Page 1

~'':>##

#..:>-..:>---....

~-----~...,.--_-..:>--..:>-.:>.,...,...,..-..:>-I-#

__..,

Пролетарі всіх країн"

РІк вкдаННIІ

єднайтеся!

'Хай відчутнішою буде

ВІВТОРОК

.N!r 35 (2574)

21 БЕРf:ЗНЯ

шефська допомога СОЮЗ СЕРПА І

~ \

~

еКОНОМІКУ

Батьківщини,

здобутки

Ініціатива

на­

наші

ствують

над

району

п'ятьма

дні,

своїм

теплиць

.,еновою

П.1івкою

СТО

тисяч

під

тисяч щею

кар­

ківський»

радгоспу

чотири

Радгоспам

і

в

го

вельними 1 инами

та

різними

обладнання понад

на

підготували

рисну

про

ту

допомогу,

промисловці

суму

Чесно

і

нували

і

заводи

плаСТl\1ас (директор М.

Ф.

металур­ Ковален­

ко),

комбінат

N~

будівельний

(директор

2

ков),

А.

колектив

засів.

господарствам

Ше­

у

класу

НИКИ

з

честі

села

робітничих

сказали

су

Щllре

Р

над

ВIfIП.і'щених

со­

березня

наочна

буде

по·

агітація,

ви­

денню

порядку

територіі

та

З

и"

С І І) А )

ЮТЬ

НИ\lІІ

вже

.1атиЙ сlвач за день.

ни даємо по пІвтора центне·

центнеру

l\а.lіЙної

В.

Яf\і

Г.

Герасін,

підвозять

П.l0щадку

лі-

ро·

на

та

інші

міне·

КУЛЬТУРІ!,

по

на

] 500

механік

еКіпаж

зе:vI.lі

солі,

бітники,

працює

залися

в

IІІшішньому

юві-

а

гектарів.

ВСІ,ОГО

І. БАСЮК,

директор радг()спу.

ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ

госпу «ЛіТІ\іВСЬЮIЙ».

Щоб одержати такий уро-

жай,

І І

ми

І\оякісний

КОВИЙ

подба.1И

:І<Іатеріал

повни:\-,

про

сортовий

ходом

В

иде

висо-

посад-

ці дні

пере б и-

рання f;аРТОПЛІ І іі ЯРОВІ!-

заЦІЯ.

Має:\1О

ХОРОШ!lіі

ЯРО!3l1:Jі\-

ного

бульб

llроведеШ-lil

про:~есу тут

відповідний

норма_'!Ь-

реЖИ:l<l

темпера'

За

ци:vI ПИ.1IJНУЄ Іван Савич На-

В ЛИСЕНКО

І"

агроном

1967

року

дJЗIНШIХ 63 дj·..'1ЬНИЧlН!И'Х IВ~f!бор·

ЧІІ'Х комісій.

БЕРЕЗНЯ

1967

РОКУ

ня ПірО :ВlИIООJРИ щ,о об.1асни'х,

ра­

йонн'и'х, ,місыІх,' сільських і ее· ЛИЩН'ІІІХ Рад депутаті:в l'ріJ'IДIЯЩIІIХ У,кроаIЇНСЬК:ОЇ RCP», бю.1'еl'ніIВ, ШІІЗ'

Н'alН'ИХ IНeдlійа~ИІ~Ш, I!Іемає. РаЙОНіна ~иіБQр,ч,а, ком,ісі,я н,а л.ід.стаtві статті 3'6 «ПО.rJожеНI"Я

про ВИlбори, до аблаоних, .раlЙоlН·

За ІДДІН'ИІМИ, ощ,е.р,жа!!lИI\Ш lВід НИІХ, '\Iі.сышх •• сіЛЬСblКИХ і селищYCilX діЛЬ>НИIЧІІІИIХ lВи,боорчи'х 1Wlм,'cj:Й~. НИlХ Pa\1t ,депутатів llР'УДЯЩИХ У'к· Ра~и lдепута'ТіlВ

взяло

У'l'ЗlСТЬ

99,73

ТРУJдJЯ'

IlIрщен-

ЦliB.

У IВlсіх ,ВИlбо'рчи,,\

каНIдИlдат.іJВI 6лОIК,У

ОІК'Р)ІІгах за

теріали по КОЖJНОМУ оl\tр'у,гу,

ІВ иIБОР'ЧСIМ У

за'реЄСТр'Ylвала

обр.аllllliХ

відділка.

НЮ'Ї Ра~1f oдen'YTa'l'ilВ 'Гр')'1діЯЩИ'Х по

в'сі,х вИJ60'Р'ЧНlХ orк:py,гax.

ЮOlмунііСтіlВ і В ск,ладі д:елута,т'ів _ 48,3 n.робезла'р,ті,йIНИХ ГО-10с}'в,а.1О 99,87 цента не БУ,1И ~еП'У'татаМI! :lШН'У' : ПрЩе'нта від заlгаЛЬflOГО ЧИСЛlа лого ок:..1ИlкаJНlНlЯ. : виБОР<I.J.,і,в, щО В3ЯЮІ ')часть у ,гоУс,і обіраlн'і депута,ти є ,КallIlJ:щ.з::а·

f

лосува,НlНі.. тами блоlК'У IІЮМ у lністів і бe.зmа,р, : ПРООИІ каlн.д:ИlQаrr,;,в у J,е,путати т,і,Йних. : голосувало 0,13 ЩJОll,е1іта .від за· Районна вИборча комісія по і l"а,lыІгоo ЧИІСЛ'а в ИіБОР'llі,в , .ЩО ВЗ,Явиборах до Броварської 1.111 участь у ,Г0.100C~BaIHIH/. районної Ради депутатів і Ві:що8o'l.'t<Но 0.10 ст. 99 «Пщ~ожен, трудящих. 1

%

а

......................................................................... .

і

П·

і

ОДІ

.1,

б'1.1ьше ф. :ід. е.:rЗ.1' 1 а,кт!в "lІтаись· : flОЇ ,діЙОf,ОСТJ пі;пзерджують, що по.'1.ти,чН\t\l .. і e"OHO\11QHII'\1 ЖIfТ: ТЯ:\! в І\!Р а Iffl, по СУТІ опраіВИ,

f

і "()\Іа,ндує армія. ПреДСl'а'ВННЮf а,рі Міі є не тіЛМа! ГО.10ВНIІ\IИ учас·

l!ика\IИ ,НОНИІ,\ органів влаJ.1lf, а,1е : й висг\шаіЮТh я'к наСЛЯ.1,ачі на

ВІІ,робничих .БРІІгаі дах на селі Арм,ія 'Вl1l стvпає ЯК ООlfoOВНИЙ ка· : ра.1ЬНИ'Й о'рган Ta~ зва.ного «НО·

і: Roro рево.1юціЙІЮГО по,РЯ.J.Ку». :

ЧІІСЛОВИ'\І

J.aE

на,l\ilЗИ про.

П'Ї.1ПРИЄ\lСТВ8\1,

............................... с.......".......................................................... КQ.господа 1 РСblКJf\1

СІ.1ЬСЬ·

виро6НИЧИ і \1

.~eKТI!IB:aM, Я,К

hO-

а

тако,ж

наставники

новлює

QfЮ€

шко.lаl\I,

де

ВI1'КОРИСroв)'ютьси

В і ЙСЬІКОВОС.l}'ж,ООв>uі.

kр~ія

кер.:,в, ни'Ц1U!>О

впа·

над

ор­

гре\f,а,ДСl:Жоі безпеки, пре· радіо, п'()штою і теJIeJr)J,афо\{,

ra'Hal\flf еи,

т!раіНIС1ПОРТО>\1

ЦЬО\fУ Т<lI" і сь%а

преса,

і

тор,іIВ_1ею.

При

J.1i і, Я'К вказує І\!паіі· ПРОВОДЯТblСЯ

за

на·

каа.аLЧИ ДeJр.жаlВIНОІі ради і в.ііЙ,еь­ КОIIЮГО КОІмі,тет'У ЦК КПК ПOlВЇlд.OJ~J1еН/j{;Я з Китаю, які на\!l'ХО~ЯТЬ

l\омаН.1у'ва'Н'IIЯ ,в:ІЇськовн,х ОIК[))'

і Г ' В ' га,Рlнізоні,в-

КИТ а 'І'

В

яровизації І ПРО\IИС~1ОІВи.х n-'cr,n'РИ€'МСТІва,х та, У

підтримується

тури і ВО:lОгості повітря

6иш.

;берез~я

12

районна ВИlБОР'Іа 1J(0міосія О)Держала 8:..1 ок.РУЖIН'НlХ IВИlБОIРIЧИ'Х комісі,й відо· МОСТlі, ІІІІРО НlalСJJі,дlКИ J'ІИ'бор,'1В д,о Бро'В,ЗlРСЬІКОЇ ра,Йо.НIlI'ОЇ Ра,ди Д8IJ1У' Tal1ilВ' ТРУЩ'ЯЩИ,Х. iQКJJla~eJНi 'на ІПUД'

13

v

тор. В НЬОГО вже заl\.1адено 27 тонн бу.1ьб сорту « Приє1\~':IIJСI;.ЮIі'І» і 25 тонн сорту « Бородя1Iсый»..

Д:lil

ТРУ ДJtщих

По 45 і І T~ ,від заd"а,~ЬНQ'Ї 'KU,.1ькОІСТі вибор- деПIут:аrті,в до Борова,рсыюїї ,()аIЙООIІ'

така: командир І. С. Шматко, другий пілот Л. В. Га· нІч, технік М. В. Юсім і

лейному році виростині кар· топлярі відді.'1ка ,N'Q 3 рад-

РОКУ

йонної Рци депутатів ТРУ' дящих (одинадцятого СКЛІІ· кання).

ДЕПУТАТІВ

ра'ЙОIІ/НОЇ

три центнери калійної солі і 2 центнери суперфосфату БуДУТЬ таl\ОIl\ підживлені П.10щі під КУh:УРУДЗУ, l;аРТОП.11О

годжено

3.1а·

1/1 О lJJ ,. ;l Е Н Н Я

ПРО ПlДСУМКИ ВИБОРІВ ДО БРОВАРСЬКОЇ РАЙОННО І РАДИ

щих

літаh

е.1е1ЮТ,роеооргії.

3/ГрегаlJ'а,ми Дlfіf1РQ.Щ3е.рокинсI:ЖОЇ ГЕС. (фОТОХ'jJоНі,ка РАТАУ)

у ви,барах J1!enYT 1arтlilB БроварсыJI раїIНІСЬ>КОЇ РСР», рОЗГЛЯ'IІ)1В'ШИ ма-

заП.~авні

яка

снігу.

ЖОВТНЯ

ДО БРОВАРСЬКО! РАііонно! ГАДИ

I

.звільнилася

від

ВЕЛИКОГО

ГАВРИЛЕНКО.

Р.41їонноІ JJll/,OF'ТQЇ J.'ОJПСJІ по BlТIiOl'AX

:

ра аМіачної селітри і сті.1Ь· ки ж суперфосфату та по

озимину,

д.

IкіЛOlват,го:щн

пов

:

11

м,і.'lliЙаніIВ

На фото: за.1 керytВаІННЯ Фото А. Заl!l'ЗІ»!И

нас·

мінеральних добрив. Дрібни· ми часточками вони осlда-

По 130 центнерів БУ.lьБ на КОЖНО:\1У гентарі зобов'я-

РАДИ

об 11 годині в приміщенні районного Будинку КУЛЬТУ­ ри М. Бровари відбудеться засідання першої сесії ра­

l1РИ.lliЦЯТЬ

чистоти

:Іаводу

ЯРОВИЗУЄМО КАРТОПЛЮ

ДЕПУТАТІВ

1967

час

На кожний гeкrap озими-

на

юві-

Р, і.шеIШlЯ'М РаIдИ' MUHQ'CTpiB УРСР д,ніIПРQД3Е1j>ЖIШIСЬКій ГБС при­ СВОЄНО ім'я 5О·рі'ЧЧЯ Вел'иU(ої Жовтневої ()оціалkтично,ї революції. БнерІГетИlХИ ЗООOlБ',яза",,"IОЯ 1 .10 ювілею 'ВИlробити ДQДЗ'l1КО!Ю до IПЛaoffУ

постави·

ра­

(ТАРС).

22

найближчий

ра.1ьні добрива і завантажу-

.1еІ~інlсы\хx ідеН».

ВІДОМА

вона

РАД ГОС П І В

розпилених

С.1авнога

підго·

так, залишаючи позаду сіру'

посадочну

КУЄ ' в Рl'вn.lюцію » і «CBiT.10"

р АИОННor

по

більше вильотів робl!ТЬ кр!!-

нюшр По;rіrви;r:авом ти\гів: «Ві.тн ;r:Жejре-.l паР'Jiії», «Па,!}тія кро­

ДО

hОМІСІЯ

радгоспу

шлейф

зустріч

лею.

ряд

Намічено виконати значну роботу в справі запровад· ження вироБНI!ЧОЇ естетики в цехах і на робочих міс· цях, по благоустрою і наве­

]/1 .іІ 1\. ,! Т 11

ланами

Вся її робота СПРЯ\lоваllа на гідну

продуктивність

чергу,

новлена

спа­

З

ВІІІ;О-

заходів.

цього

готовлені нові Дошка поша· ни і Дошка показників со· ЦіаліСтичного змагання, заноВ{) оформлена емблема.

ко­

Через рівні прОМіЖки ча·

юп,

Р&ТНИll\іs і сучаСНИl\ів Во.10димира Іл,тіЧоа. Лені'на. Вона Є прО'довжеН'J-/Ю!

основі

}'j ОЧО:ІЮЄ диреюор Анд·

на

It\.

ВИ­

про

В

ювілейному році так, щоб трудів­

В ІСТ І

Це че'Лве'рота I\Нlllга п' я­ ст (Ів'і,'1 J,HІ,

на

ла собі за мету. добиватися того, щоб завод успішно ВІ!­ конував плани і зобов'язан· ня, взяті на честь ювілею.

селянством.

Ж,

Н(jї .1іте]Jа.т)"ри.

-

і

I\ОНТРО.1ІОЄ

наVlічеНIІХ

році механі·

автоматизувати

...........~' ..........................................'.,·············..·•••.....••••.."......••......і ста/ві

ПУСТИЛО ВИJ,авнищтво політич­

ТИТОіЮlи,ка

процесів

першу

сибі.

ватий

щои'но

і

nО:\lісія нання

I.ЧЕНI 50-РІЧЧЯ

рій !VIихаЙ.l0ВИЧ Коваленко }{оМісія наміТИ.lа план роботи, за яким працює. В

тому,

частинами.

Справа

Х}\\ОЖIlЬU- дmіУі\lен-

П.lан'е ГИ»

зувати

створена

трикотажу.

повин,иі допомогти під шеф­

лективів у попрацювати

ЛЕНІНСЬКА ГВАРДІЯ ПЛАНЕТИ

гваl]).~~Я

у юві,lейному

робіТНШ;J!

ефеКТО:\І на 75 ТИСЯЧ карбо­ ванців на рік - У нас на підприємстві

перед підшефним

імені Щорса з'являється лі-

«.lt'Il'iIIJcb'lia

j

-

чого

металургії

та.lI:iНИІ.'{ оп.r;ві;r:ань

~

ГlроДук-

ювілейний

вити поліетиленову плівку і переда fИ її підшефНОМу рад­ госпу о: Великодиме[)ськиЙ». А

Збірки

ВИПУСТ;ПI!

додатково до завданн}! 160 ТИСЯЧ иарбованців . Виробничники дали слово

nO'fHYTb

вирішив за рахунок сировини вигото­

порошкової

і

ції на

на

ДОВИХ .1аВОI\, на яких під час

25

декілька днів, і тру­ села вийдуть в поле,

зеконом.,еної

завод

жовтня

П"1ан

ДО

-

дерев,

\!іIl\РЯДДЯХ ви­ посаджені иві·

ТІ!. В саду та на \шйданчи· ш!х 6і:IЯ цехів буде постав­ .1ено 50 нових, зручних са·

року

ЗОКРОlа

'VIісяців

І>.l)· :І!бах і в сіяна трава,

переРВIІ

Відпочивати:'v'УТЬ.

шщтво раціона.lізаторських пропозицій з Е'іЮНО\1іЧНИ\1

Шефська допомога спра­ ва державної ваги. У формі З'акої допомоги партія вбачає ще більше зближення робітни-

комбінат

(диреКТОj) В. Г. Соїн), ремонт­ но-механічний завод (директор М. Я. Гайовий) та ряд інших підпри€мств. Цінну ініціати,ву виявив завод п.,астмас. його

.Ni! 2,

ники села зустрінуть схвально.

Широ­

6.

заводобудівний

десяти

декоративних

обідньої

праці на 2 проценти проти П.1ану, впровадити ~. вироб-

водських агіткультбригад, КО'ІІ­ церти, читання лекцій тру дів­

По­

ліщук), порошкової гії (ди,ректор А. М.

п'ятирічки,

підвищити

карка­

Не слід забувати і про культурні зв'язки. Виїзди за­

вико­

договори

цих

другого

Мине дівиики

ми

села.

зобов'я­

підприємств затри·

щоб безперебійно працювала техніка на полях, амеханіз· ми були забезпечені запасни­

ко­

шефські

ряд

дитячого

нкм

подають

добросовісно

свої

зання

яку

порош­

ремонтно-ме­

П.1ан

товці до 50·річчя Великого ЖОВТНЯ, говорить секре' тар парткому Є Харламов.

фи

спеціалістів

трудівникам

радгоспу

виготовлення

нього

видами

і

~

«Зоря» шиноре­ монтни,й завод і фабрика верх·

ін-

велику

передбачено

радгоспом

для підшефних господарств, а робітники відпрацювали на збиранні врожаю та монтажі різних споруд 20 тисяч люди­ но-годин. Наведе'ні цифри

св·ідчать

!,онати

підприємство

металургії,

зобов'язання

hарбованців .

13

обладнан­

для

таЮIЯ\1 весни буде ВJ!садже но близько 400 фруктових і

С.lавного ІОВі:'ею РадІО!' СI;.J;ОЇ В .lади робі гники заво' ду ПОРОШlіОВОЇ ~Іеталургії І;:(учи назустріч 50· річчю ВеЛИI\ОГО )Ковтнп, 1\0леl\ТИd зобов'язався достроково ви·

нестандарт­

було

OO~bГи А

~ А1';ТИВНО ГОТУЮТЬСЯ до

меб­ льова фабрика. Менше, ніж на 50 проценті, в виконали CBO€

Крім цього, заводи і фабри­ ки

ти­

вели·

сів, 3().Крема будк()мбінат автопідприємство 09034,

час-

загальну

Тltсяч

166

цi€ї

машинобудування,

Але

буді·

запасними

завод

як

MY€

гно€розки­

матеріалами,

66

ханічний.

птахофабрикам

струментами,

в

метрів.

комунального

кової

о:Літ­

допомога

! ~ ~~lP~J5\

поліетилено­

результати

виготовило

дачі. надавалась

квад:ратних

до

каркаси

«Требухівський,» 25 тисяч. Добре виконують взяті зобо­ в'язання заводи торговельно­

Ремонтно,механічний завод ви­ для

сяч

10

на

під

зобов'язан,ням,

тонн, "рнтий тік пло­ 1188 квадратних метрів.

готовив

п.~івкою площею

лиць,

метрів,

зерносховище

теплиць

вою

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО РАFЮННОГО КОМІТЕТУ КП УКРАІНИ ТА РАЯОННОІ РАДИ ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ КИJВСЬКОІ ОБЛАСТІ

під~

ня (директор Г. С. Любер). За>,Jість п'яти тисяч квадрат­ них метрів каркасів для теп­

побудува.,и чотири силосних траншеї місткістю 8 тисяч кубічних метрів, чотири гноєСховища,

д.,я

ного

поліети­

квадратних

овочів,

виготовити

попрацював

птахо­

площею

ранніх

кої роботи свідчать П[>О те, що більшість підпри€мств із нею справилась. Найкраще

шеф­

підшефним

каси для

підпри€мств

зобов'язалися

лютого

Перші

фабриками і 12 радгоспами. у минулому ро,.і .вони виго­ товили

радгоспу

промислових

при€мств

25 промислових під­ нашого

вирощенні

20

як ніколи, ця трудова дру*ба проявля€ться не лише в постачанні се.1У промислових товарів, техніки і мінераЛЬНlIХ добрив, а й в безпосередньому співробітництві. приємств

цих

колективи

Жовтня.

У

спецlаліс­

була підтримана і дала ціlfllі плоди. Щоб допомогти радгос­ пам і птахофабрикам Іра йону

Робітничі колективи посилали найкращих, найбільш СТlиких своїх Сltнів і дочок на допо­ хліборобам.

р.

коп.

2

«КрасиліВСькиЙ-.

відстоювали

Великого

1967 ЦІНа

власними

клич

у

ЗМІЦнювали

Більше

~

кинув

ми

шої

~ могу

\

першнм

силами підгот~вати Tf.в для підwефного

! t

МОЛОТА

народнвся в легендарні дні революції. Робітники і се­ ляни під керівництвом Кому­ ністичної партії пліч-о-пліч боlЮЛИСЯ за свою СВОбоду і щастя. В роки перших п'яти­ річок ~они спільними зусилля·

28-.

ють

та,кож

ОС11аНIИ:,МИ

~НlЯ1~И,

піJ.1стаlВУ

ГЗідати,

да·

що НИІН ішніЄ К ИІТ а,йіС ",ке к ер івlН'ИЩ1111'0 продOlВЖУЄ РОЗІпраІВ} 3 ової,~1И ПО· .1 і ТІ1Ч/НЮIІІ rrроти'В,ни",аМIІ

(Т.'\РС) .


. ........

.... .............................

! ~ ~.~.~?~~Ея у/п~диЕєНМ~I/~~. ! ~...............................

Шебелиюш

прийшов

на завод

ХОЛОДИЛЬНИliів.

Це

неаБИЯliа

подія

ро­

в

житті

БІтничого колеnтиву. На під­ приємстві відбув:я мІтинг. Гслубий факел запалив ди­ penтop заводу О. К Горбо­ нос.

Газ го

підключений

пароводяного

нотла

воспорудженій збудували

до ново­ у

но­

liотельні.

робітники

Ії

буді·

вельно-монтажного управлІн­ ня NQ 39. Після перевірки та сушки

котел

почне

працюва

ти. Він даватиме технологіч­ ної пари значно більше, ніж виробляють її чотири liОТЛИ,

Яlіі нині ПраІ\ЮЮТЬ. Це дасть !\fQЖ.lивість I,~'

ПРИСhОРИТИ

.1ереВ!lIІИ

lia~lep

і

та

суш­

ХО,10Д!l.lЬН!lХ

~lеб.1ів lІіС.1Н фарб~'

винористовуються

нова

пара,

яку

ВОГНИIi

буде

ниці,

Як

.1L)

ня

юві.1ею.

ГОЛОВНИЙ інженер заводу В. Савиць!\ий та к()нструкто-

разом

наборів. За броварських

гарнітура нухонних меблІв. Одночасно з виготовленням набору кухонних меблів

розбірний, відзначається високою якістю полІрування . Ионструкцію його розробили

!

бронзову медаль, а на республіканській - диплом другого

градської, Одеської, Донець· кої та інших областей, а таliОЖ БІлорусії.

нітур вигідно відрізняється від попереднього, він збірно-

!

ський-!» на виставці нових меблІв у Москві одержа.1И

ступеня і грошову премію в сумі 500 карбованцІВ.

На заводі народився молодший брат «Ииївського» «Броварський· 1 ». Новий гар-

не

радістю

чимал:>

теж

клопоту.

«зліз»

снІг,

розбити квітники,

ники Г. Отрощенко, М. Де· регун та І. Сірик втілили їх

кресленню.ш КОНСТРУliТорls

такі вироби виготовляють ряд мебльових фабрик і споріднених підприємств Ленін-

з

ниніш·

а

ми

СТІІТІІ двори і вулиці вІд сміття, полагодити огорожі,

ри В. Мотуз і О. Зеленсь-

задум у деревину і пластин. Меблі гарнІтура «Бровар-

гом останніх років завод виготовив близько 20 тисяч

liожна весна,

вже бачимо, як багато треба зроБИТIІ по благоустрою на· ших населених п~ нктlв: очи-

ве.1ИliИЙ попит . Вони красиВі, малогабаритні, обставлена

НИМИ кухня має ХОРОІНий вигляд, в ній затишно. Протя·

і

принеС.1а

кий, а столяри-червонодерев-

вод холодильниКіВ. В меблевих магазинах на них завжди

Державна комІсІя по стандартах прийняла рішення ПР9 масовий випуск нового

посадити

д~peBa

ті.1ЬКИ про чистоту і порядок у себе на квартирі, у

дворі, не байдуже, в ЯКОМУ ста·ні прилегла вулиця. Ад-

~

попіл,

пайки... що

Ta~1

черепки, луш­

Соромно

за

питань

про

виховання

молоді і відповідальність за цю справу дорослих, які іно­ ді

свідомо

чи

Є такі

«акуратеси»,

висипають

смlтгя

на

ва. Гляньте на провуло!\ ШOJJом-Алейхема і переконаєтесь: смlттєзвалище . Ион·

штовхають підлlТ!іів

вання що

того,

коли

сп'яніння

перешноді

відмовити

цю, потІм поливають помиями, вважаючи пIС_1Я

цього

громадсьне

Ведучи

Мартиненко

ніхто

з дорослих не став

сприяють

в

Про ці' фаюи ще в серп·

стані

ЗЛОЧИНІ!

ні

минулого

року

слідчий

щедро

отруєння

здоров'я,

не

на

дитячо­

подумав

про

ІЮ.1И

дорослІ

вчиненню злочинів

підлітками,

не

поодинокі.

Таli було і в спраВі малоліт·

ня

заслуговують

госпів мадських

на

рад­

птахофабрик.

гро·

організацій,

грома­

Та на жаль, важливості цього ще не всі розуміють Прикладом може бути спра·

ва братів Володимира і Ана· толlя

Малолегкових,

щодавно

розглянута

не· народ·

ним СУДО,,"І. Иористуючись безконтрольністю з боку до· рослих,

ці

юнаки

часто

пия­

чили, бешкетува.їИ. Знахаб­ нілі ху.1ігани дійшли до то­ го,

що

жорстоко

громадянина

М.

поБИ_1И

Р.

Гераси­

прокуратури

ротший

свою

брудну

руку

підняв

на

дівчи­

ну.

При

виясненні

хуЛlга'нства

в

день

2

влаштування

НОВЕ

21

обставин

встаНОВ.'Іено,

бе?езня

що

бешке·

життя

1967

року.

заво­

по-дІловому

він

куратури

поклав,

в

довгий

подання Яli

ящик

і

про­

кажуть,

до

цього

часу не спромігся навіть від· повісти

заводу,

строк

заходів,

хоч

І',егельного

цегельного

ад­

розібратися в цій неприваб· .1ИВій історії і вжити дійових

Ирім цього злочину, ВОЛО димир Малолєтков в липні

"ет в ГУРТОЖИТliУ ЗалІського

повlдо~шв

ду, щоб у колективІ обro.во­ рили негідну поведінку Бах­ мача, Яковенка і Селюка. Однан директор заводу тов. Шliабаров зробив по·іншому. Замість того, щоб в найко­

менка.

минулого POliY під дією «зе­ леного зміН» влаштував беш­

а

зна.1И

пинили

про

це,

Х.l0ПЦЯ

думати

зити

,1С>ПО\ЮГЛИ праВИЛЬНИIІ ьинні були

прокуратурі

закон

ляти

їх

денного

вимагає

і

суду,

повlдом-

ПРОТЯГО~І

десяти-

строку.

Другий злочин цей же Малолєтков скоїв також у п'яному стані, напившись

нього Дмитра Менжеги з Ираси.1іВliИ . Протягом три­ валого часу цей юнак систе· матично

liрав

гроші

з

квар­

тнр своїх односельчан. При ЧО:\olУ, не дрібні монети. У А. В. Якубовського 350 карбованців, у п. Ф. Дячен­ ка 210. Малолітній пра· вопорушник

завітав

і

в

су­

сіднє село. Із хати Н. Х . Иовбасинської він потягнув аж 900 liарбованців. Гроші .'Jював

ці не

мн

Дмитро лише

прогу­ з

свої­

товаришами-підлітка·

не

дітей,

як

Прvфг;пілноВі

ські

RЗННЯ

ШЛЯХ. слід

на,

ла

гостинна

40

тітонька

си­

вигна­

літрів сивухи, та при­

liУПИВШИ

дусних

армію

інших

напоїв,

високогра­

частувала

і

також

пити

не

ЗДРИГНУ:lась

оковиту,

Дмитром сту дент

Ирі~1 ще

й

pYlia

людям ра­ засобом вихо­

юнаків

були

нолІтні

різні

.llвчат.

СТJ.вали

Bcl~B

на

злочин­

засобами

вtlХОfJувати

поколІння,

не

піД'ро­

бути

байдужими до іх поведінки, не глушити «цвітіння душев, них троянд» наших дітей.

піднесену

усього,

і

ГРО:\ОІадськість не ПОВИННе, миритися з тю~. щоб непов­

стаЮ'Іе

в

громад·

звернули

приносили

нам

Проводжаючи

інші

б дість,

Іван Чунqк дарма, що має 21 pili, У вищому учбовомv за!іладl навчається. В нього

ся і його брат Анатолій.

добрива вулицями

на ж

на до­

ферми кор­ не секрет,

транспорт

даного

засмічує

їх,

ву­

виво,

госпо­

вулиці,

розбиває.

ковий санітарний порядок усюди. А порядок буде тоді, коли всі дотримуватимуться ~ правил

громадського

СПlВ·

життя, дбатимуть про бла· гоустрій садиб, установ, при-

леглих вулиць і площ .

Ноли

\ \

СУВОРО вимагатимемо вІд по-' рушникІв.

~

П. ДОРОШЕНКО,

Інструктор

по

санl-

тарнІй освІтІ лІкарнІ.

~

\

~

1:1 _ _ _ _'

Л. ФІАЛКО, суддя Бро­

цей

народний

речі

варського

району.

ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ 50-річчю ЖОВТНЯ

Ф.

ську АР;\lію, урочисту реєст­ рацію шлюбу, інших свят,

крадені гроші.

напив­

О.

більшу УВЮ'У на впроваджен­ ня в побут НОВ:іХ, сучасних обрядів: проводів в РаДІОI­

Мартиненко.

же

і

організації

ний

на

р'.>били

Життя ВИ'VIаг зє, щоб сіЛІ>' ські Ради, комсомольські.

пекла

"уплена

це

суспільством.

оковитої у своєї тітки Г . Ф. Там

якими

нраще

ДИ, ми повинні навести зраз·

ЙО1V!" стаТІІ н" :IJ:·%IX, хоч по ц~ lробtlТИ.

Мал:>Лєткова, а и про вихо­ вання, формування нової лю­ дини. Це їх об')в'язок перо:!д

які

чарка,

іме-'

Ще раз кажу: це не дріо­ ниці . НинІ, коли готуємось до ювілею Радянської вла·

ПGколіі''іЯ чи не j;айбlльша І'ОЛЬ вІдводить.:>'! баты<~~•. Тому ім слІд тур­ буваТА2Я не тlл"ки про ма· терlальне забеЗГі('чення своїх

ми . Дорослі _1ЮДИ ком­ байнери, конюхи із рад· госпу «Ираси.1івськиЙ» ПИ.1И горілку, принесену Дмитро,,"!, не питаючи, де юнак бере кошти на частування. Не Ї~1

яними

ставляти ми. Бо

зна­

зу-.

тим,

мІста

бруднить

не

ра цгоспу

органічні

поля,

_'Іише

але

над

лицями

дарства

вчасно,

\

питати.

с:-аючого

ХУЛ :rГАИС ТВУ -ВІЙ' міністрацію

дян .

працює,

викоююмів ~

ні Юрова, зонрема, пора по­

У справі ВИХОJ::ання підро

увагу

підприємств,

не

Винні

обов'яз­

А тому з них треба ~

ИеріВНИliам

запитання: не

порушують

СУВОРІше

крадені Дмит­

чарнопиї

і тих, ХТО П.lЮНД- ~

рішення

ДЯЩи~.

мати УТРИ1V!ує сім·ю. ВсІ доб· ре

ВllпаДhИ,

Поставлені в статті питан­ керівників

валід,

цІ

творен,'

місцевих Рад депутатів тру- ~

що

ли, що у Дмитра не може бути своїх грошей у таних сумах, що його батьно ін

Ф.

ж

цьому

l{Ові

гроші.

Напрошується

\ про

ва, забруднює ВУJlиці . в

Мимоволі вимабуть недо·

на

хуліганство"

зло.

рує ЇЇ, нівечить, не :VІОжна \ промовчаТІІ й Прu таке яви , ще, ян випаса,щя на вули,' цях і талонах lюрів, коней, \ домашньої чи громадської ~ птицІ. Скотина ламає дере· ~

статньо виховують вас, зміну нашу, коли на очах дорослих шкоду робите: роз-

ром

liBiTВflIiY всіх Зате

вже влас· ~

:І10ВУ

ня краси

ки? Іх накидають солІдні дяді і тьоті, курці. Стає прикро, коли діти смітять,

придбавав

.

зірвана рано, з;;,вчасно, то це вже злочин. Та ще, КОШІ внорочує їй віку ЯliИЙСЬ ву­ личний зальотник. Я вва·

Дуже негарн:>, коли по вулицІ валяються недонурки, коробки з-під цигарок, об·

13 РОКІВ,

поїла їх самогоном. До речІ,

час

П·ЯНliV .

Вона не II си·

меншому

в

жаю, що це теж

зоюрема учні. никає думка:

су·

ність одного. І якщо вона!

НІ\ ТЕМИ ДНЯ

Г.

наслідки.

юнаКI!

ча·

різнобарвні

зірвана квІтка -

КУЛЬТУРНИМИ.

Ось імена цих !\ультурни!\ів: Марія Василівна Понома-

хіба

ного. Иоли ж навпаки. Вони самі організува,lН В робочий

до

би

за\lаЙОРЯТІ, ~

-

перехожі. Ивіти - це надбання

його себе

а його друзям ПО стільки ж.

до

призводить

що

ну, Василю, лише

го

вжи­ напоїв,

СliОЮЮТЬ

ся,

1V!алого.

дивилася,

під.1ітка від вживання спирт·

алкогоЛl.них

нерІдко

старого

були

слід

ться не тlлыіи В.'ІаСНИhИ, а й ~

вули­

гортальний папІр вІд МОРОзива, цукерок і інше. А звідки беруться цІ понидь-

ту в гуртожитну Володимир Малолєтков пиячив з робіТ­ Ю;liа:\olИ Заліського цегель' ного заводу Іваном Бахма· чом, Василем Яковенком і Василем Селюком. ці дорослі люди, здаєть· повинні

них

~

путники весни. Н!І:VШ ~1Нлую-

що

бак (Шолом·АлеЙхема, 9), мешканцям будинкІв NQ 9, що по вулиці Челюскіна, 10

свідомо

не

про

ТЮ.lьпани

ОБОВ'ЯЗОК ВСІЄІ ГРОМАДСЬКОСТІ ряд

і

НезабаРО:\1

людей,

живуть.

того, хто поб.1ИЗУ живе. ВіДОМа це неJIисане правило

же з того, Яliе обличчя маг вона, судять про поряднІсть

лом Іх попереджають, а до них не доходять добрі сло-

бов'язалися у ювілейному році дати 9400 наборІв. Г. АНДРІЄНКО.

взуття,

••

життя» була надрукована ці­ кава стаття «Чому в'януть троянди?». Ії автор порушив

обла· ~

тити серед ВУ- , лиці, наВіть кинути під НОГІІ' використаний сіРНIlІі. \

непотрібне

ренко (вул. Ииївська, 214), О. Петренко (Ииї.вська, 222)), Мойсак (Шолом-Алейхема, 5), Третях (Воровсь' кого, 3), Иуц (ДИМИ11рова, 55) і багато Інших.

-по вулиці Гоголя і іншим. ВІдомо, та дарма Засипають вулиці сміттям, попе-

правлено перші сто гарніту· рів. Заводські умільці зо-

банки,

Иожному домовласнику, що поважає себе, дбає не

таliОЖ ГРО,,"lадянам Иожухlв, сь!\ій (вул. Леніна, 64), Третяк (Воровського, 3), Щер-

«Ииївський~ завод присту, пив до випуску меблів нового зразка. В магазини вlд-

сервні

ППllllВlПІПППIШПlIПlllllПlnПllnППlППlllПlllllllllПlllllUlllllППІПlllllllll1InПlllllllUllllllnПUnllПlППllПlllllllПlllПllUllllПll1

ПОЧАТИУ нинІшнього Н Ароку в газеті «Нове

лазите ПQ 1

.1еревцях,

БЛАГОУСТРІЙ, ЕТИКА ~~:~!;~~ю~:~!

і

«Київський», Яliі ВИПУСliає за-

Маслеииков

стіше нагадувати і батыi:l1 і' школі. А також пам'ятати ~

КРАСИВІ, МАЛОГАБАРИТНІ чити меблі кухонного набору

І.

Я вважаю, що це не дріб·

Ще

В багатьох квартирах тру· Дящих Ииївщини можна ба·

О.

розхитуєте огорожі.

загориться

заhінчено

під·

муєте віти на них, ламаєте, ~

також у НОВО,,"'У БУДИНliУ на 70 квартир, 6удівницl'ВО ЯliОГО

фото:

приді.1ЯЄ

кадрів.

liидаєте папери,

техно,

дешевого

уваги

нових

тендітних

даватиме

палива

Ш .lі·

,~~~~~~~~~~~~~~'"

Незабаром газ буде підве­ до їдальні, житлових будинків, дитячого садка. Голубий

багато

На

дений

зручного

Масле­

кращих

навчає шліфувальній справі учня В. Киву. Фото О. Сульдіна.

lіоте.lьна

С.'Іавного

вання.

вич

готовці

для

користовуватиметься

З

ня. Будучи доБРЮI маї!стро\! своєї справи, О.1ександр Івано­

випуCl,У холоди.тJЬНИliів і меблів . В цьому році на за· воді бу де споруджено новий цех по виробництву п~но­ пластостіролу. Тут теж ви­ логічна

Іванович

ОДИН

фуваЛЬНИНіВ заводу порошно· вої металургії. При ВИСОliій якості роботи він завжди пере· ВИКОНУЄ свої виробничі зав;\ан,

За допомогою пари, що уї вироблятиме новий нотел, працюваТ"ІІУГЬ 4 потужні преси для Сli.lеювання щитів, які

-

НИКОВ

І

ЗАГОРІВСЯ ГОЛУБИЙ ФАКЕЛ Газ

Олександр

~

І

Геро ~Ka реtВо.1юцj'ЙIНОГО МИ':І,УЛО­ го. B~pH.CTb К()\І~'НkТИЧНИIМ і..:lеа ,1ам, краса ЛЮДИ'НИ та ді.1а їі 'р)1К такі голсшні Н·МИ 'новн,\ творі.в .ПНСI>\leJНfllllк.і,в Да.l.{"КОГJ CxO':J.·), Яlкі ВСІ:І!І .rl';шС'еяч\'ють 50Р·I~Ч.ю , Ве'.1IИIКОIГО ЖОIJТ'ИЯ. ОДИІН З таКIИХ 1100piIB пов:сть Поола Сичо,ва «3€!\IJ!'Я, оБЛИТа I'JРClз'ю». Про епоху гро\І Зі.JiЯIНСь·

КIJ<Ї ві.іі!НИІ 'ЙІ.'І.NЬСЯ В РО\12,Н'і Юр:н .fJа.соти «4ернюна. ОСІ,НЬ». Серец літера,ТQDів не\lа.l0 г.реаста ВНlж:і.в ТИІХ народів, яr;і п:tдlНlЯ.1З ·революц:я: IНiВХИ, нанай Ц:, )uегеЙuі. Маlllень'К:и,й ,н.арод hi'BX~B на Сахаліні по праву ІПИ­ шаЄТblClЯ овоїм г,исын~нIнlи'ко'>l Во· ЛОДИI\lИJЮМ Саlночі. його книrll «Hi.вJocblКi ле~ен:;J.'И'», «Го.1)6і го-

РИ». «джеор.е.1ta» :в.:tЗ.а~і всі' \I . Нові '~НІІ\ГИ СТВОРЮЮТЬ письмен­ НИlIШ tдalВ'Н'O

про

'Гр'ju.s'НИlкіl8

чи.т.аrчі

otJ.еРЖ3!іИ

\гОРЯ.

Не-

зб і ріНИIК

н а,уuюво-фа,нт аС'ТИ'Ч!НIИlХ Q.ПQ.відаНіЬ Г. Бі,ркм,і'н'а «ЖWТ'ГЯ <:еред ХВи.'І.Ь» .lv\iужні\1 ·ри6а. . 1іка і \l П'),исвятИів с'ві .ЇI

РОlм,аш «3аIН'ооені БУJ1·ею» пи.сь"",ен, Ш11К з В_,асшвостока Олег Шеj}ба'новський. 8. І(ЛИМЕНТЬЄВ.


,

u

весну ЮВlлеиного року

!

. ~,.,,~...........,....,...,.,.,..,.....,.,...,...,~"

дан&<.

По-

;(еку ;1И 'вже лО­

Що

ЧIJрні.1И 'ШМ'Оj)би, грї()ться зе.м­

.1Я пі;t ще,:(риJ'.f ве'СНЯlНИl" це'd.

Лічені

небагато до

часу

початну

зали­

польО'Вих

ЯIiЩО його

вивезенням

робіт . В радгоспІ «ГоголlВсь­ ний» чимало зроблено по пІд­

тех.ніни

готовці

вання .

до

весни,

але

не

все.

ОЧІІСТІ(ОЮ

:3

обміном

насіння

все

г<:tразд,

добрив ,

ремонтом

відч у вається

іІні

іі Г()ВО'РИТИ:

зро,r;.lено

('{jH-

заДИIШИДИI('Я

щоб

У

і/мато

і РО'UИТl,с я .1.1Я того, всеl)з,j,роєнні

.!у,стріти

ня Ле>)fешів fI1e\la бодті,в і до­

т()навич Bar.laii (жаРіIШJТЬClЯ:

сі Їх не при~,ОаЛR. На '!1РaJКl'ОРIЮМУ

Я П'(}ВН'lСТЮ в'і,lре-~юнту­ 'ва,в свr; й « Т -38», т-обт'о ЗРОlбив

стані

сто­

вс.е ,

Іки. Та є ще ЧИ'\lа.l() j нещ.l і ­

ГО'РЛОВИ'НИ gіо.~криті і ту.1И .1дЄ

"ів.

J;a 'р)в \lехан';за'f1(Iрів. ПОТIJ}ОН(j 86 ТРМ''Г(Jристів (з урах)'ваНlНЯ\1

;І:ОЩ, He\la ФіОІьтрів. Це не ді.1І1, -

ЖУЄ'\ІО \lехаН'ік)' ві;ціJка І'вану

II\Ol'l\l'B і гусениці . To)ry траж­ тир стоїть. Не всі БОЛО'ТНіі фре­ зи Bi;1)pe~OHTOBa'Hi, бо нема

~BrJ:~\riHIHr.Ї

МW!;().'ІаЙовичу

ві:\'п{)ві~них за.паСIfИ'Х частин.

ЦЬОГО

рцгос~

Г!'на'з:ій Ст~па,НОВIІЧ

ЯР~fаш

]}озповідає:

-

50

З наJIIВllіИХ 67 l'ра'КТС1р і в в.іДреі'ЮНll'IJван'о, 17 пер!'­

На,са~пере.l

ЩО,]О

Р ()JЇ)ОТИ

Г) С!'НІІ'ІНІІ\

заува­

lіОВ'Т)"НI)',

роБО>ти

п.l}ТИ,

'!1j)al@Tolpi'B), є ж тіль!;и 68. 'lIJрав.'\а, Ч'lYГиrpна;,щять ЧО.l 0'В:IК 'Вчит",ся

ла'1fКИ, Яікі з м,ін:'.ІІалыr'ю ю за­ трат'ою ручної праці вирUЩУ­ картоплю,

КYlКУр'У'д­

де

механ:ізаторіIВ,

о>бlrО'в(/ри.1И

заlВ'.1ання

і

маршрутами.

граФtК О'"

посів.нО1'О

весняниl'{

B,J,oCTa.1b

.ІІате1ріалу,

завезли

насJнтня .і з

06M!ЇIНfIOГO

120

В'ИJ3нає cёJМ інжеН'ер,

КИ

4---<5

з

тіль­

Ч'О'Л ОіВ'Ш ЗМіожуть cjc-

на

лі,ніЙІКУ

готовно<Сті.

Ї сіваЛІКИ, a.le в 'ЛВОХ З IfIllX He~la а ВТО"l arгїB , ІКа тушки ви,сі,вних aJпа'ра'Т;IВ СIЩ)аЦl>овані

ФОНJУ.

і

П'ри

роботі

буду'fЬ давати позну

не

торні

тонн її :ш\ЛадеНіО на

П.1}ТИ

знаєте дп

чого це

ПРИ.І­

Р,Qзум'ію:

ПО'J1}апить

Вl.'де?

вва'Ж<lЮТЬ'СЯ

під­

fO'l'О1в.'1енИlМИ, а.'1е д.11Я J\р'іrплен-

ro~!y

ЧИ'с.ті

.1ИІше

НlіlС'ТЬ обох траt>'торниlХ c:ra,!JfїIВ. ()к,ре.llИИ iJilBeHrrap, ЗOlК'рема бо­

й та)! ЦИістерн' и в'ід'КРИ' ті, 'fY.1К потрапдяє IItMOra. На 'f1!aKTO'PH()I.IfIY ClГан!ї пеjJШОГО В'r~діл­ ка зна.Ишли ми і «Bi)J;peMoH-

РОНИ, за'l'опле-нии В'О'ДОЮ, Н(;\lа 'регу.1юваль'нИlХ п.l0ща,,'),Q'I\. Не е·творені умо:ви Д.1І,я l)()1б ()lТИ і ре)(о.нтНИІ;а,,:

ТIj)IIJКТОРЮL.'{ ста.нах,

гріrшся ніlде. не-но

« '"ім,натаІХ ЖО;J,rНОIfIО

та,

ЗalКЛИlКУ,

1 ранспаран-

ВІЇ'Д!Сутн'і газети,

З шести ше одна

нартоплесаджа.l0К .1И­ піДГОТОВ.lена ~o робо­

ти.

не

Досі

все

зроб.lено

розстанов}(и

механізаторів

час

періоду

першого

д.

Сан кін,

С. Книш,

д.'1Я на

весняних

перевірnи

u

були

поширенlИ тех· На\1ічені захо·

І

часно

робоТІ!.

почати

Г.

,

весняні

ПО.lьові

МЕДВЕДЕНКО,

громадський

кореспондент.

СВІТЛА ДОЛЯ РеЙiJ;О,В3

На

ж відді.lhУ, не всі можуть вийти в ПО.lе

.1iTepa -

'T~lpa.

ЯlКа ще не (/ЧИlщена віlД МИ'НУ­ мріЧ'н(}го баіГна. данко'вии ме­ ХalНJіЗ()lва' ної лаН'ки Іван П.lа-

відді.lliа

ремонт.

ДИ, щоб в наЙб.lижчі дні усу­ ІІУТИ ЕИЯВ.lені неДО.lіfШ і своє·

:lO~(IB' JIIза н­ 1І!'\lа

~e

Таран .

1\1.

другому трактори

Результати

нав:ть ПІІ­

В'і;J)llОЧИ'Н'К) >>

техні·

відді.l}(У,

першого

завершують

обговореНі на раді ра~госпу.

;!.осі не унаоч­

соціа:rістичні

підготовкою

робіт.

на

н' я ~Іехаlнізаторів. ~. Т,1І; :Іваних

з

четвертоVlУ

ханізатори

со'nом.

да в пашmну систеху, і зні­ ~аи ЇЇ, вези в Maikrep'Hi на 'ремонт і регулюван,н'я. TaJКe в на' с б}'Взє КОЖНЮЇ вес'НИ. Черt'3 це Ч<ЮІ'Ї щ)(ютої Tpa.J\Т~pi'B. Дивню. Гі.ріКИ1Й ДОСВ1ід не н,авчИJВ ИОГО. Не нав'чwв і \11.'xa,lfiKa пеjJlllIОГС1 від:ді, .1I\а Ми­ t;ол}" І\асьяновича Пр(щентка, 01)

на

теж

Д)lЯ

І\ида,єты.я у ВІЧІ неоола,зJна­

:vJашин.

Тут майже всі машини постав· .1ені на червону лінійну. Ме­

сівЮи квцратно-,гніЗДОВЮI с>ПО­

ві;wIОЧИНlКУ

контролю.

недороблено­

за ремонт відповідає

в

4,

(І):на

чимало

Краще ки

во­

норму

'ВИlClі'ву зе.рн,а. А'бо та,ке : Tpal\-

ярови'зацію.

ВJI Ж

НІІІ.'{,

Стоять тут

П(}с или..1И пе'ре,оиrраН'н,я ка'рТl()П­

.1і.

JIlК

лені

rю ­

е

але

Ог.'1ядає.IIJО теХН:IКУ н'а трак­ TOPHO\lY CTaНli ДР)ТС1Ї брига.1И. Всі \lIIJШИ-НИ З)fащені і вистав­

О;Щ<JJИ(НIИ.1И їх, .10дає ГМ'ClВНИ>И аГРЮ'НО~1 Іван Іванович Т' l\аченк.), 3 П,l'а­ (}їт,

курсах,

В()Ідіів.

на

' перши'и пеlj)іо';J, ПО.1ЬО~И'Х ро,Оіт.

ноу

на

ти відразу за КelРМО'. З8Ij)a3 же 5 'Гpa'K'ГO'p~B з()всьм не '\lають

зу та i,НtlI1i ПРОСallIні к'У'ЛЬТУрИ. Провели зб()lРИ

що

IК)"К~lрП,ЗОСa;J,іІ\, а.'lО'l; ()П'Ра,вні

культиваТОIРИ,

с1ВіІ .1КИ та іНlші )lаШИIНИ. Тех­ ні,ка заlк.Р':lПле.на за ~Іеха.нit.за­ 'ГОJ)аl)fИ. ПереУJКQwмеhlГо-ван'ї

ва'fИ,муть

ПОІ.азала ,

них

pЦTOOJТi з 6 ,каРТ()[1 .1еса,;t;кал()к готові ;(0 роботи тіЛJ)КИ 3, з 9

буває В ремонті У ~lаііотерНlЯХ. В ОСНСІ&IЮМУ пї';~готоВ'.lNJ'і ;10

народного

Хоч в радгоспі і за}(іНЧУЮТІ) курси 20 нових трантористів, та все ж їх не вистачає, особ­ ливо дЛЯ ТОІ-О, щоб забезпечи­ ти двозмінну роботу гусенич­

()ІТ і ,](}С'і не П'ривез.1И опорних

Перев:ірка

пере­

майстерні Броварсы\гоo і Бо­ риспільського об'єднання «Сіль­ госптехнІка», проте вони і досі не полагоджені . За підрахунка­ ми виходить, що майже кож· НИЙ п'ятий трактор не готовий до роботи .

що Bi ;~ )Іене за,.lf'жа.lО, а

готува.тlИСЯ АО

ГО.lО&ilИIИ інженер

свіДЧI!ТЬ

стеЙ. Радгосп відправив де­ пільна TpaliТopiB на ремонт в

ЛІТЬ ЦИ1('!гt>рни 3 пальнИі"l, воі

1t( ~ I;Y

тан,

Виявлено

п'ЯТИIIJ:'I­

«,3(/j)Я»?

групою

відста-

веСІI У

,1P~;roro

це

вірна стану готовності техніЮI до польових робіт, проведена

;\

.10 'ви'хо.1У В :JЮ.lе. ЯJ\ же пі';1пі

Що

та

то

НАСУЩНІ ПИІ АННЯ

МЕНШЕ В СЕ('тає CНJiгy нз

Зовсім шилося

ЖІНОЧА

бригада

А.

Пилипенко,

М.

Іваницький.

РЕМОНТУ КОМБАЙНІВ- "ЗЕЛЕНУ ВУЛИЦЮ" ~e;,~";C~'~H~' тех 11 jки » ,

Восени МWНУЛОГО ра"у на І ПО,JJвір'ї раИО'НIНО,ГО об'(:цнан:ня «СіДЬІГОС1П'Г~ХlнїlК<l»

O~HOГO се;~lИпо.'Jкrось,кО!Го КО1\байн':в і досі не по'ве1!'н'уда ",а,',!

с'Тала ДО

рц-

МІД1а l ре11В. Разом 3 Ними ТРУДИlВМ меКТjюгазо;,варнюк Сте-

, гоолів і пта~ОфaJ6РИІI\ уже В'Ї,.1ремо'нтовано 25, Г()lJТ'О т'рети-

ре'.ІІО·НТУ· сneціаліЗOlВана маlИ-

[Та,н Устенко. На цих jJ()О'irгн.и-

ну lШJ/iВIІ'ОЇ кілько,(;гі.

ла'ду ще ОАна капітаJ1ьна цегЛЯlНа 'ClПО'Руда Ilайс,тер,НЯ по ремонту ко."баЙil'ів. Хоч )Ііст-

сте'рн'я ПеРВЯТСlЛав-ХмельіНІЩЬк ого ра,и(}б'є~а,fI1НЯ « Сільго'сптрхніка».

l"і'8 не можн,а пос,кар.жи'Ги~lт. ~ План IП~р'ШОГО l\,варl'аду по 'pe;\fOIIlTY ' КО,)fIООЙlНів маЙ!стерн'я

' С 1'ва,

l\іІСТЬ її не,веJ.ТИcr\а, все ж 'ре)І(}НІГ.!І'ИКИ Аіс'l'адИ ,~ОЖ;.lИ'ВЇlСТЬ в 'оу:дь-ятку ПО:ГО.'liУ працюва,ти,

Зараз в майстер'н'і сто'ять ще т'ри са..'ЮХ~')Jjlfі К()Імбайни;:, ра}J/"оспів « дїгmі'DCЬ,КИ'Й», «,KljJa-

ВИlкюнала 'майже на м~сJЩЬ jJalН'іше с,троку. Щоб ДОС:l'-РО'I\()ІВО здюіkнити і ,ювlї-тневе зwвданlН'Я,

В'Ї.1mI,'1ЯЄ інже' нlе'Р раЙоб'є.\нання «еільгош'Гех'н'~ка» В().10ДИ~lИlр l'Ва,Н()ІВИЧ Ма,рковсь'киЙ.-

зазда.легідь ГОТУЮ'ЧИ машини ДП збираш,JJOГО се,зону .

сил:ів~ь'кии» Ремо'llТ'УЮТЬ

та і,)!епі Кіро'ва. Їх lJ ОIСН'ОІВ,но,му

ре)!ОНТНИRИ вже ПОС-'ГЗ'ВИЛИ' в ~lаЙJСl1ерню дві машини.

До та~и'Х належ,ать РЦIJ'{)lСIПИ « Гоголівськии», « 3а'ВориIЦЬ-

1\r'я МаIIН~НИ Гнатеll'КО ши.р()tJ;О :в,і,'О'\lе в Н'<lШій ь;раїпі з Т'РИ'дІЦ\Я-

Уже в гр} 'дН'і, 1'061'0 JПeрШОТО Ж місяця піс.1Я вве ,lення В дію нової ~lіа,Йlсте])нJі, в ній БУ.10 Ri ;~lpeI)IOH' TaBaHO ~Ba зер.нові ко\юаи;ни 3 ра,;~гоС'п'у «l1реt5У'Х'lВСl>I\И\Й» і (}:Іи'н 3 рцГОООУ «ВО<(}РWЦЬ\к'И'Й » , ро, зпові'да,є ке'руюrчии РlliйО'б'єдН3,!'I'Н'Я')\ Лев Якович CaНlI6H. -

іІ\ ОІМ(),МІОН ери, ЯlКlі влі'llКУ працюlВа'тищ-'ть нта 'зБИірашrі. Але, ,нз. ЖШ.'1Ь, 'дО Р()lботи став.'1:Я'ГЬСЯ не .в,сі O~H'a"OBO . .1Іі'JlкіОСl>КИ>И комбаЙ'н 13&l~нали l! ПРW.ll1іщенІН'Я ще 17 ДЮJIо,го, а ИО<ГО ВОД:Ї Іва,н Д()вгодько та Васи~ь Біле-НІКО л,РJIIС1'!'У'пи.1И до ремонт}' лише з 1 бе-р,е:mя. І\ОI\lюаjilне-

!КИЙ», СВ)IКПО.'І!кі'ВІ:;ька і І\али'Т'ЯН'Сlжа П'тахоФаб,рИlКИ. А Шl\ода, що кt>рі,В<ІІИIКИ іі fн:женерно-rеlXн'ЇЧ'ні прац'j'В'НIІ'КИ ци'х ГО('ПО;1а1!С-ТВ не ,п.ри·ді.тяють уЧІМИ КО.llбаЙна,\! 3 саl\ЮГО lПоча,llКУ POI\Y· ПіJніl1lе тре' оа бу.:.е г(Лувати си.10С1 ні, U\аіРТОIП .1Р'зБИlраЛl>ні та інші спе-ціа.lьні

'Ги.х рокі,в, 1І'01.lИ РaJЗu' 11 :! іНШИI\!И }'lкраїНlСl>КИ'.llИ "ОЛІГОСШ!IfЦЯl.llИ вона ВИС'l'}1пила заЧИlнатеЛВ\f рух у за одеljJlжанНlЯ 500 ценrт,Нt'j)і,в цу,КрrmИІХ БП)Я;J;і'в З Ге'I\,l'з,ра. ТО.1і і/;, у 1935 ро!Ц'і, її отло н' згоро:онно о,р'деном Лені,на. lIИlні ,вона каН;Пfiдат сільеЬіКОIJ'О,СШОЦ:VріСІ>КИ'Х аа'ук, С'l'llij)lШИЙ

А ЦЬОГО рою}' ПО.lа.І'О,J.ИДИ ще п'яrгь таких машин, що Ha:Jeжать Се"lIllПОJlюівські-й і Пу-

ри ВаеИ.1Ь С.'1іїIП'ченко з 'радГОСПУ і,мен'і Кірова і Петро СуЛИlма '3 RраСИ.1~В'КИ, Яl\і тепер

Для ПОRнjшого 'у ятвлеНіН'Я про \ід пі'ДТОl'ОВі\а К())lluа,йнів ~o ЖIJИІВ треба кіоІыаa С.l,іIВ с,,,аІ зати про ,ре.llОН'Т іх на Мlkцях. В , бага1'ЬОХ ГOClп(),дарсrгв'а~ не IП'Оlк'ладаКJIГbIC.JI на ПClС.lУ~ГИ маи~1'e'pН'i «Сільгооп,те~ні,ки» і сам'і .1а,гцять збиtpа.1ЬН1і маши'ни. TilJK, ІПО два КО~lбайни ремо.нтують ,J,(r\la механі,затори

')Іашини, ЩО псреВ,lнrrаіКИТ.) робо'тоу' 1)!а,Йс-те-рень. Отже, рем 0'111 у зеРН :іВИХ;

НЮУ'К()ІВWЙ працrв:нИlК ВсеСОЮЗН'О'Г9 ,hayk.OBO-Дос.l,ід:н,оrо інпитуl'У Щ'І\рових б~їРЯJк,ів У ІіИ6lв,і.

3

хі~СЬ;I\'ій

птах (}Фа.бр и'каlМ , ра'.'\г (ЮП а)! «l\.ра:си.lіВСЬ'J;ИН» і « IПлоок:іlВ:Сlш~~іі». ПРЗlJ!да, ,J,ВИІ/'УНИ З оБR'{ требухіlвеькиlХ і

рat~ГО('ІПів « Боорwцы\и>>,' « Руса·Нlівськиjj » . « Ве.'lИlКОДИlмерсь-

lІ'отують ОВОЇ .маши:ни, ,ВСЮ зи-

І\ИОН » , 'по

МУ працювали R .ІІаЙlсrr~рн,l С'llю,саIРЯМИ, ,!J;опомагали ,ре.llО,Нтувarи КФI,байн-и ,і,нших гос-

~Иіtі:в:ці, Вогданівці, tЛмскаму та Ї.НіШИ'Х ГОClподарствах. Всього Ж у районі з 76 К()І)!байнів

O,l!['O'M),

--

В

Кра-

Але 6 ще гакі Т()ІСІІ!О.1ар·де в своІх ~ldИIс-тернях H~ ПОЧИ1нали рmIОЮУ, по-

-

сшеl{іа:і'UЗ0'ваних n())IJaii'IJ'::B уже

тепер ПОТ'Р' :'ОНО ВУ'ЛlЩЮ».

Д&ТИ «зе.lену П. ТЕПЛЮК.

На

фО'l'О:

Маtpина

ВilJСИД'Їв.нCl

Гнатенко.в лаб{)'рато;>ії іНIСТИIТУ'Г)'. Фото Ю МосеНЖ'НИlка (Фотохроні,,,'а РАТАУ)

~~~~~~~~~"'~~~~~~~~~~

~~® ~~®ш]w~ wJ1Пfт©~~ Територія Аляски і A.neYTських ОСТJЮвів колиш.ньої Російської одну

вить

Америки п'яту всієї

стано­ терито­

рії США і дорівнює 1,5 м,іль­ йона квадратних кілометрів. З травня 1867 1)1) 1\ У в Зимо­ ІІОМУ палаці Олександр 11 під­ писав конвенцію ",ро ІЦ>одаж Аляски Америці .>а безцінь мільйонів долларів.

7

200

іИСЯЧ

золотих

Що ж спонукало царtький уряд продати Аляску? Адже rромадська ДУМК'І

ще

судила її продзж. Вивчаючи архівні

тоді

за­

докумен-

! І

пояснювалась тим,

КУПЦЯМ

і

роня.10СЯ

лення

промисловцям вербувати

селян-кр,іпаків.

щ{)

заоо­

для

,п,осе­

У

цьому

викла­

питанні в 1790 році Григорій Шелехов звернувся до Кате­

Аляску віДКРИД'і росіяни ще 1648 роні. Перtllими прибу­

рини 11, але вона, не прислу­ хавшись до просьби, ,dідмови­ ла в клопотанні про вербу­

ти,

IДОI(ТОР

М.

Бєлов

дає

таке:

11

Аляски

ли

нах

сюди

історичних

(Ленінград)

на

якутський

наук

саморобних

козак

суд­

Семен

Дежньов з товаришами. Тільки з 1745 ,по 1764 рік тут побу­ вало 42 російські експедиції_

В 1784 році купець - Григqpій Шелехов заснува!l на острові Кадьяк перше поселення ро­ сіян. сСтодьне» місто Ново­ Архангельськ було закладено ·на острові Сітха в Повільність в

році. освоєнні

1802

вання

селян.

Робилися Сltроби Росії утРи­ мати

цю териroрію і

за допо­

могою військової сили. Сюди споряджувались військові ко­ раблі

під

командування~

Ю. Ф. Лисянського, В. М. ловніна

та

інших

Го­

видатних

державою,

чальник

-

великий князь КОСТЯНТИН. неспроможні захистити наші колонії» .

ЦJРСЬКИЙ двір все частіше зазнавав тиску США, які на­

магалися

купити

Цей

поразки

Росії

в

Кримській

війні.

ЗдіЙСНЮЮ'1І1 свою експансію, США ЗМУСИЛи царську Росію продати Аляску за безцінь. Го­ лова комісії в справах США Н. Тихого

океану

рнканську експансію. «В разі війни 3 морською

ровами

утворює

цього

стримати

Аляску.

тиск особливо посилився після

тоді:

Але

щоб

на­

Ро­

ми

аме­

досить,

тоді

штабу

сії

-

було

флотоводців. не

писав

морського

«Аляска

закордонних Бенко писав є

і

к.1ючем

разом

забезпечить «тріумф циаіліза­ ції,.. Це буде американськJ.

цивілізація, амеРИl\ансь,ка до­ ля для 600 мільйонів чоловік».

Ось, 8ИЯВЛЯЄТЬСIІ, куди мі­ тили американські капіталісти ще сто років тому! Карл Маркс, який стежив тоді за ходом п{)дій У Швніч­ ній Америці, в листі до Люд­ віга Кугельмана в 1870 році розцінював продаж Аляски, як прелюдію до загарбання Спо­ лученими Шlатами Канади. Кор.

М.

КОЛІСНИК. (РАТАУ).

до

з

ост ­

плацдарм

для

СШ" на Тихому океані, який

НОВЕ

життя

21 б е'резня 1%7 рок)

3


КЛАСИК УКРАЇНСЬКОЇ МУЗИКИ Шj

,Jа_1Ю

вабнв

\ач

СIИ13\1,

'>!огутн:l1

ЯН,

lІе

за.t;ЛIІК,

сос,!,

Be.1,lt1lJHt:

звучання ФРЗI"кі,ВСlЖ()lга твору, ПОК.1'З,Jено,о на '1\ l!11t;y ве.1Iпt;И'\! \ краї;;IСЬ,;,ll\l КОМ,ПОЗlІтаРО'1 ,\\ В Л IІС8111-.0\1

(До

125-річчя з дня народження М. В. Лисенка)

Требз сt;а.заТI1, що це б~ н не І "істю ВИlCт:>,пи,в У концерті ПЗ.\І'я­ !lOО:!lИ>Н СЖ І! Й ВИlCтуп таlКОГО ЮД\. Ще в \876 році, КО.1И> 6),,10 забаронеІНО ук'раїнськ: спектаклі, t;онцерти, вида,НІНIЯ \-краlїнсьК!оі

Ті 'В<e.ll~KOro Кобза'ря. В реВОJlЮ­ ціЙНІ ДІні 1905 року разом із синаl\lИ він браlВ участь Ів аlН'ТИlУРЯдовій Д'8'ЮНIС1 раціі. Не ВИШЦІІЮ-

хуДожньаі

ВО

ГРІМ

!!СІЮІГО

3

неба,

,Nplalї,HY враЗИ,lа зві'Сlжа пра ПOlВ.стання на БРОНСlНосці «КНЯЗЬ ПотеМЮilн-Та'вритчєокиЙ:о. Того ж ДIН,я

наРОДИ.1ась

~Іенит()го

'>!)'ЗИlКа,

«П\І'НУ»

до

Іва'на

зна­

Фраlн'ка.

Незаібар:>\! вона, об.1еті.1а всю Уlкраі,ну, ста.1а справді на,РОIДіНОЮ. «ВіlhНI~Й

рева.1юцьонер,

ті.10

I'ве до бою, щастя й во.1Ю» -

тах

і

се.1а\, ,на

ст'рац:,ях

дух,

р.ве

за ПОСТуlП, ~піва.1И в \Ііс­

MaїB~a,x

Всіх,

ЩО

хто

і

д€l\IOH­

.10б)lвав

кра,-

:] РЕДАКЦІЙНО1

За

останнJИ

мітнИЙ

час

в

селі

відчувається

потяг

по­

батьКів

наших

учнів до педагогічних

знань,

Переважна

з

розуміє,

бі.'1ьшість

що

ро.'1Ь

у

вихованні підростаючого покоління належить не тіль­ ни школі, а й сім'ї. Педагогічний нолентив ШJЮЛИ постійно дбає про підтримання

з

тісного

батьнами,

них

дагогічні

зв'язну

організовує

читання

ЛЄНцїЙ

для

на

пе­

теми тощо,

Нещодавно

в

січні

uap'Cbt;O'lj

арештували

СПОВІ'СТI!.l:!

ру

Я-J.lас!>

IJIІСТ\lП

афіШІ

\lісЬКО'I\

V

теаТрі

хору пи

кеР'у1ВЗІНlНIЯІ\І

ЛІ!-

сенка,

В

за13да,1'еГідь

п'ри-

б}'1В загі'н ro,РОДОВ'ИlХ на чолі з Пlр,иcrrаIВОМ, щоб опустити заlВitcу пі<:JIЯ першоі ж ~KpaїIНCbIКOЇ пісНІ На диво, всі П'CJЧ'У,lІlf фра,н-

u}'1зы.lіi

о.1Ова.

зібраlОСЯ, їнсыихx

знаlК

Поки ПРlfClТаlВ ро-

хор ВИИ-;ОffаIВ сім

пісень

Ще

'П'ротесту

укра-

фа","Ти,

ПРQТІІ

На

з.а60РОНИ

віrд':щаюIТИ П'Я1)десятар~ччя з ДІНЯ смеР'ё: Т. Г ШевчеНІКа на Укра.їні КОМПОЗИТОР виїхав У МООЮ8У

І

раЗО!\1

з

російlСblКОЮ

громщДІСЬ-

школі

NИМО

НЬОГО,

від'

голос

Він

на

батьків навів

:?робив

КОІМуrналь,

подав

ВИIVВIІМИСЬ

дочко,

не­

сеш? В см~тmєвИlЙ Я\ЩИІК ... БатЬ>кіlВ ді.вчИІНКИ Я не знаю. Та, мене Х'ВИ1і1Ю€ це пи­ ТaJl'НlЯ в широко\гу П.1'а'Ні. А:{­

-

же

СlПlНса.ні

Я,ВИlща, КО,ЛІН' очер­

СТІВ іJIIИIЙ , пересохлИlЙ Х.1,:б і не­ ДОЇ\ДІКИ з ньо,а, висипа,ють на С,\lll1НИlК, ),10ж.на З\СТIJіти і бі•1>\1 інших КОМ\1на.1ЬНИ'Х буди'н-

к.ращі

11ВОРИ-.

ра\1If

ЛUCeI-lк'а

ЧУЗIDК'У!).

Жlне.'іі

-

КІІ,

в

с

3lвертаємас,>

В,!'_lИІКИI\I

ПРOlдс,ваЛІ-JЧ}і,й

паЙОIВИ­

до

прохаlЧНЯ\І.

\І)' селі ~.lІюьt;о а

I\раСИ.~':IВКIІ,

ред'1КUЇЮ

У

Іва.: J наша-

3000 жите,lіп '>!агаЗlfН

ОДИІ!.

ЦікаlВО, чи Брова;Jське міське (Jпо.ж.иlВче таIJа,РИ:СТ:БО за'ЙI\lа­ .1'ОСЬ

вияснеН,НЯIМ

працює та:'>!

ці,

цей

тут

а

ЧИIС.1ИТЬClЯ

за

пр 31В>ИЛIO

ПJJ'Та,!tн'Я,

ма'гаЗИІН? .хва

Пj)и..l31В1К'О!\1

,

хтось

3,а

яt;

шта­

Іпрода:в­

стоїть, '3

ОДИН

Я<К {!О-

ДР)ІЖЖІЯ Пе11р,ен,t;і.в, Обсл)lга­ .в ув аllllНIЯ ІН>elдоБРОЯ'I-.,і>ОНІЄ.

Ча<Стіше

BIL.1J '~РУЖИlни-за,вма­

га. тор:гує чо.l0IВ:,К. Ві,ДЛ)'ОNає таlвари, ООlвію>,но, На зау,важен­

НЯ в іДIІЮВ Їtдaє грубістю, лай­ кою. HeдalВlHO в радJгоапній ["а­ зеті IlІа,др-ужова.но критичний матеріал про роботу цього подружж.я,

.1ідк-,в

ми

просИl\1О

а.1е

'ае

на:,ежних

ба'lIi'>!О.

ДОПОМОГТИ

ти обел'}'1гоg,уваIНIНЯ дей».

Нlас­

Тому

налагоди­

Н3ШИІХ

ТИМ-ТО

оомі,ж

чілыее

"!1В<J-

>.!'ісце ЗЗІЙ-

Дуже

часто

Ли.сеНIКО

підготовці.

виховання

І<ІЇ,В.

А

це

відмінні і дочка

Q.

дітей,

приклади

ж

д\'же

ПОР'!ВlНЮЮТЬ

з

каштClВlНОСТ'ЯМИ,

Па-,\ІОЄМ'V,

фошжлоршесТIІІ~ОТ

обробок

}1юра і'НСblКИIХ на!Юд,НIИlх пісень ба"ато пору ІІІ! ють гострі ПС.1mlчні те\IИ (<<3а СибіlРО\1

сонце

C\OДlfТb»

та

і'НШі),

Основопо.l0ЖНИІІІ: клаСИ IШОЇ МУ'ЗИlКи М 3МИJШИВ

наl'>!

)1Крз.ЇІнськоі В, Л",сеНIКО

величезну

'f1ворчу

опat~ЩI~НУ. І перше м!сие в ПОС'I~ають опер!! та опеі)ети. ни

Ідорогі

краі,і'И

,ОС 1\1

HapOД~ ' \I

ній Во­

нашаl

«Hata,:lky-ПоmаВI\У» \ІОЖ­

н,і,

товувати

вони

ву

ДЛІЯ

-

Т06то, та,к,

про­

IПQВНlН'­

те,

щоб

ГClдli,B.1i

нала,ГQ,.1ИТИ

ЯіК

робиться

па­

опра­

}<сіlХ

'>!і:стз,х

лю­

КОlПію .1И<ста peIдa,K'Цi~ над:<сла ..~а, н,а РОЗ<ГJDЯ\Д голові рай­ апа'ЖИlВlепі.'F!і:1І т, Гріlнбе-р,rу. Ци­ \ІН дlНЯМИ 0.J.6р>жа,но T3lКY Bi,;tПОВЇідЬ: «,8 зв'яз,{у З 'f1ИМ, щО другий продукroВНlЙ ма,газин за,к,рито на кап:та,lыllйй ре\lОНТ

і

М. КИРІй, мешканець міста.

3~ПИТАННЯ:

Чи

допускається

перебудова ,і перепланування жит­

лового

приміщення ква1ртиронаймача? В ІДПОВI.дь.

без

Згідно

Ци,ві'ль!Ю!1О

30\

же

>П:J}С[ВlаДИТI~СЬ

rься

'За

Ч.100lІів

л-ін'Н'я иЄ1,,~ї

в

КР'ВlCи,ліВ­

:ОЙОНО С11Вори.",ОСЬ

за:'Гр'~'Д­

Т:'Л'ЬКІІ

юва\ртИIj)И

З>rОДОЮ його

CTaTelC УРСР

і з доз.ВOJIУ ,ВИКОIНіКОІ'>!У міс­ Ради депутаті,в тр'удящих.

ЗАПИТ АJНiНЯ: Чи можна поз· бавляти преміА робітників і служ­ бовців, які не відвідували робо­

ту у зв'яа'ку з арештом за дріб­ не хуліганство?

ВlдіГІО6ІДЬ. НIЄ1НіН'Я'Ч

ДвржавНІОГО

в

с€ла

праlці

по

П!)О!l.ажу

ХЛІба

ПРOlд'f100а'рів 3авмз,га

ПетреНІКО

праIВJТі,Н'НlЯ

рecrжено

IlРО

'>!a.fllбу71Н1ЬО1'>!)'

,на

МСТ

фз<к

з

роботи

да,1)кав()

в

,груБОГО

fLB

правління

шеНІ~Я

попе­

неДОfl'y,щення

паl&lеЧІНЯ до ПОNУПЦ:ІВ. ТОВЩJИ1ства,

засі

Од,но-

СПОЖИI8ЧОГ')

метаю

ПО.1іlП­

Про>дмагу,

пі'Дшytкує

.,],0-

третьог,;

ПРОД2'В:UЯ».

і IзаробіТlНОЇ

'роз' яс­

KOMiTerгy

']Ста,аОВIІЛО

(!lIBa .~'a,pMI

з

3r4ztHO

ди MЇH:IC1'phВl СРСР в

ча,:ти.ні

метою

бу.:;и.Нlюуп.раlJ·

.'\\,С,Т

тій

з

і допуск,а~·

hlваРТИ1 !J'{ЮI2lЙI\lача,

оuм'ї,

Бро.ваРСblке

ч,аон'о

з

кодекс V

ста НО'!ШІUЄ,

даС{,IІ:,

згоди

перебу дова і пеjJеп.lаЧI)шаIНіНIЯ ЖИТ' і ,під.:обни,х п,ри,м:щень МО,

б.1ага)ст,р'ою

'с:ен'НlЯ з торгіfm.ею ПРОідоволь­ ЧИІ\ІИ тава,рами Враховуючи це

і

як

гурт­

Л'ОВИІХ

перео5.1З<дJНl3ІНIНlЯ,

ці

розповів,

предмеmих

ІОРІІДlІчна • КОНСУ.JIьтаЦIВ

.до\ю­

oКlpe'>!o збирати ULд'ХСЩИ про­ Д~lh~ті,в і з КОРИСТЮ Їх в Н\JШРИС­

РИ'Н

в

хлitб

lJe.111't;a

щю

-

школи.

..

Це

под1баТИI

добрі оцінки має учениця п'ятого

Ра·

п'и.тапнIЯХ

П~llа.ти

та

Сек­

р'ета'рі'ату ,ВЦРПС від 20 ЛЮТІОГО 19БЗ р'о.к:у N~ 4/6, особи, Я,К'і про­ п.ра,цюв1МИ у зв"яз~у З <3jpештом за :iIljJібне хуліга'нство неПОIJНIИ~1 пе;ріод, за Я,К:ИЙ нар'ахcmуєтьс.я IІ'ремі,я, позбавляютьоя lreР:iВlНИІКІО\І lІ':iдlПiри€мcmвa аба орга нj13а.ції пре­ мії за цей період ПОВlНlістю l3,бс ч,асТlКОВО. Пообaв.nеННIЯ пре.\ldї ОГО'.1юшується

I

віщювіДIНИ\l

~a'Ka-

(,р<нпор~джеНН~\I) . А.

lOM

консультант

юридичного

сек-

тора Укрпрофради.

М.

Бровари,

вул. Київська,

«НОВАЯ КО>.lитета

154.

Tat;II>M б~:в велетеиь \І:;'Р;] lllllСЬкаї 'Ч,),ЗИ''1I1,аі КУЛЬ1)УРИ .\\, В .1,и­ сеНІКО. НаЙС\lі 111'В,l1Іі його ~I;pii пере'В<>РШIІ.1а ра'дян'сы\І д!ііснють Ко.1ИСЬ в,:н з 9е.1І!'t;Ilі\111 T;:J~!J,HO Ш~,\'И ВU:IIКРИВ ()Д"І,] '1:-3IfЧіН) шка­ .l~ на Ук'ра,їні Тепер іх с,і.1ЬШ Яt; 5ОО Д,lЯ дітей : да':JОС1ИХ,

28 \IУ1ЗfіЧНИХ ) ЧИЮІЩ, 5 ко,іlсерв:І.­ тор'й А \1~ЗИЧНI1\ CT~дiii j н'е З.lічнтн 1 КО,lНСЬ .'1l1C~':'() -:а осо­ бисті Ct;PO\lH і каlllТII. на пога ню­ обгар"!жове'\I\

\1\

ІПолтаіВка» викону€тьоя кою мовою, БJllliЗblКОЮ

і

}1юраї,НlCЬ­ рі'д1И'ОЮ

росі:йсbW<О\lУ

на.родо!!і.

Три

кращі, ОІП~РИ

наПИ'С31н'і

,на

йоro

сюжети

М.

,В. ГОГОЛЯ: «РіЗ!ВЯІна ІІІ:,Ч», «Утоп.1вна», «Та,оза<: Бульба» Ок­

ремо стоїть опера «Енеїда,» (.lіб­ ретто b-ида.ПЮlNJ шртш:та М, Са­

оброб~и,

IВ'И>к.<JIН,аНt

R!\<.J<"gaB

}'1кра ЇНСblк,і

народ­

lПі,с­

Haipar1lHi

Щ)іМ:Я ()пі,вачок

сп-і,вЗlК':іВ, хореш'і КlЄCТри, l)J,ащіо,

t;О.lЕ'ІКТlI'ВИ, те.lебаЧNJ1Н'Я

суть

УК'Раrнсь,юу

гущу

МУЗИІЮУ

в

і

00-

несаму

н'ароду.

.rJ,Qвlcыкro),, що ста.lа гострою сатирою, Ї~KH\I гротеском н,а са­ МОідержаlВС11ВО. Зак.1ИIIШ 3 хоро-

М. МИХАйЛОВ, доцент.

(РАТАУ).

«Боб",к БЗJрбос». Т~.lеві'зійlни'lі спetll.'Т3lк..1Ь. \8.00 С:РОЗЩО8uді про геро,їЗ1.'>!'». Ви!ступ ПИСI>\IЄlННИ­ ІКа С. СМИіРlІ'ова. (J\\). \8.30 ТелевівіЙlНі вісгі. 18.50 «ТиIOЯ' ча

ВІВТОРОК, 21 БЕРЕЗНЯ Перша програма. ! \.ОО - Те.1е­ вfзій:ні віст,і. 11.10 До 50-річ­ чя Ве.лИІКОГО ЖОSТlНЯ. «С-юрj,ччя, ГоЮ'діл ен е !І З!дІВO€». Т елeвtз ііиm й фіЛbl~l. 12,00 Че\lПіо»ат світу з ХО>КіеIЯ: СРСР НАР. Репор­ таж

з ,ВItдНЯ.

ти СРСР».

\4.20 «Стаlнда'р­ 17.25 Наша

(М.).

аф:ша.

17.30 -

П!іІІаІЛЬ

саМQД;і,я.1ЬНIОГО

ВистytIl'ають го

ВС~ОЮЗНИlЙ фес­ мистeu:11Ва.

С11У1ден'т,{и КазаlХ':blКО-

педаlroгLчного

інститгуту

ім,

А631Я.

(,переда'l,а з М'>!<з"АТИj. 18.00 ТМев':tЗі,йні вісті. \8.20-

СЛ'УlX,ачаl\! ПОЧЗ'ТіКови,\ па'lіТШ!і:j 1 БіОl1раф:я В. І. Ле-llна. «Натх­ н~}шИ'к і о-р'гаlllі-за,то.р соціа'.1,істич­ НОГО БУ'діlВJllИЦ'f1В>&». (М.). 19.00-

«iIJl.I~' ШУl<.31ти».' Нови'й ХyuIPJЮНііі фіJlI>\I. 20.30 Те.l€1ВI:'з'іlЙllі но­ ВИlни, (.'v\.). 2\.00 Концерт )К''PaїIНCbКO'Ї МУЗИlКи, 21,30 РІ­ шен.нIЯ ХХIМ з'ї'злу КПРС У дії. «дJl1Я ,в.ас, lI\iИlЯ~IИ'!». 22.00 - с,Го­ JlЮСИ ДOMCbКlOГO». ФіЛЬ\l-:КОIW.ЄіРТ (М.). 22.30 Чемпіаlнат овіту з ХOlке.я: ЧССР США. РеПIОР­ таlЖ 3 ВЇідіНlЯ. Друга програма. 18,00 Про­ Ін аlВlЧЗЛI>НОГО

,l1p3l\l'a

те.1еБЗlчеНlIІІЯ

ДЛЯ С'Т'Удент;в .д.p)lГO{"O !і:УРСУ. ТеОіреТИЧItЗ< меха,н,іlк'а. «Синтез Р'}'1Х1у:о. Вища \lатемати.ка «Ряul.И':О. (,продовvкеНliJЯ). (Дві .1еNції) . \9.40 Р. На3lаlрОВ «Бі'.lЯ ТІВ{)ІГО ПQрога,». Тел~,;зііIНИіЙ OIlек­ TalК.lb,

СЕРЕДА, 22 БЕРЕЗНЯ Перша програма. 17.25 На­ ша, афіша. 17.30 ДЛІЯ дітей. .~~""~~"~~~""""H"~

І І

БРОВАРСЬКОМУ

~

ПОБУТКОМБІНАТУ

І

t t tІ

на

пост:Ю1'У

t

І

коМ'tptfик,

одягу,

ніх

:

-На

«З ол ом' шаЙlба». (,М,), Програма наI8ча.lЬ>НОГО ТeJI'Єlбачен1НЯ. Для студенті,в пер­ шо>го КІ)РСУ. д.НlГЛШСЬКlа М<СlВ:а. «Часи гр)1ПИ перфе'Кт в л-а,СИ1ВІНО­ \ІУ стаІні» Вища \lате\!ати,ка. рі».

(дІВі .1ещ,іlі). Показові ВИСТУ'ПіИ наі)­ СИЛЬоНішwх ф:~уриС'ті,в св,іту. (М.).

І

ЧЕТВЕР,

лblвіrвсыоІl'o

з,ве;натк<ся

м.

Брова'ри,

: Бу\динок

IlОСJl'УГ.

Редактор

Червоного

f1tРОВotдИТь

НАБІР

154 Те.1ефон 4-5ї.

:

РОБІТНИКІВ

для

:

ремонту

~

залізничних колій. : Роібі 71НИIК И, забез,пеЧУ1ЮТЬСЯ' ІЮVlиIвОМ<, СilеI..lДДIЯ,ОМ, беЗIП~аrт­ >lfИIМ про,ЇIЗІд.ОМ в:,1. місця меш­ каlННЯ ,!lo місця ра60ТИ, без­ mіЗrnI1ИМ п,РQЇЗ/;ІРМ 3 Дlв,DI\lа Ч,lе Інаl'>!И сіlМ'Ї по з,аліЗJ-mці до лю­

БОIЇ

с,танцї'і

РаДЯIНIСI>КО'11О

Сою­

Щ.

Інди,відуальним

ащресу: І

кам подається

вельними

І І

1142-5941.

:

.. олії

Південно-Захі:дної залізниці

і

д.аються .'>!ісця ст.

забудовни-

дооомога бу ді-:

матеріалами.

OДIIIH'alКaM

~""""""~"H""""~H~.

Зам,

Прапора

дистаиція

Киї,оська, І

••••••••• ,·~. . . .• •. . . . . . . . . . . ..

ФЕДЯИ.

€.

...;~::::;.:;;;::.~~~:~,::;:..!

ЖІ- І

Газета виходить у вівторок, четвер та суботу.

п'іOlНер' в

Реlюртаvк з ВїдJНіЯ. В пє-рер,в! те.lIEmіаі ' ЙlІ\і нови,ни. (М.),

:

Ін,а

ВУ.l.

lПал'ацу

(Пel;>e;l, а'Ч а 3 Л ЬІВСІв,а) . 17.30 Te.16bi-з,itЙ<ні в-істі, \8.00 еВеселі >ВtUмежата». ,вИlCТ:аlва РИВbllюга теа,;ру ляльок. 19.00 Че'>!lп"а­ Нlа'т .овіту з хокея: СРСР - ФР1Н

t дівчат для В~lnраlВlК1И на 2-річ- І t иі курси по піідГОТОlщі з~3(д.а-1 : Н'ИХ ОlJeціал k'f1iIB. t t

БЕРЕЗНЯ

23

Х'j1дожніlй, фі.l!JМ. 16,00 Наша афіша. 16.05 Д.11Я Ш1КІ:NIIЯР':IВ. «fQp1Н». (ІПередаЧlа з ДН:ЩJ-aПе-тровська). 16.45 «ДЗВlllН'ОЧОК» KOНllllep-г ка'пели, баilЩіур,!юті,в

верх-:

сорочок.

-

Перша програма. \\.00 - Те.1е­ візійн,! iB'ilCТli. 1I \о До 50-річ,чя Ве.lIИIКlаINJ Ж СІВ. тнІЯ . «П р ОЛ,ОГ» .

КОІ.\ІБШ.atr nри.Wма€ юиак'ЇJI і і

:

(п,РЩ:І,оожеlН:НЯ).

\9.30

П.ОШ~-І

чоловічих

-

«Ан,а,l:тична геометрія ,в ПРОІСТОІ­

. ::

ЧОЛОВІЧОГО

приt3

17.50

маисl'РИ-

майстри. по

рекл,аlма.

-

Друга програма. 1\.00 - Те,lе­ ,вjЗl~іilн<і вЮті. \\.15 Юнолекто­ рiJй «Колос». (М.). \1.40 «ЧеІКз.'ННtЯ». Телевіз~йна н{)вепа,», (М.). 12.00 Д:IJЯ ШК:ОJllя,Р,:IВ

І

ПОТРІБНІ:

верхнього

НОЧОfО

роботу

Телев.:зіlЙІЧа,

У'РОЧИJCТИ'й вечір, при­ СВЯ'llеН'ИIЙ 125-р!ччю з .'ІНЯ на,род­ жеlllН'Я М. В. Ли;сеНК<І. В пе;:н~р­ ві Міжна,ра.'ltНИЙ о,гл,яд,

; І

І взуттевики, І ву

і

ТЕРМІНОВО

.

касир,

l

пор,ад».

\9.00

ЖИЗНЬ» оргЗJН БроваРОКОNJ раЙОIІНОГО КП УюраltнЬІ и роаliОНlНОГО COBera депута'ІОВ ~рУ'дящиXlOЯ Кllевокой 06лаС"ГИ.

вул. КИ1ївська,

паП(',Jl

)1Nра,ін<Ськи\

ні. А т'епер ціла

:

неза\l,іЖІН'ї,м

ІВ, ГУРТОVКИ'f1ку і •

Середній заробіток -

80-90:

карбоваиців на місяць • З,вертатися у BilдJдi.,

дистанЩlї

• : : : : :

на-:

БРОlВаrpи.

Н'wuя, ,вул.

друкарня, Киї,вської абласті,

(іОРLПI,611,

;J,()

Р,Я'Д"В.

НИІХ Пlісень. За лоот,а,ч<о'Ваю УРЯД) РаідіЯІНIСЬКої Укр,аїIНИ1 ВI;,ЙlШ.10 ~Blaц­ ця'Ть то\!ів ПСІВНОГО зібраНіНЯ йога ТВОР:'В. Колll1CЬ IЮ'>!IПОЗIf110Р lІа­ МЗlгаlВСIЯ хоч фраlН1ЦУЗЬКОЮ МОВОЮ

....,~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I . I

Броварська

ЗClt;.lИlt;

туркменсЬІКОЮ МiQВ31МИ. А ІВ міс­ тах і 'селах РPlФіСР «Наталка-

ТЕЛЕФОНИ: редактора 3-82, заступника редактора, відділів: партійного житТА, масової роботи та промисловості 4-67, сільськ(М"осподарського 8Ідділу і гро­ мадської приймальні «Київської правди» 4-47, відповідального секретаря, редак­ ції райOltного радіомовлення та фотокореспондента 3-18. ІНДЕКС 61964.

Я,К

.10 зг~prrування

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' . . . . . . . ІІ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . '

НАША АДРЕСА:

і

дне­

11

свої

І

СТЕСІН,

н,аШllса,'ЮЇ ІЮЗ<ОСО

на ПОЧУТИ t;азахсьоою, узбецькою,

по­

ках допомагають його дітям добре вчитися. Звернув ува­ гу на виховаНlНЯ у Дітей лю­ бові до Баты\вщини,' чес­ ності, культурної поведінки. Присутні батьки виявили бажання проводити частіше такі нонференції. Педагогіч­ ний колектив з вдячністю прийняв цю пропозицію.

і

н-ега,рно.

'К()м'еlщаIНТ~В,

')lп'раIВ.1llнь.

і

Бобошко

заняття

дорОlfоі!ііllll'!1і\lН

тут

багато

В. ДЖЕЖЕЛІИ, директор середньої

основа - життя,

-

Має

дяк від командування. Лише

класу.

Робота в продмазі поліпшується ПИlса.1И

і

кя,

Лесі ~!:t;р,аїIНI"!!, !l.0 джерела Серед

«Енеїди»,

реВОЛЮl..ljЙного Р\"\У [J Ро­ в \910-\9\2 rЮ!;Н, СПРИіїI-

\lD<.lИ'СЬ

Ів. Фрян-

хами в бойовій і поліТИЧНій

на

СЛlДI\МИ НЕНІ\ДРУКОВІ\НИХ ЛИСТІВ

«.Vlи,

недостаmНlі'ми

мали n:сні на с..това Т. Г. Шев­ чеllка (їх бл:lli3blКО ста ма.ііже весь <Кобза,р» пок.,а,JJeІЮ ІНа

поради.

........................

-

ПРОТІІ

та, л'їаlНіста,.ші'ртуооа, і ЙОоГО :най-

З увагою слухали п.рисут­ ні розповідь М. Федорівсь­ кої. Два її сини навчалися в нашій шнолі. Зараз обид­ ва служать в Радянській Ар­ мії. Мати гордиться їх успі-

гаlilиlна

ти,

висунуті

ність, і його вист)'lПИ ЯІК ди.Р'И'ГеIf­

в,ідповідалмюсті

за

HOHHpemi

ба. це

кз<\!е­

Проте

зlвілыити •. М. В. ЛИС8Н'К10 зав,жди праlГ­ Н}lВ ітИ' в ногу .з чаro>.l, вьдтою­ BalВ іlнтереси> н'ароду. Цьому слу­ жила і ЙОГО громадська AilSWtb-

Цінавим був В!іСТУП Я. Д. ТимошеННд.

Хлі'б

К}:J.и

в

учаС11"\.

його дJOВeJIООЯ

булася нонференція з пи­ тань виховання дітей в сім'ї, в яній взяло участь багато батьнів.

них БУДИІнків З3lВ~у торго­ вельного '>!аШИlнобуц,\1ВtaJ111ня, Я З\1СТР:,в ЯКОСЬ діВlЧН~, ЯlК'а нес.1а .відро з неДОЇІдка.'>!И' хлі­

-

ВіlдJпрatви,ли

оБВlІlнувачеНJIIЯ,

Киева

теЗ"Тlр

і

ЛIІС8~I'ка

POI-.')

1І0ліuей'сьt;ОГО

НЕПОДОБСТВО Пр ох О,Д-ЯЧ,И'

190ї

) t;юові

них

провідна

в

сен'ня сії -

3ВЕ'ртав>ся до творчості

Hal-O

сцен

пост аВ.1tIНОЇ п~д час

Батьки діляться досвідом

ПОШТІІ

Заворичах

Лl!lсеilка

0;1гa!II3~BaB оБСРу1Кці l Ю

п;JO

НАЧЕ

ліlтера-ТУРІІ.

ІВИ,Х

KQ.1iї:

ста1НЦj)Я

При:колійна,

ТР'31\!lВlа,Я1'>!И да

ЗУПИlН,К:И

t;адрі,,,

Дар­ їХ!агги

«Авто­

р'е\l'З31Вotд»; ЗlВертаТl1lOЯ до на

чаль,1'І11К1Ї1В

мех,аlн'it:юва>ни'х

діlЛЬ­

НІИЦЬ колії на стаіН'Ц~ЯХ НіжИlН,

БобрlП\, Бар,исп,k1Ь, ЯГ::lТИ~ Відділ

кадрів

................ ........................... і

"

дистанції.

35 номер 1967 рік  
35 номер 1967 рік  

35 номер 1967 рік

Advertisement