Page 1

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРА ТН, ЄДНдІ'ІТЕСЯ! !!!ІІІ!ІІ!!І!!!ІіІ!І!ІІ!!!!~!!!!!!!!":

О Р ГА Н

Б РО ВА Р С ЬКО ГО

МІСЬКОТ

М І С ь· К o·r О . К О М І Т Е Т У

РдА·ОНН·ОТ ' рдд

Гавета виходить І 17 квітня 1937 еоку •

нинІшнІй особливий не тІльки тому,

що

ми

народу у Великій ВІтчизнянІй війнІ та пІв­

комплексно}

вІковнА ювІлей етахановеького руху, готуємо гІдиv зустріч XXVII з'їЗду ленІнської партії. Велику від П6вІдальність накладає І те, що він ~ останНій,

завершальний

в одинадцятій

п'ятирІчці,

·

тирічного плану.

БільшІсть колективів промислових підприємств міста та району саме так розумІють стан спраВ' І уже .з перших днів новото року з усією вІдповt, дальнІстю поставилися до виконання державних планІв. Не знизили у с!чнІ набраних темпів пере можець Всесоюзного соцІалІстичноrо змагання, на-

.

RПРС, Ради Міністрів СРСР, ВЦ:!;JПС І Ц:К ВЛКСМ за 1984 рік, колектив заводу порошкової мета~·ргії Імені 60-рІччя Радянсцкої України, .а також · заводи алюмінієвих будІвельних КО!fСТрук· цІй, свІтлотехнічний, дослідний металоконструкцІй, хлібозаво)!;. нього

працюють

трикотажники

трикотажних виробів на 18 тисяч штук більше, ніж . передбачалося~ на 179 тисяч карбованців понад . план реалІзовано· виробІв з Індексом •Н'>, а в цt лому

на

понад

сІчневу

тисяч

215

карбqванцlв.

мент

трикотажного

nуск

п'ати

нових

mерстаннх

програму

nродукції

моделей

одягу:

й та

-, RОМУНfС;1'ИЧННИ СУБОТН~J\ ·. ·:. · .. ··

:

з

цієї nричини

змогли

.

з·

по

виготовленню

з

дня

ВтІлюючи

в

І

реалІзаu;Ії

безпеченІсть

-

лише

57,9.

на

матерІаламн

на

83,7

збІль·

в язання.

та

погана

комплектуючими

Інститутів.

.

над

зміцнення

трудов01,

приміщеннІ

нас.троєнІсrю

JІЮ­

районноrо

бу динну

к;, л ь ту рИ відбудеться перша сесія Р3-

йонної Ради в'ятнадцятоrо

народних

.qепутатlв

скликання .

Райниконном

виносить

2. Про :!Іавдання мІсцевих · t'ад RA· родних

депутаТІв

по

· дальшому

n~·

ле-

.rrіпшенню торгового і побутового

·

слугсвування

на . розrляп.

сесії так! питання .

населення в свІтлі

шень XXVI з'їзДу НПРС та ступннх Пл~нумlв ЦН НПРС.

*pl·

на·

1 .. ОрганізаційнІ .

махом соцІалlстнчноrо змаrання на · честь 50·рІч­ чя

ста·хан~вськоrо

праtненням з ною

цепо

д:ча на кожномv робочn:.•v мtсці буде повнtшою, ІJ

.

змагання 'іnн•:ретнішнм. діє.вішим.

~'

Обов язок партНtниv. профспlл~<ових орrанtзаціЯ спрямувати зус~:::,~я колективів ва безумоне вико·

І'ІИКОРИСТО·

ремрви.

іі::І,

.-

1нlц!атор1в сутрудівники

Москва-Сортуваль

об'єднання

;иJІ>, · завоJІУ

,'ІОТ>

та

<,АРто

•Cepn · и

1иших

мо·

nlдripч

zмств.

·

народ..,их деnутатt·в

· енер­

rійн~ю боротьбою м ек~­ .номІю сировини 1 · палива Серед ботника

До вІдо~а деnутатІв· ~Іс~tк()Т · Рад"

· руху.

максим:tль­

. віддачею

вувати· всІ

·

говІрної дисциплІни, творчої івtціатвви. І:ІеобхІднu створювати такі умови, щоб КОЖІПІЙ робІТJІИК ви явЛяв свої знання. вміння, ~айстериІ.сть. Тоді вІд­

вання планів завершального року п'JJтвр1'ІRВ!

6 бере~ня 1985 року о 15-й годинІ

роцІ

дей на . дІла,' широким роз·

ма·

до .

суботника

завершальному

сокою

КПРС, із зав·

та

народних ~е~утатІв

п'ятирІчки характерна · ви­

~дав свої по-

техиолоrІчноІ

І

мІ!'Нда:цП І вказівки. що їх · містить nромова товари­ в ша Н . У . Черненна nеред

агре­

данням з реалІзації продукції вів справивеа лише на 87,5 щюцента.

лектипів

,

д. С'1'08-

До вІдома деnутатІв районноУ Ради

ті винонати завдання. nо­ ставлені nартією, реко-

по за- .

Виконання державного · плану і соціалІсТИЧВІП зобов'язань завершального роК)' і п'атвр•ЧRИ в ці лому це закон. Він вим~гає від виробввчв:х ко ·

r.

r.

фашизмом

в

XXVI з'їзду

.

·

.

м1.11ьйонн тру дlвників-~·о­ сквичІІ'І сnовненІ рішимос­

Незадовільно розпочали рІк також заводобудІв· ний комбінат . дослідно-експерJІМента-львнй завод респуб ,lікансьх,оrо виробничого об'єднання с~кр­

тинобу дуванЩt Імені

. Цей фотознімок . зроблено на вибор.Цй' д1льиицt .М

розвиток

ком:о;.~ нtстичноrо

торговельиоrо

.

.

на бюлетеНі опускають в урну вчителька мtськоІ середиьоІ mиоJІИ :N.! 8

дукції.

експеримевтальи~го

.

·

1

спрямованІ

виборцями . .. Щдготовка · до

.завод

ро- , н1с~ь , І якіf.~ь. ~t · · . :":. . · ' '•:"<' · (ТАІіС)·: ·

будов 1 науно- 'І

досІ тут вІдсутнІ деакі ррзнарадки ва поставку про­

сі:rt.бу:~ меха+~ізація>), побуткомбІнат.

-:-3 рази. а до , ку. ~· в 6 -'-7.·

НПРС. у рік 4o~r річниці

гатами. Наприклад, у минуЛому мІсяцІ ДнІпро.r:;зер· жниський заввд не вІдвантажив вагон швелеру. І

зиції

населення. 'В

m

шити за 1986 _:_ 1990 ро- обсд,р?в~~а~т! телефон· ки ні JJькість міжJІІісьних ним... ;; в ~·щ~~ і 9нач~~ телефонів-автоматів 2 ;5 п;диіll. ~ІТІ, ko.o е\jІеІІТИ;В

енономlчноrо пот.енціалу бур, начальник відділу кадрів автобази .М 2 С. ЄлІстратов, автокравЦ&ва Бать:нівщнни. · СПМR-509 І. О. Чабур, токар ШБ_У-50 О. Д. Му3И'ІеJІКО, С'lарший tвжснер ~ · у рік актизнрУ . niдro- •Броварипромжнтлобуд• В. В. Кащенко. . тов:нн до XXVII з 'їзду Фото м. семииоrа.

ремонтно-МЕ'·

процента,

нх. JІІаючи на у~з! збіль- , няти ,.~от~е

. . 10/10 у Броварах · у ll:ewlo ц~ беруть пІдвищенІ зобо- . виборів до ВеР.ховиої Ради УРСР та мІСІіевих Рад народних деп;утатІв. В.ІІборІd .

резерви вироб

Позначиласа

а танож на підприємствах, - 'до 5 ра:Іів . що дасть і органІЗацІ · змогу поВІ~ше задово.ЛЬ. 8 :~.:становах

рІ-,

ри обслуговування сто.rrи- 1

автопокришок.

з ,вІдстаючих

ннніф-

·

транспорту, зв'язку І сфе- і

ханlчний завод. За січень завдання по . випуску про.

дукції ННІ\1 виконано її

фабрик.

перем,оrи вийти

піJрівня но . з

розвнпу- ньою .п'JПJ!l>ічІюю в 1.6зв'я:ю.к, 1,7 ра:за: а ло. 2000 .Року

і наступних · Пленумів '{Н .

ииц тва.

може

і в населених пунк- ках

115-й

життя:

nрискорений

не

1\TRa

Шення XXVI з'їзду НПРС І

дуктивностІ nрацІ, випуску товарів народного спо ;кивання та найголовнІших виробІв за минулий мІ­ -сяць Деревообробний комбІнат. Це говорить про

НІяк

:;в'яану

народжен-

ня В. І. Л~.нІна .

Не справивеа з завданняІІtи по пІдвищенню про

що тут використовують не всІ

мереж

спрямовані ,0 тах. де слабо заJІово:те 1 шя по- тиіі те.1ефонниіі

Ініціати-

прнсвЯчеf{ий

річницІ

ШИВСа.

те,

пос.луr

вистуnили

nатр!отнчн6ю

ник.

трудитися

перед державою

:1ростання

вою nровести 20 квІт­ кн · комунІстичний . субот-

ку та води) допущено забоJ?гованІсть по випуск~ продукції на 19 тuсич карбованців. Не виконую1'ьсt: лютому борг

IТC'J 'l Тl>

кращі. труДоі!: н6Л~ктиви

Москви знову,

во-дослідних

завдання

н аселе ння,

' в.J.Рні , ,fлав~щ. . ~.РадиnІr.

упівснлн. А на шиноремонтному заводІ через низь· кІ технологІчні параметри (температури пари, тис­

що І в

д:ш

\•

,nартн. працівники заводів 1 .

змІннІ

обслуГову­

'

' ритмічно. Идеться перш за все про колекntіІ заво ду дослідно-експериментального будІве.ТІЬних кок струкцій тресту •БроварисІльбуд•, який працював

через

меnе- і\ ну .1 ьтурпого

~рацІ

бІЛьш дlє"им

ЗИМОВИХ умовах. Як ВИЯВИЛОСа, у сіЧНІ та. І В ЛЮ·. вони

rо~тирено

с·. вІІта .

НинІшия зима з великими морозами Ніби . зроби ла перевІрку готовностІ пІдприємств працюватИ у всі

Б~·де

·' nоаивнІ

ви·

них Т. І. ТкаЧенко, Г: М. Лисенчик, Л. І . . Ж.)· рибіда та ІншІ. · ' '

не

това­

. треби н.асеJіення в rіослу- треби населе ння в послуrax телефонн()rЬ , зв'я3ку гах телефонного :ш 'н :шу. ПОІ\И. що . задщюльняються забезпечити в 1986- не noвнkt!Q.; Достановою 1990 роках прое 1 ;тува ння, доручено .:-. · МІнІстерству будІвництво і введе ння · в Зв'язку CP'Cjf' .f Радам дію автомтичннх телес М~ні~ТР1в .,_ · 'с019зіrИх рес- фонних станціІr у містах .пУ,(ї~lк :~~~~r.и t' ·здій- загальною місп:істю 1 О

напtв ·

стало соцtа.ТІІстнчне змагання. Вон()· створює ту1 творчу атмосферу, яка допомагає успІшно викону вати норми виробітку. Приємно повІдомити, що 5О передових робІтниць цього пІдприємства виконаJІИ особистІ птtнн двох мІсяцІв до дна виборІв; cepen

тому

ний . розвиток 3асобІ1J країни, Зf!'язКу: РаЗом з тнм по- .повніше

костюмчикІв .

Треба відзначити, що на 'фабрИЦі .

розвитку .виробництва

ступнпх

асорти·

. розпочато

джемперІв

-

коп.

3

.У · прнйнят!.й · постановІ снити ~аходи по ро:> витку пас а ~ІПРРf д у райпна:х но- те.>Jефоннсіг.о ~в юну · насе­ ·відзначається, ·що · в ираї- місь 1 юї, сільс 1 , 1 юї та між- воrо жпт;ювого буДіюш .. ".'tefiшo · в 1986-1990 :ро-

випущено

Оновлюєтьс.ІІ

nнтячоrо

Ціна

·20 .RBITJfif ~· J005·::РоКУ

фабрики верх ·

трикотажу . . У сІчнІ · · ними · випущенn

дитячого

програми

.ні здійснюється планомlр· місьиої

перехідним Червоним· · прапором · ЦК

УспІшно

Середа, 27 лютого 1985 року , ·•

сіт.ст,них 1 в:нrня н<1сслєння в сіль­ рІв вародиого ..споживанвв І сфери пocJiyr на },; 8f) ж~· Th1 іст,Іmх, -2000 . роки, розроблюваної відповід'ІІо до рішень ~ті ;r ;~Іі сь тшх тст: фонів~ав- cr,iriii ліJСІ\РВості. томатів, цілодобово J\Oна ~тічсні Заходи за6ез· XXVI з'Ізду . КДРС.

а значить

вІд нього багато в чому залежить доля всього п'я·

rороджЄний

ЛЕПУТАТІВ

· Цепрат.виІ Rомітет RПРС І Рада МІнІстрІ'ІS м! .1ьйонlв номерІв, · да.'ІЬ·. У 1986-1990 р~ка.х СРСР 23 сtчц , 1985 року прийнЯли пост~НОВ)' ший розвиток міжміська- наJІІічається мати телефо­ «Про заходи іІо змІцненню матеріально-техlіІчно1 го - телефонного зв'яз}(у, . ни в усіх медичних . закла· необхідної дах~ · Шfю лах , дит!'Ічих· еад• бази 1 розІІІІТКУ песлуг телефонноГо зв'язJ<у, щn спот·джсння будинкІв для !faX І яслах, піон.ерсьЮІХ іІадаються насuеввю, в 1986-1990 роках І в пе­ кі.lь тюсті АТС. таборах, . на п!дприєм· рІод до 2000 року•, яка в складовою частиноЮ ('ТВах торгівлі, побуто.воrо

уроЧисто свRткува:rимемо 40-рІччя перемоги радян ського

n А Р Т І Т у Кр д J Н И, КИ.ІВСЬКОі оБ 'ЛдСТІ

ПРО . РОЗВИТОК ТfЛЕФОННОfО . 38'13КУ

У РО&ОТІ Рtч

НАРОДНИХ

м. 36 · (~909)' .•

3А&Е3ПЕЧИТИ РИТМІЧ.НІСТЬ

К О М У Н І СТ И Ч Н ОТ

(ТАРС).

березня

7 нІ

в·

1985

року о 14-й . rоди­

районному

будинку ку.rrьтури

відбудетf>СЯ перша

ди

народних

сесія міської

депутатІв

Ра·

дев'ятнадця·

тоrо склинання. 1\'llсьнвююнном rшносить на розrляд

с есії та.r:і !llw;-:нq;

1.

Організаційні.

2.

Про завдання міськоІ Ради на-

родних деnутатів по поліпшению 70~

roвoro

1 п~бутовоrо

обслуrОВ)· ванн•

XXVI

населення в свlтлl рішень

ду

RПРС

ЦН НПРС.

З.

та

наступник

Про затвердження

з'У:s­

ПленумІв заходІв ао

виіtоuанню наказІв виборців. МІськвихоикои•

...


І стор.

~

_ _ _ _ _181!""_ _ _ _ _ _ !7 JІЮТ~ГО 1985 J'О"К)' аН_ n_ В _е

Ж И ТТ Я•

ПОВІДОМЛ~ИПЯ мІськоі виборчоТ· комІсіі про nІдсумки виборІв до Броварськот. мІськоІ Ради

народних деnутатІв

Мfсь~а виборча коміеtи по ІІибор.ах ,JІ;о БіювареьісоJ ІІf.сьхоІ дянськоУ УкраІни, виборчий ок-

Ради народних депутатів на своєму засідаивt

року розглянула підсумки виборів до міськоУ

25

moтoro 1985 руг .N'2 35.

Ради вародвп

.1ІУК'ЯНЕНКО Іван :Микола· чо-техиічного

. йович слюсар заводу алюмідепутатів дев'и:rиадцитого снликаиии 1 відзва'ІІШа, ЩО вибори нієвих будівельних іїонструнцій. по всіх виборчих округах проведені у' поввій ·аідІіоаідВостІ з виборчий округ Ne 36. вимогами Конституції Українськоі· РСР 1 Закону «Про вибори · ШRУРОПАДСЬКА Наталія до місцевих Рад народвих депутатІв Українськоі ~СР•. Леонідівна ........ шзея райпобуту виборах до міськоі Ради вароДJІJІх деJJТП'ftв 24 Jm!Oto R~мбінату, виборчий округ 1985 р. ВЗ.ІІJіО у"часть. 99;9W процента ІійборЦІв_ • за КВQИ_датіВ ,Ng П3Р7.УДRИй Мпuо'ла Д•tитро"" " у депутати подано 99,04 процента гоJіосlв, upo'rR 0,06 проЦеtt· вич бригадир 'ст9лярів екта . ' · ·· спериментальноrо заводу торго · · . . вельного машинобудvвання імеСеред обраних Депутатів: робітввків 155 ЧO.JIO~itc,- або ні XXVl з'їзду RП.РС, вибор· і t 70,0 процентів, жінок - 110, або 49,3 процеиа, ІJо:пов кв чий онруг N2 38. - 113, або 50,7 процента, ЧJІеиlв t" кандидаТUІ 1 чаевв КПРС. ФЕСЕНRО Леоиід Оленсійо- 111 чоловік, або 50,0 процеІnів, Ч)ІеВіа ВЛКСМ - 66 'іО· вич -·завідуючий відділом. коJtовІк, або 26,0 процентІв,. моJІ_оді у Віці до ЗО рщсііІ - 87 чо- ~вtиУ~оанл~онм,оуго, госпвоидбаоррсчтивйа МоІксрьукг "" " .nовік, аба 39,0 процентіВ. Не бу.пв дrпrtатами ІfИИУлоrо сми· .м 39. каиии 139 чоловІк, або 62,3 процента. . . БЄЛАНОВСЬ~ Світлана Міська виборча комісіІі иа пІ.-етввІ ет. 52 За~юJJу Украtи- Микола'івна ,. к нтроJrер заво.. р . С .і І · . і р бJtt •Пflt вн5ори до ду порошко.JJО'і металургіІ іМені .

1:Ь:КО1

адянської

оц ал сТJІЧВо

есП?'

ЩІ

ГЛУШRОВ

Лев ЛЬвовІtч -

рів!!:а -

приймаJJЬRИХ lt'RT&JR1

н,ачальник управління ВИ_J)Обии· ~~водобуді!ІНОГО . комбінату, виномплектації

забеЗпечеІОІЯ 't'a бОJ)'!ИЙ ottpyr М 88.

Rlровського N9 62.

виборчий онруг

ЄЩЕНRО Олександр

ВГО,

.

Тёkел.МНИІС ааводо-

Ів~о- будmноrо ~омбlнату,

вич. --:- заступник голови виJ(оИ.- окруr .N'2 · 89• кому, голова міськоі

.

БОНДАРЕННа Микола: Олев-

сійсііmч -

пл~иQІіОJ

виборчий

ЛИСЕНКО Н1ва ЬsаНІJна -

комісії·, виборчий окруr М 63. ~~::'~~о~ ~стмас. ви-

~АХНОВСЬRИй Стан1Щ"9 - .директор аа~-

Михайлович

ду

алюмінієвих

конст4.унцій,

КУз·ьмии Л"''""'в

Івані на

·. - n •..,u., в будіве~юtх ....- ~~;~ея 'Райпобуткомбінату, ви-

виборчий

okpyr · НАйДАН Петро П"""'""""ІА ..:._ . . v .... y.. . . фрезерувальник щиноjемоw.rного заводу, вИборчи · сщруr .МВ6А5С. ЬRОВИЧ. · П e.Jf .....,..о· иDWиn·() .•щу ·вич - начальник комЩнаtу -,:Фмунальних підnриємс-тв, В"Ибо-рqий округ ,Ng 66. .N'2 6 ·

БОЛЬШЕЧЕНRО

борчий окруГ .N'2 91.

. А ... n ..... ·· · натал... .....,...к.СаJ!ЦРОВИЧ - _тесЛяр буj:Щtе.Т!іо:НQ·мрнтажного ущ;іа вдів-В 1 .N'2 .35 тресту 'сБро8арипр~~~ ~ і:J(И"Гnобуд•, · в~борчий окруt' М 92. ТЕПЛЮК

- .

_...

ЛОХОВ Во.vоднмир Петраtич

·секр· etap· -Партбюро екеnери-

ментального заводу•

~ого

OдЄJt~Uf XXVI

тoproii6.1D!"

мащииобуду.ванн~ 1f4еві з'їзду КПРС, · видОJІ'іИЙ

60-річчя Радянсько! України. Гаврилович -. директdр за~Ду о1еруг .М 93. місцевих Рад народних депутаТІв YtqJaїseьiiOt ~Cft• зареєетру_ виборчий онруг N2 40. порошкQвої металурr1У ІмеНі 60ПАНЧSНИО Олекс1й ІІЩІовала обраних nепутатів м.tськоі Ради вІІ.ро~ 1(1!ПутафІ по ГОРЧИЦЯ Лілія СтепаиіВИ!І річчя РадянськоУ Укра'іни. lШ· ,вич. - I'OJIOBa міеьf!ОГО суду, ·

·.

·

·

всіх виборчих· окруrах. . . - кранівниця ремонтно-мехаДепутатами міськоі Ради вароnв:х дqfтll'flll .-в·я.,....ТО· нічного заво.Цу, виборчий <Жруг ro скли.канни обрані такі товІірІІШІ: .N2П4.ТІ10. ТІЦИ- НА Тетяна "k6икош . oJфyr .'ІаІвна, .. . "бір· нин ви робни ШRВАРКО Неоніла Федорів· 'Конструкцій, ви~рчий про 6 овІ,.., на .;... розподілювач робіт зава- .N!! 17. чого уnравління водопровідн6-

дУ порошковоr металур'rії tменt

ШЮІ~ЕНRО Петро

~-асо-

ХАМБІР Марія Григррівt:а- ftЯH_ Сі!~Оі Уіф&!ІЬІ; ~ окКУШНІР Богдан ЯрославоТЮФТЯЄВ Геннадій бі кортnтсни-k меб- pyr J'W ЦJ вич "'- секретар партбІqР• за- нович . директцр

Cr~na заводу

6/)-річчя

ИАПЛ.Я Onьra

ІваИІ:Виа

каналізаційного

РадянсьноІ УкраІнJІ. aПaplitkИk 3~ ·1і(ІJІОДJКЩ!Іоt місьКJІиконкому, JІИборЧий округ .N'2 1. ilreta.tiyprii 11101 lJO·Ji1Фa! Ра- руг .N'2 42.

ро тниця цеху •• ". kl!. _ • Тй;ПJІЮН OJJW'I t.....~аиа ~ів в~робни.чого дереаоuvробнь_ ...._ ,...... м ............ '"'.....1 ~.t::,:.;:· "'"'· WJCS ••" . _ . _ .....u...,. ..... ro об єднанн .. виборчий о-м 2. ,"· ..УІІ_• 1.).0I0Ro'li.ol ~~апурі.'Ц І'Мей1 80ТРОПІН Jqpiй Летрович ~ 'Jчч~. ·~а~JІ:н_с~ИОt ,VкраJЦ, виробітник в1дд1.1у nоза81д01\1чоІ "бор!QЦt окр~r ~ 19 · . . '. ПfіОRЬП_ J!ЩЬ Феохо. рони ""tісьного, відділу В'" ••...,'_т-. ·"tі-.віІ iiOIU-1·. 0Jl~K~,\I;p ьtotl.iJtnmu!M рішніх . спра!! виборчий окруt '" t':"' . ч -. б · lt -:-~ · J-..~ ·З. ' · · · · СТ!Іа. 31014, 11Іі орчн окруr ГУСЄВ Васн.ІІЬ Серrійоі!Іич ~ Н 20. · _ nечовий заводу nорошновоІ ме- · КОРНІАКО ~~коnа ·Ійавоаич

господарства

борчий онр~т N2 6 7 . . . . . . ROPEH~B Олег С~tJrЩов~ч - інструктор nроМJІСЛ~~(J-tР,аис~ортног~ від,ц1.1у 1\lltli.І'IO"ro Щ>мІтету Rо~шарт0іУ . УкраІни, виб й .Ni 68 орчи окру-r • · ·

виборчий .он· в~ч - головни~ лінар дитячоУ · лІкарні. виборчин округ .N!! •69 ·

воду пластмас, виборчий ощуг ...", 43 . OXPEMHIOR Людми.1а Михайлівна - двірник lliER·1 • виборчий округ N9 44 ·· БОНДАРЕ. HRO .l!юбов Іванlвна · - r<tайстер енспериме:нтальнего заводу торговельиоrо машйиобvдування імені XXVI з'Ізду RliPC, виборчий. онруг таJ'Іургії імені 60-річчя Ра,,ин- ~ заступнии rомt.и -.8kЩІЮМу ",1!! 45•

виборчи1t окруr ~ ·94. . ЛОГІНОВА ЛідіЯ :RiocиiJ!iВtJ& "... .~алир заВоДу amoмl:IJ~ будЦІе.льии~ 1юнструкцій, в~&JР....... ... ". . . "'.. й .ОК"'УГ у ""~ 95 ГОНТ АРЄВ ПетрО Насидьович - завІДуючий промИе-лОВ.О. транспортним вІдділом мtах• К9мУ НомпартіУ України. виборч:Иtі онруr ·,N!! 96. . МАКСИМЕНJЮ Велод~Ир ·ро...-анови" -- нач.альннR. ""''"D''" .,_ -~ ~-trриємства - 31014, вИбо..;"юкр;уг No ~7. , ~ . ХАМЕНУЩКQ Волqтц.Щр Федотович - Wfpeкrop -ф~~ри· ...~и верУ.и!Іо_го ди-т_ячого триІЮ'fа.жу, виборчий округ .Nt 98. -

пластмас, виборчий_ о:круr .N9 70. • ЛАТИпов" .л т··е,.ян"' м•ик ...""· ївна _ нача~ник мfcькDr(n;. формаційна -. обчислювапь11оrо центру, виборчий oxpyr .Nii 71. РУДЕН. RO АнЇ!рій Ащ_х рtйОвич _ кер"ючий трестом « •епJ • лицьтехмонтаж•. виборчий 6tt· КРУПННЦЬRА Людмила Іва~ pyt N9 7 2. нівн~ ....:. фармаце!!Т цеи.:r~ЛJ;НАУМЧУК Вмоnммир Пет· ноІ районної аnтени .N!! 3, виської України, виборчий окруt міСЬ,КОі _f)an~ иародІПІХ JtettyтaПРОКОПЕНКО Віта.1ій Арте- рович - електросJІюсар заводУ борчий окруГ М 99. N2 4. тlв•. ~І*бс>j)'VіІ сжруr М 21. мович - головний лінар. сані- шrастмас, виборчий о-нруг М 73. ЗВОЛЬ Во.>Юдиммр MmtoJТa• ЛИТВИНОВ Олег Олексакд- .. ttonoй Ворие. ІDаІЮіи;t -- ~.арнu еnідеміологічної станціУ, CTP"Yl\IEHCЬl<A Зоя Петр!$- йовнч rо.Ло~ ~Ин"Q-11Кому рович __, машиніст . автокр81'8 ДИJ)е.ІtТ()J) »ІNонтно--ме-хаИ!'І!оrо вИборчий округ N2 46. на - ливарницЯ завоДу it.nat'l'- ІІ~іеь:коr PaJn:! народних ~пута· управління механіза.ц!І tpecfi! ··taaoAY. ви66р_WІ окруr. "_. 22. .ЯНRО Олексій Оксентійович мас. виборчий округ .N2 74. т1в, виборчин окруr М 100. . <<Теп.тшцьтехмонтаж•f вІІбьр 'rt~IJЛIItКO ()JІ.Ш:ЙІ :tleтpo- - начадьниR залізничної стан IBAHEf·IRO ЛІодмИЛа ВoJid. ПАЛЕНЕННО Лариса С~r1/п!й онруг N9 .5. _. . ви• ....... O'fitPit"f~ }lfiJV:.~ ви- ціІ міста, виборчий округ М 47. димирівна - бригадир·га:льва· Івиа '""'":" QJrepa""!"Of! зав(?"Ду тер~ ЧИРОR В~лентина Андр1Івна бОр'ЧІІй. otфyr .М ·2~.

-'- rо.1ова JІНСькному npoфcnlJІ- ·

;

'

......

ник світлотехнічного завоДу: sи- велl,ного маШИ1іобУд"УМння ім~-

. . БАВЕНЧУR Володимир Пе r- борчий округ .N9 75. · ні XXVI · з'ізд:v КПРС, .виборни nрацівнинів культури, вибор- . 3.ГУt>ОИ1Х.Ь H.Jial.lt!• AJita'rP- рович - старший майстер світФРО.10ВА Людмила Євrе- чий округ М 101. чий оцруг J\12 6. J11Jatra кондуmр АТП· ~~тр;_~~:о~~- заводу, виборчий иівна ,:..._ завідую•tа ЗАГQ:Ім, аи- . ОНИіц"УК Петро Ьлексlйо. RРАВЕЦЬ Оленезндр Олек- 31014, #іІборч:ий oxpy.r Nl 24. RОВШУН Любов АндріІвиа борqий. онруг .N2 76. -вич .,._ фреЗерувальник заводу ~аидрович - . Ф!!.езерувальни~· -. XPHn"YH ·l!к1':t>J) Микопайо- - ливарниця заводу· пластмас, СУГЕйКО Ольг-а Іванtцва - аЛюмінієвИх бvдіве:Іьних :КОВ•. заво;сr.. по_рошRовоІ мет_а_ лург1І вич завітт"ючий в·tдділо".І кранівниця ...... ·· б· о. · ОЩ>уr у ;v " виборчий онруг N~ 49. . "',.О,.Лі""О~К - ..- заJІізобе.. ~....ри·• .N!i с-тру}{ "• ви орЧИn р і_:v~еш во ~ -р1ччл адянсь.ко! кра- пропаганди 1 агітаці1 r.~іськог·) ментального заводу 10 . Іни, виоорчцй онруг .N2 7. комітеtу Roм~p't'ii Уіфаtни, ПАХНО Ганна Іванівна тонних нонс~кц1й треету .. •~РАСНОПОЯСОВ с ь R и РІ виборчий olфyr .J<i 25. nресувальниця заводS . пласт- «Броварисільб:;д• виборчий R()CTEHKO Сергій ЛетРQІrИ>J n мас виборчий онруг N 9 150 .No 77 • електромеханін райщщоrо. ВОDШдИ:\І.ИР Миколайович . Ф!:ДОї'>ЧУК C>лetrctй МихайУРЕІОН Анатолій. -ів~н~вич округ - · вузла зв'язку-, вибОр•ІИй окруr n~идьщ~~ _заво_ду поІ?ошковоr .tювич _ муn.Іф ПМК-15 tpe- _ начальнии райониого відд!RОСТИНА Валентина Іллівна .N'2 103'. меrалурш ш~ю 60-рІчч~ ~а- сту «БроварJцtро~тлобуд•, лу УRДБ УРСР, виборчий ок- - завідуюча мі6ьним вl~дJ.Jsoм. ЯКИМЕНRО К~:tё;ин4 ЄердянсьпоІ Унраїни, виборчий ак- в}Іборчий окрvг м 26. ..."_ 51 соціального з-абеаnеч&нии. ви і... . т .. ,....., - .,.. ,.." · · ~ . руг •w · бор ий округ .М 78 г ..вна "- 't'peз-ep,r .. a.nьtm~я -· р уг N2 8. ІВАНЕЦЬ Василь Іванович]' ЛАЗУНОВ Микола МинаR"YPOBCЬRИJif Іван Івано- .. ч . . .. . В&дУ 8.ЛІ()М'1fl1є!их tly'д!вt!.Jt!.МIU засг:пник кер,·ючоrо відділен- лаиович - слюсар управління вич - начальник БМУ-35 треКОРОБНО Володммир »а- кОнструкцІй, внбор'ЧИй olipY't • J r ..., бо й сту «Броварипромжитлобуд•. сильович н~tran~иJt l)~ort• ;м 104. · 0 М fJ:ержбанку, виборчий округ 0~~~:r~9 ~~ да.. -тва, 1111 рчи виборчий округ .N'2 52. · ного вузла зв язку, виборчий ТОННА Тетяна Василівна ;.;;;, ШВИДАК С€мен Федор6вич К_РИСЬКО Ha'I'aJXtя ВОіпОД"ИКОЗЛЕНRО Анатолій Михай- онруг N2 79. . . оnератор По відrодtвд1 сВЮІ.ей - слюсар ре~онтно-механічно- мирІвна - робітйиця заводу лович - директор дослідного ГЛУЩЕННО Оле-ксій .ІJщНо- радrоспу iмeJfi Riposa, вибор. го цеху_ заводабудівного комбі· порошновоr мета.пурr1І tмен1 зо- заводу металононструкцій, ви- вич - .нача.ТІЬнйн ЖЕJ\-1, .ІІИ· чий о"Круr м 105. · -борчий округ М 80. . р іччя РадянсьноІ У...,.,аІни ви борчий округ N2 53. нату, виборчий округ .)\<g 10 . ~ " . Пt' • • RАБА~ЕЦЬ Віктор· Григора· МУТИЛО А. натоЛій r...-apoМУЗИЧЕН_но .. п . . _е.,.,...,.. __ -.ЙОсиnо-_ НАЗАРЕННО Михайло Ми- оорчии- округ М ~8. ~ r.u Itl •..,..._ хайпавич водій автобази І. ЩЕНКО Ол" .....1.. М ........... 0 _ вич - п окурор міської проку вич - сщ;ретар міс~"Rкому }{ом- 1'1~'1. вулка ~тopiOoUt Jmfйo1 .,...,. " ои.....uп ратури, виборчий округ N2 54. партіІ Укра'іни, uборчd oRpyr ремонтиого заnаду, виб()JjЧИй N2 2, виборчий онруг .N'2 1 . вич - завідуЮ'іd :іо~1ДД!J1ОМ тtр ов·. н . . .N"o- 81 · . ОКРУГ м 106. · ..... J.J. IOR А адія Андріївна . · · . . . ПР АВДИВЕЦЬ Любов Ми- м і ськкому парт1t• І · · Чnn tк- _ пресувальниця заводу . ~оТРОЦЕНRО Василь МЮіокаСЕ~ДЕЧНИ"РІ Анатолій С1'ео хайлівна - контролер заводу руг М 29. рошнової металургіІ імені 60 _ йович - завідуючий ~~tіським 1 панович - голова партійноУ ке-о nорошкової металургіІ імені 60НЕСЕНЕЦЬ Віра .L •.Аитоиі~ річчя Радянської Укра~ни, ви· відділом народноУ даlт~. 8R· мit:ll М!{::sккому НомпаР'fіУ Ун4 річчя РадянсьКО! України, ви- на ~ пр_есувальииця 3 азоду по борчий округ .N'2 55 . борчий округ .М 82. · · . _ . раІии, виборqий округ М 107. борчий округ .N9 12. . . рОШКОІ}ОЇ металургlІ імені 60ГИЛІНА Ірина Володи~ирlвБАйДЕЦЬRИИ. !УІИkола. Alfa- ' YT"\tMAЧEHRO м·т.V..•ла tr....;.;.;. ~ річчя. Радянської Укр~Іни, витолійович завl""'""ЧіІА від,... -з.~ пnv ~···<t~ЛEl\1RO Онуфрій Ілліч борчий округ м 30. на запускальниця фабрики .."."" ~·.· рович ...... секретар nартбюр., Є:tектрик Пl\Ш-15 тресту -сБроПРУДRА ЛІДіЯ ОлеkёіІвиа _ верхнього дитячого трикотажу, '10 ~ нультури мlсьивdон.ко~у. ·.:t~в6обробного номбtяату, виварипроm;:итлоб~ д'>, виборчий директор середІ:fЬОІ школи вибор'Іий онруг .N'2 56. . ·.виборчий екруг .N2 83 ·_ . б&рчий окруr .J\12 108. · округ ~'Q -~:З· . .· N 2_ 5, виборчий оируr ;М 31. . KOCEHRO Тетяна ВІкторівна СКИРТА Mюtona MН"RoJf(i.Aa- · . ПАВ.Іltк Ві~а ФедорІвна ДЖУМА Анатолій Семеноприймальник хлібозаводу. вич .,-- директор середньо! щно- · МУЗИКА Лідія Аитов!вІfІt,...,.. бригадир 1\tалярІв СБ~У-б тре- вИч _ дИреК't""' -робничого виборчий онруг .N'2 57. ли .N'2 9, виборчий оиру:r ~ 84. оператор п;.rщІ'иємст~ с:Кц_УвБ промжит.ІІобуд~ Vf'" ..... І IOCROBA Інна Aнatoлlfв!ta ІВАСЕНRО Любов . ва .. CJm1&- Qблтеплом;ережаа.,. . вИбОрчтt ОК• сту «" ро.ва?и . · ' . · · цереваобробного об'єднання, _ нонтрО!лер фабр_ ики верхньо- на - майстер завt>Д_С)(SудІВЩ'rс .PYJ' М 109: . . . ви~~сю-~к~-~ь~~Q ь;ександрів ,еиМрчий oкt)yf' .м 32. го дитячоі:о трИкотажу, вибОр- КО~tбінату, виборчий. окруr к..; ЩЕРЕАt< ОпеkЄїШ.ЩІ J\~ на·- старший продавець г!ст · "1\ОТЯШ OJIЬre Sаскл1ана - чий округ N2 58. N2 85. · ~вич ВОДІй автопіДІїрММ• ре>ноМ:'-" м 46 управлtння .тор- Р?З~од!лювач po~i'r заводу алюБИ ЦІОР А Григорій Іванови·.{ ГРJЙ>ЕНИЧЕНКО Л1дів с:тва 11063, виборчий охруІ гівлі ІІtіськвиконtю;;tу, виборчи~. ~Еюєвих бу,ІЩіеm.ких ионсtрун- - токар заводу ал~,мlнієвих Яківна - rіресувальию.tй зUС· Ni! 110. оr:руг Л"Q 15. цій, вИборчий онруr М. 33. будівельних нонструкцш, вибор ду порашнаваУ мe'\'Ja;t~pl'l!. 1м:еЛУКАШЕНКО . Ніиа ().-.. І воздє~А 1 Л!()бов_ .. Іванlв~d ВАСЯНОВИЧ василь Петро чий округ. .N"2 59. ні 60-річчя Радянсько! ·Украу•.сі~на - телефоністка 1)айв~ІJІ!І& - ма.~1яр_,~БГ.tУ:6 тр.сту еВро ьич _ каландровщик заводу ПОРРВЧУR .Ніна Іванівна - БF", ВlІборчий округ м 86; зв язку, виборчий окруr .NЬ 11. варипf о~т ..,итлобуд•. .аиб()рчий t:MICtмac, виборчий округ Ng 34 . лриймальниuя райпобуткомбtиаМУДРУR MиROJfa !~I)JtRч БАГНІОН Валеитииа ЯJdІRa онр· г ·"'" 16. . . ту, виf>орчt;~ f'IHPY' .1"\2 60. - елек•р<?зварИИJС заІІоЖО"t'Іуд1:5" .... · сеІfретар mськв~rкрnоиу• · ( ;.-rr1BA Св!r.;зна Минола НАГОРНА TetJ:Іiia Василівна СОБЧУК Пе1ро . Стеnановиq ного номб1нату, вибор'ПІЙ ои· в·jftil")pчкlt о1фуг м 112. · _ Івна - poзrю;::ri:J:' Е:'Ч робіт за- - лаборант заводу nорошново' - ;;аr.іn;·ючий МІС'ЬКфінвідДі· pyr J\"Q 87. . воду а.1Ю:.о.tінієвих б~·дівельних ме·rаJІургіІ L'\1ені 60-річчя Га- .:ом, виборчий онруг .1'<2 61. МИХАйЛОВА Надія Віито·

, .,

,.

ill""

·


сН О В'Е

Ж И ТТ Я'•

.

ПОВІДОМ.ЛЕИНJІ М·ІС~КОТ виборч~е·J. комІсІї ДО

·.'

nо в

1дом

nе,н ня·

про пЩеумки. виббрів .до міецеїих РаД .a.~o-ttn дetryтat11 }ll>o~t'Ytiitiy'вurи . itlДcy ...tни rо.tі6су,аин1.

99,00 lІРОІИИ': ~ ·и~; . _рі6іт_аикlв -.:. бе3ІtІ!)tІт.іИї, -~ н• .~ ЦJО ~JJOlliR, аоо 69 ~ лоІі1И, JtsO W,~ ~'118,

.Виб()рW) ді) мlсцёІІИ~ Pan та ~tіборців. . . . народних депутатів, місьн 3fi наt-~дидаtіі у ;lffttY· 111fRoнf<O)! ІІТІВІдомлІІє, · що тати пОДано. 99,03 l'IPe__ 24 лЮtоrо 1985 роКу · \' Та tІ_JЛOClB, · ;rifJOTИ 0,07 виб~рех до НкУвсьноУ об- nроu'евта rолосів~ л•сної та Броварс.,ІЮJ . Bc~ro ~рам !ttl мt'ёміс~но'і Рад нарQдних

nутатів

вз·яло

е

цевих Рад

участь у. nутатів

231

процеи1іі,

ЖІнок 11 "і 3 них Чпеаіа ВJІКЬ!\f Чоаоі)f(, !160 ~, 7 nwцен 70 чоловіК, аоо 30,4 щю· та, ЧO.!!OBlKlB · - 116 чо цента, МоJЮДІ у вtцІ ~ · itEIВttt; ебо 5G;2 процента, 80 роні.!! - 92 'ІОJЮВlИИ, 'І»ёИІІІ

народЮІі ~- 'IIJfe'm!

І

llkNДJtдa'fl'В

іШРС

у або

- 1t5 оtодепутат,· ее- ловін, або 49,7 nроцента,

39,8

tфоЦёІfі'Іt.

' Міськвиконком.

·:-'

',.'

··'


'І етор.

27 лютого 1985- року

1f

.- - - - • НА МЕЩ1ЧНІ ТЕМИ _ _ _. _ _

------сn оРт

У ДАЛЕКИХ ЛР131В

ГОСТРІ

..

на лижі-сім'єю

Х І·Р У р:г·І· Ч. Н І

3A.XBOPIOBAHHR Серед

багатьох

рургічних найбільш

хі­

заходи nрофі,,антики теж різні. Та в'они ма­

захворювань небезnечни­

,

ють

·

ряд

ми д-''ІЯ життя Є захво­

ознак.

рювання органів черев­

всі

Це

у

гострий

тит;

холецис­

защемлення

печне

гри­

Jrінування:

в,

· янщо

терміново ся

нама­

на

ли

з

допо­

немало

зусиль

.лІкування хворо­ І з<ІМість 6-8 днів близьно

. .

хірур­ nроrая­

·

міся­

належать

шлунок, дванадцятиnа­ ла t<иш~~· сліпа киш· вщростном,

чінка тощо. · Захво­ рювання Іх відрізня­ ються між собою при­ чинами виникнення 1 Методи

гос­

початок

(кінець

ст.)

XV

об-

ність дітей, народжених у серnні. ти.м, що в цьому місяці nерева· жає планета Сатурн,

яна... nожирає дітей. Інший · не менш зна-

,

к і nьності

'Іасна

снігу,

очистка їх

що є грубим nорушенням n~м ятати

зро­

маnо­

транспортних

Вж е наи

початок

невтішні

зи~rи

спонійненько

результати.

На дорогах району С:l ба гато пригод.

стало­

-q,,еся

.

ВосТІинь

!іХС В . О. "1о­

..

_.

пух

з

радгоспу

СLНИЙ>> ,

<<Л lтнів­

Rеруючи

г.Jрто~І

у

транс­

н етверезому

наїхав на пішо хода

cugi,

С . Макаренка, . учня тех­ н ічного училища М 2Q м .- 1\иєва .

r .:•.

не

Слизька доро­

дозволила

вчасно

з~·пин ити ~І ашину.

Пішо­

х L~

мозh-у

одержав

.струс

і був відправленИй до. лі­

' "УЧ~сть '

. ти'з!!і.

16

ріям у

nрн,ємст.р.

ПіД·

. .

н овому

го

за

.

·

цtю серед :ж!нон найшвнд- ну призерів

4:МаRд.рі.Ені х1-

ліку

пер'шість

завоювали

лижниці · ІіиївсьноІ фабрики , друге і

птахатретє

відnовідно Гоrолівсьстрічнотнацьної фаб­ рнии і радгосnу «іНердів-

.ної

ський'> .

'

Тож · цеРJ;П' ~ ~ft~ nr ·-~·, ~еmнОму . стан\. .'Qt· . . ДОрогу~

Г . на · ЗаRlJічення: НіЛЬНа

безп~ці ·

п~ре.хецу жа~ног,о · техогляду. 3rtдно

і ян_омога швидше зШтИ ' з · рішення , винанному районnроІіІ:;джоУ

частиt~и· .

, .. · ,

ИоУ Ради

'І'раnилися ш~ядов1 ':'ІрИ" таті!І, .

народних деnу-

техоr.'Іяди

провос

pory, Нам.

nраЦ!ИииИам по

31 лиnня. ·. · . . М.ета , цього заходу -

Ж И ЗНЬ •-орrав

ко митета

в

. до,РОЖRіх автомототрансnортних

..'

за­

собами ~ допомоЖіть .\•дi<r.ltll'l чення:· надаватиметься йопорозумітися в' доро~tй ro · т~ічній rотов~ості.

прІ!'Иріплений вулицю; пepet<o:нa~tre: ХХі у за ·:Кращий технічний стан

вими факторами. як ско- змозі зробити світлового

~рова))еКОІ'О I'OP'OilCKO•

1\оммvнистическоІІ пвртин райо нного -Советов

УкраинЬІ .

и.аРQJlИЬІХ

пеnу­

тато в 1\и евской области. (Нв украинском язЬІкеt.

'

Редактор

Увської

Серед

ввій шли "Ію-

птах офабрини,

другому радгоспу «Жерд і всьний >> . . третьо му

заводу « Торгма ш >> .

-

І. СУШКО, голова райспорткомІтету.

СЛІДАМИ НЕОПУБЛІКОВАНИХ ЛИСТІВ редакції

надійшло

два листи від.

До

мешканців

вулиці вони

Горького, у яких скаржилися,

настанням ~инзився

яких ~ сталИ mд,ищ.ити технічний стан

захю;на. Нехтування .еле- · мішок тирси. На сигнал тому, що , patwo:so:} ЗYJЦI- аІSТОJІ-!.Рбілів та зразнову мен~арнИм~ . вимогамИ машини , він .не npopeary- нити трансnорт, , .0(66ful!o ди~;Циnліну водіІв. власної беЗnеки, иевикQ- вав, не з 'їхав на обочину, на слизькі~ '· дорфt.~· ,,:.:не.Техоrля:дом nередбача· нання nравил руху зав- був збитий і nомер від' мо~ли!іо.~ Виховайtе 'В :иих tncя nров~~ння заходів жди не на їх норист~. тяжко\ травми в лінарні . noвaty· . ·до >: праВІ{JІ :.\.!ХороЖ~ nо ... знИженнЮ забруднення Аналіз шляхово-транс· з. · nриводу цього хотів ньоrо руху~ . Не , про~:одЬ-те помтря , викид~ми . авто­

А . Ф . Словачевсьно- рочення

сН ОВАЯ

(ГОГО,'!іВСЬК'l

сум1~JЩ'!'·

водій

rо родско го

М:ельнин

що

·холоду

тиск

з

різно

газу.

Нача~ьнин -Броварсьно· го

м іжрайонного виробни·

чого

у правління

господарства син що

газового

М. - К Фе·

повідомив випадни

ження них

реданціУ;

зн ачного

тисну

газопроводах

'мають

зни·

в розподіль· дійсно

м і сце . 1 Працівнин1і

управління

вживають ряд

можливих

заходів,

nо.ліпшити

щоб

газопостачан­

ня.

Редантор Є. ФЕДАЯ.

ава­

с <:я і . він наїха в на пішо-

. хода

П'єдестал nошани серед

стрічноткаць на) .

частіШе, розі чи 'Вулиці, де руха-, небезnеку .; · Sam r-o6o:atЩK ~~НИ:х:. : nунк1ах. · ' · молоновоза аварії значно транспорт, • недо- nоnередити біD:У. , .. :.· Р "дгоспу ~ Іірасилівсьt<ий • ніж іншої nори року. Це :ється . ·· · . В. БУЦЬКИП, Взимку~особ.іІИ!!і.'; ВtndОt'И . М. І. Шибіко. 4 січня,· пе­ nов'язано · в nершу чергу цільно · і ·· небезnечно. ПаС!8.JЩ'ІВЙ . д~ржавтоlи­ зимовій до- ставляться . . до. · ~тИ р е був аючи за кермом а.,в­ з Ух недисциnліновані~тю, м'ятайте, на епц!ор раЬІJдІJІУ ввут­ завжди в nрацівникіs ' шл,~реоІ!оr то~.юбіля у нетверезому а· також з такими важ·ли- розі водій не нрив

.

і~Іені 50· сіль- річчя СРСР) та Валентин

nортних · nригод · свtцчить, би · вислоr~ити · кілька за- осторонь •випадків,· : ·коли трансnорту,· зниженню шуі що з настанням зими nl- уважеиь і nобажань. Хо- діти лоруЩуЮть прЦИ.JІа му . ~а · лрФмислових під­ потраnляють в дити на неосвітленій до- руху , наражаючи . себе••.ка прнємсrв4х, у містах і нароЦі від­ шоходи

Рахунон шляхотtм

по­

' t<оманд · ,·нолен-. ~ :налитян сьюr й»

фізкУл~тури

.

нnрн і.

на ст роєм

І. ІЛЛЯШЕНКО.

змаганнях

грамоті. рбз'яснtть Ім .'· ІІR Цьо~ сприятиме органі­ 1 де, . на який ·ROJilp.' а!ІТ· зацt.я в- автотрансnортних мо, що ця категорія . учас- лосипедом, на багажнику лофора можна . ·-ітрей:"".rІ rосnодарствііх . змаr,ання

ників руху найбільш . Gез- я ного .· був

1

.

-

кожному, _на- RИ; інші намагсtлисл :: ':'!$- 1 лютого :no . 15 червня ;

. Робітник радгосnу 4 Гоrолі)'!сьннй В. С. Чустіль Нас дуже турбуЄ 1 ди-с- затемна йшов по проїжд· ципліна пішоходів . Бідо- ж ій частині дороги . з ве-

ч удо в ю1

, ше. nодолала . Любов·. Ше- леюиви фізн~·-'Іьтури рад· в<>м обов'яз:к~ '.ди.РJУЩ.. _ . Ц~р$ІЩ. JГ час _ 15 ХFИ- ГО СПу <<Ж ердіВСЬRИЙ'> , за­ .лин 45 сеn-унд. .Друге 1 воду « Торгі'.rаш», Ііиївсьника 1 · баt:~щИRа:. а ної nтахофабрики . більш · снладні хірур- · третє !І.Іkця заіfняли таЗа підсу мна~щ резуль­ r1чні onepaцtr доручаЛИ . кож · nредставниці Ііиїв- татів виступів чоловічих: роби'!'Іf ... катам. · · ськоУ' птахефабрики Ган- і жіночих ко~1анд місця . . на Сич і Ніна Скуратова. розподіли,1ИСЯ так: на Протмом столітр :.іс~ .· У загальнономандному за- nершоГ:rу - коі\rанда :Ни·

повній

по

.lЮбИТеЛі ЗЮІІОБОГО СПОР ТУ

'.; Тр~і<іл'оме.т~ву дистан- чоловічих но~1 анд у трій­

nІШов додо- трансnортом, що рухався, учасниками.

товариша

Одерж авщtІ

ве .1 юшй ;;аряд бадьорост і ,

. ~ сn~ртак1ади

:(

му, ні с.1овом . не .обмо- рап!ово вненанували на приrод. Маючи·иаrоду,;_ :tо- собів. В ході · nідrотовни вйвшись про nригоду. про1жджу .ча~тину дороги, чу звернутися до· . ·всіх ,до : проведення: техоглядів

дину _ пр~щі.

!)емож ців і п ри зерів наrо­ 8аТh1 ' ятни м и nо­

.За. · nрограмою

L

Отже, він ще й nоставив ходили цо юй у нетвере- батьків, В(ЧіТелІ.Е" . , Дорас- трансnQрту народного гос­ під удар безневинну . лю- зому стані тощо. лих: всіма мож-лявими • за- nодарства важливо.rо знаВодій автомашини ГАЗ·

59 49-81

пройшли танож саночнинів . Пе­

Jtі:ттJІІ: ' -вояи.ж :.:вt{к.d'і{)іuг-ли; , JtК ми -тепе.~:~~~~

двору свогq наnарника l ли дорогу близько перед батьків, діти

дав

пред­

.;і.3;;.',J!И11-"н~;х: гор·он <. що npo- Ч0<1овінів зайняли Мино­ : ходили, ~за ·· nрограмою зи- ла Ба б ич і l\1J;J нoлa На~озоІ; сnартаJ'(іади, . ВЗЯЛИ горний . (радосп-комбінаr

· водій . nоїхав лмі. 3 анашзу вищю, що державтоЩспекціУ, . зрозуМашину він лідігнав до учаснини аварій перебіга- мt.1і і бли~ьнt: бі.JtЬ 1 , горе

аварій.

Цінаво Змагання

верта~иt я додо ~ у .

треба .· пе~свіJ1ЧИ1и'ся· ·~ у С.'іlв, .про nроведення дере

му,

порушення. лравкл руху нерідко nризводкnи до

здобули

СЬНОГОСПОдарСЬНИХ

ЙТИ ВУ .ЦИЦЮ

дати доnомогу nотерnіло- сти до бід~-

першість

з

здо­

nравил дорожнЬого руху . в1ть незначне nорушення тово nеред. тр~спорт.оr.т, тр~спорт nриватного ко­ Замість того, щоб по- nравил . руху може призве- що _рухався:, nер,е61rти:. до- рІІtтування _ 3 1 січня

таких водіями

ви­

пРсr. на mмезlьіtlй .~м-

plY.

. ._ _ _ _ _ _ _ _

друге

д арунн а ~ш .

· ···-~ ; ~4Йоини~

, ' . k .:-·-( ,.;~ :~. -:,~~~; \

на

йшла но;-.шнда заводо­ управління. Серед жінок

ЗотовИх. · а тре­ роджено

го. Той теж був наnlдnит- випадання снігу, туману,,годи 1 з ді,ч,ми ... Од'Ііі ''ГР3· дЯП!С~ у. .таt<і строІ\и: ку 1 . рухався nравою про- ожеледиці. За таких · лося на :проУжДіf:fй -:чае;ти;. al!TQ.n>ЗJiCnopт · дідnри­ Ужджою частиноЮ дороги, умо~, і це треба знати 1 ні. влаштовували ковзq,и- ємё-1:$ 1 ,організацій з

придатними. дпя нормаnь­ ного і безnе'Іиого руху

,-ранспорту. За умов допущені

м. ; ду:дч:.мм.:

· <Ф.еІrох~ ' ;р,А~~"*->~

пусиали кров.

.

несвоє­

дорІг

подекуди

. . , .~~

би, вrtрЗВJІЯ.ЛИ . :ви~.

Перші хірурги з'яви-

JІ.lкар-хірург.

стачання,

щ'оІ . груnи •nерШість

··,·. ;

рургн• . Ц1 самозu1!1 nредст~~ики Гlimoк.paта рQз rжджали no ярмарнах і виривап зу-

ноли він · народився.

КОВАЛЕНКО,

Во.тіова.rtовсьню::.

Волинь.

~:, . ~:.

нува-!ІИ

менитий 'лінар тоrо часу, знаходив зв'язон rttiж формою стражда.ння хворого і місяце•.

чоло віча но~.tан­ дільFІиц і т<m:юводопо­

да

ванці. Серед дltей . мол од" бу.;rи

~aJn(_ б ,

XIV -

грунтовував недо·вrовlч-

в:m_ _ _ _ _.__ _ НУТОЧОН АВТОІНСПЕКТОРА

биnк

ст ал а

Ш к:.· р о. а сеuед чо.1овінів .l еонід Гу­ лий . На лижній ·естафеті пе­

nавлин - .· ' :Воловадовсьниіf, ~ -~ ;· ( ·. ; ' . .

Ji1 на початху : ХІі. · сто

~~Е&ЕЗПЕКА · ЗИМОВОІ · АОРОfИ Нкніwня зима на Киів• щині · вкда·nася незвич;ай. ною. Випадання веnикоі

1

З не меншим ентузіаз­ ·мом Змагалися і їх вихо­

У часи СередньО'Ві'І-

чя: більшість медиКів буJГИ 1 астрологами. Ві. домий тоді лlнар Янів Форлl

лінування

іх

ІІІ і ХІРУРГ . ЗА. СУ.МІСНйUtВОМ{~':·~

'

А.

п ідприє мства

Зотова третьою. Ольга ставниці з аводоуправлін­ Чунян четвертою, а ня, дру ге ~.Іісце вибороли Емма Хсменно· - n ' я· робітниці пресового цеху . тою

тє-

'.-.··111!111111-8

нонсульта·

наря.

змагається

·

.1!!11. сім'я друге -

по­

иоn­

--ІІІіІІ-ЗВІДУСІЛЬ ПРО .вСЕ •.

цію. сnеціалістіВ , уточ­ нити діаtноз 1 nризна­ чити nравильне ліну­

' ·

ІІНММ

де-

обсtеження,

одержати

у

•... ': : ' .

цьому

nотрібно nенласти пу· зир з .1ьодом або сні­ гом. Ні в якому раз1 не класти ·гріл ну. По­ тім Сл1Д ВИЮІИКа:rи Лі·

пе­

протікання.

та.'!Ьне

ноnекткви

ТуркменІї

ності Римма МироненІ(о І Тамара Федорqва з коnгос­ nу ·~ружба народів• та Атабаи· "Іарин)(nієв 3 коn-

rrtдня­

nровести

мама

за першість. У л і­ дери вийшла · Діна Воло­ !!адовсьна·. Людмила Волинь , ,йщла друГою, .Віра

Соnнєвнм; правору.'І-у'ІаС­ ники художньої самодіяnь­

А вдома хворому nотрібно nодати долі­ карняну доnомогу. йо­ го необхідно nокласти в ліжко, не давати Іс­ ти і nити. На . живіт

До органів черевно! порожнини

в

ці

в

На знімках: зустріч гос­ тей з України · nicnя нонцер­ ту з Героєм СоціаnІстм'ІНОЇ ПрацІ, депутатDм Верховноі Ради Туркменської РСР , го­ ловою ноnгосnу •Совет Туркменістани. Муратберди

вання.

хворий пролежав у від­

діл~ні

тривогу,

«Тато,

сnортивна сім ' Я'> .

...

ПDдарство. Тижнем дружби стаnо nеребування україн­ ської деnегацІї' у даnеких друзів.

мо·

небезnечна.

_,..

. ·перше · місце завоюва ­

госnі сСовєт Турнменіста­ ни• Ашхабадської обn;:астt ,

звериєть­

· nомилково

можна

ля оnерації ліЙарі до­

з

бували

немає нічог.о ганебно· го. Лише в стаrtІонарі

лінаря .rшше день захво­ йому було

зроблено оnерацію гнійного апендициту,· який вже Jюrтнvв. Піс­

ка

Недавно

nРи­

Якщо· хворий і його

могою до на третій рювання.

ця

І

нього,

наслідни

година

рідні

Так, житеJІЬ міста Н. звернувся за доnо­

го.

не

шості rтnаднів гічного, кожна

являють.

клали

не

, медичною

за

могою,

гається лінуватися..(. в домашнІх умовах. t1e· гативну роль тут від!· грає незнацня людей про ці захворювання 1 ту небезпеку, яку вони

для

.

до

-

жуть бути трагічними. Гострі хірургічні за· . хворювання органів черf!вноУ порожнини потребують . терміново­ го лінування, в біль­

медич­

ною ' допомогою,

'

людина

'

маються в студІях І t·урт­ нах художньої самодІяnьнD· сті. ВDнаnьнD-інстр.ументаnь­ нкй анс:амбn• «ДіаnDг•, ди­ тяча хореDграфічна . студІя «Дружба~. ансамбn., нарDд ноrо танцю •Юність• доб­ ре відомі в Криму.

порожнини

слухається

Лижні

. ротьба

КРИМСЬКА 06ЛАСТЬ. ПD­ над 700 труді.внкнів HDnгoc ­ ny «Дружба нарDдів• Крас­ ногвардійсьнDго району зай·

ян

«Гр,стрий ЖИВіТ'> сиг!j;ал тривоги.

це

дітей .

,

В індив ідуа.1ьному про­ бігу серед ж ін он чеі\шіон­

Відразу .nlcл11 старту ремогла рЬзrорну.1аtь завзята 6d-

може небез­

уснла~нення,

(nеритоніт).

nереважній більшостІ за.!Іежить від своєчас­ ного звернення хворо­ го до лінаря. Повсяк­ денні спостереження свІдчать, що значна частина хворих пІзно звертається . за

у

несвоєчас­

запалення

жі, прорив виразни шлунну та інші.

Успіх

виnадках

н:.оrо лінуванНf. виникнути тане

ною

я

животі, подразненням черевно! порожнини, а

гострий апенди·

-

цит,

болями

мас та їх девізом:

наnриклад,

суnроводжуються

· раптовими

но! порожнини, яt<l ви· никають . раптово і об'­ єднані з агальною на­ звою «ГОСТрИЙ ЖИВіТ'>.

довсьна .

змагання nроводиЛИся hід .lюбов

сіrі,lЬНИХ

Tat<,

·

а серед старшоУ Ва дик Юрченно і Таня Волова-

У МаJІЬОВНИЧОму КуТОЧ­ Ку JtiC~ біля nіонерсьно­ го · табору ~сонячний'>, від6у.1ося свято здоров'$! трудівників заводу. nласт­

В:. С>ЕДЯЯ.

·

·

Газета вьrходит с 17 аnрели 1937 ro11a. Дни -вьtхода: вторник. среда,, nятниІіа . · суббоТа.

все ' необ- слуЖби; ·.які': повЮJнf. "по­

рІшвІх ІІІ1Щції.

дня, хідне. щоб униинути ава' стійно .. nід~римУ.ваrИlд6ро- . . ... • • . .. • •'4. ' . ·.' .-. ~

АДРЕСА РЕДАКЦН: Теnефони:

-

~-

:, справ,

капітав

- . 19-3-82; застуnм~tна • P~.N'I'OJ'a, : вІАдІnу nартііікого жмn11 19,4...С7; . вІдnовІдаn ..ног~ секретар" вІАдІnу ·. сІІІІоСWсОrо ·. rocnoдapcтtia -.tt-3-18;

tіореспондента місцевого радІомовпемм" - -, t9-3-05~ . вІААІІІІа

t9...C-67,

·

'

'

.

nроммсповостІ,

nмст\в

·

J>Іюварська . друкарня китвськоrо обласного ynp!II<JliBSJІ }' cnpapax.. видІ!В'ЯИDТВ, поп1Г!>ОJфІ•· . ! r.ниЖкоsоІ - rо.І)rівnІ. Адреса друка-рні: · 255020, Кн~вс:с.ка oбnacn., . м.. -J>роварк. . вуа, • ~ка.~ .114.

гnкбоие

сnіВ'ІУТ­

тя працівниці Валентин~ Іванівні Заїиі з nрк ьоду смертІ її батька Іва на Дм итр~ВИ'Іа ЗН МІНА.

255020, Київська . o6nacтlt, _м: : 6Іtо.рм, Іуn. : І(иівська,, 154,

редантора

І масовсІ рDботи -

Коnектив Броварської райсіnьгосnтехніни вк­ сnовnює

Індекс'

fil 285.

Друк високий.

~рукованиіt

ОбсяІ'

аркуш.

ПРИМІРНИ КІВ. Замов.лення No

13.380

t Titpaa;

1180.

36 номер 1985 рік  

36 номер 1985 рік

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you