Page 1

ПЛЕНУМ цк КП УКРА/НИ

Рі. аи...и. 27-А

Пролетарі всіх к,аїIl, єднайтесяl

ом

35 ,(2419)

18 бере3НіЯ 1966 !lЮI8У m..о}'.вс:я lJ.леиj1М ц4!lв'l1]Jмыюоo KO'МЇ'reтy,

ВІВТОРОК

обра:н(}г~ ХХІІІ 'З'ЇІ~ДОМ l\ОМ:УRЇіСТИ'Ч'IІОЇ mjnИ Уюраї'ни. llлetнуlМ 'ООра!В Лроеозw;doo ЦІК КП Уішран:Ї'и ~ TaKO~,Y складі: ч"'1Є'ни :Прєози,zjї: тт. ВатченкеО. Ф., Дрозденко В. І., Напь­ '18Нко Н. Т., НОМЯХ08 В. Г., Коротченко Д. С., Ляшко ,о. П.,

22 БЕРЕЗНЯ р.

1966 ЦІна

Собonь М. О., Титаренко О. А.,

коп.

2

W.necT П. Ю., Щербицький' В. В.,

Якубовський І. Г.

Кандидати в члени ПРЄ'ЗИ'~ї: Т'І'. Скаба А. Д., Нлименко В. Н.,

Грушецький І. С., Ващенко Г. І., Дегтярьов В. ,І.

Плеонум .обрав eet~peтalpi;a,T ЦІі ІШ У'юраї,НІИ' .Б ,та:IЮМіУ· OКJ!a,1i: тт. Шепест П. Ю. - перший CЄlкрета.р ЦКЮП Уюраї'ни, Ляшко

-

О. п.

)фугИіЙ

C8КIJ)e'D&'P

пк

iКlП

УJЩJа:Ї1НИ, Дрозденко В. І., .

Номя •• В. Г., Скаба А. д., Титаренко О. А.

18 березня 1966 !року ві~УJlОСЯ заіСі'дo3JllНЯ РооізіЙ'н(}Ї' К'оміосії

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО РАЯОННОГО ЖОМІТЕТ)' КП )'КРА'НИ ТА РАЯОННО' РАДИ

Іі ОМУ,Irісfl1ИЧ'НlОЇ партИ Ук;раіни.

ДЕП)'ТАТІВ ТР)'ДЯЩИХ КИ,ВСЬКО, ОБЛАСТІ

Реwitзійна ~IWЮі,я обра;лагмовою ·roш.ісИ .1'. Сінченка. Г. З. __ '~"#'###CC~_#'_4

'#'#~C~~_#_.C'-

УКАЗ ПРЕЗИДП ВЕРХОВНОІ РАдИ СРСР

аЛRІНЧИВ POBOT~

ХХІІІ а'lад ип ~RРАlни Чотарн .д.н,ї

В IІ(ИElllі, в .ЖОВ11Невому Іпалаці

культу,ри,

трИ'в~ла

робота чергового ХХ:ИІ ІЗ'ЇІЗДУ Комуністичної .пар'ТОі'ї YIКP.a'ЇH~, З'ІЗД

піДСУ:Міував 'веmilК'У роботу, Яlку .провела Поар1'ій;на ОРГ'і.н·~защя .рес­ n v,блrки .ІІа \fобіVIі!Ззції тру ДЇtВlНккЇIВ .міста й села 'на УОГl1шне пере·

Т~ОlреННБІ в життя 'плаків семи;>їчки,рі'LUelНЬ жовтневого і ~~СТ'У.л­

них ПлеНУ\fів ЦК КПРС, ~зага.льн·ив ДOClВЩ ,гоопода,рського '1_ куль­ Typ.HOIГO БУД:ВНИ1цтва іна У.кр.аlї'ні, ,иЗІКРесл"в шляхи пере\fОЖНОІ ходн

)кра.їнського ,народу в НОВОМУ lп'Я'Тиpmі. . З'ЇВlд проходив У зн~'менні дні, коJtи всі раДоЯнські людн _ДPY'~: ною,

монолітно

згуртованою

сім'~ю tготуютыся

до

видаТ,НОI

'подн

ро ЖИТDі. партії ,j народу ХХНІ з'їЗJfУ кпрс. В аllмосфері діло­ вито'сті, іЩ~ЮГЛИ1lЮCті і IЛРИНЦIІ,ювості, критики й СЗlМОКРИТИJКИ обго· ворювалн де.1ерати звіт ЦенгралЬillОГО KO\fiTe1Iy КП Укра.ї!ни, з Я'КИ'~І ІВИСТ)'ШИВ Іперший секрет]!> ,цК ,кп ~:,Kpa'Ї'HH п. ю. Шanест, зпіт Реві'зій'ної KO:llkiї, ЯКИ'Й зрQБИ<в И голова Г. Ф. Ярем,чук, ДООО­ в:дь Головн Ради Міністрі,в УРСР ІВ. В. Щербицького П'РО цроект llнректив ХХІІІ з'ї,з,дуКlПРС .по п'ЯїиріцнOlМУ плану РOOlВИ"l'КУ ,на­ РОДІНОГО ГО~П()lдаРСl1ва СРСР на 1966-1970 РОКИ. .в прийняти,,( 'рішеннях lЗ'ївд 'заlЛ88НИВ 'ленї1ІСЬіКИЙ ЦентралЬ'ннй Ком:тет КПРС ,в TO:llY, що ,комуністи, всі т,ру,щящі Рад/янської Украї.ни від,да,дуть ОІюї сили, розум І енерniю виконанню і8eJ1ИКИХ I!Зі\рес.lе<НЬ :ноаої П'Я\ТИ.рі,Ч1{И, БУ'I1УТ,ь і \далі IBceMJpнo зміцнювати Д;Jуж6у y~pai'Hcыо'гоo "зроду з ВeJlИJКI+М рос і,іос ьким' flароюм і осіlма U;Jатні\fИ народами нашої баг.а"ОН3'ІІ!іонМhJlОЇ ,ООтьківщини. 18 березня на заКJIЮЧIЮ'МУ засіДlЗи·ні з'ї~ ,jX.'ЧtГJIJЯIнув четверте питання поряд/ку денного обрав Цент.раJtЬНИ'Й І(омітет і Реві­ зі;їнv К'О'м·ісію КОМlуніcrичної .лаlртії У!Кра'ї'ни. ЧлеНЮdИ Центрального IКомі'Тету КОМ уні сти:чиої партИ УКрвlї,НИ

одностайно 06ран'О

1127 чоловuк, \КаlщидатаіМИ в члени Централь­ У'країни 75 чоловік, До ОКJLЗ,ду Ревіз:іЙ'иої обрано 41 чоловiltа,

Ввсуа..._ каВАВАатів ПРО ЗМІНУ НОРМИ ПРЕДСТАВНИЦТВА ВІД СОЮЗНИХ АО СКЛЦУ lІентральвоl вв60рчоІ коlliсіl РЕСПУБЛІК У РАДІ НАЦІОНАЛЬНОСТЕЙ по в.60рах АО ВерховвоУ З ~Іетою ..ровшире!IJ~Я ,пред~а'В'НIЩ11Ва вJд союзни,х росп}'блік У РаДІ Нацюнальноотеи ПреЗИДІ'Я IВерохооиої Ради Союзу Рад'ЯН' Рцв СРСР

ських Соціалісти'Чн·иlХ Реоп~і'к поста'tЮ8J1ЯЄ:

юа~дидатІв

ДО B~PXOBHOI Pa~H ~Pc.p~, 31а11Верд/женorо YLК.aвOM Превидії Вер­ ХОВ'НОІ Рад'И ОРОР ВІД 9 СІRНЯ 1950 .року, та'к: , о«ІВи~рчі OIКPj1rH ло ви,бора'х до Ра~и НаціQнаЛ.Ь!іiQстеЙ УМО­

lВи60р'а'х

ДО

уооіхи,

викона,нlНЯ

сщіаліcrи,Ч:ІІILX

13ОІбов"ЯІ3ань,

,ваятих

на

ч['сть ХХІІІ з'їзду КПРС lі ХХиr З'Їl3ду ,I{jП Y-краIЇН,И. Численні л,ривітаlНН1Я з'їздові 'наді,l\шли від воїнів Ра,доЯНСЬКОЇ. ;'І.Рlії і Флоту, ста:рах 6ільшови,кrв, )ЩlЮНlflКів IВеликої ЖОІІ'Т,невої шuJ.алістичноїреволюції і громадяdCЬiКОЇ 'ВШНИ, героїчних захисни­ hi,B міста-н,роя Києва, ВИ'ЗІІІолитеJJis укрвї'нlcыоїї зем.лі ,від фашист­ ськнх заlГ!tрБН'IІІКіІв у роки Ве.лIl'К'OЇ в.wJUН'Я,НОЇ віЙ,ни. Р06іТНИ1 КИ, ко"lІгоаНfИ1КИ, ЬнтелiJrеlllll.iг, м·авні ;радя.нські ІВОЇНИ, I,Jша су.часна \МОЛОДЬ ЛЗJЖО ,вітають делегат:ів ХХ"ІІ з'ї~у Ком­ пзр'Тіі УКРЗІЇІНИ і запesня,ют,ь, що не IПOllJКQiДУЮТЬ своїх с·ил В і,м',я ('.1аIВИ і MOryтHOC'l1i рідlЮЇ ВінІІі31\И.

Московської

~:И\f товариша'М, Яlкі

на,д,іслали CВ<Joї .nривітЗ',нш.

lВeJlИlКИ,М Iпіl!l.несеНIfIЯМ, ,під БУріХАlНlі, Д()Jl'ГО не стихаючі ОІВ3іЦ.іі делегати ХХІИ з'їзду КомytНicrичної nвpTi.i УКр.3'Шtи ПРИЙfllЯJlИ ві­

3

.ал,ьноro листа ЦеlfтралЬillОМУ Комітету Комуністичної 'партії Ра­ дян~ькоro Союзу, який зачиl'ЗІВ сеооретар ЦК КП Ук.раIЇНИ А, д. Окаоо.

Го.ловуючкЙ 'на заоі.да'нні П. ю. Шелест оrо.лошує ХХ:НІ з"їзд КО:.lуністично,ї 'партії УlКраїии SlllФIІТ8f. Jl залі f1),*mrr", 6У'Р'JtЛIІВ·і "П.1еаки, ДeJIег~ти lІ1'іJIIВ~JoCR з ...... і. _.XНCmНO .-ie.IiC<:JU; n.aprrii!ШЙ гі,мн «Інrepн'аЩOillа.l».

.

3 1Ю!ІОЮ СИЛОЮ оmмахує овація ва честь IІ(ОіМуи,kт.lNIоі па~тіі Радянс.ЬКОГО Союзу, її лені'нськQlГО Цен11J)З>1lЬ!Н0ІГО КОІмітету. ХХ НІ .з'їзд КОМJlартН УlКІра.їни lІ1ере11ВО!Ж,І!СЯ на NОІГУТНЮ, Xlвн­ люючу де\fонстрщію ,нелорушної ЄД;НОСТоі і згу,ртов.а'Ності I(oM,yнk­

тичної ,партИ Укр,аї'ни, всіх ТРУ:Д'ЯЩНХ pean~лжи, і-х ГOWIИІОСl1і віДІДати всі ,свО'1 СИ:ІІИ боротьбі за побудову саітлOlГО мaJiбутнього JiЮДСllва

-

КО\fУН'ЇЗму.

~'вечері 18 березня у Жов'ТневоМіУ Іпалau.і КУЛЬТУ,ри вilIJб}UlCЯ урочистий ,КОНlЦерт, IIllжсвячений ХХIiIІ з'їздові Кому.нicrи'lНОЇ .па,р­ тії ~',Kpa їни. У 'концерті oSзял·и )'ч.асть ,ма,йстри МИСТЕЩ1lВ та колек­ ТИ'ви ХУД~ЖНЬО,Ї са:\юдіЯJLЬНОСl1і РаlllЯlНСЬіКОЇ Уи;раїни. (РАТАУ).

..,.,.".-УКАЗ ПРЕЗИДIl,ВЕРХОВНОІ РАдИ УРСР

ПРО .пРИЗНАЧЕННЯ ТО8. СОБОЛЯ М. ,О. ПЕРШИМ ЗАСТУПНИКОМ ГОЛОВИ РАДИ МІНІ,СТРІВ )'КРАІНСЬКОІ РСР Презид,ія BepXO'~HOЇ Ради YlКp'aї'llCbKoi рср ПОСТ8IНiOВJIЯЄ: При.зн.ачити тов. СобоЛЯ Микол,у О.леюсЗiН.ll:РОВ\ІІЧ,а ·П~ШНМ' за­ СТУПНl!КО\l ГQЛОВН ,РаіДИ ,міністрів УlКІраIЇ'НСblКОЇ рср.

Голова Президії ВерХОВНОї Рац :)'KpaїflcbКoi Р'СР ІД.

КОРОТЧЕНКО.

Секретар Президі'{ ВеРХО8НОЇ Ради Ук.раіиської РСР А. ЗЛЕНКО. м, Київ, 18 березня 1966 РОКУ.

'му ВІЗіяли 'У'Част.Ь .ке.рі'ВНIІІКИ цен:,т­ KOoМJЇTeтiB

3. Чей Указ і IЛlpОПОЗlІІЦію 'про ВlідіlЮВІі~lІ;у зміну статті 35 КАН., (ОClllOSНОСО закону)

XOIВHOIЇ Ради СРСР.

ОРСР внести .на з,а'твєрд:ження Вер­

Л'рофапіл.ок 1<ІОмітетів

СТOoJIиці,

НИ'КИ

'ПРО

~'КАЗ ,пРЕЗИдІІ ВЕРХОВНОІ РАДИ СРСР

ДО ВЕрховноІ РАДИ СРСР

ся

в день ВИООрІЇ'В Ідо

Верхов­

рвнку до 10 години вечо,ра за місцевим часом.

Уй<а,зом

ГОJЮсїl!

за­

Голова Президlї Верховної Ради СРСР М. ПlДГОРНИИ.

Виа<ласти Сїатті 74 і 84 «Полооке!IJНЯ Л.ро ~н'бори до ВерховНої Ради СРОР», за-

2.

11Верщженого

подачу

,юін'Ченою, і комісія лоч'ина€ 'вщкриаати ,виборчі окри.ньки».

·ної Ради СРОР .&~д 6 години

Верховної Ради ОРСР BL.'! 9 ~ічН1Я 1950 року, та.к: «Стаття 74. Подача гол.осів

стаиу

в

м, 'Бровари

лених

nyll!КТaJ{

КО'М РаlДИ

БРOl8арсЬІКОЇ депуТ!аlГLв

та

МИ·CJЮВИJ{ 'nlїiдJЛРИЄ'vlСТВ, У,С'тано·в, садlllб р.ад'госпL8 і п:тахофабрик, колод/язі, провести 'насаджен­

,району

насе­

ня

в IIJКO н-

дерев

.ло

,вулн-цях,

Г,Jшши,на,.

засіоДЗн:нlі

У

В,

зацій по ДЗoJlьшому ,рО!ЗІВИ'1lКУ со­ ціалістlІІЧНОГО змаlга:НlНЯ 'Н,а честь

з'ї.зду

КіПРС

до

скверах,

lВіц

робі11Н'н.юі.в, j,нженернО-тех­

нічних

працrвннlКІ'JВ

заводу рy;trний

(м. Свердловськ) tЛід· вальцюв,альнн.ка 'першого

03еollенet!JlЯ

pOlКO залучити грО'\fаДСЬ1Кість, В улич'Н і комітети, КО\lСОМО'ЛЬ­

СЬКи·х

СЬ1Кі та ліонеРСЬІКі органї!зздії. Роуор'нути ЗМ'ilган,ня за кра·

.lmyтaTЇiв

ТРУДЯ·

щих ІВ період місяч:ника зо6о~ в 'I!l'3lЗНО ПРIІІВес1'И 'в належний ст3;ІІ 'вулнці, ,площі, [}POЇ!~H та тротуари, фаса,ди житлових бytДи:иків, оroрожівсіх садиб, території домовол.ОДііиь, про-

ще

'В'ИКОіНа'ння

робіт

по

бла­

ГОУСТ.рою.

,1(0НifpGЛЬ 31а ВИl!{онаННЯIМ цьо'го 'рішеиня покладено ,на органи Мlїліції та са'нітаlРНУ CJIY~y району,

... .. '

кий»

В'нd~

,при

плані

мінеральні

геКТЗlрLв,

1000

добрива

.ра~госп

гeKTapiUв

на

1038

«ГоroліIJloCЬКИЙ»

гектарів

ЖИ'l'а

і

9,5

ТИ­

,пшениці.

Проте окрем,і ,rooподарства в:тра· чають наЙ>IЩJащі строки ДЛЯ :прове­ дения

цi€JЇ

роботи,

«!ПЛ(ЮК;ВСЬКНЙ»

190

Так,

!р'а.дгоап

nі,джи,вlІІВ

Лlllше

reк:rapiB ЇІ3 заlп.nанованих

470.

гектарів.

,Радrocnи

«ТреБYlхівсь­

«3 аво РІЩЬКІІІЙ»,

ська

лта~офа'брикоа та

Се\lIllЛО'ЛКrв­ інші ІВ нес·

3аВIдJЗННІЯ зар,а'з Iпо,,1ЯІІ'ає му, щоб у наЇfближчі .дні чити

піДЖlІІвлення

ОЗИlМИНИ.

в то­ закін­

цеху

цьо,го

Нli~­

ПИСЬМенник,

ГOJ),OI8.a

IIIра l вління

OлdJUКИ писыен.ннкїІв рр>фGP, сек­

рета,р 41равлj.II'RЯ Сл;іJDКИ ПИСlJмен­ НИІК!Uв СРСР л. С. Соболєв,

. ВiJдкOJШ"ООЛ'У «.І(омсоМ!Ол» Мур­ габського району ТУІЖменської РСР стаpanlllЙ ч,а6ан. сільгооп­ аipТlілі· ш. Мертенов. Шд нок -

КОМ'ітету радянських жі­ ЛЬOТlЧIІІК-космо:на,вт 'ОРСР,

'голови В.

Комітету В,

ра·

Н:,колаева­

(ТАРС),

--*--

мі посіви. 'в lІІіЛО:llУ госпо,даРС11Ва раl10НУ підживилибільше

с.лУйКООвці,в

Від СпіЛіКН пис.ыенниJк:'вB СРСР

-

ЛИ соки .землі майже .поід мі оои­

ся~і

І

метаЛУР'гій:ного

г. Лушнн.

дlsmСЬІКИ'Х жінок Терешко,ва.

IrepeB !ІКОН ЗІВ за'l!(Да НІ! я ,н а 400 .гек­ Відстають і !раДГОСі1И f<КраСИJlJЇІв­ таР:8 'дВlB добрива на .105()() ськи,й» та імені Щор~а. КWЙ:-» ,

rtриємства. В.

3ЗСТ)ПІник

Внесені соkи зеМЛІ Цj.є,ї весни земля я·к ніколи на­ П<Jo€JН.a вологою. Створиди~я аай­ Кlращі oyt\fOl8H ДМІ піД'живлення 03КМIЩН. Б,і..лЬШЇсть радгослі'в по мермО'·таJЮМУ ,гpy;нrry .ліД'ЖIІІВИЛИ посrвИ. Так, ра.дгооп «Бобриць­

Ради

,Від ученнх і спів:робіТНlІІкіlВ Академії на,У'К срср - Івіце-.лре­ зндент Академn'ї :Н1З)'іК срср акадeMЇJK Б. П, Коистантн.нов. .

С11(,И 8 PJAоиі.

'Рад

насту;лних

BitD; МОСКовського місько,го ко­ мітету КомунІстичної л.арті,ї Р'а­ ДЯОНСЬ1<О1ГО Со.юзу перший ,сек­ ретар МоскQВСЬilЮГО міськогО' ІКО­ мітету КПРС М. Г. Єгоричев.

.1JостопрокатнОіГО

д~ VЧJаСl'lі в Місячнику ши­

J8\ікоIfКOМИ міської та сіль­

і

'Верховної

·п р ИЄіМств,

очи­

Іна

Гриши'н 'ПОд'Яlку-

888 пр.иоуТddм за ВllЯl!,.ileJre йому

ухвалlllВ провести з 20 березня Ц. р.місЯЧIIJП( благоустрою,

j:аиітарної

Іви­

.zrpaIЇip'я. Дал. він сп,н~.на ааlВда'llНя.х профолілков'IІ'Х орГані­

вep,x-'Iceтcыого

та

по

IСвоем'у IВИСТУII1lї

В.

посадити ,кущі, ювіти 'в газо­ нах, 'КJ1)j1м'ба,х та са'дибах гр.о­ маlД.Я:Н і 'на терито,рН під­

районної ТР'У1дI!llЩИХ

комісП

ЦК КП Уікраїни о. п. Ляшко..

І САНІТАРНО' ОЧИСТКИ В РАЙОНІ сз'НіТlар'ного

Вlllборчої

БOlр.ах до 8ерхО'зної РаlДИ С:РСР IВнсун.уто 'ГОлову ВЦ~ПС В. В.

IВі,д ylкpa'їHcыкloї Ко.му.ніС"Гичної орга'нізздії дlРУ'ГН,й секретар

ПРО ПРОВЕДЕННЯ МІСЯЧ"ИКА БnАГОУСТРОЮ, 03ЕnЕНЕННЯ

:31р·азюового

тр,аJlЬ'НОІ

ДО скл.аду ЦеlfJ1рмьно'Ї IВlІ'бор·

а=============================

'чеlllll'Я

профспіл­

чої KQМЇCi,Ї ІПО вн,бор,ах до' Вер­ ХО'В'ІІІОЇ Ра,ди СРСР висунуті: '

у виконкомі ра1lВННОЇ Ради депутатів трудящих

'метою да.1Ь'шогопwtіпшення блЗlГОУСТРОЮ і за6mпе·

.все­

кової Ot~гa'HЇJ3aцioї до окладу 'Цен­

ХХІІІ

МосК!ва, Кре.мль, 19 березня 1966 ,р.

3

.пwrанн\я

сійних олілок до ·cКJIaдy Цен:т­ рал1>НО.ї вибор'чої .комісії .ло ,ви­ ООр.ах до Верховної Ра,ди СРСР.

виоо'рlв СРСР.

Секретар Президії ВерХОВlЮї Ра,ци СРСР М. ГЕОРГАДЗЕ.

Президjoj

рО3ГЛЯ:НУJLа

висунення .mРЕЩстаlВника

'Від .імені стсличної

часом».

оголошує

п,ід-

СОЮl3ROЇ центральної 'ра,ди .профе·

ПРО ЧАС ГОЛОСУВАННЯ В ДЕНЬ ВИБОРІВ

І, IВстаоовити, що пода,ча roлосUв В~NИ щювадить­

ряду

в'і'д.повіда.1ьні

'ПIj)e'C'И.

ПрезИдія

поста­

і

фа'брично-

праців,ники цеlfJ1рал.ьних ор,га.н6за­ цій, аlЛарату 'ВЦРПС, предс:тав·

Сех;ретар Пірезидії Верховної Ради СРСР М. ГЕОРГАДЗЕ. Мосюва, КреМ.1Ь, 19 березня 1966 р.

Реопублік

Москви

області,

за,воIдСЬ1КНХ

I1pИЄ>МC1lВ

,Голова Президії ВepXUВHOЇ Р,ади СРСР М. ПЩГОРННИ.

З'ї'зд висловлює сердечну ПОДЯКУ I~М'УНістИ'чним партія:м союз­ них реопуоб.'D:Й<, обкомам,мkЬКlКОМIf1iМ, paJ!<кoм,a:м па'ртіі. партійним, р~д'я'н.сЬ!ЮL:\f, профоліЛКовим і комс()lмoJIыclкItмM орга!Н,iJЗа,ція,м, колек­ тивам піIДЩРИElМС11В, установ, бу1Д:>В, тр,ааюlЮрту, колгоспі.в ї .paJtгoc­ пі'в, учбових 'з31КJ1,aдJЇ'B, 'вої'н,ам, Р,адянської Армії lі Флоту 110 ОКІре­

Відбудось ,р.озширене засіда!IJНЯ

СТИТУЦll

«Стаття 84. У день виборів, о 10 годині вечора ГоOJJова ділЬіНИlЧНОЇ внбо'рчої KOМlCl'l

1 pyд~i

срс.р,

по

ральннх .комітетів і palД п рофеп і­ ЛОIК, ТОJlОВИ мkьких і 06л,асних

НОВЛЯЄ:

VKp;3Il-

Ради

нал.ьностеи обн.раеться один ~елутат».

ном,Н'ЇІй о~ласті і QДИН ;ВIllООРЧИЙ aкpYJГ ,в IКОЖ'НОМу н.адіl(),наЛI>НОМУ округу. B~д кожного вНІбор'чого ОКРУІГУ по lВиборах до Pa\lUi HalЦio­

ХХІ'" ;з'їзду -КЛ УlКр,аї'ни н.а:діЙ!ШJlН ОРИ'вLтаJfНЯ ві'д Централ.Ь!НИJ{ К о,м-ітеті.в бр,а'!1ніх ,коипаір11Ї1Й сокnних респ,уБЛЖ, БЗІГатьох лаР"l'іlЙ­ них, радянських, црофсПЇJJ.ковнх і ·КОМСОМDЛЬІС·ЬКИ'Х оргаНlїl3ацій, одержано та\Кож ІВМИКУ 'кілыоітьь роаіПоротіlВ, привіт.а,нь і листів, ІВ Я кнх мета.~ур'ГИ, ОГ;РIfIи:ки, Ім а,ш ИII06удВ1І'ИКН , енергетики, бу!дівеЛIr !lИКИ, траНOllОР'ТНИКН, прanівники ,хЖмі~ної, нафтО'Вої, газОІВОЇ, лег­ ксї та харчової IПРОМИСЛОВОІСТі, IКОЛroOr1'Ни.ки, ,робітнНІКИ радJГOOlJIilВ, lІ~едст.аIВНИКИ .нашої CoJIа'в'ної інтелlгенціj повідОМЛЯЮТЬ про свої

Далі з повіi.'l,ОМЛ€:ННЯ'М від Секр.етаріlату ХХНІ З"ЇЗдJУ 'к,п

Верхо,в.ної

fI1РезИJдjїої ВсесоlOЗ'НОЇ центр ал Ь!но,і ради професійних спілок, В HЬQ­

НОРМОЮ:

ціаліСТИIЧНИХ

КП

складу

32 ОКрj1ГИ ,в кожні,й СОlOOiній реол'~б.лІіді 11 о,ЮРУГЇ1В в кожній аВ11Оном'нійреоПj1бліuі, 5 ок.ругіlВ в коЖній ЗІВ'ТО:

,рюютыclя за

:'11 lВисrупив тов, М. К. IКИРlll'lен,ко. IВін повідомляє, що на адресу

K()I~lliTeTY

поча.'10СЯ 'ДО

Центр.алЬ'ної IВнборчої 'коміоії

2. 'Виклас!н частину другу CTallTi ,25 «ІПоложенlІіЯ про виборн

~щборця!"Ш nров.адитblCЯ в день вlІ!б()'рїІВ Вlід 6 ,годи'ни pa'!lJKY до 10 ,ГОДlllllи .вечора за міоцевнм

ІlOlГО

в IК!раїні

висува,юtя

Нра,ховуючи І106а.жа.н1liЯ ви­ боРlЦі,в і г,ромаДСЬКItХ ОРО['ІЗ:ні­ зацій, ПрезИJI:tя ВерхОВ'ної РадИ Союзу Ра,дS1НСЬКИХ Со­

і\о"іісН КП ~'кр.аїни

19 березня

І. ,Встановитн, що до РЗ\дН НаціонаЛЬНОС'тей .від кожlЮЇ СОЮ3НОЇ реопубл'іки обараєтьоя по ЗQ д,6І1утати.

Розмова О. М. Косигіна з П. Ярошевичем

19 Iбере3Н1Я Голова Радн МiJHi­ стрі,в ОРСіР О. М. І(осигі,н 'ПРИЙ­ ftЯІВ У І(рем.лі зас:гу;лника ГоJllOlВИ Ради 'МініС11р'ів ПНР П. Я;роше­ ви'ча і .ма'В з НИJ!d UJ:ружню proMO~ ву, під час lЯlКої було

Пр.одов.же·

но· ООгOlВQРенкя IЛИТlaНЬ р'а,Щ.І'ІІСЬКО~

'поJ1ыclко!1о бітнИЦ1lВ8.

екон[)мtЧJноrо

ооіIВРО­

(ТАРС).


ЗРОБИМО НАШІ МІСТО І СЕЛА БЛАГОУСТРОЄНИМИ про П ИТАННЯ "'ш"..n... кап'

бл·а.го устр'Їй , 'ми сїiJlьсыихx PtIl,Д розгл"нули Іх _. Х

' .. ,-та ле' ьн І' Ty\pHO-ll1о6уroвe БУ'ДЇоВЯИ:ЦТВО '""ПЩ~_,

а<уль-

на

СВОІ,Х зас!Д~н.нях.

ороші

за-

На ж.a.nь, не ОСЮДИ ТЗІК. В '~!k-1110Л~I'

ті

ще 6агатозас.мrчених '/ЗУ\lШЦь,

а ходи HaIM,~HO здіЙс.нити в UbQMIY ПО я,ких нерідко, .в.аж·ко 'навіть В цьo~ місті ·і селах району нещощaJlllO кanРЯlМІКУ .міСЬіЮВИКО1illЮМУ по ·М/іс- проїха-ти. Перш за ,в-се це СТО-'І 6aгa'ТQ.

06roво.n ювалось

на,

t'

З8С' ","нж ТУ 'Вравар - - '

восьмої сесИ -Броварської раlЙОНної Ради деrryrаТ~Т"УДЯIЩИХ. З

,.

ДОООВtД:ДЮ .вж:тynи'll

За

И'.

сy>€ться

lКер'і'ВlНИ.к.і'в

рахунок 'б/QД'Жетних к.ошmв . '. . . 'cтalflДaJ)1'8OГO

_. 7

,

_ нео- к.р'ас"'-" ,.~ і ~" ... vu-н,я'ми v'-IIIt",.. eiJloQ.'ldI ..ах- 4111WВa~

з.а.8о.ду

'кому.налыогоo

в 'місті ЦbOlГO року бу~е І/юбудо- дa~HaHH"» ,l'\иректором Т. ЛІО- заlЙімаються

неЗЗJДОl!'ільно,.

ЗlІСТymtНК ва:но НОВ'У дорогу з твердим ПОК- .бар. ВсІ :ВУJIІЩ,., щО при..І1я.rають I!iПОріЯд;ку.в.аНIІІЯ

ГG.l0:ВИ 'ра'йвиконкому Т.ТО8СteJI- РИ1'11Я'мпо .вулltці ЖОВ1'Невій 5 до заІВОДУ. не бл8oY'Q~l. за- T1IIiif 'ifПI1IП2ТЯ

ко С. І.

"""с'"я, ,На ша ......

. BrH,

ска:зав • зна,меню•.ЩIt',

дить OfI

~ИJ:!ltч IКBцpaTНlu метрів

црохо-. кО'ли ІІЮ'

ILL>-y .~. В. f:to8f8'у-- 8 _воеЬillt 111_., Ц8!l8& _нзт 181_vчнів. В С.......~ '_ ~ ......- . 1 '-7

"'2

0-..

f>я.дкУ-

.вулиць

'11 .....х

..... - -... --. буди.нкк, . готель і

Про їдальня, ДИТСЗЩО'К,

ШКOJlа і' до-

також бf:о~а БуднlІІКУ. ,KytJlb1lYJНL І 'так

.~

'В JЮi}ICIJому ceJIЇ. 3З'8Д8df-

за- смічен-і. на кр-.є ~вИ8 . . П~, ~Sзл~1111а: К1'нч~но .бу·"",·~u .Дороги 110 прилеглих.:л~х ' ,. ...~. ИlЦТВО :J8OAY ',МерІ -11 а. ' аю·' 8"iJlШ.' П~nа.н,·.на. На'м,'",,,€тьоя J ~~1JY IIfз,Р.... - _~ ~o" , -І' ан n.. ХОJЮДИЛЬН. 88tli

.

,j

flоJtяг.8€ в тau:y, щоб це 6уlІІ1Ао '.... ов--,лос

- , fЮ ь І! уста.но.в-. без

_І. ~и

'*"' .

.раlдiянські JlЮДИ з .велllКlfМ п~д- знаlЧ'Н'О пOlilЮшИ'Ти 'ВОДOll1оста,ч.а1lJ несеНJIIJЯlМ XXII ИJI .наtелeil!НJO _та, .розш ...."..nи-ти . "/'О'Тують,ся ДО ' . 11 і

.........., на _ ,Jб. . _:мок, "-'Ь-

No '2 l(еpf&1IiID5и ЦІЦ _ ... ~. рушень арХI- г' '~IV.'HQlC . ' Ш ... _;а ~и,х' робіт. ТТ. OfI'VV , ирокQВ постrи- JJ:Y. роваДИ-ТИ\.\lетЬСІЯ ~аIКОЖ і ьндиз'їз.щу 'КJПРС. с тку водоп,роводу. А меШКЗlllЦі но зай:мlЗоЮТЬСЯ .6.~aГOYCТPOOM заІВ нрвому 1І'JМ'f/рїчио'МумaJti '9ЇДУ8.1Ьне будїlВНИЩl'ВО ЖИТ.101ВИХ ,допав.ilд.aч 1І'000ори'ТЬ, що. тр'",,,,"'я- вулиць Qc·кпова, Мj,Ч'Уро~ноа, Кіро- оо'щ:ыихx терИ'Торій, а 'На при.lег- lfере'""ЗlЧено З"'~"~нити 6".И!К',· за- 6yrrU'U'K'B В МIfНУЛО~У рощ...ІХ ва, ГогЬ,ля, І(алініна, l(иї!всыоїї J.W """"''" .... , ....~. I1 . щі нашого раЙOlі\У, готуючи lІ'ід.І1их вул ищя х ПОРЯІдіКУ 'не на'во- ХОІДИ ІПО побутовому БУдівнИ4І.11ВУ. було CIlору~жено 536. Необх,ідно ну зустptIЧЗ'їl3да."" паР1'іїі,У~fi;іm- та tнUJИ:Х одерж.ать природний ДоЯТЬ. IГtротя.roм багатьох poк~ В районі зараз .Щ)ІЩIQЄ 58 naбу-- тlJLыии добllJВатися, щО6забудоно. СП1ра6ИЛЖ:Ь З ви,рО!бнНЧ1ІІМм ntз. tВcJo01'lo 6wr.e П'!){)Ікладено га- ведуть ро.змову (про ремо.нт ідо- тових ма,ЙСТерень. В селах райо- ва сіл теж пров.а'ди.l,а.ся за пл а­

"*l\III.

fi,llаНtaМи перших ДВОХ мі.ояці'llИО- зpnРОІЩДУ В lJ,ЬO!>f.y році п'ять кі- рОіГИ по 'вулиціїlмені Жда'нова ну ·ві.щкрито ІЗ- • ~IЦ 1І0Ї 'п'"тиniowи. п.РОМJr\1ЮSі під- .ІОмет,рРв. .наЧtальни:к ,МО'С·roпої.зда 814 т. Му- П""НlКтів В бер......,· б.". _ .. А щоб ,ящue M'iIqo, перетвОРИJl()-

.... -

fiРИ€JМCТlВ8 ЛJXI'I'PJМУ .llВОХ 'Мauв СЯ .в квітучий сад,

. "

ко'~бін,а-том

'11

811/КО.нали нtЗ 101,4 п""""ента, Ус:-ко.муналЮlИХ иі· ........!llWстlВ і силані,тнО' IІІI11КОН.уIOТЬ П.РnlЩlЗ ...... .. ·bд~вlc.ы/(ji JМИ Mewк8IН'ЦiB o'Y"t' за'f!jJf,анова'но 'ви-

І

соціалістнчні зобов.'ява./IRII po6ir- СЗiдJl'ТИ 10 тисяч дерев і кущіlВ

ни:ки ,Ірадroопів і пт&х""'абn.ик. НІЗ.ба'f'\Зтораніще CТnпll'\1......,. ,.-', завер-

!Кращих ~opTiB

oВtaHO

рекОНСТ~УКоЦію

'п.ров.ести

порі,д.

центи, по Вltро.бнищ'Гву мwю"а

и

рапонноl

Р

а·и ро

lІепутатlв тр" .ІІШИХ

іс-

дію 'ф~ри~

у"",,'

1It_

~H'"

'дaw1!'ІТи ВЗ!tЛИ 8'К-ТИ'ВН," '\'Часть

механізованого в обговоренні

допові'ді. - ГО,ІОва І'і""""л,·'....ь......-l r,; 0.Р ~.lio'CЬK , ади Т'• Тимко І М си з . • • ~a а'в, що питан-

IpeMOIfTY і пош. иt.У. В3V'l.' - ,а MkTI Б,ровари. В цьому pouf спо"'уд,. Ж'уіВатиметься побутовий . Iffоавільйо:нна 15 ,''''"'''очих місщь .в селі І"""

' • .,

........ ........

lі'Я про бла,гоустріlЙ

села, капі-

тал~'не ". . KY'L'T ." '." .'u урно-по"уто'ве Велика димерка, ав .нзс'М'пному ДІ'І!іНИlЦllВО Обг • ,. . оворювадос.ь

році ТalКИЙ ПЗJВільйон 6 ц де :Юур меБЛЬОВО-І J ди екто,р довЗІІІИЙ в селі Се~·ипол~ах. Дофа"""и,ки т. Немцов. ~I' пО'віща:ч В ід3lНtЗtчa€, що в .селах ІВ nlpoercr,. Д иректИоВ·ХХІІІ '. з'IЗ-району по.БУТ()IJjе 06с.,у:гOtВ\1ва·НіНЯ ду 'І(ПРС по IП'ЯТи,р,"'НОМу 'nл.а,'НУ J ромщєв

на.лаГОдіжено

незаДOlВі.l1ЬНО.

.буна

lVII"'шunеному зас' а . . •..,.,.' : 'д 'ННІ СІ.1ЬВИКО.!ІK~"y" "ч _ .• um "J' а... ,Ю диреюЦJiИ р,ад,гос.nу " фабр'-и актИІВ Н . пп,.' у села. а цьому 'ВIІІКORКОМl' б"'О . . ", 'ВИР"'шено IП-рО' 'В~ти м'с б

I'~

будуть вж:а'щжен,і~іти. :Ддя культур.НОІГО відпочИtнку заіпланоАктИdl'НУ у,Чtаcrь в ЗЗJготїlВлі ва.,но IP~O'urrn, "" --'11' у.КlЦ'·Ю п,'оне""'ькoro ,.сіЛЬСЬКQroCI10дарських ПРОд'У'КТіїВ IfIoаptКу і озера. І(омсомольці 1 учберуть сіл1lCЬк.і Ра·ди. Сем,и"l'ОЛIК~В- ні ш"ід та громадськість 'міста ська сіtлbcыкa Рада, :н,anрихла'Д,.ще ЦРИ!ll€lдУТЬВ належний ПОРЯідок 10 берєзmr ,ви'кон,ала f<iваnm",л'ЬНИіЙ " ""'вс,і бр.атські. могили, па~I"ЯТНИlКИ, ЛoJlан з аІ<ynbвл і м'яса .на 115 :про- 6lQC'ТИ. . центі.в, 'молока - 'на 100 lП,роіВ благоустрої aKTIIJВ'HY участь lleHTi'll, кець на 214,9 "'роцен- ПOlllинні ,ВІЗЯТИ ПР()МИІСлові під-

... " 'РOlЗlВитку на.ро.Д'ного rocпо!дарства СРСР на 1966-1970 роки BКtaоб'" 3У'€Тьоя.на не Х'l)IІН1СТЬ пщвищен'ня ЯlКості ,п.ла:Н'У'ваIDНЯ і за6уДО.ВИ міст і селищ. ПередбаЧta€-ТЬся зноач.но пї.д'ВИщ;lТИ КУ.1ЬТ"""'ИЙ '..... p'ilВeH'Ь Clіл і населених пунктiu!, поліпшити їх зовнішній ВИГЛЯlд,

тянців Дocrpоково в.и.конати 'взяті соціоалjcrицні зо6оВ'lІ1За.нНІЯ на честь з'Ї'Здіів широко' 'підхопили всі сіЛЬСЬІКі Ради.

но в ce.тrax 250 .~ілометріг ['рунСl,,'ЮЇ IптаХQlфабрИlКИ т. Федорен­ тових ШJ~яхів, 28 містк,в, на вуко М. К. - Пи-та,ння благо­ лицях, :nлошах і в а<ве,рахбуде устрою' :ми з,а в Ж!ди три~а€JМО ~ 'l!исаlджено 43.100 декоратиВіНИХ і центрі у,ваги, заасфаЛЬТj1ва.ll1 фр.)1КТОІІоІІ'Х дерев. І(няж ицька , .в ;місті БІРО11Іари ста,не до JLЗІДУ частин,у вулищь, свої~и сил,а,ми

на 84 'проценти.

-

1I

ро" ро

ЗаплЗJНО-

шено шан перuюго ·кв.з·рт.алу fЮ" нуючих lКІВіт,никїв і гаlзо'нів. Іх 6иро6нИlЦт.ву .яец.. Ст8ІНОМ 'на 10 к'ілыкlстьb I:fначно збільшиться. На ~резНIЯ ман по виробництву IпеN>в""'н.іJЙ Іб,'льшостї 'В'улиць бім'яса був 'ВоИ-КQlНЗІНИЙ на 83 пn.n,.- """ ,.- ля с.адИіб і приватних буДlІ'нкі'В

;і сес

,,,,,,,,І

'.

та. 'Заклик сеМItfIOЛКі.вцШ і :кали- 'I1ІрИ€lМlCт'ва і ,державні

ар'хі-тектурне П.l1анув.а'н:ня. За 'даними ви:кOtIfКО'~Їtв оільських Ра.д

уста:нови. в цьому році буде ilідремонтова-

Хороший ПРI~К.1ад В цьo~1Y ,nодаютьна'мк.ер'~в.нИlК.и 'механ'ічни,х майсте,рень .(:нача.льник т. Пузирев). В МИІНУЛОМУ РОfJ!іза їх rнtiНаша, партbt, говорить допо.ві- ці.аТIІ!ВІОюообудава'но, 2,2 'KioJlOMe7-

да,ч, ЗЗ'ВЖlдИ .ноаДЗJВзлаважливо- роа аофа'lьто.ва,Н()ІЇ ·дороги. ,Ба'гато Тlре6у.хіIВСЬІ<іЗ,

ГаГ{).І1'і'ВСька,

ІВ оправі I"ЗіПіталЮlОГО будів.ни11118а llр.еба ообезпечитиВ'веденlНЯ в дію нosи,х ЖИТ;НJIIIИХ БУ'ДИtИlКЇІВ, більше 6ущувати ky.1bTYPHO-lПо6утових об'€lК11rв. На ЖИ11.10'ВОМу маСИВІ' п РОМІВ \Іf.·Л а заlВОД ,"'орош 'J.. КOt/юї ,металу,prії споруджу€ школу за :J"ИlIJО'ВИ'М' проектом на 960 м,ї'сіць, !діВа ЖИТЛО.ВИХ будинки Ноа 80 ~вартир • гур-тожит{J'К на 2б8 чо.ловік. ,ШиноремонтнНІЙ 38іВОд ІВ цьо.\lУ році збуlд.'У€ два ЖИТ.lОВИХ буди'нlКИ 'По 80 К'варти-р 'КОЖНИІЙ і ,гуp-rо.житок на 286 чолов~к.

Баб- баlНlНО-lпраmmий

:ко.мбінат.

. 'ЯЧНИІК ІПО лагоус-трою 'Га СЗ/IIJітар,ній очистці території, заlflланоВtЗ.lНО висадити понад 3 ~ИС,Яl'iі дерев, -в селі споруд,}/\уtВаТfI'~егься ба,ня, ДИТЯЧИЙ КО,~I,бі­ .нат, ЖИТ.10ві будинки, ПРО'д~Iа:г, юуттєвий 'ма·rа:зи'н т,а І·н·ше. • - За оста'нні три роки зн,аЧНО зрОС.1икапdта,10111!КШllдення в жит­ ло.ве ·будії'ВНиu.11ВО, сказа.в у Q&O€My

ВlОСТуні директор

Пухі'в­

КрtМ" 3буДуіВ.8ЛИ аптеку. На жа.1Ь, ~ІИ

го 3/W11Чєння пит,ЗJННSJМ бла:roycт- зроб.лено в питаКIfЯ-Х б.лаroУС11РОЮ .рищЬ'Ка, Рожиівсьас8, l(а,литЯlН- цього, 'в місті Бровари' ~yдe ооу- не маємо змоги 'в ПО:ВНlі'Й~і'р'і рою 'l\IIЇCT -і, сіл, жИ'Тловому і КУЛ'Ь- :н.а за'воді торгов.ельного ма.wИіНО- СЬКІ c~ьlcыкіi 'Ради з,алла'нували ДOlllано ·хл іооз а ВОД, рестора.н, дІВа . за.дОВG.1ЬНИТИ потреби ро:бітни,ю:в typho-поБУТОВОМУ будilВ'ництву. ·бу:дуваіНН.я ,(Jl.иректор т. Ануф- поса;дИ11f парки всього на ,П.l10щі ЖИТЛОІВЇ БУДИіl!lКИ, гуртожитОІК на в культурно..,поб)"тових заlКладах, ,виконвroмрa.liОНlноі Ради делу- ріев). Ма,йже .всяЗtавод~ька тери- пон.ад.12 гектарів, ПРИ'llести в по- .100 чоловік. 60 на !ці цілі не від,пус~аються

-татів т,~щих

крemtзаходи Іпо міста і сіл Н'і 1966

розробив ко}/- то,рі'я ЖИТ.І10ВОГО благоустрою м.ЖрораЙО'ну

моаси,ву ЦЬОГО РIЯДОК IlЮЇ бра'І'сыкi МОІПІЛИ заlгнб-

заасфаJ)ьтоВtЗlна 'і

рік ВИКО!ІКо- ооеленена.

ЛИоХ '/Зої.нїІІІ.

IБагато

IНlЗомі,qено

'Зробити по

IПров.з'ДИТИlwться

також !Ка'n.і- КОШ"fИ. Hal~ 'вкр·аіЙ пo-rрібна до-

та.l1ьне l6удїІІІЮf>U,ПIO 'В ce.~,x ра- noмora в спо.ру~'жеНlні Ш}'роги йону. В ГLYX~Bцi - 8-річна шко- ПУХі~а - . Бров.ари, !Коштів на

i;e-';--8';-~m-,..:о,:ш#-lа'С'm.о..:>"оС'uоС""с~-я~""з'''-д--о--'''б--~q-m--~u~#:;-_#:,:;;;;';;;;:;~;;;j2E~~~;~:~;f, ,. '

.

п"

щен'н-я. х. IГ.ніЙ ТУТВ\llЧИIl.Цають не- заВОДІ 03a'II'Ma'?тoыc~ . :nи~аIННЯI~И сво€ч~но, часто лЗ'моаю-rься транс- 6.ТНI~ОУСТ;РОЮ. Вгн ВІД ІменІ роб'т­ К ОЛБІ(ТИВ TBa'pII'ННli«i ,& Богда- сті·н.ах .раціону. Знайшли його аж roна,х цілими днями 'n.ростоюють портери ІВ чотирироя.lI.'lІОМУ корів- НИК!fI . Пl,щпри€мcr.в.a 'вик.lикав .на НЇlllCЬІКоі fl11Зхофаб.рикlt мев- у хатин,і, !ц,е пере:в~ають 'МQЛОКО, в багнюЦі,. Опра.ва в тому, що 'ці 'I-ИіКУ. . соц,злостичне з~,агання в І[]итан·

нено V<DПОЧІІ'ІІ пt;Joший 'роікново'Ї ІВ столі обліковця. На ЛИС11Ку па- загони ,бї.л.я lКорitl!lни.кЬв ЗJбудов.а:ні 11 'ЯlТIliРЇlЧКи.!до

дНlЯ іВї,д,криття ХХІІІ п-еру заШЮ8НО, що січки со.~ом'я- баlгато POKUв ТО'МlУ н,а НИЗІ/КИХ 'заЗ'їзд'У :I(оl\eп.аl7l1ї'і УlКраї.ни lЗін П~Д- ної корО'ви одержую-rь по 4 к·іло- болочени·х місцях. І(ожної tВесни, готувоав ч'удов'ий "рудовиtЙ .пода- грами Іза JJPбy, С·ИJlОСУ 'видаютькOJIИ ,худоба ВИВОДИТЬСЯ ,в ."іТllі рУ'Н<Ж і1ОВоаРТaJI'Ь1ІІІі :,авдаН1НЯ оо їМ ;ПО 25 кілOlГраМ!ів на· ",ільму lі -табори, меJtа!Нізатори бульдозерОІМ виробництву А продажу деРЖіЗзі 15 - 'на нер.оотелену, 3 кілогра- ВИJГOР11Зють ,nні-й і пороби.n·и 'В замo.nока, 'М"яса іі ЯElЦь 'було ВІІКО- ми сіна, П~f!oкілorрама коицентра- ,гонах заглибини,' в я!ких тепер нано ще 10 'беpeз.wi, а,бо ,ноа 20 ті'в Іна голову ,і 200 ,гроа'мів на. стояrrь .ц,~i озера води,роом,ішадн,ів .ранnПе с.ТJЮК'у. На п,ри.й- 'кілогра'м надоєного матюка, дііЙ-. ної ЗГроя;3ЗЮ. ЧИ ж .можуть після мальні 1J1'}1RКТИ зд.аIНО 'ЧИМ:ЛJІО НIІ\д- ниМо ІПіВІКі.nо.гра,ма макухи і 2 цыогo тварини бути ЧWСТИlМіИ? До плаlНОВОЇ щюдукiJ.И, ,а 'Я€ЦЬВ моа-кі.l0грами сухоro 'жому та ше Д~- речі, ще "'iq>ше ·СТ8новище біля

ГЗіЗIfНИ столиці на.до~ЙdllJ10 ~I ти-

Можна 6уло б н зозв ати ще чи- нях. благоустрою завод ХО.10'ДИЛЬ-

маoJJО Api6HWX He/lOlJlaAOlК, Я'кі стО- WИКI8. ять ка перешкоді ви:конtaН'няflЗ'ЯПита:ннЯlМ дальшого IffО.'lіпшен­ ти,х l1ва.РИ-Н:НИlками соItі.ад:сrnчних НІЯ побутового обс.лУ'ГОВУВЗ!НіНIЯ зо6ов',ява,нЬ. 'Але й без цьoro зро- оІ1РИСВЯ"fIl'В свій .вИСТУif1 директор З)'lм1л.о, що шлях до перемоги 'Ул.ООу.І'К.О.\fIб;нату т. Сироватський 'НИІХ не леJ1(ИЙ. М. €. Він ЗOlКрема с.каза,в, що а lІ(ерLВНИlкам птахофа.брихи тре- зв'явку з !1ІВеденю~м в дію фаб­ ба iflодбати про те, ,щоб ці Не!долі- РИКИ меха·нізованого ремонту і ки ШВIІ'щше ~}'ІИyrrи. пoлenшит,и пошиву ВЗУТТЯ потуж'ністю зо 'ти­ працю Т!В8'РIfн.никu,. маl<lCНlМал,ьно ся'ч 'пар Ніl рі!\, в ра ЙО'Н і буде

як; :корми. О'дного телЯТНИІка, де МОЛОДНЯ<К мехаН:ізувати ~,р:У!tомkтКі процеси. 'ві!д.КРИТО до зо приЙс\lа.льних _ Не зашюуWrе BC~ компо.неНТI! брO\lUlТЬ'у lI!tCUi ПО черево... Адже ,на фермі ,Heмa€ ІІЮРМОКУХ:НЇ, ПIУНОКТЇ!І. З ДО'ПОІ~()ГОЮ сільських Та,ко.го 'успіху досягнутозав·.lЮ Я . Н.а фермі немає родиm.но:го роздоаваН'ня KOp'M~Bi при6ира'ння Р,ад иа,міча€мо ві'дкрити ІПобуто-

СЯlЧ8 штук ІПРИ пла.ні 40 ТИОЯІЧ.

ки 'саlмавідда.ніі\ IПР,aщj твари,нн,и-

раціону, бо ми .ї-хнеза'В~и :д;a€- 'f!jwмeHId, Іі НО80народжениоХ те-

ків і ,rrnа){lї'Вник,ів та .добрі'Й орга- мо, -

rorюРИТЬЗ00тех,н:Ї'к.

ві

.І1,Я',/, утр"м,ують в кор ів.Нil'Ках, у гнQю провад-итьс'я ВРУЧ41у.

нізацltїгодЮ3лі й ДОГЛЯДУ lпoroO'J'же, н' "'''отрим'''н'ня p~''''iOHY .......... ..... лів'я. Зима нинiwн:юго року була веде дО' зниження вмісту корм()-

проходах за ясла'ми, де :доя,rw-и Не сліJl. ,В'\'ІішатиQЯ першllt.\lИ )1:,.., 'Зl6eрігають сидос та інші :корми. пі.хами, а ноступати, боротнся,

ТЯiЖlКою,

Перебуваю-rь

. 'І

. П.раЦf'Вllнка,м

фе

РМИ не-

дenкo д,о8(ЦИJlось Jl.оБИВ08ТН~h 'ви~

COlКQ.Ї npoд)1КТИl!'ності_ Молочно-товарн'а ферма

птахо-

вих

oдll'НlfДЬ

і

калорійності

КОр-

тут

.вони

не

лише

мТв. А це з свою чергу відби.ва€- до два!дJЦЯТИДенноro l&і!Ку, а Cl<!іль-

зокрема,

за

ВИСОІКУ

культуру 'Ви-

МЗlЙстерні

в КОЖНО~lу селі.

В обговоренні

участь

доповід,і •

та'I(ОЖ

ГОЛОВНИИ

eиiдe~CTaHoЦiї

т.

ВЗЯЛ!!

.

ЛІка,р

Пушкар

М.

СШI-

П.,

робни.цтва, !ЩО' ,до.поможе ",iдiB!f- голооа МЇСІ>к;ра,ди т. Ковпак В. І.,

-ТbC~ на 'наIДОЯІХ молока. HeгaTIl\В- ки ЗlаВІГQДНlO, наlвоіть до двох lМіся- ЩИ-ТН Прод)1КТlliltність дііінorо стено {jО3НЗlЧа€"fЬСІЯ на п:рqду.ктив'ноос- ·IЦіів. ~Hiдe діти:., ВЇ'дJповЇlда€ да.

архітектор району т. Леонов В. І. По. обговор,ен()му пита,нню се-

ф8lбр~и невелика, тут зараз ут- т-Ї худоби і те, ЩО, корови в за- бригаlдИР т. Теплюк.П. ТЕПЛЮК. сін lІриЙня.nа відповідне .рішення. 115 11і.ль . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .

jЖМУетьоя ЗЗО J«)p'Pв і

них ТeJIIЩЬ. Проти ,попередніх ;РQ-

1<ІЇв 'кзд!iJj МOJIOКa :ПlїiдlВИlЩИlВCЯ на­ БВlГато. В 'ocrа'нні ,!J,IIi середнь.оДО­ боВИЙ н'адій .н.а KQJ>OIl'Y по фер­ мі CJТа'Н()'8И'Т'Ь 6,6 кі.тюгроама, а .В окремих 'доярок lВін знаіЧНО вищий.

Н8іПри,клзд,

Бобко 'Ї Мо.тр.я

Мотря

гршм.а iНla Ikopoby-:первіСllКУ

БtnЬШЕ УВАГИ ПИТАННЯМ ЕНОНОМIКИКОRсультаЦіЯ

ЯкГвн.а , - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ; -

щOlДО"

би. Серед ДОЯlpOl<, StКJi до.глядають стари.х :КО~'/З, нa.iilвищі ,надої ма­ ють Софія HнкOlllїlВtНa ТenлЮІК ,і

Іванівна ЦЬОМК!З.

Та чи все вже з-роб.,ено на фермі, ЩОІб о.де,р-;жу.ва-ти Яі<D-мога біЛblШе npO!д}llКIll:iї? Ні,не 'Все. Є ба:rато фаJcr.Opti.в, .я:кі сll'ilдiчать, що в цей періqд :моЖtIli8 'RадОЮВ8-ТН біл,ьше М0JЮК8.

Сооi:тJblКИ RopMdB одеРЖjУЮТЬ корови задекь? З8ІПитуемо tЗIQO­ teXJH'ika-селекЦіонер.а т .Сташке­ вич,а, ІІКИЙ IJЮКiа3l}ll€ Н'а'м .тва !}ИН~ ницыіi прlfИiщеlfНЯ. В корВнИl!iаlХ ніде не ВИд'НО на

2 НОВЕ

РОБСІЛЬКОР А

Григорівна Теп-

шок ОДeplЖували в перші.Й декаді берез·ня Юдilювї\д'но ІПО 9 і 8,5 !Кіло­

СОФШ!

ЗАОЧНА ШКОЛА

ЖИТТЯ

22 б~і)3Н'Я 1966 року.

-2-

-1Творець і о,р.га,нізатор нашої /l'реси І. Лені,н інеощно.раЗОIЮ вказува,в на те, що іВИ(lвітлен,ня економі"lНИХ lIl-.тань € .nершочерговим за;вдання;мра'дJЯНСblКОЇ лре,и і'Н ЩJІЗцівникі,в. У СООЇй відом,ій роб(Jті «Первісний начерк статт,і «Черro.ві за·в~а,ння іРаДIЯНСЬІКОЇ влади», написаlfіоЙ

8".

Н'З!ЩJи.кіНці ,бере:зоня

1918 раку,' ІВОЛОДИМИР

Ілліч ставив завдоа.ння ,с ...пеp€"nВОРИТИ пре­ су З аргану переважно повіДОІмлення 'полі­ Т\llЧs,ИХ НОВИ:Н д,ня :в серЙО'З'ни.й орга.н еко­ номі"lНОГ,О 'llИlХOlВа.ння мас населення... На пе.1JIJlIe мі'сце Іпреса ,ПОВI!'Н1ИI' буде С11ЗВИТИ пит,s,ння

праці

-Їх

,безпосерЕШНЬО

пр а,к­

тн.чи·ій 110стаНОІВІЦі». !СІМи паВ'инні пе.ретворити, і ми .nере1'ВО­ РИ,МО, пЩкрес.lІюва;в Лені.н, IП'ресу в ор,гану

ООНІСЗIIl:ій,

Із

'n.ростого

апа,р,ату

пов Ідо мл ен'НlЯ fЮ.І1ітltЧНИХ НОВИН, з боР9-ТЬіби 'проти іБYlржуаз,ної брехні зна,J)ЯДДЯ

в

економ'!чНОro переВИ'Хf;)в,анн'я

зиарядд,я

0'3НIЗЙомле·ння

'мас

з

д.<lЯ

opra.try :В

ТИМ,

мас,

я'к

-3-

треба налагодж,ув.ати luрацю ПО-НОВlOМУ». УС.ВОі.Й ,работі «ІПРО ,характер наших газет», наДоРУКOIВtЗній в газеті «ПР'а'вда»

20

lвересня

ДОВЖУЮЧИ

1918 .року, В. ,І. ЛенііІІ, про­ цЮ

дуМlКу,знаву

lll~дк,рес.1Ю€:

«.... Бі.1Ь1Ш-е економіки. Але еконо~іlКИ

не в розумі:ннї «загальних» міркувань, /Іочених ОГЛ'Яідів, іінтеJLі,гентсь.ких планів і т. Л. мот.лО)(lУ, який, на ,жаль, надто часто є ·са,ме мотлохом. Ні, еконо.мі·КІЗ потрі·бна нам Ів .розумін·ні збира'lfн:я,стара.нної пере­ вірки і, .ВИВІЧення фактів дійсного будilвни­ цт,ва,

нового

!ЖИТТЯ:'.

Дал·і В. І. Лен,н, 'ПОЯСНЮЮЧИ с,вою дум­ ку, ;вк'а.зу€, що ~реба ВИІЯВЛЯТИ і Боиовіт­ люва-ти Ів ,пресі, 'чи є' НІЗ ділі успіхи лід­ ,при.ємств і ,кол.госпLв У буді'ВНИlцтві нової економі·ки. ~Які са.ме !ці ус,піхи? Чи даве­ дені вони? Чи He~a€ тут побрех6НЬ(Ж, хвастошLв, ·~нтелігентсЬІКИХ общsrнок? Чим дося,гнуго успіхів? Як зробити' ї,х шир­ шими?».

«У

нас !Мало

ув·а.ги

до

Ti€Ї .буденної

сторони ,В;Н утр.VфЗ'бр нч ного , ·ВНУТРlCI.1ЬСЬКО­ го життя, ;вкаЗуіВав Ленін, де 'най­

більше буд.y€тьоя нове, де треба най'біль­ ше уваги і огласки, ;nром;щськоі КРflТИКИ, перec.rrідування негідною, закли.ку ,ВЧИТИСЯ у

хорошого».

,ви.ВlЧати і IВ'ИКQнуtllаrrи ці ленінські ;ВИ,МО­ гизн·а"fИТlo

-

roJJlЮOtко ·і

всебіч,но

ВИоІ!чати

і 'висві-тлювати фа,кти ді.Й'Сного бу ді,вни.цт,в.а кому:ністичного 'ЖИТТЯ, ,прола:гу,вати передо­ ве, ·гостро кр'итикувати те, що -галь~}"€ наш ,рух

.в.nepeд.

Cлi.D. 1Ві)l3НЗlЧИ'r.И, 'llI.O питання ,КОІнкретної економіки до оста:ннього часу lфактично залишалlЮЯ 'ПОЗ8 уіВагою tба,га-тьох Ke.p'~B­ HWKi'B колгос.пів, радІгоспів, паРТЇЙIНИ'Х і 'p'a~ ДЯИСЬІКих проаці:вни'КЇJВ районної лан,ки ... Щоо.ра,вд,а, такі С.ІІава, як «економ·і,ка», «c06isap-rість», ,«З'агг,рати п.раці», «л,ри,бу­ ток»' ,але на

.мож,на було ІП,ОЧУТИ все частіше, ділі голов;на увага зверталася на


н.д,МИ. працівниками· 250 ,кLr!Qf'pt8lМ'Ш. фоофорних У ,пе­ П ~ЕД clJLbcы<toIгo I'OCInOдIa'ptC11Ba. в .peвo~i Іна супеptфocфат зоо кі­ проекті д,иректив ХХИІ :з'їзду ЛОІ1>8ІМів. каліirних уперев.оді нз ~ПРС .по п'я'Гиp.Wно~у ,пла'If,У калі'й"у ,aLr!b 200 кілorрам:іа. розвитку 'HapqдjHOГO 'го~подарстоо поста.в.леlЮ чі'11Ке 'р В~П()lВlі'дал,ьне з 8ІВда н,н Я' IрlnВlІ!вати pOCJlIliН-

ЗА високу РЕНТА6ЕnЬНІСТЬ П ІдСУМКИ

,роботи в зав ер ша'Л!>;fОМУ році сем.и:ріЧки свід:чат!> ЩJО іЛев.ні усп·іхи. яких доби.ооя J<IOJIeктквp.8д.roc.ny .с.Боб­ рицькиЙ<». Вирощено ,на ,КОЖ!НОМУ гекта,рі по 22.4 цеитн~а ,зерно.. Еих.більоше 160 центнер'ї.в ОIlO'Ч~В; вироблено на сто гект.арів угідЬ

по

549.4 центне;рзмолока .і 62.9

цен'Гнера .м·яс.а. Господа!рст&О ус­ п~шнорозраХ'У8Іалося 'з деРЖ8і80Ю по ,вс,і,х 'ви;да,х поставок і вперше ЗЗ багато років виАшJIO 11 'число Р6нта6ельних

-одеРЖ8J10 ,поокад

тисяч ка;рбован.ців црибутк'У, За,кладено '!.Ііцну основу ,.ДОПЯ да.1Ь­ шого .розв·итку гоопо.д,арства. .

120

Пр:оте за hИМИ

біJlы-меJшI 3СДО.віль­

заlГаJDьонорад'госп'ними

.ЛОК8'З­

никами. якпOКt8tЗав аналіз. кри­ JlОСЯ чимало недолікі.в. Хоч пла~ НСІ&а урож.аiЙlність. вал.ов.иЙ збilp. здача держаlВ'і ЮIiРТОПJlіта о.во­ чів бул'и ви:кон,а,н.і .і переsико.наНli, та навіть п·ри ц:і:й у.мові вон'и дали зБИТ~;I. Причин 6811'ато. але ОСНОБіні з них: 'не вироо.цУВaJlИ раінні і надранні най6k1МU цри­ бутко'ві овочі. недОС118ТНЬО заupо­ ваiDJжували м·ех.анJзацію. з~рема в заl\9итаму ,,!>),нті. то,му-то на пз,рнико.!fУ pooca,Дjy припадало 50 n.рО\Центі,в :всіх ,витрат при ВИРО­ щенні цеитнера продукціі.

В ,nf}08":Ti ДИlректив ХХІІІ з'їз­ ду !I(Пр'С .по ,п"ятщ>Нчно!.lУ плану ро!Зв'и'т1КУ народного господаJJoC'І1Ва вказано .на 'необхї.д.ність збiJJыш-­

ти 'в

ЮIЦ11ВО і <Виток ЇХ собою. ,За

ТИ щюдуктивність т.ваРИНlfИlЦтва. Ши,рше ,ВrJPОВа.діЖУЄ!llО б~03CJ3Д­ н-иІі спосіб вирощення капуст.и.

ст,вОіРЮ€'l1bClЯ 'l\IIiцнa

KOptMOB·a база

с}ЩіJlЩ)' сів бу МіОркви. білмu

для тваРИИ'ННlЦТS8. НЬОІГ{) (nиUi". сеча.

а 'відходи від ffiюїма). 'в не-

сені в .гР'У'ит, різко пі.1l/ВIiЩУЮТЬ І. 'l(opHioilкia мала і!О 140 цен,тне­ врожalиitrь. Оае. IIJIМ бшьще .pmн.a 1КОЖJНОМіУ з 150 гектарТJI. ро81!ив.,.....О 18&ри.Jlll.llЦТ80. ТИМ Р~р3ХІУНКИ свідчать. що на НІІІ­

іи­

тенси.- заСТ()СОВ)8~ меха­

нізМіи .а

ВИ.РІІІМИІІі

rapTQ8Ji та

Інши'х KYJlbTJI), ВЦРОВ80JtЖуемо КІО МJJJлеКСIfУ мех,а,н.Ї'Зt&цію в тва­

,ри,И1ництві.

проіцентів

'по,рів.няно

з

25

cep€'ДHbo­

річним· О'боя:гом .ви:роБНИЦ11Ва ціє:ї продуюцLї в !.Іинулому п·яти:ріЧl'fі. І не ,просто збільшити. як під­

KpecJieHo

рішенні

,6ерезнeвaro

Плен)'му ЦІ( КПРС. доБИ'l'IiCЯ. ЩOlб к:ож·на ,галузь ГOClПода,р.ст·ва ста,lа JlИСОКQре.нта'бельною.

ПОЛЯ.

ших землях Іможна, збирати. з:нач­

НО ВИЩИЙ ВJ>OжаЙ. Тому-тоі зо­ бов'ЯІ3аJlи(СявJtjЮC1'ИТИ :в першO'!ll'Y

м·И'НУ. закрив.аємо валО"У. Mamкe

If:ИtЦтва

все ,насіння дено

до

яри,х

зернови.х дове­

п~рuюro

класу.

~:КJla­

деН0 113 я.рови:защію 6іJ\!>ше ,160 тон,н ра,нньої ка:РТОпді. Поча:ли зда.ООТ·И з .па,рн,ккfв о&Очі. КВоаРТaJlьне 3аВдаиня

по

НIЗlДо.­

т·ва·РИИ'IПt:Цl1ва.

залежи~ь

:5rX ,і здачі IМOJ1ока .деf}жа,в,і_ Зимів­ JIЯ Т1Іо8р1ІН ",ох(Щить . задовіJlbllО.

те. ЩО урожайнїстьвсіх сільсыо-­

Худоба

району і на.шoro ,ра'Дгоопу зале­ жить у першу чер.гу ві,д того. 'ЯіК rocпо:даlРСТ&О зай'маєтl>СЯ добрива­ ІМИ. а ПРОДУКТНol3lність тв аРIIJННицт8оа -від міцної .кормової баClИ. факт незаперечний. Саме тому ми і зосерeдlЖУЄ<МО у,вагу на вирі­

ПOВ!Jlістю забезпечеНlа, не­

обх!tЩЮМНКОІрма,м'И на весь стіА­ JЮВИЙ період. ПРОВСУд'ИТЬСЯ даль­ ше ко МПJlеКТУО8l8-НН:Я /ЮрїIДН'Oiro стада

за

жа,них

;рахунок

ві,д

Партійна

ТeJJIИЦЬ.

одер­

'lllІСокоудійних о,рганіваці.я

і

коріВ. ди,рек­

ція pa.ДT<Je;Цy ,іJOвся~енио ,1Jiбають про lІ1'ідви!щеИ'Ня !\ІІ8'1'erpdальНlOl'O' і кул!>туjJIIIQГO P'iIВM. ЖИТЛОВИХ умов т.руд:,sникі.в. Я'Кі IВИрішува,им,уть долю

даJl!>ШОГО

розвиrr~у

.r0Cll10д.alPCTlWI_ Уже 87 ВУТ!> у радоосп.иих

За"мановано

НЗIWОГО

сі!llей ж'и­ БУДИІНка.х.

лобу.дувати

в

на·Й­

і 16 :кварти,р. ~уби і ба'llЮ.

такОж

два

іБюро j. в цiJJoму па.рriй.на орта­ 'нiзlaція .БlCе .робить для тОго.. щоб !КОЖН'КЙ ,робітни,к і робітниця твqpчови.вчми проект Ди.рекrnв ХХІ"" з'їзду КПРС оо П'яти,ptі>ч­ :ному

пла:ну

'ГOOOOд.a'j}CT'&8.

роавитКіУ

щоб

на,род,н()('о

КОЖНИЙ

т:ру­

rocnоtЦApськи·х

~YJII,trypB. У'мовах

шewні ц!IJX .ЩВОХ l1итань.

Б)'ДЕ ,ПО 200 ЦЕНТНЕРІВ ОВОЧІВ І КАРТОПШ

Решту

!В'носитимемо

весною.

і IмінеральНі добриВt8.

!дOCJlі\lLЗlМИ 'БІС'Г8Інов..~ено. ЩО ДJDЯ одер,жання 200 центнерів KaJYl'on-

Нас,;нн'Я

iКa,pтonJli

ваrrиМіУТЬ 6ул.ьбиMexaНtiOO80aHi ланкн. Для боJ>OТЬби з бур'янз­ м-и

широко

заСТОС08lуватиме..\l0

reрбіцlfoДИ.

ПРОД),КТИВНlСТЬ ЗРОСТАЄ

18 ,ниніШIfI'ьоМУ році

ко.nек'1'ИtВ

радJJ'OClПУ зо6ов'яза'ВСя іВи,робити на кожН'і CToгeKTapilВ ynідь 1f10

558

центн.еріов

молока lі 1110

цент.иероа· Ім',яса.

З

42.6

перших

дн,ів

а3Я'1'О неп{)га.ни,Й розг.і'Н. Вже 'Ноа. ДОЄНО lІІа 'кожну корову по 477

!ЦJI()грамьв

молока, що

ста,новить

з-аtбeз-печен'ня

внести

У жи,влеll'lll окремими

СПOlJlуками.

На баіг~і практвц.іil1ерек<»rзлися. ЩО міндобрива під всі

культур.и,. що. виoitваються і виС/Щ'Ж'УЮТЬСЯ весною, краще вносиперед

сі·вБOlO.

року

1I0В'HY

з'дачі ~м'·яс.а. Щоб тв·а:рRННИіЦ1'ІЮ білыlJ..l IЛJЮДYlКТИВ:НИ'М.

IдOOPIIIВ:

раXlу.но.к

нинішн.ьоro

'HO:pМIY і

~ЩО та

,міндобрив.

азотнU.

BHOCН!110

у

Пі.джНlВJIения

краіі.НЬОМ,у

чи ·інша

ООН.ВlКа

амї1З'Ч;Ноі ceJlітри

ВlfIlад-

КУJII>,ТУРа._

Всі

рьв.

мо 12 тисяч тонн си.лосу.

ВlНОСИМО

400

-

KLr!,b-

гект,ар: К'іJJO"Р'а-

осноеу

.вата їх €lMCl1818

аЗ<nних

ЛОВИЙ

день.

ЩодНlЯ і/1Ї1д'ВОди'ПliМе-

мо ~и ООІl8таlllllЯ. Переможця" _JIIмемо переХЇідиі червові --ІІ/ІИ j f'pOllJ08i прембї.

IСОВ6АСИИСЬКИи.

.-0"• ..roc:ar.

ВНОСИ'МО ,перед

на ІКОРИК:ТЬ 'пilд!при-

-

l1аке зав·'J.·З!!ШЯ сто-

• • •ь

і

'l'1ІІВ з'їзду, .• СІ, ПРОЗJНа.;! затлянYJ:JI....:

~

ч!IJX ПОКaJ3НИіках

'на 102 про-

не.... а_ _ у ~ т .-.aмry З81ЮJt:'ВffК{)Нlав план по 'всіх 'ВИ'Р'Обниценти.

Заlпровщщжено

ці.ани,ками. На це нац:ілюють нас 'рішеllJНЯ BepeC1leBOro ЛлеНYlМУ ЦІ( парті,ї.проект Ди-

т,и. що 'f}аціооол'і'заторське бюро 'за,воду, Я1lШ.М керує Т. Рибако&а 'Л. А.. працює добре.

ректН8 ХХІІІ :з'їзду І(ПРС.

Комуністи :З'аводу зі6рал.И'ОЯ

~a партійні збори

дЛЯ того.

щоб обговорити лроект Дирек-

ОlFчі lКар.боООlНці:в. Gлі·д 'В~Д~I,іти-

Не

1Л00М·ИJlIOlC!>.

ВИ'ВСЯ.

сВідомо. ЩО nра.ВИЛIJНО ~ти гослодар­ ство можна ди,ше на OCHosi добре lЛостав­ лено.ї економі,чної ·роботи. точного ,roc.пО­

дарськаго РОЗР8lХУН~. іП'ЇДКtремював у допо.віді наберез.не&ОМУ ПJlеifуміт. Л. І. Б.режН'єв. ,p·iвeHbpeHTa6e.'lbHocTi о.СЬ ЩО IfЮВИННQ бути покл.адено 11 ос.нову об'єкти,вної 01,!іН1КИ ,roc.nOAapcbIКoї діЯJlЬНОС­ ті КО.1госпіlВ і р ад госп і;в_ Ме. оо ж'мь. теп·ер ГООl1розрахуико.ві приН:Ц'ипи слабо

rocnoAa.p-

на 6ер.езН8ВО!ІІУ Пленумі. 6у.1lИ

цтва.

зростаН'Ня

здійснення

ородуктив.ності

Нt8.ЙС}'IВQрішого.режим'У

ПлetlУ1МУ

.ЦІ(

КПРС була проЙня.та nі'К'J1у.в8llliНЯМ про розвиток економіка кол·госпів 1 'радтоопі'Б. збі.l!>шення вНlробюШJ.Т.В18 сіJlЬСЬІКоroaпода:р­

ських ltРоД~К:ТЇ'В. З<НИ'Ження їх cotбі,в·артості. п:ро n.pll'6YT,KoвkTb 'колгоопного і радroan­ нато ви.робнwцтва і ,піднесен,н'Я дС'бpo6yrу сільських т,ру,д!в.никі:в. І,деї науко.вої o-ргаНtЗз,u,И плану&ання У1ЩJ6.11лін'ня еКОНО~lікою. про-го.чоше,ні.

:!Itрац,і ....

еко'НО­

міЇ. усунеН.JIIЯ Н3\дміриостей ,і нenродукти.вних в-итрат. всебічний ,роз.виток трудяlЩИ'" 'в Ірозв'яза.нні

ствах:..

д,8J1і ,ро,:;- .

цих

~иіціа.ТН8И

завдань».

Здійснен,н,я ЦИХН.аст.а.нш ПJlенум~ .вl!t!llа­ гає

іВ їд

KepL&HH,KiB

!ра.дroc.пі:в.

первИlННи.х

ПіЗртій'Ни'Х орга.н.і'З'аціА. сільських .Рад депу­

шим як ,&ОJlЬОВИ.м ,ком,андувзн·ням. 'ЩQб гра'мот,но кеРУі8ати. треба зиаrrи затрати IПptaЦі і ко.штів на одиницю .лродytюцИ. ПiJО­ д'ук'Ги,8Іність праці. соБІвартість n.родук;ціі. при6уткозість ,і това,р.ність воіх її виді.в і 6оро1'ilСЬ за р.ента6eJJьоНіСТь кожної raJlYзі ВИtробництва. Clа те. щоб кожен ,продукт обходився господарст.ву ·дешевше ,від вста­ нов.леНIf,J{ дерЖI8'ВНИХ заКУ1півельних цін. Мo.ж.rrИВОІСтеЙ і засобів 'ДJlЯ Зlд·іЙснен,н'Я З8вдань 6еРе3невого і вересневого Л.лену­ мів, ЦІ(І<!ПРС багато. :Ви:рішаJlЬНУ роль ·в успіхув;ідіграє правильна орга,н,іЗtaція П.раці.Відом.о. що перехід на .ком'плексні 6rи'гади і :діл!>ни.ці ЗН8іЧНО скорочує здмі­ ністраТИ8!!lі витрати.

Дуже вели,ке зна'чепкя 'має I!Jtроваджен­ .ня пр·авильних. П!J>Oгресивних норм ви,р.обі'l'­ КУ.

.мех.аніза,ц~я

трудомістких

,прщесів­

татів Тр'Удящих .глибокого знання 'і ,постій­

меха~ніЧ1іе 'доїння.

,НОЇ 'УВаги до. .економЖи .виробн'ицтва.

щ:Чt8 'кормі'В. 'при6и:ра'ння гною тощо..

Без глlllбo~ого 'зналїіЗУ еко!юмі·чних ,по.­ ,ка'з.ників ,радгооmюro в'и,роониц-гва і суво­ рого Дрдержа1l,Н.Я економічних законі.в ;ке­ ріВНИЦ'fIRО сл,іпе. іве 'може бутн 'нічим ін-

редактор

8/ВТОІ10ї.Н1iJЯ

~жажу,

-

основне

на

,по.:РЯ'Д1<У

ден'но­

му ІКОЖJНОГО піДП:РИ'€МС1'Іва. У НtЗC наЗ8'lЮді немало У'Б·аги

питаllJИЮ

'~lКocтi.

По всіх цеха·х в остаlН·НЮ п'ят­ 'НІІЦЮ КОЖ,НОІ'О міC6ltЦЯ ІПРОВО­

-6-

~инутіна вереснев-ому ,пленумі. 'сВа.ж.ливі· зав.а.аiI'IIJI. flJКi стоять 'пе~ радя.I!JC!>КОЮ економікою :& 'гм уз і' підвищенНІЯ ,р,і:&ifЯ і темпів ,розвитку nРОМИCJIOlмсгі. ,проокорен­ ня Тexlltічиого '/ЦЮl1petCy ,в 'УСnX 'гаJlyttЯ:Х на­ 'POДHOГOГOCllIoдaPCТBa і д,8J1!>ШOlГопідне­ сення добробуту народу. вима'Га,ють Уобі­ лїіЗ84ІЯ :всіх 'МОЖJI,ивос,т:еА Мя 1І10в.нOtГО ІВИ­ к.о.рнстаlН'НЯ .наявних .резер81ЬВ... ,ГолQВIН'И:М'И з IіІИ.х є .л1д'вищеН.1І6І ефеl<ТИІ8ності .&И!JX>6н,и­

КО.1и

що ·ЯіКіст!> Вlfпу\щеної :nродук.uИ

придriЛЯЄТЬІОЯ врожаlї з гектара, :валоаі збори ПРОДlукцLї.

шість

. рaщJіо:наліеато.рсDКИХ про;по(шu;ій з економіЧJНИlМ ефектом 4з Т!І-

-5-

з у ЩО обходиться I8Иіро6юІІЦТВО ·центнера зерна. м'яса, 'молока :мало ·хто цilКa­

1~

їть lЛеред робіТ'НИК'!lіМИ за'воду електротехні'Ших вироБІів. пе-

ред інженерно-техні"ІІн'ими пра-

гекта,р під о,вочі і

.в cepe~HbO!IIY:

LдООри.в

зни,ження собіВ~ірТOC'J1і П!Х>дYlКцН. знаход,ити неви.к{)ристані J>езерв,и і IПРИМУШYlва:ти працю-

виооког{)

У перевОДІ на а'МI8ІЧНУ селітру -

види

Т,ворчо !lJ4д.ход,ити до ,вирішення БlCіх 'проблем 8иробНИІЦтва. об,щYlМ'Увати ШЛЯ'ХИ

ВИСОКQhРИlбутковою.

н,а кО<Жний

таку

проводи,ltМемо Івдень і. ,llНочі. саJJ:інняка.ртоп.лі іІ10В'Ни·j світ­

І ;~~-'~;~ц;'-~ожному 18"...

З8х:в0.рюва·нняче-

~i'ЦHY

,каIРТОПJlі.вносимо

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

-4-

було ще ПРИJбут.ко­

ПОl1рі6но' тонн 'КОРМОВИ·Х б}'ря.ків. заготови-

ЗіВ

t:Jicrb Т.}1(Іі'В иа. кожний

якість, ОріГЗ'нdЗ}lв.атн с.воєча{)ну реалізщОО. Зробимо все ві,д нас залеЖ!не, щоб .ця галузь CTaJla

(ФотоJCPOflїlКia РАТАУ).

врожаю

додаткОІВО

мЇ"В. 'сулерфоофату 300. lIV8tIIі·йної Co.1~ 270 та бор но 1да толіКУ;ЛЬТИ:В3ІЦію тової СУ1М1~ші· 100 кіЛQl(1)аіМ'Ш.

T~My

О'С,ноiltних.

ІНЯ

цен,тнерів roРQД/іни. поліг.шити, 11

роки_

·134 ТОНlНИ надпл,а,но­ ВОГО молока. буіде ,вико.нано :план

д.ля годіІВлі ТlВаIРИН' в CTP~'lКTypi кор'мових КУЛ.ЬТУ,р. що заlймають

врожаю. Думаємо виростити на кожному гекта'рі не ме.нше 200

річному плаJtу розвитку иаPQlUlOl'О rocIIIо.І.аРС118а СРСР

надійде ще

речо.вИНIf 1.5 Ki.no·rpa.мa. Alнаоліз п.окаЗt8.в. що ·РО!дючи.й

діючої

Ш"JЮХІ!:м~рато.рннх даних аН8- ЩОб ІПОПОВНИТИ ВІ('а'З8!НУ недостаJfJSY rpym.B та 1І1000реби РOCJlИН чу 'і10'f}і6них сполук дл~ 'ЖItВЛeJI-

лаД'8е~о

Збільшити за .п'ятиріччя обсяг ПРО!llИіСJЮlВОГО ВИ'I>.)БЮЩТ80а JJa ~7-50 ,процентЬв. у тому 'числі ,продук;цїї галyвef!. я,кі виробляють засоби вирооництва (т,Р}1па с,А»). :на 49-52 Іn;poцеити. З проекту Директив ХХІІІ з'ї3АуКПРС по п'яти­

таЛblllИЙ юми н'З/Доїв із~ачі мо­ лока ~ержаві. до дня від.криття ХХНІ з':ї'3;ДУ ~ПРС з рад.тоспу

ВИООКОіПРQДУКТИіВНИХ. ,порі'дних ко­

тової суміші з Iв·міеro.\І

Щоб 'ІІе !ПОВТОРИЛООЯ ЦьоГ{). іза'к-

6ере31Невоro

ХУДОБИ

семО бор у ВltГJllя~і бор,но-датаJl'Ї-

'рез 'Недостачу ,lІКоісь опо.<tYlКИ. У МИНУЛОМУ році 0.80~i Ів ,наШОМіУ ,rooпo.дlaрстві дали з6и1жи.

.робота

садін­

.b.P'O-1

м.аТlІ<ме

Вся

пер~

KOPiI'CHoro І вир.iwаJloынюю }'ІМовою одерж,анв·или ОЗИ,М,І м:І,нераJlыltмии ,дООри" І РУІХомoro азоту 103 .KiJlor,pa- ня 'ВіІ'С(жог() 8рожаю 'НlIJніШНIЬОЇ ва,ми ІВ HOf}MI. lЯ'Каза.безпечує ми. KOPII'C'Horo PYXOl!llOfO фос- весни Є 'Уопішне і JВКIiCHe .nрове­ одержан.~я з8tЛла,нова нorо. фору - 16. ;ко:ри.снorо РУХОМОТО дення' ПOJ1ьов.и.х робіт. о.ргаlнізує­ ~а.ю. МI4Uобрива ОС'НО'В'ІІІ І д.л.~ калію 75 юіJlоr:раlмів :і діючої мо ,Ц'ілодобо.ву ·роботу тракто­ ОІдlЖИ:ВJJeНИIІ .аноси,мо. ·на' ООНОВ1 речоlИІІНИ 'ОО:ру 1,5 ·кілограма. рів та 'іншкх меха,нізм!'в. 0і'ВБУ

К·У.

на-ших

плуга­

л~ з гекта,ра в грунті ,повинно ІВИ'М. здtЙСЮОЄ-!llо. 'Р'ЯД заході'в. l(iль­ бути ру,хомих СПОЛУік: 'аiЮ'l1у _кість д~й-ни,х корів збільшуЄ/мо Іна Ш0 !Кілограмі'в. фосфору _ 40. 250ГOtJl~B. Іх бу~е по 26 .на ·сто калію 160 .wiJlorpaMiB. В YlМО- reJcra,pbB 'Уl1 ідь. ДJl'Я пmЮВlllен'ня ВіЗ'" нашах ~РУlІІт:ів картопл:я 00- ста;да ·маБМО 250 нетелі·в. зоо те­ зитlІІВН:О рез.гує ·нз. 'внесення .бору. ЛИІЦЬ парувзльоно,го 'віlКіУ т,а 400 ТОМіУ. кріlМ вкаClа,них СПОЛУК •. 1Іне- ОДl!Jорі1чок.Всі 'вони одерж,ані ВЇі;І,

По. меptЗJlо~та~м:у грунту пі'ДЖИ- м1нер,альних

ти як основ.ні. 'під

ПЛАНИ НАРОДУ

в

основному П.Д oвo~i і 'кtaрroплю.

за,,,р{)'ООДИМО в

ви,ко р исroвуються

ПРО80Д'ИМО

шар грунту цієї вес.ни має таку 1700 гектарів. висіваsмо БО про­ lКілЬІКіїСТЬ ,п.оЖИВlНИХ речовин: ру- ценТІів БОБових КОР'МО'ВИХ культур До дecwгOO'o березня МИ вивез- ХOl!lloro кориСІНОГ{) .а':юту _ 17 .юі- таЗJI.ако-бобових сумішей. шо .'1·И lІі,д Цьогоptі.чни.й ,врожай 20 ти- ЛО'Г'раміІВ. рухомого корисного ДОООМОІЖе lIIalМ вир~внЯ'ти cn:BBi:;J.сяч тонн органі''іНИХ доБРИВ, з фосфору 25. py,XOMOtГO ,к{)рис- НОІШеtlИlЯ ПJЮТеЇ:ну В кор.мо'ви,х ра­ ЯlКИХ 40 процентів З/r,КО'!ІІпостовано ного калію 85 кі.lогр·а,\І.ів. Бо- ц·іонtЗх. С11ВОРЮЄМО повноцінниіі і 6іНесено п,ід зяблеву ора.нку. ру не ВИJЗна,чено. Отже. 'для ЗeJIeНИЙ 1К00нвеЙЄР. ВИРОСТИ'МО' 4500

ВИГ;JЯ·х.і

1966-1970

гектарах.

НА МІЦНІЙ ОСНОВІ

Тва,ринннки ДOlCT:POКlOlBO ,викона­ .1И

і

і &ід багат,ьох LНtши.х фаікторів. зв'я.заних е виробнШJ.'ТВОМ. Ме

,в.ключаючи

на

ІЛО 200

lІКу

I/ЮJIИЦЬ_

.РОЗnQlJали польові .роботи. !Сіємо обох f'l8J1'YJ3ей 'вивести неможJl.ИВО. За.раз на lП"юща,J{ за,КРlІІваємо 'Бо­ 95 цеИ'l'ffерi'll ;на сто гектар,ів угі!дь . pt8l/fHi зеj)'НОІІІі. П;~ЖIi8JtЮЄМ:О оои­ бо ррвень IЦРQДуасТlШності рослин- .10ГУ. а nOTrM в.несемо комlПОСТИ Ще 10 березня !Викона'но к'Вар­

дiВlll'HK IЗн.аЙIШQЦ своє .місце у 8И­ До цього і 1I1Р8ІГне Нtaш кnneK­ .IOOHa,ItHd іВе.,ичоних Н8ІКірЄслень 1118 р­ ТИ!В. зобов'ЯЗаІВшись ]!'Ирос тит'И тП. А. JI)'КОМЕЦЬ, високи.й Іу,рожай 3 Н8JЙменшими секретар парторгаиlзації. З8.Тірата.ми 'Руч.ної ,п,рaЦli, піД8ИЩИ-

ПЛАНИ ПАРТ.fI -

зро-

С1'Іа1'Иlме ·врожаЙ. ClміЦНlОІваПIІМетьоя ї,ї п,рotD;у\ктиIІ'Н!ЇСТЬ.

без

НЯ\.\t протрі'8ІЗ'ти.мемо на санці т,а n-ров'.яJllOl8атнме~ю. а .ранню­ замал,и :на ЯРОВНlЗзцію. Ви.рощу­

450 lІ"ектарах ми 'ВИlРОС­

зв Нtч·а,irно. якоk!> прЯ'~ої про-І ,рщі нової :n'яти,рі'ч.ки порці:і взае.мавnJl'ИВУ н,а POOBJIIГOK ueнrгHepi'll 6улЬб Н'а 500

Ci.n.bCb- 8 НІІІ

кр.аще j'l"НОЮІІІатиме~f{)

ТОРUК на

ми

тил·и ІЛО 110 цеитнерї"в iК8J>TOMi. а .на першому &їдділку БРИГа,діа

IВже практично присту.пи.ли до fIIиконакня; .взятих .зоБОІв.'IІІЗ-8ІІІЬ -

1966-1970 'роках середньо­ бл'ижчяй час ще два· буд,инки ~a

річний об.оят ,ви:робницт·ва КОIГОСПOlдаірСI>КОЇ проду~ціі

тварIliННИЦТІВО. Розтісио ІПQВ'яз8ІНИЙ між 'рв.х)'НОК З<еМJlеробстоо

I<!рі'М того,. за:готовлено ПО8!НО­ цінних к.оМlпості·в та пере!1НОЮ по 40 ТОН·Н. Ла'IfКИ 'в.носять .nід 0800чі дOOpltoo. і!ІІеха.нізаroри S8lКiри­ вають ВOJIoГYHa 'з.я,6у. ЛоЧ\8ЛИ сіятиранJtї овочі.

оран:кою.

худоби.

(Закінчення виаст. :номері).

lf1epeai,J11К8

якості

,l(OIJIи

НЕ

про-

,

З8'ГJUIIД.а€IШ

lІІашOlГO

в

·м.З'йбут­

ПЇtlJjЛ,риємcr:ва.

'lНе

можеш ЗtaJl,ItШЗ·ТИСЬ ба,й'дужи,м ПРИ ЦЬОМУ. ,в IІ1роеІ<ті дирек­ тИ'В ХXJИІ з'ЇClдіу КПРС гаво­ РИТЬІСІЯ. що .пї\д:nриє'мст.ва. Яlюі IВ'lШ1уокаютьовіт_~отеХ'ніЧ'ну I1рО­

;ЩуlКlЦію. 'мають даІвати її біль­ ше. У цій lП'ятирі,чці 'наш IЗ8ВОД рекоІ!.ст,руюєтыс.. шено

ВИПУОК

Бу де

Cllбіль­

електр.оарматури.

У другому п~вріччі ЦЬО,ГО .року і/ЮЧНеться будівництво НOtвого ueJQY. я-кий ВНІГОТО1lЛЯТИ'!llе про­ ДУКlцФї lІІа 5 М:'nЬЙQНVВ кар.6о­

взн:ці'в Зlа рік І(омуністи. 511К'і 'ВИСТУІІ1аJ1И 'на збо,р.ах. схвалю­ .вали п,роек'Т' Директив.

по­

О. СЕМЕНОВ. журна.. у «Економіка

Радянської )'країнр_

ДИ.ТЬІС'!І

ДУ'Кцїї_'

1_ CJIюсар

РОГАЧОВ.

за·воду

електро­

технічних виробів_

НОВЕ

22

б~езня

життя 1966

року.

3


Т АКИХ

6)ОрхлllВИХ

лекткв

зборі'В

ДРУГОГО

скла,д,вл,ьного

КО­

слюсар ІЮ­

Інепа.м'яrrає

в.же

давио. На ЙОГО обговореНИ1l було винесено

OдJlioe

хулі'ганські ilIJiї

питання:

про

молодогоробіТlНИ­

"а :Ва,;lентииа ШК;УРОПЗдіСЬКОГО. ,BiJн C'J'()ЯВ перед тоеаРIliUIrЗМИ ЩІ цеху, ОI1УСТИВІШИ повід,ав.

долу,

o"li

і

Р()lЗ­

... З BQДi€M одного З СТОЛІtчних

падський. ОпOllcilii'но, н.іби не ВО,НИ скоїли такий 3JJОЧil'Н, р ооло.в іда­

вода1l. Потерпілий за.1ИШИ,ВСЯ :ьежати 06ЛиІРІЯ'М \в нив, наші ж с:герої:.> CnОіКі.ііІно розій:шлисяпо своїх . iдOМ'~ВlКax. .. .коли lliку,ропадський заКін.чав свою розпО'вilдь, 11 цеху деякий час стояла тиша. РобітнlfКИ про­ Нlf3JJИВО ~нвились на Валентина.

ють,

йото то.вари'lli робіreик Киї'в­

ської три.кота,жної фабрики імені Р. Люксембург. ПРИ'ЙШЛИ сюди ці ДВОЕ, як ZOflИ ,каіЖУТЬ, с;клoЯlНКИ

Нестеров

l11сля ,вИ.на

вИіІІИ.Ти.х і пля'шки

вї.дпо.ві:дно

КОіЖКим ·пива. А

m,дзначив

день CtдеРЖ<l1mЯ за.робітної ">'!18ТН. Розмо:ва м'їж XJJО!1:ЦЯіМИ прохо­ дил.а

,ЯfII·но

Іне

в

дружній

фсхр­

м.і, а за'кі'н'Ч.илась, Я!К !Це не AII'Bно,

мирно'.

Нестеро.в

'через ~ілька

ропонував

зап­

-

Ваої''lКО.

'кий, як ВЛКСМ),

руки

під-

iIllЮдJY1<IUIію. Чулися Це

-

ПЛ!fмане

-

ті.1ЬКИ

на

про

СІ/шн'і. ,коли ж гавоя

потерп'іли,й

.пtдиятись,

Васічко

по

Hal\fa,пі,дста­

вив йому І.. і,жку, і Нестеров зно­ ву був по.ва.lениЙ. А ,дал,і дН розгорталис,я ТЗlК . Ваоічко зір'в'ав з руки Нестерова годинник і .по­ ча,в

НИШil10'!>ИТIf но

йо'го ,кишенях.

Що' він в них шукав, ,важко СКI3зати, але неза,ба ро.м в його Р}'1Ках опин,илиоя

Докумен:rи

"'ра.ва

06гOl!о.рюВ'<1-

ОКЗІЗіЗ'В

'він,

краще

(JВoїx

СИIliїв.

м·и

-

·ра,дились

діі.

,Але

йО'го і

ду.мка

у

нас

т.ака,

можна переВИХОВlати .

:д;умають 'взяти-сь

наші

взяти

ЙOlГО 'на

За

ДО

ОВОЄІЇ

тивах

це

ПОР}1КИ. ЛРОіГоло­

дерева

1І10гано

зм.ен.шуєтьсlЯ

росгуть

,врожай

перебуваючи

'O~HOMY 'і

тому

і

ІУ

конференції

Мlісц'і,

\

фізкультури

налічуєть­

мі.неральних

лепти фізкультури ХОС10ДИЛl1ни,ків,

імебльовій

,р06ітки.кШ.

У

сі,чні

ЦЬОГО

:р<ЖУ

на те,риrrор.Н і!)W1,риеМС1'.аа облад­ нали .пр.кмlіа.цекня для їдаЛblll, і. Директор змішторгу т. Б~ЇJН обіцяв достамяти СЮДИ з ї,даль­ ні

.rnрячі

общи, !що

иас теж за­

Д()ІВОЛ·Ь'н.яло.

Та 'ВIІІЙlШЛО ,все 'иа:впа'ки. Гаря­ чи,х 06щіа не ДОСТЗdIJIIЯЮТЬ. Зате в П,рим,іщeIO\lі їдальн; .зм>ї'штор.г Jlї,!U{PIIII буфет, \Це Kp'~M ХОЛод'ИИХ З<ЗJКусок Т\Залкогольних ,"апош (до речі, з ,ресторанною Н,ЗlЦі'!ІОКОЮ) більше Hi~oгo нем.аЕ. А як, зв'яm<у

запитаl€Те, з л·ар'КОМ? В з 'ві:mкРИТl1ЯМ буфету

(Jродовольчі това,ри завозити ІПРИ­ ПИІКили. Більше того, після листа робітнккnв з проха:НIНIЯМ· заЛИl1Шl­ ТИ ларьок, т. ·6еСЄ:D..кі:н poonоря­ дивея... ви~е31'и ІЙОГО. іЩе .рЗlЗ над,Ї'СЛа.nи Ди,рекцП змJшторгу 1К0декТIІІІІНи.й лист, але

злочин "!лена

В

передати

ЙОГО

на

пору.ки

іСПИТОВIІI \f

строком.

Повчаль'на історія! Д. КАЦЕНЕЛЬСОН,

сказЗоВ 'грома.д.-

член ,p~AOHHOЇ

-

комісії 'в

неповнолітніх.

...?_~

НОТАТКИ ДЕЛЕГАТА

ЗЗоWДjrа

______ .,...

В САДАХ

КО'МiIlосту

40

тони

(через

рііК)

,

6()......80 :к іJЮГР ЗІм ів, фас60 JКlіЛОI'р'IIМ'Їів, калію 40-60 кіЛOlГJll3'МіВ діючої речовини. З 'М'ін~ральних добрИІВ

ти ІВосени, а'ЗОТИІ -

иавесНlІ І за-

робляти 'на глИ'би:ну ~22 санти­

Я~О добри:в

'не вистачає на в,Н'ОСИТ'!!!В

го на.~ково~досліАНorо ~нституту пристовБУ'Рні .кру,ги, зроблені нав­ ПЛО.дJі·ВНИЦ11В,а, ~блуні в 25-річно- коло дерев, з -розрахУ1НКУ на QД­ М;у віці за!БИJрають з IГр}'!!!ту азо- не дерево: ГНОЮ або компосту 2-

ту

60-90 кілогра'Мlів, фосфару- 3 .центнери, а,Мііа'чної се.~ітри -

40 і каЛ/ію -

від 70 до 100 юло-

гpaM'ilВ 3 гектара, в 'за,лежlності від розм'і,ру д-ерев т·а .вроЖіЗЮ плодів.

'на ньогоне реагували. А ЦJi.мИ iдJiJЯlМ'И 'завторг I3м,ішторгу т. Ли­ П',Я:ВlКа Іна 'моє з,апитання !Воду цього !віДПОВ'і,в:

з

при­

НООИlшіть на'м листа, .в

Му

оБГРУJiтуйте

.1ИШИТИ

яо­

необхідність

за­

ла'j)ЬОК.

GкілЬІКИ ж .МОJЮн.а .писати, ТО,ВЗ­ риші

керівники .змішторгу?

МАКСИМЕНКО,

лО'грамів; IMjillepaJloffilIU до'бри.в 35--4()Кіillогр'амї!в ' ПОЖИВНИХ ре­ човии

один

гекта:р.

апорту.

іменІ Кірова.

..................... .........................

'м. Бровар.и.

д-е.1егат

понед,іЛlКах, наочну

ба'ЗИ,

Треба

158.

ТЕЛЕФОНИ: редактора -

3-82,

L

l ~

фор,му,

свO€часне

значНа,б-

СПОРТИВlне

за.вершу.вати

діто.

лідготов-

\

ку ДО нього, ві:tзначивши йо- ~

стадіоні, за 110рану орган!ЗоЗu:ію змагань, ві.н З3lПропоиу-

'го ,поча'Ток ВМНlКИ'М СПОРТIfВнНlМ свято.м почаТJ\У сезо'ну.

~

Cilюрти&кї вечор.и, зустрічі з ви:зна'''ІІІrh '. Jllilllleнами, цро-

секретар ра,йкомl'f КІП н;и В . ЛеМlllИЦЬКИЙ.

,

ва,а

частіше

проаКТIfк:ymати

naГуаіа1'*-,- . . . .очнUйa.niтацїї, в _ _818 ра,Аоюriй пресі . . '8 _ ?р під· ТР'If·Мали : . . . ........",..,Іеачен'ко

,7

ду і за

=

IIt'iК.1-.coM 38-

,. ....,.ю.ll

ХОПЛЮ€Т-' .'М

ту

(ока....

Ібуваючи ~iнII 3&,

(JЩJ)-

'За-

"'11)'

до И.1.а 'ІД • •~ ак· тиву. Щ/l,8Jl8!lllЛOClo, lЦонена ,всіх ще l1і.ЩПРИ€lМС1'sах, Jlтахофаlбри:ках, не в

усіх

На

ко нфе.ренJЦії

,ВИСТ~1ПИВ ~ у,краї-

КонферендJя ПРИНIfЯJIoЗ

рі-

шекия, 'в ЯКО~У ВИ3ІІачен·і во6ов'язЗJtн,я 'спо;ртамен!fI райо-

Н'У оо 1!есть 5O-tpІЧчlЯ Ра\l{ЯНСЬ(Ро.жнк)кО'ї влаа Об.РІМновиЙосх",1ад раЙ1КО-.раЙраму I:IJ~И.х това-

(Требух_л8ба та інші. ,крити.a..r

90_

РИ(!m, . 6 ~

.' ноі .

КО!llі сі,ї

та

.асиукulPфе-

.......

ре. . . e-..vmoрт"овари:ств.

. ао-,

__

М.

~y

Союзу

•.

я..

'

В. с,порту,

маАстер

раДГОCil1ах

IВІЮ8, делегат

конферен,цjї.

t

ф##,~~-,-,,---,~~--,_#,-,--,# ні

Gустрі,чі»

(МОС1<ва) .

Друга nporpaмa. 18.00-.В ефі­ рі ·тел.еов.ізіilні підгото!Вчі ку.рси. Ф1ізИlК3. УlКроаїНс.ЬКа мова . 19.00-

ВІВТОРОК, 22 БЕРЕЗНЯ Перша nporpама. 11.15 По· втореliНЯ філ~м'Uв З «Клубу кіно­ mah-дрівн\І'КЇВ» (.M~KBa). 17.00-

для ШКОJГЯ'JJЇІв. 17.45 ,- Назустріч ХХІІІ в'їзду І~ПРС. «ЛI>Ві:всь~ий

!ВеСиа».

ro

Концерт

учнLв

Киї'в.сько­

у,чилища 'Культосаітні.х ,праці,в­

'ИИIк.іа.

20.10 -

М.

Слуцк:їс­

«НОВАЯ ЖИЗНЬ» ор-ган Б,роварскогораAtoнного комитета ,кп У,краи>нЬІ и 'ptЗАониого Совета депутатов ЦJУJllЯdllИХСЯ ,Киевской области .

м. БРОВАРИ,

ди-

\

'агітацію,

До 5О-рі'ччя «<Г'роза flа.д

Р,адя,нсько'ї В.1ади. полями». Художні,й

фільм.

СЕРЕДА, 23 БЕРЕЗНЯ Перша проtр&м.t. 17.00 - Тим, хто

н·а.

двох

lКа'Нікулах.

друвів»

«Ті'ні

старого

ТeJlевізіifного

«Сто

(МОСК/!Іа).

зам,ку».

витівок

віАділівпартіliн«о життя, масової роботи, сіл ....

ськогоспо,царсько·го, промислового та ,віАповідальноro секреТЩ)JI

-

4-67. Газета виходить у вівторок, четвер та суботу •

. . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . 111 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' . . . . . . . . . . . . . 1j1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , •••••••••••••

Б,РОВ2рська друка,рня. Кнї,вської області, .вул. I\ИЇIІСloка, 158. Телвфон- 4-57.

11І''' •••• 111 ••• ее І •• І' . . . . . . .1

Зам .

1462-6200.

17 ..50-

Прем'єр.а

апекта;клю

(Моск­

ва). 18.30 дО' 5O-ріЧJЧЯ РадіЯіН­ сЬЮІІЇ 'ВJJ3ІДИ. «3 Л.еніНlltм у серці». 19.00 - А. Млинов - «Легенда про люібов». Балет Лен і'IІГР ад­ ~b~

теа!ру

олери

T~

балету

tмеИ1 С. К!1;рова (lІ1еJl.{Щача 3 Ле­ іІІ!1И',р'ада). 21.45 «дОброго пу­ ТІ». На'УIІЮВО-IПОПУЛЯр'НИЙ .vlHOHa. рис . 22.15 В ефірі «Моло­ діст.ь», «Орбіта» (Мосюsа).

Друга програма. И.lб -

НАША АДРЕСА:

ІНДЕКС 61964.

.преД'ЯВИВ

ЛИ1Жаетьоя

метаЛ~1!)гії.,Кри-

_

вул. І(иівська,

І ШКОЛИ

порошкової

ти~уючи 'Член,і.в райан ної ра:ди за бе3ПОР-ЯдіКИ '1113 Mic!rКOMY

<Сходи в небо». Прем'єра телеві­ з-іїfНого опекта~1Ю (пеРЕІдаЧіЗ 13 Лені!ІОГрада). 22.00 «TeaTpa'nb-

радгоспу

ної

в Р'УЧeIf ия НfI,городжени.м ків, ДJIIП.10м,і'в і гр,амат.

рах води .

К. ТВЕРДОМЕД,

до

t

.вОСЬМllріч· ~

тивн:і

проп а:га нд'у

reлев.і'зорН'иЙ ... » (Іпередача в ЛblВО­ ,&З). 18.20 ·«Світ сьогодні» (tМОС'Ю!а). 18.50 Назустріч XXlІ:И з'ївд,у · КіПРе. «H&yu<a в ирО!БНlUЦ11В у» . 19.20 «ТIВОр'Ча

arpohom-сздOtlод

,претензії

Цікаві думки з приводу цього вислови., Т. Зотов З за'воду

Я'КЩО міІСце.ві добр.ива не виес­ восени, їх треба внести рано навесні по меРЗJЮталQIМУ "РУНТУ. Г'ноїв.ку на'ПОЛQВИН-у Jl(Мбавлятк ВQДОЮ, на одан ЮЇ.'lограм пташи­ fЮI10 ilOCJlїUl;y ДQД.ають 1-2 відер води, один кіло·грам мінеральних добрив рО3ба'вл,яють в п'яти 'відли

робіткик. \

,на

СерЙоои.і

,РЄlщИ Пухівської

ста'вили

місце&і

в'і:дер, фекалію 250-300 1В~~p, lІ'Га,шинoro ПОСЛЇ!дУ 500---600 кі­

фаб,РИКИ.

ПРІІС8яцену опорту, ЗНЯ.1Jf, lНlці.а тИІВ У молодих фізку.1ЬТУ,рЮllЮі'В lНе лідтрим:ують. УчаСНИ1l<И :конференц-ії пілщіма.1И також ПИ'тання про опор'

загортаннlЯМ

,У 'плодоносних садах

го·.lі'в:ськнЙ», ",РусаніВСЬКIІIЙ». «ЗОРЯ», БQгда,нівської птахо-

Ми 'не використо.вуоемо ,всіх МОЖ-1ИВQсте<й і .резеРВІВ для того, щоб зробwти спорт в ,раЙоніспроа.вді IмаIСОВItМ. На перший. ,плаи в истYlП аюч і

1,.5-2 Ікілогр;ами,су,перфосфат,у,1-5 кілorpа-

добрива .вИОоСЯ'ТЬ орієнто.ано 3 'Та­ lІ<Оro . роорах,уи.к-у (\8 неРQЗведено­ оМ.у ВКГоІнцді): IГНOїВIIUI 400-500

ли участі у РЗlйонній спар' таKi,aL'ti команди р, аодсгоспі,в «Го-

т. Петренко. Т,ут слорто.м доз'Волено за.Йіматись лише по ...

3-4 і ХЛОріКалію мів 'з одночасним добрив.

опо.рт У ,пошані. Нічи,,, похва­ литись ,колектиlВа.м фі'зк:ульту­ ри мостопої'зда, механічних ·МlаЙсте.рЄ1НЬ, за'воду 'HecTaНJДapT­ ного кQмуналыого О'бладна,ння і фа6рИ1КИ BepXHbOlГO дитячого ТРИlкотажного одягу. Не 'Взя-

заітну ДОПОВ'ідь про діяльність раЙ'КО~fУ Союзу, з 'Якою 'вис-

ТУПІІІІІ його ' ГОЛ()lва М. ЯХІНО.-

е..1е,ктротехніч-

вин. Так, за даними Y'Kpaї'HCbIКO- всю ' площу, Їх сліщ

ВСЕ ВИЙШЛО НАВПАКИ ••• Н;(І

за

провідні ,мicu:я на з·ма,ган·н·ях. Та це .Н;(ІС sже не 33ДО'ВОЛI;oНЯ'є, ,в,ідзнаца.1И деле­ гати ко.нфереи;ції, обговорюючи

них 'вирооilв, ТОР'говельного моаши·нобуду.ван:ня, БМУ -39,

'речо-

Лист до редакціТ

час був

:Вllо!ьадок

роки 'поо6авлеНIНЯ ВОЛ'і у виправ­

Виходить, ЛIІ!Ве

знімає з себе

попоаНИ.1И свої ряди, IВедуть ЦЇ.к,аву і .змісто.ВlНУ роботу по ,про.паганді спорту, за ИНЯЛи

ся 'бли,зько 15 тися,Ч ентузі;ас­ тів апорту .. За звітний JПеріод 'проведено чимало ці:кави.хзм,а­ гань, ,підJГОТ0'В.і11lliQ .ве.1I1!КИЙ за1'і,н .розрядників, з,на;чкі.ст,в ППО і Бf1ПО, ГРО~fадських ін­ структорів. Дещо ПOlПовиил,ась споортивна. база. ,Більше уваг,и спорту ста.1И приді.1,ЯТИ кер;ЇlВнНtКи пі.,дщри­ eMC'J1B і гооподарств, па'jYl'Ї'itн.і, ком'Сомольські і профспілкові оорта,иізаIЦії. 3а.вCl.ЯКИ цьому !ко­

будову п.10д·ів, листя і дереви'ни метри.

Q---------------------------.

дОВГИЙ

не

радrooп,і'в «Лі 'Гк.Ьас ЬКIf Й», «IВе­ ЛНlкоди.мерськи;Й», «ТреБУХ'івсь­ КИЙо» та Р!Я'Д'У інши'Х П()fмітнО'

десятки фосфорні і КЗоЛ!~:ні краще 'В~ОСИ-І

щорOlКу ІВИ:НООЯТЬ З грунту на по-

га'зНІІІОМ м,Юцевого оіЛЬСI1КОГО ело- дYlЖе 'багато

фабриці ПpQДуктовиJi ларьок, ~ий ,ювністю заДОВОЛblltЯВ по'Треби

останній

вирок Сергія ... Оголошується Вас.і'Чка, ЯІК старшого в ц·іЙ «ІЮМ­ паяН», оргаlнізатора нападу Ноа Нестерова і його паграбування засуджено на тр,и з ПОЛОВИНОЮ

.,:1"~

спортсмени району ПРIllЙіш.1И з ,ПeJВ'Н·И'МИ успіхами. У 69 колек­

ЩО'

сув,а.Ш. Більшість вия'вилась на БОЦІ і остаlнніх. І ось .у ,перепо.вненому ilримі­ щенн:і заеодсЬ'кого агітпункту 'Виїзне заоьда,ння Броаарськоro райОІН'НОГО на,р'ОДНОГО суД'у слуха€ ЦЮ спраlВУ. На лав.і пі~У'lDНИХ даоє 19-річ.ниЙ СерІ1!й .Васіч.ко і неповно.1ітиіЙ Валентин Ш,ку-ро-

Деревl3,

Фото В . .степаIНllliка. ( Фото.х·РОІНlіlКа РАТАУ).

і

жипі .

ЗА СПРАВДІ МАСОВИЙ СПОРТ

в

pi'I!Цi. Склалися ~Bi ДУМІКИ. Одні ІПРО­ пон},вали су,во.ро пока,рати Ва11Іапина, інші, були за те, щоб

ро:ків ,на

ЕЯ1sка Шепет~в.ськorо раііану ХМeJlЬНИДЬІКОЇ о'Масті. іВоиа доб!ре ор га'н ізj'l!!lЗЛ а обсЛYJГовува'ImЯ покупців, ма,газll'Н К'ОЖНОГО 'місяu,я опереаико.нує /пла'ии това,роо6ороту .

перший

його

це серй03lНИЙ урок. Тепер розу...?#., ____.,:1"#.,_.,,_,_, ___ ___.,.,,.,.,,.,, _справах _

,комуна-

приріст, опадає зав',язь.

ЖІІІІІЧ{)ГО ·товариств.а в селі Го.род-

цеху

CJlизький JllJI!lХ? - ки}! • __

Звичайно, ШкуропЗ\дсь­ ки.й ;повинен &ЇtLJJПОВl~дати за сово ї

л ис1'Я ,

'ма-

це

лось на бригад,ни,х 'Ї цехових збо­

вистз'1а€,

за.відує

довЖymав ІЮГО без відриву ІВ!.), ви,рООн,ицтва. Вадентин ВНlНен, і багато за .що повинен понести ка·р,у. Але ми повірИJlИ йому, шо

віДІПов,щаЛWlOсті

не

і змекшуlO11Ь урожай. TalК, при азоту азотОС!Юму голодув.анні ЖО'втіє фору -

Зз,-.адська

шені дакумент. Чи не tliдql!Тb це ",ро серйозні ІВІІІДИ у вихован.ні ,д,ітей Ї,х батьками? Починаються 'висту,пи сторін.,

ОеРl1ій І мадського 06sинувача.

ЯilШtо того ЧИ i'IIfI1.(DIU елементу не н.а 'сірооП'LдI3ОЛбіИХ грунта,х ,гною,

КОЛСІІї'вна

НЗІП­

тут

і

ІВИСОКИ:Й урожаw плодів можна Отже, щоб заoбeзnечити ,дереаа одержати тоді, коли ~epeBa бу- пож",аНIІІ~И речов'и'на'Ми, яеобх·ід­ .ауть забезпечен·і .в достаТllі.Й іНО систем,аТIm'НО Ї'Х nіджlloВ'ЛЮВа­ кіл,ькОС'Гі ПОЖИВНИМIt речовинами ти. РекомендуютЬіСІЯ . та'Кі НОР'МИ азотом, фocфQpoм, калієм 1·а BHeCeHHIr QргаНJі,'lIIИХ І м'інер.а.1Ь­ іIlШИ\IИ елементами ЖИ,&.ІІен'ня. н·их ,добрив на один гектар са:д.в:

Ми-

світогляд. ilLкУРОillа\дський,

колективу з 3"р'і'lНИ,м

ШК У Р()lП а'щ: ькиJi,

ПІДЖИВЛЕННЯ ПЛОДОВИХ дЕРЕВ

Поліна

в

колекти.в

ВЕСНЯНІ РОБОТИ

prк

участь

кудьту,jYНИЙ

Да'НилOlВИЧ Hacv'IКo почува,lИ себе

І дмитро Михай-

а===============================

ОДIfНЗJIIWIТИ'Й

що у нього ,в

ЯК це так, запитує ГО.'ІО- ,свого колекТИ1ау. вуючий, що юнаки 'вживають' - Д.1Я нас, -

д.и~НlJЛIНУ

!Нього

Ігромадських ' місцях,

кишені зі~ВIІНIit нм 3 "У8't1I "у. 9нкml.ll, покину.в навчання, а МИ ки ГQДИ>нниК і Іqpaдеви' .3 аи~ не дабнлlІСЬ Т()[1(), щQб АЇН про­

ПРИГ3dl.али факти, ко.1и IlLкy.po- аJ\'КОГОЛЬ, що вО'Ни стали на та-І ський обвинувач М. ВощmеНlКО,

lІІита:н.мя

в

промовчав · f.'i)OMaдlebКOMY· ж и'М1Ї ,

-

Вадентин ,illкуропадськиЙ. Од:ного оБРliГаді. Нестеро;в'а

Cep'l1i&i і ,про те,

рOlб~l'ника, . в першу ~гy модо­ дого, повин:ні БУти не .1И'ше ЙОГО в.иро6н·ичі ,по.казКИКИ, · а пооеДkнка

ні,й КОЛ(Jl!Н. ЩО ж до ШКУРOlПад­ сыго,' ТО суд визнав за мож-

підсудних.

лович

,наш цех, а 'й на весь завО'д. Судити· хулігЗ,tlа.

:D.И КОМУ'Ністичної п'раl.liі М. KPj1K. Напередо,Д"і цих 'зборів, -

ще Дві·чі удаРИIВ

слова,

Mi€MO, що Мlірилом ДЛ61 кожного

в:се ж ВИдіілити ,иа суд 080ГО I1РО-

кам

аИIГУКИ:

да.1еко від CВQєї кв'а'ртири, ві,н звалився 'від MiU:HOfO У1Да,ру в I'Joлече. Це «шрикл;а'В» <JIЮЮ руку уда,ру йому ,з.да.1ОСЯ замало, і 'в,фн

Н'і,

аід'жев ;цеху---<26 неповнолітнdх! І' lliкуропа'дlCЬКОГО на перевихо.ванА далі СУД НЗlдав CJlOBO бать- ня ,колективу, збори вирішили

н;а ,ТОіргмаш,

німали ті, хто прибув сюди то,щі, кми цех почав випускати першу

Були виступи і іншого характе­ ру. СловЗо 'nОПРОСИіввожак бри!1З­

І 'тоді, ІКОЛИ НестеровБУ'В не­

члеи виховна

-

сказали

приJiJшли

рах.

'не

і Васічко, ПОСИЛЮЄТЬС!І

.. ій батькам про OКO'€He ними ~

робота з людьм·и, вимогливkть І Ха,рактерна та,ка деталь: mіднЯ'вдо робїl1ни.Юів, осо.блкво МО,lОДИХ, ШИ ~lОПОТI3!ІОНЯ про перед.аlЧУ

заперечив.

Шк:уропадсь'Кий

.

наUl:аlВати сдо.во. ВfOC1"упали .мапоДІЇ робі11Ни.ки, які неЩQjДа'вно

і

хвилин.

трз,пилось

І ПОВЧАЛЬНА ІСТОРІЯ

попрямува,в

Проучи,мо IВіК'тор,а,

-

'це

як ·бмяJчe peCIIГ~ колектив .цеху на цю :надзвичайну подію ,і я,кі !Виснов.ки рООить д-'Тя- сеобе. ЗМііцкомсомольсьКож'ен Ів д}1мках нvби ЗflПWl'У'&аВ' нено Iкерівиll1Ц1'ВО йото: «іЩо ж це ти нароби;в?:,>. кою орга'иїзацією (Шхуропадсь-

собі додому, н-е гадаючи, що ,його па:дськкА порушував чек,а€

!вое

.потім суд допиту,вЗ'в свідкrв. Серед ~их Іначальник цеху Л. Ва.р.фаламеєв. Він роз.повіда€,

аатопарківВї,кroром Нестеровим ' Пройшло декіЛblКа х:ви.1ИН, ,і 1110вони 'ЗУСТ.рі.1ИСЯ ·ТОГО вечор·а у чалооя... Голавуючий не встигав фойє широкоекраill'НОГО кінотеатру імені Т. Т. Шевченк:а. Вани - це вже .::tнаООм·иЙ IНа.м Вl3лентин На ТІ.И 8мхованнв

ll1к}1ропа,дсЬІКИЙ і Серrій ,Васіч.ко -

'як

Ба'ТЬКИ 'РОЗВQД,ЯТЬ р~·ами: еамі, ,мовляв, 'не може~9. уяви,ти, ЯК ІВаНО та·к сталося. Між і'иwи .. , . у ТОЙ вечір ні ,валентин, ні <:ер-

ські

УМlі,nьці»

,(,передача

«Іжев­

з

Іжев­

cыk).. 11.415 «На просто,рах Б аТ. Ьlкrвщи ни» (Мооюв.а). 17.55П porpa.м а н а,аЧіЗльноготелеба'чен­ 'Ня. ;Вища 'MaTeмoaTIR(~. ,19.00 -

Фестив.ал.ь

ськоі вич -

yKpalїlocыкїї

радян-

др~'м.атургИ. М. А'Нщріє«Леся». Фільм-ооектакль.

Ред.актор

€.

Ф ЕДЯ А.

35 номер 1966 рік  

35 номер 1966 рік

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you