Page 1

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАІН, €ДНАЯТЕСЯ!

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО КОМІТЕТУ Мlс.ько' І РАйОННОI РАД НАРОДНИХ Газета виходить з

квітня

17

1937

*

року

*

35 (7322)

,N'Q

КОМ У НІС ТИЧ Н О І ПАРТ І' УКРАІНИ, ДЕПУТАТІВ КИ'ВСЬКОІ ОБ.ПАСТІ

*

Середа, 4 березня 1987 року

РОКУ П'ІТИРІЧКІ­ НАТХНЕННУ ПРАЦЮ!

Ціна З' коп.

",yrOMY 3'їЗДУ ІтРС-

В ЖИТТЯ

ПЕРША ТИ'СЯЧА ТОНН Астрахань. Першу продукцію газопереробного

І------ВІСТІ ІЗ ЗАВОДУ ПОРОШКОВОІ МЕТАЛУРгІI------

заводу

СЛОВО І ДІЛО ІНІЦІА ТОРІВ Не збавляючи темпів, трудиться з початку року бригада- спікальників вер­ тикально - прохідних печей ~exy N2 5 заводу

порошкової

60-річчя на

А.

Радянської

Т.

України,

лютий

рахунок

тут

імені

очол'юва­

з

першого

тонн

продукції

майже на 129 тисяч карбованців. Про­ дуктивність праці досягла 119,5 процен­ та. Робітники постійно дбають про !Ікість виробів, тому вся продукція

Т.

на Астраханському родо­ вищі. До кінця року нове підприємство

тому

першість

по

п'ятиденках

за

рит­

У індивідуальному

мічну здачу продукції. На підприємст8і дедалі чіткіше простежується курс на якість і ритмічність основні кри­ терії перебудови. КолеКТИ8И бригад змагаються ' за ЗІ,ання «Бригада відмінної якості». Йо­ го здобули шліфувальники цеху N2 З, очолювані В. І. Буглаком, слюсарі ме­ ханоскладальних робіт цеху N2 4 А. М.

ЗВАРЮВАННЯ БЕЗ ЕЛ ЕКТРОДІВ Сімферополь.

цеху

році

П'ЯТИ Р іЧ1(ип о;{ати

х

державі 13550 нини,

то н сви-

колектив

ра, госпу-

комбінату сКаЛlfТЯНСЬкий. імені 50-річчю СРСР

добився першого успіху. Він на честь XVIII з'їзду

профспілок СРСР достро-

ково виконав мІсяців.

2008 тонн

план двох

змаганні звання

апаратів почався

цеху N2 2 Л.

шліфувальник

О. ,

При

завданні

калитянці на

r.

Дарницький м'ясокомбінат вJдправили 2344 тонни

свинини, з них 336 тонн В' рахYlНОК березня.

Досягнутий

результат

праці всіх радгоспу.

успіх

наполегливої

трудівників Справжніми

А. Д. Верпека, і

орденом

Трудового Червоного Пра-

пора, і кавалер ордена Жовтневої Революції та ()рдена «Знак Пошани. Г. О. Вет,калова. ВQНИ до-

дотримання

ГОЛів

1800 в

роботі,

операторами

всіх зоотехнічних, ветеринарних вимог забезпечу-

у

255-260

Багато вміння і винахІдливості у своїй праЦі

opД.~.HOM .Знак ПОl.!!ани.,

по

1I

Херсон. Не водному, як

звичайно,

а

в

трьох

11

варіантах розроблено і за· тверджено

правління

бороб. го

на

засіданні

колгоспу

.Хлі­

НижньОСірогозько­

району

плаlН

весняних

ст.ають

відатиме вам,

той,

який

вІДпо­

погодним

запасам вологи.

сприятливих

масиви

ПРOCQМ,

Пои

снення.

обставинах

ранньої весни більші пло­ щі засіють ячменем, в ін-

ПІд

кукурудзою,

сорго.

Для

кожного

варіанту

підготовлено кадри

нізаторів,

Торік радгосп димерський» цехаву

технічні

на

автобус

з'явився

вулицях Сімферопол~.

Це пересувний raгазин.

салон

овочевий

Пасажирський

переобладнанопІд

торговельний зал,. де встас

лажІ з набором

товарів.

Більш як три тонни їх може прийняти· .на борт. екіпаж

магазину

перед

тим, як вирушить у рейс.

Зупинки

'роблят~ біля

підприємств.

.овочевих

де

36

також

до

11

11

нових мікрораЙонів і заВО-11

дів на околицях міста.

I1

(РАТАУ). ~

друга

до

черга'

ладу.

якого

керів­

мають

доступ

ЦІннос-

чекову

взаєморозрахун­

Переваги її Так,

завдяки

-

оче-

колектив

дбайливому гос­

подарюванню

номити

29

фОf-ЩУ

передач

зумів зеко­

система

зарплати.

рює

В раДГОСІІі ро­

биться вое для того, щоб авто­

1 . механізатори, і

працювали

по-новому.

тисяч карбо-

Г. ІВАНОВ.

не

тільки

Такий,

приско­

їх виготовлеННJI,

економить чимало

а й

м~талу.

МОНТАЖ­ БЛОКОВИМ

взаєморозра­

транrnортники

які зійшли

зальних верстатів.

спосіб

хунків не спрацювала ли­ ше в двох підрозділах ....., автогаражі та тракторно-

му парку.

кар'єр­

з пресів, а .не з металорі­

у минулому роЦі чеко­ ва

ст~ла

складаннЯ

них самоскидів надійшли

тів було виділено на пре­ міювання тепличників.

Впроваджено

видні.

ванців

з'а­

штампів,

На

коробок

управлін­

господар­

матеріальни"

МЕТОДОМ МажейкJIЙ

(Литовська

РСР). у новий етап робіт вступила

ударна

п'ятирічки

-

будова

нафтопере­

робний

завод.

монтаж

третього

Почато техноло­

гічного комплексу по гли­

АСОРТИМЕНТ СТАВ ШИРШИМ ЖнТ()мнр. МехаНізувати

Маршрути і. багато

автобус!в~ бу-

прокладено

яких

ків.

- ----------------------------------------------------1111 II МАГАЗИН НА КОЛЕСАХ 1I 11 СіМферополь. Незвиновлено прилавки й сте­ прОXlІдних Промислових 11

чайний

систему

систему

11

знаходять

Майже половину цих кош­

меха- ІІ бригади З'акритого грунту

(РАТАУ).

Рахівненко,

на

підрозділів,

ники

до

«Велино­

перейшов

ня. Створено

11

матеріально-І: засоби. 1I

.в.

За чековою системою ських

11

.

КоваЛЬ'СЬі{ОГО важких

перші деталі,

11 1I 1I 1I

ЗДіЙ-11

о

броварчан.

Фото М. CeМUHoгa.

шому ви~ад!(у розширять:: тей.

умо-

вив'язує

дукцІя воду

На зні,ику: О. В. РАХІВНЕНКО.

1I

А. ФЕДОРЕНКО. 11

які

схвалення у багатьох

молоді тварини щодня на- 1I бирають у живій вазі по І: 400 і 6lльше грамів. Це 11 значно перевищує плано- 11

ВАа~СТРІЧ

польових робіт. А викори­

~Мрія» l(лавдієвської фабрики ~lндтрикотаж». Вироби на

передової тех-І.

І . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .• • • • • • • • 11

ВЕСВ)

Справжнім майстром своєї справи називають' Ольгу

замовлення,

об­

(MiHCf>.Ka

ласть), Поліпшила комп­ лектацію конвейєрів Біл'О­ руського об'єднання по виробництву великован­ тажних автомобілів про-

обов'язни, добивається ва-ІІ Василівну Рахівненко, в'язальницю міського ательє

вий приріст.

.Аврора •.

Жодlно

Сумлінно виконує свої іІ

гомих результатів і опера-ІІ тор Г. І. ФеДірко. Вона І:

агрега­

ТЕХНОООГl€Ю

що більше запланованого І:

роботі

разІв

ЗА ПРОГРЕСИВНОЮ

грамів,ll

приросту.

практ~Ці

високу металів,

зварювальних

крейсера

від одного до 26 днів іІІ не до- 1I пустити падежу. Тварини І: у них добре ростуть, що- 1I дня .набирають у живій 1I

нологіl сприяє тому, що 11

та 11 ПОдРуга

РСР,

I1

віком 11

все роблять, щоб

вазі.nо

'п'ять-ш1Сть

ки

1I

мів.

вазі по 600 і більше гра-

член

Компартії

поросят

зва­

техН'Оло­

тів успішно склали «екза­ мен. при реС'l'аврації

11

М. Д. Центило. Вони до-

ГЛЯlДають

Нова

ми традИЦіЙНі електроди. Перші два дослідних зраз­

11 11 11

пильнує за пор'осятами 11 від 26 до 106-денного ві- І. ку. Запровадження нею на ІІІ

вия:вляють оператори цеху відтворення Т. М. Заморей, яка нагрроджена

обкоl\Q'

елек­

збільшує продуктивність праЦі, робить непотрібни­

6УЛЬВIНСЬКИА.

ють добрі результати. Кожна тварина у їх групах щодня набирає у живій

майстрами відГоДівлі свиней зарекомендували себе лауреат Державної

премії Української

на

гія забезпечує якість з'єднання

Кравець та інші.

СтараННіСТЬ

для

КОflтактного

рювання.

цеху N!! З

Г. 'В. АJ<ішкін, токар цеху N2 4 В.В. Бу­ фрезерувальник цеху N!! 7 О. О.

глядають по

зварю~

методом

пресувальниця

зюн,

свиней.

автоматові

Гусєв,

Завадська,

Леніна

вальному

тром'ашинобудіmюму за­ воді. Новинка працює за

Ш(ий нагороджений орде-

'ном

новому

«Відмінник якості» вибороли 25 завод­ чан. Серед них печ?вий цеху N2 1 В. С.

ПЕРШІ УСПІХИ ВІДГОДІВЕЛЬНИНІВ 'УкраїНИ

Секунда

потрібна

з'єднгння двох металевих деталей у моноліт. Пр'О­ мисловий випуск таких

N2

І.

Давши сл()во у ДP~ГOMY

поставить

споживачам більше міль­ йона тонн цінного добри-

ВОЛОWИНЕНКО.

,Осиповича, електроерозіоністи ~:1 Ю. д. Мінковського.

одержаного первен­

цем газохімічної індустрН

ДЕВІЗ-РИТМІЧНІСТЬ І ЯКІСТЬ КолеКТИ8 цеху N2 1 заводу порошко80Ї металургії двічі 8иборював у лю­

спожи­

високоякісного про­

дукту,

у січні добився почесного звання «Бригада відмінної якості», уже випе­ реджає графік на Зtt дні. Загальна су­ ма надпланової продукції наближаЄТI ся до обумовленої у соціалістичному зобов'язанні 650 тисяч' і стано­ вить 471,4 тисячі І<арбованців.

на понадплано,

заПИСеНО

ВТК

елементарну

відправлено

вачам. Залізничний состав вмістив більше тисячі

Колектив-ініціатор патріотичного почину-завдання двох років п'ятирічки ви­ конати до 70-річчя Великого Жовтня­

Тарасовим.

За січень вий

металургії

здана контролерам пред' явленн я.

сірку

рацій ня

трудомістких опе-

на базах

агропрому

УН'llверсальні

постачан­

допоможуть

козлові

кра­

ни, серійний випуск яких ПОЧ<і1'О'У виробничому оо'·

ЄДHaНlНi (, Коростеньсіль­ будіндустрІя,>. ці механіз­ ми можуть переміщати вантажі вагою до двадця­ ти

тонн,

кількох

працювати

технологічних

в

ре-

{)Іокій

переробці

Лише

за

змонтовано

Ущільнити

кілька два

годин

реактори.

час допомогло

впровадження методу.

нафти.

блокового

складання

устат­

кування.

ЖИlмах.

(РАТАУ).

(ТАРС-РАТАУ).


2

*

сmoр.

березня

4

ро"у

1987

о в Е

••••••••••••••"

•••••••••••••••••••••••••• _ •••••••••••••••••••••

Ж И Т Т я-

НА ВАХТІ

П'ЯТИРІЧКИ

З'ЇЗДУ КОМСОМОЛУ ПРИСВЯЧЕНО Завтра

починас

С80Ю

роботу XXV з'їзд ком­ сомолу України. Шіст" делегатів

предстаВЛІІ­

прийому до лав ВЛКСМ, що значно сприяє поліп­ шенню індивідуального під­ ходу' до

у

ком­

на

молію Про

6.роварщини. те, ІІК зустріч ас

Однією з сфер діяльно­ сті комсомолу є виховання

Haworo

у молоді свідомого став­ лення до праці, збільшен­ ня її особистого внеску у розвито'к економіки міста і району. З приємністю можна відзначити, що у ба­

його

комсо­

молод..

району, редакціll попро­ сила розповісти делегата з'їзду, nepworo секретарІІ міС"ккому комсомолу К. ВОРУШИ­ ЛІНА.

сомол.

гатьох

організаціях

у

аван­

соціалістичного

зма­

Гідний дарунок ХХ з'їзду

гання ідуть комсомольсько­ колективи (КМК). Торік у складі 204 КМК трудилося 3200 чоловік. більшість їх справилася

ВЛКСМ готують комсомоль­ сько - молодіжні колекти­

гарді

Мииув з'їзду

рік

після

КПРС.

впевненістю

ХХУІІ

Сьогодні можна

з гово­

рити, . ЩО В роб.оті комсо­ мольських організацій ра­ йону стало бі(lьше конк­ peTt!OCTi. Змістовно живуть і

вступаючих

тимут ..

н"ому

ударно

трудяться

комсо­

з

плановими

першого ки,

будування імені. ХХУІ з'їз­ КПРС, Київської птахо­ фабрики, радгоспу «Гого­ лівський». Тут помітно ви­

значимих почин ів. СЛЮСІІ­ рі - СКЛllдальники заводу IІлюмінієвих будівельних

дитячого ду

верхнього

трикотажу,

торговельного

заво­

ду

ріс авторитет комсомольсь­ ких

організацій,

їх

здат­

ність відстоювати інтереси молоді. У багатьох пер­ винних організаціях актив­ но

використовується

остаточного

право

вирішення

ГІІТО

ціКIІВИХ,

заводу

дитячого

трико­

тажу, магазину «Книги» рай­

споживспілки,

' зви­

машино­

фабрики

верхнього

п'ятиріч­

зразки

пресувальників

IІлюмінієвих будконструк­ цій, - в'язальниць фабрики

завданнями

року ХІІ

показала

ви

залися

план

які

зобов'я­

чотирьох

міся­

ців виконати до дня від­ криття з'їзду. у цілому ж 40 КМК взя­ ли підвищені соцзобов'я­ ЗІІННЯ НІІ честь ХХ з'їзду

соціllЛЬНО

ВЛКСМ.

конструкцій, де бригади­ ром Г. Вітрик, групкомсор­ гом В. ЩОКІІ, Зllпропонува­ ли віДПРIІЦЮВIІТИ у фонд ліквідації аварії на Чорно­ бильській АЕС один день. КМК ':'Р~СУllІльників зав 0-

казник

по

ками

Високими

вони

зд"бут­

готуються

зуст­

ріти 70-річчя Великого Жовтня. Серед КМК міста було ор­ ГlІнізовано соцзмаганн я за НІІЙВИЩУ продуктивність ПРllці. ВНllслідок цього по-

продуктивності

молоддю впроваджено

Воркута

у

АРСР) .

праці у цих колективах зріс на 10 процентів. Сім комсо­ мольсько-молодіжних беруть участь у виробництві това­

виробництво

рів зі Знаком якості. Значне місце відводить-

і змістовно про­ водять комсомольці своє дозвілля. Уже традиційни­

ся

змаганню

ПРІІЦЮВІІТИ

за

з

з

сумарним

право

ми

є

фор­

ми органіЗllції і dплати ПРllці. Третина КМК, напри­

нього

клад, працює за бригад­ ним підрядом. Прискорення науковотехнічного прогр е с у залежить і від творчої ак­ тивності молоді. Торік У нас праЦЮВIІЛО 12 комп­

і

ТВОр'чих

них

колективів

ми

впроваджено

молодіж­

(КТМК). у

карбо­

спортив­

них змагань на заводі пластмас, чудові вечори відпочинку ОРГlІнізовують цехові комсомольські орга­ нізації на' фllбри,ці верх­

100 комсомольців. Впровад­

лексних

проведення

Ни­

вироб­

ництво 32 розробки з еко­ номічним ефектом понад 45,3 тисячі карбованців . У місті створеНIІ і працює Рllда молодих спеЦіалістів. Щороку проводяться кон­ курси НІІ звання «Кращий раціоналізатор», молодий «Кращий молодий спеціа­ ліст», «КРІІЩИЙ КТМК». Лише у минулому році

дитячого

на

хороших

тисячу

кими

в

пере·

шахтарями.

ПЛАВАННЯ! Миколаїв. З випе­ редженням графІка на два тижнІ корабели за­ воду . ІменІ 61 комуна­

справ на

шкільної' комсомо­ лії. 70 комсомолок Плос­ ківської середньої школи обслуговують на фермі 150 телят. Доглядають молод­ няк комсомольці Бобриць­ кої середньої ШКОЛIlf. Ви­ рощують , на шкільній фер­ мі телят учні Семиполків­ ської середньої школи. Зараз комсомолія Бро­

форм

тонн

ЩАСЛИВОГО

рахунку

варщини

у

трикотажу.

«Контакт».

Багат.о

(Номl

Найвищого

вершує попередній, встановлений кузбась·

Користується популярністю клуб молодих спеціаліс­

тів

.

вугІльнІй промисловос­ тІ країни добового ви­ добутку вугІлля ~ 15 тисяч тонн добилась ді.ll,НИЦЯ Миколи Кня· ЗЬ!-іuва на Заполярній шахтІ «ВолгашорскаЯ:і>. Новий рекорд майже

економічним

ванців. Цікаво

клеймом

прогресивні

розробок

214

ефектом 253 тисячі

«Комсомольська гаранті я якості». Сьогодні. на само­ контролі трудиться більше жуютьс.

миру.

. молодіжні

тяжної ПРllці. Саме в ком­ сомольсько - молодіжних БРИГІІДІІХ народилося ба­

мольці

ду порошкової меТllлургії (бригадирІ. Рачинський, груп комсорг Л. Мазур) зо­ бов'язалися річний план завершити до 68-ї річниці з дня народження Ленін­ ського комсомолу. Комсо­ мольсько - молодіжний ко­ лектив Київської птаХОфllб­ рики (бригадир Ю. бокал, групкомсорг О. Біленко) перший робочий день 1987 року відпрацювали у Фонд

НАйВИЩА В ГАЛУЗІ

пошуках

роботи.

ра

спустили

на

воду

трансрортний рефрижератор 4Бухта УЛИСС:і>. Успіх забезпе­ чили бригадна форма організації працІ, фор­ мування

корпусу

з

ук­

рупнених блокІв. Пла­ вучий холодильник во­ дотоннажнІстю 9,5 ти­

нових

Імпульс

творчого піднесення її, безперечно, дасть ХХУ з'їзд комсомолу України,

сячі

тонн

для

фруктІв,

який стане значною віхою в житті молоді республіки.

призначено

перевезень

ших

риби,

овочІв

та

Ін­

продуктІв,

швидко

якІ

псуються.

(РАТАУ).

ПРАВОФЛАНГОВ/

м ОРОЗНОГО

ЗМАГАННЯ

го

ранку

дова бригада ся

за

суБОТНЬ,?­ наша

відправила­

кІлькома

культурно

реи-

адресами

-спортивного

комплексу міста. Ставило­ ся за

мету

на

власні

очІ

побачити, наскІльки ефек­ тивно

використовуються

площі споруд, якІ не тіль­ ки

повинні

прикрашати

Бровари, а й покликані в дусІ вимог ХХУІІ з'їзду КПРС задовольня'!'и по­ треби населення у куль­ турно-оовітнlй

та

тивно-масовІй

роботІ.

Одним

з

спор­

останніх

фІлІал навпроти кІнотеат­ ру 4ПрометеЙ». Читаль­ ний зал зустрів тишею. Напевно, тому, що діти

взагалІ

уроки

органІзовує

приходять дорослІ

тверезості,

тематичні

працюва­

Заслуговує уваги до­ свід, який накопичено у будинку культури заводу «Торгмаш». Сюди охоче

були в шнолl. До того ж і .робоча субота. Колектив бібліотеки проводить ве­ чори,

повинен

ти з 11-ї години.

ви­

ставки книг. Якраз нещо­ давно ВіДбувся веЧір в

І дІти.

дорІжках

І

три

оо'єднання за

:-ю

'1 " .'І ()"іК

1:;

Нагато

юнацьких

.

став

спортивних

-

Це не межа, у

розмові

за­

дирек­

тор манежу В. М. Роко­ ссуєв. На жаль, немає в нас інструкторів. які б

Знають і поважають на заводі с:Торгмаш» імені Х Х V І з'їзду КПРС слюсаря-електрика Володимира Тихоновича Губського. Шану і авторитет він здобув перш за все са.човідданою працею. Відремонтовані ним вантажоnідйомні механізми заслуговують, хорошої оцінки тих, хто на них працює.

як

правило,

вели до

кl'НЦЯ

Удовиченка.

і

економІчнІсть

головні достоїнства

гумових

в

плит,

експлуатації якІ

почав

-

випус­

ня в багатьох господарствах Ворошиловградської області. Пориста гігІєнічна гумова підстилка, яка не піддається псуванню від вологи І стічних вод, виявилася

незамінним

гумова

'матеріалом

підлога

нІж дерев'яна, але завдяки строку

експлуатації та

бометрів вально

ділової

наступного

для. ремонту

обходиться дорожче,

майже втроє БІльшому

економії десяткІв

деревини

тисяч ку­

окупається вона бук­

року.

Кор. РАТАУ.

питан­

З мо

плану,

зокрема

покрІвля.

балкону за

спостерігає­

тренуванням

спорт­

важкою

долають

У '.

атлетикою,

перешкоди.

спортивному

комп­

лексІ «Мєта.1УРГ:і> з ранку вже

провели

тре·

нування,

набралися

дьорості

кілька

ба·

груп

з

І О. L. lIyuII;iIla. дати з'явилася і

на

виставка

;~a цi~ :'l тематич­

І(С

'ІН

тися.

книг.! У пла­

:llа:1О')

Якщо

активістів

-

ти

басейнІ

вік.

Але

комплексу

500-600

чоло­

недаремно,

ма­

буть, адмінІстрація басей­ ну

пропонує

всім бажаю·

чим !11ридбати мІсячнІ або­ нементи

на

плавального резерви

для

вlдвlдування

басейну­ цього

є.

Не так давно прийняла читачІв мІська БІБлІотека·

приміщення

К.1У­

а ремонт

роботу

з

затя­

підлІт­

N2

І,

де

створено

беремося

судити

цих

пропа­

ж

це

в

ці

вихІднІ,

ревірки,

на

. масові

час

пе­

заходи

не

ступа.1И

заВідуюча

КомсомольцІ

акти,вними '

І

водночас переконливо роз­

повіли

юним

пронести

про

через

свІтлі

почуття

поваги

один

те,

все

до

як

життя

одного.

гостинно му­

класом,

вІдвІдувачами

ЦИХ гурткІв а всього в гуртках

та

з

години

значилося

заняття

ГУРТ!-іа Ю:-іИХ горністів і барабанщиків, а другий

є 120 дітей, об'єднаннях, урахуванням

учасників художньої са­ модІяльності в заводсько­ му будинку культури про­

час

клуБІ

дозвілля

є

І

деревообробного

комБІнату .

. На

жаль,

інший

БІк

воленкям

колективи,

вІдвІдують

такІ

значить,

їм

там подобається. А це го· ловне.

Своїм рейдом. ми тlли

привернути

й хо· YBaг~

всіх причетних до

робот~

закладІв культури ту.В нашому мІстІ

і спор· до ти~

проблем, які. на жаль. ЩЕ існують. Цікаво відпочи· вати, особливо у вихідні повинні І дІти, І молодь,

дорослІ. І тут. звичайно широке поле діяльностІ для працlвНИ'ків культур· НО-СПОРТИЕ.НОГО

КО:lІП.1ек

су.

Рейдова бригада: С, МІРОШНИЧЕНКО, вІдповідальний секре­

тут

боротьби за тверезість; О. ЧИГИРИН, голова мІського

спортивного

комІтету; В. ГЛУХЕНЬ­ КИП, інспектор вІддІлу культурн мlськвнконко­

му; Т. КИР'ЯН, Інспек­

чотири

тор міського товариства

у вихід­

активна пІдготовка до об·

боротьби за тверезіСТЬ; І. ВАСИЛЯНСЬКА, за­ відуюча клубом заводу порошкової металургll; Н. ЧЕМЕРИЧЕНКО, кореспондент сНовога

ласної спартаНlади

жи'М'я

лися.

що

гуртки, ні

.

Це

j тема для окре­ мого виступу . Безумовно одне: якщо дІти із задо·

тар міського товариства

навіть не складений ' план роботи. З розкладу дІзна­

трудовим

колективом. А ось дверІ клубу . старшокласник~в та шахово-шашкового бу­ ли чомусь зачинені. Хоча у розкладі першого:] 10-ї

в

Всі можливості для ор· ганізації культурного І пІ­

зею. Цінаво прийти сюди батькам з дІтьми. а то І цІлим

залучають

водять свій вІльний близько 300 чолов~.

любові і

З ранку були

справа.

свій загІн 4Дзержинець:. важних підлІтків. Отже.

віддІ·

тактовно

велина

Для дітей створено му­ зичний клуб «Нnтка:і> та «Любителів п~ироди:..

лом ЗАГС міСЬКВИКОfIКо.- І му Л. Є. Фролова та лі­ кар В. Г. Жиденко. Вони доброзичливо,

вже

клу·

вихо,

Сdрави

гує свої погляди на релІ­ гІю. тверезий спосІб жит­ тя, шукає приБІчнИКІв -

-

вищеназваних

компетентність

вателів.

пuдl!ви­

з

у

бах,

нах вечір з учнями професійно тех ніч н о г О училища М 4. Конкретно

в

І

}lк

-кожен

широко

знавального

лІ

дітеі1

справами. Що·

тому,

Не

Історико-краєзнавчого

бувають

правда,

захопити

про якlс1'Ь виховної робо­

ховано:

спортза­

щоб

·єктив».

вІдчиненІ І дверІ міського

в

лі,

цІкавими.

кл,уб фотолюбителІв «Об'·

плавання, ручного м'яча І вІльної боротьби. Підра­ щодня

натуралІстів.

Багато знань І теплоти віддають ентузlасти-дорос ,

ЖЕКу

А майже поруч, у без­ алкоголынмуy кафе «Фон­ тенеЙ-су-Буа:і>. перед май­ бутнІми подружжями ви­

Іншого

ма'Краме, . спортив,

юних

Певну

й

ються

кати Стахановський завод гумотехнічних вироБІв. Виготовлені з відходів основного виробництва, вони успіШf:О конкурують Із залізобетонним покриттям І дощаними настилами в тваринницьки)( фермах. Такі «палаСИ:і> для ферм уже пройшли випробуван­

приміщень. Поки що

вирlш€но

сменів. ДеякІ з них біга­ ють, ІншІ стрибають у довжину І висоту, займа­

«ПАЛАС. ДЛЯ ФЕРМИ Довговічність

популярних

Є

ками ведуть і пр'ацівники

передбачалися.

тече

Б.

з

ВИ·

2.

гується.

ня з сауною. Є проблеми

На знімку: член КПРС В. Т. ГУБСЬКИй. Фото

секції

у молодІ видІв спорту. Не

«Метеор.

ЖЕКу NQ

тут свій ляльковий театр,

року

вІк.

-

16

підлlт,

бом при ЖЕК N2 3, де аа­ няття припинилися більше

дитячо·

ШНIЛ товарис.тва 4ТрудовІ резерви., облвно та спор· тивного клубу «Полум'я», добровІЛьних спортивних товариств «Колос. І 4Спартак., заводу «Торг­ маш., Київської обласно'l школи вищої спортивної майстерностІ. Згідно а розкладом занять секЦіЙ, гуртків І груп здоров'я видно: щодня манеж вІд­ вІдують , 500-800 чоло­

уважив

до

8 у

бу потребує ремонту І розширення . Про це та· кож необхІдно подбати працівникам ЖЕКу. А:щ, звичайно, не так, як це сталося з подібним КЛ)"

Броварської

школи-Інтернату,

клуб

хователі

ний,

ДІють

тренуються

спортсмени

ковий

гуртки

гуртка.

до ладу сучасний легко­ атлетичний манеж. На йо, го

залучили

матичного

Інтересами - «Атеїст», «Книголюб» І «Твере­ зІсть». В к()жному по

нієвих будІвельних кон­ струкцІй, присвячений 150-ріЧ'l1O пі.1 ;і!IН ('\lі'ртІ

дІтей від

250 років

Цього ж суботнього вечо­ ра вІДбулося заняття дра­ тут

гуртожитку заводу алюмі­

тоБОРС'l1ва. Чимало люби­ телів лижного спорту qpaли участь у кросі. .

створено

але саме

жоден

з

них

не пра­

цює. Чого не скажеш про спортивний зал підпри­ ємства,

де

якраз

велася

:1

бага-

•.


..................................................... • Н

О В Е

•••••••••••••• 4

Ж И Т Т Я"

березня

*3

РОltу

1987

сtnор.

ПЕРЕХІДНИЙ в ЖЕ

ФОНД

ня

1'аке

завдання

стоїть

перед

господарствами

ватися

ра­

в

не СХОЖИЙ. Бувають роки. вносять свої поправки. І

ЛИ

з минулих рокІв. Радгоспам району

юних

доводиться

завдання

категорично

«Ми

ською

кої.

В.

раДГОСПі Ім.

Г.

Мічуріна

На СЬОГОДНі

в багатьох

сховища не ВіДповідають

господаРСТf!ах

вимогам

господарствах необхІдно

борців але

родною

справою.

До Великої Вітчизняної війни на БроварщинІ, на­ приклад, пасІка була в кожному колгоспІ, багато бдmілутримувалось і в IндивlдуаЛЬ)іОМУ

секторі.

Про. їх розведення І до­ гляд дбали спецІальні служби, а Інвентар та во­ щи'ну можна було придба­ ма­

ти в спецІалізованому газинІ.

І хоч нині пасІки в рад­ госпах

в

ос.новному

збе­

реглися, правда, в меншІй ИіLлькостl, чимало бджіл є

громадян

міста

і

села.

та немає в Броварському районІ ні добровІльного товариства бджололюбИ'l'е­ лів, ні спеціалізованого магазину,

де

можна

було

б придбати необхідний ін­ вентар,

рати.

лІкувальнІ

За

диться

всім

їздити

А чим ших,

цим в

препа­

дово­

Ниїв.

ми гірші за

адже

в

кожно'МУ

Ін­ ра­

йоні нашої області і рес­ публJ:ни створеНі. добро­ вільНі бд~олярські това­

риства, згідно

якІ

одержують

рознарядок

вlдпо-

відних для

служб

ції

ра-.

в.

та ін-.

ших медоносних культур,:

зою для зміцнення бджо-: бути.

:

В. І\овбасннський, 8 І. Сегеда, І. Довгопол,. •

пасічннки. :

ВІД

РЕДАКЦІІ: не

і

комітет

захисту

зао<ликала

всіх

при-

тради­

молоді­

вчитися,

допомага­

готувати

себе

праці

на

щас­

солідарності славу. Скільки

проявили

його

wколярі

оформлення!

Про:

та випалювання

по де­

пленум

КУЛЬМІнацією

XXVII з'їзду КПРС.

земними

ни.

кандндатн

райкому

і

в

голови

члени

профко­

мів ознайомилися з прак­ тикою роботи комітету профспілки Калитянськоі школи, його постійно дію­ чих комісій по ЗДІисненню завдань реформи загально­ освітньої і I1рофесійної ШКОЛlІ.

Відзначивши зитивний звітуючих ники

набутий

досвід

пленуму

увагу

у

колективів,

на

ще

по­

роботі учас­

зосередили

не

вирішених

студентами,

навчаються

ста­

в

заповнил

...

актовий

сутніх

поставити

своі

«Ця

зустріч залиwиться в наwій пам'яті»

назавжди

-

написали

студенти

«Книзі

відгуків».

До

голосів

зал

в

мільйонів

ПЕРЕБУДО8УВАТИСЬ НАРЕ3У ЛЬ ТАТИВНІСТЬ питаннях. Це, зокрема, со­ ціалістичне змагання, в ор­

дуктивної ефективний

ганізації

громадським

якого

корінений

ще

не

·формалізм.

ви­ Со­

ціалістичні зобов'я:~ання у школі NQ 7 та І! деяких ін­ установах

робляються всього

освіти

роз­

без

У'lасті

колеКТf1ВУ,

широкої

гласності

і

обговорення.

Умови соцзмагання потре­ бують дальшого удоскона· лення. Посла билась увага обох колективів до парно­ го

змагання.

-Ісдостатні\lИ ВИЯВИ . 'Jись зв'язки профкому ШКОЛlІ NQ 7 з профспілковими ко­ мітетами базових під­ приємств у здійсненні тру­ дового

ня

виховання,

навчаНr

школярів, організації Їх корисноі про-

суспільво

РаdЯНСhКIlU "".нїтст :ю хисту миру: десятиклас­ ник С. ГУШЕЛЬ вручає сувенір студенту з Ефі­ опії.

під­

писи.

які

Київському

політехнікумі зв'язку. По­ над 300 учнів та вчителів

ших

до початку пмнуму чле­

тижня

ла незабутня зустріч з іно­

рай­

на міської середньої школи -МІ 7 по здійснен­ ню перебудови стилю, форм ·і методів роботи згідно з вимогами

доводиться.

ЗА НОВОЮ ТЕХНОЛОГІЄЮ

,

Воно потребує невідклад- ~

всіх

миру,

учнів

і

ших

профспілки. не

освіти.

радикальної

В

Їх

діяльнос­

відчуваєп,ся

слабо надані

новизни.

викорнстовуються права і пов­

широкі

новаження.

Жива,

творча

робота з людьми нерідко підміНЯЄТІ,СЯ паперотворчіс­ тю, засідательською метуш­

нею. не

ють

ннх

Профспілкові комітети

заВ;I,ДI1 стан

критичио оціню­ справ

у

ться

показниками

ко",ітетів

контроль

і

перевірка

виковання прийнятих станов і рішень, ие на

по­ на­

лежному рівні гласність ро­

боти, критика

і

самокри­

тика.

Пленум див

райкому

заходи

по

затвер­

перебудові

роботи, посиленню ролі профспілкових організацій у вирішенні основних зав­ дань

розвитку

народної

ос­

віти, підвищенню трудової і громадської активності членів профспілки, відпові­ дальності кожного Педагога за рl'зу.lьтати виховної ро­ б( ТИ.

Г.

первин­

I1рофорганізаціях,

загальннми

бі.1ьшості

профспілки слабо здіА~нює­

перебудови організаторська робота багатьох комітетів ті

Стефурака.

школах.

у

харчуванням

Потребує

С.

рівень знань з окремих предметів у Красилівській, Великодимерській, Гоголів­ ській. РУДНЯlІській та ін­

праці. Малоконтроль за

працівннків

Фото

ШУРИ ГА.

за

голова оргмасової комісії

не

райкому ПР9фспілки

бачать відставания окремих ділянок роботи. Саме цим можна пояснити низький

цівннків

освіти,

школм

наукових

правищої уста-

нов.

піднятого па-.

ного вирішення ними органами

СІ!Х

дянський

дітей дітей

«Мир-планеті,

січииками району питання: говорити

ад­

Іванченко,

ЮДу, зачитала лист, буде надісланий в Р}!І­

ЯКИЙ

кому профспілки пра­ цівників освіти, вищої школи і наукових уста­ нов заслухав 'звіти ко­ мітетів профспілки Ка­ литянської середньої школи імені В. І. Лені­

:

спеціалІстам.

важливІсть

студентами

батьками,

славні

Черговий

.

вирішити

ж

і

реву, і чеканка. Найрізно­ манітніші сувеніри, печиво, торти. У Фонд миру буде перераховано 150 карбо­ ванців.

• ••

ці.

СкІльки

член

ки, і вироби мак ра ме, і виwивки, і в'язання, і різь­

•• ••

нам на правах пасинка?

з

Ліда

І що тільки не можна бу­ ло купити тамІ. Там були і серветки, і м'які іграш­

якІ служили б доброю ба- 8

лярстеа.

мінялися ресами.

свободу,

дружбу Союзу і

самоС'rійної

ба

гречки,

діАами

вигадки

що

площ

1О-Б

піонерське СЛО-.

до

препарати. ре- 8

фацеЛії

і

радянської

для

можна б подбати про роз-;

-

м",р

Ярмарок вийшов на

розведеннІ бдті.l в райо-:

бурнуну.

та

благо Вітчизни. Протягом тиЖН я прохо­ див і конкурс малюнка на

йонному агропромислово-: :І-1У об'єднанню, яне безпо· •

шир,ення

кла­

свої голоси за мир,

старшим,

питання при бажанні лег-:

його

кон­

тя дітям»; конкурс вір­ шів про мир, зустрічі з ве­ теранам", війни.

ся їхати ДО столиці.

ні.

у

9-6

8-В кла­

8-Г

дали

добре

збе­

зацінавлене

учні

ти

'важно обходитися: за кож-. ною дрІбницею доводитЬ-.

середньо

Ірини Ди­

9-А

продовжити

ди спеЦіалістів. Та І бе:з 8 сщщlалізованого магазину:

можна

виконанні

всього світу, яку заповідав великий Ленін. Діти висловили готовність

комендації і норисні поnа-:

ко

й

тему:

бджіл,

Сподіваємось.

Під' бурхливі оплески школярів Дабрачеу Гітана з Ефіопії та Гуль Мухамед з Афганістану виконали свої національні танці. Чле­ ни ЮДу дали концерт, об­

пісню

трудящих

•• • ПРОПОНУЮТЬ =

лікування

школярів.

англій­

місце

зміцнювати Радянського

а

НА ПРАВАХ ПАСИНКА давніх благо­

за

йоване

Г. ГОЛЕЦЬ, начальник районної державної насініиспекції.

Вджолярство З давен вважається

розповідали про свої країни, про боротьбу молоді за мир, відповіли на різноманітні пита_я

во-обіцянку: міцно любити свою соціалістичну Батьків­ щину, берегти все заво­

збу;\увати

.

Перше

віддали

типовІ насlннєсховища. Це питання, звИчайно, складне,але його вирІшувати Heof)xiAHo, коли хочемо мати достатній перехідний фонд насіння.

~~~~ЧИТАЧІ

ти цікаво

плакати.

у

зустрічали Нікарагуа,

Панам ... , Лівану, Куби, Аф­ ганістану, Ефіопії. Студен-

;Учні не тільки вшановува­ ЛИ пам'ять ЮНИХ героїв,

рІгання насіння. Вони старІ. знаходяться в аварій­ ному станІ, в них не можна застосовувати :І-1ехані­ зовані способи :засипання насІння. Роботи тут ви­ конуються вручну. Це стосується р,ЦГО('Пів «Літ­ ківсьний», «РусаНівський», «ПухіВСЬtiвіі». «Жердів­

ський:\). у цих

WI<ОЛИ. Радісно представників

пісні. Уч­ майстерно

класу

9-6

На фото: виступає лі­ ванець Ібрагім АДИБ; член КІДу Л. ІВАН­ ЧЕНКО заЧI/ТУЄ лист в

ГЕРОЯ-АНТИФАШИСТА

Наступного дня проходи­ ла інтернаціональна ЛlНIИ­ ка «Пам'ять» 4-7 класів.

насіннє-

нормального

мовою

плане­

всіх

класів,

(головний

.

Норк!н).

ЮНОГО

на

Л. ШЕВЧЕНКО, мері.ннм КlДу.

ПАМ'ЯТІ

країни

присутні

сів, третє -

має засіків, одна культура ні'IИМ не ні;\окре:\1.1ена від другої, навіть від фуражного зерна. Яl< це

інколи буває в

і

політичні

су,. друге·

тим більше, коли насіннєсховище не ПІ.ll'отовлене до зберігання насіння, коли у ньому тече дах, не­

агроном

нашої

-курсі· зайн яли

заборо­

ІІаСіння,

пам'ять

переможемо»

учениці

в'язанІ зберігати насіння перехідного фон,"\у протя­ гом року, щоб воно відповідало ВИ:\10гам першого класу. Звичайно, це склад.на справа, коли не виста­ особливо для

ТИЖДЕНЬ

миру

2.

ще

відкриття

представили

слухали

Нер'івники господарств і головні агрономи зобо­

зерна.

готу­

Звучали пісні про мир, дружбу. З великою увагою

няєтьdl.

чає примІщень для

героїв

виконані

хочеться нагадати, що доки ві,"\1l0Відними докущ~н­ тами насіння не буде переведене у фуражне зе!JНО худоБІ

день

вwанували

ні

«логІку:\) головного технолога вирощування сIЛЬСЬНОГОСПО,lарських нультур. ТаКИ:\'1 спеціа:rістам

його

в

А

захисників

ті приєдналися ще й голо­ Си 1200 учнів та вчителів міської середньої wколи

N!?

ЗА мир

при­

почали

тичного плаката

Tci1f!-Y

згодовувати

даті.

нього

ЮПЬГОЛОСУЄ

і різних країн світу, які віддали життя за щасливе маЙБУТI;І€. Відбувся конкурс полі-

насіння ярих зернових по господарствах району з урахуванням цих вимог. БІльшІсть керІвників і головних агрономів зрозуміли поставлене завдання і зробили з цього вщповlДнl висновки --- виконали доведений план засипки насіння, піДготували вчасно його до посІвних КОНДИЦій першого класу. Це такі радгосли, як «Авангард:\) (головний аг­ роном Л. І. Попова), «Плосківський:\) (головний агроном А. Т .. Тарасенко). племптахозавод «Рудня» (головний агроном О. Г. Назєв), «Бобрицький» (го­ ловний агроном В. І. Дідик), «Нрасил)вський» (го­ ловний агроном В. М. Павленко) та Інші. На жаль, частина головних· .агрОНО:l-1ів госп 0дарст'в так і не зрозумІла, для чого це все робить­ ся, й Iнама!1ається свою інертність пояснити тим. що «менІ. мовляв, насІння для посіву стільки не потріб­ но» або «для чого я буду засипати насіння, ,а потім годувати ним худобу?». Признатись. прикро слухати

-

ТИЖдеНь,

цій

до

січні. І ось

тут приходять на виручку тІ запаси, що залишились

завжди

в

відзначати

ТиЖНЯ учні та вчителі шко­

по засипці насІння ярих зернових культур. ПІд урожай нинішньо.го року облагропром довів завдан­ ня засипати насіння ярих зернових на 4.6 тися· чі центнерів БІльше торішнього показника 1 таким розрахунком, щоб кожний радгосп мав близько 15 процентів від потреби перехідного фонду насіння на наступний рік. СпеЦіалістами Броварського РАПО був відповІДно розроблений План засипки

в

провести

свячений

Мати перехІдний фонд насіння на наступний рік

-

традицією

N!? 2

День юного борця-антифа­ wиста. Ниніwнього POI<Y правління ЮДу "Червона ГВОЗДИl<а» прийняло рішен­

НЕОБХІДНИЙ йону. Адже рІк на рік коли клl,матичні умови

стало

Шl<олі

відповід-. в Інтере-.

господарств І:

Rривий Ріг. нологІю

Нову тех­

видобутку заліз­

Н'ої руди впровадили гІр­ ники рудника імені Лені­

громадян Міста та району.! на.

Раніше для

розробии

покладів маСИlY'розбивав­ ся на Иільиа б.10l<.ів зав­ ШИРШИИ 20-30 метрів. У них

по

черзі

виконували­

ся нарізні, буре'Ві, підрив-

ні і випускні операції, бу­ ло lайнято багато людей і техніr<и. До того ж між блоками залишалися своє­

Нову технологію розро­ били спІвроБІтники розта­ шованоl'O у Нривбасі на­ уково-дослідного гІрничо­

рідні рудні стовпи-цілики, які потім доводилося до­ бувати,

рудного

Інституту.

(РАТАУ).


4

стор.

*4

березня

1987

n"

•••••••••••••••

року

О В Е

5

Княжнцька бібліотека-філіал .м носнть почесне звання «Бібліотека відмінної роботн,., щорічно внходнть переможцем ' ~ соціалістнчному змаганні. Обслуговує вона нині 1100 читачів , якнм вндається

~~~~~~~~~~~~~~~~~~.

•• ••• •• • •:•

.

понад 29000 KHНf. Кннжковнй фонд бlбліотекн ста­ новить 12848 примірннків. ОбертаніСть його :.!,5

Відповідно

~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;-=;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;i;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~'••• рlШНЬОГО

Вечір поезіJ і МУЗИК·И Центральна

районна

бібліотека

разом

з

дитячою

му-. тання

.

і

у

школи М. О.

Росич. Вона розказала про

ня роману О. С. Пушкіним, про ліричне них героїв _

м іжнародного

пропаганди

·

педаг г • ІСТОРІЮ написан- • багатство голов- :

про

створення П. І. Чаиковським опери .. Євгеній Онєгін».

роману

в

'

МУЗИЦІ .

вої

rоnовннй БІБлІотекар .Ідділу о6слуrовуваии..

;:

;;;-================================================ •• ;: • • ;: • : • • : • .:

з'їзду

показом

КПРС

дено

лим

трудящих

і

.

мас

підростаючо­

ленІнського свlтогля,

ду, безмежної

вІДД<lJності

справІ партії, комунlстич-

дь

щини ,

ін- ,

тернаціоналізму.

: і методами роботи допо· • магає читачам глибоко : вивчати партійні доку· • менти. Тут організовано • розгорнуту книжково · lлю­ : стративну виставку пІд Маrазин

Інженери

тресту

«6роварисіль6уд» Оль га ЧУНЯК та Світлана ПОЛІЩУК завітали до книгарні міського споживчого

товариства,

щоб підібрати щось цікаве з новинок художньої літератури для своїх особистих бібліотечок.

Фото А .

Козака,

НІ 89

«КиТвкни·

rи. уtпlwно заверwив пер­ ший рІк ХІІ п'ятирІчки , ви­ конав плановІ завдання І соцІалІстичнІ зобов'язання. у 1986 роцІ двома вІддІлами Mara3MHY реалlЗ0вано нниr та Іншої друнованої продук­ ції на 631 тисячу карбован­ цІв.

Наш з~лад у своїй ро­ БОТі широК'О використо­ вує позамагазиннІ фо'рми торгІвлі виїзди на пlд­

riриєм{;тва,

обслуговуван­

ня різних масових захо­ дів, торгівлю на вулицІ.

у

тій п'ятирічці», огляди лІтератури, бесІди, викращих

молодих

раЦІонаЛізаторІв, турно

-

музична

літеракомпози­

ція «Ми молодий ро­ БІтничий клас» У цілому ж робота на

ведеться

рямах.

сіЛЬСЬКОГОСПСj ' в

кІлькох

помога

нап­

організацІя

гласності

лістичного за

виробництву

Це

широкої

:ШБЛІотека систематич• но, цlле~прямова'но, всІ · • ма доступними формами

круг­

відкритих дверей

дарському

Батьків­

пролетарського

«за

«ПотенцІал колективу.,

допомогу

ним ідеалам, любові

соціалістичної

до­

бібліотеці для молодих робітникіВ, день Інфор, мації «ТехнІчну творчість - на сл ужбу дван,адця­

ступи

го покоління марксистсь­ ко

засіДання

столом»

ден ь

та

кій оргаНізаЦІям по форшироких

пропаганди

трудового

че~ня дійової допомоги партійній і номсомольсь, У

тут

ному на виробництві. До програми його було вве­

ХХУІІ з'їзду Компартії України спрямована в першу чергу на забезпе-

муванню

пройшов

сягнень науки І техніки, який проводився в основ­

Діяльність . біблІотеки по пропarанді рішень ХХУІІ

підви­

преси.

мІсячник

соЦІа­

змагання,

трудящим

комуністичне

до­

у

русі

ставлен,

ня до працІ , розвитку творчої ініЦІативи, систе­ матична

пропаганда

ратури

про

досвід,

лІте­

виробничий

новаторство

ЦІоналізаторство,

І

ра ­

набли·

ВИВЧАЄМО ЗАПИТИ Завдяки цьому мlся<tНI плани товарооБІгу вико­ нували ритмlч.но , Серед кращих працІвників мага­ зину, яid неодноразово виходили

переможцями

змаг<lJННЯ,

році

скуплено

у

населен­

ня літератури на 19 ти­ сяч карбованців. 3 Магазин NQ 89 працює в тІсному коитантl з гро­ мадсьюши

розповсюджу­

нововведення ,

І

біб ,lіотекарів . В~лику

увагу

приділяють

поширенню

досвіду правофлангових з тим, щоб став вl,н надбан­ ням усІх. З цІєю метою в . БІБліотецІ організовуються

книжковІ

де з

вмІщенІ питань

виставки , матерІали підвищення

ефективностІ

виробницт-

ва

якостІ

ції,

довий

досвіД

про

І

досягнен­

метою мак· наближення

виробничо книги до

економічної трудІвникІв

два

пункти

лІтератури

проц·ентів

19

за.галь·

ції

ристовує

весь

найбільш

арсенал

ції про новІ надходження

тематичні

Адміністрація ВУВКГ. '

ДО УВАГИ НАСЕЛЕННЯ ТА ПlДПРИЄМСТВ РАйОНУ! РАйОННИй КОМБІНАТ КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ ВИКОНУЄ РИТУАЛЬНІ ПОСЛУГИ З НАДАННЯМ ДУХОВОГО ОРКЕСТРУ ,

що

Ми,

книжкової винні дати

ральио'і

вІддІлу

смерті

внутрІшнІх

КОЗАКА

І ВНСЛОВЛЮIQТЬ

Л.

РУСАКОВСЬКА,

директор

Редактор

І

€.

виконком

глибоко

на­

сумують

колишиього

магазину.

ФЕДЯЯ.

рай он кої з

приво­

начальника

рай·

справ

Дмнтра

гриrоровича

щире спІвчуття сІм'ї

І

рІдним покІй·

ного,

Районннй з

відділ

внутрішніх

справ

глибоко

сумує

прнвоДу

передчасної смертІ колишнього начальни­ райвідділу внутрІшніх справ КОЗАКА Дмитра григоровича. висловлює щнре сПівчуття сІм ' ї покійного .

ка І

МІський віддІл внутрІшнІх справ висловлює щире спІвчуття ді льничному Інспектору в справах ' непов­

також

утеплює та очищає димоходи, видає

населенню та підприємствам, які знаходяться на території району, відповідні акти. (Акти, ви­ дані іншими підприємствами, не дійсні), - вивозить сміття, викачує

нечистоти.

Наша адреса: Велика Димерка, вул. Вокзаль· на, комбінат комунальних підприємств, Телефон 26·3-37, Адміністрація.

нолІтніх її

Коза,К

чоловіка

А,

'

К.

з

.

приводу

КОЗАКА ;Дмитра

передчасної

ДирекцІя, прОфспІлкова органІзаЦіЯ БогдаНlвськоl середньої школи висловлюють глибоке спІвчуття завгоспу щколн Валентині ДмитрІВНі СТЕПАНЕНКО з прнводу передчасної смерті уї сииа 8lтаlllя.

АдмІністраЦІя, колеК'l'ИВ районної ІнспекЦІї Держ· страху внеловлюють глибоке співчуття працІвнику ІнспекцІї БілецьКІй М·. І . з приводу смвртl її матерІ МИКУЛlНОІ АнтонІни АртемІВни.

Індекс Д:рун

дрyt<O!!ealНJЙ

дlомовлеННI!

14.343

.заступника

редаитора,

вlддllllв

ПРОМИСlІовостl, lІистl.

І

маС0-

&lPКуш.

оправе.х ВИД&ВН1ЩТВ, пооtrрафll І кн·ижноеоJ roрnвm. Sposa.ри, вул. Кн_ьиа, 154.

Адрес.а М'укерш : КЮ:всьКа обле.С1'Ь, м.

Обсяг

1

ТИраж

примІрники,

Замовлення 'н.

4-04-81.

BPOII&PCЬKa дРукарня Киlвоьиого облаcНoro ynpaaJ1іння У

61285.

офceтtl'нl! ,

Телефони : редактора - 4-03-76; вІддІлу партlАноrо життя - 4--04--61; I!Іlдповlдальноrо секретаря, вІддІлу сІльського rосподарства 4-02-92; кореспондента мІсцевого ра.

5-13.91;

смертІ

Гриrоровича.

АДРЕСА РЕДАКЦIJ: 255020, Київська, -область, м. Бровари, вул. Київська, 154. -

6\6-

тих видань, якІ вже дійшли в продаж:

УкраїНн

депутатІв

районної

рІ , Тож головне с,воє зав­ дання вбачаємо у вияв- ' ленні потенцІального коН­ тингенту покупцІв . тільки

Ад-

Компартії

народних

ча­

же без спецІальної книги, без довІдника , енциклопе­ дії сьогоднІ неможливий прогрес у виробничІй сфе­

працівники

передчасної

духу

ліотеки.

торгівлі, по­ спеціалістам

Міськком Ради

ду

роботи,

вІДповІдають

А. МАЛАХІВСЬКА,

по

необхІДну лІтературу.

методІв

1

в по­

активних

старший методист цент­

шого магаюUlУ нині сто­ ять великі завдання в га­ лузІ пропагандистської та

країни.

сучас­

су.

П:УРНК (ДОЩ, А. С. Соб­

розвитку

про

нових

фарм

перегля-

роботи,

творів

шу.ках

ко (завод пластмас), Л, О . Клименка (ФВДТ), Л. М . Кедровська (школа N2 8) . Перед працівниками на­

ідеол·огlчної

видань,

сьогодні бібліотека

супрово­

джуються БІБЛіографІчни­ ми qгл.ядами книг суспІль­ но-полІтичної, виробничо­ економІчної те.матики. ДвічІ на рік організову- . ЮТЬСЯ.l днІ спецІалІста. ПІд час них влаштову­ ються

з перІодичних

В. Шкляра «Шд J<Лючем журавлиним», В. КозирІ­ на «Зеленая улица» , І

форм роботи з читачами. Проводяться днІ Інформа­ якІ

величІ

нашої Бать-

ність, зокрема І. Виногра­ дова «Плотина., Ю. Ва­ СИЛЬЄВ.а «Дари огонь» ,

вико-

ефективних

літератури ,

миру»,

основа

повІДомлень,

дожніх

обслуговування спе­

. біблІотека

віку

-

Велика увага придlляєть ­ .ся прО'Пагандl кращих ху·

Д,1Я забезпечення ін­ формаційно - бlбЛіографlЧ­

цl-алістlв

до

країна «ВJД ро­

.використовуються публІка­

ної.

.ного

лен1н-

На проведення· таких ГОДИН запрошуються рацІ­ оналІзатори та інж~нери радгос.пу. В , цій роботІ

становить

вІд

миру

кавих

ви­

дачІ. Книговидача техніч ­ ' ної та сlльськогосподарсЬj кої

-

торжество»,

кіВЩИНИ.. Для юних оформлено куточок Інфор­ мації «АктуальнІ ПОДІЇ». В арсеналІ роботи теж найрізноманlтніш~ заходи: ранки, бесІди, години ці­

пере­

ня науки. З симального

створено

рішення дум

І могутностІ

продук­

лІтература

нашої

«Праця

ек~омlчного

вої роботи

В ЖИ'1Vl'Н

-

сыкхx

ку

цій І підприємств мІста. За минулий рІк ' вони реа­ лізуВ·али літератури на 32 тисячІ карбованців. Най­ активнішІ з них Д А.

-

змІсту

«Моя країна добра І щастя»,

ник, Н. А. Кручина, Г. А. Преловська, Т , В. Триз­ на, С. В . Кудряченко . .Добре працює бу.кІнlстич­ ний вІДдІл . У минулому

. ремонтує,

Ін­

деться за темами: «ХХУІІ з'їзд КПРС з'їзд вели­ ких звершень», «Партії

вони

СОЦіально-

ного використання ВОАИ будуть складатися акти на вІдповІдальних осіб для притягнення їх до адмінlстра·

«НОВАЯ ЖН3НЬ.-оргаи БРОвapc.!llOrO ropoдсКО. го КОМІІ'І'ЄТ& КОММУНИС'І"Ической П&р'І"ИИ УКРМІІИЬІ , ropoдсКО'Го н раЙlOtпюro советое IfIIIpoAных депу­ "a'l'C!Мl Киевc.кoJt 06na.cти. (На ~c.IIIOМ яаьtШ!)~ Peдaan'OP Е. ФЕДЯR. Газета выодит с 17 lWpearя 11r.37 года. Див выхда:: ВТО!,>НИК, ClPеда, пsmница, суббo'l'а.

три

прискоренню

а

і

значення рІшень ХХУІІ з'їзду КПРС серед юних читачІв поєднується Із завданнями реформи за­ гальноосвІтньої І профе­ {;Ійної школи . Воно ве-

вачами двадцяти організа­

тивної вІдповІдальностІ ,

повІдомлень

ФОРМ

М. А. ОлІй­

-

«за

години

заходи ,

Роз'яснення

економіЧНИй ефект яких становить 21000 карбо­ ванців . В цьому вклад

соЦіаліз­

«Проблеми

УсПІшно

- . конкретних поточннх І • перспективних завдань, як! у романі композитор б ачив реаЛЬНІ. та праВДИВІ. о б ра- • стоять перед трудовими З~, життєву драму героїв, його вражала глибока поетич- : колективами.

НІСТЬ Тетяни. . • . • Буде проведена година поеЗIІ ДЛЯ МОЛОДІ ..... И образ : незабвенны" у міській школі N!! 3 та гуртожитку тресту. «БроварисільбуД». ;: л. НИЗОВСЬКА., •

рубрик ПClртїі », пр об л еми

щення ефективностІ ви· робництва І якостІ робо­ ТИ'», публікаціями місце­

- технІчного пр()гресу, цільових комплекСНИХ З

новинками

матеріалами

удосконалення

науко-

шІ

бесіди

столом.,

3'І3ДУ Кl1РС

XXVII

же-ио

му »,

книг,

цІкавих

спеціалІстами

доповнюється

«AKTya:lJbHi

во

в'язуються

анаЛізу '

господарства, У ' минуло­ му році було запровад­

і

м'єW\

ПОШУКАХ

ж у рнальних «Справа всІєї

страте·

ст.шня досягнень

економІчного

назвою «Плани партії плаlНИ народу». Виставка лІтератури

.. Тетяни, Онєгіна, Ольги, Лєнського, а також. програм та . ІНШІ ТІСНО по·

_

круглим

НОВИХ

о ;: країни , широкого викори -

ви~тупи~а

га:нда лІтератури прово­ диться в контактІ з бюро

РІШЕННЯ

зичt\ою школою N!! 1 провела лі1'ературно-музичний ве-: гlЧІНОГО курсу партії на чір, присвячений пам'яті Пушкіна: .. Євгеній Онєгін у Пуш-. прискорення соціальнокіна та в Чайковського». • економічного розвитку З цікавою розповіддю на ньому

ди літератури, конферен ­ ції, вечори-зустрІчІ, пре­

до вимог

: життя. А сама завідуюча • Гали:на Миколаївна ОлІй· : НИк є активним провІдни · • ком В маси політики Ко· • муністичної партії і Ра· : дянської держави. ПИ·

ПАМ'ЯТІ ПУШКІНА

-

же,ння виробничо еконо, мlчної книги до місця ро­ боти трудівникІв . Пропа·

радгоспу ~

р,за.

. : ХХУІІ з'їзду КПРС , біб· • Ліотека працює над впро · • вадженням широкої си· : стеми організаційних І • ПРОІ1 <l гандистських захо · • дів , спрямованих на паси· : лення виховних , освітніх • І науково· інформаціЙНИХ ;: ФУНКціЙ, оперативно вІд· • гукується на події внут, •

.................................................і

Ж И Т Т Я"

973,

#35 1987  
Advertisement