Page 1

ВІВТОРОК

8 травня

2001 р. N!! 35 (9236)

Виходить з

17 квітня 1937 року

Ціна договірна

Газета Броварських міської та районної рад, районної державної адміністраціІ

ПEPEMDrH!

.аввм '

Від імені Броварської міської ради та їі вико­

навчого коміте!У tциро вітаю Вас і з славним свя­ том - Днем llеремоги! Своїм життям ми завдячуємо тим, хто йшов

тумаки,

особливим теnлом і вдячністю згадуємо на­

бойових дій, інших ветеранів війни, котрих у на­

ших славних ветеранів, хто зі зброєю в руках

шому місті близькоn'яти тисяч чоловік, усіх тих , ХТО аКТИВJ:ІОЮ участю ~а~ЛИЖаВ П_~ремоrу,_ відбу­ довуnаВ мІста

1 сел~

ВІВ

1 веде

гер01ко-nатрютичне

вас займає активну життєву nозицію, з надією дивиться у день завтрашній .

незалежність нашої Вітчизни. IJJиpo вітаємо всіх з великим святом Пе­ ремоги. Бажаємо Вам міцного здоров' я, Іl!а­

вих літ nід голубим небом, взаєморозуміння, добра,

стя і чистого мирного неба над головою .

міський голова

Непаче воzиями горять.

чення та любові до Вітчизни. У uей весняний день хочу nобажати Вам довгих років життя, міцного здо­ ров' я, достатку, любові близьких та віри

. .

у ІраІце майбутнє нашої країни . 3 глибокою nовагою народний деnу­

Голова районної

...

тат України

адМІНІ<JраQІІ

ради

Л. ВАИСФЕЛЬД.

Л. СЛОБОДЯНЮК.

Олексій

Дороrа завдовжки сто років

Отам, в те далеке і люте,

і

Коли павкруги все nалало,

благоnолуч'-Ін,

ноднкували

за

добро, нкого так баr-ато з робив у

(Не в силах ми диі ті

своо1у жи·1ті, а також

забути)­ На смерть батальйоки

грошову

воював

Великої

лишніх селах, обсадив їх явора­

nоране­

~ІИ, що й донині замріяно шум­ лять, задивляю'-!ись у вічність ...

Його трудовий шлях не rvrеІНІІ

Снілкуватися з Іваном Георгі­ йови'-І ем можtІа годинами. Він

допомогу

npo

та

заqитали

райдержад~1іні­

щоміснqну доплату до

коли голова райдержадмі­

ніс-грації Л.А.Вайсфел~.>д вручив І.Г . Гапон у високу урндову наго­

роду

червопа­

-

Орде11 Бо1лана Хмель­

ниц~.>коr·о а

Гвоздики в яскравім

В.М . Лугак

жаріпиі.

військовий

-

ветерана,

1-Іан е редодні великого свнта го·

тумаки,

Де верби про щось гомо пять,

Цвітуть там гвоздики

багряпі, Неиаче вогиями горять.

ко~1ісар

майо рські вагони.

Серде'-ІІІО привітали

У лузі , де бродять

вручили

сторі'-Іtюго

подарунки

і

квіти голова міськрайоІнюї орга­

на

фронтах

Вітчизняної, б ув

важко

ний на Волзі . героЇ'-ІІІИЙ, аніж бойовий. Був І'О­ ловоІО комітету н езамож11 их се­

МІІІ,

у 20-х

роках

-

головою

сілІ,ради, організовував у Парві кол1·осn

"Ударвик"

його більше

руnІІеншІ

20-·m

і

оqолював

років, аж до ук­

госнодарств.

Ще до війни йоr·о голова І . Г . Га­

сгупник С.І.Лукашевич

ради ветеранів П.П . БілокінL>, го­

"За трудову доблесть". А

ли з і 100-рі'-Іним ювілео1 капіта­

лова

діввиць ланів і

на у відставці Івана Геор1 · ійовича

вачал~.>ник райошю1·о управліннн

урядових

Гапона з Парні. Вови нобажали

соціального з ах ист у на селен нн

казники у праці.

заслуженому ветеранові здоров'я

Л.П . Яїцька, бойовий

квіт.ня - трагі'-Іна дата в житті українського народу. 11 не можна забути, як і початок Великої Вітчизняної війни, як nеріод голодомору . Чорно­ биль лишив чорну пляму не тільки в серцях лю­

26

дей, але і в нашому довкіллі . У міській середній школі NQ 7 кожного року в кінці квітня проходить екологічний тиждень , у nідготовці і проведенні якої задіяні учні від nершого по одинадцяті кла­

І"Орівною доглндаюгь ЗО соток го­ род у , три мають трьох кіз, курей, пора10тьсн

ІІізації товарисгва Ч е рвоного Хре­

ЦЬОГО ЗАБУТИ НЕ МОЖНА

зе ~1лі - джерело сили і здоров'я. Тож, незважаю'-Іи на сво ї сто літ, разом з дружиною Марією Гри­

більr.ІІИ~1 ЗаХОПЛСІІІІНМ у ІІрОДОВЖ

ста А.П.Руденко , 1 ·олова райо11ної

побрати~1

був

цікавий співрозмовник, має доб­ ру пам ' нть. Вважає, що праця на

ДОВИХ госІюдарств району .

страJ\Їі Л.А. Вайсфельд та йоІ'О за­

сільської ради Т.С.Гайдак,

Це

побудував будинки і асфальтовані

КОЛІ"ОСП-МіЛL>ЙОІІ ер , ОДИІІ З пер е ­

лова районної державної адміні­ нривіта­

Гарний слід зал ишив на землі в етеран. Він уквіт'-Іав її садами, дороr·и в Парні, Соболівці, навко ­

мить,

Де кров їх проллялась

ховому у правлінні.

гійович прожив нскравс і довr·е

Особливо хвилЮІО'-1010 була та

иетліииа!

Тривалий '-!ас він 11рац10вав у шля­

житгя, брав участь у р е волюціі,

nенсії.

-

відбудуnав зру йноване госnодар­ ство і дотла спалене ві~щя ~ш село.

вручили

страції

Навік nолягли иеnобориі,

нілполков11ик у відсrавці О . Г .Доб­ роволr,ськ ий та інші. І ван Геор ­

IIJ!EHKO.

вітальну адресу, цівні nодарунки, розпорнджеІІІtн

стояли.

Відвага солдатська

Голова

І. ПЕТРЕНКО.

багряиі,

nриклад сnравжньо! мужностІ, самозре­

Вічна слава творцям Великої Перемоги!

-

Цвітуть там гвоздики

зобов' язані Вам своїм життям, майбутнім наших дітей та онуків. Минуть роки, але рідна земля завжди буде nам'ятати Вас і елавитиме за великій nодвиг, а май­ бутні захисники І?,ітчизни ?ратимуть

своєї крові і навіть життя відстояв свободу і

самовіддану nрацю, за те, що і сьогодні більшість із

глибокою nовагою

І.ІJИНИ? зас-;'угов~ть великої nош~ни і ВІЧНО! nам ЯТІ. Ми, молоде ПОКОЛІННЯ,

Ми ніколи не nовинні забути тих, хто ціною

виховання молоді. Lnасибі Вам за ратний nодвиг,

.::;

гомоиять,

робування , які витримали Ви, відстояв­ ши честь і незалежність нашої Батьків­

і героїчною npaueю в тилу кував для нас мир і сnодівання на краtцу долю nісля війни.

раl!.ості й благоnолуччя у ваших родинах!

Де верби про щось

56

і д,Wів, котрі загинули на фронтах. .:::S великою шаною звертаємося до учасників

Бажаємо вам міцного здоров' я, довгих Іцасли­

У лузі, де бродять

Кожне ПОКОЛІННЯ ВОЛеЮ ІСТОрІІ nе­ реживає чимало виnробувань , але ті виn­

німеuьким фа­

-

Більш як nівстоліття на нашій землі nанує мир і сnокій. Uими травневими днями ми з

Низько схиляємо голови на честь nам' яті батьків

r.

лютішим ворогом людства рою в.

ніс визволення від фашистського ярма.

(Пісня)

Від щирого серця П~ремоги!

шизмом і якій uими днями виnовнюється

дорогами війни, nроливав кров, захищаючи країну,

Гвоадинив нснравім жарінні

Час невnинно відносить нас все далі й далі від славного Дня Великої Перемоги над най­

пон був нагороджений ~Іедаллю

Після

ферм

15

удостосні

вагород за високі

війни

І ван

тру­ по­

на насіці,

що є най­

усього житгн.

Нарис про великого життєлю­ ба і трудівІІика, учасника бойо­ вих дій, інваліда війни І . Г. Гапо ­ ва читайте в од110 ~1 У з настуnних ІІОМерів .

Надія ГАМАЛІЙ.

Георгійович

r-----------------------------------------~ У ці дні поліський край відвідують люди, для кого ця древлянська земля була рідною домівкою, а також ті, хто брав участь у ліквідаціІ наслідків аварі! на ЧАЕС. Спогади про батьківщину , рідних і друзів, про тих, кого вже немає в живих, ще довго бентежтитимуть серця переселенців. На цьому знімку - група броварських чорнобилян , яка приїздила до Чорнобиля 26 квітня. Ви їІ бачите під час покла­ дання квітів до пам'ятника пожежним, зведеного в цьому місті. Фото Миколи СЕМИНОГА.

си .

Діти молодших класів написали міні -твори з ілюстраціями, присвячені Міжнародному Дню Землі, учні 5 - 8 класів організували фотовис­ тавку "Людина і довкілля", підготували лекторі! для молодших школярів про охорону рослин і тварин України . Випущено також екологічні га­ зети "Першоцвіт ", "Наш рруг - природа", "Євро­ па+ Азія", "Наші менші друзі". На територіІшко­ ли nосаджені дерева й кущі, цікаво nройшли змагання на першість школи з футболу, баскет­

болу. У день 15-ї річниці Чорнобиля о 9-ій ранку учні та вчителі школи хвилиною мовчання вшанува­ ли загиблих від техногенної катастрофи . Прове­ дені уроки пам'яті, уроки-реквієми. Увесь день біля портретів загиблих пожежних-ліквідаторів горіли свічки, діти приносили квіти . Старшоклас­ ників схвилювала і вразила розповідь безпосе­

реднього учасника ліквідаціі наслідків аварії на

ЧАЕС Геннадія Вікторовича Іванюка. Ми ніколи не забудемо тих людей, котрі ціною свого життя захищали нас від невидимого ворога .

Олеся УКРАЇНСЬКА, Юлія ВАРЕНИК, Антоніна ГНАТЮК, Ольга ПАВЛЕНКО, Анна НАВАЛЬНА,

.

····

·· ·

учні ЗОШ NQ 7. а.;----------------------------------------- .І


;І:

8.05

Nl 35 (9236)

~~~~~~~~~~~i~~~!~~;-::::::::::::::::::::::~~~:~:::~:::~:--~~~~~~a~юrn:t•Іi~•

гітлерівці намагалися залучи­

Нестримний час, усе далі й далі крокуючи

ти

вперед, залишає позаду події Другої світової

Майже 60 років тому німецькі війська перейшли кордон СРСР. ДлR народів РадRнського Союзу почалась Велика ВітчизнRна війна.

радянського

генерала

до

співпраці . Та він не тільки не погодився на зраду, а й вів активну антифашистську підпільну роботу серед військовополонених . У 1945 році в концтаборі Маутхаузен фашисти показово стратили

війни, найкривавішої в історії людства і най­ трагічнішоїдлR нашого народу. Уже не одне по­ коління виросло з того часу, коли 55 років тому був зламаний хребет гітлерівському фашизму, що приніс в Європу тотальне винищеннR цілих народів, Rрмо поневоленнR й зубожіннR в різних країнах. Чотири довгі роки тривала війна длR народів РВДRнського Союзу. Тільки Україна втра­ тила в тій війні близько 9 мільйонів своїх синів

нескореного

генерала,

залив­

ши його крижаною водою при сильному морозі. Така ось жорстока страта відважної лю­

дини, пам'ять про яку зали-

та дочок.

пам'ятають у нас С ВЯТО всіх тих, хто зі зброєю в

Якими були їІ перші дні? Про це розпові­ дає броварчанин - учасник тих далеких подій, полковник у відставці Олексій Ники­

форович АНФІМОВ: " Перший бій з фашис­ тами відбувся на Литовсько-Пруському кор­ доні 22 червня 1941 року. Я служив тоді ко­ мандиром відділення розвідки

358 артиле­

рійського полку 126 стрілецької дивізїІ, яка перебувала у літніх таборах у східній час­ тині Литви. У ніч на 18 червня вона була піднята командуванням по сигналу бойової тривоги і направлена на захід республіки. Частини пересувались тільки вночі, вдень - відпочивали. Рано-вранці

22 червня

війська перейшли

через річку Німан і розташувались у бере­ зовому гаю. Раптово тишу розірвали залпи

гармат . Снаряди проносились над бійцями і вибухали позаду них . Надійшла команда: "Бойова тривога!" Солдатам було видано по 15 бойових патронів і наказано зайняти по­ зицїІ. до бою. Для цього вибрали висоту, з якої добре проглядалася місцевість. Ми ба­ чили, як зліва палала застава, як прикор­ донники намагались зупинити танки з жов­

тими хрестами на броні і німецьку піхоту,

що бігла за ними. "Заговорили" й наші гар­ мати. Майже два роки напружених навчань не пройшли безслідно для артилеристів полку . Близько десятка німецьких танків були підбиті, залягли і ворожі піхотинці, котрі не чекали такого опору. Обстріл з обох сторін продовжувався кілька годин . Ми че­ кали наказу перейти в контратаку, але

замість нього надійшла команда "відступа­ ти". Це було так несподівано! Виявилось, що закінчились боєприпаси і для артиле­ ристів, і для піхо:ги . Пізніше стало відомо, що основний запас боєприпасів фашисти

розбомбили в перші ж години війни. До

руках став на шляху фашис­ тських загарбників, відвоював для наступних поколінь мир­ не життя . Ніколи не забудуть вдячні нащадки звитяжців, хто не дожив до світлого дня Пе­ ремоги, вімавши своє життя заради життя інших . Броварські вулиці ... Докорі­ нно змінилися вони з того часу, коли 25 вересня 1943 року зустрічали своїх визволи­ телів. Із 2174 будинків, що були в Броварах до початку війни, уціліло лише І ЗВ. Реш­ та згарища і руїни. Бага­ тьом відбудованим вулицям, і це природньо, були дані назви на честь героїв війни. Не мож­ на обминути й того факту, що і новоствореним вулицям на­ давалися і надаються імена лю­

дей бойового Подвигу . Так на північно-східних око­ лицях мікрорайону "Півден­ ний" знаходяться вулиці, на­

звані на честь Героїв Радянсь­ кого Союзу Миколи Франце­ вича Гастелло та Марини Ми­ хайлівни Раскової, легендар­ них радянських пілотів . 2б червня 1941 року, коли бомбардувальник капітана Га­ стелло був підбитий зенітним вогнем rітлерівців, екіпаж літа­ ка, на чолі з командиром, об­ равши смерть, аніж nолон, направив палаючу машину на

колону ворожих танків і авто­

цистерн . Це сталося під біло­ руським містом Молодечно, де в перші дні війни найбільше відчувалася перевага супро­ тивника.

У Москві в Кремлівській стіні покоїться урна з прахом командира 125-го жіночого бомбардувального авіаполку майора Марини Раскової, кот­ ра загинула при виконанні службових обов'язків 4 січня

на честь видатного радянсько­

го полководця, двічі Героя Ра­ дянського Союзу, Маршала Костянтина Костянтиновича Рокоссовського, котрий ко­ мандував Парадом Перемоги в Москві 24 червня 1945 року. У часи фашистської окупації, на території нашого краю чи­ нився жорстокий опір загарб­ никам. Все Подесення було партизанським. Іменами ко­ мандирів партизанських з'єднань, які здійснили ге­ роїчні рейди в тилу ворога, двічі Героїв Радянського Со­ юзу, генералів Сидора Арте­ мовича Ковпака та Олексія Федоровича Федорова названі вулиці в районі броварсь­ кої Оболоні та між вулицями Кирпоноса і Димитрова. Вулиця на честь повішеної 29 листопада 1941 року парти­

1943 на

року . Уся довоєнна краї­

руксплескала

подвигам

шиться назавжди. Вулиця на честь генерала Карбишева

жінок-пілотів, котрі в 19ЗВ році

знаходиться

здійснили два дальні безпоса­ дочні польоти (Марина Раско­ ва в якості штурмана) за мар­ шрутами Севастополь Ар­ хангельськ та Москва Да­ лекий Схід. Більше двох місяців, до 19 вересня 1941 року, тривала героїчна оборона Києва військами Південно-Західного фронту, яким командував Ге­ рой Радянського Союзу (1940) генерал-полковник Михайло Петрович Кирпонос. Штаб фронту розміщувався в Броварах у будинку по ву­ лиці Леніна, 11В . Потрапивши в оточення разом із офіцера­ ми й солдатами штабу, Михай­ ло Кирпонос, по-геройському загинув у Шумейківському лісі поблизу Лохвиці на Полтав­ ~ині 20 вересня 1941 року. Иого ім'ям названо вулицю на житловому масиві (колишня Польова).

масиві між бульваром Неза­ лежності та вулицею, яка на­ звана на честь Марії Іванівни Лагунової, жінки-танкістки, Почесної громадянки Бро­ варів, котра визваляла наше місто від німецько-фашистсь­ ких загарбників у вересні 1943

Символом нескореного духу людини-патріота може служи­ ти постать генерал-лейтенан­ та інженерних військ, профе­ сора, доктора військових наук,

Героя

Радянського

Союзу

(194б, посмертно) Дмитра Ми­ хайловича Карбишева. В сер­ пня 1941 року внаслідок важ­ кого поранення й контузії він потрапив у ворожий полон. Враховуючи його численні на­ укові праці в галузі військово­ інженерного мистецтва,

на

житловому

року .

Серед прізвищ героїв-визво­ лителів нашого краю від гітле­ рівських окупантів, на честь яких названі вулиці Броварів, - імена командуючого 2-ою Повітряною Армією, маршала авіації Степана Якимовича Красовського (вулиця на честь Героя Радянського Союзу, Почесного громадянина Бро­ варів знаходиться в мікрора­ йоні "Південний"), командую­ чого бО-ою Армією, двічі Ге­ роя Радянського Союзу Івана Даниловича Черняховського, котрий загинув ІВ лютого 1945 року, будучи командуючим 3-ім Білоруським фронтом на території Польщі (вулиця на житловому масиві) та коман­ дуючого І-им Українським фронтом, Героя Радянського Союзу, генерала армії Мико­ ли Федоровича Ватутіна (вули­ ця в районі шостої школи) , котрий загИнув від важких ран 15 квітня 1944 року . На житловому масиві, між бульваром Незалежності та вулицею Марії Лагунової, зна­ ходиться

вулиця,

що

названа

занки Зої Космодем' янської, першої жінки Героя Радянсь­ кого Союзу в Великій Вітчиз­ няній війні (1942, посмертно) названа на Оболоні. У районі колишнього військкомату на­ звано вулицю іменем Костян­ тина Заслонова, Героя Ра­ дянського Союзу ( 1943, по­ смертно) одного з керів­ ників підпільного й парти­ занського руху на території

Білорусії, котрий загинув у 1942 році в бою з карателями. Від військової частини, що при виїзді з Броварів у Київсw. кому напрямку до геологоро• відки простяглася вулиця, яка

носить ім'я Олександра Мат­ росова . Жертвуючи собою, закрив грудьми амбразуру во­ рожого дзоту, який перешкод­ жав

просуванню

вперед

ра­

дянським бійцям. Посмертно йому було nрисвоєне звання Героя . Живуть у назвах броварсь­ ких вулиць імена героїв війни. Живуть у серцях людей мир­ ного

сьогодення

спогади

про

всіх відомих і невідомих воїнів, котрі наближали весну пере­ моги . Вічна пам'ять загиблим, ветеранам,

що

не дожили до

наших днів, слава й низький

уклін ветеранам, котрі живуть серед нас,

вдячних нащадків героїчного воєнного поколін­ ня!

Володимир КОЛЕСНІ-f&.

директор Броварськ~ краєзнавчого музею .

мосту через Німан спішно вирушили сотні

людей, підвід, автомашин. Відступ був організований неважно. Усе змішалось, з'я­ вились "пробки" на шляхах просування військ. - А німці посилено бомбардували й обстрілювали з гармат район переправи. Тут, особливо на мосту, загинуло багато солдатів. Перейшовши на східний берег річки, війська наспіх організували оборону й затримали тут фашистів на декілька діб" . Загальна ситуація, яка склалась на театрі військових дій, не дозволила затримати во­ рога надовго . Радянські частини відступи­ ли на схід.

Початок війни був тяжким і для Броварів . У перші ж дні війни бомбардувальники

Л О ЦІЄЇ події був причет­

села, та втішений зустріччю з рідними: батьком, матір'ю, се­

перших були засновниками Козачого хутора під Семипол­

і Могилів-Подільський, Ясси і Польща. Пролив кров і Михайло За­ порожець. Форсувавши Дон і вийшовши на його правий бе­ рег, начальник розвідки диві­ зіону М.Г. Запорожець разом

ками.

з командиром вирішили осо­

це гарна зброя, яка могутнім

Михайло Запорожець ( 1922 р . н.), склавши останній ек­ замен за І О класів напере­

бисто

вогненним

~ий наш земляк - Ми­ хайло Григорович Запоро­ жець. Він родом од тих ко­ заків-запорожців, котрі в числі

додні війни, разом зі своїми однокласниками був мобілізо­ ваний

на військову службу .

порт, що знаходився за селищем. Загину­

Пройшовши прискіпливий відбір, потрапив до Міасько­

ли люди і техніка . У цей час немало славних сторінок вписали до історіі Радянської АрмїІ

лерії

німецьких "люфтваффе" зруйнували аеро­

го училища реактивної арти­ "катюш"

(Челябінська

-

розвідку

ОСТАННІЙ ЗАЯП В ЕВРОПІ

область). "Катюші"

час суворо засекречена зброя,

німецьких дислокацій. Дове­

щувального полку, молодий лейтенант

тому в період навчання забо­

лось

Дмитро Зайцев, котрий одним із перших здійснив у київському небі повітряний та­ ран. За це 02.08.1941 року він був удостоє­

роняли яким

німцями, котрі із замаскованих траншей вдарили автоматними чергами . Це трапилося 15 січня 1943 року, коли тріщав 20-гра­ дусний мороз. Отримав пора­

з серпня відважний льотчик збив над Бро­

варами "Мессершмітт-109" та

12

серпня в

районі станцїІ Бровари - "Юнкерс-87". Він і надалі патрулював повітряний простір над Броварами, оскільки німецька авіація збільшила кількість нальотів на наше місто (причиною цьому було знаходження в ньо­ му штабу Південно-Західного фронту) . Після залишення Києва через Бровари на

схід пішли , намагаючись вирватись з ото­ чення, моряки Пінсько-Дніпровської фло­

тилїІ, бійці 147 стрілецької дивізїІ МППО , 4го полку НКВС ... Більшість з них загинула в баришівських болотах та на полях під Бо­ рисполем, потрапила в Гоголівський, Бро­

варський і Дарницький табори для військо­ вополонених .

Володимир МЕЛЬНИК.

користуватись будь­

клаптиком

паперу,

все

сприймалося по пам'яті, усно.

По закінченні училища у ве­ ресні 1942 року в Москві от­ римав направлення на Каліні­ нський фронт . Для двадцяти­ літнього офіцера бойовий шлях розпочався в складі 1б­ го гвардійського мінометного Київського двічі Червонопра­ порного ордена Олександра Невського і Богдана Хмель­ ницького полку "катюш" від Калінінських лісів (Великі Луки) до столиці Чехословач­ чини Праги. А на цьому жор­ сткому шляху, обагреному кров'ю товаришів однополчан, були Харків і Мерефа, Прохо­ рівка і Обоянь, Київ і Біла Цер­ ква, Корсунь-Шевченківський

А попереду роки війни в

ще майже два складі свого

рідного 1б-го Гвардійського nолку "катюш". "Катюша" залпом

наводила

панічний жах на ворога.

їі герої, бійці, котрі обороняли від ворога Київ . Одним із них був льотчик 2-го вини­

ний звання Героя Радянського Союзу. А вже

на той

провести

строю.

віч-на-віч

зустрітися

з

нення в ліве плече під лопатку кулею. Після лікування в шпи­ талі м . Тамбова - знову свій І б-й мінометний полк Мінометний полк "катюш" - це окрема військова одини­

ця РГК (резерв головного ко­ мандування), що придавалась будь-якій дивізії чи корпусу будь-якої армії. На час насту­ пу на Київ 1б-ий полк діяв в складі 38 армії, І б3 Роменсь­ кої дивізії,

котра

визваляла

Семиполки у вересні

194Зр. Михайло Григорович враже­ ний був жахливою .картиною знищеного пожежею рідного

Закінчив війну

М.Г. Запо­

рожець у Празі, коли його полк, що прямував на Берлін,

Николай НАЛИС

ОФИцерская qесть Офицерьt

-

н:о.маидирьt

Вам всю жизпь иосить Дел.ать .марши

.мупдирьt, бросн:и.

u

9то вьt, раздав naтponьt, Может бьtть,

в посл.едиий бой,

круто повернули на столицю

Подии.мал.и батал.ьоuьt,

Чехословаччини, яка волала

:Vвл.ен:ая

на допомогу . Останній залп Іб-й Гвардійський nолк дав уже після Перемоги 15 трав­ ня 1945р . , розrромлюючи рештки німецьких формувань, які не бажали скласти зброю. Це був останній залп у Європі, до котрого був причетний старший лейтенант Михайло Запорожець, наш земляк-се­ миполківчанин. Груди Михайла Григорови­

ча прикрасили бойові нагоро­ ди: орден "Отечественная вой­ на І ст.", другий орден "Оте­

-

Серебристьtе висн:и,

за собой.

Сожал.ею, что убил.и,

Вас, "oн:onnьte н:пязья", Но дел.а, что вьt творил.и,

Н а.м забьtть иин:ан: иел.ьзя.

Вьt теперь .мои н:у.мирьt,

( Лице.мерить

.миє

-

зачем?) Ваша честь

u

честь

.мупдира Не запятпаиьt ииче.м.

Офицерьt ... , офицерьt ... ,

чественная война 11 ст.", орден "Красная звезда", медаль "За

Кастьt добл.естпой cьtnьt,

победу над Германией". У мирному житті М . Г. Запо­ рожець присвятив себе лісу.

Отступать вьt

Двадцять років був лісничим Літківського лісництва . В сім'ї разом з волинянкою Надією

Есл.и в .мире стапет

Невмержицькою виховали двох синів (Сергій, Олег), ма­

Жизпь отдайте, есл.и

От грапиц, во имя верьt,

ne дол.жпьt ...

вьюжnо,

(Позовут- и я пой.му)

ють онуків і правнуків. Володимир МОСКВИЧ, с . Семиполки.

nyжno,

Честь, nростите,

пин:ом.у!


8.05

NH35 (9236) Багато змін вІдбуваєrься у наших селах. Розпад ве­ ликих сільськогосподарських колективів, припинення

відкрнтоТ виТзної колегії Броварської районної держад­ мінІстрації, в якІй взяли учасn. голова райдержадміні­

безкінечних дотацій з державного бюджету, які для бaran.ox керІвників були запорукою спокІйного І ситого

райдержадмІністрацІї А. Т. КОСЕНКО, застуnН1fК гопови

повсякдення, порушення звичного укладу сІльського жиn11, в якому все "крутилосяn довкола директора рад­

госпу чи голови колгоспу

- все це призвело до глибо­

ких змін у жипі селян, сІльськоТ інтелігенції.

nо-новому сприймаюn.ся сьогоднІ роль І мІсце в об­ лаштуванні ЖІfТТІІ наших сІл місцевих рад, ТХнІх голІв, місцеВІfХ господарств, котрі набрали різних юридично­ організаційних форм. Жителі села КняжичІ, як І всього району, з нетерпІн­ ням чекаюn. ухвалення Кодексу законІв про місцеве са­ моврJІДування, який спрямований на регулювання, охо­ рону та змІцнення місцевого самоврJІДування, засад І гарантій його здійснення, на охорону прав громад~~н. А поки що з КнІІЖИч рІзні державні органи одержуюn. чимало скарг на необлаштованІсn. сільського жиn11, по­ гіршення добробуту жителів, невпорRДКОванІсn. вулиць, ускладнення земельних відносин і т. д. Усе це й послужило приводом до проведення в селІ

виїзної колегіі райдержад­ Р ОБОТІ міністрації в селі Княжичі переду­ вав прийом громадян села головою

районної держадміністраціі Л .А. ВАЙ­

СФЕЛЬДОМ. Бесіди з селянами, аналіз скарг, які надходять від грома­ дян, аналітичні матеріали сприяли

страції Л.А. ВАЙСФЕІlЬД, перший заступник голови райдержадміністрацІї, начальник управлІнНІІ сІльського

господарства та продовольства в.м. ДМИТРИ'ІЕНКО,

начальник вІддІлу земельних ресурсів М.В. КОЛОДІЙ, начальник відділу житлово-комунального господарства управління з питань спільної власності територіальних громад селищ та сІл району І.С. ОКСЮТА, голова прав­

лІння сІльськоrосподарськоrо виробничого кооперати­ ву ІменІ Щорса Т.М. РУДЕНКО, сільський голова с. Кня­ жичі 0.1. КАСЯН.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ БУВ ТАКИМ:

1. Про хід реформування аграрного сектора еконо­ міки в селі КнІІЖИчІ. 2. Про хід виконання Указу Президента Украіни від 15 червн11 1999 року "Про прискорення передачі об'єктів соціальної Інфраструктури права державної власності у комунальну аласністьп та розпорJІДЖення голови Бро­

варської райдержадміністрації від 20 листопада 1996 року та від 31 травня 2000 року з даного питання.

ним виділенням працівникам соціаль­ ної сфери. Проте думка депутатів не була врахована, а землі навесні були засіяні господарством. Протистояння між головою сільради О. Касян і голо­ вою правління СВК імені Щорса Т. Ру­

денко не надає позитиву у роботі

тому, що колегія приходила у виключ­ но діловій атмосфері, питання розгля­

жодній зі сторін, а за ними ж -люди.

далися всебічно, у дискусійному руслі. І ставилися вони безкомпромісно, ча­

УХІ факти, викладені начальни­

сом жорстко.

- Те, що я почув на прийомі від лю­ дей, -сказав л. Вайсфельд. -мене ще раз переконало у правильності того, що ми проводимо цю колегію у відкритій формі, у сільському будин­ ку культури. Сюди прийшли всі бажа­ ючі, актив села, його жителі. Нехай по­ слухають. Працюватимемо, скільки буде потрібно, з перервами. Це- по­ вторюю, виїЗна колегія. Але присутні в залі можуть ставити питання, а ми

~"мо на них давати відповідь. Тут є

""І"І!!JІ.~"тавники від різних служб, уста­

нов, всі члени колегіі райдержадміні­ страції. Першим доповів про хід реформу­ .вання аграрного сектора економіки в Княжичах заступник голови райдер­ жадміністраціі начальник управління сільського господарства і продоволь­ ства В.М. ДМитриченко. З висzvпу В. дмитиченка: - Необхідність Указу Президента Ук­ раїни "Про невідкладні заходи щодо реформування аграрного сектора еко­ номіки" у грудні 1999 року була зумов­ лена тим, що запроваджена на почат­

ку та всередині 90-х років норматив­

но-правова база розвитку аграрно­ промислового комплексу у ринкових

умовах практично вичерпала себе. Процеси реформування земельних і

майнових відносин на селі майже при­ пинилися.

Тому всі господарства, які підnяга­ ли реформуванню, було реформова­ но з наступним утворенням приватних

сільськогосподарських підприємств. Усі ті заходи, що намічалися райдерж­ ~іністрацією, в переважній '811llocтi виконані. Однак в окремих господарствах процеси врегулювання

зе.мельних відносин невиправдано за­ тягуються. До них можна віднести підприємства, розташовані на тери­ торіі сільських Рад сіл Княжичі, Ру­ санів, Богданівка, Літки, Погреби. У Княжичах на базі колективного сільгосппідприємства імені Щорса був створений виробничий кооператив, а

згодом

-

товариство з обмеженою

відповідальністю "Агрофірма імені

Щорса". З першого лютого

2000

року

господарською діяльністю займаєть­ ся в селі СВК імені Щорса чисельні­ стю працівників 260 чоловік. Вироб­ нича діяльність здійснюється на умо­ вах орендних відносин з власниками земельних і майнових паїв колишньо­ го колективного сільгосппідприєм­ ства. На 1 квітня 2000 року було укла­ дено 111 З договорів оренди земель­ них паїв строком на 5 років. По сільській раді зареєстровано 814 зе­ мельних сертифікатів, а решта 299 власників сертифікатів до сільради не

з'явилася і не виявила бажання зареє­ струвати їх у встановленому порядку. У господарстві видано 1242 майнові сертифікати і укладені договори орен­ ди з їхніми власниками. Заборгова­ ності і виплати орендної плати за ви­ користання земельних і майнових паїв

немає. На ці цілі було виділено 90 тонн пшениці і 5 тонн проса. У господарстві триває процес виготовлення Держав­ них актів на земельні частки (паї). Са­ мостійно виявили бажання працюва­ ти на земельних частках (паях) близь­ ко 180 жителів села. На >W сесіі сільської ради 20 жовт­ ня 2000 року було розглянуто питання про передачу до земель запасу села

резервного фонду земель ВАТ "Кня­ жицьке" - ділянки загальною площею 119 гектарів. Одночасно сесія розгля­ нула питання "Про затвердження се­ реднього розміру земельної ділянки дnя працівників соціальної сфери. 16 березня 2001 року виконком сільради повідомив голові СВК імені Щорса про те, що землі урочища "Змійове" площею 42 га відносяться до земель запасу сільради з наступ-

С

• • •

ком сільгоспуправління, здаєть­ ся, викликали ще більше емоцій у залі будинку культури. Бо протистояння двох керівників у Княжичах помітили давно.

Після началь­ ника управління сільського госпо­ дарства і продо­ вольства

-

чальник відділу

сурсів М.В. КО­

ЛОДІЙ. Однак за­ питань до нього було

так

багато,

Підводячи підсумок з обговоре­ ного питання, Л. Вайсфельд зак­ ликав керівників села до виваже­ ності у діях і порозуміння. Колегія, запевнив Леонід Аронович, виро­

била такі рекомендації, що конфлікт у селі буде вичерпано. З другого питання на колегіі висту­ пив начальник відділу житлово-кому­ нального господарства управління з питань спільної власності територіаль­ них громад селищ та сіл району І.С. Оксюта. З вистvаУ І. Оксюти: - На виконання Указу Президента України від 15 червня 1999 року "Про прискорення передачі об'єктів соці­ альної інфраструктури права дepжaв-

власність", роз-

--

порядження

навести лад у земельних справах та

оформленні необхідних документів. далі про ситуацію в господарстві розповіла членам колепї голова прав­ ління СВК імені Щорса Тетяна Мико­ лаївна Руденко. З ВИСТУПУ Т. Руденко: - З членами господарства ми про­ вели розрахунок зерном пшениці і просом. Усього видали продукціі на 67 тисяч гривень, що становить 1 відсо­ ток земельного паю. Планові показни­ ки з виробництва основних видів про­ дукції та їі собівартості виконані, збільшили продуктивність худоби, на умовну фуражну голову заготовили по 25 кормових одиниць. Значно змен­ шилась наша заборгованість перед бюджетом: по зарплаті перед праців­ никами заборгованість становить 50 тис. гривень, що дорівнює обсягу місячного фонду зарплати. Але ми є правонаступниками колишнього ВАТ "Княжицьке", яке заборгувало людям 715тисяч гривень, бо впродовж 19951999 років грошових виплат там не проводили.

Ми маємо продати приміщення промцеху, за яке виручимо 300 тисяч гривень, що підуть на погашення боргів по зарплаті. Соціальну сферу утримувати важко. Вона фінансується

з бюджету, а зараз утримується за до­ помогою корпораціі "Картоплепром". За нестачі фінансів, постійних відключень електроенергіі важко збе­ регти цілісність земельного і майно­ вого комплексу господарства. Багато неузгодженості в роботі породжує по­ зиція сільської ради, яка ділить землі господарства, не ставлячи нас до відо­ ма.

лютого ц. р. на сесіі сільра­

ди ухвалили рішення про розподіл зе­

мель урочища "Змійове" в індивідуаль­ не користування вчителів школи. Але ми зорали ці землі ще восени і там затратили вже більше 7mсяч гривень. Земля перебувала у виробничій діяль­ ності господарства. Виникло психоло­ гічне напруження у стосунках госпо­ дарства і вчительським колективом. Довелося домовлятися з учителями, що вони одержать по 20 соток на полі, де посіяний ячмінь. Порушується чергування розпаю­ вання земель за окружною дорогою, а

там - 109 гектарів. Поле залишилося незасіяним з вини сільради. Я пропо­ ную сільраді до завершення роботи ліквідаційної комісїі, що займається діяльністю колишнього КСП імені Щорса, не порушувати питання про вилучення земель постійного корис­ тування. Сільрада має теж цікавитися питаннями соціального розвитку села, працевлаштуванням селян. Треба вив­ чити, як використовуються землі за­ пасу сільської ради.

* • * Коли голова правління СВК імені Щорса завершила свій виступ, голо-

плату як у грошовому, так і в натураль­ ному вигляді.

З вистvпу сfльс&коrо rоловн Кня­ жич О. Касян:

-

Прикро, що в когось може склас­

тися враження, що ми буцімто не за­ прошуємо на сесію керівника госпо­ дарства, У нас є всі телефонограми, які ми передавали. Що стосується зе­ мельних відносин, то ми керуємося

тільки чинним законодавством. Люди самі приходили в сільраду і визнача­

лися, що їм робити зі своєю землею, Хто здавав їі в оренду місцевому гос­ подарству, а хто приватизував землю

і почав вести своє підсобне господар­ ство. 152 господарі приватизували паї, а 92 з них отримали землю в натурі площею 813 гектарів. 234 особи ще не визначилися, що їм робити зі свої­ ми паями, і ці землі поки що викорис­ товує СВК імені Щорса. Л. ВайсФельд: Чи ви повідомляєте керівника господарства, як того вима­ гає закон, за три дні про наступну се­ сію і їі порядок денний? О Касян· Звичайно! Првідомляємо усіх, і оголошення розвішуємо. На се­ сіях людей у нас багато, а от на сход­ ку села прийшло лише душ 50. Л. ВайсФельа: Ольго Іванівно, як ви, як голова сільради, вважаєте: є мож­ ливість збереження в селі базового господарства на базі колишнього рад­ госпу, потім КСП і т. д.? О Касян· Такої можливості, вважаю, немає. Щоправда, я не хімік і не агро­ ном, але на фермах сьогодні утриму­ ються лише 300 корів і майже всі вони хворі на лейкоз і т. д., а в жителів села - 400 корів. Теплиці знищені. Люди хо­ дять без роботи, хоча землі під теп­ личним господарством хороші. Далі йде розпродаж виробничих об'єктів,

хоча їхньdі вартості не вистачить, щоб виплатити зарплату, борги за газ, електроенергію ... Л. ВайсФельд: Це- ваша.точка зору чи людей села? Ви це питання вивча­ ли якось на зборах, сесіях, чи як? .. О. Касян: Це я чую від людей. Люди в господарстві просто горюють, то нащо воно

...

Л. ВайсФельп: А як фермери села використовують землі свої? У вас є аналіз? О. Касян: У нас 44 фермери, в ос­ новному вони мають по 1,8 га землі, а два з них - по 20 гектарів. Але справи йдуть важко. Техніки як не було в них, так і немає. Л. ВайсФельд: У мене інша інфор­ мація. Ефективно працюють з них лише 10, а решта або не господарю­ ють на землі, або ж ведуть фермер­ ство вкрай неефективно. От видали людям більше як 1200 паїв. І що ж буде довкола села? Пустка? .. Пустеля? .. О. Касян: Та це ж не нами придума­ но. Якщо людина забирає свій пай, то хай бере! Л. Вайсфельп: На сьогодні в госпо­ дарстві nід орендою задіяно більше 800 паїв селян. У людей немає ні відпо­ відних знань, ні техніки. І правильно, мабуть, вони зробили, що довірили господарству свою :3емлю. З'явиться у них можливість самостійно поряд-

го­

лови райдержад­ міністраціі від 31 травня 2000 року була створена ко­ місія з питань пе­ редачі об'єктів соціальної інфра­

І ПРО&ПЕМИ, І ПЕРСПЕКТИВИ

враження людини, яка не підготувала­ ся як слід до колегіі. Леонід Вайсфельд поклав на нього велику долю вини за ті скарги,-·які йдуть із села до різних інстанціі, і зо­ бов'язав М. Колодія впродовж 15 днів

28

Л. ВайсФельп: Я прошу, підтримуй­

те господарство, поки воно є. У нас багато запитань, і серйозних, до го­ лови його правління Тетяни Руденко, але "топити" господарство і його ке­ рівника не годиться. Потисніть одна одній руку, шукайте компромісів, і всі в селі відчують велику полегкість. Тепер про землі, що будуть пере­ дані освітянам. На неї документи тре­ ба оформити до перевірки, яку буде проводити начальник відцілу земель­ них ресурсів М.В. Колодій. Можна вважати, що це питання погоджене? О. Касян: Так!

'-....,_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _",

що він сnравляв

Так,

О. Касян: дай Бог, щоб у них все добре було!

КНRЖИЧІ:

нення давав на­ ре­

напризволяще залишати не можна.

у f_,------ю(J~~-D]G-DCIШШj-[fCJ~~~iEШr.Q~ПJ-~-QIEI!]J---""' ;Ш~t:шn:ШІІ:.ІІІІnІУ.ШІІ:.ІІJ::r.ІІІ~ІІ:НіЩl:іll.ІJ. " ної комвласності уна ль ну

пояс­

земельних

ва райдержадміністрацііЛ. Вайсфельд запитав їі: -Тетяна Миколаївно, ви буваєте на сесіях сільської ради і засіданнях ви­ конкому? - Так, буваю, але коли розглядали ці спірні земельні питання, про які сьо­ годні зайшла мова, мене не було. - Як же ви збираєтеся погасити за­ боргованість по зарплаті, адже це го­ ловне питання, що ставили мені люди на прийомі? -Леоніде Ароновичу, борг поступо­ во зменшується з 750 тисяч - до 545 тисяч гривень. Ми виплачуємо зар-

кувати на землі, - будь ласка, нехай забирають паї. А поки що цих людей

структури у кому­

нальну власність

територіальної громади с. Княжичі. На жаль, розпорядження голови рай держадміні-страціі не виконано. Од­ нією з причин є те, що об'єкти соц­ іальної інфраструктури не ввійшли до статутного фонду КСП і належали фон­ ду держмайна. У січні 2001 року Вер­ ховна Рада України прийняла зміни до Закону України "Про передачу об'єктів права державної власності та кому­ нальноївласностІ і цим самим відкри­ ла шлях до передачі об'єктів терито­ ріальній громаді с. Княжичі. Комісія по передачі провела обсте­ ження технічного стану цих об'єктів і встановила, що об'єкти соціальної інфраструктури, що належать СВК імені Щорса, знаходяться в незадо­ вільномутехнічному стані. Із шести во­ дяних сверд110вин працюють чотири,

але вони не можуть забезпечити ста­ більне постачання води, бо водяні ме­ режі мають близько 15 поривів. У за­ недбаному стані знаходиться житло­ вий сектор. Але основна біда -це ка­ налізація. Село буквально плаває в ка­ налізаційних стоках. Княжичі- це єди­ не село в районі, яке має аж три кана­

лізаційні насосні станціі (КНС). Дві з них належать СВК імені Щорса, одна -ВАТ "Факел". КНС, яка належить ВАТ "Факел", потребує ремонту, але зна­ ходиться в робочому стані. Дві КНС, які належать СВК імені Щорса, не пра­ цюють. Вони вщерть заповнені стока­ ми, каналізаційні насоси також затоп­ лені, електрична частина розкрадена.

У зв'язку з тим, що КНС не працює, у підвалах житлових будинків накопичу­ ються стоки і це не дало можливості вчасно подавати тепло в ці будинки. Такий стан об'єктів соціальної сфе­ ри села викликає невдоволення меш­

канців і вони постійно скаржаться в державні установи. Остання колектив­ на скарга була направлена Президен-

туНк аїни. А

ЗАСІДАННІ

сільської ради

28

виконкому

березня

2000

року було прийняте рішення про пе­ редачу на обслуговування об'е;ктів соціальної сфери підприємцю 1.1. Мо­ ренко, котрий працює і проживає на територіі села. Але не було досягнуто згоди щодо передачі ремонтної бази, техніки і коштів на приведення об'єктів до робочого стану. Для вирішення цьо­ го питання виконком сільради створив комісію. Відповідно до статті 7 Закону Украї­ ни "Про передачу об'єктів права дер­ жавної власності та комунальної влас­ ності" об'єкти житлового фонду та соціально-куль турного призначення

передаються разом з майном під­ приємств, що обслуговували ці об'єкти, у тому числі основними фон­ дами, ремонтно-будівельними база­ ми, майстернями, транспортними за­

собами, що визначається комісією. Причому об'єкти передаються в робо­ чому стані.

*

З цього питання виступив перший заступн.ик голови райдержадмініст­ раціі Анатолій Тихонович Косенко. З ВИСТУПУ А. Косенка: - Був час, коли базові господарства

вирішували на селі усі питання, У них були кошти, транспорт, все ... Сьогодні змінилося багато що. Зросла роль сільрад. Але про госоодарства забу­ вати ми не можемо. Іх треба підтри­ мувати, давати можливість розвивати­ ся. Не будемо стримувати й розвиток фермерських господарств: підтриму­ ватимемо ·,х кредитами, іншими засо­ бами. Базові ж господарства мають зайнятися технологіями виробництва різних культур, піднімати тваринницт­ во.

Соціальна сфера колишніх рад­ госпів, колгоспів, які зазнали за ці роки різних перетворень, передається у розпорядження місцевих громад в особі сільських Рад. Так створюється комунальна власність, до якої входять система водопостачання, каналізацій­ не і газове господарство. У вас хороше село. Гарне, зелене. Але скільки сміття на вулицях, і це за 15 хвилин їзди від столиці України!

у

ОБГОВОРЕННІ сільських про­

блем взяв участь і головний са­ нітарний лікар району Віталій Аотемо­ вич Прокопенко. Він звернув увагу на необхідність забезпечення всіх жителів с. Княжичі хорошою питною водою з водопроводу, який необхідно добуду­ вати. Впродовж десятиліть місцеві землі зрошувалися з Бортницької си­ стеми, яка працює на стічних водах Києва. Це призвело до забруднення грунтів і верхніх шарів підземних вод, почастішали випадки кишкових захво­ рювань. Отже, треба терміново орган­ ізувати комунальну службу, яка ізай­ меться цими питаннями.

Л, Вайсфельд· На організацію кому­ нальної служби ми даємо два місяці. Якщо цього не буде зроблено, запи­ туватимемо дуже суворо. Про всі ці проблеми люди мені говорили під час прийому громадян. І про жахливу ка­ налізацію, і про нестачу якісної питної води, і про відключення електрое­ нергіі. Далі Л. Вайсфельд надав слово го­ ловному лікарю. Івану Павловичу Со­

куру, котрий повідомив про будівниц­ тво у Княжичах медичної амбулаторіі. Вона розв'яже деякі питання медич­ ного обслуговування населення Керівник місцевого підприємства ВАТ "Факел", де працюють півтори сотні робітників, Микола Павлович Голубавський повідомив, що вони го­ тові взяти участь у вирішенні спільних проблем, зокрема у становленні кому­ нальної служби Княжич. Л. Вайсфельд: У мене багато запи­ тань щодо опалення багатоповерхових будинків у селі. Як це розуміти: опа­ лювальний сезон почали 26 грудня, за­ кінчили 15 березня. Половина бу­ динків тепла так і не отримала. Вартість опалення теж зависока - 2 гривні 32 копійки за квадратний метр площі. Представник підприємства "Брова­ ритеплокомуненерго" Петро Григоро­ вич Васькович дав слово рЬзібратися з усіма критичними зауваженнями кня­ жичан.

• * *

ЗАКЛЮЧНОМУ слові голова райдер,2Кадміністрації Леонід Аронович ВАИСФЕЛЬД зазначив, що виїзна колегія висвітлила цілий комп­ лекс наболілих проблем, що харак­ терні дnя багатьох сіл району. Адміні­

у

страції доведеться працювати за

складних умов перебудови економіки села. Ад;;ке земельна реформа- на за­ вершальній стадіі, а відповідних зако­

нодавчих актів, перш за все Земель­ ного кодексу, нема й досі. Прикро, що майже всі питання, які порушувалися жителями села, можна

і треба розв'язувати на місці. І дnя цього має бути повна взаємодія між головою сільської ради і керівником СВК імені Щорса. За рішеннями колегі( дана конкретні вказівки. Так, у власність територі­

альній громаді села Княжичі від СВК імені Щорса і ВАТ ~Факел" дnя обслу­ говування об'єктів соціальної інфрас­ труктури

передаються:

пульт для

відкачування каналізаційних стоків, ек­ скаватор, автокран, трактор з приче­

пом, автомобіль-самоскид, зварю­ вальний електричний апарат, верста­ ти - токарний і заточувальний, буді­ вельний двір з устаткуванням. · Отже, літній час треба використати для ремонту каналізаційної системи, яка перебуває у жалюгідному стані, налагодження роботи водяних сверд­ ловин - із шести з них працюють чо­ тири; потребують ремонту каналі­ заційні насоси. Об'єкти соціальної сфери переда­ ють у комунальну власність дві орга­

нізаціі- СВК імені Щорса і ВАТ "Фа­ кел". У процентному відношенні це складає відповідно 65 і 35 відсотків. Пропорційно цим обсягом має бути передана дnя комунальників села і матеріально-технічна база, яка підтри­ мувала ці об'єкти в належному стані. На завершення роботи виїзної ко­ легії Леонід Аоонович Вайсфельп по­ бажав жителям села успіхів у праці і міцного здоров'я. Звіт з роботи виїзної колегіі райдержадміністрації підготувала Галина ПОЛЯКОВА.


... \в·····'о; ~ ~.; - ~ <:•І •.: :_

8.05

N9 35 (9236)

..\.. •...... ··..

ГЛУХИЙ осіннійтуман важко наліг на

жиною. На ній nроходило його дитин­ ство. Віяло терnкими настоями стигло­

nоталася біля печі. Гість розглядав фо­ токартки, що висіли на спнах. -Діти? - дrти, -відказала Катерина,- а ото

го жита, наnоєних сонцем буряків. У

-наш онук.

nам'яті сnлили тихІ прощальні слова дружини: - Андрійку, повертайся ско­ ріше, я ждатиму ..

-А де ж дІти? - ЖивутьІ .. Яринка в колгосnі ферму очолює. Василь кордона nильнує. Цієї миті відкилилися двері. До хати ув­ Ійшла струнка, nишнокоса з шоколад­

Андрій nриїхав у надвечір'я. Од станцїІ nобрів навnрошки вузькою сте­

лотавим nадолиетом сержанта. Здава­ лося, ледь живого. Проте nульс іще відчувався. Піхотинця відnравили в ти­ ловий госnіталь. З ним ніяких доку­ ментів не було. Ось так і загубився в nотайбічному житті безіменний сер­

Але Андрій не nовертався. Тільки ча­ сом у снах nриходив до неї 1 nодовгу розnитував про дІТей. ... Як блакитні ріки, у далину nливли роки. МолоДІ гаї в ліси nовиростали, тракторні nлуги окоnи nереорали. Вже й дорослими стали Василь та Яринка. Роки безжалісно вnлели Катерині у темне волосся сріблясте мереживо nізнього ЛІТа,

жант.

nоклали змор­

аж душно ста­

шки на nривітне

ло .. Подумати, СТІЛЬКИ ЛіТ. А За

nохмурий ранок. На узліссі, nошмато­ ваному вирвами гарматних снаряДІв,

санітари nідібрали nриnорошеного зо­

... Село Дубки урочисто зустрічало з війни воїнів-односельцІв. Накривали столи. Розnашілі жінки. наречені nосе­ ред дворів давали лиха закаблукам. Тільки Катерина в зажурІ стояла край села на узвишші і, мружачи очі льоно­

вої сині, nильно вдивлялася туди, де до­ рога, огинаючи ліс, круто nовертала в

село. Зустрічала демобілізованих, nри­ дивлялася, nереnитувала

..

Злітали дні, місяці, роки ... Якосьод­ ного червневого вечора до двору сол­

датки завітав дід Кирила. - Молодице, листІ - і, nоклавши його на nерелазі, nокавиляв далІ. Жінка хутко розірвала конверт. А серце ось-ось зуnиниться від недоброго nередчуття

• !

;джг·

·-................ .

..

-Андрію, соколе мій! .. Безвісти nро­ пав, nроnавІ ..

Нараз земля хитнулася nід нею, і все

обертом nішло. Ухоnившись цуnко за ворота, вона довго дивилася заслізе­ ними очима на вишневий диск сонця,

що nоволі горнувся до небокраю.

-А може, то nомилка?- думала сол­ датка, не вірячи скуnим рядкам nо­ відомлення.

ЧОЛО. Проте Й

ПОВЕРИЕИИІ

дотеnер ні на хвилинку згасла

Ось знайомий город, що веде до рідної хати. Ух,

не

надІя

діждатися Анд­ рія. Яринка вже й заміж ви-йшла за кол­ госnного механІка Аркадія. Народився син. На честь дідуся нарекли його Анд­ рійком. Василь у nрикарданниках слу­

ку молодої вишеньки, госnодарка у nо­ лумисок рвала ягоди.

- Здрастуй І- nочула в себе за сnи­ ною схвильований голос жІнка.

минуле так і залишалося для нього чи­

.

ний сивиною. - АндріюІ Госnоди, це ти, Андрію,

nовернулася до

Андрія fу1ельника nам'ять. його живуче

живий?! -А я й не вмирав. -То чому ж 14 роКІв мовчав? .. У нас

тіло витримало поєдинок з чорним мо­ роком.

Зелений ексnрес мчав зі Сверд­ ловська, стрімко наближаючись до кінечної станцїІ. Бентежно було на серці. Але про nовернення рідним не

Же ДІТКИ

жІнка,

тримаючи за руку

великі барвінкові очі гос­ тро вnилися в nрибулого .. - Ех, Яринко, зовсІм не nам'ятаєте батька, - з гіркотою nодумав солдат.

·rl

..

- Знаю ... Але всі роки жив у безnа­ м'ятстві!- і nеред очі наnливла біла nа­ Увійшли до госnоди. Дружина кло-

ти болю завчасно.

ва ... 'Гі знали і глибоко шанували коле­ ги по роботі

- працівники культури Броварщини, селищні та сільські голо­

ви, керівники сільськогосподарських

підприємств, молодь району.

Мов електричний струм, рідний nогляд

Надія Миколаївна Заярна народи­ лась 17 квітня 1950 року в селищі Теть­

nолоснув ЇІ.

-Та-а-а-ту!- скрикнула вона на всю хату 1 nавиела на батькІвськІй ши·І. А ВІН мщно захоnив дочку в обійми, тихо заn­ лакав. Розnростерши руки, малюк і собі кинувся до них, обхоnив за ноги, nри­ Мамо, мамочко І Мій дідусь з ВІЙНи nриїхав, nри·Іхав ..

-

Насилу тамуючи хвилювання, nо­ смІхалася Катерина. ...Згасав день. Нічна тиша срІбляс­ тою nарасолькою nавиела над селом.

Десь неподалік у садку озвалася гіта­ ра. І В КОЖНІМ ЗВУЦІ МУЗИКИ, ЩО ЛеТіВ у синювато-nрозору тишу ночі, тремтіли

любов, ніжнІсть і благородство жіночо­ го серця.

лата З ВИСОКИМ ЛІЖКОМ.

давав знати, мовляв, навІщо завдава­

На 52-му році після тяжкої хвороби пішла із життя начальник відцілу куль­ тури Броварської адміністрацїі Заярна Надія Миколаївна - здібний і досвЩ­ чений керівник, щира й доброзичли­

Наблизився. Іх nогляди схрестилися.

nав до них, nромовляючи:

Від несnодІванки nолумисок гуnнув на землю. Катерина рвучко обернулась. Перед нею стояв солдат, геть вибіле­

оживав, силкувався nригадати щось. Та

14 років

Але

якою вона буде? Стояв лиnне-

як nобіля хати у садку, нагнувши плач­

А на УралІ в госnіталі ще й досі то­ чився двобій за життя сержанта. Він

Лише через

зустрІч.

вий вечІр, як усміх дівочий- тихий і теnлий ... Уздрів.

жив.

стим аркушем паnеру

хвилину

ним лицем

хлоnчика.

~----------------------------~ RAМ'RTI ТОВАРИША

Андрій БАБИЧ.

м. Бровари.

ково Кашинського району Тверської області. Після закінчення середньої школи в м. Черняхів Житомирської об­ ласті працювала старшою важатою в

школі

N! 2 м.Черняхів. У 1969 році всту­

пила до Калінінградського державного університету, але на тре­

тьому курсі в зв'язку з сімейними обставинами змушена була за­ лишити навчання в ВУЗі. Будучи дружиною офіцера Збройних Сил, працювала на різних посадах за місцем служби чоловіка. Працю­ вала, виховуючи двох доньок. Але тяга до знань, здобуття вищої освіти не покидала їі. І в 1985 році вона вступає до Київського Державного інституту культури, який закінчила в 1990 році. З липня 1985 року проживала в м.Бровари. Працювала в Бро­ варському філіалі обласного університету марксизму- ленінізму, в товаристві "Знання". У вересні 1993 року почала працювати методистом Броварсь­ кого районного Будинку культури, а лютому 1990 року очолила районний відділ культури.

За сумлінну працю, вагомий особистий внесок у розвиток куль­ тури району в 1999 році була відзначена Подякою Центрального комітету профспілки працівників культури України та Дипломом Управління культури Київської обласної державної адміністраціі. Не хочеться вірити, що невблаганна смерть забрала великого життєлюба, добру, чуйну, доброзичливу людину.

:Вітаємо J 60-ріUям!

Броварська міська рада ветеранів

Броварського виробничого

війни, праці і Збройних Сил сердечно вітає всіх ветеранів нашого міста з 56-ю річницею Великої Перемоги над фашизмом.

управління з експлуатації та ремонту житлового фонду щиро вітає головного енергетика

Світла пам'ять про Надію Миколаївну Заярну назавжди збере­

Юрія Петровича Цибу з ювілейною датою від дня народження!

Ваш zероїчпий подвиz у боях за Бвтьківщипу буде жити вічпо, а блаzородпе людство завжди буже в пеоплатпому борzу перед Вами.

Бажаємо Вам міцпоzо здоров'я, благополуччя в

Хай по Ваших дороzах

домі і сім"і, щастя, довzих років життя.

ne

жеться в наших серцях.

Голова Броварскої районної державної адміністрації Л.А.

Вайсфельд, голова Броварської районної ради Л. В. Слобо­ дянюк, перший застуnникголови Броварської райдержад­ міністрації А.Т. Косенко, заступник голови Броварської ра­ йонної ради Г.Ф. Шурига, заступники голови Броварська·;·

ходять

тривоzи,

І лихо

ne

стапе па Вашім путі.

райдержадміністрації: В.М. Дмитриченко, С.І. Лукаше Л.М. Кожуховська, начальники уnравлінь, відділів райдерж­ адміністрації, районна рада, селищні та сільські голови, ке­ рівники nідприємств, установ та організацій району.

Хай щастя і радість, любов і падія

Супутником будуть у Вашім життя!

3

повагою

-

колектив управління.

6 травня зуnинилося серце надзвичайно добро'!, гарно'І. лагідна·! людини,

24 травня 2001

року проводяться повторні прилюдні торги з реалізаціІ арештованого нерухомого майна: незавершеного будівництва житлового будинку (54% готов­ ності) та господарських будівель, що знаходиться: Бровар­

талановитого сnеціалІста, колишнього начальника уnравління культури Бро­

варська·І райдержадмінІстрацїІЗаярна·І НадіІ МикоmіІвни. Світла nам'ять про

неї назавжди збережеться в серцях nрацІвників культури. Висловлюємо гли­ боке сnівчуття рідним nокійна'!. ПрацІвники районного відділу культури.

ський район, с. Красилівка, вул. Л.Українки, 61-а (загаль­ на площа незавершеного будівництва будівель - 73,54 кв.м). Стартова ціна Інші дані про об'єкт невідомі.

Євгена Анатолійовича Корнійка

внесків - З дні до дати проведення прилюдних торгів. Оз­ найомитись з майном можна через організатора прилюд­ них торгів з 9.00 до 17.00. Організатор прилюдних торгів: СДП "Укрспец'юст", м.Київ, вул. М. Коцюбинського, 12, кімн. З 14. Довідки за телефоном: 4-11· 76 в м.Бровари.

з Днем народження!

Бажаємо козацькоzо здоров'я, енерzії. завзяття, сі.мейноzо щастя, всілякихzараздів і, зокрема, на

службовій ниві.

Нехай тобі, Євzене, таланить на вірних друзів та добрих людей!

14 травня 2001 року з 13-і до 14-і години відбудеться "гаряча лінія", під час якої одночасно можна буде звернутИ­

6ppj!~pcQ<:a ••·Районна Державна .адмінJсtраЦІ~. оrqлошуе

ti.4.

ся за вказаними телефонами до заступника міського голови, керівників навчальних закладів міста з питань закінчення на­ вчального року та оздоровлення дітей.

~~ІЩЕННS1'ВАКАІіТН(){ПОСАД&;1 ~асс

тупника наsальJ-!~~а відділу ..освіти •. •::~.•. 05 травня п() ()5 червHf!.. 2QQ1 року; < < · · •·•· · · ···• ·•·· ·. ·..••..... ·· .

Троценка Василя Миколайовича, заступника міського голови

КваліФікаційні вимоги: вища освіта відповідного спря­

-

Скриnчен ка Миколи Олексійовича, начальника відділу у спра­

ціаліста, стаж роботи за фахом

вах захисту населення від наслЩків аварїі на ЧАЕС- 5-32-35. Загуменного Миколи Васильовича, начальника відділу у спра­ вах сім'ї та молоді - 6-19-00. Гончаренка Олександра Степановича, начальника служби у спра­ вах неповнолітніх - 4-02-95. Шелеста Олексія Івановича, начальника міського відділу освіти

років.

Документи подавати за адресою: м.Бровари, вул. Гагарі­

на,

15,

райдержадміністрація, каб.228, тел.:

5-34-33.

!3f.1KQHкOM І')роварської міськоїрар.й· оrо,юшуєКОНКУРС

НА ЗАМІЩЕННЯ 2АКАНТНОУПОСАДИ·:Щвідуючого ад­

Рога Володимира Васильовича, директора школи N! 1 - 4·04-68. Теплюк Антоніни Яківни, директора школи N!2- 5-40-55. Коби Миколи Григоровича, директора школи N!З- 6-94-77. Козленко Ольги Максимівни, директора гімназїіім. С.І. Олійника

Вимоги: громадянин України, освіта вища, вік - до 45 років, стаж роботи- не менше трьох років. Заяви подавати не пізніше В червня 2001 року за адресою: м. Бровари, вул. Гагаріна, 15. Тел. для довідок: 5-З2-ЗЗ.

- 9-74-96. Мажуги Олександра Віталійовича, директора школи

N!5 -

5-02-22. Редька Сергія Івановича, директора школи N!б-

4-21-63. Скорба Юрія Миколайовича, директора школи N!7- 5-22-33. Руденка Володимира Володимировича -директора школи N!8, - 5-20-34. Коренькава Миколи Григоровича, директора школи N!9 5-30-90. Бакала Сергія Миколайовича, директора школи N!10- 5-61-28.

Рf'ІРІОШ)'ЄІ'6~·!(t;ІН/СУРС.ЩОДО ІІРІІ,ІІІІ.ІІ.ННJІ. НОІІіі3'1JУДОВ.ІІ.НОFО.ЖИТЛ.ІІ.. Вимоги: дві однокімнатні та одна двохкімнатна кварти-

ри в будинках сучасного планування в межах м. Бровари.

2001

борця за відродження і утвердження високої духовності і культури саме че­ рез народну творчість, аматорство. Цим вона і жила. До останньо'І митІ nро­

nонувала ряд Інщіати в, мудрих nорад. Ми щиро співчуваємо близьким nо­ кійна'!, залишаючи світлу nам'ять про тендітну 1 таку сильну духом НаДІю МиколаХану Заярну ..

Колектив Броварської цен,ралізованої бібліотечна·І системи глибоко су­ мує з nриводу nередчасна·І смертІ колишнього начальника вІддІлу культури райдержадмІністрацїІЗаярноІ НадїІ МиколаІвни 1 висловлює щире сnівчуття рІДНИМ ПОКІЙНОЇ.

9

травня, у День Перемоги, минає

40

днІв світла·І

nам'ятІ Бориса ОлексійовичаДЯТЛОВА-ветерана Ве­ ликої Вітчизняна'! війни, котрий перенІс 900 трагічних блокадних днів Ленінграда, возив льодовою дорогою життя nродукти для голодуючого населення, рятуючи

його від смерті. Борис ОлексІйович nонад 20 роКІВ nра­ цював у Броварському РВВС, був добрим, nорядним, безкорисливим ... Більше турбувався про інших, аніж

про себе.Та нееблаганнІ хвороба і смерть забрали до­ рогу нам людину: хорошого сім'янина і батька. Світла nам'ять про тебе, рІдний. назавжди залишиться в на­ У безутішній

Щиро сnІвчуваю настоятелю церкви Св. АnостолІв Петра 1 Павла nрото­ - смерті його батька священика церкви Св. Аnостолів Петра і Павла митрофорного nрото­ ієрею Олександру ЛЕВЧУКУ з nриводу неnоnравна·І втрати

ієрея Володимира ЛЕВЧУКА. Його світлий образ назавжди залишиться в nам'яті вдячних мирян.

-5-14-81.

мініс;тр<!'Щвно,rосподарсьJ<им відцілом.

Продавець - юридична особа. Термін конкурсу- до 23 травня

(донедавна завідуюча районним вІдділом культури). Не стало не лише висо­ кокваліфікованого фахівця, життєрадісно'! молода·І жінки, а й nолум'яного

ших серцях.

5-32-48.

мування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спе­

5

Районна координаційна рада nрофсnілок Броварщини з глибоким сумом сnрийняла важку звістку про те, що з життя nішла Заярна Надія Микола·Івна

Стягvвач - Москаленко Наталя Іванівна, с.Требухів, вул. Шорса,б. Боржник - Москаленко Дмитро Іванович, с.Кра­ силівка, вул.Кірова, 28 Реєстраційний внесок- 17 грн. Гарантійний внесок- 5% стартової ціни, вноситься на реквізити СДП "Укрспец'юст" МІО в АКБ "Правекс-Банк", м.Київ, р/р 2600600001959, МФО 321983, Код ЗКПО 30551713. Остаточний розрахунок про­ тягом 10-и банківських днів після проведення прилюдних торгів. Кінцевий термін прийняття заяв та сплати грошових

державтоінспектора старшого лейтенанта міліції

КОН~рС

- 142,5 кв.м., госп. 23902 грн. 80 коп.

Народний депутат Украіни- Олексій ІЩЕНКО.

Броварська міська рада та ЇІ виконавчий комітет сумують з nриводу емер 'Ті священика храму Святих Аnостолів Петра і Павла- Володимира Петровича

Левчука та висловлюють щире сnівчуття рідним і близьким nокійного. Генеральний директор ТОВ "Броварський домобудІвний комбінат "Мер­ курій" Володимир Іванович БІЛИК, колектив товариства висловлюють сnІВчут­

тя рідним та близьким настоятеля церкви Св. АnостолІв Петра та Павла nро­ тоІєрею Олександру ЛЕВЧУКУ з nриводу смер1і його батька священика цер­ кви Св. АnостолІв Петра та Павла митрофорного nротоієрея Володимира

ЛЕВЧУКА.

Колектив навчально-виробничого центру творчості молоді глибоко сумує в зв'язку з nередчасною смертю Романовсько·І Ніни Василівни і висловлює

року.

щире сnІвчуття '11 дочці- директору центру Ткачук Ірині Олександрівні, рІдним

Звертатися письмово за адресою: м.Бровари, вул. Гагаріна, 15, райдержадміністрація. Тел.: 5-20-03.

і!! ЗАТ Фірма "Старослов'янська" повЩомляє про свою піквЩацію. Претензіі пред'явля111 протягом строку, обумовленого законодавством Украіни.

НАСТУnНИЙ НОМЕР ГАJЕТИ ВИЙДЕ 16 TPABHJI

школи

ВіддІЛ освіти, рада директорів, рада nроофсnілки nрацівників освіти вис­

А N2061023, видане середньою школою N29 на ім'я ЮРЕНКОВОЇ Юліі Юрі1вни, вважати

ловлюють глибоке сnівчуття директору НВЦТМ Ткачук Ірині ОлександрІВНІ з nриводу nередчасної смерті ЇІ. матері Романовська·! Ніни Василівни.

"НОВЕ

ЖИТТЯ"­ міської rna

Броварськuх

рм, раuонноїАqІж;іІВfюї~'ІініспІра,uії.

СПІВЗАСНОВНИКИ·

paAu, раuонна

АержаАмінісmрація.

Свідоцтво про державну

реєстрацію Кі N 259 від 10. 12. 1997р. іНАекс 61285

Втрачене

свідоцтво

про

закінчення

неповної

середньої

недійсним.

АДРЕСА:

07400,

Кuівська обл., м. Броварu,

бульв. НезалежносmІ,

2.

~ РеАакmор: 4-03-76. Засmупнuк реАакmора: 4-21-34.

колекmuв

реАакції raзemu, Броварські міська і раіюнна

~

ВіААілu: і

соціальнuх

сільського госnаАарства numaнь,

лuсmів

бухгалтерія; npuuoм оголошень

і

4-02-92;

масової poбomu

nромuсловосmі

4-04-81;

4·23-26.

+ Редакція не завжди поділяє позицію авторів. + За точність викладених фактів відповідає автор. + Листування з читачами - на сторінках zазєти. +

За зміст реклами відповідальність несе рекламодавєц~>.

і близьким.

Обсяг

t:..рук oфcemнuu. І Арукованuu аркуш.

ВіАдруковано в ЗАТ "БРОВАРСЬКА ~РУКАРНЯ" уnравління у сnравах

ma

npecu

інформаuії Кuївської

облАержаАМінісmрації.

Зам. Тираж

1913

2500

прим.

.,

#35 2001  
#35 2001  
Advertisement