Page 1

Пленум Центрального Комітету КП України

Пролетарі всіх краlн, єднайтеся!

стяхяновшь Орган Броварського районного комітету Комуністичної nартії України -та районної Ради депутатів трудящих

Київської області

\

23

Неділя,

J& 36 ( 1638) 11

березня

року.

1958

11

Ці ..а

15

коn.

19-20

Пленум запевнив ЦК КПРС, що партійні ор·

березня ц. р, відбувся Пленум Цент­

рального Комітету Комуністичної партії України.

Пленум

питання

обговорив

«Про

ганізації,

підсумки

їни з честю виконають історичне рішення лют­

.Uстичної партії України по дальшому розвитку

невого Пленуму ЦК КПРС, докладуть усіх зу·

коnгоспного ладу і реорганізації МТС».

Перший

цьому

в

КП

ЦК

секретар

України

силь до того, щоб

виступив

питанні

тов.

могутнього

В.

М.

КИЯНАМ--ВДОСТАЛЬ МОЛОКА за ста­ Соромно, але факт ном на 21 березня район виконав квартальний план дерЖавних по­ ставок і закупок молока всього

а здано державі в рахунок поста­

вок і закупок всього лише 84 ТОІJНИ. В рожнівському колгоспі

-

товарних

молочно ферм, керівники колгоспів і nер­

працівники

організацій партшних винних сільгоспартілей ім. Сталіна, села Бобрик, ім. Кірова, с. Погреби, В.-Димерка, с. ім. Димитрова, ім. Ватутіна, с. Пухівка, «Шлях Ілліча», с. 3азим'я, та ім. 1-го Травня, с. Мокрець. Вони вже зараз з честю виконали свої квар-

завдання

тальні

на

132-109

до і зобов'язуються процентів кінця березня набагато перевер­ шити цей показник. Приклад державного

ня до

виконання

ставлен­

своїх

обов'яз­

керівники

ків показують також

гоголівського колгоспу

«Червона

Україна». ~т січні і лютому кол­

госп здав державі понад 71 про­ цент від всієї кількості надоєно­ го )Іолока і продовжує так здава-

те,

намагаються посИлатися на

що все останнє молоко, яке було надоєно, витрачено на випойку

телят, поросят та інші господар­ ські потреби. Перевірка показала,

що це не відповідає дійсності.

Справжня причина полягає у грубому порушенні окремими кедержавної

колгоспів

рівникамн

дисципліни. Десятки бідонів мо:­ лока

і

молочних

продуктів

колгоспів

з

щодня

правляється

від-

ес. Літки, Рожни, Княжичі, Ру­ базари санів і ряду інших на Києва та інших районів, а з кол­ дале­ госпу «Жовтень» навіт'ь ченько за межі Київщини. Бюро райк~му партії, яке розглядало

цінило

днями

такі

це

питання,

факти,

як

роз­

прояви

конанні поставок і продажу мо- Так, наприклад, суворе партійне лока

як

колгоспи,

державі такі

стягнення накладено на комуніс­

і пов-

виробництва

продукції,

підвищення матеріального добробуту і культур­ ного рівня коnгоспного селянства.

(РАТАУ).

КПРС і тези доповіді тов. М. С. Хрущова.

Всенародне обговорення По всій Украіні з великою ак-, тивністю триває обговорення питання про дальший розвиток колреорганізацію ладу і госпного На зборах трудящих уже МТС.

неподільні збільшили Кримської МТС т. Крючкова, вже Украіни тепер треба вжити заходів до то- фонди в два з половиною рази. го, щоб всюди організувати під- Тепер ці фонди становлять понад

механізаторів кадрів готовку широкого профілю. Вони повинні були присутні понад 7 мільйонів управляти не тільки трактором, 650 тисяч чоловік, з них майже але також комбайном, викону450 тисяч виступили з своїми вати слюсарні, ковальські та пропозиціями і порадами, як кра- інші роботи. В тих колгоспах, де

мільярдів карбованців. Стан багатьом економіки дає змогу артілям розрахуватися за закупмашини лені трактори та інШі nротягом одного-двох років. Усі 690 сільгоспартілей Чер·

25

бригад,

каської області вже закупили в

партії. До редакцій ресnублікан- треба мати інженера-механіка на ських, обласних, міських і район- правах за~тупника голови колних газет надійшло близько 18 госпу.

МТС потрібні ім трактори і nри­ чіпні знаряддя. Придбали техні­ ку в МТС понад 250 колгоспів

рішення

ще провести в життя

буде

тракторних

кілька

виступають

які

Промовці,

тисяч листів.

на

сільгоспартілей

сотні

Київщини,

Секретар Радехівського райкому nартії Львівської області тов. Кобазаренко пропонує зобов'язати ряд заводів країни випускати

ремонтно- Дніпропетровської зборах, говорять, що технічні станції цовипні займати- артілі Остерського ся тільки капітальним і середнім нігівської області. Куплені в МТС РТС повинні ремонтом машин.

комплекти устаткування для кол­

мати постійні пересувні майстер­

госпних майстерень. У наборі та­ ні для своєчасного подання тех­ кого устаткування повинні бути ·нічної допомоги колгоспам, особ­ малогабаритні і зручні в експлу­ атації електрозварювальні агре-

гати,

контрольно-пере-

верстати,

антидержавної nрактики у діяль- вірні прилади.

ності окремих голів колгоспів, і ти у березні. притягнуло іх до відповідальності. Потягнули район донизу у ви-

рік став роком нового

колгоспного

сільськогосподарської

здешевлення

ністю схвалив рішення лютневого Пленуму ЦК

«Більшовик» надоєно за цей же

лише на 78,5 nроцента. Ми не­ час 156 тонн молока, а здано обстоїть само додали трудящим столиці респуб­ тільки 29. Так ліки десятки тонн одного із най­ справа у княжицькому колгоспі цінніших продуктів харчування. ім. Щорса та деяких інших. У цьому, безумовно, не винні Дарма керівники цих колгоспів

1958

піднесення

і зміцнення громадського господарства колгоспів,

ПІДГОРНИЙ. Пленум ЦК КП України одностайно

праців·

ники радгоспів, fd!Ханізатори і всі трудящі Укра­

лютневого Пленуму ЦК КПРС і завдання Кому­

З доповіддю

колгоспниці,

і

коnгоспники

На думку

директора

Старо-

ливо

в

польових

пору

гарячу

робіт. 3а останні роки на основі зро­ стання виробництва сільськогос­

вже

району

Чер·

машини

гос-

використовують

на сівбі, підживленні озимих, за­ добрив критті вологи, доставці на поля, на підвезенні будівель­ них матеріалів. Тисячі сільських механізаторів повертаються в рід-

ні колгоспи.

(РАТАУ).

колгоспи

продукціі

подарської

подарства

всі

області,

---------------- ---------------- ----

Відкриття декади грузинського мистецтва і літератури Лк велике свято грузинського

Тривалими оплесками зустріли ником сучасного Тбіліського те­

«Жовтень», с .. Требухів (голова та голову колгоспу «Більшовик», народу, всієї радянської багато­ вони учасників декади --- артис- атру опери та балету 3. Папіа­ правління т. Ковбасинський 1., с. Рожни, т. Мехеда В. і секре­ національної культури, відкри­ тів Тбіліського театру опери швілі. Опера nройшла з винят­ секретар парторганізаціі т. Хо- таря парторганізаціі цього кол- лась 21 березня в Москві дека- та балету імені 3. Паліашвілі, які ковим успіхом.

лод

0.),

«Більшовик», с. Рожни

госпу

т.

Лисенко М.

Вказано

(тт. Мехед в. і Лисенко М.), іме- також ряду голів сільських Рад ні Калініна, с. Літки (тт. Музи- на те, що вони самоусунулись від ченко Ф. і Кабан П.), «Перемо- організаціі закупок молока, не

да грузинського мистецтва і літе­ ратури.

вийшли на авансцену. Делегація представників майстрів мистецтв

присутні На спектаклі були керівники партії і уряду.

піднесла грузинським В той же день у столиці почали Москви. виступ драматичні театри, ан­ квіти. друзям атру"' СРСР заповнили га», с. Гоголів (тт. Андрєєв п. і перевіряють роботу працівників самблі народної пісні і танцю. звучать залу склепіпням Під не столичних підприємств, вчені, ар­ молокоприймальних пунктів, Жовтуха Г.), «Комунар», с. ВоРадянського Со- В кінотеатрах і клубах почався гімни державні rданівка (тт. Куницький Р. і Ля- борються за систематичне збіль- тисти, художники, письменники, фестиваль художніх і докумен· шенко В.), ім. 40-річчя Жовтня,

і с. Рудня (тт. Компанець Г. Шевченко Ф.). Ці колгоспи виконали свої зобов'язання перед державою по поставках і закупках молока всього лише на 25-50

свідчать

цифри,

факти.

У

робітники

міністри, генерали і офіцери Ра­

шення надходжень молока.

Мало залишилося часу до кінця дянськоі Армії, кварталу, але У нас є всі мож.: громадськості. ливості для того, щоб виправити становище. Практика передових колгоспів показує, що на госпо­

дарські потреби слід залишати процентів. Відставання - наслідок розба- не більше 30 процентів надоєно­ зарювання молока. Що це саме го молока, а 70 процентів треба так,

3ал для глядачів Великого те-

здавати в рахунок державних по­

колгоспі

надоєно

«Жовтень»

початку року

"._~

з

тонни молока,

262

3

Потім

1958

(РАТАУ).

основополож-

ПРО ТИРf\Ж ГРОШОВО-РЕЧОВОЇ ЛОТЕРЕЇ лоте-

давались на території Украінсь-~

кої РСР, призначено на року, білети якої про- ня ц. р. в м. Києві.

На

Вроварщипа - приміський ра­ Йон столиці Радянської Украіни. Справа нашої честі і обов'язок­ щодня забезпечити, щоб кияни одержували молока стільки, скі­

оперу зія-фільм».

виконано

було

______..,. реї

тальних фільмів кіностудіі «Гру-

юзу і Грузинської РСР.

«Даісі», написану

Тираж грошово-речової

той час як гоголівський колгосп ставок і закупок. «Червона Україна» здає державі 70 і більше процентів валового надою молока, сусідній колгосп «Перемога» цього ж села здає тільки 25. В требухінському

представники

будовах

20

Тираж триватиме чотири дні.

трав­

(РАТАУ).

шостої

П

,

.

<4--------

ЯТИрІЧКИ

льки передбачено державним пла­

ном.

·------="~

б і д у с і .lt 'Ь

ДВА ЗБІРНИКИ ТВОРІВ зують, що супутник увійде в ~

В. І. ЛЕНІНА

про радянську демокрапюJІ) 1

сВ. І. Ленін

щільні шари атмосфери і при­

соціалістичну сВ. І. Ленін

пинить свое існування в період по 15 квітня. з 5

-

про VI ( сПразькуJІ)) Всеросі йську конференцію РСДРП» вивидавнипустило Державне політичної цтво (Держполітвидав).

СВІй

літератури

***

***

БЕЗПОСАДОЧНИй ПЕРЕМОСКВА - ІРКУТСЬК ЛІТ зробив новий 75-місний паса-

льотчиком-випробува-

чем двічі Героєм Радянського Союзу В.

К.

Коккинакі.

На

НАВКОЛО ЗЕМЛІ всьому шляху - сІЛ-18JІ) йшов завершив до 18 години 21 бе- із середньою швидкістю, яка І резня другий штучний супут- перевищує 600 кілометрів за н~к. З моменту запуску його годину. Відстань від Москви ВІН за 138 дJб пролетів шлях, до Іркутська літак пройшов який дорівнює 89 мільйонам І без посадок за 6 годин 45 ОБЕРТ

кілометрів.

Розрахунки

лець О. Ікол.

жирський літак сІЛ-18», пІло-

тований

ДВОТИСЯЧНИй

І. Дніпропетровськ. На заводі імені Петровського споруджується доменна піч N2 З. Тепер тут щодня перевиконують норми виробітку. почали складати кожух горна. Молоді будівники монтажник комсомо­ Н а ф от о зліва: складання кожуха горна. На передньому плані -

пока· хвилин.

~,.,,,~,~~~~·~''''~~~~~-#1#~~~

2.

Казахська РСР.

ГЕС

Будівники Бухtарминської

лівобережному котловані почали очищати микання греблі до лівого берега.

приступили

дно Іртиша і виймати

до

нового

етапу

скельовий грунт в

роботи.

В

місці при­

Н а фот о в центрі: роботи на дні лівобережного котловану. взяв шефство над будівництвом доменних печей Сталінська область. Комсомол України «донецької- Комсомольської» і «Ждановської- Комсомольсь­ «Єнакіївської-Комсомольської»,

3. ---

кої». На будови nрибули сотні комсомольців тей і районів Сталінської області.

і

молодих робітників з Київської, Одеської облас­

На фот о справа: загальний вигляд будівельної «Єнакіївська-Комсомольська».

(Фотохроніка РАТАУ). Фото Г.

nлощадки, де почато монтаж доменної печі

Пазенка, Г. Ємельянова, С. Гендельмана.


Недіnя,

СТАХАНОВЕЦЬ

2

КОЛГОСПНОГО ЛАДУ І РЕОРГАНІЗАЦІІ МТС

1958

року.

Спеціапізація виробництва І В останні 3 роки комбінат ви-

О

О

березня

Нове в роботі райпромкомбінату

ОБГОВОРЮ€МО ПИТАННЯ ДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ О

23

пускав

види

різні

продукції:

швейні, нитки муліне, цементно- ,

Посилюємо ше ф ську допомогу колгоспу

Колектив деревообробного ком- вали і надають величезну допо- кількість техніки, яку потрібно піщану черепицю, лінзи для те-

j

і уста- ' бінату з радістю сприйняв рішен- могу селянству. Виходячи з цьо- як слід зберігати, своєчаснЬ ре- левізорів, автотракторну

вирішне по- монтувати. Ми вирішили допомог- новочну електропроводку, ялин­

ня . лютневого Пленуму ЦК КПРС го, і наш колектив і тези доповіді товариша М . С. Хрущова «Про дальший розвиток колгоспного ладу і реорганізацію

силити шефську допомогу кра- ти обладнати в колгоспі майстер- кові прикраси, дзеркала для меб­ силівському колгоспу ім. Ждано- ню, виділити декілька комплектів лів, залізобетонні гаражі. Така різ­ нові номавітність виробництва не дава- ; також 2 ва. Комбінат допомагає артілі бу- інструменту, а

колгоспів обслужуванні чному крок знаменують собою новий до дальшого росту соціалістичного сільського господарства. розНа цьому новому етапі

200 голів - завезено вже стінові матеріали і 500 листів шиферу , Робимо все, щоб швидше спорудити це приміщення, механізувати його .

внтку ко.'Ігоспів, як і

раніше, І

Вважаю, що після реорганізаціі МТС в РТС слід мати фонд запасних частин в такій кількості, щоб можна було забезпечити пормальву роботу всієї техніки в

.

колгоспах.

секретар парторганізації.

зовсім відсутні, працівникам РТС доведеться проводити і польовий ремонт машин. Для цього вже зараз потрібно подбати про укомплектування ремонтних бригад, оснащення

Колектив комбінату набув пев-

для

колону

автотранспортну

запроваджено в основному всі поточну лінію, зросла механізовано, процеси кваліфікація робітників, зокрема електропроводів:

учитель Б роварськоІ середньоІ школи N2 1.

у

вантажів

перевезення

***

а . орок ,

В С

В зв'язку з реорганізацією МТС при районних Радах депутатів трудящих необхідно організувати відділення, очолені заступвеличезну ником голови виконкому, по ке-

колгоспник артілі «Червона Україна». с. Гоголів.

МТС

• • •

підготували

перевиконують

І . о сьмак, головний інженер.

• ух треба в підготовці кадрів у зв'.із- воднла інструктаж і ревізії, склаку з передачею техніки в колгос-

тільки

електрокарболІ'тових в п и уск

ви

виготовляють не 2 тисячі, тисяч метрів проводки.

5

розчину

виготовленні

При

а

- азотнокислого срібла для дзеркал

робів: вимикачів, розеток, патронів. виробництва Спеціалізація дасть можливість збільшити випуск продукціі до 15 мільйонів

застосовується дистильована вода. Раніше перегонка її провадилася за допомогою ніхромової спіралі, яка дорого коштувала і

до того'швидко згоряла. Електрик

Н. Кузьминський застосував для

За прОПОЗИЦіЄЮ

цього пластини із нержавіючої сталі. Тепер є можливість без-

раЦІОНаЛІЗаторІВ

nерервно

'

'

Торік ко!t!бінат одержав різно-

дала звіти, та інших спеціалістів го обладнання і машин для мехао .

В

посилиться .

пи ще більше

виробітку,

відмінної якості. Освоюємо також

Щоб забезпечити хороший зв'я- торів, які тепер віллються в діл слід ввести головного агроноекономіста, інструкторськозок, на мою думку, слід залиши- колгоспне виробництво. Однак по- маб галтерську групу яка б про бригадах МТС радіостанції.

норми

виготовляють продукцію

механіза- рівництву колгоспами . В «ей від- карбованців на рік .

ремлетучок. армію кваліфікованих

ти в усіх колишніх тракторних

виготовленню

по

досвід

ний

зауваження

му, коли в колгоспах ще недос- колгоспах.

татньо оснащені майстерні або й

ва.

по механізації трудомістких про­ Особливо слід посилити роботу За пропозицією раціоналізато­ цесів на колгоспних тваринниць­ з учнями виробничих класів, поцеха Н. Локши­ ра начальника ких фермах, меліоративний загін, іх таких, як Н. Тананай, Н. Сергі- на збільшено площу стикання при організувати справжньому який ще більше оснастити техні­ єнко, С. Багора, М. Чередниченко електропроводки. просвічуванні роботу. кою. Варто було б також органі- практичну і багатьох інших, які систематично за ЗМІНУ тепер цьому Завдяки В. Бова, зувати

В перший рік роботи по-ново-

краще

І. Кузнецов,

В зв'язку з купівлею в МТС

nр оnозиції

1

утруднювала за­ них двох колгоспників. Під час на головному, весняних польових робіт бригада провадження передової техполо­ наших слюсарів та інших спеціа- гії і механізації виробничих про­ лістів допоможуть механізаторам цесів. Саме тому виникло питання про спеціалізацію виробництв обслужуванні машин.

робітничий клас нада- машин в колгоспі тепер значна

держава,

зосередити увагу

на ла можливості

МТС». Зміни у виробничо-техні- дувати чотирирядний корівник на станки, навчити працювати

«дешеву»

одержувати

воду . .Якщо торік дистильовану було виготовлено 2000 квадрат­ них метрів дзеркал для мебелі, то мати намічено році в цьому

мо- відповідно до профшю раиону. .• нізації виробництва на 100 тиРемонтно - технічні станцн сяч карбованців, зокрема парожуть надати середні ш-коли, адже господарськими вий котел, прес на 200 тонн, то- 4000. Вважаю за доцільне на деякий багато випускників, одержавши повинні бути Броварська мтс. • • •

цьому величезну допомогу

час залишити при РТС бригаду атестати зрілості, підуть працю- організаціями, де зосереджується карний і винторізвий станки, аг------------=:•вати в колгоспи. ремонт і постачання колгоспів регат для фарбування. Це сприя-

Завдання педа- пальним, запчастинами, добрива- ло збільшенню випуску продук-

-

гогів

М. Гогун,

уч­

нашим

пити

ми тощо.

прище­

ням любов до пра­

секретар парторганізаціі

сільському

Броварського відділення

ці

в

Держбанку.

господарстві .

·---------------------

правління днями Цими Черкаського комунізму:. району закупило трактори і причіпний інвентар у Черкаській МТС . Зараз у колгоспі налічується 11 тракторів, 18 автомашин та інша техніка. Бу­

Черкаська область. «Зоря сільгоспартІЛІ

дується

навіс

на

гараж

для

21

тракторів,

машину,

буде споруджено

ремонтну

обладнано

май·

стерню.

На

фото:

в

колгоспі

«Зоря

комунізму».

За-

купка тракторів.

(Фотохроніка

РАТАУ).

Фото

І.

Діамента.

ціі, зниженню її собівартості та поліпшенню її якості. Переведен­ ня виробництва електропроводів на поточну лінію, розроблену гру­ пою інженерно-технічних праців­

йде року ·успішно з нового освоєння випуску кімнатних ан­ тен для телевізорів . Шапіро,

n.

технічний

керівник

райпромкомбінату. Н а

з н і м ку:

краща

комплек­

ників, дало величезний ефект випуск продукціі збільшився на

тувальниця електропроводів Ніна Тананай, яка виконує змінне зав­ дання на 170-180 процентів і ви· пускає продукцію тільки відмін­

50

ної якості. Фото В.

процентів.

понад 9 тисяч чоловік. Не можна вважати також задовільними пороботи, які казники практичної зазначені у звіті райкому ДТСААФ

за минулий рік . Нагадаємо деякі В 1957 році з цих nоказників. підготовлено еплами товариства 206 шоферів, 112 мотоцикЛІСТІВ,

85

фахівців радіосправи і підго-

Полотияка.

риства. Цей недолік слід лікві­ дувати найближчого часу. У прийнятому на зборах ак­ тиву рішенні визначено зобов'я­ зання товариства на честь 41-х роковин Великого Жовтня. Звер­ путо особливу увагу на посилення лекційної nропаганди, роботи гуртків при первинних організа­

ка, ім. 1-го Травня, с. Мокрець, товлемо 24 стрільці-розрядники. ціях ДТСААФ. Для виконання цього зобов'я­ та ряді інших налічується всього Протягом року проведено лише 5 і повинна може лише по декілька десятків чо­ стрілецьких змагань на команд- зання багато зробити комсомольська організаловік. Не більш чисельна і пер­ ну і особисту nершість. ня роботи і в первинних органі­ винна організація ДТСААФ на оборонно- ція. Вона покликан~ _забезпеч~ти На зборах активу заціях ДТСААФ по колгоспах іме­ Броварському молодІ в деревообробному масової роботи визначені основні активну участь всІЄl імені комбінаті, в райпромкомбінаті, де завдання райкому ДТСААФ і пер- ДТСААФ. Не можна більше мири­ ні Леніна, с. В.-Димерка, Щорса, с. Княжичі, «Перемога», працює значна кількість молоді, винних організацій товариства до І тися з таким явищем,. коли в

ОБОРОННО-МАСОВУ РОБОТУ­

НА ВИЩИЙ РІВЕНЬ Почну з с . Требухів . З ініціа­ керів• тиви і під безпосереднім ництвом колгоспної партійної ор­ ганізаціі тут проведена за остан­ по зміц­ ній рік значна робота

ненню

Добровільного

товариства

сприяння армії, авіації і флото­ організації первиннш В ві.

ДТСААФ близько 600 колгосnни­ Створена до­ ків, колгоспниць. сить потужна матеріальна база.

с. Гоголів, ім . Кірова, с. Погреби, в Броварській МТС, на ливарно­

заводі сіль­ заводі, госпзапчастин та ряді інших під­ приємств і колгоспів району. Але і тут ми бачимо в основному ті

прокатному

ж самі недоліки в роботі, що і в «Жов­ требухінському колгоспі «Жовтень» На кошти колгоспу малокаліберних тень». 1О придбано гвинтівок, мотоцикл і багато чо­ більш взялися ми Коли ж го іншого, що потрібно для пло­ глибоко перевіряти роботу рай­ дотворної навчальної роботи. кому ДТСААФ, який очолює тов . І, недивлячись на це, первин­ Барило Т., то побачили, що у ба­ требу­ ну організацію ДТСААФ хівського колгоспу «Жовтень» не

можна вважати зразковою. Значтовариства на кількість членів не залучена до вивчення тієї тех­ ніки, яка у її розпорядженні. з минулими .Якщо порівняти роками,

маємо

певне

пожвавлен-

Русанові, наприклад, . де понад 200 комсомольців колгоспної і роз'яснювальну роботу серед ши-! шкільної молоді, ні разу протягом

в тому числі комсомольців. Декілька днів тому в Броварах відбулися збори активу, у яких

все nосилити

кількість значна взяла участь акш­ комуністів і безпартійних вістів оборонно-масової роботи в

було стан обговорено роких верств трудящих. Потрібно І року не роботи. фізкультурної і оборонної первинні наші всі щоб добитися, ~боронно-~асова робота_ -. від­ організаціі ДТСААФ були такими 1

районі . . Вони пройшли під зна­

кінця

1958

року. Слід перш за

організаторську і

ж масовими, чисельними, як у тре-

повщальна

дшянка

нашо1

дІяль­

бухівському колгосnі «Жовтень». ності по комуністичному виховаврайкому ДТСААФ, керівників ря­ активу ню трудящих . Вона спрямована Поставлено на зборах і ком­ цілком конкретне завдання до до дальшого піднесення оборонної ду первинних партшних сомольських організацій, які не першого травня 1958 року спо- спроможності нашої Батьківщини Добро­ рудити в Броварах і селах району фортеці миру в усьому світі. здійснюють керівництва на трудящих вільним товариством стрілецькі тири. Треба посилити Повсякденно дбати про її поліп­ обов'язок радянських базу шення місцях. з тим матеріальну разом гатьох колгоспах, підприємствах, за­ іх культурно-освітн органів, організації первинної кожної вваможна хіба І дійсно, установах оборонно-масова робо­ підприємств і керівників кладів, ДТСААФ. тако­ в що те, ор­ нормальним Первинні жати та дуже занедбана. Внаслідок незадовільної робо­ колгоспів, профспілкових і пар­ і ганізаціі товариства в багатьох му районі, як наш,, де живе У таких працює близько п'яти тисяч ко­ ти ряду керівників первинних ор­ тійних організацій. малочисельні. місцях М. Кр~ець, утворилася ДТСААФ колгоспах, як ім. Шевченка, село муністів і комсомольців, у всіх ганізащи заступник голови виконкому членпо заборгованість значна організаціях первинних 72 Жовтня, В.-Димерка, ім. 40-річчя райради депугатів трудящих. членів товас. Рудня, ім. Ватутіна, с. Пухів- ЛТСААФ налічується всього лише ських внесках від ком

гострої

критики

на

адресу


Нед/nя,

березня

23

195t

року.

СТАХАНОВЕЦЬ

з

ЗРУЧНО І ВИfІДНО

До виходу в поле готові День видався на славу, пого- нами. Особливо жий. Усі в селі говорили про те, Ф. Теплюк.

Комуністична партія і Радянсь­

хвилювався

що сьогодні з МТС прибуде комі- Товариші, прошу слова! Я сія, з участю якої буде переда- ж не перший рік працюю, добре на колгоспу техніка тракторної розбираюся в машинах. Кажу

бригади.

вам, що права гусениця в моє-

Напередодні увечері відбулася нарада механізаторів разом з кол-

му тракторі витримає не 50-7 5 гектарів оранки.

більш

госпним активом. Приміщення Комісія з ним погодилась і по­ контори не вміщало всіх, хто обіцяла до початку польових хотів послухати, як надалі будемо робіт забезпечити трактор новою працювати.

Голова нагадав

гусеницею.

правління присутнім

т. про

Варанін

з

те,

них

що

тракторна бригада :N! 6 Бобрицької МТС у минулому році працювала добре. Петро Комаровський,

Виявили,

комбайнів пальців.

що

одному

невистачає

потріб­

Забракували

кий уряд протягом останніх років

- продаж молока в 1958 році. Важливо підкреслити, що кожен

здійснили ряд великих заходів, які

з цих договорів

вже

500

зараз

nривели

до

значного

із напарником Костянтином Сиполовину

сезону

но-

вим трактором «ДТ-54» виробив

понад

гектарів.

1000

На нараді механізаторам стало відомо,

що

оплата

трактористів

залишається гарантійною. Так що про це і мови не було. Гово­

колгосп

придбає

5

тракторів,

вступає

4

у весняну

сівбу

При активній допомозі голови сільради т . Ковбасинського П.,

кол­

поставок

державі

продуктів

рили про те, що треба найшвид­ ше спорудити і устаткувати меха­

ще, ніж раніше.

нічні майстерні, гараж, трактор­ ний стан.

Назви сіл і колгоспів

І(няжнчі ,

бригадир тракторної

Говорили трактори

і

про

та

інші

ТР.,

щоб

машини

всі були

укомплектовані запасними части-

бригади.

Колгосп

ім.

Леніна,

с. Жердова.

Останні вісті з колгоспів

• ••

Коnгосп ім. Щорса, с. Княжичі. Копгосп «Жовтень», с. ТребуВ нинішньому році заб'ємо гноєм 2000 рам. Торік було 1600. У хів. Першими у колгоспі піджи­ 800 рамах, що вже забили, в вили озимі мінеральними добри­ 250 розпікірували капусту, в 104 вами бригади J(! 5 та )(! 6 (бри­ - помідори. Під 300 рамами гадири І. Сом та Д. Сіренко).

Кожна з них

висаджуємо розсаду огірків.

170

гектарах

nарннковод.

***

Коnгосп ім. Стаnіна, с. Каnита.

ні запаси азотних добрив та каї­

Коnгосп

якою керує І. Кореневич .

.

В. П'ятницький,

розсади ранньої каnусти та на

бригадир.

Бережіть

-

боротися великої

За

вона

Якщо

тепла,

може

не

з

по­

завдати

шкоди.

ост анні

п'ять років у кол ­

госпах зони нашої МТС врожай фруктів на кожному гектарі саду

14

71

зріс від до центнера. При­ бутки від садівництва з міль ­ йонів карбованців виросли до

Колгосп

«Жовтень»

nоказ ники

році

2

у

затверджений

Всесоюзної виставки .

за

садівництві

8.

високі у

1957

учасником

сільськогосподарської

Добре дбають

про

сад

у кол госпах «Шлях Ілліча», село Зазнм'я, ім. Шевченка , с. В . -Ди ­ мерка.

В догляді за плодовими насад­ женнями,

важливу

як nоказує досвід, роль грає боротьба з

шкідникамн і захворюваннями де ­ рев. У зазначених вище колгос­ пах, де бережуть сади, своєчасно зібрали

гнізда

гусені,

очнетили

штамби дерев від застарілої

ко­

рн, nровели інші заходи. Шкідники шкоджують

тн, листя

nлодових

дерев

nо­

коріння,

кору,

кві­

і плоди

і цим знижу­

ють врожай . Часто можна бачн-

сади

тн в саду гнізда із скрученнх листочків, які міцно прикріплені nавутнною до гілок. В кожному з них знаходиться від 5О до штук гусениць білана жил­ куватого і золотогуза. Ці rнізда

500

треба НІ!гайно зібрати і спалити, причому не тільки в садах кол ­ госпів, але і на присадибних .r;.ілянках громадян . Особливо це стосується

таких

сіл,

як

Гоголів,

В. -Днмерка, Краснлівка, а також райцентра. Треба зібрати також засохлі і гнилі плоди , зрізати гілки із яєчками кільчастого шовкопряда і все це спалити.

Великої непарннй

шкоди завдає садам шовкопряд. Метелик

закупок у цих та деяких інших селах, треба сказати, що тут ве­

які

491 485 477 472 458 432 428 422 414 404 402

71 62 67 63 58 70 78 85

86

цінні.

зберігання,

Гусениця

мало­

плодожерки

зи­

мує в міцних павутниних коконах

таторів, депутатів сільських Рад .

одного

питання

-

постачан­

ри на

даж

державну

закупку

-

про-

молока.

Не так, на жаль, обстоїть спра­ ва у Красилівці. Знята нами не­ щодавно за вкрай

незадовільну

трудяІЦих понад ві у декілька раз більше молока , господарствах 400 корів. Нічогісінько не робив ніж будь-коли за довоєнний і післявоєнний час. Але попит киян і не робить в цьому напрямку і на молоко і молочні продукти сільвиконком, а тому ще до сі відпо­ значно більший, і наш обов'язок майже ніхто не оформив відного договору. Не набагато - якнайкраще задовольнити цей краще обстоїть справа і в ес. попит. Троєщина , Вигурівщина, Бобрик, виконком Виходячи з цього ' Рудня та деяких інших. І тут нарайонної Ради депутатів трудя- селепня ще дуЖе слабо проінфорщих І. раноком партії звернулися ' мовано про значення і вигідність

нещодавно до колгоспників, ро- nродажу державі лишків молока.

бітників і с.ТІужбовців з закликом

Незадовільно працюють в цих ее­

u

уваги організаторській і виховніи

купок молока

і керівники гли­

травня по 1-ш.е жовтня,)від 1-го бинних молокозаводів тт. Стру-

жовтня до

кшця року ' . кожен невич М. (с. Гоголів) , Халемсь­

з~оже одержати 20~ г~ам1в ко~ кий в. (с. Бобрик) , Гарбуза І. б~ко~му за продании штр або / (Скибин, Великодимерської сіль-

РІЗНІ товари.

радИ).

Не зайве буде розповісти. чи~

Вагато можуть і повинні зро-

тачам газети, що держава вщпу- бити щодо посилення державних

достатню закупок молока агітатори, стін­

газети. Чому, наприклад, широко не популяризувати у с. Калита­ таких колгоспників, як О. Про­ копець і є. Матвієнко, які пов­ ністю продають лишки молока

державі, і не піддати критиці бух­ галтера колгоспу т. Панчепка І.,

який відмовляється оформити до­ говір на державну закупку-про­ ля, шифер, лісоматеріали, кам'я- даж молока. Адже це мало б ве­ не вугілля·, лісоматеріали, скло лике виховне значення і сприяло і значна кількість інших промис- б поліпшенню постачання лових товарів.

киян

ганізаторську

та

відремонтувати

апара­

-

(600

5

при темnературі

не

градусів тепла.

Проти

і

зимового

ся

60 стила нашому району

туру. Перше обприскування сі­ м'ячкових дерев проти щитівок, яєчок попелнць, яблуневої мол і, проти мохів і лишайників, чор­ ного раку провести В-процентним розчином карболінеуму, слив і вишень б-процентним розчином грамів на 10 літрів води) .

шкоджені

для

личезну роль відіграє особистий приклад активу керівних пра­ цівників колго спів, бригад , агі­

отрути

бе

неnридатні

хід

молокоприймальниця ня населення столиці Радянської роботу Н. Рогач спромоглася закупити Украіни молоком. У порівнянні з початку року всього лише 100 з минулими роками колгоспи ра­ хоч в особистих йону виробляють і здають держа­ літрів молока,

52 кількість товарів для реалізації 397 64 іх тим колгоспникам, робітни393 51 кам, службовцям, які продають 508 72 молоко з особистого господарства 488 77 через зливні пункти та глибинні 498 75 точки молокозаводу. Серед цих товарів - комбікорм, черепиця, швейні машини, коврові вироби, сепараторИ, цемент, м'яка покрів-

грибкової

хвороби·

-

-

парші до набрякання бруньок у морозні дні слід зробити голу­ обприскуван ня

5-процентною

Є ще один шкідник плодо-. бордоською рідиною з розрахун­ жер ка (червоточнця nлодів). По­ ку 5 кілограмів мідного купоросу nлоди

успішний

Виконком Семиполківськоі сіль­ Зразкова організація закупок ради (голова т. Небрат Є .), прав­ молока справа державного ління ССТ (голова т. Стажук Ф .), значення. Цим самим збільшуємо молокоприймальниці тт. Ко­ наш вклад в успішному здійс­ валь Н., Печура Н. і Поживил Л.

об ' їда ють листя дерев. Щоб зни­ щити іх, треба змочнтн кладки гасом, карболінеумом або авто­ лом-переробом.

нею

про

слід обережно, щоб не пошкоди­ ти молоду кору, очистити стовбу­ ри і гілки стальними шкребка­ ми або сапками. Всі очистки спа­ лнтп. Після цього штамбИ дерев побілити ваnном. Для обприскування садів кол­ госпам слід завчасно придбати

нижче

гусениці,

молока.

Говорячи

521 78 продавати державі свої лишки лах і молокоприймальниці О. Дро516 66 молока через зливні пункти та ботун, Є. Польовик, О. Матвієнко, 513 81 глибинні заводи Броварського мо- М. Максименко. Не приділяють

11

цих

виходять

530 80

під відсталою відмер ­ лою корою на стовбурах і тов­ стих гілках. Для знищення в дорослих садах в час відлиги

Обnрискують

яєчок

78 85 75 76

у щілинах

цього шкідника відкладає яєчка на кору штамбів дерев купками по штук і nрикриває іх жовтосірим пушком. Навесні з

300-500

молокоприймальниць тт. Кор­ нійко О. і Велидченко О. загото­ вили з початку року понад 18

люди, ще більше посилюють бо­ ротьбу за успішне виконання по-

локозаводу. Продаючи молоко (за

По Броварській МТС По БобрнцькіА МТС По раАону

Г. Жмінька,

У садах одночасно з квітамн й блискучими листочками оживає погань .

6

требухівці.

506 58 встановленими цінами від 1-го січня по 1 -ше травня, від 1 -го роботі серед населення щодо за-

Гоголів, «Перемога» Богданівка, «І<омунар» Рудня, ім. 40-річчя Жовтня Троєщина, «Дружба»

гектарів розсади помідорів.

агроном .

до

«Більшовик»

Жердова, ім. Леніна Семнnолкн, ім . Леніна І(алнта, ім. Сталіна

центнера. Першою в колгоспі сяч торфо-перегнійних горшечків В них штук

усяка

545 543 539 531

Пухівка, ім. Ватутіна Заворнчі, ім . І(ірова В.-Днмерка , ім. І(ірова І(улаженці, «Зоря»

«Червона Україна» Виготовили 250 ти­

та найбільш якісно розсіяла доб­ із 300 тисяч за планом. рива на 165 гектарах бригада розпікірували 120 тисяч

своєчасно,

ім . Жданова Погреби, ім . Юро!3а Бобрик, ім. Сталіна Мокрець, ім. І-го Травня В . -Днмерка, ім. Димитрова Світнльне, «Червоний nрапор» Требухів, «Жовтень:.

«Червона УІ,раіна »

колгоспниця.

ніту. На кожен гектар внесли по с. Гогоnів.

нею

600 100 556 68 553 . 75

Плоске, ім. Леніна

Ф. Оснач,

***

гектарах. Використали баrаторіч-

весною

Леніна

«Шлях Ілліча» Русанів, ім. Сталіна Літкн, ім. І(алініна І(раснлівка,

Рожни ,

них і калійних добрив. Всього підживлено 11 ОО гектарів.

Підживили озимі культури на 777!

:N! 5,

ім.

цю роботу завершила за 2 робо­ В. -Днмерка, ім. Шевченка чих дні. На гектар внесли від 2 Гоголів, до 4 центнерів азотних, фосфор-

О. Гончаренко,

1,5

на

ім. Щорса

В .-Днмерка, Зазнм'я,

і

тонн

В даному разі хочу торкнути­

про н8Аій молока в колгоспах району за станом на 20 березня (в кілограмах на корову)

С. Хомич,

переконалися

У відповідь на ці заходи тру­ дящі району, як і всі радянські

для легкої промисловості.

ЗВЕДЕННЯ.

цілком

підготовленою. Всі ми сповнені бажання працювати надалі кра-

вигідніше,

роні,

продукти;

статок сільськогосподарських продуктів для населення і сировини

Фото Ю. Лнхутн.

комбайни, з них один силосний, 7 плугів, стільки ж культивато­ рів. Наша тракторна бригада

і

ворохоочисник рити в нашій країні повний до- Вони першими оформили догово­

Після ретельного огляду всієї «ОВ-10» сходить з конвейєра. техніки погодилися на тому, що

зр учніше

ськогосподарські

Колектив Хе~сонського комбай- ставлених дартією і урядом зав­ який працював на тракторі «ХТЗ- Я почув, - сказав облі- ново!о заводу •м~ю Петровського д нь В колгоспах зокрема все ' ~ . 7», при завданні 230 гектарів ковець т. Полозюк, - що дехто осво1в випуск уНІверсального во- І а умовної оранки виробив 475. відмовляється від стогокладів . рохоочнсннка «ОВ-10» продук- ширше розгортається соцІашстнвністю 10 тонн зерна за годину. тичне змагання за те, щоб ствоТракторист Федір Теплюк разом А ми за нього обома руками. дореяком за

молока

ніж самим торгувати ним на сто­

підвищено заготі­

У тому,

вельні і закупочні ціни на сіль­

з особистого господарства.

фото:

що продаж

ряд податків,

вих

На

продаж

державі

госпники, робітники і службовці

тиватор. Уважно приглядались до кожного nлуга, борони, сівал­ ки.

на

підвищення добробуту трудящих. Скасовано, зокрема, і знижено

повністю звільнені від обов' язко­

куль­

-

літрів молока.

5

на

кілограмів свіжогашеного вап­

на

100

літрів

води. К. Твердомед,

агроном -садовод.

Броварська МТС.

провели

молоком.

після цього значну ор­

і роз'яснювальну роботу серед населення . В ре­ зультаті протягом декількох

днів було укладено договорів

на

понад

державну

Буде по

ненні поставлених партією зав­ дань по дальшому росту добробуту народу.

Г. Апанасюк, директор

140

закупку

-------

424

Брова~ького

молокозаводу.

цeumuepu :полоиа

третє місце. У змаганні доярок нашої арті-' молока і зайняла В нинішньому році доярки да­ лі на 20 березня перше місце по­ сіла Надія Музиченко. Вона надо­ ли слово на кожні 100 гектарів їла по 800 кілограмів молока від ріллі виробити по 424 центнери кожної закріпленої корови. Ії молока. Вж е в перших місяцях

подруга Зінаіда Марченко надоі­ вони показують, що слово в них ла по 720 кілограмів від корови. не розходиться з ділом. В. Омеnьчук, Нещодавно нагороджена медал­ зоотехнік. лю « За трудову відзнаку » Пела­ rія Трохименко одержала від кожної корови по 700 кілограмів

Колгосп ім . с.

Літки.

Кал ініна,


СТ АХ А Н·О В Е Ц Ь

4

Недіп.я,

23 березня 1958 року.

З практики роботи куАьтосвітніх закладів

РЕПЕРТУАР АГІТКУЛЬ ТБРИГАДИ У виступах хорошої агіткульт бригади тісно поєднуються масо-

робота і художня во-політична самодіяльність . Злободенно, весело, дійово ось девіз такого творчого колективу. його виступи сприяють підвишенню культурного рівня напробуджують

роду,

людей. ба-

в

жання якомога краще працювати, розвивати творчу ініціативу. ідейнооснова «Репертуар само -

роботи художньої

т~рчоі

агітбригада Якщо діяльності. хоче відповідать своєму призначенню, вона не може базувати свою роботу на випадковому ма-

теріалі, виходити лише із того, що гуртків клубних є в «багажі» агітРеnертуар самодіяльності. високохубригади мусить бути дожнім і разом з тим цілеспряпо-справж-

актуальним,

мованим,

ньому бойовим, тісно пов'язаним з життям даного району, колгос-

стушки, фельєтони, інтермедії, оr­ ляди. В цілому взятий репертуар

повинен відповідати ряду вимог. Автор дуже чітко формулює їх . По-перше, всі твори, що вклювиступу до програми чаються агіткультбригади, повинні стано­ вити певну ідейно-художню цін­ ність.

тема­ По-друге, вони повинні собою між тично поєднуватись і пов'язуватись з місцевим жит­ тям.

По-третє, слід дбати, щоб тво· ри були різноманітними за жан­ рами і характером виконання. По-четверте, вони повинні бути доступними для повного розумін­ ня виконавцями і слухачами.

«Місцевий матеріал,

вказує

-

може бути впкориста­ автор, ний в репертуарі агіткультбригади яск­

Найбільш

формах.

різних

в

раві, тільки що одержані факти використовуються конферансьє, в

агітплакатах, пу, бригади», говорить А. Лютер, театралізованих автор нової цікавої книги «Агі- «блискавках», коротких інтерме­ («телеграма», «живі кари­ таційно-художні бригади». Цент- діях ральне місце в ній займають пи-

ма-

репертуарного

тання добору теріалу.

«Підзорні

«вудочки»,

катури»,

«машинка

труби», що»).

то-

правди»

При опрацюванні свіжого місАгітку ль т бриг ади часто уже відомі цевого матеріалу, зазначає далі використовують як так і свої власні

твори,

ча-

-

автор, агітбригаді перед виступом

«телеграм», тексти заготовлені «привітань», частушок. Нічого по­ ганого немає, якщо З цією метою

***

І<ілька днів тому для колекти­ ву художньої самодіяльності сіль­ ського клубу куплено нову гар­ мошку. Вона уже використовуєть­ танцювального ся на репетиціях і співочого гуртків. Б. Гуща.

зауважує слушно як цілком nо­ А. Лютер, до використання дібних «заготовок» не можна під­ поставить в ходити формально: і готові --тексти нові прізвища все. «}(аркас», наявну «заготов· ку» треба використовувати лише

Агіткультбрнгади зараз

ну

нещодавно придбано гар-

-

м. Бровари.

Марченко,

М.

клубом

заві-

звітv

на

що

те,

нарі· часом

останнім

нерегулярно.

кіно демонструється

1\олектнв художньої самодіяль-

с. Рудня.

.

uu

!(ілька днів тому відбувся звіт

концертом.

культосвітніх закладів села перед с. Пухівка.

завідую-

Виступали

----------------~------------

нарада і семи­

березня відбулася директорів десятирічних та

річних

початкови­

завідуючих

ми школами. Обговорено питан­ ня про заходи для успішного за­ кінчення навчального року. Намі-

чено головні завдання в підготов­ навчального ці шкіл до нового

школам, що відзначилися

року.

яльності учнів області .

Вручено грамоти обласного від­ Великоди­ ділу народної освіти середнім мерській і Зазимській

олімпіІ\ді

на

ДОЧЦІ

На ноги у нас не було ні чобіт,

весна.

Весна підііішла,

трактори

загули.

Послухай же, доню, як ранше жили.

І

хліба у хаті у нас не було

Згадати це важко, хоч все це пройшло

-.-

...

впав

-

З собою в могилу біду лиш забрав.

Жили ми тоді у страшнім курені, Аж серце від жалю тремтить

у мені.

...-.

Листи \3 столицІ

11 РаJІ.кнсьІСОІ УкраІни

\\

перший

у

Це

паляниця».

Києві

-

спеціалізований

магазин-автомат. В нема прилавків,

нема ньому продавців.

Вздовж стін встановлено метале-

ві засклені полиці з привабливим

пишннм

великим

хлібом,

що

користується

інспектор райВНО .

-

Дід твій із голоду в полі помер. Була ще тоді и мала, Робити нічого не вміла. Тепер вже не тая настала пора. Ой доню, оіі доню, краса ти моя! Тобою гордиться уся сторона,

ць?го воши

ПІд_приємств_а яюс~е

не тшьки

виПІкання

.

~с­

украш­

ського нацюнального хлІба 1 ус­ пішно збільшують .• його _випуск. Вони передають СВІИ досвІД пра­

печення,

яю

прю~дять

.чиняється одне з вікон

перед людиною, яка опустила

же­

тон, з'являється покупка. Є кіль­ ка автоматів, що відпускають по­ буханок. По­ купцеві половинки руч у сnеціальних відкритих ні­ паnір знаходиться шах полиць для загортання купленого хліба. В магазині працюють дві каси.

Він обслуговує одночасно купців.

27

по-

ню

. внПІкання

з

ІНШ~Х

центрІв

створено

укра1нсько1

паля­

НІЩІ.

Ось група виробничників різних хлібозаводів України уважно сте­ жить ·за всіма виробничими про­ цесами на хлібозаводі. В дванад· чанах бродить ця1 и величезних чотири з зькваска. Вже минуло половиною

тн тісто. дозаторів иорму

години,

можна готува­

Майстри за допомогою додають у чани певну

першосортно~о

орденах.

Молодь пісню дзвінкую співа:

rrapтii нашііі велика хвала! М. Чернявський, колгоспник .

с. Літки.

пшеничного

борошна, солі, теnлої води. Вклю Адреса редакціі:

По всьому світу звучать напо­ легливі

чити скликання і успіх наради по- являли, що американська еконоВраховуючи глав урядів.

понував

такий

ня, висунуті як нашою країною,

так і західними державами.

Величезне значення для спра­ ви

миру

має

до печі. Легким і1 швидким рухом р}КІІ робітник, тримаючи довгий і гострий ніж горизонтально, над­ різу€ перед посадкою в піч круглі

чином на бухаш;.І робиться високий гребінь, розсипча­

стої, смачної скоринки . Три чверті години під парою, і з печі виймають рум'яні, запашні хлібини. Більше двохсот майстрів випі­ украЇН!:ЬКОЇ паляннці вже

кання

підготовлен<f на республіканських курсах. І не тільки для хлібоза­ часом Р-одів ~'країни. Останнім сюди приїздили також працівни­ Москви, Ленін­ ки хлібопечення та інших Риги града, Тбілісі, міст

пропози­

радянська

ція в питанні про заборону ви-

міка іде до серйозної кризи. Один з керівників американських профспілок Міні визнав, що те­ пер У США не діє більше чверті виробничих потужностей країни .

А в деяких галузях промисловос-

країни.

К. €вгенов, ІКор. РАТАУ).

'

'

виробничі потужності використовуються

лише

. наполовину.

Скорочення виробництва

веде

армії збільшення безробітних. Тепер у США налі­ чується 5 мільйонів 250 тисяч до

дальшого

повністю безробітних і понад 3 користання космічного простору мільйони частково безробітних. у воєнних цілях, про ліквідацію воєнних баз на чужих територіях Лкщо до цього додати сім'ї робітспівробітни-

та про міжнародне

ників, то виявиться, що

безро­

цтво в галузі вивчення космічно- ~~~~е~~~е~~~- шосту частину го простору.

..

Але тяжке становище амери-

Здійснення б цієї б пробпозицн_ канських робітників не

значно_

турбує

б не езпеку капіталістів. Зростання безробіт-

_оьсла ~ло

~~:~но;и:~~~~т~~ал~айнзо~~~ ~:~ тя вони намагаються використати сягнепня науки і техніки на благо людства. Французька газета

«Монд»

ного

машини. тістомісильні чаються Інші механізми ділять тісто на однакові шматки, округляють їх і по транспортерах направляють

утворенню

денний

порядок

наради, до якого включено питан­

·

пише,

що

Радянський

цією

пропознову

Союз

своє

прагнення

добитися «ефективного міжнарод­

паля,ниця

н:рияє

спосіб життя"

урядів

глав

на Буржуазні пропагандисти краін Сходу і Заходу. «Не буде так зва­ розмальовують лади всі пи­ перебільшенням сказати, ний «американський спосіб жит­ ше китайська газета «Гуанмінжі­ зобразити намагаються тя» і що ідея наради, вису­ бао», Штати Америки як ні­ Сполучені нута Радянським Союзом понад бито «процвітаючу країну». Але три місяці тому, оволоділа серця­ про те, що несе цей «спосіб жит­ людей». миролюбних ми всіх тя» мільйонам трудівників, вони Не тільки громадськість, але й замовчують. Факти, однак, упер­ держав керівні діячі багатьох та річ, і іх важко приховати. закликають використати всі за­ Недавно американські проф­ соби і шляхи для найшвидшої скликали надзвичайну спілки підготовки наради. еконо­ конференцію в питаннях Радянський Союз робить усе мічного становища країни. Ті, хто від нього залежне, щоб забезпевиступав на ній, в один голос за-

продемонстрував

що

Ось він 1 "американський

якнайшвидшого

вимоги

скликання наради

зицією

~лібо­ шматІ'и тіста. Таким

м~хані~ованого

цівиякам

Одержавши же'ІОн у касі nоку- республ~ки. На заводІ

полиці, і

в

• .....

пець опускає його в отвір ;втома- ресnубт_канську шко~у по _вивчен­

та . Починає діяти механізм, від-

Тн шлях собі вірний до щастя знаАшла. . Живи собі, доню, трудом заробля А, Про наше минуле ти дітям згадай.

І в наших героїв вся грудь

міст, а . також раионн~х

попитом у киян.

Горбатенко,

Подумай ти, доню, сьогодні,

паляниця українська Свіжа Завжди людно в новому мага-, над входом що~одинн дост_авляється з п'~того зині на Хрещатику, вивіска : КиІВськ~го хлІбозаводу . . Манетри красується якого до «Українська

самоді-

Ми нашу Вітчизну здобули в боях,

Українська

-~

торік

ні онуч, Сиділи ми в хаті А дивились Із круч. Важко жилоси у злиднях тоді, Гострий біль вражав серце мені. тепер

А дід твій в неволі у борозну

художньої М.

------------------------------

Сніги утікають, настала пора. Ой доню, оіі доню, вже близько

повинні відбутися!

квітні. Радянський уряд запро- ті наприклад у сталеплавильній

Нарада директорів і завідуючих школами 20

міцного миру.

із хорошим бажання західних держав, СРСР погодився з тим, щоб підготовку І. Микал, наради у верхах було покладено голова сільради. на міністрів закордонних справ, які могли б зустрітися уже в

ності села виступив

"і"nіотеки

з ВІТ кnу б У

нових

й справедливі

були сильні кання

ну завісу.

населенням.

,с. Заворнчі.

виступів

пер же вигляд буде її ще кра- пройшло активно. з боку молоді

Нещодавно в н_аІ!юму клубі по­ крісел. Тепер всі місця для си­ діння в нашому клубі такі, як в К. Конопля. театрах.

до

готуються

райо­

під час весняних польових робіт. їм в цій справі І, безnеречно, багато чим може допомогти кни­ га, огляд якої тут зроблено лише побіжно. В. Лебединець .

художни-

І. Плужник.

вІсІмдесят

нашого

вказують єдино вірний шлях до

Переговори

концертних

побудову

виступ•у,

мідеплавильного

_ МІЖНАРОДНИЙ ОГЛЯД

nрограм і виступів.

ків добре обладнана сцена. Те- О. Черненко. Обговорення

щий

Народна Республіка Болгарія. На будівництві заводу поблизу Пірдопа.

як фундамент, на який опираєть­ тут ся «свіжий» факт. Причому особливо потрібний великий такт. В новій книзі є й ряд цікавих розділів:· про планування роботи агіткультбригади, підготовку її до

чий

кваліфікованих

могою

***

ще

Звичайно,

зивають «заrотовками».

Минулої зими в нашому клубі дуюча бібліотекою В. Олексенко, комісії культосвітньої проведені значні роботи. З допо- голова

с. В.-Днмерка.

ставлено

дещо

лише

використовуються

перероблені, пристосовані до міс· цевюс подій частушки, інтермедії, жарти із журналів , газет, репер­ туарних збірників. Такі твори на­

------------------------------

Придбано кnубами

заздалегідь

допомагають

значно

співробітництва».

Одне з головних завдань нара­ ди у верхах наша краіна бачить

розв'язанні питання про роз­ зброєння. Лк підкреслив у перед­ тов. М. С. виступі виборному Хрущов, єдиний вихід з тупика, у

в якому опинилася тепер пробле­

ма

роззброєння,

полягає

в

пов­

для посилення експлуатації тру­

дящих. Журнал «Нейшю> визнає, що ті, хто залишається на під­ приємствах,

«матимуть принизли­

ву роботу, яка доводить до звіро­ подібного стану». На

США

профспілок

конференції

наводились

так званого

й

інші

факти

«американського про-

сімей цвітання» . '13 мільйонів поліппотребують докорінного шення житлових умов. Через не­ стачу шкільних приміщень більш

як 2,5 мільйона американських дітей не можуть вчитися в пор-

мальних умовах . ній забороні ядерної зброї . Однак В той же час воєнні витрати західні держави, як видно , не майже три чверті бюд­ забирають цієї відмовлятися від хочуть Адже гонка озброєнь США. жету зброї і продовжують гонку' озбро­ дає монополістам нечувані при­ єнь, створюють навколо СРСР та бутки. Порівняно з 1939 роком інших соціалістичних краін ра­ у 1957 році американські моно­ кетні і атомні бази.

Такі діі США та іх союзників

полії поклали в свої сейфи май­

раз більше прибутків. у же в сім таять блоках воєнних по на ділі має «аме­ вигляд Такий за­ собі велику небезпеку для процвітання». риканське гального миру. Розуміючи це, на­

роди дедалі наполегливіше вима­ гають від керівників Заходу при­ йняти радянські пропозиції, які

м. Бровари, І(иївської області, вул. І(нївська,

В. Харьков.

Редактор С. ПОГРЕБІНСЬКИЯ.

N2 138.

Броварська районна друкарня І(нівського ~асного управління культури.

Зам.

1492-2500

36 номер 1958 рік  

36 номер 1958 рік

36 номер 1958 рік  

36 номер 1958 рік

Advertisement