Page 1

36 (8395)

,N'g

. Ціn

ГАЗЕТА -БРОІАРСЬНМХ UIClaHOЇ. ТА РАЙОННОЇ РАд НАРОДНИХ АЕПУТАТІВ

Повідо:мле·в:вsс

РО3ПОР~ДІКЕННЯ <<ПРО ЗМІНИ У ВИБОРЧИХ КОМІСІЯХ ПО ВИБОРАХ НАРОДНОГО ДЕПУТАТА УRРАШИ ПО БРОВАРСЬКОМУ ВИБОРЧОМУ · ОКРУГУ

.N2 210» На підставі статей 25 та 5о Закону Української РСР <<Про вибори народних депутатів Української РСР>> внести зміни до складу дільничних виборчих комісій по вИборах народного депутата України цо

Броварському виборчому округу

.N'2 21 О. ІПевченківська внборча·дільннця .N2 47 САВОЧНА Олег Дмитрович трудовим

тивом Головного матеріального Західної залізниці.

складу

Семиполківська виборча дільниця (закрита)

БАРДА ЧЕННО Іван Григорович миполнівсьного гарнізону. БОЖНО Сергій Анатолійович полнівсьног.о

-

Володимир

-

Яновuч

зборами

ДУХНОВСЬНИй Володимир Іванович ми Семилолнівсьного гарнізону.. НАШЛЕВИЧ Олена Валентинівна Семиполківського гарнізону, ків,ського

Семи-

.

-

збора­

зборами

зборами Семипол­

-

гарнізону.

ПОСТНІНОВ Борис Миколайович J\ІПполнlвсьного

-

ІІІИПОЛНіВСЬНОГО

збора:\ІИ Се­

гарнізону,

ПРОНОФ'ЄВ Дмитро Вінторович

.

гарНіЗОНу.

Р АйЧУН Віктор

Васильович

-

зборами Се· збора;vш

Семи­

полнівсьного гарнізону,

СВІРСЬНИй

Євген

Миколайович

Семиполківського гарнізону. ЮР Юрій Дмитрович

зборами

зборами Семиполнівсь-

ного гарнізону.

повідно

О. РАЧИНСЬF.А.

у

зв'язку

з

тяжкою

втратою

-

с~ертю

Президента Росії, спрямоваНі на тверде· проведення реформат()рського

курсу.

ВІД НІМЦІВ НЕ ВІДМОВЛЯЛИСЯ прес-служби МЗС України Юрій Сер­ спростував повідомлення деяких засобів ма­ інформації ФРН про нібито зrортання: в- Ук­ раїні програми переселення радянських. німців до

нових місць

·

їх. компактного

проживання.

.

НАТЕ ВАМ ВАШ ЦЕЗІй І ІЖТЕ йОГО З МАСЛОМ Три контейнери з радіоактиввим цезієм-137, що були вкрадені на заводі імені Петровського у Дніп­ ропетровську, знайдено на Т\:!рнторії цього ж nід­ приємства. Злодії, попереджеіІі про смертельну небезпеку для здоров'я крадіжки, самі nідкинули вкрадене.

ву

Міністр заиордоиннх справ Ізраїлю Шимон Перес· прийняв посла УкраїнА в Ізраїлі Юрія Щербака. Посол nередав nрезиденту Ізраїлю Хаїму Герцогу особисте послання Президента України Леоніда Кравчукц, у якому вневімюється nозиція України щодо останніх подій в Росії. Ш. Перес заявив з приводу, що Ізраїль виходить з того, що Ук·

є незалежною самостійною державою і бу-·

дує з нею на цих засадах свою зоввіпіню політику.

19

23

а.

19, 21

б,

(Центр

ся

54, 54

nід

час

до

ріваїв:

чергових

Рад

різних

Наrщидати,

правило,

шумлять,

як кля­

нуться, обіцяють.

І так

аж до виборів ....

Чи бувають Так, бувають!

<:;тавши

душею

і

ідеї

легке

у

зав­

зроз~rміло,

до

це люди­ Просто

де

не

тільни

нього

беруться

вищих

якостей

в

люди­

з ВЕЛИКОІ

Вдамося

до

І:fапринінці Леніна,

ЛІТЕ­

nрикладів,

ву ЛИЦі іме­

від

ветеранів

лісу,

nро­

інваЛідів і

Велиної

qизняноІ війни.

що

В

злиднях

переко­

ця

людина

Віт­

водоканалу

Чіпаченном Ниєва 2 шення

відсутність

во­

років оббивали во­

nороги

вищестоячих·

інстанціЙ.

знайшли

у

ветеранів.

центральній

і

nочинаючи все

у

місцевій з

1969

безрезультат­

но.

всяку надію

допомогу ·з бону

бро-

лось

хи

·стикається з

підрядника.

-

но.

Проте

уявити

їх успішно до­

енергійний

депутат цьому

·

і

діловий

Лемпіцьний.

він

був

і

з

напевне,

подібним з

не справився

допомога ви­

бону

депутата

не

· Нолись

Броварах

вичерпу­

у

старих

майже не

асфальтових доріг. ві

і

талі

бити

~нший

завдання~.

На ц~ому

борцям

води

у

В

нерівни­

коJVІ, і виконробам. -би,

важ·

Леніна, Р. Люксембург, Андреєва, Жовтнещй, Садовій, Ломоносова, ЄсеНіна, Матросова (част­ ново). На ву лицях Манаренна, Свердлова, пров у л­ ну

t;сеюна розрівняний ,;шшшюсь

наошании

і :3а­

щебіНь.

лише

покрити

асфальтом.

Багато

він

зробив

дш1

газшрін:аціі ките,;JьНі 1ю вулиці і-'азіна, котра ди­ мовою

х;v1арою

ІЮН[.іИнаш.t

приватного

грунт.

почали·

дороги

покриттям..

про­

з

~

ро­

твердим

низинних

діЛянках таких доріг зби· ралась ливі

вода.

Та

від

такої

біля своїх дворів

ли греблі.

знову

виходу

·листа

сЄІі­

Іщенка

і

до

шля­

голови О.

шукаво-зйомочної

диції

.N'2 60

ненна.

. на

експе­

товариші

прохання відгунну лись.

Ношти виділИлИ. Іюшти

полотна

На

ці

доріг

де­

що підняли, засипали ще­

бінкою,

заасфальтували.

Це сприяло усуненню сто­ !іlв води.

Біля старого райвійськ­ .номату силами РБУ дове­ лось

пронласти

сові злиВО!Jі

метром

300

пластма­

труби

діа ·

мм. Зборище

води у цьому районі усу­

...

нено

Завдяки

Г

води,

останній

зусиллям

Лемпіцьного час

задуі\Іуюсь:

ІІО.іlеГШеНИ!\1

непомірно

а

і

за

з' явилися

бу ЛО

наше

6

важне

життя.

З приємністю дізнався, що ряд нолентивш вису­ ну.~и Анатадія Григоро· вича нандидато_м у дену­

тати до

Верховної

Унраїни.

Від імені

хідної

Ради

виборЦів за­

частини

Броварів

з

ста)Jих

задоволенням

підтримую

рішення.

Вибір

це зроблено

правиль­

ний.

М. по·

М. А. Лаври­

З~адані

ОІ.lьше.

Часто

не

начальнина

допо·

що якби кожен з депута­ тш зробив хоча 6 полови­ ~у того, що зрооив А. 1'. о~lеМПіЦЬІШl( hClCIOJJЬKИ (і

написали

ім'я·

.Іlt:іІ!­

стосовно

наоагато

становища.

міськвиконкому

А.

·Це до деякої

шунати

частина

1110ГН СВОЇІІІ ВИООрЦЮ>І, ЯJ\j н знаю. :Jpovлerю ік шш

взнаки Доводи­

129)

на

ряту­

насипа­

коштів

із

(округ J~g

запопад­

броварчани,

а

та

депутата

пщького

Разом з депутатами В. І. Шендрии (округ .1\С. 124), Н,. В. Тначенно (округ .NQ 125), С. О. Приходько

Дощо-·

легно

піщаний

зрідна

було

допомогою

було. Давалися рони перебудови.

-

знає

за

маганням,

проекту

справами),

неув'язок

ючись

.. Втративши

пришвид­

А снільни було дрібних

Цотім

друкувались

до

подібними

нинали

скарги

з'їздили

складання

·кожен,' хто

бюрократичних зберігалися

Ю.

(а що це значить

Цілі томи скарг . на них і відnисок

М.

метою

валась.

їх

О. ІЩЕНКО. О. ЄВДО':ІЕНІЮ.

Це лише

нього. Але намагання на­

неймо­ животі­

18

від ,N'g

.N'2 37 .

зусиль

ном

бувала

на

'Загальне ж становище погіршувалосл. На розі вулиць Леніна і Пушюна, Леніна і Ломоносова, біля середньої школи J\!'g 3, старого райвlйськ"

лись

Лемпіцьного

І

вір'я.

депутата Лемпіцьного. 3нову намагання остан­

ють вони.. Найбільше ТУР­

рану.

под­

мічних інвалідів і вете­ ранів. Разом з начальни-

лав

пресі,

їх

він до нас, тепер уже не­

зразки

РИ.

Ці

проник­

на

витрим­

депутати

Виняток.

25

води

людяності,

Не звичайна

вірних

запобігало

ненню

ПО&ІВЬШЕ 6 НІМ JІЕМПЩЬКІІ! ..

потребує

Верховної Ради Унраїни Анатолія Григоровича Лемпіцьного і хотілось би зупинитись.

живають

міри

23,

тора.

захИсту

Ось на прикладі такого депутата обласно'f і місь­ кої Рад, а теnер уже кандидата

часом

до J\!'g

uудинни

деnу­

це

до

ставали непроїзниІІш. Знову мешнанці зверну-

Скажу

Воно

19

Не ЗЛіЧИТИ, СКіЛЬІШ ТУР­ бот і цінлунання виявив

з

нались,

тілом

виборців.

мансимуму

ни

де­

N·J\!'y 50, 52,

Декабристів, Чернігівська; Белінсьного­

сЛів ·на вітер не кидає.

окремі

чуйності, енергії, ки, зусиль.

ди.

орга­ до

а,

будинки

-

будинки

.NQ 7

а, та від

комату і п~ред в'їздом на старий базіJ.р збиралось стільки води, що дороги

але

винятки? Бувають

коли

кандидати,

ні

нерівних

звернулись

Спочатку ми не повіри­ ли,

Проходять вибори.. Емо­ ції вщухають. Обіцянки все більше і більше від­ ходять на задній план. Розгортається '<<Війна>> біля мікрофонів.

не

.N2 48;

-

Голова виконкому Керуючий справамн

Пішли нолентивно. Прий. няв тепло, щиро. Уважно вислухав і заявив: <<Я вас зрозумів. Допом о ж у! Обов'язково допоможу!>>.

з

56, 56

а,

19

а,

.N2 26 ·

Незалежності

а; Нороленна

будИіНни від ,N'Q

·путата А. Г. Лемпіцьного.

виборів

ни

.N2 12

<<говориль·

вона

на.

ми

бульвар

.N'!!.N'2 12, 12

в н р і ш н в:

варських НіВ,

17, 17

а,

приміщення будинку творчості школя­

--:--

рів) вулиці:

.N'2 10) будинки .J\"N2 54 б, 60 а, 60 б;

у на­ сnра·­

а,

15, 15

Броварська виборча дільниця

Особливо ро.згоряєть­

починати

Ні>>,

бюрократичних ПЕРЕС РЕЧЕ ІСТИНУ

будинки

приміщення середньої шноли

-

ЯНОСЬ повелось шому суспільстві:

Юрій

Сєргєєв заявив, що Ні Президент, Ні інші виконавчі та законодавчі орГанн влади України жодних заяв і рішень з цього. прпводу не приймали. Програма переселення німців до України залишається в силі.

-

до

вущ~ці: Нороленна

прямо:

його матері Клавдії Василівни. Л. М. Кравчук сказав, що він підтримує зусилля демократичного

Ради народних депутатів

Броварська виборча дільвиця

дання.

Як повідомила прес-служба Президента України, у понед.І.лок від бу ла ся телефонна розмова ·Леоніда Кравчука з Борисом Єльциним .. Президент України внеловив Борису Миколайовичу Єльцину глибоке

по

Внести змі:!fи в тані виборчі дільниці:

своїх

ПІДТРИМКА І ПО ТЕЛЕФОНУ ПРИЄМНА

України

введенням в дію нових житлових будинків винон­

відстоюють

Інформаційна панорама

депутата

ЧерЦяховсього

ри народних депутатів Української РСР>>, а також

татами,

рону

1993

до ст.ст. 19,55 Закону України «Про вибо­

випадки,

Голова ~ади

співчуття

виборів народного

(Центр

зборами Семи­

нвітнsі:

25

210-му виборчому округу замість. вибулого та від­

.N2 48

полківсьного гарнізону.

НАЛБАТ Іван Васильович

· повторних

нолен­ Південно­

гарнізону.

БРЮХОВ

В зв:язну з проведенням

ном міської

зборами Се­

-

доrоаІ,рва

Ми впевнені, що Ана­ толій

Григорович

ЦЬІШЙ і на

Лемnі­

вищому рівні

депутата,

депутата

Вер­

ховної Ради України, ви­ правдає

наше

довір'я.

А

вміння йому не позичати.

Це він довів, будучи де­ путатом

Тож

місцевих

-довіримо

долю А.

Рад.

нашу

.

Г. Лемпіцьному.

Заклинаємо всіх виборців виборчого

округу

.N'2 21 О

одностайно . прийти до ви­

виборчих

урн

і

віддати

свої голоси

за Анатолія

Григоровича

Л~мпіцького.

Не

пошнодуЄте!

За дорученням

вибор­

ців західної частини Бро­ варів

Олександр

МАКОГОН,

добротні дороги з твердим

учитель-пенсіонер,

ве­

панриттям

теран війни і праці,

.

на

вулицях

·


2

8

стор.

Щоб ню

ськово-революційН'ИЙ номі­ тет

в

Украї­

ря Ц:Н НП(б)У Г. П'ята­ нова оголошує <<про поча­ ток :загального збройного повстання :на Унра:їні>>. Але . авантюра не про-

в

шу трагічну історію

на­

18-

НИНіШНЬОГО

СТО­

ЛіТТЯ.

з

ініЦіативи

секрета­

-

РеспубЛіки.

тернаЦіоналізму>>. з'явилq.­ ся но.ва термінол огі я: саботаж, кантрреволюція,

За сква

розстріл. І Rастав трива­ лий період масового те­ рору біЛЬІlіОВИЦЬ'КОЇ росій­ СЬКОЇ імп~рії ·В Україні.

Верховна

надані з

послуги

вел ичезною

ністю»

Мо­

<< вдяч­

відnлатила

Ї1М

сповна. Вже в 1919 роЦі Боженка було отрує но, Щорс дістав кулю в по-

:Ноли існування Унраїн­

СЬ'НОЇ Народної Республr- Точка sopу UIIIIDIIIUIIuuІUПUІПJiuuiiiiJDIПIIIIUIIIIIIШUDIІIIIDDIIUWIUIII ни с!І'ало де-факто, Ленін та його •соратники прий­ мають

гарячкові

заходи

щодо її ліквідації.

В по­

жежному порядну в липні 1918 р . .у МоскВ'і снлина­

ється так

зв аний

1

номуніетичної (більшщшкі•в) складової

з ' їзд

партії

У:країни

частини

як

ном­

партії Росії. Роботою з 'їзду ·керуваВ ОСобИСТО Ле, нін. Власне, це був інструктаж більшовицьких бойовиків . Харак'І'ерно, що в скл аді Qбраного Ц:Н · :НП(б) не було жодного українця. Завдання пар­ тії було однозначним ~

ОрганізаЦія

збройного

повстання для захоплеНііІа

о с

який відб~вся в Орлі, бу­

всього цього страхіт­ тя могло .б і не бути, як­ би -не було зради вікової

ло

віри народу в ідею наЦіо­

від

ків секре'І'аря Москва

обов'яз­

ЦК

зрозуміла,

шляхо·м

· переворот

в

що

вчинити

Україні

можлив<;>сті.

не­

Відра зу ж створюється війсьново-революЦій-

січні 1919 р. на базі гру­ пи військ Курського на­

Тому

в·

прю..tку створюється Ун­ раїнський фронт, який СНЛада'ВСЯ

ВИКЛЮЧНО

З

для пра~тичного ~чинення державного переворо-

частин та з'єднань зброй­ них · сил Росії. Очолив

Першими . кроками номітету стала широкомас-

Для ширми до складу Реввійськра:ди ввели двох

ту в

УНР.

штабна дезинформація населення України· про

суть її державного будів­ ництва. П оширювалась очевидна брехня, що Ун­ раїнс·ьна Народна Рес · публіка це не . народна влада, а влада наЦі о­ нальної буржуазії та помі­ щинів. Всіляно 'Пропагу­ вались так звані «ленін­ сьКі

принципи

ського

пролетар­

інтернаЦіоналіз­

му>>,

а по суті

ські

ідеї

про

іІмперію,

росій­

-

неподільну

тепер

уже

біль­

шовицьку.

Другою

акцією

коміте­

ту став всеосяжний під­ рив еконаміни реs:п'У'блі­ ки шляхом організації страйків та забастовок. Па.ралеЛЬНО З ЦИМ ВііД­ буваЛОСЬ

нізованих

створення

воє­

формувань

для

здійснення .

державного

пе·ревороту. у

серпні

19 18

р.

в ій-

Це ці~аво

фронт

Антонов-{)всіє.Іі'КО.

українЦів- Ю. Ноцtобинського і Е. Щаденка. З

цього

моменту

почи­

нається акулаЦія росій­ ськими війсь·ками терито­ рії Української Народної Республіки . Уже в берез­ ні 1919 р. оперетковий з'їзд Ра·д <<Проголосив Ук­ раїну. військовим

табором

тим

піДпорядкував

мим

усе

-

державне

господарсьне

публіки

са­

життя

Юіі\югам

та

рес­

зброй­

більшовиками

в

:період

правліНня Центральної Ради та Директорії, тер­ мін.ово були «забуті >> . З

перемогою

· <<лен інських

принципів

ленінсьного

ін-

<<Слава Україні>> теж 2-х ступенів.

да

Друга

булр.

зом

з

на·горо­

.в ійськовою.

ти.м,

Ра­

постановою не

заборонялось

·використан­

ня Георгіївських хрестів і медалей Російської ім­ перії,

що

були· дуже . по­

пулярними

сер ед

народу.

Вказані

україн.сь.н.і

роди

не

були

жен і

на

ряд

запрова.д­

Україні

об'єктивних

наго­ через

причин.

Боже нко,

Дибенко,

Пархоменко,

Махно,

Скрипник,

Чубар

та багато~агато інших зовсім не чутих нам

імен,

яні

ставини

гу на

через

різні

nробивали

до

упровадження

нагород .

.відзІНачнти

участь

казанів і старшин в Зи­ мовому .поході армії УНР (грудень 1919 тра>вень· 1920), було ви­ рНрено

заСНУ'Вати

«ВизволенНЯ>>

і

орден

Залізний

Хрест. 19 жовтня 1920 року Головний Отаман С . Петлюра :rимчасово за­ т.нердив ·статути і цро­

екти Залізного Хреста і ордену <<Визволення » 2-х ступенів. Вдалося, зреш­ тою, видати в ·1921 році лише Зал ізний Хрест; то­ го ж року Польщі · в

на території :Налішському

таборі інтернованих б ій­ Ців армії УНР · відбувся з'їзд

лицарів

Залізного

1-й

Хреста.

ші

ордена

Були В'Становлені 1 іН­ бойові нагороди, на-

багато

на

з

одвічну

недугу

-

за

впритул

Така ж

.

і,

мість

п очала ·

своїх

·

<<СО­

доля

с·піткала

того,

щоб

до,класти

ової неабиякі здібності на зміцнення · державності Української Народн ої

них нашу

Республіки,

хуторянську

психологію

вир і ­

Вітал ія Примакова, Ща­ денна, Дибенка , Федька , Скриuника , Чубаря, Юрі я l{оцюбИНСЬRОГО Та бага ­ ТЬОХ доброхотів, які за­

державності

Але

через

юз.нии і в >> .

пр6л.етарського інтернаЦіаналізму» 1 тонаціоналізмові»

пі хотою

відіграла .

р озстрілюва ти

ципамИ

всіляко

розхитували

принци­

пом: сам соб і голов а, ян Нестор Махно. Він був

на

її

.радість

н ік чемний стратег. Він двічі зрадив Симона Пет­ люру та гетьмана СRоро­

.ТІідерів бі льшовицької ім­ перії. Цей - е кскурс у нашу трагічну історію зробле­ но, щоб ирізь призму тих п одій розібратися в :ни­

па·дського

нішній п оЛі 'І;ИЧНій та еко­

величезним

завдав

ру

в

так тик ом,

і

таКІL'\1

але

чином

смертельн о го

спЩІу

н омічній обстановЦі в У.н­

уда­

державності

У·нраїнсьної

Петлюри,

раїні.

Нсrродної

Нали

командир

(1918-1921,

не

українсмшх наго­ Вони вста новлюва­

лись

і видавались уря~ УНР в екзилі, різ­

· дом ни:v~и

гр омадсьКИо'VІИ

ними

. Але

ще 'Одну

1

коли

і

орга­

нагородн их

ЮнацЬ1шх

армії УНР 19 19 року, в ІдзнаRа Ради :Норпусу Січових Стрільців у :Ниє­ ві,

випущена

1919

року,

ветеранські відзнаки.

Єдиною нагородоЮ Ра­ дянської України був. ор­ де н Трудового Черво ного

Прапора,

встановлений

березні

1921

Всеукраїнським Ра·д.

Ряд

року

ін ших

Москва і

на-

одразу.

що

в

ж

Унраїні

яких

більшість

парламе нті

·~'країни ,

у <<ВИ­

йшли з окоп і в >> й серйоо­ но почали об'є.днуватис·я в анти укр аїнсьні блоК'И, на

зраз ок російського но­

ІМ і тету

наЦіо нальноrо

.

по­

рятунну.

Наслідую чи

ма&пячу

в

5-м

з'їздом нагород

<<симбіоз

партійних

ра тників

та

апа-

наЦі оналlс-

держа~­

ор-

биться в М оскві, в они в ир і шили

перш

за

все

ві;Ц-

завда-

н о вити к оМІІТартію Унра їни. ян с кладрву частану НПРС . Оскі льки її ідео­ л ог і я пе р едба;чає п ерш з а . все рестав раЦію СРСР тепер уже четверту р осійсь ну · імп ерію . Згадаймо, з чого п оча-

на за·ообів · масової іНформаЦії Росії . рушила

Сf?'КОЇ Народної Республ і · ки? ІЗ с творення Леоz'

Москва негайно зробил а · перегруповання -С'ИЛ, залишивши в с п окої При-

балтину і свої

на

Навказ, і

зусилля

вс1

спрямувала .

Україну. Пер шого уда2_у

ла пр опаганДа. Вся махи-

лось придушення Україн­

ним номпартії Україt : як складо в ої частини ком­ партії

Росії .

Ото ж в і к овій вірі укра­

rой же оскажені лий обВІ~нува льний тон. та ж

їнсьн ог о народу в ідеіо націонал ьн ого Ві дродже н ня та соб о рн ос ті Украї·н и знову з·аг р ожує зрада. Народн і депутати Олен­ сандр Мор-оз, Мармаз ов . Но цюба і бага'І'о депута­

са ма

тів-україн ці в

тер мінологі я

з

груп и

дрібнобуржуазний наЦіона лізм або п о взу чий .н<t-

<<біл ьш ості>> стають антив­ нюш пров одирями рес­

Ціо налізм. Другий удар був спланова ний . п о економіці . Тут особливих трудно-

таврації влади М ос кв и в Україн і. Б ул а б можливість відтв орити і показати кри-

щів не передбачалось. Адже 85 % вс ієї · промис-

м о п ідпорядкован і Москв і . Всі директори підпри-

вані на ртини nриДушення УкраїнсьІ\ ої Нар одної Республіки. картини воєниого комунізму, продр.а.зверстки , колекти.віза­

ємс тв свого часу були призначен і центральними м іні стерствами колишньо-

ції , голодомору 33 р ану, репрес ій , катувань та розс тр ілів Щор·с а , Прима-

ловос т і України були пря-

го СРСР і орієнrо вані к о.ва, Юрі я :Ноцюбинсько­ тільки на Москву . Тому,· го, Ща денка, Дибенка, з орган і зувавшись у мафі- Фе дька, Чубаря , Скрип ­

о.зні структури,

команди-

ника та· · багатьох

інших ,

хто ,

та льне р азбазарювання м атер іальних 2асоб ів і розвал економі.ки. Уряд д і яльність , але перешкодити розбою і не зумів, і

росі йсьним військам, і був активн им прово'дире м п ол ітики · Москви в Ук ра­ їні ! Пока за ти і попередити : Москва сльозам не в і-

не захотів.

рить!

Фокіна імітував бурхливу

За

розвало-м

ідеї

шл я х

єнон омі-

ки .настал о суЦільне зубо­ жіння нар оду і дискре­ дИ'Тува нн я

про1ша даючи

....,

ри виробництв почали 'то-

незалеж-

Тарас КОШЛАБА. ( << Веч ірній . :Ниїв >>, 23.03. 1993 р . ) .

Миротворча МІСІЯ

Українського .батальйону

пLдпри~м­

іНші.

Орден до

1933

було наг оро­ ЧOJlOBiK і 19

У 1967 році ЦН ІШУ Верхо.вна Рада УРСР

Україні

затв ердити

орден

на

Державно ­

го П рапора УРСР і Тру­ д о в ої Сла в и та медал і << За трудові заслуги» і

<<50

р ок і в

УРСР >> .

Але,

оскільки це нтр не під­ тримав Цієї ініЦіативи,

було введе но юв ілейний нагрудний знак <<50 ро­ ків

зна­

старшин

та

намаr.ал ись

відзнаки

шкіл

та

р оку. Ним джено 307 колек тивів .

Укр аїні

наприклад,

р.

держав­

громадськими

пора пр оіс нував

Існува:в також ряд юи­ к ів·,

і

1991

.встановлю­

окремими

Ни єві

lH.

сь·нО'Вих

то-

го ж та.ки року на рефе~ реІНдумі 92% населення України проголосувало за

.

предста:внюш

становлять

Трудов ого Червон ого Пра­

року в Торонто ви­ пущена ~ пам'ят.на медаль 1000-ліття удержавле ння та

грудня

д€ ржавного пере­ АнтиУ1(раїнсь·к і

Так, напринлад, 1918 року випущено Почесний знак уча:с нина Січневого збройного повстання в

1988·

в

гру

Створюва­

ствам и.

нізаЦіями >Та військови­ ми органами : Та1к, в 1967 році в ЧИ'ІУаrо видано 1 ОО ювілейних медалей до 50-річчя · :Нор:пусу Січо­ вих СтрільЦів ry :Ниєв і,

християнства

статусу

. гаНізаЦіями

Згодом, за рубежем бу­ ло видано біfІьще 40 різ­ них . род.

серпня

оскіЛЬ'НИ

вались

вс тановле­

24

. мали

них.

ний 1'932 . р . ·для всіх учасників боїв на Україні бійЦів . армії УНР, Хрест Легіону Унраїнсь­ ких СіЧОВ•ИХ Стр1ЛЬЦіВ, вс тановлений 1918 року та інші.

ної

дивізії

спокійно

хто з них бу'в зача.рова­ ний ленінсь:кн.ми « прин­

nриродно,

і

Врангеля. 3є що <<На знак величез ної. -вдячності ». за наказом Фру6зе, Черво:І·Jа армія на території Rpllli'Vly, оточивши війська Махна.

у порядні'сть Москви. Де­

ному

інструктора

шальну роль у ро~ромі

с ія не змогла б окупува­ ти Україну! Багато хто з них вірив

прикла.д. Хрест . 3-ї Заліз­ Стрілецької

Сиваш

російським війсь·кам свою Батьківщину. Без їхньої доnомоги Ро­

му оголосив вій ну 'тсrк званому <<дрібнобуржуаз­

від

черв оно ю·

об­

на

Щоб

оили,

як

у сам остійність.

Нестор Махно найпідступн іше був ошу;каний вели чез:ний .потін брех;ні Москвою. Угода, п іДписа­ н.а унраїнсьного обиватена кома ндуючим фр онтом ля з єдин ою метою Ф рунзе, обЩяла Махн о дис кредитувати ідею незаавтон омію «вільаого райе- JІ ежності нашо ї держави. ну >> . За це Махно зобо­ ' Вражає схож ість ць ого .в'язув ав ся ·подати до помо ­ п отоку з · лубл інаДіями гу у взятті :Нриму. Иого 18-20 рр. про Українсьарм і я йшла слідо м за ку Народну Республіку:

·доро­

4-х

nоверталося

.

Федь­

ген ерал Олександр Удовиченко), Хрест Симо­

СТУІПЄНіВ.

.

.НестОр

У 1919 році планува­ лось також встановити бо­ йову медаль <<Відвага >>

НАГОРОДИ

січня 1919 року було 2а­ тверджено відзнаки « Рес­ публіка >> 2-х сту.иенів та

істо­

Юрій :НоцюбинсьІКий, Григорій Петровсь·кий, Ві­ талій Примаков, Щорс,

ко,

Украіни .

іро нією ,

- тів».

ди.в із і я .

су .

YHl:>.

УНР А ЇНСЬКІ

Так, 'посJТановою Ради Мініст_рів УНР від 10

визначними

хворіли

знову

УКРАІНА МАЄ ВЕ­ ЛИКИП ДОСВІД І ВЛА­ СНІ ТРАДИЦІІ У СТВО­ РЕННІ НАГОРОДНОІ СИСТЕМИ. СВОГО . ЧА­ СУ ІСНУВАВ ЦІЛИП РЯД НАГОРОД УНР, А ТАКОЖ НАГОРОДИ РА­ ДЯНСЬКОІ УКРАІНИ.

-

політвідд ілу 12 Черв оної армії , як ій оперативно бу­ ла п ідпорядкована й ого

ричними . особа'Ми того ча­

люЦією>>.

Захист .прав людини, .мітинги прслесту, .страй­ ки і забастонки, ЯІКі так широко й безкарно пропа­ т.увалися російсьними

тилицю

нального ЬідРодження та соборності України ба­

ної боротьби з контррево­

У квітні 1920 року Військове Міністерство

,

І

гатьма

л ась сп риятлива обстанов­

не-

як, наприклад, у Росії, а -тактину робити те . що р о­

UШI~ІIIIIiuuІWJIIUIІUIIUIIШDIIIIWIUIІUWDUIUIIПUUПJU11ШUIIUUШUDIUIUIIIII

звільнено

н ості

про

ка для &ор оту.

хохлів

.Ni 36 (83~

України

перемогла не дем ократія,

сльозам не ВІрить. йшла, за що П'ятанова на пленумі Ц:Н НЩб)У,

Ж И ТТ Jl~

залежн ість України, Моск ва сп рийняла його з

.оrолосила,

о

має

раЇ'НЦЯ Ю. l{оЦЮбИНСЬ'КОГО

Акт

сторожилась

в а

влади в Унраїні .

ний комітет у снладі БурІ-юва, Затонського та р.

Рада

прого.ТІосила

суверенітет,

м

таким

сН О В Е

8

екано­

ситуаЦію

років

року·

ниніш­

варто зазирнути

20

1993

та

зрозуміти

політичну

мічну Ні,

Вівторок, ЗО березня

· .

УРСР»

та

настільну

бронзову меда,11ь << На від­ знаку 50-річчя Україн­ ської РСР » . Було виго­ товле но 11723 нагр удні знани і 6200 пам'ятних медалей. У статті винористані матеріали

Ярослава раїнсь кі

з

·

катал ога

Се~отюка військові

<<УК­

відзна­

ки», випущеного в · То­ ронто-КиЄв і в 1991 рІ}­ Ці,

Та' інших

видань .

В. МЕЛЬНИК, н а уковий сп івр об і тник музею .

м.

Бров ари.

вольцІв одесити ,

·з Миколаівщи.ни , е хл опці з Киівської

І з

Вінн ицькоУ областе!!. Словом , різних куточків Украіни. Формуванням особливого ск,,аду займались . спеціалісти Міністерства обороjІн Украlнн . БІJІьw е м і сяця в одиІІІ з нав­ чальних частин МиколаУвського гарнізону Aw.1a напружена під-

.

готовка .

На

зак.1 ючному

вірки був

етапі

пере­

готовнІКті батальйону коман·дир в ІА ­ Одеського вІйськового

прис утиІІІ

ськами

окру гу ге нерал-полковник талІА Радецький.

-

Час :

Пам 'ятати

завдання

треба

у вас

миротвор­

че, але там вІАна, в ін , звертаючись до

Більш

за

все

nоверну л ися ми

8 1-

повсяк­

бажаю,

живими,

сказав воїн Ів.

щоб

всі

здоров и ­

...

*

Д.11я начальника· штабу ба­ тальйону nідnолковника Івана

Киви

*

дрі бниць

У nуть.

Фото

О.

не

бувае.

.~ ..

.f~

КремкІІ, (Уl\РІНФОР.М) .


життя

••

Вівторок,

круг л им

І

В.

ІВАШКОВСЬКИИ:

динну три

піонерів,

роки

ми

а

через

по-чали

ро­

наперед,

скажу,

що

це

·Ні

папери,

дозволи.

ним

інвентарем,

примі­

ди,

вили

В.

конкретної допомоги

ма

....

та

них

підказали,

посприяли

а

там

я

-

про­

Ниївсь. округу,

вже

вони

конкретну

допомогу

командуючого

медичну

від

Громова. Досить швидко вирішилася проблема

нути

передачі

жінки.

нам

приміщення ту,

старого

військкома.

деякого

інвентаря

-

принадливі

присутність

...

якості

дівчат

няття

ло

делізму.

у

-

ще

працювати

-

над­

цікавого

за­

стендового

мо­

Прошу

:КиЄва, багато

можемо

g3нати. ·- Навіть

розпоча.

абияк. На . сЬогодні у ндубі займа·ються біль­ ше 1.200 дітей. Вивqа.

тн

ють прийоми рунопашно­ го бою, парашутну та ме.

маііже не зберегла нам у

КИХ>>.

натурі літальні апарати. На малюнну вони не мо­

ся, то мама

дичну

справу,

ному

місЦі_

технічна

певні

на

і

резуЛьтати.

Так,

й

з

рукопашного

бою, які проходили у Він­ ниці, ми посіли 7 місце серед 28 команд. Є склад. нощі

із

МОРОЗ: На

жуть

матеріальною

ся

літани

нальні

мати

реаль­

ні стрІІбки. Для цього возимо їх у Ниїв, на с·пе· ціалізований аеродром склалося

БРа­

людьми

але

готовлення

ся..

що

малого це

Хлопчану масу

не

л,егко

до

деЯІ$ИЙ

необхідно

від

та

негативного

<<вулицею~. До того ж .ми

врівноваженішими,

допит­

зло,

людську

Таким

з

сте

витрачання

демо пошук в царині істо.

гру

обертається

то нuтаємо можливість на

рії авіації, особливо Ук­ раїни. Мало хто знає, що така й -іонувала. Але. ба.

тини

1 ер ес

ків

До

-

праКТН<JНИІІ

підготов ну

служби

І,ашш базі цJБчатам. зо;ш

юна­

займатися і Напринлад,

вивчають

йоми

в

ІН-

деяні

рукопашного

при.

гато

бою

вже

подвигів, про

не

!{ажучи

новинки,

народи-

точки

А

великою

часу

а

а

От

і

ховання

·

винні не

рахунків

мали

ви­

повести

Додатново

-

сить

а

армія

важних,

і дерщави.

занінчення наступного

служитимуть

діти. логу

ном

з

налагодити

не

діа­ ми

можемо.

на

не дбаючи

про майбутнє,

ми робимо

погану

користю.

С.

послугу

і

кових

до

..

вважається

чи у

органів,

притягаються

доходів

органами

у

вигляді мінімальних місячннх за­

робітних плат, а за ті ж дії, вчинені повторно про. тягам

собі,

року,

-

у

розмірі

сячних зарОбітних плат.

двадцяти

-

відділу

мінімальних мі.

О. БОРОВИК, податків

ня Державної податкової Броварському району.

Записав

М.

податковими

відповідальності

розмірі десяти

начальник

·

приховуванням

включенні -до деклараЦії перекру­

адміністративної

штрафу в

дітям!

----.

лютого

лі-цензії, чи діяльностю, щодо якої є спеціальна за. борона, винні у протидії службовим особам подат­

коннретними

тан,

органу

1

Поряд з цим, громадяни, які займаються підпри­ ємницькою діяльністю без державної реєстрації або

пропозиціями, але пони, ян кажуть, віз і нині

Ось

до

веденні обліку доходів і витрат, притягаються по­ датковими органами до адміністративної відпові. дальності у вигляді штрафу в розмірі мінімальної місячної заробітної плати. А за дії, вчинені пов_­ торно nротягом року, у розмірі двох мінімаль-. них заробітних плат. _

Нам як і

що,

там.

-

року

декларації

П]JО доходи

сокакласних спеціалістів для всіх родів війсьн, ви. з

податковому

че-них даних, у відсутності обліку або неналежном'у

Ми могли б готувати ви.

ходили

подають

Відповідно до ст. 21 встановлені міри відпо. відальності підприємців, відпо!jідно до якої грома­ дяни, винні у несвоєчасному поданні деклараЦії

до.

наші

Але нонтанту, з військовими

кварталу

від оподаткування.

армії,

далеко не байдуже, де

сус.

сім'ї

сім'ї.

суми пода;rну

одержаних протягом року, і витрат, безпосередньо

Тепер ·же що­

взаємостосунків

розрахун­

пов'язаних з їх одержанням. Неподання громадяни.

становлення

військкомату,

остаточними

Громадяни, які одерж'ують доходи від підприє?>І· ницьної діяльності, повинні вести облік доходів,

навпаки?

опори

за

декларації, а після закінчення рону

мо­

є один

нараховані

майбутніх платежів. Громадяни, які займаються підприємницькою діяльністю, щоквартально, у 15-денний строк після

мо­

не приховую,

громадянина, до

для

не

оподаткову­

підлягають поверненню платнику не nізніше одного місяця nісля проведення остаточного розрахунку або, за заявою платника, зараховуються в рахунок

А чому ми повинні людина

за

даткового -органа, а зайво сплачені

як

роз.

питання:

одержаними

ками суми -nодатку nідлягають сплаті не пізніше одного місяця з дня одержання повідомлення по.

ПОЛІЩУК: ставити

доходами,

листопада.

най­ нас

підготовку

за

Пода'!'ок, обяислений податковими органами, спла­ чується протягом року до бюджету щоквартадьно по 25 відсотків річ-ної суми податку за строками до 15 березня, до 15 травня, до 15 серпня і до 1.5

і

Валерію ВасНльови. про

після виплати

ваний період.

традиційної медиЦини, тан і нетрадиційної. ми

nіз-ніше як через ЗО днів

повідомляти податкові авгани за місцем проживан­ ня громадян. Дані відомості винористовуються по· датковим органом при проведенні податкових роз.

пона·

лінарі

·

від підприємств, установ, осіб - суб'єктів під·

діяльності про виплачені nлатвинам доход~ і утримані податки. Підприємства, .установи, організації, фізичні осо­ би-суб'єнти nідприємницької діяльностt при ви­ платі ними протягом року доходів громадянам, які займаються піДприємницькою діяльністю, по.

сім'ї,

ління. Тому вже ближчим часом у працюватимуть

відомостей, отриманих організацій та фізичних приємницької

й

маємо

наступного

податковими

денларацій громадян про очікуваний або фактич­

поступки.

неповні

громадян

но одержаний на протязі рану доход;

здо.

це вже проблема

Отож,

ди­

ШУБ: Онрім того, щоб за. побігти правопоруше·нням дітей, навчити їх чомусь,

ні?

доходів

органами здійснюється на підставі:

не

вміНlІя

-на

звані

етапів,

пу­

для

яЦщо

тан

лода

нашої

зору

глузду,

пільства,

порядність.

чином,

Оподаткування

сім'ї. Адше багато чого

nіти

-

називаємо

армії,

тіЛЬКИ

рового

танту

тан

з дітками весь ·час веде. мо розмову про добро і

стають

підлітка,

-

ни.

розря·

ситуацію

вистачає

В.

впливу

того,

гуртнівЦі

і

тридцяти.

лодих людей до армії, а вся розмова обертається навколо їх особистих проблем.

ви·

створити копію. За моїми спостережен.

ми

податковими органамн .nри nроведенні остаточ-них розрахунків за нормами, визначеними головною державною податковою інспенцією Унраї-

<<МО­

молодят

мову

із

вміння, щоб якнайточніше

що

В разі відсутності таних документів витрати вра­

ш починаються Добре, ноли у

-

пилювали, займалися мо­ делюванням. Зрозуміло, що це відвалікатиме їх

оз­

доходу.

ховуються

відразу проблеми.

чу,

що

співали,

дорослої

мо

про ви.

він

під­

- до Цієї складної науни · ще не дійшли.. І тіль·ни утворилася сім'я,

«важ­

час

ливішими. Адже ми не тільки Займаємося повто­ ренням моделей, а й ве·

о ми перес·:!д~є­

•·

істо.

<;НеПОТрібНОЮ>> Забрала його.

танцювали,

даєть·

навичон.

в

своїм товаришем по'!'ра­ пив до міліції: пІшов у парн <<Перемога~ і зірвав unшку з жію:Ш.... Отже, я за те, щоб наші дітки

у

у десятки за оригі­

прототипи,

f!ЯМІІ, не

Через

повторюють.

nідnриємницької діяльності. Оподатковуваним доходом підприємців вважаєть· ся чистий дох9д і визначається як різшщя між валовим доходом (виручки у грошовій та натураль­ ній. формі) і документально піДтвердженими ви· тратами, безпосередньо пов'язаними з_ одержанням

нлуб непо·

~сихолога

для

оподатку­ здійснен.

ня

вчимо, а от бути сім'яни. ном, главою, опорою сім'ї

Почав гірше вчити.

ЛіНаР,:НЯ справою.

і

громадян>>.

:Згідно з розділом IV цього Денрету ванню nідлягають доходи громадян від

у

відносимо

у молодій ми юнака

'!'а

вирішила,

з

,

повному

ПОНЯТТЯ

важну

ті,1ь.ни

повинні

до

ми

мірі

На

ми

слово днть

копіювання

відносимо

.З 1 січня 1993 року в дію вступив Денрет Набі­ нету міністрів України <<Про прибутковий податон

в

потрібна наша допомога. Не обов'язиаво матері­ альна. Можливо, добре

трапилося ~е через ·відво~

дрібниць подібні до сво. їх <<Старших братів>>. Ви·

рії,

таке

ми

людських.

нопіях. Вони разів менші

начає,

що

історія

повноти

-рук

допитливими

ПіДГОТОВІЮЮ майбуТНіХ парашутистів, але робимо все, щоб хлопці, нрім тео. знали

жаль,

передати

витвору

Тому

на всеукраїнських

змаганнях

В.

·

війсьново.

Є

термІну.

-

почес­

піДготовка.

з

ношти

-літніх, як хлопця, так і дівчину. Багатьом з них

цікавого

і

іншій

До

ЛОДЬ>>

армія.

чого

мо­

яких

десятилітніх,

базувалася

повітряна

чи

-

ховний ефект. В ..МОРОЗ: -. Судити мені про це важко. Але хочу навести такий сумний приклад. Ходив у наш гуртон під­ літок, один з тих, ного

А тепер слово пред­

звичайно

землі

ричних відомостей авіацію дає певний

....

але

на

ба­

з.

В. ПОЛІЩУК:

захисту

моДелей, збирання

виключ.

ставнику- тихого,

порт

стри.

но ванритий чоловічий за­ нлад

саме

друга

Ми

мує хлопців у висловах, вчинках. Отож, ми не перетворилися

лося

ящ

утрИманні центру перебу­

небі України, Впритул ми почали займатися та. ким авіаційним містом, як Бровари. Адже до вій­ ни тут був головний аеро.

що

Зрозуміло,

Допомогло, напев· те, що і тн колишній анець>>, і Громов ж? В. ІВАШКОВСЬКИИ: - І це не останню роль відіграло. Після такої дієвої допомоги нам бу. соромно

підготовку,

сенЦії шейпінгу, тобто, наІІівтанцювальні, напів­ спортивні заняття, які дозволяють добре- розви­

отримав

тодішньоrо

це, звичайно, екзоти­ Масово ж відвідують

на.

біль . зараз

ває футбольний <;Гін», який подає гані надії.

- Чому ж, і допома­ гали теж. Напринлад, ви никнути у штаб кого Р.іІ'rrькового

вкладати

номанд,

тій

СЕМЕН ШУБ.

ІВАШКОВСЬКИИ:

ЩЕ РАЗ ПРО ОПОААТКУВАИНІ

оздорови·

працювати

тримуємо.

молодій

, соціального

керівник центру

по­

наше з :вами майбутнє .... Не будь нашого центру, не відомо, як склалася б доля дворових футболь.

·

МОРОЗ

на

організаціями,

Jюддю,

Отож, учасникамн сьогодНішньої бесіди «за круг· лим столом>> є В. В. ПОJlІЩУК, керівник клубу <<Юний десантнню> ВІТАЛІИ ІВАШКОВСЬКиh, керівник гуртка стендового моделізму ВАЛЕРІИ

ста.

зуміли

жають·

людинl, в тому числі і .підГотовки 1ї до служби в

Віталію, ти нагадай,

___::___

ідеєю

армії.

В. ПОЛІЩУК:

скіЛЬFШ тобі перепон

захоплені

не

унладаємо договори з усі.

Цю недобру традицію міг би продовжувати і військовий комісаріат. Але, на щастя, ця справа у нашому місті поставлена по-іншому. Навколо вій. ськового коміеара В. В. Поліщука гуртуrються лю.

щеннями. Я не хочу ска-· зати, що сьогодні у нас <<повнИй ажур>>, але по. рівнювати вже є з чпм.

основному

Іlравда,

ник:

озумієте, що у 1989 робити бу ло не зов­ сім легно. Таке саме ста. повище було і з спортив.

в

тн минулого року ше сотні дітей. І

гостями у школах є представники військових ча­ стІШ. Не хочуть вони передати патріотнчннм клу. ба])І навіть сnисані прилади, обладнання - і багато. багато чого іншого, що просто викидається на сміт-

нам вдалося. Правда, довелося багато по. бігати, щоб зібрати не-

захисту

вемо

Зрозуміло, що армії потрібНі фізично здорові, добре навчені молоді люди. -За т.радІЩією, юнакамн до виконання ними конституційного обов'язку зай· маються батьки, школа, споgrнвНі організації, а ті, хто ма11 би бути найбільш зацікавденнм у цьому, · поки: що залишаються осторонь. Чомусь рідкими

бити з нього клуб,, Це була не зміна вивіски. Ми повинні були стати самостійним дитячим закладом, і, _забігаючи

соціального

.N2 36 (8395)

Читач,· цікавився

жертвування. Починаємо і комерційну діяльність, але великих прибутків вона, звичайно, не дає.

НЕ ТІЛЬКИ ПРО НИХ

-Нлуб «Юний десант­ НИК>> функціонує з 1986 року. Спочатну він був на правах гуртка при- бу.

подбати ПрО Наш центр

такий вже й багатий, жи.

APMIJ

СТОЛОМ»·

МИ ,ПОВИННі їх здоров'я.

8

стор.

3

року

1993

nОТРЕБИ

nPO

Бесіда «за

березня

30

ГОМ:ЕНЮК.

з

населен.

інспеrщії

по

Кримінальнахроніка.._._.~_...........................~..........08. . . . . . . . . . . . . ..u_.шв..вв...-ввu..-~ Правоохоронні

Ніж малий, та біда

встановлюють,

1кщо ·ом

одни лише точніше,

чотирьох

~ентральщІї rікарні було

то

ТJІЖІШМН

щнення:ми.

Іадку

до

У

одному

вн­

бу.1ПІ

на.

що на.

арі зарадити біді .1ІН 1 25-річннй бро-

В. Борщов по.

фєєва,

з

сімейmІх сварr(ах або піс·

ля

«милої

бесідю>

·

з

Женість тн,

і

подобу ніж, Як, з

а

і

то

втра.чають

хапаються за й .за

приміром,

у

вантажником

сокиру. випадку заводу

•Стріаа• в. М. Б..м, кот-

М.

від

Доро·

вони роз.

спиртні

напої

у

... у

в'язницІ

протягом

рядовий

вих

однієї

частин

Федорченко

злочини.

СтаНіслав

Пуm.

виламали

двері

Хлопці в

І

теж

Федорченка,

передано куратурі.

війсьgо-

Олександр скоїв

Причому

по

залежності салону

вуЛІЩі

•.• А

два

в од·

кому з ВИХ йому ДОПО!І&-

ченко

Не­

і

О. Федор.

«авторозваm»

-

свuї

виламав

двері -автом: 01 б і л я ВАЗ-21 О 1, що належав браварчаюшу Ю. М. Ко­ вальову,

і

хотів

угнати

труп

Почалося кн

між

М.

що

<<прнсмнрJ.ІВ>>

машину,. але був за трима.

шість

ІІВЙ.

дочка

свар­

Малюк та її nенсіоне р о м

батькові

.

десятків

вона

За допо.

звернулася

-

старого

чо­

убив В. Шлеї­

на, а труп витяг з хати і

зі

Шлеїном.

могою

ловіка

сорокадворічною

Наталією батьком В.

все

ним не змогла.

до Юрія Фоміна, к,отрнй теж перебував у будни­ ку. Той, пройшовши до цього добру школу в міс­ цях ув'язнення, швидко

у сараІ

п'ять касет.

продовжив

про.

заховали

й викрали з автомагнітолу

Тієї ж ночі

однієї ночі

з

будником

і Пуuіа

військовій

авто­

мобілі, що необачний гос­

«Гродно»·

І мабуть довгенько, .ад­ же

гав його ж друг військовослужбовець

подар залишив на ніч під

Дослужу~атиме

знервованість

люди

В.

яким

пивали

при

дають тоді про себе зна.

ПО·

.

його домі.

здебільшого

одержав ножо­

пенсіонера

зн;іч~о:

Броварів

НОЖОВНМН

рани

1 ІарчаіuuІ І ер.

проти •.

·теж

ве поранення в живіт

можна стверджувати одно-

друзями за чаркою. Збуд.

: . серйозні, 1V.

а

рий

кнм

районної доставлено­

~рьох- жителів І

день,

годин

і

були завдані ці поранен. ня. -(\ле й без слідства

велика За

органн

де

Дарма,

заховав у хліві. Щоправ­ да

ненадовго,

наступного ники

ніх

за

подробиці

літ,

та

що

з

адже

внутріш­

з' ясували

цієї

закінчилася

JІЮДННИ.

вже

співробіт­

райвідділу

справ

було

«справнтвеа»

дня

всі

трагедії, смертю


еВЬ8· ~

СОНІ'ІНІ

.Унраїнсьниіі­

·ВІТАННІ

БАНН

ювілеєм

авторку

поетесу

МарІю

ВОРОБЕЯ,

Броварська

Бажаємо щастя й здоров'я. міцного,

.,

Натхненню Поета

ужинку рясного!

-

доровича з

бутових та виробничих об'єктів своїми сві­

тильникамн вітчизняного виробництва, а т~­ кож інші види ремонтно-будівельних робіт як із своїх матеріалів, так і з матеріалів

БАНКУ

"8/ДРОД)КЕНffЯ•

замовника.

Форма оплати -

днем народЖеИШJ і бажав мlцноrо здо­

ров',и, довголіття, нових ·трудових звершень. Дарма, що рік за роком проліта, Що Ваші скроні та'К сивіють, Хай молодою залишається душа ·І думи молоді ніколи не стар_іють.

і

ведення

ПОСВІДЧЕННЯ

наслідків

аварії

на

точних і депозитних рахунків українських та

.пізує та приймає замовлення н·а виготов­ лення залізобетонних і столярних виро для підприємств та населення. Телефіон для довіДок: 97-4-91, 5-33

Чорнобиль­

приймає

ській АЕС у 1987 роцї, категорія 2, серія А N!! 059587 від 13.0!. 1993 р., видане Київ­ ською

облдержадміністрацією· на

ім'я

вклади

ДОШКИ

СОСНОВІ

Наш шаховий Гордєєв

особиста

нашого

ності, 6-Б. Тел.:

НЕ-

шахів

серед

молоді

у'іНівської

року

197'7

ження

і

народ­

молодших

.~!!

Змагання

9.

тор

Цієї

А

пот!м

шості

арбітрами

було

умов·и

чемціонату:

.кожна

ється

за

вав

системощ

пара

білими

і

.

чорними.

В одній восьмій рози-· грашу жереб виявив та­ кі дуети: Пилип'янко (школа· ,N'g 6) Кирилюк

(школа (школа

(шк6ла

.N2 6) Коваленко (школа .N'2 Колесов (школа .N2 З) А. Анісов (школа .N2 Гончаров (школа .N'2 З)

нал

негада­

ю·ний

Андрій

основних

загальний

вай ·(школа

З),

-, 8), -

лися

з

в

ївської

області

серед

з

дорослих

лася недавно· в

му.

П'ят·ь

Ті·В

було

Ки­

шахів'Н'ицями

бо­

Кирилюка

які

й

і

зустрі­ 3а

шахів

Вишнево­

наших шахіс­

·

запрошено

до

участі.

юних

нагороджено

днмо­

«.Срібного»

Олександра

грошову

міськво

Олександр усе з:.1.агання

Колесова

в,ручено

Усіх

учасників

та­

призи

і

міськ­

во і школи ,N'g з.

чемnі<J­

нагороджено

дипло­

призами.

зок;

зробив

лише

11

можливих,

реможцем

сНОВЕ районпоТ

нісьа:а

і

став

хі~тів

ЖИТТЯ:. РаА

раІіоІІаа

Радк

увагу

ІSревара.кп

депутатів.

ІІ:О'ІІеІТ1!&

-

реJІ.аІЩіТ

аароJІМ:І

r&ает.,

них

при­

своєю

грою

Сергій

мics.Dt

.

ввходу:

ISpoea·pcs.кi

деаутатіа.

вівто\)01[,· •ИІІІІСІ,

су66Та.

Sa те•вІстs. вкІІJІ&Аеввх фактІв · ai,I.Jiwt.a.-s.lllcr• I'IJІ•u

ва

r..-.Ів

сторІв•ах

ае

Бондар:

n

Редакто!> А. ВОЛОШИНЕН~О. Га~а аІІХОАІІТІо в 17 квіТІІа HIS7 ІЮКУ.

ДвІ

Він

сою: м.

весе

І

ред

во.аІ.І•

аатор.

-111118 1181811111 1Q'0.fllull.

се­

першорозрЯДІrиНів.

· Це

не диюю, бо в неда­ лекому Сергій був най-

результатами

бистопJ

чемпіонату

осо­ міс­

та було сформовано збір­ ну

команду

лярів

на

шахісті·в-шко­

наступні · .об­

гання.

До

йшли

її

складу

Кирилюк.

дєєв,

Ви

ський і

Гор­

Солошенко.

Отже,

зичимо

учням-юнакам

більших

клуб».

маєте можливіст-ь вигідно викор»стати

лютого

року встановлені такі ставкп

1993

депозитни~ операціях: строк депозитів з 10 днів до 1 місяця 40 відсотків річних; 1-3 місяці - 50 відсотків річюіх;

3-6 місяців - 70 відсотків річних; 6-12 місяців ~ 90 відсотків річних; 1 рік - 3 роки - 100 відсотків річних; понад 3 роки 120 відсотків річних. Ласкаво просимо у Броварське відділення банку ·«Україна» АК, за адресою: м. Брова­ ри, вул. Возз'єднання, 1.

нашим

.досягти

успіхів

аа

крім суботи та неді­

по

вві­

Корогод­

крб. Верх­

ваші кошти, розмістивши їх на депозит-и у відділенні банку «Україна» м. Броварів: З

Колесов,

Кобилко,

Коливай,

5000

Не пошкодуете!

ласні і всеукраїнські ЗІМа­

ще

Недороrо:

ша­

400

тисяч

••.

Магазин .Nh 52 сОрбіта-Електротовари • Броварах по бульвару НеЗалежності, 6 про­

ЧИХ

понує

ЮНИХ

ШаХІСТІВ

і

ша­

ХіСТОК. Між іншим, шко­ ла має найкращі умови для занять. Доста·тньо сказа~и.

ТЗ:

декілька видіВ комплектів

серед

ДОрОСЛІИХ.

* * * Вже

другий

що

ток у школі

салося більше ЗО

АДРЕСА РЕДАІ(ЦІІ: Тu8фоиа: амnв

-

ре,r.апора

4-84-81;

столи-шахівнИЦі

Ційні

Ласп-ави

1

••та•а..

-

~

широкого

дошки

В.

з

і

інформа­ фігурами.

баж·аю-

приводу

см·ерті

її

·

Ч0Л10Віка

АJІ,ама

· Колектив

Олександровича.

Б-роварського

лює щире сnівчуттЯ инці БУДІ Віта~ію батька.

споживчого това·риства виСJІов­ СТІ!,ршому маАстру будівельної д.іль­ Дмитровичу' з приводу смерті його

АРЧАRОВ,

Рцанор

К•івсьха об.11асть, 11. Бровар•, •У"· К.Jaa.u, 114. •·118·71; 8&С\")'..ака pe;.un~~~a, aiUI.8J' сrсІІІ.-s.ао-110.8І!t..8 -

соцІа.-uвк

-

UI'UIO,

4·:tHI4;

аІuІ•Ів:

.-вс.тS

ра.r.ІоІвформацІt

-

І

cl.-s.c•кoro

••~

к~

вар­

І(ол·ектив Брова.рсьюого об'єдкан,ня «Сільгоспхімія:о ви­ словлює щире спьвчуттЯ ПРОІ(ОПЧУІ( Вірі ФедоріВН'і з

ни.

акретвJІ8

морозильні

« ГІ О ЧЕЛ»,

Запрошуємо відві,в.ати наш магазин!

255020, -

попиту

варіант)

.

відмінник освіТJ'І Украї­

вt..r.I.8J'

І'J'к-'-

є

магнітні

Зани­

alnoal.r.ao~~ьвor.o

ІІJЮІnСо1овоа1

4-a-ll:t;

ІШ'ОЛі

навіть місяць

.N2 1 О.

в

шахів;

функціонує Шаховий гур­

для

мери (експортний тістю 400 тис. крб.

молоДшИм· чемпіоном м1с­

rаИТІІ.

ІР:.&•

гарантія

-

Бро~;~ари, бульвар Незалежності. ?

«Шаховий

хі.вницею.

виявився кращим

брало уча­

серед

молодий

га:!ета

-

нарадних

і

вернув

tІе­

першост-і.

3асновнпв

.

очок

9

турнірі

ін­

Шанов'ні покупці!

сть п'ять броварСьких ша-

чотири

нічиї і, набравши з

Ііа

інвест»

Звертатись щоденно,

21

За

дипло­

премію

ницею!

nройшов без пора-

від

лі, в представництво «Омета інвест» за адре­

5-8 сходинки за Ро­ Гордєєв.им. Васи­ мано·м лем Налив-аєм, Геннадієм Корогодським і Віталієм Солошенком.

Коваленко,

прІ;Ізера

·нагороджено

мом,

і

два

шахісти: Сергій Ковален­ ІЮ і Іг.ор КО{jилко.

мами,

шову премію ШRОJШ N/ 3.

закінчилися

<<оку­

одразу

нату

Іtrом, вручено призи і гро­

Кирилюк

чем:піонату

Піс-!Jя гострої, небезпо­ милІ:ювої гри ·поєдинок завершивс,и перемогою У'ШJІ 1 0-А класу ШКОJІН .М 3, першорозрядника Руслана КJg»ІЩЮка. Ного

Норогодський

більщих успіхів за щахів­

ваших коштів

Вартість сертифікату -'Від ньої межі немає.

пували»

місця.

рів,

3

'l'аблиЦі

1_:_2

оголошено чемпіоном міс­ та з шахів серед школя­

Ми .поздо:ровлямо .на­ шого земляка, кандидата· :а. майстри спорту Олек­ сандра Грицькова із зв·ан­ ням че·мпіона області і бажає·мо йому . досягти ще

зю<інчи­

захист

НАС-

на одержання 150 відеотків річних; на одержання акцій в обмін на цей сер.тифікат. · ·

6роварчаник Грицьков..:_чвмпіон області першість

у

)6.

В.ТІасник цього сертифікату має право:

Чергова

го товцриства · «Омета вашого майбутнього.

З-4 місця в турнірнЩ

вка­

фі­

боротьбі

.кож

Го~дєєв

вихід

користь

Дуель у парах Кобил­ ко-Солошенко, Колесов - Коливай, Коваленко-

-

кого

у

Колесова,

.N2 7).

і

тих,

за

за

на

партій

підсумок

найнадійніший

N~

школи

ролися .Кирилюк'-Нова­ ленко і :Колесов- Кобил­ ко. В обох поєдинках бу­ ло зафіксовано однако­ .вий результат 1,5 : 0,5

лошенко (усі школа .N2 З), Гордєєв і Корогод­ ський (об'иІ!Іва школа .N2 9), КО{jи.mю і Коли­

шенко (школа .N2 З), Ко­ рогодський · (школа .N'2 9) - Камара (школа .N'2 5),

·ТІ Л ЬКИ

5-64-99, 5-67-52.

першими.

Отже,

Таким чином, у чверть­ фінал вийшли: Кирилюк, Коваленко, Колесов і Со­

.J\i'Q J), Штруньов .N'2 6) Соло­

Юхта

зано

найбільш досвідченим Ва­ силем Коливаєм у додат­ ковій партії.

зустріЧіа:

-

двічі

перемогою

був нічийним: -'1 : 1. Старший брат Андрія Олександр також з'ясО'Ву­

nер­

гра

.N2 9), .N2 7) -

·трапилося

Зовсім

рахунок

вироблено

олімnійською

-

Uлe-R."

Любимов.

Адреса:· м. Бровари, вул. Красовського,

року від суми

-

Анісов примусив чемпіо­ на <Jбласті Колесова на додатко:вий ··поєдинок, бо

дирек­

школи

Ігоревич

не.

відкрив

суддя-організатор,

сандр

Тут

від­ СШ

булася .в приміщенні

менше

5-34-47.

грошові

ПОСПІШАйТЕ РОБИТИ ВА'ШІ ВКЛАДИ!

ТрубіЦин (школа .N2 4) і О. Анісов (школа ,N'g 8 - Коливай (шкала .N'2 7).

з

·термінові

фляції. ІнвестиЦійні сертифікати Акціонерно­

(школа

КО{jи.тіко (школа

пер­

міста

вільно

них.

Трійка . призерів-зі

"луб Чергова

від Громадян

на строк. не

6 метрів, товіцина 50 мм. В· наявності - 12 кубометрів.· Виве­ зення - покупцем. Оплата - готівкою. Дзво­ нити по телефону 4-09-29 з 9.00 до 10.00.

шість

організацій

Наша адреса: Бровари, бульвар Незалеж­

ОБРІЗНІ: довжина

та

валюту;

не менше 3000 крб. і без обмежень. гранич­ ного розміру, з виплатою 100 відсотків річ­

Ма­

цуя Михайла Яковича, ·вваж,ати недійсним.

ПРОДАЮТЬСЯ

населення

конвертовану

учасника

з

БРОВАРСЬКА ПМК УКООПСПІЛКИ реа­

купує у

ЗАГУБЛЕНЕ·

дзвонити

4-10-69, 20.00.

валютних по­

іноземних юридичних і приватних осіб;

ліквідації

будь-яка.

Телефон для довідок 8.00 ДО 14.00, З 16.00 ДО

Безноштов но здійснює відкриття

..

банку

філія

УКРАІНСЬКОГО

Колектив радгоспу-комбінату «КаJІНТянськнй» вітає головного бухгаJІТера ШПАКА Дмитра Фе­

r Ощадного

ФІРМА виконує роботи по освітленню культурно-по­

постійну

газети.

відділення

.Nh 5400 нагадує, що 200-процентна компенса­ ція по вкладах нараховується до 1 липня -1993 року при явці вкладника з паспортом.

,,8/ДРОДЖЕННН11

КОЛЕКТИВ РЕДАКЦІІ ГАЗЕТИ «НОВЕ ЖИТ­

ТЯ», члени літературно-мнстецького · об'єднаиня «КрШІНЦJІ» імеНі Г. Чупринки сердечно вітають з

ЗАПИШИЛОСЬ ТР~1 МІСЯЦІ

Броварtьке

roe110,r.apcraa -

робО'І'JІ

-

Не-ІІІ

А.

:80JІОПІИВ8НКО.

.

.

Др~

кова•RИА

Іuек в-.кІ. ар~ш.

11281. Oelcu Тираж

І

&JY• 5.924

аркаrірвВІІ.

Замовлення

1-18-tl.

J'

arpaus

J\12

І~

аа..--,.-

#36 1993  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you