Page 1

З ПАРТІЄЮ­

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ К.РА/Н, ЄДНАНТЕСЯ/

.N2 38 (4144)

ДО НОВИХ 3ВЕРШЕНЬІ

СЕРЕДА

3

* *

БЕРЕЗНЯ

р.

11)76 Ціна

2

ЗА ПОЧИНОМ ШЛІФУВАЛЬНИКІВ

коn.

Розгорнувши

змагання

ного дня випускати надnлаяову nродукЦію. І слово не розхо­

содіаліетичне

девізом

<<XXV

дУІться з ділом.

з'їзду :НПРС 25 ударних декад!•. колектив заводу елек­ тротехнічних виробів добився відрадних резу.'Іьтатів. У день вір;криття XXV з'їзду Номуніс­

ГАЗЕТА

3АСНОВАНА В

nід

1935 РОЦІ

колектив

тив

XXV

, ••ІЗА

з

ударної вахти вальник!в О.

березня

1

на

ранковому засl·

ДqННі з'їзд прийняв рішення про nриnиненн11 дебатів по Звіту Центрального Комітету

НПРС і звіту Центральної ревізійної комісії НПРС.

Із

заклю'lним

словом

В

обговоренні

ного

Номітету

Звітної доnовіді

nартії

взяли

участь

Централь· nредстав·

ники всіх республік секретарі ЦН. секре· тарі обкомів, виступали робітники, колгосп· ники, наша інтелігенція. оуло nорушено ши· роке ноло питань внутрішньої і зовнішньої nолітини партії. Можна не сумніватися, що новий снлад ЦК яний ми оберемо, уважно вивчить висловлені тут міркування 1 зважа.· тиме на них у своїй роботі.

вистуnив

роботи

Генераль·

ний секретар ЦН НПРС товариш Л. І. Бреж· иєв, зустрінутий делегатами і гостями з'їзду бурхливою овацією.

и!ст!в. На весь голос одностайно nрозвучали слова про nролетарський інтернаціоналІзм. про дружбу народів і боротьбу за мир. Це наша nолітика, і ми від неї не відступимо.

моменти.

на відзначити, що всі делегати з'їзду, яні вистуnили з цієї три буни, одностайно схвали­ ли nолітичну лінію і прантичну діяльність Центрального Номітету . Повну підтримку дістав танож курс на !>fайбутнє. намічений у доповіді ЦК А це значить, товариші, що наша багато­ мільйонна партія , волю яної ми всі тут ви­ ражаємо, прийшла до свого XXV з 'ї зду згур· тованою, єдиною в ідейному і політичному ІІ.ідношеннях. Не

МОЖНа

не

відзна ЧИТИ

ВИНЯТНОВО

КОН·

струнтивний, діловиіі і принциповий харантер дебатів. Серйозний аналіз підсумків минулого n'я· тиріччя; роздуми про сучасне і майбутнє пар· тії і нраїни ; глибокі, цікаві пропозиції щодо багатьох проблем нашого розвитку; самонри· тичний, вимог ливнtі підхід до власної дІяль· ності,

-

такою є, .а б сказав, головна харак·

тернетика

промов,

які

тут

прозвучали.

А це значить. що на з'їзді, як і в усій пар· fії, панує творчий стиль роботи, гідний кому-

ня

того,

що,

коли

nартія

колективним

Номітету nартії. схвалив Звітну доnовідь ЦН

НПРС і запропонував усім nартійним орган!· заціям керуватись у св о їй роботі nоложення­

ми і завданнями , висунутими товаришем Л. І. Брежнєвим у Звітній доповіді ЦН НПРС. Потім

делегати

за твердили звіт Централь·

ної ревізійної но~1ісії НПРС. Наnрикінці

на

ранновому

стайно було прийнято Заяву

засіданні

одно­

XXV з'їзду НПРС

як

результат

них органів, так організацій.

1

всіх

nартійних

Ми зробимо nравильно,

є. На нерозв'язаних завданнях. Я думаю, делегати з'їзду nогодяться, що саме таний nідхід до сnрави найкраще сnрия­ ти~е зро?.~анню f!ОЛ_ітичної активності і твор­

з

принциnових

марксист·

npo

за nовсякденну турботу

nідви-

щення матеріадьного і культурно· го рівня народу. Все це відчутно . ;:~римо. З кожним роком вnоряд· ковуеться наше седо. У дев'ятій n'ятирічці сnоруджена за типовим проектом нова світда шкода, де навчаються і мої діти: Сергійко

Побудували будинок, до якого буде nідведено газ, nридбали те• левізор, а нещодавно і легко11у автомашину с:Лада», За заможне і щасливе жи .rя

1 1

сердечне сnасибі партії. Як і всі гваринники нашого радгосnу, пра·

: цюватиму

ще краще, щоб достро• ково виконати зобов'язання nep• шого року десятої n'ятирічки. За два місяці надоїла від І(ОЖноі з двадцяти n'яти корів 640 кідогра• мів модок..а, довівши теnер щод~·

бові надо! на корову до

-

в сьомому кдасі, Михайдик в четвертому, а незабаром стане лершокласницею і найменша Ніна.

лограма,

Г.

~оярка

13,4

кі•

ДЯЧЕНКО,

радгоспу

«Краси·

лівсЬкий».

Уважно спідкують за роботою

XXV

з'Узду

КПРС робітники заводу nорош•

кової метапургІї. От і на цьому знімку ви бачите груnу робітників Іистру• ментального цеху nід час обідньої перерви. Секретар партіііної органІзаІtіf О. І. Трушин та секретар комсомопьської оргаиІзацП цеху А. І. Буряк зна•

йомJІять

характер і зміст дебатів по доnовіді ЦН звіль· няють мене від більш докладного занлючного

Нf\ПОГОТОВІ

робітникІв

Із

матерІиам·и

з'їзду.

Фото

М.

Семинога.

На цьому дозвольте закінчити. Думаю, що

с.пова.

(Заключне слово товариша Л. І. Брежнєва не раз переривалось

бурхливими, тривалими

оnлесками. Всі встають. ЦіЯ),

У залі гримить ова·

сьм-.пенінських nозиЦій, з великою енергією Цілеспрямованістю забезnечують розробку

1

й у_сn!шне nроведення в життя всієї внутріш­ ньоі

1

зовнішньої nолітики НПРС.

Самовіддана nраця сnрямовуюча

радянського

організаторська

народу.

діяльність

пар­

Тії забезnечили стале зростання економіни. Основні соЦіально-економічні завдання дев ' я­ тої n'ятирічки розв'язано. Підвищився добро­ бут народу. В минулому n ' ятиріччі високими темпами розвивалося соціалістичне виробницт­ во, nрискорився науково-технічний nрогрес.

Bct

союзні

ресnубліки

добилися

великих ус·

піхів у nіднесенні своєї науки і культури.

У nроекті ЦН НПРС до наnрями

СРСР на

розвитку

з'їзду <<Основ·

XXV

1976-1980

народного

рони»

госnодарства

визначено нові

тирічки . Головне з них nолягає в nослідовно· му здійсненні курсу Номуніетичної nартії на

дуктивності nраЦі, всемірного nоліnшення якостІ роботи в усіх ланках народного госпо­

БрежнєвІнІ

лів і ферм, від всієї душі дякуеме

чоr енергв комуНІСТІВ і всього нашого народу.

Центральний

Іллічем

КПРС, знайомляться із Звітною доnовіддю Генерального :екретаря ЦК КПРС Леоніда Ілліча Брежнеза. Одно~тайно схвадюючи noлітику партії, ми, трудівники no·

зробимо по-ленін·

1

видатним nолітичним діячем нашого часу Ге· неральним секретаре;\І ЦН НПРС Леонідом

Працюю в радгосnі з чоловіком, Він - на різних роботах, я -дояркою. Заробляємо неnогано,

ському, якщо, віддаючи належне досягнутому, зосередимо увагу на недоліках, які у нас ще

ду.Висловлюючи думку всієї нашої nартії, де· що

У ці дяі в кожній родині нашого радгосnу з великим інте. ресом стежать за роботою XXV з'їзду

комітетів

піднесення матеріального і культурного рів· ня життя народу на основі динамічного і про·

відзначають,

:sац!У заводу.

кож-

1

Ради Міністрів СРСР товариш О. М. Коснrін, теnло зустрінутий делегатами і гостями з'.їз-

Політбюро на чолі з

М. ХЛИПА, партійної орrаиі·

секретар

колективної

соціальні і ~нономічні завдання десятої п'я·

одностайно

ничі завдання.

час

роботи. сnільних зусиль як керівних партій·

На вечірньому засіданні 1 березня з доnо­ віддю <<Основні наnря~ш розвитку народного

Но с.Іі тет.

набагато nеревиконують вироб·

зробимо правильно, якщо будемо розглядати ,ttосягнуті усnіхи

ні

легати з'їзду

робітни· щозміни

слова на адресу нашого ЦН і Політбюро, на мою адресу і наші зарубіжні друз!. Однак ми

.rСвободу в'язням і}Шеріалізму і реакції!~. -

госnодарства СРСР на 1976-1980 роки» ви· стуnив член Політбюро ЦН НПРС. Голова

-

вони

Я вдячний усім товаришам, які високо оцІ­ нили Звітну доnовідь. Говорили тут добрі

НЬОЇ ПОЛІТИКИ >>.

З'їзд цілком і nовністю схвалив nолітичну .nінію і nрактичну діяльність Центрального

гарантію~.

своїм

* * * Делегати з'їзду одноголосно nрийняли резо­ .пющю на допевідь товариша Л . І. Брежнєва •Звіт Центрального Номітету НПРС і черго!! завдання nартії в газулі внутрішньої і зовнlш·

«П'я'rирічцt якості чу

Не можна не відзначити величезний оnти­

занІ.

здається,

з'їзду

штамnувальниць

Н. П. Заугольникової, гальва· ніків О. Г. Нирій та багатьох; інших. Змаг.аючись під девізом

мізм вистуnаючих;, їх вnевнений, цілесnрямu· ваний тон. Це результат неnохитної вnевне· ності в . успіху нашої сnрави. Це результат реальності наших nланів, результат розумін·

них.

мені

партійного

nід

складальниць світиль.

СЕРДЕЧНЕ СПЛСИБІ

А зараз, говорячи про загальну спрямова· ність дебатів, хотілося б виділити три голов­ ян

зобов'язалися

ініЦіатори

бригади шліфу· П. Снєжкової,

Романенко,

рує О. П. Снєжкова, усі вироб­ ничники

nо-­

ників Ж . М. Патрикеєвої, К Т.

За nочином nередовсУ ком­ сомольсько-молодіжної бригади шліфувальників скла, якою ке-

розумом намічає цілі, ставить перед собою 1 перед усією країною завдання, то цІ цілі бу­ дуть досягнуті, ці завдання будуть розв'я·

Насамперед. з великим задоволенням мож·

бригади

ударної

трудової вахти реалізовано над·

в'язання.

ЗАКЛЮЧНЕ СЛОВО товариша Л. І. БРЕЖНЄВА 1 березня /976 року Товариші делегати!

соціалістичних

Протягом

планової nродукЦії на 205 ти­ сяч карбованців, або на 95 ти­ сяч карбованців більше зобо­

Комуністичної партії Радянського Союзу МОСНВА.

nідвищених

зобов'язань.

випус­

nродукції

ший вклад зробили

зу · ми раnортували про виконан­

ня

nромислової

над двомісячний nлан на 92 тисячі карбованців. НайбіЛь·

тичної партії Радянського Сою­

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО КОМІТЕТУ КОМУНІСТИЧНО! ПАРТІІ УКРАІНИ. МІСЬКОІ І РАИОННОІ РАД ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ

За останні днІ

nідnриємства

nорційного розвитку сусnільного виробництва nідвищення його ефективності. nрискорення науково-технічного

дарства.

nрогресу,

зростання

про.

(ТАРС).

Бригада П . І . Мотовидовця виса. дида на nостійне місце розсаду

Велике nолітичне і трудове nід- І о:ірків на nдощі 2 ~ект_ари, орг~·

несення панує в ці дні у колек-

юзовано nроводить ІНШІ операцн,

На всіх виробничих ділянках уже

першІ

віді

чали

тиві

радгосnу

с:Требухівський».

nройшди мітинги і збори, присвячені роботі з'їзду Комуністичної nартії, обговоренню Звітної допо· якою

Uентрадьного

виступив

Ко~Іітету,

товариш

з

л. І .

Брежнев, та інших матеріалів. Працівники рільництва, тварин·

ники, механізатори, робітники ін· ших спеціальностей палко схва· .1юють і nідтримують курс nартії в гадузі внутрішньої і зовніш· ньої nолітики.

Особдиво

старанно

ведеться

у

Тут _незабаром уже збиратимуть

nдо~и.

Бр_игада

Ю.

r~

Крав_ця зак_Інчує шдготов~у грун­ ту ПІд ПОМ!д?РИ на nдо_щІ І_ rек• тар. Два днІ тому робІтн.~цІ по· садит~

розс~ду, . яко1

шено необхщну юльюсть.

виро•

У полі механізатори ведуть в цей час догдяд за посівами . Во­ ни вже підживили мінеральними

добривами 300 гектарів озимини, частину багаторічних трав на кудьтурних nасовищах. Особливо організовано

виконується

ця

ро·

бота в тракторно-рільничій брига.

нас nідготовка до nочатку весня-

ді М . І. Прудкого.

них польових робіт. Позавчора авторитетна комісія остаточно nеревірила стан сільськогосnодарської техніки. Вона визнала, що найкраще машини й знаряддя підготовлені у другій тракт~рнорільничій бригаді (бригадир Г . М . Журенок, механік І. Ю. Лук'яненко). Готові до виходу в поде всі сівалки, nлуги , кудьтиватори та інші знаряддя і в третій бригаді . А ось у бригаді N2 І до двох сівалок робочі органи і досі не відремонтовані, хоч їх ше восени здано в райоб'еднання «Сільгосnтехніка».

До nочатку сівби ярих кудь• тур nідготовлено високоякісне насіння, майже все воно має nep· ший кдас . Завезено насіння бага• торічних трав. На яровизацію за· кдадено 200 тонн картоnлі. Ран· ні посіви ціеі культури зай~Іута нинішнього року 100 гектарів. Готові до роботи три агрегати, що будуть зайняті на садінні будьб . Трудівники радгосnу з нетер­ лінням чекають широкого розгор­ тання nольових робіт. У них все напоготові. В. ВОВА,

У

розпалі

роботи

в

rе 11 тщях .

J.НDектор

радгоспу,


Раднвоьве б;удl:вввцr:во

Постійні комісіі. в Перетворюючи в життя настано­

До складу постійноУ

деnутатів, nідвищенню ролі nостій­ комісій

у

виконанні народно­

госnодарських

планів і

тичних зобов'язань десятої n'ятирічки.

При Радах

соціаліс­

радгосnними сnравами,

першого року

на якІ

створено

clй, до складу яких обрано

1119

депутатів. Останнім часом рівень роботи комісій підвищився, 1 всі питання, що виносяться на їх за­ Сідання,

мають велике

значення

мІ ,

птахофабрик.

комісій tіеруть

активну

ного

З інІЦІативи деnутаті в чле­ нів комісН було введено додатково

черг;{,

у С!Л~СЬІ'ОГОСПОдарСЬКИЙ чагарників

в

кінцевому

з

тання зем-'Іі виконкому

1

го, побутового, культосвітнього об­

Продовжують­ викорис­

1 теnер . На засіданні

сільради.

що

нещодав­

-

в пер­

друковану в газеті «Известия».

шому .кварталі 1976 року: «Пере­ вірка nідготовки сідьськогосподар­ ської техніки до nроведення вес­ няних польових робін, « Стан збе­ рі гання картоплі в сховищах та nідготовка її до садіння», «Вико­ ристання і зберігання корм і в на тваринницьких фермах радгосnу~.

торговельно­

тахож

но в ідбул ося, об говорено статтю «Земля наше багатство», на­

перел ік nитань,

які розглядатимуться лише

1

а

ся nошуки рацІонального

них

nланів

nасовищ,

для тваринництва .

результаті

госnодарських

та

нерів кукурудзяної зел еної маси , що значно поповнило запас кормів

від усnіш­

кожного

72

переорювання польових доріг. На цих землях зібрано по 100 цент­

плані немає

-

оборот

гентари землі за рахунок освоєння

тваринницькій

питань

зобов'язань . Ось

Рад

ступали з доповідями і з співдопо­ відями, зокрема, з питань підви­ щення виробничої І трудо вої дис­ циплІни у колективах району , по­ медичного ,

чи

розв'язання

виконання

:нинішньому сюrиканнях по-стійні 'КОМіСІЇ майже на кожній сесії ви­

ліnшення

рільничій

залежить

участь у

виношюмів

сІм nитань.

розуміють,

в першу

У nерсnективному

Члени

.z~епутатів трудящих. У минулому

у

другорядних

nідготовці питань на розгляд сесій

1 ва засідання

Минулого року комісія провела сім засідань, на яких були присут­ нІ головні спеці алісти господарст­ ва . Нрlм цього, на винониоми і се­ сії сІльської Ради nідготовлено

бригадах.

в

економічному 1 соціально-культур­ ному розвитну населених пунктів.

радгосnів і

nитання,

правлено.

слід звернути особливу увагу, у який період заслухати Інформа­ цію того чи Іншого керівника про хід сnрав на молочнотоварній фер­

кo:'v!l­

228

мів . На це було вказано керуючо­ му в іддlлком. Нині станояище ви­

no

сільському господарству Гоголів­ ської сільської Ради входять де­ сять депутатів, які всІ зайняті в сільськогосподарському виробни­ цтві . Так, наприклад, голова номІ­ сії І . Г. Чичиркоза керуючий третім вlдділком, О. В. Дорош зоотехнік, Г. П. Логвиненко доярка. Всі вони добре обізнані Із

:ви nартії npo дальший розвиток соЦіалістичної демократії, Бровар­ ська районна, селищна 1 сільські Ради деnутатів трудящих nрово­ дять значну рr>боту по підвищенню громадсько-політичної активності них

'КОМісІУ

пошуку

І

знову ж з інЩіат и ви членів комІ­

сії, в першу чергу її голови І. Г. Чичиркози.

а

також

спеціалістів

радгосnу В. І. Зайця та В. І. Мо­ роза, буде введено в оборот ще tiO гектарів землі, яка була зайня­ та nід

чагарника ми,

виконкомів, вищестончих органів аідділами, управліннями. підпри­ ємствами та організаціями, що знаходяться на території Рад.

сії , відповІдальні за Тієї чи Іншої роботи .

Діяльність комісії нерозривно пов ' язана з турботами . що хвидю·

Люди. що ви росл и біля землі, знають їй сnравжню ціну, 1 тому питання раціонального її вико­ рнстання завжди перебуває в nолі з о ру членів сільськогосnодарсьхої коміс ії. У іІІинуло~tу роЦі редакЦія газети << Извес·rиЯ >> нагородида Го­ голівську сільську Раду депутатІв

Великий практичний досвід ро­ боти nості йних комісій нагромад­

ють господарство, всіх сільських трудівників . Неодноразово слуха­

с оЦіадісти чному

жено у Літківські й, По гребські й, Гоголівській сільських Радах та Иалитянській селищній. Тут по­

лося

«Ціну вати

лад. nитання раціонального збері­ гання і використа-ння хормlв. Так,

ві дзнака гогол ів ських трудівників є водночас відзнакою творчої

стійні комісії

у грудні минулого

діяльності

слуговування

населення,

npo

Інформували депутатів

нонання nопередніх

пективн и ми Ні

з

а

На кожному поn е редньо му засідан­ ні nланується наступне, розnоді­

також

хід ви­

ляються

рішень сесій,

працюють за

планами,

які

планами роботи

перс­

ки кожного де путат а. П ри цьому враховується професія члена ко:І1і­

ха

засіданнІ

1fa

члени

комі­

проведення

.комісії,

тр удящих грюют о ю

наnрик­

перевіряли,

як

і по­

за

комісії,

всіх

пр одуІщії,

nеремогу

зем лю» .

зусил ь,

вахті

м.

п еревикон.ує

20

r.

nап· юх

на

15-

nроцентів .

На

фото:

ПАЛЮХ

показув

пІ д

м.

r.

час

ро•

боти . Фото М. Семиноrа.

зразки високоякі сно'!. високопрод) І •.• І.с .. J ·:

в

«Нові

ТЕХНІЧНА

лісопильні

ниці робітники та ін­ женерно-технічнІ пра­

цівники маш >>

заводу

мають

реглянути

нічнІ

д емонструють с я

резер-

пе­

ці я

науново-тех­

кінофільми,

л е­

В . .Н.І!:.І:Н:' A'J.'.

бухгалт ерського

фі льмів .

нінській кімна ті заво­ доуnра нлі ння. Л ише за останній час було про­ демонстровано фі льми

ви 1 прив одити їх на службу рад­ госпного виробництва .

ра м И '> ,

обл іку >> та багато ін­ ших т ематичних .кіно­

як і в

маши•

« Техніка безnеки на роботах no су шінню деревини» , «Механіза­

<< Торг­

з могу

металеві

ни 1 аг регати», « Різь· бові з'єднання », « Нові

ПРОПАГАНДА Майже к ожної п 'ят­

Ця

якість ,

невикористанІ

1

не­

кому­

rорович

щоб з

її

Що де ннІ нор. ми виробІтку на з "ізді вс ьк ій уда рній

нального обладнан­ ня . Особистим при­ кладом Мико.•а Fри­

депутати якої

nідви щи ти

вишукувати

заводу

працІ .

бригад ир

мtханозаготІвель но

меншими затратами збільшити виробництво сі.1 ьсьJюгосnодарськ ої

зберігаються

дільниці

змаганні-конкурсі

і берегти

докладають

Григорович

стандартного

!

року виступав

к о рми . П е ре вірка була серйозною, ціл есnрямо ваною . Особл иву увагу зв е рнули на недоліки . Виявилось, що на вІдділку Ng 2 не зовсім чіт­ ко ведеться облік витрачання кор-

с\ї, його практич ни й досвід. Ро­ бота багатьох комісій у н ашо:11у на увагу

відділках

головний зоотехнік госnодарства С. А. Наранда, ще ран і ше члени коміс ії І . 1\І. Талаш 1 П. Ф . Добру­

пов'яза­

виконавчих

комітетів . ч ітко ви значен і обов'яз­

районі заслуговує ширення досвіду.

по

Микола Палюх -

луками.

о. синицькип.

громадський респондент

ко­

.

.a..т•r••~·----~-~~-•~na.-.вt8ttв...в.в.~•тr-...Nuu~~-..мFF.-nrn_.~N~•z~.........r..no-.•~

. . . . . . . .~. . . . .aN. . . .~вмsgвa~..R~=••~~•a•••••._.. Основни ми оцінці

критеріями

роботи

тор­

гівлі є ви кон ання nланів по товарообороту і nр ибутках. З цим відnовідальни м

за вдання~!

колектив Бров арс ьк ого з міш­ торгу усnішн о справився . Дер­ жавний nл ан no тов арообор о­ ту за минулий рік вико на н о

102,8

в основно~tу вико н ано усnішно і досягн уто відр адних усnіхів, які дал11 м ожm1вість вибор а ги nерше місце у Київській обла­ сті . Одна к , тр еба відверто ска­

слуговування покуrщів і роз­ гор н ут и соціал іс ти чн е зм аг ан­ ня nід девізом «Зроб.1ене в ід­ мінно пр одане відмінно !:. .

зати,

тве рдже н о

на процента. Пр ода но товарів на 25 м ільйон ів 7іІ тисяч карбов анців, або на два мільйони тисяч карбован­

в одилас ь робота по вдоскона­ ленню організації соuіаліспJч­ ного змагання. У і 976 році

ців більше, ніж у n о n ередн ьо­ му році. Лише у четвертому кварталі nлан nерекрито на

ми п о винні до кор інно nоліп­ ши т и всю н ашу роботу, шоб доби т ися ус пішн о го вик о нан­

480

що

ще

недостатн ьо

п р о­

на

ня плану з усіх господарсько­ еконочічних Іюказю1ків .

Поряд з цим досягнуто від­

У своїй п ро~шві директ.>р з~1ішторгу М. Ф. Нік олаєв го­

тисяч

289

карбованців.

дуктивність nраці nр оцен та.

Про­

зр осла

7,2

no

радних усnіхів і nриб утках . При nлані тисячі одер ­ жано тисячі , або на тисячі карбов анц і в б ільше.

364,5

433

Звітуючи

перед

nрофсnілкав о активу

про

тивн о го р ік

і

вору

68,5

-

госп ода р с ького

виконання

до гов ору

за

з акто ч е н ня

об 'є днано го

комітету

к ол е к­

мин улий

нового

1976

на

учасн и кам и

рік,

дого ­

гол ова

nрофсп ілкового

А. О.

Случевськи й

в ідзнач ив, що к олект и вн и й до­ гов ір з усіх розділів і n ункт ів

ловн у у в агу nри сутніх зосе­ реди в на тих за вдан н я х, я к і н алеж и ть викон ат и nр а цівни­ кам то р гівл і у nе ршом у рО Іlі

деся т ої п'ятир іч ки. Виходя чи з ви ~юг, які п о ставила Ко ­ муністична

UK

п арт ія

КПРС до

н ов ні

XXV

н апря ми

в

nроекті

з 'їз ду «Ос­

роз витку

на-

ті. Політвидав

-

Мододим

будувати комунізм . ПВ, коп. Брежнєв Л. І.

ніетичне

стат­

Ухр аїни (ПВ).

.коn. Б режнєв Л. І.

1973, 97 84

1

-

виховання

1974,

Про хому­ трудящих .

nв. 1974, 91 .коn . Економічний словник. Голов-

о

2

стор,

о

і 976

пл ан

у

р ік

за­

су м і

26

м ільйонІв 900 тисяч карбован­ ців. на оди н мі,1ьію н 200 тисяч к арбов а н uів б ільш е ми ­ нулор ічни х досягнень. Завдіі н ­ ня вел ике і дос и т ь від н о ві­ дальне . І п отрібно до кл а сти

Ue

ус і х зуси л ь д.1я ус пішно1·о конання. З а вд ання січня нішнього року ВІ1Кон ад и

і03 проце нти. вnевн еність в зді бності .

Для

nотр іб но

повторю ­ tюми .1о к,

добив а тн ея рипtічногu нання пл ані в що~tісячно

ви ко ­ усіма

п овести

під в и щення

то ргівлю високоя кіс н ими то ­ вар а ми , пос и л ити в ідп о в ідаль-

РедахцІя УРЕ. крб. 12 коп. Історія Номуніетичної

1973, пар­

Р адянського Союзу. ПВ. 1972, 1 крб. 17 коn. Н ар и с и і ст ор ії Номуністич­ ної па ртії України . ( Вид . тр е­ тє, доnовн е не ). ПВ, 1971, 1 крб. 60 коп. уnравлІн­ О с нови н аук ового виробни­ ня соціа л і стичним цтв ом . пв . 1974, 64 коn. Основи ек ономіки працІ І ви­ робн ицтва для м олод и х робіт­ ників. ПВ, 1973, 42 коn. Основи

радянського

законо­

да вства . Ддя с и сте ми паrтІй­ ного навчання. ПВ, 1974, 48 коп. наСотченхо З. Основи

о

об' єд нанн ям и

і

n о.1 іnшит и

укової органі зації праці на промисловому підnриємстві.

« Вища шко.1а• .

1972. 80

коn .

Гражданский кодекс Украинской ССР . Официаль ньtй т екст. В. 1973. 87 коn. Гр а ждан с кий п ро цессуальн ьІй кодекс У.краи н ской ССР . Официальнь1й текст с nоста­ тейньІми ма териа лами. ПВ , 1973, 65 коп. Збірни к ськ ої РСР

Зак онів 1 У ка зів

Ве рхо вної

Рад и

УкраїнПре зидії

Українсь к ої

РСР . 1938 - 73. В двох томах. ПВ, 1974. З к рб. 96 коn. Закон одате.1ьстяо о н есовер­ шеннол етних. Сборник норма­

тивньІх актов. ПВ, 54 хоп.

НОВЕ ЖИТТЯ

роботу .

В

обговорен н і до повіді

шо ю

ви с т у nила

дир ектор

пер­ тор­

говельно го об ' єдн ання N~ І М . Т. Карнато ва . У нинішній п ' ятирічц і, ска зал а вона, нам необхідно набагато пі д ви щи ти якість усієї роботи. Якщо бу ­ де

висока

я кі сть

роботи,

то

пер Шість. Докла демо усіх ста ­ р ан ь, щоб за крі пити свою пе­

но

рішу чу боротьІіу культу ри об-

обслуго­

вування, підн ес т и на належ н у ВИСОТУ тр удов у ДИСU И ІІЛ іну і п олі п шити п оліти ко-виховну

1974, 1

о

руб.

Наші ном,

успіхи,

залежать

головним в ід

того,

чи­ від­

зна чнла зав іду юч а мага з ином госnоnаrчих то в ар ів .N'2 8 В . М. Проскурка, як прода вuі з у­

стрічають обх і дu о

пок уп ц ів.

nідви щуват 11

Отже

Маслов

В.

не­

к ультуру

торгімі , п о.1 і rrшува ти в ан ня кадрів, вв іч л иво

венньtе

nовніше

ц ікавого

з

досвіду

своєї р оботи розnовіл и дирек­ тор то рговель н ого об'єднання

2

.N'~

ш ий

Є.

В . К р иво шл и к,

nр одавец ь

стар.

о во чев ого

В t1Хо­ стави-

Им у щест-

отнош е ния

в

с емье.

ма­

га з ина О . О . Фесюк та заступ· ни к дІіректора універм агу С. й . Р уда . В ід і м ені делегації Василь­ к і вського

змі штор г у,

з

яким

змага ються бровар ч ан и, тал ьною

п ромовою

директор

з ві­

вистуnив

зміш тор гу

О.

О.

Франц і ш ка. Напр и кі н ці

нарад и слово взяв заступ ник нач ал ьни ка об­ ласного Уnравл інн я торг-і влі О. Д. Б у н і к. Щиро n ри вітав· ши

n рис утніх з великим и

тру•

дови ми дося гнен нями, в ін вр у­ чив колект ив у з міш тор гу nе­

рехідни й Ч ервоний п раnо р Ки­ ївського облвиконкому

ремогу .

ор гані зо в уват и

м агаз ином,

п ра цівника

к уд ьтур и

ви к о нанн я

р оботу так, щоб не вати мин ул о р ічних

к о жним

кожного

підвищення

Багато

буде й успіх у в ико нанні nла­ нів то вар ообороту і б уду ть прибутки . То р і к ми з авоювали

nла ну товарообороту і п рибут­

ків

ні сть

і

з адовольня т и ї х п от реби.

вселяє сили і

це наші

успі ш ного

ви­ ни­ на

за

тії

ської держави. Пр омови

На ниніш ні й

то рг о ве.1ьни ми

2

Брежнєв Л. І. Про зов­ нішню політику ИПРС 1 Радя н­

-

р од н ого го спод а рства С Р СР на 1976-1980 роки», необ х і д­

на

ИНИ ГИ ДЛЯ Л А Н И И nАРТІйНОГО НАВ ЧА ННЯ

тися до nокупців

ПЕРЕМОГ А ЗМІШТОРГІВЦІВ

в

nрацівники

nр о фради . Се рдечно вис о к у

і обл­

nодя ку вав ш и

н а г ороду,

за

ди ректор

змішто ргу 1\'\. Ф . Ніко.1ає в за­ n е вн ив, що зміш тор г і в uі зроб­ лять в се необх і д н е, щоб і на. далі утрим ува ти цей nрапор у своїх р уках . д. КОЗАК.

Ц ивільний nроце суальни й к одекс Української РСР. На­

Научно-nрактичесюrй коммен­ тарий дей ствующего сем е йного

уково-практичн ий

за кон ода т е л ь с т в а СССР . РСФ СР, УССР и практик а его при м е нени я. И зд- во Ха рn ков-

Українська Р СР . Адміністративно-т ериторі альн ий nnд і л. На 1 с і чня 1972 року. ПВ,

ского

ун и вr.рс ит ета

( ХГУ),

к оn.

1974, 54

Маслов В . и др . Дей ств у­ ющее за конодател ьство о бра­ ке и семье. ХГУ, 197 4. 94 к . Лановею<а І. Боротьба І з з дачинами nроти

трудових пр ав

І безпеки виробництва. <<Науко­ ва думка•

( « НД» ),

1972, 1

крб.

коп. Н ормативн і акти дл я мі с це­ вих Рад депутаті в трудящих. ПВ, 1 нрб. 08 .коп.

10

Середа ,

ПВ,

1973, 1

1973, 1

к рб.

крб.

Юр идични й

84

к ом ентар.

32

коn.

коп .

с л овн и к .

на реда кція УРЕ. 16 коп.

Голов­

1974, 2

нрб.

Замо вл енн я адресуй те: м. Ниїв- 1 1 7. вул. По­ nудрен.ка . 26, Ресnубл ік а н­ ський мага зин <<Иниrа-поштою •.

252 11 7,

Иниги н адси л аються наклад­ ною платою

без

попередньої

оплати.

3 березня 1976 року

о


ЯРОВИЗУЄМО КАРТОПЛЮ Трудівники полів радгоспу «Гоголівський» вирушиди в похід за високий урожай всіх сільськогосподарських куль тур у першому році десятої n'яти­ річки. Вони старанно готува­ лися до відкриття XXV з'їзду КПРС і з (}Собливим nіднесен­ ням працюють нині, nід час його роботи. Особливо багато турбот у ці дні у наших картоnлярів. На­ стала весна, незабаром виходи­ ти в nоле. Тож nотрібно nідго­ тувати до садіння кідькість насінних вирощуватимемо

першій половині лютого закладено

170

два

яровизатори

ТОНН бульб, ЯКі ЯРОВИЗ)' Ва­

ТИМУТЬСЯ з комбінованим рощуванням

д.'lя

одержання

А в другій nоловині місяця завез.1и на nершому й третьому від.~ілках У п.'lівкові теп.шці 320 тонн картоn.'lі. Щоденно завозиди по 35 тонн.

Добре по

організовано

закладанню

яровизацію

роботу

картоплі

у бригаді

на

Галини

Максимівни Гаценко з першо­ го відділка. Тут суворо

poJCY

мується

графік

чітко виконується

Підготовку nосадкового матеріалу розnочали давно. Ще в

крема темnературний, організація nраці.

ранню.

дотри­

закдадання,

картоnлю на 1200 гектарах, у тому чис.'Іі на 120 гектарах

-

nро­

надранніх сходів.

необхідну бульб. А

цього

у

було

встановле-

ний технологічниІі режим,

зо-

ПОВНІШЕ ВИНОРИСТОВУВАТИ НЛАДОНІ ТРУБЕЖА

Організовано ведуться робо­ ти і в картоплесховищі. Тут уже перебрано з сортуванням на фракції 900 тонн бульб.

У

А всього в радгоспі буде від­ сортовано до сціння 5 тисяч тонн картоплі. Заготов.1ено ін­ вентар для її перебирання, по­ лагоджено й ві.1регульовано сортувальні пункти .

наnрями

сільськогосподарських .

саджал­

сіння бульби до них достав.lя­

тюІуться з трьох ві;щілків.

С)'ється колективів

багатьох

наших радгоспів, тих , що розміщенІ

зокрема на зем­

лях заплави Трубежа.

Це

звести

агрегати і

Річка

простої

до

агроном

з

Дніnра бере свій початок у болотах сусідньої Черні· гlвщини. Довжина колиш­

В. ЗАЄЦЬ,

головний госпу.

одна

невеликих приток лівооереж­ ної частини середнього

агрегатів.

хороша

-

Трубіж

рад·

ньої ріки і заnлави

кl­

124

лоУІетри. Вона nеретинає Броварський, Барш.r.;івський

ІІШПІІШІШШІШІІШШШШІШШUШІІІІІІІШШІІШІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІШІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІUІІПІІІІШІІІІІІІІШІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІППІІІІІІІІІІІІППD

і Переяслав-Хмельницький райони. Загальна nлоща разом

дослідно-експеримента л ь н а

фабрика лозових

виробів.

Цього

Чи скарби

ціі на суму 880 тисяч карбован­ ців. На фото: майстер дослідно-ек­ спериментальної дільниці В. В. Наливошко готув до відправки в мережу

чергову nар­

X.JIOPE.JIOBE Виробництво

одноклітин­

водорості

налагоджено

nокровському

жайність» 40 тонн за день. Підраховано: з десяти соток басейнів за рік можна одержати стільки ж рослин­ ного білка, скільки дають сорок гектарів квасолі.

ти. як добавка доnовнює ра­ ціон тварин і nтиці. нагадує

ваті

виглядом

теплицю:

стіни,

Шлях мікроводорост е й від <<поля» до ферми не­ складний. За доnомогою на­ сосів одержану сусnензію

цех

nриземку­

широкі

вікна,

скляний дах . На всю довжи­ ну приміщення

-

Е"

з них горять люміне­ сцентні ламnи. Це і є хло­ релове <<nоле». його «вро­

колгосnі «Перемога• Дніnро­ петровської області . Про­ дукція нового бlоцеху, бага­ та на nротеїн 1 амінокисло­

Зовнішнім

ПО

ним

хлорели в

,,

nерекачують

ізольова-

у

возять по фермах.

дорості

швидко

завдяки

рели

використанню

Г.

ні один вІд одного басейни, викладені плівкою. Над кож-

що

nізніше

Снітильне (від тобто високої при загрозі за­ бочка з смо­ - вlд рівної в

заболочені зем­

Лише при Радянській вла­

сnравжнє

золоте

дно

-

на

ПОДАРУНОК БОЙОВИХ ПОБРАТИМІВ

вміщені

в

колишнього

ньому,

і

nеред

фронтовика

постава­

... Ро3громивши вороже угрупо­ вання під Сталінградом, радянські воїни продовжували пересліду ва· ти фашистів і 20 грудня 1942 ро · ку вступили на територію Радяа· ської України. На Донбасі наше командування доручило війська м і

Південного

фронтів нанести головний удар no тилах ворожої групи армій сДон» і відрізати ііі шдяхи від­

ходу на

нотникам

зок,

рухатись

склади.

оnерація

розnочалась

в ніч на 8 лютого 1943 року. Зла~1авши шалений опір ворога, кіннотники вранці 1О лютого зай ­ няли nозиції за 4-6 кілометрів rtівденніше Ворошиловграда і почали рухатн еч вздовж залізни· ці на Дебальцеве. Фашисти міцно спали , не підо· зріваючи, що частини Червоної Армії nоруч. Сильний вітер і сніг гл у шив цокіт коней і гул мото· рів, а разом з ти м і утруднював рух військ . Коні провалювались у сн ir, вибивались з сил . Недегко

було і солдатам . У кожного nівтора боєко м плекта патронів,

захід .

Середа,

надежало

захоnлювати

Гер ої ша

Кавалеріііський корпус, в яко· му одним з полків командував П. П. Музир, оJ.ержав завJ.ання •1рорватн фронт ворожої оборони , nаралізувати найважливіші ко· мунікації і тим самим забезпечи­ ти успіх настуnу наших військ.

о

кавалеристів було: тільки вnеред!». Кін·

швидко , обходити сильно укрів: лені пункти, наносити раnтовІ уд а ри з тилу, знищувати ворожі гарнізони, виводити з ладу зв'я­

очима

ли незабутні буремні дні багато· річної давн ості.

Південно-Західного

Девізом «Вперед , і

по 6 мін, куле~rети, протитанкові рушниці. Та н ез важаючи на труднощі, наші бійці діяли виключно актив­

но, застосовували широкий і гнучкий маневр, наnадали стрім-

3

березня

1976

року

під укіс 18 ешелонів, знищено два бронепоїзди, танковий ба· тальйон, 85 гармат і мінометів,

ні бої за Дебальцево . Тут фаши сти контратакували наші частини,

54

але

ним.

наносили

по

во·

Артилери·

кулемети, 152 автомашини, 30 складів з боєприпасами і паль­

За виявлену відвагу і мужність У боях, за стійкість і героїз~t корnус було найменовано гвар· дійським . Дивізія, в якій служив П. П. Музир, стала іменуватись 15 гвардійською кавдивізією, а згодом Мозерсько - Бранден­ бурзькою Червонопрапорною ор-

станції .

бойовий

залишили

гітлерівці

на

дена Суворова 11 ступеня. шлях

з'єднання

Продовжуючи рейд, кіннотники чило У Берліні ...

розгромили

Артемовську,

ворожі

ешелони

Красному

в

Куті, де

знищили штаб 62 - ї ворожої ni· хатної дивізії, у висілку шахти

N2 152.

Чудовий

· ветеран

НОВЕ ЖИТТЯ

закін·

вер~1в я спецІаль­ nритакою

Тоді

-

Десни

Остром і з самою

Десною.

Остерсько·Деснян­

сьна вода вже в 1961 році почала надходити на площі трубізької заплави. Створи­

Л;.!СЯ всі необхідні умови регулювати водний режим, nідвищити родючість заn­

лавних земель. Уже тоді он· ремі

господарства

рощувати по

стали

ви­

цент­

425-650

нерів кормових

бурянів на

гектарі.

Роки дев ' ятої були

nоказові.

n'ятирічки

вирощу­ ванню внеоного врожаю ово­ чевих 1 кормових культ у р

по

на заnлаві. Якщо в nершо­ му році радгосn <<Плоснів­ ський~ виростив на кожному

187

гектарі

центнерів

куку­

рудзи на зелений норм і си­ лос,

за

то

в

« Бобрицький •

завершальному

Радгосn

думках

nеренестись

nідвищив

бойоаих

до

подій

уро­

результатів добилися колек­ тиви завдяки у~Іілій органі­ зації

праці ,

передової иицтва

і

жайних чів та

вnровадженню

технології вироб··

нових високоуро· сортів насіння ово­

кор:~<~овнх культур,

за·

стосуванню nродуманої сіво· зм і ни, ЦІлеспрямованої бо­ ротьби з бур'янами, шкідни­ ками

сільськогосподарських

рослин . Вони все роблять для того, щоб заnобігти втрат при збиранні врожаю.

Однак землі

досі

в

на

усіх

trаших

що

мають

заnлаві

Трубета,

сnостерігається велика

стро­

катість в урожаї одних і тих же культур, і фантично за однакових умов, бо в кож­ ному

госnодарстві не

«своя•

А чому

б на­

узагальнити

nе­

редовий досвід 1 на конкрет­ ній основі не розробити на­ уково обгрунтовану агротех­ ніку вирощування високого врожаю всіх культур, і ре­ комендувати її господар­ ствам?

«Сільгосn­

nовинно краще радгоспи,

що

по­

мають

заnлавні землі, відповідними машинами і механізмами, nридатними для роботи в конкретних умовах. Тоді зменшаться затрати ручної

праці, особливо на збиран· ні врожаю, знизиться собі· вартість продую\ії. Необхід· но також прискорити будів· иицтво nід'їзних шляхів з твердим

ня

nокриттям

що

знизити

дасть

витрати

овочів

і

до

за­

можливість на

вивезен·

кормових

куль­

тур.

Наявні заnаси торфу nри nравильній організації і ме­ ханізації видобутку його дадуть

їти

1

можливість

nодво­

навіть потроїти

виго­

товлення торфогнойо в и х комnостів для внесення nід просапні культури .

ПовнІше

використання

кладової Трубежа сприятиме успішному

виконанню

бов'язань, взятих

на

зо­

nер­

ший рі.к десятої n'ятирічки. Г.

Д. КдЦЕНЕЛЬСОН, підполковник у відстаsці.

о

п ' ятиріччя

жай овочів у радгоспах «Зо­ ря», «Русанів сь кий >>. Таких

одержав

33-річноі давності.

мії у районі Орєхова кіннотники nриєднались до основних військ.

о

подарунок

війни від своїх

Свііr

nобратимів. Буклет доnоміг П. П . Музирю багато про що згадати, в

У день 25 - річчя Червоної др-

ж

Трубежа з ' єднали ним каналом з

плави,

сти-ком у ністи Ф. Максютов та Ф. Арсланов ве.1 и влуч ний ВО· гонь, дивізіон Cai'tфyлtt Сабірова знищив 12 ворожих танків. Жорстокі бої розгорнулися в районі Чорнухино. Тут кавалери· сти кілька разів р n rеходиди в рукопашну . Понад ~JO вбитих і 4

танки

швидко

зросла ~о тринадцяти ти.с~'І

стачати

рог зазнав великих втрат у ЖІІ· вій силі і техніці. 13 лютого відбулись вирішаль-

ударом.

Площа

земель

Райоб'єднання

Рейд у тил ворога сприяв усій оnерації по оволоДінню сильним опорним пунктом , східнІІМИ во · рота~tи Радянської України Вороши.1овградом. Було пущено

кавалеристи

освоєних

техніка»

ко і раптово. Перелякані гітлерівці у паніці метушилися, вті· кали . Червоні ескадрони знищу. вали їх тилові частини, зривали мости, порушували зв'язок. Во·

рогу удар за

бетон і залізобетон-

уковцям

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Особиста бібліотечка ветерана війни полковника у відставці Л. П . Музира поповнидась новим документом . З Дебальцево, що на Донбасі, йо~tу надійшов буклет «Рейд радЯНСЬКІ!:< кіННОТНИКіВ». Читав Пилип Петрович це ви· дання, вдивлявся у фотознімки,

В перші роки на будlвн~t­ цтвl використовувалося nе­ реважно дерево, ~ізніше для водовідних канаЛІВ та іНЦІИХ споруд стали застосовува!И

агротехніка .

д! з'явилась можливість по­ ставити заnлавні землі -

область .

nродукції.

госnодарствах,

НОВІ УМОВИ, НОВІ МОЖЛИВОСТІ

ЦУРКАНОВ, кор . РАТАУ.

кого ЦеНТру ВіДПОВіДНОЇ ба­ ЗИ для забезnечення столиці України необхідною кіль­ кістю сільськогосnодарської

на­

рату.

Дніnроnетровська

тім nотрапляє в резервуар, звідки спеціально обладна-

ін­

сання худоби , сінокосіння . Нічого не змінилося 1 за ца­

птиц! в господарстві знач­ но зросла. Досвід колгосnу «Перемога» запозичують ни­ ні багато госnодарств При­ дніnров'я.

нагромаджу­

та

лі пізніше почали використо­ вувати, але тільки для випа­

хло­

худоби

1

вачі . Там вона дозріває. по­

осоки

nоселень,

Звичайно,

окупаються:

nродуктивність

очерету,

nлощі, розташованої nрямі до Ниєва.

Затрати на будівництво біоцеху І вирощування во­

на­

жай овоч і в з 134 центнер і в до 201 . Помітно зріс уро­

з'явилися світильника, вежі, на якій nалювалася лою) , Плоске

ними автоцистернами її роз­

обумовлено,

(колись його називали Тру­ байлом) вкривали густі за­

назви

R()~ІJГОСП~

було

самnеред, nотребою утворен­ ня навколо Ниєва як вели­

511.

рослі

..·······..················•·····•············ .JI

nлави

ве . Протягом тисячоліть за­ болочену заnлаву Трубежа

ших трав. Утворювався торф. З древніх літописів та інших джерел довідуємося, що ще за часів Древньо­ руської Ниївської держави болота Трубежа були захис­ ним рубежем її столиці Ниєва. Про це свідчать і

{Фотохроніка РАТАУ).

ної

використовува л и с я заnлави в минулому,

в якій мірі 1 з якою. метою? Питання це важливе й ціка­

тію жіночих сумок. Фото Ю. Олійника.

~·············

приток

грунт.

року тут буде випущено nродук:­

торговельну

заплавами

Трубежа Недри 1 Нора­ ні становить десь до 35 тисяч гектарів. Основне ба­ гатство заплави - торф, що залягає на глибину до чотирьох метрів, родючий

Вироби n'ятна;:щяти наймену­ вань виnускає ЧернігівсьІ\а голов­ на

з

службу народу. Освоєння за­

гектарів.

ДЕЩО З ІСТОРІІ І ГЕОГРАФІІ

дасть мож .1 ивість повністю за­ вантажити сади.1ьні

куль­

тур на цих землЯХ»· Завдан­ ня дуже важливе . Воно сто­

одного ві,ці.lІ\а. А на­

no.1i

1976

роки• зроблено на­ голос на тому, щоб «забез­ печити високоефективне використання зрошуваних 1 осушених земель 1 всемірне nідвищення врожайності

-1980

ка:.ш працюватищ·ть одночасно

на

розвитку народного

госnодарства СРСР на

За новим принципом прова­ дитимемо садіння картоплі. Дві ланки з відпові ;ІНШІИ

Проекті ЦК КПРС до з'їзду nартії сОсновнl

XXV

АНДРІЄНКО,

І· МИХАПЛЕНКО.

о

3

стор.

Q


8

r--...:o-.. . --. -- -__ ! . Ху дож ня

:

:

І

1

• !

І

.,..".-~--

виставка

І

І

І

І

=

:

8

1

: :

: :

І

Майже

завод-

ху;:~ожні твори са.'Іо-

.'Іук'янею>а .

~

:

а

екеnонуваJІиея в

;~іяльного а)Іатора, По.тІКGвника у ві;~;ставці О. И.

1

=

~ва ~іеяці

Сt-Б.О~У О)';І.инк у культури

Чю1а.~о в~ячних записів залишилось -У книзі

відпків. Працівники заводу «Торгмаш » , моJодь і учні Броварської сере;~ньої школи М 2, а та-

~ кож гt~сті бпинку кульпри жваво обговорюва-

no-

1

.ти вистав:~ені картини та етюди. Ос облиs ою

8 ••

1

прярністю користува :шся такі твори, як « Мати со.цата», « Спи спокійно, )!аі!юк » , « Морські ру-

:

:

б ежі » , « На Байка.1і » , « Березовий гай », « Ранок у

І

І

.тісі » та інші картини.• виразні за КО)ІПозицією,

11

: І

Н

8

д

аро на артистка Української РСР Діана Гна-

тівна Петриненко завжди

8

:

раїні·ьюtх раuянських пісень працінники nep~uo-

бажана гостя труdя-

вого птахінничого господарства щедро нагород·

щих нашого району. Нещодавно у складі столич-

жували її дружніми оплесками.

них артистzв вона виступила на сцені клубу Київської птахофабрики. За чудове виконання ук-

працівниками Киівської птахофабрики. Фото А . Козака.

8

)Іайстерно виконані. діриз)І і задшевність nри-

І 1

Та~анні

І :

На фото: Д. Г. ПЕТРИНЕНКО виступає переd

.

1

:

ЖИВОПИСУ

СЮІО,J,іЯЛЬНОГО

ХУ;І,ОЖНИКа

'

який свою любов до природи, до навко.'lишньо~

го світу ще~ро пере;~;ає ЛЮДЮ!.

МИКОЛАЄНКО.

0.

1 1 І

----..:--=--~"'.:-_,-.,..:--=-----.,..". #v:>"..:o'_,._

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

СПОРТ

20.45 21.00

НІ\ПРИКІНЦІ

22.00 СЕРЕДА,

зимового СЕЗОНУ Більше 350 учнів шкіл району 8ібралися в Калинівському лісі, щоб помірятися силами на лиж­ них трасах. Перед стартом кожен з

них

вав

ретельно

лижі,

готувався,

знаючи

важливо у такому му змаганні. Першими

дистанцію

це

відrювідально·

nіонерського віку. nройти

змазу­

наскі,,ьки

стартували

дівчатк а

Ім

нал ежало

2

кілометри.

в

Перемогла в цьому виді учениця Калинівської восьмирічки Галя Вакуленко: її час 10 хвилин і 14 секун д . Лише на 4 се кунди відстала від неї Лід а Рубанк а з Великодю1ерсько ї

ли.

Командні

мирічних

та

середньої

місця

шкіл

До речі, хлопчики-піонери, на

дистанції

З

які

Толя Царик з се р едн ьої та Воло­ дя Мировець з вось мирічної шко­ ли, виборовши др угі ~Іісця . Пер­ шими ж були Сер гійко Лебеди­ нець та В олодя Коростишевський.

найкраший

резуль­

-

тат дня для цієї дистан ції І О хвилин 41 се кунда .

З

н етер пін ням

ступу

старши х

чекали

всі

школ я рів.

ви­

Боро ­

тьба тут обіцяла бути особливо наnр уженою і цік авою. Вболі­ вальники сподівалися не марно .

До останнього метра

змагалися

за першість учениці Гоголівської середньої школи . І лиш е на фіні­ ШІ

виявило ся,

була

що

17.05 18.00 18.30 18·45 19.00 19.55 21 .00 22.00

пер емо гу

здо­

Галина Осьм ак, в игр ав ши в

устрІч

КПРС .

з

.

еМузичнІ

вечори

ферополь).

для

В

пепервІ

ПРОГРАМА

кн,

КПРС.

ХХУ

І-ша.

уково-технічна

революція

наслідки•.

ли

району досить

гру нто вно

го­

тують св о їх вихованців і з зи мо­ вих ви д ів спорту, доби ваються як зб іл ьше ння кіль кост і сп орт­

с~tен ів ,

т ак

і п ідн есення

рі в ня

іх майстерност і . Пр оте сер едні шко,lИ Ш е ІІч енкового , Бобрик а , Заворичів, Т роєщини, По греб ів, восьмирічки Жердави та Гоголе ва не брали участі у змаган ня х , позбавивши ливестсі

св о ї х вихов а нців мож­ п о~tірят ися сило ю,

сприtністю, однолітк а ми

за гартованістю з

інших

з

сіл .

В. ДРАНИП, головний суддя з магань.

іх

Боrа·

22.45

(М . ).

сСкладо•

Концерт камерної музики. Для учнів 4 !1\. Історія. (М.). Для учнів .6 кл. Література. (М . ) .

Для

учнів

л е нінської

8-9

кл.

сnадщини

(М . ).

в

для

неявної

!9.30 20.15

тираж

ції• . •Горизонт•.

ка ІЦ'О

10.00 11.00 11.05

Іс·

неявної· функ·

15.55

хору .

23.35 Інформаційний

•день

за

ЧЕТВЕР. 4 БЕРЕЗНЯ

та їі

На

ХХУ

. з'їзJІІ

Програма Для

•Час•.

хокею: с.Ди· •Спартак•. закіиуенн\

КПРС.

22.45 23.15

КПРС.

жнаиІ Із

живими• .

17.30

Му3ИІJВ&

Програма

nІснІ .

передач.

ПРОГРАМА

НА

ОБЛАСТЬ

(М.).

11 .05 11.45

«Великий

ПОЧИН> .

(М.).

і 12.40 Для учнів 6 кл . Муsнка, Опера Бородіна •Князь Ігор». (М.).

12.10 • Наука, техніка, прогрес•. 13.05 Екран навчального кіно. (М.,). 14.05 Екран учителю . .сНаіІчапьвІ

Палацу

15.05 ФІзика.

аступае

с Взаємодія

8

до

вуsІа.

І

лога.

nровІJІНИкІв

Із струмом• . ( М.І. 15.35 Дл я учнІв 6 кл. БотаиІка. еРос• Л ИНИ\

стрІі\ • .

16.25 Концерr !7.25

(М.).

Державного

розклад

по

ося х

Часткові

18.30 19.30 20.00

механі·ка .

про

2

натурального р уху

точки

трІєаа. точки•.

сТеле візІіІниі\ прес-клуб .. •Людина. Земля . Всесвіт•.

Ве чі рня маму. . 2П.І5 •Наука

І<урс.

«Т~ремІ!

прискоренн•

випа дк и

n•

ансамбпІD

танцю УРСР. Екр·ан студента-заочника. Т е оретичн а

(ДнІ·

•Зростання керівної ролі КПРС». Бесіда 2. 111;4~ Для школярів. сД\вчатка·хлоnчи· ки•. (Донеuьк) . 17.15 д. Шостакович . Дванадцята сим· фонія. Внкону5 симфонІчний ор­ кестр Украінського телебачення І радіо . 18.00 «Щоденник ХХУ з ' їзду КПРС». (М.) . 18.30 сНа ланах ресnубJІіки». (МнкоJІаїв). '\8.45 МультфІльм дл я дітей. сДрузІ». 19.00 ІнформацІЯна nрограма сВ\стІ•. 19.30 МузичниІІ антракт . 19.40 Кіноогляд сРоки І долі». Части· на 5-та.

ЗОНИ>.

16.00 Програма nередач. t6.05 М узичний фільм сЛ\рични\1

культурн

залізниці.

хто

Математика . « Показоаа рнфмічна ф у нкції•.

про деJІегата ХХ У з 'Тзду КПРС голо­ ву колгос nу ім. Котовського Бар· вІнкІвського району П. М. Ворон· ~ова. (Харків). • Щедрість тал антІв• . ,.;оtІІJ.ерт 11ридніпровської

(М.).

Концерт ліричної

14.35 Для тих .

(М.). Петрик».

вистава.

капели

sро­

передач\ з сусnІльствознавства березні•. (М . ) .

УТ

•Тигреня

нашого

10.20 В. Іванов. •Бронепоїзд 13·69».

nередач .

дітеА.

сЦифри

с.тання~.

nропетровськ).

дн~м·.

ПРОГРАМА ЦТ 9.00 Новини. 9.10 Гімнастика. 9.30 •Виставка Буратіно• . 10.00 На ХХУ з "їздІ КПРС. 11.00 •Адреси молодих•. 14.45 В. Маяковський. •Як

програма КПРС.

16.25

КПРС. (М . ).

випуск

з " їздІв.

ЧемпІонат СРСР з намо• (Москва) 2, З nеріоди. По

хорової

(М . ).

22.00 Художній телефі .. ьм сЗдобуJІеш У бою•, 3·тя с~рія. (М.). 23.05 Концерт Уральського народмого

з 'їзду

Палацу

Л Я-"Ькова

функцН.

20.30 Телмгляд •Підмосков"я•. (М . ). 21.00 Інформаційна програма сЧас». На ХХУ з'їзді

•Світ·

сЩод~нник ХХУ з 'їзду КПРС•. •У кожному малюнку сонце• . Концерт дл я д~легатів XXV з "їзду КПРС. ТрансляцІя з Кремлів­ ського

Телеnлакат.

20.45 • На добраніч , діти!•. 21 .00 •Народна творчість». програма .

вулицях•.

Інформаційна На ХХУ з 'їзді

20.40

21.45 Програма •Час•. На ХХУ s'їs.ll.l

12.00 • Нові мелодії року». 12.30 Новини. 15.30 Програма nередач. 15.35 •Партії бійці• . Теленарис

Мультфільм •Ка3.

Колобок•

на

ПРОГРАМА

(Ленінград).

Вс~ірня казка.

гро.мадянина

новини.

сВивченн•

курсІ

обов"язок

св я·

(М.).

казка • ПугоJІовок wука• (М . ) . - сьогодН[J. (М.).

20.45 •Служу Радянському Союзу!» ·. (.'1\ . ) .

21.45

ІнфоDмацІІІна

програма

сЧас.••

22.45

На ХХУ з "їзді КПРС. (М.). Художній телефільм .«З добудеш у бою•. 4 -та серія. ( М . ).

23.50

ІнформацііІний

виnуск

sa

сДень

днем•.

Редактор Є. ФЕДЯR.

-:::::::::::::::::::::~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::-~:::::;:;:;::::::~;:;::::::::;_ . - - - - · •• , , .. 11!! 11!!. ~ ~

Для дітей. •Хатинка-вертинка•.

І

ТРЕСТУ •УКРСІЛЬЕНЕРГОМОНТАЖ))

Р:~~с:::~=~=:~::ту

І

імені 50-річчя СРСР

.

; ~ }~~~~:~;~f:~~:::~i~~~:~ /, :~~~~~~~~~~~~~·~~~~:~~J.~~i.~~~~:" ::~];~~~;~~~::::~ 1

~::;;:::::::::;::=:::::;;::::::~::;:~::;:::: ~ ~- ~~~~~~~~~~~----~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

з

свято.м

8 Березня~ дорогі

ПОДАРУНОН ПРИЄМНО ОДЕРЖАТИ

ОСОБЛИВО

ЗАВЖДИ .

У

ПРИЄМНИ И

Нарядні хустки штапельні

повнення

ЧОЛО·

ПАМ'ЯТНИИ

В універмазі

виготовленІ з

Про домашній мріє кожна жінка.

трикота­

з дерева,

затишок Сувеніри

кераміки ,

металу

прикрасять вашу домівку.

з

Кілька

виробиицтва Ки­

ївської фабрики << Киянка» сподобаються кожній жінці. Духи у вишуканих флако­ нах, сюрпризні набори ... Художньо оздоблені пода­ рункові коробки зроблять ваш подарунок ще більш при ємним.

працюs стіп

жу, ніжного, приємноrо ко­ льору, оздоблені мереживом.

Кримпленовий костюм, сукия, спідниця або костюм,

трикотажу

до·

вбраннх.

У продаж надійшли rариі­ тури,

ПРОПОНУЄ: джемпер

прекрасне

Жіночоrо

ро зкрою.

КООПУНІВЕРМАГ жакет ,

-

каи:ро­

-

шерстяні або

Пропонуємо шерстяиl, шовкові, лляні, бавовняні, штапельні тканини різно­ колірні, найкращоУ якостІ.

ЖІННАМ

БРОВАРСЬКИЙ

сукия,

3/Сінки! иові, шовкові,

А

СВЯТНОВІ

ПОДАРУНОК

що шко­

успіху•.

-

стання•.

ши на старт останнім, фінішував у числі пе рши х і показав відм ін ­ ний р ез ул ьтат 14 хв илин :і"\

Змагання засвідчили,

фільм

законодав­

ВІтчн3НИ

шо ~:"~~~:;::Р~~~~:~~ї ролі кпРс». !І УПРАвЛІн~.;; ;ЕХ~НІЗАЦІІ ТА АВТОТРАНСПОРТУ 1 Бесіда І·ша.

ЗРОБІТЬ

секунда.

(М.).

класів.

6

12.10 Документальний

Диференціювання

(Сім-

16.35 Для дітей. Театр •Ліхтарик».

ВІКИ !

техн іч­

nрирода•.

Для учнів

нування

12. 10 •Квітн живі•. Телевистава . 15.55 Програма передач . 16.00 с Щоденник соціалістичного з магання• . (Харків) . 16.30 Телеплакат с Цифри нашого з ро.

ним стрімк им ходо м юна к а, че \t· nіон а рес публіки, яки й , вийш о в­

за

18.00 18.30 19.00

•донські оповІдання.. (М . ). 17.50 Програма п~редач. 17.55 Екран студ~нта-заочника. 2 курс. Вища математика. •Теорема Іс·

11.35 Музичний антракт. 11.40 Шкільний екран . Суспільствознавство для учнів 10 кл. •На· соціальні

12.40

торії•.

художньої вистав.

Передача

ло

14.55 Для учнів 10 кл. Література.

УТ

присвяченої

еРідна

зони•.

14.25

10.00 На ХХУ з'їзді КПРС. (М . ). 11.00 Програма передач. 11.05 •Слава праці•. Репортаж з Рес· публіканської

і

ніка . ві

новини.

ШАНОВНІ

всі

-

щ~нннА СРСР•.

ОБЛАСТЬ

еРослинні

юнацтва•.

ДНІ.

спостерігали

11.45

теле-

з Ізду

(Ф!)ан~!я) .

•Спорт~ото• · По заКІнченні -

своєї шк ол и.

ресом

ратура .

радян~кого с3ахнст

16.00 •Москва І москвичі•. 16.30 • Шахова школа• . 17.10 Документа.пьний телефІльм

академічного ансамбІІJО танцю

УРСР. в~чірні новини . ПРОГРАМА НА

•Основи ства•.

9.30 І 10.45 Для учнів 4 ІUІасу . .ntтe·

д. !ІІостакович. Дванадцята сим· Фою~. П~ем єра документального теле· фмьму . Інформацій.~а . програма •Час•. На ХХУ з ІЗДІ _.КПРС. Кубок європенських че~_пІонІв : футболу: •динамо• (КиІв) -

На дії Бараш ко всього 2 секунд и . Вони приw если пер шість команді Поз а к о wкур е нціє ю на п'яти­ кіло ~tетров ііі дистанції був Сер­ г ій Губськ ий (Великодимер с ька середня школ а ). З велик им інте­

делегатами

го

15.30

10 оо о с ф · А . . ера нмович. сЗ&JІІзин no· тік•. (М . ) . 11.15 Докумtнтальний телефільм •То· 21.45 кар• .

•Адреси молодих• ;.. 13.05 •Щоденник ХХУ з Ізду КПРС•. f3.30 С. Михалков. •д~нь БатькІвщи-~13.55 XXV ,.. знн> . .

•Сент- Етьєнн•

кіло­

метри , прrш если п е ремогу обом школам В еликої Дюr е рки. Зва•І­ ний вклад у пере~югу з робили

У останнього

висота•.

заїІ ­ та

22.40

Щ"

15.30 КороткометражнІ художні для дІ~еА. 16 •35 с:ФJльми аука сьогодНІ•.

шко­

няли відп овідн о калинівські ве,,икодимерські учениці. З~Іаrали ся

БЕРЕЗНЯ.

9.00 Новини. 9.f0 Гімнастика. 9.30 •Умілі руки•. 10.00 На ХХУ з 'їзді КПРС. ІІ ОО Х і ф І · удожн іі тел~ Ільм еФамтаз ••· 14.45 Кінопрограма •Твій труд - твоя

се ред вось­

середні х

З

ПРОГРАМА

дача з Сімферополя). •На добраніч, діти!•. Програма •Час•. На XXV 3'13дІ КПРС . (М.). Концерт Державного 3асІІужено·

пар

капронових

павчіх завжди зrодяться жін­ кам.

Останніх моделей туфлі з добротної шкіри або шкtр. замtнників, різних кольорів

-

за цей подарунок кожний

чоловік може розраховувати на жіночу подяку.

Мініатюрний, безвідмов· НИЙ і ТОЧНИЙ ГОДИННИК -ЯКа жІнка відмовиться від такого

подарунка?

УКООПТОРГРЕКЛАМА.

#36 1976  
#36 1976  
Advertisement