Page 1

І

r--------------ftPO~ETA~I

ІРОВАРСЬКОГО

ОРГАН

·м

ь ко

Газета виходить в

t7

МІСЬКОГО

РАйОННОУ

1 1

квtтвя

ttfl 'f,-.(fil, IAHAfiT!eJt!

КОМІТЕТ)'

РАД

НАРОДНИХДЕПУТАТІВ

Середа,

•·

N! 35 ,(5381)

t 937 року •

КОМУНІСТИЧНОІ

fl А Р Т ІТ

t<ИІВСЬКОJ

З березня

УК

'

АТИ

11,

ОБЛАСТІ

року

1982

l:'lmiiiiiiiUIRНLIIIJIIIIIМИd!IIMIR!QIMIDIMIIHIIIINM_IHHIМidШJIМИ-IIМIIIНQIIIIMAgg;~s

~~

ТРУАОВ·А ВАХТІ.

.

Е ~ на чЕсть sо~РІччя СРСР Перемога

ВОЯОВУ ЗУСТРІЧ

В ЕС НІ

окрилює

металургів

По-ударному УспІшно

' ' .вивезенні .,обрив зайнято Праuюючи лід .1евізом "' «П.'!Їоі: один nроuент:о , коП{) ви·ве- 12 тракторіВ<' Протяго~І .~ективи нехів змізних nо-

в~она.1и м..... ·

. сячне завдання еенню на

поля

райо'ІіУ

орrан!чних добрив механі- .

з:і!!сри

місяця ніі по.1я госnодар-

ства

14

.

ві ;нрансn ортовагю

.тиєяч

тонн

рощк 1 в

nрганіни.

ле й,

1 автомобілісти· У nівтора раза перевин.: · райсіл.ьrоспх!.\ІіУ. ПРИ пла- нvють дов-едені завдан ня н! 25 тисяч тvнн пІд ма/1- т.раnтористи д:>ІИТР() ф,,_ 6уrн! плантації овочеFщх, :харович . Луцьний, В6л,-,RCp· МОБИХ 1\\,,'ЛЬТv,,·р та· нар1\1 "' С 1\

н істи

дет

3

-

к<> рують. ком v·

Руба .1ьськи ІІ

.'1. ,\\. ф

.

та 1\J. І. Пар ир єв. У чет· в~ртому кварталі nершого року о;шна.~uятої n'ят и·. річки добилИся найкращих :t;ошр · иха..,.lович тро · усл 1· х.·І· в з і:сіх · техніко-еко1 ви·везено 26 тисяч в и ир '-'ост:Янтинозич

тоттІ тонн

та . сnечених

якими

.олод М

· орrа,ніни.

Першість

·

Бутько та іНШ!

·

s~аrанн!

V

!М.:Іе механізований заrІн. ян~ праuює

n

У

радгосп!

сВе;mно;:іимерсьний•.

•еруючий

На

хІмією.

·

·

М. · ВО.ТЮХА,

райсільrосп-

. номічних показнцкіА . Uи-ми J;нями з· Міністер -

..

...

~т~~р ч~~~?~wла"ІеТ:~~~~~~

звістна : ·обидва ко.1ентиви· вийін.1и переможuями у ~сесоюз ному соuіа:~істіІч!нІ··

•Треб~'хІвськнА• ,~tобре відома JtОМСОМОJІЬСЬКО-МОJІОдІЖиа Jla!!Ril --·У-.. радгоспі ----·-·-- ---- -- ---- -·· ·· - -- ---- - ... . . -- --- --···· . -----·-··-- -------- ~

~-

по внрощува!ІИю нетелей.. Щ дівчата -; Любов J\!ельввчеихо та HaдlJI Куц•

.=_~!!!_,з Т~--~~'!~д_~--Т.В~~~~..!.-~1 - ~дар_!ІОІQ Пl'~~~~-~-ИМ}ІОЖ)~І()ТЬ_ труд~~~ ZJ.OCJІГRt;_HRЯ рідного колек":ІІву. ~~ :-_700_ rрамtв приросту ваги re.:шr

таких

-

nокuиик!в добиваються вони ЩОJІ.обИ.

му зм'аганні серед ко.;ектИ­ еів uехів сnорідиених nід·

приємс~в кр~Іни і наrорьд­

·механізованими загонами Повни._t!: світ.'!оsий день

працюють

на

вивезен!\1

ерганічних :~обри в

меха-

виконуют ь

це.нтів .

на

про-

120

І!і;1rювідними

вими

преміями.

ТаІ<ого успіху

.завдяки

Вагому доnомоr·у · рад- npaui.

F. ізатори ра:хrослу ~гоrо- госrіу подає механізоваді'вський~> . Щодня Ra по- ний загін з райсільrоспхі-

ля rосrіода.рс'І'ва

жені

чїткій

зросЛій

1"-оШо -

дося гнуто

opraнiзatijj

виробничій

і техно.~оrічній ;rисuил.~іні, сум.1інності ~ожноrп nра­

від'тра;!· м!ї. ЗІ значни:Іі пе.ревні\о· uівника

них

СОЦІАВІСТИЧНІ 3050В'Я3АННЯ . КОЛЕКТИВУ КИІВСЬІ(Оf ПТАХОФАБРИКИ

ко.1ективів.

сnортовуиься від

850 ~о нанням нор~1 трудят_ьr.я З .1о6ута перемога окри· П, трактористи А. П . :'\ЗІ~- юща броварських майстрів j 1000 1. . тонн орган к~. ~ ченно, В . І . БУJ?ОВ, В . l. . вогня на; nрофесії. Зараз .

1І!айбу тнІ

плантаиН

и~р Пахолан та інш1 . вони nо- ударному несуть понад 29 · Всього на . удобрен н і 1 трудову вахту на · честь 60-

топл! вивезено

тис~ч rонн добрив . } дар но трудятьсЯ'

пtй

ваЖJJивій

дlлянu!

М.

П.

Доведен!·

по.1ів щод'нІЯ :оайнято річчя утRnрення СРСР . 12 - 15 трансп ортних

о;щниuь. сІ м з них rосподн•- ! райсільгоrпхімії.

трантори<:tи С'І'Ва п. г.

Сн.uепцо.в,

на

Сидорчун ,

Лебідь. . В.

П.

О.

rмовнвй

Рябош.

зав:хання

вони

. В. ЗАЄЦЬ, агроном рад­

заводу

порршкової

змаrання

за

· ·nрацівнИки

полківсьБої

· СемІі·

nтахофаб­

пни

до

1 20 - денного

рики 3 почуттям закоК·

постанову

тре<:ту «Київпrахоnром» та насел е нню один мі.1Ь­

ної гордості

аустрі.'UІ

ЦК КПРС.

Ради Міністрів СРСР , ВЦРПС І ЦК ВЛКС:і\1 про

нагородженив ко

лективу

підприємства

п~р.ехідиим прапором

Червони,.,

як

перемож­

ця Всесоюзного · ~..оц~а­ лістичного змагання аа високі поІtааникн в ро­ бот\, досягнуті у пер­ шому роцJ одииадц~ ­ ·rої п'ятирічки.

-

Це

внеона

напол е гливої наших

в ідзнан а

робот и

~Іх

птахівникІв,

передати

віку

і

~і о н

450

тисяч nypoчon, а

rhантично

7J

госnодарствам

тисячі

реа.1 і зова но

голів

З апровади вши технологію

на

б і .1ьше . п е редоі3у

;:;огллду

.>З

nтицею , працівники ~·J­ сяrли значної е;;оном ~ї кормів. Тан, на одйІ! центнер прирос ту жи в )J ваги птиц! з.атра чl'НО 6 .8 ~і •1ентнера кормів при шта

:·fl

7.3

ц ентнера.

Ue.

в ІJС·

н овному, завдяки з6 а:·•~ '>енню раціону курей ьі ­ тамінно-трав ' яним борош

но~. іноrо було виrотоk

92 процен ­

ти, що значно бі льше пла ­

ну.

Є цро що доповІдат и

кавалеру

-воГо

орд ена

Ч ер s о:иго

пташницІ

Трудо­

ПрапоРа

У.~янІ

Євтих!У9-

нІ Яре~Іен nо, яна nеРеда ­ ла 42 тисяч! курочок, одержа.:~а

приросту

ж ивої

ва ,-и mицІ 415 центнерів. В ІІСОКІ зобов ' яза.ная - ~ · . и йняв :колектив nтаха.

,;:;абриюl

· на

і :'І!т ир!чки .

другий

Він

~ (; ВИРО<':ТИТИ

І

дав

сяч

курочок

iJoro

віку,

р1н

слІJ- .

реал!зу~а .

один мІльйон

600

r<І ­

чотнрим.lся•І

одержати . nри ·

ваги nтит1 і гов орить секретар nарт ій ­ ;н~но nонад 700 тонн . аб•; rюст у живої 1890 тони. Водночас ви ­ ної організації птахоф~б · на 150 ТО}:Н бі.7ІІЬШе 3 .~ рішено значно nеревик п рfrни Мино.1 а Григоров;~ч б ов'язання. Фабри.на ле нати пла.и nродажу деD Ли са ч. Вона зобов· .., ревикона л.1 nла.н ПРО J 'і в~· r.

на с

н ращ е,

rру,1ові

R"

тр удитис.я

щоб

здобуТ>Ки,

~<trко'нати

щ t•

при~ножи rи

ви<:ок!

vспІш

;;;v едержа ві пт ашина ;: ·. 11'я са. його здано. 1 Зї І :' ( >ННИ.

соні ­

а.~іспІчнl зо бов'язаннн nрJ.Іі\ня ті Н<І 1982 рік . МІmу :н1т рщ;~· нar ; t. ' JЄ Д О ПН і Сf(.НІ J'ЗНН Я \'\\' ! і'їзду ІШРС 1\оаекrив

Ра;r ують

пІдrумкн

Р·:·

) , )ТИ правоф,18НГОВН ~ ~=- ~· • t ! а:!! СТИ Ч;і () (() І 3:1-!J:' ,., :, ;:г: Та1;, Віра Гн а( :зна '.{Ft•' P НИR

45

RИР ОС ТИ~а ! n r~r ~ ~ ~ ~ тисяч нуро'!UК ч отирн -

а;а вІ

пташикого

м'.11са

1

R нро6ницт.ва вІтамІнно r•j · тнв'.11ного бороwна. ПтнІвНИ!іИ дотримуюr ь ,,.ног о слова . Bo1m вж е

• <'а .> і ;> у вали :· rreя • r

::у рп •·о•;

ПЕ' !НUі

14 :ї

Ч•)ТИ РІ І М і ·

-: !l<;H 'JГO віку.

ор:хенtв

Леяіна

жавної n ре~ії nташниця Л юбов

УР СР, Пан те·

ведення реконстру кції деймонівна Слуц енко, яна пташнинІв N~.N! 17 і 18 з взяла зобов'язання зібра­ Установною більш досио- ти 6 мільйонів 500 тисяч н алога тєхнu.1огічного ofi штук яєць. Тетяна Семе·

ви - вого

пташника_ на

194.5

одинад- тисячі посаднових

нів

600

ти с яч шту к я .::щ.

nтаха- і Тетяна

_ :е ржа ві яєць 1 м ' яса пти- на о:х и н процент за

пі .

Пон~д п .1ан в.ирпб.'!ено 271 тис я ч~· шrун яєць І продано їх ~e t~;.J; aв i 495

тисяч штук. роблено на

Г AHPИJlEHKO.

а танож ви­ тонн біль ­

75

ше nлану м'яса

його державі ТОІПІ.

1

про;:;ано

nонад

60

n.нн

Івані вна

Ела­

Неруючись

рІшеннями

rюложеннямп

і

висноRН R ­

'ІШ прdмов и н а ньому Г е ­ нерального сЕкретаря ТІ К

!ШРС.

Гол ови

Президі ї

Нерхавної Ради С РС Р то ­

вариша

Л.

І.

пр;щі

raxy-

кожної куркн-н есучки в о­ н.и зобов ' яза ли ся одер;;.;а-

нон впровадження комп- ти по 250 яєць. .1ек с ної меха нІза ції і авДосвід н аз ваних І .бг г!!.т ом а т из1Щії

виробн ичих тьох інших к ращих

проце сІ в.

~·мов

rюлІп шення

пра цІ, побуту і

11 1,1 ~·доснона.1ення

поч инну,

п ра-

цівнииів буде і поширюват ис я

І

н а::хал!

впоовц-

жув атис я У ви робнв ц rвГJ.

форм моrальноrо і мR теКолеити R nнїв с ьі<о't ріальнп rо ·заохоч ення тру- nтахофабрики в nІJточ но­

дящн.х.

му роц і

Виробити

листоnадового ( 1981 ро­ ку) Пленум у ЦН НПРС,

500

тонн

тамінно-трав'яного і

я\ -

350

тонн: утильного борошна. Поліпшити енономІчн і показниии . На я нробннцтво 1000 шт~·.к мuь ВІІтра-

вин.1ии аr.

змагання

на

коленти n и

соц-

:Ч .н­

~ьиого вн роб н нчоrп об ' єд­

tІання ло внrнібнrщтву ЯЄІ\Ь. птахоф абри ку ~ П ; вде~на » h J1И'vІськпї об.ч· сті; на родне nІ :і пр ІJЄ;ІJ С Т­

тнти 1.45 людино-години . ~о НІМ Фрн шаtіf:Рбеrрнб к ор~ювнх << Тауха» Л ейпціrсьного

1, 7 пентнера

однннц ь.

Забезпечити n rа.ТJІзанію

Брежнєв~.

ІJкругу Н ЛР .

Робітннн и .

иІужбовп!,

яr.нь ді є- С ІІ еціал!сти доюІадуть зуготуючи rІ.дну · зус тр Іч 60- 75 nроцентІя си."Іь І зн янь·, творчого :> іччю утворен ня СРСР. т~чнимн кате горІями . :~ос ві ю'. щоб :-•с n і шно в:к­ \ш, робітники Ниївсьиої м яса nершою ка1•егорією нонати я:зятІ со ці'і,!J !стич­ ; J т::~хофа бриюr , беремо на 40 nроцентів. · нІ зо,)ов'язання 1 :зробитк І 982 рІк nідви ще ні соЦіа Опе ржати ІІ рІ Іn\іткі R вагомий в несон в заrа.'!ь: Іі стичнt зобов'язання: Б::Юn тисяч 1-\іірnов;Інц і н ВНІр~ити

165

~! ,lьйо ­

m'IJ'l( яєць і тоюt nташиного

м'я с а .

тони

м ·я са.

11 рода ти дерЖа ві !59 мі : ІьйонІз штун я,:; н ь l І ()5() лташнн пrп

Одержат и

н:1. ПfІ

к п; І; н\' .' ?~JR

заб езпечига

1о ,:,о :tО РОС'.10 ГО

ніs

H\r- H E'C' \'Ч t-\V

А.

нал ьн і шої орган і зації п рац і , с воєчаснQго про -

no Риробни ц тву І nро:~ажу ·ня про,1уктивно с ті

міс.ччноrо в і.nу, одержа Іа приросту живої ваги ,48а центнерів, зберегла пого­

лів'я майже на

3а кавалер

цятої tІ'ятирічкн . у с пі шно міс ць. сенко - 2 м і льйони 200 винон~ л и л.:r ан 19~ 1 ро к у Забезпечи ти . пі двнщен - тщ:яч шту к Я f:ЦЬ. В ід

нагорода

фабрин.и діів rло во вирос­

пе-

ус пішне

конання завда'нь

Вис·ока

РІК досягти

тивно В !{Л ючн вши сь У ладнання. а т<~но;к вве - нівна Ва иулеНІю зобов'я· Rсесою:.~не с оціалістичне дення в екс плу а тац і ю н о , залася зібрати 6 мі.ТJь йо­

чв Радянської України.

rоспу.

.

тднесення

ретворюютІ; в ж иття !сторичні рІшення XXVI ;1"із· J.У :КПРС і XXVI з'їзду Номпартії України. А н-

металургІї імені 60-рtч­

1982

НиІв с ької Бир обющтва

птахофабрики в постанов- !Jaxyнon . підвищення про- ·і Трудового Червоного ці ви соког() ПfJЛітнчноrо і .1У!\Т Н вності nтиц!. 'раЦіо- Прапора, лауреат Дертрудового

В. АТРОЩЕНКО, інженер по організації соцlалlстичиого змаган­

""

НА Труд1внюш

i<Yp1.!.11~/;.{

.1!єць. · Приросі'f ва.1ового

rхо роннІс т~ нонарпдну

боротьо:-r

перетво рІ."нн я

п rа х опnго.1 ів'я І сторичних nішень

::о 98 nроценті в, змаль- з:їзду :КПРС. ноrоr пnд ::tрсьюнї

ІІ енrабельност ; в а :101~ести

д..-,

В

І; Нр п бниu т­ ''і 1 nроцен ­

~~iiHP.p,ll зм амНЮІ

за

життя

xxvr·

рівень

~ ;1. .

еt"ичного

в

соц !а.ТJі йд.vть

СоціалістичнІ зобов'· "ааннл обговореиt 1 прийнятІ иа заrа~ннх :tборах JЮЛеНТН1ІУ КИ· Увської птахофабрІUСJL


НОВ! ЖИ'М'.R РА~

ВАТАЖК·И

О ІРАНЦІ ТРУДОВОГО . КОЛ!І<ТИВУ

І

каиu 26 трудового Всі РОНИ Ді.ІІ.'fЬН!С!Ь

мо,1ЬСЬІІНJї організації, ТНВНісТЬ і д!ЛОВИТ!<:ТЬ

обранців представдяють ІнтерсеІf ко.'Іективу радгоспу ~лванrар_д• усп-ішно поєдн~·ють виробни'''і З ІlНТНВНОЮ rрОМ8'1СЬКОЮ робо.

.

тою.

ч.1енlв?

ведено

роботіІ у когЮ!м1v моло­ .\іЖНСJМУ Kn.lBKТiiBi Це 1 чітнн!\ розподІ .тt :~~Іж члР.· нами елілнв ІЮ~~омшJЬ·

nрп його .vча·СТі в се:JНщі ЩУг

б.:хагоустрій

pa:~rocnнoro

гуртожитку

..

ВоJ'Іодимир Степанович бере учас'І'Ь у nlдr.)· товцІ иит~нь на розrл.яд Ради, зас!да~нл~: n••· стJ'шої комісії'. Fеrул11рно виб~рцямн. він \ff формує '!х

ІШі

вирішують

ра:JявськІ

ор.rанн

Багато доб:рн.х

..

слів

ських

Ра.:ха.

~южна

часна

ка

про

.!

І·

O.'JH

)fY l· з засідань Ради ппвела ~Іову про не · ,5х::п~Ість вnоряд:;~~ання вулиuь ce,la Onaнa .ro

Не

JUiY

~южна

не

rrpaso..:~иrь

3Гадати

r.

.1.

се.1а.

ту

1 npo

у населення

молана, 2.4 тонни м'яса . Є ЧЗСТ'І:Іа \ ХХ ПраІUІ.

.,

Можна

иавестіІ

н

1

ЗВ.1У·

Інщі

тонни

3

пnо

тнслчу штук яr.uь,

.

rvринлади.

.'rав,

.

Ю\1

якІсна

НИ

с,в;й­

ВІд

рІст

цlї

:рJІ

прикладом

товаришів

у

всьомv,

і справи в такІй орrан.!за­

вірно,!у служІннІ інтt•·

йтимуть

на

Принладом

·

ко~'!бІнату завжди шею

ньGго

в

Шлиr.

усьому

ко,1еюиву,

вачем

Тому

Ф.

і

;tобрих

Віи

~

говуs

ду.

засnІву-

гу

починань .

юна:ни

та

дІвча·

цІн'!Іа

в

обла~у

о:

На цьому фото, вроб~

фабр!І·

·

кому

коресmондентої}

дит.Іr'Іого

«Нового жнттJІ• М.

м!<:ькоrо

ноrом, ви бачите мтаІ!f. ків ІІІРавофлантових ном;. сомельських ()рганІзаціІ

Сивоrо.'Іотз­

універмагу

~JІМь~

ковферавц!~е .

комсомоль·

верхнього

ІЮ,

Ініціа-

:ватежн!• nершу чер­

орrанізац!й

т-рІ!ІІ(отажу

та. Саме на комбІнаті народн:rася

Це

сен,ретарІ

ських

11 ..не відстають від ки. І

чимало

:\ro.rroдl.

Cermr_-{

тива прrанізувати У'ІЗрав:r!ння: торrlвлІ В . Броварщини - Ф . Шпи· з~іuнення .щсщюл l· з:-.tагання номсомольцІв 1 Бардаш . радrоспу Імен!· га . в серед ІіГЩСО~ІОЛЬЦ!'!, деревообробног$

рєса~І rро:чадн. задоволенні зрОСJІнх по'l'!рtб на.1итянців і оnанасі.вuів. І. ПОГРІБНИИ,

.'Іад.

су-мпінноrо

несп!лкової молоді n:д Юрова М. Махачо·ва, аІІ­ ,'{ев!зом «ВІд з'їзду пар- тобази х~ 2 О. Самофз­ т!ї до з'Хзду Rомсомолу :юва та багато Інших. Не

--' ударними

Вона

знайшла

те!тtами~> . в~mа~ово широну

"Ілен:в ставлен,ня до обов'яз-КІв пІдтримну серед ватаЖ'На молодІ може бу­ номсомольсмшх opraнl~aти

лищної Ради.

:-rpomeRTora ''.

ше

но~tсо~юльських

с.1унштиме

толова ВІІКонкому Калитянеької се­

р!зн')­

ЯІіОГО

чать npo висону активність делур:тів·внр~б­ ннч;нv.нів рад.гослу «Авангард•. Св1tі обов .я­ зок во, нн 13бачаюrь у

nІдготов­

проведення

один фа•; . R 3Ні!ЧН!Й мірІ залежить активнІс·,·ь кожного юнаІіа І дІвчнRч На ВИРОбНИUТRІ, V КО:\tСП· МО.lЬСЬКО~ІУ і гро·~tаДСЬ· КО:І<ІУ ЖИТТі . Це ПОЗИ· ulл . '*У зай~tаІ': ватажо}{ 1tо.1одІ. Буде вІн а~;;тив· ни~т. ·постійно дбатиме

ТОр,

ч-енвю оnанасІвдів до nродажу державІ лиш· нІв с!.тrьськоrос:nодарських ЩХJдунтІв .· У т<>:.Іу, що за nІвтора.. ~т:слцІ 1982 року Ішnоином

с\.'!Ьради вже закуnив

ra

Проте є

робот:,·.

ПогорІлеuьна по

та

МО.1ЬСЬКОГО

ва. Иоли ul робо н роз•ючалися . деnутат М' · б\лізувиа ви-бори в на Ішконаннл заплано~а­ них заході·в по бJ!аrоуст·рою. озме•не-нию. Сіі

Н'ітариІй otffi-::тцJ територІХ

конт.

чанІтннх :захо.1Ів · :1бор : в. 1<ІС!д<ІНЬ І>О~ІіТР1У .'1КС1\-ІУ. штаб~; «1\ОМСО·

техніна штучного осі:.rеніння ра .~гос.пу <·Ава>І· гар;:х~ л. г. Погор!леuьку. св.:~tе БОНа на

І орrан!занія

ро.1Ю за :1.&Ійсненню1 пnи· ttюпих ріше.нь , і своє·

вищестояt:І

сна.зати

npa·

доручень.

ІШ.!ІЬНо

зуст'РІчаючись ~ про ті питання.

~ifHOН.J;O~t.

П

на

ють успІшному проведен­ ню внутр!сnі.ІІковпї. ма~о­ во-п(').'Іітнчної. внховН ,JЇ

Особ.1ІП!ОЮ су~t.1іюш.:rю у впноН&НнІ дЄJ;·· татсьюrх о6ов'гrзf\ів вІдзначається водій В . С.

Ue

lЗі.щов!даючи

u.

не :заrштаннл . будь-хто з nо:-.tсомо .1ьц ін назве uІлиtі ряд факторіr, . як! сnри!!'­

.

·дан·ченко.

)[О.JІОДІ

)!Ц .. oro 3<1ЛЄЖИТЬ 8о­ Jt0ВИТіСТЬ 1\О.Ж.ВОЇ КОМСІ)·

(:е~.І{ 715 депутаті• І\а.JШТJІНСЬКОІ смищ. Рцв народних ~eиrrf!riв ХУІІ cxn:

· иоІ

ЖМТТJІ

сенрета-р

ЛКСМУ .

комІтету

деревоо6робноrо

цІй Броварщнни. Доброго ,слов!J.

ИVІ)'·

ж

сеnретарів

,

комбінату,

В. Бардащ

унІвермагу

!

управлІнн~

торгівJ!1, О. Самофаловj з авто6ааи М 2.

білЬШlсть

к о м І т ет І в

· А. TECJIJt

ЛИСМУ 1 комсомольсь· ких бюро були обранІ членами м!сЬЮіому ком. сомолу, делегатами Jll8

аавtдую'ОІІ

вt.мlnot

комсомо~ських

вtзацІй

~г~

l!dcьrmoмr

ЛRСМ J'JqtaiJrв.

ЗА t.\ІЦНИ~

ПРАВОПОРЯДОК

!

.Ji

НАШІ ІНТЕРВ'Ю

На черговому засіданнl райвИкоикому розглвдалосв питаннв про роботу виконав·

ІJИХ комітетів Треб~·хівської І ПоrребськоУ

У сп і шво почаJІИ

сільських Рад народних депутатів по посв·

самогонов.арtпням,

в~·. Все молоко відправлено

зазначалося, що в 1981 році. силами. дільнич

прнймІІ,'111ИНЙ

них інсnекторів мі.тІіції. депутатів . rро~tадсько ТребуховІ

роботу

було

і

Погребах

проведено

16

заходи

з

с.хильними до скоєння правопорушень .

боротьбі з пияцтвом І самогоноварІННЯМ, ІНШІ

органи

самовр;щуваиня

слабо

сnравляються

з nокладеними на них функціями.

Дільнпчні

Ів:r.nектори райвідділу внутрішніх <.:прав

нr.

подають належної доnомоги ко:-.tандирам і на· ча.1ЬНННа:Іt штабі.в добровільних народних

дружин, а вІffіонкомн сільрад слабо нонт­ ролюють дія.1ьнІсть nравоохоронців . В на' лі ~ок цього не всі дружпннини

регулярно ІШХО

дять на чергування, мало nроводитьсn р.еІ\діfІ. nеревІрок стl. У

збереження

nрийняrому

соціал!стпчної

рішенні

ви.нонавчі

в.1аснv ко:~1ітети

Требухівської та Погребської сільрад зооов' · язано посилити правоохоронну роботу , їм pr комендовано

активізувати

діяльність

самоврядування. по-сnравжньому

Д.ТJЯ 0.\!']lmaHHЯ

~т'ах усіх ться

вочковськия.

де.леrатами з'їздів ла.еиій

зв і тно-виборніІ\

комсомольській конферен­

ціІ

о(Sрано

XXIV УкраїЮ! .

делегатІв

з'їзд но~tсомолу . Є серед них 1

nред~тавники

сячиоt

на

·

десятити·

комсомолії

варщини.

Це

Бро

пресу·

-

вальниця. заводу nорошно·

вої металургії

Імені 60-

Гаtідаn.

rrресува.'!ь ·

річчя

IOl

1\.

ИіщR

Радпнської заводу

Украї·

nластма с

І.

\

Швайко. nродавець ма·

rази.ну М v-nравління

віддlnнів

вr.1ш;а

робGтLІ.

вrдс· Збу·

міського торгівлі О. ііовбасинська та першиfі

МОЛОКО

Ш!.

Тут

с тьея

r.ітІш.

:~~о:тоf\о

через

фільтру-

с!ІСЦіальн!

пхолпда;:-, ється

рудненіс'rь.

на ~a'!ln:l.

Об.lіnовцІ

.1нбпран ти

·

ПШНХ

В

визначають

.111стнах.

жИрності Результа·

м~.-:. fli<. '.ї;J .\OH)JKII

;(nЇ .'lhlfi

На кожному вІдділку створено санітарНі комі· сІУ,

до

складу

яких

молп ·.

::1

дезинфІкують

·

з

.и:кого

вхо­

нітарІЮ-гіrієнІчних

ки

ретельно

рів,

чистять

теплою

_..

водою

міщеннях

ко­

І.JІ

частково або повністю.

Ця система преміювак· ня повністю виправдала територіУ себе. Ра;tгосп реалізує

порядок

у

при­

фермн .

молоно

Анатолію

вимоr

тваринників,

роблять вlднітку про не· виконання вимог. Тварин· ник може бути nозбавле­ ний додатнової оnлат!І

миють

наводять

і на

всіх

роботу ЕЩ!нюють санітар• н! комісіУ. У nрисутностІ доярки і снотаря вони

вю.(я. Кожної п'ятниці нроводіпься санітарний ::~ень. ТодІ nрацівники ферми білять годівниці.

іІ·пар<ІТІІ,

мета

д.'Ія

і

доїння МИЮТІ>

гання,

Белина увага приділя­ ється санітарнІІt культу· pl на фермах. Тваринни­

чистоту

f\О іЕНОГ9 ГН'ТЄЛЬНО

::1

Підвищення ПРОдУКТИВНО" ст! корів ! якос'І'1 молока,

.тrока.

в сnеціальних снстематнч­

соЦіалІеткчне

бригади· За першосортну nродуК'­ rи. даборанти і декілька ц!ю тваринники ·одержу­ nередових доя. рок. Систе­ ють додатнову оnл~тУ. для П на'> матично проводяться nе­ Докуі\Іентом ревірки-огляди якості м-о­ рахування є ЖJ'І}.нал са•

корів.

яні

кппосуд

йове

чнстять

внпус~;;аються на фер-

фермаХ

881,'1'-

- . . орга~зовано nроnоЛІсиують дарства

ВИС·

nеревірОК

Rіттоються

до· но

~т:rюс шестн ГР?дУсів. :Звідси rт:~їі <їТ<'Ціальннх iiRTOMiili!IIH RJ!RO.ЗЯTb ЙnГО

Я!\

долрок на механічну заб·

ТІІ

YCTaHOBI{CJ.·

Михайло­ що

вичу, розкажіть, я:к орга· иізовано змагання тва· рининків за поліпшення: якостІ мо.1ока.

nершим

сnрияє

ноштів

преміювання

кін

сортом,

збільшсншо

надходжень

ферм ,

д.1~

праці iJН>r·

nідвишенню

рентабе.11ьност1 галузІ.

40

Ножноr ·J ~JdHHY водіі радгоспу "Краси:~lвсь­ ЮіЙ >> СЕ:рпй Леонт!tіович Дяченко і 1\lннола Федо·

не

тонни,

6322

або

на

672 тонни бі.'lЬшr nлану

За збі:~ьшення вироб· ницт:аа l продажу овочів рович Чуняк досrав.1яють державі місьниfі комітет в маІ· азини Дніпровсь.коrо Компартії України, . Btl · оnтово-розд~рібноrо пло­ конко~1 районної Ради н1даовочевого кnмбІнату Jo 2-2,5 тонни ранніх ово­ чів, зібранп :' на городах під nлlвною. 3 noчa'l'Ry

ро"у 3Дано 60 тонн зел'" · ної Цибулі, петрушки. Дорідний Ч!В

в.рожай

ВИ.рОСТИЛ!І

О·В')

МІІНУ.'ІОГО

рону . ТрудіВІ!ІІІШ ЦЬО!'О гоо::1одарства. Налрпнла!І . На цііt же конферен· ·стоЛових бурш\ів зібра :ш то 220 ·, помідорів :10 Іtії обрано делегатІв ! на :'\ІХ з'їзд ВЛИСМ. Од·! ·230, СТО .lОВОЇ :VIOPKBII ПО ним із них стала нетель- · :ЮО центнерів з г~ктаrа. І шщя фабрики верхньо1·о І ;{обре Таf\ОЖ ВРО:ІІІЛІІ іН· дитячоrп трикотажу Н. · ш! овочеві ну.їьтурв. Рад­

в. ДОСВІТНІИ. І

'

НАГОРОДА ОВОЧІВНИКАМ

секретар . міськкому ЛКСМУ В. Рогач. .

Пав.'!Н'ІСІІ'\n.

ПСРЄВ1}JЯЮТЬ

x.JIOpHON)

COPTOR

орrаН:ів

р·а 1 е

На 'ХХУ Ииївській об·

сортом.

цілому no фермах, так І по груnах корІв окремих

ХО ,1f'JІ\НЛЬН!і~111

розгорНути

інструктор райвиконкому. _[

8 -1

nершим

процент його та І\ис.lотності.

порядку.

с.

тІльки

:~пвано молоІїоблоюr. яні обла;J;нані сnєціа.'!ЬНІІМІІ

бухова та Поrреб!в у населенІ пуннти висо копро:Іунтивної працІ. високої ку,,ьтури. громадського

ВН·

со~;;ої яюJсті' продунuії. ·е~а:зав він, -- на феr·

соціалістичне змагання за п-ер.етворення Тре·

_зразJWврго

роз•кном

державіпdr дять обдІковці.

На це запитання дав в\дповідь вашому ІІореспондснт~· rо.11овниtі зоотехнік r&еІІодар,­ ства А. М. СИРІШПИК

особами,

у той же чаt: винанноми і народні обранu\ не nридідяли належної уваrи nрофілактичній робот!. Члени товарисьюL'Х судів, . номісіи по

пункт

на

~10.101\01 '!

осередКІв самогоноварІЮІЯ.

зд!й:снювашr·ся вихоВRі

одвВадцJІrоІ

Ян ТRІІfІИнннюІ лобttмютьсн внсокоУ JІКостІ

певну

Зміцненню соцзако~;~ності. Зок~ма .

no

виявлено

рік

Протяrом січня вони одержали вІд кожної ка· рови по 313 кілограмів · молока, що на 128 к!.тrоrр:тів більше. ніж .У середньоМу по райо~

У доповlд.н:х голів винонкоr.нв М . П. Грін­ Ченка та І :\1. Негоди. виступах присутніх в

,QІуrий

п'ятирічки працівники мо.11очнотоваривх ферм на. ТодІ ордена Знак Пошани радгоспу імені Кірова. Ух водою.

л~нню боротьби з пияцтвом, дармоїдством.

стІ

НА ЗАВОА-ПЕРШИМ

ес

госn

значнп

nrрсвннонав

<1.1ан пр'1.1~гf;\' городньnї проlJУКд!У держав!: П зд'l :

родних · депутаtrІв, · рай· ~;;ом профсп!JFКИ npaцiu· ІІІІКі·в сІльського господар -

рішн!

nоІіазнини

по

~ Мино,'!аУвна Лобко, Марія Павлівна Міщ еню, 0,1ьга Во.1одюшрівна Чу· юнс Бригада ще раніше ви-

І:n сlЄІітнву

господарства

сrнрета р ЛІіськкому :tартії ;у·країни А.

r.

П1.10. Нині

г ос пу

Ио>r· Му

овочівники

широко

pa;:r

розгорт-3

ють соціалістичне · змаган-

у жи· виль.них

Б риг"ди ~

: рунт-у.

·

в

Т) ·

.....

зан.рит о г. о

т.еnmщях .

! ІОЛ1СТІІЛСНОВОЮ 1· розп ю_рували·

квадратних

ратних метрів.

вирощується

Водноч;;l'

розсада,

rнinnиx

пщ

ЛШВНОІЧ розса~у

mc 1

U! ·.

ПО!>Іідорн

, 1 анніх 110 ~ 1 ідорів.

;

1\!1':11

У нинІшнь о му роцІ ·і рнгада вирощуватиме

·; нн.1Р<'1ТНОГ !'

.;а І;рнтоrо

!J() Ї

Яnов ~ю;о.

л: -

Ра:им

::11 на площ! один гrr-:rap,

.(а.1а

J;>хе>р ; вна

цв!·

вони nосадн :ш опр-

\' вLдКІРНТИЙ грунт. Особ.1и.во стара.нно тр у .l:пься робітнині бpнraJi t я,;,

nоча.nи

СТИ . Тепер рООіТННЦ\ :1.-. а• вершуіоть садити рщсаду

; Іі\ННі

г.рунту,

торфопере·

гор ш е ч к а х.

І приходо:~-1 теnлих веснл 'ІІІХ днів буде виса;tжеа n

н·Я за досягнення ще ви- о чо .1ює 1\Iapin ~fm;o.ї<Ji' шого врnЖІІЮ в і!РУГО~!У 'ІІ а OнaІU!ifJ. І т~·т і' і.РН·І · роц! n''яrирІЧ};И 3 ТЮ!. ЧіІЮТЬСЯ !! р•JбОТі :\Iap i;J шоб значно пере!ір:пи

ва

рrння Союзу РСР.

е р ' . · . "1 т 11 ' пор. Внеону нагородУ на п~мщорlв -. 12° 0 · огJр ІОВ На П.'10Щ1 2000 КБ<І Іl

зборах вручив

теп .1иuях

ту «У"Раїнський тепли·•­ пrrй>>, яка була вирощена

·присудили радгосnу ·JOO перехідний Червоний пра- · .

_vрочнстих

в

площ! 1,5 гектара розсаду надраннІх помІдорІв сор-

і тим · сами:-.t гідно ві:~зна•шти ювілейний р!н ут во -

ства і мl<:ЬЮ\ОМ комсомо· ~анньо1 напусти на пло~щ

.1у

nосади.1а

побни:ц11ву і продажу га'ю .щьої ПJJОдукції державі

: 1.1ощ і

()R()'Jl V ТЄП.:JИUЯХ На

;л;таrа.

4.3

С:JОБ О

,: c.pe;:tH bO:II ~-·

п.1ощі

' ' i .lnrpa:\liв .:пnів.

А.

Воаа

.о де)'JіКаТИ

3

~.:с тра

~;;ор~!С·

-,єп.їrщr. лn

,_,;-\jч;\ 11

В

КОЖНОГО

1'1

і по~І і ·

ФЕДОРОВИЧ.


новЕ

--------------------- -

житт" -------------------:-----

І &рем"

- -···· ---

*

1~8~ pO!fY

З стер.

Б І бл Іотека-аи робничн икам Т1еиий ав' JfЗО'К з виро6ництвом, ЖТИ.ВНИЙ МІЛИВ .118 rру;1()ВИЙ РИПІ

торів. червІУНих куТІКа!Х. Jl'a ферм~'І . на польових станах об.rtаднаио с Et<·

коJrекrиву,.

р ани гласності• змагання, де мож­

хід

соц і ал!стн•шоrо

змаrаноня, боротьб у зн ефектнЕ· Jrtc'Г'Ь І .FN\ість npaUi ос ь голов­ ни·11 наІТІря~1ок роботи нашої бІб . .1іотеки. Ії резу.1ьтатввністh вІ•· буде

:(c>no·~Іora

ц!лм rо

у

розгортаннІ

«По­

·

ха.нізатори•.

радлн·

виста вки <<Да.тьше rrіднесен.ня сІль­

n ішному

сьногосподарсьноrо

го року одинадцятої п' я ти р і чки.

соІ\Іа.'І!стично­

3маrаюrя.

.На ДОПОМ<JГУ В І! р()(JНІІ'ІНІ•КН'І снладенІ ноошлекснІ п :І <J ·Н Іі їх о б­ СЛУГОВІУ&ання . ~' кtм н І'!т і щ~хан!за-

ttttttМt~IIІIIInm І lt ІІІІННІІІН'"""'""ІNІІttИ

:r !терат ур и:

ради. твар.юіникр, ~для вас. ме­

календа-

npraнi:J:,.

ді.1овою

партІ І1Н !і~1 .

п.рофсп!лнnFJюf

реномендоваІЮї

З ТеІ!·СТАМИ )ІОГО -

во,рі·В, ходом змаганнІІ, р ями трудової сдави.

Важлави:vr вважаємо І ОЗ·Найом.1 t•н нл. трудівнннів з в и робничою .lі тературою. Цьом у доло~Іаrають

значається ТІНf, наскі.ІьІш ським ,

на ОЗН аЙО:ІІИТИСЯ

JЮІ(а•. бІбJtlографІчний ~мяд сПередовий д:освІд у наше гос­ п одарсrво•. ВИ'Г О Т Qв:rено списnи

·

виробницrіІа

-

все·на.родна оrтра.ва• . с3а ВИСІJ­

к!

надої

.'!Е'НО ги

Таним чином, б і6.1Іот ена в~іча форма~ш ! мет од а~.rи сл р rJ ЯТН .І!е трудІ виннам :raнl s ! ферч в ус­

·

· мо.;юна •

тощо.

п.1а н!в

дJJyr o·

О . СИЗОНЕНКО. 8&81,ауюча Купа.жинською б!б­ mотекою.

Проае­

нол.е:кти•Б•не обrоворен.ня кни­ По,ц!·К сЗа ІtИСОКУ .ІШ!СТІt мо-

r.

виконаннІ

КНИГИ, ЯК1 НАС ВЧАТ-Ь . З _успІхом rr.ройшди нонфер енц!У у ЛІтювсЬіІ\ій, ·· Ве.1ІІ І-іОДІІ:\Н'рсьн !й. Гоо­

Brrxl;1 у світ 'І\!!Ор1.в Генера .1ь11ого секРf; таря Цt\ КП РС. Гол·ови Презv­ :~:ї І": :'рховнпї Ра.:хи. СРСР товарип;а .1. І . Бре ж нєва став БЄдИ'J{ОЮ лодІ єю

.1 і.всьніі!, За:Jнжькій . Б о rд d нlвсьн і й, РуднянсьнJІі біблІоте к ах . Ц іка в.им був вe'flp «Невю~шиі!

!.

суспі.l ьно - по .l lтнчнп:чу жит ті f!а­ і І:п ї ~;ра'ін : І. «:\la.1a земля». ~В І ;Lрод­

ження»,

« 1(!.1п на»

~

це

борець за мир• у

і стпрія

ліотеці.

.змужніння радя нс ьюІх лю;tей. Н оt~ з , .. · а <·CnoraJ !p> напнеана . особд ч в:> пронш; .,п во ,

адже

автору

розпов іст іr. нройшовш н

є

rтро

ному

веттиt:\ ш.1ях

в-1аштован 1

сьrіої

h)Ч' і!і1 1 і·:.в і1

р я .1І;с rІт

еторін;ни

.'1.

.с.п п гя .:щ

:!Нf'РНУ Ті ,10 .1ЮДСЬЮІ Х Ct'p-

нш.ття »

иииrоrорrу»

завжди

89

~киtв­

зразковий поря­

Д<JК. НовІ надх'оджеиня вистаВJІJUОТЬ· ея на киижковl nomrцt,

~- ь р ов<\);с:ьr; ііі Іl r' інра :н, ній б іб.1 rО­ тr•rцііf с нстє ~rl та її фі.lІа .'І ах ntю·

завжnв мають можливІсть JnJбpa rи собІ необхідну книжку. На фото: вІддІл художньої .1Jiтepa ­

'l'fPII.

І RІПІrотоби

Фото А.

RC;lЄ'HO

тодичнИіі

ві.~б~· вrІІ

СРчінар

вариства \; ннrп:тюбів

то- ~илення

пnо-

"

пі;щрrюt с Ів, ав-

тотранr.пор п·,

ВИІіРНання

го.1ів rocnoдarrьnиx плнів,

первинних організащі\

мис,1овпх

j!e· 3!\Оf'ЗПРЧf'ННR

п11·

іі•JЧІПН чп тачі~

-

р оо nти і liOJ rnпrвa л.

ііу;ііве:н.них

J,.1я Цhoro

~;ю::-: і <· Ц і:тнао> . шсн а

Ті1

.

'"

оргаш защ и

1n82 /)!. "

на

л.

J ·

о,·новні завдання риеrва

бачи~rп

това- :ЧІ!

в

n і<' ГІ .

во•ити :Jует.rічі :1 вrТРJІан;;...

Ї\

На

і Ір;щj ,

,! о:1п::аrн.

~·r:раїни ,

них прган і:шЩі ті Р нn пов'- •іільш~

у·ва пr

н р1ці.1япt

в . І~ОІ-І ЧАРОВЛ .

пporraraH;li прщ 1. ' ~;.ч• ' ІtІ:і~

r.ідnов~дг.1 ьнніі секрстар міської органІ;нщІ'і

яа~·ваrи а

ШІ<Ша\JІІ

І>оr.іт

первинних партіііни х nrra-

маркrrr~щ··.'ІРНіні зч у,

в:ізацій, направ.1япt

р і в тпварІ!ша

ії на

твr,-

І.

.1.

БрРЖ-

ТQВ 3 ристла книr~.~юfіів.

.црj·ку

ети'ІJНІdІ

Це

довідкове

nра.нтнчннй

"

життя " .

спосІб

вн:.тюч ає

Я!Шп

<<СоцІал!-

іtнига

"Іатеріа ,;r ,

ПОНЯТ'І'Я

с оціа.lістнчноrо

способу

ж ппя . 3 ~Іачн у унаrу в дn·

ЩНІJі:те.но хараІі·

тернетицІ

вІдносин

виробничих

-

Uіа.1!стичноrо жнт'І'я.

ні .l;щ і ї

основи

політичнІй

~· юшз і

C'J·

суспІл ьства.

детально

.\'о 3

сІ ."Іьс ьк о ї 6і б.1lотеки

\Іатеріала~rи

ган~І і

і!Шrтя, Прогnа\І ою НПРС,

ll 'il

Jc ~ :;r pi

наук

У РСР

· Т ИЧНі

rrlд

ана,'!еміна

.\Н УРСР в .

І.

ШиН1іЬ.-

Л. В.

" ч:итачlв , хочу'Г'Ь . бІльш

вн вч ити

котрі

кн иг

з

ПО .1 ІІЧІ\11

прІІ.f( :Іад д.1л

Напередодні

1

' !і

на -

.1одь .

-,'J;ов і днпк м аr. rн ос~І <t тн ау ватп ~~а р!і С JIC 'ГCb K()J()

Придбати · довІдник ~южна 11 кню·кк овому М'І -

Інt меті набутІ

rазюrІ М то·рrу•.

Н

aV}{OIO

знавнп :і нрпб;І ОJ способу• жи ття. 1\НИГИ

чита-

- еконо-

~I !'!Hi f X с и сте~т .

11рн н апнеан н і КО.1 еЮИВ авторІВ

rо.оова

89

•1-іиї.вкнпrо-

Л. ПУРИК,

первинної

opra- ·

нІзацІї книготобІв Бrю-

•арсьхоrо ДОКу,

:v ча сни ; ; ;t

С.

}-;о:ІСС НІІ

п ро в u .l ІІТ І,

у

юв і .'rей но :11 у

у rв оренн·я

рішеннящ1

партії

« ЖИТТЯ

ІіС іХ »,

ний

.]еніна

«Тобі,

r ія

допрн з ов-

ХІХ з\:.;ду

-

І

пере r.;лдн

т є ~1ати ц! .

список

У

і

темами:

правда життл• .

ІІ~'іІі Н і.С ТЬ»

та

н аш

с ин >> . У н!й nр едставл ено кІлька р'JЗ -

за

на

тварwнющьном у

І<ОМІПJІен сі

ПnС.ТіііІ і О .lЇ((]'І~' KH IJ Ж[(OR Y RHC Ta R f\\' . Ш 11 l' Щ' Т Є .І1~Т! І ЧНО r>H <J!;,1~"'TЬC R .

3'ара з Б;)На nрИСВЯЧ ена Т <'!Мі ~Тва-

.1<>вік

І

aaвl,IU'IO'Ja фІJІ!апои.

ра/Іоні том у

l!ія,,о чис.1 1 мJсь ...

дв і

профспі.l·

11

техІJіq­

їм

1. .360.770

ЦБ С

року надііі шло S l.~ 4 1 ник кн иг. Н а І січня

npo rяrшt nр имір­ н инІш­

нього

с та нов ч в

У

НSІ

внда.111

~1f тсратури.

біб.1іотекн

року

ф онд

'іх

примІрників .

задучено

1.444

до

48.40.;

що на· іtО.1ОВІК . І nроти відповідного 1980 року.

-

Загре·

К. ХАРЧЕНКО, ..

На

п.

в у

в і домчі,

примірників

краса,

., БайдужІсть

твора ми

еДухам

радгоспу є художньо офОІЛ'І'!Л ена r;І~ша т а твар и'Нника. 1-ір! ~і соu!а ­ .l і ст н ч нн х зо-бо в ' язань, зв~дснr, про їх В Ішонання . тут ~южна по 6а чип1 фотостен д JІL· р едов нкІв ,

двІ

·

ч нтанч о,1ові Іої,

бі .• ьmе nеріоду

ПроТАгам МИН)· л оrо roьv бtб­ ·•Іотеки nровели понад Чотири r ие:ячі 1 асових захоАІв. Ус=І Ra.Ceдellf ПУНКТІ! T."t

рІJбниqJ

JІІлRнки ·о хопле н ;'

лІотtчним

- - - - - - - - -- - - - - - - - - -·--·-

XXVI

1\АСІЧ,

д~о~:тяча. .

37 сі.lьсьКІІХ,

кови х,

;;58.496 .

нонференцІю ворог•

,1юдеіt

них і 34 шкІльних -J книжко­ DІІМ фондом ,1 . 249.93С н рнмjрнн­ К І В. Вони обс.'І уж и лІІ ї !J . :JїП 'lO•

irrш\.

дІлІв : ; « Вожд:R заnовіти святцен.нІ в

І

кl.

« Рел І ..

<СИJІа,

195 1 poui

біб.1іотек ,

цєнтрJ ..lЬІІа.

В~ 1'іб.1нжчим ча.со~1 л.:Jануємо nро­

ВЛНСі\1

'

96

п,роводлться

,,ітератури

за

д0!10 ~Іага-

Цифри І факти

Скла;хенп . реко~f еНдОВ'! ·

книг

Бреж нєва

Г.

.У біба і отецl nост і Іtно І ! ііІ

І.

директор Броварської центра.'ІІ· зованої бібліотечної системи.

дов » .

• )Г.'І Я ;1Н

.1. І . Бр ежн~­ 60-річчя

роц і

ють \Іl.lрі!он юt радя нсьнн х RтІтс в атн у іt;нпя рі шеннп з'їзду 1-іПРС.

:з \1Ш;-!и и в борн і h , ,, Юн ість у с о:rд а'!' ­ сьІ ; і іі шнне.l І» , « В о гнІ ударних бу­

та

п:рос,lуу час нн к а

СРСР .

Книrн Л.

С ,'•.' 'Іа СН ОС ТІ :І> .

,.,r. І І'·

інт ер ссо:~r

розп ов ідь

Г'ади СРСР товііриша

ва

бе.1 hноrо «День .'1-1Я rтри1tдешнього• , В . •Шпатова • Чу жий » та tншИ<Ми. ,

.lіс т и•Іноrо

.'IF3ox с.vсн і :І ьно

;ІіНЧ

В ('.ІІІ !і".1 ІІ.\1'· rс ьІ; ·JІ

~;la:~~o:~~~~~~Ja.lЄH~~з~~~fi- ~~:~~ K~~~~~~~:~f:кol . :о: І нА ' JJ, о 11 о 11 о г~

І део:J'ОГі 'ІНС .ІDРо.тиборство ч!в.

r. Xa.:.1-

за -

опоС'Іб життя• дуже ·зацlкавить пропагандистІв м~-

ноло

Іі ІlНф І' ·

н : ·п~Fн 'І ,, f3 ,І:І; І ТІІІ !і"і п<1рт ійнвй І дер ; ;; "R!І' Ііі

ком сомольцІв відкрито книжно ву вис-

«СоціалІстичний /

шнроне

неї

11.

Н о вrшо·

Св о ї .ІІн вражсннюr н про книги П сІ­

вести

поr :а:з а·на ·к е рівна 1 спря~rп ву юча сила КПРС у

су спІ .'Іьства,

на

: зС .\1 .1[

Н.

н о нфе.uенц ііо

:\і.1Н.1Ис:ь також сен•рет а р п а.р торrанІ· зації ІІМН -8 т рсс Jу <• Бро в арисі .1 Ь· б уд » М. В. Садо.вн нков, ~І Q.l однй бу· дів е."ІЬ НІШ М . Ту рчн н. Нин і ~І и роJробля є ~ю :з аходи 110 спі.1ьній роб о ті · бІбліотек усіх с и стем і в і домств рай ону по попу.1ярнзації т в орі R Г енера.1 ьно гn сек р е т аря Ц І~ КПРС . Голов н І!р соJ І1Д ії Ве р ховної

~· .тн і. І{О .'Т ІІ на ша І>)Jаїна в ! дз Ра ч ;І ­ їR ї :) р і • Іч я ;, дн я на роджен н я Л. І . J; рt• ;;;н {·:ва . .'<' · i) ! u. ! l<J T CІ ::І x ІІ РОБО:\11 · '" L'b 'І І панн л . бес іди 110 · ~;ш tгах к ~; І >іІ>сІІТІ ;іІ [\ О:\ І І"ftО І І 'І~·ІОЇ нартІї , ~он рr, . '.І ~ ' І<J ,, С І ! ПГd :ra x» : н.: аппnя \'R~ .l !!С А

дета льно І танку << Номсомол, ти веJшної rта рт!ї

проб,1 С \ІУ.

Нниrа

:'.Ja .li Й

ве.'Іики_~І

3

пр І r су тві

Со- І та XXIV з 'їзду ЛНСМУ ДJІЯ читачІв

ви- nрикІнц І видання місти ть·

життп,

І. '

:І.

чиrаць!{у

квиток .

f{ i-1.

світ.1юЮтьсл основні рис:1 ся обширна бІбл!<JrрафІя: І дІлах · комсомолу живуть•. соцІалістп чного

~· C п nr:.­

ГІрщ;І'.lІf

ці .'{JІН ІJ :: кі1

:нпpщ: r r.lr1

Н<1

ннку», << Твоя ~1ай6утн я профес ія ~> .

руна та доюора філософ-

наун

'i oir;

д ІІни ·,

ф!лософ! 'І.

І ;орІвнипт·во~~

І;rmз !

.1 . •1.

боїв на Мал Ій. зе:\І,'Іі М . В . HoCR'i. ВLн ...ао.кр.Еща,< р о :mов l в пр ') о со бли!ю~ rra ~f"ИTi!': ftf' · ;1.iil . І!Ь()ГО :11(1 ~Н'Н Т , J{O.llf. .: !еон І ;~ Ішrіч вручав й сщу . партійний

Н оноn.'Ія

};П .'І'І Ri;[(i;·l iJCf!' I'OHrPE'IJP r: · іН• '!{І! ! І ·1і •· '\Ja.l~ i C ~ J .li1'>. біб.тті •)·

у ря;~у . про стан ов.lснfІл \іОсlодої 11•1 її с в ітог.1л ду r> J 1 юз шнр Р шm · 3 І. ншс. цlєJо :~rетою офор:.І:І~ені ·rе,ІІ'\ ·

к 1-

: 1 сктн вом авто рі в - нау нов -

АкадемІї

.1 ІІН а >>.

.\

к у rоботу серед юнацт-ва по Ісоотн

\:ХІІ! -,-

1-\:нига пі !\r<J тnв.1сна

г.о ських

орга -

Ф 1.1іа:J

.:re-

нінІзму а чпrань с нu собу

слосооу хаиДьл. п

розRІmутого

ці а .1і С Т ІІчноrо

по.1 о;nє ння .ІІИ

.11 ар4іСІІ3\І У

'• ll·в Irr,cr·І J T".-r".' ·' ·'

оо

в и хо-ва те .1ьною пр о ве.1 и

У КОНТАКТІ З ЮНАЦТВОМ

вн::а нн п XXV! з 'їздІFJ КПРС.

т ео р етичний

РОЗ;ІіРІІБ аЄ

віднику

іісрував.ся

,,.нсик!в

'І!п;ш нп

R Е ПІ'П

''f''::.a

н,lJІН;І ,щ :JІ<Іі н'яtїіfІі'ІІ,"Іt .·

ДЛJІ ШИРОКОГО КОЛА 'У 1981 році я По.1Ітс видавІ Унраїни вийшла 3

хrцу

1

р <\І:у

J\r•ІІпнртії

1\·J.

но;І і іі

з

. ха.1 и

110 IOIІJ:J i ,, І(і :шн;р П і д fН · : tГ;ОІЛ '· l ' Р роїчна ,\rп н <t :1:< х .'Ті. б ., . ( 1<-оі) · r І Іf"І :J<J ЦiK<! Бiff\ І' ЧСІ (' }І ІІJ{}В 3;:! ·

ні,І. -

щоб pnfiory наших пrрвин- : 1 ]ц у

Б niJ­

п соr ; : [ ' !<І

B!\!i(lii ~IIJI:I

,І,ругщ·,,

J ii .lrt;Іrx

PП Г<JHi:Jdl l i ii ЧH

Cf, [·: <'O il

праці , • ;ІС-11.'1'.1!'іІЧИ ; ; :ш іі!; і І'ОІ[ ! ;J.ІіІ'ІіІ'!НІІХ ;JІІ-

.тощ·, ХХП з 'і;Ід КПРС та Х\УІ

тнх

1-\раси.lі в ка) ,

«Славні сто р інки. М~'жн о сr! і r epoЇ lMY» ;Ja три.<огією Л . І. Б режн є віt <, ::\Jа л а зс.-,І:Ія >>, << Від ро дження>>, « Ці­

~а про­

:~:r•: ' -'"~~ ' ~' .\' "' н а у кн .1· роб п т<~ Т Р<" · ,-" \; }·;· 1-1:n ї 6 і б.l і• , тс ІіІІ -фІ .1Іі1 .1У. Ту т p:J :;n~.І .з п а р т Ш ною та ктr сом оп ь ·

\ІІІ ІІі . Іі.! І НІТІ ·

) І' ІТіШНІ' '

но впю

П. \:пд о с . Зара:1 ~' G і б.тіnТІ'Ні Пf1 1-

:· ,, _, : •тJ, r · :l

пnшнні '' Т ІІ 'fІІ r\І · РР FП. ІІ''ltІЇ , h ! ~ рі'І " орrанізацt!1, р~Йf1нних та ширш Р прошн· )нти • .1іте - чю H.l.flf'Ч, І jІІІІ - р І '!'f'" міських moi.'l. Гn.1 пвншІ ратур)·, шо відn,іража~ ге- ЧІ П а ІіІІ,~ Ба, і ~ тюІІІ, ІН '' 1'1\J~І; r :rвн!пІ·

6ус1 а

( Б о гдан іВК3 ,

Ннзовсьна та З. В. Ту шенс ь ка с.пі :І ь•

;:tІ!·>.

Г: 'і ІН'. Р ''! :

неї

Ш' )НІJОІІ і:шюшшr , :1\!ITC.lЬJ\ ~

І І'іІ ( і j

ІІ.'t·річ ч '' '

.1ІІ Пr>.1 і<' Ж\Л. гр~ .1 :шtич

Ня

Погр є б >І,

по лу~І'ян о rп

ц І в.ЮJ)'{И центральної біба і отеrіи

JIII fi<1 Е : І . ,lорог~:н н ова . А на обrов"­ tч"т І ,. І\Іа :юї зс"::і '!> ?. ІІ С rуnr:.1н уч ас­

H P..l!ton ї і\іоr.тн"м" І ,·,щі :~ :І і -

питанн~" tiyпry П;1ану- роїку праuі , рn.1 п"яі ,1 а" п nвrrнннх ваннІІ P r.n'orи · е,. про ПІ'рr.ІОFН!Їt .l.hr· вi.I, r.pn-

.

К!ІІіГ1ІХ

\' ІіО;t; Н іЙ ч н тіщьк і ко н ­

обг овор єннп твор І в , orл!f· .111: IO!CTi1 Riill . FJCЧO plf ТО І І[О. Т<І І\ . у Б обриць}:ій б іб:J іотенІ -ф ! :т!­ а.l і 6у .1<1 пррведе н<1 r; онфере нuІ я п 1

І'ІІІН'~Ч:!.

.1

ІІ І'І і•· r.~''''і!І

ПО

:\!аі\ п;е

іі;б.rі о тс н і . в і :~б у:r нсь

!-! •:Ііа. Hrnf,xi .JЛ" Тр!і і1Ж .ffі~ -

по.lі ІІІІіfJ-вИх •··Бн"І' ІЦn

За ХОДіВ

! .' l.'lit'Ja.

Ф (' рrнції .

Зарічного.

Планування- в центр уааrи Нещодавно

'IИ'vi <J.lO

.]('ОНі.1а

( З а:т м'я ,

« Стор і нк и

На•рОДіІ\ СНІІЯ .1. [. Б режнєва » ( Гогопів , Р удня, Po;-nюf, Бобрш; , ·п:ш скс) та інші . Б рон а.рсь~-.~ мІс ька б і б.1!о тена прове:r а д в і к онфе­ рекцІї ло «Сnоrада п у шно.1 і ,r-..;-y 1 та шко.11 робітничої -"'о лоді .NQ 3. У с1енІнсьн Ій Ш:-.rнатІ tурт nі!ШТІі )І' М З трес ту << Бровар r rс ! .lьбуд » пр.1 •

СЬ0і0.1 СННЯ.

мІсьхJй ICRJП'aptit

Ве.1ина

' біогра ф ії

'<<75 ро.ніrВ З ДНЯ

;]C'!(h. R"H if п і н нніі нне спк у сн ар!"І . 11' :1 1: • p:iJ ЛH C hJ(OЇ .'ІіТf'ратур Н. J ПРО · Пii rR'!,lo їх є н~. йа кту<І.1ьн : шо ю те~І о;о

)"

е поХІІ»

« В і ршІ~

(Літки ,

« Сторін'!і и

Б огдан і вна ).

Т.

J{Нш·:

народу:о

l

ДюІерна),

і(Сра ; а ви.

)·;о,, :н • :' r

виставки

син ла;ртІї

Радяr.­

.ra

основ­

МО J! ОДЬ.

С.1J д за :JН ач:нтн. щ о в к о жн і й сіль'СЬІііt:\ б іблІотеЦі пр о тяго~І року бу.'І•f

що

вІд про стого робіт нин а до визн.а<rногп ;~і лч;J J.\ п·~! уніс т ичної п а рт!!

П оrрrосМ<ій біб­

На RЬoro з!бра .1ась в

обс.lуr овуІіання :.І

с тацІонарними

!IR•

біб ·

-

бібл Іот е качи .

54 пунк т ами видач! та І ~ .ПfРе­ сувками.

-

.

rr в.:\ р 11 н н І·І кА Jl р нюtицт во

--·

на

рі вень

сучаен : tх

іJ І01ОГ:. .

Ту т же nров одя ться І масо&\ · З3. ­

\<Іди :

б ібліографІчні

о r:1яди

книr ,

'І : п:ацьнІ -кпнференції . Останн і вІ•,..

бувают ьсл .

:оа учз с тю

бі6.1 l о те нн

твари нн ик і в

раш, Л.

І. їfіун та

актнr:;іс rів Г.

і иших.

А.

Ба

У січні в-ідбрася нонфер'=' нцtп.

присвячена 1500-р!ччю Нпє.r; а га 60-річчю утворення СРСР. Є у к імнатІ твар иннина і пункт R идачІ художньоХ та сп еuіа льної ·

. 1!те р ату ри, де. нр і м бі б ліо те~;аря, · н а громадськи х аR с ад ах працює І\ 0:\Ісомодна Л. І. Ж ук .. .тІ. ВІРИЧ. з<РІІдуюча Русанівською біб·

Щот~хоJО-філlалом .М

7.


НОВ!

ЖlІТТ"

краУвІ

7

1:8811 txpu

С'.ІІм8

рівпика

штабу,

секnет;~р

комсомольської

орrанІза.

цІІ школи Тетяна АндрІН­ щенко

разом

з

піонера­

ми та комсомольп.имн о6-

·

І

ІфОВОJ!И!'Ье.JІ

Всесоюзна пошукова е.ке­ педицІя комсомольntв 1 молоді •Літопис ВеJІИКоІ ВtтчизнниоІ війни•. На цьому фотознімку, зроб­ леноІt1у у КалитинськІй середній школІ Імені В. 1. Леніна, ви бачите засІ­ дання штабу шкільноУ експедиnІі. Заступник ке·

говорюf; зміст рукописнеі книги ветеранів мину.r~о~

вІйин, я~tІ за.JПШІиnн нз П сторІнкflх\ частииху rе­ роічноrо мнвулоrо нашо­ го народу.

sІркв•.

СЕРЕд.~. І

НА МЕДИЧНІ ТЕМИ

МІОКАРДИТИ

У Ие:r.кчна

снар~атина.

;:rизен­

'!'ЄР!Я, вітряна в1спа. 1\!lJ) можvть прювести ;ю па­

'J'(\)!О:'ічних

з:'>ІІн

У часrини

у

cepui.

;:r!тей вони

!ВV.НИ.НаЮТЬ ПіС.lЯ ПЄРЄНЗ· С€F.ЕЯ ДВОХ І навіТЬ ТРЬJХ інфюшій. що настають с:r.на за о:r.ною 3 коротк?.­ ми

про;\І[;т.на:.ш

Заnа.1ення

-

сеР·

~rіокар;:rтп :ІО­ часте захворювання

nя сить

Б

часу.

-~~·язів

;:r.и'!'ячо~J"У

в\uі.

Болі

по­

tк~є. що рІЗНІ інфен­ піt'JНі zахворювання (;:rиф­ теtnя,

чат

ДІ. ТЕЙ

прю-tтика

!'из:-.ю:-.1:.

в

в

сьної

бувають

cepu!

спонійно~rу

си:rюються

жєнні.

стані

при

і

ас'іо

П'' .'!ЬС\..

ЯЕЄ

не ;:;а.1ежить BIJ тє~.н;ера·

-

Тур:і,

ЦЄ

O;:t!!a 3 БасЕ· ливих ознак мІоr.арзиту. Дуже допо:~;аrає ~- в ст d.

ЦИ.У!

~!ЄТО;:{:):ІІ

виявити

ознани

ne>чaтr.nrІ

цьоrо

захwр;о­

вання.

НеобхІдно

па:~-r' ята ти.

шо лtr.ування ~rіокаІJдиту проводиться ті.1ЬЮІ· в с rauloнapi. Піс.1я внпис,;:І

в санаторій; поті.11 1•а nротязі двох років 3Нахо

а:rерr1чною

настроєністю.

янІ

ють

хронічни:\ІИ

tа'.іИ

або

тонзи .п­

і

;гuипюІ

чи

на

в

настроєнІсть

:Ііатра

! реютато.1ога. На

захворю­

ПОЄ:!НЗННЯ іншою

ЇЇ

а

хворо.

еі!іу. жа.1ь,

новонародже-

и! нe-pil!'fiO танож ють запа.1ення~

хворі· м'язів

серuя.

·

Міонар:хит

виника!':

в

інФетщійноrо за· :хворювання або через

nepiOJJ

2-7

ДНіВ

ПІС.1Я

НЬОГ.J.

С!\а.рrи при uьо:11у plзiil: еагальна с.1абість, бІ~ь в об.1астІ серця. за;щшна. серцебиття. пі:rвищенн.~

rе~.шератури.

бі.1ь

аах.

апетит.

поганий

v

ур.оках

Важ.1иве

зага.1ьні

захо;щ: r.онтро.;ь

за

репшм

кож

освіти

учні

св.ою

111іку,

щrзи"Ку.

triд

керівництвом

flйних,

справу

Мико.1аївна

О.1ею1

проводить

у старших к.1асах ф:І­ ку.1ьтатив ,,основи ~с­

Спортивні

ві.1ІШИ.1Ч

моєї пам'яті•, на зе:М. ..1і». ~о·ФортrnіаниІ

та

вмконуе

родних

вихован~я

танu.\в,

вчаться

-:-.· к!.1ька НИХ -

5-х

школІ хорів.

створено ]ВО'.Іа з

ХОрОІ.І

\Чн:R

хоро:.І ·учн:в r:) - 10 к.1асів - керу,~ Василь СтепаЕОВІІЧ Нняшt·к. Другий 1 них н!лька років :з<1Й:ІІ~ 11 перше ~Іісце на респуб· .'!!кансьних оr.1я:вх

НинІ

рит-

еп!ви

та

ШК!.lЬНИХ

енер­

xopiR.

Світ1ана

nт1..1()

прийня.1а

фі:НіШ\'ІJ'<J.lа

9. J

ayn.

м. БРОВАРИ,

КиТвська,

154. 8

життя

дарства,

віку

::'IIapyra

шив

старт і

Він

ЩО

11.

-

юнаків

на

стнчної Праці О. Сур~оаа.

nоета

nq:заду

На

отримав

р!·в

сантн;~оrетпів. І\остя няв. друге місце.

зай-

кам

\6.00

з

\ї.З5

Бучек.

;\JЄТра.

5,57

друге

ВИХОВіlНЦЯМИ

пр~мії

Н?тал!я

Rнхованни

ДЮСШ-2

вІдрізняються учаrннuь

від

"Кі,нця

інших

НА

змагань

2.50

БИсо·

ром

забігу

'кою технічнnf() майстерні- ЮnІй. а стю

і

прагненням

до

рем:оги.

Хто

На :~истанції

400

рія серед юнаків

мет-

RНхnванець

нішу

:\ІОЛО:І·

шого ·вік'' пеnе~оп•

'.Іа.в

р!к

9

за,1!ШІаєтьс.я

лруrнм?

До

труn•.

отри-

шає

nозаду

став

-

Ва.1ентина

їм успішних с.тарт\в в респу6 .1іЮНf('.ЬІПІХ 3Ма.rан-

JI. ДЖУНКІВСЬКА. старша пІонервожата

ю1. .'І. П"DР:Іf''ІИUя. Дpvre місце зай:ня.1а Л. Черня-

середньо! вату.

ф СЛІДАМИ НАШИХ

ськоrо

радrоспроб~оопу,

повідом.1яє

голова

прав­

.'Іінн.я В. Ободянська. роз­ r.1лнувши факти. наведені у статті <<Загуб.'Іена со­

,

вість>> (ноrнер газети вІд січня ц. р.). постано­

30

вило:

за

порушення

пра­

вил заКуП'КП СЇ.1ЬГОСПЛНШ· ків у населення, обраху­

як

процентів

19-4-47:

р~дактора

~аст.

19-3-82:

в!АnовІдальноrо

.пистІа

І

масоаоІ

вІАJІ,Іау

ра.іuомоВJІ~RН8 роботи

облполіграфвидаву. м. Бр.овари, ва>л. КиївсьІtа,

Екран

І

17.20 17.40 18.45 19.30 19.45·

· сту,~;ентв-ааочмика.

курс, Х!мІо. Док. телефІ.1ьм. С.tава со.цатська. Те,1еоrляд «КиТвщинаа., Reolpвw ка!ка.

ТелеЖурна.r

сСпІаАРУ8о

ність•.

tS.25 Новини. 20.15 На V sнмоаІІ tиартакtа~ наро.ІІ.Іа

СРСР.

21.00 •Час•. 21.85 Екр~н sар;·б!жвоrо

.ЬІ.а..

му. Фі.оьм сВ комnавІТ ~\аа.

са ЛінаеРа• (ФранцІя). · 23.10 Ф!льм-конп~рт сМІса.ка фаита~Ія•.

nочасово-преміальна.

з<:вдань

& Вт<.._,. 40

нараховується до

м~ханізована,

одІПІоким

Дос:тавнt надаетьСJІ

.

А~м!ністрапік, nарт!Ана 1'8 nрофсnІ .. кова орrанІsац!ї &роІІАрськоТ ПМК·5 Іислов .. юють r.оибоке сnівчуття 1•Л. А. КоабасинськІА • nривоАу n~редчасвоr 'fi батька ШУЦЬКОГО Ааама аасиаа.оаІІча.

що

ПJІав.t!ння органІзапІ• ВмикоАимерса.~tоrо Jlliarocnpoбкoony 'І'в І аисаовJІююта. r_.ибоке сn!в­

nрофсnІ.•ко•а·

чуттк !авторrу батька.

спnаву

А.

· АиарІевс•кlіІ •

nр11воду смертІ )І

рJІ.ЦіВ

tecn/la

11·3·18;

Друк високий. ОбсЯг

Ресnубліtанськоrо

Мінсі.оьбуду

учбово-курсового

вислоа,1ює

:VPCP

rnІвчутта

r.

маіІстровІ виробничого навчання В. Іфиаоду смерті Aoro батька ГРИГОРІЯ МИКИТОВИЧА.

ко­

варт!Аво•о

сІ.•ьсьаоrо

С,

1

Ко.1ецив нату

Стьоntна,

ЙОГО 3

вІАJІІJІу

Н.

ПОЛОВКА Стеnана Григороаи~а.

втратив

18·4-67.

154.

1~.25 Новини,

16.20

АдмінІстрацІJІІ.

І

В. о. ре11актооа ВОЛОШИНЕНR().

редактора.

секретар&,

кореспоІІдевта &Іlcueвoro

А.

А. Салниеького сБ.,. рабаншицн•, •A\rtplк•. ФІ.1ьм 1 t<убтитрамв •І СJІіlІ.ЧИІ•.

14.00

КрІм того, запрошуютьсJІ лие.тоношІ аа тру~ово• угодою для роботи по суботах та неділях в оил• тою по 5 крб. за відпрацьований день.

КПРС.

за-

аа(.»,

П'єси

жеи~ру смерті

розглянуяти

М.

сЩаслива

9.05, ІІ.М Ісnавс~ока MOBL 9.35, 10.3.5 ФІ3ика. 6 кл. 10.05 Мистецтво еnохи ІІІJ:ро.­ жекнw. Передача 2. 11.40, 12.40 ФtзикІі. О 11.1. 12.16 Док. теJІ~ф! .. •м сЯ ayn..

rуртоw.итои.

ад!ІtІпІстрапtі.

ВИКЛКІЧНЛО

Не­

-

Г!мнастнJа.

доІ<, тел~фІльм сІм'••· 8.35 Мамина mкоаа.

пре~іальних.

кореспонденції

нок громадянки Є. С. По· звільнити

8.00

ЛистоношІ забезпечуютьс.ІІ с:пецодя:гом.

Бюро мІськкому партІТ.

rотіве.'Іьника М. А. Стьо-

ІакІи'чеивІ

ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА ПРОГРАМА ЦТ І ПЕРЕДА'ІІ НА КИІВ ТА ОБЛАСТЬ

11

ІПRО.1И·1итер-

та1щrо,

МУІІІста

Пере­

аивк.

кращ~•.

нання виробничих

піна а ·посади. art:rиo статті 41 п. 2 KoJt'eкcy законів про прапю УРСР, довір'я

По

pl•.

ПОТРІБНІ ЛИСТОНОШІ

ВИСТУПІВ

СемиполкІв­

та

Оплата працІ -

<<Загублена совість• ПравЛ'\ння

об'еднннвf

Коро,,ьова,

Райвузnу )І'язну НА ПОСТІЯНУ РОБОТУ ТЕРМІНОВО

Напружено пройшов нях тю nрограмі ХХХ забіг .:ІіRЧЮ rта pшnro в!· .rrітньnУ mартак\ади кv на :щстанції 800 мет: шко:тярІJІJ. рів. Иого виrпа.1я вихованкя тnенеnа Б. Озерчу-

ІІ!блІотека.

менше.

Ю. Ху;:rш:ова Мю:оJіа Готюбей. Онупnієнr;о з резу.'!,таЗакінчився І тур ~ма.­ тn~, 57.5 сен>"н.:tи. СерЕ'д гань. Пn:цnровляємп трЕ'·

ue. а третє Забу:хьно.

бІоJІоrІв.

сЖ:нвнІ

.•еиІиська

П.

аруга.

сНа. АОбраІІІЧ, ,аІтІІ!•. 21.00 •Час•. 2І .•ЗS Телrф!ІІІоМ сОаІд>. І но

.'1Ю4И•.

Юрій

.:tіRчат 'ІО"1n.:rцюго RiHY на RерІв Н. Г1чцунпву. f>. ній :щстанuії Он.сана Озерчука. Ю. Худякова Єрохіна nосіла :rpyre міс- і їх ·вихованців. Бажаємп

ne·

14.25 1\\, Шолохов. сНахабеня•. 6 КЛ. 14.55 Географія. 8 кJІ. 16.35 ФІльм-коиц~рт «Соната•/ 17,05 Юноnрограма сМ1ста

фІ-

суn~рнина.

Переможцем

Загальна

•Краще

тол!й з6ирає силн і зали­

тренері!

Г•ографІJІ. 7 ка. ПТ:V. Fст~тиІ<а 1 nобуту.

то .. стоА,

1~.~5 Твоя

1 ОО метрів. Ана·

-

КЛ,

13.10 Л.

С.

дача

J)ів

Д.1я вас. батьки. Німецька мова. Z

11.40, 12.40

.'1іде·

Ім.

13.10

ОБЛАСТЬ

на в чанна.

9.35, 10.:!5 10.0б :V•ням ведінки

між Анатолієм

буде

КИЇВ ·тд

~-~іі·, 12.10 9.0~. 11.0.;

І Григорієм йде боrотьба.

ne-

Дер.ІКаввоr Ім. Т. Г.

~'РСР

8.20 Науковn • nony.1apвнt фільм • в,жлива сnрав•··

залиша-

метрія.

виробничому

8.20

~.ОО Гімнастика,

є

тренера

дистанфї

ється

nо .. юваІІ·

аІтиІ•.

11 ЗАГ АЛ ЬНОСОЮЗНА ПРОГРЛМА ЦТ І ПЕРЕДА'ІІ

Лиско .'Іишає поза.:tУ Григорія І в!дривається вперед. До

5,10 метра.

-

•!ае

Шевченка 1982 р, ТеJІе­ ф1.1ЬМ сОаІа•. 1 сер!а. ПО аакінченні Новини.

~Іісuе посіла · Світлана ю Худяr.ова. На 800-му :'.Іар~та 5.27 метра, метр! nистанції Юрій за­

третє -

сС}·qаr.ники».

21.00 •Час. 21.3> На цобутта

Перемог~· отрн~ла.1а Світ- Юрій 1 третім -був Ані\­

Tm!

фІ.оьм.

,аобранІч,

s'Уздf

XXVI

20.45

~

• На

Ріrо•нн•

20.00

КПРС 1 atY. « ПроР.аrан• дист•. 3 аосв!.ау IІІeOJІorl'f• вої роботи по КиУвському

80-х.

ltлефі.1ьм

20.4~1

ГОР!!У·1ася в сенторі для ших :~-~етрів старту nи­ стрпбків ~· довтину серед станціt вів Грнгорій Го· дівчат мо.1о:хшого в!ю·. рооей. за ним його брат трк

утаоревив·

ВОІ'НІіК».

НА».

толlй Чечуй. Вс!

олімnіада. НароднІ мe.toalf. •деnутати І житти•. Т~.о~ф!льм сдобр! рукvа" !S.:Ю Духова музика. 19.00 Актуа.,ьнІ. камера. 19.30 сТа.•амти твnі, УкраТІІ~,

То:t_д;кикtІетану.

ювустріч.

Фіз11..

mкоJІа.

на

17.00 17.30 18.00

романс».

20.211

сСрібниА J,заІночок•. Ресnубліканська фІsикео

математична

19.00 Актуальна к1.мера. 19.30 Комсомольському а'Тзаоа\

старШfJ-

..,

~КРА!НСЬКОГ8

Ів.~ Но:н~~~~АЧЕННЯ 16.10 16.30

IR.OO Корисні пораам. 18.30 Мр. фІльм • Соаов'ТввІ

:мет-

1-'500

програма, По закІнченнІ СьогоднІ у свІт!.

)'КРАІНСЬКОГО

Комуністи

ВоJІ".

(домра).

DРОГРА/1\д

світІ.

1і.10 Музи•ониіІ

fkepoo

На екранІ кІискомеаіа. Фі.-1ЬМ сДівtІата•. 21.00 •Час•. · 21.35 •Ширше w.oJІol•. Е<:традц

Нов11ни.

НИЙ

Сере.:~ юнаків молозшо· го вІну в цьому 8-Иді npor-

лана Сушенко з резу.1ьта-

ської

конкурсу Т.

lt.15

16.10 •СрІбни~ азвІио•о••· 16.30 Д.1а шко.1ярІа. с!и ..

ХВИЛИ·

2,03

у

Сь01одні у ~в!тІ. Вистуn лаур~а~а

і:іІіського

СРСР. сОрбіти J.ружби•. Харківяни - rІаробудівви.

йшла гостра й напpoз - рами ружен<~. боротьба. 3 nєр-

u:r.ава боротьба

СnартакІа-

CPLP.

сАисамІІль•. До 60-річ•а

мет­

перемогу

серед юнан\в

лав П.1RHKV на висот! 190 О

зимовІй

V

народів

моtко~ськиж

nідпри<мста.

11.20

суперника.

ДистанцІю

розряду.

rаняис.тами

1!.45 19.00

10.00 Актуа.оьна камера; !0.3,'; Нарnана творчІсть. 10.55 Муз. фі.tьм cOпepaJrtи

старшо-

:НИ.

1!

ІІІАс

життя І СоцІа.аІ-

ТЕЛЕБАЧЕННЯ

НО'І!О-

останніх

J>ЄЗУЛЬТаТОМ

ПР.·

нор~атив

Тимо­

сПро

І про себе• про творчіст• Г-ерои

ПРОГРАМА

В стрибr:ах ~· висоту ro віну виграв С. П!;зкоНостянп:!-j Юмаєв подо· вич. Друге місце nосів

промисловостІ,

~иІкького

серед

ro

резу.lЬТа-

СЄК\"Н:ІІJ,

рf"вmлує

ТЕ •• ЕФОНИ:

Броварська »,рухар-и

молод-

ЛІе­ міжма­

Jl.

тмефІJІІоМ

СІооrоднІ

в цьому ж вид! ttрогра-

/

255020,

! ТЕЛЕФОНИ:

З

священної

В. МИКОЛАЄНКО.

в

АДРЕСА

;rівчата

tJІlA

JІу: •динамо• (КиТе) -•Астои-ВІ.мао (Аиг .. іи). 21.00 с Чае>. 21.35 Кубок ІоJІо,аар!в кубкІ• 1 футбо.оу: '/• фіна.оу. сІlе­ rІІ• ( ПоJІьша) .,дина• мо• (ТбілІсІ) В nерерві -

старти

трете:

ми

закінqf:ииі

14.50

Ф

лауре&т

~ОНК)·рсів

фєЕJІа, Док.

18.00

сьа,1ова.

зм<~rання

нової

танцю.

вати.

єва,

сТвІА твори

І

Пе - Новини. Док. телефІ,tьм • Під•ю=­ ков·я на мар·шІ п'ятирічки:.. 15,50 Концерт оркестру баян!:тів 18.15 Шахова школа, 16.45 Зна~ І умій. Іі.Зі! На V зимовій СиартакІа.Jd .иаро.11ів СРСР, 18.15 Ленінський унІверситет м!,tьІіонів. ЗустрІч а nропа•

закінченні Нt>винм. Новини. Док. те.1еф! .. ьмк сГnдиІ.Іа

14:30

пюго віну в бігv на 60 рах дИстанції О. Озерчук :четrів з'бар'єшJ!\ІИ. Вихо- продемонстрував свій ван;;;J. тrенера Н. Гря.:tу- бойовий характер 1 зали­

засобалІИ хореоrраФ;ч· ного :~-шстецтва >>, ТУт учu! вивчають істор~ю

пprJ­

НАША

Янушне-

Мозеравої ». l\p!~r uьoro,

P9Ul

закоханих

О.1е~и

вич та Зої Віі<торів>Jи

МО,10.1ШИХ

вивчають

моюєнко.

:'vlико.1аївни

За:-.tість

к1асів

проти­

педtатр:ревматоло~.

"В· цьu:

три.

СЄ;\!И

виконання

теrичного

за

!tікування

захr.орf()на ""·

r.

м'я­

одвієї тнжневої години

введено по

своєчасне

русних інфсюlіі1

~Ііністерства

УРСР.

ві.=~лочшшу:

еnідеміо.1оrічних ·~аХ().1'В періо;:ІИ сла .1ахів :Зі·

nог.1аб.Jене B'J·

rpa:vюю

харЧ\'ВЗННq,

v

Трохютен­

~1узики

фізичнн,т

ф:з.r.~·.lьтурою і Необхідне та-

хронІчних строrе

:vтаюrь

загарг·.'ван,н>r,

сн:v.

заняття спортом.

ІВ" :VІО.10ДШИХ 1{,1аСаХ МИ !ВЧ~ЮіЯ

правипьнп:vr

рац!оНа:ІЬНе

диреюn­

навча;1ЬНО~ІУ

rючас1И

дітей

ро;звитnо:Іт.

ра ШКО.lИ .:'-'Q 5 Альб!·

:му

значення д.1я ура·.кє:Іь

у

~узи ки

!ю роз.пові;:rає:

пер.

~rionap:xa

вивчення

иа Іванівна

ф!з!іу.lьтури

пе­

профі.1аnтиr.и

Поглиблене

. Застуnник

диспансерному

дільничного

ший р!Іі таnі ;:rіти зай~ІJ· ються в спеuгрупі.

ВІСТІ З ШКІЛ

8

ПОВНН:!і

л;r;увано-Jя

об.'Ііну

бою дУже часто дає \'1· фекціі1но-а.1<:ргІчний ~~\О· на рдит у :хі тей старшого На

етапне

дяться

хронІчних

Бан:них

ОООВ'Я:3КОВО на

зуб~в.

кар;єсо~І

Алергічr!а ПР11

хворі·

йти

новt

товариств

спnртиnноrо

серця.

ше

3

~сnартак'-'.

«Anaнrap;p>

ня

zti'I'И

дітей

!

спортивних

ТОМ

ІнфекцІйно - а.1ерг1чний :мІокардит виникає часті·

v

прапора~ш

no

кІиоnодороаеІ.

Відr·укиіться, rурмачІ! 18.~ СьогоднІ у r вІт!. 18.00 Кубок &вроnейських ом· піонів 3 футбо,1у. '/ 1 фіиа-

СПОРТ

Бровар­

під

новленні :хlап:озу е.~епрn­ ;;ардіографічне обстежен­ ).ю;т;на

області.

ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА . ПРОГРАМА ЦТ сЧа~•. Фільм сІkІскр~ІнІІ••· сері•. 10.30 Відгукн!т•ся, сурМ!!ЧІі

8,110 8.45

14 •.'і0

·13

&f.РЕЗНJІ

4

І

ЦТ

18.00

Попереду-

школи-інтерна ту

вчступа.'!И

по­

н:званта

Присr.nреннп

УПОВі.'ІЬНЄННЯ

:Київської

ІОн! спортоІєни

по типу неnриє:vrних від· чуттів, Я!\і ~rожуть бу,·в

B'JnO

с-тоїть в груп! захворю­ вань, загрожуючих ревма­

8

Нещодавно в місті відбупися з:-.1:аrання з легної ат.1ети:хи І туру заочних рс:с!публінансьхих зма­ гань сере:х юнанів l дів­

ЧЕТІІЕР.

•Вос:кркІвии•.

10.20 К.оуб

с ~І<ІtесІив••.

серІя.

lii!PEЗHJ

ПРОГРАМА

8.~ Фі.оьм серія.

дІ

І

ЗАГА.ТІЬНОСОЮЗНА

8.00 •Час•.

17.30

е

С>Іsвка.

11.00 сЧаеа. 11.35. ФіJІЬМ

Bмt1yn хуАожнІх kО.1ективів Якутськоі АРСР.

Ceмt'!!l&rl.

курс.

•·ао ВечІрка казка • . 19.45 МJ.ІКІІароана ваворамL to.f5 Доа!акова с.аужба. 10.:15 Mys. фІаьм о:Ма.а~вьІІ!

17.00

Фотб М.

~ . стуАента-sаС>І111188,

••

ШеревенІ

s

АJІмІністраrtік, nартІАна і профсnІ.1кова орrавІsацІУ СПМК .'ІІІ 50~ тресту •КиївсІ.оьсп~цбуа• висJІомюють г.•и'5оке співчуття старшому інженеро~І янробвичоо о вlдА;•lУ С. І. Пархомrнку з приводу смерті iloro бат•ка

ІВАНА

сНоваJІ

жизнь•

8!рского

ракнЬJ,

оогае

-

городекого

Коммунисr ичес-коА г~родскоrо

Сов~т<1в

Rародньtх

КиевекоА

области.

1

комбІ­

старшомv

Spo.

комитета

nартиР в

АНДРІИОВ.ИЧА.

Vк.

):'І'аАонноrо

Газ~та сер~ду.

.&еnутатоа

,~рукований аркуш.

Тираж 11.~

ІІІходить у аІвтор/18, п>ятнипю та cyбd'rJ'.

Ів.ІІ.еоtс

За.м.

51964•.

928.

-

35 номер 1982 рік  

35 номер 1982 рік