Page 1


у партійних о рганіза:ці.нх ~~~~~~§§§~§§§§ ПАРТІПНА ГРУПА НА ФЕРМІ

громадського

На тваринницькій ферМі Семнполківської птахофабри­ ки

працює

шість

членів

І\ІИ,

інженерно-технічнимн

корівниках

року.

М 2 і М 3, комуиlсти Іван Григорович Батина і Мнкола Тихонович Герус здійснюпа­ ТИ~ІУТЬ F.онтроль за раціо­

На

n

стану

нальним

витрачанням

ні висновки,

працівниками та службовця­ ми підпрнємства матерІ а­ JIIB урочистого спільного за­ сідання ЦК КПРС, Президії Верховної Ради Союзу РСР і Верховної Радн Російської Федерації, що відбулося в Москві 21-22 грудня 1972

відповідальними за дотри­ манням належиого санітар­

заводі

ЦЬO~lY

проведені

питанню

наради

мІв. На зборах комуністи парт­ групи НЗІ~реслнли конкретні завдання по дальшому під­ вищенню продуктивності

і

ПОЛіТіНфор­

літнки,

народів нальної

по сек­

НАСТАВНИК І

-

Майстер. Мовою виробництва це особа, яній доручено нерувати визначс­ ною ділянною (на заводі, на будові і т. д.) та людьми, що Ііа ній працюють . І ось далі вининає питання: ян неру­ вати? Питання пробл ем не. А чи всюди задумуються над ним, чи всіх воно по­ справжньому хвилює? Останнім часом все частіше на сто­ ріннах газ с т відбуваються важливі роз­ мови про трудовий нолентив, про ви­

ховання

молоді,

-

дира

про

майстра

прав офла,нгов их

та брига­

робі,т:ничо,го

осередну. Тісно пов'язаний з життям робітнинів, З їхньою працею іпобутом, З

потребами

редньої

та

лан ни

нолентиву ничнина

і

запитами,

може

нерівнин

вплинути

ножного

на

інженера-конструктора В.

вироб·

зокрема.

Працю

з

людьми

не

випадново

нази­

вають найсн ладн lшим мистецтвом. Особ­ ливий підхід повинен мати майстер чи бригадир до тих, ного називають робіт­ ничим

ПОПОВНC"lIНЯМ .

ДЛЯ

новачна

чатну,

дільниця

ЩО н езнай омий

уміння

приходить

чи

дім.

до

цех

с по ­

дої людини 'в робі11НИЧОМУ колентиві, за­ своєння його традицій, етичних і мо­

Я вого,

го

норм.

не

снашу

І,ОЛИ

чогось

піднр еслю ,

трудівнина,

відчуває

ришів,

ян

вражає

тепло

реагує

справедливість. назснна

душа

чутливий

сердечне

боляче

нового,

ЩО

на

особли­ молодо­

барометр,

старших

това ­

найменшу

Новачна розмова

не­

неймовірно у

відділі

над­

рів, грубий онрик майстра, яний ви­ рішив на «недосвідченому» зірвати зі­ псований Яlююсь невдачею настрій, іронічна ПОСМінша

--

мовляв, з освітою,

а в дрібницях не розбирається. На мою думну, правильно сназав у своїй статті «Майс т ер наставнин і вихователь» майстер заводу порошно ­ вої металургії В. С е рдюнов про необ ­ хідність рознривати молодій люЩ!Ні

перспентиви не лише ЦЯНlШ :

замени

її

майбутнього

росту.

Це

нинуті

нимось по настрою обі­

мовляв,

ен­ ріН

через рін снладеш на другий розряд, ще через

-

на третій... Перспентива росту для молодих повинна бути серйозним aBaH~ сом,

за

реальність

Яlюго

Яного майстра, як технічно грамотна

і

не

і

цеху,

йо­

зразон, бачу я? людина, уловлю­

передавач

всього

нового

в

науЦі

виробництві. Вимоглива, а водночас чуйна. Це педагог і СОЦіолог, Хіба важливо

міти

-

характер

вміти

правильно

підл е глого ,

ньому прихильність саме іншої роботи, професії , Приємно

віДзначити,

зрозу­

розпізнати

до

що

тієї,

саме

а

Можна

НС

тих,

з більшим

чи

таного

меliШИМ

ви-

Правофланговий

мають

нести

,НОГО

сла:витblCЯ

учасни.ки

було б

,наЗИlВати

поставив

,на

,в<исо.кими

братерсь:( а

СРСР

ве­

-

соціаліЗ~ІУ, перемог у

комуністичному будівницт­ ві,>, «Партія Леніна орга­ нізуюча і спрямовуюча сила

Союзу Радянських Соціалlс­

тичннх Республію>, «Радян­ ськнй Союз-надійний оплот

боротьби народІв за мир, на­ ціональну незалежність і со­ ціалізм~.

Уміло поєднує

Володимир

Костянтинович виробничу роботу з громадською . Своє відповідальне партійне дору · чення він виконує сумлінно. В. ХИЛЬКОВ, член КПРС. За,вод електротех­ ні'чних ,виробів.

ЗМАГАННЯ У

ПІДМОГА

-

ПРАЦІ

і 'прізвища

шлях

'правиль­

IПРО,ДУКТНlвнlстю

ХУ!цQЖНЬОЇ

-

саlМОДіяльностl

оздоблювачіLВ ,меблів.

Постійни,м и я

і

лнке завоювания джерело нових

використо­ Це сприяє

і

за­

Ви' ко­

смени.

рис,

єдність

дружба народів

прове­

н'у.ючи змінні 'за,вдання 'на 140-150 процент1в, 'вони доснга;ють :висо.кої я:кос­ ті прод.уIЩії. Обидва хлопці спорт­

осередку вище

«Утворен­

воду . НаРОДНі пі,сні у їх 'виконанні ,по­ добаються трУДіВНJffi,ам ПЇJДiприємства. ДоБРі слова почуєте ви і !IlIpO браТіВ

Ковалів

названих

пнтання:

нультурою IПрац.l . А ще його називають 3jpтистич.ним. Бо !:Ісі його члени

робітничого раженням

Радян­

ний, опираючись :на ,допомогу ,коле,кти­ ву. Але LВ цьому, ме.ні здаєть'ся, немає ПО'l1реби . Бото минулий час. А сьогодні його ділянка 'роботи є зразковою на пІд­ приємстві . Тіль;н и доБРі слова чуємо і на адресу його підлеглих. ВЗЯТИ хоча б бриг,аду шпаклюваль­ ниць, очолювану Л. Приз. Цей колектив

керівника середньої ланки виробництва, звичайно он,

на

глибокому засвоєнню слуха­ чаiWИ .навчальвоІ програми.

К.

утворення Союзу

вчинни.

в

ПрофеСійне

робітнина-почат ,

нівця порівннно швидно. Та значно дов­ ШИЙ процес «ЛЮДС ЬНОї » прописни моло­

ральних

адміністрація

до

засі­

50-річ­

ня СРСР тріумф ленін­ ської політикИ», «Непоруш­

Звичайно ж, ,не ,давало споною t на ро­ боТі, і вдома: «ЧистпраіВЛЮСЬ?» ДОВQДИЛОСЯ іНа якийсь час забути п·ро віль'Ний час. Зрання Ін а заводі, до­ пізна Івдома. Намагався ,вни.~нути у 'причини IнериТМічної роботи деяких змLн. Хоч одну 'з ,них було видно: слаб­ ка тру,дова 'диациплilн.а. Органі.зува.в ,на боротьбу за їїзмLцне;JiJНЯ Івесь Ilюле·ктив д.іль'Ниці. Не .дiJIBa,B спус'ку ,прибічникам «леІ1НОГО заоробі'тку» нЗ/вlть за lНезначні

організації.

Це

вач

приємства, уміло вує унаочнення.

за­

йшла мова про призначення

се­

житт}{

молодого

громадсьн і

бюро

готується

вивченню

присвяченого

вивчили

дення занять. В своїх лек­ ціях програмовий матеріал він тісно пов'язує з життям і завданнями колективу під­

СУМЛІННО

ВИХОВАТЕЛЬ»

відповідальність ·го

тельно

Коли два роки тому на за­ партійного

справу.

Пропагандист Кравчук ре ­

АНДРІЄНКО .

по

урочистого

СJoких Соціалістичних Рес­ публік, де слухачі грунтовно

інші слухачі регулярно від­ відують заняття, беруть ак­ тивну участь у співбесідах.

дружби

ДОРУЧЕННЯ ВИКОНУЄ

сlдаині

чю

семінарі навчається 33 ко­ муністн. Серед них інжене­ рн Т. М. Кнсельова, Г. П. Ковбасинськнй, слюсар М. І. Духно, контролерн відділу технічного контролю Г. Р. Антонова, В. А. Васильєва, робітниця О. Г. Кирій, май­ стер М. А. Маслюк . Ці та

нашої багатонаціо­ БатькІвщини.

Г.

дання,

Ісерує семінаром з основ на­ укового комунізму. В цьому

національної по­

зміцнення

заняття

матеріалів

Нині член КПРС Кравчук

викладені в до­

ОБГОВОРЮЄМО СТАТТЮ В. СЕРДЮКОВА «МАйСТЕР

доручену

ва, ЗОІtрема, широко роз'яс­ нюють корінні пробле~1И ко­ муністичного будівництва,

ленінської

танні

почуттям відповідальності за

повіді Генерального секрета­ ря ЦК КПРС Л. І. Брежнє­

ретарІв цехових партійних організацій, начальників це· хів і заводських служб, семі­ нар пропагандистів партій­ ної і комсомольської полІт­ освіти, політінформаторів . Зараз більше 50 про па­ гандистів, політінформаторів

кор­

иізму, Володимир Костяити­ иович охоче погодився. І хоч не було достатнього досвіду, навичок, все ж за роботу взявся енергійно, з високим

маторів Р. Ю. Ільєнка, В. А. Рожка, М. Т. Лнжова, Г. Я. Мархотка, І. К. Токаря та інших. У своїх виступах во­ ни глибоко розкривають тео­ ретичні положення і політич-

Партійна організація заво­ ду пластичних мас розроби­ ла заходи по широкій пропа­ гандІ і вивчению робітника­

Всі lюr.tУllkти одержали партійні доручення. Так, чле­ ни КПРС, доярки Марія Ми­ китівиа Бабко і Галина Гри­ горівна Печура призначені

ного

пропагандистів

В ЦЕХАХ

<?,ргаНізовано, на високому іденному і методнчному рів­ ні провів В. К. Кравчук ос·

ПРtlпагандистом

школи основ марксизму-лені­

ної Батьківщини. Нерідко можна побачитн в цехах, за­ водських службах та на ін­ ших виробничих дільннцях

ПОЛІТІНФОРМАТОРИ

змагання.

Нещодавно за рішенням партійного комІтету тут ство­ Р1!НО партійну групу. На пер­ ших партійних зборах кому­ ністи обрали своїм ватажком лаборантку ферми Маргари­ ту ВалерІанівну Павлову .

КраБчука

ня, присвяченого ювІлею рід­

В. МОСКВИЧ, секретар партійного комі­ тету птахофабрики.

КПРС. Вони очолюють вирі· шальні дІлянки виробннцтва, йдуть в авангарді соцІалІс­ тичного

і агітаторів виступають з лекціями та бесідамн по ма­ терІалах урочисто"Го засідан­

тваринництва,

посиленню соціалістичного змагання серед працівників ферми.

лі,стичнOtГо

знаю

правофланГOtВими

соціа­

змаганнязареlliомеНДУівала

себе бригада {:ТолярiJв під .керіВНИЦ'ГJЮМ М . М. Фесюка .майже ,ножен її член -

у нас в заводському колентиві. Я маю на увазІ майстра меблевого цеху Пав­ ла Івановича llJKapoBcLHOfO.

майстер 'своєї справи. В цілому ділЬІНИЦЯ, Яlку очолює П. І . llJНЗіРОВСhНИЙ , це ,дl ляю(а добрих

Він прийшов на підприємство робіт ­ пином . П'ятнадцять роні в тому, після технічного училища. Трудився столя ­ ром. З теплотою згадує тих, хто допо· міг йому «стати на НОГИ», із «зеленого;> новачка зробив доброго спеціаліста.

справ,

у,дарного

творч()!'()

змагання.

Зараз у Ідорозі Тlретій, !ВирІшальний рік дев'ятої Іп'ятирічки . Уоо. !шн,о пере­ творює його ,нamруж€ні зацдаlН!НЯ в жит­ тя нолентИlВ, .керо.ванИІЙ П . І. llJKapoBСblКИ'М. Як пра,в ило, змінні завдання бригади :виконують :на 145-150 процен­

Потяг il\O знань це постійно прита­ манне цій людині. Без відриву !Від ви­ робництва поступив учитися до Київ­ ського технологіЧНОго технікуму. За­ нінчив його ЗВіДзнаною. Так снлалася його трудова діяльність, що майстром був призначений відразу на відстаючу тривалий час дільницю цеху. З чого виходило нерівництво за­

ТЇІВ . Це ЇXlНя IВіІДПОВі'ДЬ ІНа Постанову ЦН КПРС, Ра:ди Міністрів СРСР, ВЦРПС і ЦК ВЛКСМ «Про 'розгортання Всес()­ юзного соціалі,С'тичIНОГО ,змагання праців­

ників

ПlРOlМ'ИСЛОВОСТі,

будіlВницт,ва

транmюрту за 'дострокове 'ви,нонання

родl!оrосподарсы<го рі.I<'>,

воду? llJкаровсьний добре знає вироб­ ництво, зарекомендував себе робітни­

плану

на

і на­

1973

О. БОНДАРЧУК, майстер заводу холодильників.

ном майстерним. Повин ен би і з людь ми спра цюватися як ~ер1IИШК , Важко було. І ,навіть страшнувата.

Москва .

Давня

колектив

дружба

МОсковСЬКОГО

зв'язує електро­

технічного заводу імені Ф . Е. Дзер­ ЖІІНСЬКОГО

з

колективом

петровського заводу

«Світлофор».

Ванн

ються н(' перший рік. ті

цього

ність

дисципліна. знизитн

110

ПРОДУКТІІВ­

зміцнюєт ься

Тепер

З\I :lга ­

В реЗУ,lьта·

пі дви щується

праці,

дніпро­

електромеханічного

трудова

Ш1мічС'но

знач -

собівартістьннробів .

у третьому році дев'ятої п'яти ­ річки

москвичі

шили

одностайно

ПРОДОВЖИТИ

змагання

з

виконати

річне

вирі­

с()ціаліСТIІЧН~

дніпропеТРОГЩНМIІ

завдання

11.0

грудня.

На

фото:

п ередовики

за во1l.У

ЖІНОЧОМУ ДНЮ

Київська область. З кожним

Q

Q

активні будівники комунізму.

руджується

Становище жінок в капітаЛіСтичннх країнах і їх бо­ ротьба за рівноправність, мир і щастя дітей. Діяльиість Міжнародної Демократичної Федерації Жі­ нок (МДФЖ). Героїчна боротьба жінок В'єтнаму. Правління міської організації товариства «Знання~.

шахта

реактора.

бетонування.

Фото

стор.

-

Участь жінок України у виконаині рішеиь ХХІУ з'їз­ ду КПРС і ХХІУ з'Узду КП України. Вклад жінок України у всенародне змагаиня по до­ строковому викоианню третього, тирічки.

для

2

В. І. Леиін про становище жінки в суспільстві і сім'ї. Героїзм раДJIНСЬКИХ жіиок в роки громадянської і Великої Вітчизняиої воєн.

днем все більше вимальовую­ ться контури головіЮГ0 КОРПУ­ су Чорнобильської атомної електростанції. Зараз тут спо­

На фото: монтажники МИКО­ ла Щербань (ліворуч) і Борис Троїцький готують арматуру

о

В. І. Ленін про жіночий пролетарський рух.

Радянські жінки

В. Лисенка. (Фотохроніl(а

НОВЕ ЖИТТЯ

Q

РАТАУ) .

вирішального року п'я­

Піклування Комуністичної партії і Радянського уряду про

Субота,

.

жінку-матір.

3

березня

1973

року.

-

е.1ектромонтажник Аркадій Свой­ ський, начальник цеху Євген Анто­ шин, е.1ектромонтажницЯ. Ніна Рез­ ніченко і бригадир Едуард МатвіЄВСЬКИЙ. (Фотохроні"а ТЛРС).

ПРИ;VПРНА ТЕМАТИКА ЛЕКЦій, ДОПОВІДЕй І БЕСІД, ПРИСВЯЧЕНИХ МІЖНАРОДНОМУ «В 1975 році ввести в дію потужиості на... Чорно­ бильській атомній електро­ CTaHЦlї ... ~. (З Дирентив ХХІУ з'їзду КПРС).

і

27

о


Останні приrотування

o

Все ширшого розмаху наби­ рає Вс'сrоюзне соціалі~тичне

11:1

НЇіЦ('С'К:Іа.,і Пухівського П:І('~І­

лraгання,

IlтаХОР,lі\ГОСПУ тру­ ДІІТЬСЯ

неве.НIЧ­

І;ІІЙ, але ДРУЖНИЙ І;олекТlIІ3 робіт­ I!lIUЬ. Вон!! вчасно і ВІІсоконкісно роз· сортовують ЯЙЦЯ, щО

надходять

сю,

ДІІ,

праВIІЛЬНО

ви·

значають їх якість, відбираючи П.1('­ мінні. Приклад в роботі показує сортувальниця Со­

фія

ЮХlІміВllа

СОІJ,ЬКЗ,

цює рік,

фото:

С.

П.

Ю.

яйця,

За

перші

два

роки

п'ятиріч-

ки IвироБНИЦТlва і загатівля проДУІкті,в ТlваРИННИЦТlва по Україні збільшились. Середньорічні за-

Оптимальне

гають

них належало відремонтува­

Три~цять }їке вийш;rи

:J4.

ІНІИЖЧИIЙ

Однак,

як

вказував

частину закрі,п­

двигун.

ОСіменяють вранці,

а

,нормального

іlнструм.енти

і

розчини

ЦК

IПОВИlнні

нор-

іВИЯlвлеННЯIМ охоти ІУ норLв і ав.о­

іМОМ. 1х ,ВПjШВ на стате.ві органи Іне є опецифічним, але побічна регулюючим. Неплідність ве-

єчасне а'сі.меніlННЯ нліlНічна зда­ равих тварин гарантує ЇХ за­ ПЛіfднюваніСть.

НП

УlнраїIНИ

В.

В.

Щер-

бицький :на республіікансьній нараді КУН:УРУ,ДЗОВО>'1.ііВ 1 лютаго 1973 року, збільшення sи-

бути

одержані

з

робни'цтва Імол.ока йде ще недастатніми темпаlМИ. Одна із причин ,велик'а яловість ко,рі'в.

ІНШІ

В

СІ(ар­

тракто,рної

віддіЛІ;а.

ТЮІУ, що вже ТРI!

ТОЩ'виріпшли

пере\,іс­

тити траl;ТnРНИЙ стан на НОВР

Ч;'СЦР. Та\1 СIfО'РУДИЛИ нові бу­ ДИJfI;И дая тракторист:в,

є

са­

РіАі, apTc:JiaHCbKa rвеР,\,Т!()ВИIlil.

.\ от С]'(J}JiIlКИ

pe"llOHTY :Jбира.1Ь­

І,РИТТЮІ

~.

твеРДИ':ІІ по­

:!

д:rя

техніllШ

досі

не

І; а'РПIП.l езава 11 таll\У ва.1Ь­

сп переведення машин на нове

них агрегатів, ВИГiJтов.1ЯЄТЬСЯ ще чотири. Су)! .lін:но працюють

'Іісце. ТЮІ часом на C'TapO:llY стані нема ВО,\И, траКТОРІ!,

НІ і СТЬ

вже

Jlричепи та. і.нші 'Іашини і МР­

I,OBa.li Т. О. Драний, І. Т. Ли:!УН, :J'варник І. С. ХИТРИЙ. У Ki':llНaTax ві'д,починку ІІі1

ротися

з

Справа в

тому,

щеиа

медведкою.

нами

що виро­

в

теплицях

розсада огірків розвиненою

стемою

з

добре

кореневою

си­

пошкоджується

шкідником.

застосо­

вуються тільки IОтериль:ні. Даб­ ре організаваний кон1'РОЛЬ за

кар­

:!lюби.'ІИ. Чере:J це заТРИ"IУЄТЬ­

янща .на-

Більші·сть IвітамініlВ не СИlНтезується органіІЗМОМ, і то·му вони

\Ісхані:зато'р:'в

бригади ЮРI1ВСІУКОГО

IІри-

Від імені тепличниць радгоспу «Велико димер­ ський» звертаюся до вас, шановна редакціє, з про­ ханням порадити, як бо­

у св.оїЙ Нlром.ові член Політбюро ЦК КПРС, перший секретар

вирощу'ваllНЮ

ВИГОТОВ.lено

струменти і необхі,дні разчини заст.осавують теплими, сувара даТlРИМУЮТ'ЬСЯ правилжептики­

рівня.

ДІІ

'ІНІ

Справа

ДОПОl!lа­

:JеРНОIJЧИСНИХ ЩШІИН.

:llaiirтepHi

ТЕЛЯТ

100

і

.lіІНііlі

тракто­

механі:J()ва:них

.'(овс.'IІIСЯ вислухати і

підготували

машини і

С'вої:l! т()в&·риша:ll.

rТУllИЛИ них

Ходову

-

дострокО'во

:заl;Р;іІ1:lені

І\nжен

:ml;pr,ra

І)"

трактористи М. А. Сиченок, П. дИ:J)"Н, М. М. Грику:н, А. Н. Сидоренко, Г. 11. КУ,Ш­ НИЧ, П. Г. Шfjпі.l0В та інші. ВОНИ

:!\lагаНIJН.

рист,

ТОП.lі і J;У'КУРУДЗИ, добре обі­ :!Н(lIlИЙ із свої~IИ :JаВДёmнюПl.

rаі\жало'к, :JчеІИШ БGР:Н тощо. R:;\;!Нilчаютьсн на Р'счо,нті

кальцію і фосфару 2:1, більш стає вдень, то У1Вечері. Вдруге ширші с,пLввLднашеНіНЯ неапри- обм,еняють Jюрі:В через 10-12 ЯТЛИІві ;для плодючос'ті. Фасфор- ,годин ІВИСОКОЯНїС'нимсі,М'ям. Ін­

процентів.

TO:lIY

:J

КОРІВ

ні добaJВКИ 'неоБХ1ДНі, асобливо в з,асушливі ІРаКИ, 60. ІВміст фосфашу .врослинах в ТаІкі роки

в

11.

.lеного за ",ною трактора під­ гото'вl1'в. Чекаю, поки відре­

купівлі м'яса зросли ,в парівнянні з Івасьмою п'ятирічною на 24 Іпроценти і яєць на 47

сі"ва.1КИ,

42

но ГОТУЮТЬСЯ. ОсоблИ'ву увагу :зосередили на ТЮІУ, щоб своє­ час:но і якісно віДР~МОН1'увати техніlКУ, а її немало тільки тракторі,в єв наявноС'ті 80.

Теплюка.

опі,ввіднашення

lіl1

ужr поставлено на лінійку 1'11товн()сті

соціалістичн;

механізато'рів.

Реl'у.IЯРНU llідводяться ]]iд~y~!­

деніНСЬКО\IУ

ЧИС:lі Bi,ci~l КУКУРУД:JЯНИХ, 47 І;ультива'торі'в, 12 каРТОІІле­

м(}нтую"Гь

100

в!;лючили'ся

На підготовці техніки зай­ няті всі трак'тористи. TP~KTO­ ІНН'Т М. А. Си:ченок розповідав:

o

ОДЕРЖАТИ ВІД

яке

:з )lаЙстерні.

штампу"

ві.,сортовані

в

H~

місці

:jOOOE' язання

і ~lеханіlзатО'ри радгоспу «Ве­ ДИКОДl!мерськиЙ». Вони Ді1.1И слово ви'ростити високий вро­ жай усіх сільськогосподарсь­ ких культу!). ;(0 цього успіш­

ти

пра­

ШОСТІІЙ

Висоцька Фото

Ви­

яка

тут

На

чілымуy

(З листа до редакції Катерини Стеценка).

Нижче

друкуємо

старшого

агронома

цП захисту Левченка.

пораду райстан­

рослин

Д.

Ф.

І

хані:нІП в багнюці. В. ЗАБЕРЕЖНИff.

Небезпечний •

ШКІДНИК з А ПИ Т У Й Т Е­ ВІДПОВІДАЄМО ЦИНІку.

При

цьому

слід

Тlримуватись прatвил

ЗаТРУEJні

Іприна,ди

,вуються ,в ,період

ГРУНТУ до

або

за

застосо­

закладаlНlНЯ

десятьднііВ

Івисадження

ви.сі,вання

розсади

насіння,

загортаючи

,до­

безпени.

чи

стара.нно

цришаду

на

бину 2-3 сантиметри.

гли­

Роз­

paXYHgK: 3-5 грамів прина­ ди іна кваІдІратний метр, а пе-

ликаї рогатої ХУlдоби у більНа :ІІYlНіктах ШИРОКО викорис­ шій M~pi ПOlв'Яlзана з вітам,і,нОІМ то,вують ДОШКУ оБЛі1{уефектив­ А. Тв.а'РИ'НИ, яні оде.ржують в НОС"I'і осіlменіlН1НЯ пщрин. ТеХ'ні­ Це (шостерігається і в радГОС- раціоні щодеНJНО ДОС1'атню ніль- КИ штучного осі,меніНІНЯ щоден­ пах та птахофаБРИlках району. кість ПРОВі'таlміну А кароти- ІНо С'тежать за календарним

ВООЧО'К звичайний, або наПJCстянка (медведн.а), живе в землі. Риє донг.! звивисті хо-

Яловість ,KopLB завдає господарст,ву велиних збитків. При-

ПЛaJНОМ ОСі,ме,н~н.ня і жодного випадR,УВИЯВЛЄННЯ охоти корів

за,вдяки утворенню над ними

ного

ту (приблизно з .палець завТОВШКИ). Копаючи ХОДИ,пе-

фОСУ, або 0,3-процентни.м розчином ,карбофосу, при .ви-

або Івигортає іІЗ грунту молоді РОСЛИНИ. Са'м;н.а вї.дкладає від 150 до 600 штук яєчок в I1нііЗ:ДО 'На 'глибині 5-10

на іНlвwдратний метр. Янщо шніlдників небагато, то розЧИ!! заливають у ходи, ДО повного lНа<Іювнення. Слід

15 Ісантиметрі,в. Личинки з'являються ч~рез 2-3 тиж-

кііВ можна поливаТJI всіма переліченими отрутами,

1 ООО нарів стаІНОВИТИМУТЬ 1 ІВОРОТНИ HIPQBi назагалЬіНИЙ б1- чини J за.с:~OR~ЮТЬ Л1RуваЛЬ~1 мільйон нілограіМі'В ,МОЛОlка. лок, кароТІИН, ,ка,льціlЙ, фосфор ~ре~~,рати. 1 ІНШІ захOl,ЦИ залежЛін:вtдунати ЯЛQвkть це і ,резервіНУ лутнVсть. При гі,поо ІД причин порушення стате­

пошкоджує

в'язі огірків.

лаТі Ві,Д КОЖНОЇ Н:О,рови і тели- ціон вітаlміlнні

культури, а також саджанці дерев, чагарників і насіння.

ротьба з бур'Яlнами та переарюваIliНЯГРУНТУ .наВlЮЛО

ЖOlвтіють і всихають.

також виловлю.вання шкі:дни-

луетимо, що з

неДv(lДержаJНИХ

ножної

тисячі

телят

З

п'ятсот

О С в І

Д

"тт У

не прапу,снають. ТеХ;Н1КИ Ш1'уч-

......

осіменіння авою

роботу

С1'ановитИlМУТЬ бички, яких мож- ну (65.0 ,mi.li.:-ра.міIВ) після роз_\провОІДЯТЬ ІВ 'KD:HTaKTi з uзетери­ на було б

направити <На забій

телення ШВИДКО знов заJПЛі,ДНЮ-

нарними

праЦІвниками paдгo~­

opгaH~B.

~OT.вO'PHO ОСJмеlНЯЮТЬОЯ 1 до.в.гиЙ

при QдержаlНJні живої ваги 300 ються. Незначний ідефіцИ1' віта- І пу, особливо з головним веТЛІ­ -350 НілorРCIJМі'В, то можна бу- міlНУ А чи каIРОТИН:У приводить Kape~. ПаlВЛOlМ . Войц~ховичем ло б AQAaTHo,вo мати 350000 ні- до змі'ни діяльності С'татЄ'вих 3алєвсыим... KOPilВ, як~ непло­ лограміlВ м'я-са. 1'11,

Якщо врахува-

що від НОЖНОЇ ялової 'IЮРО-

Треба періQДИЧНО

контралю-

І,ас lНe пр~,х<о~ятьв охоту (БІЛЬШ

ни недобрано тіль'ки 1000 кі- в.ати рі,вень 'ГО!ДіIВЛ'і тва~рИіН 6іо- як 30 ДЮВ ІШСЛЯ отелення), бе­ лог,ра:vІі,вмолона, 'то lВ'І1рати на хімічними 1Д0слLдженнями си- РУ1'Ь ~a обліlК, ,визнача.ють при:

значить одЄ!ржати за рін по те- вітаміноаах треба вводити ІВ ра- 'B~ГO циклу.

Ці, яка ,досягла

зрілого

ві,ку. сіно, сіJНаж,

lНарми:

якіс'не ~ITKa, щ~ен.на робот,а ло обсЛl­

червону

моркву,

Таке завдання Іповинні постави- тра,в'яне борошно. При ,необхідТlИ перед ообою 'l1ва,ринники кож-

ності включити ІВ

'раціон коро-

ного го'с.ПОД3ірства району. Івам х,войне борошно. Нщуково-виробничими дослідКоровам, нетелям і телицям же,ннями

встановлеНlі

причини

парУ,в>ального

Iв.~!{y

необхідно

неПЩДНО~~і і ялов~~ті мат?чно- проводити 'CliКТИIВlНИЙ моціон що­ го ПОРОЛl.В Я ,веЛИКОl рога ТОІ ху-

денно.

доби. Однією з ос,новних причин

збалансованості

є незбалаНСОВaJна

ЯловLсть

за ,причини !не­

годівлі

є

як хворобу.

організм.!

сприятливих

тварин, в

тому ЧИСЛІ.

В разі

С'l1ворення

умов

годівлі

і

і в стат~,вих органах. H,:ДO~TaT- УІірима.ння ЯЛOlвістьзни:кає сама

ня Іюльюсть .6шка в раЦІОНІ .ви-

по соб.і.

клинає торних

Уl1римання, які :викликали 1'им­ ча,сову яловість, збе,рігаються

:вис'нажеНJНЯ компе<Нсасистем 'регулювання в

дуваніНЮ 1 лшryІВаНJНЮ тва,ри<н.

Для визначення

ров'я

до

Якщо умови годівлі і

о,рганізмі, . привадить ~o пору- І ,доший час, ТОІдІ в статевих .ор­ шення обм.llНУ речOlВИН 1,. ТВ;іКИМ ганах 'відбуваються патологічні

коріlВ

та

стану здо­

придаТІності

Івідтворення

п,рафвники на

їх

ветеринарні

цров.одять

дис.П3lнсеризацію

Тlим­

годі.ВЛЯ, . яка І часО's.а, її не мотна :розглядати

призводить .до глибоких ЗМІН .~

. Проводиться IRP~­

їх

загальну два

рази

рік.

Чі1'ка орга'нізація ,працІ ПYlНК­ ті'в

штучногоосі'менLння,

Інання

ІЮ

зооветеРИlнарних

борот!>бі

з

ВИКО­

заХOl,ЦіlВ

яловістю,

добра

організація годівлі і утримаlННЯ IЮрiJв Івлі'ТlКУ на ІКУ льтурних і ПРИРОдНИХ пасовищах забезпе­

чили високий Івихід теЛЯ'Т, Я'КИЙ ста,новив

Іпо

!коровах

,році 'на ,відділку .М

2,

де пра­

зміІНИ. яні призводять до більш цює Te~HiKOM iillТУч.ного о'Сіме­ продо:вженої яловості. ніНIН'Я Олек'Сій Пилипович Ко­ Ві'дтворення поголі,в'я худоби ренДюк, 98,9 процента, по

ВІДношення, <На КОЖНІ 1?0

працюють

мів

вуглеВОДНО-nJ~отеlНО~О~~ особливо залежить ВіД того, як іві,дді,ЛlКУ

перетраlВНОГО

р

протеl~У ,по-

зооветспеціалkти,

тварИlННИКИ

і ,в

першу

чергу

Мехе.д Река)

-

і

NQ 3

(Петро ПаlВЛООИЧ

Фе.діір Никифорович

95,7 процента.

ву базу. ~л~ цьoг~ ПОТРІБНО, на

осі.менін'ню

В ,минулому році по радгос­ пу «ЛЇ'l1нівський» надоєно моло­ на :на ФураЖНIУ КОРОІВУ ПО

вати зелени~ КОНівейєр, створи-

сій Пилипович l{орещцюк,

РОН,у.

досить 2639 ікілограмів, .це на 113 ні­ веСIНЯНО-ШТНlЙ перІОД о;рган~зу- к,валіФіlКОІвані праціІВІНИКИ Олек­ лог:рам,іIВ більше проти 1971 ти 'К~ЛЬТУІР~І пасовища. На зимовии перюД. заготови!и достатню ЮЛЬН.ІСТЬ .. KOP~'!lI~, ·визнаЧ~IВШИ яюсть ІХ ХVМІЧНИМ

є

Пет­

ро Па'влович Мехещ, Феді,р Ни­

веЛИКОlрагаТОI

худо-

БИМІ,неральними добавками та МІІнроел~меіН'!а,ми . (кобальт,

цшнн, МІДЬ, иод та ІН,).

НедаСТlа'т,ністьмінеральних речовин в ра'ЦіОНі лнітуче діє.на фуннцію статевих органіВ. З

дачею

мінеральних

добавок

показниюв

о

заПЛІДнення.

з

розпушеного

регризає

корїнцІ і

сантиметрів,

У

Всесоюзне

ші

Рослини

ШВ<ИДКО

Заходи боротьби

ником

у

Використовуються на

ІКУ:КУРУJ:(ЗИ,

додають 30-40 гра-

та 50 грамі'в

на 'Кілограм зерна дають два літри води і іВаірЯТЬ до в.И'ки.пання ЇЇ, потім додають олію, перемішуючи, і фОСфіД

Корів,

ян

CTCliНlНl

11

правило,

о:,оту.

ввече.РІ

Субота,

3

чи

березня

осіменя­

При. lНа­ ВНОЧІ

1973

-

них

року.

наук.

Q

НОВЕ

траті рідини

чи

мета-

10-15 літрів

ПiJJм'ятати, що

розеаду огір-

.крім хлорофосу, нний може ВИrнли.кати Сінручу.вання заВажливе значення має бо-

парнинового господарства, а

ні'в на теплові принади. На

почаТlХУ

осені на

парнинах

розкладають

'купи

ЗИМіВЛЮ,

час

гною.

Ш.НіДНИК 'збирається там на під

моро,зі.в

Яєчка,

Іперемішуючись

із

але умо,ви для виживання ли-

ЧЮЮI( поіГіршується, і ча'стина їх ГИlне. Тому ,спушування мі:жрядь IдОlпомагає в 60РОТіьбі з lНаIПУСТЯіННОЮ.

!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Колектив Запорі~ьПромислоВість - сільському господарству головного ПІД-

кого

приємства

го

виробничо­

об'єднання

творювач»

«Пере­

взяв

в'язання

зобо­

lJиконуваТIІ

заМОВ.1еНIІЯ

для

сі.1Ь­

господарствз

достроково. готовлено

Вже

ВІІ­

першу

пар­

тію ВI1ПРЯМНIІХ ПрlІ­ строїв ксруваНI1Я бун­ керами

аКТИВНОІ'О зерна,

На фото: бригадир комсомолець Валерій

І. ГІЛЛЕР,

фос-

фі;ДУ цинку. Роблять це так:

ся

старший науковий співробіт­ ннк Центрально! дослідної станції по штучному осіме­ нінню сільськогосподарських' тварин, кандидат біологіч­

ротру

зе:vrлеЮ,звичайно не гинуть,

'3е,рна

пристраїв.

to-цервіlкалыий).. ОсіменІння обов'язкОІВО ІПРОВ'QДЯТЬ Іна пунктах штучного осіменіння.

0,2·проценl'НИМРОЗЧИНОМ

хларофосу,

мі,волії

ких

кращі способи осі,ме:ніння (Ірен-

яч-

ту

г,ній рознидають, 'ї ОІін гине.

норіlВ

телят Івід

затруєні

Іпшениці,

завдання

100

шкід-

В період ,вегетаЦії рослин

проводиться поливання ГРУН-

меню. Для 'Цього на ,кілограм

над

одерж3lННЯ

з

принади із розвареного зер-

лися

100 Ікорі,в.

в'януть,

закритому грунті.

зобов'язання по надою і прода­

аll\ТИІВlНО ,вт.ілюють в практину штучного осі,менLНJНЯ худоби

да

найрізноманітні-

жу Імолока держаlві у 1973 .ро­ Ц,і, зонре,ма Ідали СЛQIВО добити­

сі,м'я,

і

сільсь'Кагосподарсь.кі

соціалістичне змагання, 'Спеціа­ лісти і т,вариНlНИКИ ра,дгоспу взяли пі,двищєні СОЦіаЛі,стичні

гли60ноза,морожене

стебла

Ні, якщо яєчка ,не були механічно Іпошкоджені. Вовчок

вентилювання

Внлючи.ВШИ'СЬ

грун-

а інколи

іКИфОРОВИЧ Река. Вони ре тель­ НО виконують свої обов'язки, тобто проводять овоєчасно ви­

Clпос'тері,гається :в~дчутн~ ПОЛіП-! ють Ів. ,~~ршу

шення

валина

грунту.

ле~ко помітні

які встановлюютьсн на елеваторах. До кінця року приладо­ будівники зобов'яза­

аlнаЛlЗОМ. Ва~ЛИlВе З~-Іа~еIННЯ явлення т:ва:ри.н в охоті, широко має заtбезпечеНl~~ТЬ ,KOPI,~ І мо- :використовують для осіменіlННЯ лодн~ка

п.оверхнею

ського

винно бути 80-150 !1раМІВ вуг- те)Сні'КИ по штучному осіменін­ левадіп. В ,кожному господар- ІНЮ тварин. В Iрмгоспі«Літ'ків­ еТіві слі,д СТВо.рити добру. кормо- СЬКИЙ» теХlнік,а.ми по штучному

"11варИlН

під

Ходи вавчка

1972

ЧИНОМ, оБJCМОВЛЮЄ ·непЛlДНlСТЬ. l{орова,м ,потрібно складати раціо:ни з ураху,ванням прав,ИЛЬ-

H~)ГO

ди

ред забивкою Іпар.н шн ів зат,руєне насіння розсипають по дну :Rотлована.

виготовити

по­

150

та­

Провкін складає ви­ ПРЯМНИЙ пристрій. його бригада ЩОДНЯ перевиконує

змінні

завдання.

Фото О.

Красовського.

ЖИТТЯ

Q

( Фотохрuніка о

3

стор.

РАТАУ).

О


с

в

т

з

Пl

УСІ ПРОФЕСІЇ ПОЧЕСНІ

ПРИЙОМ У ПІОНЕРИ Нещодавно піонерська дружнна імені Героя Радян­ ського Союзу Івана Давидовича Дяченка поповннлася новнм загоном піонерів-'

у

Шевченківсьній

середній

класу. Назавжди збережеть­ ся у пам'яті третьокласникІв той день, коли воии даЕали

лу роль відіграють тані вечори

на

учнями

третього

урочисту

вірність

партії

і

клятву

радянському

народу

Леніна,

що

нарешті,

галстука

це

червоне

на

-

вкарбувалося

ННlШ

радгоспу

... ере.,

Від імені старшого поко­ ління комуністів щойно при­ йнятих у піонери вітала спів­ робітниця музею Олена Іл­ лівна Пєтушкова. Багато хо­ роших напутніх слІв сказа­ .IІИ ЇМ товариші по школі, вчителі. Після урочистого прийому в піонери ми в супроводі до­ свідчених екскурсоводів про­ йшли залами музею, де ді­ зналися багато цікавого про життя і революційну діяль­

ність Володимира Ілліча Ле­ ніна, ознайомилися з доку­ меитами, мали можливість побачити особисті речі вож­ дя. В демонстраційному залі документаль­

.ний кінофільм про Леніна. Алла ВОЛОХА, голова

ради

жаємо нових УСПlхів у праці.

Лисенко.

Учні-десятинласнини.

ЛЕСИК,

ради

дружини

Плосківської

шши. ІІУВ

РОКІІ

вальсу, зві,ДУ1СИЛЬ: «А пам'ятаєш?.» Тут можна зустріти о гоченаг-о юрбою молоді Героя ПраlЦі,

НІша

І

,вченого,

лLиаря,

радгоClПJНИХ

лані,в.

До ської

трудї,в­

про·с'Торого залу ГQГоліВ­ десятирічки зібралися

учні IВИПУСн.них иласіlВ, ,студенти іlНституТ'і,В, ,робітники місце,вого

ра'Дгоспу фабрики

та стріЧКОl1кацьиої У'Сі ті, хто ;вийшов у самостійне життя 3 ,нашої ШКО­

-

ли. Мені яlк учителю, що віддав

Д'і'Тям

більше зо рокіН

праці,

середньої

,кінчили тому

чи

школу

і

рез кіль·ка місяців залишать стіши ШКОЛИ і підуть в само­ стійне ЖИТl1Я . На ,вечорі ,виС'Ту­

ІПИЛИ таlКОЖ сто'війт т,а

3

цро

те,

діловою

ни

справляє­

ШКОЛИ

Івчаться

УЧlНі'в

«5», 50

лише

на

відм'Ї,н-

-

ці М. Д.

генера.І Питанням

ба,f\ато

,па1'ріа1'ИЧНОГО

У'ваги.

практИ\кують'ся

Мі'СIЦЯХ 1В0ї

По~тjjt'llО походи

революційної,

,по

бойо-

і тру:до;вої сл3lВИ,

зустрі­

;вицус:кнИ\ками

ш!юли,

чі·з

що слу:жа:ть ІВ РаДЯНСhКій Alpм,И чи Івчаться у Iвійсыо-­ вих училищах. Част,о в гос­ ті до ШКОЛJiЮрів .пРИХОlдять Ті, хтозахищае Батькі,вщин:у в

роки

фаши.стської

Послухати

навали.

иЬв. МИ'і'рофан Дмитро;вич -розповідав про фРОНТОНі буд­ ,ні,

рат.ні ~подвиги

'ТоваришІв

'ПО зброї. Особливо образною і захоплюючою -була 'РOOJПо­ .Bj;ДЬ .про бої 'на ДНlIIПРОВСI>ИИХ перепра:вах, під Ky.pcыf{M•. М. Д . Божко охоче віідіПО­ IВUB ·на заПИlтання своїх юних ,друЗіІВ, IПОООіЦнв З8!Вітати в ШКОЛУ Іна :овято Перем.оги. В знаи подяки учні-пеРШОИЛ8С­ ниии піlднесли бойовому ,ге­ нерал.у

бу;нети

,!{віті,в

та

па­

м'ят.ні су'веніри.

вщ;ві­

В. ТКАЧЕНКО,

да:в генерал,майор у ,відста'в-

вчитель.

Ци,ми

днями

•.

першокласнИКiJВ до ВИіПусини­

еиховаlННЯ підростаючого по­ кОЛіння Ів Погре'бській се,ред­ ній школі приділяється ду­

же

Бож'ко.

розповLді бойового генерала зібралися Івсі учні .від

шнолу

На лижній прогулянці.

учитеЛі Т. А. Пу­ Ю. М. Васильева.

Фото В. ПаРIfIlО[Jf!,

привітаЛI>НИМ словом до деся­

тикла,сниКіlВ

звернувся

випуск­

чую>. 13.00 -

НlНк ШКОЛИ Володимир Кроль . Учениця 10 иласу Надія Ши­ бі'и,а ,Від іlмені СІВОЇХ ОДНОИЛ8с.ни­

Кольорове дорожеіі»

цю,

ЯК,у

ховання ла

за

ту Івелику

виладають

молоді.

також,

що

вони

Вона

ви­

запевни­

:ВИПУClИ'НИКИ

до­

нладуть уСі'Х зу.силь, щоб .ус­ пішно закмнчити ШКОЛУ, працю­ ІВ,а ти муть

чесно

самовіддано

на благо РЩНОЇ Вітчизни.

вогник

на

Через усе життя лятає ,від­ сві'Т 'ві,д :віІКОН рідної шиоли, що ,з-з ,ними ТИ 'провtв ,кіЛhКа роиів,

штурмуючи IПіфаГОРОВі Ігострі ве.ршини, здооу:ваючи день ,за дне,м Інов.і ,знан;ня.

:не

18

j

І :нехай

навіть

Вам

«трохи

біЛl>ше ДваД~ятю>, двері вечі,р­ ньої ІШИОЛИ З3lвж.ди гостинно

Івіlдчинені для бажаючих 'поєд­ нувати рабату 'на IвироБНИЦТВі і .наIВЧЗ}!JНЯ . Адже 'праIВИЛЬНО ,мо­ ІВИТЬСЯ ІВ IН3'РQДН~Й мудро'сті, ЩО

Кольорове

Р3ідlсними

силалося

ЇХНЄ

-

бу,вають

життя.

Не

,менш

хвилюючими

є

стрічі

і ,для

десятиила.::­

наших

:такі

зу­

ників. т.ож .заПР()IllУЄМО .всІх, хто 'вчи:вся У БРOlВарсьній ве­ чірн!ій оереднlй lllIиолі N2 2, на т,раідИlційни!Й збір її ІВИПУОК:НИ­ нів, ~:и~й IвLд-будеТI>СЯ 10 берез­ ня о 19 IРOjДині.

Г. ШОЛОПКО, директор

, нО'рма'тивних

800

СПО'.ртк()М,плексу

постійнО'

п·р.а­

у ЦІМ ВfКliВ:'И 'катеГОРIІ перши­

цюють уч(}аво--тренув~льні гру­

ми

ТО"ВИЙ дО' lIIраці ()борО'ни СРСР» с,клали уже праціВНИIКИ

пи, які готують рО'б;тни,ків та tшже'нернО'-!технї'ч,них працівни­

грудний значок ШО Я. Фису'нта П. М. Яремич.

Бj}О"ваj}СЬКШО' завО'ду ПОР{)ШКО'­ Рада фіЗКУ'1Ь­

ків завО'ду дО'заліюО'вих 'Зма­ гань. 3аняття 'прО'ходять за

Шсля склада'IШfЯ нО'рмативі, в ГПО більша чаСТИІна мО'лоді

ТУ'!}И пі'ДПРИtє,мства, кеРО"Вi'lна В. М. ХарченкО'м, та тренери

графікО'м,

З'мі'Н;ність ,РliБО''Ти цехів заво,ду,

і людей середньО'гО' віку відчу­ ла в собі приплив сили .і 'ви­ Jrвила 'бажання далі займатиея ОПО'j}ТОМ. 'М·и маємО' багатО' при~ кл&ді'в ТО"ГО', як н;,:·ші рО'бі'тни­ кн:, ущі'льниlВШИ вільний час,

вО'ї

металургі-ї.

СіпорткО'мплексу прО'рО'били

«Металург»

,велику підгО'тОІВЧУ

та 'техн;чну РOlБО'ту . Та!к, ОТВО'­ рено

О'рга:ні,зз:цlИНИЙ

KO'MilТe<Г,

ро'ботО'ю ЯКОГО' керує дире'к'ТО'р завО'ду О. Г. БО'льшеченкО', скдаданням нормативів постій­ НО' цікавляться партіwна, кО'м­ СOlмО'льська

та

пр()фс.піл,кО"в1'l

О'рганізації.

ПО'ВНИМ хадам зараз ПРОХО'­ дять за,Л:IКИ 3 пла'вання, кро­ су, підйаму :ваги та стри,бкі'В

у 'Висоту .

У спіХ()J~

дО'брапj'дгО'тО'вка

бази.

30кре, ма,

сприяла

матеріальнО'ї

штангісти

під

у я.кому

BpaXO'BaJНa

а 'l'ШКО'Ж Ів:кО'ва диференціація.

ТреН}'В<іННЯМИ ' В О'кремих сек­ ціях керують досвідчені спорт­

смени Н . Б. l\о-вальова, В . І. І\О'РОlвкін, А. Ф. Філіп()в, О. М. Коло.мієць. дО' аКТИ,ВНQЇ

діяльнО'сті за­

ЛynJені 'та: кО'ж ф;'ЗО'j}ГИ цехі.в і 'В~ддI.'IlВ завО'ду. Це надалО' оправі ще більшої мО'більнО'еті. На'приклад, за:вдяки старанню та творчlИ

ін';щіа тиві

має

2-3,

на

а то й

CВ{jЄMY

5

рахунку

керlвнИJЦ'ТВОМ В. Б. Біленка та

liKpeMWX 'ВИ,Д;'В

А. П. Ф()М8кка

зрО'били

відзначити 'та,кО'ж успі,хи робіт­

додаткО'вий дерев'яний ПО'lмі'ст,

,ників цеху М 2 (начальник М. І. ПО'рфир' ев), висО'КУ ак­

пО'руч

з

са,мі

палацом

обдаднано

сектО'р для стрибків у ВИСО'· ТУ . У зимовий ,періО'д В залах

ну'вань

IJ'И:ВН;ІСТЬ

СПО'·РТУ .

фіl;JКУ льтурників

пи «Здоров'я

Т.реба

гру­

та довГ'mїття».

на­

М.

у

опО',р'тИ'вних

секціях.

'Все більше й бі'льше ПОРО'Ш­ ковИк:'В , стає

д() лав ' всесО'юз­

ІІ.О'ГО' 'п()ХО'ДУ ЛІфТУ,

епоj)'ТИ'&НО'Ї

маистерн()сті, ЗД()РО'В' я та дав­

ек;'зн».

Веде

.fIередачу

ПОСТ

Р.

ач

.

10.25 -

16.00 •. !6.30 -

17.00 -

.•

. L8.00 •. 18.40 -

18.10 -

13.15 -

ма

14.15 -

14.20 -

21.00 •. -

22.40 -

11.00 -

....

•.

-

17.05 -

23.25 -

передач.

19.00-.На

меридіанах

-

Українн».

18.30•. 19.30

Друга програма-УТ Програма передач. ЕКl)3Н студента·заочника. Другий курс. Англійська мова. «Способи перекладу на українську мову. Суб'єктив,

Концерт· звіт майстрів мистецтв і художніх колективів ~\иколаївськuї області. Транс"яція з Палацу ку.'''' T~'IHI «~'KpaїHa:.. В перерві «На добраніч. ;Qіти!, 22.30 Вечірні lІО '

ниї! інфінітивний зворот. Урок дру. гнЙ». Вища математика. .Екстремум ФУНКЦНі двох змінних. Екстремум функцій багатьох змінних ...

ВІ\НІІ.

9.00

-

9.03

9.40 -

10.50 -

МаРКСИСТСЬКО'ленінська філо· софія. Соціальна революція». Фізика. <Дія мзrиітного поля на струм І окремий рухомий заnRД. За· кан струму». .Пісні на слова Беранже». Фільм-концерт. Програма передач. Концерт-звіт майстрів мнстецтв і ху·

11.25 -

nOBHoro 12.55 -

дожнік

12.30 -

13.00-

~олектнвів

.,асті.

ilолтавської

06-

Н.ОО Для дiTeГl. .Павлиські казки.. (Кіровоград) . Теле· фільм .Ми Харків». .Сло· во [\ередовикам бурякового лану».

14.15 14.40 -

15.40 - «Люди. Я любив вас». (До З дня народження Ю. Фучі­ «а'. 16.10 Тиждень музики nля ді· тей та юнацтва. _Композитори ді· тям». (Одеса!. 17.00 - Мультфільм .Оператор Кипс в країні 1<аменів •. 17.20 - Народний телеуніверситет. Фа·

культет економічних знань . «Наукова організація праці». (Передача пер· ша). 11.50 «Ки,вська панорама».

18.35 -

сЗмагаl<НR. пошук. ·резерви,. Інформаційна програма .Вісті..

Програма

передач.

ПОНЕДІЛОК.

-

5 БЕРЕЗНЯ

Перша програма-цТ Програма пер е дач.

16.20

Iб.5:; М. Толстой. .Петро Перший Навчальна передача з літературн. телебачеНI1Я. «То · вариш пісня». Концерт. Для школярів. «До таЄМIНIЦЬ ЖІІВОЇ при­ роди.. Олімпіада з біології. Новини. .Рік 'fретіЙ. вирі· шальний». «ВОЛЗblШИ, автомобільниіі» .

•.

.0.

17.00 -

KO.l)1>opOBe

17.30 18.00 -

18.10 -

(Передача першаj. майстрів мистецтв. радна

вечір

панорама».

Московського

18.40 19.30 20.00 -

Концерт .Міжна · Творчий

академічного

те­

21.00 21.30'-

атру ім. В. Маяковського. Інформаційна програма .Час». Продовження . творчого вечора Москоа.-{_ .

ського

академічного театру ім. В. Ма· ЯКОВСЬКого. Спортивний що· денник. Новини. Програма

22.45 23.15 -

передач.

11.00' -

Друга

програма-УТ Телевізіііні вісті.

11.15 -

На­

родний те~lеуніверситет. еЧи особисга це справа? КО,lьорове теле:

11.45 19.0'5 бачення для дітей .• Сонечко,. 12.15- ХудожніЙ фільм <Хід білої коро· Художній фільм сХід білої королеВI!». левн». 20.40 «На добраніч, діти!» 13.45 (Словом і багнетом» JliTepa· 21.00 - Прогnа"а .Час •. (М,. 21.30 - турна передача. 16.0'5 - Наша афіша. Творчиіі вечір солістки Одеського те· 16.10 - .Від !,онеділка до понеділк"». атру опери та балету. народної ар· 16.20 - На допомогу школі .• А. Мз· тистки СРСР Раїси Сергієнко. (Оде· лишко». 17.00 - Для дітей. .Іскор· са). 22.30 Вечірні иовини. Програма ка •. Телевізійний клуб жовтенят. (До· нецьк, 17.30 Інформаційна програма .Вісті.. 18.00 .Населенню про ци· НЕДІЛЯ. 4 БЕРЕЗНЯ вільиу оборону.. 18.20 - Реклама. Перша поnгnа1l\а-ЦТ Оголошення. 18.:JQ юнацтва. 9.00 - Програма передач. 9.05-· ·Ким бути? J9.OO -- Для .у Обухівських Ранкова гімнастика ДЛЯ дітей. 9.20 механізаторів». 19.15 Художнііі - Новини. 9.30 - Кольорове телеба· фільм ,Хуторок у ~тепу». 20.45 - «Н" чення для школярів. «Будильник». діти!» 21.00 - Програма 10.00 - Для воїнів Радянської Армії добраніч. .Час •. (М). 21.30 Ц. Пуиі. «Есме. і Флоту. 10.30 - 'МУЗИЧНИЙ кіоск» . ральда» JlbBiBCbKOro театру 11.00 - Кольорове телебачення. Чем· опери та. Вистава балету. (ЛЬВів). В пеРСІ,Ві піОl1ат світу з фігурного катаиня. Чо· ловіки. Довільна nporpaMa. (Переда· - вечірні новини. 24.{)О - Програма ча з Братіслави). !2.15 ~юдина і закон •. 12.45 Художнjjj фільм .Ди· тинство Горького». ·14.20 - 'Літера· передач.

передач.

тур"і

зустрічі».

«ОлексаН;QР

Редантор Є. ФЕДЯП.

'Корні/\·

гО'ліття. А. ЗГУРСЬКИП,

фізорга

нО'рмати,вів 3

нО'сити

ПРlfСТУ:ПИЛИ ДО' регулярних 'l'ре­

громадсьний

технічного відділу А . В. Ку:с­ КО'В1) більшість працівникі'в уже

право

.Радянська

документальний Д

7О'·.ріЧЧR

заліків НОВО'ГО' КО"МШІЄКСУ «То­

О'держали

телебачення.

Те~'1евізilїниіі

-

школи.

КОМПЛЕКС ЗДОРОВ'Я І МАЙСТЕРНОСТІ БлизькО'

Нllіі

м'єра телевізІйного документального Іютьба партії за завершения .с оціа· фі.,ьму .Мирні дні Бангладеш». !5.3О' .,іСТИЧIIOЇ реконструкції народного гос· КОJlьорове телебачення. .Музичні подарс.тва.. АНl'ліііська мова . зустрічі.. .Пошта програми ',Пасивний стан>. Вища ма · ,Здоров·я Кольорове телеба· тематика Похідні деяких елементар· чения для дітей. ПРОІ'I,ама' мул~т, НІІХ функцій. Вза€мно обернені ФУ\lК' фільмів: «,Сnітлячок». «Дівчинка і цїі. Зв'язок між ЇХ похідними». 12.40 с.оон». Кольорове телебачення. Для дітей. Телефільм .Наші піС\lі». .':1 світі тварІІН' Новини. ДокументаЛЬНИіі фільм .Ра· .ПіС\lЯ·Ї3 Кольорове ' дянська Україна.. Програма ·се,пебачення. Чемпіонат світу з фігур· передач. ТелеЖУIІнал «Скар· ного катання. Спортивні -ганці. ДОВЇЛІІ· би наl>ОДУ». і5.()() Тиждень музики на програма. (Передача з Братісла· для дітей та юн<>цтва Пісня піонер' ви). Інфармацій"а програма ська КОНКУРС пісні. (Донецьк). 16.0с) .Час ~1.3O' Кольорове телебачен.Література і сучасніСть,. ня. Вперше на екрані ЦТ. Художній Кіномистецтво братніх республік фільм «Місія в Кабулі» . (І серія). СРСР. Вперш~ ІІа те.1еекрані. Худаж· Грає народний ЗІ)Тист СРСР ній фільм .Кочуючи;і фронт.. Яків Флієр. Новини. Програ· Телефільм .Полюси недоступності

ті дні, ІИОЛИ 'МИ, 'вчителі, маемо наг,оду ЗУС11ріlТИСЯ зі СІВОЇМИ ко­ лишні,ми ',вихованцями, 'почути,

як

20.00 -

БЕРЕЗНЯ

3

Друга програма-УТ 11.15 - .Весні назустрі .... Ре· пОртаж. 11.45 ,Життя танцю •. ·12.30 9.00 _ Програма "ередач. Ек!,а.!_· «Акту~льні лроблеми науки і КУЛЬ- студента-заочника. ·ПершиЙ КУІ)С. 9.0:1 тури» .• Лазери». 13.00 .l(iнострічк" історія КПРС. .Підсумки першої минулих 1'0I(ів». 14.15 ,Пошук,. Ве- П'ЯТИj)ічки. Створення фундаменту со· де передачу письменник С . Смирнов. ціалізм:; " СРСР.. 9.35 - Ранкова 14.50 Кольорове телебачення. Пре· гімнастика . 9.50 Істор ія КПРС. «Бо·

-вчитися ,!l.iIКОЛИ ,не пі·зно.

Особливо

кінопо, телебп·

Рождественськи.і 21 ОО - Інформацш· П.ерша програма-ЦТ _1\ нп програма .Час» 2130 .2.. Ко.1.,ОI)О· 9 ОО Програма передач 90'5 ве телебачення. Вперше на екран. ЦТ КОJlьорове телебачення. Г,мнастика \ ХУДОЖНJII фільм .МІСІЯ в КаБУЛІ». (2 д.1Я ВС'Х 920 -: НОІОІІІН. 9.30 - СПI' сер.я). 2305 _ ЗИМОВИI1 В'ДКІ"ІТИ" ває заслужении артист УРСР М; чемпіонат СРСР з лег"О' атлетики. По Кондратюк. (Передача з Києва). 10 lа закінченні _ ,ювини. Програма пере' фільм.

вчитель-пенсіонер.

Завітайте

СУБОТА,

Литва».

Г. МЕДВЕДЕНКО,

«Клуб Кольорове

чення. Ч ем піонат світу з фігурного І\а­ тання . Показові виступ". (Передача 3 Братіслави). «Документа,1Ь'

пра­

у

«Сільська година». І lБ.ОО

телебачення.

. 17.00 -

ІО,в іВисло;вила щиру ilIОДЯ:КУ ІВЧИ­ 'Теля,м ·ШКОЛИ

Cbof\oAHli

ГЇСТІ) учнів

звер·

аНі че­

роиів

10-15

розпочав.ся

розмовою

«41>

у.вагу він

зовсuм · недавно.

Вечір

УЧНіВ

школи.

Особливу

ІІа десятикласнинін,

бу ло дуже приємно зу,стрі'тися зі своїми ,вихованцями, які за­

ться Іколеитив шиоли зі 'своїми за'9!даннями 'по вихо,в,анню 'під­ ростаючого поколі'ння. Диреитар шиоли А. Т. Ваг,алій, напри­ клад, в і.дзначи;в, що більше зоо

дружини,

Ніна член

R.

Тра;ди.ці'Йна зустріч випускни­ !\Іів ШI{ОЛИ. На -ній лунають Івідголоски останнього шкільного

незаБУ1;НЬОГО

показали

оо.

а ~' (~rl' І) і -.

вождя.

нам

цікавою і хви­

незабут­

слова урочистої будинку, де все

про

різні, але·

Ми щиро вдячні .ІМ за це 1 ба-

О. М. Подолян,

О. Г. Григораш, І.

ного юного ленІнця. Та й як було не хвилюватися, коли

говорнть

Зустріч була

«БоБРИЦЬRИЙ»

М . А. Гутник,

все

ньою сторінкою в життя кож­

промовляєш ':;біцянки в

тепличниця,

люючою: гості розповіли про свої профес1У, про тІ великі

ба~l. До шноли завітали праців-

полум'я

грудях

професії

ЗУСТРІЧ, щО недавно відбула- З~lіни, які відбулися У сільськося, була присвячена хліборо- господарсьному виробництві.

в

Хвилююча врочистість мо­ менту, святкова піднесеність

і,

слюсар,

людн об'єднані щирим бажан­ \ ням творити добро на землі. Са­ ме тому і вирішили вони пере­ дати нам, завтрашнім хліборо­ бам, робітникам, вченим, час­ точку запалу і залюбленості у справу рун своїх.

і У виборі майбутніх життєвих доріг. .

Комуністичній

в музеї В. І. містІ Києві.

Шофер,

школі часто проводяться зустрl- 1 столяр чі з людьми різннх професій, воїнами Радянсьної Армії, ст удентамн вузів та учнями середніх спеціальних занладів. Вони сприяють виховаиню у шнолярів любові до праці, поваги до трудівнинів міста і села. Чима-

кращими'

л

У СПРАВАХ ОБ'ЯВ ДО ГАЗЕТИ ДЗВОНІТЬ ПО ТЕЛЕФОНУ 19-3-18.

тренер.

255020. НАША АДРЕСА: ~ М БРОВАРИ . ки І' 4

«НОВАЯ ЖИЗНЬ» - орган БроааРСКОlО ГОРКОМ8

КоммуннстическоlІ

партни

УкраннЬІ,

ropoAcKOCO

и

раА08НОro

61964,

ІНДЕКС

, у

Газета

виходить

вІвторок,

Советов депутатов трудящнхея Киевской области. о'ктницю t Ь====================== ТЕЛЕФОНИ: редактора 19-3-82, заступника ре-І мовлення - 19-3-18, 1І1ддlлlв промнсловостl, дактора 19-4-47, вІдповІдального секретаря, вlддlllУ роботн фотокореспондеита _ 19-4-67. сlllJoСЬКОГО господарств., кореспондента мІсцевого радlо'

вуn.

Івська,

.iїї#iiJl8~

5.

.ua:J'IIiiIP'~WЖ'm~~ar

Броварська друкарня.

Київської

області, вул . Київська,

154.

Телефон

середу,

СУбоТJ. М8совоІ

~~~

- 19-4-57.

Зам . ..J

170-9752.

#36 1973  
#36 1973  
Advertisement