Page 1

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАІН, ЄДНАРІТЕСЯ!

РІК ВИДАННЯ ао-РІ . .МІ

36 (2882)

ВІВТОРОК

25 БЕРЕЗНЯ

1969 ОРГАН БРОВАРСЬКОГО РАПОННОГО КОМІТЕТУ КОМУНІСТИЧНОІ ПАРТІІ УКРАІНИ ТА РАПОННОІ РАДИ ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ

у

допомогу, яка відбулася в Будапешті

березня

17

р.

1969

Було відзначено, що розроблеНі МІНістрами оборони із схва­ лення відповідних урядів заходи і затверджені на нараді По­ літичного консультатИ1ВНОГО номітету ДOl\ументи, спрямовані на дальше удосконалення структу'ри і органів управління оборон­ ної організації варшавсыгоo Договору, мають велике значен· ня у ЗВ·ЯЗI\У З активізацією агресивного імперіалістичного бло­ І,У НАТО, Яllа спостерігається.

ПОЛі'тбюро ЦК КПРС і Рада Міністрів СРСР висловили за­

)(0 •• о,.

- _.

ВЕСНІ-ВОЙОВ У ЗУСТРІЧ

По мерзло­

народження В, І. Леніна

ПОЛітбюро ЦК КПРС і Рада Міністрів СРСР розглянули повідомлення делегації Радннсьного Союзу про піДСУМІШ нара­ ди Політичного консультативного ном,ітету держав учасниць Варшавського Договору про дружбу, співробітництво і взаємну

р.

2

....". • • • #>#

На честь сторіччя 3 ДНЯ

КПРС і Раді Міністрів СРСР

UK

Ціна

талому

грунту

ТВАРИННИКИ РАЙОНУ

Цього року колектив Калитян­ ської птахофабрики зобов'язався

ДОСТРОКОВО ЗАВЕРШИЛИ

сільськогосподарських культур, зо­

КВАРТАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ Трудівники птахофабрик

радгоспів

і слово

виробити та продати

Броварського додатково до завдання

району, включившись в со- центнерів ціалістичне змагання на молока та

1500

м'яса, 1200 тонн 1 мільйон 200 ти­

виростити

високий

врожай

крема, зернових. Запланували під­ живити всі посіви. Але зараз, в зв'язку з несприятливими погод­ ними умовами, на частині площ озимини

утворилася

льодова

ка. UЦоб зруйнувати поверх неї вносити добрива.

честь 100-річчя з дня народ- сяч штук яєць. ження засновника КомунісНині особлива увага пар-, тичної партії і соціалістич- тійних організацій, всіх тру­

ПОЛітбюро ЦК КПРС і Рада Міністрів СРСР твердо пере­ "онані, що одностайно прийняті на нараді Політичного консуль­ тативного Іфмітету рішення будуть істотни~ ВЮlадом у справу

достроково виконали зав- пішному завершенню зимів­ йде третя декада дання І-го кварталу четвер- лі худоби та зразковій під­ того року славної п'ятиріч- готовці до весняно-польових Хоч і з запізненням,

з~іцнення єдності та згуртованості соціалістичних нраїн і спри­ ятимуть врегулюванню актуальних :\1іжнародних проблем в ін­ тересах гарантування миру та беЗПСIШ 11 ЄіврОПі в усьому світі.

ПОЛ.ітбюро ЦК КПРС і Радянсьний уряд повністю схвалили діяльність делсгаЦії СРСР на нараді Політич,ного lюнсультатИВІІОГО НОМітету і доручили відповідним органі­ заціям та відомствам здійонити 1I0нкретні заходи по реалізації прийнятих на ній рішень, що стосуються Радянсьного Союзу ян учаснина Варшавсьного Договору.

21

березня

1969

р.

Трудящі Радянської Башкирії урочисто відзначили 50-річчя рес­

пуб.lіЮI. :юся

націона,lЬІІИХ округів, районних, міських. раЙОНІІИХ у l\licTaX, сію,­ ських і се.1ИЩНИХ Рад депутатів

На

засіданні

Ч.1ен

Кириленко.

ПрезИJ.іЇ

становці високої ПО.lітичної і тру·

РРФСР до

виборців,

всена­

родного змагання за гідну зустріч зна,менної дати

-

lОО·річчя з дня

Про~IОВОЮ

ви­

Політбюро

ЦК

ЗаСТУШIІІК

Верховної

Го.l0ВИ

Ради

СРСР,

ГО.10ва Президії Верховної

об·

дової

активності

з

КПРС, секретар ЦК КПРС А. п.

до ~Іісцевих органів влади в усіх республі· в

обкому

АРСР.

ступив

трудящих.

організовано,

в Уфі відбу·

КПРС ,і Верховної [>ади БаНJ\(ИР··

сы(її

проЙш.1И

березня

22

об'єднане засідання

окруж'них

ках

До кінця

І(раїні

бу.10

ви-борців

-

о. Яснов

.1\\.

пра,пора

Жовтневої

участь

99.95 До

по

Вflборах

149.698,915

або

ностайно

Рад

обрано

Виборці

rO.10CYBa,1!!

тів иаРОДІІОГО б,10КУ

од·

за І(анднда·

ІЩ

KO~IYHicTiB

ІІН:

безпартіїIІІНХ.

(ТАРС).

СЛАБ.А ГЕРОЯJ\lI За героїзм при

захисті

і

відвагу, виявлені

державного

кордону

СРСР у районі острова Дамансь­ І(ОГО, Президія Верховноі Ради СРСР Указом від 21 березня 196~ року присвоїла звання Героя Ра­ дянського Союзу ПО.lковникові

Леонову Д. В. і старшому

леїпе­

,,~aHTOBi Стрельникову І. І. по­ смертно. Молодшому сержантові

Бабанському ю. В. та

сторічний

ювілей

порадувати

рідну

радгqспу

з'явилися пер­

ші проталини і з кожним днем вони збільшуються. На,ступає виріша.1ЬНИЙ період борОТЬби за високий врожай всіх сіль­ ськогосподарських

нул ь тур.

Пранда, ще минулої осені чи­ мало було зроблено, щоб підве­ сти міцну оонову під врожай­ високоЯКісно посіяли ОЗИМИНУ,

Ради

ПРИl(ріпив

респуб.lіl(И

орден

Революції, якого

80на

старшому

.1еЙтенантові Бубеніну В. д. при­ своєно звання Героя Радянського

Союзу з врученням ордена Ле­ ніна і меда"і «Золота Зірка».

Орденами і медалями СРСР на­ городжено групу військовослуж­ бовців пр~кордонних військ і гро­ мадян прикuрдонного району. В тому Ч!lслі ордена Леніна удос­ тоєні ~1О,10ДШИЇІ сержант Канигін

В. М. і підпо.1КОВНИI( Константи· !ІОВ О. Д. (ТАРС).

зяб,

РІДНІЙ ІОНОЛІ ЛУЦЬК

нагромаДЖYlВали

м'Їнераль­

ні і UРt'ан;ччі добрива, довели насіння дО 8ИСОКИХ посівних нондицїй.

В зимовий

період

особливу

увагу придіЛliJІИ навчанню

ме­

удоотоєна за ве.1икі успіхи в ко~IУИістичному будівництві.

«Зоря комунізму» багато уваги придшяє своїй Шlюлі У селі Но-

ханізаторі,в, бригадирів. ланко­ вих. Відремонтували всю наяв­ НУ техніку. Із механічної май­

У привітанні Центрального КОмітету КПРС, Президії Верховної Ради СРСР і Ради '/\\іністріп

зин Волинської області. Нещодавно на зборах голова артілі В. М. КИЦЮК псредав

стерні віДІ1іравлено на польові стани причіпні машини, постав­ лено на лінійку готовності 12

чям

за

СРСР у зв'язку з славним 50- Р іЧ-/ школd піаніно. висловлюється

тверда

впев-

допомогу

Це, сназав він,

учнІВ

нашим

тва­

не ність у тому, що трудящі Баш- ринникам. кирсы('і АРСР під керівництвом Колгосп збудував у двох об.1асної партійної організації до· бригадах будинки для восьми­ б'ються нових успіхів У комуніс- річної та початкової шкіл, прид­ тично му будівництві, в соціаліс- бав дітям учнівську ФОРМУ, те­ ТІІЧНОМУ змаганні за дострокове .1свізор, маГНіТОфОНИ, СПОРТИВ­ виконання п'ятирічного плану і ний інвентар. гідну зустріч 100·річчя з дня на· Дбає правління І\О.'ІГОСПУ рuджеllНЯ В. І. Леніна. І про харчування шнолярів. (ТАРС). (РАТАУ). ~-~--_ . _----- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

гусеничних і

40

колісних ТРaIR­

торів.

Темпи поаівної будуть жати в

ребійної роботи техніки, ристання її

день.

зале­

значній мір1 від безпе­ пав ний

вико­

Сlвітловий

Трактори заряджатимемо

пальним і мастилом за допомо­ гою

так

званого

агрегату

тех­

нічного догляду. Сівалн.и за­ правлятимемо зерном у борозні.

В кожній з l1РЬОХ тракторних бригад C'l'BOpeHi ремонтні гру­ пи. ЯlVі надаватимуть невідклад­ ну теХ'нічну допомогу безпо­ середньо в полі. В їх розпоряд­ женні пересувні майстерні з відповідним набором іНС'11румен­

••

ту.

обмінних запчастин та вуз­

По обговоррному питанню прий­ лів. В відбу­ (заступник ГО,'10ВИ), Матяш Мико­ центральній майстерні Пав­ нято відповідне рішення. організовуемо цілодобове чер­ .ІаСЬ Пf:'рша с{'сія Броварської ,Ш ВаСИ.1ЬОВИЧ (секретар), Ilопрнсивши слова, голова міськ­ гування спеЦіаЛЇC'l'lв . )lісыоїї Р:tди депутатів трудящих, .1I:'НКО Дронід Іванович, П.1есконос

21

процента. всіх місцевих

вождя,

Сесія MICbKOI Ради

ВЗЯ.111

виборців,

~.070.539 депутатів.

пра- зустріти

дали

перемогами.

всій

149.775.884

внесено

чоловіка, з них у

Трудівники Броварщини докладають всіх зусиль, щоб достроково виконати план по виробництву продуктів тваринництва. гідно

полях

Правління нолгоспу

народження В. І. ЛеніІІа. До списків

кварталу

РадянсьКій Башкирії­ п'ятдесят років

В усіх союзних і автuномних респуб.1іках країнн 16 березня 1969 року бу.10 проведено вибори до країlOВНХ, об.1асних, об.1асних

Вибори держаВІІОЇ

тонн м'яса (за станом на 10 березня), 5610 тонн молока (на 16 березня) і 10 мільйонів 840 тисяч штук яєць (на 20 березня).

на

«ТребуХ1ВСЬКИй»

б€Wе~ня. але вже

Вітчизну новими трудовими під весь Яlрий кли.н підготови ли

активності

об.1астеЙ,

подекуди

Державі продано 1100 робіт.

КУДРЕНКО.

На старт

В. І. Леніна, дящих села приділяється ус­

цівники тваринництва

в обстановці високої

з,втономних

ки.

держави

В.

кор­

її, почали мінеральні

доволення з приводу прийнятого учасниками Будапештсыїї на­ ради Звернення до всіх європейсыlхx краї'н щодо піДГОТОВI(И і проведення загальноєвропейської наради з пит<.Lнь безпени та СПі'вробітницт,ва в Європі і визнали важливість якнайшвид­ .LIoro проведення зустрічі представни~Lв європейсы\хx держав для практичної підготовки до с"юп-шння такої наради.

ної

всіх

березня

ЯІ>ііі

1969

()Рll

року

ро.31'.lпнуті

питан-

Во:ІОДЮШР Іванович, Чайка Одек­

НИКОНl,о)!у

сандр Григорович, Грицик Григо­

відо~IИВ

1. '2.

Вибори ман:\атної І>Юlісії.

рії! l\IусШович, Снігир ВаСИ,ll) Лу­ Дани:1O

;J,оповідь )Іандатної I>O~liciї.

3.

Вибори

ІШЧ, СВИРІЦ O.,e~caHдpa Петрівна. Багнюк Ва.l('нтина Яківна, Гуща МихаЙ.lО Пи.lИІІОВИЧ.

ВИІ>ОНКОІЩ· міськ,оі

І'а:\и депутатів трудящих. .і.

ВиБОl)И

постійних

І>омісій.

а. Про санітарний стан та бла­ гоустрій міста.

6.

За 1 вердження

ністративної комісії І>(ші

СІ>.'І3ДУ

ад)!і­

при ВИlіОН­

)Ііськради.

Шс.1Я виборів ,)!ан:\атної К<УМісії

Обрано

11

постійних

1;O~liciii:

-

-

72,

ЧО.lові((ів .н, І>ОМСЮIO.lщів-

32,

1-1.

Сl'креТ:1РЯ

по­

депутат

ВИКОНКОЩ·

і строки. Робітники на пост)· обізнані із заходами матеріаль­

міської

Ра­

ди :\спутатів трудящих, бездоган­ но

виконував

службов,і

пошану активістів, бага тьох ~\('ш­

будівництва,

Ky,I\,typho-освітня

і

нар(цної освіти, охорони здоров' я

і сrщзаБI'3ПСЧ('ННЯ, Ш.1ЯХОВОГО бу­ дівництва

і б,lагоустрою, торгів.lі

і ГРО)ІаДСЬКОГО харчування, К())ІУ-

Г.'щ\у іпитання «Про

сан.ітарниЙ стан та благоу,стрій міста». 3 до-

повіддю

виступив ГО,lова

ЧЮІ

св'ої

обов' язки,

транспорту і JВ'Я3І>У,

11

де­ осіб:

дящих М. Г. НаРИЖIІИЙ. В дебатах В3Я,lИ участь

Вже проведена ,розстановка техніки і людей. Ножен знає, яку ІОН виконуватиме роботу,

Анік('єв довгий обсяг її

ТРУДИВСЯ

заС.1УіКИВ

канців міста. В зв'язку

В('.1Ику 3 погір­

шеННЮI стану ;цоров'я тов. Ані­

ного

заохочения.

ЛічеНі дні залишилися до ви­ ходу в поле. Ми ще і ще раз перевіряємо авою rOTQ,BHicTh, робимо все для того, щоб в стислі строки й високоякісно провести всі весняні польові роботи.

о. КУЛИК,

кеєв ПО'Пjюсив увільнити його від обов'язків Сl'кр('таря. Тов. Нариж­

ний від i~leHi

депутатів

па.1КО

подякував депутату Д. І. Ан.ікеє­ в)'

за

старанну Іпрацю,

поба­

rоловний інженер.

ГОТУЄМО ПЛОЩАДКУ

жав ЙО'ІУ доброго відпочинку, Кожного року радгосп «Заво­ )Ііцного здоров'я, НОВИХ УСПіхlВ рицький» за допомогою літаків У його громаДСI)КО-КОРИСНій робо- вносить мінеральні добрива на ті. всю площу озимих. Підготовляе­

На сесії було затверджено скла,l ВИІ{ОН- ад)!іністративної I\ОМІCll при

KO~IY УІіськоі Ради депутатів тру- )lkЬКВИІщнкомі. Головою її об ра­

ДО ВЮ,ОНІ\ОЩ· )liCbROЇ Ради П)"lатів тру;щщих обрані

Іванович

СРI,1інно

що

\ШС:Juвості,

сті з Конституцією УРСР і «Поло­ заКnНIІОСТЇ та охорони природи. ження\! про вибори». Сере:\ Дf'ПУ­ Поті,м ,сесія ,перехО,'\ить до роз­ С.lужбовців ()О, жіНОІ> -

г. Нарижний

манда'IШ1, П.lаново-БЮДіКl'тна, про­

її голова о. п. Ихно 'Пові:\омив, ЩО по всіх виборчих округах вибори нального господарства, побутового Дf'Щ'татів відБУ,lИСI) у відповідно­ Оluсщтовування,соціалістичної

татів ,м.jcькра:\и робітників

час

1\1.

Дl'lІутата \(,

ний депутат, член ,міськвиконкому депу- В. л. Снігир.

Нарижний r.1ихаИ,lО Гнатович (го­ тати о. г. Чайка, А. о. Бойко, На цьому п('рша сесія міської ,10ва), ItOMap Григорій Іванович о. п. Свирид, В. л. Снігир. ,Ради закінчила свою роботу.

мо, очищаючи бульдозером сніг, посадочну площадку для літаків.

Звідси вони

літатимуть на поля

заворицькі, мокрецькі і бервицькі.

Всього буде підживлено 800 гек­ тарів озимини. Мінеральні добри­ ва завезені.

П. ЖИГАЛО, керуючий відділком.


rППDIIDUIDIIIIПDПШIППІIIDJIIПШППlmmnOIIDlDIDППIlIIlIllllIUUШIШIDIIIIШUIIШШlIIUIШПlппmIIUUnUIDIIIIIDППI!IПIIШІІIIПDПППІШПIDIIІІІІJІІІІІІІШJ

І ПfJіfg Е] ОРГ АИІЗАТОРИ ЗМАГ АИНЯ МИНУВ лише рік ві.їТоді, к,оли до ладу 'став !Цех ме-

вр.ТIВ. Завдяки ЮI\fїТЛИВОСТl І НClJполегливості умі.Іщі~

таЛОІ,ерюrі'rш. 3 багаТМlа ТР)';J.ноща)1И довелося з},стрі-

ПjJес Сf:ОРИВСЯ ВОЛІ людини. Ного потужність незабарюl.

тиея КО.'1еІ,ТИВУ за цей період. Адже освоювалися нові

було доведено

впробничі ' потужності, вводилося в дію теХНО:JогічнР. устаткування, не все гаразд бро і 3 якістю IПРОД'Уlщії. З перших же ;щів щ' ск)' цеху, за р'Їшення}{ парт-

ЗраЗІШ самовіданої роботи показали Ч.'1еНIІ ІШРС 31. ;1:. Пав.lина, А. Н. Дренов і В. М. hлочеНБО. Це їхні)ІИ Р}"І\а~1И УД()СК()llallювалася теХНО.1о0гія сп~каНІ!Я ВІІ-

1i00ІУ заво;:(у, б}".іІО створено цехову ,партіііну організацію. 27 Ч.1енів і KaHДII:~aTiB у члени КПРС обра.іІИ

робів, виготов.іІЯЛИСЯ необхі'дні іlfСТРРlенти. ЕнтузіасТІ! не Ti.lbKII ca'di добре працюва.'1И, а И вчили інших пра-

бюро, до СК.1а::\У НІ,ого ввійШЛИ

ініціативні

цювати на ск.lадних проходних щ·фе.lЬНИХ 'печах, ТУР-

виробничники . А с.вої')\ вожаК())1 'КО'dуністи обрали тоді f'лектрослю'саря Георгія Івановича Пономарч),'ка.

б)'валися 'про суворе ДОТРЮlання теХ'нvки безпеКIІ . Про KO~IYHiCTa І. К . .lJюбовича в кодtжтиві говорять:

пере:\ові,

В)'ЛО дО чого прикласти рук KOmyhfCT-8.М. На'самперед

;(0

проектної.

вав, налагоджував пре' си, склив дах на висоті

рів. Вув там, де тrина COBi~TЬ.

Що іі говориТlI, he-леГІ(О давалися перші кроки. Для

найважче. Робив, Я'к

Зараз в цех)' в!дбулися деякі ор'гаIlі3Ctційні З\lіНIІ. Секретар парторганізації Г. І. ПОН()}lарчук в зв'Я3І,У 3 навчання", в інституті передав естафету парторг:! :\1. Д . Павлині, але за.'ІИШИВСЯ' члеН()і)! цeXI"O~IY, CTOЇТl, на варті ОХОРОНИ безпеки праці. Переишов на іншу

ceKpf'Tap

;')Іінил(\ся .lllше оше : ііого боііовиіі авангард

КЮІ'СО~ІОЛЬСЬКОЇ органі.Шlїі

~lіІ~НИЙ, згуртований !\().іІЄоКТIІВ, партіііна органі:;ація.

-

~' нас нині нема жо:\ної ді.ТJЯНКИ, ;lе б не праЦlОва.'1И J,ощ-ністи. Як і в .перші дн'і роботи цеху, вони и:\уть попереду в соціалістичнощ' змаганні, СУ)!,ТІінно ви'коІ/}'ЮТЬ партійні :\оручення, виступають rніціатор>....lИ

в боротьбі за виш}'кування резервііВ виро' бництва.

За час роботи цех\.' з'явилося ба;гато нових i, ~eH 1Пе-

мет-

25

процентів, різко поліп­

Васи.lЬ СС.lIfi,. Ії &ЧО.lI1В е.іІ~I\ТРПК )Іш;ола МаНЬІ;О. Не

все знає, все може зробити своїми руками. І це дійсно

ліни, Г,Іі.'10 пt:\і:брати і р'озставити кадри, орган1зувати с(щіа.іІістичне з~агаlIlЩ на.1а' ГО;lИТИ полі,.:ІІасову роботу.

110

шилась Яі\ість IПРОДУ'Іщії.

С:; .lцнішу роботу і

так . Шд ча,с пуску цеху Ігор Костянтинович слюсарю-

потрібно бу.'!О по:\бати про 3~Йl~нення ТРУ;ІОВОЇ дисциri-

ніеть праці ~a рі'к зросла на

вел,іла пар-

ре.:(ових вир()tбlIичник.ів . Серед них КО~lуністи lІала;lЧИ' ІШ ,J,. Їодчеlіr,о, І. Е. ВСНЦК ОВСЬКИЙ, 'печовии В. Скри-

Не забувала паР'l1lИна органі'зац;я і 'про сощаmстич-

пак, 'БОl\lсомольці Н. Мизенко, В. Коваленко', В. Сах не-

'партійної ()рганізації вони були серйозним випробуван-

не Jма'гання. Ра'зOt~1 з цехкомом ~РОфQпілки і адміні-

НЮІ, Саме тоді, в той напружений час, всі КО~lуністи

етрацією регулярно під6ивалися IпіДС}'lII!КИ роботи мі.1І:

І. ,11. Онищенко. Іх 'ПРlІкла;l на'слі'дують інші робітники.

очолили найві,щовідальніші ~і,lЯНКИ виробництва, свої\! СРI,1іНIІИМ ставленням до ;lорученої оорави, прикладом у роботі п()ка' зали 'себе Clпра'ВЖНtМИ бійцями партії, сло-

змінами, бригада' ми і окре~шми ' виробничниками. Пере;l(О~ЦЯМ ,вручалися перехідні червоні вимпели, грошові премії. Досвід переДоОвиків широко висвітлювався в

Як ,1'0 наЙ ,lОРОЖЧОГО свята -готується ,10 100-річчя від дня наРО;lження В. І . .lJеніна колектив цеху. Для гідної aYCTp.i'li цієї зна' менної дати парт,інна організація

і ,J;ілоlМ по'ве,lИ за собою 1\О.l6КТИВ.

R()M

стінній пресі.

Ва'гато СИ.іІ ,і енергії ВЮlага.'JО і ООВОf,ННЯ устатку-

вання. Особ;тив,о

ПРИМХЛИВЮІ

ВІІЧ, IПРОф'Сіпію;о,в,і

аl\-гиві'сти М. Снісар, А. промсыа,'

розро'била конкретні заходи, СПРЯ}lовані Ні ШИРОІ,е ро:!-

Невелика одиниця виміру чаеу

-

один рік. Все ж

гортання соціаліlСТИЧНОГО :~магання

по

ДOCTPOtKOBOt~lY

виявився прес марки

п;т.ідним був він для партійної органіЗ1liції . Завдяки ці-

«Д-1238». Цей с~;;уадниіі г»гант потрібно було в найкоротший строк відрегулювати, налаГ()lДИТИ, адже від ііого 'роботи залежала немала ;lО';ІЯ виконання іплану.

леСіпрямоваНlИ оргаНFзаторськlИ і ВИХОВНlИ роботі та Jдійсненню aBaHraP.lH()tї ролі комуністів на виробництві і в ГРО\I3:ДСЬКОМУ житті, їх особистому приклa;J.У,

За цю С'праву

КОЩ'ністи Г. І. Понома'РЧУК і

КО.lСІ,ШВ цеху ~оБItВСЯ рит.мічності, уопішно ВНІ,онав

А. МИШКО,

І. П. ЛоUо:\а. Вони не раз 'перевірили елеюричну і гі.:\рав.lічну схеми, вивчили принципи роБОТIІ всіх Ііого

державний 'план 1968 року по всіх основних технічноеконо,}{ічних ПОМЗНlfках. Bi;lpaДHO і те, що ПРОДУІ\ПІВ-

начальник цеху металокераміки заводу порошкової метаJ1ургії.

'В;JЯЛИСЯ

ВИІ;онанню п' ятирічноl'O плану. В ці ;Іні агітатори і по-

.ТJі'l'.іНформатори проводять бесіди з робітни'ками, р()зпові'дають Ї)І 'про а;иття і' революційну діяльність заСНt.lІ-

НІша I\Юlуністичнuї партії і Радянської держави.

IIIllШIIIШIIIIIПIІІIIIIIIІІDDlIIШUШUШIШШIIIIШIIDIIIПlПlIIІШUIIIIII1ІІІІПlllllllUUІІІІІІІІІІІІІІlllІUUІІІІІUlllіllllllllШІІІІІІШІІІІПІІІІІ!ШШІІІІІПІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІ

"ПРИВІТНИЙ" ЛАСКАВО ЗАПРОШУЄ

ffазус!!!річ ювілею ВQждя

ІСТОРІЯ одного пам'ятника

ВЕЮIl\ОЮ

НОЮ подією

ніну, переданого

Белгородсько­ краезнавчому

обласному

-

'" Пам'ятник стояв у Белго­ 'роді, недалеко від скверу, де

\

\ ніби запрошує: «Приходьте за по- ОСЬ Г.1ЯНl,те, -

~ ся в місто, вони стріляли по ~ ньому прицільним вогнем. 110-

~ тім стягли статую з п'едестала. Фашисти хотіли відправити її в Німеччину разом з награбо­

ваним для своїх заводів кольо­ ровим металом. А.че Їм не вда­ лось цього зробити. Бронзову

скульптуру життям,

Iллі'Іа,

ризикуючи

врятували

шестеро

робітників.

нова

фашисти

вантажити

примусили

скульптуру

Ііа­ в

ку­

зов автомашиии, щоб відвезти її на залізничну станцію, по­ тім у Німеччину. Та якраз сиг­ иал тривоги. Скориставшись пані кою, робіТНIІКИ вшістьох підняли

скульптуру,

швидко

занесли її в старий сарай, що стояв неподалік, там і схова­

...

ли

В перше ж пісJIЯ визволення

-

міста свято

-

t

п'едесталі бронзового .~лліча ..

, \

~

Тепер

міста

на

центральНlИ

стоїть

новий

ПЛОЩІ

пам'ятник

В. І. Леніну.

rорці

~

~

1 Травня 1944

року белгородці були ра­ дісно здивовані, побачивши на

співають

про вождя

Фольклорна експедиція пів·

~ денно-осетинського

'наро.:щої нову

творчості

пісню

Буднн к У

записа.lа

lІайстзрішого

жи­

теля області IIО'річного опов'і­ дача Хасако Дзугаєва

-

вайте

Вождеві

про

революuії ііого

Леніна». присвячені

твори:

«Ленін

й

«Спі·

інші

і горці»,

«Ленін-гордість світу», «Жовтень».

(РАТАУ).

2

, стор.

*

повноту .

І

lІ()казує

жіночу

Отак завжди вона, Га.Іипа ПИ-

Ну ОСІ, ПРШlіряйте ще оці, РО;і;()К, ставиться до відві,~УВ[lчів.

-

- усміхається, ледь червоніючи, І' ;{нають її жите,lі 'ГОРГ)ІашіВСI,І,ОГалина. - М,()же, підійдуть. го міС'I'('чка ПО р()БО1'і в МОЛОЧІІОМУ ЖіНJ,а прим,іряла

ще

fiілька магазині. Там вона таІ;ОЖ

зарr­

КЮlеН.~ува.lа с('ГІ(' а позитивного боку. А тепер я хочу освоїти ще цю групу товарів,- l,аже Га.1ИІІ:l. ЩО ж, бажання ХОРОШР. Хаіі _щастить тобі в робот.і, Галю!

.111 IІО.11О0ИТIІ відвідува'lі.

у нас

-

всі

продаВI(і

ста-

трібнюІИ покупками». « Привітний» - н('рший ПРЮІтоварний магазин на висі,lКУ. И()-

ранні, розповідає завідуюча магазином Т. В . ДИРИ,ІЮК. - Перед віДКРИТТШI унів('рмагу я аіб-

вимога)І

багато

го З0вніШНIJ ОфОРМ:ІРННЯ відповідає сучасної

ра.1а їх і говорю, що назва

архітеl;ТУРИ .

Ве.lИкі СК.Іяні вікна ПОС~lіхаються відвід}'вачам по-сучаСНЮIУ оздоб­

.lеною вітриною.

доповнює

А було це так. Нежуріна, Лащенка, Головчанського, Ма­ каренка, Волошка і Трубчані­

вга,lУЄЩ

,пар черевиків, доки не вибрала потрібних, задоволено пішла з магазину. здається, наче ,ма'га,аин у вітанні відає Катерина ДOBГO~ЬKO і до:~a KY,II>'Г),pHe стаl!.lСННЯ до ,~юпротягує руки до )lешканціR цих дає: - Та ви на розмір не оріє'н- ДРИ Га.1ИНУ Вез.lIOДУ--НРВ('IlИЧКУ ДВ()Х IІ'ЯТИІІоверхових красенів і туитесь, вона якраз на вас. СЮІПатичну дівчину -вжр flСТИГ-

зовій постаті Ілліча сліди вм ' ятин від куль і «залікова­ иих» реставратором пробоїн.

тепер розташована центральна ~ площа, Коли гітлерівці вдерли-

-

жите,1ів що тут В\lіЮТI, rЮІ;азати ПOl;Уlщеві

тя нов()го унів('рмагу «Привіт- Скажіть, БУ;lЬ ла:ска, якии ний» на 12 робочих )Іісць. I'O:~Ta- poa~lip отієї коричневої ЧО:ІОвічої шувався він по ВJ.lиці Машинобу- с()рочки? 8в('ртаєТl,СЯ до продівній між будинками Д2Л! 10 і давщиці МО:ІОДПИ високий ЧО.lовік. 12. Коли 'ПОДИВИТИСЯ збоку, то - П'ятдесят другий, - відпо'

музееві, не звичайна. На брон­

\

радіс- ва'ЛIІСЬ на віша.ll\ах,

Д:ІЯ

lIершотравневого висі:Іка від крит- товар, як І{ажуть, обличчям.

Історія пам'ятника В. І. Ле­ му

приємною

CTa.lO

Репортаж

Її

l'аР)IОНійно

орнамl'НТ,

ВИl\,lадl'НИЙ

ріЗlIобарвною

lіО.ll>Оj)ОВОЮ

кою. Зверху напис -

чого

.1ЮДЬМИ треба турно,

до

нас

:зобов'язуr..

ІІОВОДИТИСЬ

ifi(Иlажати

С.l)'хатись

їх

:3

lіРЬ­

С'м аЮІ , при­

критичних

зауna-

Ж('НІ,. Це ДОПЮШГllТИ\Il' в торгів-

П,lИТ-

.1і . П.1ан на місяЦІ, довед('ниіі

~'HiB('pMaг

«Привітний». Наав)' підіб!)ано вда.lО,

до

у

cy~Ii 75 тисяч карбованців. Пер-

ця

са)l:! Щll1ваб.IЮЄ

ші 20 ,lHiB j)об()ти показую ТІ" що він на)1 під СИ.1У. За І~ей час ми обслужили б,IИЗЬКО 16 ТИСЯЧ

дО себ(' відвідувачів. - Хоч і не хочеш, таІ, зайдеш сюди, - ГОВОРИТЬ працівниця чо.Іовічого гуртожитку заводу «ТОj)гмаш» Т. А. Гo:((~ць. - От

покупців. Продавці в нас в основному досвідчені. А. l' сік, В. Козікова, В. Гончаррнко, наприк,lад, працюва:1ІІ в І(I'НТІ)<І.1 I,HO~~ унівt>рмазі, а Л . Марчук - стар-

аК)'Ратна БУ,J,івл,я!

шою

красива споруда

бо

В І(('И універмаг і погряти сорочку. - Написано, що вона ... Торгів.1Я триває. Віля іграшок прийдеш, так не пожа ,lКУЄШ, 56 ро:mіру. А піде на 52, 50 і на- )1а:І~ча зачароваНЮIІІ ОЧЮlа Р03продовжує ДРІКУ Таїсії Андріївни віть 48. Г.lядає танки, ракети-носії, найїї співробітниця Н. І. JUУ:ІЯI\. Поруч СТОЯ:Щ іІ;іНІ;а. Поди ВІІВ- lIі:ШО~Іанітніших звірів, рух.1ИВИИ

-

продавщицею

в універмазі

« Украї'на» . Н. Ханенко і О. На:\ИШКО мають досвід роfi()ти в 'промтоварному Ікіоску, Н. Pe:fHiч('нко бу.Іа заRідую'lОЮ IЗЗУТТЄВП\l

Подібні C.lOBa )Іожна почути ШИСІ" щО СОj)()ЧJiCl дійсно Н('В('.ІИ- транспорт . Дівчата вибирають магазином, Н. І\ухар('нко і Н. Бу'dаііже від усіх відвідувачів цього ка, КУПИ.Іа її, а чо.10Rік, п()дяку- тканини на ,сукні т,а сукенки, при- данова також старанні. Це ж са­ торгове.1І,НОГО зак:шду, який доб- ваВIJIИ аа увагу, пішов да,lі ОГ.ІЯ- міряють ll.lащі, т\ншотажні костю- ме С.1ід сказати і про касиріп

ре вписався в архітект)'JJНИИ <\н- дати магазин.

самп,lь торгмашіВСІ,КОГО містечка.

)lИ . Відчувається наб.Іиження вес- Н. ДОВГОДI>КО та А. І\о'сарєву.

Ц('й ма:lrнький епізод із торго- НИ.

і

~ . 11' . Вl'.lІ,НИХ ОУДНIR « ривtТIІОГО» СВІД'

зраз'У 'потрапляємо в Л()іЛОН яскравих кольорів, св,ітла, простору, гостинності . :іа прюавками нас зустрічають привітні продавщиці, одягнені в Гo.lубі ха;шти з бі:IИМИ комірцями. До пос,'!уг покупців - всі необхідні товари: взуття,

чить про ввіЧ.1иве оБС,lуговуван!lЯ покупців, турбuту про їх запити. Або інший ПРИІ;,lад. іl;інка при'dіряє че\)('вики . Носить в()на 37 розмір. Та ці в),зькуваті на неї. - ПошукаJйrе, будь ласка, ;lРУ-

МИ переступаЄ)IО його поріг

О

тка- заДОВО,lенням

виконує

-

бажання жінка.

Я!\ ви отаку квітку в'яже­ запитує її вже Не>МО.ТІода

нини. По тому, як вони зі C~!aKOM покупця, старанно переГ,lядає ці- даРУНіКУ,

р()зк.'Іа;J.рні і розстаюені ,ІИЦЯХ, рівнюlИ рядами

на по- лу партію взуття, та, на жаль, на

-

Мені т('ж треба до по­

-

говорить .

Приносьте

стрічку і паку-

вишику- фабриці забу,ти написати потрібну нок, я вам зроблю квітку.

*

.НОВЕ життя.

*

*

Т

,10ва а)шри Васи.11·ВНИ ЛІ','га:Іантерей-' твсрджуються добрими справами

ного віділу lПі:\ходи'l' Ь хлопчина РОІ;ів дванадцяти. - Дайте ~leHi десятий HOMf'P ниток, бо я не ті купив. - А 111 б прийшов, я G обміНЯ:Іа тобі, відповідає Г. Пирожок .

готовий одяг, чо.lовічиЙ, жіночий, гу повноту, - просить лродав;lИТЯ'ЧИИ трикотаж, КУЛЬТClп~ртто- ця Га.1JИНУ Везаюду. Дівчина J те? вари, га.lантереИні вироби,

С

ДО ПРll.lавку

Cf,

ВІвторок,

дружного

КО.lективу

За.lишtlючи ся еЩI!з<tти

продавцям:

KY,lbTYPHC

за

магазину.

універмаг,

хочеть­ «СпаСИ N

обс.'Іуговування».

А ТИ)!, хто ще не був тут, ради­ мо відвідати його. «Приві1'НИИ» всіх .'Іаскаво запрошує. Н. ЛЕМІЩЕНКО, студентка-заочниця

факульте­

ту

КДУ

Т.

журналістики

Г.

ім,

Шевченка.

На фото: універмаг «Привітний».

25 березня 1969 року

*


СТОРІНКА

ГРОМАДСЬКОГО

ВІДДІЛУ

ШКІЛ

МОЛОДИМ •

МУЗИЧНІ знання ~' 1917 Інщі у іірсі,,(і ;J .1унз- uзгато робітнич"ї мо.1оді Bi};O~1 IJaIJсыl\\\ В. І. .1l'lIiH CI;a,J3B: 20-35 років. Серед пих тех(.)[ова іідр про ві;:(I;РИТlЯ :.\вереЙ HO.10f заво.:\у техе,lектровиробів !lРІ)!',\ 11I1:1!\1 суспі1l,НЮІ .1аД()~I, ЩО Н. Н. Т()рош;ова, інженер заводу

::,I<1l1шіі СТВОРІІТИ І;расу, яка без- П0l1ОШІ,ОВОЇ мета,lургії Н. П. Са­ ~lipHO переважзє все, про що l\а.1ава, іIlЖРllер-геО,10Г Р. Г. ~(І)Г.1И ті,lЬЮI щ)іяти В ~IИIІУ:JОЩ'». Гп'єва,

завідуюча

ДИТЯЧИМ

сад­

ПРОРОI\УШ1НIІЯ ВOJ!ЦЯ наш народ 1\0)1 Н. Н. Та}lіІовцева, робітниуспішно a.'lIllCНl\lЄ. ш,'.\ l'I'ріВНI!- ця Дарниць'l\ОГО хіМфармзаво,J,У ЦТВЮІ

леніНСЬ'I\ОЇ

небачена

Чудова молодь у вечірній середній школі Н!

,) О . І . .)С.1еllСЬІ,а.

I\()М)'ніетичної

партії Сl ВОРЮЄТJ,СЯ ВИСОl\а, ДІІІСНО

Наші П.I:lНИ на ПОТОЧНИЙ і на- та, жадібна до знань, весела

й

до праці завзя-

1:

Бережемо пам'ять

життєрадісна на дозвіллі. Вона

краса,

- kтинно на- ст~'ПНИЙ РОІШ. lIри ШI\О.lі С1'Вn- завжди знаходить час дпя участі в роботі гуртків художньої само­ роДна, соніа.lіСТИЧН<1 I\У.1I,тура. IІН'Ні .lснінсыйй за.1 і :!енінс!.IШ діяпьності. 3 цінавими нонцертами шніпьна молодь не раз вистуХоч наша мрична ШКо:Іа іс- кімната, наОЧllі посібнш;и ЯІ\ИХ папа на броварсьних промислових підприємствах, на вечорах відпонує .ІНШ(' Tpl'Тiii рік, ми ва;е ІІа- розповідають ЩJO ЖИТ1'Н і трудову . . .- І) І . чинну У своїй шнопі. Г<110 зроfiи.'ІИ. Досить сказати, ДІЯ.1I,НlСТЬ вождя рt'ВО.1ЮЦI1 ). ЩО ІЗ ШІ,О:ІЇ навчається 350 уч- .ІІеніна. Тут можна почути в На фото: учаснини шніпьного вонального ансамбпю Валентина пів, щО

К():ІРКТІШ

m'даГОl'ічних гра'мзапису

улюблені

т,вори БЛlНДЯЄВА, Лідія ВЕРЗІЛІНА, Галина ПАВЛОВСЬНА, Раїса НИРІЙ,

праl\іВІІиків на;lічує

32 ЧО.l0віl\il. ВОЖ,IЯ, його голос, гол,оси Інна НУТОВА та Марія ГУБАР R ШI\О,Іі СТВОР('НО K.1aCI1: форте- Н. Б. Брупськоі, Пt:'рших нарко- винонують пісню про Бровари. піано, СКРИПКИ, віО:ІОIІЧС:lі, іІандури, ДО~ІРИ, ба яна, акордеона, І духnвих інструментів. ~'чні навчаЮТІ.СН в Дf'СЯТIІ 1\.1асних l\i~lНa13Х, ДО іх ПОС;ІУГ концертний за.71, 18 К.1і1вішни'{ iHCTPY~I~HTiB. Брі~1 занять по спеllіа.lьності, вони вивчають сn.1ьфеджіо, музичну ,1iTf'paTYPY, співають у xopj, граJ01'~, В інструмента.1ЬІІІІХ аllсамб,1І1Х. Пf'дагоги увагу

Щ)fJді:lfIЮТI,

lІідііору

чаЮ'1І1

ВГ.ll!I\)',

реПСРТУ:lРУ,

!НІса \ІП/'ре,\ ТВОІШ

радян-

Фото А. Козака.

готуюТІ.

Пl 'ДаГОГIІ

рrд ГРЮIaДСhкістю Броварів. ТУЄ'ІІ)

таl;01l\

I\ИI\.l

Го­

.1('IЩій-кон­

I'О'ІПО;lИТl)рів, ЗOl;рr~1а 'І'і, що на- цертів на тему: «Музmш в житті

Пllсані За останні роки. Практи- В. І. дрніна».

3

рівному бою. У

році вТребухові заги­

1920

дрв' ЯТЬ червоноаР)lійців від

Hy.1JO

3r,1JeHoro, імена яких 3а·вкабінетом ХIЮl І Іпрщ)одознав- невідомі. Іх поховано в братській рук банди

ства Г. К. Ше'вченко показала [М МОГlші на к.1адовищі. В мину.1О­ 'прила,J,И, виготовлені Y'fнями: ВИ- му році BCTaHOB.1JrIlO гранітний

тяж ну шафу, 'муляж-і, :прооарати, обе.lіск навпроти НОВОЇ І1ІКО.1И З Вl1робд з пла,стилі'ну. Г. Ф. КИРУ- ВИl\арбуваЮfilИ словами: «Тут по-

Учите;rь фі'зики, класний керів- ха демонструє

ШI\О-

виступу З І;()!щерта,ш НС­

МИПу.1О

дочок народу загину.'1И тоді в не­

ПОДРУЖИЛИСЬ

.ІИ Д.1Я

СІ,КИХ росіііеьких та україНСЬ1\ИХ

на вечорі зустрічі з випускниками

мів. В КОЖНОМУ І\.laсі створені монтажі про j(;ИТТЯ і діJІ.ll,ність І\(шпозиторів. :1а ра.) ПРИ Шf{().lі СТВОРЮЄТІ,СЯ га:!l'IН'Я I\ЮIІІ".lІІторів .1а)·реатів .1, ніНСI , (;IІ'{ пре~lііі з іх дар­ ЧЮІІІ а ВТllграфа \!И. ~'чні готують­ Нещодавно учні сусідньої Мокся до. };О!ll,урсів ІІа краще вико­ реЦblКОЇ 8-річної школи побували наннн Щ'ЗIl111IlJХ творів. Перший В го'стях У юних заворичан. В акз них відБУДf'ТLСЯ У І\ВІТІІІ. Т'ОВОМУ за.m ві,J,булась урочиста Водночас Bl'.'IIl1\Y і рі;Ш()\lанітну частина. програ'l)'

ВI\.llО-

Майже півстоnіТ1'Я

часу громадянської війни. Нинішнє ПОКО~lіння не бу.'10 учасни­ ком тих битв і :шає про самовід­ дану боротьбу народу за Радян­ ську В,1)аду .'1ише з IШИЖОI\ і роз­ повідей. Тимчасом багато СlІнів

роботу приладів, хова'но

9 червоноармійців, іме-

НІШ Г. Ф. І\ируха та ко'мсомолка- радіовузла, знайомить гостей з у.с- на яких невідомі».

віД')lінниця Ніна Антоненко P03iJIO- татк'унаннЯ'М ка'бінету. віли ГОСТЮІ про життя свого &ласу,

за:просили

гостей

~rчні ШКОЛИ доглядають за мо­

Потім гості і ГОI'ПО,J,арі диви-

вет)':пати лись Фільм

ІЗ

життя школи

-

гиnою. на

Наша

МО,lОДЬ,

.

С:JaВНИХ

траДИЦІЯХ

вихована минулого,

пі·сля ВИlПУСКУ до 9 клаеу 3аво- свято Iп'іСlJlі і спорту, СВЯТО \І\·вітів, свято береже пaJМ'ять що людеой, 1\а показа.1а, що ііа га т() одн()типБо.1е1\ТІIВ наш зага.l0М МО.10РIЩЬ1\ОЇ середньої школи, а Се<К- «змагались» маfl1Cтерн1стю вико- що віддали ЖИТ'J1Я за ща'C'l'Я май­ них учбових за1\.lадів І\ОРИСТУЄ- .:\іж 11І1 Й, і }ІИ повні творчих СИ.І ретар І\О)IСОМОЛЬСЬіКОЇ організа.ції нання пісень, танців, художнього бутніх 'Il'околінь. Т!,СЯ застарі:rЮІ репертуаРО~I, ВИl\онати б.ТІаIГОРО,J,НИЙ оБОlв'Я301; ВОЛО,J,ИМИР Кожпа РОйlпові'в ІПРО Д читання. 06ре ІПО,J,РУЖИЛИ учні Низький УЮlін вам, невідомі ТЮІ чаСЮI нові тв()рн "ОМП03ИТО-! п~даго~а - сіяти poaYMllr. добрр,

шефСblКУ роботу l1rаршоклаС'НІшів. двох Шl\іл.

рів н('заС.1УЖ(,НО ааfiуваюТІ,СЯ, ма-, ВІчне І прркраснr,

.10

пропаГУЮТI,СЯ.

нас

ста.1И

ТраДИI\ією

щорічні

краще виконання

у

І\ОНКУРСИ на

творів

,1ЮIЩіно-патріnтичної

директор

та

ги К. І. Товба, В. Є. Григор'єва, Т. В. ПогоржелЬ<ська, Г. Н. Анти­ п()ва,.тІ. Ф. Дегтярl'Ю;О і інші. Н" ПОltіl:Ш.11І ЗЮlові аl\аде)lічні а

від,ІіннюlИ

1\<1'111

:закінчи:JИ

учні

О:IІ.га ~'ДЩ, Марина fiріш,

півріччя

Т('тяна МіРОШНИI\, О.lІ,га Сакович, Пt·тро Потапенко, Оксана Сачко.

КріlМ дітей. 'навчаєть<ся

музиці

100-річчю

il\f'IIIIJ1

В. І . .1Іеніна.

lІаСО:IОДОЮ

від ДНЯ народ­

ПРОС.l)'ха.ІИ

І.1.1іча

як

:lИшні ВИПУСКНИI\И нашої ІІІКО-

виховатедь

В('ЧОІ)3

n гості

КО~lсО\ю.lьців ;lавіТі1.111

ко-

бать-

.ш,

ціка-

УЧИ.1ИЩ СІ'РГій РяIJий і Гри­ горій КОСТЮК. 3 великою ува-

нині

курсанти

гою С.1уха .1И

ЇХ

вїЙСI,I;UВIІХ

виступи

при­

ПОР}'Ш-

сутні. Сf'ргій і Григорій розпо­

бесі,J,У,

ві,ш

радиться

з

звертаються ДО

БУ,J,'Ні

Ікурсантів,

баТI,каШІ,

свої ПІ'РlIlі .:\осягнення.

НІ,ОГ()

;ШСІІНУ;Ш увагу

I\O\lCO~IO:IЬf\iB

ІІа

Г.lибlllе

3J

ДОПО}ІОГОЮ.

Не Т3І\ давно звrрну.laСЬ ДО ІІІ;ОГО )I1ІТИ УЧРНlщі

ІПРО

5

lI/'оі1хідніС'l'I,

ВОІІІІ вив-

чити теорію Щlj1l\си.JЩ·-:I('ніні:l­

І,.lасу

ІІУ,

(\,1~"e

в

наш

час

Д),І;Р

110-

РЯД;І;ень старших. Фрдір ТІІХО­

ШJ

нович

l\іа.lістичною. БОil\('Н КЮІСЮIU.1l'1\I, ПОВИНІ'Н

е:lе­

у

Г:lядачі такuж

МУЗИ'ІНИХ

ПОГОВОРИВ;j УЧРНlЩt'Ю,

і зразу з'ЯВИ:IИСБ ЗРУШl'IІНЯ в ЇЇ поведінці. Віра С.lухає тір, краще навчається. -здібний ОІ)ганізатор

по с,портивній

."ЮДИНУ

депутатом

комунально­

Л.

школи.

ГОСТЯХ--НУРСАНТИ

Вечір зустрічі 3 ВИПУСI\НИ­ І:ами у нашій Шl\о.lі ІІуває

25

березня

1969

року

*

каllіта.1істичною

-

;захищати

.1Иl\ОГО

і со­

ш:ш­

завоювання

Жовтня. Він

Вс­

ПОВlІнен

Рlіти дати рішучу відсіч

во-

рогам в fiудr,-яку ХВИ,НІНУ. І(и зустріч да.1а багато 1\0РИС!lU-

І

гс)

І

l

УЧІІЯМ

нашої

ШІ;О:ІІІ.

ЩО МОЖЕ ЛЮДИНА?

СІДУШUВ,

завуч

раз на рік. А.11' ДВl'рі її зав-

го обладнання.

ху,

МО,10ді

сіль<ськоі

світовюш

завжди йти по BipHO\lY

в lИ'Сь'ко В І'И

РаДІ! дрпута'l'ів 1'РУ,1ЯЩИХ. В

директора заводу

та

ДВО\Іа

[іри і.:\еИно загартоваНЮI, ЩО\І

lП.і~готовці. Мешканці Руеанова О,J,ностайно обрали шановну

творів

А. ЛЕМПЩЬКИИ,

~Ia­

Крім того, Фс'дір ТИХОНОВИЧ

зит()рів.

ВіВТОрок,

~I;IITTH.

никі'в

російСІ,КИХ 1'а зарубіжних КО~ІПО-

*

і І\І,ОГО

вс('

й успішністю

Яl\і

учнів, ВИКЛИl\ає на

ді\1 на

1ІІ1;0.1а

y.1lOn.1rHi

В. Погорже.1ЬСЬJ,У,

нестандартного

Ось

Бі,ll,К,\

років підряд є ГО.l0ВОIO ківського комітету. Часто буває в шко.lі,

другий

І\()ГО

СI1СТI'~Іа­

Н. Г. СУРСЬІ(У, П. П. матківсы\--

заступник

МО.10ді.

-

;\.'ІЯ

~Iiil;

1'0, Л. В. Петрову, Яl\і fiездоганно

ряд

незабутні\1Il шкі.11.-

Рflка)ш,

і

виконанні Г. М. Королик та Н. О. Сте,пашко, 'ПреЛЮ,J,ію Окрябіна у BJf1\OHaHHi В. Г. Ж'у'че·Н'ко.

ВИІ.она.1И

~1\иве

і)IJРОТI,ііа

ний ва:lЬС та По.10нез Шопена

виконавців Т.

по ПІI\lИ

СIІ.IИ.rаСI, іДРо.llll'ічна

гію l'ах~щнінова У виконанні пе­ дагогів С. М. ядрихінсы\ї,' ніJl(­

ТеП.10 зустрі:ш

директор школи.

Пір 11 , ЯЬ'а ста.Ш п()гаllО вчи­ тись і HP ВИl\онувати РОJПО­

'Н\lодійну

-

kторією.

,'\0

присвя­

Присутні з ве.1ИI\ОЮ УВЗГО(О '1 вори

її

РяGий Федір ТИХОНОВИЧ офіцер у віJставці. Він al\тивнии громадськИ'Й діяч ее­ ,1а. Особливо іПРОЯВИВ себе

часто

~' святково прикраШf'НО~IУ ак­ ТОВО\ly за.1і БРОВ<lРСhl\()Ї ~ІУЗИЧНОЇ 'І('НИЙ

кабінетом,

В. ДЖЕЖЕЛІ~,

ЖДИ ГОСТИННО віДl\риті Д.1Я тих,

виться не .шше поврдіНI\ОЮ, іІ

КОНЦЕРТ ПЕДАГОГІВ ШІ,О.lИ відбувся концерт,

школи.

ЧЛЕН БАТЬНІВСЬНОГО НОМІТЕТУ

ПОЮl:lНИ-

Пl'рше

му ИЧНО.

школою,

ІГРРОї!

з

М. ВЕЛІДЧЕНКU, учень

ВІСТІ З ОДНІЄЇ ШКОЛИ

ЮlіllНЯ

ві:щанJТ!. р()боті ;! учня:.JИ lІедаг()­

І:()НІ\РРТИ,

І.з ЛЮ_БИМU8,

познаЙО'~IИЛИСЯ

10

класу.

рево- . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -••- - - - - - - - - - - - - - - - : . . - - - - - - . ЩАСТЯ НОЖНОМУ

тrмаТИIШ.

Багато СИ.1, знаНІ,

МОl\речани

Можливості 'лю,J,ИНИ в га.'1узі науки беЗ~lежні. Всього кі.1!.ка десятків років існують такі за­ ХОП.1ЮlOчі науки, як кібернетика,

*

біоніка, генетика, кван.НОВЕ життя.

І

това

Т3

\lcxaHiJ(a

:1l0ДИ

в 11; "

ДОСJIГ.lИ

успіхів

інші,

Про

111'1'1.

повіДО\l:ІСННЯ про

НИМИ

просто

ОЩ'Т

на \1

нас

.

в('чір

Підготували

його

Протягом ііагатьох Нilвча.1И

допомагати

РОl\ів

.'!юбити

рідну

іншим.

Отже,

у

прагненні всіх до щастя ЩОСІ,

заПlІтаНI, і

Rі.щовідеЙ НіІ Н'''У: «Що :!юдина'! »

',J,есятикла,сників

«Що таКе щастя?}).

-

БаТI,ківщину, ставити громад­ сыіi інтрреси вище особистих,

ПРОЙШОВ у 'сільсы\муy ВУ,1ИН­ КУ.lІ.тури

щаС,lИ­

Ми- учні радянсы\її шко­ .їи.

ІІро них треба знати КОЖНО)ІУ. ОСЬ чому :r ве:IИКЮI успіхом ку

серед

на Т('МУ

незви­

неМОЖ.1ИВО

дума-

говорять.

НР:Іlllmіі інтерес ВИJ;:lИl\ав ди­

чайні явИЩа і відкриття. I1l' цікавитися і не зilXОП:!10 ва1'И­ ся

ХI)Ч

вим прагне ilУТI1 J;Оіlшиіі. Том}'

;!ІІ;lЧIllI,\

нові

мріют!, і

МОЖ:IlIВО, МI'ІІше. А.1С

~:!I~

в ЇХ РОЗВИТІ\У.

БО/нн Д('НІ, П]НІІІОСИТІ.

щастя іі:\ І'ато,

чеит!,

)11);/\ і'

бути

спільним.

Сюн' цr і показав Ніхто 3 виступаючих

де'СЯ'ГИ-

диспут. не уяв­

1.,lаСНIІКIІ. ВОНІ! Рflзпові.lI! при­

.lЯ6 свого особистого щастя без

сутні\!

ВІІН!IК.10

рюб.lеної UРОфесї'Ї, без творчої

ІНlСІотів,

пра ці на

про

те, Ш;

~i\l1ТТЯ на ;{Р\I;lі, про

про іlnснгнеННJI в різних га.1)'­

;JЯ,\ на)'!\!!. На Дl'Яl\і :JаПИТitНIІЯ ,1i1.111 відпuвіді сп('ціа,lіСТIІ :j 1.і1ДОСЩ·. Цf'Й в('чір духовно аба гаТIІВ

lіОЖНОГiJ

(::1;] го

народу. Ііожен

П[)а fIIC БУТIІ ІІ01'ріБНЮІ З:l.1ИШИТИ

.1 юдя ІІІ,

піС,lЯ себе помітниіі

с.1ід. Диспут пройшов цi~aBO. Л.

ПРИСУТНI.о-

еОЛОВЕИ, 10 класу.

учениця

-:.

го.

Русані,в.

~ '---~.?_-.,;>-- .,.-----------~.,;<".?,..,.-.,.,.-_

!

ВЕСНЯНИЙ ПРЕЛЮД

Ніжно тримає весна на ДОЛОНЯХ п:ротягнутих сонце, ВранішН'їй прОМіНь лаСІШВО загляну,в ДО мене ;в віконце. Пісню-вес'нянку Іручай срібнодзвонно співає, Вітер-пустун сизу хмарку по небу ганяє. Вже наступила весна - ,все довкола розквітло, Стало на серці у мене і радісно й світло. Очі я мружу. у небо блакитне вдивляюсь. Сповнена щастя. весняному сонцю всміхаюсь ... Ніжно тримає ,весна на долонях протягнутих сонце, Вранішній промінь ласкаво заглянув до мене в 9jконце. учениця

10

Л. ПЕТРОВд, класу середньої школи .Nir І.

м. Бровари.

*

* з стор. *

.

~


ГОСПОДf\РКf\ "ЛІЛЕІ"

Недбалість

На. О;lній із вулиць села дітки роз~істився чепурний БУ;lИНОК

.

СIЛЬУНlвер' ~raгу «Лілея » . Завідує ним досві'дчении пращівни'К торгівлі На;lія Трохимівна ТРОХИ~lенко. Весь овій багатющий !Досвід, набутии за 18 р(жі'В -безперервн(),ї пращr, вона щиро lПередає своїм молодшим колегам . Не ВИПа;\'IСОВО у сільуні,вермазі добре згуртований колектив висо'!іО'КУЛЬТУРНИХ працівників прилавку.

Березневого ранку в міській пожежній частині задзвонив те­ лефон: - В Броварсыомуy автопід­ при€мстві пожежа! долинув СХ'вильований голос.

діl'ківчани завж;.\и pa;lO зустрічаються з ЧУЙ'ними і уважними праціВНІшами « ,lілеї » Т. l\'Іель, О. А. Юрченко та ~I. П. Мехед. у :магазині 'ЗЗіВЖіДИ є широ'КИЙ вибір товарів. Гарно, з велиlСИМ есте­

n.

ТИЧНlНI смако.М QJфОР:llлені ві.:{ділп в'з)'Т'Гя, НИЙ,

Д ,1Я чергового караулу зібра­ тися по тривозі

місце

гала'нтереЙНО-lпарфюмер­

nох

виробіR, ТІ\анин та готового ОДЯГУ.

TpIIK,oTajJ;Hllx

ЗНИЩУЄ

лин

На ФОТ0: заві;.\уюча сільунівермагом «,Шлея» Н. Т. Трохименко

словом,

пеИСl,l\ОЇ бе:щски, -

0

БЕСІДИ НА

говоритьсн

Піі\СРIКИ Будапрштської нара-

Варшав- МІЖНАРОДНІ ТЕМИ тому 13 Будапешті, - є He;lOTOp- вони жвапо оfiГОВО{!ЮЮТI,СJl ТСП('Р ського Договору, ЩО відnу.111СЯ 17 0 канність і,снуючих в Європі КОРДО- У світовій нрссі. дЮ,'\1І доброї собі нів, у 'ГОЩ' ЧИС.Іі

кордонів

~o І вюі Dпгвнені, що ріщення

до всіх європейських країн із за-І опору в особі ФРН, Іправителі якої Одеру і Нейсе, а такОЖ К.ОРilО НРВ наради БУ.~УТI,

11 11

13ЮI

нієї

ва іІ'.l 11 ВЮІ

I,ШШЮ! . ПРЮlНо.жи1И зусилля, дnсі не хочутr, П]~ЮIІІI.JИТИ~.Jl ... :3 ~Iiil\ НДР і ФРН, DИ;JнаННJl факту 13К.1<ІДО" Сllціа .1іСТIІЧIІИХ 1ij)<lїІІ У спрямuваНl до ;J~ІЩІІ~ІІНЯ ~IIIPY та l)e.lpl>Тa'fa~1II ,'\РУГОІ СВІТОВОІ ВШ- tс нування ПДР і ФРН, відмова справу гарантування 'ОIlРУ Т:І

бе:Щl~Юf В Європі. НИ, віДI;РИТО ПРilГНУТЬ іІ!) P~BilHЦРіі ~'Ш.1ИК дуже ВJ.Ж.1ИDиіі шу і ПР(JI!Г.1ЯДУ іСНУIіІЧИХ КОРДОд.1Я долі не тільки ЄВРОПИ, а й І пів. США і :1ахіДIІ(1 НіЩЧЧlІна УСІ.ого світу. Адже Cil)~L' І.(СЙ K().H~ бу.-І~І ГО.l0ВIІЮIli ініціаТОІ)ами за1'ИН('IІТ у наш"щ' СТО.1І'М'1 ДВІЧІ І ХОДІВ, СІІрямованих на дальше ставав арен()ю наЙбі.-IІ,Ш руйнів-І зміцнення НАТО, що БУ:1II прийНИХ В rcтopi'Ї ВОЄ· н.Проте після і\РУ- няті в .lIlстопаді ~IИНу.l()ГО ІНН'У

ди.ll1 надії народів і вв е РГІ1И Єв- країнам аахідної ЄВРОІІ\І ~Іайже ропу в «ХОЛО,~НУ ВlИнр. Вони В 35() мі.1l,ярдів До.lарін. піш.1И по шдяху гонки озброєНІ, І другого 60КУ, В Європі у і створення агресивних 6.10ків. піС.1явоєнні роки безпrрервно могутня воєн- до забезпечення

парТl1

які прагнуть Європи.

РаЗО~1 з тим нинішня

ти

Західній ЄВРOlПі на:са)flперед плац-

нуто і затвер;.\жено заходи,СПРЯ-

стичних країн Д1l'льшого зміцнення єдності і спіВРОIJIТНlщтва,

у то­

нараді в Будапешті бро IJOЗГ:1Я-

і ро- ронної Оl)ганізаl\ll

1Il1'<lТИ, Яl> відюlO, не є 6ВРОIІРЙ- ііі1llИЧИХ партій, ЩО Dідбрася у Договору.

РОКУ

СИ ,lИ,

оснащеНІ

paKCTHO-ЯДI'I)- передумов

в liар.10ВИХ .lоженнн

гарантування

ВаршаВСl,КОГО

ХУДО ЖН"ОГ" ІМ.) "рограма .Час»

25

ВIDТОРОК.

євро-

Перша

\l)0~ 13 ;~lii

;lI т еи О.

І~' горщин а ) Інф"рмаційн;, (М) 21 15 - . BeCIt~ ні аКОр.1.II» }\оНцt'IН учнів МУJУЧИЛl]' ща (Дніпропетровс"к) 21 50 Кіно журнал « Іноземна хроніка» 220()Чемпіонат с віту "l ХОI'Ї.t'Я США Ка­ НЗ.'1.а. (CTOI..;гn.rн. M)

Gr:P(311)!

програма

.Умі"і

В()ЛКОR

РУ~IJ»

еч.).

«ЧаріВНItК

-

ТеЛt'візіflНЗ

IH'IH1I3)

11 оо

ля.rJi>кова

вистава

-

('ОНЦ,е ».

ВІ1став а

ДIIТ>IЧ О ГО

тслетсатру . (ДніIlРОІІСТРОВСЬ>.) 163С _ Переда ч а, пrНIС В ЯЧl'на 25 РІЧЧЮ ви 1 волення м Хмельницького lli;J.. HiMN~I. ко.ФаШНСТСI.JI{I('{ з а гарбнш,ів 1730--

IОО-річчя

З

наРО.1ЖL'ННЛ В І Леніна «l д Сі і спранн ЛLНlна БСJ­ смертні» «В І Jlt.'I-tін . - rB0f!cUI. і hсріl.Шl1К білt.ШОRI1ЦI1к()і I1НРТіі» 18 ОО

нане

ВННІІ

;,0

,..........................................

НАША АдРЕСА: \1 М БРОВАРИ ."

і

вул. Київська, 154.

-

про І\О\lітет

афіша (М)

пр"блеми

і7 : Ю

-

lаЛL,на

СЕРЕДА.

2200

США

І

26

о о ........ оо

............. _

.._

співчуття

транспорту

раЙКО~IУ

ПРИВО.1У lЯЖКОЇ втра-

друкарн!

г.шбоко

співчувають

завідуючомv

Bi.:r.дi.l0\1

його

матері

.......................................................................,.; mтКІВСЬКІй

;

ФАБРИШ

ХУДОЖНІХ

ВИРОБІВ

імені Т. Г. ШЕВЧЕНКА

:

: :

НА ПОСТІННУ РОБОТУ ПОТРІБНІ: • • • б

Інженер по техНІЦІ

езпеки,

електрик.

~

За до в ідками звертатися ІІа адресу: с. Літки, Броварського

району, фаnрика художніх виробів імені Т . Г. Шевченка .

:

Чl~мпіОНJТ

-

чсср

-

;\:!<paitl -

К(НIЦt:рг

Косіи

:..ІlІса "1U.I1Ю

('ві;\

)

: : :

Друга програма Е Х~мінгуС'й

«Прощай

J'v\ультфілl.JМН «М~Ж~ » і «ПіССНIІКс:І I~ ЛІСІ », 18 'Ю r КвіТl\з · ОСlІов,'яю.~.IІ\('J «!ile .1UMl'HKO-Дl'НЩІІl<"

Сп е к т а І(

КIІ19"" >'ОГО T~alp y ІМ І <l>р"н,," «!lа добраНI'I. дітиІ» 2043 тнх . ХТО 1а кермом . 21 15 - А

-

СОІНЯ

-

Т31,ЛЮ

«ПОВІНІ)>> .

Прем'єра

"'

І,

20 JO Для

Ca~I ·

Н'ЛССIlЕ'J\

(М).

........................ о ................._ - - :

сНОВАЯ жизнь» - ерган Броварского районного

ІНДЕІ(С

комнтета І(П УкраинЬІ и районного Сове1а депутатов

61964.

l'азеТа ВИХОдНТЬ

трудящихся ((,иевской области.

у

в(второк.

четвер І

суОоту.

ТЕЛЕФОНИ: редакира 3·82. заступника редактора, І боти) І фотокореспоltдента 4-67, вlдпоВідальног" сек, вlддіlllв (партіllногс життя, промнсловостl, масової 1'0- І ретаря - 3·18, ВІДділу сільсJoКОГО господарства -4·47.

' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . JI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . •

БроваРСЬЮl друкарня, Київської оБJ!асті о вул. КИЇJsська, 154, Телефон -

............................

4-27. Зам. 892-6789

трактористи, кочегарн, шофери, ветеринарний лікар.

) {

ПРllііІІЯ1\1М на роботу надається житлова площа.

\ОI,t'Я

(Сl0ПОЛl,М)

зброя'» Тl'Лl'Сll е hТЗI<ЛL>. 1635 ІІа­ IlІа dфіша 170О «СлаlИl героя", "Р'lIl і » (Ленінгрuд) ІА О()- ДЛЯ дітеіі

І

БЕрезня

>'Jнік\'Л

nporpJ'VIa

іlН" р) м ('IІт~лыlг(l

1t ()()

Перша програма _ ТелевіЗІЙНІ НОВІІНН (\\) В Дli, IliЮЛ Ь НИХ KaHIKY~'1 101;) -- «Ш У 'І качі» Тслсклу<5 t Фрунзе). 11 ОО О ВОЛІ\ОВ «ЧаріВШlh СМЗР:ЗГДОВОJ'v

10 05

ШІ;ІЛІ, ІІІ"

I~O~1IIOP()B c)

(' ЬКОГО

CTY.1chta - Jзочннка Другий "уре ,\'\арк СИС1СЬКО Лl:ніНСI>К3 філософія «РОЛЬ народних мас і особи в іСТОРІі Особil і суспільство» ФіЗI1l{З ttIНТt!рф('ренціЯ СВІтла» (Дві лекціі). 2225 _ KOHIIC IJТ Кабалевс ького

В ДІІІ

(ІІКОГО Тl'леб а ЧI'ItНЯ

«Дорог а В Париж». ТОЛl'фіЛJ," 18 (Х, Б Чалий «Б а рвіtЮ!\ Ja Cllllil'vt морем» Вистава Ки івського п~атру ля.,"ОI< 19 10 Т ~ леф і Лl," 20'Ю ­ .lІа доБРJніч. діти» 2045 -- Екраll

Д

і

1620 «Піо1tt:'рі SI » ТСn(~ЖУРIН1Л 17 (Ю t __ .Gуд" СIlЛl,НІІМ. БУJll' СllР\lТНIІ\І'. S Дирекція. ~ (ЛI)яів) 17 зо - « По ІІІ , 'ІЯ~У сп е ці алі . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. заціі» (Харків) 18 ОО - ЧемпіОlld г сві гу J 'O~t·" СРСР - <l>іtlЛЯllділ (С1()I< - { ГОЛl,М) 20 :Ю Інформаційн а lll>ОГI"1 БrОВАrському ДОПОМІЖНО,ЧУ ГОСПОДАРСТВУ ма «Час» (М) 21 І" - ЕКСПС'РІІМС'ІІ ' НА ПОСТІННУ РОБОТУ ПОТРІБНІ:

дп\'ал І, нІ

(.\\ )

водіїв.

Д. ШУЛЬГА, міської пожежної

ПАВЛЕНКО МарІї Іванівни.

Тел е візійна лял"кова Вll с тава.

'lІа ,фі\llcl

Є П~llюв - «!Lвана ::t Гсл~~ С'rі{.'I\l dl,Лl. 16 -І.) 16:Ю Тl'лt'віJіЙllі но-

17 ОО

дотриманню

женням і для вс.іх

Івановичу з

смерті

(ЧаСТIІНd друга) ІМ.) 1200 На : n plIJ клубу « З олота шайба» Вс"союзні ігр" "іонерів J Х ">."" (казан") 1243 : _ Т"JleвізіЙНI вісті 1253 - .С" ,lрбl, : РС С llуб.11і(\I». Т"лефіЛl" 1 16 13 н,:

програма

С КОН"\lі>.1І

увагу

раптової смерті його матері ПДВЛЕНКО Марії Іванівни.

)Ііністрів

команд~'вання.

1 "іст а»

Іл"ф.

(тільців»

Наlllа

дня

Чемпіона І СРСР З бо ксу. Фіна.1 (Саратов). 19 .Мате Б"рш» Прем'єра телевізійного багаТОСL' рійн()

І

II}JO-І ЦЯП}

('\1араГДОАОГО

_

СХОД!lЛО

і

Друга

Телеuізійні НООIlН\! . (М.). ШКІЛІ)ІІІІ\ "анікул 10 15 -- Д~lH

(Часгнна (Ч . ). 1200 -Сто· ріНКIІ у.1юБЛL' IfIl\.. ЮІІІГ на (' Кll;Нlі .Педагогічнcl пОе'\lО» . (М) 1.34Г> Чрмпіонат сніт\' J хок('я СРСР Швеція. (CTo~гom,M) 1420 Телеві ,Ніні вісті 1545 Ilаша афіша 13;;0 Для ді гeЇJ Є. Кравчен"о 'кОЛІІ

_

20 зо

-

мі с та»

До

фіЛhМ У

(3 с~рія)

належну

протипожежної безпеки в авто ­ бусах і на території Випадон з автобусом. що загорівся, по­ винен стати серйозним поперед­

ч .lену. ВИКОНКОМУ МІСЬКОІ Ради депутатів трудящих Пав.lенку ЛеОНІДУ Івановичу з при'воду тяжкої втрати передчасної

Бро затв!'рджрно по­

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _1 _ _ _;;.-_ _ _ _ _ _ _ _ _ го

ти

ПРО~!ІІс.lОвосгі і тр~нспо.рту райкому КП України', депутату.

)IaЮТI, У :1ахідній Європі і на мо-І Варах, і НіІ нинішній нараді в ()борони і нове ПО.1ОЖРННЯ ПjJО p~x, що її О'~lИваю~ь, значні з6рой- БУД;ШL'lIIті. «Однією а основних Об'єднані збройні сили та Об'є:\НІ

АдміНістрації названого авто­ господарства необхідно приділи­

КОЛ~.l\Тиви pc~a"llii раііонноі газети «Нове ЖИТТЯ» і Бровар ­ СЬКОІ

дap~1 Д.1Я здійснення своїх іШI('- ТОК У ріIlI~ННЯХ IіОНфl'Р!'НІ\ЇЇ 6В- ~IOBaHi на да.ll>IlН' з,йцнення обо­ ською державою, але вони ТРИ- "вітні 1967

автопlц­

"'у числі .і в тал),зі оборони. На

ро:ши-

СIІО:lучені ропеЙСl,КИХ КОЧllістичних

-

в

ВИКОИ!(QМ Брова,рської міськоі Ради депутатів ТРУДЯЩИХ вне їОВ:lюt:: Г.lибоке співчу гтя депутату міськради, чмну міськ­ ВИКU1!l(Q\!У Павленку Леоніду Івановичу з приводу ТЯЖІКОЇ втрат!! - передчаснuї смерті його матері ПАВЛЕНКО Марії Іванівни.

напру'

іІ\('на обстаНОВl,<t в \:;вропі і в ус(,(/му світі вимагає від соціа:Іі-

ці.~ I:'Й.

Пав.1СНКУ ЛеоН\;J,У

кання такої наради, яка iiy.la fi іСТОРИЧНИ\1 МОМ('НТО'І в житті

на ~Іі\шина імперіа:lісти'lНИХ дер- стичні країни, які об ' єдна.IИСЯ з жав, СПРЯ~lована проти РЦЯН- м('тою самооборони у ВаршаВСІ,КОCl,l\oro Союзу та інших І\ІЩЇН, му Договорі, ВИСУНУ.ІИ ІІа нараді що йдуть по Ш:1ЯХУ, ВІ;азанощ' в Бухаресті у 1961) році програве.lИКИМ деніни м . НАТО є знtlj)Яі\-, му заоезпеЧСННJl миру і ро:зрщки ДЮІ тих кіа США, які fiачаТI. у наПРУЖl'ності D Європі. ці проріа.lістичних

що

постав л ена робота добровільної пожежної дружини. Первинні засоби пожежогасіння (вогне­ гасники) в автобу~ах відсутні . До реч.і, не було їх і в Микол Мехеда водія щойно врято­ ва'ного автобуса.

В І ДДІ JІОМ. НРОМНС,10вості

ТИЛІ КОНlСрстні кроки Д:ІЯ СI'.1И-

миру. Соціалі-

позиції дicTa.-нt да,1l,uшіі

заfJl'::~ЮЧОМУ

ного співробітництва. ВОIlI1 11a~li-

:.\

Ос(, уже дваДЦЯТh років У Єв- зміцнюються СИЛІ,

врятовано.

ФРН ві" ЇЇ Пl)('тен.~ііі на ТР, Щ().) безпеКIl В Європі . начальник ЩН'ДСТі1В;IЯТИ BPCI, Hi~leЦI,I;нii паЄ. ЄГОРОВ. (ТАРС). частини. РОД, BiД~IOB(\ від во.10і\іIlШІ в ііУДI,JlI,ій Ф()Р~lі ЯД('ІШОЮ :зnроєlO». редактора В. ПОЛОТНЯк. Заступник ~rчаСНИІ>И Пі1Рі1ДIІ D БУДі1псшті підтв('р.~и.lИ свою ПРОIІОзицію про СК.llшаIlНЯ заГі1.1"НОЄВРОП~ЙБр~ваРСЬКИЇI Р~ЇІК?~! КП УlкраїНIІ висловлює щнре

гої світової війни правите.'lі i~l- на cecfЇ ради НАТО в Брюссе.lі. CI,KUЇ наради Д.ІЯ оііГОВОР!'ПНJI пи­ неріа:Іістичних держав знову зра- Ця гонка озброєНІ, уж(' nfiїЙШ,ІаСI. 'га 11 І, ЄЩ)(lІІеііСІ,І>ОЇ безпеки і \IИР-

ропі діє НАТО -

вогонь,

приємсТВі 09034 (директор т. Орєшин С. П.) незадовільно

у 3вернеН'ні ;.\ержав - 'Учасниць ди ВИІ'.IИ"іІ.1И ве.1ИКIІЙ ін'Н'тн'с У Варшавського Д(/Говору, прийня- столицях 6ВРlюейських 'країн,

зброєю . Вони знайшли

машину

підтвердженням,

ЗА мир І БЕЗПЕКУ В ЄВРОПІ 11010

локалі,зували

Ця подія стала незаперечни\,

Фото А . Козака .

березня в Будапешті, ;шеРНУ.1ИСJl

вони

охолодили бензиновий бак. не допустивши його вибуху. Одним

()бслуговує 'Il0К}1пців.

учасниЦІ,

машину.

Вміло і організовано діяли пожежники. Протягом 2-3 хви­

~licЦI, сере д Jtагазинів діткі'вського ра;.\гооrrРlУБКООіП'У.

дrржав

автопід-

обстановку,

цять прац~.вНИІ<і.в спокійно спо­ стерігали, як вогонь поступово

мага'зин з місяця в ~ІVСЯЦЬ перевИlКОНУЄ плани товаРlУобігу. У соціа­ ІІі,етичному змаганні на че'сть 100-річчя 'з дня народження Воло­ .~Юlира Іллі· ча Леніна колектив « Лілеї » займає ()дне з Іпрові'дних

які

в

вивчати

що і де горить. не бу ло необхlд­ ност.і. Серед д.вору палав авто­ бус. В цей же час понад дВ":._

місце Іпраці роб.іТНИІії'В місцевого рцгоспу. І завдяки цим \Заходам

JIО.lітич"()~IiTeTY

прибуття

приємство

пр:щівнИІ;И сільунівеР)lагу часто виїжджають з товарами в 1П0ле на

Сі)! соціапістичних "раїн,

і вЮхати на справою кіль­

було

хвилин.

Після

ВСЮ увагу СІІ()ГО КО:Іективу Нwдія Трохи.",івна ,(}прямовує на те, щоб завжди підвищувати культуру обсл),говування ТРУДЯЩИХ, ство­ рювати для них найбільш зручні форми торгівлі. Ве'сною і влітку

бра.1И участь у нараді ного [;ОНСу.1I>Тативного

події

~--~--~-------~--~~------~--~~ . ...... . -. . .

---------------------------------_ _-..........----- _.- ----

!! І ~ І І

ШАНОВНІ БРОВАРЧАНИ!

J

В районі заводу торговельного машинобудування ВІДКРИВСЯ НОВИН УНІВЕРМАГ «ПРИВІТНИН». в я~ому Ba~! запропонують ШИРОКИЙ вибір промислових товарІВ. Ласкаво просимо відвідати універмаг «ПривітииЙ». Райспоживспілка

І

!

-------------------------------------------------------

~ -~~:~::=В::U=::::Ь:;::о::~::~-!

~ депутатів ТРУДЯЩИХ «Про запобігання захворюванням тваРНН на сказ» всім громадянам міста Бровари ПУНКТІВ провести

Броварського району, реєстрацію

Броварській з

25

і

встстанціі

березня по

20

які

щеплення

та

квітня

мають собак

ветеринарних

1969

та населених

собак, проти

необхідно сказу

ділыllяхx

!

прн

району

року.

~~~~~~~~~~~~~~~~,~~~~~~~

36 номер 1969 рік  
36 номер 1969 рік  

36 номер 1969 рік