Page 1

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАІН, ЄДНАЛТЕСЯl

РІ" 1.".1181 ІVШ

36 (1174)

СJЯХЯНОВ(UЬ

П'ЯТНИЦЯ

25

Орган Броварського районного комітету Комуністичноі

партіІ Украіни та районноі Ради депутатів трудящих КиіВСЬКОі області

Ціна

3а бойову співдружність рільничих і тракторних бригад Здійснюючи історичні рішення сіЧl{евого Пленуму ЦК КПРС, партійпі організації і правліl{НЯ кол· І'оспів посилюють увагу добору

. госпів і МТС. Тільки при тій умо­

15

згуртований

навколо

славним

І

р.

шляхом

миру

украінський

загальному

миру,

народів СРСР народ.

заінтересовані

доб'ються

партії

заборони

Ми

в

йде

глибоко

тривалому

атомної

зброї

і припинення уі ·виробництва. Народи примусять вІдступити

ноп.

темнІ

сили,

які

намагаються

розв'язати

атомну

війну.

Справедлива справа миру переможе!

Пленум У краінського республіканського •

КОМІтету захисту миру 22 беJ)eЗНЯ в Києві відбувся зміцнення могутності нашої соціа· .заступник голови правління Спіл­

ки радянських письменників ві, коли директор, головний агро,. розширений пленум У країНСЬКОІ·О лістичної держави. Доповідач говорить про палке України Ю. К. СМОЛИЧ, голова КОЛ"­ ном, головний інженер та інші ке­ республіканського комітету за­ рівні працівники МТС, голови кол'­ хисту миру, JIКИЙ обговорив пи­ і одностайне схвалення трудящи-l ГОСПУ імені Леніна, Довбиського

кадрів, зокрема бригадирів і заві- госпів і

агрономи

систематично тання про проведення в Україн­ ми Радянської України мудрої ській РСР кампанії по збиранню миролюбної зовнішньої політики рані також кадри бригадирів трак- бригадах-недоліки під час польо- підписів під ЗверненнЯ1.. Всесвіт­ Радянського уряду. Тов. Семененко висловлює впевторних брига)( по Броварській вих робіт швидко усуваються, ма- ньої Ради Миру ПР()ТИ підготовки дуючих тваринницьких ферм. Діб- .бувають в рільничих і тракторних

Бобрицькій МТС. Серед керівників

КомунІстичної

і Радянського уряду, в дружнІй сік'ї

впевнені, що народи, кровно

БЕРЕЗНЯ

1955

Міцно

шини використовуються на поврільничих і ну потужність і весь комплекс

району Житомирської області, Герой СоціалІстичної Праці П. г. Чухно, помічник начальника дільниці шахти ;М З-біс, Сталін­ ської області В. П. о Кучер, агро'­ ном колгоспу ім. Кірова, Застав­ нівського району, Чернівецької області, Герой Соціалістичної Пра­ ці М. д. Минитей та інші. Пленум одностайно прийняв ре'­ золюцію, що схвалює постанову Радянського комітету захисту ми­ ру про проведення в СРСР з 1 квітня цього року кампанії по збиранню підписів під Зв ер ненням Всесвітньої Ради Миру ПР()ТИ підготовки атомної війни. Пленум обрав 160 делегатів на п'яту Всесоюзну КОНференцію прихильниItів миру. Потім учасники пленуму одии за одним поставили свої підписи під Зверненням Всесвітньої Ради

Іі:еність, що підписання ЗверненЗасідання відкрив дійсний член ня Всесвітньої Ради Миру трудятракторних бригад значна кіль- сільськогосподарських робі'І' про­ Академії наук УРСР поет п. г. щими УкраїRИ буде новим яскракість таких, як т()варипri Г. Ган· водиться за всіма вимогами агро­ Тичина. 3 доповіддю про прове­ вим доказом рішимості українськодення в Українській РСР кам:'­ го народу, як і всіх народів жа, М. Оснач, М. Сом і Ф. Лук'я- техніки. ненко (колгосл ім. Хрущова, Партійні організації Бровар­ панії по збиранню підписів під нашої Батьківщини, відстояти с. Требухів); Т. Строкач і В. Ста.- ської і Бобрицької МТС, колгос­ Зверненням Всесвітньої Ради Ми­ мир, добитися заборони атомної сюк (колгосп ім .. Леніна, с. Плос- пів за'гвердили агітаторів по всіх ру проти підготовки атомної вій­ зброї, рішимості і далі наполеглике); В. Кабиш і А. Влесков (КМ- тракторних і рільничих бригадах. ни виступив голова Українського во боротися за зміцнення дружніх госп ім. Калініна, с. Літки); Серед них-комуністи, комсо­ республіканського комітету з3'­ зв'язків і взаємовідносин між наІ. Хавро і А. Довгодько (колгосп мольці, найбільш підготовлені до хисту миру, віце-президент Ака­ родами всіх країн. З промовами, що палко підтри«Вїльшовик», с. Рожни); І. Тупий проведення агітаційно-масової ро_ демії наук УРСР М. п. Семе­ мують Звернення Всесвітньої Раі Я. Соловей (колгосп ім. Сталіна, боти безпартійні активісти з ме­ ненно. - У країнськии народ, разом ди Миру, на пленумі виступили: с. Русанів) і багато інших, які ханізаторів, колгоспників, пред­ протягом ряду років і, зокрема, ставників сільської інтелігенції. з усіма братніми народами на­ пре;mдент Академії наук УРСР торік при несприятливих погодшої Батьківщини, говорить аltадемік О. В. ПалП3Аін, секретар На семінарах агітаторів, які зараз доповідач, зустрічає цю кам­ Української республіканської раних умовах ділом довели свої ор- відбуваються, слід особливу увагу rанізаторські здібності і уміння звернути на те, щоб у нас не ПЩ!­ панію новими успіхами в боротьбі ди прОфспілок М. Ю. ЖАанов, бор ()Тися за вис()кі врожаї зерноза дальше піднесення всіх галу­ єпіскоп Переяслав-Хмельницький, торювалися помилки минулих розей народного господарства, за вікарій київської єпархії Нестор, Миру. вих, картоплі, городини, за ство- ків, коли під час польових робіт атомної війни.

(РАТАУ).

рення міцної кормової бази для бесіди агітаторів були відірвані

тваринництва. від тих ВИІЮбничих завдань, які . Керівники окремих бригад, які бригада вирішує сьогодні. П()Тріб­ погано

працювали,

ll()рушували

но, щоб агітатори

Передтравневе соціалістичне змагання

спрямовували

трудову дисципліну, . пиячили і І:ромаДСЬКУ думку проти порушни­ Трудящі нашої країни розгор- випуетив понад завдання три eltтому-то втратили будь-який авто- ків трудової дисципліни, бракоро­ ритет серед колгоспників, усуну- бів: Тільки конкретна, цілеспря­ таютьсоціалістичне змагання за скава.тори і велиItу кількість де­

ті з цих посад. На їх Ilісце вису~тi ' керівниками бригад кращі люди колгоспів, які запевнили партійну організацію, всю масу

мова на агітаційно-масова робота гідну зустріч свята 1 Травня. талей і вузлів до прокатних станів спрИJj:тиме всемірному зміцненню Всюди приймаються підвищені 30- та інших машин. співдРУжності рільничих і трак­ бов;язання по достр()ковому ВИКОМашинобудівники Києва збіль­

торних бригад в боротьбі за висо­ нанню виробничц планів, збільшенню випуску продукціі і поо ліпшеннюїі якості. Через кілька днів яа полях рапіднесення врожайності всіх сіль~ '"" о З великим піднесенням працюАону розпочнеться весняна сівба. ськогосподарських культур. ють гірники Мосбасу. Несучи пеколгоспників, що сил своїх не по- кий врожай. шкодують в боротьбі за рішуче

Справа зараз в тому, щоб забезпечити в кожному .колгоспі справжню бойову співдружніс~ між рільничими і тракторними

Першочерговий обов'язок рільни-

шують випус.& устаткування для важкої промисловості. Ставши на передтравневу трудову вахту, ltOлектив заводу «Головмашмету» на три місяці раніше строку ВИ­

чих і тракторних бригад~якнай- редтравневу трудову вахту, колек- гоо'овив арматуру опалення печей швидше ус)·нути наявні ще 'Неда­ 'І'ИВ шахтоуправління ;М 17/32 коксовим газом для батареї Ниж­ ліки в підготовці насіння, інвен­ тресту «Красноармійськвугілля» ньо:-Тагільського металурГlИНОГО та'рЯ,' в заготівлі добрив. Брига­ за 20. днів березня видав понад заводу. З випередженням графіка

виготовляються лебідки )(оменних ~ригаДами. Треба раз і назавжди ~ри повинні ще раз перевірити план к.ільКа ешелонів палива. Трудові подарунки святові го- печей. IJокінчити з такою негідною прак- розстановку людей, розібратися,

тують металурги і машинобудівнаскільки кожний обізнаний зі }ІЇ.iltJШчих і тракторних брига.д своУми обов'язками на сівбі і го­ ники Ленінграда. Робітники завзаємопокривали недоліки В роводу «Електросилз» імені Кірова боті. Таке мало місце торік по кол- товиі якнайкраще іх вИltOнати. · успішно виготовляють генератори rоспах ім. Жданова, с. КраСИJlівЗа чітку, злаго)(жену роботу, за для Куйбишевської, ГОРЬКОВСЬК'Jї ка, «Червона Україна», с. Гого- бойове соціадістИчне змагання між і Нарвської гідроелектростанцій. тикою,

коли

окремі

бригадири

деяких інших, що призвело до ни-

дами у кожному колгоспі! В цьо­

З місячним випередженням графі­ ка працює ковальсько-пресовий

зької врожайності.

му-запорука успішного виконан-

цех

лів, ім. Кірова, с. В.-Димерка" та рільничими і тракторними брига'

підприємства,

що

випускає

Високопродуктивно працює в ці дні колектив управління бу,vв'­ ництва Каховської ГЕС. Зараз бу­ дівники першої дільниці пров&­ дять бетонування першого блоку автошляхового моста. .Монтажни _ ки вже встановили верхні і ниж­ ні

BOPorra

шлюзу.

У спішно Hecy'llЬ передтравневу

Челябінський тракторний завод випускає

трактори

для

нових

радгоспів,створюваних на ці­ линних землях Алтаю. Казах­ стану і Сибіру. На знімку: на головному кон­ вейерів цеху складання тракторів С-80. о

о

Фото В. Георгієва. (П рескліпre РАТАУ). Польові роботи на півдні

Зернорадгосп "Гігант"

У налагодженні бойової спів- ня взятих нами зобов'язань у від­ заготовки для генераторів. провІв сівбу за два дні - Дати Батьківщині більше вахту мартенівці Дніпропетров­ дружності між рільничими і трак- повідь на рішення січневого Пле­ ського заводу імені Карла Ліб­ У Сальському районі (Ростов­ ~орними бригадами вирішальна нуму ЦК КПРС і лютневого Плену­ прокатних станів, eKCItaBaTOpiB, кнехта. За 20 днів березня вони ська область) засіяні пшеницею агрегатів для нафтової, вугільної роль іІалежить керівникам кол- му ЦК КП України. виконали завдання на 105 про­ і ячменем перші 15 тисяч гек­ та інших галузей промисловості­ - - -..... 4 •• ~--центів. З честю виконуmь свої тарів. пі)( таким лозунгом шириться пе­ Великої трудової перемоги нзо редтравневе соціалістичне змаган­ пеJ)eДСВЯТRові зобов'язання трубо­ колесопрокатники сівбі добився відомий в країні ня сеJ)eЛ багатотисячного колек­ прокатники зернорадгосп «Гігант». Він пер­ Колектив шахти імені Орджоні­ ників, а видобуток з 450 тонк тиву Уралм:ашзаводу. З початку заводу. шим серед радгоспів Дону завер­ (РАТАУ). кідзе тресту «Червоногвардійськ­ збільшився до 900 тонн вугілля року колектив підuриємства вже шив сівбу ранніх ltолосових куль­ вугілля» одним з перших у Дон­ на добу. тур, На посів 4 тисячі 500 гек­ басі достроково заверпіив квар­ Шахта працює з перервним ІЮ­ На будівництві Каховської ГЕС тарів пшениці і ячменю затра­ тальний план видобування вугіл­ бочим тижнем. День відпочинку чотири роки. Дніпробудівці зочено лише два дні. 50 процен­ На велику відстань простягли· ля. Проти минулого року видобу­ використовується для ремонту ся високі залізобетонні стіни ка­ бов'язалися ввести шлюз в е:&С- 'дів площі засіяно перехресним Ток вугілля на шахті збільшився СТВОJlа і впоря)(кування підземно­ квітня. Монтаж- способои. мери судноплавного ШJlЮЗУ Ка­ плуатацію до на 24 проценти, продуктивність го колійного господа.рства, що НИRи вже встановили тут верхні ховської ГЕС. Більше 200 тисяч праці зросла на 20 процентів. За С1Ірияє ПОJlіпшеН1lЮ роб()Ти підзем­ Кущення озимих хліБІв кубометрів бетону і тисячі тонн і нижні ворота, завершуються ро­ ёічень ' і лютий зекономлено 341 ного транспорту і збільшенню про­ металу вкладені в цю споруду за боти на баштах управління. На полях колгоспів Кашп­ mсячукарб()ванців. За 15 днів до пускної спроможності C'l'вола.

Вугілля понад квартальний план

22

Строку викопано також кварталь­

ний план підготовчих робіт.

Достроково завершили ~Bap­ тальний план також шахти «ВІ)-

Для четвертоУ турБІни ИаховськоУ ГЕС

Дар'Їнської

області

-

однієї

з

найбільШJIХ в fзбе&Ис-тані по ви-

Машинобудівники Ново-Краи,а... раніше строку відвантa.zив п'ять рООництву зерна-зеленіють г.y~­ Попереду всіх іде на шахті ко­ JIе&тив дільниці :N! 5 (начальни& ДИНСЬRa» тресту «Красноармійськ­ торсыtгоo заводу імені Сталіна потужних підіЙМaJlЬних механіз- ri хліба. На ділянках сїJIьгоспар- о Т. fO.1IOCIOK). 3ав~&и концентра­ вугілJlЯ», :N! 4.;....«J[ивеВ:&а» і відвзнтащили останні деталі ДЛЯ мів Д.lЯ обс...ужування З&творі.з l'ЇJ.lei ряду районів озикі !tолосові ції гірничих робіт ва цій ;фІьни­

:N!

10-біс тресту «Jtуібиmевв'f­ четвертої турбіни Каховсьхоі Г.І!;С. ШJlюзl»-першого пусlЮВОro об'6It-" уже вступили 11 стадію К'fщеНIlЯ.

ці _uьвево ЗО допомizвп робіт- гiuя~.

Колектив піАПРИЄМСтва иаб.\гаll'l) т.У JlніПjЮВСЬ&&Ї ОУАОВВ.

(ТАРС),


до ОГЛЯДУ ХУДОЖНЬОІ

в ДВОХ комсомольських •

САМОДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

ПОЛІтшколах

Комсомольці рожнівсыtгоo кол- комсомольців госпу «Більшовик» виступилина.· прикінці минулого .року ініціаторами соціалістичного змагання се· ред молоді раІЇ:ОНУ за виготовлення ТОрфо-перегніііних горшечків.

І

.як личить заспівувачам-перши­ ми: виконали своє зобов'язання -

виготовили 810 тисяч штук.

Сьогодні рожнівські комсомоль­ ці серед перших, які у відповідь на рішення' січневого Пленуму

високий.

В третій чверri в нашій шкlо­

3аняття,

що відбуваються' тут регулярно, допомагають паІ>Тійній і КОМСО­ мольській організаціям поліпшити виховання молоді, залучити її ,в;о активної участі у комуністичному будівництві.

~Іожна було б розповісти і цро хорошу роботу комсомольських по­ літшкіл в літківському колгоспі ім. Ka.'liHiHa, світильнівськоиу

ім. МалеНItOnа, в плосківському

ім. Леніна та ·деяких інших зони діяльності нашої МТС. Але нам ще щення високого врожаю кукуруд­ не вдалося, на жаль, зробити їх зи, картоплі, овочів, за високу досвід надбанням всіх інших КОМ­ продук.тивність громадського тва­ сомольських організацій. ринництва. Ланка комсомолки Ні­ 3а останній рік мокрецький ни Довгодько, що виростила торік колгосп ім. Буд;ьонного добився по 53 центнери кукурудзи на певних успіхів у своїй роботі. Але кожному з п'яти гектарів, бореть­ участь комсомольської організації ея зараз за 80 центнерів. Ланки у колгоспному виробництві, у гЇю­ комсомолок Надії Опанасенко і мадському житті села ще дуже Ганни Кабиш зобов'язалися вирос­ незначна. ПОЯСНЮЄТЬСЯ це, на­ тити по 500 центнерів овочів з самперед, тим, що виховна роб()ill гектара. Комсомольці, позаспілкосеред молоді тут поставлена знач­ ва молодь разом зі всіма колгосп· но гірше, ніж в Рожнах, Літках никами борються за 2200 літрів та деяких інших селах. молока від кожної корови, за 35 Так само як· по колгоспах цих центнерів свинини на кожні 1оо сіл, тут була на початку навчаль­ гектарів ріллі і добилися вже пер­ ного року організована ком:сом:ольших успіхів' у своїй роботі. ська поліТIПltола, але вона фак­ Те, що серед 65 комсомольців в тично не працює. Пропагандист колгоспі значна кількість перет. Сірий, якому партійна органі­ довиків сільського господарства, зація (секре.тар т. Лісничий) до­ бarаro активних агітаторів, Itни­ вірила керівництво політІОКОЛОЮ, гонош, таких, що виконують інші до занять не готува.вея і тому:"то гpo~aДCЬKi .доручення заслуга вони не захоплювади слухач,ів. партійної і комсомольської органі­ зацій. Вони дбають про те, щоб Були навіть такі випадки, що ком­ ЦК КПРС, взяли конкретні зо­ бов'язання в боротьбі за виро·

комсом:ольці вчилися, знали рі­ шення партії і б(J{JОЛИСЯ за їх ви­ конання.

Па заняттях ~ пOJIiтшколі,

що

працює тут з поч&'l'RY иа.вчально­

го

рову,

КОJreО)[()ЛЬці

вивчають

сомольці

приходять

на

_заняття,

на з найважливішими рішеннями

пагандист знайомить також слуха­

ціям дих колгоспів потрібна діло­

чів і з останИЇJOl иовииаки З. га­ зет про наЬажлцвіші пощі в жит­ ті країни і за рубежем.

ва допомога первВ1UDlX партllrниx організацій.

серед

до занять в

рожнівських

~«:.=

організовано працював

дитячий хор. Число його учасни­ ків зросло, зокрема співаками стали багато учнів старших кла~ сів . Активну участь в гуртках ху­ дожньої саМОJJ;іяльності беруть уч­ ні дев'ятих класів. Дев'ятий клас «Б» навіть організував свій ок­ ремий танцювальний ансамбль. Регулярно проходить заняття струнного оркестру. Хор, оркестр та танцювальна група ,в;обре під­ готува.1ИСЯ до районної олімпіади шкільної молоді, що розпочаласЯ 24 березня. Вже складено план вистуuу шкільних гуртків художньої са­ модіяльності в дні весняних робіт в

колгоспах

О. Черненко, інструктор райкому ЛІ<СМУ по зоні Бобрицькоі мтс

.

•••••

у

Ленінграді

Т. МeABelleHKO, с. Гоголів.

учитель.

---

БАТЬКІВСЬКІ ЗБОРИ В ШКОЛІ Па батьківські збори, що Bi}l;булися в школі минулої неЩJ!і, зібралося близько трьохсот бать­ ків, матерів. Присутні прослухали лекцію «Виховання дітей в сім'ї» і доповідь завпеда тов. Таравсько­ го В. про підсумки навчальної і виховної роботи шкоди за ІІІ чверть. В своїх виступах батьки учнів тт. 3арицький, Гарбуза, 3а­ бережний, Кондратенко, Кравець,

ГерасимеНltо ворили про

відкрився

перший

рів, касира і фасувальника товарів. Магазин користується вели­ кою популярністю у иаселення.

На знімку: в новому магазині без продавців.

Фото В. І<апустіна та І. Наровлянського (Прескліше РАТАУ). СЛІДАМИ НАШИХ ВИСТVП/В

"ЧУЙНО ПРИСЛУХАТИСЯ ДО ГОЛОСУ СПОЖИВАЧІВ" Шд таким заголовком в газerrі «Стахановець»' Bi~ 20 лютого бу­ ла. вміщена передова стаття, R якій наве,в;ені фаии, виltриті учасниками рей~у по ря,в;у мага­ зинів споживчої к.ооперації в Бро'­ варах, а також факти, вИкриті па звітних зборах уповноважених від паЙови:liв.

Прав.riния

райспоживспілки

визнало критику прави.1lЬНОЮ. У прийнятому по цьому питанню рі­

***

ка взяли участь батьки І. Гу,!(ков, П. Максименко, Е. Повний та ін­ ші. СилiLIПI гуртків художньої са­ модіяльності ,в;ля присутніх був даний концерт. О. Нестеренко, голова сільської Ради.

собівартості продукціі 3нижеН1tj[ собівартості, як і тове обслужування населення, відмінна якість кожного виду ви­ що є основним обов'язком нашої

в

5-ти

Директору раймагу т. Гейхману зауважити за слабий контроль за роботою культмагу.

Зав. культмагом т. І<арпову ого· лосити догану і попередити, що у випадку

виявлення

порушень пра­

вил радянської торгівлі він буде притягнутий до відповідальності.

ном господарських товарів т. Мор­ гулісу оголосити догану.

магазином господарських товарів т. Моргуліс, культтоварів-т. І<ар­ пов, директор ресторану т. Аболь· hiKOB,-необхідиих висиовків ие зробиJШ з критики на сторінках га­ зети і иа звітних зборах та не вжи­ ли належних заходів для покра­ щення торгівлі і культурного об­ служування покупців.

всякденного

попиту

зав.

магази­

Директору ресторану т. Абольні­ кову вказати на недопустимість антисанітарного стану в підлеглих йому підприємствах і некультурно­ го обслужування покупців.

Голові правління Семиполківсько­ го ССТ тов. Степанову обсудити на черговому засіданні правлін­ ня ССТ можливість дальшого пе­ ребування на посаді завідуючого магазином с. І<алити т. Скока. Зобов'зати всіх голів правлінь ССТ на черговому засіданні прав­ лін.ня обговорити питання: про стан торгівлі товарами повсякден­ ного попиту. вжити заходів до

Зобов'язати завІдуючого торго­ вим відділом райспоживспілки тов. Апанасюка до 25 березня завезтн достатию кількість крейди у всі ССТ, яю не мають автотранс­

створення належиих запасів. ЗобоВ'язати всіх голів правлІнь ССТ дО 20 березня перевірll'l'И кни­ ги скарг і пропозицій, а надалІ

порту.

в киигах.

В газеті

сСтахаповець:. від

систематично реагувати на записи

••• 16

що він IU! одержав грошІ за зда·

березня був вміщеннй ЛИСТ кол-І не у держпоставку м'ясо: Райупов­

госпника 8еликоди",ерCbl(ОЇ артілі міизаг повІдомив редакціЮ, що гро­

ім. Шевченка т. І<ривця П. про те,

..м.1IW'~-~~--~.~

3а дальше зниження

т. І<акуна

денний строк налагодити торгівлю крейдою в Броварах.

Правління райспоживспілки від­ мічає, що голови окремих правJlінь

становляє:

В обговоренні ,1І;оповіді І. Собчен­

ЗоБОВ'язати

вже

За допуск перебоїв у торгівлі крейдою й іншими товарами по­

ПраВJlіния райспоживспілки по­

Відбулись батьківські збори в Світильнівській семирічній IП1tOлі.

Прийияти до відома заяву т. І<а­ куна, що Т()J>гівля крейдою провадиться в с. І<няжичі.

шенні зазначено:

особливо багато го­ засоби покращення сільських споживчих товариств, і особливо таких, як Броварське (го­ виховання дітей вдома. 3бори про­ лова т. І<акуи) , ВеJlикодимерське іішли як ніколи .жваво--всього (голова т. Лизун), Семиполківське (голова т. Степанов), завідуючий виступило 26 батьків.

с. В.-Димерка.

бакалейно-кондитерський

магазин без продавців. Він обладнаний спеціальними скляними прилавками. Всі товари розфасовані і забезпечені по!<азниками цін. Проходячи вздовж прилавків, ПОJ{упець сам вибирає потрібні йому продукти і складає в плетений кошик, який вручається кожному, хто заходить у магазин. Потім підраховується вартість покупок. Торговий штат магазииа складається з двох контроле­

села.

Після зборів сиullИ учнів 8-9 класів був даний концерт. давно т. Сірий вибув з села, і по­ На зборах було також обрано літшкола залишилася зовсім без предстаВНИltів на районну бать­ керівника. ківську КОНф6J)енцію, що ві,в;бу­ Не краще, ніж в Мокреці, пра~ деться 30 березня в Броварах. цюють &ом:сомольсЬJtі політшколи В. 3абережниЙ.

госпом: в світлі рітень партії. Про­ партії. Комсомольським організа­

Том:у-то і інтерес

Особливо

дист зовсім не приходить. Нещо­

сере,в;жув ува.гу слухачів ва тих Молодь тут ще JIуже слабо обізна­

ПО.llіТШ&олі

лі значно пожвавилась робота гуртків художньої самодіяльності.

марно витрачають час, а пропаган­

зараз рішення січневого Пленуму ЦК КПРС. Пропагандист т. Лисен­ ко М. не обмежується тільки го­ по ltопоспах ім. Анм>еєва, с. Бог­ ЛОСНИМ: ЧИ'fаllШlМ м:атеріалів, а зо­ данівкз, ім. Леніна, с. Жердова. зав,!(аНRЯХ, які стоять перед .кол­

П'ЯТНИЦЯ. 25 "реV"11955 року

СТАХА Н О-ВЕ ЦЬ

:

ків артілі, повільно усуває иеАО- віСТIі ро6їт,

нещulUГ.uвiсть JW

ші виплаченІ.

...... - ......

=--_.~

.

чик часом мав Та&(}ж перегляну­

ліки в роботі. А це галькув ЗІШ- себе laictpib--ось головка при­ ти розміщення ВИllобlПIЦrВ у на­ ження собівартості продук.ції. чина того, що ТОРі& п.в:ан реКОИУ явних власних бу)І;ИНК3Х 3 тим,

Величезним: злом: АЛя нас зали- взуття було вишонано тш&и на щоб максимаЛЬНІ) скоротити кість найманих приміщень. шається наявність нея&існо виго- 72 проценти.

кіль·

3ниження собівартості ПРОДуІ(· товленої продук.цїї, випа,lJ,ltи браВнаслідок РОЗКИДaROсті прИJli. ції залежить і від того, наскільки робів-один з основних показни­ артілі, було б налагоджено наба- коробства. Влітку минулого року, щень контроль ga. роботою різних

наприuа,J;, артіль освоїла випуск має гос'- окулярів ДЛЯ захисту від сонця. подарська ініціатива, оператив- Але оскільки начальИИ& цеху до ність керівників артілі. Врахову- т. ХолодеНltо і завідvючий вироб-

ків, що яскраво характеризує гос­

подарську діяльність будь-якого підприємства. Колектив нашої ар­ ті1Іі спря.овує свої

зусилля

гато краще. Величезне значення

того, щоб випускати якнайбільше ючи запити споживачів, маємо ництвом: т. Бур~ сакоусунулися високоякісної продукції, знизив­ збільшувати кількість маісте- ві,в; ~нтролю за якістю їх вигоши господарські затрати на її ви­ рень побутового обслужування, товлення, то артіль мала вели&у г{)товлення. Торі&, наприклад, ми

планували

знизити

освоювати випуск нової продукції. ре&лам:ацію (повернення) про,!l;а.собівартість Деякі успіхи в цьому напрям:ку в них окулярів. Було понесено

продукції на 7,35 процента, 8НИЗИДИ на 11,2 процента.

а

галузей. артi.JrЬпого виробництва весь Rолеwrив бореться за е&оНОIl­ зАЇй.сиюється в иш: незадовільно. не витрачання сировини, електро­

нас досягнуто. Так, в кінці K~ збитків лише у вигляді штрафу як нулого року обла~ано цех по ви-

на суму біля

3

енергії, палива, фурнітури. ВСе це, зрозуміло, залежить від свіДО­ мості працівників. Але слід визна­ ти, що рівень виховної роботи се­ ред членів артілі у нас ще низь'­ кий. Агітатори ще слабо популя­ ризують досвід передовиків зи&­ гаіпlЯ. В цьому відношенні мало це що робить і наша стінна газета, на

Слід зазначити,. що з зайнятих ІЩ цехами і майстернями 14 будии­ ків, що Ао того дуже віддаленJ один від одного, ШlШе 4 в влас­ кістю артілі. Решта-арендується. На оплату найшrrиx примїJЦе.1ІЬ лише торік було затрачен(} більше

40 тисяч карбованців .. А

тисяч карбованців. теж, безумовно,

позначилося

яка виходить нерегулярно. Неза.­

пуску художньо - галанте.реЙних І це ще без врахування }l;ОДа.тRO- собівартості продукції. довільно ще просуваЄIlО книгу в со6івартості в пі,l(Вищення про­ виробів-хусток вибійItових ба- ВИХ витрат на усунення недоліВже ,!(авно артіль має нам:ір роз- маси, х()ч в аvrілі є СВОЯ хорщ'па дуктивності праці членів артілі. повняних і хусток ШОВКЩІИХ, ви- ків, ліквідації ,в;ефектів. почати спорудження нових приюбібліотека. Головиим:

резервом

знижеННі

артілі система­ tотовлюваних при допомозі фототично перевиконують виробничі фільмодрук.у. Вже за січень і люаавдаВ1ІЯ в півтора-два рази. В тий новоорганізований цех випусЧИМЇ кр&!цих слід відзначити тив про.цукції на сум:у 200 тиmвей TT~ Поиорозіну, Трищенко, сяч карбованців. Цей цех має перАртеменко, Хитру, В&lIа,в;ницю спективу ,!І;альшого розширення. Ряд працівників

т. Курилевко, чесальника т. Те­

HerrKa.

,якби всі працювали так,

Пе можна за](овчувати і такі щеІ1Ь. Але приступити до цього

Зараз найважливіше завдання,

фаRТИ. як чименніск.арги трудя- не мав 3МОГИ-4'еРИТОllія відведе­ що стоїть перед новообра.ним прав­

щих на неякісний рем:онт взуття нашими кайстернЯІОІ, невчасне виконання замовлень. Цим самим: викликаємо часто незадоволення,

ва. нам Аля забу,цови чомусь пе­ JIiнвям: і партійною організацією ре,в;ана БУАкомбіиату. 3а. це він -ширше використа.ти всі форми мав спорудити приміщення пло­ політвиховноі. роботи, мобілізува­ щею 280 квадратних метрів на ін- -іИ к.оЛектив на боротьбу за нові Поруч з цим м:ожна навести ба- вІдштовхуєм:о ВЦ на.ших пісте- шій території. Минуло вже близько успіхи в соціалістичн(}м:у змаганні

гато фактів, що свіАЧать ПІЮ те, рень зам:овників. В зв'язку 3 ЦІПІ ,в;МХ ро&ів, а Буд&окбіпат ні ~a.· па честь СВЯта Першосо Травня.

. ба. а при- J H~ використовув ту mroщу, ві ва п ці майстри, fO МИ б досшп п: правління ap~i (го.llовз тов. JСlJIа~нювтьСя. ООРОТЬ., l4Ві!і бilьmоl'O ан:uєиня собївар... Оа:евсЬDЙ .І.) ПОВLlЬВ'О ще реагув В&'l'RD8П, &1- ще, иа аа.ІЬ, ОР'е И1ЧОl'O ке '",в.

.tom~ ві& кап фПТJl1lllO, і ПОО'е а CIll'1l3U і 81~ Щ. 'JIО- ,пиm, по ВІ• ..,. JIIOВY.

JlDig.

~ DJU.lїВП Dl6ua-

Т. МИсник, секретар паpтoprавізаціі ар· 1tлi iJвwdдia. іІІ. Павфi.loq.


п'ЯТНИЦЯ,

25' березня 1955 року

СТАХАНОВЕЦЬ

з

Всі сили-на здійснення рішень січневого Пленуму ЦК КПРСІ

Бригада перед виходом у поле У наполегливій боротьбі за ви- скільки колгоспниItів і хто саме

сокий урожай пройшла нинішня' з них виконуватиме цю роботу. зима у колгоспників нашої артілі. Стежитимемо,

.щоб

в

кожному

ПІДЖИВЛЮЮТЬ озимину

За

І БАГАТОРІЧНІ ТРАВИ

65

центнерів кукурудзи з гектара

По тало-мерзлому грунту ріль­ ничі бригади підживили міне­ ральними добривами

335

гектарів

Торік ми зібрали по 147 центнерів гнізді було по 3-4 зернини. жита і пшениці. Озимину, посіяl'lУ картоплі і по .166 центнерів овоУ плат агротехнічних заходів чів з гектара, д.обриЙ урожай зернових. Щоб виростити цього року значно більше всіх цих культур, на поля вивезли понад 19 тисяч

передбачено, коли саме приступи­ мо до обробітку між.рядь, скільки проведемо 'розпушувань грунту. Тут вказано і про проривку, па­

тонн гною ї торфу, перевиконав-

синкування,

ши план, закінчили очистку на-

на зелений корм для худоби, під­ живила кормодобувна бригада. В. Рогач. І(олгосп ім. )Кданова, с. І(расилівка.

підживлення.

Крім' кукурудзи, бригада наша

***

Закінчили піДЖИВ.1Іення озимини. СуперфОСфат , хлористий ка­

сіння. має 35 гектарів каvrоплі, в тому Особливу увагу приділяємоItу- числі 5-ранньої. Щоб вже у лип­ .1Іій та інші добрива внесли на курудзі. У цінності цієї культу- ні почати постачання її киянам, 350 гектарів жита і пшениці. Те­ ри, як зернової і фуражної, ми пе- яровизуємо 11 тонн картоплі сор­ реконалися на власному досвіді. тів «мажестик» і «майнкроп».

пер рільничі бригади розсівають їх на посіuaх багаторічних тра.в.

М. nукаwенко:

Хоч і недостатньо приділяли ува- Ланкові Анастасія Юрченко і Ка­ rи вирощенню ЇЇ,' але урожай зіб- терина Топіха змагаються за те, рали в 1954 році набагато вищий, щоб зібрати по 270 центнерів з

І(олгосп ім.

курудзи у

220 гектарів*** озимини і 20 гек­ тарів багаторічних трав підживи­

ли за останні дні рільничі брига­

ди нашої артілі.

збільшенні виробни- сипцю 15 тонн, гранульованого

Ц'JiВa зерна, 'зміцненні кормової ба-

суперфосфату по

1,5

тара.

кожен

20

березня

1955

середньому

Виготов. горmечк.

одночасним внесенням суміші ор-

за високий урожай.

льованого суперфосфату

Грану-

Я . С мовеи, v

дамо по

бригадир шостої бриrади.

1,5

центнера, a:roтових по пів­ цеНТl1ера на ге&тар. Визначили,

І(олгосп ім. Сталіна, с. Русанів.

Останні вісті 3 колгоспів Ноnгосп ім. Хрущова. ШВИДRО центнерів попелу. етакож пере­ іду.ть вгору по}[цори, які розпікі- гній, який КО.1Ігоспниці вносити­

.

ровані 'в 160 парникових рамах. Всього посіяно овочів 410 рам. Н. ~еnьниченко.

с; Требухfв.

муть у гнізда під час посадки картоплі. A~ Ноnоwа. с. Світнльне.

* * .*

***

Ноnгосп ім. Нірова. Овочеводи

Ноnгосп ім. Маnеннова. Щоб зіб- ПОС1НJIИ в 100 пв,рникових рамах рати по 200 центнерів JtаvrОШlі з ранні огіРRИ. Ростуть тамж ре­ Еехтара BCIGl закрiшrеноі ПЛОЩІ, диск.а, цибуля, помідори. В 48 ра.­

ланltа НарД Божко заготовила 130 І ма.х розпікірована розсада горо-

тонн торфО-КОМПОСТУr зібрала

центнерів. пташиного посліду і

18 26

дини.

Назва сіл і колгоспів

MexaHi3'Jt 'EMO

і готування кормів

100 800

.

Кулаженnі, «Зоря:. 70 І(няжичі, ім. Щорса 68 Семиполки, ім. Леніна 66 Погребн, ім. l(iрова 57 Пухівка, ім. ВатуТіна 56 Мокрець, ім. Будьонного 54 І(расилівка, ім. Жданова 48 І(алита, ім. Є:таліиа 46 В.-Димерка, імені U1евченка 46 Рудня, ім. І(агановича 46 Бобрик, ім. Сталіна 43 Зазим'Я, «Шлях Ілліча» 40 Жердова, ім. Леиіна 27 По Броварській МТС По Бобрицькій МТС

шлях»

&ОJU'оспу

~a

100 1000

Ворошилова 100 Літки, ім. Калініна 97 8..-Димерка, ім. Леніна 91 Требухів, ім. Хрущова 90 В.-Днмерка, імені Димитрова 90 Гоголів, ім. Молотова 88 Плоске, ім. Леніна 85 Qогдавівкз, ім. Андреєва 80 Заворичі, ім. І(ірова 75 B.-Днм~pKa, :ім. l(iрова 72

бригада

J

":': со >.

101 810 100 1000

.

В. Поповко.

добtJвання

d о

~ Рожни, «БіJlЬШОВИIO Русанів, ім. Сталіна Гоголів, «Червона. Україна» Світильне, імені Маленкова Троєщина, імені

с_ В.-Димерка.

по

65

8

61,3-

500 780 550 1800 270 795 6()() 4()() 450 260 280 . 620 600 225 512 327 480 375

187 185 388 365 135 74 7624 7з 7130

«ЛеніНСЬRИЙ

центиера кукурудзи

гектарів. В цьому році зоБОВ'язалася виростити

центнерів кукурудзи 3 гектара.

На знімку: Надія Григорівиа Заглада (В центрі) з своєю лан­ кою

переглядає

качани

кукурудзи.

ФОТО І. Святун а

(Прескліше РАТАУ).

*-------

Треба бувати в саду не тільки тоді, коли дозрІвають раННі яблука (nист сааовоl3)

року

(в ПРОl.\ентах)

по 3 центнери мінеральних доб­ рив. Бригада хоч сьогодні готова вийти в поле. Закри'l"l'Я вологи проведемо швидко, в найкращі агротехнічні строки посадимо ку­ курудзу і картоплю. Добиватися успіху в роботі нам допомагає змагання з третьою рільничою бригадою, яку очолює Іван МаPItуця. Сподіває],[ося, що наша бригада переможе в змаганні

гано-мінеральних добрив.

в

ЗВЕДЕННЯ про хід ВИГОТОВJIення торфо­ перегнІйних. горmечків оо колгоспах району за станом ва

В минулому році її ланка одержала по з гектара з площі

- ....-----*

с. Плоске ..

в Hall'ypi за ланками D бригаді закріплені. СКJIали план агротехнічних заходів. Кукурудзу розміщаємо по зябу. На всю площу внесли близько 1000 тонн гною і торфу-по 40-45 тонн на гектар. Після РОЗТрymуваннЯ' добрив на площі проведемо культивацію. Садитииемо тоді, коли прогріється грунт, під' ло-па.ти, КВадРатно-гніздовим способом з

. Площі

гектар дали

ю. БnяЙвас.

І(олгосп ім. Леніна,

і фОСфорних

зи для громадського тваринництва, добрив по півцентнера на кожен ми, порадившись, вирішили сіяти гектар. 20 гектарів замість 7, як 'було Борючись за те, щоб зібрати торік, і боремося за те, щоб зіб- стопудовий урожай зернових, рати по 40 центнерів зерна з гек- швидко підживили озиМiПJy. На

да рік у рік вирощує високі врожаї льону-довгунця і кукурудзи.

с. Бобрик.

ніж, скажімо, вівса та ячменю. Да- гектара. На цій ділянці садити-' приклад, бригада, якою керую, мемо під лопату, квадратно-гніз~ одержала по 29,9 центнера з гек- довим способом. У гнізда давати­ тара. мемо, як і під кукурудзу, суміш Розуміючи велике значення ку- органо-мінеральних· добрив: гною­

Сталіна,

Житомирська область. Ланкова сільгоспартілі імені 1 Травня, Черняхівського району, депутат Верховноі Радн УРСР Н. Г. ЗагЛа·

Приємно було дивитися кілька І чому? Та тому, що бригадир т. Га­ років тому на сад нашого колгоспу, як від ваги соковитих, запашних П.1І8дів ГНУ.10СЯ додолу гілля дерев. Урожаї фруктів зби­ рали високі, їм не було вивозу: багато продавали· державі, заготі­ вельнии організаціям, вдосталь мали яблук і колгоспники. Від са,цЇвництва артіль одержувала ви­ сокі доходи. Зовсім інша справа була торік. Сад не ДОГдЯнули, не вели до'­ статньої боротwи З шкідниками, і він погано УРОДИВ. Скі.1ІЬКИ я не говорив правлінню звернути увагу на сад, скільки,не бився, щоб бригадир т. Галушка .А. виділив людей для роботи в ньому, та все

даремно. Іх самих .навіть не за­ тягнеш rюди. Правда, вони інколи бувають, тоді, коли дозрівають ранні яблука, щоб' покоштувати їх .. Така звичка і в агронома nло­

доовочевода о. Яцепо та техніка по·захисту рослин т. Рижого о.

.1Іушка А., як і торік, не виді.1ІЯЄ потрібної кількості людей. Конче потрібно, щоб і агроном П.1Іодоовочевод о. Яценко навідала­ ся до нас, проте її не допро­ сишся.

у колгоспі є два обприскувачі «Помона», призна.чені для ве­ дення боротьби з шкідника~ в саду, однак технік по захисту poc~ лин т. Рижий о. забрав їх на кол­ госпне подвір'я проводити обприс­ кування в тваринницьких примі­ щеннях

та

переltачування

па.1ІЬ­

ного.

За моїми та ряду інших садо­ водів спостереженнями у ниніш­ ньому році передбачається вис'о­ кий урожай фруктів. Я виріШШf

через газету «Стахановець» звер­ нутися з проханням до керівни­ ків нашої артілі, щоб вони заві­ тали в ea~ і ді~нaJIИСЯ, ЩО тут робиться. Може вони хоч після цwrо

все

таки

звернуть

увагу

на нього. Треба бувати в саду· не зараз. Треба вже закінчити зби­ тільки то-ді, ко-ли дозрівають ран­ рання гусені, але вони знищені ні яблука. лише на кількох десятках )l;ерев. П. ТананаЙ. Так само і з обрізуванням сухих І(олгосп «Шлях Ілліча», Торішня

історія повторюється

ri;iJ:OK, формуванням крок дерев. А

в'язувати

ПИ'l'ання

с. 3азим'Я.

Mexaнi~aцii ної ферми створений тримісячний

(бригадир т. Баранчаи), трудомістких процесів на фермах. запас ItOрмів. Грубі корми перел

виростивши на кожному reK'j.'api

Тепер водопостачання і пере­ робка кормів повністю механізо­ вані. Колгоспи користуються во­ дою із шахтних колодязів і при­ родних джерел. На деякі ферми

згодовуванням запарюються шля­

хом самозігрівання або паро'ю. При такій підготовці їх потрібно на 30 проц. менше, ніж звичайно. Для гарячого запарювання в nровел1l значну роботу по збmь- чи СВОІ зобо~ язання ~o меХІІ.lIl- тис. кг МО.1Іока. вода надходить самопливом, в усіх КО.1Ігоспах виготовлені безтар­ шенню поголів'я громадської ху- зовано~у посту,. оброб~тку, зб~Колгоспи добились значного більшості ж колгоспів для подачі ки, які являють собою дерев'яні доби і підвищенню її продуктив- ранню 1 перероБЦІ кормІВ, мехаш- підвищення продуктивності тва­ води використовуються теrnrовї ящики місткістю 3-3,5 кубомет­ ності. .затори МТС допомогли колгоспам ринвицтва зав,JI;ЯКИ застосуванню двигуни, електромотори або вітро­ ра, встановлені на колесах або на по

520 цит мриових буряків, по Ва час, що MltllYB після верес- , ДосягнуТl усmхи - резу_льтат 1428 цнт силосних к.ультур і по невого Пленуму цк КПРС, кол- C"l'Во~е1ШЯ в Колfоетх МІЦНОІ кор- 46 цнт сіна, тільки в порядltу госпи зони діяльності нашої МТС МОВОІ ~ази. Н?ухильно викону~- додаткової оплати одержала 65 ..

~ Тепер на кожні 100 гектаріn виростити В: 1954 році високий табірного утримання худоби в літ­

земеJlЬНИХ угідь у колгоспах є ве.- урожай кормових культур: КОРМО- ні місяці. Використання зеJIено­

ли~і рогатої худоои 25 голів, в вих БУІ>які~по 403 цит з гек- го конвейєра, що включав також тому числі корів-8, а також тара, сіна люцерни-по 30 цнт, пожнивні посіви ItОР:V:ОВИХ КУЛЬ­ І;виней (на 100 гектарів орної зеленої маси силосних культур- тур, дозволило давати кожній ко­ вемлі)-43, овець-35, птиці(~а по 280 центнерів. Все це дозво- рові в літній період по 60-70 кг . зернових ) - 243 лило колгоспам виконати ШІ3Н за- зелеиоїиаси на добу. J. оо. гектарІВ готівлі грубих кормів ' на 113

11'....

ШТуки. пІЛЬКІСТЬ корІВ 33 останІО роки зросла вдвоє.

проц., зеРНОф"ражу-на J

101

про-

цент і соковитих кормів, вклю-

Одночасио з піклуваВШІИ про

забезпечення тваринництва

КОР-

мами праuшня КОJIгоспів і ко-

У 1954 р. середній удій молока чаючи СИЛОС,-на 215 процентів. лектив МТСПО,ll;бaJIИ про те, щоб на фуражну корову збільшивсн Велику РО.1ІЬ в стооренні ,ll;oc'l'ail'- вся колгоспtm ху,в;об& БУіа розкі­ порівняно з попереднім ромм на 507 кг і становив 2762 кіЛ()l'рами. 3 1 жовтня 1954 р. по 20 ЛЮ:' того нинішнього року від lWжної

ку кормів відігрaJfИ організовані щепа в тепJIИХ зи~ових прmtiщенв усіх ВОЛГ.()(Jпах постійні КОР],[О- иях. 3а осТ&ИВі роки за типовими добувні бригади. Шдвищеmno про- проектами споруджено понад 70

силові установItИ. МТС подала велику

полозках (взимку). Пара в такі допомогу

колгоспам в ритті Траншей для кладених по днищу трубах з не­ прокладанtrя водопровідних труб. великими отворами. Самозігріван­ Для цього ми використали план­ ня подрібненої соломи провадиться тажниЙ' плуг «ПП-50» на тязі в цементованих секційних ямах. двох тpaltTopiB «ДТ-54». Таким Озброївшись рішеннями. сіЧJ;Iе­ плугом механізатори задва прохо­ вого Пленуму ЦК КПРС, механі­ ДИ риють траншею глибиною до 1 затори і колгоспники ВК.1Іючилися метра. Да.1ІБше ЇЇ поtлиб.1ІЄННЯ J1pu- В соціалістичне змагання за да.1ІЬ­ вадиться вручну. Механізація во· пrе піднесення громадського тва­ допостачання дозволила КQ.1Ігоопа:м ринництва. Ведеться роб6тIt по зменшити ~aTpaTY трудоднів у дальшій механізації тваринниць~ :ких ферм. В ІЖді сі.1ІьгоспартілеЙ 8-10 ра;}. 3МезпечивІІПоІ установку і •.фа­ бу.,uються споруд~ для силосуван­ ВИJIьпУ еRСШІуат&Ціro на фермах ня качанів кукурудзи,. зібраних у &оркопер.еІЮбних 14МПИИ, :к.ОJЮк­ стадії молочно-восltової стиглості.

дуктивності праці членів брЩ'зд скотних дворів, ~винарви:к.ів, вів­ корови надоєно в середньому по номітно сІірИJIJlа їх. иаТ~lIіaJIьна чарень, птаШНИRів, коркокухоНБ. 751 кг молока-на 91 кг більше; IЗ3інтеР8с.оваИіСТЬ в реЗ 1J1Ь.'l'ат3Х Причому будiвsицтво цих прииі· ТЮJ :МТС ,ll;обився того, що тепер

кіж 33 віЮІовіЮJИЙ періо.. МИНУJlО-РОботи. за перевищеВШІ

ro ·JЮS)'.

вроааЙJIОС:J'i

so,.eвв

того, корки ..а~нтварииаlll тільки в .w.qi. Бi.u soж~'D'IJP щоб І J&&IIОМ' SOlllШiCU,... JliJр ILIaИi щень вeJoCJI

3 врахyВalПШl

кормозапарники подається по про­

....., ....

М. Чурмnoв. директор Ста.пьнjвею>кol мтс Чернівецької областІ.

_


с

Тех н і к а

r А ,Х А Н О В Е Ц Ь По району

п~я т о і п'я тир і ч к и

П'ятниця,

25. березня 1955.

року

-

Участь учителІв в роботІ клуБІв І БІБліотек З початку нового року си-

лами учителів' проведено

167

Без почуття відповідальності

літературних вечорів і концер­ тів для колгоспкиків, організо­ вано 236 колективких читок

Давно вже будо прийнято рішення, що в нашому

натимуть демонструватися о 7 задовільна-ні зООра.ження на ек­ годині вечора . Але і досі ні разу крані, ні звуку часом зовсім не ще раніше дев'яти годин дитячі розібрати. Нерідко буває, що і

сеанси не починалися . Це тому, взагалі т. Чупринка ~ci справи пе'­ що кіномеханік Іван Чупринка редоручає своєму учневі, а сам іде

вистав.

г. nапшін.

безвідповідально ставиться до сво-

ощадними

проходнть через машину прямим широким потоком, не змінюючи напрямку, і надходнть у барабан і на соломотряс тонким рівним шаром, що полегшує оБМОJ10Т і поділ вороха. Спеціальний пристрій дає можливість « копіЮdатн» рельєф поля і регулюватн висоту зрізу в межах від 4 до 25 сантиметрів. Ріжуча частина устатковується мотовилом універсального ТifПУ, яке дає можливість збирати вро· жай на масивах з полеглимн хлібами.

'

центральною

иа першІсть

Фото В. Кунова і Л. Портера (Прескліше РАТАУ).

*-------

З

Недавно з Краматорська був від­ нарізуванні замовникові

універ·

сальний

важкотокарниіі верстат який зайняв у розібра· ~OMY вигляді 30 залізничних платформ. Це-одна з 26 нових м,оделей унікальних верстатів, ви­ робництво яких освоїв у п' SЩ'ій п'ятирічці Краматорськиіі завод

«16-83 »,

важкого верстатобудування .

Верстат «16-83 » являє собою ~гpeгaT, який складається з де­

різьби

всіма

сільгоспартілі ім. Ватутіна . Йому присвоєно звання чем­

ми універсального важкотокарно~

го верстата повністю автоматизо, ване. На щ'льтах , управління змонтовано сигнальні JIампочltИ

на таких Be~CTa.Ta.x

для

нього

супорта

переllпщення

заводу важкого верстато-

при

будування.

'

району

1955

рік. ДрУге місце посів

ньої

і контрольні прилади. Воки по­

помвж'-,

піона

учитель

по

шахах

Броварської

на

серед­

школи Л. ' Найден, тре­

тє-учень Броварської серед­

І;лтків тисяч деталей. Його за­ казують швидкість роботи верста­

структор Краматорського

березня проходив

Леонід Дмитрович-член ни­ зової організації товариства «Колгоспник» при пухівській

механізма­

г.альна вага-432 тонни, а довжи­ та, ступінь напруги струму, Дозвона-27,5 метра. Призначений він дяють стежити за температурою для обробки ' деталей довжиною до і подачею мастила. В разі БУДБ­ 16 метрів, діаметром-до 4 метрів яких порушень заданого режиму і. вагою-170 тонн. Обробляти та.­ спеціаJlьні механізми подають то­ кі величезні деталі можна швид­ кареві світлові і звукові сигналlf кіским і силовим способами. . Верстат-гігант має Ч<YJ:ири су­ і при потребі автоматично зупицорти. Встановлені на них різці няють верстат. П. Воnоценко, знімають стр ужку перерізом у 160 провідннй інженер - кон­ квадратких міліметрів . Звичаііно

18

ньої

школи

І.

Стрілецький.

Обидва воки викон~ли норми 2-0Ї Всесоюзної -категорії. Вклалися в норми З-Ї Bcecd-

юзної категорії В. Стрілець­

І

І

Про свої оБОВ'язки-пригадай.

Ой, діВчнно,-WУМИТЬ гай,

наполегливо переслідує двох зай-

Що ти на РОботі,-

теж не забувай.

І ців-їй ПО,ll;обається, щоб вважа-

П. Лукашенко.

' тись на роботі, а бути ,ll;ома. То-

х. Мнхайлівка,

Бобрицької сільради.

Неправильні діі завідуючого радіовузлом

району

участь 17 кращих шахіС'Гів. Зіграно 128 партій. Перемож­ цем у змаганні вийшов Микал

ДОВОДИТЬСЯ

встановлювати ходовий вал дов­ жиною до 40 метрів. Новий же агрегаг не потребує цього, бо Аля нарізування різьби він має спе'­ ціальний суп орт .

УпраВJIіння

по

Про це сві,ll;ЧИТЬ куплетик,

~------

шаХQВИЙ чемпіонат на пер­ шість району, в якому взяло

Краматорські верстати-гіганти правлений

9

же.

тать за прилавком нелегко. Вона

Шаховий чемпіонат

і електрифікація сільського господарства:..

-------*

Колгоспники цим незадоволені ду-

му-то на дверях крамниці, коли не

комбайновому заводі.

На знімку: новнй комбайн ЖМ-2,1 в павільйоні «Мехаllізація

Три дні тому показалась,

І справді, продавщицю Михай- присвячений продавщиці т. Сірик. лівської крамкиці Л. Сірик. засОй, дівчино,-ШУМИТЬ гай,

ощадкасою.

Дослідна партія комбайнів ЖМ-2,1 внготовлена на Тульському

глянеш, висить величезний замок.

Хто ж тебе тепер найде!

С. &огуеnаееька. завідуюча

О. Некрашевич.

Де ти ходиш, загуляласьНе докличимось тебе.

касами ра­

йону П03ИRодержцям тільки в березні 145 тисяч карбован­ ців виграшів, а з початку ро'ку-510 тисяч карбованців.

с. Погребн.

За дво.ма зайця,м,u

По чотирьох тиражах ви­ грашів Державних позик, що відбулися в цьому році, ви­ плачено

гуляти.

їх обов'язків. Він часто приходить

Виплата виграшів по Державних позиках

1,3

ііа роботу нетверезим і, зрозуміло, якість демонстрування фільмів в

клубі кінофільми для дітей почи- 'l'аких випадках буває дуже не­

художньої літератури. При їх активній участі підготовлено і поставлено на сценах сільських і кмгоспних клубів 149

Всесоюзна сільськогосподарська виставка. В павільйоні «Меха· нізація і електрифікація сільського господарства:. демонструється новий безмоторний прямоточний комбайн ЖМ-2,1. Комбайн призначений для збирання зернових культур інасінни' ків трав. Працює він на тракторній тязі. Продуктивність комбайна-від 0,7 до гектара за годину. Ширина захвата ріжучої частини-2 , 1 метра . Скошена хлібна маса

сільському

кий, В. Рудобаба і В. НаАТО­ 'ІіА. Учасники змагання, що пО­ сіли 1, 2 і З місця, наГОРОА­ жені грамотами райкому фіз­ культури і спорту.

В.Нзnюк, ГОЛОВНИЙСуддя турніру.

В Зазим'ї є радіовузол. Завідує встановив собі такии розпорядок ним Микола Бурих. Треба сказа- роботи-виключав радіо о 12 го­ 1'И прямо, що ,11;0 своіх обов' язюв дині АНЯ і включає його лише о 8 ГО,ll;ин:і вечора. ставиться він безвідповідально Боришпопець М •• БОНАарен­ цілими днями ходить він п'яний, ко В., &оНllаренко М .• Пет­ а радіовузол в той час не працює. русенко А. Крім того, т. Бурих самовільно

......----

----

КОЛЮЧІ І

По сторІнках щоденних стІнгазет

рядки

Підепухана розмова Появивсь на ПО,ll;вір'ї Микита И вирішує ряд проблем:

- І чого ви мукаєте,-звертається Топіха до волів,-не ро-

Чи то зараз я під мухою, Або може піА АжмеJlем?

зумієте мабуть, що бувають дні, &Оли спершу трохи явипиваю,

От таке розповi.J(ають про нашо-

а потім вас, моїх круторогих, на­

го воловва Микиту Топіху, що пуваю. нерідко пізно або й зовсім не го­

дує, а ще худобу,

частіше

і вона

не

ПОЧИ{lає

І

доки

ви,

малосвідомі

напував створіння, підводитимете мене?

, «3а

голосно

ревти. Ревуть так, що аж в КОН­

комунізм».

Колгосп ім. Леніна,

торі чути.

с. Плоске.

***

Це колгоспне сіно несеш?

-

Та колгоспне.

-

У-гу-гу.

І сила є а. стільки нести? -є. - А совість?

Та& віюІОВів Іван Терещепо,

коли його зловив на гарячому-.

з в'язкою громадського сіна. А що відповість йому на це правління колгоспу? «Соціаnіетична ' noaцft». Колгосп ім. Маленкова, с. Світильне

,. "".-=-...".."'.-..... =-"..."',w;-....."..."'......"...,..,..._ .,..,.-=-...,..,..,~.._,.........,.._....L,....""._."'._.~.~.-.:.;:;.;;:.-=-;:;;.;;:.;_,....,..,,LIIIII,...._IIIII,.._~IOII.._IOII.....IIIII'W:.-IOII_...._ _,..""_....,.•..;--.~ • ..,.......d'~ •

.........c~._ _ _ _ _ _ _ _ _. _..o_ _ _.IOII...._,.~"".......

ЗА

РУБЕЖЕМ

Розвиток енергетичноі промисловості Угорщини За роки народної В.'Іади в Угор­ щині значно збільшилася сітка і потужність електростанцій. Роз­

~

громадськості кіста. За ТИЖ,ll,ень її ВсесвІтній тиждеиь MOJloJJ.1 ської премії киру професора Ікуо вже ві~ідало близько

400

тисяч

Оlма і О,ll;ностайно прийняли «Дек­

в АвстрП

В цьому році МТС країни об­ чоловік. Організація «Вільна австрій­ роблять на кілька сот тисяч гек· Шанхайська газета «Сіньвень­ ська моло~ь» вЦзнзчає по всііі тарів більше, ніж у минулому жібао», _ відм:ічаючи велике зна­ Австрії Всесвітній тиждень моло­ році. '{ення радянської виставки у ви­ ді. На численних піАприєкствах вченні різноманітного передового Житлове будІвництво

ларацію миру», в якій висловлено

проТест проти пі,ll;готовJtи імперіа­ лістами атомної війни.

Стаиовище в Алжірl

Австрії ПРОХО,ll,ять міТИШ'И і зба­ Французький уряд вирішив тер­ ~OCBiдy радянського наро,ll;У, пише, в кнр Ширено і оснащено новим уетат­ ри, на яких приймаються рішен­ міново внести в Національні збо­ що «виставка є Аоброю школою, куванням старі електростанфї, В 1953 році в Китаї збудова­ ня про встаНОВJ[ення ' зв'язgy з ри законопроект про запроваджен­ збудовано hobi-електростаНЦЇЮ но для робітників і службовців 12 де ми вчимось у Радянського КОЛОАЖЮ Захіжної Нікеччини 'рІ ня «особливого стану» в Алжірі. Союзу». імені 7 листопада в Іноті, елек­ тростанції в першому соціалістич­

ному

МІСТІ

У горщини--Сталін­

вароші та інші. Будується нова по­ тужна. теПJIоелектростанція, яка забезпечить енергією Затиський район країни. На річці Тисі спо­ руджується Тисалекська гідро­

станція.

Нові

електростанції

устатковуються потужними сучас­ ними агрегатами.

МТС У ЧехословаччинІ Машинно - тракторні станції Чехословаччини подають велику

допомогу ЄДИНЮІ сі.'1ьськогосподарським кооперативам і селянамодноосібникам у боротьбі за високі врожаї зернових.

В минулому

мільйонів квадратних метрів Жl{­

лої площі. В 1954 році тільки шахтарі Китаю одержали новий

США грабують Пlвдениу Корею

жилий

фонд загальною площею близько 605 тисяч квадратких метрів. У Шанхаї в 1953-1954 роках було збудовано 40 робітки­ чих містечок, куди переселИJlОСЯ

За повідомлеlПl.llК Центрально­ го теJIеграфного агеШ'ства Кореї, американські окупанти грабують народ Південної Кореї. СПОJlучені Штати вимагають від Південної 190 тисяч робітників та їх сімей. Кореї збільшити імпоІУІ' американ­ у великому індустріальному цент­ СЬ&ОГО вуГЇЛJIЯ, яке американські рі країни Шеньяні було збудовано монополії збувають тут по цінах, 509 тисяч квадратних метрів жи-

01414

ці заходи офіціально МОТИВУЮТЬСЯ

відродження захіЮІонікеЦЬRОГО мі­ необхідністю літаризму.

«гарантувати

без­

пеку» в Алжірі.

Як відомо,

Проти пІдготовки

в листопаді

1954

року в Алжірї почалися масові виступи проти французької адмі­

атомноІ вІйни

В Японії а KOZJUU( ,цнем ши­ ністрації. Для їх придушення риться каМпа.нія протесту проти французькі ВJlacTi перекинули в

підготовки атомної війни. В Токіо Алжір близько 150 тисяч соца­ ві,ll;булися збори з участю більш тів. Збройні сутички тривають

як двох тисяч ЧOJlовік, на яких досі. що вдвоє перевищують ціни на виступили ві,ll;омі .японсью гp~ Колоніальні власті накагаються м:іжнаРОАНОКУ рипу. Незважаючи кадські ,ll;іячі Хірано, Катаяма, жорстокики репресіями ПРИАУШИ­ Із зростанням добробуту трудя· на зростаюче незаАоволення на­ щих шириться іНАИВідуальне бу­ .ясуї, що закликаJlИ посилити бо­ ти боротьбу алжірського народу l'оду, зрадник Лі СИН Ман YКJIaB ротьбу проти загрози aтollНoї за декократичні перетворення в дівництво. ів США Еонтракт на ЇJШорт ву­ війни і кіJIітаризації країни. країні. у спІх радянськоі виставки гuля, виl ~ВИ ВИJi3гали. (ТАРС). В кісті Хіно відбувся кітинг, В Шанхаі В pesульта.ті цього вугшна лої площі.

Виставка економічних і куль- промисловість Пів,;ев:вої Кореї 3&році МТС зорали і засіяли ' майже туриих досягнень Радянського !leпа.-ає, шахти заи:риваються, ровсієї оброблюваної &ООПера.ти­ Союзу, ява відкрИJIася не,ll;авно в бітиикак не виш:ачувться ааро· Шанхаї, стоіть у цеШ'рі }'IJ3ГИ бітна шата, 8ро&Т36 беаробИ'тs. ваки землі.

*

спільної боротьби проти загрози

иа якому були

6 тисяч

присутні

поваА ~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I!!!!!!!I!!!!!I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ЧОJ[овік. Учасники мітвн-

гу в випою увагою ВИСJ[УХaJIИ

.1ауреата

кіанаРОАноі

СтaJliи·

Ред,актор

С. ПОГРЕ6IНСЬКИЯ.

3ам.

982 -2500.

36 номер 1955 рік  

36 номер 1955 рік

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you