Page 1

.NIr 31

"СА~ЮТ-8":

(4МIS)

Па 10 годину мос1tовсыtгоo часу 28 JПOтого орбітальна станці.JI «()еJПOт-6» зробила 2400 обертів навItоло ЗемJIЇ, 3 них 1246 3 ею..

П' JI'lIИIЩR

а

l!UteM ва борту.

за доповідями екіпажу і даними тєлеметрич.иоі іНформації бор.. тові системи орбітального комплексу. «Салют-6» «Союз-27»

БВР.EЗНJI

10878 ,. ....

ЩJацюють нормально.

Самопочуття космонавтів Юрія Романенка

ЦІН

1• • • • -

••••••••••-

. .rАИ ВРОВАРОІ.ІШГО МІСЬКОГО КОМІТЕТУКОМУНІС'JllWИlОІ КАРТІІ УКРАІНИ,

ІА. 1tИСОКИ'А

TrIT"11

У1'оЖЛИ ,рок!'в

у

Щорса

рад­

виділя­

ють чималі площІ під посІ­

ви ранньої наРТОПЛі ... В ма­ газИН'И

сТ()ли.ці

УкраіНИ

що­

лtта Dt~IIJВЛЯЄТЬ'СЯ БІльш як !по 400 тонн поживної і CMatJНoї IJIродуftції. Гоепо­ ,J{арс'NЮ одержує від її реа­ nlзацlІ значнІ прибутки. КартоплярІ радгоспу

8f!1'b

праг-

ДіЛОМВ!ДдОВі<:ТИ

на

Лист ЦК КПРС, РадИ Мі,ж­

c'rplB ср·сР, ВЦРПС 1 ЦК

МНСМ про роогортан,ня со­

ціал~стичнor.о

!'IpeтьOМly 6узи.6.

змаі'ання

році п'яткріqки

РpGC1'IffИ

ВОСОНИЙ

Боки

вже

в

-1

урожаit

тепер

ве-

1IfjTb широку пЩ.готовку,l(О 9ОВОro вlfoPOбничого сeзoнw·

У

каРТQlI'Jlесховищl

8'Ицt

рl<11ьничо'і

р.е6и:рають би,

І

і проведенню веснJlНИх польових робіт у 1978 РОЦі\).

'КУ І' JТI:'I'lКI-YДAPII ТІМИИ

Тваринники молочнотоварної ферми радгоспу «Авангар д » ус· пішно здійснюють свої соціаліс­ тичні зобов'я з ання, взяті на тре­ тій рік п'ятирічки . Вони д обиваю· ТЬСIt високої продуктивності ху­

дажу молока державі. На прий­ мальні пункти його здано 229 таль ного

плану.

доби

п.1а{{

березні

і

в

зимовий

щоденний

надій становить

ву

Приклад

у

п е ріод.

молока

11 ,2

змаганні

подарство план

тонн

Нині

показу є

молока

на

до­

корову

ДОСЯl1ненню

49

виконало

кварталу

тонн

по

про·

більше

квар·

Понад

місячний

буде

продано

тонн продукціі.

50

успішно

кож п л ан державний

ВИКОНУЄ

та·

продажу м'яса . На приймальний ПУНКТ

відпра.влено 280 тонн ЯЛQВИЧИНИ при квартальному плані 4()() тонн.

за­

кріп л еної групи . По 12-16 кілограмів надоюють Надія Емануїлів.На Радченко та Галиltа Івані&на МіщеІ~КО . .

Завдяки

у

Радгосп

ярка Ольга Григорівна COPOK~, я,ка одержує за день по 19-20 кілограмів

на

-

більше

на коро­ кілограма .

достроково

першого

Середня жива вага відгодованих бичків становить 400 кілограмів.

Є. МОНАСТИРЕЦЬКИИ, головиий

високої"

ПРОД УКТИВНОС1'і дійного стада гос-

зоотехніК

раА­

госпу.

роБІ ...

бригади для

пе­

ДО

НlКО1'О підведено

arриJf1'ИМЄ

Тут що

проростан,ню

па­

виділено

також

про­

и

5

ведеться

з

37S

... lІіЬ

POКW

6,уде

Ради Міністрів союзних рвсrrублін взяти лід особливий контроль виконання завдань

дарствах пального і маСТИJlЬ-

них матеріалів,

тивне використання всіх зрошуваних 1 . осушених земель,

своєчасне

посаджено

Іпоставці

прове.цення

очист-

дарству запасних частин, тракторів, автомобілів, трак-

.

І

ни .каналІв, peмoН'l'Y мел\оР ативних систем ІполивноУ

торних причеп в. СІЛЬСЬ.когрсподарських машин, паль·

техні'ки,

технічних засобів.

ня

на

у~ом;плектуван-

rocпода,рств

необхідн.ими

ного

та

Інших

матеріально-

кадрами тра;ктористі' в-машиністІв, водіїв а.втомобілів.

У постанов! ЦК НПРС f Ради МінІстрів СРСР визна..

шин. підвищення їх кваЛіфінації_ ШирORО розгорнути G-оціаЛістич-не зма.гання ме-

ванІ иа уооішне. про!?едення весняних польових робіт. ЦК КПРС і Рада МІніст-

Х8нlзаторlв сільського rocпо-

рІв СРСР висловили впевне-

машиністІв дощу,вальних ма.

максимальне використання

харчування.

і

ме-

танов і орrанlзаціЙ. ЦК КомпарТій союзних республІк, крайкомам, 06ко-

ЦЄН'NIєрі,В IIJ.рOДJYкцlї

по виробництву

високоефеК-СіЛЬСЬКОМУ і водному гос, по-

та інших механізаторІв з промислових, траНC4l0РТИИХ та інших підприємств. з ус-

гектаpltl. Трудівники по­ зобов' язалися зібрати

165

насіння і машин, тракторно-

чати до вес,няних польових робіт у колгоспах і радгоспах трактористіlв-машинl1:тlв

Вcle1f ~аproплІ у радгoc.m

a9'f"O

кол-

го парку, своєчасне завезення І нагрО'Мадження 'в госпо-

Дозволено Рада'м MiHlc't.союзннх республІк залу-

роора­

ДО'ІІомогу

рІв СРСР зобов ' язали мінІстерства І відомства СРСР 1

pLB

тонн ,на reк'l'ap.

шефс1'ва

чено звернути особливу у'вагу на належну підготоВ'Ку

дичного обслуговування.

ні 06Ьг,рівають газовиМИ ileчами. Оюди БУ:Ае завезене q\Є 220 тонн каРТOl1лl. 3аго­ ZYНl<f

ра-

госпам І раДl'оспам у ремонті техніки . ЦК КПРС І Рада Мін!ст-

~УЛЬТУlРно-побутового

мору тепли<ц'ю, її вже вкри­

тм

ну

п3.рт1Йни<м,

громадського

росткЬв І підвищенню Ух Нситте:щмності. Для ярови­ зацll

відомства,м,

дянським ' і сільсь,ко'господарським ОРГCl!нам, нерівникаи КQЛiгоспів і радгоспів дору-

теХ'нічних можливостей машин. Забезпечити належну організацію в нолгоапах, радгоспах та Інших господа.рствах у періQД проведен'ня весняних польових роБІт

щуваИ'Ня . 100 ТОН'Н Ух уже ва.везено в mа,цІонарний яро­ ви3а'l'Ор,

мам , райкомам ,партії І пар· тійни,м організаціям промисJ!ОВИХ під:приєм<:тв зап.ропо· новано організувати в поряд-

1

n.роро­

lItєнт:раЛblне опалення. !l'!efi'Jto, 6а1 гато світла,

З lМетQЮ забезпечення О8Оєчас·ного і високоякl<:Но1'0 проведення ,весняних ІЮльо&их роБІт мlністерства,м і

дарства за ДОсЯ'І'нення найвищої ПРОДУК1'ИіВності працІ

сортують бу ль­

ПРИЗІНаченІ

• • • • • • • • •• • • • • •. .

прийняли постанову .Про додатковІ заходи по пІдготовці

Квартальний Hah---достроково

КАРТОПЛl бага'l'O

• • •-

Цевтральиий Комітет КПРС І Рада МІнІстрів СРСР

ИIСItIЮl І РАROИИОІ РАД НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ иЙrвСJ.КОІ ОБЛАСТІ

!.менІ

Георгія. Гречка (ТАРС).

УСПІШНО ПРОВЕСТИ 8ЕСНЯНІПОЛЬОВІРОБОТИ

......".,. 17 Н811НІІ 1187 NКY

І

'Уже

і

,J()6pe.

rAlEТA

!'Ост

2400 ОБЕРТІВ

чєно й Інші заходи, спрямо-

нІсть. що партійні і радянські органи, сільськогоспо-

да.рські,

ПРофCIlілкові,

ком-

сомольськl організації, колГОСlIИ 1 радгоспи, промислові підприємства і транспортнІ організації, виходячи із :завдань, поставлених у ЛисТі Центральиого Комітету КПРС,

Ради

СРСР,

Міністрів

ВЦРПС

І

ЦК

ВЛНСМ про розгортання соЦjалістичного В~ОНаНИЯ і

змагання за перевиконання плану 1978 року І посилен· ня боротьби за підвищення ефективноСТі виробницт,ва і якостІ роБО'І'И, вживуть усіх заходl,в

печ ити

до

того,

щоб

проведення

забез-

весняних

ПОJІЬОВИХ робіт на високому агротехнічному рІвн!. (ТАРС).

зrel<'l'З'ра, щОзн·аqн,о пере.

8:iPJWe 'Ifjoб

88.

m-b

ПЛCIJlюве 'зав.дзння. JWТ,римати даного ело-

воНи

у ЦЕНТРАЛЬНОМУ КОМІТЕТІ КОМПАРТП УКРАІНИ

стараооо удобрю­

г.рунт.

Минулої

меJ§alНі&аТОРИ

осенІ

вивезли

на

ма'!Юут'ню ,картоп'ляну план­ '1'аці'Ю 9246 тонн органічних ррив. Иа 100 гектарl'В їх було внесено 'в грунт 3 роз­ pa~,НIКY 70-80 тонн на reKTap. НавеснІ цю площу

Ан.дріЙ Павлови'l Коцюба, закрійник верхн.ього чоловічого одягу, добре відомий і гоголівчан.ам, і мешкан.цям сусідн.іх сіл. Свою сnе­ ціальн.ість він. ун.аслідував від свого діда і батька. Трудову діяль­ н. ість nО'іав у Гоголівському філіалі літківської артілі «Радян.ська Україн.а». З тих пір мин.уло вже більше ,тридцяти років. Десятки тисяч один.иць одягу nОlUитст за його учаСТlG н.а замовлен.н.я одн.о­

6у,де переора,но плугами без полиць, щоб не перевертати ма'ста.

сельчан..

На фото: закріЙн.ик верхн.ього чоловічого одягу гоголівської маЙстерн.і ін.дnошиву А . П. КОЦЮБА. Фото М. Семнвога.

Г. МАКСИМЕНКО, старший днспетчер.

ГАРЯЧА ПІДТРИМКА ПОЧИНУ СьогоднІ йавтра

працювати

-

краще,

притаманна

ніж

нраще, сьогодні

колективу

ніж

-

учора,

така

заводу

риса

порошко­

вої металургії. Це забезпечує йому відрадні результати .• ~оБОВ'язавшись ви}((:~~ати . плаJ;' трьох рокІв пятирlчки до першо 1 РІЧНИЦІ

прийняття

нової

праЦівники

Конституції

успішно

Союзу

справ.илися

з

РСР,

планом

лютого з усіх техніко-еКОНОМІЧНИХ показниКІВ,

З початку року замовникам відправлено по­ над завдання продукції на кілька десятків тисяч карбованців. Гарячу підтримку знайшов на підприєм­

ствІ почин москвичів про проведення

ня комунІстичного

22

квіт­

суботника на че~ть 108

річниці від дня народження В. І. ЛеНІна. ни­ ні в цехах відбуваються збори, де робітники схвалюють колективІв

патріотичний

почин

передових

Москви: 'високопродуктивною

цею відзначити день «червоної суботИ».

_

РобіТНИКИ нашого

них виробів, Пиріг,

-

-

.

цеху металокераМIЧ'

каже його начальник В. Д.

всі як один візьмуть

муністичному

пра-

суботнику.

участь

Виробничники

в ко­

пра­

цюватимуть з наЙВИЩОIQ віддачею. Ми додат-

ково

ВИПУСТИМ0

продукц і ї

не

менш

як

на

15 тисяч карбованЦів, а зароблені гроші вне­ семо у фонд п'ятирічки . Одночасно з цим в цеху та на прилеглій до нього території бу­ дуть наведені чистота і порядок.

Свої ник

Л.

патріотичні

зміни

печових

П. Софіна. - МосквичІ

відзначити

почуття

день

цеху

закликали

висловив залізних

порошків

радянських

народження

началь­

людей

засновника

І

творця Номуністичної партії та Радянської держави В. І. Леніна ударною працею. 22 квітня стане для нашої зміни днем високо­ продуктивної праці. Ми перевиконаємо змІн­ не завдання , ВИПУСТИМ0 залізний порошок тільки вищої марки. Перевиконати

завдання по випуску продук­

ції під час «червоної суботи. вирішили змІ­ на печових, яку очолює В. П. Западловський, комсомольсько-молодіжна бригада делегата XVIII з'їзду ВЛКСМ Василя Гусєва. Нолектив цеху N2 1 зобов'язався пІд час комуністичного

суботника

ВЮ:'ОТОВИТИ

продук­

ції додатково до плану на тисячу карбованЦУ' Г. ВАСИЛЕНКО.

ЕфеКТИВНіше використовувати лісові багатства Центральний Комітет Ком­ партїУ України схвалив ІНі­ ціативу колективу об'єднан­ ня «ПрикарпатлІс» по роз­ гортанню соцІалістичного

змагання за досягнення най­

боротьби за Підвищення ефективності виробництва і якостІ роботи., провести в колективах підприємств, зай­ нятих вирощуванням лісу, лі­

созаготІвлями

і

переробкою

вищої ефеКТИВНОСТі у виро­ щуванні лісу і використаннІ деревини, максимальний ви­ хід продукції з кожного гек­ тара лісового масиву і кож­ ного кубометра перероблюва-

деревини, організаторську і масово-політичну роботу що­

них лісоматеріалІв, поліп­ шення якості виробів, що

УРСР, М!нвуглепр о м у УРСР, Мінмlсцевп ром У УРСР, Мінпромбуду УРСР, Мінбудматеріалів УРСР,

випускаються.

Обкомам, міськкомам, райкомам партії, міністер­ ствам і відомствам республі­ ки, Укрпро Ф рад І, ЦК ЛНСМУ, первинним партій­ ним , профСПіЛКОВИМ і комсомольським організацІям p~KOMeHДOBaHO,

керуючись

РІшеннями

груднев о г о

р. )

(1977 КПРС,

Пленуму

Листом

Ради

ЦК КПРС,

Міністрів

ВЦРПС і тІйним,

ЦН

СРСР,

ВЛНСМ

радянським,

дарьским,

ЦК

пар·

госп 0-

профспІЛКОВИМ

.комсомольським

до якнайбlльшого поширення цієї інІціативи. Мlнліспрому УРСР, Мін­ лісгоспу УРСР, Мінважбуду

Мінсільгоспу дарським

госпо­ об'єд­

нань і підприємств запропо­ новано здійснити заходи щодо

вдосконалення

гічних

процесІв

цтва, найбільш використання

техноло-

виробни-

ефективного

сировини,

під­

вищення ділово! кваліфікаЦії працюючих, полІпшення яко­ стІ

продукціІ,

що

sипуска­

ється.

j

організа­

УРСР,

керівникам

ЦК Номпарті! України зо­ бов'язав

партійнІ

комітети

цІям, трудящим Радянського

вказаних мІністерств посили­

Союзу «Про розгортання со·

ти

ціалістичного

виконання

плану

і

змагання

за

перевиконання

1978 pav 1 посилення

контроль

за

виконанням

постанов партії і уряду по підвищенню ефективності використання

деревини

народному rоспода.РстJi1.

в


ЗНИЖЕННЯ МАТЕРІАЛОМІСТКОСТІ­

ерВ'к: ПРИ ПРОДАЖУ; МАШИН ., бматьох райоиа-х БіЛ(1)УСIІ

ВАЖЛИВИЙ ФАКТОР ЕФЕКТИ8t1Oсп у МВВУJlОМУ, році IЮ.JJeВТJIII експерJDlel1ТUЬВoro заво",

- на ~ою

звfд~и -

1 зивжеВИJl затрат ва випуск продукції. Сьо­ вадавмо саоао рРе8жорv п1дпРВ6ІІСТва І. r ArА-

ПОВУ.

".

'Чим багатше суСПіJtЬCТВО,

'rим воно по!!инно бути бе­ ре~;rивішим. ТрудящІ нашо!

енергі!

палива,

та інших

иа підвищення ефективності виробництва. Зокрема зни­

ДУКЦll,

ванець вироблювано1 продуи­ ціІ на 5,75 копійки проти передбачених планом. На перший погляд, здається, не так вже й багато, а в цілому

посилення

режиму,

гетичних ресурсів. В .Ос­ повних напрямах розвитку народного господарс l' в а

СРСР на

1976-1980 роки.,

поставлено

щити

завдання

ефеКТJUll'/іСть

стання

підви­

впровадження

'jJесивних

про­

конструкторських

прішень, вдосконалення тех­ '1).'Іогічних процеСів, з6іль-­ r:ення

випуску

економічних

зидів продукціУ та зменшен­ НЯ

питомих

витрат

сировини

та матеріалів. Лише у маши­ нобудівній та металообробНій промисловості передбачено зекономити 14-16 процен­ тів прокату чорних металів.

У

відповідності

'дань,

до

поставлених

зав­

у рішен­

нях ХХУ з'їзду НПРС, тех­ Нічні служби нашого заводу разом

з

рацІоналізаторами

проводять

велику роботу пСі

зниженню

матеріаломістко­

сті вироблюваної продукці'! (вартість сировини і мате­ .:) .алів складає близько 70 :1 юцентів собівартості про­ ,~і!щії). Внаслідок вдоскона­ -: 'ННЯ конструнції виробів, ;_-1Овадження

: :'.г:огічнихj:цi

передових тех­

процесів

норми

у

вктрат

1977

чорного

,Іеталу проти 1976 року зни­ ,: ено на 5,2 процента і зе­ : )номлено його за рік близь­ :) 400 тонн. Нрім того, зао-

.~дджено

велику

кількість

металів і тонну

324

бованців. А це вдвоє більше,

ніж було досягнуто У пер­ шому році нинішньо'! п' ятн­ річки.

у

по-

Листі

поширення

області

по

ському

економії

вдосконалення

тех­

ГУМОВІ ПІДJОГИ ... ПА ФЕР~fАХ стілки знижується в чо,.ири рази, а затрати пр;щі на прибирання ПРЮlіщень втроє.

за рекомеН.1·аціЄЮ вчених Все· Тепер гумові мати УК.'Іадено на ,-,сійського науково· дослідного і десятках ферм Московської іСа· І-.::)ектно,технологічного інститу· ратовської областей, Башкирської механізації тварИННИЦ'l'ва, де і АРСР.8rIПУСК HOBoro покриття ') ':зробили нове покритт". Практи- освоїли Алексінський хімкомбінат .':.1 по,каза.1а, що гумові піД,10ГИ Тульської області і Отрадненсь­

)

«Полімербудмате·

повідають найвищим санітаРНО-І ріали:. під Куйбишевом. гігієнічним вимо)'ам. Витрата під(ТАРС-РАТАУ).

...У

глибинІ

:височить

старого

п.рку

двоповерховий 6уди~

нок. У ньому розмістив.ся Від­ діл селекції і насінництва JlЧ·

меню Всесоюзного селекціЙно. генетичного іституту. 1l10ран­ ку, ось уже майже сорок ра­ ків, у ЙОГО світлих, просторнх лабораторіях починаЄТЬСR ро­ бочий день уславленого селек­ ціонера,

видатного

вченого

П. Х. Гаркавого. Тут створю­ в·,лись і одержали путівки Нl колгоспні поля всі шіст. НlДЦЯТЬ широко відомих те­ П'р

сортів

ячменю,

народжу­

Е "лись нові методи дослід­ х;ень, розв'язувались великі Й 3:1жливі проблеми науки, ви­

ховувались

НClві

покоління

:ачених.

Спитайте бу.1tь,якоГQ хлібо­ роба, чим хороші одеські яч­ ,Іені, і він відповість: висо­ ·,ою врожайністю, стійкістю ІJОТИ

посух

і

низьких

темпе-

нтур, безліччю інших цінних ;:\остеЙ. А скомбінувати. З'·

<~асти

їх у кожному окремо­ ,IУ сорті допоміг ученому ме­

так

'fCJ!!

званоі

гібридизаціі,

Jетод, який П. Х. Гаркавий {перше в країні застосував у ;слекції ячменю. З йОГО допомогою

"айже

Ще

й

всі озимі і

якіІ

Узяти

~одеськиЙ·36:.,

о

2

~вореио

ярі сорти.

хоча

б

що займає ии-

стор.

ської

політосвіти.

гурто"

Вона

f:Політuка

які

веде

її

тя, здобувають міцні знання.

[.

кор. ТАРС.

ГЕНЕРАЛОВА.

заводі

алюмінієвих

напруга Бровар­

будівельних

тього року десято! п'яткрічки здати в експ~ атацію першу чергу заводу.

Це головне завдання будівельників. У - зма­ ганні за успішне виконання зобов'язань перед

кон­

веде комплексна бригада, яку очолює В. Ф. Новаленко. Вона першою на будові почала працювати за бригадним підрядом і дала сло­ во комплекс робіт по цеху захисних покриттів виконати до 61-0Ї річниці Велнкого Жовтня. l{о,-:ектив зобов'язався всі будівельно-монтаж­ ні роботи здавати з оцінкою <!:добре» і «ВіД­ мінно» і заощадити 21 кубометр бетону та 5 кубометрів дощок.

А робота бригади· одна з найвідповідальні­ ших: раніше закладала фунда~lенти під клад­

архі­

ку стін головного корпусу, а тепер під преси та інше технологічне устаткування 1 це вона робить Бнсокоякісно. Осо6,1ИВО В:Д­ значаються в роботі бетонувальник М. Г. Пу­

Головний корпус новобудови вражає своїми розмірами. Довжина становить БЛИЗЬRО 400 метрів, ширина 192, а висотою він не по­ ступається триповерховому будинку. Спорудq займає немалу ділянку землі 8 -ектарів . Зараз муляри ведуть кладку міжвідділкових стін, бетонувальники готують фундаменти під технологічне устаткування. В одному з відділень

корпусу

під

стелею

вже

чок, муляр В. О. Поволоцький, монтажник комсомолець Григорій Якуша, стропальници

П. О. Науменко. Всі вони є ветеранами брига­ ди. на них рівняються інші члени колективу.

А це приносить відрадні результат!!:

повисло

виконуються на

мереживо труб вентиляційної системи. Закінчено також будівництво адміністратив­ но-побутового корпусу, в якому ведуться опоряджувальні роботи. Завершено споруд· ження компресорної станції, прокладено під'їзні колії, ведеться монтаж інженерних комунікацій.

-

------

Щоб змагання- було дійовим, приносило ва­

ла на змагання бригаду В.

особливо

відзначилася

-----

першу

нf понад два мільйони гекта­ рів своєрідний всесоюзний рекорд. Або озимий ячмінь «нутанс.244», який не боїться суворих холодів. Uей сорт

відзначається високою врожай­ иа 13-16 центнерів ніж у інших. Обид­ Прокіп Хомич ривів

У співдружності з одним із своїх учнів старшим иауко· вим співробітником віддіЛУ А. А. Лінчевським. Про fapKaBoro кажуть, що він не тільки удачливий в праці, але й щасливий в уч­ нях своїх. Справді, закоха­ ність у свою справу. самовід­ даність, вірність науці зумів він прищепити багатьом своїм

досвіду і молодого дає добрі плоди.

Напередодні

60·річчя Вели­

Жовтня на сортоsипробувацня

Koro

редав

сорт

завзяття

державне ВІдДІЛ Пl·

ярого

ячменю

«одеськиЙ·84~. Він містить- на 15 процентів лізину більше, ніж уже районовані сорти. В його створенні брав участь

молодий

учений,

кандидат

сільськогосподарських

иаук

В. д. НаволоцькиЙ. Щоб ско­ ротити селекційний процес,

який зв'ичайно

триває багато

сортів, беруть участь у дослід­

десятків років, учитель і учень для одержання необхідних форм використали теплиці й замість одного одержували по три врожаї на рік. Завдяки цьому «одеськиЙ·84" було створено втроє швидше, ніж звичайно. А вчений зі своїми найближчими помічниками науковими співробітниками

жеННJlХ.

Я. 1(. Назаренком, В. П. Тара-

вихованцям.

Деякі

з

них

те­

пер на рівних з учителем пра­ цюють

над

створенням

І ЩІ

нових

співдружність

НОВЕ

ЖИТТЯ

о

чергу

чайно складне.

а.1юмінієвих

Рівняючись

вих З!'іагання,

необхідно

ня,

на

допущене

робіт,

і з честю

сюком, О. М. Шереметом та іншими працює иад створен­ ням і вдосконаленням нових

на правофланго­

виконати

r. не

поле. Там

на

зустріти

його головннй

робочий «кабінет». Часто П. Х. Гаркавий вирушає 8 поїздки по країні. його мож­ у

рубіж.

ра

запрошують

передано

на

випробування

. твердять селекції. у

учені,

-

Адже,

шестирядиих

майбутиє

ячменів

потен­

жуть

задовольнити

тваринництва

в

потреби

концентрова·

них кормах, підвищити продуктивність ...

його

він

приходить

лише

на

міжнародні

різні

семінари.

Вагомим є вклад академіка і його учнів у розробку теоре­ тичних

основ

селекції

і

насін­

ництва злаків. Над цією проб­ лемою ось уже кілька років

сп.!..льно працюють ри

країн

селекціоне­

членів

-

Всесоюзиий

РЕВ,

на

кілька хвилин і відразу ж по­

а

селекціЙно·гене­

тичний інститут є координаціЙ-. ним

центром.

Перспективні, високоврожаЙ. ні СОріИ здано на ВИПРОбуван­ ня, а вчений

ку.

На

знов "!І пошу­

-

найближчі

рок:!

він

поставив перед собою завдан­ ня:

~ворити

озимого

та

надійні ярого

сорти

ячменю

урожайністю не менш яу

Застати Прокопа Хомича у відділі інституту иелегко. Сюди

Відомого селекціоне­

С!'\lпозіуми,

виявляється,

ціал урожайності значно ви­ щий, ніж У дворядних. Роз­ робляються й нові ярі високо­ лізинові ячмені, які допомо­

хліб()робів

СтаВРОПО,1ЛЯ і Кубані, Дале­ кого Сходу, Уралу" Прибал­ тики. Нерідко виїздить ВІН і за

ярий шестирядний ячмінь­ «паллідум·90". Такі сорти, як

за­

АНДРІЄНКО.

Які вони, ці сорти? У най­ ближче деСЯТИ,1іття на полях

«нутансу·244" прийде «ну­ танс·518» - ще бі,1ЬШ урожай­ ний і витривалий. Уперше в практиці Відділу створено й

ділянках

соціалістичні

сортів.

з'являться «степовий,. і «одесь­ киЙ·82», стійкі проти виляган­ ня. для Лісостепу на зміну

відставав­

важливих

бов'язання.

буді­

надзви­

-

подолати

деяких

яка

збірного

здати в експлуа­

заводу

вельних конструкцій у цьому році

у ЛАБОРАТОРІЯХ УЧЕНИХ a~~~~~~~~~~

ськогосподарських наук А. А. Jllнчевському прнсуджено Дер­ жавну премію СРСР 1977 року.

монтажі

~авдання будівельників таЦІЮ

Міністрів СРСР, ВЦРПС І ЦН ВЛНСМ тру­ дящим Радянського Союзу, говорить сек­ ретар партійної організації будівельно-мон­ тажного управління М 35 Микола Володими­ рович Ромоданов, наші будівельники зма­ гаються за те, щоб у другому півріччі тре-

врожайннх сортів ячменю 'CHyтaHc-244~ І содеський-36~ се­ лекціонерам Герою Соціалістичної ПрацІ, лауреату Ленін­ ської премії академікові П. Х. Гаркавому і кандидатові сіль­

І. Журавіна,

на

залізобетону .

У вІдповІдь на Лист ЦН НПРС, Радн

3а створення і впровадження у виробництво иових внсоко­

норми

процентів.

135-145

гомі плоди, бригада В. Ф. Нова лен ка виклика­

АРХІТЕКТОР ЯЧМІННОГО КОЛОСА

ністю більшою, ва сорти

виконуючи

ніки, поліпшенню її збереження, вирішило впровадити у нині"'lНЬО­ му році передпродажний конт­ роль на всіх базах системи. Т. РЯБЦЕВ,

занят­

Ни фото: пропагандист О.

об'fДRання

вищенню ефективності ВИКОРМС­ та,ння сільськогосподарської тех­

КПРС­

відвідують

Республіканське «Білсільгосптехніка:f,

постанову Щ( КПРС і Ради Мі­ ністрів СРСР про заходи по під­

марксизм·ленінізм у діі>. Слу­ хачі,

віконні і дверні рами, панелі, пілони, тектурне оздоблення для фасадів.

Так, у нинішньому році передбачено знизити витрата

комбінат

вхідного

нання. Воии підуть у продаж ли­ ше після того, як заВОдll'ВIІ,ГО­ товmoвачі Jriквідують вияалені- не­ справності.

Бро­

спеціаліста, а й хорошого про­ . nагандиста мережі комсомоль­

монтажного управління NQ 35 тресту NQ 3 комбінату -«Ниївпромбуд» та інших органі­ зацій Міністерства промислового будівництва УРСР. Завод буде першим підприємством такого типу і призначення на Україні. З виходом на проектну потужність він випускатиме 10 ти­ сяч тонн алюмінієвих будівельних конструк­ цій, переважно для спорудження житлових будинків у столиці України Ниєві. Це -

до­

НОJІогічних процесів та намі­ чено ряд відповідних заходів щодо поліпшення роботи по зміцненню режиму економії 1 раціона,1ЬНОМУ використан­ ню матеріальних ресурсів.

дозговічніші від дерев'яних і від- і кий

кольорових,

струкцій. ЙОГО зводять колективи будівельно­

=====:;::НАУКА СЛУЖИТЬ П'ЯТИРІЧЦІ======-

На фермах радГ"осny «Барибино» Московської області посте,1И, .~ І rYMOBi мати. Це було зробле·

lнженера-ЮОШYl'ру"тора

гарського заводdбудівЄАЬного /(омбінату О"сану Іванівну Ге­ нералову знають на підприєм­ стві не тіль/(и я" здібного

з дня у день наростає трудова на новобудові десятої п'ятирічки -

металу, зменшенню матеріа­ ломісткості машин і устатку­ вання,

постів

ГОЛОВНА ТУРБОТА БУДІВЕЛЬНИКІВ

свіду підприємств, науково­ дослідних і конструктор­ ських організацій Челябін­

ської

поява

КOЯ'fролю "кості машин і облад­

ЦН

кова 1 комсомольська орга­ нізаціІ загострили увагу на посиленні режиму бережли­ вості економії матеріальних ресурсів. Зокрема на засі­ даННі партбюро обговорено про

ВНЮІикЗ>На

тонн умовного палива, тисячі кіловат-годин

:КПРС, Ради Міністрів СРСР, ВЦРПС і ЦН ВЛНСМ партійна, профспіл­

питання

Іх

електроенергі!, щоб за ра­ хунок зниження собівартості продукЦії одержати економії 130 тисяч карбованЦів і та­ ким чином, зробити свій скромний внесок у зміцнен­ ня економічної могутності нашо'! країни та дальше по­ Jtlпшення добробуту людей.

за рік одержано економі'! від зниження собівартості продукції 837,2 тисячі кар­

Виходячи Із завдань,

нізмів. Подекуди в окремих вуз­ лах і детал"х є дефект!!. ЦИМ і

Приймаючи еоцlалІ"С'l'1A1rt зобов'яза.ния на 1978 рік, ми зобов' язалися заощадити 230 тонн прокату чорних

276

що

3а.раз в 06 rБДиаlННЯХ «Сільгосп­

AaJfы!!QJty

єтрокУ.

того,

техніки:. республіки ще одне ИОВОS1jeДе.ння: на крупних базах постачанн" організована технічна exonертиза "кості машин і меха­

якості виробіВ, оформяеВJIЯ J

служби.

БЕРЕЖЛИВИХ

ста ме них

але й

продовження

з ДОСВІДУ

ресур­

:ів, всіляко знижувати :.хате­ JіаломісткіСть прОДУкЦіІ l'.'Іяхом

жено затрати на один карбо­

викори­

матеріальних

біварт~,

поліпшенню естетичного

дО

кovаlmЯМ.

не ер0

t

ЗВИКЛИ

нюегься nе механізщією опера­ цій, більщ еаліфікаванИlМ іх ви~

це тах, ~ _Tepl~

!Фоті c:пpasao водвочае JlВШе 3В1f.111e1П8O затрат

ресурсів.

вплинуло

КРalНИ працюють над роз­ в язанням проблеми знижеи­ ня ~~теріаломіСТКОСТі про­

економіІ матеріалів та, енер­

$. І змеНШeJDlJl .

е.лектро­

Все це позитивно

перег~~

95 про.евт1в ~ ~ витрат .;:l:мв:т і M81'ёQij­

,

умовноro

1,7 процеита.)~ проведено

вже

техиіка :В:OJIГоспам і радгоспам нqходвть тількн у підготовлено­ му АО роботи вигляді. Витрати пр. Т81<ій централізованій збор­ аі "! 1,5-2 рuи нижчі, ніж при ск.н.павн:і в господарствах. Пояс­

!JfIOK4$J '10J)ВИ ~ЩВ Jta 2,6 працeиil'a, а ~1IX

!орговеm.иого мamввобу.цувавнJl серед nPOМВСJlОВВХ під­ приємств райову добlDlCR l18ЙХращвх усп1х1в у боротьбі за ековомl» ма'l'ерІ&m.RИX та eRepre'!JI'IИВX ресурсів, а rОДИІ

118ІІІІО

70

центнерів

за

якІстю

з

~eKTapa,

що

перевищували

усі нині Існуючі.

спішає до теплиць, на дослід-

П'JlТВИЦJI, 3 бере3IUI 1978 РОК!

Л. НОВИЦЬКА, кор. РАТАУ,

о

s

60б


ИР()ВАРСБКА І{Я

...-rtp. 1 більше 3000

оереДНjJ шкоJlS ом

випустила робітників тами

з

про

освіту,

атеста­

сере Д в ю

28-

з них

3 золотою 1 срібною медалямв, сотНі HaroроджеНі похвальними листами 1 грамотами. У минулому роцІ закІнчило школу без відриву від виробни-

PenneOВOI

Mмuyprf'l.

mиноремоитвого,

ральних

близько деCJIТИ рекІз тероризують вчителів і учН1в вечірньоІ шко­

мехаНічних

майстерень. р8Й()(S'єднання сСІЛЬГOCnТ62СнІ­ ка., КиІвськоХ тахо­

ли.

роннІ. страц1ю

цікавить

них

ДИ РОКИ не

адмІні-

часом

з

не

ньоІ освІти.

односто-

Адже

жоден

бажає здобувати серед­

фабрики. З8'Я~КИ ЦІкоJJИ 3 піnприемствамв

m

Мпomdtович!в.

цент-

б1льше

вироБПИ'lа

органІзацІям,

ЧII'IO'J'ЬCJI. та иезабаром ПPQ

обіцянку

а Іх дорослі дІти шко­

лу не вІдвІдують. Не вчаться також Іван Степанеико, Сергій

Пастернак.

Ваднм

досєєв.

ють шкоJ1И сини ГлІба Карпеика. допризов­

ВечІрні школИ роз­ почали пІдготовку до

ники ГлІб 1 ОлександР. Не можуТ8 вир1шиц

нового

ку.

навчального

На

навчання, успіхи

Фе­

Blmt11.ty·

них

галузях

Щя.т,яlсть MOJIGl(Ot JПOo

питаИИJl батьки CeprlJ1 МаС.!lюкова. хто пови­

приклад,

школи ве мають мож-

нев

жують

Зустріч з проф всією

місцевого

рушнику

директору

радгоспу

підносять

університеті,

зварник

Сорока

тех-

Згідно

постанов буде

розширюватись,

бо

нількість учнів, що бу-

дуть навчатись без відриву від

виробництва,

збільшується.

завідуюча відділом кадрів В. М.

ДУ нестандартного'

деяКі

робіт-

автотранспортно-

го підприємства, рики

фаб-

верхнього

дитя-

чого трикотажу,

заво-

ко-

мунального обладнання. меблевоІ фабрики,

РБУ, ремонтно - меха-

нічного заводу,

Нівської восьмирічної шко-

мас,

ли.

бешкетують,

працюють

на

не

урока..х,

З;(ебіЛЬШОГО

порушники

з

року в

рік одні й ті ж. Пере-

пласт-

З~1ішторгу, побут-

комбінату, заводів по-

успішно

Максимович

Іванович

Степа­

комп.lексному

батьки

Itихован­

Таке одноБОJ{е вихован-

ні і цікаві захо~и вико­ нуються в позаурочний

він

не

турБУЮТЬСЯ.

ня успіху сить.

. не

прино-

час. Зокрема,

Особливо безвідпові-

дально

ведуть

Олександра

шКо.~ярам

читаються .1екції ,1ікаря-

себе

МІ!,

О зюми,

батьки Василя

В УМОВl1.х соцзма­

що

навчатися,

не

о· періодично був;.

цій

У школах,

__ І

ROHTpome!la·

ти стан BiдвiДYВlHIH" та успішності праці.ни­ ків підприємств і opra-

това­

молоді,

.. ·

громадських

нізаЦіЙ. В цехах, брига­

Окремі виробництва песерйозно підійшли обліку

иавчан­

~-.,...,-:- . -. , --

No 3,

споживче

дах,

ланнах

шкільнІ

створити

кутO'JКИ,

R

яких висвІтлювати ст

••

внесли в списки рМіТ-

відвІдування та УСМШ­ ності молодих робітни-

}іиків,

ків.

ПОБИНJlа

які

роками

Школі, СЬКИМ .

ню учнів. Робота не об­ межується уроками. ШН·

та

ням.

рОКі.

29

гання і в соцзооов'язан­ нях слід перед6аЧИТIl оБОВ'ЯЗ""!1е ~,~"'---"1

риство.

д()

ЗІХ()­

ць:)го

автобаза

їх дітей, як вони :ВіД­ відують школу І нав-

сам

порушника

РВУ,

до

були охоплені

.

міське

вжити

біТНИКИ

часу tже підготували списків центральні ме­ ханічні майсте р Ні, ПМН-15, Дарницьке

МОI5.1JЯЮТЬСЯ

Бе.lИКОГО значеННІ! Raдають вчи'tМі Тро€щин­ ськЬї середньої ШКОJlИ ·

навча-

Тільки

ФеДір

комсомеА-

від­

М. МИРОНЕНК(), директор веч1рвьеІ школи ом 1.

навчатися.

комсомольгромадським

1

ПІД Х 1));- R О 1\1 П.JI Е R С Н 11 Й

пліни виправитись, по-

тись.

Засильав К Ч

у

дів, щоб всі молоДі fJ~

З міс­

.::()

результаті.

потрібно

пу­

документи

OC81TY, довідки

дуть контролювати сво­

вчителі, ні учні. Вихо-

чати

Ми­

ненко, Віра Іванівна Єлисеєва твердо обіця­ ли комісіІ в справах непо:внолітніх, що бу­

заважають своїм това-

ришам.

".Я

Іван

прави-

дить так, що всі турбуються, щоб допомогти порушникові дисци-

ники

Світиль­

..11а:

гlIвна

Драний, Петро Дми!­ рович Супима, Антон Іванович Ве.1ИЧКО, Вік­ тор Іванович Рябуха,

нонувати норм поведінки, порушують

про

Кукшина,

освІти,

наставни­

ським оргаНізацl"М, громадським KOMiciJl]\(

прово­

тІвки,

ко,

На жаJ1Ь, є й такі учНі, що не бажають ви-

установах

активізу­

вати роБОТу ків.

рівникам,

диться облік молоді, що не має середньоІ

Любов Григорівна ЛеОIiЧИК, ЄВДОкія Сер­

СИЦЬ Іванович Новален­

лоді .

вах,

відстаючи~,

навчанн1 1 вихованнІ працюючо! MOJlOlll, ке-

будо­

для

Шварr1Н, Віктор Мико­ лайович Чечуга, Ва­

відсутній

шдnриємствах,

допомагаТIІ

Для досягнеННІ! .аl­

промислових

готуються передачі школам

ха~ло

KOMcoMonbcbKI

підприємств

сина,

тися.

НИХ. ЯК не ДИ1!НО, ОСТОраНЬ цівї справи стоять

ло приділяють уваги навчанню молоді. Жодного разу не були на заняттях

Юрій КОТ,

рідко хто

з наставників цікавиться навчанням пlдопіч-

деякі

виховувати

що має освіту шість класів І не бажає вчи­

цехІв,

бригадирів,

нона.ТИ їх не можуть ні

Думками про почесну прОфесію Х:Іібороба поді:ІИЛИСЯ rоловний інженер П. Г. Харук, тракторист М. А. !ндрущик, го­ ловнии ветлікар В. К. Віценко,

Єпанова, А. П. І\упрієць.

начальників

иа

На жаль. на п!;(при-

ємствах міста ще ма-

tbKoro.

вплинути

пункт про навчання мо-

викладання

та заqчна освіта

но)!а господарства А. П. Дзиков­

ливостІ

методам

партії і уряду вечірНя

А поті)! Шко.'Іярі с:тухали хви­

представники

організаціІ. В умовах соцзмагання і в соцаМов'язаннях

нів.

люючу розповідь го:товного агро­

ДИНИ,

го значення .комплексному вихованню, поліпшенню якості нав-

марксистсько - лен і нського світогляду уч.

А. П. Купріицю' коровай.

учень В-го класу

в

_

основ наук, вихованню

зал.

вишиваНО)fУ

09034

чання, новим формам і

В обраМ;Іенні українського РУШ­ ника Герб СРСР. Звучить піс­ ня «3 ЧОГ(J починається Батьків­ щина». П. Проценко і Л. Оче­ на

підприємства

Школа надає велико-

школи чекали зустрічі з кращи­

редько

авто-

в автодорожному НІкумІ.

rостеЙ. Це майбутні ВИпУскники Світильнівської восьмирічної

прикрашений

На-

слюсар

цього ж mдприємства Володимир Хитрий......;

Тихий ЗЮІОВИЙ вечір опускав­

... Святково

навчатися.

Василь

ся над село?tl, а яск.Раво освітлені вікна школи кликали до себе

ми виробничниками радгоспу «30РЯ».

народного

відзна'lІ.ТИ

і

кращих

ро­

:{~~:Ч:::~~Н~ УВАГУ НАВЧАННЮ ПРАUЮЮЧО' МОПОДІ

rосподарства і продов-

баnМ!of

потрібно виховуваТIІ молоді інтерес А8 знань, заохочувати А.

забули,

юристами, музиконауковцями И

знавцям,

та Сергія

.

столиЦІ.

Нещо"авно

переD.

ві"а про право РІа !!1'1.1О

уч­

грома~ян

нями виступи.в ГО ,10вниі\: ,,!кар J.і.1ЬНИЧНОЇ Jlікар­ НІ Ю. А. ОХРІ~!ЧУК. Про­ курор

с"ідчого

права

на

відді .lен­

«ЕстеТИЧНІ

НО.lітніх».

сучасннка»

кого

непов­

1111

КYJlM,JlI те",а

•• -

К"ТІС.­

на )",{ово· .locJlill.)I()re

інституту

Змістовно. на

конкретних

-

ступу аспіранта

«Охорона

працю

sri4111

СРСР,

вибір професії.

ня обласної прокуратури Г. В. дмитрієва прочи­

та.lа 'лекцію:

СРСР

Конституції

M.:IaroriK.

В. Г. Бубенко.

ПРИКJIа~ах

В.

Га.1ина ВаСИ,1івна розпо-

МИКОЛД~НІ(О.

e~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~e

..

ПЕРЕМОЖЦІ ВИЗНАЧЕНІ

Ба.гIНО спеціальностей ос8()ЮЮТЬ СТ(jрШ(!К~1Qсники шкi.t

,міста в учбовО~I!У виробничому ко,мбінаті. Дев'ятикласникам із

,міської

середньої

УчніВСЬКі олімпіади це своєр:дний ек~ащ~н Y'IR:Sської юні, демонстрація набутих знань. 1977-1978 на­

школи

М 6 Ігорю РО3УЩНКУ та Ва­ лерію Л итвиненку довnодобu a-вТО.llобільна справа. Учні доб­ рг оволодівають необхідними знаннями,

роши,ми

На

стати

галрмівну

.мобіля.

хо­

димерській

Фото М. Семниога.

..

"

роботи,

ви ,

новий етап Всесоюзного піо­ нерського маршу - «Ми вір­ на зміна твоя, КОМСО~10Л». В класних

піонерських

проводяться конференції, нового

загонах

збори. окремі

.'1ено

ще 01lHe

шої країни .

l'IЗвОЮВ'анн"

ПРО.:І"вжитн

Ra· ЖИТ·

тя nі~ручника, збернти у ві.:І· мінному стані

протягом

Нllвчального року кожиого

всього

обов'язок

-

піонера».

четвертокласників

Вона

Л.

сказала:

пП

-

н"

повагу

виховати

навчити

і

«Мета у

4·5

бережно

опера­

кожного уч­

любов

до

книги,

ставитися

до

книжкового багатства, створи­ ти в загонах атмосферу непри­ миренності до недбалого по­

водження увага

ку.

-

з книгою. Особлива шкільному

підручни­

Постановою ик КПРС і

Рал,и

перехід

Міністрів СРСР на безплатне

«Про

КQРИСТУ­

BaHH!f підручниками учнями зага.n!ьноосвітніх шкіл» закріп·

-•

навча.~ЬНОГО

року

Сердюк

TJlH3

-

122.

Для

діти 30-

книги

Учні взяти

П'~

прийняли активну

cepeJ1

винної

школи

організації

книголюбів

В. Я. Кириченко.

зокрема,

навів

ставилися

до

Він,

попов·

приклади,

книги

як

визнаqні

діячі науки, літератури, М\істе­ цтва, прочитав невеличке опо­

відання

Остапа

Вишні

«Лю­

вести

читацькі.

конференції,

подарунка комсомольцям удар­

них

прочитав

3 C5epelllll 1878 POQ

бу.lОВ,

ськими книг.

олімпіад

-

lIIатематики

СТАЛИ

восьмир; чних.

А попереду в уЧНів лись облаСНі олімпіади.

громад­

Н08В ЖИТ'l'JI

з

що їх підготували, нагороджено гра­

-

нові

методист

випрОбування:

методкабінету

розltО'l&­

І. ДОРОШЕННа, районного відllілу

народноЖ освlтн.

вчителька.

о

диреКЦlЯ

тів учні Богданівеької, Бобрицької, Зазимської, Тро є­ щинської середніх шкіл. Не з усіх предметів виступили учн! 3аворицької середньої, Гогол:вської, ЖердІвської, Сз:тильнівської восьмирічних шкіл. Зовсім не брали участі учнІ Л!тоЧКівської восьмир!чки .

О. КИРИЧЕНКО,

4 _4ZZ

раЙоннIOt.

6.

розповсюджувачами

минулого

==

црацюють

зробили

Прші результати продемонстрували з окремих предме­

класах.

Потім виступали учні, роз­ повідали, які книги беруть з шкільної бібліотеки, і як вони qитають. Володимир Кремеиь, наприклад,

КО1

Зараз піонери збирають J комплектують бібJlіотечки ZLJlЯ

біть книгуl».

Ьагато

Глибокі, міцні знанн,я показали учні ШевченківськоІ, Требухівської, Літківської, Нняжицької, Великодимерсь­ KO~. cepeДHi~, Великодимерської, Налинівської, Мокрець­

виставки, свято тиж­

по

їх

мотами раЙвно.

н" дитячої книги. Систематич­ но робити огляди стану niJl· ручників

раЙОН'нr:Х

ОJlімпlад і вчителів,

ненні шкільного фОН.'lу підруч­ ників, створити загонові і 1l0машні біб.,іотечки. в піонер­ ських загонах і дружині про­ книжкоаі

проведення

ська). Михайло приходыіо (Княжицька) , Валентина Лис­ топад (Требухівська) 9 клас; Костянтин Костов (На· литянська), Микола Величенко (ВеЛИКОДИ:\lерська) 8 клас; Світлана Чухно (Семиполківська) - 7 клас; Лю­ бов Мельниченко (Требухівська) 6 клас. Визначено сильніших і з інших предметів. ПереможцІв

.

Потім перед nіонерами ви­ ступив голова правління пер­

успіШного

Переможцями

монтаж

в

марксистсько-леНіНСЬКОГО

деСRт~класники ЮріЙ Тарахан (Шевченківська середня), Олена Чернюк (Русанівська); Анатолій Костюк (Русанів­

рішення:

участь

учнів

і техперсонал міСької школи Л"Q

бов'язуваJlИСЯ берегти пі~руч­ ники, допомагати бібліотеці, розповсюджувати

в

Пер~можщ шкіЛЬ!lИХ олімпіад ВИСТУПИ.1И в

105 книг, 102, а іе.

Ірина СИJlорова -

формуванню

тиЛьнівСька восьмирічнІ шкОЛИ.

четвертокласників.

Зозуляк.

по­

ськ! сере,:хні, Літочківсьна, Мокрецька, Рожнівська, Св:­

Книзі був присвячений і лї·

старша

М.

інтересу до

Однак не всі школи підби.1JИ піДСРІКИ олі~1П:ад 1 мда­ ли зв!ти в районний ВіДД:Л Hapo;:J.Hoї осв:ти. Це БОГ;:J.аніі­ ська, Заворицька, Русан:вська, Се:,шполк:вська, На,'ШТЯН­

Ir

тературно-художній

етапу.

піонер вожата

підвищенню

ності.

населення.

j 4-В класів провели операцію «Живи, книго!». Ві~крила збо­ ри

сприяло

світогляду, вихованню патріотичних та інтернаціональних почуттів, підготовці 1Х до Т' РУДОВОЇ і ГPO~lЦCЬKOЇ д:яль­

,"

книго

читацькі операції

Нещодавно загони 4-А,

їх

глиблення вивченн}! мате~lаТ!!j{И, фіЗ!!h!!, х і м:ї , б:оло-гії, географії, української, РОС\Ї!СІ,І,ОЇ л:теРJТУР. іноземної мови, прищепленню нави'{ок. Сd:vюст;f'шої 110СЛідницькоі

авто­

Юні ленінuі Micь~oi cepellиьої школи N9 6 вступили в

восьмирічних школах.

Проведення

.

ж и

УЧНІВ

ськ:й, ~еликодимерськ:й середніх, Налин:вськ:Й, Велико­

вивча­

систему

тисяч

редн:х, і 9 ВОСЬ:\lирічних ШКО.;Jах раvЙону. На sисокому орган:заціЙНО:\IУ р:вні олі:\ш:ади проишли в Шевченк:в­

І. РОЗУМЕНКО

ЛИТВИНЕНКО

сіМ

взяли участь в шкільних олімпіадах, які Відбулись У 18 се­

спеціалістами.

фото:

та В. ють

прагнуть

вчальний ріК не є ВННЯТКОМ. Майже

~

о 1-

о

3 crop.

о


«ШВИДКА ДОПОМОГ А» ПРОСИТЬ ДОПОМОГИ Вдень І вночІ

в диспет­

підпитку.

черській станції час від ча­ су лунає

тривожний дзвінок

телефона.

В голосі кощного,

хто

викликає

-

помогу.,

~Швидку

до­

хвилювання

за

Х'Ворого.

висловлене

словлене

благання

і

йому вість

І в

неви­

тами

червоними

мчать

В

різн!

напрям­

-

]·9.00 19.30

.»И1@1J 4

СУБОТА,

БЕРЕЗН.

ПРоГРАМА

8.\)0 Програма

ЦТ

.Час».

8.35 Гімнастика. 8.50 .Зимова гlрка». Концерт. (Тая­ ліи) . 9.20 _Для вас. батьки». 9.30 Музична програма .Ранкова 10.20 «Більше хорошнх товарІв». 1\).50 «По музеях І виставочних ,алах». Жнвопис Ітаяіі. 1).15 _НароднІ мелодlТ. 11 .30 • Ради і життя». 1'2.00 Тираж _СпОРТЛОТО». 12.10 ,Увага. дорога!» 12.40 Чемпіонат СРСР з nегкоУ атnє­ тики в закритому примІщенні. '13.05 • Музичний абонемент». у про­ грамі камернІ творн ленІн­ пошта-.

градськнх

композиторів.

18.35 Програма _Здоров · я». 14.20 Ху дожній телефільм дЛЯ «Тигри» на льоду· . 15.40 .Літературні зустрічІ». На тюменській . '00.30 ' Концерт радянськоі пІснІ. 1'7.00 .0чеВІІдне - неймовірне». і8.00 Новини. , 1'8 .15 Мультфільм «як Лисичка. том

рибу

19.05 19.35 22.50

світу

з

ковзанярсько­

го спорту. Жінки . (ФінляндіЯ). .Людина . Земля. Всесвіт». Прем ' єра телевистави _Мораль пані

(21 .00

Дульської».

ма

.Час») . Естрадна програма

чехословацьких кінченні

~a

аРТИСТІВ.

Програ­

По

за­

ПРОГРАМА УТ Екран передового досвіду».

10.00 _ 10.30 .СуботніЙ репортаж». 11.10 К. т. Новини . 11.15 Художній фільм .ЧеР80ие 12.45' «Комсомольська традиція».

10.20

вам

здоров'я».

І

ЗА ПОРУШЕННЯ ДО ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ Директор

Калитяиського

~gмбlкормового заводу В. В.

_

12.30

KpaїHi~ . По .lітична екоНО' мія. «Товарно-грошові в і дносини

при

13.20

Науковий

систем!!

соціалlз·

соціалізмі>.

комунізм .

.Законом ірностl

світової

роз·

речення причини . Додаткові пІд· рядні речення. Прийменник~ я~ керують ~нахідним відмінком».

19.00 1<онцерт . (М . ). 19.15 Спортивна програма (М.). 20.15 Вечірня казка. (М.). 20.30 ~К.lуб к і ноподорожеЙ~. (М . ). 21.30 Художній фільм «Борець "" ОУ">.

(М . ).

5

8.00 8.35 8.55 9.30 10.00 11.00 12.30 1З.30 14.00

НЕДІЛЯ, БЕРЕЗНЯ ПРОГРАМА ЦТ Програма «Час>. Гімнастика для дітей.

«Борнс Мокроусов . Фі " ьм,концерт.

з заводу. ВідиинІ вагарі зай­ маються своїми прямими ви­

робиичими обов'язками. З метою скорочеиня понаднормативних

просто­

їв вагоиів під наваитажеи­ иям І розваитаженням про­ ведеио заМіну

транспортного

крема,

фіиаисово

-

діЯJIЬиості;

про

господарської які

газета, обговорено данні партійиого парт зборах

перевір­

порушеиь

писала

иа засі­ бюро І

підприємства.

Виниі в цьому булн піддані гострій

критиці

І

поиесли

стягнення як по партійній, так і по адміиістративнlй лІ· нП. Так, завідуючого вироб· ництвом В. А. Онофрейчука виключеио з партії і звіJIЬ' нено з роботи, прораба М. І. Добриніна також звіJIЬнеио

І

І

60·ріЧЧІІ

13.ЗО К.

т.

І\.

т.

«Старти

надій».

«Теnесnужба

хорошого

на·

строю».

,\\узичниА

фіnьм ' _Маяенькl

зІр·

КИ» .

для

-ПоезІя». Концерт

розвантажеиия

висівок встаиовлено маши­ иу типу МВС -4 . Здійсиения иамічеиих заходів дало мож­ ливість підвищити продук­ тивність праці ваитажиикІв 1 поліпшити умови їх роботи. Наказом по заводу забо· роняється вивозити вІдходи з території підприємства в позаробочий час та у вихід­ иі диі, не допуснатн заміии сировини одиого виду на lи­ ший без дозволу вищих ор­ гаиізацій.

Редакції газети «Нове життя»

передача.

(М.).

Державного

го си;ифонічного РСР. (1)\.).

академічно.

оркестру

Союзу

.KiHunaHopaMa» .

13 . ОО

«9-а

СТУДІЯ>.

(М.).

Чемпіонат СРСР з хокею з м'я· чем: .Динамо> (Москва) .Ди.­ HaM~» (Алма·Ата). тайм. Екраи студента·заочника . курс.

-

2

Вища вання

муми

2

математика. .Диференцію. наявної функції. ІОкстре·

функцій

Екстремуми

двох

змінних.

функцій

багатьох

змінних».

18.00 Фільм,концерт _МузичнІ вlзерун· 18.30 Чемпіонат світу з ковзанярсько, го спорту. Жінки. (М.). 19.00 Програма «Здоров·я». (М.). 19.45 «Мелодії друзів». 20.15 Вечірня казка. (М.). 20.30 «Киї_ськ_ орбіта» . 21 .00 Концерт камерноі музики. (М . ). 21.30 Художній фільм _Три топоnі иа КИ:t.

ПлющнеІ».

(М.).

~НМНМ~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~

Броварському молокозаводyj ва постійиу роботу; ПОТРІБНІ: токар 5'1'0 розряду, електросmocар 5-го роз· ряду,

робlТИИк

по

Оплата

праці

здебільшого

стають

«дрібниці»,

байду·

почасова.

................................. Адміністрація.

1

З

березня

проводиться

Л2S

~

цього

року

розпродаж

то·

варів за зниженими цінами. Запрошуємо покупців відві· дати спеціалізований мага· зин

на

f!:OHi

новому

житлового

ринку

в

ївській,

ПОСПlшає

за

вказаною

сою.

Під'їхавши

сить

терпляче

хрестя вулиці.

до пере­

і.lУ­

дочекатися

ра·

Діти,

і вдень із СВічкою не знай­ деш. Якщо ж будинок кому­ нальний, лікарю доводиться

лефоном і займають номер Шановні батьни . роз­ нажіть своїм дітям . що та­ ка безневинна, на перший погляд , забава м оже принес­ ти

разі доводиться

динки N.! 1. N.! 1 а, б. в . По· льовіЙ . N2 6. Ng 5). особл и· відзна.

чаються будин~и в районах мостопоїзда (крім цього на

новна

цій вулиці і під'їздів не· має). а також ремонтних майстерень.

ж

на

вулиці

М.

N9 2. й інших. ось

ще

Лагунової,

же

приклад.

Ви·

знову. шноля­

вих одо м

апаратів

мадськість .

клик терміновий поми· рає жінка. Диспетчер по ра­ ції змінює маршрут «Швид­ ної допомоги». За кілька хвилин лікар «умираючої».

цього

пустощах

Ми гадаємо. проблемИ, «Швидкої ДОПО~ІОГИ». під­ няті в цій статті , стосу­ ються не лише медиків . Ви­ рішити їх нам допо м ожуть відповідні організації. гро­

чекає.

А

в

з ладу. І якщо хто у-гримає бешкетника від порушення. то він д опоможе і «ШвидкіЙ допомозі » .

проїз)Тv

Хворий

причина

тани

шуються

блоки перетинають шлях на вулиці НиївськіЙ. Ng 292. наскрізного

горе.

рів з телефонами, які завер­

А

під ' їхати вІд бу· 1. що на вулиЦі

Юрова. до будинку на пло· щі Шевченка. Залізобетонні немає

комусь

І ще одне зауваження що­ до телефонів. Добре, коли він є в нвартирі. і, якщо не­ обхідно . можна ни!\<! скорис­ татися . А ноли нема? Справ­ ний же телефон-автомат у мІсті це теж рівняння з багатьма невідомими . Ос­

звертатися до сусідів. Такий екзамен медйки складають на вулицях Енгельса (бу­

спробуйте динку N.!

І. РІЗАНЕНКО, головний лікар «Швид·

кої медичної

у квартирІ Господар на-

Редактор

допомоги:,).

Є.

ФЕДЯН.

.................................................................... КИlВСЬКИЯ ЗАВОД «АРСЕНАЛ:. ІМЕНІ В. І. ЛЕНІНА

ЗАПРОШУЄ БРОВАРЧАН НА РОБОТУ ПlДПРИ€МСТВУ ПОТРІБНІ: ОПТИКИ'ШЛіфувальники, шліфувальники, токарі, фрезе­ рувальники, штампувальники, зуборlзники, стругальники. електрики,

свердлильники,

ливарники,

слюсарі'ремонтники,

Рl·жерстяники .

заточники .

автослюсарі.

слюсарі·сантехніки.

ковалі,

слюса­

термісти.

До речі. цими професіями ви можете оволодіти на за­ воді. Строк навчання від 3 до 6 місяЦів. У перІод на­ вчання видається о~лата

кож учні,вські РОЗМІРОМ

за виготовлену ПРОДуКЦію,

75

крб .

а

та-

"

ПідпрИЄМство запрошує на роботу також робітників­ будІвельників: теслярів. мулярів, штукатурів, столярів, малярів,

газоелектрозварників.

Для оформлення на ро60ТУ необхідно мати такі доку­ менти: паспорт. трудову книжку, иумент про оовіту,

військовий

квиток,

ДО­

Робіт~,икам дозволяється вступати до заводського жит­ лово-БУДlвельного кооперативу або стати на квартоблік

масиву.

ДирекцІя уиівермагу; райспоживспілки.

для

отримання

житлової

площІ

згідно

діючого

поло.

ження.

На підприємстві є можливість Колектив

рІч чА

універмагу

8еликого

ІменІ

Жовтня

50-

вислов·

лює глибоке спlВЧУТТА старшому продавцю відділу галантерейиих Т08арів Т. І. ТереНТЬЄ81А та про·

давцю

8іддіJlУ

чун

приводу

з

передчасноі

8ЗУТТЯ тяжкоі

смерті

їх

С.

І.

Шев,

втрати

батька

КАРНАТОВА ' Івана СергІйовича.

-

із

0-3.

згадати математику: пораху­ вати поверхи, під'їзди, квар­ тири... 1 знайти невідоме.

мехаНічних

повертаючись

шноли у другій половині дня. організовують гру те­

кршлеН1 так. що. як кажуть,

заплутаністю

«відпочивав»

автопідприємства) ;

іншим.

їх . тут 1. не було. або ж при.

ж

біля

потребують лінарсьної допо­ моги. проте забирають доро­ гоцінний час, необхідний

ляються В номери будинків, шукаючи потрІбний. Та ста. І?ання часто,густо даремнІ:

В іншому

Третього міста

В. Панов (35 років. вулиця Ниївсьна. 302-а. кв. 86), В. Г. Пастернак (30 років, вулиця Щорса, 40), М. С. Бурян (51 рін, Ненрасова, 25). Н. Р . Братченко (52 ро­ ки, Франка, 41. кв. 1) . В. П. Нрилов (40 ронів, Павлова, 15). В . 3 . Іщук (37 років, Машинобудівна. 21. нв. 31). 3вичаЙно. тані «хворі» не

адре·

машина

імена. центрі

290.

біля

Повернемося до вихідно­ го. Записано виклик. Jfir:ap

вою

в

років. мешкає по вулиці Ни­

жість.

~офери.

подвір'ю.

SeftLX-~

інко­

І .ось - потрібна вулиця. ВОДІЙ і лікар пильно вдив.

22

~.ЗО Музична IfРО1'рама «Ранкова пош· та>. (М.). 19,110.У свІті тварин>. (М.).

14.35 15.35

ж

їх

рок і в . вулиця Леніна, Б . Ф . Гащенко (29 ра­ ків. Вокзальна . 10). М. В. Паньків (21 рік, Ниївська. 290. кв . 96) , А. І. Присяж­ нюк (45 років, Гагаріна. 8, кв. 37). Ф. В. Баличев (50

перетворюється

ПаJlацу nlOто·

Флоту.

-Слава солдатська». 16.15.У ритмІ танцю». 17.00 К. т. ЧемпІонат СРСР з хокею: (Київ) «ЛОКОМОТН8»

11:11"0 12.05

можливе

Назву лютого

(25 27).

подати Та

АрміУ

РаДІІНСЬКОЇ

го.

14.05 14.50 15.15

вчасно

вільного -проїзду на інший бік: адже на світловий Сигнал «Швидкої допомоги» водії інших транспортних засобів не реагують.

lІі"ськово·Морського

Запис ІІО траИСЛllцlі з культури «Украіна» вІд

16.20

ки по

виявлению

честь

ПІсня».

обладнання на більш сучасні 1 прогресивні мехаиізми. Зо·

що реЗУJIЬтати

УТ

«t:oKi.l му> . 14.10 Радянське право . (Москва) . «Порядок розг.1ЯДУ трудових су· 19.15 1<. т . ІнформацІАна програма перечок> . (М . ). «Актуальна камера» . 15.00 Д .1Я ти х . хто вступає до вузІ •. 20.00 «НедіJlЬННЙ сувеиір>. Музично· Російська мова. _Відокремленн. як синтаксичне явище~. (М.). 20.45 «tla добранІч. дітиl~ 15.30 Те.lежурнал «Звіздар>. 21.00 Програма «'!ар . (,".). 16.15 Художній фільм із субтитрамlj, 21.30 Художній телефіJlЬМН .ТРИ80жні .Це солодк е слово свобода». ночі в Самарі». 3 серІя . По за· 1 серія. (М.). кінченні к. т. НОІІИНИ. 17.35 Документальні фіJlЬМИ. ПРОГРАМА НА ОБJІАСТЬ 17.55 Екран студента·заочника. 1 курс. 8.00 _ Пісні і танці народів СРСР>. АНГ.1 іЙська мова. «Група часів~ . 8.30 .Рух без небезпекн>. (М . ) . Німецька мо.а . .§ 9. Підрядні 9.00 .Розповіді про художників>.

Світецький повідомив редак,

ції,

ПРОГРАМА

ра>.

розвитку су· Вища MaTe~a·

програма.

[7j"fiPfiilWnl.

НОвини .

-

14.15 К. т . _Через десятки поминулих -Будильиик» . лІт» . Літературна передача. «Служу Радянському СоюзуІ» 15.20 .ТанцюЙте з нами». .В гостях указкн>. МультфіJlЬМ 15.55 Дл я дітей. _Мандрівки гнатика· сСнігуронька» • _Сільська година>. 16.25 Науково,популярннй математич, «МузичниА кіоск>. иий журнал «Інтеграл» .Ni 18. «Театральна вистава>. д. Пат· !7.05 К. т. • ЛіснІ юності». Анто .. огlя рік. «Дивна місіс Севідж> . Ви· молодіжної пісні. Випуск 8 става Державного академічного Н . 35 « На шкільних широтах». ' театру ім . Московської Ради. 17.55 Естрадні мелодії. 16.45 _Міжнарод"а панорама>. ~8.10 • Вірний друг плюшове тигре· 17.15 .За вашими листами>. Музична ня». Внстава Харківського теат, ру ляльок ім. Н. КрупськоJ. 18.00 Новини. юннзтика».

-

10.00 «ТеnевізіАна школа .. еханізато. 10.30 4". дІтей. «Сонечко». 11.00 К . т . НО.ИНИ. 2 11.15 К . т. Святковий коицерт на

тнка. І курс. «Теореми про ~e. реднє значення» , 11.35 Історія КПРС . Боротьба партії за вт і· лення культурних перетворень в

лис-

Ком· сомольська організація Кlрово­ градського заводу .Червона зІр·

1З.45 _Доброго

Чемпіонат світу з ковзаняре.,.. го спорту. Жінки. (ФіНЛЯНДія) . _На екранІ кінокомедія>. Худож. ніА фільм . '''оя nюбов». Програма .Час>. Чемпіонат СРСР з боксу. Фіна· ли. (Тбілісі). По закінченнІ

Співає заслужена артистка УРСР Володимира ЧаАка. По закінчен, ні к. Т . НОВИНИ. ПРОГРАМА НА ОБЛАСТЬ Студентам·заочникам. Фізика. курс . «Електричне поле в ді· електриках>. ФілософІя. -Матеріальне виробництво ос· нова існування спільства~.

ТЯ».

ка-.

Сама·

2

9.25

участю

новИНИ.

-

в

ді

кіноподорожеА».

розважальна

хвОС:­ (ЯПОНІя).

ЛОВИ .,а».

18 . ЗО Чемпіонат

дІтей

ночІ

І серія. Музичний антракт. _На добраніч, діти!~ Програма «Час>. (М.). ХудожнІй телефІльм «ТРИ80жні ночі 11 Самарі>. серія

витку

земnl

_Тривожні

рі>.

8.10

(ЛенІв­

град).

фільм

«КJlуб

постави­

допомогу.

прикрі

18.15 19.15 19.45 21.00 21.30

вчасно

Лекція,

універмагу в оп'янінні ле­ жала громадянка Доброволь­ ська. відправлена в медвитверезник. В. М. Незамай

в нездійсненне . На перешко,

(Фотохроніка РАТАУ).

.

20.35 20.45 21.00 21.30 22.50

медичну ли

К. т. ІнформацІйна програма «Вісті» БагатосерійниА художній теnе·

отже.

ти діагноз.

Хмєм,ниць/Ю облаоть. Останнім часом у районному цєнтріДеfЮ3ЮН'Я ~'Я8UЛQOЬ багато новобудов.

Єеред них музична школа і бібліотека для дітеа. Н а фото : новий будuно" музичної школи і бібліотеки. Фото В. Степаиевиа.

а.

вчасно. ХВОРОГО

алкоголю.

викликають «Швидку допомогу » до п' яних осіб.

хрес­

до

читає

шкідли­

ли

ни міста. Лікарем керує од­ не'єдине на той час. найваж­

ливіше, слово Вчасно прибути

про

Неодноразові випадки. ко­

допомо­

будь,яку годину доби з

дружина

просто кажучи . не подоба­ ється, і він викликає доп о­ могу, щоб вгамувати жінку.

ГИ .

машини

а

леКЦію

для продовження на­

_-..

'вчання у заводському технікумі, на інженерному факуль­ теті інституту. аспірантурі.

.....................................................

Адреса: м. Ниїв-І0. вул. Московська, 12. відділ надрів.

~

Партійна І профспілкова огранізаціі. адміністрацІя ПМI(-24 тресту сБРО8арисlJlьбуд> 8ИСЛОВЛЮЮТЬ глибоке співчуття заступнику началь. иика КОJlОНИ Б. І. Дешкову з приводу тяжкоі втрати смерті його

-

снна

ІГОРЯ.

Індекс 61964. Броварська друкарня Київського облуправління в СІІравах видаВНИЦТ8, поліграфії і ";{;И;;;;Ої TOPГ1~JlI' , -ву-Jl-К ..и-1..В-~.,.1..5...4-="с.:-.:>-.:-~;--#I-#~~w? . ська,. ·"ам. 109-11 .360..

35 номер 1978 рік  

35 номер 1978 рік

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you