Page 1

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ

KPAffl,

ЄДНАЙТЕСЯl

.N9 35 (3537)

ВС8СОЮЗНИЙ з'їзд това~иства винахідників і раціоналізаторів

П'ЯТНИЦЯ

2 БЕРЕЗНЯ

ЦІва

коп.

2

РІН ВИДАННЯ 34-й

t)PfAH

від­

РАИОННОІ РАД ДЕIWТАТІВ ТРУДЯЩИХ КИlВСЬКОI ОБЛАСТІ

тверду

впевненість,

що

виrна­

ВсеСОЮЗНI}ГО

х:дники, 'р.аціона,lізатори і ·но­

то'вариства винахідникі'в і ра­ ціона.lіз~rорів. Це Тl)вариство об' є:\нує У своїх рядах бі.1JЬШ як шість МЇ.1ьЙонів робітників, ;нженерів і техн;'кіIВ. Про ма­ со'вии розмах технічної ТВОР­ ч(}ст; трудящих країни свід­

виори будуть у перших рядах

чать такі цифри. У 1972 році впроваджено на 500 тисяч .ра­ ціо:налізаТI}j}СЬКИХ пропозицій більше, -ніж у 1968 році. Ви­

БРОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО КОМІТЕТУ КОМУНІСТИЧНОІ ПАРТІІ УКРАІНИ,

МІСЬКОІ І

Москві

28 .1ЮТОТО У . крив'ся 1\' З1ЗД

р.

1973

І\ове ви'конан'няза:вдань дев' я­ тої п'ятирічки, -внесуть новии веіІИКИЙ

BK'laд

прогресу

у

прискорення

нау.ки і

техніки, у

:J~іцнення економічної та обо­ ронної МОГУ'ТН()істі нашоіве.lИ­ кої Ба'тьківщи!ни. ;~a

велику і

П.1JОі\ОТВО'РНУ

робо'Ту ПОР()іЗВИlткутехнічної

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

П'ЯТИРІЧКУ - ДОСТРОКОВО!

1':В :~росла 'кі,;1ькість ВИІн<'tходів,

не

~прова.джених

гос-

виробництво ви'н&ході'в іраціо-

подарство. ЦК КПРС надісдав ІУ 313,'10ві Всесоюзного тО'вариства ВИ-

надізатор,ських пропозицій Всесоюзне товари'Ство винахідників .і раціоналізаторів ;наго-

нахідників і

роджено орденом Леніна.

Оперативно яро хід

соціалі-с­

тичних зо·бов'я,зань, ВilЯТИХ на третій, вирішальний рі,к .п'я­ тирічки

тру'дівники

«Торгмаш».

за.воду

Д.!JЯ ць()tо ви'ко­

рист(}вуються .наоч:на

агітацvя,

Зl1з(}дські і цехові стінні гз:зе­

мо.lодіжн(}ї бригади заводського ра­ органі.зува.1Jа не­

реКЛИ1КТРУДО'НИХ Пере~' мікр(}фОJIОМ

го

одній з

колекти'вів. виступають

бригадир

останніх

НОВЕ В СОЦІАЛІСТИЧНОМУ

слюсар ного

кол~ктив, керова:ний Г. П. I~a­

вання імені 50...іР;(1{ЧЯ СРСР ко­

JtИЦЬКИ\I.I? Про це рооп()вьв ,ра­

му:ніст Гри.го:ріЙ Панасович I'Н1)­

д;ю-слухача!М

ницький

б.lНN'а,ди, молодий .КО,МУlніст Ми­ 'КОJlа Ош~ксіИQlВИЧ СолдатенlКО. РУ'бежі її нІ': трет;й, 'вирішаль­ ний рік п'Я'тирічки таlкі: річ­ ний 'план ви:к()на:ти до 24 груд­

рооп(}вівпро

тру,дО'в-і

ЦЬЮfУ тижні.

Гордістю бригади є ,ро6;!тники Ми'хайло Кендюх, МИКQ,!Jа Бе­ денюк, Василь Папірний. Пра­ :по-ущар'ному,

вони

П'ра,ціна

по­

5

гідної

заВДllКИ і.м

Н:'В для вторинної сировини :на

УClпішно ОІволоділи своєю спе­ ціальніс'гю комс{)мольці, слю­

суму 15 тисяч ка.рбо'Ванців, зекономити 200 кілогра,мів

c1:l}i Михайло Ма-нелюк і Сер­ г:й П;lешаков. РИ'l'мі'<!:нїй роботі бригади

електродів.

зміни. Це

план

5

вчораш-

свідоцтв. Майже на

озимі Першим

lВивіtВ

пі'Дживив ,посі:ви IПШЕЩИці

ної€елітри. Вро'боту вклю­ чилися трактористи ВіlКТОР Михайлавич Бобко і Шк'тор Панасович Нарнаух,

ДІва

лодіж:ній добре працювати, вмі­

сыій

ють

лено

900

164

гектари

паві.1ЬЙО­

ПеіреК,lНlК знайшов

художній

CXH<'t.1JbHO

родючості

цю

ВінIНИЦЬ­

пі!ДШИIПНи.копюго

заводу

соціалістичні

зобо­

птахофабрики,

,зобов'язання

доС'гроково.

Копита, Ю. Олійника. (Фотохроніка PATA~·).

• Нарада

рішенням

по

,ви­

землях

озимину

ГРУНТУ.

ІПО

На

перші ·350 гектарів ,внесли по два це,нтнери суперфсюфату

і 'три центнери калійних ДоОб­ ПІзніше ,за

допомогою

внесемо

2,5

ний ,гентар

ще

,на

КОЖ­

центнера се-

літри.

Для

бі·льше

зб(}ри пре~ставникіlВ трудящих,

присвячені ·нрученню містові ордена Трудового Червоно,го

Праillора,

яким

жинськ п;хи

Дні'ПРl}дзер­

,наго!}оджеН!ІІЙ

у

вико:нанні

за ус­

ВОСЬМОГО

ку ПРО:МИІС.1Jовоговиро,бництва.

ВИІСОКУ наго'ро'ду Ба'тькі'вщи­ ни ВРУЧНlВ чле;н Полі'тбюро ЦК КПРС, Ч.1Jен Президіі Верхов­ ної Рад·и СРСР, перший секре­

T1:;J ЦК КП ~'країни т~вариш В. В. Щербицький, Від імені Центрального Ко.міlтету КІІ Ук­ ра.їни, Пр е'зИІд і'ї Верховної Ра­ ди Українськоі РСР і Ради Мі­

радісною ,по­

ді€ю, ПО'бажа~в їм 'но'вих у,спі­

хів у 'здійсненні рішень ХХП' З1ЗДУ КПРС, завдань п' ятирічки.

(РАТАУ).

Пшени­

на

піIДЖ'ИВИТИ

:підживлеНtНЯ

500

них ДОЦРИlВ

тонн

завезли

Мі,нераль­

.

В. КОВАЛЕНКО, rоnовний

бурнководів

ЦК }{П Y.~pa'iJн.~. і Ради. Miн.i~~ щаРС11ва і цущрової ПРОМИСЛО­ областей. Так, у шести ,раЙОlНах, P~B УРСР. В 11 робоТІ ВЗЯ ІВОСТі ресшуБЛ.!IКИ по збільшеНlНЮ 211 госп~аІ>СІтвах і 2466 ла,н­

уча~т~ передові ?у,ршюводи, M:~ виробництва, загот!JВель і пере­

робки цу.~рових .буря:кЇilJ» БИСТУ­

ІЮГО 1Го~.подарат~, вчеНlі, гол?~и пили МЬНіС"I'Р сільського гос.по­ даРС11Ва УРСР П .

І

.

• . .

Л. Погребняк

• оо

MIIНlCTP хаРЧОВОІ

промисло­

і сільськогос:подарських органів,

вості УРСР М. М. Санов.

в!)Дповtдальні КП У,краї:нн

праlЦlїiБ.НИКИ ЦК і Ради MiIНiCTpiB

На нар1llді .віД,значалося, що бурякіВ:НИЦ11ВО ,Віді'грає велику

УРСР, ;РЯіДУ реіОпублlна'Нсь'Ких мLністеРСТБ і вЬдомс-м. за дору'ченням ц.к КП УкраїІНИ 1 Ради МінІстрів УРСР наlраду віlДНlРИIВ член Політбюро цК КПРС, перший секретар ЦК КП 'У.НlрЗїнlН това,риш В. В.

:роль ів 'економіці :колгоспів і радгос>піlВ ре,с.пу.бліIКИ. Минулого .року знаЧ\но 31росла В'РОІжай­ нl.сть бурЯКіВ. Валовий 3бір їх доведе.но до 49,3 ,мільйона ТОНН, ,деРЖаІВі продаlНО 43,7 Мільйона ТОНіН сироіВИ:НИ. ВИСО­

З .дOnОВі!ЦяіМИ «Про завдання прзці'ВНИl<ів сільського госпо-

пос:іяно

мерзло-талому

'СЇlвалок

27 ;1ЮТОГО у Палаці культу­ ри ХІМlк';вміста Днінродзер­ жи'н'ськ<'t відбулwся урочисті

arpOHOM.

ВОНИ йдутЬ попереду цК КП України і Рада Мі­ ніСТР;IВ

били

У,країась'кої

підсу:М!ки

;НJага:ння

за

РСР

,пі,д­

соціал:стичного

одержа-ння

висо­

ких У'рожаї'в цукравих бурякі>В у 1972 .році і ви,:mали пе'ре­ МОЖЦЯМИ

серед областей petпубдіlКИ Хмельницьку, Льві'в­ ську і ЧернівецЬ>куобласті. ЬІ присуджено перехідні Чермні прапори ЦК КІІ У країни і Ра-

ди 'Міністрів

УРСР з видачею

грошових !пре'міЙ.

Середраlйонів переможцями

березня Ів Києві ,ВіЩбулася реапуБЛіlкаНС'blка нарада бу.ряно­

1

ЩербнцьииЙ..

вклю­

доброму стані, Т'епер за прикладом хлі60,робів рад­ госпу «ТребуХі:В'СЬКИЙ» 'вирі­

РИВ.

нагорода

високого Б.рожаю

>культур.

бу ло

шили

висока

цією вели'кою і

Семиполків­

з-під ,~ращих попередНИНі,в. Вона ввійшла :в ЗИМУ Б

Коле,ктив

у

ні'стрі.в УРСР він сердечно ІІІО­ здоро-ви'в дні1продзержинцііВ а

ЧИВШИСЬ 'у Все,СОЮЗІнесоціа­ ліоеТИЧlНе з:магання, взяли !І1і,Д­

rромадськнй кореспондент.

Фото Ю.

-

вітаміни

ської

автоматіІВ.

,радяJНСМ<ИХ

озимих і

відділка.

Механізатори

На фото: ударник комуніС­ ТИЧІНОЇ прац1 наладчик Б. М. Кононенко стежить за роботою

ціННИКИ Iпа'рТіWНИХ,

п1джи.в­

багаторічних

Землі

зустрі­

Д. КАЦЕНЕЛЬСОН,

леКТИ!ВВНlконаlВ

~ад:()сшв

Богдаlні.в­

гектарі'в

arpOHOM

відгук на

в'язаlННЯ на третій, вирішаль­ нИ'Й рі,К дев'ятої п'ятирічки. В авангарді змагання йде куль­ ковий цех. План січня його 'КО­

дирек!ори

у

Ф. ПРОКОПЕНКО,

само­

ну'тиЙраД;'Q1слухачами.

Слово св-оє члени бригади підкр.;плюють ділом. Вони, nІ:

ВЗЯІВ ,високі

~олюсшв,

до

тра,в.

передових БРИlгад

гарячий

підприє,мстві і

,КОЛО

1 цукрових 3alВOД1lВ, ,K·epI'BНl 1ІІ:ра-

ранку

комплек­

Сільс

з

птахофабриці

діяльності.

ВіННИlЦЯ.

ханізатори, апеЦ1ал~сти

Ма­

су ГПО, беруть ак1'И.ВНУ участь у зшводській

актив­

н' Я'ти'рі'Чног.о плану по розви'т­

зерН'ових

за

вагре­

РУМ-З.

У.сьогобу,де

рощу,ванню

скликана

на

:гектарах, внісши .на КОЖ­ ний по Ідва це.нтнери аміач­

вечора.

НОР'матwви

та

,впровадженню

(ТАРС).

поле

18

кова.

здають

.на

с,вій агре\гат тракторист Пав­ ло ДМИТ.рович М'ягкий. Він

п,ра'цюють

но

трудящих

СПР·ИЯIJIНЯ

і трави

шини

відпочивати.

'творчості

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Містові Підживлю€мо

нього воїна АНl1толія Ка·ре1'ні­

КОJ)ИСНО

наро·дне

Рl\Jціоналі.зз:то,рів

яких

і

процен-

70

ПРИ1віта:ння, 'в якому висловив

вищені

BOД~B,

у

га'тах

Тут по-('Правжньому люблять Ч.1Jени КІ)МСОМОЛЬСЬКО­ :.Іо.10'діЖНОГI} KO.le.K1'WВY уС'піш­

процентііВ, виго'ТО­

'ВИТИ 'Понад

слюсаря,

спорт.

ПРОДУКТИ1ВН';IСТЬ

стійно займаютьіСЯ підгот()вкою

Погор,є.тІКО. 3у­

Вміють у комсо'модьсько-мо­

'п ред с т авни,к

ня, пі,двиlЩИТИ

шко­

У'вагоюоточили в

І\олек'Тwвіі

ху, яка ВИКЛИlщла на Юlа.гання

будні 6Ригади, я'ка'В році зекономила два

Вален'ти.н

стерності.

ЗМАГАННІ

.передач

ТОРГOlвеЛЬНQro

випускник

СТ'Р;·В'СЯ з трудн(}щами. Та ,'10по'tюг.тІи старші товариші, і Валентин Рl)би'ть впевнені кроки у підвищенні своєї маой­

це-

.відділу

цюючи

.1И

сусідньо­

устаТ'Ку­

цеху

молець Ми'кола Шматко, МИКО­ .'Іа н.РИХI}ДЬКО та інші. У брига­ ді ланує ·а'тмосфер& дружби і взаємодопом·оги. Прийшов сю­ ди .працювз:ти

С.тІюса'рно-ск,тJаДі1.тІЬНОГО

праВ(}фланг~ві п'ятирічки. Та:к, в

му:ніст Валерій Полу ян, комсо­

А як справи комсомольсько­

ти.

Редколегія д;омО<влення

ді змагання йдуть МО.тІодиЙ ,ко­

електродів.

KiJIorpa.MiB

з

завд&нням

двох декад лютого. В авангар­

Г. П. Іваницького сприяє заго­ тіlвельна дільниця, колектив якої вча.сно поС'тачає її заго­ товкюlИ. Пом;тно пі~вищилась якkть проДукці.ї. Щомісяця слюсruрі економлять 1з~ 17

інформуються

викон·ання

супеРНИКИ,справилися

СЇчне'ВИIМ планом·і

авторських

Все'СОЮЗНОГО соціа­

дано

ПЕРЕКЛИК БРИГАД

вдвоє ·бі.1Jьше

уча'сни'ків

.lістичногозмагання за ДО'С1'ро­

кі ,врожаї ВИРОСТИЛИ не тіль~и

окреМі багато

лаНlКИ і брига.ди, але Й господарств, раЙОНіІВ,

,ках

одерж ЗІНО

Це!нтне.ріlВ

гектарі ПОСі'ві,в. Іно

500

IкореніВ

більше

накатному

Бу'РЯJ{ОВо.ди гІд­

ІПРОДОВЖУЮТЬ

С!цраву

слаlJ3-

.них :п'ЯТИСlOтен;ниIЦЬ Марії Дем­ ЧЄIJIІЮ і Марини Гнатенко, ЇХ IlIОСiJIЇДОВНИЦЬ, .двічі Герої.в С()­ ЦіалістичноІ П;раці С. д. Виш­ та'к j О. К. ди'птан ..

У .ре!Спу.бл1ці діЮть 186 цук­ рових ЗаІВоді,в. Потужнос'ті цих Лі!Д'П:риєм,с11В

поміт.но

·зросли

за

останні роки. Торі.к .вони ус.піш­ НОО IOIJJРЗlвилиеяз пл,аном і 'виро­

били

4,9

IміЛЬЙOlна ТОНін цу,кру.

Готуючись до веони третього, виріruального

буря:ководи

раку

заклали

п'ятирічки,

непоганий

Украіни фун.д:амен:т

,високого

врожаю:

I!1Lднято г лИlбакий 'зяб, на кожен ['ектар майбутніх посіВЇIВ ВІНесе­ но 18 'ІОНІН органічних і 5,7 центнера міlнеральних добрив, 3alГО1'овлено IНЗlсі:Н1НЯ. Ви;рощу­ :ваНIfЯІМ БУ'РЯКіІВ 'з .мшl,малыlliми затратами іпраЦі

зай,матиметьс,я

близько 13 тисяч ланок і бригад.

апеціальних

На 'нараді lВистYlIIИJВ голова Ради MiHЇ(~'Tpi'B УIНlраliни О. П. Ляшко. В роботІ ,ооращи ,взяли участь члени і каНlдИlдати ,в члени По­ лі'rбюро ЦК НП УнраїіНИ. УЧalC1Ники наради СXJВалили соціалі:СТИЧНlі зобов'язання бу­ РЯІІювоД)і.В рес:публіlКИ На 1973 рік (РАТАУ).

ВИtзнано: Неостерав,ський ЛЬ'Вів­

СЬКl)і

0lБЛ3lсті,

ЧОJ)'тківський

~ Те.рнопіЛЬСЬ1кОІ, кии

~

Волочись­

Хмельнищької,

ЖИИСЬ'КИИ

Дзер­

Жито.мирської,

У ЛЬЯИОіВСЬЮI!И

~

KipoBorpak

ської. Ім ПрИ:СуДjj(ено пере'хі,д­ 'ні Черво:ні

ПР3:ПОРИ

України

УРСР

~

Рt4ди'

видачею

ЦК кп Мі.ністр:в

ГРI}ЩОВИХ

премій.

Відмічено

ДО()РУРl}боту ПО

БИ:РООИИЦТВУ і продажу держа­ ві цу'Кро!вих бурякіlВРЯДУ :КОЛ­ госп:'В

і раЩГОІСпівреспубліки.

(РАТАУ).


П'ЯТИРІЧНА НАЗИВАЄ НОВИХ ГЕРОїВ НОВІ КОНСТРУКЦІЇ НОВІ ЕКОНОМІЧНІ ВИГОДИ

IlUШТИВIiУ

РОJlЬ зіграJIО і заС1'UСУ'В<tliНЯ рапристроїв, розробде­ UРИГЦ\!. Так, при ~Іuнтажі лотків

Калитянськоч тваринницькому комплексу немає рЇ'вних на ~'країllі. 108 ' тисяч голів с~и­

них Ч,~lеНil\!И

Д.1Я вида ,l еННJI ГНОЮ

вперше буда

ней

спеціа : lьна

з авдяки

на м'ЯСО,КЮlбінати до 300 тварин загальною Ба­

ність пр;:щі піДВИЩИ ;lа, сь на 20 процент;в . J(ля ~IOHTa;I\Y колон і подачі а:JбоцемсlН'ТНИХ ли,стів на

гою більше

перекриття застосовували вдосконалені у проце­

вирощуваТЮlУТЬ і відгодовуватимуть тут протягом року. Щодня звідси відпраВЛЯТЮlУТЬ тонн.

33

У комплексі на

ральні

тваринницького

Фабрики, КО.'llбіКОР\I(}ВИЙ завод, мельничний ел е­ B,JTOp, котельня і прим і щення ремонтно-допоміж­ ного призначення. Для утримання тварин при-

Передовий досвід­ НАШЕ ВАГАТСТВО рожа -- пане.'1ьна, ::І навісних тришарових Шlне­ дей, УТClIшених пінопластtYм.

Канали гнонвидалення :монтуються із збірних залізобетон'них елементів лотків і перекрива­ ються збірними з.алізобетонними гратами. Підло­ га у свинарниках монолітна, багатош&рО'ва. 3астосування нових конструкцій дозволило

м і сп;ість

зведення

споруд ,вшестеро по­

к()нструкціями. Трудо­

ст ; н зменшено вп· ятеро, по­

крить -- вдвічі !ІРИ загальном~' зниженні к()што­ рисної варт()ст і приблизно на

процентів.

50

В основу органі'зації ПР<Щі - роб ; тників на бу­ впровадження

кооперація

технологічних

пра,ц і ,

наукові кар 'г,

:щсrосування

систем ОП,lати . Все це сприяє

щrUДIІ

розподіл

Великий досвід орган іаації

І

значному п:дви­

ЧУ.1lанU'ва. Ун:й працює

робо'l'ІІ

н&' будові

Олекеандра Петровича

18

чоловік. ПрОфесійний

склад її під;браНtJ із І\раХУВ1:1ННЯМ трудомісткості виконання трудових

операцій

на

основній

калькуляції

затрат.

Ланки КО' МПдс<ктувалися за 'ви!дами робіт. Опе­ ціалізаціявнутрі БРИГ1:1ДИ дозволила , впровадити поточний метод на монтажі зб;рних залі'зобетон­ них кон с трукцій, при якому окремі ПРОI(еси ви­ конуються лаю{а)!И. Кожний робітник у такій ланц,j попередньо знає, якими операціями займа­

тиметься. Тож заздалегідь

готує потрібні йому

ме:,тер ; али, інструменти і пристрої.

3начна увага у бригаді, як і на всьому КОМП­ Jlексі,

приділяється

піДБищенню

Д.1Я

ВИСО];ОПРО­

OKpe~Ii 'Ідени

« Bi,\'I: HIiO~. За У~І О ВОЮ ГО С Пj)()зрахунку

кваліфікації,

поліпшен' ню прОфесійної майстерності. Іtожний член бригади оволоді'в двома-трьома суміжними операціями, що зумовлює оперативну взавмо'з&­ міну, творче ставдення до праці , застосування нових методі'в виконання робіт. НІЩО н& і'ншихбудовах І8-метрові ферми мон­ тували з двох частин, то ,на компдексі здійсню­ вали МОНТ&Ж зразу двох спарених ферм з елемен­

при наявності ш­

карток бригада досягла збереження

майже

констру,кцій

і

ма Te~

р ; ал:в. Тільки за 1972 рік вона зеКОНОМИЛ(і бу­ д;ве.:JЬНИХ 'матеріалі'в більш як на 7 тисяч кар­ бfJванців. ЗМАГАННЮ

НОНКРЕТНІСТЬ,

-

витку 'іНІЦІативи трудящих,

Вже одинадцять ронів С'1IОЇ'ТЬ сВОІНана цьому тру до­ вому посту. НелеГJ\ОМУ, від­ [JооідалЬіНОМУ . . ВИНОІНУЄ пер­ ШУ оброб~у лLсоматеріалі~в . Пере'l\ВОРЮЄ їх у брус ни від­ повідної форми. яні потім наД){оіЦЯТЬ до меблевого це­

-

ху, а звідти у цех випус­ ку T()Bap~B ширвжит,ну .

'ВИЯ'ВШ\ННЯ і вико­

ристr.-;{ня резе.рв;в ,виробництва, виконання і пе­ ре.виконання завдань. Трест «Броварисільбуд»

зм;;.гається з кол~ктивом -У'пра.ВJ!їння «Бєлгородоблсіпьбуд » , який будує свинов;дгодівельний I\ЮIПJ1екс у радгоспі «Казацкая степь» Бєпго-

дозвrmило

випере­

насамперед

ПРИlвер­

розрахованіс ть

к а жнаго

її руху. Це говорить пра !Ви­ соку майс:терність робітниці.

Вана

працює тільни

ре'винаrнанlНЯМ

з пе­

місячних

зав­

дань. І ота'н і,з po~y в ріК Одній з перших на мебле­ вій фаБРИЦі їй було присуд­ ЖElliО паче.оне звання «Уда р­ НІШ, НОМУlНістич,ної пращІ». І ось вже сьамий ріН ва,на ;lо.всщить, ща гідна його. ГаІІна Ва,силі,вна достроІЮВО завеРшила восьму п'я­ тиріч,НІ,У. ЮЛl>на трудових на­ ГОірод ПlрИlнрасили її

груди-

3Іначок «ВідміНlНИК соціаліс­ тичного зм,аГaJННЯ УРСР». Ленінська ювілеЙіна медаль. QРден «ЗІнан Поша.ню>.

НИНі робі'Т,НИЦЯ очалює бригаду !Верстатнині,в. За!вдя­ вмілому

:нер~вни<ц'jCВУ

ва­

тажка, ОУМЛ'ЇJRНОМУ СТ3івлен­ ню до IВИ:КОНaJНIIІЯ змінних

ЗаІВ~а:нь ,висоних

цей

нолентив

результ,атііВ

досяг у

юві­

лейнаму змагаНіні. Про це ClвідчатьтакІ цифри. ТілЬ/ни у чеllвертому кварталі норма

виробіl'~У бригади у серед­ НЬОіМУ стано:аила 151 пра­ цент. План було виконана

туючи

гідну :зуrтріч ()UIJX

:)О-р;ччю

ДОСJlГЛI!

каве

будіIВ,ни­

за

виконання

рі,К » .

її

l'ранапорту

дос тро­

нарадногас­

плану

бригадир

на

1973

організувала

обговарення.

Глибока

за­

пало в душу усім членам налективу 3Івернення партії, та у,РЯДУ до труді!вникі,в

-

а'КТИlEжа

'внлючитись

народне

у

все­

СОЦlаЛі,стичне

зма­

гaHH~. зробити 1973 вирdшаЛМПIІМ роком дев ' ятої п'ятиріч:ни, донл,асти уСіх своїх сил. знань і дос'Віду. щоб дати КІраїні проду,кції більше. кращаї якасті, з м е ншими

зат, ратами.

Тож зобов'Я'заІНіНЛ бригади на цей рін були переглЯ'нуті у Н<ШРЯМІКУ збільшенJНЯ. МИІНУ ла два 'Місяці тру до­ вої :вах'Ти. Є чим Іпохвалити­ СЯ членам :колеНТИIВУ. На 135 -145 проценті'в спраlВ­ ля-ється

'кожен

заВДaJННЯМ

-

із

змінним

.

НаНіреслення

вирішального. життя

третього,

ЗaJправадимо

-

ДОСТРОК()іВО.

в

так

говорить нері'В'ни'!{ бригади raJНlHa Василіlвна Козир, член номітету прафспілки фаб­ рики .

Назнім!ку: бригадир Г. B~) Козир за роботаю. Те:н,ст і фото П" Голованя,

ВИСQ.КИХ

НlВI

:та КIІ\I.

Не ;JГilCae вогонь l'lщ:аЛ:СТIІЧIІLlГО З~lагання ес­

ред бригад тресту.

GіЛblН:СТЬ:! НИХ

під гаСЛ())I : «П'ятиденку тир ічку цыJоo

-руху

тру ДИТІ,СЯ

аа чотири дні, п'я­

-

:!а чотири ро'ки » . Одна з :ніц і атор:в

-

орнтца,

І\ер(mана

I( ОМУll і еТn,\1

О. П. ЧулаН(}ВИ~I. Колектив тресту « І1роварисі.1lьбу д » ванв П : ;\ІШ­ щені :НІ'ООВ' Н:!alIНН на трет:й , вир':шал ьний рік

п·ятирічки. І(е було відгуком на Постанову ІЩ КПРС, Ра ,\ІІ Мін:;стрів СРСР, ВЦРПС і ІЩ ВЛІ\СМ «!Іро ро :!гортання Все с оюзного соці::-.1іс­ 'ГІІЧІІОГО :Нlі\гання промислових підприємс'l'В, uуд:­ В Р.1ЬНИХ і тр::-ншортних органі :! щій :за до с троко­ ве

виконання

народногоспо д арського

пл:\ну

ТеХОГdЯДУ а,втотранспорт}т­

С'I'аранну підготови!1

на

рік». План бу дівельно-монтаЖIiИХ роб і т на­ 'Іічено :1авеРIllИТИ Дострокnво , Д() 25 грудня , про­ ДУК'ТІ!вніСТІ, праці пі,двищити на {),2 процента ПРО'ТИ заплано'вано, ї, знизити сnб;,мртість буді­ ве.1ьно-монтажних робіт Н1:1 {),1 процента порі' в­

1973

ня,но ,із

заП.1lанованою .

накреСПf"IlЬ

сприятиме

Вик()нанню повсюдне

цих високих викори с тання

набутого передового досвіду, ще ширше розгор­ тання

соціа ,1:сrичного

змагання . О. АНШЛОГОВ,

майстер навчального

пункту тресту

{( Броварисільбуд». Минув ще о,'(ин день

Зростає

підсумки

:!

члена­

Фото П_ Теплюю\.

що

їх ні

crlOтужніс'Ть,

тримати

за,вжди у .справному С'1'а­ оБOlВ',я,зOlН ,в,сіх автогос­

-

alВтогос,гюдарстн :~а,жуть,

оправа

ляютьYlВа:ги

і

Це ,вІдповІдальний захід і до

катному

!Ньага

lІ'отуючись

ти.

якнайнраще

під­

стану

технічнаго

в поріВНЯННі з в

«Гаголі:вськиЙ».

!(одимерсьниЙ » . ський».

необхідно

зробити

н

автогоспадарстві.

да

:важливаї

:нам­

11раlН:СіПОРТУЗ інаР1'О'Текаю ,дер­

авто­

ібезаварїйнасті

МИlнулимиранами

пах

шляха­

-

йага Р9боти. до

да

пригод.

рі.в­

що хараша пLдготовна технічнага

деян::t

на «знос » .

naHi,ї? Веі Імаши.ни повинні бути теXlнJчню ,справними. .Слід 3ІвіIРИТИ наявність а03ТО-

Треба 'піДнресли­

ЗaJпору,на ,підвищення

приді­

-

працюють

це IliрIЮ030ДИТЬ Ща

друга­

мало

йаму

'BO-ТРaJН'СІПО,РТНИХ

А

-

автотранспарт

рядна

райані Jючинається тех,ніч­ ний огляд автотранспорту.

слід

«третьа­

го. дзвІ,Н'на». Вони 'Вважають.

машини

йдуть Сlправи

радгос-

«Вели­

«Красилів­

«Требухі,в,сьниЙ».

жавнаї 3JВ1'Оінспе~Ції. склас­ ти Ві'ДПО:Ві~ну Документаrцiю наново. ,за,вірwвши їх герба­ ваю ,пеЧ311НОЮ, спис'ки всщіїlВ. оплатити

,граШі

за

техагляд

нажн'Ога аІВ1'Омобіля. зняти з аблі,ку С'ПИС3lні машини.

Пра'тяга,м ДИТ+llметьClЯ ОГЛЯД

березня такаж

пра,ва­

технічний

автотранспорту.

знаJ{ОДИТ'Ь-СЯ

РИСТіу,ваНlні.

у

що

власнаму

його

теж

'КО­

треба

дабре підготувати: забезпечи­ ти

доставн.у

маши.н

у

визна-

чені в mОВЩОlМленнях стро­ ,ни. мати '"ри цьому відпавід­ ну до'Ну;моотацію на машини

На жаль, цього. не мажна сказати пра радгоспи «Зо­

і донуме,нт ІПРо. сплату за Іна­

РЯ».

огля,д.

«3апла8НИЙ».

«3аво­

РИЦЬКИЙ», племптахо.завод «РУДНЯ». номбі:нат громадсь­ ного харчуозанНіЯ 'Юа ряд ін­ ших

піДПРИЄ,МС11В

дарств.

Q

як

ПОіда'рств . Нинішнього року. ЯiJ{ і :ра,ніше. З 1 березня в

і :центральні peMOiH11ho-меха­ нічні майстернІ. Непогана

НОВЕ ЖИТТЯ

нерLвнини

повну

транспарту

ми СВ()ЄЇ Gригади.

і

ченають.

гаТlу,ватись.

третього, вирішального

автомоБІльний

парк Інашаго міста і району. Винористовувати ,машини на

01' ляду ра'дгоспи ,імені Щор­ са , «РУ'саніIВСЬКИЙ», і:мені Кі­ 'рава. Пухі,всь'!{ий 'птахора:д­ госп. Піlдсобне госmодарство

О

прафвни­

ТРУДОВИХ ПОI,ааник : в. Приємно, що все ж ми ДОI\IО Г;JИlСЯ І;ращих нас.1;;\Ків . ЦК ІШРС, IІр е :mдін В е рховної Ради С'РСР, ІJ ца М і н іс тр:в СРСР, ВЦРПС наго,родили наш трест Ювілеіі: НII:t1 Ilочес­

ЗавчаСіНО 'почали гатувати

стор.

змагання

утвореннн СРСР,

орган;;~ацій

аlвтотраlнс:парт

2

Ра~и

рnдської області . Минулого ювідейного року, го­

ДИ'l'ІІ графі'ки будіВСЛЬНО-)lонтажних робіт.

8

тичного

по~арськога

тає

ня

економічний ефект і

ІШРС.

увагу

[ий ЩJ<:Oворуч) пі,,\БИВilН його

дикий

ЦК

MiJн1c'1',pi,B СРСР, ВЦРПС і ЦК ВЛКСМ «Про разгор­ таНlIі:Я Всесоюзного соціаліс­

і

конували

дало ве­

ПостЗ!нова

Цllв а

це

Це

праценти. Цє за:ЙіНяти перше мі,сце серед бригад фабрики. . Коли у ІІ!рес,і з'явилася

Коли спостерігаєш за ро­ ботою ГЗ!нни ВаСИI7ІЇd3НИ, то

року п'ятирічки. Бригадир О. П. ЧУЛАНОВ С1РУ­

площадці.

103

прамислоіВОСТі.

тами ПОКРИТТЯ . Складальні операції, до речі,ви­ на ~І()нтажній

нею :на ~озволило

ні,в

ки

ДІЛОВУ СПРЯМОВАНІСТЬ • Соціалkтичнезмагання і 'рух за комуністичне ставлення до праці стало д;йовим засобом ро:!­

IІрогреСИВНIІХ

щенню продуктивності праці.

ма,є комплексна бригада

ШJlЯХ

всць, М. І . Ве.1ИГОРСЬКИЙ на монтажі зuірних : !<l .1і :ml1і'ТОННИХ I,ОlfCТРУlщій виконують НОР'ІИ ви­ РОО:ТІ\У . H<t 1;)0 - 1GO процент;в. !lа пrре,'(овикі'вр:вняютьсн всі члени Uригади. В:льшість з них ю:.'зчається на курсах п!двищен­ :ннква.ч;фікаціIЇ. Колектив за'вжДИ! виконує змін­ ні НОР\ІИ на ] 4{) -- -15{) процентів. КО\l;сін по­ с {':ії но (11(1111)1': іїого роботу Т ; .%КИ на « добре » і

uудівеЛЬ!llПШ

ПО-НАУКОВОМУ ЗНАЧИТЬ ЗА ПРОГРЕСИВНИМИ МЕТОДАМИ дівництві комплексу ПОI{ладено

ор­

ПРОфf'еійної !lідотов­ М. І. Нагула, М. І. МаЛЮI\, М. М. Правди­

--

стопроцr,нтного

фермами по залізо:бетонних колонах. Стінна ого­

р;вняно з традиційними

в;дкрило

роботи брига ,,\И. Так ,

мі'тно-заб;рних

значвні 19 свинарниroів, приміщенlfЯ ЯКИХ за­ IІроектовані без ВНУІ'рішніх опор, ::І метаЛf~ВИМI!

приміщень і

наукової

(jРИI'іІ,~И ;1 ВИI'(J!;ЮІ piBHe~1 ];![

комплексу вхо дять в иробничі приміщення свино­

знизити вагу

СТlПlУ:ТИ ,

ДУКТИlll!ОЇ

раза. Вих: ,~ продукції на одиницю виробни­ чої площі зросте майже на 80 процентів. Ра:зо)[ 3. тим значн() :Jменшується площа забудови.

3,5

Калитянського

прrцукти,в­

ганізації прац і створило дійові: \\lиеріальні і мо­

20 процентів, а трудові затрати знижуються в

СК.1аду

за с тосована

ЯК І И

НОСТ; праці на 1О - - 25 процентів. ВпроваДіІ;ення госпрозрахуНJ;У і

іа звичайними споруджуванюlИ ферммlИ 'т;.· 12 тисяч свиней вартість М;СЦЯ для однієї тварини вдвічі дешевша , собі,вартість проду'кції ме,нша на

До

тра,верса ,

сі роботи захвати, які сприяли ро с ту ПРО.lУКТИВ­

тисяч свиней порівняно

108

НАСЛІДУЮТЬ ПРИКЛАД БРИГАДИРА

ц:ональних ін с трументів і

П'ятииЦJI,

2

Видно.

березня

і

гаспа­

їх ,нерівни.ни

1973

року

мерні

знани

та

техніч,ний

Б. ДЯТЛОВ, старший автоінспектор Броварського відділу внутрішніх

тан міліції.

справ, . капі­


Ще

Пра~ємо 3 натхненням ГОil;IВСЬКИИ» ТОР:'К брала підви­

щені соціаліСТИ'fні зо, бов' язан­ ня. Слова тваринники додер ­ жа:JИ. На1дої.1И на 1714 цент­ нерів :)!олока більше. Ще вищі рубежі накреСЛИ ,lИ

н :й,

корови

надоїти

що­

на'Й'lfенше 3 тисячі кілограмів )!nлока, (~ 'на.!lО'ве виробниlЦТНО йогn ДOlВе.сти до 9 тисяч цент­ нерів. Натхнені Постановою ЦК КПРС, Ради Міні' стрів СРСР, ВЦРПС пророзгортан­ ня Всесоюзного еоціалі,стично­ го

3'>fагання

ринництва

праці,вників

1972 - 1973

на доярка зн' ає : для т()го, щоб сшравитrись і;! зобов' язаннями

с кільки

тре,ба

довано. пращі,

доїти щодня:

П)две'дені два

:піЩСУМКИ

міСЯ1ЦЇ.

роБO'l'И

оче­ видні. При завда:нні 1230 цеН'Т­ нері'в, 'ви,роблено 1362. На сл а­ пу трудили, ся

всі

доярки,

вит:ші: Ганн;:- ПаВilівна Логви ­ нен,ко

теJЯ В:ІКЮІ :~ мі,с яці.

КОРО'ВИ

по

'і()!) кіЛG'гра'>fів, Ніна Тсрент:­ Ївн ;.· ,lер,r;ач 5Н2 , Мар!я

~ІаКСЮ':lвна Вага

-

НІ,ЩО ку

614.

ча .1IfCЯ'll;".. :,о'ві

прибуває . дня

отели,

На'звані

о;(ержують

~O()

по

;ОIГ..г.};Ння

rll~·МtI.;кців

\Іо,юка. Не на­ ТЮІара Лу­ ЧеРНИIU()lпа, Галина Ан­

Іх добові :надої

тори

ра,д-оспу

Т:lІ;О:l:

-- 12 K: ilor'pa-

п ор.

ОКР: ·'If

,(О.

вирішувати

,rожця)!

трудівни-

СК,lадне

Bre

зав­

;uшня? Д()бра орган::зація пра1.(:,

чіткий

контр()ль :Іа

'lаННЮIК()Р'(В,

Y)I!.le

r.ання їх, МОРГ:.lьне aJbH~

у

витра­

червоний

овочів,

каРТОlші ,

державuю

2820

5Н85 тонн фрук­

не

у

Д(У1'РlІмув~ги,меть­

вручаються

а l' О;(О'В'У­

і

1l0даретва ,району за н епо с тав­

рення

КУ ЛО договор;;,х І1родукції IIU-

;щ с ть

виростити і доетавити на прий­

'ВИlші СШііТИТИ 4:\З(j() lіарбо­

кона'ти

'>fа л ьа ;

ванц : в

району

не­

:НИ'ІІ

а

торговеаь­

органі1заціям

ПУНК'ТИ,

рівномірно

розосередити

по

кuнтраlпант&'>f,

І; р::.-:циХ

торговельних

базах, магазинах і реа .Тlі з уваТІІ без зниження якості. Тепер

В. керуючий

Доярка

радгос­

пу «nлосківський» Євдокія Петрівна Міщенко у мину­ лому ювілейному році вийшла в чис­ ло

чотиритисяч­

ниць,

надоїв-ши

:виро6иицr:ву

кар-

молока

на

Ділом вона

на

постанову

ЦК КПРС, Ради Міністрів СРСР і ВЦРПС про роз­ гортання Всесоюз­ ного соціалістично­

на

го

змагання

тва­

ринників у третьо­ му, вирішальному році п'ятирічки . За січень надоїла на корову майже 300 кілограмів мо­ ЛОI\3 і стільки ж

11 j1 а­

пере­ пре:'<lії.

в

лютому.

На фото:

добиватись ще

Є.

МІЩЕНКО . ФО ТL)

П.

".

TL' I1 .'IIOKa,

НІКОЛАЄНКО,

все

рішучіше І тації техніки розроблеНі Укра- наЙПРИЧіПЛ. Иівіша їнським ститутом

переВірка. не І науковців , а й обслуговування

наУ'lюно,дослідним ін- похитнула пре с тижу 'Мехаlнізацїі та еле.к· ТИЧIlОГО 'варіанту .

кіберне-

900 колгоспів і радгоспів республіки. триФLкаціїсіЛЬСhКОГО господарМожна навести ЧИ:\lало приДв ана:Дцять нових обчислюства більш 'ніж ДЛЯ 100 колгос- кладі,в, коли еко,номічна КібеР_I·lВаЛ f:>НИХ цeHT~i'B намічається пів і радгоспів Лісосте,пу. нетика вирішує завдання наба- створити до юнця нинішньої Вже ,перші спроби IВпровад- га. то складніші і масш . табніші. п ЯТИРlЧI\И , в системі респуБЛі­

Ось, 'приміром, колгоспні фа- господарства показали , що їх 'везень в республіЦі ~артоплі шини передбачається викорисхі;вці об:\lірковують питаНIНЯ, заСТОС'У В <1J!ІІНЮ 'У цій галузі прак- 'Івід госпсщаРС11в-,поставщин.ів до ттаоти ~e . лише д~я оброб~и по-

ЯКИМИ новими зразками машин тично немає меж.

Досить на- місць споживання.

варто поповнити машинно-трак- ~вати хоча б кілька прикладів. шись можливостями

,господарств. ЗCliВ- На Україні широко вправаджуєть' ся

: вдосконалена

б

равих

Розрахунки

ЧНОl шct:ормаЦll,

але и ,при

плануванНІ постачання

електрон- пам і радгоспам

основана

на

u

колгос-

комплексній .м~ханіза ії т

специфІкою сільськогосподар- пере.кладено ськ{)го виробництва: потрібно проривання,

хунки.

б

u

ро.зро~или матеріалі'в,

пропози,:\" щодо наидоцlЛЬНlШО'

u

ТаІкі операції, як д~.кTl' B. аж , ДО ш'Нц~ ,нинішньої шими електронними машинами. прорідження рос- ІП ЯТИРlЧ.КИ ПО ВСІХ областях ВеЛИlrУ допомогу іВ їх налагод-

б

,менших витрат

праЦІ?

Таку

для села кадри фахівців з еко-

u

одаи при лизні роз'ра- мат~матичН'у ,задачу з багатьма прац.ювати н овии . обчислюваль- НО:\lічної Ікібернетики, створено

А електронному

«е:ко-

нев'ІДОМИМИ

запропонували

ний центр у l{ИЄВ1, при УкраїН- при У"раї'НСЬКій

сільськогосlПО-

номіетові» знадобилось лише кілька хвилин, щоб запропону-

електрон~аму «aгpO,HOMo~i»: ському науково-,дослідному ін- д~рській академії, Одеському ва'ти найвигідніший Іваріант. Oдep~a'Нl розрахунки .фаXlIВЦl ституті економіки та організації с~льсь~orосподаРСhКОМУ інститупере:юрили на · 'праКТИЦІ, раз. . н т а ІНШИХ на.вчальних заклаНині науковО- обгрунтовані Мі~Ти.вши. поряд Іна 'кількох .ДО" СІЛьського господарства. ВІН дах 'реСlпубліки.

рекомендації щодо раціонально- СЛlДНИХ ДІЛЯ:lJiках посі,виза різ- узЯоВ ,на себе не

лише опрацю'

В К

го комплеКТYlвання та експлуа- ними схемами проріджування. вання результатів досліджень о

держінспектор

•· ·.•· О3ТЬКIВUl.ипа·· ~~~~~~~л.~~~~~~ «БАЧУ АТОМИ!» lIарешт і шнсь

нц

11(1\1,

:І!lН,С

,( Бачу

'іІІ!

Д(l слідни'к, ЗГ:ДОВО;Іено

будову

нено

атО(\Іів

сказати:

атомної

я"

lke --

' ІІ,: І) ГО

СХИilИ:В­

ПОТУїJШЮI М:І\РОСКО-

решіт­ ДО,lОН;!».

на

~'lІіка,lЬ]jИЙ-lІри.!(ад, 'видно

на . екра.ні

;;

решіт"у

досліджуваного

кри­

;та,lа , створили в Києві спів­ ,)об і ТНJlКИ

Всесою ;mого

30- до с .:І:ДНОI·О

наУіКО-

,інституту

І:-нал:­

ГИЧН О ГО при.1цобудувашrя . ва: е

не

е .1ектронниЙ,

а

Це DPO-

ГОННИЙ )11кроскоп.

;(О С;І і днии

зразок

нового

'lРИ,lаду УСllіШII() пройшов ,ВИ­

'IРОnУВ:IІІI1Я. Иого ДО

рrl;О)lендо-

с еріи][()го

виробнп-

r

П'ятннця,

2

березня

1973

року

о

НОВЕ

кор. ~~~X~: ЖИТТЯ

ПІДлоги .. . ЗІ СТАРОІ АВТОГУМИ

Випуск НОВО'Ї !проду.кції КОРДО-ГУМОВИХ

о

плит

-

освоєно

в riC'Ca.PChKOMY об'ЄДН<1Jнні «Гitдро.будматеріали>.). Іх ви­ гото.вляють ми

зі

старої

автогу­

1 зас тос овують потім для

ёп орущжеНIІЯ

підлог

РИННИЦЬКИХ

ПІДЛОГИ

нової

у

11ва­

приміщеннях.

конструкцІї

теллі і МіцНі. Догляд за ни­ ми .. дуже простий. Іще до­ СТОlНС11!ЗО:

дорожчі

l'а'кі

!від

Пі,длоги

не

дерев'яних

а

С ТРОК їх експлуатації у 'два­ три рази більший.

«МОРЕ» u

рорельєф полів тощО'. Словом,' з ' НИХ забезпечить бажану г'ус- ,має на Украї' ні доБРі перспек-! нау, к УРСР. КОЛГОСlJні фахіJщі змушені буН ли ,витрач.ати чимало часу, аби тоту рослин ІНа гeктap~ за най- тиви розвитку. Недавно поча,в о,ві Іві,дділення, які готують ~

ВОРОНЕНКО,

госппродуктів.

та інших

врахувати цілу 'низку різних лин, які споконВіНу ВИ. КОНYlвали РllоеСПуБЛ"к~. РозраХУ'Н1}И ВИКQ~а-1 жу.ванні, I програМУВ<1Jнні сіль' факторів, зокрема спеціаліза- ,вру'!' у Ф . . . ' ,в eOTНl рашв швидше шж цію гооподарства, особливості ряд ~X~M а~~~,н~заоПfa~~о~~увпа;о~ застосовувані звичайні м~тоди.: СhКИМ ФаХі~ЦЯМ подають вчені ГРУНТОВО-КЛіматичної зони, мік- ріджування сходів. Але яка ж Сільська служба .кібернетики! Інституту шбернетики Академії

зрооити

:ЗО50'В' яза!ння

по закупівлі і якості сіль-

техніки , доб- і

Об . . 0- го РОЗ.Мlщення обсягів зану,Пі- . числюваЛhНl центри ча.с ускладнюються міст,кихробіт .. На пл~і M'~~~;Н ~ель. СlЛьського~подарських ПРО-І ВіД часу оснащуються. наиноВl-

знарядь.

буряків

Скористав-

технологІя но-о. числ.ювальних машин, еко- рив, ОТРУТОХіМ і катїіВ

~:~~I;o~[e д~ '~~~~~~Xтипів a~~~o~ вирощування та збирання цук- І НQг.llсти-к.~?ернетики 1

Я.

в аllО

відділком.

ганізації ,виробництва на вищий ження електронно-обчислюваль- Таких, наприклад, як визначен- Ікан с ьког? об ' єднання «.Укрсіль­ нкісний щабель. них маШJ:lН у сферу сільського ня найвигодніших схем пере- І госптехнша». Ш,ВИДКОД1ЮЧІ ма-

м а шин

дотові'рні державою.

головний

корову.

відповідає

Сільські професії кібернетики

вторгається 'в сферу сільського І'осподаРС11ва . Застосування її не лише вивіЛhНЯЄ фахівців від н а Й'більш снла\Цних і 'І1РУДОll:1істких розраХУ'Нlків, а й підносить всю роботу по економіці та ор-

.

о·снови 'вр-ожаю

цтва.

Иаука ­

торний парк

lІеред

по кілограмів

4330

вИ'ріша.1ЬІІО'lfУ ро­

першим

міцної

\Іож;rивість успішно ви­

ОДІІА а ПЕРШИХ

усліхів.

і 'Іа'тері­

TU'lfY

У

чис .~і раДГО1DПИ «Гоголівський» - 9.100 'карбова.нців, « Вели­ КОДИ'>fе!}ський » -- 5897, іме­ :ні Щорса 3000, «3аплав-

це ,"\ОillЮlагає тваРИН:Нl'шам

треТЬЮIУ,

Д}'В<lіIЬ'НИЦЮ треба дб&ти, по­ всяк д енно дба'ти, щоб ' нона дамла належну віддачу. Ство-

ВСl'ановлен о м у по­

'l'і.ТІЬ'Іtи за минулий рік Г(ІС-

тонн ягід.

с' вої зобов'язан:ня.

:~ е'lЛіІ дa€BCe, чим сильна, багата шодина, аllе й про го­

РЯ,'1"у.

щодека ,"\НIІ

П :'дСУ~ІКИ

ці п' ятир:ч,ки

заохочення.

Електроні,ка

866

штук

хто

віД3Н:І!Іа-

цього ,

підводят l>СП .

r;ЮI

ся ,"\IJГОВОРУ, той неСТИ~lе мате­ pia.lbHY відповіда .lьність lІере;(

1()5810 тисяч 4()290 TlIHH

,lегко гаl( У кількі-сть про ;( укції

честь їх пі-,1IГ:'мається б;ля І(ОН­

Щ() ж ДОfl(Нlагає

на л и

,'Іока,

Го,с,по;(ар,с1'Вr.-м

к і вна

TOH:BHr.- Лях.

ПО поста'вці « Великодимер-

ський » ПО п(}ставці ЯІ'ід 'вико­

тіл та

ЮТЬСЯ

ПИоСltкі

Нело'рушн і сть дого­ гара:нг і я матер:а.'lЬ­

ро­

га;!еті ,

лише

пер,

тонн :!ерна ,

1Іі1

пошани,

господа·рств

« Бобрицьюm » фруктів та

-

;!аН()I:ЯТЬСJl

СТ1НН:Й

С'і\lна,щяти

;Іа­

НОТО благ()получчя народу. Те­

291:ЗО тонн

1;r Ki.lorpa,'lfiB

в

де'ржа:ві

фру'п;' в (7088 карбов1'ІНЦ~В), ЯI' і ;~ (~)(;ООкарбо'ванців). ;~

'ві в ниніШIlЬОIМУ році 6063 тон:ни ~І ' яс а, 4~~~5TOHH мояєць;

багатоВ':,д стають

il.)(Jrt;y

продажу

110

за

ворі-в

'lfісцс 'п

варт:'СТЮ дО

в' язань

стягнеаня

договірних зобо­

др'ржави .

завдання Одержала

перше

неви к онання

району павинні продати держа­

ЇЙ вручається те­

-

ДОl'оворів

3400

ра.д ГI}l'ПИ « Требухі'вський», « Ру с анівський », «Великоди­ )!с'рський», «Красилівський»,

:!а друге місце ra;looa.1oHHY П.іlИту, третє ­ пра.ll,IІУ ')rзшину. ПР:lзвища ле­

)!О.'ЮКО

корови

П'ро­

госпо,дар­

УI;.:тадених

-

l'а:lьнu ;(ер;ка'ВНЮI інтер е са· \І і ств ерджу є їх. Дого вори наби­ рають сили ;!аКIJНУ Радянської

бованців.

;(оярки що­

ві,"\

займала

дев:зор

Ро,;шо­ і

н;,сть

мата­

насе.ТJення

сільського

\

І нспекц:я ІІО заКУllіВі1і і іll;О'С1' і с і.:rьськ о I'ОСП()"~РСЬКОЇ НРОJУlщії п е ревіРи.:Jа віДIІ О В·;V1,­

яка

ства , радг (}('1ПИ і птаХОфабрики

доярка

"ОЯjжа ЛРОТЯГО'll

;Вlатанні

:з таіКИI)f же піднесенням 'во­ НИ пр'щюють і ;Іараз .

в

до стаВ;lЯТИ

продукцію.

на про­

надходити

Іювинен

ДЯ. Приміром, Галина Павлів:на

найпрацьо­

від

ор­

і HГ~ бази. Щоб п()вні ше

,~У'кта:'>fИ

своє. На­

ЛО'Г'ВИlненко понад на"ОЇ,ll:27 тонн.

HaiIoї.1a

дого,вори

;! аб ~;JПечити

що доярка надоїла понад ШІаН 8 тонн - одержує місячне те­

але

тnрго'ве л ьни'>fИ

РОС.'lИlнництва ,

п(}ча.lа

~mни

оплата

якщо

U с обаи,вов е ЛИlкі

ку

ви'коналаза'вдання на 1О 1 - 105 про цен'ті!в , у кінці РОІКУ одержувала 1 ОО ка' рбованців винагороди. 106 іПроцЄ'Н'т;'в і вище 150 карБОВё.'Нців. 3а­ етосу·ва.'lИ натур.ну оплату. Як­

У,сшіхи

з)!агання очоли .~И

торіlК,

нии »

11:.1I, "ОС1'і

3

вже ;3 перших днів нового ро­

мате'рігmьне і ,моральне

при'кла:д,

. кварталі

виробити 1800 центнерів мо­ лока, ІВ друго' му 2520. Всього за пі,вріччя 4320. за

ДО'бра

заохочення .роблять

щодекади, щюli'ся'ця. КrшектиlВ вирішив в першому

Адже

Уil\С віДЩІО, хто, І;У ДИ і в якій

ск л а д али

ництваі

НСВИХ:'Д на 'ро'боту без поваж­ них причин. А зараз це лі!Кв;­

В1]ШЮЧИЛИСЯ в змагЗ!ння. Кож­

в ЙОГО НЕПОРУШНОСТІ

,,(аж державі продукції тварин­

На фермі працює всього 12 доярок. Раніше спостерігав'ся

зимовий період років, акшвно

Сила договору­

ничники брали lIав і з обов' я­ ;ІаННJI н& третій ТІік п'ятиріЧI,И, га,н іr.lаціями

Січка зав­

-

тва­

птаХОфа.б­

ЙIШlОСН нро торішні успі­

хи і нед ол і'ки по вироб'НИtЦтву

.10М. Вихо'Дячи з зап&сів кор­ мів, В'становили раціон. Кожна корО'Ва щодоби ОІдержує по 500 ГРЮlів концентрованих кормів та 300 rpaw:iВ на кілогра,м на­ доєного мол~ка, 3 кідогра:ми сінажу, н; С И.'lосу, 10 жому та 4 січки. Для по­ повнення KOP'lfY віТ&'lfіна:ми згодовує)!о 1,5 'кілограма хвой­ ного борошна.

на ниніш­

н('давно

і ПРО,"\ажу державі ПРОДУіКТ;П сі л ьсько'го ГОСЛО ,~ар с тва , ,вир()б­

жди заюарюється гарячим пій­

1>1,к. Від кожної фу­

1973

ражної

ба! гато допома.гає.

робіт.ничих

ри,к

При допомозі шефів, РООІТ­ :ників зЗ!в оду порошкової ме­ 'та.'lургії,врадгоопі торік спо­ руджено кормоцех. Він на)!

Бриг&!да Галини Се'lенівни Б' ру' сіI,овсыоївB Рlцгоспі «1'0-

на

зборах радгоспів і

В КАРПАТАХ

На береги Черемошу при­

ишли

бу.ров ики,

геологи,

попрафи. Іх мета

то­

уточни­

-

ти теХl!llічний проєкт ство.рен­ НЯ В l{арпа тах ,величезного водоймища. Воно «'прибо.р·

ка є»

ДНі весняних пов.одеЙ

аБОl.Нте:нси.вних дощів не­ спокійну річку і дасть мож· ливість раціонально викофи­ стову.вати її води . За проок­ том ІНституту «У,к.рдіп:равод-

гсюп»

Черемош ,намічено іІІе­

регородити лею,

що

беТQННОЮ УllВОРИТЬ

водоймище. ре »

греб· ШТУЧJне

l{аірпатське

вмістить більш

ян

«мо­

400

мільйонів 'КубометрiIR води. (РАТАУ) .

• • о

3 стор.

"


БЕРЕЗНЯ

2

::

Вас обслуговує

~ 11

МОЛОДЬ

~

І.

li

li ре знuЮть продовольчий мага- 11 11 зин .м б, що на Кіровському:: :: відділку радгоспу. Тут nраЦЮ'11 11 ють переважно J!Олоді npO-!1 11 давці. Очолює колектив теж 11 11 ще молода заВідуюча Тамара:: :: щ ерба~, чуйна й ува::кна до 11 11 покупцІВ, справедлива ! вимог-ІІ 11 ливо до своїх товаришів по:: 11 роботі. За lIе й поважають її І. :: Марія

Підоnригора,

НАША ОПОРА­ ГРОМАДСЬКІСТЬ Однією 3 форм

~

n11 Усі у Великій ДиJtерці дай-І:

МОТР!'.ІІ

11 Ващенко та Ольт Бобка. Ра- І. 11 ЗОJ! зі своїм завмагом вони :: 11 старанно розфасовують товар, I1

І:зі САіако.М викладають його у І.

11 вітринах, щоб покупці швидКІ) 11 11 і за своїм вподобанням мог-:: І: ли вибрати потрібну nродук- 11 11 цію. У магазині завжди уве· 11 ІІЛИКОЩІ асортименті свіжа та 11 11 коnчЄfШ риба, оселедці, різні:: 11 сорти круп та "IaKapOНlв, _ хлібобулочні вироби тощо. 11 li YCJtiXHeHi обличчя nродав-І І 11 ціс, добра порада у виборі 11 І: покупки, зразковий санітарний 1I

ДОБРОВІЛЬНИМ НАРОДНИМ Дру.;вИВАМ--:l.4 РОВІВ

мадсь'ко,сті ВЮІИ

в

держ[:зи

народні резня

участі гро­

управ.чінні є

добровільні

дружини,

ТИРllа;щятиріччя. велику

2

бе­

своє

чо-

ЯI(і

відзначають

дять

спра­

Вони

прово­

на

справ О. П. ШеВЧУItом рег}'ЛЯРНО

свідо.мо,ст;. Завдяки цьому дру­

с,:м'ях. проводячи

ходl:в. Багато з них при охо­

жинники С'тали більш конкрет­

роні

ніше

ХОВНУ роботу. Т[:кі Ж операти'вні загони уже С.'І'во.рені в днд заводів

нор,м

~Іужність

-показують

і

ПРОф:ла·Itтичну

само­

бюlИ,

П.1Jастма,с, ПО'рошItової мета.Ч'Р­ {':Ї і заводу експериментально­

ню

'ГИ'ВИ

го

Кращими

дружи!ни

централь'них

раТИ1ВНОГО

року

йону, окре'мі

ЛCIJднання,

ДоОрий кінець

І

-

спраВі вінець

11~ ЧиJlало зроблено у нас, на 11

~

ццна

з

нІр,

змогу

ПОЕ'Н'1стю :виявити

ПОМі'ря­

пер-

му про ЮНІ роки Н. К. КРУПСЬКОІ, ЧИЄ життя О. М. Горький назвав великим подвИІ·ОМ. Глядачі побачать в ньому, як дівчинка,підліток, вчораши.я Гlмназистк.а, стає яскравою індивідуальніСтю, професійною реВОЛЮЦІОнеркою. КI.нокартина (робоча назва «Любов і свобода») ставиться за сценаРІЄМ З. Воскресенської та І. Донської «Надія».

ли

місце.

третє

Переможці;в дипломами

гру

цІнними

ного

залу

-

рІнні,

заслуга

в

чому

ГОЛОІВНОГО

Г. Лисача. другий цьому

ВИЯlВляє добрі зн,ання правил гри, бачення ,ігрової ситуа­ ції. КомаНіди,пере,можці були 'ВЇ!дзначені l!1ам'ятними грама­ ТCilМИ ОРГCIJН·~заторів турніру.

посі­

нагороджено

і

РУlНкаlМИ 'ПЮПОlДарііВ

I1 У ролі Надії Крупської знімається Наталія Білохвостикова, не­ І: вулиці КО!jюбинського, по 1I 11 благоустрою. Покладено ас-ІІ давня ВИПУСКНИЦЯ ВДІКу (нещодавно вона успішно дебютувала 11 фальт, встановлено електроос-ІІ у стрічці С. Герасимова «Біля озера»). Володимира ~'льянова грає І: віт лення. Та, видно, госnодаР-11 Андрій М'ЯГКОВ (артист' театру «~учасник»), батьків Наді - артис­ 11 ники подумали, що зробили іІІ ТІ! І. Озеров і Д. Склярська, Гліба Кржижановського - М. Ножкін. 11 так забагато і виріиutли не Фільм починається з епізоду повернення Надії Крупської і Воло· 11 дово.дити справи до кінця. то-І І 11 му ! не засяяли ліхтарі біля 1I димира Ульянова з конспіративної зустрічі революціонерів на квар­ 11 nеритх будинків нашої вули- If тирі інженера К.'Іассона. Молода вчителька щойно познайомилася 11 ці. Минуло вже чотири .llісяЦі,11 11 як пообіцяли електрики довер-ІІ з таКЩI самим молодим присяжним повіреним, який вже став на чолі І: шити розпочате, йле... «казав 1I гуртка марксистів, майбутнього ядра «Союзу боротьби за визволен­ 11 пан: кожух даА/, та й слово 11 ня робіП!llЧОГО !(ласу». Це зиайомство визначило майбутню долю 11 його тепле». юиої Наді. 11 Забули про нашу вулиtlЮ іІІ А любов, про яку згодом Н. К. Крупська сказала: «... необхідно, 11 представники автоінспекції. І. 11 На великій швидкості nро-ІІ щоб це почуття, яке дає багато радості, пов'язувалося :J ідейною 11 їжджають по ній авТОМОбіЛі,11 близькістю, з прагненням до єдиної мети, з боротьбою за спільну 11 АtOТОllllкли, Jyюnеди, вилітаючиll справу», - назавжди з'єднала цих надзвичайних людей. 11 назустріч переляканому nішо-ІІ Фі.%м ставить режисер М. С. Донськой, оператор-постановник 11 ходу з-за крутого повОРОТІІ. А 1I 11 вулиця Коцюбинського, як 8і·11 І. Зараф·ян. І: домо, веде до середньої школи 1I На фото: робочий момент зЙомок. На передньому плані - ре­ 11 М 3. Ходять по ній діти, що-ІІ жисер М. ДОНСЬКОЙ і артистка Р. Рязанова. 11 день ризикуючи здоров'ям, а 11

і

команда

ВІн уже ,проводить та:кийтурНlр і ,при

теж !Продемон­

хорошу

-

судді змагань М.

наго ;ко,мунального обладнан­ стрували

IмlСЦі

ClпортиВіНОМУ 'Велика

БОЛі,сти з ,заводу ,нестанда:рт­

Москва .. На KiHOCTyдi~ імені ~. ГОРЬКОГО тривають зйомки філь­

стал'"

раідгоспу"'Ком,бlнату. 3агаЛQМ. ТУ'рнір !проходив JfIa ,високому

Шість ,виборола основна .команда заіВОДУ «Торгмаш» , на ДРУГQlМУ мІ'СіЦі волей­

ня. ШкодярІ

уча'сть

'переможцями

:друrому

стерніС"Ть І фіІЗИЧНУ пlдготов­ боротьбі

іВзяли

СlПортсмени птахофабрики, на

май­

'ку.

У .впе.рТ,іЙ

<янаму

шІ,сть

силами,

свою

ДВі команщи птахофабрики, спортсмени ,радгоспу-комбі­ нату Їlмені 50-річчя СРСР і кам>біКОрмового заводу. Піс­ л;явлертої боротьби за пер­

заводу

одною

Калита. Нещодавно у нас в~дбувся волейбольний ту,р­

Гра проходила систеМі, отож

!{{)манди мали тися

:1

:1

,культури

міліції.

;іустрічі ВО.lеЙбо.lїстів

торго­

електротехнічних

«Торгм<!ш». по IКИ'IГОВі'Й

раїI­

справ,

СПОРТ

NQ

динку

начальника

внутрішніх

майор

та серед'НЬОЇ шкоди 2 - ІВІЗЯЛИ участь у това­ риськІ:й з.устрічі. яка відбу­ лася .в СПОРТИІвному залІ бу­

І.

1I 1I

відділу

виробів

11 ЛЮТО.llУ теж є всі підстави 11 11 CIlодіватися значного nеревико-ІІ 11 нання. 1I громадський кореспоидеит.

заступник

веЛl>НОГО маШИІнобудування і по ()Дн,lй нЦц завqдllВ HeCTCIJН­ дарт.НОГО IКОМYlнального об­

nереверше- 11

В. 3АБЕРЕЖНИП,

умов, що Їх :породжують. М. БАРТАШЕВИЧ,

під

се'бе ,ВДЮІ~.

заводу

адм;ністраТИВНИ)1

органам 'повести рішучу -бо­ ротьбу з ЦІІІМВИДОМ порушень

дві з е,кс.пери­

ментального

гро­

ними бешIt~ТЮI'Itа.ми ПОКЛИіItані

Бровари. П'ять волейБО)lЬ­

-

залученню

1110

Д()lПОМОГТИ

чдени яких не­

них ,Іюманд

І: но на 2 тисячі карбоваНlIів. ,у' 1I

І

взяли

правиль:но ведуть

ших.

завдання по 11

тут

загону

машинобуду­ форми ро'боти

щ.'дсыtстіj. ;до БОР(lтьБи 3 сімеіі­

·контроль сім! свого мі'КРО'Ра­

11 стан Аtaгазину ніби самі за се- 11 11 бе nРОАtoвляють: «Заходьте,11 11 будьте ласкаві, "Іи доnоможе-:І І: ,но з~обити ваш стіл і краси- 1I 11 вил! ! щедРИ,IІ». І 11 Мабуть, саЛlе тому завжди:1 11 людно у нашо,ну nродовольчо- 1I :1 му магазuні. Робітники рад· 1I 11 госnу залишають його задово- 1I 11 лені: придбано необхідні nро-ІІ 11 дукти. Від того й плани nО- 1I І: стій но виконуються і перева· 1I 11 конуються. Так, за січень НІ' 1I

~ нішнього

дружин

ви,It':·в виробництва. Члени ·опе­

пере-

T()'prOBe.lbHorO

вання. ці нові

машинобудування,

()бладнання,

1I

11 товарообороту

мех&­

створено Itоманди­

торго­

ме­

су'в:ної механізованої колони ом 15, сіл Рожнів, Руса нова, Шток, Жердови та ряду ін­

Людей 3 червоними пов' яз-

дружини

ром якого о,брано ч.чсна. КПРС В. І. Гончарова. До складу за­ гону вв;'Йш.1JО 9 кращих дру­ ЖИlНни'Ків-комуністів, передо­

майетерень, 31'JBO-

ре·монт.но-механічного,

тя, запо'бігання :шочинності.

н'ародної

нічіНИХ 'майстерень опера:ти,внИ'й загін,

нар(цні добро­

Ta,lypriї, IІестандартного кому­

співжит­

'РClботу з осо­

цих

певну ви­

пра'вопорушень. Так, 3 ініц;а­

правопорядку.

прикла­

дів П,lастмас, порошкової

ху·

про'водити індивідуальну,

вони в

ди хорошої роботи по З~Ііцнен­

механічних

дотриМ&.'Ння

с()Ц;алістичного

порядку

бувають

схи.чьними до вчинення

вельного

Ш(1Хра.Ї'В,

району,

громадського

ті

сув()рого

інспекто­ внутрішніх

ГРО)Іадя:н соціалі·стичної право­

нального

до даР)lоїді'в,

дільнични,м

райвідділу

дружиннwк!в н,а формування у

ня обс-танонки неПРЮlИ'реннос­ літан:,в,

з

ром

увагу

будинках

селах

вільні

створен­

euрям(}в,ють

к}'льтури і в с':льських клубах п]"J, час пров,едення різних 3&-

можна назвати

бу З різного роду антигромад­ проявами,

11

відданіпь,

роботу, спрямова,ну на бор Clть­

ськими

га'ніза.цll

проявляють

профілактичну

Разо,м

Ос-т<..<ннім часом партійні ор­

ка~1И на рукавах можна зустрі­ ти :на вулицях нашого міста і

пода­

.

СПОРТИВ­

М. ЛЕВАДСЬКИИ,

інструктор-методист

торгмаші,вці,в.

госпу-комБІнату 50-річчя СРСР.

К. ДАВИДОВ.

рад­

іменІ.

Ре.цактор Є. ФЕДИН.

11

БРОВАРСЬКІй РАйОННІй ЛІКАРНІ НА ПОСТІйНУ РОБОТУ

потрібні:

:1

11·1'0

й жиТТЯJ!. ЩІ:! б то nOCTa~ 11

вити знаки

-

в

обох кtнцях вулиЦt обмеження швидкості

і ніякої небезnекu.

Мешканці

бннського.

вул.

м. Бровари.

Коцю-

1I 1I

11 1I 1I

11

1I

11 СЕРДЕЧНЕ СПАСИБІ ~ І 11 Про переваги газової плити І. 11 перед Кl'росинкою чи керога-ІІ 11 зом zodi й говорити. Давно І.

1,1

І: ми, мешканці вулиць Механі- І. Ilзаторів,

Старченка,

Чайковсь- ~

11 кого, Черняхівського та Жда-І~ 11 нова мріяли, що в наші квар- 1I

:: тири прийде голубе паливо. ІІІ

11 ось цей день настав: кооnера- 11

I1 тив . -

вуличний газоnровід- 11

:: збудовано, і .загорілися перші І. І' вогники

11 Сьогодні

~Jлебаченнg

горtЛОК на кухнях. 1I хочеться щиро nодя- ІІ

п'ятниця, Перша

9.30

-

2 БЕРЕЗНЯ передач.

9.З5

Новини. 9.45 Для школярів . • Марш­ рутами юних_. \0.15 Кольорове хе­ .nебачення. ЧемпІонат світу з фігур­

ного катання .Парне катання. ДОВ~ЛЬ· на програма. (Переда'l8 9 Братісла8И).

12.30 -

«Два

спеціалісти

ОДНОГ0

колгоспу •. Теленарис. 13.00 (Шахо­ ва школа_. 13.30 ~Волзькі меридіа­ ни_. Програма документальних філь­ мів Горьковської с'гудії телебачения. 16.15 - Програма передач. 16.20 сНаука сільському господарству •. 16.50 сОб·єктив~. Передача ДЛ І! фотолюбителів. \7.15 Для школя­ .Турнlр допитливих.. 18.00 Новини. 18.10 Кольорове телеба­ чення для дітей. «Загадки та віДI'ад­ КИ». «Трн за"адки весни. . 18.30,Світ соціалізму». 19.00 Кольорове те.,ебачеННIІ. ЧемпІонат свІту з фі­ рів.

11 кувати організатору і душі на- І: гурного катання. Жінки. Довільна І: шого кооперативу, офіцеру 11 програма. (Передача 3 Братіслави). 11 запасу П. М. Скуратівському,ll 21.00 - (нформаційна програма «Час». 21.30 - Оперета Кальмаиа «Маріца •. 11 який доклав чимала зусиль 1I 23.00 Новини. Програма передач.

I1 для тога, щоб покращити nо-:; Друга програма-УТ 11.00 - Телевізійні вісті. 11.15 - Теу,нови жителів міста. 11 лефільм «Передмова до професії» . 1I М. Конорова, Т. Та- 11 11.35 - "Шкільни!! екран.. УкраїНрасенко, О. Рубанка, 1I ська лІтература для учнів 10 класу. «Тема народу І Батьківщини у твор­ р А. Бадюл, 1I чості А. Малишка •. 12.15 .В аван­

11 бутові

=

.

.iiii:e:::~ ~_~:::~_~

гарді

колективу..

секретаря

Виступ

Чутівського

області

товариша

В.

-

«Я

-

громадянин*.

«В

За­ .Не­

15.10

кухар.

агент по

бухгалтери,

інженер по техніці безпеки. Адміністрація.

....... ..._._f'_._._._._.. ,_, ___ ._... _,,_._ ....... ~

ЦЕНТРАЛЬНИМ МЕХАНІЧНИМ МАйСТЕРНЯМ

єдиному

ПОТРІБНІ

монія.. (Одеса). 16.50 «Я. Галан драматург.. .Любоа на світанні». Літературна передача. 17.35 ~Сіль­ ські обрії». (Шкода Гіталова~. (Кі­ ровоград). 18.00 Рекдама. Оголо­ шення. \8.ЗО /(ольорове теЛЕ;l~ачен­ НЯ для дітей. ,Сонечко». 19.00 Ін­ формаційна програма <Вісті». 19.40 -

першого

райкому

КПУ

Загублений рещню оавіту за

НА

РОБОТУ:

токарі ІІІ-іУ розрядів, 6ант81ІСНИКМ.

3вертатИ'сяна ад"есу: м. Бровари, By.1J. Горью)Гf!, 1, ві,в;­ діл Jtадрів.

~'_8_'_'_'_'_'_'_'_'_'_'_'_'_'_'_'_'_'_'_'_'.

атеС'l'ат про се·

NQ 771055.

постачанню,

ШОферк,

строю •. ,16.10 Тиждень музики ддя дітей Та юнацтва. <м'аденька філар·

"Чнста криниця>. (Львів). 20.45 «На добраиіч, дiTII.~ 21.00 Програ­ ма .Час». (МІ. 21.30 ХудожнііІ фіЛ~М . сВогнище безсмертя •. 23.10 _ ВеЧІРНІ новини. Програма передач.

.

санітарки,

-

програма-Ці

Програма

Полтавської

ліського. 12.30 _.- Художній фільм підсудний». 15.()5 Наша афіша.

секретар-друкарка,

слюсарІ-сантехніки,

ви­

Адміністрація, СЬКОГО заводу сповіщають

партійна і профспілкова електротехнічних виробів

про

смерть

головного

організаціі Бровар­ з глибоким сумом

конструктора

заводу

f'АЛЯМОВА

даний Б!роварськоюсередньою школою NQ 5 на ім'я Горєлова В. А. ІВ 1968 РОЦІ, вважати не­

Станіс\іава Асадуловича висловлюють спіВЧУТ"fЯ сім'ї ~ рідним покійного.

дlЙсннм.

НАш~50;lflОРЕСА' М • БРО

РИ •

'

!

«НОВАЯ ЖИЗНЬ,.

-

орган

5pOBapCKOIO

горкома •

l{омкуннсти'l"СIlOl ааРТIІВ VкраинЬІ, roродского раАо.ного Советов депутатов трудищ.;rси К.евскоА област..

І

ВУЛ. Кнlвська, 154. Ь=============""""'====== ТЕЛЕФОНИ: r.А8Пор. -

19-3-82,

_аступи.u ре-, МО8JIеии& -

дактора 19-4-4, вЦповl,ІІ,ального сеlqlетари, відділу сІльського господарепа, кореспондента мlсцевоro раАіо-

Броварська

19-3-18,

віцlnlв

роботи. фотокореспондента

друкарн •. КИЇВСЬКОЇ області, вул. Кнївська, 1і4. Телефон -

-

19-4·57.

ІНДЕКС

,

61964.

Газета в.ходить .Івторок, се'рем.

,П'.твнцlO І CYCioтJ'.

про".словостl, 19-4-67,

Зам.

масово(

1108-9752.

#35 1973  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you