонн Rартоші. Вже є по. 620. ,Тепер іде отел, і ваних траншей,В .які, КРім ОАНо.ї

. Вихо.дячи з _цього., спо.руд.жуємо В зв~язку З цим підвищується Ra- траншеї, З&RЛaJIИ понаД' 500 тонн: ()блицьовані трашnеї. Четверта дій мо.лока. Щодо.би одержу6Ио. за- сИло.су з t'l'ебел ,&.У:&УІ>удзи, riбри- IІЇ.JIЬJJИЧа бригада, очо.JIЩвана раз по 1900-2000 літрів у цiJIо- . да топінамбура з со.няшником і І. Прихо"ьком, виjiJrивПІИ 10 JtQЛ'.

му по ко.лгоспу. Такии nадій ми відхо.){ів о.во.чів~а. Цей корм мали полередньо.Го. року в кращі худо.ба поїдає майже без ocтaТlty щити . мо. на хо.рм худо.бі i~pHa КУХУРУ)(­ літні місяці. ' набаraто кРаще, ніж СИJlОС З необзи, карто.плі,а люпин ~аиже весь План ро.звитку свинопого.лів'я, ЛlЩЬОВ3!П1Х ям. Крім цьо.гО, 'в о.дКУРС ' НА КУКУРYJtЗУ . вико.ристаЄlЮДJIЯ цьо.го., щоб зміц-, передбаяеВ:ий :на. 19.55 рш, пере- ній з тanx ~й '1.U гвJtiв;пі у плані веJIИ:&У увагу , придї- ниТи: ко.рмо.ву баЗу,сіятимемо. 85 ВИ:&о.на.ли. 3аюсть 1050 ІШємо СМ1fЄЙ 'вперще зшuоствап15 /и~мо. збiJIьmенню вирООв:ицтва тектарів кухурудзи ва СИJIо.с, 35 вже 1400. lI3 ЕОЖИУЗ 150 , сви.то.вн, ]щртощі ~:sо.нюIПИНОЮЇ І'ре-

~o.CTi, щоб зиа~но. їх переви­

ірімто.го., що. ЧИИ&.1l!J видim­

ча.в:о./D половою.

'_на, ЗJIЇЦненвюко.рмової бази- гектарів . ко.рмових буряків, яких

~Ио.ви KpТFo.гo. піднеС81П1Я гро-- було. ТОРік ло. 210 центнерів з гек- но.ма.ток о.держали в середньо.му Щсько.го. тваринництва. .ніщо. то- тара. Добре у нас тако.ж ро.АЯТЬ ' за перший о.по.рос, якии ззкін• о б' ' ' гарбузи, але впасл.l· ...,..,. непра- чуєтьс.я:; по. 11 по.росят. Вихо.дяр.ш · вало.вии з ІР зерна С&JIадаву , вас 17.318 цeнmepiB, то тепер виль1юго. планування сіяли їХ МП_ЧИ з Ha~ ~o~, ми ВИРШIИJIИ mlC'rавИJ[И заВ.І;ання .J;(JВЄСТИ до. сім М&.1Іо.. То.рік, наПРИluад, на з~яти з ВІДГо.~Л1 по.. 18 центне21.354 ,Ц~HTHepiB. Щобдо.битись кожно.му з 7 геRтарів 'зібра.п П:J p~ с~~нина.к.ож~ 100' rer.Ta216 .центнерів. Урахувавши, що ' РіВ. РІJ1Л1-В.J;ВІЧl БLПЬше проти цього., З1lеНШУіМо. ШІо.щу , низько.- во.ни .. ..:."""ь -о.':рииО 1mI\""ай, . ШІо_ТОРІШНЬОГО.. Вже ЗШL11И 18. О , свиJlfDЖаииих -культур і 330 ·-рахуно.:& _aJ<,.. ., H'~ Й Д 1 п , ро.ЗІІПфЮємо. посіви . :&yкy~ щу розши,по. до. 40 гепарів . . не . о жо.втня всього ВlдгO'1.YЄ, Т. . . Р ' ' . ' '.0. 800. :тзи. 3'&;- напрплад, ТQPIK ВІВаmше МИ. не _ прамИ&УБ3Ц 'С3: мали 310 гектарів і 'ячменю по.жни1!них посівів :&у:&уРуА3И. ТеРІСТ ПОХОДІВ '&"4 , гектари, аі дали .по. 6-.-:.7 пер 331DIaHyвa;m її мa'U! 100 геl.- ' Плануємо о.держаm цього. року 'Ц'eИТllерів на круг, то тепер їх тарів. Після ~бирав:Їlя ' ярих ' зер- 6 ИiJIьЙо.нів харбо.ванців до.хо.ду ,,"V"

_.:

ну '&ЇщJriСТЬ .sv:sпіудзи , та інші гання качанів ·ХYRYP1д3И.

КOf)И{)віКУJlЬТУРИ. lЬа.нувмо. про_ .

ВООТИ' РОЗД};ІЬИе силосування и.ача-

НЇВ ',zУ!"УРуА8И Ует&,щIlOlО1fИO-

ЗА

всіх видів сільськогоспо.дарсЬких

',1(0

І. ТИllИО.

аас.тупиu.x голови колгосау.

Колгосп «Червона Ук.раїна:.,

с. Гоголів

ЦЕНТНЕРІВ кукурудзи

ГЕКТАРА

Непоганий був то.рік урожаіі кращі качани на наеїlШll,зз. зиму Ху&уру,8;зи у брига~і М. Heгo~. нагро.lІа'ДИJIИ на ПJIа~аціі400 Rо.рмо.до.бувини юбралииа ·KO;вt­ тонн торфу та ·3'5'0 'l'OW гно.ю, зао­ нвму з 6,6 гектара. по. 40 центне­ везли гранrльований супе'рф~фат, рів зерна. а ' також за'іотовJiяють пе.регній,

ПpjJдуктів, зо.креиа продуктів тваринництва, хартоші, о.вочів,

Ві.J;ПовіАНО

50

3

жавою ВlВOнаєио достроко.во. і на­ багато збільшимо про.даж державі

""p~iB і 'lІГЇ-. 'І' I~' ро

го.ріЙ Стасюк, Ганна Jlо.гвинеНко.,

нmю Щljl(ОВУ.,6IJ.iУA>lЯ ТlЮщсь:so- r.о.сlI)IlШИ і ко.лгосПJJИ]\i. го. тuaр:wшицтва. ОАНоroтLn:І!'SИ Будівl'JIЬпа " бриrаJtа,Я&ОlО :к&­ сило.су намічаємо. заJtJIaсти3000 руе ' ВаеИJIБ 1tlleMeЦb; спо.І>У»ІТЬ тонн. Для цьо.го сіятимемо потріб- цМго. ро.ку 1Охо.шїв ДЛЯ зБЄрї­

бу~е відпо.йlдно' 224 і 38 ' гектарів. но.вихсіятmrемо. також 1001'ек- від усіх галузей ко.лго.спно.го. ви­ lуктру.l;З'И ж сіЯТlD1еМОll& зерно. тарів турнепсу, "о.го. торік мац ро.бництва.Вихо.ди:мо тут з того., .210 геиарів нро.ш торішніх.100. тiJIЬRИ 30 гектарів, поліпшимо. 50 що всі сво.ї о.бо.в'язхи перед . Дср­

D

вирила 2 трзншеj. По с'1'ЇЛЬRИ їх викошщи й інші брига)Ї;и.Стінки траиmеЙЗВО);ІІ:Мо. 3 ШJlа~ето.Ііу 1 блоків, о.блицьо.вуємо. i~ цеменТо.м. добре црацюють Ан.J;piЙ , Захода, Іван ТараН,ОдексіЙШевe.n:ь; Гри-

у JD{I!jJUНЬО~'РОцізиа.tЩо.:цОц- Анаста~ія Кремець ' та iКIId &о.л­

'Бригади борються за те, щоб на гектарів НИЗЬХЩlІЮдУКТИВИИХВИ~ : reпарі ,вироотиип045 гоIiїВ'l'3JJиnaciв,де посіємо вівЦЗИ'l'Иерів. ~ тїJlЬКИ ВМmlИЙ с!ВlЩЮ J1УЧИУ .. Крім цьо.гоll3.і1Иа8ір цiGi.цi.mюї Jll).OАQВОJIьчоі f,ф.f- : )[6)(0.·40 1'~ріввисО.&овlЮжайJil&Ио.ї .&У.іЬ'f!Yри ста:в;ООИТlDlе но.їсудшсЬ&о.і трави. o.A~n ц"' .....uерш · • Н азе.в:ении , щ)рм ,ltЛЯ ~ХУАооИ --.. . . . .ZA . ,Щобзабезll6'lИ'l'ИТa&lin ,.ІЮЕаЙ, ВUtJp~aeMo.B п~ршу черІ'У 30

ГQСШЩRів та ко.лгоспниць, Першою

Ниніmцьо~весни брига1,&'сіати­ "dВ~Щ:И""6'tЬt.g .в J.'lIYHT при

ме цю культуру на ШІо.щі 20 гек­ тарів 1 бор8'JJЬCИ за 50 Ц6И'l'J1ерів аерна з 'SOzио.rо rевта.ра. Щоб ви~ _рти взятезобов'$&ИН.Я, ltO.l~ I'6CIUIВIИ ще · З о.сені вЦібр3JIИ

заг3.JIЬНorо. рвету

~yвкoii по. иа.Й&раЩИХ 00- гектарів. ~Ta і 25 .~piв ПШ6- врожайно<n,і" про.дуктивності ху­ ~&аХ-ШІасту , баl'оТОрі'lНИХ в:иці, які по.сіяли по.передньої ..о.би зросте Ї'ваIWiеТЬТРУ.l;ОАRЯ. ~, ~1.е})аНіше бу.lо. вкесево, ЩJ;О'- оеені. ПотіJlхоситпемо баг&то- Сподіваємось, ' ЩQ в .реЗУ.lЬ'l'&ТЇ

,. .

по.садці.

І. "'Степаненко, аг,роном

Кonrоеп ім. Кірова, с . Пorреби.

В'М.ІЬ , ~ганіqиих і ' кіиеpaJIЬВИХ річні та : o..-во.Річві " трави. Весь успішно.го виr.онання взято.го. на­

~p8В. lЧ>іи цього, .зараз 1,3Gко.З6JIеШ ко.нвеЙвр заИиеу КOPMo.~ ми' со.ЦЇaJIістичноІ'о. зоООв'аза.нвя

ШЕФИ-КОЛГОСПУ

wrио 15 -

20 то.нн гнойово- ...:Вій сівoшUнi 158 гектарів. Мати- mбагз'l'O 3біJlЬШИТЬcsr по. ~JU'Oспу .ftl!Фо.веГО&GJlIЮСТУ іпо. 3 цент- , кeJlo. понад 400 гектарів піCJIН- і до..атковаоплата,Що. в ..,:ае ~ . міиераJIЬНИХ Аобрив. СЇЯ'l'И - у.&існих і по.ж.И:ивних ' по.сівіВ ' у важЛивим · фах1'OJ}OМ JI3Т6ріальJro-'

'kbaAll&tho-гніздо.вим спо- ПОJIЬо.вих сіво.змінах. Набір кор)(о- го з&Охо.чення'&олгосllJllШЇВ 'ввас­ to6oк ваеїИRIIМ"вирощеним У " ВИХ RjЛЬТУР різно.маНітний. Почи- .lIіАо.к ОВ9єї праці. О.ХопОI •

118110

.мiDцевих

умовах, що. и.ав 'Ва&П-наЮЧИЗ ,.вєсни і до осені планує86ЗIJ&'I:efЩJI ,\ІJI пЦВИЩ61Ш.11 3ро- ' JЮ , зro.~j.вати худобі 14.526 тонн

жаю . .Иею ·в в нас .на вєю пло.щу.' .зeJ(еиоі~ .маси з 'Iiospa.xyнRy по.

Ще з ОС.6НЇ,віАібllавши найкращі

80 шоtрам:ів ЩО)l;о.би ,на :SOpoBy,Te. -ЩЯК іщруваJIЬНо.г~ Bil;y по. 50

JlDвнозерні sача.в:и, висymиJIИ їх fOPIIїуИаспосоБOJl, зсипa.JIИ . У ШоГII&J(ЇВ. Зелену ЩuОР":$У та-

за час ' пreфe'l'Вa зМіцніла друж­ ба иіЖRОЛ81t'l'JlВОМ тресту «Сталь­ коитаж» і 'колгоспни1taми нашої

~pтi.lї., " ,іх щ,едставНИRИ буваІОТЬ у ' нас, аК8Ц1і, RОЛГОСПНИIШ у НИХ.

депутат Верховної Ради Украінської РСР, агроном.

Шефи IЩ~3ЮТЬН3И допо.Могу в З1lіцненні

, І. Карl1Щ&t, зоотехкік. Коnrocn jM. Хрущор.а. с. Требухів.

д Е Н Н я ",. _цІй IIQ&OX& ва 1t0&Ву . корову ВКOJIrocпu:: району (3 .1 жовто І954 р:оqllо20 ' берeзRJI 1855 року .• лІтрах) Назва .' Ш

ВО~ODпіриу башту

Пласке; ім. Леніна 'Требухів; ім. Хрущова 'Рожни , ,«Більшовик» Мокрець, ім. БУДЬОJJНОГО Бобрик, ім• . Сталіва В. ~ДИмерка , - іl\l. Леніна

734

Зааии'Я, «Шлях Ілліча»

654 652

В. -Днмерка, імені

а97

577

485 478 476

'Гоголів, «Червопа

YKpaiH~

1IPrpeбв, іІІ, 4{ірова

Назва сіл і колг.оспів

451 448

Красилівка, Ім. , Жданова

409 392

Димитрова Пухівка, ім. Ватутіиа

365 341

Троещина , імені

Ворошилова foroniB, . ім. МолотоJtа Жердова, ім. Левіва , В.-Двмерп, ·ім. ЮJ1Ol'а

B.-дИllеРК/І, імеilі

IUевчевха

340 318 293

288

275

CBiTIIJlЬ~e, ім. Маленкова 2р8

3аворичі, ім; 'Кірова

Кулаженці " еЗер.»

eeMIIIКWPI, '·w. , Лещ.а КИJlжк.чі, .. ім. Щорса Рудня, ім. Кагановича Калнта, ім. Сталіна Бо/'д.alliма, iм~ 'А.иДpee!Jа

SJб5

234 2з4

224 179

1'77

Ні

оо

lіроІаасІ.ііl:МТС

__

По

. . . . . . . Мlс

...

JIOЗпилюемо. ' щс )l;ЛИ ' но.вООу­ Ао.в, IreЩО,l;аві:о. завіз 450 пар~ кових рам. ДJlЯ бу.-ївництва ·ко.­ РШНlПC3 і ПТaIIIШl:&3 , mефивідп1С­

'Пfiи

тисЯ1l' шлакобло.ків. п. КуАін.

їпро.uас'fИ

~до.lЦЮві~ у . сввиарнП, 'l'6UТIIJI:&' 1

paXiBHVX l(oпroctJ ім. Стапіна,

ирІІО&у'ХНЮ.

с. Капвта.

-е-

Е

Назва сіл І ' колгоспів

i1tOJlJ'OCDiB

Ліпи, ЇV. · Ка.піиіна Русаиі!!, сім. Стaлiuа

В

.я&ій

ства.Воп AQПOllOГJlИ СПОРУАИти

1 113

3

ко.лгоспно.го. тосподар­

Ко.левтивтресту передав у --tим­ часо.в&хо.рис.,ува.mш пилорам:у; на

с JI і А а м и ,

наш их вне

t

У nі в

В г.ааеті , сС'І'8хаиевeqь» ' в,ід 11 ла редаJQdю, -що мazерї&ІІИ ,;рeйJly .пютorо бр , у,.цщениЙ . матеріал обroВОP$lі ' ва заєі.цвнl;ІЇ :.пр,аВJ8вня

реіідовС?їбригадв . про п~дготовку ІЩЛГ~У. 8~ііішен.о збіnьщити цдд­ краСИЛІВСЬКОГО колгоспу ІМ •. Жда-

щу тд КуКурудзою,

порівняно ' ~

ВOВ~ 'ДO ' весияноі. dвби. Пр~ ' пере- мину-лиМ роком,иа ВО reкTap~, aiPЦI ,~ :'рпд ,ВЄД(:l.1!ЦilВ, ао· -тООтО IЮСздити :на ІЩ>ИО ISOmiI:крема .ирJIЧИIUt JЩЗЬ~aro .вро.жаю .та,рів, нв. ~cwюc!зел~IІЩ1:~'k:'" КУКУРУJQJ:J,QмржаНОI ТОрЩ:, І не- ,55 геJOlltРIВ.UосIВИИМ ма~Рlмщ.l

sадовіnЬ1fy~mJl'l'OТOВКУ. до вирощен· за'безпечені.'І{рім мі~е~'и.Х : д~р'li.в u.-нсок<1N> ІфОиІ81О . І ' 'fIOаПlИреІПІЯ' . завезено В · КО'JII'OЄП ,:} 20 ,ТОНИ <ARR~ f п~·rQWP.JJ'8Y ов т __ у:, :році, рааЬ8В ..oбpJe. 'ПQtВJlёвв~.

~ЛЬІІІ " ~ ВИВОЗИВ добрив, 11IIJ8.'VI'f"188eRТаря. .. ~pIba CIpJ'81dsaцiS ' по.Щon·

~1ПНІ . ~~ilnнt!I: ··ro~ КІВ. ЗаКІНЧУЄТЬСЯ щдготовка ~ ТЩ;JL


СТАХkНОВВЦЬ

'4

Па

DПlИlси~

р а Й, о н У

~"""'АЧ:.D

Подяка медnpац(вникаи На початв,у JlЮТОГО Я тяжко за­

ДЕР·ЖАВИА

хворів . Зав,ІІ;ВИ самовіманості хі­ · ltаря т. Толочко сестри Омельчук ров

- своєї

Г. і меАИЧноі О. JI перебо­

хворобу. lIовернувmись до роботи в в,OJIГОСпі, Я хочу

від всього ' серця ПО,ll;якувати не­ втомник труДвнив,ам.

Г. Музиченко, колгоспник сільгоспартілі

ім. Калініна. с. Літки.

Батьківська конФеренцІя

.

в требуJtівському колrocпі імені Хрущова за останні роки збудовано значну кількість новихтвариниицьких і інших примі­ щень, в тому числі ЧОТНРНРЯдJПIіі корівник; теплицю. Восени ми­

нулого року завершено будівництво двоповер~овоro будинку KlIlI-

~(lРИ колгоспу. Тут встановлено центральне опалення, є електро­ освітлення. В просторих кімнатах jюз'містився . аДJ,!іністративно­ управлінський персонал, спеціалісти сільського' господарства, бригадири. Обладнано партійний кабінет, зал засідань.

НафОіо: будинок контори коМOCnу.

Фото М. етроя. *----~

-------*

......-

НОВІ МАШИНИ В МТС І ,І{ОЛГОСПАХ 6раварська МТС 8а остав:вій час ПОПОВllИJIася значною в,ЇJIь­

кістю нових' матин, механізмів і верстатів. Одержано в,артоп­ J[есаджал0&-8, трав.торїв-7, О,nlН а них «С·80» 8 пристроєм A.lLII в,ОРЧУВ31ШJI пеиьв,іві дерев, навісні трав,торні обприсв,увачі

oUSlcaAЇB, нава.нтажувач, плу­ ги, сіВ3JUШ;а також

аJlЬНО

обладнані

на

2

спеці­

автома­

шинах пересувні кЗЙстерні.

В

механічній

шстерні

ВС1'3J1оВлеві стаltlШ Н&ЙНовimоі

в,онструв,ції: ТО.&8рНИЙ, свер,ll;­ ділыІ-розтощй,' стенд АЛЯ обкатв.и моторів.

КОIІІ'Den і... Щорса, с. Кия­ IIfIIЧI, •встановив ' НОВУ.JWмбіно­ вану машину АдSl пo;wібнеіпш

грубих і концентрованих кор­ мів ,ll;ЛJI тваринництва.

Коnrосп Ім; Ста.іИа,с:. рик,

ПРИ,ll;бав

комБUiDвaВJUt

КОРJ(ОПРИГОтyвa.JIьВJUtar.pегат

«ltІШ-l.5», вий БУ,ІІ;е встанов­

іеиd в' .0р~о&.Упі.

.В нашій семирічці неЩОАавно відБУJIася батьківсь~а конферен­ ція . Директор ШROJIИ Тваченв.о И. зробив хорошу ,ll;опові,ll;Ь про ви­ ховаИ1JЯ )(Їтей в сік'ї. lIотік ви­ стyп:и.m батьки.

З увагою присутні ПРОСJIУХaJIИ Р03ПОВЦі ТТ.ІІпЬ'l'ЯЯ М . , Itота Т., ШУJlяі:а 1I., СТpJlГуна Н., Шев­ чепа І. Ба'l'ЬКИ 8 інтересом 08Н&ЙОIЦІ.lПlСЛ з виставкою робіт учасників гуртка «У1dП руки» та наочних приа)(їв, що виготовлені сaм:иJol учинки.

Б8брИцЬкаМТС поновнил3CJI новики каIIПIШUШ: 4 культи­

. ватОрами«ltОН-2,81I·», вики ОДllOчзсНО з рихленJiJП[ гpvнтy· вносяться добрива, ботвинозби-

ІІіCJIЯ зав.інчеJПIЯ КОНференцїї СИЛalhl учасників ШRЇ.1J:ьних

ryp'l'-

в,ів ХУJ!ОЖНЬОЇ caMo.(ЇJIJIЬHoc'l'Ї був даний концерт. с. Кулажеиці.

К. Ткаченко.

. рач, 2 гнойорозкидачі, 2 стогоклаАВ,

автообприскувач

на

. тракторній ' тязі. На ПOJlJlX кол­ .госпів ЗОНИ МТС праЦJDватике, . . порівняно з

1lИНYJIИ)( ро&ом,

в,артоплесаДЖaJIО& на

10

БЇJIь-

ше, сівалок":""в тому чис.в:і спе­ ціaJIЬНИХ іпер6oБJIаАН3НИХ ~Я в,вадратно-гніздової &укурудзи-на 6.

поса,II;RИ

Имrocn «6.iIlЬW08IIK», C8'JIO РСНКНИ, прижбав механівм ДJlЯ завантажецня силосної батв­ велено» касою,. «КJ(Y-4J1, бе~ тонокimалв,у.

Ko"rocn 'м. Ма"енио., се"о СвlтиllЬН', .пРИдбав ' безбаттову автоиатичну

ВО,ll;окачку,

з

допомогою SI&oї ВО,ll;а ПО,ll;аваТI(кеться

в

в,ормо&ухню

та

на

Забута будівля В ПО3&ІППІУІОКУ році .ваш КOJ[­ госп

закупив

РЯА

госпо,ll;&РСЬКИХ

і ЖИВЖ приlliщень, що містяться в Шсі .аа Шlяху ltапвів.&а-lIу­ хівка. Частину БУАЇВenБУJIО вц­ разу перевезе.но в се.lО. Але спра­ ва ця не була ,а:ОВе,ll;ека ,11;0 кінця,.

В .Іісі зaJlИIIIimСJl без ,ll;ОГJIЯ,ІІ;У і охорони И&Й&ращий ЖІШІЙ бу­ динок. lIоступово а вЬОГО ЗJIИUИ ВЇJШа, 1О ЮJерей; а от'а8ЇК часок Черг& жiIпtn і 1.0.пi»orL Про це знав наше &ОJlгоепне праВJIіJПUl, чув про це і rOJIOM

apтiJIi т. Безрук Ф.: але так і ,!осі

нічого нерОбитьсJl, щоб перевезти будинок, чи організувати охорону його-цже це rpoJ(3,II;cbв,a влас­ ність. А хто бу..е вЦпові,ta.ти за

іІ розбазаРЮМlШJIl

тваринницыkферки::

. І. Петренко.

с. Заворичі.

_""Oi...I-_...~OiI.........'0іІ.;".·...~OiI .c..._oI'.....___...."'-...-_~~ - ' •

· .... ~ .....,.·....·_-..-""..w.оІ'·IІІІ.с ..._..IІІІ.lIWIn~_..........•. _ ..,......-""_II' ............_"'..........

....

МІЖНАРОДНИЙ ОГЛЯД

-

м. Кустанаї.

Виграші припали на такі номери серій та облігацій в усіх роз­ рядах позики·

<01

ё.

;ij

1;

:f;~

•u

с

~~~H Q,.

'" О

са

1;f

:11;

cr

о:.:

ІІІ

Ро

140200 1=50 140391 33*) 140453 І-50 140545 25*) 140589 1-50 141143 1-50 141156 1-50 141162 І-50 141238 1-50 141428 1-50 141431 1-50 141492 32*) 141618 12*) 141146 16*) 141852 І-50 141997 І-50 142012 І-50 142031 22*) 142197 1-50 142295 .. 15*) 142322 '1-50 142393 1~ 142406 1-50' 1424131-50 142444 05*) 142531 30*) 142542 4~) 142610 1-50 142618 1-50 143074 1-50 143075 1-50 143298 19*) 143452 1-50 143532 <45*) 143573 1-50 143645 1-50 143734 1-50 143954 44·) 143961 32*) 143973 46*) ' 144114 1-50 144278 1-50 144319 1-50 144351 1-50 144417 1-50 144434 1-50 144510 03·) 144358 1-58 144592 1-50 144735 1-50 144738 1-50 144793 ІВ·) 14488Б 1-50 144893 24*)· 145358 1-50 145462 1-60 145б30

:І g..

36·)

;ij

:!!

:f;!!

•u

.... :.111:

•••

Нар&Д Франціі

О

1;~

со Со_

;!~H

:f;

Ро",==

~

"О:с

іі

'"

",,~,g и

Е~~ . -Іо -t!} .. О

~f

Роil!=:

145975 03*) 5.000 153657 1-50 200 5.000 146002 І-50 200 153664 3В*) 1.000 200 146325 1-50 200 153669 28*) 1.000 1.000 146391 48*) 1.000 153848 1-50 200 200 146577 1-50 200 153973 1-50 200 200 146679 1~50 200 153998 1-50 200 200 146725 03*) 1.000 154005 1-50 200 200 147140 1-50 5.000 200 154073 18*) 500 147185 1-50 1.000 200 154153 38*) 200 147233 1-50 200 154244 1-50 200 200 147299 1--50 200 154267 1-50 200 5.000 147425 1-50 200 154331 1-50 200 1.000 147540 33*) 1.000 154600 23*) 1.000 1.000 147927 І-50 200 200 155055 1-50 500 147981 1-50 200 200 155180 1-50 200 148058 1-50 200 200 · 155227 1-50 200 148310 1-50 200 155234 14*) 1.000 1.000 148376 1-50 200 15з328 42*) 5.000 200 148722 1-50 200 500 . 155709 1-50 I.ООО 148757 36*) І.ООО 155831 35*) 1.000 500 148904 1-50 200 155945 1-50 200 200 148936 1-50 200 '156039 31*) . . 1.000 208 148962 1-50 200 156046 1-50 200 200 149358 . 1-00 200 156158 16*) 1.000 1.000 149473 39*) 10.000 156285 1-50 200 І.ООО 149845 1-50 200 156472 1-50 200 I.ООО 150043 13*) 1,.000 1.000 156555 50*) 200 150251 1-50 200 156557 1-50 200 200 150310 28*) 1.000 156842 14*) 1.000 200 150688 46*,) 1.000 156971 15*) 1.000 200 150878 1-50 200 157015 11*) 1.000 I.ООО 151090 36*) 1.000 157044 ·28*) 1.000 500 151213 1-'50 200 157169 28*) I.ООО 200 157192 1-50 Н)()(} 1151276 1--'50 200 200 151308 1-50 200 157211 1-50 200 200 151357 1-50 200 157385 25·) 5.000 200 151443 1-50 200 157393 1-50 500 1.000 151633 09*) 1.000 157460 31·) 1.000 1.000 І51766 1-50 200 157559 1-50 200 I.ООО 151775 31·) I.ООО 157691 1-50 500 200 151841 43·) В.ООО 157870 21*) 5.ООО 200 151856 21*) I.ООО 157977 1-50 200 500 158072 1-50 ~ 152163 1-50 200 200. 152168 27·) 1.000 158089 1-50 200 200 152170 1-50 200 1~ 09·) 1.000 200 1~ 1-50 200 158401 21·) 1.000 1.000 152263 1-50 200 158604 21-) 5.000 200 . 1523gз. 05·) 1.000 158648 1-50 200 200 152413 1-50 500 158703 1-50 200 200 152646 ~ I.ООО 158873 1-50 200 200 15269В 1~' 200 159131 18·) 5.ООО 1.000 152842 1-50 200 159304 1-50 200 200 152861 1-50 200 159355 1-50 200 1.000 153122 15·) . і.ООО 159365 1-..60 500 200 153253 1-50 200 159503 1-50 200 200 200 . 159516 1-50 153336 1-50 200 I.ООО 200 189т 248). 1.000 200 153347 1-50 200 153615 1-50 200 159888 1-50 200

145661 1--50 145918 1-50 . *) На решту 200 карбованців.

номерів oблirаціА

цієї серії прнпалн

.

виrраші по

.

в суму виграшу ВJUIIOЧена номінальиа вартість облігацІй, ка яку припав виграш .

Київське IlliCloке ynpauf... Aq.IPYAO~ І A~ ~"...r' - ~ - ~ ~ ""!' - ............ """'"' ~ «

.. -

-

.1Іивіеть

щю припинеimJi Т3І званої «аке- llap.l8меНТ/llрїїВ, ві ще не,(звно азвжАВ нa.tеЕИТЬ йоку».

заmшатис.ь бо­

ротьба наРО)(Їв проти Wlанїв B~­ РО,J;ження в Захі~й Німеччині вовнної машини гітлерівського ти­ паризь:&иllИ

!кер:паJlСЬЮ peuціОИЄIІИ, щоб JlКоеь розсіJl'l'И те НРиro.JlOllШ.1lИВе

В центрі пo.riтичиого &И1rТЯ 'Єв­ рив.ансЬRОЇ допокоги»

передбачуваних

-

.,

ё. u

200

шiнrтона JIукають попере,ll;жеlШJI свій BJLI)IВ. Д8JI&і' 8французьв.их ністю, 8наючи, що оєтаlПl6 МОВО

ЗахідноіНlмеччини

пу,

""~~и

'"

~

,

оа:

Q.

при,а:б&'П[ кеталурriйиі захищаючи ІПІР, Reзалеаніст:ь j 'бор1>'lЬeJl 8 усЬІа ІірогресИвIDDШ ПЇ,ІІ;привкства в СаарсLкiй об.Іасті. честь нації. Він захищав їх 8 пра'гнеиияп і З,l;~СВ:ЮЮТЬ «кои~ новища великої ~ержави.. З ВаВсі ці захо,ц натисв,у 8Робили твер,ll;ОЮ і виправ,l;а.ною Бпевн&- TPOJlb на,l; ,ll;ум:&3КИ» 8Mep1l&3НЦЇВ.

hpQТИ озброєння

ропи ПРО,ll;овжув

П'О3ИКА

РО3ВИТКУНАРОДНОГО ГОСПОДАРСТВА СРСР (випуск 1953 року) ДO~IД1("O.A ТА88ІНЦЯ ' З-го тираау виграшІв, яки .... вІдбувся 20 березо 1955 року

• Франції. 'виступaJIИ проти парll3ЬПХ угв,(, . врazеllШf, ве справило впри'l'Прив.ладои натисв,у на французів почали викагати іх затвер,t;жеlШJI. ОБJlИЧ~Я америкаНСЬКОГОтSI 'Матусоу Щ Ha.po~ ВА&ЮТЬ'ся .-о був, нарешті, виступ циии дняии 'ЗвичаЙJIО, За.І.ПаТИ або пі.а:ку-І "правасудАЯ" різних трюв,ів. ЧJIени сенатської

на

прес-в,онференції

CLKoro

презщента

аиери&ан- пити окрепх безпринципних по-

ltїJIы3

тижнів

току в. США комісії в питаИВ'JIX безпеки, Jlкі

Ейзенхауера, ІЇтичних.Цвів буржуазії кожна, стався св,8ЩaJIЬНИЙ випа,ll;ОК, яхий KїJIы3 ,ll;НЇв .в;ОПИТУВaJIИ М8ТУСОУ,

який ПОВТОРЮЄ старі залви про те, aJIe не кожна иi,.,sa.в:JI&a!И, ні щ- світова грока,ll;СЬв,їсть продовжув спочатку видаваm ЙОГО 88 боже­

·УГО,l;ам:и.

Особ.llИВОГО розмаху бо­ що затвер,а:ження паризьких уго,а: купити кa~.., ТИJI бilьше тав,ий обговорювати 1J) Цboro часу. _ротьба ця набра.в:а у Францij, я.&8 про озброєlШJI Захцної'Шк8ЧЧИНИ ВОJIелюбний наРОА, SI& французь- Якийсь Матусоупубшчно при·аазнав безпрИ&JIадно грубого на.­ ніби створить «СПРШJlИВі умо- в,ий, иш на своєму досвї,ІІ;і доб- знався, що він пWrигок ШЬКОХ тиску з бо&у прав.в:ячих ш США ви» Д.lLll переговорів мiJi В8J1И&ИІПІ ре знав,щО собою япяв німець- років працював в платнИй ,1;0-

ві.п.ного, а цотім почап:погро'­

жуватИ йому тюрмою. Проте з

цього нічого не' вийmJIО. БіJIьше

Toro, Матусоу заявив, що 8нав

КО-фашистська ВOЯЧЧJПI3.Неза- НОСЧИ& і лжесвцок амеllив.ансьв,ої . iвmиx ШІатних лжесвЦкїв. Т6АЇ і АнгШї. Щоб ПРJD(УСИТИ ' францу­ ,ll;ержаваки. . вів· погuAИ'lИСЯ з 08броєнням За­ РоБJlЯ'l'Ь ' Век И& ГРОЬАСЬв,у . леано вЦ . п~зиціі пре,а:ставникіll ОJ;Ранв.и. З~ йо;о JIжесвЦчеJПUD[ : його запроторlШl в ТЮРМУ. XЇЮЦlі Шкеччини, в хід пущені і думв,у Франції й ті np6,11;ставИJWI правJIЯЧИX ки, Французь&~на- засуджено 1 .ув язнено в тюрки IIj)ИВОДОМ ,ll;ЛИ УВ'язвеНИJl Ма­ погрози, і обкан,і обіцан&и. ~IШ­ фрадцу~ьuх ПР3В.1IJI1PIX Ш, ві" ро,ц ПРО,ll;овжув боротись 1. про- пона.. 200шв ~Oкy не ~ ,туму було I!:J!3lmHНJI того, що вів Ш.1ІО ,11;0 тoro, що фраНцузів . пере­ ,а:іють на догоду акерикЦflCИИМ тестувати проти озБР061ШJI 3а- прогресивних по,nтичних 1 проф- :лжесвЦчив ' 1ІРоТи OAHoro з про­ &онують, ніби

відродження

ні­ іиперіaJIїстак. Вони зов,река П6- хідної Нікеччини. Навіть багато спіJIв,ових ,ll;іячіВ. Аже Матусоу не гресивних ПРОфспіJI&ОВИХ ,ll;ЇЯчів.

К8ЦЬв,ої воєнної кашини, що Ю1ічі

аа останні

40

ре&онують

років спустошувала Ради

французьку зеJ[JIЮ', наче відпові­

ме Щтереса.-безnев,и Франції.

.

Не кешп хараRтерНИllИ ' в інші

зscО6и аиг.\tо-зкерпав:сыto~~ тИс­

ЧJlенів' францу~ьв.оj правих буржуазних газет визна- calliтнii. Газети пввідОUЯІОт.Ь, що Ну, а яка доп цього діяча, який

респуб.tiв.и (APyroї палати парламенту, Яка 23 березня приСТУПИJIW"О обrовор&IIWI ІІ'&рИвьких 'yrод), що Фр3иЦія нібито не 1І0zепереnшо,ІІ;ИТИ озБРОGНИЮ Захі,а:воі Шмеччиии~ 3 APYroI.'O 66&1, за ПОВЦОКJIениJППI ЇИ'08ellИOї пje-

КУ н& . ФJ>а.нцію. Гхава урцу !кr.lїi Чеpчi.lль ПОГIЮZJG, ЩО ІР­ и Франція не погожитьсlIз від­ си, робишся спрОби «Зlщі&авИ,ТІІ;'» твореИJlJ[l( У 3ахі,цій' .НікеЧ'ШВ.і ДeSIRИХ з )(епутатів~1фІ p8CJIY~-

JOТЬ той неsaпере11НИЙ факт, що rpoмa,l;CbKa ,ll;YJI&& Фра.нції висту:' пає ПРO'J'И вї,ІІ;рО,ll;жеlШJI нїкець&ого Щі'1'3РИЗМУ. Х~рактеризуючи по.в:іТnНY . об-

в орг~и~х .акер~исьХоІ юсТИЦії «ПРОфесіональних' сві,ll;ків» Ші· чується близько 1'001.. Деяв,і s цих провокаторів за своє лжесві,а:чеlЦlЯ ~,ІІ;еlЮE3JlИ з .. ержавl!'ОЇ

..

JJf 01416

Иого справу американський су.. виріmивве перег.ія~ати... Тав,е справЖliвоБJIИ1iЧJI акерв·

сtlИОВ&У У фраиціі, f&86'l'& «Юка- скарБНИЦІ ,11;0 10 тисяч "ма.рш. в,ансь&ого «правоеу;uя». нїт&» ШШlе: «~•

. пporи

Зав,ІІ;Яв,и

ві,фо..жеiшJl · нiкeцuoro

кiliта- СИС'rека

вив.рвттю

іатусоу

І. Артем..

паризьцх УГО", ЩО ' П811еХба'l&lDТЬ резВрита паиуюча ~. США orИАНа безsакоllН.ll,

сваво.П

і

&».пі . гiT~epiвcь:soro 'rimyJ '1'0 . ВІ!­ .в:ів.и в ге.и:осуваниі ві ПlPSJ)lі року,.. ваш кар0" !IIX1IJIIA4 свов провов,ацій. З. "ОПОКОl'ою цієІ сис­ U, ФраiЩW,БУ46·1ID8Бaвa1ll &. . JТОЮl ·обіципац щииDr кеа- a8'lТJ[ в уеіх r&.IJ3П, ОАВочаево теа: акерикаись&і пpaвuчi ко" І

став жертвою лжєсвi,J;чеиня? Він

ПРО,1l;овzyв ззmшаТJiсь' у тюрмі.

РеJJ.апор

С. ПОГРЕБІНСЬКИR.

37 номер 1955 рік  

37 номер 1955 рік