Page 1

ЛРОАєтарі

tlcix IСраїн, єднаflrгсяl

Ji 36 (311)

Нова державна позика допоможе повній

дові і дальшому розвиткові всіх галузей сільського

ПОНЕДІЛОК

5

господарства, всебічному

ТРАВНЯ

1947

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО РАЙКОМУ КП(б)У ТА РАЙРАДИ ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ київськоІ ОБЛАСТІ

Шна

З}fїцненню

громадського

господарства колгоспів, збільшенню колгоспних при

р.

бутків.

коп.

15

відбу­

Організовано, ШВИДКО і чітко

ЗВОЛИЧ8зпимполіТИЧПИІПЇНП8СОПНПМ сват-

r

провести підписку на нову позику! ша~Е!~~~~С:!!!ВЕ ~~~OTnO !:!:ш~~Оя!Dа~~~ Вчора о 4-ій

по радіо

була

годинІ

дня

ко зацікавлена

кожна

оголошена І дянська людина, яка

ра­

праг­

постанова Ради Міністрів не допомогти своїй Батьків СРСР про випуск Другої щині У здійсненні величез­ державної позики

Відбудо-

них завдань нової

ВИ і розвитку народного гос

кої

сталінсь

п'ятирічки.

IJодарства. Позика Аипуще-

Перші

ІІа з метою дальшого залу-

підписки

звістки

чення І<оштів населення для

надійшли по радіО з

цієї ПОЗI!КИ сприятимуть

м'яний патріотизм

радявсь­

піднесен- , кого народу, його

прагнен­

на

про

хід

ПО:lИку,ЯІ(і вже

міст

і

готівкою 28400.

На

одну ГУТІ-ІЯ ДЕМОНСТРАЦІЯ ЛЮБОВІ І ВІДДАНОСТІ РА­

~~:пИиН!куПіЗнН~Ш~о:иИ:;Р~7::' ДЯНСЬКОГО НАРОДУ СОЦІАЛІСТИЧНІЙ БАТЬКІВ­ шість підприємств, промар- ЩИНІ,БІЛЬШОВИЦЬЮЙ ПАРТІЇ І ВЕЛИКОМУ ВЧИТЕ­ райцентру. ЛЮ І ВОЖДЮ ТОВАРИШУ СТАЛІНУ.

тілей і установ

ОргаНізоваНllіСТЬ, кість,

швид­

чіткіСть-ось

ме цінне в

що

прикладі,

показала артіль i'd. Петровсь виконання післяво€н н о Г О сел нашої неосяжноТ Бать­ кого. с. Гоголів. По lІ'ятирічного плану. КОШТlf Ківщини, свідчать про полу НlИ рі ВНЯТИСЯ всім. За її вому могутю,ому

ню ГОСПОДRрства і ри нашої

но

КУЛЬТУ- 'І ня забеЗП~ЧIІТИ успішне ви­

кра!НIІ,

зміцнен-

конання п'ятирічноrо плану

ню МОГУТНОСТі нашо! соціа-! Про високу пОЛіТИЧНу свідо­ лі::тичної держави,покращан

мість,

безмежну

ВідданіСть

прикладом

всім

ло одного

КОЛ ГОСПНІ!К3 М, КО.І

rOClllJ и ЦЯ м,

робітникам, службовцям дружно

підписатисн

на

ву позику та ~[]лаТ!lТИ

но­

готів­

МоСКВі поиИнало участь до Мільйона ТПУДЯЩИІ.

На НОDШОТDаВП6ВОМУ нападі і Д6МОНGТDапії в КИСНі НDИЙПЯЛО участь пілп 300 тисяч тпудящих,

кою.

ню добробуту населення. партії JleHiha-СтаЛіна та­ Сільвиконкоми, партіііні, Нова 110311 ка випущена в кож трудящих наШОГQ ра­ профспіл· сумі 20 міЛЬЯf)Дів карбован- , йону свідчить приклад l{ОЛ­ комсомольські, стаха­ ЦІВ на таких-же умовах,. госпників ГОГО,1івської ар­ кові орг а ніза!Lії, як і позика минулого РОКУ. ітілі ім. Петровського. За 4 новці-борці за ВИСОКИЙ вро Розміщення ПUЗИКІІ-- Re ' ГОДИНИ тут повністю вивеРJUе жай, більшовицькі агітато­ забезпечуймо успіш ­ ~ика ~ceH~pOДHa. справа. В ! НО ПіДІІИСКУ серед ~олгосп- ри 11 УСП1шнlИ реаЛ1заЦI1 глибо lІиків і З 38000 крб. внесено ну реалізацію нової позики.

у позику

На попшотпавР.овому пападі і HOMoHCTDaniї в

са­

який

СЬПГОПНІ ПЕНЬ ВІЛЬШОВИ~hКОї пuрси

-----------------------------------рідНіЙ І виввDшили підписку Сплачують ГОТіВКОЮ .

4 травня до 8 ГОДІІНИ ве­ Вчора по псіх підприємст чора більшість членів арті З В!lКЛЮЧНИ~1 піднесенням вах і установах раЙІtентру Лі ім. Перше Травня підпи­ IlРОI!ШОВ мітинг, "рисвяче­ відfiулися мітинги,присвяче салося на нову 1І0::lИК\' .Під­ HOBOf позики. nиска склаюн::" 21000 карб., НИЙ новііі позиці, в погреб­ ні ВИПУСКУ CЬKO~IY колгоспі ім. Кіровз. готівкою У ней-же день повністю з . них сплачено -ВеЛIJКИЙ Сталін, раДЯlI­ АивеРШIІЛИ підписку, давши 16500.Комуніст Т. І'ура пер держаВІ

ськиіі уряд,

невтомно

луються про

рОЗКВіт

пік­

у ІІОЗIJІ<У державі свій 4-0Х тижневиіі ::Іаrобіто!<:

нашо!

Батьківщини. добробут

ра­

Робітники

,ll.янського народу, -- ЗUЯБИВ у

своєму виступі

колгоспник

Робітники

Т. Некрашевич. Я з раДістю підписують на нову

позикv

служБОВlІ.і

і

RУЛИКОВОГО

і вношу готівкою 250 каlJб.

і

всіх

його

службовці

заводу;

Службовні

На мітингу ВИСТУПИЛИ та кож т. Т. Петренко, Криво бок, ro.r.oBa колгоспу т. Бон

раЙВИІ<ОНКО\IУ відділів;

Педколектив школи;

да ренко, ЯКИЙ вніс готівкою

1000 карб.,

і

лісозав()ду;

Співробітники

бригадир Т. Бе

шим підписався

сплатив

і

зразу-ж

1000 карп. В.

БІЛИЧ.

С. Русанін.

Успішно

::: ПРОХОДИТh

ІІі 1,-

в. 1. Ленін, И. з Иl(У по П колгоспах села. За JНIJIИМИ дакції " РЗВДЬІ". писка

на

нову

u

ПО

В.

l.талlн

-

В. М. Молотов в ре-

З бригад і кодгоспів, ПРОМ-

середньої артілей09 годині вечорзпід ТРИДІ'ЯТЬ п'ять' ТОМУ-- 5 травня 191" ,рОЮВ k 186000 карб. в писка складала ... J1" С'" " 'ГОМ, У <IIlС.lі УКОЛГОСllі "Чер-' за IНlшаПIВОІ? eHII.~a І таЛlна ВИIlШ.ОВ першин райсно-

ВОl13

УкраТна" 75000,

ім.

щоденн() т РОО}ТНИЧОІ газети . " П равда .

року-

иомеr

живспіЛКИ; Молотова 51000,іМ. Б дьон.Правда КЛИІ<~.1Н робlТ.IІИI<lВ. ДО . боротьби. з caM~У . Колектив літківСЬКОГО ного 30000. ГОТіВКОЮ СГІладержавством, з ПОМІщиками.. І каП1таЛlС.Т~l\fИ, ЯКІ ПРИГНІ500 карб. Всього у перший чено понад 30 тисяч крб. чуваЛ.!l ТРУДЯЩИХ, тримали ~X ~ темноТІ І безправ'І; кдидень надійшло готівки ЛІсництва; Працівники З:JліЗІІИЧНОЇ І І. ХАРЧЕНКО. кал(! ІХ дО ~оротьбіі за соц~аЛlЗМ. РобіТНИКИ. u POCiї віта5500 карб. станції Бровари. с. [OrOJ!A. ЛИ "Правду ЯК єдину ПОС.1IДОВНО революцlИНУ маркю. С. ШАПРЛН .

зуглий, ЯКИЙ вніс готівкою

СИСТСЬКУ газету, яка иевпннно захищала інтереси робіТ­ ничого класу. Пролетарі Росіі читали свою газету, роз­

Радіо принеС.l0 :шістКУ про нову

~a

КОЛГОСIl.НО\IУ

ВІДбувся

\11ТИНГ.

ськиlї.

1l0ЛВIР'ї І

5 травня­ СЛОВО взяв бригадир т. псіх сил в боротьбІ за ви- був в ЇЇ честь оголошений СВЯТОМ робітничої преси. І

ПеРШИ'1 Осьмак.

ГончарІВ

СОІШЙ

нрожай,

за щастя і з того часу трудящі СРСР

-Скажу коротко. АртіЛh І розквіт БаТЬІ<і~U~ИНИ. [Зи.с.ІОВ день.

урочисто

вІдзначають

цеіі

наша не велика, але УЗ~lа- люва.1ИСI" з раДІСТЮ ПІДПИ-

Після ЛютневоТ рево.lюції 1917 РО[(), "ПравДа"пос­ іflШИ\IИ В боротьбі сувались і П'ІОСИЛИ ГОТJПКОЮ. тіііно кликала робіТНИКіВ і всіх трудящих на боротьбу

І ганні з

-у ряд. В_1ІПУСТИВ . другу за врожаі!,

за У"lіIlНЯ по-

позику вІДUУДОВИ 1 :І,аль- біJILШОВИJ~ЬКОМУ виконати шого РОЗВИТКУ народного постанов!! П,1РТії і УРЯДУ, господарства. Гроші ці пі, ми ще ніколи не ві ;1.став '\, дуть на будівництво нових ли. За ї робочих ДНіВ ми заводін, на дальший РІО- І посінли, ДО Першого Трапквіт добробуту. КУ.'lЬТУРИ - IIІЯ KapTOlI<tlO посади.ш. А для самих невідкладних пот і ЩОДО по:ніКИ, то І\Е': тепер реб нашої рідної держави, 'повинні ми почати і СЬОІ' ОДсамого народу. І ні ж таки за кінчит!!. Оце ЯІ<ОЮ повинна бvти на- \ буде по-колгоспно:..!у, так , . І ша відповідь на постанову ІЯК вчить

vряду _

ПОВСЮДЖУВilЛИ Н, підтримували її з своїх малих коштів, не раХУЮЧИСh з ТЮ!, що царськиіі уряд переС1ідував

ГОДИНИ

в сеЛОI~ХИМОВj[Ч О/I.Л:ЧflВ ТlІсячу\велнкого СТJЛіН(!, ззпев- ВСіХ, хто був зв'язаний з "Правдою". ПОЗІІКУ. 1 поклав І\а СТІЛ. 1111.'111. ЩО ВОНИ докладуть Рішення партiJ день виходу nправдыl'

ВЗЯВ слово Г~.1OBa а Р 1'1.Л: І

Яюв ЮХИ~IОВНі

чотири

нас

про нов.у позик.v,- батько Сталін.

IJdШ

.панкова

Галя Логвинен- за владу Рал.

ко внеС:І :І600 І«lрб. і ЗЗК.1И ка.lа всіх наслідувати уї IІриклад. [ЗаСИ.lh )І(овтуха -- комсомолець ВIІОСИТh 50:) і звеРТ<JЄТЬСЯ до присут ІІЬОЇ тут молоді. Андрій Єлисеilович Тиuшівеl\Ь - 65 -річниіі [(Осlгоспник·стахано вець, не майстер ВИГОЛОШУвати промови. Він підійшов

. Uарськиіj УРЯД, буржуазія ненавиліЛи "Правду~ Вони вбачали в нііІ непримиренного ворога і піддавали їт безпреРИВНИ~1 переслідуванням. З травня 1912 року по день ЖовтневоІ рР.волюцїі в 1917 році .Правду" 16 ра­ зів закривали і КОЖНИЙ раз вона примушена була вихо­ дити під іншою назвою. Після Великої Жовтневої революції з новою силою залунав голос "ПраВДЬІ". Вона кликала трудящих на

боротьбу за чистоту генеральної лінії партії, викривала ворогів парті! і народу, ЗГУРТОDувала трудящих наВI<О·

. .. до столу, розписався і покІло партії і її вождя товариша Сталіна. РІДНИИ лав 700 карб. Особливо значною була роль nправдыl" В роки За

4

ГОДИНИ всі члени ар ВЕ':.lИКО'і Вітчизняної війни.

продовжує Т. Го~чаріI3С~КИЙ Товариш ОСl,мак розпи- тілі підписалися на нову ІЮ "Правда"-колись то невелика напівлегальна газеМоя Ду.мка така : ВСІМ Пlдпи сався і відлічив 800 карбо ::JИКУ в CY~IMi 38000 карб. та виросла в орган преси, яка має світове значення, ДО сат~ся І

ГОТІВкОЮ.

зразу ж СП,lатити І ванців.

Під ГУЧНі ОШlеСI<И

ГОСПllиаі

Яков вили

КОЛГ1)СПНИКИ,

КО.1- ГоТівкою

БРilЛИ слово, сла

партію

більшовиків,

надійшло

28400'1 слова якоУ прислухаються всі прогресивні СИЯИ людства,

Н. С. КОНДХ.

АртІн Ім. П~ТРО8СLКОГО, е.

fOrOJIR'

слово якоУ викриває носіїв міжнародноУ реакцП,

НОВОЇ війни.

паліїв


__2_________,___________c;_T.A_x_A_H_O_B;..;;E~ц~b~_I _ _...._______.,~5 ~раВllя

Пuиштавня СОіР8Т8DЯ

ГІДНО

ЗА ПЕРШІСТЬ

ПН кп(о)у ТОВ.

Л. М. Кагановича і Ролови Ради МіиїСтuів УРСР М .. С. ІUJщова ПlПИКlвчанам

ВІННИцЯ.30(Кор.РАТАУ.) ~' Шпиківському районі,Він

IІИЦЬКОї області. нроведено недіЛLШIК підготовки шкіл

ЗУСТРІНЕМО

ВЕЛИКОГО

30-РІЧЧЯ

З

КОЛГОСПНИКіВ, УЧИТС'Jiів,ком-

3

Зіткну.'lИСЯ МИ і

травня

потребу в НИХ шкіл

району на весь опалювальНИЙ сезон. У багатьох сепах району почався ремонт шкіЛЬНИХ будинків. До 10 червня трудящі ШlІиківсь-

~'.TBopeHa па рТіННОЮ

з таким

ГОС[lі ім. !\ірова

гаН1заuією стінна

чинає відігравати все більш

тракторис- значну ралю в жипі

гаднр т. ДУЖИК),

N27

(брига-

кою

ніколи і

lІіле не VЧИВСЯ бу­

та Івана Gулаха. але не наіі­

BCTaHOB,тreHO:

чати й вал міняють. А 13 КОЛ

І'оспі ім. Леніна, с. Богданівка, трактор справний і тракторист здоровий, а не ораЛIІ вночі, бо бригадир ~. ГРИНЕВИЧ не спромігся :1.0-

.. б говоритися з головою артїзо ов'язаnися Б І Відремонтувати всі школ!! І лі т. 061';0 .де C~Me о~аПI. забезпечити іх потрібним З 9 тра.к~·ори~тlВ, яКІ пра обладнанням та учбовим - цювали ШЕl НОЧІ, л'!..ше 3 ви

приладдям. І конали H~ГMY ВИРООІТку.Це Сьогодні нз ім'я ГQЛОВИ Т.Т. МА(ІІИ,ОКСЮТА,БІБА. Шпиківського райвиконко- ОстанНІ норми не виконали. му Т. Бурова, секретаря рай Яка причина? На 4-?х трак кому КП(б)У тов. Степаню- торах не бу:~о ОСВlТленн~; ка, зав. РайВНО тов. Та- ЧТЗ N2? заМ1СТЬ 10 п,ЛУГIВ лейсніка, секретаря раЙІ(О- тягав ТІ~ьки 7, друГИIl трак му ЛКСМУ тов. На пуд а тор заМІСТЬ f) тнав 4.

ШJlИ

і:ого

ні

вдома,

нІ

в

IJрацюють що врожайність городяни H~ нічних з~інах, не орга- минулого року була низька

Нlзована.. ВІДСУТНЄ соцзма- тому, що недоброякlсно об­ гавня ~ІІЖ змшами. Немає [)обляли грунт. Орали міл-

~истем~:ично~о

l{()НТРОЛЮ 11<0-10-12 сантиметрів.

диреІ<U1І МТС пад .РОБОТОЮ За пропозицією парторга­ dуп, але КУДИСЬ тракторисТІВ ПНОЧІ. В наС-І нізацїі (секретар т. Сон) дo~

тра!{торнііі будці.

--Звечора

трактористів. які

то пішов. З ним таке тенько буває 1 я його

час­ liід­

мінюю.

Це н(}м ПОЯСІІИВ Василен­ ко. А бригадир т. Федорен ко нічого не знає. Він з печо

.TJIДOK ЦЬОГО--НIІЗLка трудо-

8а ДИСЦИПЛІна

серед

дЛЯ

усунення

нець R своєму наІ<азі по нас

ЧеоеДНIІЧОК.

них БУДl\ах і тільки в Богдз нівці

стнорені

Ві;::повідні

умови для віДIЮЧИIlI<)'

трак

СТІнгазета РОЗПОВІДає про

Директор МТС т. Компа- ДОСЯПlення передовиків, Р.03

лідк~ нічного

реНду

вагон

лав адміністративне стягнен ня лютневого Пл е нум У ня на ВИННИХ в 1I0рущенні ЦК ВКП(б), Указ Президіr трудової дисципліни. ВерховноУ Ради СРСР про нагородження за високі вро­

~Тчасники рейду:

жаІ. На видному місці вмі­

ЧИЮJХ. Н З(1RОnИЦЬКОМУ коп-

що 130на збере цього

говориться:

I~OKoea

трудя-

шкіл

до нового навчального року.

ІІа JRПз.х

:~;I."і\(~Я 3 б11:\ТИ

('.

ТОnlі 3 rCKTapa. Ії

ГОГОJlи:

дан,,;!

риша Сталіна

'про

ПОС:ЦlІ.'іа

11.

якнай­

і

забез­

ну підготовку шкіл до нас­

ТУПІЮГ0 ного

1947-1948 навчаль

року.

Бажаємо вам дальших ус

піхів у вашій роботі. Голова Ради Міністрів УРСР М. ХРУШОВ.

Секретар 11К

КП(б)У

Л. КАГАНОВИЧ".

Лис тІИ

3 ПlПI'л

шпальтах

стінгазети

Т. Бабича за

те, що

нує

Пильно стежити за якІстю робіт

вплинув і У

Бабич

норму-виорює за

.

Ділом підкріплюють взято З0~овlязаннн

день

В

чому-ж

сила

нашої

стінгазети .~ В тому, що па рт­ організація

нею

повсякден­

колгоспі ім. Петровського. Шевченка зо~~ в Я З а в с.я дорів, чим Зliачно перевико­ порадами, вказівкам.,.

При

Тут працює на тракторі ХТЗ виростити 110 _оо центнерІВ нала поставлене завдання. допомозі парторганізаціІ до N.'!24 тракторист Т. Онашко городини 3 ге.ктара. Город- Розсада своєчасно буде ви­ участі в стінгазеті залучені ГРІ~горій І прицепщик Іван ня бригада ДІЛО~ ПlДКрlП- саджена у відкритий грунт. 16 КОЛГОСПНИХ активістів--­

Малінов. Спочатку

вих

робіт

польо- л~~ взнте У зобов яІзання.

цим TpaKTupOM

виорано до 200 гектарІВ

якість робіт цілком

анка

і ХI1ЛЬКО

ляни

виростила

лько!но

ї

130000

П. Д, КУЛИНИЧ.

ррдактор lіОJгоспноі (тівга3t1Т11, с

Жердова.

J'Lобра.

Передовики соцзмагання городньої бриrади

кращі ланкові.

бригадири,

передовики. Крім того пос­ тійними

дописувачами

лова артілі Т. І. М.

ЛОУС, агроном райнаС1НГОС­ пу Т. О. Холод. У редагу­

ваннІ мають

гієн ко М. і по л ь о в од т. площу артілі під городину ро Т. Базир за весь час ніяких зсадою капусти і помідорів.

заходів не вжили проти бракоробів.Не зробила зауваження трактористам і дирекція броварської МТС. Ми примусили переорати

Ланка дружна і взяте зобо в'язання успішно виконує. За планом треба було ІЮсадити ранньо! капусти 1 га -посаджено 2. План посад

штук розсаДllllоmдорів і ка пусти.

і

оформленні активну

участь

ПРИЙ­ учи­

Пасічний,

М. є. Мельниченко.

Під час весняноJ сівби по

Першою серед всіх кол бригадах, при допомозі кол­ госпів села В-Димерка госпно! стінгазети, поча,1}И вивершила план ПОСіВу го- виходити ПОJ1ЬОВКИ. ВИЙШЛИ родини молодіжна ланка перші 12 номерів. Товстенко Марії. Цибуля, Я. Ф. КОВАЛЕНКО.

школи т.Білогуб пише. "Уч 4,5 га недоброякісної оран ки помідорів, пізньоІ капус редиска,буряк і морква по­ Ні зібрали і здали в колгосп ки. Але цього мало. Брако ти також буде перевикона- саджені за всіма вимогами

3 центнери попелу і прове роби повинні зазнати кари. ниЙ.Колгослниuі Крук Варва агротехніки. ли значну роботу в колФ. ЛИМАР, ра, Кондратенко ОлександВ. ЗАБЕРЕЖНИЙ.

г_о_с_п_н_о_м_у"'"":"'с_а_д_у_"_._________3...;гР_О_вО_IІ...;р;..А_lІс_I.І_ь_гОС_П_в_j.IU_і....;.Іу~а, Забережна Горпина що-

є го­

Ковба­

СИНСЬЮІЙ, агроном Т. І. Бі­

госп 564 кг. попелу, 164 кг оранки під картоплю 12-14 JIaHKa Крук ХаРИТИІtи зобо дня замість 3000 штуь: за пташиного посліду; в кол- сантиметрів. Агроном Т. Сер в'язалася забезпечити всю нормою, пікірують по 4000 телі Т. т. О. О.

Силами УЧНіВ посаджено 1660 декоративних дерев, 2794 плодових і 961 ягідних кущів". Учителька БоБРИlJ.окоІ

читаємо

перевико­

Перевірили ми якість ПІДписуючи лист товари- штук розсади ранньої капус но керує, долом а гає редко­ оранки у В.-Димерському' шу Сталіну,наш ~олгосп ім. ти та9000 ШТУК розсади помі легії (редактор Т. І. Сом)

Учитель В.-Димерської шко Незрівняно гірше працює ли т. Забережний пише, шо трактори<;т Т.Таран на зем­ "За час підготовки до сівби лях сусіднього колгоспу учні зІбрали і здали в кол ім. 2-0! П'ятирічки.Глибина

ГОСllі ім. Леніна обкопали гектар фруктових дерев.

пізно

О,70--0,75га. КонІ, якими віН оре, визнані найкращими.

неДільників високоякіс­

На

і,же,ЩО Т.

вашу ініціативу щодо орга­

печать вчасну і

на

вро­

жаЙ,вчать,ЯК його домогтися

черговом у номері

швидшу Відбудову народно

нізаціУ масових

високий

ЯI{іСно. Допис

го ГОСlIодарства, підхоплять

ДОПОМОГИ школам

мобілізовvють

1'0- виходить па роботу, оре не

fi"тuю,

това­

писи ці

боротьбу за

селькори І<ритикували орача

1Іа Фото: даю;а

Де""",,"

К02ИХ городньої бригади.До

в

К:tРТОIІJЮ-,

патріотично ВИКОНУЮЧИ !іка­

113 роді в

першою

,'ртіl і

Рада Міністрів і ЦККП,б)У 11 с Л О В Л Ю ют" упев­ неність, що трудяші УРСР, вождя

ПО

;,()О "rHTH~"i8 !>ар

госпу !м.БУДhQПНС­

ГО,

Прuо~ ;JClїюв'Я-

Д~i!lIf'I;a

КО.l-

в

зі вки

року центнерів жита з гек

вання. В стінгазеті вміщено IІІ.1UI\СУЮЧП Аиет також зобов'язання і план товар"шу Сrадіпу. агротехнічних заходів лан­

ня і подяку Ради Міністрів

вання !ІРО підготовку

30

110

тара. Тут же про те, як в бригаді організовано під­ 'живлення озимини, борону­

"Передайте поздоровлен­

щим району,ЯЮ проявили па тріотичну Ініціативу і піклу

щено зобов'язання бригади ра рільн и ч О б р ига дИ М. І. Жеребця. Бригада за­ певняє великого Ста.11на,

r

Г. БОБКО. С. КОСТЕНКО,

Ради Міністрів У РСР ТОВ., М. С. Хрущова і секретаря ЦК КП(б)У тов. Л. М. Кага

~'PCP і ЦК КП(бjJ.'

гортання соuзмагання у ВІД­

нак- повідь на історичне рі шен­

тористам. А вСемиполках, О. РЯБ·ОВ. І. ЛИП'ЯВКА, Каі1иті не СIlРОМОГ лиси на­ А. КУШНіР, Ф. МОВЧАН, віть щілини З(1бити У

.

ВИКРИТИХ.

спав аж ПОКИ ііnго розбуди ли.Не були uir;Ї ноч: біля трак

'Побув;іли по всіх трактор

нарадІ

Партзбори намітили захо І метрів.

ди

неДОЛікіВ.

ДУЖИК,

на

торис~!в, невикон.ання HOP.~I па оранки під городину за­ пиробlТКУ, значНІ ПРОСТОІ. " раз не менше 18-20 санти-

ра, як ліг дома СIl3ТИ, так і

торів також бrпгадири т. Т.

пис обговорили

трак- колгоспного активv. Глиби­

В. СТЕФАНОrзськии. -------------------------------------------

одержана телеграма Голови

в якій

КО/І­

присобурливим фаюом. Бачимо, там зовсім ніде відпочити піс госпу. До її голосу лухаютьсн. предстаВНfIЮI 11а рторганіза­ за трактором ХТЗ N'g 11 ля роботи. ції бобрицької МТС іредак немає нікого. Підіііш.1И Ранком відбулися l3іДI{РИПід час підготовки до сІвближче. r, за руле:ll сидить ті партз60РИ N\TC. ОБГОБОби одна з кращих ланкових тори бойових листків пере­ віРЯЛІ! хід робіт по трак­ ПРИЦЄІІЩИК -колгоспник ар­ рили наслідки Hi'JНOГO рей· артілі Ольга Голець пода­ торних бригадах N'21 (брига тілі ім. І-ше Травая, с. Семи ду. Низнано. шо IJоліТИЧ-.1а допис про якість обра­ серед бітку грунту. Вона писала, дпр Т. Федоренко). Ng:z (бри 11O.'JКИ, Т. t3асиленко, якиіl но-виховна робота

к?го ранону

новича,

ор­

газета по·

редакція ,.Стаха но в е Ц ь".

сомольцlв і несоюзноІ моз 13 тракторів пращовалоді. Вони заготували і за- ло лише 9. 2 трактори стоя везли за один день 957 скла ли в борозні тому, що пл у­ ;юметрів дРОВ,щО становить ги не справні,в одному колін річну

Актив стіНГ8З8'fИ

КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЛ/\

НІЧНИИ РЕИД В ТРАКТ()Р~JИХ БРИГАДАХ в ні'! З 2-го на

роху

ЗАМІСТЬ ОГЛЯДУ ПРЕСИ

У СОШАЛІСТИЧНОМУ ЗМАГАННІ НАШОГО РАйон~r

нового навчального роЧ ) ,,~ І(У. В недільнику в з я л о ДIlР Т. ередничок і .,g9 (бр;! ти трактористом.' До двох участь понад 1100 чоловік гадир т. Гриневич). Переuір І'ОДИН шука.1Іі ми траюорис

д0

ЖОВТНЯ

1947

Ко.lГОСП іІІ КІрова.

БИ 01436 М. Броварі КиІвської обл., вул. Кірова. Друкарня райгазети нСтахановець". Телефон-редакція

Кo:Jrосп ,Жовтень., с. ТребрІв

Відповідальний редаКJОр

С. А. ПОГРЕБІНСЬКИИ.

2

дзв. Тираж

2500.

36 номер 1947 рік  

36 номер 1947 рік

Advertisement