Page 1

СУБОТА

~

з

27 квітня

2002 р. N!! Зб (9338)

Виходить 17 квітня

року

1937

Ціна договірна

Газета Броварських міської та районної рад, районної державної адміністраціі

j3A СПІВПРАЦІО І ПОРОЗУМІННЯ І Минулої

середи

районній

Засідання Комісії Україна - НАТО Комісїі

Україна-НАТО

Повноважного Ігоря

на

державного

рівні

nредставника

Харченка,

послів

секретаря в

за

участю України,

на

Балканах

прес-службі

представники

-

країн

19

України

членів

НАТО та

обговорили

питання

безпекової ситуацїі в євроатлантичному контексті

розвитку

особливого

регіоні у

партнерства

між

Україною і НАТО і хід виконання Робочого плану на

2002

рік.

про

створення

єдину

і

ратична партію>), А. Б. Боч­

ганізаціями,

група

розробила

nід

назвою

«Єдина

повідомив

«Інтерфакс- Україна»

в

в

середу

Україна»,

Демократична

мадських

лерантними

організацій

та

органами державної влади

Л.А. Вайсфельд аргументо­

ших людей. Слушні думки і пропозиції висловили керівники районних тери­ торіальних партійних ор­

у проведенні спільних за­

низька

ходів,

на

нинішньої

політичної та економічної ситуації як на Бровар­ щині, так і в державі. Ле­ онід Аронович чітко виз-

ганізацій

також

залишиться

мократична

партІя»),

партійними

заощаджень.

Про

Міністерства

фінансів

це

що

поки

чи

не

піде до

УЦ!

ВЕСНЯНІ дні хлібороби Бро­

варщини

майбутній

живуть

Сергій ПРИСТУПКО.

організаціями

урожай:

своєчасно

і

Вони

якісно

цілий ряд показників. Щоб сорт був стійки~! і до морозів, і до снігсвої

ву культуру

про

прагнуть

плісняви, і до випрівання та льодової

ваний до

кірки; і до посухи, щоб він не боявся хвороб і шкідників, щоб був стійким

сокі

думкою

обробити

грунт,

достатньо дати органічної і мінераль­

ної

поживи,

ефективно хворобам

<<заl\ювитю>

і

протистояти

проти вилягання і пророставня зерна

бур'янам.

на пні;

І,

був високоврожайним

і

сорти

культур,

забезпечили

-

віддачу. А сортів тих

б

наших у:-юв. ніж

дає

гібрид

більш ви­

ози~rа

пшениця.

його зерна віNrінна.

Нинішнього року сівба ярових зер­

новИх

культур

проходить

ганізовано, ніж торік чи стислі

строки

овес

-

гектарів.

ранніх

ярових

ор­

району гектарів,

37 55

гектарів,

1495

950

найвищу

більш

позаторік. У

хлібороби

посіяли яч~rінь на ШІ.ОЩі

безліч, у тому

-

тритікале. Це

врожаї,

Якість

~rав

сільськогосподарських

які

-

пшениці і жита. Він краще пристосо­

сприятливу по­

Анатолій

виникає

запитання:

чому ж ми

на

на­

ших родючих землях одержуємо наба­

гато менший урожай? Або такий пара­ докс: у ДПЗ «ПлоскіськиЙ>>, ТОВ «Требухівське>>, ТОВ «Русанівське>> хлібороби

вищі

вирощують

врожаї,

ніж,

удвічі-тричі

скажімо,

у

ТОВ

«Добродій>>, ТОВ «Шевченківське>>. Агрономічна сільського

повернення

заявив державний України

більше не повториться.

яру пшеницю

Практично культур

сівба

у

сіль­

ленну. Як не дивно, тепе_р наші ук­ раїнські сорти озимої пшениці

У вкладників колишнього Ощадбанку СРСР немає щодо

Хо­

Народно­

Мінфін уповноважений заспокоїти: грошей вистачить усім неnокоїтися

викликає

нерозу~rіння.

1\,fеханізатори готують площі до сівби

nарламенту.

підстав

зібрання

пізніх культур, а також сіють овочі.

nартїі

міністром

Однак,

запрошених

четься вірити, що подібне

держадмі­

ністрація в плані роботи з

нема.

гом віків селекціонери вели пошук усе лідер

сказав,

районна

гро­

цьому

кращих і кращих. І вивели їх силу-си­

політрада

він

І'Лаксак

це

з

в

агентству

в неї єдиною деnутатською партійною груnою. Пустовойтенко

Приємно відзначити, що

І

явка

певне

стосун­

влади

числі й зернових культур. Адже протя­

НДП сnриятиме створенню фракцїі блоку і вступить В.

масо­

соціал-де­

«поліської>> і <<миронівської» селекцій

визначився,

О. І.

су:-.rніву

вих політичних ка~шаній.

(«Українська

діловш1

~rадськістю.

на місцях, координації дій насамперед,

і

органів

щодо активної співпраці з

вирощують фермери із далекого за­ рубіжжя і одержують на кожному гек­ тарі до 100 центнерів зерна. Мимоволі

що

кам

терпимими,

на

зазначив,

партія»)

спільно працювати в і~!'я покращення добробуту на­

засіданні в середу затвердила постанову про те, що

також

добрим

осередків. Голова рай­ держадміністрації

стан

і

розробила програ~tу,

здійснення якої сприятиме

(«Народно­

учасників зустрічі бути то­

осередками

практичну

яку

демократичної nартїі Валерій Пустовойтенко.

Він

карьов

торіальних партійних, гро­

такі

положення

інтерв'ю

ор­

закликав

Зрозуміло, не на останньому місці серед усіх тих клопотів турбота про

очолить Володимир Литвин.

це

тери­

году.

роботу єдиної фракцїі блоку «За

Україну!»

Про

громадськими

з

керівниками

та

(«Ук­

ністрації відбулася зустріч

звичайно,

Буде створена фракція «Єдина Україна» робоча

Селянський

раїнська селянська де~rок­

шкідникам,

Спеціальна

В.М.

подальшої

МЗС

України. На засіданні посли

шляхи

співпраці з партійними та

ризував

МЗС

України

повідомили

начив

вано і дохідливо охаракте­

Учора в штаб-квартирі НАТО відбулося засідання заступника

у

держадмі­

їх

секретар

ства

служба

управління

господарства

і

продоволь­

райдержадміністрації радять

рощувати

такі

сорти

ви­

сільськогоспо­

дарських культур, які вміщують в себе

госппідприоrствах району завершена.

Працівники

тепличних

господарств

реалізують ранні овочі. Так, колектив ВАТ «Ко~rбінат «ТепличниЙ>> вже про­ дав

2758

що на

відмінні хлібопекарські якості ...

Варто зазначити, що саме такі перс­

тонн овочів закритого грунту,

437 тонн більше, ніж за цей час

торік. До столу трудящих реалізовано

пективні сорти озимої пшениці, яч~rе­

огірків

ню,

тонн, перцю

інших

культур

сільськогосподарських

уже

:-1ає

госппідприємств господарствах, кий», ня»,

ТОВ ТОВ

чи~rало

району. як

А

ДПЗ

«Требухівське>>,

«Калита»,

АТ

ВАТ

«Руд­ «Агро­

СВК

У ТОВ

один

рік

у

«Русанівське>>, ТОВ

<<Бобрицьке>>,

ДПЗ

«Требухівське»,

ТОВ

<<Красилівсь­

ке>>, СВК <<і~rені Щорса>> механізатори

«імені

посіяли

Щорса» та інші 1\Шють свої насіннєві не

ТОВ

«Плосківське>>,

Усього

ділянки. Уже

1833 тонни, то~rатів - 889 - 15 тонн, баклажанів -

тонну. Продаж овочів триває.

21

таких

«Плосківсь­

«Русанівське>>,

комбінат

сіль­ в

-

овочі

-

230

у

відкриттrу

гектарів. Це

-

грунті. капуста,

столові буряки, ~юрква, інші овочі.

сільгосп­

підприємствах району вирощують но-

Галина ПОЛЯКОВА

Максюта,

коментуючи у розмові з журналістами ситуацію, яка

нині

склалася

щодо

у

виплати

колишнього відзначив,

відділеннях

частини

Ощадбанку

що

кошти,

Ощадбанку

заощаджень

СРСР.

Анатолій

nризначені

на

України

вкладникам

Максюта

компенсацію

Традиційний

втрачених вкладів у колишньому Ощадбанку СРСР,

двомісячник

які

рою

нині

надходять

«розписані виплати

до

помісячно».

в

поточному

Ощадбанку

Заплановані році

у

на

України,

зазначені

Держбюджеті

500

та

щення

весняний

з

благоуст-

санітарного

очи-

міста стартував

настанням

перших

з

пого-

Завершено

розчищення

дерев,

санітарне

сухостійних

зокрема

Красовського

та

на

вул.

Кірова.

му

про

заборону

вивозу

сміття у лісозахисні

ги. Тим більше, що

із

графікОlІІ

оту-

згідно

вивезення

елементів пам'ятників. За-

раз

це

ролі

питання

:чіської

на

конт­

влади,

і

ми

повідо~ш~ю про вжиті за­

Працівники контори зеле-

сміття раз на тиждень йо-

го вивозить спец~rашина. Проте проблеми еко-

ходи. І наостанок закликаємо

рівномірно розnоділені на весь рік». Це зроблено з

жих днів і триватиме аж до 25 травня. Усі кому-

метою

забезпечення

виплат,

нальні служби намагають-

центральних

логії навколишнього сере-

усіх мешканців житлових

сказав

він,

сnроможності

ся очистити вулиці міста від сміття, озеленити пар-

Гагаріна, Незалежності. А перед цим з допомогою

довища, здається, !'>rало хвилюють деяких бровар-

;чікрорайонів не поки працівники

ки

спецавтотранспорту

чан.

наведуть

мільйонів

гривень,

і

за

його

словами,

«nриблизно

систематичності

nристосування

до

Ощадбанку взагалі здійснювати ці виплати. «Тобто кошти будуть регулярно надходити до Ощадбанку»,

-

покреслив

Анатолій

Максюта.

Відповідаючи

на

запитання журналістів, чи вистачить передбачених у

Держбюджеті

Укра·Іни

на

цей

рік

500

мільйонів

гривень на компенсацію знецінених заощаджень на

і

сквери.

у ваги

Особливої

потребують

12

ного господарства розбивають нові клумби на

проїжджої

вулицях

частини

з

цих

на

Прибираючи своєму

оrіття

подвір'ї,

вони

пам'ятників на героїчних подій

відзнаку в історії

вулиць, а також Кірова, Короленка та багатьох

захаращують лісос~rуги, подальше очищення яких

нашого

адже

інших вже зібрано сміття.

потребує

народу,

дитя чі

біля

ваших

вrдре'\rонтують

'rайданчики

побілять дерева.

і

Відчуйте

свята

проблемою

та людських ресурсів. На

себе господаря~rи. подбай-

лося небагато часу.

жителів вул. Димитрова та

жаль, така сама неприваб-

те

питання

Своєрідною візиткою міста є вулиця Київськачастина автотраси ОдесаМосква-Санкт-Петербург, отож тут після заміни

Коккінакі є самовільні сміттєзвалища у лісосмугах, які самі ж мешканці здебільшого і поповнюють. У черговий раз тут

лива картина і на вул. Воїнів-інтернаціоналістів, де був виритий котлован під кооперативні потреби, а нині суцільне сміттєзва-

дворах самі: посадіть квіти

стовпів зовнішнього освітлення працівники управління комунальних

було проведено рейди працівників вімілу контролю за станом благоуст-

лище. Окремої розмови потре­ бує становище, що скла­

допомагають

ва~1.

більше

цінувати

служб району вирівнюють відкоси і утворюють газо-

рою, котрі заходили у кожний двір і роздавали

лося на міському кладе­ вищі із розкраданням

ни, яю засІВають травою.

звернення

алюмІнІєвих

державною

nрограмою,

і

заощаджень

Міністерство

є

фінансів

підходить до цієї справи по-державному.

Місцями бойової слави Екскурсію на Лютізький плацдарм боїв за Київ здійснили 35 учасників бойових дій та інвалідів Великої Вітчизняної війни. Ветерани побували на nереправі через Дніпро, де точились жорстокі бої, оглянули музей-діораму битви, nоспілкувалися, згадали героїчне минуле. Цій пам'ятній поїздці сnрияли міський голова В.О. Антоненко та завідуючий відділом економіки міськвиконкому С.М. Возняк.

(Із засобів масової інформації та за повідомленнями кореспондентів "Нового життя").

Давньою

коштів

лад

Ощадбанку СРСР, Анатолій Максюта зазначив, що знецінених

залиши-

значних

.

всіх громадян, які мали заощадження у колишньому погашення

hеремоги

до

. ,.

шд rздrв,

чекати, ЖЕКів

м1ськвиконко-

огорож

під

про

затишок

вікна11ш,

гойдалку чи

хай

у

своїх

полагодьте

лавочку.

наШі діти будуть

бачать

Не­

це, тож

і

берегти красу.

та

Наталія ЧЕМЕРИЧЕНКО.

·------------------------------------------· ВІДОМЧА: на півроку - 9 грн. ЗО коп. а квартал - 4 грн. 65 коп. - 1 . 55 коп.


27.04 ПОНЕДІЛОК, 29 квітня

112с.

УТ-1

06.00 "ДоброПJ ранку, Ук­ раїно'" 06.00 Околиця Погода

06.35, 07 05, 07.40 Спорт 06.40 "Hi-tech" 06.50 Економіст 07.15 ЕРА-стеб 07.20 Огляд преси 07.45 Т/с "Державний кордон" Фільм 5-й, 1с. ОВ .50 Смачний ранок 09.00 Вічні істини 09.05 Телеслужба розшуку 09. І 5 Абетка безпеки 09.25 Х/ф "Скрипаль" 11.00 Новини 11.10 Погода 11.15 М/с "Книга джунглів", 25с. 11.40 Мультконцерт 12.00 "Історія Української державності". Шестиде­ сятники. Передача 1-а. "Дерево роду". До 50рІччя поета-етнолога М. Ткача. д/ф "ДеннІ, пояс­ ни мені", ЗВ-39с. 13.00 "Вербна неділя і стра­ стний тиждень" 13.10 Ікона. "Символи й в

іконописі".

Переда•1а 1-а

13.20 Ретро-альбом 13.30 "Зірки, що не гас­ нуть". П. Майборода. Фільм 1-й Телеслужба розшуку Погода Закон є закон Новини М/с "Книга джунглів",

14.00 14.05 14.1 О 15.00 15.10

34с. "Студія

15.40 16.20 16.55 17.00 17.1 О 17.20 17.45 1В.20 1В.ЗО

19.00 19.10 19.25

"5"

Надзвичайна ситуація Закон є закон Новини Погода "Милосердя" Новини економіки Новація "Саме Той" Новини Погода Х/Ф "Аніскін і Фанта-

мас", 1с.

Вечірня казка Вечірня молитва Лотерея "Кено" Новини Питання дня Світ спорту По года VII Міжнародний фес­ тиваль "Море друзів", 1

20.35 20.50 20.55 21.00 21.30 21.35 21 .45 21.50 ч.

22.50 Телеслужба розшуку 23.00 "Підсумки" 23.25 Т/с "Державний кор­ дон". Фільм 5-й, 1с.

00.35 "Мьюзік бокс" УТ-2

07.00 Сніданок з "1 + 1" 07.30 Т/с "Агентство "Місячне світло", Вс. ОВ .ЗО Сніданок з "1 + 1" 09.05 Tjc "Московські вікна", 25с. 10.10 У свіТІ добрих новин 10.40 "Зірки, на сцену'" 11.20 Х/Ф "Розпад" 12.55 "Яворівська Забавка" 13.05 Абетка безпеки 13.20 Діловий канал. Тиждень

14.00 15.45 16.00 16.45

Х/Ф "Оманливий рай" тсн Х/Ф "Привіт від тезки" Хf,Ф "Кримінальні ву-

лицІ

1В.30

Tfc

17.25 Торговий ряд 17.30 За київським часом ІВ .ОО Новини

06.30, 07.00, 07.30 Новини.

алегорії

16.25 "Дорога до успіху" 16.40 Т/с "Життя спочатку",

"Московські

вікна", 25с.

19.30 тсн 20.00 "ТСН. Проспорт" 20.15 "Російська рулетка" 21. 15 Т jc "Ідеальна пара", Вс.

22.20 Т/с "Повна безпека", 7с.

23.20 "Парк автомобільного періоду" тсн Телеслужба ація"

23.55 00.25

"Ситу­

00.40 Телеслужба розшуку УТ-З

07.00 Новини 07.10 "Спорт-тайм" 07.45 Мультфільм ОВ.ОО Новини ОВ.20 Х/ф «Іван Васильович змінює професію" 09.00 Новини 10.05 "Сім'я від А до Я" 10.15 Дефіцит-шоу "Хто крайній?"

10.40 "Джентльмен-шоу" 11.15 Tjc "Алондра" 12.00 Новини 12.15 Т /с "Заборонена жінка"

13.00 За київським часом 13.1 О Телемагазин 13.15 "Ш,лягер" представляє .. 14.00 Телемагазин 14.05 "КриХІТка" 14.25 Телемагазин 14.30 Телеслужба розшуку 14.35 Телемагазин 14.45 Мед. центр "Довіра" 14.50 Муз. історїІ 15.05 Телемагазин 15.10 "Духовний купол Ук­ раїни"

15.25 Телемагазин 15.30 Зустріч з доктором Ю. М. Зарецьким 15.55 На ранковому

1В .1 О Т jc "Злодійка" 19.05 Ток-шоу "Моя сім'я" 20.00 "Подробиці" 20.40 Кримінал-шоу "Афера"

21.35 Х/Ф "Сліпий терор" 23.20 "Кримінал" 23.55 "Подробиці" ПІДсумки дня. Нічний "Час"

00.35 Хjф "Патріоти" 02.05 "Телефортуна" 02.35 Погода ТЕТ Мультфільми

07.00 07.35 "BIZ-ТV"

ОВ.ОО Християнська програма

ОВ.ЗО СТН-тижневик

08.55 Глобальні поради 09 .ОО "Чорний квадрат" 09.30 Закон є закон 09.35 "Енерджайзер" 09.45 "Томпо" 10.00 "BIZ-ТV" 11.45 Закон є закон 12.00 Сократ-Свінг 12.25 Концерт Ю. Шевчука 13.20 "Томпо" 13.40 Сократ-Свінг 13.55 Закон є закон 14.00 Економічний вісник 14.35 "Струм" 15.00 Музика на каналі "КИіВ" 15.20 Х/Ф "Без року тиждень"

"BIZ-ТV" "Томпо" "Земля і небо Києва" "Ім'я" Tjc "Шалені гроші", 114с. 20.00 "Право" 20.30 стн 20.50 "П'ять хвилин" 20.55 Глобальні поради 21.00 Муз. інтервал 21.25 Погода 21.30 "Вісті тижня" 22.30 стн 22.40 Новини з вітрини 22.45 Київські ділові новини. Експрес-інформ 22.55. Х/ф "Генерал" 00.30 "Київ класичний"

16.30 17.45 18.00 18.30 19.00

КАНАЛ

7

10.00 "Казка лірника Саш­ ка"

10.15 Сократ-Свінг 10.30 Tjc "Вбивства в Баджерс-Дрифт", 2с.

11.30 Сократ-Свінг 11.40 Музика на ТVТ 11.45 Сократ-Свінг 12.05 Торгінформ 12.20 "Добрі новини" 12.30 Новини Європи 17.05 Торгінформ 17.20 "Добрі новини" 17.30 Нім. мова "AIIes Gute'", 9 вип. 18.00 "Життя без влади діабету"

18.20 Торгінформ 18.40 "Ноосфера" 19.00 "Заглянь у майбутнє" 19.10 Клініка "Чоловіче здоров'я" "Дорога до успіху"

19.15 19.30 20.00 20.15 20.30 21.00 21.15

"М-стиль" Торгінформ "Заглянь у майбутнє" "Зоряна дорога" СІТ "Казка лірника Саш­ ка" "До сама·, смерті", Т/с 21.30 1с. 22.30 Музика на ТVТ

ІСТV "Приватний детектив Магнум" 06.35 'Таряча сімка" 06.45 "Факти" 06.55 Телеслужба розшуку 07.00 Mjc "Малюк Дракула" 07.30 М/с "Вуді Вудпеккер і його друзі" 07.45 "Факти" 07.55 "Плюс/Мінус" 06.1 О Погода 08.15 Т/с "Приватна міліція" 08.45 "Факти" 08.55 Погода 09.00 Т/с "Висока хвиля" 09.55 Т/с "Мілагрос", 214с.

05.40 Tjc

10.00, 11.00, ·1200, 1400, 18.00 "Факти". Гарячі новини

"Чорна перлина",

10.50 Tjc

В9с. Т/с "Приватний детектив Магнум" 12.45 "Факти" 13.00 Х/ф "Убивця ворон" 15.00 Tjc "Школа моделей"

11.45

15.30 М/с "Вуді Вудпеккер і його друзі"

15.35 Mjc "Інопланетяни" 16.05 Mjc "Малюк Дракула" 16.30 М/с" Джиммі-суперчерв'як"

16.50

МІ,с

"Черепашки­

НІндзя

17.25 Tjc "Ноа знає краще" 17.45 Т/с "Квантовий стрибок" 18.45 "Факти" 19.10 Погода 19.20 Х/ф "Дуже дикі штуч­ ки"

21.15 Т /с "Справи Кепських"

21.45 "Факти" 22.05 Погода 22.1 О Худ. фільм 23.50 ДКТ представляє. "t:RiT

rnmnІІft.:~r~"

00.15

"Гаряча сімка"

НОВИЙ КАНАЛ Підйом Репортер Підйом Tjc "Дінки - маленький динозавр" 07.20 Підйом 07.30 Репортер. Бізнес 07.35 Підйом 07.45 М/с "Том і Джеррі, 24с. ОВ.10 Підйом 08.30 Репортер 08.35 Підйом 08.40 Знай наших 08.50 Підйом 09.00 Київський репортер 09.05 Підйом 09.20 Х/ф "Шофер на один рейс", 1с. 10.40 Х/Ф "Справа Лоховського" 11.15 "Напередодні. 1970" 12.20 Х/ф "Датч" 14.00 Репортер 14.10 Дом. фітнес "Хауз

06.25 06.30 06.35 06.50

фіт"

14 20 Т/с "Біле ікло", 17с. 14.50 М/с "Картуш", 22с. 15.20 М/с "Дінки - маленький динозавр", Зс.

16.00 М/с "Том і ДжеррІ, 25с.

16.20 Mjc "Сейлормун" 16.45 Mjc "Норман Нар­ мал", 26с.

17.10 Т/с "Баффі- винищувачка вампірів-ІІІ", 11с. 18.05 Tjc "Клоун" 19.00 Репортер 19.25 Погода 19.30 Tjc "Дикий янгол" 20.50 Х/Ф "Акселератка" 22.30 Репортер 22.50 Погода 23.00 Хjф "На зламі дня" 00.55 "Напередодні. 1970" О 1.30 Репортер 01.40 Телеслужба розшуку

СТБ Прогноз погоди Астрологічний прог­

ноз

Муз.

департамент

"РанОК"

07.30 "Вікна у світ" 08.00 Бізнес-студія 08.40 Статус "леХІ" 09.00 "Ні пуху ні пера'" 09.50 Tjc "Кохання,

що

іскриться", 147с.

1О .50 "Ви практично здо­ рові"

Х/Ф

11.40

·:.кохання

з

привІлеями

14.00 "Вікна. Новини" 14.10 Муз. департамент "ДеньОК"

16.10 Х/ф "Собаче серце", 1с.

17.25 "Вікна. Кримінал" 17.35 Клуб "Білий папуга" 18.10 "Вікна. Столиця" 18.20 Клуб "Білий папуга" 19.00 "Вікна. Новини" Спорт. Погода

19.35 Х/ф "День Пантери" 21.25 "Маски-шоу" 22.00 "Вікна. Бізнес" 22.20 Італійський футбол. Серія

А.

Огляд

матчів

туру

23.30 "Вікна. Опівночі" 00.00 "Автостиль" 00.20 Т/с "Спрут-ІV", бе. О 1.25 Астрологічний прог­ ноз

ВІВТОРОК, ЗО квітня

06.00

УТ-1 "Доброго ранку, Ук­

раіно1"

06.00 Околиця 06.30, 07.00, 07.30 Новини.

кордон". Фільм 5-й, 2с.

08.50 Смачний ранок 09.00 Вічні істини 09.05 "Хроніка ХХ сторіччя". В. Земляк

09.50 Х/Ф "Аніскін і Фантамас", 1с.

13.50 Абетка безпеки 14.00 Т jc "Граф Монте­ Крісто", 1-2с.

15.50 тсн 16.05 Х/Ф

за

вікна", 26с. 19.30 тсн 20.00 "ТСН. Проспорт" 20.15 Tjc "Громадянин начальник", 13с. ·21.20 Х/ф "Шанувальник" 23.15 тсн 23.45 Телеслужба "Ситу­ ація"

00.00 Х/ф "День Мартіна" О 1.40 Телеслужба "Ситу­ ація" УТ-З Новини "Мелорама" Новини Х/Ф "Денний потяг" Новини Кримінал-шоу "Афера" 11 ОО "Вікенд" 11.35 т;с "Алондра" 12.00 Новини 12.15 Tjc "Заборонена жінка" 13.00 За київським часом 13.10 Телемагазин 13.15 "Хіт-базар" 13.50 Телемагазин 13.55 Молодіжна телеслуж-

07 .ОО 07.20 08.00 08 20 09.00 10.10

ба

14.25 Телемагазин 14.30 "Родом з України" 15.00 Телеслужба розшуку 15.05 Телемагазин 15.10 "Пілігрим" 15.35 Телемагазин 15.40 Мед. центр "Довіра" 15.50 "Недільні зустрічі" 16.40 Т/с "Життя спочатку", 113с. Торговий ряд За київським часом Новини Т/с "Злодійка" "Велике прання" "Подробиці" Ігрове шоу "Слабка ланка" 21.35 Ліга чемпіонів. Півфінал. "Байєр" (Ле­ веркузен) - "Манчестер Юнайтед" 23.55 "Подробиці". Підсум­ ки дня. Нічний "Час" 00.30 Х!р "Мінливості ко­

17.25 17.30 18.00 18.10 19.00 20.00 2040

02.35 Погода ТЕТ

06.30 "BIZ- ТV" 07.00 "Вісті тижні 07.55 Погода 08.00 Християнська

26с. "Для душі ... "

11.40 12.00

"Історія Української державності". Шестиде­ сятники. Передача 2-а. "Цей таємничий світ". ХХ

століття.

Д/с "Денні, поясни мені", 40с. 13.00 Ікона. "Символи й в

іконописі".

Передача 2-а 13.10 Ретро-альбом 13.20 "Єдиний у світі" 13.30 "Зірки, що не гас­ нуть". П. Майборода. Фільм 2-й 14.00 Погода 14.05 Закон є закон 15.00 Новини 15.10 Абетка безпеки 15.15 МІФ "Ти особливий" 15.40 "Студія "5" 16.25 Енергетичне поле 16.55 Закон є закон 17 .ОО Новини 17.10 "Люблю ... ". Творчий RР.чіо О. Гоека

програ-

ма

08.30 стн 08.50 "П'ять хвилин" 08.55 Глобальні поради 09.00 "Один у кубі" 09.30 Музика на каналі Тризу-

бим Стасом

10.50 "Споживач" 11.00 Стоматологія 11.15 т;с "Угрюм-ріка", 12.30 Закон є закон 12.35 "Влада факту" 13.00 "BIZ-ТV"

4с.

~4.45 Телеенциклопедія

15 15 Сократ-Свінг 15.30 Закон є закон 15.40 "Енерджайзер" 16.00 "Томпо" 16.10 Сократ-Свінг 16.25 Закон є закон 16.30 стн 16.50 "Шлях до успіху" 17.10 Молодіжна телеслужба

17.40 Х/Ф

"Капітан

Фра-

касс"

20.00 20.15 20.25 20.30 20.50 20.55 21.00 21.30 21.35

феросплавів 22.55 Х/Ф "Роллери бутнього" 00.40 "BIZ- ТV"

7

завод май­

Дозвольте запитати Вечірня казка Новини з вітрини стн "П'ять хвилин"і Глобальні поради "Команда + ТV" Погода "Вісті"

СТБ

07.00 Прогноз погоди 07.05 Астрологічний прогноз

10.30 Новини Європи 11.00 Торгінформ 11.30 "Саме Той" про себе 12.00 "Доживемо до понеділка"

07.10 08.00 08.20 08.25

Клуб "Білий папуга" "Вікна. Бізнес" Прогноз погоди Астрологічний прог-

ноз

12.30 Торгінформ 17.05 Торгінформ 17.20 "Добрі новини" 17.30 Телегра "Наш острів" 18.20 "Заглянь у майбутнє" 18.30 "Актуально - нагаль-

08.30 09.00 09.10 09.19

"Вікна. Опівночі" "Вікна. Столиця" Прогноз погоди Астрологічний прог­

ноз

09.50 Tjc

"Кохання,

що

іскриться", 148с.

но"

"Стимул" Торгінформ "Шлях до успіху" "Заглянь у майбутнє"

Торгінформ "Добрі новини" "Амазонка" перемагає час" 20.45 "Будуємо по-новому" 21.00 СІТ 21.15 "Казка лірника Сашка"

Музика на ТVТ Торгінформ "Престиж" Світ здоров'я - "Бі­

22.30 "Актуально - нагально"

23.00

сходи"

КАНАЛ

гами"

21.25 21.30 22.00 22.15

О 1.05 Репортер О 1.20 Х/Ф "Не сумуй!" 02.50 Зона ночі 03.50 Х/Ф "Корпоративні

05.35 Tjc "Сімейні узи" 06.30 Х/Ф "Не сумуй!"

09.05 Грацїі від "Гравісу" 09.20 Вистава "Догори но-

19.00 19.15 19.30 19.45 20.00 20.20 20.30

ракт"

сходи"

Молодіжний

канал

"М"

його друзі"

"ДеньОК"

16.05 Х/Ф "Собаче серце", 2с. 17.25 "Вікна. Кримінал" 17.35 Клуб "Білий паnуга" 18.10 "Вікна. Столиця" 18.20 Клуб "Білий папуга" 19.00 "Вікна. Новини". Спорт. Погода 19.35 Х/Ф "Удар Пантери" 21.25 "Маски-шоу" 22.00 "Вікна. Бізнес" 22.20 Х/Ф "Пророцтво-З" 00.1 О "Вікна. Опівночі" 00.40 Tjc "Спрут-ІV", 7с. О 1.50 Астрологічний прог­

ОВ.15 Т/с "Ноа знає краще"

0845 "Факти" 08.55 Погода 09 .ОО Т jc "Квантовий

стри­

бок"

09.55 Tjc "Мілагрос", 215с. 10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 18.00 "Факти". Гарячі новини

10.50 Tjc "Чорна перлина", 90с.

11.45 Т jc "Приватний детектив Магнум" "Факти" Худ. фільм Т jc "Школа моделей" М/с "Вуді Вудпеккері його друзі" 15.40 Mjc "Інопланетяни" 16.10 Mjc "Малюк Дракула" 16.35 Mjc "Джиммі-суперчерв'як" 16.55 Mjc "Черепашки-

12.45 13.00 14.45 15.15

НІНДЗЯ

Т/с

"Фантастична

дівчина" 17.45 Т/с "Квантовий стри-

бок"

18.45 "Факти" 19.10 Погода 19.20 Х/Ф "Дочка президен­ та"

21.15 Tjc "Справи Кепських"

21.45 "Факти" 22.05 Погода 22.10 Х/Ф "База" 00.00 Футбольний

СЕРЕДА, 1 травня УТ-1

06.00 "Доброго ранку, Ук­ раїно!"

Музика

06.05

на

каналі

"ЕРА"

06.25 Околиця 06.55 д/Ф "Дизайн" 07.45 т;с "Державний кор­

07.45 "Факти" 07.55 "Плюс/Мінус" 08. 1О Погода

17.25

11.30 "Маски-шоу" 12.00 Х/Ф "День Пантери" 14.00 "Вікна. Новини" 14.20 Муз. департамент

ноз

ІСТV 05.40 Tjc "Приватний детектив Магнум" 06.35 "Гаряча сімка" 06.45 "Факти" 06.55 М/с "Малюк Дракула" 07.30 М/с "Вуді Вудпеккер і

огляд

чемпіонату Іспанїі

00.30 Телецентр моди 00.50 "Гаряча сімка" О 1.00 Х/Ф "Дім побачень" НОВИЙ КАНАЛ 06.25 Підйом 06.30 Репортер 06.35 Підйом 06.50 Tjc "Дінки - маленький динозавр"

0940 Телепресклуб 10.25 "Бард-салон" з джунглів",

22.00 Мас-медіа 22.05 Муз. інтервал 22.30 "Томпо" 22.40 Запорізький

Київ"

"КИІВ"

11.00 Новини 11 10 Погода 11 .15 М/с "Книга

алегоріі

УТ-2 07.00 Сніданок з "1 + 1" 07.30 Т/с "Ідеальна пара", Вс. ОВ.30 Сніданок з "1 + 1" 09.05 Tjc "Московські вікна", 26с. УТ-2 10.05 М/ф "Ти особливий" 10.45 Ток-ринг 11.25 Модний час 12.00 "Перехрестя" 12.40 Х/ф "Людина в зеле­ ному кімоно"

хання

Погода

06.35, 07.05, 07.40 Спорт 06.50 Економіст 07.15 ЕРА-стеб 07.20 Огляд преси 07.25 Автоновини 07.45 Т/с "Державний

Піраміди

дон". Фільм 5-й, 2с.

00.35 Класичне натхнення 00.40 "Мьюзік бокс" О 1.1 О Класичне натхнення

"Лікування лікарем Лоховським"

"Жіллетт"

07.10

ч.

23.00 "Підсумки" 23.25 Класичне натхнення 23.30 Т/с "Державний кор-

16.45 Х/ф "Злодїі в законі" 18.30 Tjc "Московські

О 1.45 Спецрепортер 02.00 Спорт. огляд

07.00 07.05

"Саме Той" Новини Погода Х/Ф "Аніскін і Фантамас", 2с. 20.35 Вечірня казка 20.50 Вечірня молитва 20.55 Лотерея "Кено" 21.00 Новини 21.25 Питання дня 21.30 Світ спорту 21.40 VII Міжнародний фес­ тиваль "Море друзів", 2

18.35 19.00 19.10 19.25

07.20 Підйом 07.30 Репортер. Бізнес 07.35 Підйом 07.45 М/с "Том і Джеррі", 25с. 08.10 Підйом 08.30 Репортер 08.35 Підйом 08.40 Знай наших 08.50 Підйом 09.00 Київський репортер 09.05 Підйом 09.25 Х/ф "Шофер на один рейс", 2с. 10.45 Т/с "Клоун" 11.40 "Тетянин полудень"

12.30 Х/Ф "Акселератка" 14.00 Репортер 14.10 Дом. фітнес "Хауз фіт"

14.20 Tjc "Біле ікло", 18с. 14.50 М/с "Картуш", 23с. 15.20 М/с "Дінки - маленький динозавр", 4с. 16.00 М/с "Том і Джеррі", 26с. 16.20 М/с "Сейлормун" 16.45 М/с "Рен і Стемпій­ шоу", 1с. 17.10 Т/с "Баффі- винищувачка вампірів-ІІІ", 12с. 18.05 Tjc "Клоун" 19.00 Репортер 19.25 Погода 19.30 Tjc "Дикий янгол" 20.50 Х/ф "Кожної тварі по парІ

22.30 Репортер 22.50 Погода 23.00 Х/Ф "Корnоративні

дон". Фільм 6-й, 1с.

09.00 Вічні істини 09.05 Хf,Ф "Анискін і Фанто­ мас , 2с. 10.10 "Грані пізнання". Наші в Ганновері

Х/ф "Дитинство Бембі" 12.00 Міжнародний муз. фестиваль сімейної творчості "Мелодія двох сердець", 1 ч. 13.00 "Привіт з Києва". "У повітрі - скрізь опора"

10.40

13.15 Х/Ф "У день народ­ ження"

13.35 Фільм-концерт "Тра­ ля-ля! Або як це вам сподобається" 14.00 Циркова програма 15.00 Новини 15.10 Погода 15.15 М/ф "Велика книга. Потоп" 16.00 "Крок до зірок" 16.30 Маршрут ХХ 16.50 Анонс 17.00 Експосвіт 17.20 Х/Ф "Три мушкетери". "Підвіски королеви", 1с. 19.00 Новини 19.1 О Х/Ф "Три мушкетери". "Помста МіледІ, 2с. 20.50 Лотерея "Кено" - "Суперлото" 21.00 Новини 21.20 Погода 21.25 Телеслужба розшуку 21.35 Футбол. Ліга чемпіонів. 1/2 фіналу. "Реал" (Мадрид) - "Бар­ селона" (Іспанія) 23.00 Tjc "Державний кордон". Фільм 6-й, 1с. 00.10 Класичне натхнення 00.15 "Мьюзік бокс" 00.45 Класичне натхнення 00.50 Музика на каналі "ЕРА"

О 1.1 О Класичне натхнення УТ-2

07.00 "Фонтан-клуб" предс­ тавляє. В. Войнович 07.30 Х/Ф "Татуйований" 09.05 Tjc "Громадянин начальник", 13с. 10.00 М/Ф "Варавва" 10.50 "Від сузір'я до сузір'я" 11.10 ·у ритмах болеро". Співає народна артист­ ка України В. Степова 11.20 "Жарти, жарти, жарти

.....

11.40 Сільська година 12.30 Концерт групи "Гладіатори"

13.45 Мультфільм 14.00 Tjc "Граф

Монте­

Крісто", 3-4с. 15.55 Х/Ф "Висота" 17.40 Х/Ф "Діамантова ру­ ка" 19.30 тсн 20.05 т;с "Громадянин на­ чальник", 14с.

21.10 КВН Російська ліга. 2 гра

23.20 ХlФ "Тисяча акров" УТ-З 07.00 За київським часом 07.30 Бенефіс пана Степана Галябарди, 1 ч. 08.20 "Люди і долІ ОВ.50 Усе про землю 09 .ОО Погода 09.05 Tjc "12 стільців" 11.35 М/ф ·Дикі лебеді" 12.35 Tjc "Вигідний КОНТ-

13.50 Ювілейний концерт О.

місяця"

Филимонова

15.10 "Кохай мене". С. Ро­ тару в Кремлівському nалаці 17.05 "Велике прання" 18.05 Хjф "1 Травня" 20.00 "Подробиці" 20.35 "Кохання з першого погляду" 21.20 Tjc "Вбивча сила-ІІІ". "Китайський квартал" 22.20 Інтелектуальне шоу "9-й вал" 23.00 Х/ф "Листоноша завжди дзвонить двічі О 1.1 О Х/Ф "У полоні у швид­ кості" 02.45 Погода

07.00 07.25 07.50 08.00

ТЕТ "BIZ-ТV" "Вісті Погода Християнська програстн "П'ять хвилин" Глобальні поради "Київ класичний" Закон є закон "Планета Боулінг"

СТБ

07.00 Прогноз погоди 07.05 Астрологічний nрог­ ноз

Муз.

07. 1О

деnартамент

"Ранок·

08.00 "Вікна. Бізнес" 08.20 Прогноз погоди 08.25 Астрологічний прогноз

08.30 09.00 09.10 09.15

"Вікна. Опівночі" "Вікна. Столиця" Прогноз погоди Астрологічний прог­

ноз

Tjc "Кохання, що іскриться", 149-150с.

11.40 Клуб "Білий папуга" 12.30 Х/ф "Атлантичний вал"

Х/Ф "Принцеса з мли-

на"

12.05 Закон є закон 12.1 О "BIZ- ТV'' 13.55 Закон є закон 14.00 Музика на каналі "КИіВ" 14.15 Х/Ф ·к~пітан Фракасс" "BIZ-ТV" "Мій Ермітаж" Ток-шоу "Наобум" Tjc "Шалені гроші",

16.30 18.00 18.30 19.00

115с. 20.00 "Знову пластинка співає" 20.30 стн 20.50 "П'ять хвилин"

20.55 21.00 21.25 21.30 21.55 22.00 22.30 22.40 22.45

Телеслужба розшуку Зона ночі Х/Ф "Містер Мільярд" Х/ф "Схід "Чорного місяця" 05.20 Х/Ф "Новий Гулівер" 06.25 Хjф "Дівчата"

01.10 01.25 02.15 03.45

09.50

ма

08.30 08.50 08.55 09.00 09.30 09.35 10.15

21.25 Х/ф "Макарена" 23.35 Х/ф "Схід "Чорного

Глобальні поради Муз. інтервал Погода "Вісті" Мас-медіа "Двірцеві таємниці" стн Нов-ини з вітрини Х/Ф "Буффало Біл й

індіанці"

00.55 Tjc "Угрюм-река", 4с.

7

КАНАЛ

09.00 "Хліб наш насущний" 09.05 Музика на ТVТ 10.00 "Казка лірника Саш­ ка"

10.15 Музика на ТVТ 10.30 Tjc "До самої смерті", 1с. "Моя зірка" Сократ-Свінг Музика на ТVТ

11.30 12.10 12.20 12.30 12.40 12.50 17.00 17.30 19.00 19.45 20.00 20.35 20.50 21.00 21.15

Сократ-Свінг Музика на ТVТ Сократ-Свінг Мовна вітальня Музика на ТVТ "Один на один з .. ." Музика на ТVТ "Ескулаn" Торгінформ "Добрі новини" СІТ "Казка лірника Сашка" 21.35 "Моя зірка" 22.10 Кабачок "Щас споем 1 " 23.10 Молодіжна телеслужба

14.30 Х/Ф "Удар Пантери" 16.15 Х/Ф "Флеш Гордон" 18.20 "Маски-шоу" 19.00 "Вікна. J:іовини". Спорт. Погода

19.20 Х/Ф "Аси" 21.20 Х/Ф "Смерть негідни­ ка"

23.45 Х/ф "Нелл" 01.50 Астрологічний прог­ ноз

ЧЕТВЕР, травня

2

УТ-1

06.00 "Доброго ранку, Ук­ раїно!" Музика "ЕРА"

06.05

на

каналі

06.25 Околиця 06.55 д/Ф "Туризм" 07.45 Tjc "Державний кордон". Фільм 6-й, 2с.

09.00 Вічні істини 09.05 "Не все· так погано .. ." 09.35 "Грані пізнання". Академік К. Яцимірський, 1 ч.

10.05 Ж. Бізе - Р. Щедрін. Вистава "Кармен-сюїта"

10.50 Х/Ф "Юність БембІ 12.00 Міжнародний муз. фестиваль сімейної творчості "Мелодія двох сердець", 2 ч. 13.00 "Львівські вітражі"

13.20 Ретро-альбом 13.30 "Голос унікальної краси"

Концерт В. Брекера Новини Погода М/ф "Тарсянин Савл" Романси і nісні Г. Доніцетті. Народна артист­ ка України Л. Кондра­ шевська, 1 ч. 16.40 "Хроніка ХХ століття". "Один день з життя те­ атру" 17.00 Щоденник lV Міжна­ родного фольклорного фестивалю "Ялта-2002" 17 .ЗО Резонанс 18.00 Футбол. Кубок Ук­ раїни. 1/2 фіналу. "Шах­ (Донецьк) тар" "Дніпро" (Дніпропет­ ровськ). У перерві: Но­

14.00 15.00 15.10 15.15 16.05

вини

ІСТV Погода Х/Ф "Скарбничка", 1с.

06.45 06.50 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 18.00, 20.00 "Факти". Гарячі НОВИНИ

08.10 Погода 08.15 Х/Ф "Скарбничка", 2с. 09.25 Х/Ф "Три товстуни" 11.05 Tjc "Турбо", 1с. 12.45 "Факти" 13.00 Х/Ф "Дочка президен, та" 14.50 М/с "Вуді Вудпеккер і його друзі"

15.30 М/с "Інопланетяни" 15.55 Mjc "Малюк Дракула" 16.20 М/с "Джиммі-суперчерв'як"

д/Ф "Води Версаля" Вечірня казка Вечірня молитва Лото "Кено" Новини Х/Ф "І знову Аніскін", 1с. 22.25 Програма В. Молчанова "І до, і після .. ." 23.00 Tjc "Державний кордон". Фільм 6-й, 2с. 00.10 Класичне натхнення 00.15 "Мьюзік бокс" ОО .45 Класичне натхнення 00.50 Музика на каналі "ЕРА" 01.10 Класичне натхнення

19.55 20.35 20.50 20.55 21.00 21.20

УТ-2

07.00 "Фонтан-клуб" предс­ тавляє. Є. Вісник

М/с "Черепашкиніндзя" 17.10 Х/ф "Із усіх котушок" 18.45 "Факти" 19.00 Х/ф "Черниці в бігах" 21.00 Х/Ф "Червона спека" 23.05 Х/Ф "Будинок побачень" 00.35 Х/Ф "Із усіх котушок"

07.20 Х/Ф "Король Джо" 09.05 Т/с "Громадянин на­

НОВИЙ КАНАЛ 08.00 Mjc "Дикі Тонбери" 08.25 Mjc "Дещо про Мімі" 09.00 М/с "Мишеня Лапич" 09.25 Tjc "Плем'я-11" 10.00 Хjф "Могутні морфи -

11.55 Балет "Моя Павлова" 13.10 Секрет мого успіху ' 13.30 "Крок до зірок" 14.00 Т jc "Граф Монте-

16.45

рейнджери сили"

11.55 Х/ф "Кожній тварі по парі"

13.30 Репортер 13.40 Дом. фітнес

"Хауз

фіт"

14.00 М/с "Картуш", 24с. 14.30 М/с "Дінки - малень­

чальник", 14с.

10.00 М/ф "Велика книга. Потоп"

10.40 Дитяча лінія 10.55 "І все це було, і все це

.. :

До 75-річчя театру є ім. Л. Українки

Крісто", 5-6с.

16.00 Х/Ф "Погані ліки" 17.45 Х/ф "Джентльмени удачі"

19.30 тсн 20.05 Tjc "Громадянин на­ чальник", 15с. "Конвалія Х/ф срібляста" 23.00 Х/Ф "Пенні з небес"

21.15

УТ-З

кий динозавр", 5с.

15.15 Mjc "Скуби Ду, де ти?", 1с.

15.35 Mjc "Сейлормун" 16.00 М/с "Рен і Стемпийшоу", 2с.

16.25 Х/ф "Містер Мільярд" 18.05 Tjc "Клоун" 19.00 Реnортер 19.20 Погода 19.30 Х/Ф "Дівчата"

07.00 "Крила" 07.30 Бенефіс пана Степана Галябарди, 1 ч. 08.20 "Київ театральний" 08.40 "Шлях до успіху" 09.00 Погода 09.05 Tjc "12 стільців" 12.00 Tjc "Вигідний КОНТ· ракт"

13.20 "Дует-парад. В гостях

·


27;,04 15.00 Tjc

15.ЗО Mjc "Скубі ти?", 2с.

16.00 Концерт В. Меладзе

15.55 М/с "Сейлормун" 16.15 М/с "Рен і Стемпій­

у "кроликів"

"Вбивча сила-ІІІ". "Китайський квартал"

"Кращі пісні"

пуск

21.ЗО Tjc "Вбивча сила-ІІІ". "Судний день" 22.З5 Клуб "Золотий гусак" 2З.15 Х/Ф "Брехливі очі" 00.55 Футбол. ··дорога до чемпюнату світу" О 1.25 Концерт О. Г лизіна в ЦКЗ "Росії". "10 років

вперед!", 2с. 18.05 Т/с "Загублений світ" 19.00 Репортер 19.20 Погода 19.ЗО Х/Ф "Сюрприз для та­ туся"

Х/ф Єгипту"

21.25

00.00 Зона ночі 01.00 Х/ф "Секрет жінки" 02.40 Х/Ф "Привіт, Доллі 1 " 04.45 Хjф "Мумія: принц Єгипту"

06.45

ТЕТ

"BIZ-1\f" "Вісті" Погода Християнська програ-

СТБ Прогноз погоди Астрологічний прог­

07.00 07.05

ноз

07.1 О

Муз.

департамент

"Ранок·

ма

08.ЗО стн 08.50 "П'ять хвилин" 08.55 Глобальні поради 09.00 Молодіжна телеслужба 09.ЗО Телевистава "Винний льох" 10.50 "Киянин" 11.20 Музика на каналі

"КИЇВ"

11.40 М/Ф "Пригоди Покахонтас

12.ЗО Закон є закон 12.З5 "Планета Боулінг" 12.55 "Команда + 1\f" 1З.25 Закон є закон 1З.ЗО "BIZ-1\f" 14.05 "ГЕГ

14.20 "BIZ-1\f" 16.10 "1001 розповідь про кіно"

16.25 За~он є закон

20.ЗО стн

лург" 2З.ОО Клуб "Здоров'я" 2З.ЗО Т/с "Місце злочину: Франкфурт"

КАНАЛ 09.05 Граціі від "Гравісу" 09.20 Вистава "Золоте курча"

7

10.ЗО Торгінформ

"Тиж­

Телекомпанія

"Німецька хвиля"

17.05 Торгінформ 17.20 "Добрі новини" 17.ЗО "Заглянь у майбутнє" 17.40 "Ексклюзив "М" 18.20 "Заглянь у майбутнє" 18.ЗО "Актуально - нагально" 19.00 "Стимул" 19.15 Торгінфор"І 19.З5 "Ділові люди" 19.50 "Заглянь у майбутнє" 20.00 Торгінформ 20.20 "Добрі новини" 20.ЗО "Мелодром" 21.00 СІТ 21.15 ·казка лірника Сашка"

21.25 "Глобальні поради" 21.ЗО Торгінформ

22.00 "Престиж" 22.10 "Ваше здоров'я" 22.ЗО "Актуально - нагально"

канал

"М"

ІСТV

07.00 Погода 07.05 Х/Ф "Розсмішити кло­ уна", 1с.

08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 18.00, 20.00 "Факти" Гарячі Погода Х/Ф "Вище веселки".

Т/с "Турбо", 2с. "Факти" Х/ф "Червона спека" М/с "Вуді Вудпеккер і ЙОГО друзі" 15.ЗО М/с ''Інопланетяни" 15.55 Mjc "Малюк Дракула" 16.20 Mjc "Джиммі-суперчерв'як"

"Секрет

мого

успіху"

18.45 "Факти" 19.00 Х/Ф "Добровольці мимоволі"

21.10 Х/Ф "Утікачі комп'ю­ терних тенет"

22.55 Х/Ф "Золоті яйця" 00.З5 Хfф успіху"

10.05 Х/Ф "Флеш Гордон" 12.10 Х/Ф "Аси" 14.20 Муз. департамент "ДеньОК" 16.З5 Х/Ф "Смерть негідни­ ка"

"Вікна. Новини". Спорт. Погода 19.20 Х/Ф "Онєгін" 21.ЗО Хjф "Термінатор-2" 00.05 Х/ф "Спадкоємець Хадсакера" 02.05 Астрологічний прог­

19.00

06.25 Околиця 06.55 д!ф "Кіноіндустрія" 07.45 Т/с "Державний кордон". Фільм 7-й, 1с.

09.00 Вічні істини 09.05 Класік-прем'єр 09.З5 "Грані пізнання". Ака­ демік К. Яцимирський, 2 ч.

"Стара

колекція".

"Чарівна флейта"

10.25 д!ф "Відкриття спра­ вжнього Ісуса"

12.00

Міжнародний

муз.

фестиваль сімейної творчості "Мелодія двох сердець", З ч. 1З.ОО д!ф "Фантазії по Пин­ зелю" 1З.10 "Межирицький монастир" 1З.20 Ретро-альбом 1З.ЗО Д/ф "Чисті джерела" 14.05 Т/с "Без сім"І, 4с. 15.00 Новини 15.10 Погода 15.15 М/ф "Чудеса Ісуса" 16.10 Романси і пісні Г. Доніцетті. Народна артист­ ка України Л. Кондра­ шевська, 2 ч. 16.40 Регіон. Схід 17.00 Щоденник lV Міжна­ родного

фольклорного

фестивалю "Ялта-2002"

17.30 Грін-зона 17.50 Новація 18.00 Кубок Девіса з тенісу в другій Євро-Афри­ канській зоні. Україна Болгарія 19.00 Новини 19.10 Погода 19.15 "Надвечір'я". Великодні Дзвони 19.45 Телешоу "Диканька" 20.40 Вечірня казка 20.50 Вечірня молитва 20.55 Лотерея "Кено" 21.00 Новини 21.20 Хfф ''І знову Аніскин", 2с. 22.25 "У ніч на суботу"

23.00 Tjc "Державний кор-

новини

Х/Ф

ноз

10.00

01.05 "BIZ-1\f"

Молодіжний

08.ЗО Муз. департамент "РанОК" 09.20 Прогноз погоди 09.25 Астрологічний прог-

УТ-1 06.00 "Доброго ранку, Ук­ раїно!" 06.05 Музика на каналі "ЕРА"

20.50 "П'ять хвилин" 20.55 Глобальні поради 21.00 Кубок України по футболі. "Динамо" - "Мета­

день·.

ноз

п·ятниця, З травня

19.00 Х/Ф "Мить удачі" 20.15 Вечірня казка 20.25 Новини з вітрини

11.00 "Хіт-базар" 12.10 Торгінформ 12.40 Тележурнал

08.20 Прогноз погоди 08.25 Астрологічний прог­

ноз

16.ЗО стн 16.50 "Ква-Кваша" 17.15Алюр 17.50 М/ф "Варавва" 18.З5 "Тік"

16.40

принц

Х/ф "Гардемарини, вперед!", 2с.

потому"

02.50 Погода

08.15 08.20 11.05 12.45 1З.ОО 15.00

"Мумія:

"Секрет

МОГО

НОВИЙ КАНАЛ 08.00 Mjc "Дикі Тонбери" 08.25 Mjc "Дещо про Мімі" 09.00 Mfc "Мишеня Лапич" 09.25 Tjc "Плем'я-11" 10.00 Х/ф "Привіт, Доллі!" 12.40 Х/Ф "Макарена" 14.15 Дом. фітнес "Хауз фіт"

14.30 М/с "Картуш", 25с. 15.05 М/с "Дінкі - малень­ кий динозавр", бе.

23.00 Х/Ф "Покидаючи Лас­

дон". Фільм 7-й, 1с.

00.1 О Класичне натхнення 00.15 "Мьюзік бокс" ОО .45 Класичне натхнення 00.50 Музика на каналі "ЕРА"

01.10 Класичне натхнення УТ-2

07.00 "Фонтан-клуб" предс­ тавляє. Л. Аrанезов

07.25 Х/Ф "Ліки проти стра­ ху"

09.05 Tjc ''Громадянин на­ чальник", 15с.

10.05 Мультфільм на замов­ лення

11. 15 "Хто в будинку хазяїн?"

11.55 М/Ф "Тарсянин Савл" 12.55 Подорож у дитинство 13.20 "Повій, вітре, на Вкраїну''. С. Руданський 14.00 Tfc 'Траф Монте­ Крісто", 7-8с.

Х/Ф "На Дери­ басівській добра пого­ да, на Брайтон-біч зно­

УТ-З 07.00 "Духовний купол" 07.30 Творчий вечір В. Кри­ щенка, З ч. 08.15 "Пані, П<ІННОЧКа і панянка" 08.30 "Автографи" 09.00 Погода 09.05 Х/ф "Помста і закон" 11.25 М/Ф "Чіполліно" 12.05 Tjc "Вигідний конт­ ракт" 13.15 Концерт В. Леонтьєва "Безіменна планета" 15.40 Tjc "Вбивча сила-ІІІ". "Судний день" 16.40 "Велике nрання" 17.40 Х/Ф "Карусель" 19.00 Капітал-шоу "Поле чу­ дес" 20.00 "Подробиці" 20.35 Ігрове шоу "Слабка ланка" 21.30 Tjc "Вбиuча сила-ІІІ". "Роль другого плану" 22.40 Х/ф "Дуелянти" 00.30 Концерт М. Наскава 02.05 Погода ТЕТ

07.00 "BIZ-1\f" 08.00 Християнська програма

08.30 СТН 08.50 "П'ять хвилин" 08.55 Глобальні поради 09.00 Tjc ''І завтра кохання" 09.30 Закон є закон 09.35 Сократ-Свінг 09.50 "Енерджайзер" 10.00 Х/Ф "Секретний агент"

11 .25 11.30 12.35 13.40 13.45 14.00 14.30 15.00 15.20 16.30 18.00 18.25 19.00

Закон є закон

"BIZ-1\f" М/Ф "Чудеса Ісуса" Закон є закон Сократ-Свінг "Подорож у минуле" "Київські мініатюри" Кіногорос коп Х/ф "МиТІ, удачі"

"BIZ-1\f" "Душа до душі" "35 хвилин джазу" "Шапені

Tjc

гроші",

116с. "Людина закон" стн "П'ять хаІ• лин" Глобальні поради Муз. інтервал

20.00 20.30 20.50 20.55 21.00 21.25 22.00

історіі"

стн Новини з вітрини "Дорога до успіху" "Бард-салон" з Тризу-. бим Стасом 23.25 Х/Ф "Як вам це спо­ добається" О 1.25 "Зустріrемося вве­ чері"

22.30 22.40 22.45 23.00

КАНАЛ

09.05 Музика на ТVТ 10.00 .. "Казка лірника Саш­ ка

10.15 Музика на ТVТ 10.30 Т/с "До самої смерті", 2с. Сократ-Свінг Музика на ТVТ

Сократ-С"інг Музика на ТVТ Сократ-Сuінг Мовна вітальня "Аптека ,[,л~ душі" Музика на

ICTV 06.45 Погода 06.50 Х/ф "Розсмішити кло­ уна", 2с.

08.00, 09 ОО, 10.00, 12.00, 14.00, 18.00, 20.00

ти?", Зс. 16.05 М/с "Сейлормун" 16.25 М/с "Рен і Стемпий­ шоу", 4с.

16.50 Х/ф

"Гардемарини,

уперед 1 ", Зс.

18.05 Tjc "Загублений 19.00 Репортер 19.20 Погода

світ"

19.ЗО "За гроші"

20.20 Х/Ф "Кохання і голу­ би" 22.ЗО Х/Ф внески"

"Заморожені

00.15 Х/Ф "Жар тіла" 02.05 Телеслужба розшуку 02.10 "Якобз" представляє

ОЗ.ЗО

пустелі

і

джунглях"

11.00 Т/с "Турбо", Зс. 12.45 "Факти" 1З .ОО Х/ф "Добровольці по­ неволі"

15.00 Mjc "Вуді Вудпеккер і його друзі"

15.1 О М/с 'їног:.танетяни" 15.35 М/с "Маг. ок Дракула" 16.00 М/с "Д~.иммі-суперчерв'як"

16.30 Х/ф "О1 ерація "Айгер"

"Факти" Х/ф "Деh·Іе світло" Х/ф "Дотчк" Хfф "ЗаВ>ЩІІ" Х/ф "Операція "Айгер" 03.25 Tjc "Альф" 03.50 Х/ф "Дотик"

18.45 19.00 21.15 23.20 О 1.20

05.25 Х/ф "Відродження"

08.20 П.огода 08.25 М/с "Вуді Вудпеккер і

1З.ЗО Телеслужба "Мило­ сердя" М/с "Король-лев. Тімоні Пумба", 21с. 14.ЗО М/с "Аладдин", 21с. 15.00 Т jc "Уокер - техась­ кий рейнджер", 114с. 16.00 Д/с "Прогулянки з чудовиськами", 2с. 16.45 Х/Ф "Сонечка" 18.25 Аншлаг! Аншлаг' 19.ЗО тсн 20.00 "Великі перегони" 20.15 "Медовий місяць" 21.25 Х/Ф "Поліцейська академія-З" 2З.ОО "Як робилися "Зоряні війни" 2З.50 Х/Ф "Скрипаль на да­ ху"

його друзі" 08.З5 Т/с "Легенда про За­ гублене місто .. 09.00 Tjc "Чудесна наука" 09.35 Х/Ф "Хочу вашого чо­ ловіка"

14.00

Х/Ф

05.40

"За

Х/Ф

УТ-З

· сімейними

обставинами",

1с.

крокую

по

Москві"

Х/Ф "Гардемарини, уперед!", Зс.

06.55

СТБ

07.00 Прогноз погоди 07.05 Астрологічний прог­ ноз

Муз. "РанОК"

07.10

деnартамент

08.00 Прогноз погоди 08 05 Астрологічний прог­ ноз

08.1 О

Муз.

департамент

"РанОК"

09.45 Хfф "Онєгін" 11 50 Х/Ф "Спадкоємець Хадсакера" 14.25 Муз. департамент "ДеньОК" 15.20 Т jc "Поліцейські-вер­ толітники", 14с. 16.20 Х/ф "Термінатор-2" 19.00 "Вікна. Новини". Спорт. Погода 19.20 Х/ф "Борсаліно і Ко" 21.ЗО Бокс. Тижневий огляд кращих міжнародних бо ів 22.05 Х/ф "Погоня за дия­ волом" 00.45 Астрологічний прог­

УТ-1 06.00 Музика на "ЕРА"

бак"

пам'яті

11.45 М/Ф "Чудеса Ісуса" 12.50 "Чітко і ясно"

зірок "Червоної рути"

02.20 Зона ночі

07.00 д/Ф "Мистецтво нового часу"

07.20 Муз. історіі 07.З5 "Люди і долі"

08.05 "Ліки майбутнього" 08.25 Торговий ряд 08.ЗО На ранковому прийомі 09.00 Погода 09.05 Мультфільм 09.ЗО "Бадьорого ранку'" 10.10 Дефіцит-шоу "Хто крайній?" 10.З5 "Доки всі вдома" 11.20 "Смачно" з Б. Бурдою 11.55 "Планета тварин" 1З.ОО Т/с "Вигідний контракт" 14.15 Tjc "Мисливці за ста­ рожитностями" 15.05 Інтелект-шоу LG "Евріка" 16.00 Tjc "Вбивча сила-ІІІ". "Роль другого плану" 17.00 "Сміхопанорама" 17.40 "Велике прання" 18.З5 Х/Ф "Підкидьок" 20.00 "Подробиці" 20.ЗО "N кілометр" 20.45 ''Городок" 21.25 Х/Ф "Агент у міні­ спідниці" 22.55 А. Пугачова, В. Ле­ онтьєв і Л. Вайкуле в концерті Р. Паулса "Кращі пісні" 00.45 Хjф "Очі чорні" 02.50 Погода ТЕТ

каналі

06.35 Околиця 07.05 д!Ф "Футбол" 07.55 Tjc "Державний кордон". Фільм 7-й, 2с.

09.00 В гостях у Дрьоми 09.30 "Зірки, на сцену'" 10.00 Створи себе 10.20 Подорож в дитинство 10.40 "Хто в домі хазяїн?" 11.1 О Від сузір'я до сузір'я 11.30 Кордон 11.45 Міжнародний муз. фестиваль сімейної творчості "Мелодія двох сердець", 4 ч. 1З.ОО Завтра- Великдень 1З.15 Ікона. "Твердження способу Ісуса Христа в іконописі" 1З.25 Ретро-альбом 1З.40 "Вишиваний світ отця Блажейовського" 14.00 д/Ф "Світло Священ­

14.30 Класік-прем'єр з Т. Міленіною

15.00 Новини 15.10 Погода 15.15 Реліквіі і храми України 15.20 "Не все так погано ... " 15.50 Регіон. Захід 16.10 М/ф "Обітниця Вели­ кодня"

17.00 Щоденник lV Міжна­ родного фольклорного фестивалю "Ялта-2002" 17.ЗО Вікно в Америку 18.00 Кубок Девіса з тенісу в другій Євро-Афри­ канській зоні. Україна Болгарія 19.00 Новини 19.10 Погода 3с.

Погода

НОВИЙ КАНАЛ 08.00 М/с "Дикі,Тонбери" 08.25 М/с "Дещо про Мімі" ву йдуть дощі" 09.00 М/с "Мишеня Лапич" 17.35 Х/ф "Особливості 09.25 Т/с "Плем'я-11" національної рибалки" · 10.00 Х/ф "За сімейними 19.30 тсн · обставинами" 20.05 "Прихована камера" 12.30 Х/ф "Сюрприз для та­ 21.05 Х/Ф "Брат" туся" 15.50

кий динозавр", 7с.

15.40 М/с "Скуби Ду, де

19.15 Х/Ф ''І знову Аніскін",

"Факти". Га,.1ячі новини Хjф

14.30 Tjc "Картуш", 26с. 15.05 М/с "Дінки - малень­

них лампад"

1VT

"Один на один з .. Музика н:11VТ Торгінфоr,м "Добрі новини" СІТ "Казка л.рника Сашка" 21.20 "П~;>гляд з Америки" 22.00 "Ргоjсоn!Іа" 22.45 Музика НJ ТVТ 23.00 "У гостях у Дмитра Гордона". І. Аллегрова 00.10 "Полтарьов-Джаз"

08.05 08.1 О

"Хауз

СУБОТА, 4 травня

д/Ф "Хроніка надій і ілюзій". •"Дзеркало

11.30 11.40 11.50 12.00 12.30 17.00 17.30 18.00 19.00 19.45 20.35 20.50 21.00 21.15

фітнес

ноз

"BIZ-1\f"

7

14.15 Дом. фіт"

Вегас"

16.45

20.З5 Ігрове шоу "Слабка ланка" Святковий ви­

2З.10

де

шоу", Зс. Х/Ф "Гардемарини,

17.15 "Велике прання" 18.15 Х/ф "Іграшка" 20.00 "Подробиці"

07.00 07.25 07.50 08.00

Ду,

07.00 "BIZ-1\f" 07 .ЗО "Київський регіон" 08.00 Християнська програ-

Веч ір ня молитва Лотерея "Кено" - "Суперлото"

20.45 20.50

Новини Погода Буковинська писанка "Моя професія" Телеслужба розшуку 2З.45 Трансляція святкового богослужіння ук­ раїнської православної церкви із Свято-Ус­ nенського собору Києво-Печерської Лаври О 1.45 Трансляція святково­

21.00 21.20 21.25 22.00 22.50

го богослужіння ук­ раїнської православної церкви Київського патріархату зі Свято­ Володимирського ка­ федраль:юго собору м. Києва УТ-2

07.00 'їешуа. В пошуках ре­ ального Ісуса", 1с. 07.50 "Фонтан-клуб" представл~є. М. Кочеткоа

08.10 "Прихована камера" 09.05 "Служба недовіри" 10.00 Телешоу "Диканька" 11.05 Польова пошта

1З.ОО Х/Ф "Тарзан і загублене місто" 14.ЗО Хjф "Денне світло" 16.30 Tjc "Альф" 17.05 Т/с "Висока хвиля" 18.00 Телегра "Галопом по Європах" 18.45 "Факти" 19.00 Х/Ф "Моя мачуха інопланетянка" 21.15 "Шоу О. Степаненко" 22.25 Футбол. Чемпіонат Іспан~. Центральний

08.55 Глобальні порад~1 09.00 "Створи себе" 09.20 Х/Ф "Королі і капуста", 1с.

ОО. 15 Х/Ф "Відродження" 02.00 Tjc "Альф" 02.25 "Великодня історія" ОЗ.10 Х/ф "Завжди" 05.20 Х/Ф "Пергі Сью вийш­ ла заміж"

НОВИЙ КАНАЛ 08.00 Mjc "Дикі Тонбери" 08.25 Mjc "Дещо про Мімі" 09.00 Mjc "Мишеня Лапич" 09.25 Т/с "Плем'я-І!" 10.00 "З х 4". Найкумедніше домашнє відео

10.ЗО Кіногороскоп

10.40 Дом.

фітнес

фіт"

"Хауз

· Поміхніться,

10.50

вас

знімають! 11.ЗО М/Ф 'Тропічний ліс" 1З.25 Х/ф "Кохання і голу­ би" 15.15 Х/Ф "Випадок у квад­ раті 36-80" 16.40 Х/ф "Гардемарини, вnеред'", 4·с. 18.05 Tjc "Загублений світ" 19 .ОО Репортер 19.20 Погода 19.ЗО Х/ф "Арлетт" 21.20 Х/Ф "Пороття-2" 2З.ЗО Х/ф "Ангел помсти"

01.15 Зона ночі 02.05 Х/ф "Старомодна ко­ медія'' 03.З5 Х/Ф "Останні дні Пом­ nеї'' 04.45 Хjф "Ангел-помсти" 06.20 Х/Ф "Гардемарини, вперед'", 4с.

СТБ Астрологічний

прог­

ноз

07.05 Прогноз погоди 07.1 О Муз. департамент "РанОК" 08.40 Астрологічний

прог-

08.45 Прогноз погоди 08.50 "Імпреза" 09.20 "Я розповім тобі про любов"

во"

12.00 Економічний вісник 12.30 М/Ф "Тарсянін Сава" 1З.25 Кінопанорама 14.ЗО "Право"

15.00 "BIZ-1\f" 16.15 Сократ-Свінг 16.ЗО стн 16.50 "Я розповім тобі про любов" 17.15 "Спож~вач" Уроки історіІ "Чорний квадрат" д/Ф "Дзвона" Телепресклуб "Киянин" 20.ЗО СТН 20.55 Глобальні поради 21.00 Муз. інтервал

17.30 17.45 18.15 19.15 20 .ОО

21.25 "BIZ-1\f" 22.00 "Знову співає"

22.35 Tjc "Партнери", 8-9с. 00.15 "BIZ-1\f" 01.15 "З5 хвилин джазу"

7

09.50 "Лабораторія малого бізнесу"

10.00 Бокс. Тижневий огляд кращих боїв

міжнародних

10.30 "Зворотний бік ме­ далі"

11.00

Т jc "Поліцейські-вер-

толітники··

12.00 14.10 15.00 15.20

Х/Ф "Борсаліно і Ко" "Воскресіння" д/Ф "Колія" ХІ~. "Погоня за дия­

волом

18.00 Tjc "Загін особливого призначення

"Вікна.

19.00

Новини".

Спорт. Погода

19.15 Х/ф "Помста пернато­ пластинка

КАНАЛ

09 .ОО "Хліб наш нагальний" 09.05 Музика на ТVТ 10.00 "Казка лірника Сашка"

10.15 Сократ-Свінг 10.25 Музика на ТVТ 10.50 Сократ-Свінг 11.15 Молодіжна телеслуж11.45 Світ науки 12.00 Суботні проповіді 12.45 Сократ-Свінг 1З.10 Мовна вітальня 1З.ЗО Час розваг 14.00 Музика на ТVТ 14.ЗО "Один на один з .. 15.15 Музика на ТVТ 15.ЗО "Моя зірка" 16.00 Музика на ТVТ 16.ЗО "Ескулап" 17.00 Музика на ТVТ 18.00 Вікно в Америку 18.30 Музика на ТVТ 19.00 Аптека для душі 19.30 Музика на ТУТ 20.00 "Погляд з Америки" 20.З5 Торгінформ 20.50 "Добрі НОВl1НИ" 21 .ОО СІТ 21.15 "Казка лірника Саш­ ка" 21.25 Музика на ТVТ

21.45 "В гостях у Дмитра Гордона". В. Ульянов

22.45 "Полтарєв-Джаз". Два "Ю"

2З.45 Музика на ТVТ ІСТV

07.00 "Перехрестя" 07 .ЗО Погода 07.З5 Т/с "Квантовий стри-

в другій Євро-Афри­ канській зоні. Україна Болгарія 19.00 Новини 19.10 Ток-ринг 19.40 Відеозвіт про Вели­ коднє богослужіння ук­ раїнськоі' автокефальної православної церкви Свято-Андрїівського ка­ федрального собору м. Києва 20.40 Вечір:;я казка 20.50 Вечірня молитва 20.55 Лотерея "Кено" 21.00 "Панорама" 21.55 Футбол. Ліга чемпіонів. Тижневий ог­

. неділка" 16.00 Торгінформ

ляд

23.00 Tjc "Державний кор­ дон". Фільм 7-й, 2с. 00.10 "Добраніч, Украіно!" 00.45 "Мьюзік бокс" за тиж­ день

го змія" 21.25 Х/~ "Трьох треба за брати

23.20 Х/ф 'Тонка" О 1.1 О Астрологічний прог­ ноз

НЕДІЛЯ, травня

5

УТ-1

06.00, 06.20, 06.40, 07.00 Музика на каналі "ЕРА"

06.15, 06.З5, 06.55 Класичне натхнення

07.00 д/Ф "Музика" 07.50 Околиця 08.20 Смачний ранок 09.00 Трансляція

Вели­ коднього богослужіння української православ­

ної церкви зі Свято-Ус­ пенського собору Києво-Печерської Лаври 10.00 Трансляція Вели­ коднього богослужіння української православ­ ної церкви Київського патріархату зі Свято-Во­ .тодимирського кафед­ рального собору м. Києва 11.00 "Клуб Суперкниги" 11.20 "Наше ві,rсько"

11.50 "Модний час" 12.20 Сільська година 1З.10 Дитяча лін;я 13.30 Формула З6,6 14.00 Духовний вісник 14.20 Мультфільм на замовлення

15.00 Новини 15.10 Х/ф "Відродження" 16.00 "Саме Той" про себе 16.ЗО В/ф "Київський Єрусалим"

17.00 Щоденник lV Міжна­ родного

фольклорного

фестивалю "Ялта-2002"

"Доживем

ального Ісуса", 1с. тавляє. В. Попов 08.10 Аншлаг! Аншлаг' 09.10 "Лото-забава" 10.00 "Моя професія" 10.45 Реаль~ий сектор 11.15 М/ф "Обітниця Великодня" 12.05 Моя сім'я Христи­ янська

д/Ф "Воскресіння Христове" 12.40 Естрадна прем'єр­ ліга 1З. 1О Бізнес за правилами 1З.40 "Я роз~овім тобі про кохання

..

"Шлягер"

ляє

представ-

..

18.00 "Будуємо по-новому" 18.15 "Ділові люди" 18.ЗО Торгінформ "Добрі новини"

18.50 19.00 19.15 19.30

"Заглянь у майбутнє" "Ваше здоров'я" Телегра "Наш острів"

20.З5 "Заглянь у майбутнє"

20.40 Торгінформ 21.00 СІТ 21.15 "Казка лірника Сашка"

21.25 Музика на ТVТ 21.ЗО Торгінформ

22.00 "Київські ЗОШИТИ ХХ 22.45 "Дорога до успіху" 2З.ОО "Хіт-базар" ІСТV

Х/ф

"Зоряні

війни:

Нова надія" Х/Ф "Найвизначніша історія на землі"

22.40

УТ-З

09.00 Погода 09.05 "Телефортуна" 09.40 "Прокинься і співай'" 1О.З5 "Вікенд" 11.15 "Караоке на майдані" 11.45 "Показуха" 12.15 "Мелорама" 12.55 "Дискавері" 1З.40 КВН - 40 років жарто­ ма

14.ЗО Х/ф "Агент у мініСПІдниці" 15.45 "Пісня року". "Весна" 17.25 Х/ф "Волга-Волга" 19.20 "Джентломен-шоу" 20.00 "Подробиці тижня" 20.50 Хfф "Москва сльозам не вірить" 2З.З5 "Спорт-тайм" 00.10 Х/ф "На полі крові" О 1.45 Погода ТЕТ "Знову пластинка співає"

06.50

07.25 "BIZ-1\f" 08.00 Християнська

М/ф "Великдень" Погода

Tjc

"Висока хвиля"

Погода

Mjc

"Вуді Вудпеккер і

його друзі"

09.20 "Великодня історія" 10 ОО, 11 ОО, 12.00, 17.00, 18.00 "Факти". Гарячі новини

10.05 М/Ф "Чудо-мишки" 11.30 Телецентр моди 12.05 Телегра "Галопом по 12.45 "Факти" 1З.ОО "Шоу О. Степаненко"

14.00 Х/Ф "Моя мачуха інопланетянка"

16.00 Дог-шоу "Я і мій собака" 16.ЗО "Угадай і Ко"

17.10 17.45 18.45 19.00 20.00

Т/с "Альф" Т/с "Висока хвиля" "Факти" "Свобода слова"

Х/Ф ''І в бідності, і в

багатстві"

22.15 Т/с "Приватна міліція" 22.50 Х/Ф "Пеггі Сью вийш­ ла заміж" ОО.З5 Штрафний удар Футбол.

00.50

Іспанії.

Чемпіонат

Центральний

матч туру

НОВИЙ КАНАЛ 07.45 "Церква Христова" 08.00 М/с "Дикі Тонбери" 08.30 Mjc "Дещо про Мімі" 09.00 М/с "Мишеня Лапич" 09.25 Tjc "Плем'я-11" 10.00 "З х 4". Найкумедніше домашнє відео

10.45 Світ індійського кіно 12.10 Запитайте в лікаря 12.40 Світ індійського кіно 14.05 Х/Ф "Арлетт" 16.00 Хjф "Домашній арешт"

програ-

ма

08.30 стн 08.55 Глобальні поради 09.00 "Ква-Кваша" 09.30 д/Ф "Хроніка надій і ілюзій"

07.20 07.50 07.55 08.40 08.45

Європах"

М/с"Король-лев. Тімоні Пумба", 22с. 14.30 Мjс"f.•1аддін", 22с. 15.00 "Шоу в Діснейленді" 16.00 Х/ф "Іграшки" 18.10 Т/с"Агентство "Місячне світло", 10с. 19.15 "Великі перегони" 19.ЗО "ТСН - Епіцентр"

14.00

"Дзеркало

історії"

10.00 "Дітвора" 1О.ЗО "Архітектурна

17.45 18.10 19.00 19.20 19.30

"Село Глухівка"

Т/с "Загублений світ" Репортер Погода Х/ф "Службовий ро­

ман

22.45 Х/Ф "Є про що пого­ гале-

рея''

Клуб "Здоров'я" "35 хвилин джазу" "Людина і закон" М/Ф "Воскресіння" 13.ЗО ''Ім'я'' 14.00 "Київ класичний" 14.25 "Подолання" 14.45 М/Ф "Великдень" 15.15 Концерт "Та святиться Ім'я Твоє ... ", 1 ч.

11.00 11.25 12.00 12.40

"Зустрінемося "<ері"

.16.00

вве-

16.30 "BIZ-1\f" 18.1 О "Жінка на всі 1ОО?" 19.00 Т/с "Шалені гроші", 117с. 20.00 "Магія кіно"

20.ЗО СТН-тижневик

20.55 Глобальні поради 21.00 "Це модно!" 21.20 "Плаr.зта Боулінг'' 22.00 Муз. інтервал 22.ЗО СТН-спорт. Тижневик 22.50 Новини з вітрини

22.55 Уроки історіі 2З.О5 Х/Ф "Чумацький шлях" 00.50 "Ексклюзив "М" КАНАЛ Граціі від "Гравісу" Торгінформ "Заглянь у майбутнє"

7

09.05 09.30 09.45 09.50 "Шлягери ХХ тисячоліттn" "Дорога до успіху" "Ексклюзив "М"

11.00 11.15 11 .55 12.00

по-

16.ЗО "Саме Той" про себе

17.00

07.50 "Фонтан-клуб" предс-

20.15

до

ТИСЯЧОЛІТТЯ

УТ-2

07.00 'їешуа. У пошуках ре­

12.20

ноз

10.50 М/ф 11.40 "Спочатку було Сло-

15.15 15.ЗО

матч туру

07.00

ма

08.ЗО стн 08.50 "П'ять хвилин"

ба

20.ЗО Вечірня казка

10.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 "Факти" 11.00 Tjc "Турбо", 4с. 12.45 "Факти"

"Лікування хребта"

17.ЗО "Перехрестя"

18.00 Кубок Девіса з тенісу

"Заглянь у майбутнє" "Зоряна дорога" 12.ЗО "Амазонка" перемагає час" 12.45 Торгінформ 13.00 "Мелодром" 1З.ЗО Граціі від ''Гравісу" 14.00 Торгінформ 14.20 "Добрі новини" 14.ЗО "Тинди-Ринди" 15.00 "Дорога до успіху"

ворити"

ОО.З5

Футбольний

огляд

'Тол'"

О 1.00

Х/Ф

"Добрі

старі

хлопці"

02.55 Світ індійського кіно 05.05 Х/Ф "Є про що пого­ ворити"

06.45 Х/ф "Учень лікаря" СТБ Муз.

07.00

департамент

"РанОК"

07.30 Т/с "Загін особливого призначення'' Астрологічний

08.40

nрог-

ноз

08.45 08.50 09.10

Прогноз погоди "Пропису" "Ви

практично

здо­

рові"

09.30 09.50

"Ні пуху ні пера!" "Лабораторія малого

бізнесу"

10.00

Х/Ф "Помста пернато-

ГО ЗМІЯ

12.00 М/ф 12.50 "М-стиль" 13.25 д!Ф 'їешуа. В пошуках реального Ісуса"

15.00 Статус "rreXt" 15.20 "Навколо спорту" 15.55 Італійський футбол. Серія

"А".

Заключний

тур. "Торіно"

- "Рому" 18.00 Х/ф "Прощення" 19.50 Х/ф 'Таємниці Бургу­ ндського двору"

21.40

Італійський

Серія

футбол.

"А". Заключний

тур. "Лаціо"

- "Інтер"

2З.ЗО Х/Ф "200 сигарет" 01.ЗО ноз

Астрологічний

прог­


··· ...... >.

• Чим сильніший вітер, тим менша

погоди -

ймовірність приморозків. Приморозки

ймовірні,

у

коли

розмита однорідна суціль­

на сіра хмарність.

травні

мало-

• Перед нічними грозами вечірнє

дме

сонце буває червоним, вечірня зоря

хмарно

помірний вітер.

похолодало -

ся дрібними хІчарами, незабаром бу­

грози.

• Якщо перисті хмари вигинають­ ВУЗЬКОЮ

ДОВГОЮ

смугою,

ТО

якщо

віщують сильний дощ з вітром. Головна

прикмета

• Пізня весна -

ЛЮДМИЛУ ВІТАЛІЇВНУ АНТОНЮК днем

він

то

буде дощ,

стелиться по

землі

а

на

зміну

30 - це прекрасна пора, Ще можна зробити багато · добра.

гий, то у вересні буде сухо.

• Чумацький шлях ясний, повний

Кандидати,

Бо ти ж для нас одна

-

І кращої немає на

землі.

Тож xaiL лrіцним здоров'я твоє Буде, у parJoщax nроходять лшрні дні, Щасливі будедІ дlll, як на

направлені

від

ЛВ

предnочтение

на добру погоду. а туман­ на негоду.

Володимир ПРОСУНКО,

кандидат географічних наук

ЗО квітня відбудеться пря­ мий телефонний зв'язок за­ ступника голови райдерж­ адміністрації Сергія Івановича ЛУКАШЕВИЧА з населенням району з 13.00 до 15.00 за те­ лефоном 5-20-86.

по

ЗАПРОШУЄ

профессии:

«КРtіНtіЦЯ>> У

коммуникабельность. Собеседование: вторник с 11.00 до 19.00; nятница с 11.00 до

Тел.:

квітпя,

о

6)

відбудеться чер­

zове засідаппя літературпо­

мистецькоzо

об'єдпаппя

<<Крипиця•>.

Обращаться по адресу: г. БроварьІ, ул. Гагарина, 19 (бьІВший магазин «Буратино»).

Мале піаприємство 11УКМА''

28

у міському клубі (вул.

Гazapina,

19.00.

нас ти.

педілю,

13.00,

Оплата по договоренности.

Наша адреса: м. Київ, вул. Привокзальна, 7. Відділ кадрів.

Стрічатид~еш із радістю

-

столяр, платник). Требование: наличие домашнего телефона, возраст до 50 лет,

551-42-05.

порозі рідної нalft хати,

ний

водитель-зкспедитор (со своим автотранспортом), сборщики-грузчики (опьІт рабо­ ть: на мебельнь1х предприятиях),

-

на ст. Дарниця, після закінчення навчальних закладів МВС України працевлаштовуються в м. Києві. Працівники ЛВ на ст. Дарниця забезпечуються гуртожитком в м. Києві та київською пропискою. За довідками звертатись за телефоном: (044) 551-41-09 Контактний телефон: (044)

бабуся й лшти,

дуже

Саnону·маrазину «Ме6еnь» на постояннgю раПотg треПgются

навчальні заклади МВС України в 2002 році.

народження.

здається

зірок -

(Укрінформ).

направлення для вступу в

дні,

побажання, Яскравих квітів незабутній цвіт. Нехай це добре, щире

сухий червень. Якщо травень воло­

года.

ВАКУЛЕНКО

вітати у будні і в святкові

Хай шанують рідні і всі люди. Прийміть найкращі наші

погоди:

проводить набір кандидатів на

Тебе, рідненька, раді ми

Хай щастить Ва.м. завжди і всюди,

• Часто за сухим травнем настає

на

- на дощ. • Туман над водою довго не розсіюється буде гарна c]lxa по­

ВІРУ АНДРІЇВНУ

днем

довго.

прикмета хоро­

сонце

Лінійний відділ внутрішніх справ на ст. Дарниця Управління МВС України на Південно-Західній залізниці

з с. Калинівки з ювілейним

народження.

• Якщо травневий дощ починаєть­

великим

на

-

Вранішнє

27.04

ся великими краплями, то він нена­

шої погоди влітку.

Веселка

а

добрий урожай.

суху погоду.

поліпшення

хорошу,

• Часті блискавиці у травні -

вночі знову чекайте

утворюючи хмари,

ВОНИ

обіцяє

дощову погоду.

• Коли з'являються дві чи три ве­

• Якщо вранці туман підіймається,

де дощ.

з

-

селки, буває тривалий теплий дощ.

• Вдень була гроза і Після неї не

• Якщо після ясної погоди обрій

веселка

ранкова

також має червонуватий відтінок.

стає мутно-хвилястим і покриваєть­

ся

вечірня

І

L'.НГJ ~

2

QCSO

® l!!J 'i'l ~ 'І.І [)) CS Ш 0~m1&~~0<>

6-59-19.

виробляє й реалізує високоякісну продукцію

ТРЕ&УІОТСЯ

за низькими цінами:

-

зanpowye -

на

роботу

заступника фінансово-ко­ мерційного директора;

- директора з будівництва (го­ ловний будівельник); - заступника головного

-

тажних робіт;

- інженера-будівельника (про­ ектувальних робіт).

Оплата

праці договірна.

І: f.j І [.І3 j І; І:,.,;:.] {.j ••• І [.j j цІ j: 11 :j :f.t/1 о І:(.] л: 11 ;:.] муляри

4-5 р.; столяри 4-5 р.;

кульки, мішки, вкладиші поліети­ ленові будь·яких розмірів; сітку «рабицю» з оцинкованого

Оплата

11 j: І: І :J:.

ВЬІСТАВОЧНАІ ПЛОЩАДЬ

продаж известнь1х товаров.

отвечать за продажи на

Груnnь1 товаров ориентированьІ на все слои населения

определен­

ньІх знтузиазма и ориентированньІх на

результат

мь1

nредлагаем

вьІсо­

кую зарплату плюс бонус и возмож­ ность

ВНИNІАНИЕ!

Всю ме~еАь можно прио~рести в креа11т. Теп.: 6-59-J9.

ВАТ ''Коміінат ІІБровариіgАіщстріІІІ

вих кранах); Проводимо

- машиніст бульдозера (Т 100-

вальні

130);

Комбінат має дитячий садок, службове житло, гуртожиток. Будує житло для всіх бажаючих і надає можливість купити йо­

Тел. для довідок:

го за найдешевшими цінами у приміській зоні м. Києва.

1 t!!a), 7-72-45 (відділ кадрів).

_j

5

1

~----------------_.. ЗАБУДОВУ

ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ площею О, 12 га і більше, житловий будинок у Броварах.

543-93-56

Тел.:

по

Іоана

4-23-53,

Повідомляємо

хреста)

ранку

повнення

бу­ ос­

загальних шених на

о

року,

буде

ний молебень з освяченням

пасок

та

ІІІ Втрачені печатки та свідоцтва державної реєстрації суб'єкта підприєм·ницької діяль­

до-

денного

зборів, оголо­ травня 2002

16

ності NQ 4263 від 17.04.1997рі., іден· тифікаційний код 1974013052, видані на ім'я ТЕСЛЕНКА Олександра Олександровича, вва­ жати недійсними.

пунктом:

Про реорганізацію Товариства.

діткам пасхальних подарунків.

9.00).

І Втрачений Державний акт на право влас­ ності на землю (пай) NQ421, виданий 4.01.1998р. lV КВ 064388, на ім'я КАТЮШИНА Олексія Григоровича, вважати недійсним.

5.

відправлено Пасхаль­

(телефонувати увечері, вранці до

про

порядку

І Втрачене посвідчення інваліда 2 групи ВВв серія Б NQ501133, видане Броварським вірділом соцзахисту населення на ім'я ПО­ ЛИВ'ЯНОГО Василя Ілларіоновича, вважати недійсним.

І Загублений сертифікат на землю за номе­ ром КВ 0211878, виданий РДА 9.06.97р. на ім'я ШЕСТОПАЛОВА Володимира Валентино­ вича, вважати недійсним.

пластмас».

Черняховсь­

вяченого

5-23-92.

До уваrи акціонерів 3АТ «Броварський завод

з

8.00

ницях.

Богослова

кого (навпроти динку N223, біля

6.00

газоелектрозварювальник.

Співбесіда за адресою: м. Бро­ вар·и, вул. Металургів, 4, з 8.30 до 9.30, по понеділках, середах і п'ят­

року

2002

І Втрачений сертифікат на землю, виданий Броварським земельним відцілом за NQ073704 від 8.06.2000р., реєстраційний номер 1633, на ім'я МАРЧЕНКО Валентини Степанівни, вважа­ ти недійсним.

енергетик;

Довідки за телефоном:

травня

вул.

електромеханік;

-

на місці забудови Православного храму св.

ПОТРІ&ИІ: машиніст баштового і козлового кранів;

-

6-95-62.

З питань працевлаштування звертатись за адресою: м. Бровари, вул. Кутузова, 131, тел. 6-72-06 (приймаль-

ПІД

воріт

Організація приймає замовлен­ ня на розпиловку лісу-кругляка, виготовлення деревоматеріалів із деревини організації-замовника. Оптовим покупцям - знижка 10%. Можлива доставка транспортом виробника.

відрядна.

ІІф@\•]

роботи

зварю-

хвірток.

-токарі 4-5 р.; - водії автобусів.

праці

також

-

от пенсионеров до бизнесменов. Услуги по заноске и сборке. Бесплатная доставка по Броварам. Ежедневно: с 10.00 до 20.00 воскресенье: с 10.00 до 17.00 (без ВЬІХОДНЬІХ И ПерерЬІВа).

ной территории. Для опьпнЬІХ, пол­

дошку шпунтовану для підлоги; цвяхи будівельні в асортименті.

-

ОrРОМНЬІЙ ВЬІ6ОР - НИ3КИ8 Ц8НЬІ.

Зная, как нужно работать в органи­ зованной торгующей структуре с вь1сокими требованиями, они будут

рамки огорожі сітчасті; дошку різної товщини; дранку будівельну;

Виготовляємо та реалізуємо за доступними цінами столярні вироби: вікна, двері, плі

Заробітна ПІJата виплачується своєчасно.

.А..І\.'

опьпом

- електрики; - електрослюсарі (по башто-

машиністи баштових кранів; теслярі 4-5 р.; газоелектрозварювальники 3-5 р.; - арматурники 3-5 р.;

Правління ЗАТ «Броварський

роздачею

завод

пластмас»

.

Наступний номер "Новоrо життя" вийде 4 травня

Броварську міськрайонну rа3ету «Нове життя» відІіині можна читати в електронному виrляді на сайті компанії «Бравопорт» www.brovary.kiev.ua, де можна 3найти

-~~

,

ПрофессионалЬІ по продажам мага­ зинам, старше 27 лет, с 5-летним

дроту;

-

- виконробів будівельно-мон-

- бухгалтера;

-

-

ризацїі та програмування (комп'ютер); інженера з комплектацїі;

бух­

галтера;

плівку поліетиленову різної тов­ щини;

сnеціа.nістів:

- інженера з питань комп'юте­

головного енергетика;

ОТ ЗКСКАЮЗИВНОГО ИМПОРТЕРА:

інформацію від Броварської міськради та баrато інших повідомлень і3 життя Броварщини. Надсилайте ваші листи на нашу скриньку: newlife@brovary.kiev.ua

-І! '8 Інтернет-провайдер rrІіРАВОПОРТІІ нада& nocnvrи з підкяюqе­

Тел. для довідок:

~~і нии до мережі Інтернет з різноманітними варіантами oOniкv 6-65-21

СПіВЗАСНОВНИКИ: раuонна рмu, раuонна

Свідоцтво пр? держав11у К1 1997р.

від

10. 12.

РЕААКТОР

N 259

індекс

і:

Володuмuр·

І

лержалмінісmраuія.

реєстрацію

tl'

колекmuв

ремкuії raзemu, Броварські міська і

61285

07400, Кuївська обл., м. Броварu, бульв. Незалежності, 2. РЄАакmор: 4-03-76. Засmупнuк редактора: 4-21-34. ВіААЇЛU: сільського rocnoAapcmвa 4-02-92; nромuсловосmі і соuіальнuх numaнь, лuсmів і масової poбomu 4-04-81; бухгалтерія; npuuoм оголошень 4-23-26.

ААРЕСА:

"НО В Е життя·- газета Броварськuх міської та районної раА, районної Аержавної цміністраuії.

1

н Е Б

..

·.

р

А т

• • • •

Редакція

не

За зміст

J ЗВЕРСТАНО У КОМП'ЮТЕРНОМУ UEtJTP.I ·НОВОГО. ЖИТТЯ•

з

читача..чи

рекла..чи

-

на

сторінках

автор.

zaзemu.

відповідальність несе рекламодавець.

3

13 U

.Х.О.А у

сереАа,' cyбQma;

ВіААруковано в ЗАТ "Броварська друкарня"

ma

17 KBii:Щfn 19)7р~

А н і

друк oфcemнuu. 1 Арукованuu аркуш.

Обсяг

управління у

Газета ~llX:QAumь

завжди поділяє позицію авторів.

За точність викладених фактів відповідає Листування

НОМЕР НАБРАНО

справах

пресu

інформаuії Кuївської

облАержаАмінісmраuії.

:

Зам. Тираж

1717 2360

прим.

#36 2002  
Advertisement