Page 1

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАІН. ЄДНАЛТЕСЯІ

РІк видвRИЯ ХІХ

36 (1329)

СТЯХАНОВЕUЬ

23

господарства

СРСР поставлено завдання збіш,­

колгоспі і торфо-перегнійних гор­

шити виробництво овочів на кі­ нець 1960 рок.у в порівнянні Jt()

шечків для вирощення ранніх ов()чів; замість 750 вивезено на парник,и ті.'l.Ь&И 500 тонн гною.

по

шостому

розвитку

п'ятирічному плану

Н1~(JI)ДHOГO

року на

1.955

218

процентів, у

тому числі !!I~ ~Tк.paїHi В

У

КU'~lПлексі

1,4

ра:щ.

Мало

агрозах:одів

для

урожа.іі

дбають у

ЦІна

ке ~начення має здорова, вироще­

яну капусту на розсаду вже тре­

на у

ба ІІікірувати, а цього не роб­ ЛЯ1'Ь. Звичайно, мли в найближ­

розсад.з.

овочів у парниках : Там, Jte цьому приділяють серйозну увагу, і результати ім.

відрадні.

В

артілях

Сталіна, с. Русанів, ім. Ма­

витягнуться,

стануть

JfИ~И, і тоді марно буде

ім. Сталіна. Гор()дня бригада до­

розсаду.

Урожай овочів нинішнЬіОГО ро­ ку треба готувати сьогод:ні, коли

настали дні с~вби

у

па.РНИJi.aх.

а помідорів і ре)І;ИСКИ-ЖО~ОЇ парникової рами. В ItOлгоспі )1;00ре переконалися в ефективності застосування горшечк.ової розса­ ди, а між тим виробництву гор­

шечків зовсім

мало

приділяють

уваги. Протяг{)м зими спромогли­

ся їх виготовити тільки

ов()чів і якнайраніше почати по­

сяч

їх киянам,

-

гор()дня

б\Jигада бобрицьк.ого колгоспу L1J. . Сталіна вже посіяла овочі у

300

llа.рникових рамах. Т)'Т зеле­

ніє розсада ранньої капусти, I}OC-

туть реil.иск.а, помідори, цвітна капуста, огірки, циБУJLII на перо. Крім цього, підготовлено для сівби і пікіровки розсади ще понад

1ОО

парниItOвих рам.

Напружено

!1вочеводи

працюють

зараз

світильювської

арті­ .'Іі ім. Маленк.ова. Для сівби горо­ дини вони підготували 600 пар­ никових рам і в більшій полови­ ні Їх посіяли помі~ори, ранню і еередню капусту, редиску та ін­

ші овочі. рам буде

В решті парнИltOвих РОЗПlКJрована розса)l;:\

І',>родини. Посилила за останиі дні темпи робіт городня брига)l;3 колгоспу ім. Молот()ва, с. Гого­ .'Іів. Виконавши план сівби ран­ ньої і

середнЬ()ї капусти,

тепер

вона пікірує розсаду в парниках,

сіє помід'ОРИ.

штук-шосту

50

частину

ти­ по­

Нові крила

ВС.'lик.і перед

Аlожливості

()вочеводами

від­

поста­

нова Центрального Комітету КПРС та Ради Міністрів СРСР «Про збі;L!,шення виробництва і заготівель картоплі й овочів». З метою

розширения

екокомічної

заінтересованості колгоспів і КО.'lгоспниItїв у виробництві кар­ 'гщші та ов()чів ЦК КПРС і Pa,~a Міністрів СРСР постановили знач­ но підвищити, п()чинаючи з уро­

жаю 1956 року, загОО'івельні і закупочні ціни на ці продук.ти. Щоб забезпечити високий уро­ жай городини,

треба не

гаючи

часу рішуче посилити темпи ро­ боти на парниках. У першу чер­

гу слід закінчити сівбу раннь"Ї і середньої капусти, а. де необ­ хідко розпікірувати розсаду, проводити сівбу помідорів, огір­ ків на

розсаду

ДJIЯ

вирощення

продукції у другому рамообороті,

бак.лаж.анів і перцю. Разом 3 цим

А чи всюди так? Ні. Минають кайкращі строки, а в красилівськ.іЙ артілі іМ!. Жда­ нова досі посіяли лише у 50 рамах ранню капусту, тоді як. ово-

ширше

запровадити

і1Оршечкову

розсаду і забезпечити }"Рожай городини.

Всі CHlh-на внконання Істориqних рішень ХХ

високий

з'ізду КПРС

Тру дящі обrоворюють підсумки з'їзду тичного і

трудового

ПРОХОДЯТЬ

Піднесооня

областях

України

збори на пі)!дриємствах, в уста­

перший заступник

гол{)ви

Ради

Міністрів УРСР тов. І. С. Сенін. БагаТOJIюдні

збори

відбулись

нІ()вах, к.олгоспах, МТС і радгос­ пах, в партійних ОРГа.в'ізаціях,

на. ВОРОШИЛОВІ"радській

присвячені підсумкам роботи ХХ з'їзду КПРО.

JJ.оповіддю про підсумки ХХ з'їзду

Близько

700

ханізаторів, ського

к.ів

Itолгоспників, ме­

спеціалістів

господарства.,

сільської

сіль­

представни­

інтелігенції

села

Народичі, Житомирс.ь&Ої області,

були присутні на зборах, де з до­ повіддю про підсумltи з'їз,u вис­

тупив ,г;елєгат ХХ А1шутат

Верховкоі

з'їз~у КПРС, РаАИ

ОРСР,

Rlзуе

су&Онній

фабриці імені Ворошилова. Тут а КПРС

виступила делегат

секретар

ЦК

КП

Украіни

з'їзду тов.

О. І. Іващенко. Учасники схвалювали

зборів

одностайно

історичні

рішення

ХХ З'ЇЗ,ІІ;У КПРС і запевнили ЦК КПРС, щО не пошltO,г;ують сил і

(РАТіУ).

СВОІХ

ек.спернментальних

Рa.J\госпів.

ЗАЛІЗНИЧНА ЛІНІЯ

Запоріжжя. КОЛeJКтив заводу «Запоріжсталь:.> розгорнув зма­ гання

за

плану

1956

талурги

дострокове

за

прикладом

МІАСС (Челябінська

передо­

підвищити

продук­

тивність праці проти 1955 року на 14 процентів і дати 5 міль­ йонів карбованців економії. Н а

надпланової

з нім к у:

доменний цех

.'Іинський гірничопромисловий ра­

<<Запоріжсталі». Колектив цього

ион 3 центральною магістрал.'1Ю.

цеху зобоВ'язався видати понад

план у

році

1956

15000

Мають бути збудовані дві B~-I

тонн ча­

ликі і ряд. дрібних станцій, біль­

вуну.

ше

(Прескліше РАТАУ). Фото О.

область).

Недалеко від міста росте селище велиItOЇ станції Міасс-2 нової за­ лізничної шнн Міасс-У чали. Тут будуть збудовані локомотив­ не депо, вокзал та інші споруди. Нова лінія довжиною понад сто кілометрів пройде по відрогах Ура.тьського хроота, зв'яже Уча­

вих підприємств Москви і Мос­ ковської області зоБОВ'язались понад річне завдання видати де­ сятки тисяч тонн чавуну, сталі прокату,

Свердловська область РРФСР. На Ново-Тагільському металур­ гійному заводі закінчується спо­

МІАСС-УЧАЛИ

виконання

року. Запорізькі ме­

ста

РІЗНИХ

споруд,

в

тому

чие.лі три мости через рік.и.

Красовського.

рудження

потужного

,кисневого

цеху. Вже введено в експлуа­ тацію один з блоків цього цеху. Кисень пішов у мартенівські пе­

чі. Це дозволило інтенсифікува­ ти процес сталеваріння і наба­ гато збільшити виплавку ме­ талу.

В перший же день застосуван­ ня кисню цех видав 652 тонни сталі понад завдання. За раху­ нок прискорення процесу варін­ ня

металу

зекономлено

час

на

одну плавку.

Н а

з нім к у:

в машинному

відділі компресорного цеху.

(Прескліше РАТАУ). Фото А. Грахова.

ЕкономІ чнІ дослІдження в колrоспах І радrоспах кра'іни Всесоюзний науково-дослідний Інститут економіки сільськюго господарства організує для прове­ дення еКОНОАlічних досліджень 45 опорних

пун&тів

у

на півдні і центральних областях

Європе'ЙСЬК I)Ї частини Союзу, на Уралі,

колгоспах,

ну допомогу радгоспам

фонд

якою

керує

&олгоспам,

по широкому

МТС і

IІвдіА

Mo.wOKB

1955

кукурудзи,

по колгоспах

року по

комсомолка

Назви сіл і колгоспів

Русанів, ім. Сталіна Ліrки, ім. Калініна Гоголів, «Червона Україна:.> Рожни, «Більшовик» Плоске, ім. Леніна Світильне, ім. Маленкова Требухів, ім. Хрушова

В . -Димерка, ім. Юрова Красилівка, ім. Жданова

Комосп «Червона Україна», Ак.тивну учаСТІ, у заготівлі міс­ цевих добрив беруть комсомоль­

В.-Димерка, ім. Шевченка Княжичі, ім. Щорса В.-Димерка, ім. Димитрова Бобрик, ім. Сталіна Зазим'я, «Шлях Ілліча» Мокрець, ім. Будьонного В . -Димерка, ім. Леніна Троєщина, ім . Ворошилова Гоголів, ім. Молотова Жердова, ім. Леніна Се'dИПОЛКИ, ім. Леніна Погреби, ім . Юрова Пухівка, ім. Ватутіна Богданівка , ім. Андрєєва Кулаженці, «Зоря» Заворичі, ім . Юрова Рудня, ім_ Кагановича Калита, ім. Сталіна

ці. Серед них відзначаю11ЬСЯ І. Дейнека, І. Науменко, Г. Хар­ ченко, як,і перевиконують щоден­ ні норми. Юнаки вивезли під ку­ курудзу, картоплю та інші куль­

тонн ГІЮЮ і торфу.

Немировець.

с. Гоголів.

***

КОnrосп ім. Хрущова. розпік.ірували

парникових

рамах

ньої JtaПУСТИ, у

с. Требухів.

62

ГОРQдні у

розсаду

320 ран­

рамах посія-

О. Процак.

рвАону за

березня

1956

за­

5

іlісяців

року)

корову в

-'"

1/); ес .~~.= м 2_ q

***

бригади

20

на

зіБР:1-

Плоске.

І.

наііменшою

Надоєно молока

4 центнери насіння ці6Ї КУJLЬтури. Приклад передовик.ів наслід' ували інші ланки рільни­ чих бригад. Вже заготовлено бли­ зько 2,4 тонни качанів. М . Фесюк.

3450

з

(За повідомленнями ТАРС і РАТАУ).

впровад-

лях

тури

'N!аринниц'ГВа

тратою праці і коштів.

і 20 днів господарського року в тввринництві (з І жовтня

ти д.'!я посіву на колгоспних по­

с.

женню у виробництво досягнень науки і передового досвіду, щu сприяють збільшенню виробни­ цтва продук.тів землеробства і

ЗВЕДЕННЯ

n(lo

Копгосп ім. Леніиа. Щоб попов­ насінний

Казахстані, в

науково-методичну і організацій­

ОСТАННІ ВІСТІ 3 КОЛГОСПІВ нити

в Сибіру,

СередніїІ Азії. Вони подаватимуть

МТС і радгоспах країни. Опорні Щ'Нкти інституту с'ГВо­ рюються В різних зонах к.раїни-

енергії для пере1'ВОрення в ЖИ'rl'Я JШ помідори. цих рішень.

в

господарствах і ряді к.олгоспів та

В. Миколаєнко, вирішила

ще

сор­

І . Дослідну _роботу інститут орга­

лаНIta,

щоб

висок.овр()жаЙних

п'яних та олійних культур.

регнійН'Их

горшечк.ів,

створек() Украін­

тів зернових, зернобобових, кру­

посилити виготовлення т,орфо-пе­

---.......---

В обстановці величезного полі­

веденням

і

трібної к.ількості.

Xa.pltoвi

лекції і гекетик.и МіністеРСТl!а сільського господарства Україн­ с.ыtoi РСР. Новий haykobo-досліJ:­ ний заклад займатиметься роз­ роблеПНЯ~1 мМ'одів селекції і ви­

сі посіяла лише ранню к.апУСТУ,

'Щоб виконати взяте зобов'язан­ ня-зібрати по 200 центнерів стачання

у

сьш інститут РОСJ1ИНництва, се­

чекати

і бідьше центнерів овочів з к.ожного гектара у значній мірі тому, що заздалегідь підrотували парник.и і виростили в них якіс­

"*

"*

НОВИЙ haykobo-АосJlіАНllі Сільськогосподарський інститут

&во­

на добрий урожай. Не к.ращі справи і в к.алитянськ,іЙ артілі

ну

"*

чі дні її не розпікірують, то рос­ лини

ленк,')ва, С. Сві'Гильне, та ряді інших одержали торік по 250-

260

По НАШІЙ БАТЬКІВЩИНІ

веЛJfКодимерськ.ому

к,олгоспі ім. Леніна. Раніше посі­

строки

постанови ЦИ ИПРС і Ради МіністріВ СРСР "Про збільшення виробництва і заготівель картоплі й овочів").

(3

КОП.

15

пw майбутній

одержа·ння високого врожаю веuш­

визнмені

р

1956

l квад­

ратний посів і посадка, яровизація бульб картоплі, вирощування розсади в торфо-nерегнійних горшеч­ ках, внесення під картоплю й овочеві культури органо-.мінеральних су.мішеЙ І б акт ері а л ь них добрив.

БЕРЕЗНЯ

ПОСИЛИТИ Сівбу овочів у парниках чами потрібно вже було засіяти у п'ять разів більше парникових рам. Зовсім мало виготовлеЕО в

овочевих культур, як квадратно-гніздовий

П' Я тни Ц я

Орган Броварського районного комітету Комуністичноl партіі Украіни та районноі Ради депутатів ТРУДJIUIИХ КИ'ВСЬКО1 об.lасті

у ДИІ)ективах ХХ з'їзду КПРG

Забезпечити n о всю дне впровадження таких nриЙо.мів агротехніки вирощування картоплі й

І

1186 11І5

1024 994 971 939 930 883 861

852 840 829

815 772 752 730 709 707

666 657

кг

со >">.а:

=

і ~ C~ ~ ~

СТ)

q

Більше протн

1955 на

року

72 72 64 59 75 74 61 74 61 66 68 64 70 66 67 61 43 46 47 41

650

61

634 613 554 472 395

53 33 38 44 21 32

в кг

корову

~

511 358 559 399 298 663 324 596 457 592

609 452 322 350

252 239 359 379 364 416 208 282 494 313

199 210 186

ПО 6роВВрс'Ь'і(lй МТС

369 818

58

399

ПО Бобриць'Кlй МТС

794

56

375

ПО РАЯОНУ

807

57

з88


СТАХАНОВЕЦЬ

2

П'RТНИЦR,

ВСІ

СИЛИ-НА

бере3НR

23

року

1956

ВИКОНАННЯ

ДО ПЕРЕМОГИ КОМУНІЗМУ *

*

"Головні завдання п'ятирічного плану розвитку народного господарства СРСР

6

3ростднн'я ВИПЛАВКИ ЧДВУНУ і СТАЛ;

(8 млн. ТОНН)

*====================~

*

* шостого

ства, здійснити круте піднесення сільськогос­

полягають в тому, щоб на базІ переважного розвитку важкої промисловості, безперерв­

подарського виробництва і на цій основі добитися значного підвищення матеріального добробуту і культурного рівня радянського

ного технічного

народу".

прогресу

і

підвищення

про­

дуктивності праці забезпечити дальше могутнє зростання всіх

галузей

народного

Директив ХХ з'Узду КПРС по шостому п'ятирічному Пlану розвитку народного господарства СРСР на 1956-1960 роки).

(3

гвсподар-

НеУХН.JIьие ароетаиии еоцlО.JIlетнчпоl ПРОlІне.JIОDоетl з величl'ЗНИМ піднесенням з)'с- І третини вс,ього приросту ВИ,ll;обуттрів рцянськиИ народ рішення ку вугілля. Всемірного розвитку

ХХ з'ї;цу КПРС. В цих докум.ен- набере

чавуну

зросла

досягне маііже

20

рєщьорічний приріст

чила

чено довести до 212 ІІЛН. ТОНН,

пеІнпа черга Братської ГЕС, пов­

2,5

на проектна потужність якої ста­

році.

побудову

соціалістичного

Радянський на.род

виплавки

кому-

одностайно

схвадює Н<вrічену з'їздом у

Ди-

що на 77 млн. тонн більше, ніж у 1955 році.

*

ПРCYl'ягом найближчих

10-

шого розвитку соціадістичної еко-

тис. тонн. Зросте виробництво нuміки, нідвищсння матеріалькольоро-

вих і рідкіСI:IІІХ металів висоltої чистоти.

ного ня

об _ . . Д рооуту 1 КУДЬТУІШОГО pIВ-

життя

трудящих,

неУХИJlЬНО-

го зміцнення могутності

Радян­

ської держави.

*

POCT~HH~ .ВИДОБУТКУ ВУГII\/lЯ І НАФТи

(УМ/lН:ТОНН)

у шостій п'ятирічці на ба-

зі переважного зростання важкої індустрії, безперервного техніч-

КуйбишеВСI>КОЇ, інших

сталінгра.дсыtїї

гідроелектростанцій.

НОВИТИме

тис.

3.200

кіловат,

чав}"ну на рік.

* Еом},ністична

\;ХШІЬНО перетворює в життя леJ

нінські заповіти про елек.трифі­

Видатною

. п'ЯТИРІЧКИ

подією

буде

шостої

спорудження

кількох а1'ОМНИХ eдeKТPOCTaнцiLЇ

рази. На ос-

34

1960

році виробіток. мінераль­

них добрив зросте майже ДО

20

доходу

Сере~ньорічний приріст

ВИ}{О­

бутку вугі.'ІЛЯ в першому п'яти­

річчі становив

7,2

М.'Ін. тонц, а

в шостому п'ятиріччі має досяг­

ти

40,5

млн. тонн. По видобутку середньорі чнии

нафти

вироблятиметься

*

чі в

2,4

«Вугілля -

тонн.

центрі уваги партії і

завжди було

РОСТАННЯ Проду~тивності

ПРАці у wостій п'ятнРічці поРівнямо 31955р: (У

%%)

рад~нських

уряду про

Шоста

п'яти·

річка буде новим великим кроком у

напрямі

ності з

да.%ШОГО добробуту

піднесення у

відповід­

зростаючими можливостя,

ми соціалістичного ладу.

О На основі

зростания

нального доходу,

три

націо­

чверті

яко·

го йде на задоволення особистих потреб

населення,

робітна

плата робітників і служ­

бовців

реальна

збільшиться

приблизно на

30

за­

в середньому

процентів, а гро­

шові і натуральні доходи колгоспників-в середньому не менш як на

роки

П'ЯТ'ОЇ

п'ятирічки

масла

2,2,

40

процентів, у першу

за рахунок доходів, що

БІ'льше двох тр.етин усього при- ляються по трудоднях. ним

досягненням

чергу

розподі-

Величез-

соціалістичного

1960 ро­ приблизно 55 млн.

ці становитиме чоловік.

О Протягом

шостої

п'ятиріЧіЮі

будуть здійснені такі важливі за­ ходи,

як

робочий

перехід

день

на

усіх

7-годинний

робітииків

і

в М&С-

штабі шостої П'ятирічки

тільки

на

1 процент

дозволить зменшити

сельності робітників і службовців. У 1928 р. їх налічувалося 11,6 млн.

1937 р. 1950 p.-39,Z млн., У

чоловік,

потребу в робочій силі більш як

27 млн., У 1955 р.-47,9

н& 16і ТІІС. ЧОЛOlВіlt.

ність

у

млн. чоловік. Чисель­

робітників і

олії-в

1,7,

2 ра­

служооаців

у

розгортання

виробництва

в

мисловості накінець п'ятирічки маса товарів народного споживан­ ня зросте майже в раза по­ рівняно з роком. Роздрібний товарооборот державної і коопр­ ративноі торгівлі збільшиться за п'ятиріччя приблизно на про­

3,5

1940

50

центів.

О Держава

виділяє

величезні

бітників провідних професій у ву­

минулому

гільній

вкладення

вості, зайнятих на

ботах,

а

також

промисло­

підземних

для

ро­

підлітків­

п'ятиріччі в

будівництво

100

капітальні

державне

житлове

становили

близько

млрд. ,карбованців-в

2,2

ра­

б-годинного робочого дня без змен­

за більше, ніж у четвертій п'яти­

2

річці. Якщо в р. У містах бу­ ло збудовано млн. кв. метрів жилої площі, то в р.-понад мільйонів, а жилих будинків у селах, відловідно,-400 тис. і по­ над тисяч. В Укр,аінській РСР на державні кошти було збудова­ но бливько млн. кв. метрів жи­ лої площі, а в шостій п'ятирі..;ці буде збудовано в раза біль­

шення зарплати, скорочения на години

робочого дня

передсвяткові дні.

в суботи і

Партія

і

і уряд

вживають заходів по підвищенню

заробітної

плати низькооплачува­

ним групам робітииків, по впоряд· куванню

.•

-

пеНС1ИНОl

справи

з

тим,

росту промислової продукції одер- ладу є ліквідація безробіття в на- щоб розміри нижчих розрядів Ж ..~но за рахупоlt підвищення шій країні, повна зайнятість насе- пенсій значно збільшити, а розмі. ри невипраlSДЗНО і3исоких пенсій продуктивності праці. З бlльшен- лення,. безперервне зростання чиня продуltтивності праці

1,5,

тваринного-в

кошти на житлове будівництво. В

гірничорудній

дещо

знизити.

О Радянські люди стали краще харчуватися і одягатися. Порівня­ но з

1950

р. продаж

товарів на­

селенню в 1955 р. зріс: м'яса і м'ясних продуктів - в 2,2 раза, риби і рибних продукті8-В 1,8,

1955

Намічено

ввести

дію

році.

1951 27

35

1955

600

9

2,3

ше.

[]

Поліпшенням умов побуту і

життя

. радянських

нюється і

в

про­

кілометрів

8100

залізничних

15

років передба­

електрифікувати

40

тис. к.ілометрів залізничних магі­ стралей.

*

Досягнутий

тепер

суспільного виробництва

рівень дозво-

ляє розвивати швидк.ими темпам

виробництво не тільки засобів ви­ роБНИЦ'!1Ва, але й предм,6Тів спо­

..живання. За п'ятиріччя зростан­ ШІ виробництва

засобів

спожи­

вання становитиме приблизно

60

процентів.

*

Загальний

обсяг

,ll;єржав­

них Raпітальних вкладень по на­

родному господарству СРСР виз­ начено в роомірі 990 млрд. к.а.р­ бованців-на 67 процентів біль­

ше, ніж у п'ятій п'ятирічці. По­

службовців, встановлення для ро­ і

центів у

н&,ІІ; 600 млр,в;. карбованців на­ правляється в промисловість.

усіх галузях легкої і харчової про­

народному господарстві в

УСЬОі'О

14

народного гос-

одягу і білизни майже в

кого

1913р.

теплово­

В шостій п'ятирічці машинобудування і

зи, взуття-в меблів-більш як у три рази. В результаті широ­

і є піклування

людей.

галузі

металообробки намічено збільшити на 80 процентів.

поліпшення умов побуту і життя

народного

За

всі інші подарr,тва. продукція

народу у

штучних тка-

*

чі заплановано ввести в дію нові

млн.

спирту,

нин і т. д. Машинобудування - клю'Іова галузь пр<>мисловості, яка випереджає в своєму розвитlt}'

шахти, які забоопеча.ть майже дві

млн. тонн, а в шостому

з дишком рази виробі­

робництво синтетичних XIMlRaтів з на.фтопродук.тів і ПРИРОiQIИх

каучуку,

справжній

Д.JIИ O.JIsro

2

1940

газів для розширення виробітку

хліб промисловості», ГОВО.l{ив В. І. Ленін. У шостому п'ятиріч-

приріс'г

12,8

СРСР у процентах до 1913 р. (в порівнянних цІнах):

промислової

це

року і в

виробництво

·ток 1955 року. РізltO зросте ви-

продукції в 5,3 раза. більше, ніж У 1940 році. Виробництво засобів виробництва зросте за п'ятиріччя приблизно на 70 процентів.

визначався в першому п'ятиріч­

п'ятиріччі становитиме

перевищить

і

процентів

ванта.ж.оООороту замість

ча.ється

Н&мічено присltорені темпи

р. вико­

1960

електровозами

40-45

ліній. ПРОО'ЯГОМ

В

національного

в

зами

рити перший у світі криголам з

розвитку хімічної промисловості.

нові :шбезпечення випереджаючих темпів будівництва електро­

нання

електрифікованих

*

П'ятиріЧltи виробництво електро­

Зростання

ні

1955

реконструltція

потужністю 2-2,5 млн. кіловат. Передбачено СТВОатомним явигуном.

кацію країни. З початsу першої

енергії зросло в

*

партія не- загальною

що

yclЄl ПРО~ІИСЛОВОl ПРОдУКЦll збшьшиться приблизно на 65 процентів. у 1960 р. в нашій краї-

Технічна

у

Камі, Єнісеї, Обі та інших рімх.

кіловат-годин,

._.

ніж

базу країни по вщООува.нвю ву-

мільярдів

_

раза більше,

*

196()

млн. тонн-майже n

55

має забезпечити в

ще вищих темпів розвитку соціоо

зросте маиже в шість раз. Випуск цементу намічено довести в

електростанцій на Волзі, Дніпрі,

в 196О р. буде доведении до 320

п'ятир1l-f.'l!

15 рок.ів у східних районах пе- розгорнеться спорудження гідро-

дуктивності праці буде досягнуто

"

залізобетон­

за

редбачавТЬСJl створити найбіJIЬШУ

НОГО прогресу і підвищення про- станцій виробіток електроенергії ~(ільііонів тонн, що В 6,5 раза

"алістичної промисловості. Обсяг·

збірних

тяги на залізничному транспорті

сталі в першому п'ятиріччі ста- рек.тива.х ПО шостому П'ятирічно- гілля і виробництву eJl&STpOOHepНовив 400 тис. ТОН'н, а в шосгїї, третю мета.я:ургійну базу 3 Щ' плану величну програму да.lЬтому п'ятиріччі ,ll;осягне 4.600 виробництвом 15-20 млн. тонн високоякісних сталей,

них ltОНСТРУКЦЇЙ

завершене БУ)J;івництво

році до

нізму.

млн. тонн. Се­

повністю

Будуть введені в дію Іркутська і

нашу кра.їну до перемоги

шосту п'ятирічк.у це збільшення

В будівельній індустрії ви­

муністичної нартії, яка забезп~суспільства і нині впевнено веде

більш як на 11 млн. тонц, а З:1.

*

робництво

та

тах всеевітньоісторичного значен­

річо& виплавка

промисловість

1913

у Донбасі, JIьвівс.Ь&Q-ВОЛИНСЬк.ому родовищі, в Сибіру та інших районах країв. В 1960 році ви­ добуток вугіия в Донбасі намі­

ня виvаjt;{~на мудра політика Ко-

3а всі роки довоєнних п'яти-

вугільна

разперевищить рівень

168

року. В нинішній п'ятирічці буд~

той факт,

людей

пояс­

що приріст

населення иашоі країни становив за роки п'ятоі п'ятнріч.ки

16,3

млн.

чоловік. Цей приріст приблизно дорівнює кількості населення Гре­ ції і Бельrіі, разом узятих.

*

Шоста

п'ятирічка-п'яти­

річка небувалого технічного пр.)­

гресу. Наполегливе і планомірне впровадження в промисловість, транспорт, будівництво, сільське господарство

найновіших

нень вітчизняної

та

досяг­

зарубіжної

науltи і техніки, поширення пе­ редового

досвіду,

вдосконалення

організації праці і виробництва, проведення спеціалізації та &00перування в промисловості і на цій основі швидIte підвищення продуктивності праці забезпе­ чать

дальше

зростання

випуску

ПРО)l)УКції, зниження її собіва.р­ тості і ПОJlіпшення як.ості.

~----~

~--------

Зростання Ж'ИтJЮВОГО будівництва за рахунок державних коштів:


П'ятниця,

23

березня

1956

СТАХАНОВЕЦЬ

року

з

РІШЕНЬ хх З'!ЗДУ КПРС

РІД НА

НАС

~===================*

"З'їзд

вважає

необхlАНИМ

з усІєю наполегливІстю

продовжувати

боротьбу

ВЕДЕ

ПАРТІЯ

*====================9

*

за розв'я­

здогнати

І

випередити

найБІльш

розвинутІ

зання на шляхах мирного економlчного змаган­

капіталІстичні країни по виробництву продукцІї

ня в Історично вайкоротший

на душу населення".

економІчного

завдання

строк головного

Радянського

Союзу,

І'руте пІднесе ••• Комуністична партія,

*

СПРЯМG-

Новою

реЗО.lюції ХХ з'їзду J{омуністнчної паР1'іі Радянського

(3

яке полягає в тому, щоб, спираючись на пере-

Союзу по звітній доповіді Центра.lЬНОГО ІіОМітету J{ПРС).

cl.JIhcLKoro

п'ятирічltOю

*

намі-

вуючи головні зусилля радянськ.ого народу на розвиток проМИС.ІІовості, і на.самперед важкої індустрії, ра.;10М з тим проявляє величезне пікщ'вання про неуХИЛЬНI1Й розвиток. колгоспного ,і радгоспного виро-бництва. Круте піднесення землеробства і тварип-

чен о великі завдання по виробництву технічних культур бавовни, .lIьону, цукрових буряк,ів. Продукція льону зросте більш як. на третину, а бавовни -біл,ьш як нашmовину. Площа під цукровими буряками в найближчі роки має бути доведена

*

*

ваги соцІалістичної системи господарства, на­

rоспода.ретва

Протягом п'ятирічки

буде сільськогосподарське виробництво будуть

збі~ьшено площу зрошуваних зе­ ммь приблизно на 2.100 тис. гектарів, оевоєно 3.100 тио. гек,­ та.рів осушених земель. У безвод­ них районах намічено здійснити роботи по обводненню пасовищ на площі приблизно 80 млн. гекта­ рів.

впроваджені

найбільш

ДИЗeJLьні

трактори,

ск()номічні тракт()ри

на

пневматичних

ши­

ництпа, як одне 3 головних зав-

щонайменше до 2,5-2,6

у

нах, к.омбаЙни найновіших к.он­ струкцій, навісні машини, які уп­ равляються безпосередньо трак­ тористом, велика кільк.ість су­ часних машин ДJIЯ заготівлі кор­ мів, механізації трудомістких

дань шостої п'ятирічки, дасть можливість збільшити постачан-

гектарів, а валовий збір цук.рових буряків-приблизно до 500

все зростаючій кількості осна­ щується новою, сучасною техні­

процесів у тваринництві та ін. Все це піднесе технічний рівень

нити зростаючі потреби населен­

ня населенню продуктів

млн.

кою.

сільського

резерви,

харчу,

центнерів,

що

*

млн.

дозволить

Сільське

Поряд

господарство

з величезним

зро­

господарства

на

но­

Щорічне ()деiIfжання такої кіль­ кості зерна

АО3ВОЛИТЬ

за.доволь­

ня в хлібі, збільшити

державні

створити необхідні за­

вання, а легкій і харчовій про- збільшити виробництво цукру на станням 1'ракгорного парку безпе- вий, більш високий ступінь. паси в КОЯГОСІІаХ, виділи'ги до­ рервно ЗОlЛьшуєТ,ься кільк.ість И ЛОВОС 'fl'-сировини . Велика увага приділяєть­ м с душу населення майже в два растаТНЮ кількість зерна на корм .' ос комбайнів та інших складних П родук,цlЯ ся елек.трифік.ації сільськ.ого гос­ СlЛьськ.ого г - зи. В~"'ливе МІ'сце у .виробви-

*

*

сільсыtгосподарськ.ихx

......

машин.

подарства за рок.и нової п'ятиріч- цтві цукрових буряків займає Ук- Ta~, з 1931 по 1955 р. включки має зрости прибли:зно на 70 раїна, де вже в 1956 р. буде за- но промисловість випустила для

подарства·, комплексній механіза­

процентів. Щоб забезпечити таке сіяно цією культурою 1.280 тис.

ництві. В

зв'язку з цим

роль МТС,

яIt основної

величезне зростання,

за

п'яти-

річчя буде ззтрачено

державних

гектарів.

*

коштів на капіта.ловкладення в сільське господарство

в

За п'ятиріччя виробництво буде поставлено на 55 тис. штук

*

Зернове

господарствo-QС-

го виробництва. Могутнім резер-

шиться в

1,5-2 рази.

*

ництво ПРОДУItЦll для задово~ен-

ня потреб населення в м'ясі, мо-

гових земель. В рооулртаті здїй-

лоці та інших

снення

цього в колгоспах і радгоспах у

накреслених

партією

і

продуктах.

великих розмірах БУJ(е

біру та інших районах Itраїни З3,

вано розведення і відгодівлю сви­

останні два роки освоєно

млн.

ней та птиці, збільшено виробни­

['екта.рів цілини. З нових земель

цтво яловичини і баранини. Ви­

країна. зможе одержува.ти щороItу

робництво вовни зроете за п'яти­

в середн'ьому не менш як 2 MJIJ)OД.

річчя на

пудів

більше як. у

зерна.

Ва."КливиИ

33

*

резерв

збільшення виробництва зерна­

розширення посівів і підвищення

врожайності кукурудзи. площі під кукурудзою в млн. гек.тарів. Де на

l'eктарів більше,

млн.

ніж засівалося

р., і майже на

1955

10 24

млн.

гектарів більше, ніж було засія­

1954

1956

році.

На

р. передбачається

кукурудзою пона)!; та.рів.

-----

..

Зростання для

Укра.їні

7

в

засіяти

MJIH.

гек­

Проведена

кількості

народноrо

спеціалістів

rосподарства:

(в млрд. карбо-

сільс.ькогосподарськ.их

широке впровадження до­

сягнень агрономічної науки і досвіду передовик.ів забезпечать різке збільшення виходу сіль­ цькогосподарської продукції на кожні 1ОО гектарів земельних угідь з мінімалЬНИМIі витратами

ванців):

праці і коштів.

Зростання ПРD­

дуктивності праці в радгоспах і в дерл:авних підсобних сільсько­ господарських підприємствах зро­ сте за п' ятирі ччя приблизно на

і яєць­

70 процентів, а в колгоспах приблизно вдвоє. 8 ____________________ __

раза.

120,

в тому числі фільмів для ши­

рокоеа.:ранного кіно. вадження

Комуністичною пар-

ультракороткохвильово­

го радіомовлення в

європейській

ла широкі простори для розвитку

технікумах і старших к.ласах се­

частині

національної формою, соціалістич­

редніх

аJ1ьнихканалів зв'явку для обміну

ної змістом культури в усіх рес­

рення шкіл-інтернатів. Напередод­

програмами

публіках Радянського Союзу.

ні першої п'ятирічки, в

станціями

Наша

країна стала

соціалістичної

цитаделлю

культури,

передо­

вої науки.

О Середня і вища освіта в доре­ Росіі

становила

при­

вілей імущих класів і була недо­

1913

ступна народові, В

ні

налічувалось

письменного

ній

школі

76

р. в краї·

процентів не­

населення,

навчалося

в

серед­

менше

500

шкіл.

вузах

країни

студентів, в

в

Передбачено

1955

р. -

новому

навчалося

1950 1.865

ство­

1928 р., У 160 тис.

р.-1.247 тис. і

тис. чоловік. У

п'ятиріччі

кількість

сту­

дентів зросте ще більше,

О На основі піднесення вищої і

середньої

освіти

культурно-технічний

підвищується рівень

робіт­

ничого класу і колгоспного селян­

ства.

Завдяки

цьому,

наприклад,

СРСР,

створення

між

Виробництво свинини

спеці­

у

2,6

раза,

загальному

ба.лансі

м'яса близьк.()

ва.лось приблизно по році

близько

8

наміч~н()

ЗРОСТДНН~

ОСНАЩЕ~ості C'AbCbKoro ,

Москви,

Ленінграда,

ших великих міст країни. О В цьому п'ятиріччі широкого

розмаху тячих

набере

будівництво

Дитячих садків і ясел буде в

раза

ди­

закладів у містах і селах. більше, ніж

П'ятирічці,

а

було

число

в

місць

45

зросте приблизно на

2,4

п'ятій у

них

1951-1955рр 19Sб-19бО,р

процентів.

До першої п'ятирічки в нашій

***

країні не було тракторної промис­

стаНОВИ.1а

шої Батьківщини новим піднесен.

лінградсыtoоo

цeBOCТl новному

наМІчено ЗДlИСНИТИ в .осзагальну

середню

ОСВІТУ,

набере всебічного розвитку політеХНІчне навчаиня ш.колярів. Випуск учнів з десятих класів ста-

Радянські люди відповідають на

партії

і

уряду

про

тисяч.

ням трудової а;ктивності, посилен­

О Важливішим засобом підви­ щення рівня культури трудящих

ням боротьби за виконання і пе­

. будуть

передбачені

Директивами

,

зах~ДИ по розвитку КІно, преси, радІО, телебачення, а також по поліпшенню роботи бібліотек клу­

ревиконання

величних

ПІд

керівництвом

Комуністичної великим

і

своєї

партії,

рідної

озброєної

безсмертним

передній п'ятирічці. Починаючи з з~клаДlВ. До Кlиця ПЯТИРІЧКИ що-

народ

нового навчального року, буде ска-

РІчне

нового життя-впевнено

сова ко плату за навчания у ву"ах,

них фільмів досягне ке менш як

-

ловості. Початок її створення був

тракторних

спорудженням і

Ста­

Харківс,ьк.ого

заводів.

3а.

період

першої, другої, третьої і четвер­ тоі п'ятирічок сільському госпо­

марксизму-ленінізму,

повнометраж­

завдань

шостої п'ятирічки.

новит!'ме за п'ятиріччя ?,3 млн. бів· та інших культурно-ос~ітніх ЧОЛОВІК-ВДВОЄ біЛьше, НІж у по. . , . виробництво

Тне.

оr.ЧИСI\Еннl)

покладений

4.250

.

телевізійними

благо народу, про процвітання на­

близько

1бео J

ТРАК ТОРАIо\И

вості, будівництві і на транспорті,

навчалося

відгодувати

(у 1~-C"~bHOM\I

ною неписьменність було в основ­ ному ліквідовано. В 1955 р, в се­ редній школі, в системі трудових

технікумах

млн. сви­

ОСПОДАР" ВА

піклування

і

2

млн. свиней.

впроваджених тільки в промисло­

майже 35 млн. учнів. У шостій П'ятир~чці в .містах і .~ільській міс-

В

ней на рік. За планом уже в цьо­ му

позицій і технічних удосконалень,

резервів

вироБНИЦТВ1

процентів.

50

минулому на У країні відгодову­

влади перед другою світовою вій­

п'ятирічці

р.

столиць союзних республік та ін­

кількість раціоналізаторських про­

п'ятій

1955

що становитиме І!

тисяч чоловік. У роки Радянської

в

наміче­

н() збільшити поріrВНЯНо 3

В новій п'п­

тирічці намічається широке впро'

тією культурна революція відк:ри-

волюційній

~------

робіт,

КУа1ІЬТУРИ

р.

намічено довес.ти не менш як до

трифікації

11;0 нових висот

Поеівні

1960

2,5

Оснащення сільського гос­

подарства новою техніltOю, підви­ щення рівня механізації і еле'К­

організо­

проценти

82

культурні заходи

і вирі­

дук,тивності тваринництва.

Для

урядом заходів у Казахстані, Си­

но в

років. Протягом п'ятирічки сіль­ ське господарство одержить 180 тис. жаток (віндроуерів) і 400 . б тис. Пlд ирачів до к.омбаЙнів для

250 тис. кукурудзозбиральних і

на є освоєння цілинних і перело-

зроете

печити круте піднесення всіх га­ лузей к.олгоспного виробництва" підвищення врожаЙНОС'J.1і сіль­ ськогосподарських культур і про­

25

В Г3JIузі тваринництва на- силосозбиральних комбайнів. У . . б' б 8 Мlчається РІЗКО ЗІЛЬШИТИ виро - ·8 . ._ итрати держави на СОЦlально-

вом збільшення виробництва зер-

в

бі~ьше, ніж за всі попередні

експорт.

шальнuї сили, покликаної забез­

ягід і винограду. Збір ЇХ збіль- роздільного збирання колосових,

нова всього сільськ.огосподарс.ьк.о-

28

ItOM-

баНнів. У новій же п'ятирічці їх

2 рази каРТОПJIі має зрости майже в більше, ніж у п'ятій п'ятирічці, 2 рази .і овочів-більш яIt у в 5 раз більше, ніж у чеТВ61УГій 2 рази. Значно поліпшиться поп'ятирічці, і майже в 14 раз , 'й' С1'ачання населенню фруктів, ,JIьше, НІж У пеРШІ п ЯТИрічці.

тис'. зернових

505

рwширити

ції робіт у рільництві і тварин­

колгоспного і радгоспного вироб­

ництва

худобі,

вчениям

радянський

народ-творець,

будівник іде впе­

ред, до 'перемоги комунізму.

дарству було

поставлено

1.375

тис. трак.торів. У шостій же п'я­

тирічці намічено тис.

тра.к.торів

дати

на

більше,

перші ЧО1'ири П'Я'l'ИPічк.и, В3J1ТЇ.

275 33 paSOM

ніж


СТАХАНОВЕЦЬ

4

Чернігів.

Недалеко

споруджується

від

ріки

камволь­

не до ладу в шостій п'ятирічці. Це комплекс підприємств із заМkНутим циклом виробництва.

20

споруда-камволь­

500

не менш ЯК сучасних тка­ цьких верстатів. Зараз ство­ рюється будіве.lьна база: перед­ бачено споруджєння заводу за­ лізобеТОННIiХ констру'щій, бетон­ HO-РОЗЧИННIіХ Ilєхів, ap~laтypHOЇ майстерні та інших підпри­

кою

Тов.

'=======*

*=====~

це передбачено Дирек.тивами ХХ а'їзду КПРС, у шостій п'ятирічці. Місце спорудження нової rik роолек.тростанціі намічено в ра­ йоні селища Романк.ове, недалек.о

від

Дніпродзе·ржинська.

Заводи,

будинки і здравниці, виник.НУТЬ парки і сквери-берег рік.и ста­ не чудови~ трудящих

місцем

відпочинк.у Дніn:родзержинська.

Обидва. береги будуть з'єднані залізничною колією і автомобіль­ шляхом,

які

пройдуть

по

греблі. Залізничне і автом(}більне сП()лучення поліпшить економіч­ ний зв'язок. між лівобережними сільськ(}господарськ.ими районами

Полтавщини і промисловими цен­ ТРМ!И ІІридніпр(}в'я.

які знаходяться в цьому велИR.O­

За кЬ(ьк.а сотень метрів від бе­ рега, ЯЕ на плацдармі, вже на­

му індусrріальному центрі, поста­

громаджуються

чатимуть

цемент

ного штурму стародавнього Дніп­

та інші матеріали. Наприклад, цемент подаватиметься по трубо­

ра. В районі будови розва.нтажу­

проводу а допомогою пневматики.

реЙка.ми,

Така близькість до матеріальної бази значно здешевить вартість

екскаваторами, бульщ(}3ерами, ав­

будові метшн,

сили для наступ­

мільйонні маси селян провінції Сичуа нь, що є однією з ГОЛОВНИХ житниць Китаю, добилися вели­ ких успіхів у збільшенні сільсь{ш­ господа рського виробництва.

У 1955 році збір зернових у про­ вінції становив 40 мільярдів цзи­ нів (20 мільйонів тонн), що при­ близно на 8 мільярдів цзинів біль­ ше, ніж у 1938 році (найвищий рівень до визволення). В січні цього року в провінції Сичуа нь, населення якої становить більше

60

мільйонів чоловіКі, У сільсько­ господарські кооперативи вступи­ ло 77 процентів усіх селяиських господарств.

Виробництво зерна в провінції Сичуань в 1956 році збільшиться

44,5

до

мільярда цзинів. (ТАРС).

Розвиток вугільноl

електроустаткуванням, провадяться

промисловості

Польщі

ро­

боти ІЮ складанню оп(}р для ви­

соков(}льтної

ництва і краще вик.ористовумти

вулиць містечка будівник,ів.

подарства

потужну технік.у.

У ць(}му році до будівельної площадки буде пр(}кладено заліз­ ничну колію від станції Дніпро­ дзержинськ, а так.ож автомабіль­ ні шляхи і лінії електропередач.

рівня.

тонну в(}дозливну греблю, однок.а.­ мерний шлюз для пропуску суден,

лінії,

плануванню

руслову греблю. В раііоні гідро­

Вудівники почнуть спорудження

елек.т·ростанції

підсобних підприємств

утвориться вели­

-

автома­

чезне воД()Имище. Щоб захистити

тизованого бетонного заводу, лі­

від затоn:лення низовинну части­

созав(}ду, механічних майстерень

ну лівобережжя,

і т. д. Весною, як тільк.и Дніпро очиститься від криги, з Каховки

передбачається

спорудити дамби загальною дов­

жиною понад 50 кілометрів. Одна з них перегородить річку Орель,

прибудуть чотири пот)'жних зем­

що впадає в Дніпр(}. В результа­

·мив перемич(}к і виймання к.оТ­

ті ця річк.а потече по штучно створен(}му руслу і впадатиме в

ловапа.

між. собою споруджуваний тепер

Кременчуцький

талоконструкцій.

Дніпр() на

70

кіломetrрів нижче,

ніж тепер.

Дніпр(}дзержинська ГЕС увійде в єдину систему Дніпровськ.ог(} енергетичного ка.скаду і зв'яже

гідровузол, Дні­

прогес імені В. І. Леніна і Кахав­

ську ГЕС. Її елек.тр(}енергія забез­ печить дальший розвит(}к. проми­

слов(}сті Донбасу і Придніпров'я, дозволить електрифікувати баг3,­ то колгоспів, МТС і радгоспів. Докорінно зміниться пейзаж прибережної смуги. На правому

Вугільна промисловість

Орденоносний колектив Дніпро­ буду, збагачений досвідом будів­ ництва Каховськ.ої ГЕС, з честю виправдає виявлене йому довір'я і успішно завершить сП()руджен­

ня Дніпродзержинськ.ої ГЕС одного із ступенів дніпровськ.ого каекаду.

березі простягнеться стрічк.а асфальтованої набережної, а вздовж

С. Андріанов, начальник Дніпробуду.

(3

про

с. Жердова. На території дру­ що розташована в 3 кілометрах від центра села, організовано Чер­ воний куток. Сільськ.а біблЇ(}те­ к.а виділила для новог() культур­

пересувну

Польщі.

В

минулому

1960

У

році-останньому

році

п'ятирічки-видобуток вугілля R країні зросте на 16 процентів по­ рівняно з 1955 роком.

UЦоб забезпечити зростання ви­

добуТ'Ку вугілля, буде розширено і реконструйовано існуючі шахти, а також побудовано нові вугільиі розробки.

(ТАРС).

біблі()­

І. Швачнct.

*-------

11~зИu7к~:11 Урок Іірактичного навчання ІІоліте·хнічне навчання розви­ увагу учнів, спостережли­

ває

вість, уміння, сприяє р(}звиткооі в учнів технічн(}ї грамО'!'ності; го-

скреготіли пили, ножtJвк.и. ЧУТИ жвавий робочий гомін. ,1Іів(}руч Іван Ібрагімов вистру­

1'УЄ ЇХ до TPYJliOBOЇ діяльності на піДlIриємствах. Уржи праці в нашій шк.олі дуже цікавлят;ь учнів, і вони ставлят'ься до них з особливою уваг(}ю. Ось один з уроків прак.-

гув дошки рубанком. Пахучі соснові стружки спіралями скочу­ ються вниз. На виструганій, відфугованій дошці Лисенко відби­ рає паз. Решта учнів з ГО'®вих деталей підганяють і збивають ящики. Робота Йдек.онвеЙєр(}",

тичного навчання, що проходить

к.ожен знає свою роботу.

в стмярній майстерні при Вроварському де.реВ'ообробному к.омбінаті. Керівник практичН()го навчання Іван Павлович Шульга. ще до прих(}ду учнів розклав на верста.тах інструменти, загоТ'()вк.и де-

Іван Павлович підщ~ить то д(} одного, то до дРугого учня, пока­ зує, як к.раще виконати ту чи іншу операцію, вк.азує на недолік.и, ()цінює учнівську роботу. Проходить дек.іЛЬ&а хвилиН', і перший ящик. з'являється в ру­

талей, над якими будуть працювати шк,олярі. Перед початком

к.ах Івана Павловича. - Дуже приємно.

навчання керівник запропонував шк(}ляра.м уважно fJГЛЯНУТИ свої

_ Давайте як.ості робіт. -

дає про праВИJlа поведінк.и в май- доліки, відзначає кращі частки стерні, пр() пра.вила технічної Р()боти. Учні уважно слухають. безпеки. - Учні,-звертається

НИК,-наше

вати

15

завдання

керів­

змайс'!1РУ­

ящик.ів під р(}зсаду. Він

показав КОР!УІ'кі куск.и деревини, що лежаШI поруч верстатів.

-

Треба

звернути

особливу

увагу на як.ість ~об(}ти.

Минуло

5

хвилин, і майстерня

Через деяк.иЙ час

вже менше поми.лок., і якість ро­ б()Ти краща.

Кінець уроку завершує п'ят­ надцятий ящик., в як.ому нед(}лі­ ків не знайдено. потрібної мети.

рубаНR.И,

***

В. Савченко.

Учні

досягли

П. Тищенко,

ожила. Зашумів свердлильний вер­ засвистіли

з'являютьс,я

другий, третій ящики, але в них

учитель.

за-

Броварська семирічна

школа.

Проект БУАlвнмqтва в Боnгарlї

Болгарські інженери

розробили

проект будівництва каскаду елек­ тростанцій на ріці Арда. Ріка Ар­

220

да, що тече на протязі

кіло­

метрів по території Болгарії, згід­ но

з

проектом

повинна

перетво­

ритись у джерело дешевої електро­

енергії. На Арді та її притоках намічено збудувати 12 електро­ станцій, які ЩО»OlКу виробляти­ муть майже половину всієї вироб­ люваної зараз в Болгарії електро­ енергії. Крім того, води ріки

Арда

зрошуватимуть

380

тисяч

дека рів земель Хасковської рівни­ ни. Тепер у середній течії Арди будується перша електростанція каскаду «Студен Кладенец» і во­ доймище.

(ТАРС).

Прибуття В Бєлград радянської делегацlУ

ШЕФСТВО НАД МОЛОДНЯКОМ Кращі

піонери нашої

взяли шефство

к.олгоспі

Ден.ь

школи

на)!; телятами

«Черв()на

був' ясний.

в

Україна».

Надворі

було

тихо: ішав маленьк.иЙ сніжок. Піонери піШJІИ у к.олгосп, Прий' шовши 11І0 Itолгосщ', хлопці попря­ мували на другий телятник., а ми, дівчата, з старшою піонерlЮЖатою зайшли в перший телятник.. Тут нас привітно зустріли телятниці.

т()к. Вони малі та га.рні, наче всіх собі взяв би. Ми брали по двоє телят(}к. Зоотехнік АндРій Нау­ мович розповів, як потрібно до­ глядати цих малих, гарних телят.

Ми вичистили в їх стапах, по­ слали свіжої СОJЦifми, напоіли їх ммоком. З колгоспу ми (шверта­ лиси веселі і щасливі, що взяли

на себе так.иЙ почесний обов'язок. Це наша допомога. к\~лгоспові.

~Іи вибрали собі маленьких теЛII-

Група. піонерів.

Птахи-наш

д р у 3 і

Незабаром весна.. Лсно засвітить сонце, З теплих к.раїв прилетять до нас пта.хи. Наші пї()Нс-

юівНІ 1 кормушку. В теплий, со­ нячний день ми розвісимо ці будиночк.и-шпа.к.івні та кормуш-

ри готують їм теплу зустріч. Мої товариші, які вчатьс.я разом

ки. Закликаємо всіх пі(}нерів гостинно зустрінути птахів.

зі !!ІН'ою, вирішили змайструвати

М. Савеnенко,

В Бєлград прибула радянська делегація, яка буде проводити пе- багато будиночків для маіленьких С. Літки. Учителька середньої реговори з представниками Юго- пт'ашок, а я зрооив уже дві шпа-

шко:ш М. Ковалевська прочитала 8 березня змістовну д(}пові,JJ;,ь про міжнародне жіноче свято. Для учасників зб(}рів влаштований був концерт художньої самоді-

зупинимооь на І Іван Павлович

інструменти. Один з учнів нази- демонструє перед учнями як.іс'rь ває і показує їх, інший розпові- тієї чи іншої операції, вказує не­

еnектростанцll на рІцl Арда

важливе

яльності.

течк.у.

Фото М. Строя.

стат,

редаКЦійноТ пошти)

гої бригади колгоспу ім. Леніна,

ного закладу

одна

році вона дала країні майже 95 мільйонів тонн кам'яного вугілля, що в 2,5 раза вище довоєнного

- - -. . . < 4 - - -

:Коротко

-

з основних галузей народного гос­

снаряди і зразу ж п()чнОО'ься на­

Дніпробу дівці зобов' язалися спорудити нову ГЕС достроково-­ за чотири р(}ки. За цей час треба вийняти і перемістити 40-60 млн. кубоме'l'Рів землі, укласти 1.250 тис. кубо,меТ'рів бетону і багато десятк.ів тисяч тонн ме·

14

------*

ються вагони з будматеріалами,

тосам(}скидами,

У дитячому садку облпромстрахрадq при Броварській промис­ _'Іові й артілі ім. з'їзду КІ1(б)У.

господарства Rитаю

робіт, даеть змогу ширше засто­

За пр(}ек.том неоохідн(} спору­

повідомив

За роки наpqдної влади багато­

совувати швидкісні методи будів­

дити будинок. електростанції, бе­

Ціранкєвич

Піднесення сіЛЬСЬRОГО

неї виростуть впорядк.овані жилі

ним

всього

Потім пленум обговорив органі­ заційні питання. За пропозицією Політбюро ЦК першим секретарем ЦК ПОРП одноголосно обраний тов. Едвард Охаб. (ТАРС).

Дніпродзержинська ГЕС

рудження дніпродзержинсыwї ГЕС потужністю 250 тисяч кіЛI)­ ват. Вудівниц'l'ВО і введення її в дію повинні б),тиздійснені, як

і

лааа Берута.

(Прескліше РАТАУ). Фото Н. Цидільковського.

щини. Почато підготовку до спо­

Ю.

П'1рrії

народу.

про хід хвороби товариша Болес­

Н а з нім к у: на будівни­ цтві комбінату. Монтаж устат­ кування для заводу залізобетон­ них виробів.

вого почесного завдання Ватьків­

втратою для

польського

ємств.

вже пристуn:или до виконання но­

року

березня у Варшаві відбувся шостий пленум Центрального Ко­ мітету Польської об'єднаної ро­ бітничої партії. Засідання відкрив тов. А. За­ вадський, який присвятив свій виступ пам'яті товариша Болесла­ ва Берута, кончина якого є тяж­

ний корпус. Тут буде розміщено 70 тисяч ПРЯДИЛЬНИХ веретен і

Ще ПРОВОДЯТЬСЯ завершальні роботи в Каховці, а дніпробудівці

1956

березня

пnенум Центраnьного Комітету Поnьської об'єднаної робітничої партії

но-суконний комбінат, який ста­

Найбільша

23

VI

НОВОБУДОВИ шостої П'ЯТИРІЧКИ Десни

П'ятниця,

учень 5-го класу. Середия школа, с. Гоголів.

славії про підписання коивенції в ~=======================:..==~ питаннях культурного співробітни- = цтва.

Укладення

конвенції

про

Редактор

розвиток культурного співробітни­

цтва між Югославією і Радянським Союзом було передбачене Декларацією урядів СРСР і ФНРЮ від 2 червня 1955 раку.

----------------------------~------~~

(ТАРС),

Таианай Микола Сергійович, що живе в Києві по вул. Жмян­ СliКій, Ng 60, KS. 17, порушує справу про розлучення з дружиною

Таианай Марією Петрівною, яка

Адреса редакції: с. Бровари, Ки'вськоі області, вул. Київська, НІ

138.

С. ПОГРЕБІНСЬКИЯ.

живе в Броварах по вул. Садо· вій, Справа слухатиметься в народ­ ному суді І-ої дільниці Брова~ ського району.

11.

Броварська райониа друкарвя Киівського ОбласНоro..:....уп-р.:..аan-івв-IІ....:..r:y-А-турв--.------------3=-... -.--=-1-=-3':"':11:---=-2600=:---

36 номер 1956 рік  

36 номер 1956 рік

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you