Page 1

РІк видаии.

Пролетарі всіх 'Краін, єднайтеся!

Х2

УРОЧИСТИЙ день

28-.

36 (2575)

Минулої неділі,

ЧЕТВЕР

резня,

23

ДО

1967

~

~ ~ ~

ПІДЖИВИМО ВСЮ ОЗИМИНУ

~ ~

В

..

неділю

" ясюш

·

~ бvв

•• Поля .

19

радгоспу "

м аиже

коп.

менії і Есroнії.

день. ~

нізовано, і вже у першій

.....

половині

ЗО8СІ'М ~

МііРНО

дня

більшість

3

нала ОРГАН

жo,J.-~

переваЖJна

виборців

свій

вико-

громаДЯНСblКИЙ

обов'язок.

БРОВАРСЬКОГО РАПОННОГО КОМІТЕТУ КП УКРАІНИ ТД РДfЮННОІ РАДИ ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ

ної ЮДИНИ, почали ВРУЧ-~

·

місце'ВИIХ

С~різь го.lосуваlННЯ пройшло при великій ак­ Тlшнас~і, ДРіУжно й орга­

по~риву, і робітни)КІИ, щоб ~ В1~раТИl1И

і

р.

з «аво..

звільнилися від сиj,гового не

2

~ березня ~

" с'онячнии

·іРИЦblКlИЙ»

Ціна

ВеРХОВН1ИХ

'В,иборп

Рад г.рузії, Азербайджа­ ну, Литви, Киргизії, Вір­

БЕРfЗНЯ

19 бе­

ві,дбулись

(ТАРС).

Ену підживлювати озими-: :НУ.

Першого

t

f

дня

.. ~

в

PeUbKOMY

і Бер~ицькомуз

віміЛІках

у

поЛІ

JT

Мок-3

ра il1iO.}ti

11''/1

Про

J/країItU

працю- ~

f:~:'°B~::l>K~Hec~~= ~~'~~~~I

••

дО

tральні добрива на п.lОЩу'~ і

веСНЯНОI

стан ПІДГОТОВКИ ••• • ••

ПОСІВНОІ

компаНl1

1~:~~:~~e~~'~::E~ радгоспів «Зоря» і «Русанівський» гeKT3IP вноситься по ~

2)1

цеНl1нери

аміачної оелі,т-..

За

рі~енням. бюро

райкому І ГOT~BHicTb TeXHiK~, наявність не-

~'ри ПО одночу ~ '.".

ueHl1Hf'I")Y~ " ~

КП УКіраlНИ в УСІХ господа~твах району проводяться реЙДОВІ пе-

обхІДНИХ тощо.

Еозимі

870 ГЄ':{- ~ , _~

вих робіт. до

ряд

причlПНИХ

з~ло

знарядь

ке-

н~й догляд_ за ОЗИ"'.~МИ п~івам~,

P!BH~К1!1 ~адгоспу, головних спеЦJаЛIСТIВ І, зокрема т. ЯрмаШil

~арТійну

організацію,

Пlдж~вити ІХ на ВСІИ. ПЛОЩІ ПОСІ' ву МІнеральними дооривами. .,.

закінчити

зано розгорнути широке СОЦJаЛIС­

~каЛ'1ИНИХ Ісуперфосфату ... ревірки готовності рад,госпів і Проте в окремих господар- вжити наіірішучіших заході,в з Пераинtrі партійні організаЦІІ ~ Будуть пі,.1жив.lені ,всі 3 птахофабрик до весняних польо- ствах, бригадах, ланках є ще тим, щоб до 28 березня ПОВtlістю радгоспів і птахофабрик зо6.0В '.Я­ •

на

пл ()щ і

.

бригад

складу ~ейдОоВИХ

входять

спеЦІаЛІСТИ

ра-

істотних

Бюро

недоробленостеіі.

райкому

КП

Україии

.таРIВ. Радгосп уклав до ~ йонного об'єднання сСільгосптех- березня заслухало на своєму за-

Е говір з авіаторами, тож ~ ніка», працівники

Е

I ~

t •

головний

І. МІЩЕНКО, агроном

~

рад-

госпу. --

НАДПЛАНОВІ ТОННИ

діВННJtи

добре

І

весни

прагнуть

ПРОДУКЦІІ

~

Калитянська

t

Ерика

пта,хофаб-~ 18 бе-

достроково

t 'з • рез.н я, роз,раXJувала:ся . Едержав~ю по здаЧ,1 ВСІХ .ПроД)ІІКтlВ

j

'ГВаріинництва.

ЕМол,ока продаcr-IО

272 1'OH-j

.ни

п

~

.

"

при

плаНІ

шості господарств

~

кий урожай

t

більше

I

ЗШЦnНІІЯ,

м'я-~

при" 3

і

ри закінчують ремонт тракторів, проводиться яровизація картоплі,

Е ~

остаточно

свої

перевіряіоть

КолектИ'в ві1Jlни!цыо'гоo

ЕЯЕЦЬ

-

с,ільсЬrКОI'(}

Київської

ГО,СlПодар·

обла:сті до-

'К}' іІІ() ilIір()~&ЖІУ державі моло-

ка, м'яса і ЯЄЦЬ.

До к1ІЩЯ ~аj)Талу гоопода'РlСтва 05лаrті ще продадУ'ТЬ 12 ТИ,СJ1lЧ ТОІІН м(}аО'ка, 15 ти-

сяч l1(}H~ м'лса

7 М'ільионіп

1

'Штук .Інщь. ==========11 ~ Вчора

відбулась

перша

на

189~

депутатів

трудящих

СИЛ

(оди-

... І викона·..

«Завдан­

ия місцевих Рад депутатів тру-

3 дящих ..

Тваринники і птах'івни- ~

• ШКО,.1УЮТЬ

се­

сія Броварської районної Ра­

ди

райоиу

по виконанню

постаиови ЦК КПРС «Про по-

,'Ііпшеиня

~ки запевняють, ЩО не по-3 селищиих

~

ССilJ:іаліСТИ1{не

їх відправлен'о B~ обговореио питання

.lV!агазини столиці

~

~

роботи

сільських і

Рад депутатів ТРУ-

• Головою виконкому райради

t ють взяті зобов'язаlННЯ в3 депутати обрали

т. Білоконя

Е на честь 50-РІЧЧЯ Радян-: т. Товстенка С. І., секретарем ~

~

cыоїї вл ади.

~

А. МІРОШНИЧЕНКО,

.. ~

редактор багатотиражної газети сЗоря».

~ j ~

..

слід

організу,вати

харчування

ти вагончи,ки

робітників,

гаряче

обладна-

та кім,нати відпо-

овочевих

КУЛЬТУР, в'язан,j

Бюро ,райкому

KoмOUHaTY

взяти

поліпшен,ня

активну

роботи

участь

сільськнх і

і змен'шения в ці дні ще і ще раз перевірити роблені діііові стимули м~ально-

партії

зобов'я-

го . і

м.ате~іального

шини, кожного агрегату, перегля-

ро5IТНИIОВ.

би з ураху,ванням пересІВУ загио-

НІ

нути робочі ПЛ3lНИ ве~яної ci~-

лих

озимнх

посівів

.

заохочення

Парті'й~і організації 30~В'ЯзааКТИ,Вlзу,вати

найбільш роботу

maC<>BO-ПОЛIТИЧ,НУ

під час польових робіт,

продуктивни'ми ЯIРИ'МИ зер,новltми. мати КОН'Кlр'етні п.1ани, оформити Добитися проведення сівби ран- gідпо,ві,!l)lУ наочну агітацію. Вес-

і~н!иі, CRelP~lO'B,a

ніх культур в найстисліші стро-

ки.

H~ ювілейног~ року мусить ~ути

ВІДзначена

ПJднесеНН!lМ

ПОЛІТИЧ-

З метою забезпечення високого ної і тру дової активності всіх врожаю зе.РIЮВ~Х культур слід РО~іТНИКів в КОЖltому ГОСfюдар-

rpa'll'Y-

повсюдно

оргaиtзувати

старан- СТвl.

U

U

РІК ІІ' lІТ ДЕСЯТИИ, Ю BI~,1 ЕИНИИ

Х

а

.

• аР'I\'І.ВС!,КІ)}ІУ

.

Зі1В()І:\,1

«І'\Лelк~роваih,\{аIШ» .1\l~1II. в . І . Лl"н,t,на 'НЯ

з:аlкі,J{(I~ПО

ВI!'ГlIТО,ВіІен-

'І1)їрБО'Г~IІ(1ратора

'І1l'rя'Ч '!('і'Лliва'т

ДЕС. На

ДЛЯ

бе'реJі

в

ТIРИI~та

3'.. wj,JiBcы\оІ

Llцр-,:(аlр'j

почаЩJ>СЬ БУ;J)і'вНlЩТВО наИrfi';,тьшої тешюв()Ї е.l flКТРО ста IІІці і

в Узбекистані. Ії П(JТУЖН'itc:гь 4,4 иільиона кіл І) ВаІТ. Пали-

ВОМ Д.1Я неї бу;~е газ Буха,рСЬІ\ИХ

*

IЮ;l;О,ВИЩ.

Першу 'па'ртію ПРО;\}1Iщії Д,.1Я ,1'ітри ,бі,.lьше 25 ТfFСЯЧ . . . ПіІЛЬт І n(}стI(}МчИ'!ОВ в'ц-

1

tНльших

на

У'к:раїIJЙ

ко,н'С!lРВ-

йо'ні,в

УМОВIfИХ

ни'й заIВОД, іввед!'ни,й в :~ію у Ila,'1'!Fcblko-днmровсыо'lуy ра­

вів ІІа рік.

ЙОlні

мрш,),

3,IJПОj)!ЇЗЬІІЮЇ

оu,.rю,сті.

Пїд-

*

У у

банrJ;{

1\ 011 С !'<р­

Ле'н'інаl\зні

пущеlНО

ВLpr>rеиі:і

фд'Uj)ИlКУ

П1jНfЄМIСТВ() ~Iaє о'б.'І,l]НМШЯ Д:ІЯ

ГРе<6інної

в Иlро6н ИіlJ;ТВ а ОВГJче'вих та фР)Ч;'110ВИХ "'ОIllС~ІНЗ·:В і сок'·іВ. ~'('i виро.БНИ'lі процеси тут

ВИj)обlНіИЧ'і ЗОIВaJНі. lї

ча~ться Д.ТЯ IJlри'Котаж:нкх пі 1-

~lexalfi30BaН'i і1 аВТС'ІаТIМГlвані.

ЛРИЄ~ІСТВ.

ЙfiГО потужність -

65

м;,.'ІЬ-

ГісшЬ Сfil\\одіялЬних

ПРJFЖ1і.

ТУТ

QlСНОЮlі

ІПj)(Щ~СИ а,в 'Г(;І\І ати­ 'П:РО,J,у'кція IПризна-

(РАТАУ).

-

fiрmисmll~

п:рав.и.1а в ма:га'зИіIИ фа5риnа

;rиrЯЧI)ГО

1\;1:

верх'нього

ОДЯГУ,

ЩО

1'n'РИ.lась у В;;нниці.

*

У ДніПj)оопеГРОJ;'СЬІі}, 'СТВО-

Р,Ю~ПЬСЯ

завод,

який

ЩGР(JI\JУ

ВИ':'О'ТG'В'ЛЯТИI'lе понц 200 ти-

{' яч 'ДЮlашн~х і

1ОО

гаJОВИХ П.1И'Г ТИlСЯЧ &(цонагріва.'ІЬНИХ

1\ f!.1l!!I СІК

виробничі

,ЦЯ

ванн.

ПРГJЦеси

Тут всі·

механі;зую-

дящнх»

~СОціалісl1ИЧНО~У зм,аГ3lНlні~ П. П., заступником голови.­ t t •t :

керівників рад-

борі

1>

'ПlРО-~ ПЕРША СЕСІЯ РАиоttНОI РАДИ

б

Бюро

звернуло

u

осо ЛИlва.. иадцятого скликания), иа якій

:тисяч штук більше. •

значить -

С}lпеj)фавфату. ~..

РllЗГ()lРН'УВШИ

.. 3

~гaTO ПРОДУlщії здано по-~

завдання,

а

хї,м'іЧ:IЮІ1О

C'l1POKtJB'O виrк()на;ш пла!н перШQ<ГО ,к;ва'j)!Талу пО'Г()ч,НlОО'О ро-

Ба-~

увагу

ВИlрощеНIfЯ

публjкИJ шостиМ надплаНіОНИ:Й ешеіFOН 'м'ilн6j)8:лыJlиlx ,~oGPlffij. Д(Ю'l1ро-

~ ІШКИ Богданів'ської птахо-3

-

кукурудзо30-

5

ДО 'ПОЧа11КУ в'есняНlОЇ сівби в,j,lllПіj)ruвИlВ IN)J]fOClII~ і раДfоспам рес-

БОГДАНІВЦІ ~ .. Тиждень тому труді'В-3

~Haд

роботи

НОЛГОСПАМ І РАДГОСПАМ РЕСПУБЛІНИ

~ ~

~:rYKTiB тваРlинн,ицтва.

до

директор птахофабрики.

державі

ЇЇ.

УКіраїни

Все це в розпал польових робіт, рощенню раНініх овочів.

інших би,

Д~В'НИІКИ

D

КП

готовність до роботи кожної ма-

заВ)Jан'ня,

та

уточнюють

С'l'ва

рапортували~

раіікому

врожаЙ,носгі.

кукурудзи

~

~про дост'роко,ве п'и'конаIН-З" Еня квартального П,lану..

неа і дрє-

ку.1ЬТУР. Вони

ка",roплі,

~

ЕпродаЖJУ

досі

н~задовільно відділку, бригаді, польовому та-

я,ровизація

селищних Рад депутатів трудяЩИХ». Всюди ПОовннні бути роз-

~

фабрики

тут

картоплі,

П,роводиться

Керівни~ів і спеціалістів радгоспів і птахофабрик зобов'язано

йдуть роботи на

В. КУДРЕН,КО,

~

ЩО

Ви-

які не за горами, може пркзвести до розтягувакня строк'і,в сі'в-

повним ходом

~

ЕРАПОРТУЮТЬ Е • •

доповів п,ро насіння

парниках. Укомплектовані механ,ізовані лан,ки 'по вирощуванню

з:тамо не;_ А

:

підготовлена техніка ників рільничих і ОВО'lівницьких

ве~ни..

сільські Ради, на що вказав ЦК КПРС в своїй постанові с Про

на ~

~ раз сто'l'ть 1ОО б!IЧКІ' В.

Р;О­

яким тут і раніше не прнділялося належної уваги, особли,во ви-

3 льuваного

A.~

польових

крема, не вистачає багато механізаторів для двозмінної роботи.

3.\lагання за гідну ЗУС'ТIj)іч 50"'рrччя ВеЛИllNIЇ Жuвтне'в(}ї ,соціа';rістич'НlОЇ 'Рelіи.1юціН, ТРУ-

~

являється,

готові

~ меІIІllе 70 ТОНІ!, ЯЄІ'Ь - ~ ~ ~ ~ •• 45 ТИ"5ІЧ Іит'\·'к, м'я"'а - ~ ~ J '~ t:) ТОІІІІ. Н," В"І' ,'ТГО"I"В"lі за- j

;

Т. Ярмаш

готовність техніки до весни.

тиріччя країни Рад, механ'ізато- саджалок. € й інші недол,іки,

ДОСТРОКОВО

"

«Зоря»

до

всіх сільськогоспо- монтовані 17 тракторів, 3 картоп- серііозну лесаджалки із 6 'наявних, не го- госпу на

Е~,~~:~оаЛ~~~П"l~~~~~~ п~~~ ~ДYKЦI"I·. МО.nока ~

на

Відремонтовано 39 бригад з. тим, щоб вони мал~ панії радгоспів «Зоря» та сРуса- траКТОРІВ ІЗ 47 н~явних,. полаго- змогу УСПlшно виконатн в~яТl нівськиіі». джении весь ПРИЧJПний Інвентар. зобов'язання на честь 50-РІЧЧЯ Головний інженер рад:roc.nу Однак тут невистачає 200 тонн Радянської влади. В кожному

~ ково вwко,на'lЮ з.а'НДalН!НlЯ ,першого юваІУГalЛУ по ВИ'Р(Jбництв

віДПlравщпь

змагання

чинку для працюючих в полі. В розв'яза,нні ЦИХ питань зо60-

До кіlНЦЯ цього МІСЯЦЯ наші тваринники вироб- ~ лять

висо·

тич не

значне поліпшення 'Парникового господарства і взага.1і

Єlр,ш'ого

800 ері В са ~ цент!! плаНl 500. .

вибороти

товки до весняної посівної кам-

дарських культур. Змагаючись за гідну ЗУСl1р,іч слав'ного п'ятдеся-

tкварталу 260 тонн, ЯЄЦЬ-:-.. Е200 'J1ИIСЯЧ штук, або В,.1ВI-3

:qi

і

сільські ТРУ-

,підготувалися до

всіх оільсько-

машин.

В радгоспі «Русанівськи~" де- ботах серед механізато;>ів, роБJТ­

редакції рай- сіданпі питання про стан підго- що краще

3 газети, народні контролери, ак3 ти,вісти. Наслідки першlllX перевірок показали, що в пе;реважній біль-

t незабаро,м над ПОЛЮ"ІИ Е з 'являться КРИ,lJті ПO'l\-lіч-" ~ "б б' .. н,иКlИ ХЛ'1 оро ІВ. ~

ремонт

господарських

21

-

т.

Різаненка К.

А.

Розгля-

нуто також інші організаційні пнтання.

Детальний звіт про роботу сесії буде надруковано в наступно му тя».

номері

«Нового

жит-

*

БУ;~]IJНИlJjТв.о П!lj)ШОЇ чер­

ги х'і~:](G-фаіJ)мацевтичного за­

ВОД)' заве,ршено

у

IfовtJКТЗ­

H~ЦI:>КY. ВИ'дано велИl~У Ш\,Jугї,ю НОВClкаї'ну, ЯКИЙ наді,сла.но У Г~І}І)ЇЧНИЙ В'6Тнам.

*

IПe'j)ШУ паj)тію М'ЯC'lІИіХ консервів видав (};r.ин 3 най-

НароД'ний

театр

50·,р'і,ччя раL'J.яlнIсы'оїї «ПР>З\І!да».

полта,всыогоo MiCI7Ko.ro Будинку :<ультури д') ВЛЩ],ІІ ПОСТаІВИІВ спектак.1Ь О. Коprн.:rЙіЧj1ка

На ЦЬОМУ фото ,ви бачи're Героя Соц!а.l,іСТItЧН<УЇ Пrаці дpalМa­ П'РlJ'а ОлексаН'д.ра Корнійчука серед arртистів Ha'pOl.1lHOI"O Т€IЗ'Т'РУ.

. Фото П. Кека.lа

(фО'ТQlхрОН,їка РАТАУ).


БРОВАРСЬНОМУ

У

відділі

фіН­

задзвонив

серцях залишали Ниїв. Від Н-сьної дивізії, котра всту­ ПИ.1а в бої під столицею, після тяжкого, тривалого бою залишилась жменька бійців. На світанку фашист­ ські танки разом з автомат­ никами ввірвались на бойо­ ві позиції наших військових частин. В останні хвилини бою ГригорІю Нараказьяну

теле­

фон. На проводі Ниїв, міні­ стерство фінансів. Просили розшукати Натерину Васи­ лівну Соловйову. Ноли працівник фінвід­ дІлу повідомив цій жінці про те, що в готелі «Моск­ ва» її чекає Григорій Ге­ оргійович Нараказьян, від несподіваної

звістки

ЧЕРЕЗ

Швидко зібравшись, На­ терина Василівна поїхала на місце зустрічі. Нарада в міністерстві ще не закінчи­ і

чергова

по

всі

заснули,

по

ші

вирішили

всю ніч, орієнтуючись зірках. На СВІтанку по­

бойові

штаб

віднрити

товари­ моло­ таємницю. Іншого

Ві-на-Дону. Григорій

дій жінці ВИХОДУ не було. Хто знає, що чекало втікачів. - Хазяєчко, - тихо по­ просив Григорій. Підший­ те, будь-ласка, прапор у під­

трапи:JИ до БУДИНI\У .1IСIІІI­ ка. Нашвидку l1оснlдавши І взявши їжі на дорогу, по­

прямували далі. Боялись погоні. Перший більш-менш тривалий перепочинок зро­ били в Пущі-Водиці. Щоб менше привертати до себе уваги і зберегти

кладку

вовано

поверху,

разом

з

командиром

комен­

прапор

диві'зії.

Григорій

запита.1а

Антон тись у

вирішили ЦИl!'ільну

Григорій

переодяг­ форму. В селі Жуківка Березанського району у цьому Ім допоміг КОЛГОСПНИК М. Г. Фещенко. Декілька днІв воїни прожи­ ли в нього. А потім-зlЮВУ

полону

і

горнув

шовкове

неВЇіЦомі

шила

ПРОСИВ Натерину Василівну пройти в кімнату І ОСЬ две­ рі відчинились. На порозі

дом

стояв

НИХ

Непогожої листопадової ночі у вікно Натерини Со­ ловйової на оnолиці села Недра постукали.

попереджена

прибуття

гостей,

ш;просила

даря чали

про

ввічливо

почекати

названого

госпо­

номера.

СХ\>ДИТИСЬ

По­

учасники

республіканської наради фі­ нансових працівників. Сусід Нараказьяна

по

високий,

номеру

за­

і спрагою, їх гнали на захід Ночували в наспіх зроблених загонах. обнесе­

сивоволосий,

але ще міцний чоловік у ВіЙСЬnОВОМУ І\ашкеті з буке­ том

квітів

Радість

у

Ще мить

гру­

Рятівнице

мовив

і лю­

-

моя,

Нараказьян,

змахуючи

сльозу.

І

26

ро­

-

ви­

Спали втечу.

дротом.

про в

те.

що

будь-яку

'VIоже

не

ворог

крадько­ спогади ...

потрапити

давала

в

спокою.

по черзі. Мріяли цро На 25 день ця мрія

військовополонених і лись у ближньому

Це бу ло в 1941 році. Ра­ дянські війська з болем в

схова­ лісі.

СЕСІЯ МІСЬКРАДИ ВідJб~"'І'аIСЬ перша сесія БроваР;СblООЇ \li~blKOЇ Pa\.J.II деП'У'ТІЗtI1ЇіВ l'Р,УДIЯЩИіХ. «Про

по

Об,оворено

3 ЯІВlдаНlНЯ

ВIІІКОlІ'аНіНЮ

ШiJТaJНІIІ'Я

м ,СЬКІВИКlОН1КОI\{'У

соціаліСтиЧJНИХ

зо­

бов'язань 'на честь 50-рі'чч'я Вюи­ кого ЖОВl1IfЯ».

Погім 'раwля'нуто

ПІІтанlН'Я.

оргаlНізаlЦ~ЙIНlі

ГО.1СilЮЮ

B,IIKOНlKO\fY

міськради деnjїа,т,и' обра.111' М. Г. НаріЖIНОГО,

С.

Д.

І.

ЗЗ,СТj1ПIНИКОМ ГОЛОВІІ аксюту. ceJoJ:J€ТВij)eM -

Г.

АнікеевІСІ.

Члена,\l1І

~IIIКCIH­

КО\ІІУ м\сы;р'а• .з.ии обра,ні Т. Г. К,а­ ,111'НИJченко. ,в І. П.1ескОІНОС. О. Г. ЧЗlїі1(З, Л. [. ПаlВ.1·ен,J(О. [ ,В. Бе­ сє.д;кі,н, О Б. Лев,і.н, К. С. ХРЗI\I­ чеН'J"О. Г М. ГРИЦJII'К

Обрз,ні ТЗіКЮЖ ~ОВИ постій,нНІХ КО\f,'сій: П. Я. Боmtар (мащзт­ 'на) ,В. К. Чзюн (бюджетно-ф:­ наlОСОВЗ). Л. Ф. Пож}W:ілов (ІПРО­

МИІСJювості. ТРЗJНlOООptrV і Зl9'язку), В. І. ТуlР'СЬКИЙ (н'з,РО;JJНОЇ ос.віlТИ і ~ультоові11НЬОЇ роботи). S. С. ПоліНIІ"ев,ИlЧ (оха::ІОаи здоров 'я і СОllза,(}езпечеН1НЯ). (ш.1Я·ЮВОГО

)'ІСТ'РОЮ) •

Л.

Б.

Осовець

6ущі,в-ницт,вз

Г.

Ф.

і

Лоl')ко

б.~аlГО­

(ТOIp'г,~в.i1i

Ми

ПIlIНl.'LЮР'3

(IKQ\I,YlИa.lblfO:'O

даРСl1ва

і

поб\IТClВОГО

ваIШI'Я),

.\1.

ціа,.lї<СТIІЧНОЇ

В.

гоопо­

обаlJ1ГОІВУ­

БЗ,;J'ташевич

(00-

ХУДОЖІні,х

Літ:кі'ВlСI>IЮЇ вироб)в

фаlбрИl!{И

імен,·і

Т.

Г.

і

Дllil

новими

а

11

I1

там?

додому.

Натерина віДЧlfнила две­ рі. Зайшло двоє з довгими бородами. брудНі. втомлені. наскрізь промоклі від дощу.

коли

роз­

жінка

зошита.

на

із

за­ уч­

якому

хаЙ'1113JНОЮ Гa,peНlКlO. КОЖНОГО

року

ha Illі

НЕЩОДАВНО

(ІГМО'ВЗ

НОІВажеIfИІМИ' пзЙОВнк.~в ПJЮ діIЯЛЬ-

ність за минулий РІ»к. ЧИІМ була х'аlраIК''ГеІр'НЗ ця lII:IЯл.ЬІН,ість? Haoal~перед. n01IIJlt'J\lOCb на ШlфРН ilе;>еКОІНIЛМІВ'у' РЇІЧ. ~,чни<й !l<Лаlli' това'рооІБOlPQТУ ,ІЮ; торговельні ус'І',а~ІСІВИ !l!икона.l'И в сереДНЬOl.\lУ Н'З

[09.9. по комісіЙіній

на, 107,7.

іНаЙlкраще

roргіsлі

ОП'р'аlВ·ИЛI«:Ь

даНIН'ЯIМ ,раЙ)'lн.:IІ,-ермаг

ІЗ

8а8-

('ГОJЮВ'З

т'рудовими

ПоJ)<ЗIВЛЇІНlНIЯ

днів радянські вої-

лась зустріч через

в

ни пробирались до своїх. не­

юрист,

сучи

разом

дентського

візіІ

лист

з

прапором

,цРУЖИНt1

бійЦІ!.

ди­

райкОІМ'У

I1'р,офапі'JllКIR'.

За

успіхи

бухгалтер фабрики.

ТЗlюе

ст alНOBlIJЩе

,..

ПЛЗIНу;ва,НlНЯ

ропостзча!НlН'Я

ВЩ€ТЬСЯ

'П'РИЗd!Oдll'ТЬ

д,о

ПОli;JI:611IfХ това,рів.

і т.ова-

пооаі

у,вз-

ооревнтрат

'l<'pИIТШ<УЄ

ЛIИІКІОІднмерсЬІКОro

тури в обс.l~Г()lВ'УВa.fl1н,і lНасе.'1,е.НIНlЯ. ТЮ'lер вони БС-;JЮТЬСЯ за ЗІваІНІНЯ К'С,ler"ти,[j\- кс,М~lніСТИIЧIНI()Ї п'раl~і На фото пра~ilmи'ки магазИІна

Валентина Оврамівна Печін~а та Антонінз Петрівна Шовкун вJ'д­ ПОК)lПlJJЯIМ

Фото

товари.

А.

заводо­

респондентськorо

пункту.

Ke;>i:ВH~~B

poбarooпilв

оБJDCГЮЖIІIВОПI"'!КИ

ДОС!а:&1'ЯЄ

~).'J.l-_

бр ЗіН і ТОІВ<\РІІ через 1~, а 'ТІ() И 2;)

,а І діНіІВ; що з 'Цієї бази в'аvккю одер­

П'р!ЗІмi.нuIя мст за низьку lКl)Мb'ГJ1PIY 'ТОJJlГЬвлі і ПQРУШ€'НIНЯ а>О3І10РЯUllКУ д/НІЯ. Погапю ~РЗІЦюв,а"а, '1'0рік ЗЗIГ()"N(Оl!!ГOP'аl (іД'Иlре!<ТCtр'Т. По.mш'!ІІІ'НЙ). Вона не СТ\ВІО'ри\па пО'11роібнlllх 3аІПзсів ~З'j)ro!llJlі. овач:lВ.

жа'flf ~lКi ПQ'Грі~бні, ТОВЗIРИ. ТЗІ\І бе?це рем о !fHO м,ожуть акаіЗ,аrrи. щд;юреслює за,В\lаг з Погребilв '1'. Яlку;ша:-«Ва,м Iне по­ ложено!». Через це <не ІЮЛОІже­ ІЮ» Я lНе прща,в. торї'к ЖQдJН~О

ТО!ВІИЛІ(\.

зо\н'ного

3OIКI)JIeMa IКЗI!1Уcrи. А те. що загоIПОГЗlllIQ

:Юері<гає.

В ІДРАДНО.

щО

В

ro,prовельнз

районі з POIКlY в . . Т "~з р1К 3ip<JCТзє. ЩО В~дJх()д'я Ь У "" -

ЧOJlооі,qого

чи

ЖIІНО'lОГО

деМ1се-

ПЗlJIiЬт,а,.

Тlретє це іІ1WЗiН-€ збереженІНіЯ ~атеріаЛЬНИIХ ціlНlноот,ей lкюоперзТИJD'Н'ОЇ ffi1JalCHocri на базі і QК1ЛI(\~

ЛЗІВКІІI-ЛІРИ1СТОСУ'ВЗНIКІ~, да.х маlГа-ЗИІНІіIВ, в рез)'льтаті чого

.

з

наТОМІСТЬ 8оИ!рОСТЗЮТЬ

.

QВІТЛІ

~ax. свllтиlлыому.. БОГД;дН'1IВaJJ1 1 в

ІНШИХ 'НЗСeJI<eldНІХ П'J1НК'Тах. Разам

КОІЗаІ\а.

ТОВЗ'РіIВ

В ЗВ'ЯЗКУ з цим баlГ,агго ~и: сТ!упзючих,

тому

ЧИСЛІ

І

рев.:,зіlЙ!нз КОІ\Іісі:я. р.:зко 'КРИТН1КУ­

Іва/л,н ІІІІРЗІВЛШІ'НЯ Р,СС за ,1і'бер.а­ лі':):.! і rтОТУ!J)а"blНИlцьке стаISЛ~НlН<і

ідо KOJIW11llН'bOГO ,~иреЮ()lра ,міСblК­

lКіООтОРІ1У

3.

ПЩ.1МТИМИ

О. YCI~K. Korr,pa з

,РIQзтр,аТIІ.1а,

і

ПIр<IІ-

вда,:.1нюа,а,lЗ ЧИ\{lаl1lі суми ,грошей. на

ОЮ;J,е-\lі

товари

встаНОВЛlЯJi'а

(~н.OIBi» ц.~ни,. 3аlвищені. ЗlВlllчаlЙIНО.

А ЩОО 1I'I"II'XOBaIТlI. о'чеВИIДIНО, ще "

б:льші ЗJЮЧІВІИ.

JПОr.:ь з

коопто;>-

гі'!щLВ IВlIІОчі ВIDКРЗІВ з б\ "(,г-аЛтє>~їі

паmи, з ДОКУIМ€1нrrз,ми. - Про неблзroпо.лУЧЧIЯ ІВ ІКЮОП­

поган.і,

а.'!е

ШКО\!І.~.

дея'ки~

ТQРГОFJеЛЬRИIХ

ба,зою

,раЙспож.ив-

за

ЦК\І

r-J

робкООRУ

з добрсп-о .:J,И'ВІЗ, ,,!Оже

пn.и.йтн lВа1Гоlt оклз. за~.е з 1'. rOmI борошн'з,. одержа,ного

зою. _

жод'нСІГО кіЛОIlP,аIМІСІ.

150 ба-

Про ,8Iit:I.cY'ТIHЇCТb чіТКQ:-О ПI()jJ<ЯД-

р.о6оти

баз",.

I1РО

слз,б!<:IfЙ

сві;J.ЧІІIТЬ

й

те, що lю,'],і~в, баlЗИ

нЇ!ЯJК,не до!1рОСIliШОЯ

рCйllеІЗТи

то-

QП'раmlИМ фасаш,ом. підкреС1ЛЮЄ Iliaj)И 'П() .нзселен'юх "унюз:х . .гцтДОПОВЇд!ЗЧ. ПФИХОВоа.Нlі іСТО11Ні не- вів. в роБІкa<m забцрзlЙrre. дороб.пепюсті. ЯIW н,е прН1КJЮ. а в А ДОСТЗІВИТИ з Ilortpeбitв у ЗооиТООІК,ЗІХ

бу-

ли Пl'J;>ебо'ї в ТОjJIГі'Блі ТЗі\'ИlМИ' то· Ба,РЗI\IИ ШИ:РВЖНТ<К'У, як сіль. хл:6,

гас. сір.НИ1<И. Ca'vle ПjJО ц.е Й писа.1И ПЗlйовики в р:зні інстанції.

саме

преса

за

це

й

КРИТИ/К\lвала, н'ас

Шепrrl)lН.

з своїх пU.ш.е.-.1ИХ. Уже са'\lб

з60ру

роби.ооя

MalВ наIOТЮІ;ЮЖIlТИ, з

І\{етою

.до

акт

ЩJИ;крити' 3.1'()Г

ВЖИ!ВЗі"Н1Я. Проте т. СТаІВlІВІСЯ M01B:fmB.

Ф

о \lін

ЦЬС\"О

Р:lf.:lберг поб • Д .и аИl :>I.~e

І! ТОIJltіl~lJIі це НОР'~ЗL1Ь1не ЛІ'"",,(І'П"ИЯ ' с ' І В .. за .1а"ИТII в .>

з,а'ступ'ни·· їхав 'ВЧ<ЗіС!НО не ОД€I))'ЖЗіВ.,."J'" n 11М в ~"'"QП~ЖІІВ'~П' _. И ~. Б"ельTiIIНle: lІІ'а aiдJ""""" СвітнльніlВСblКОГО () И V\Joi. v I~', . .',.. • '"'

К1CtН11P()JIb нЗІд РОЗП<U:ЛО\і товаlріlВ

щО

ра'Й·онІНОГО ПРСЖУРQ;>а т.

- УСІІІ', ше 'ран:ше по,га,ша,llаl розl1;1,а l ти' ш.lIЯ'Х';'М збору «J,ани,ни»

рішнй, В того козирі. Пе"еXJlliаSlвн!ще. т 111\1 с а1\1[:1\1 ,.. е Г.1И1 о~ше ПІВ десь ма.шllН"-', flр'иіха.в ІНа' ба.1еГЛIІ1М щ '] 'ерж" н к~'шеuю ЗУ ОДе'j)А<ЗІВ товар. Не Пlри-.... ~IВ 'у .-п п. А" П'ро "·е InCIВОРИ'ТЬ

I\IejдООДetр.жують юу

Цифри в серед,ньоіМУ У н,ас не-

П}1Скають

кореспон­

В. КОВАЛЬ, лабораторії, керівника ко-

заступник

"етерпи- спі.'JК!И. ПРИJЩИП таки.Й: хто хиrr-

міЧlНІ3 ,~~CYNt.

"ЮГ0, що :rюди

НОВЕ ЖИТТЯ 23 беtJе~ня 1967 pO-K~.

років.

Д3I.~i голова. П'РЗIВ:I1ЇIІІ'НlЯ lРаііюrю-\ м:сть 2-3 ~'HЇlB центрзльнз ба~а ЖlІІВІСПі,1І(И

Д.Л

ну обму.гоВУ'ВЗlНlНIЯ ІНаселе.нIНЯ. До

2

26

комбінату,

начальник

СеМИIПО.'l'.к~g,СIiКОЇ IIJl'аlхофа6РIltКlИ'. місь.к,е QПОЖlІІвче 1'ОвариСТ130 (голова т. Яюю) _ !IIJIа'н Що ж на,й()мьше неIfЮКСі:'fЬ . .... .. ТИlХ. Х'ТО ,бр,ав ,""'a~ .о. ооговоК!ОІ\lI:СI'ИНОI 1'Qрг,вЛl В\іКJOlНlаJЮ ЛJИJ ' ,,"" D ~ ше на 65 n'POll-eнrrі'в. Не :ювсі~ ,ренні доповіді. в обroВОp-eн1tl'і ",",З/"",L~~-l "l/Я" Л blн ост І' ра·~ll опобл а,гопо..тучно з I~RКо{)ІІ,аlНlНЯІМ ПJla- гооп"'" ,..-""'" ... . о.__ .• Д . ЖИIВОПІ·.mvн ~.~ ~.Dl·~НИ'~ п","';~"'. НlІВ ТЗІКОЖ У Dt:>II'IІІКlИ І!ІмеРЦІ. ~= "'" =" 'Л ... ,........... Л' ПQ-П"''''ille. н"'''rIllНОМlplllИIЙ ""0'3110ГОГО.1ев.:.. С' IВІПIІЛЬ1НОМ'У. /тках. ""І' Ч,.. І'

ФОН;ДУ З>З'РПЛЗТIf і погіршення ста-

куль-

во­

сіЛЬСbll<И-Х Ра·д. д06риlЙ п»!iКlЛЩ!!. ТСI;>зі ,()JIoвi праIМ:ННЯ т. П)JI~Н­ В llbO\lY ПИТЗінні ПQД,аІОТЬ !Кері'в- бері'-У ще Іранvше ;QИ'I1Н'аJlізували.З-arrе наЙlбі,л,ьше «ззсипалось» в IfИ1К'И 'Р2l.:t1I1OOпу «Лі 11Кі,осЬOOИlЙ » і ГClв,орить З "f,JJlИlб)1НИ заст'уill\Н!l~К

гу.

виroкої

що

МіЩЕНКО,

пункту

теж

M~IГY (т. ТолОЧІКО). Р'усан'иВСblКorо Cil7Jb\la IГ S (г. ПРIlEМlНIЩЬІ<ІЗ,).

r~J маlllа, СТИІХЇЙ'IІ1З ро'60та, в овою чер-

добаЛl~ОЯ

одно­

Броварів, до­ І ОСЬ вІдбу­

керівник

будівного

радян­

котрий

бойові

адреса

Виявилось,

С.

,перехїІдІНИ1Й Чер- чаХ. ~И!{У. К'ЗIJШ'fі. ~еМl!D"?Л-

гою голів П'РЗtВlЛЇJIIIDЯ. Малоп."""';-

оБОJ)О'ТУ

часу

знову

(диреК'Гор вість ст,афі

і Се\lИllо.'lIКіlВіСblКIIIIЙ ірад-

f"V'V

товаро­

цього

путь.

вирушили

до·

ЛІНІЄЮ

один

ниченко

мережз

воний ifl!раIlЮj) раlЙlCr!ОJIШВlClпіLIIIКІИ та

-

ВИКОН'ЗI!і!lЯ\І

за

війни

розшукали

на жителька могосподарка.

Т. Гр~нберіГ) 9ВоіrrYJВа..по перед ~пов- TIpe6yxiвcblOOГO. Лі'П{ЇіВСЬКОГО, Ве-

ме. н,аL"'О.~'ОШ'1€ ДОПOSЇlдЗІЧ J т. ГріНlбе nг Це говорить про ,.... те. llЮ 'Б ,оелзх. котрі обслУГОВУють згаiJ,а,ні коопеn.з'fИВИ. ек ОНО-

) спіШНИ\l

Шсля

шукав її.

роботі

з

залишилась

фронту.

воював на фронті. 7 січня 1942 року бойовий прапор ДИВіЗії був переданий в

п:ра'в л і НІ ІН Я

РЗlЙСПОЖИiIICllіlJlКИ

ку пр,ис.удіЖeJfO

~~..".....,._...........,~,....,...",..~..c- ... ~""~"""""""''''''

ПрзuіtВНИКИ сеМ,Иllю:~кі,вського ПJЮlд'\lагу СДОРОЖIНИоЙ» ОД'Ні()ча-сн 1

хвилину

ЗА СПРАВНИМ ФАСАДОМ ...

т. Лобко)

Р. САВІНА,

'робі11НIИ,КIr

на

До

усп.і,хами,. Вчитель л.11к1jщ:ыl'о1 в СОІціаЛЇіСТНIЧ1Н10\l'У 3\1З/1а,Н'Ні \ВІРІУ- з ц~ ,І1РО~ДlfТbIClЯ ~еООлat.lllНlаIНCep€iДIHЬOЇ школи П Є. ПИ\саlр-ен­ чено Гlер-ехїlд,НИІЙІ lЩРВОИlИЙ :!І}>МІОР І НЯ І БУДLВIнml'1'1ВО ІІ:,ШНХ ТOPIГOносить фабри,ка. На, піДПIР'И1t1\I~'ГБ; КО читає .1екдїі про ЖИТТІЯ і д,і­ 1'211ЮЖ IЮлеютИlВУ ВeJJИІК'О.!І:Иlмерсь- велЬНIИIХ ТО"І<Ж. Велию П.'1lаIНИ І на СВЯТО бережуться па':\of'Я'l1ні уні- ялыl'стьb .поета. HeMд€ на фZlбір'и­ КJOГO С.:~blМЗ:ГУ. ,де Діlll;>ектаІЮ\{ ка.lьні ІІ!И!РООИ, 'ВИШИlті' ру Ка!М·И ці роб llниці. як'а б не З'НlЗlJlа ТВО­ М. д. Тел.тJlОІК. Cetpeд решти Н,И3ВІТУ6 ПРАВЛІННJI маЙСТlр'IВ-ВІ1ІШИlва~lЬНIІЦЬ 'На ВИС- 'р,:,В IБели'кою Кобзаря. КріlМ цьо­ зс'lШХ КOJIекrrJ!lВ~В ХОРOlШе п'ра,ц,юЙ РА СПОЖИВСПІЛRИ тавк\'. KO'fpa, БУ.1а організована го. \І}\ ї'з."\и.1И на еКIСК\lр6ю в \ІУ- ва,.111' rтраlці 'ВlНИ1КИ КlRНЖІКО'вого 'vI'aдП (50·річ'чя з Д'ІЯ Нlарс·джеlliНіЯ Зl-:і '[. Г ШевчеН<ка ,Б к,и~ві. в ра,ЗИIНУ мст (ЗЗІІІІLд'У.ючз т. К,аіР(т P-""\!X1a) цен р,'IК по б"ді , В!f1Щ11В'V МЗlгазIІІНЇВ. Т Г. Шевчен,ка D\,'ШНИІКИ. об- Ка,IІ,:В на ііого \ю~!tл\. ВИІШlнаю- пець) , гаlража nrc Г'-". >lJU'J '. О' К,13,."\КIІ і З<lК.1Зі."\КIІ до «Кобзаря» 'ІІІ \Ч\"J3IЇll'ські ВlІроби. Сn;lваючl'f .1[!'жа у Ве.шкі,Й ДИlМ еріЦ і ('1'. Бон- lfаОЗ,МП€1j)ещ, \' IВЇІ,д.д,а,1ених ()е.'1а.Х ПфQдіМЗГУ 'в Гоголеві і на ХУТQРЗХ. Це ПН'fаIНIНIЯ Ma€ з СIІ.1УЄ>ТО'vl псета, по;нрет ТЩJ<lСа п !Сні поета. лі'fі!і.lвчаНIІ<И ЦИ:М са­ ДЗІ;J'ен.ко). Григоровича, вишитий \lгIЙі(:-ll~ОМ \1fjo" Гl1CJОI;J.О'ВDКУЮТЬ ТРЗlДllці:ї &е.1И­ (т. ШевчetllКо), 'К!OJIeкrrИ>ВИ !«JIМiY- стояти в Ц€llJIТpi уваги л'рам'нь ніСТИЧllі1ОЇ праіЦі лі'l1КUвк:ЬІКОГО ПР«D.- рООкоопів,. керіВIlflи<ів р<здiГOQаів і "30,10ті рJ1КИ'» Ba,lei-lТИНОЮ МІІ- КО:'О Кобз'а'ря.

ШеБчеНlка у зелене'\l) ві,н,к'У Ідерев встановлено бюст того. ЧИ'Є І:І\І'Я

тяжку

їм.

Вранці. зігріті вірою лю­ дей в перемогу над фашиз­ мом. Нараказьян і Стрель­

ського

Іх обігріли. нагодували. переодягли в сухе. Григорій і Ан1'ОН відчули доброту і щирість господарів. Ноли

в

Натерини Соловйової бу.1С1 не відомою. Нараказьян роз­

що ви повернетесь».

79

за

прапора

го, листувались. Україна стала для вірменина Григо­ рія Нараказьяна другою батьківщиною. Він за.f\ИШИI'" ся жити і працювати в міс­ ті Цюрупинську Херсонсь­ кої області. Нині він за­ вlцуючий райфінвідділом. Там же жив і працював Ан­ тон Стрельниченnо.

були написані слова: .Пар-гії рідній. Армії Радянській. Я вірю.

цього

Війна розлучила друзів. Антон і Григорій воювали в різних частинах, Натери­

друзі

історію

паперу

яка

помогла

поло-гнище.

з прапором клаптик

НаракаЗЬЯIІ Стрельниченко

~PI ДОП\lЩ~~О ЧИ\tаl7JО РОЗllDI ' <lIТ. Чет"I"~'~ • ~'H l . '\І згазІІІІІИ. З а [966 І р'ІІК ІВО - вt'lр'Те ,добіl"', ,- розста НОВ1Кlа Iilі"""\f'O~'~HI' ~p·~Ma у Бе""'И зов"х ,ка''''Р,lВ та КОН"ГРOJlЬ зз їх ни i3.VJ-' т. КОНО<БаlJl). я,кому. до речі. за ~, • ~~.,~.. r~ " ... чет IВое:рТИ1Й Кlваlрта.л МИlН'У'ЛО(1() ро- ці, З аЗіНIМ'ї. Крзсил.'вці. 3alВOiJ>IИ- діlЯJlЬіНІ'crю.

заКОНlНОСl1і).

С,lужбовці Iві,Д'd.і'Чають Ше.вчен-

кі.вlсь.кі

втечі.

нівського

102,9 lЩюцен,а, в TO~Y ЧИlClЛі по ї грОІ\llа\дСblКОГО хаlР'f~lВа.н.ня). В. д. ЛРОМIЩДСЬІКОІ\1ІУ ХЗРЧУВЗlIІНІЮ lНіЗ

РОБІТНИЧА ШАНА КОБЗАРЕВІ дlБОірі

Разом

Пустіть переночувати. копали окопи. ТІкаємо

гоопро6кооп

у

ту,

жінка.

НатеРИlна поцілувала його. а потім всю ніч при світлі каганця підшивала в під­ кладку пальто НаракаЗЬЯlНа.

дороги.

Хто

-

хвилину

збулась. Темною жовтневою ніччю Григорій Нараказьян і Антон Стрельниченко зали­ шили житомирський таБІр

непрошену

потекли

і

пазури.

обнялись.

ма

Думка прапор

з

ДИ, котрі не бачились пів,

КОЛЮЧІІМ

поруч

руках.

вирвалась

дей обох.

зди­

-

розповів

дантсыгоo взводу Антоном Стрельниченком вдалось схо­ вати прапор дивізії, обмо­ тавши його навколо тіла. 24 дні полону запам'ята­ лись Григорію на все жит­ тя. Це були дні неймовірних страждань. Змучених голо­

раніше

Росто­

дували Натерину Соловйову,

прапор?

І РАД Н С Ь К О і в АДИ

і

місті

були нагороджені орденам:! Червоного Прапора. При цьому вони, звичайно, зга­

і д о 5 О - РІЧ Ч я R JI

РОКІВ

26

в

врятування

пальто.

Який

-

фронту

А,нтон

вона

заплакала.

лась,

ЙШЛИ

м'я чн З GвітНJШНОro ці lНіі'3ащо.

l!

Кул'а'жИІІІ-

Шофери Н3І.\l1f КО\lаIUУЮТЬ, _ ,кзже голова п.ра.в.lіltн.я ОвіTНIJ}bН i'llC ького робкоо,п\' Т. Гу,д-

_

'."ОВ.

Прик:ро.

по-друге.

те,

що

за-

ман

. '. В

u

систему ,ра,И I ООQ;ЖIIlIJiCП/.lІКI'f П~ ЗПИ·"И неч"'~н' гс'во u, РІ.. ,~.~. 1 .lЮ"И ....., -

р'ИТЬ ві.н. ся

лог,ічнwй

Зl!~і/дси на'П;ЮШJ1В2і8-

ВИОНОВОК:

овоєчас.чо

ВИКРИІТИ їх. Проте праВ.lі'нНlЯ РСС постаlВИЛОСЬ 1.'10 цьа'\) лібеj),аIJlы•• ПРІІ,\І\ІІР.1IИ 1В{) ... IBal'lIlWi й почес,lІі з 3Siдаll:IНОІ" СТОlЯть

Ш'І;>ед

спожшmою

коопе­

р<аіЦією в ювілей~юм'У pC'lJJi нашо,Ї дер Ж'ЗіВи. Немає СУМI,{'·IВУ. щО в Ц'JЮІ\І'\~ 3дОРООИ IЙ наДТИСЯIЧН-ИЙ кол.еКТI~3 'nl~ЗlЦіIВіНМІК"13 ю;>trі,в.1n ус" п:'шн() НИI\lИ

СПj)авитЬ()я з СОЦLалістич­ зобов·,яза-НIІ1'Я,МИ. І!ІРИІ~НЯТІІ­ МИ 'НІСІ' зві'11НlІІХ зборас<. дБЗТИlме Пі~О поліпшеНІНЯ КУЛЬТУРИ торгів­

лі,

про'

за6е3печен'!lljj

ПОl1р'БНIІІ\1И ТОI8араl~IИ.

покynці'в


БАЙДУЖИХ НЕ ПОВИННО БУТИ

ВЕСНІ­ бо/?{)ву J)'cmpi'l

ЩО

НЕ

ще

ДЕНЬ, то

все

підні:vJdЄТЬСЯ

Звільняються

снігової

ці

товстої

ПО.1Я.

парує

вІд

Весна

На жит­

жить

ДО.1Я

жаю

всіх

ських

центне­

uен-:-·

130

на

тат!!

hОЖНОМУ

ПОВНИ~І

ХОДОМ

розсади,

на

йде

заН_1адає·

яровп:,ацію

hартоп­

.1Я. !!е

все

зроблено

готуються

кампанії

бота .

не

змагання

підсумків

в

та

і

їх

час

і

господарстві, щоб зустріТІ! веснян у сівбу у всеозброєнні . Диреnція радгоспу, партійний і робіТНИЧИЙ КОУlітеТ!І

ре-

не потурбувалися

.1е

ніху .

У

-

наС'

В

52 трактори, ГО:ЮВНИЙ

ГО Сlюдарс тві

-

іНlf\енер

я" С.'[іД

людей, тих, внрішуваТИ~lе ДО.'lю ус-

fQ.10BJ1'e -

Яn не при"ро, але до цьо-

розповідає

го часу партіЙН:іЙ

радгоспу

на

На

говорив питання про хід під-

сьогодні

:І'Іонтовано

.1ініЙnу

вже

47

і

відре-

поС'таВ .1СНО

готовності.

на

ГОТОВЮІ

Решта

ної

знаходиться в райоб'єднанні «Сі.1ьгосптехніка» і буде

Ві,'іремонтована до 1 квітня.

ніЗ:\IИ.

Вся

і

сівальні

техніка

Уl\омп~ектована

проведення

об-

весня-

Не

роз-

відпові-

період.

цьому пи-

на:lежної

уваги

і

від­

ДІЛl\ові парТІИНl організаЦіі. На віддіЛl\ах таnож не про-

РІІЙ.

реглянули снладу ariTaTopiB, не закріпили їх за КОЖНОЮ .1аНhОЮ, кожним arpeгaTOM.

колектив

радгосп

ведено нартійнил: Сеnретзрі пз.ртбюро

v

Час

не

жде.

зборів. не ле-

До

посівної

Готуючи гідний трудовий подаРУНОh 50-рі'!чю Вели-

заЛИШИ.1ИСЯ лічені дні Пар тіЙНО:\1У комітету, відділио-

овочіВЮіКИ

ВИ:lI парторганізаціям

Жовтня,

Д<l .lИ

х.1ібороби

С.10ВО

ВІІ

і

ростити [10 18 це;1тнерів з~рнових,

в

TO~1Y

чис.'!і

хідно

пшеви-

на

........._•.-..._ _......................._ ......._ _.................~._ ·

НОВИЙ ЗАГІН

СПЕЦІАЛІСТІВ При Броварському районно­ му об'ЄДllанні «Сі.1ьгосптехні­ взимку

працювали

комбайнерів.

На

ни"(

курси

навча­

І

номним

ного

мастила,

заходів

по

завершенню :з

па.1Ь-

nОН1'ролю­

проведення

всіх

ено­

витрачаННЯ~1

та

вати

техНіКИ,

в

житт.[

своєчасному

сівби,

бракоробством

боротися

і

безгоспо­

дарністю .

бів і овочівників не дозвіЛ .1Я. Вони

на цей

:1з н[р.ІН закріп .1ено площі, доведено HOP~!I! виробіТ!іУ і ОП:lаТIІ за виконану роботу . Та й настрій у людей бадь()-

взяв

раціонаЛЬЮl:II

використаННЮ'1

да.1ЬНИЙ

роботи

Не приділили

6:lсо"і соціалістичні зобов'язання Б нинішньоМу ро-

Сівбll,

за

Обов'язок сільських КУЛЬТ ­ армійців в дні весняної сівби створити для хліборо-

танню

nадра~и

не

якіСтю

П1і.1ьнувати

роб.1ено тут конкретних заходів проведення політмасо-

:vJexa-

повніс.

і

Засіданні

прСіJ3кам[[анії.

воі

Готові таКОil\ і інші ГP~'H тообробні

своєму

комітег

Іван Кузьмович Довгодько --

свою

увагу

останні

техніки

приготування

до

виходу

Насамперед про го

необ-

звернути в

поле.

потурбуватися

організацію

ку.1ЬТУРНО­

З\lістовного

відпочинку

і

механізаторів

і

всіх,

но

повинні

пи

МОlf\ливість

ціІіаву

.1екцію,

зуваТIJ

роботу

[ ' ОТОВ!!Т!!

ву з

трудової

Кирій,

викладаЧdМИ

спеціалісти

екзамени

і

про здобуття спе· ціальності. Більшість курсан, тів, які вже мають певний

стаж роботи механізатором, підвищили свою кваліфікацію.

Наприклад.

Савченко

ський»,

ристом но

з

Іван

Іванович

радгоспу

«Літків­

який

працює

10 років,

екзамени .

тракто·

на

п'ятірку

Иому

присвоє,

кваліфікацію

механізатора

\ першого К,lасу. Добрі знання { має Д...,итро МихаЙ.1ОВИЧ Тру· } ба з Пухівськоі птахофабри· } ки, який ВЧИВСЯ на курсах без

l

І

попередньої

...,еханізаторської

підготовки . свідчення класності. другий тій -

ИО~ІУ

видано

без Всього

клас

8

ж

курсаll гів.

тре­

13.

у радгоспах «Русаllівський», «Требухівський», « Великоди­ мсрськнй», «Бобрицький», «Го· ГОJlівський" і птахофабриці си

СемнполкіRській прщювали ку[!­

трактористіІІ,

В'lався

Ніl

Цlина

КОМІСІЯ

ІІа

'IОЛОllік .

екзамени

тів

у

від

Русанові

на­

Екзамена·

Р:Jйоб'єднання

«СільгосптеХllіка» ла

яких

вже прийня' груп

й

курсан,

Требухові.

До початку весняних польо­ вих робіт відбудеться випуск і в інших групах, механізато, ри

одержать

хороше

нове

по·

повнення.

П.

ПЕРЕВАЛОВ.

,., ........................_ _ _ ................................ . у

розповідас

радгоспу

i:vlelli

Щорса Микола Федосійович Головаш, що ім'я ,1ЮДИНИ В СИ.1У невідомих обставин органічно

З.1ивається

з

натурою, хара[пеРО~I.

У сво­

Є\І:)

зустрі­

житті

я

ЧІІма.10

чав TanllX. Взяти хоч бll 011 ту ДОЯРhУ, що заЙШ.1а в ПРІІ­ \'1іщеIlНЯ

-

\lішкою

на

Яn .1 Н

статечна,

вустах.

3

ус­

Бачите,

нете:!і і КОРОВИ поверну­ го:юви до своєї господар­

He:llOB

!;Н,

Це

наша

даІ31Ю

і'l-І 'Я

по

я

команді

Галина

-

ні

десь

ВИЧІІтав,

походить

з

що

це

грецьnоі

мовн і асоціюється з с.10ва­ :УІІ! ПІша, спокій. Са\lе ці ри­ си притаманні і Га .l l!ні

О:lеnсіївні своіх

Грос

НіКО:ІIІ

на

го:юсу

не

підопічних

ПіДВ[[ЩІІТЬ,

:ІагіДllO

ПОВОДИТЬСЯ .

Робить

меТУШНі,

Хоч

на

R.1e

.1асну

повною

це

[[JВИД!іО.

KOPOВlI

і

особ .1ИВО вона

НИМІІ

все

без

У:'.lі.ю.

безсловесні, віДПОВіДаІОТЬ

ві,J.дачею

доглядає

а

\lОлока.

ваЖ.1ИВО,

А

бо

первісток.

РОЗМОВ.1ЯЄ~1О з Га.'llIНОЮ Олексіївною. «Таною і н по­ чина.'lа роботу в тваринницт­ ві,

вказує

-

на

шестиклас­

ницю, яnа ПРИЙШ:lа до своєі матері-ДОЯРКІІ допомогти по­ рати корів. Тільки пра­

цюва .lа

"ою

То

я са \lОстійно свинар­

б)'.10

В

перші

по-

гір,

піднявся

на

!

найбільша ~ світі.

Г А30ВИFf ПОТІК: ТЮМЕНЬ

, ,

,

ЦЕНТР

-

у дев ' ять трильйонів І\убометрів визначи.'lИ геО.10ГИ запаси природного га.зу в північних районах Тюменсь, "ої об.1асті, звіДЮI візьме початок величезна систе:llа труБОПРОВОДіВ Тю'V!енська область Центр При6а .1ТIrKa Ура.1 З сходу на захід щороку подаватиметься б:[И11,!\о 130 :vJі.'Jья-рдів кубічних метрів дешевого па.1IJва .

\

~

~

, \

ЦВІСТИ ЮВІЛЕИНИМ САДАМ у Bip~leHiї почалося закладання садів і виноградниnів.

, \

Сад[[ ювілейного тарів.

~

року

Садівництво -

, ,

тут

займуть

найбільш

близько

3500 ге[,-

прибуткова галузь зеМ.1е-

fJобства Вірменії Воно дає близько 40 процентів зага.1Ьного доходу сі.lьськогосподарського внробництва.

~

~

(РАТАУ)

\

. ~~,~#",~~~-~,~~~~~~#~,##~~~~~

в!!·

Ра­

«календарі

слави»

тощо .

запорука

високого

врожаю . В цій важливій ка:'.l­ панії

байдужих

бути

не

по­

У ' гостях у tJЮIВ, ен"!аl}{ н' ед.аIВНО rюбу.ва .1И ЮОЛИJшн,і вОЇНИ П'~ОСJ11З,В­

винно.

РеЙ\J.ОВd БРIІ'['З\да: О. Лондар-і'Нетру.ктор раііком\ КП УКl~аііIНIИ. Л. Санкін кеРУЮЧИIЙ ра,Йо{і'Є>'1.на'НІ!lЯ1М «Сі.1Ь­ ГQСоптехніка», В. Полот­

.1еноі TYBlfНlcbKoї :щвізіі . Я.!\" 'рззо\[ З бі,ЙЦЮIИ tн.ши(х ·НЗ[Llзнз.1Ь­ ностей 0811'3ВО,l·Я.l.Н ~liCTO Ро. еІНО ві'д. фаШН.СТСblКИl'\ загаlр'БНИlкі(в і пер­

няк

-

ції

['а'зети

.тяють з РОIВЄlнчаIНИI.JСI\ 1 - ко.1И-illіНl\і ,ЮО\llа'НI,J.ИlРОМ пі ..:ІРОЗДI.1У \lа.Йоро\! за'ГJ1ЗI~У Г. М. Наумовим.

прац·,в.ни,к

[1111\1111 ВСТ\I~И,ll1

ііorо

B\i.lluцi

жит­

Фото· П

ВОЄШlі рони. Батько не по­ вернувС'я з ФРОНТУ, повідом­ лення

нув.

одержали,

А

матері

одягти,

не

що

загн­

під

силу

прогодуваТl[

двох

дітей. От і ста.1а я помічни­ ко..., В родині. Два десяти­ річчя ~lIIHy.l0 ра з них дою

Серед деш

віДТО.1і, корів,>.

доярок

охочих

l1іВТО­

ма.l0

В0311 rнся

:JНаи­ з

пер­

вістиами, бо и:ю[юту багато . r\ от т. Грос без вагання ВЗЯ.'lася за цю CilpaB~·. Торі" за нею ззnріПИ.1:І 20 нете­ симентаЛЬСЬhоі

породи

Дог.1яда.'lа, привча.1а до до­ їння. 12 вже розте.1И.1I1СЯ Роздоює їх вручну і :vшє неабинкі наслідку[. Так, Ін­ ДlІчка вже дає 19 кі:югра'V!ів молока, Актинія 17,

Ва.1іта і

--

двадцять

від

І

За

6.

днів

nожної

2

~lісяці

одержа.1а

первіст!\И

по

~Ю.10hа,

] 020 Ki.l0rpa:vIiB

31:(OJ?ОIJИ.lа

(ФОТОXlj}он,.к а

J

надої дове.1а до Ііі:lОl'рамів, бореться ~J3 [Іудові. Г Грос по прапу ТРИ­ чає перехідний червониіі

ців

одержую

ЩОМіСЯЦЯ,

-- А ЧО.10ві[, ваш, Посип Нирилович? Він працює апаратни-

НJI збудували І!ОВНЙ цеГ.1Я­ НІ[Н на 5 ((імнат з нухнею, верандою Обладнали водяне опалення. В кімнатах сучас' ні меблі, побутові елентро­

ком

прилади,

хва.1ИТЬСН

на

вона.

OДHO~[Y

з

підпри-

Є~1CTB ДОДЮІУ

ДаРНИЦі, ПРИНОСІ!ТЬ 150 nарБО!Jанців . Ви­

стаЧdЄ

ІІа

все

Що й ГОВОРІІТИ, додас \Іатн Га :II1Н[1 Фросн­ на 0~[е.1Яl!івна, -- ію[вемо непогано Мені ось шістде­ СЯТ,

але

за

достатnу .1а

і

у

в

свій

не

!Іас

таl\ОГО

віД'1ува:[а

!іО ,lI1СЬ

усіх

іl\ичан,

ві[,

Бу­

хатина,

поло­

вину Зi:llIнята піччю, а бі.1Я неї так званий Пі :[, дещо СХОЖИЙ на нари, де спали

всі поnото:l'l. ОС10l1И нід сті­ ною та сті.1 ог і всі меб­

.1і. Збнра.lІІСЬ перебудувати осе .lЮ, а.1е війна ПО:\1іша.1а, а JlРНЙШ.lа фаШJlС'тсьна наво:юч

і

все

се.10

спалила,

пограбувала

маНН0,

[;О,lгоспів

"О.1ГОСПНlІків.

і

разо'V!

з

подруга:vIИ

рівнику, Я.1а

де

Іїраuюють,

е.1еnтрнчни:vІИ

червона

зіРI{а

реможців брнrади.

-

зася­

ВОГНЯ:'.ІИ

ознаhа

пе­

тваринницької

Хороше тру дит!>ся ентузі­ аСТІіа, непогано зароб.1ЯЄ. l\ІаЙ ; [іе 170 "арбован·

яn

односе.%чаН-ЮIЯ·

одно!,і\1натна,

14

бореться за те, щоб і на КО·

Р-АТАУ)

ІN.l'.н

щодобові

ВИ:l'lпел

Ті} IВИ'IЛЦl КО.1ИІшні КО~lа.НДII'РИ Вl,ВСІ;І.і'в

;юБJ,'НIІК ТQржа Тончак . ГСll,С'ВЗ КО.'!ІГOOn) ТИІ\lоф:.іі ПічеН-ООJ[ і боєць уа'ва.lе? : ЇІ'СЬ.КО'ГО €I(>Ka,д,pOHY, ННlні вчюеJ1Ь1I\!З дар і я Одан,оол !)ОЗI~Юlа­

P€i.J:a'K·

«Но.ве

на

На, фОТО (з.lіі в,а напраl8.0)

ТЯ» .

.'Іів

Нещо­

буде

ДИВНИХ

вже

іі в стислі строки і на ВІІ­ СОI,О\IУ аrротехніЧIІОМУ рів­

почи-

ГОЛОВlН[Й

підніжжя рівень

Весняна сівба ювілейного року на старті. Проведення

хто

ЕРІДНО буває таке,-

зоотеХllі[(

по­

п')исвоєння одержали

Нрасноярська ГЕС

ЗВИЧАИНЕ Il

біля його

lї потужність визначається в шість мільйонів кіловат на ~lі.1ЬЙОН більше, ніж передбачалося першим проеЮО:VI.

u

одержали

документи

день .

випускати

п[!ацЮва­

об'єднаIlНЯ.

Нещодавно тут відбувся випуск. Всі слухачі успішно склали

метрів.

у

HChpa-

агітацію.

«блискавки»,

утворюється

висту­

ЮIИГОIlОШ,

аМтаторами

я!,е

сил день

-

органі-

І\ониретну,

наочну

зом

послухати

бесіду,

проводити

агіТhу.1ьтбригад,

працюватиме в полі, щоб у ві.1ЬНИЙ від роботи час вонн :llа.1И

КУЛЬТУР' регу.1ЯР-

лось 26 чоловік J радгоспів і птахофабрик. Керував курса­ ми інженер Микола Якович

!

ПОТУЖНІСТЬ КР АСНОЯРСЬКОІ ГЕС ШІСТЬ МІЛЬИОНІВ КІЛОВАТ

повинні активізувати свою ~ належить

!

~.OBI'X виробничих успіхів.

сівби

діяльність групи і пости народного контролю. Адже 'i:l'l

~..

ё доровлення колективу цеху блюмінга і побзжа.1И й 0:\1 \'

широ-

проведення

!

В ЗВ'ЯЗhУ З трудовою перемогою, Центра,'1ЬНИЙ Комі­ Н' r НП України і Рада Міністрів УРСР надіслали по­

висвітлення .

Під

~

проеnто'V!

підведення

роботи

~..

ііІ) на IrhOPCbhO~IY заводі в ЛеНі,нграДі. Тепер блюмінг l.ihпускає в 3,5 раза більше металу, Ніж передбача.10СЯ

і овочів-

Механізатори

здав

про

забезпечення працюючих в ПО.1і гарячою їжею і питною водою. Організувати між аг­ регатами і окремими :vIexaHiзаторами дlЙо·ве соціалістич-

до

про хто

ли

~

Море,

'ІIОНТНИhИ за!,інчують :[адна т[[ техніку до виходу в [!О-

ка»

питання

\

;:te працює перший радянський БЛЮМіНГ, відбувся мітинг, присвячений закінченню пронатки на агрегаті п ' ятдесяти :l1і:lьйонів тонн ста:lевих З.1ивків . Б.'1Ю:vJінг бу:ю спроеюовано і в 1931 році ВИГОТОВ.1е­

ювілейно

РОНУ хліборобІ!

"ого

вирішити

,

На Мю,іїВСЬhО>1У :Vlеталургійному заводі і:\lені Юрова,

Багато належить зробит!! \ в гарячі дні посівної робіТ' ~ С.lід

~

ЮВІЛЕИ ПЕРШОГО РАДЯНСЬКОГО БЛЮМІНГА

набирає

НИКИ радгоспу «Літківсь, кий » В майстернях і трап' ТОРНІ!Х станах з ранку до вечора кипить наlIружена ро-

Ці

га­

сільсьногосподар­

По-бойовому

тю

'І!!

зету_

ке

ОДНаІ-.

вро­

/I{~· pHa.1!!

KO:vlY профСПіЛКИ. Вже зараз

піt-;іРОВhа ться

свііні

РАДІСНІ ВІСТІ

культур.

посівної

го

120

п·)

овочів

парни"ах

за.'lе­

майбутнього

ге"та

Шд майбутній урожай вже вивезено 22 тисячі ТОЮ1 добрив. Посівний матеріа.l ("lИщена!r і '~І)ведений д<> віДПОВі,4ПИХ "ондицій. На

хвилюва.l,)

рослини,

і

з

ге'іТарі.

сі.1ЬСЬИИХ трудівпиків . І це природно. Адже від того, наскі.1Н;И організовано і вчасно проведуть ВОНИ сівбу, підживлять

h1РТОП.'1і

нерів

рун.

завжди

цеНТ:1.~РИ

24

рів

тєдайних променів Х.1ібо­ робсьnа ннва. Вона з нетер­ пінням чекає дбаЙЛИВІІХ, працьовиТІІХ

п::>

ра, одеР;Ііатl' [ІО

сонце

від

nОВДРИ

проталинах

ви­

·_- _...:>-...:>-~~-_...:>,.,.-----------_---..'t

ВО.1ею ної

та

рідно і

партії

і

худобу

l\омуніСТIІЧ­

народу

ШВИДI\О

бу.10 ліИВідовано наслідии війни 3міцніли колгоспи, на

базі Н!\ИХ СТВОР'іВСЯ радгосп, що з ~;ОtЮ-IЮI ponOM все бі.1Ь­ ше внроб.1ЯЄ продуктів сіль­ ського господарства. СтаЛІ h'раще

жити

телевізор,

радіо­

ПРИЙ~lач Є де готувати уро­ ЮІ їхньому старшому сину - ШКО.1ЯРУ Вінтору, а три­ річному ТО.1ИКУ погратися.

l\10лодіє до

сла8'НОГО

село,

готуючись

ювілею

Велино­

го Жовтня, перебудовується Hpi:vJ доброruнх осе.1Ь робіт­ НИпів,

все

жується

бі.1ьше

споруд­

двоповерхових

бага­

тонвартирних будинnів. Е центрі се л а ВИСОЧИТЬ трипо­ верхова школа, побудована баня, по всьому селу розга­ лужена

дів

з

система

водопрово­

водорозбір!IИ:І'ІИ

ками. Незабаром ний газ бу де

КОЛОН-

і природпідведено.

ННЯil,ичі з в'язані з Брова· pa~lII асфз.1ЬТОВОЮ дорогою, по Яhій регулярно І\УРСУЮТЬ автобуси.

Тру дівннnн

села

прагнуть

не тільки виробити бі .lьше ПРОДУіЩії, а і зробити своє село НРdСИВИ:vl, благоустроє ­

ним.

Над цим

цюють

тепер,

вони

і пра-

готуючись

до

ювілею .

І . МИХАFfЛЕНКО.

нняжичани.

ВЗЯТJI ХОЧ би ту ж родину йосипа Нириловича Гроса . 3a~liCTЬ старого будинку во-

НОВЕ

23

БВ;Jезня

життя 19')ї

ро,<у.

3


Йде тренування

РОБОТУ ПРОФОРГАНІ3АЦІЙ - НА ВИЩИЙ РІВЕНЬ районної конференції профспілки працівників сільського господарства і заготівель

3

МИНУЛО

діВа

рон:и

з

значну у,вагу. Вони мобілізоау' ють Т1р)lДЇlВiни:кі'в на )Ю!lішное ви" к,онаll!НlЯ ,П.lа'нїв lі соці,а.1і·стИlЧНlИХ

чаються перех.іДНIЇ Червоні пра­ пафи lі в нм.rreлlf, 'nРОШOlВі IfWeMii. Так, в pa.дJГooni «!БобрIllЦЬООИ,Й»,

зобов',srЗal}!lЬ

наrюРIІКIJI~, nі,д час З>БИІр,3JjI}ІЯ !в'ро­

дня

іС11З1ОР€l;ШЯ ІВ ра'йоні 0ір<Г8lніза­ ц:ї профоп:JJlКИ пра,!.JJ:ГЩИ:КJі\в с=.nь­ CbKO~O госп ClJ.aPCl1B а, і заготі'В€IJIЬ. Членаl~ВI їі С'J)аl1'И робіТIНIІІКИ, і'н­ жене-рно-тех'Н\:чші І1ір.,щіВНfJКIИ та

ВИ')::!'Ш€І!~НЯ

~ІШХ

'у1Qпіхів

д.обw.1ася

в

роботі, ,я,к,і ,д,оП')1СТИl.1а, недo.nі·ки,­ I1i;JO ие іш.1а мова на друпШ ,ра­

йон,ній КQнфер,еН!JJ:lї профспі.1'КИ, шо Iві.J16ула'СЯ ,в ,Б,ро,ваiJJ'аIХ, У ра­

ЙОНlНСIМУ Будинку КУЛЬТ)1РИ. Із 3Івl:.ТIНОЮ IДОПіОВЩідlЮ про Р'ОООТ'У раіЙ!КСIМУ IОпіл'н:и ВИ'СТУПИів його ГО.1Юlва І. П. Цуп.

-",11

на

~'СПIШfl'е

птаlхофа:5РИIК

'р)

(1963

і

ПлеН уl\1 і'в

ХХІІІ З'ЇЗДУ береЗlНlеВЮIГО

(1956 р.)

l1paBHeBoro

цен:тралыюІІ'оo

КО\~)lністIІ'ЧНОЇ

паРl1ії,

КО\о[I:Тету

Р,:lШень Щ1е­

ну\6в і презНi.J.Ї'Ї вцрпс. Го,,1QВІнюr заВlдаlllНЯJ\І Пlрофоп,ілск. ЯІК ві,домо, Є ор<гаlнізаu.ія со­ ціа:іlСТИJtFного змаl~а'НІНIЯ робі11Н'И­ КІВ,

іlН1жеНlерно-те-хнічнИІХ

Лlр,аuїв­

ників ,ї anужlбов.ців, ,р03ВИ'1'ОIК п,аIТ­

ріотичlНОГО

Пlр'аuю. КО\l,

Р'l,ху

Цьому

'Гак

і

за

К'ОI\l'\1НістИіЧ>НУ

,питаlНlНЮ

м kUЄlDlКCJ\!'И

ОХОІмено

соціа.'1lі'с-

х;і,8сыоїї птахофабрик господарств. Нема і .не ПОВИІНІНО

бітників рі:>.lЬ1НіИЩ11ва по nEWi<Jlдalx ПСL1ЬСІВИіХ 'робіт, а в l1ва'РИІНІIІІИЩl1ві і Пl1Зіхjв.ниuтві шомісяця. Пе-

ного ПИТЗlIІІIІІЯ ооorщдарськогО' і КУЛЬ'ГYlР'НОІГО будіl8ІНlІ'Ц11ва, 'ЯIІ"і не

КОЛеІКТи.ва,м

і

UVЮЗІВИ'.'Ш П€ljJl&ИllllНі

вироБН1ич-

КИ. Все ЇІХ має

ЖИТ'\'lі,

мотоцик-

всіма

ПіН1'1'аl!!lНlЯ-

ши ,ПІРО 1д0000гнуті ycnLxи і ДООІУ-

вже

В,IІІСТу:п ЛЗlнкозосо мехаlнізовЗlНОЇ .1а,НІКи по 'ВИ1РQЩ\J1Ваі~ню Kalp'ТO~li з 'м~н,Lма"лыІимии заlтратами' Л'р.аіЦі А. П. Литовченка з >ра'дIГООПУ "РУlСаllВ8СЬКИ'Й:'. В>11Н ПОд:ілиВlOЯ ДОІСІ8Щ()'М роботи, РООПCtltiB, ЯІК ме­ хаJнrз.атори борються за внсomй у:рож,аIЙ ющ)rroп.l і У юві.ТJIeЙIном'у році.

розповсюджено по-

ОбраlНО

YlClnO .. • М,аиже hЛJI.+.~,сго MOiКJHa 6}ло бачити п Я'Н!ІІ\І.

ража,в QДJНосельчаlН,

Об-

ПО:1рожу:вав

зи,

"'..

J;t10BY чарка,

Т8jЮР[ізуваIl'НtЯ

~H?BY

СІМ І.

ВИ:КРlliК')'lВаl8: _ «Я

u

радгоопу <БоБР'IІІЦЬ-

~llаистер lІІ'а, ВС]

Неза,м:·~ИіМ'ИІИ.»..

,Pj1KIf.

ШІІІХ

поrpо-

Народ·

Б.!;Н узж,е В'1д!СЩд.uв ,два р~ки, в тюр-

раIщя~сыюгоo

м.

РЕ'.J.І;!'Я

а

ао, речlі

~

'J)e

поt!ШН'}l.1а

:ЩJlуоІС'Иlн'а з ,

Cl'~I'1

,!ііа

честь

y:cпtі,u.1!ЮМУ

>С.1І1ЗІ911'ОГО

иого

ПОIJ<e'

ДВО\I,а :дітыми

всіх було у ньог(} шicrrь

.

~

зо6ов'ЯlЗаlllЬ дlpi)'lГOГO роюу п'я-

Щ)пО\Відlі

lOrОС'ЛаlВс.ькоro

гром'аrд~ни,на.

чи,в

".:оп

,

тіl\[...

ЧИl1айте СПОЧ'аl1f;:У,

шо було

С.

О.1etксіЙ

афІша.

16.05

-

«Горн». (Переда'ІіЗ ровс!>ка). 16.45 KOНIЦ,epT капели

iПJід

8Je!!II~ед,я,

К

дубом. При

:'н

ІІКМІЙ 1ПРUТМТЛНIВС'Я

__.... асановlІЧ

іПJРlШ11ШQВ

,д,о

до

"".

львіscыоігаa

ДН';'ПlIЮПет«дзвV!ючок». ба'Н.дІУРИ'NіIВ

[1а.lацу

піOlНе-р:в І

пам ЯТІ

Л,ИIШе-

ніші

пісні:.

IN'

Iре.!І"У

,

оха\рону

в.:,д

та

KOHЦ€1PT

худ,ОЖlньої

І

«yi!<ipaї.нcыкa 6ар­ карм,а,». дО' f25.рФч'Чя 3 :д.н'Я '!!Іа­ 'РОIд;JЮе!ПНJЯ М. ЛисеНІка. (ПерtUа­ ча з Одеси,). 22.20 «ф,іЗК)'JlЬ­

ту,ра і ОООРТ». CbIКIOMY (JПОр11У". та).

РОКЇіВ ~аіДtЯЛl­ (Передача !П'я­

<50

(М.).

Друга програма. 18.00 до 50,р.:,ччя Великого ЖОВ11НЯ. «ІПРО•10Г». ХущOlЖiНlїJЙ Фільм. 19.40 Програма 'На1l'Чальноro 'ГeJI'€IБЗіЧ€IН­ ІНЯ. дЛЯ c.тyдeнtri,B ДІР')'ІІ'ОГО ІК'УР­ су. Англіifc.ька м,О'Ва. «Суб'єкТlНИЙ

жава

С11раховий

Редактор

м. Бровари,

:

токарі,

фрезерувальники, вантаЖНИ,I{И,

штукатури, п,ресувальники,

-

nРИollмає

з,в,ртаrrиюя ,на alJ.pecy. М БроJ8,ари,

і НШ( спеціалісті'в. З,ве>;JТатtllCя

: ,н,а

a:Lpecy: : Київська, t

::

вул. Київська,

оргаlН Броварского райоНlНОГ')

11

ко,митета КП УюраИIНЬІ и Р18НОIl1Н.orо Совег:! депутатов І tрудяшиJOOЯ к,иев:окои области.

154.

!t

І

ТЕЛЕФОНИ: реда,ктора 3-82, заступника редактора, відділів: партійного жит­ тя, мас()вої роботи та промисловості 4-67, сіЛЬСЬКOf'осп()дарського відділу і гро­ мадської приймальні «Київської правди» 4-47, відповідаJlЬНОГО секретаря, редак­ І\ії районного радіомовлення та фотокореспондента 3-18•

ІНДЕКС 61964.

~"'.I.'.,'

Газета виходить у вівторок, четвер та суботу.

••• I•••••• I••••••••..•••••• ,................. .................................................................................... М

Броварська .'Ірукарня, Київської області, "}Л. Київська, 154

Те.lефон 4-57.

Зам.

1162-5941.

"aBQД

11.1 зст­

KaiClpїB.

~арницька ордена Трудового Червоного Прапора дистанція

"олії

Південно-Захі,дної залізниці Л,рОіВO\.'lИТЬ

НАБІР

РОБІТНИКІВ

дЛЯ

ремонту

залізничних колій.

Рс6іl1Н'ИКИ паJJИIВОМ,

забез.печу:ються

спецо,д.,ЯfО\j.

6езллат­

~[и:м ПР:JЇВlдам в'І1. \!ісця \lеш· каlН'НЯ ,до місuя ро>боти, без П,llаmнІI\І проі:юом з ~B()I\la Ч.1Е'

• •І::

t ні курси по П:..'.1готовuі З>='8lJ.з- t

dl'РОМIВ'УЗОЛ,

1В~.1Jд:Л

..............................,...............

юнак[в

t дівчат для B:iдГDpalВlКli на 2-річ-:

t

,

малярн.

: :

К ()І\І бti на,т

ФЕДЯЯ.

газоелектрозварники,

ПОТРІБНІ:

ТЕРМІНОВО

€.

CJIюсарі-інструмеllтальники, шліфувальнltКИ,

!

_

агент.

Іна пост,!й:ну р:>боту' С..1lосарі-сантехніки, слюсарі по вентиляції,

ВИlПЗlд-

фі.1Ь1М.

~НОВАЯ ЖИЗНЬ»

нем,а.,і

БРОВА,РСЬКШ1J' ЗАВОД.У _ ПЛАСТ.\1АС ТЕРМІНОВО ПОТРІБНІ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ІІ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

НАША АДРЕСА:

Вlllпла тил'а,

з,а­ дер­

С. БЕЗСМЕРТНИй,

; :

Естафе'М·

В'Я':О. «JПавлоградськ.і ,вечqріН1lЩі». (Пе-р(Щача З 1IJніЩ>ОПе'\"ровсьооа). Друга прог,рама. 18.00 - Теле­ вівііЙні НОВИІНИ. (М.). 18.10В еф:'рі «Мол Oд.kTb». ,Га;РИВОНIТ».

теж

в ЯlКIІХ

11ваJРШНlf,

його, робить ,ве.1ИIКУ ПOl~!И"1ІК~.

касир, комtРНИК, майстри- : В. ПЗіНО\Ва :t азуттєвики, майстри по поши-: - <осВ ста'рій Мо oК\ВJi». ПіреМ'€JPiа t ву ~XHЬOГO чоловічого і жі-: те.1еві>зіJiJноro опектаклю. (Переt ночого одягу, чоловічих верх-: дача з ЛеніН1града). 22.30ніх со]>очок. : «l\;Bi11!te тасl>ЗІН7ами ПРИC1JніIJljЮ- t 19.30 20.30 -

ГРОМЗlДЯIН·ас\l,

C'I1palXOlВi суми. Як баЧ·ИІ.\lО, ід{)lбров.kТЬ1!е Дер­ ж alВl!JIC CЩptЗіXJ)ffi аIНlН.я iBwriiд.H е ДЛЯ ,1ІЮідеЙ. Той, хто Уіннкає

здо­

на ПОСТ:Й!НІУ ребот)

;J.с'ж.ніЙ

•10<\1». 21.150 -

Іх

ПОБУТКО.'\\БІНАТУ

афіша.

«НаЙlрі'зно\о!аlнtі,т-

ТИ1М

:

Р'шеlll~Я ХХ!I! з'ї3,дУ КПРС У дії. Бкономіпи Іза, «:КРУ1МоИМ СТО-

17.20 -

Степа!ll€IНIКа.

ГИlН'У'ЛИ' lд.ома.шlН.i

БРОВАРСЬКОJ\<\У

Ву.1. (Передача з Ле-нінграlдіа). 19.20- : м. Бровари, <Все ПО'ЧИtнається з .:IJOIporw». х.у- t Бу,динок послуг .

J-Jа'т овіту з хокея: СРСР -

В.

зручно

мас,

Р:шеНIНЯ ХХИ! З'Ї'з.д:у КПРС У ідії. «Д.1Я вас, КИlЯШИ». 17.15 - НашІЗ

ри1зыогоo

Іх

J\.\и,хаIЙ,10

(ФО'1'ОXlроніlКа РАТАУ).

,ІНШИМ.

Рооо~т~~.з Шд,ня. В пер,ерові телеВІЗl'иm НОВИІНИ'. (,'.1.). 21.20-

В иcrа:в а театру ЛlЯЛЬОоК. 19.00 -

(.1і­

Пастух.

:першороор<яд'НИ,К

Фото

Ра-

неща.сних

Че\lпіоФРН.

Іве.:IJм'ежата».

перш 0-

Мамчур

Вальчук.

ПО$lОЯІК!деmю

:~"""""M"""""""""~:

саlмо.'!..ія.~ЬІ~ос:і:... (,М.). 18.00- : Телев\1ЗUИіНІ ВІСТІ. 18.20 «При- : rощи Піфа," ВиJc-га,ва рIІІзыкгоo t

-r~==== нов.ИlН. (М.) -..

партія

П ЯТНИЦЯ, 24 БЕРЕЗНЯ Перша програма. 11.00-T€lJleя ізї,Й/н і ,вісті. 11.15 «ПOlJLі'ГlІ'ЧІні знаіНlНЯ ВіСім». (М.). 11.55 для школярів. ТеJlе:.'3із~Й/не а.еяrrсию «ПіOlНерія». (,.\1..). 12.25 -

(Пеr,нщача з лыоІвз) •. 17.30 Те.1евіЗ'ЇЙоНі ~kTi. 18.00 с:Веселі

та,

'Гj>CНly\O

um

~н,~и,ТО\lа[llВ.

щастя нle ОСТИІГ.

оо - Ha,~a ~rn: І .FН~~CV~~ теаlТРУ ляльок.

з

.на,:юді,g

КИ.1ІІІ\lі

Микал,з

КriJВ . А т;жі Т.j)аП-1ІЯ,'ШJCЬ у МИlЩ­ лroму і>оці. Заст,раховаlНllіЙ н>з 5 кар<!Х;'ва,нц:в оцер,жаlВ доою­ маги ) 10-,15 і H'alВiTЬ 20 ра­ зів бі.1ьше. Тракторист П. П. Хнrrри.Й OtдержаlВ 150 ,каРlБОВI2IН­ СТlJ1З!хової С\lМ'И, БОНi.J.аtJ заСО.'ІЗ2IВОДУ О. В. КО!юш 100 кар6CJза l ['u,:IВ. Та!\!у ж су­ \1)' в.И(J.lа,чено А. Ф. Г'у1бару, М. А Фіt.'.1аіНУ, .\,. П. ПО;НО\l,а,­

селЯН'Иіна ДаllИj,

3 С.1:'д.,:18 зубі;в на Одіяcr-у, і КаСlliН{)ІВllча ПРИ'Т1Я!Г оюди ,ведіМі\дь :,і за~lІІпав' з.еМ,1ею, розра.ховуюч'И :dlOOt6I1п:аrfИ; НИМ l1раХНI піЗНl:lше. На

РOoЖJНИ.

дЛ>Я ШlКЮ\l!lЯ1J1:ІВ.

На

ООр'уч)

зrбeреже!lНЯЗatрoбimюy

ЖИlП1Я

Фt:UОРО8ИЧ, Ме-хед іс)"J.'J.·ЯЧИ

1180З,НО'ВНЧ. Г. Л ИТОВЧ ЕНКО, голова сільвик()нкому.

ЧЕТВЕР, 23 БЕРЕЗНЯ \ :'нrфініТИВНIJЙ З.БЩЮТ». ФіЗИІК1.\ Перша програма. 11.00 - Теле- "ЕЛ€1:.1<JНТИ КJBaHToBaї. :.ІеХ.~,НіlК:ИІ». візійн,! в'ЇсТИ. ІІ.Ю до 50-річчя (Пр'Одовже}!l}I'Я). (дВІ леКЦІІ). Вet.П,И1К1О1ГО ЖOlВТН>Я. «Пролог». 16

В

їцде трея')'В21 ІНЯ В се:к­

ВалеРIЇй

би тошо. зоо чо,,1QIвік роб'і'ТІН'И>­ К1Ї'В, служ6о.в.ців і трудової іlН1'е'.'1Ї1Генціої за.сТРЗіХ:)1В<!J1И. OJllO€

:

ХУ1:'L(}жніIЙ фі.1Ь1М.

СПJРТ3Іhіа.J.И

ооротыи,..

майже ,КІОжннJi д,В:'і"' має і.'.1.06'р'ов.ілыоІІ,йй 'д()l;"ОВ:Р по стра,:"у­ В3t:-І'НЮ 6YД,IiH~IY, \І а'йн,а , xYt.'.10-

Вl3Я.1И

Хто cВlirrJLi бл-ltОК3іВПШ к,асанJQlВИIЧ поба-

льо.вич, ЛИ'ТОlвчеНІКО Сl"ООЗІІ Пав- ilдВt'~""""

.:1 ука

ІУ

'IЮЗір,я.дн~ки

,вСІНО ВИlГtшне д.'LЯ JiЗіС€L1>СІННЯ. Це B!I\1IJНO з таки,... ПР'\JІкла'..'.1J:IВ. По .ра.JiГOCПУ «Боб;ніцыиІй»

Кас.,аЖJlВИlЧа, у лісі заста""а l"рООа.

гаlнь'61ЯТЬ зваlНl!tяIВ;I!iJ схова,ооя

ЕlvlНИ? Це БаIРИ"ло МИlко.l:а, Васи-

:рот "!~ хед

IJIoЗЬ\l}. Робити\[у Т 2 \1, де ВСІ J)ооб..1Iя,ты  >.. Пі~ля О,д>р) же-НІНІЯ ,.'1іВ3 І М]СЯllj)L (J~рша.J.1 три~!з>вся. А по- І

ОПОIj)­

Т;Н~ІН\;ЮТWЯ

би.

IІ1ЛЗіН'!В

Ост ЗlНI!JЯ , Ольга, :Іе ,псюп:,ша.1З ловlІ'Ч, Гузь Пе-ТIР'О г,РИІГО'ров.и:ч, СЬОIМИ1Й день за ,'IJBicTli \о[етрїІВ lВіl'!, ОДРУЖ)lватИ'сь з П'ЯНИllею. О.lек- ЛИlСенко .\1ИІкала Ва.си.їЬО,ВИIЧ, Ме-: ЩУlба і б}lВ зас.Иlпанн·Й З€1\м€ю.

('Ш IК2IЯt8СЯ: «Краплі.8

да

ве.ль, ДOlМаш,нЬ(),го м~,йн'а, ..худо­

юв.!'ЛІ6Ю,

,ВИІКОНЗlНIJIі

І ЖОІВ1'НЯ. В об:roворен:ні

С\.'!іносельчан, КОТlpiі ':-!lе:',ї}ДIНОЮ по-

ве,д..:!JКIОЮ теж

вони

На ф(по'

Цj:IЇ

д>ооровіJlЬІНе .д~ржаtВ;Не страху­ :8,аНlН,Я життя ЛIQ.J.ИІНИ, буді­

f Це цІкаво ше гщдаємо,: ПОХОВАНИЙ ВЕДМЕДЕМ f

ШО c-у.МІНа історія з XalВpOl.\I' ПОС' ЛУЖИТЬ У'РОКОМ .дJІЯ ідelЯКИ1Х йoro

з.а Т~1р'ориз)~ваIНН'Я

331'ЮIП­

IВоДIНIН\1

СРСР.

при Н>ещаcuю\ol1У ВИil1~У. 0..'.1ніею із фор'м '1'аIКОЇ тУptботи є

КОМ ЩJOфСПЇiJlIКИ ЗОООРEmltв ІІСЮ С8ОЮ }1В·агу ІНа, 'J}03ГОРТЗlНlНі сщ:,аJI1.С'Іі.IІ1Ч1НіО1ГО зма!ГанНlЯ 'серед 'IJ:OOiITНИІКLВ

А 'дома ВЩ «не:за,\!]'НИI\lO\fXJ» Оле:кСI'~ X~IBI1).a т<:ж ~И'пя !Не б у .10. Н] ЖІІНІЦІ, НІ Jl,1'J)ЯМ. За. ПИ.-

Я~11ВО,

'КонІфероен­

РУЖИЧІНОГО

т:.лькм

З,араз

ч!!с.ь

про добробут Іна­

людей,

ров'я,

ДОПіytЩ€lНilllX хlfб. О.д;ночаC!lО в-ист.упаючИ1Й с:казав, що теп,ClР робіт-

,ГаlДаємо, шо «ліuШ'» ДОПOlМQЖ')їЬ:

за ІРОО}\\І взятис.я. І

обласну

уряд

П'іl~}ОО'ТЬОЯ

роки' тюремного УВ'ЯJ3IIе/НІНЯ.

2

р,З!ЙІКІО.\lIУ,

КmrуlністиЧ\на IдЯlНСЬOOИlЙ

участь голови робіТ1НИ1Чll/Х .ко\[ітеННІЙ C}\'t іРО3'ГЛЯ.н)'в справу Ха:вр,а: __ 0 -

еаробіmкаlМИ. на

,на

aк.Ta~

не

pdi31HIIIX СI1OQIТИ,ВІ<1И\Х сеКJuіях, ГО'Т}ІІО­

ЇМ. Ніде ,не !Пlрацюван, за!Йtм,аI!ЮЯ О. д. і В(ЩРУге за.судИlВ хуліга,на:

:;ИІШ .пОСТОРОНlН'і;;['И

ТО\l.

Вигідно 1

відомИІВ, Я1ЮИlХ заІХОДЇ!В в ЖИІВІЗI€Ться до того, щоб не ПОВТlOрll1l'И

Т. БАРИЛО, голова ра:йкому ДТСААФ.

Т ПОТІ\І •

СПСI;Jrrс,мени люються

uію щюфспіЛКIf. Го,,1()В01О palїllloo­ му профопілки ()Ібраний М. Н. Го­ робіЙ. Г. АНДРІЄНКО.

шені lІetдOlJ!іки іВ' 'роботі, вWH по-

танов.

:дня

та \[і,жнаРО.JJні з\[аIГ2I)1,ня з гребні на ба I Й!..'.1а:ptКlаIХ і ~aiНoe.

'ВIlКОНЗіНhIЯ Ilла.н.Uв і ювt:J.lеЙного p~y.

Н()ІВИЙ

делеІ1а,тів

ЦІ "ЛІКИ" ДОПОМОЖУТЬ і~::'ч:;~;~и ТО~р~~~б ~:::;

б ііі!

кty тут ,ntР>ОХОд.Иl.1И -респ\ б.1:IкзпIсыі,'

Робота, і<!онференuії !1рОЙ:шла. п<ід :malKOM далыо'гоo р,ооюртЗlН­ ня соuіЗі.1Ї1СТIfЧНОГО З\lагаНlНЯ ІНа честь 5O-річ'ІЯ Не.1ИJ1\1ОГО ЖОВПJlЯ, \lо6:.1<і.заuЯ сі,1ЬСЬКИІ!, 'J)~Yl:I.i,B'НJtKiB на }'(1П1J!lJне зобо.в'яз,ань

СПОРТИІВ\НН'М!!

l',jIlIH\'.10fO ро­

Вlсе.союзні

ГООПО.J.а'рства. та заГО'1'і!И'ль 'Г. Не­ федов М. В. і, секретар рЗlЙ1ІЮМ'У КП Ук'раїни М. О. Серсієнко.

КІІІЙ" А. П. Лу,кашенко. Ро3'!1ОВ:Ш-

: і

-

Село Ружи'чне на Х,\jе.1Ь1нИ'Ччині СJ11аIВИТЬСЯ СВО·Ї'\1И Тlр.а~иu.I:IЯL\jИ. Вл'іl1К1У

На коофер.енції ВИСТ\1ГDИIЛ1f .0.ІОва об.1аСI!Юro КСІ\I':.Тету п'JЮФс.пілки, праlЦіIВ:НИК:'В оі.1'ЬСЬ!ОО1Г0

\доповWді IЮМlі<тету

над 3000 білетів.

............................................................. : аа.

Хуліганству

ilН1'1'eJ>€!CYlВaTIt ІВ

робіl'НІіКЇ!В,

профопіЛ1КИ

ціях ДТСААФ підприємс1'В, радгоспів, птахофабрик і ус-

«Москвич-408», а 9 С'1'али володарями мотоциклів різних маJЮК.

п'тахоф8lб!pи-

лотереї. Серед жителі!:! мlстереї можна придбати в райкомі і первинних організа-

у нашому районі 4 «щаеливці. виграли автомобілі

і

в обговореНlНU зв і 11НОЇ голова робіrгНlИlЧlOГО

Білети другої автомотоло-

лів, мопедів та інших цінних речей.

бyr:иr ЖО\д­

Я. Кулик. З J1МШ'ОЮ учаCflИЮI' конференції

ПеРWИl\ol1 SИІСТytПИIВ і 'RЗЯІВ уч'ЗlCТЬ

та

якому

було розіграно велику кlль-

rнlШИlХ

сыmй> А. ВlЮJIуха"ли

ми вон,НІ зоООв'и.заlні заlЙ1матIІІОЯ.

ДТСААФ СРСР, в

автомотолотереї

'Га

б робіl1ничі JЮм,itrети, Оp!f'аJНі!заUJiї rwофспі.rn<и

!ЮЖillОro раlдJ'ОСПУ

аВТОМОТО.lотереї Райком ДТСААФ одержав білети другої автомо'ГО-

а

ле­

цих господаptC'I1В під ,кер~вн'ИilJ{!1ВОМ па'Р'Ті'йюі'Х оргаlніlЗau~й rр~уЛЯ'РНО піДrВОД.ять піJ.!I.ICYМ,юи змагЗіНІІІІЯ ро-

ни.кам-.пе-ре\lОЖJЦЯlМ ЗМlи'аІШЯ ВР'У-

П РЩ.'.1I·,rя,ли

КВИТКИ

кість автомобілів,

вру'ченням

змї!цненІНІЯ TPYД()IВOЇ ДIИOЦ~и. Це, в першу чергу, с.тооy€тьroя роб:і'l1Н:ИJЧИJX КО\l,і'l'етів рцгоопі·в «ЗаIВОРИUЬК'ИІЙ», «ІПЛlO'Cll<lіIВСЬІКIіЙ», БоІг:д,8J1Jїli!Jcыої,' Кoornтянської, Пу­

Понад два мІсяцІ ~MY в Москві відбувся тираж

пер шої

з

Однак в дuя.тІыостіi ,ряду lJЮбіт­

================================ Купуйте

ОдlНQЧ,3>ОНО

рехіl.JjНJИХ чеРl\'Ollf.ltх ВИ\FПел~в ви­ даваюось I1рошов.і премії. ЗмЗі.ІІЬ­ н,а Іс) ма стаlНОВIfТЬ 400 JщpiБClва'н­ ців. Доповідач ГО'lІОр>ить rrpoo пере­ ДОВlІІкі'в соці,а.лі'сти'l!ЮГO змara!l­ ня, ущЗіріН'И1К1в '-"O~lIiIcTIAН()IЇ пра­ ці. Ві\JI назива€ ~MeHa багатьох Ч.гlClні'в пpo<jю~і,J1КіИ', які с.~МIJ\ЇJННО ВИ:КСIНУЮTh ової обов'язки, поюаз}ють П'РИК"lа\Q ,в роботі.

с.ЬіКиЙ». «р~са.нїli!JcыкІ1й;>>,' Ї\j,€!Нoi Щорса, в СеМИ1полюїtВCькі ,й шаlХОфаlб:рищі краше, ні,ж в і'НІІІ1ИІХ госПО!..'.1а'РСl1ва,х, qр,гаlиіl3>С\ва,не діІйове зма1ГаIННЯ. Профсп,іlЛilюв.і КІОмітети

реД1OJВИ1\1

раlЙ­

$

жаю

З\І'аlга'НlНIЯМ, 69 БРИlгад, до комів гцP'OФcrr;Vlюw РaдlГООп.ilв /і ма­ ОК\,1'аlJ.У Я'КИХ ВІХОДИ'ТЬ бі.1іь<ше 3()()() І хофа:брик є ЧИ1Мало jIНЩО"lіків. пер>l"дО'ВИХ ,в и:ро БНИЧIН'lUК Їів , борють- BOHIf ше CJ1Зібо допоомагають ди­ ая за Щ)'ИIОВ08ННЯ ЇМ зваlН\JIIЯ КО'- peKЦ~![M гоаrю,д:а'1>сmв, lJаrprrlJйIН\Иl\l леh"ТИlВоJВ КО\lУН/.СТИЧНОЇ праці. Оlжаlні'3ЗlUіtЯL\I в роБО'1'і, \Н(Щостат­ В Р'Х';'l1НИЧІDХ К1О.'!ІеКТИlвах рщд- ньо за-йіма:ютЬ>Оя .[]И!Т1ЗіНня.ми oprагоспів «БобрИlUЬКИЙ», «:Гогмїв- нізації соЩ>ЗJ.IIWcТИJ'!НоГ<> змЗіГЗіН'НЯ,

пеое'J)ВСIj)еlll<1Я

в Жfrтт.я р.шшн, к,ПРС, ПОС'N:ІНОВ

ІНа

ТIІІЧlНИIМ

Ра,Й,NОМ, rюбіТЮI1Чі NО\lітети IIІ,а М:<JU·Яl.Х, ВОЯ О;Jгаlні'заu,.ІЯ за звіт­ IІи.Й 'пm:.Q.J. пров,е.1 1 і1 знаlЧJlУ 'Робо­ ту по моб:.lі'3а,ції Ч.lеНI:IВ ЛIР'оф­ СП'

Р(ІН:У,

постаl8'.lеШIХ

п,е-j),ед ра\.JJгоспа\1И і птахофаобрика/ми. іВ МИlНУЛОМIУ році 16 б:РИІГаlд.аl\l. Яікі нараl'{ОВУЮТЬ 4БО ІрюбітнИlh1:IВ, ПРlІІОвоено зваlНlНlЯ кол-ен:тИ'в.ів КОМ~'l}fіс.тичної IІ1!раиі. За uей час ~и,сокого зваНI:~Я ударНИlКlа КСІ\!) ніс.ТИIЧIНОЇ пра~і \lДосroїлооя блнзько 600 передових виробн'и:чНlИlКlіrВ. НИl!ilі 95 [1lPOц€OHTiB робіТНИ'К:В і СJГУЖlбав.uUв Рalд.ГСIQПlіlВ і

с,т)'жlбовu.і радгоспів· і птаJхофаб­ р ИІК 5,Р'СIВ ЗіРЩИlНИ ЯК і ,Halд. ЧІІІ\І ,працюваЛ'8І оргз­ Н'за!Ll,!Я,

ЮВ;,lейіН'ОТО зcrвдань,

тів щ)ОфапіJJЮИ Се>mпмкіJВCJ>КОЇ пта,'юфа6рИlКИ В. Г. МаJlій, :РЗІд­ госп)' Ї'MeНli ЩV\рса Н. С. Caнrraлова, радгоопу «ГQго"lівс!>к!fЙ:' А. И. Вансович, кеор<)'ЮЧИlЙ БроваJрсыи\\І райоб'Єдіна'н'ня,м «С:ль­ гооптоеXJа!'IКН» Л. Я. Санкін, ч:reн Пlрrnjхшілюи' р·а).J.)ГO!CПУ ':Т'j)eQу:хіВ­

'Н'Зі\lИ сі\I'Ї по залізющі до б}іД'Ь-Я1коі ста'нції РЗД.RIНСЬКОІга Сс:юзу Індивідуальним забудовникам подається допомога бу ді­ вельними матеріалами. О;щнаlКам і неJа\!'іЖl}j,і,м наД2'ЮТЬСЯ 1\!іСЩI В ГУРТО,ЖІІТКУ ст. БРОI9а'ри . Середній заробіток 80-911 карбованців на місяць. ЗвертаПfСЯ v BiдJ.J.:.1 кадрі,,, Д!J1CТaHЦЇЇ КО,lії ста'н,цvя Да,р ІІJ>!ІІЦЯ, ,вул. ПРИJYалій'На: ЇХlати • ТР·ЗІ\ІІВ,а,я,\1И .J.O ЗУПИlн,к'И <<.>\JBTO-

: : : : : :

p-е\lза,вОІД»,

ча.1ЬН·и.І\~ в

з<вертати'Ся

до

меХЗlн'ізова:ни'Х

на·

ді.1Ь­

нІиuь колії на стаl<1Ц:ЯХ НіЖИIН,

БоБРи.к, Борис.п:.1Ь, ЯГОТИ.Н.

Відділ кадрів дистанції.

. . . . . . . . . . . . . . . . 11І11 . . . . . . 11 • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

36 номер 1967 рік  

36 номер 1967 рік

Advertisement