Page 1

Пролетарі всіх

краІн, єднайтеся!

ДО НАСТУПНОГО ВІ;JИТУ М. С. ХРУЩОВА У ФРАНЦІЮ

СТПХDПОВЕUЬ Вівторок,

*

22 6ерезня 1960 року.

Ціна

vаїни СЬОГОДІНі ІПРОІВОДWГЬіСЯ ;раJі41нна конфе,реоІщі·я

XIV

JЮбсі~шко·

р.ів.

Іюрео.п{)'Н!Ц·енті;в,

15 коп.

від я:киІХ

актиtв по.стіtйюrх

чів

у

доrиrсуваі

80

Час, що ІFройшО·В> лі·С ;1Я ~ІИІНУ'· сті:н,них rааета:х, що в·и,пусІКають­ .'!ОЇ КОІН:фере'НіЦіtЇ, З'На')Іе'ННИЙ :!}Я- OJI На Пі".ПІрИ'тt:~'ІІDаХ, .JЗ }1СТЗНО· Д(І:~ важ.швих под'ЇІЙ в жwгrі на·

ва'Х, ІКО~гоепах і 'ІJІад,го.с•п<~~х ра:йо­

шої кvайш. Ві~був:с·я іст()рИІЧНІІІЙ ІlРПІНmшй. П.1е'Н}'ІМ ц,к К:ПРС - ІL.1е'Ну,)І ~юбі~1іооції ІJ)езеІрМв еільсь:ко,го rос:подарст.ва на ,що,ст-

Н}".

ІЮІКове ІJЗИ'КОНаtН'НЯ за:Вда'НЬ ееt'І!И· річно.го пла:ну.

П,'!(}.СЖіІВСЬІКИ'Й

ІJЩ~го:с;пу

«З(}j)\Я»,

ВІД,ДІі.J!()І.К

.1IO)JJC1'Ba ~ають П{ІЇ<:t~и; щави силіІв.сЬІКий

РадянІ()ЬІК{)іГО у·рmду М. С . Х'J}'}'ІЩ{)··

і.м. Щорса,

ва у США та ІКJра.їюr-

(rpe·;tacr>тop

Швще<НІН{І-

часю1

м'JL'КШенні мі·жнruрод·но.го

Hal!l'P·Y· ниrх

гаІЗет

Г!Н~'ПОДЗІj)ІСТВ1а

наШОЇ

план

в

НЗ:J>fУд'НИЙ

1

Ювілей

іК().1Т'ООпі:в

«ill.'LЯX

О. ІLше!МИ!сь-

киrй), «Бі:льпrо:вИІК » {tредаІКТО'J} ·Halj)O~OII'O Пищай) . Робсі!JІЬІКО)j)И беmь

· rJРОІ)Іа~ІСЬJКІсть

-

JІК~ІІІИ ШW}}ОІКО

сиІМ·а ТадейDІВи"fа. РИІЛІ>СЬІК{)'ГО.

19 оор·езнІЯ в Києві

п!!ірті.ї назв<ІІВ МІІІКита Се\)І'іЙОІВИ"f наши;х ЖУІJ)ІІІа.лkтіl!. !ІІеІВНИІХ

чаІС'і1КУ іВ цю

В рООоті ра.й1JНІноі

18

СІJЗ()Ю

Дj}}'ІГИИ

ВЇД\ІІ)WВ

И'Чина ·

ПМТ·

д

о

'ОІПо:вщь

ЗаІВЄ!рі!lІ'Уєтьс.я

ООJ>()ІНу:ва:н'НІЯ ЗJ~бу 'в Оча'КЇ:всЬІКо-

(РАТАУ).

МИІІJу.

* * *

На ~ИІрощущrн,ня її C'llВOij)e'IIO поJІа.д 2 ТИІСЯ'Ч'Ї 'МеІХ&Н'ЇІ30Іва'ІІИХ JI<IJHOK. ВС'і п.1ощі 'буде 3асіJІН~ ІКmад;ратно-ІГНЇGДОІВИІМ епое.обо!м . ШИІрІОІКО заетос(}В"у>Ватwмуться С<Jн>ціальні

n.

Власюк, ди:ректоІР

УІКІРа'Ї'lІІСЬІК.О['О

На}'ІІtОВ'О-ДОІСЛЬДН·ОІі'() Ї'НІСТІШ'У'І'У"ІІВа­ РИJІ'НИІЦ'І'Ва стешювих rр:аіані.в «АІс­

ми

з'і:зду

О'рrані3ато'р ами

ДОбИІJЗа,ТИІСЯ ма"1ЬНИ·~ІИ

вашим

пиша·

си'НО'М » ,- шtmуть

ад·ноrполчаІНи АІНатолія. Во-і~ПІІ-да­

ЛЄІК·осхід'НИІКИ' Д'JШ\УІОть Га1І'Ні Фе­ доріюrі 3а те, що оон а · :ВИ'Х{)ІВа:ла

• сина мужні•м, безс'ГjJ·аJПІНJЮІІ, в·і·д· данwм овюїй

любиlІ!Ні

Баmшів-

ЩИ'Ні.

«Ра.зо·м з ваоми шаЄІ'І!осІЯ

жае.'!ю

радієм() і пи·

синаt."и-и'еrрО•Я"ІІИ.

ЯІКн а:йшвиЩІШоІ

Ба­

ЗУJС'І'ІРі·чі

З

одно:стаЮІо

Овою радіс.ть rе1роїзмом і .М:УІЖ· ністю сиІНіJв ПО'Ді.1яє

А'нато~1·ія

з матіІр 'ю

мати П . По,m1<mС ЬіІКО!ГО

з се,ла Че·мерів'Ці

Х"МЄІдЬНИІЦькаї

об.'!аеті.

Ма.ті1р відва.жното радян:СЬІКQІІ'О DО·ЇіНа ПОЗ'ДС!р·ОІВ>1'ЯЮ'ТЬ 'Іі0·.1е!КТИ!ВИ

Поді.11>ськоrо і Тур бів с~:;І;о,го цу,к­ ровиLХ 3аводі1в.

Саха.тіщь:к.ий о·б­ КО'\1 .цартіі, дРУ'Зі і родичі Анаrо ­ .1ія.

(РАТАУ).

.•..•..•..•..•....•..•.•..•..•..•.. -· ,,.,,.,,•..•..•..•, ;

'

З <1Т1РЗТа:~и

ІІ'j)ИІЙ!Н!Я.'І И

ра.шно,м:у

КоІМ'ітето:ві

3

пе'р­

лісу на ехил·ах Карпат УЖІГОJЮ.д· І ськиіЙ, М}'ІІtачіІВеЬІКИ'Й і Х}'ІС<rеЬІКШЙ

(РАТАУ).

!ІІ'і.'Ні·

ПіД'НеІСеНІНЯ:~ лИІст

Це,нт-

:КОІМУ'Ніс-

(РАТАУ).

ГеІКТа­

' ШИ'Х Д1НЇВ ВОСНИ' !І'О"і~ЛИ1 !І'ОСЦКУ

3 праці

ти"fної па,рті-і Радя·н,сІ>"КОіГо Оо·юзу.

пор)"бо.к. Уже

а також ШІВwmко ,]ЮІС/ГУ'Ч·ИІХ дЄІреІВ

•ВИJробнИІЦmва,

ОД(')рЖаІН'НЯ

&е.11!1Че0НІІ1М

ПІриrсуrні

1

Київ. В Інституті фізики Ака­ дем·ії наук УРСР пу щено аrом· ний реактор

-

один з кращих в

Р а:дя.ж;ь.ком у Союзі. На фото : голооний ного

зал

атом­

реаІК'Тора.

( ФоrоХ;ронtка

РАТАУ). Ф. оТІо К Ш а мши.на.

з

НИІ~И :В ])ЇД'НИХ ДОМ·Ї.ВІКаХ» ... 3Вер­

!t!аІК · СИЖ!.lЬНОЇ 1\ Ї .lЬ:КОСТі ІFРО~у.КЦ'ЇЇ 3 1\ІО'Ж'Н{)ГО Ге:J\1'ЗІР·а зе1М.1і.

і З'беJреже~НІНю ліІС,і'В. Тепе:р п:до-

лkОО\о,!tt'бі'Нати,

« Тоmариші· лu слуокбі

ються

ня .rОІСІПода,рс·тІВ·а, стати еправжні·

щі ЩDІрічноі по,са,щки знШЧ'ІЮ пе· і

ялИІНw, ТОІІІО'.'ІЇІВ, м:о~рИІНи.

ВЇ:JІ)ПОВЇДаІГИ

'1'аЮТЬ<СЯ до Га·н'НІ1' Федо'Р·іІВІН'ИІ 'РЇ!д­ .1О·ВІНиІЙ і'нженеrр ЛJ}ищіІВІСькоі РТС ні А . Р. 3'іІГЗІН111И'На .

ціа.тгkтіІВ СіІд!>СЬІКО:ГО ГОС!І1ОДа'J)іСТВа Радян,еЬІ..•юі УІЮр,аї,н.и, в ЯіКОІм.У за­ кликаu1И іх В!fІ!роОІВ·адmти ІВ кож­

з бУV'ЯІІІ.шми

ДОСЯ'ІЖИ ТИСЯІЧ

.

д01РТВІ!а НЄ В:СТИІГа6

ка,н·ія-Но!Ва » М. Т. Балашов, го­

.ПJ)И!Й'Н!Яw1И 3ве'рне~Н'НЯ ДО :В!СЇХ С!Пе-

·•"•••••••••••••.,•• •• ·· · · · · ·· •• •• · ••••••••• ••••••••"••••"•1

Ужrород. В Закарпатті зді<іtІС· нюються ЗаХ'ОДИ Л(І Dі'Д!Н()ІВЛе'НІНЮ

ЗаІК~'ТаДt'Н{)

вич а І\JНОІЧІК DІВ'СІ>КО.'fQ . fa,wнa Фе-

ному :КО'.іИ'ОС.Пі і :ра,Д;ГО СІПі 'І!а:у.ко­ ВО Оібі!1JІУНТ<Іі8>а:ну С И1СТе'Ж'f В Є{Д е Н •

М'У році ІJІ.'!ощі пі·д Н!УІКУ1РУ)ІJЗОЮ рів н'О'вих .:neЬD. П01сщцжепю ба· ПЩ)іІJЗІ!f.ЯІНО З ІМИ!ІІ)1ЛИ1М Іj)ОІКО'М rато Ці:НІНИХ ЛО'J)'Ї\1\ .ІІОDЛУІІЬ, [J)І}'Щ ТИІСЯ'Ч ·reutтapi:в.

сЬІКоі РСР І. М. Анісімов, цроои­ дент УІКІраін'с'ЬІКО•Ї А;кадеІМіі еіІд Ь· С(,;J(,()Г0СІІЮД3І}JІСЬІКИ:Х H<l}'llt А.

ДелеІГати

*••

Друж'!Іо З.}'1Стр4ІЧають рrевищують площі

ВОСНу ХлЮо'J}оІбИ Qо.6ЛаС'Гі. В ЦЬО·

ний вете'J}инаІj)ІНИЙ ліІК<ІІр УІКІра.їн­

.та:сті І. І. Церковний, <tа;служ~·

бу:де вик.о'J)истан{) щJібіциди.

ТиліІrуло -<В6j)е'ЗаІ!ІІСЬІКООІУ та

і'ІfІШИІХ ра.йона.х. На 11\.'І{)Щі 90 тися'ч ге.хтаір'ЇІв піджиптево: ози-

"'

ва.жІНОГО МЇ<На Анато:.1іЯ Фещоrрю-

,ріІШені. Х:м~ЬІЮЩЬІК()'Ї о{і.'lа.сті Г. М. Не­

}1ВІІІГ'И по.вmша бути

РТС . Ддя боv·отьІби

Турбів (Вінницька область). 3 усіх кі1щів країни ПіРИбу.в·ають те-ле:гра?Іш :на kІІ'я мате:nі ІВід-

ПІредста.внипш г;ро- зіІJЗ.

Украінської РСР

рЄІСІП}'Ібл!і-

Миколаїв. В :nDвде<ЮІи·х :райо-~ ПР•О[l'ОUІЮіВа·ль'ні •бо:рішпш, ЯіКЇ ІВ'Инах ОООаК:Ті j}азfОJр'НУЛ·ИІСЯ !В•е1С'НЯ· ,р!Об\11~ЮТЬІСЯ у ВСіХ :К()I..l!I'OІCmra!X і

14 7

·

т

n.

І В це;н'Іlрі

Друзі дякують

П:JJ'O тв·()рчий ш.1ях М. Т. РwлІ>(:ь·

бЩ>ЄЗНЯ в К~і заооіН'Ч~

·])OOOf!'Y

Весняні польові роботи

зростуть на

аrкадеt~НіК

е'Ч'іІр

1 пwсь;менІНІmш,

газетw за / раДІЯІНІСЬіІКа лю~дwна минуuпm'і ІР'Ї:К браІло у.чаеть 420 будіІВнwк :ко:мунізч.

Вінниця.

п

n.

ВИІКОІНаJН!І'Я 3сЩЦаНЬ, ОПІJ!ЗІВ'У що наІЮреслені ХХІ з'їадом КПРС .

внесди і наші рообсі·лЬіІКори.

му,

о

Д'ніІПІР'оnет· ВИІJ>DІ6ниц11Ві. Не веюди лаІрrгійні ІlJ>'Уд'НЄІВОіГО IL1eRYIМ'Y ДК ІИ1РС у марсьний, профе•со;р е'ІІJраІВЇ Д(ІJ!ЬlІЮГО Пі;д'Неее'!І'НоJІ' З~МJ!ІОІJЗІСЬІЮО' Г О ,еіІ.'ІЬІСЬІК(І:ГОІ(ЩОДаІj)СЬІК() ГО орга.ні'ЗаІЦЇЇ і !Ке,рЇ:ВНІІІКИ ГОСІПО· А. ХРістєва, голова Д1ІірС11В ПО·ІСІІІ'J}а'ВЖІ!ІІ>О~ реаІГУЮТЬ Л~])ОІбст.ва, 'JІВЩ)ИІНJНИЦТВа, ПЇДІВИ· іІІJетитуту ПІР•ОД}'ІКТИІJЗІНЮеті :rЕрІ1іЦі і КОо1ТОС!ІІУ «ІЦрю:гре:С » Ду:бнЇІВСІіКО:ГО ІНа .юритич:ні внІстуnи r<ІІЗет. Про Ще:Іі1Н'Я о'()ла:сrі, Гете, яІК уеутн'У'l'И ці та і:н:ші недо­ 3НиженІfІя со.бівартоrсті ПJ>Оіl\)'!КІЦЇЇ. ра.йону Р()іВен·сЬІКої В ДООСіТ~ОС ІВ_ИСТ)lПИІ..:и зоо:гех'l!Їік І JІ'ОІЙ Соці'а~'lісТИІЧ'Н'ОЇ ПJ>щі м. дііки, ПО'ВИ!ІІна. бути .еьоrо.д'ні Ленша КщМІа,Н·І' Воловиков, дІІ)р•еюгор КрИІМІСЬІКОЇ серЙО(11На ]ЮЗМО:Ва на ІКОІНфер~ціЇ кожо:сп;у ІІМС'Ю сЬІКо:rо району Чер!нівещЬІКої Qб· Д{)ІС.ті\ЩН{)-Ї стмщН са~DНИІЦІ'J100 J)()Jбс~дЬІК(І)j)ІЇJВ. ОСІНоІВІІе, над ЧиJМ те<пер елід ла,еrі М. І. Магдаленюн, 'І!ача,,ь-, Г. А. Березовський, ce'hweтa1p ЦК 1\JDІВе- 1\tll У.К'Р<І:ЇІІІИ М. Д. Бубновський ]]J)ац.юватw наІШіtЙ J)аІЙО'ЮІі-й J]lj)eei, НИІК ра•йсіль;го<еіпі·н·с•пеІКціІЇ Ц·е М•QобіЛ.!ізацj.я ТJ}УІдящих на льсь;коtГо ра,йО'ну ВолИ'НіСЬІКОЇ об- та і·нІШt - .всьо.rо 39 чо~1ооіІк.

УJСІП'ЇХ:ЇJв у ІВИtК.Оtналrні завдань Се:МИІРіЧ'Ню.го пла:ву доби· ЛИІСЯ і '11J)'У'ДІЯJІЦЇ Dро1Щj)ІІЦИ'НИ. ДО:Сf111ЮХОВе

ні JІОЛЬ()Ві р.о~боти.

В

З'їзд спеціапістів сІльського господарства

1959 J)ОІК'У .віщ- що безпосеорrед:ньо працюють на У~~rраіни, П{) ВИJК()ІН'Зm:ню

ВЇТЗ.:Н'НЇ ДК 1\:ПРС з'із.д<ІІJЗі, у ІВИCll'f[!i товщриша М. С. Х'Р'У1Ідо:ва. на Іl1j}И'Йо:мі жу;рнмrk'rів у K'J>etM· лі да·но ви·сОІJtу оцінку 'J}ОІботі Р<ІІД1ЯШ:ЬіІКО1Ї птР·ееw. Пі'JW}'!'JНИІ.\ІОИ

Cit'POL'ID!fY

ЮВІ.1Яj)ОВ1 .

відб}'ІJЗІСЯ І ма~ІС!>КО·СТі.

6,

був.с'Я llе'ріІІІИІЙ ВсосоІООНИІЙ з'їзд j}а.д:яІ!ІІСЬІК.ИІХ ЖурНАЛ'kТЇІВ. У П!)И·

(ТА-РС') .

(ТА,РС) .

л:ітератуJр'НИЙ ве'Чіrр, rrри,СІJЗЯ'Чеюrй

а:КТИІВНу )"Ч3•СТЬ у ре.ЙДаХ-ІПе<реІВІЇ!р­

ти<раЖНИ'Х і еrінн.wх газет.

та

Д·Я'ІІСЬІКО:го поета, вченого і Г/j){І- кого щюбшв поет А. С. Ма.шшІКо . на. ці H'Ir.l'i , лpowнwri почут'ІІЯ!~І мадJСЬІК()JГО діяча аІКаІДеіМ'ЇІКа МажЮві.тя.ра тещо прwвФrа.1И ш~боrві і пов<І!ги, пос·.1 аН'н·я дР}'·

а ІВ сіль· .П'J}Оте :в ро,боті .яnt pa'liolL1i.oi, ІІtаІJЮСЬіКИЙ з'їІЗJд сшеціа.лістіІв еіль- за 5 ро- так і баІГатотиІJ)аЖ1НИ'Х та сті.нлІих СЬіКОІГО госnодаІретва УіЮj)аЇ:нІС·ЬІК·О'Ї кЬв. газет ще є 'іИІМа.то сеІJ)йознІІІХ не- РСР. з :веюІІКОЮ аІКТИВ'Н'ЇІсТЮ, ПО.·:Д.Ї· ПротШ'D''ІІ МИІН}'І..'!оІГо JЮКу Здій- додіtкіtв. Неоре~Гуля,рно вихоДІІWЬ СНе'НО 'P'SJ.It В1І:ЖЛ1LJИХ НауІ!WВПХ СТЇН:НіІВІКИ у ра.ЩГОІСІШІІХ «ВЄІЛИІКО· :ювооrу уча,с·ншки з'їІЗДу Qбговоро6rіт і досurі·джеяь, ткі ще бі·ль- дИІмерсьuшй», «Вогда'w:ІВІСЬіКИІЙ», 'Р'И.'І·ИІ .JІОІПІОrВ>іЩЬ rо.1ОІВИ Ра.дw М1Ї'Ні· С'І1j}іІВ УІКраінсЬІК{)Ї РСР Н. Т. ше зм:Fц'Ни"1и евітОtВИІЙ аттwиrrМ' на лиІDa'J)I!Iooof!IJj)oІKa.'11HO'М'f ~алюді . Кальчеа· nка ІІІР'О· за:вдання опеціаі екО'НО'МіІЧН), М()ігутн.іJсть ІНашої Се1J)·ед аюrиву газет .ма.'Іо J>O'OOT· с1~о1ЬІськоІГо ГО•СІП<І\даtJ)Ісmва ВатЬІКівщ.иІНи. никіІВ, в:олгос,rnшІКі,в люде'Й, шстJ,в

В лиеrопа:ді

1

r.

роопуі6.'!:ЇіКИ,

mрDІМпсловоеті

буде ви1конruно за. ськОl\ІІу гослода:рстві

р~f!<1'Ю'.Ці·й. Б~"дО ВІІІКО'ffа:нІ) '}'1.11Юб-

.ТІ~і п~І"н і ,1Jf'нФна.

М. Т. Рильського

!&ЇД3НАЧИ!оlа 50-:pi'l'ЧJJ 'І1Вt()Іj)ІЧЮЇ ді-

пра-

nідведе'Ні ХХІ з'їзд001 КоNІІІ<ІІjп'Ї.і .каос, у вwпуІСІКУ «·БлиІ(Жа:JЗоаt» та УІК,раіни, 'сІВі.д·ча.ть щю те, ЩQ ее- сати'Р,ІRНИ•Х до,да:лків до бал-ато­ МИ'J)і'ЧЮJ;Й

rfJ)И'I~<ai!J

«ПІj)ІЯ)ДИІЛЬ· ЯUІЬІНQJсті і 65-ІJ)а'Ч'Ч.и ~ д·ня наа>одз'їзду Жеt'ІІ'НЯ ·ві~()JМ•ОІГО yJt'J!aЇHCЬIКOIJ'O ра-

баіГатотир·аж-

Жеffі!Я і зміцне·нн.я мироу в усьо· І.тЛіча >> (ІJ!'ЄдаІКтор му СІВіrі. Підс}1'ІІІКИ1 ·рЩJВИ11КУ

.1І3НИ'І'ІІК'К1н

14

І-:1р.а.ще

віді<rра;lИ вел·иrчеозну ро;.1ь у nо-І цюЮІJІь редколеtrі.ї

І\J}!1)Ч.ков,с&!\НЙ

Ю'ТЬ НСІ :Да.чі П01 С'І'ЇІЙПО:ГО Пj)і'Д · с·тшвюЕка СРСР при ООН у Где<н­ му 11.mпало ща.стя працюоотw п·о- за~~і·нюмися ІВ•И'Сr!'УJПОМ хо:ру ста- ,тшві, де воюr ПІрrо:будуть к і·.1ЬіКІ1 руч з І.l.ті·че•)f у КРЄІМ!.1і в дешь РИ'Х &і.1ЬUІІОВ·ІІІКіІ.В з « '11pexl'()I!JIHOЙ ДНЇІВ JІе·ре;І ПОВе'Р·Не 1ННЯ~І На П(jршого Вс~ро.сіісІ>К·ОІГО сУІботни- ма·нуфшктурьІ », уча:е'ІІоИІКФв трьох Бат~ківІІUи·ну .

ІЮрrа·

3е~1е'lІськи!Й) -

А . Ф.

ма·х «Людина з іJ!'}іШІНИІЦеЮ » і «Ро:шоІJЗ:ЇД'і про Леніна». ЧитаІНни

Нl'JЖ.l-'..,НІІЙО'Р М. П. Єрьо.wін, mко·

,р.а:ДІГОоС<JІУ «Де,рrе~в·О{)ме-.1о~ИІК»

Східної і Це·нwа;ль'Ноі Азії: Ін- завод хІJ!.1ОдИ.1Ь'НИІКів, ді·ю, Бі]JІМ!У', Інд()Інезію. АфrаІНі- ЩИІК >> а~ртіль i)r,

стан. Зр:трі•чі і переtrово:]Ж, ЯІКі ІШ(б)У. ві:д·буди.ся Il'iil час цих віІЗИ'І'ів, Осrrа•нньм

кmй,

'КО!ВУ ·~D}'~Н іr'ТЬ ra ВІfllРІИІ:Ку ПЇ.Д час 49-де;н,но·гn дрейфу у Тихо ­ wртwст р~сщ1бліІІШ М. М. Ш11ра ух. ,м:у ОІКеа·ні , пр wб ри .'!ЇТ<І!К<J.м з Він рrоповів гпро роботу над об· Сан-Фра,І:цісІІ\ 0 в Н ью-Ио·рк . ра,зюf В. І. Лені·на За.р·а:з воі.ни,·:rе:р о.ї .від'ПО.ЧИІМ­ у ,кі:нофідь­

ЛеніІЬсЬІК1 читаІНН'Я на тruк.у те­ му відб}\1НІС Я В ,Дf:'ПО l'ІІ<J.СІКІВа-Со;р­ ТУІВа:rьна МоСІкоІвської 3аІ.J'fіІзющі. Пе1ред ро.бітнИІКа%и ВИІстуrrrив ге­

ВІ')І;!tІЛОіК

О.

в і йсик ово с.туж&о&ц і

І. Ю. Феодотов, які зроб:r.ш rr.рОЇ'Ч:ЮІІЙ ПО\д:ВИ'Г і ВИЯВИ'ЛИ ВИ:НЯТ­

«Що:рсі'Б-е'.І.\Ь>>

НеощішИІ'>tе значення д.1я всьо- (:редакт.о;р В. До]Ю'ШЄ!ІІІІЮ) го

Радя;н,с ь·"і

А. Р. 3kа:ншин, П . Г. По:п.lавсь­

про комуністичпу працю

До·брою с.1авою сеtр~д трудя­ tци·х користуються еті·wні га.3е'Ги ка 1 'І1ра,в:н'Я 1920 J)ОІКу. «За кюrуні,3М» (1реда.кт{)р П. Ря­ . На .1еt~Ьюькі .. ч.wга~н!Я до за.-

бО•В) -

воїнів-героїв в Нью-йори

В. І. Ленін

на.ді-

бІІJГато;ти:ра.ж.них

6

ПриОуття радянських

(ТАРС) .

ifnюo 370<2 ЛИ!С'ТИ. Значно бЇІ.'ІЬ· ШИІЙ

о

таІКаж віщЕі;да,ння 3·<ІІвод1в Рено у Фле'ні, ІВідвІда'wня .Верс&дьсьК(}ГО па~1ащ', .mрес-к<mфСІре·нц,ія М. С. Х•руrщава, Й()ГО вист}1П по ·радіо і ТСl1ЄІбаченню.

У новий похід, підручні партії! За рішення~r р·а.ЙІкоМ<у КЛ Ук-

патріотамІ

Фра:нщії з 23 бефюн!Я rno 3 'КВі·rня. .ffipь~" •J)ОО!.'!О.В 3 ЩJе:JИІд~н.том Ф!р.ашції rе-не;ра>ТОСІІ де Гол;1NІ·, ·ІІІJЮr:ршма ПС'Ре:д:ба чає вщ:вІІДмпnя м. С. ХІР'УЩО~И'М на.йІбkl•ЬШИ'Х Це'НІ'Рі:в 'К'!)аЇ'НІf!, .в TONty ЧИС.~1і оордо, Ма·р1сеL1Я, Діі~ста, Ре!Й!М,са, Лідля, Руана та інши,х. Пе:ре')J!бачwгься

партії Украіни та районної Ради депутатів трудящих Київської області

*

героям­

Иіні.с,rе:рс'!1во ~(!JК(}РІЦОННИ·Х <:ІІJJР<ІіВ ~р(!JнІЦіі ОіІfУІбд1кув<ІJJ1о ІІІІЮ!1Ра · му 'пер€'б}>Ва'ННІJІ f{)tдo:вw РЗJди М·іні;сmрів СРОР М. С. ХрущDІВ·а у

Орган Броварського районного комітету Комуністичної

N! 35 (1942)

Слава

ВіннІщька область. Неми:ріІвс ьк а РТС под ає в ел и:к у допомогу кол­ rосп а,м р а ЙО'НУ ·в підrотовці кад­ рів механізаТQрів . Тепер тут п.ра­ цюють курси трактористj·в-дизе­

люк, В. Базяка і д. Дячеи.ко ви·

лkrів .

вчають

Курсанrrи

вявчають

тр ак ­

ТQри, комбайни та іІНШі сіJІьсько­ господа;рсь.кі маши,ни, nитан-ня

мех анізаці ї агротещіку.

Т'Варинницьких

ферм,

На М.

фото :

слvхачі

курсів

Когут, П. Рибалко, С. Корне­ м атері аm>н у

частин у

тра­

ктора.

(Фотох,ронік а РАТАУ) . Фото Ю . К.оrrита.


!!!!!!!!!2!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1!!!~~С!!!!Т~А~Х~А~Н~О~В~Е~Ц~Ь~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Наслідуючи приклад В. Гаганової ІЗ

років

цював

фельдше­

•• ,,., •••••••••••• ,.,,., ,., .• ,,.,, •• ,..

ром колгоспу іме­ ні Сталіна, села Бобрика, першого

ню м. що

«БобГ. Н.

СЧJіти в

на

де

за

ц ИМИ

висо­

,

'

ВІД

кі надої і збіль­ шення ·виробницт­ ва

до

ряду

CJIIB- ДО СlО\Ва!'ІІИ

j)О\'JІПО!ВЇ;дЬ

ДІJА

ПОЧаk'ІИ

Г<У•101Ва

СJВОЮ

BИ!INJ(ffiKO'MY

На викоІнан:ня

краї·ни В. Гаганової, т. Назмієв звернувся в партшву організацію

зань )ІО.бі.1Ї3ОtВШНа

радгоспу

1\іСТЬ яkт-а. На зООра·х виJборщіs,

1ІЇ<'ЬІККЮІ"}"!frо.с;пу

проханням

н:шрu,вити

його

бригадира~•

на

фср:\Іу

пер·

шого ві-дділка. його прохання задоволено.

ІD!Н1СіВІЯЧеІНИОС

Г. Н. Назмієв один з кращих слухачів гу.ртка по вивченню і.сrорії КПРС, агітатор. На фото: Г. Н. Назміев готується до черговоrQ ззняття в

на

гуртку.

та'НІНЯ

-------а

а-------

партії

лав

Наблиrжа·ється день

:юві'І1Ня

22

на~од·же·нІня

Леніна

великого «Че'}JІВ(}На

-

УІКр,аіна»,

пос~і:ЦОІВНИ­

ВододиNwра

цю Л:рое.1ава Чwжа Є. Бо,нда,рен­

ІюFіча ЛеніІна ~rу;щнйо ~вюждя і ~ЧИ'І'едя 'fІрудящих. Все '!1РУдове ,1ЮдіСТВО сtв:іту готуєтЬ'СЯ до цієї зна>:\Іf'RІНОЇ дати. Тр:у:доmою

ко ~~виtі!аJШУ підсо•бно.го ro·c· пода.ІjJІства, Н. Моцю доярІКу КОw1ІГОСІПу ім. Ка..ТJіІІІіна, чдеша ко~со~хол·ьеЬІКо-•мододіжно,го ко-

3}'1С'l'ІJі 1 чають

вахтою

ко·Jtrо,слниuш,

роІбі'11Ники

весь

ншрод

і

д~нь

лшіІНіСЬІКоrо ЮВJіщю Кращі

.доІВи:ки

.Jюди

краі·ни

пе,ре-

-

пр•ац'Ї

в Ці дІНі до ла!В

:rеtктиву ферми, ЗІВан,ня ди'РіІВ

пе•р·едоІВИLХ

Пу

lВСІТуІІшють

мИІпол:кіІВІСЬ:КИЙ»,

па.ртіі. Бюро р.айаtому КП УІКІраі-

«ЖОІВТffі!Ь»

і

r.

юращих

-

r.

ПриІrаІру,

свиІJІаtр•n·к

за Ос-

-

6рИІГа-

6рИІrад

коJІГое-

Д.

«Се-

Суво'J)dна

одІJІоff'о з кращи'х ко:лтпшу

М.

paДJГOC<J]jy

-

'І'Р'аІКТОІІJНІС1'Ї'В М. Нремець,

Хар~еІНJКО

завідуюча сектором

кожо,сну

РК

КП

події

моєму житті. річчя з ~ня Леніна

мене

діЖ.НОЇ

мо.ІJьської

-

до

лав

призначили

ЩО

СТВЩІ~ІШ

радгоспної

за

комсо­

цеtпнері.в

складається

з

помідорі,в.

гектар землі

вудячних кюrіте­

Q.la•ГO'}'C1']JOЮ

р.аЙ:ООІНQІ'О

ВНОСЯТЬІСЯ

іllj)ІІіКТИі'І'Ні

ЦеІН'J1І)а,

про•позиції. РозгОі)}Таєть-ся соціа­ .lЇІстИ!Ч'Не зММ'МЕ!ГЯ за к.ращу ву­ .шцю, б}"ДИНО!К, }1СТаіІІОІВу. fіеJІ)е­ ~ЮЖЩ'і будуть наго'J)о~.жувати:ся

України.

Впевнена,

що

На

зобов'язання

В райкомі

хо.щять

ДВО·/}И,

\)ЩДЯТЬ

Д0t'І\І()ІВJ18.ІС­

НИ\Ка)f, що і JІІК с.тr.ід зроібити по

б.1wrо·у;строю под~·іv'я, нwгащують П!РО 00\ЯТі НИNИ 3'0tбQ,B 'ЯЗЗІННЯ.

організації

виправдаю.

Г.

ГАНЖд,

Jl q нкол ;\.

Радгосп с.

ім.

Щорса,

оое~р;щовmщ

ШІКоди

Мruка,рівс·ь-

С}"Сm1'.1ьно - ко,рис,ною ;іо~бив,ся Д()Ібрwх j)'ОЩі. У·Ч'ІІі

1959

.1и

жа·Ві

не ме.нше

5-1 О

rИРИі тисячі .к}·щі.в.

надійшов

~,

иродаж

штаосетншк.

і

І1РО~Іі\.)ІіСЬ:КОІСТі

трудящі

хо,роший

будііВ'НІІІЦтва.

С(•­

r::Іуб_

діт·кіаJСЬ1іОЇ

т.

Музичен­

ще

.юржwві,шиш

дРУ•ГИІЙ

підійм~ться

ку.lЬТ)'JJІІ,

•1ИІКі

повер1х

добуду€ться

б.1о,к у .ті•кар:нl, б}··

заІК·даде~ні

ве:рrrим

.1ова вик~ІІІКО'МУ Семипо.тківсЬІкої сію>сЬІКої Ради ,цепута·т1в· тру;дя­ щих т. Небрат Є. Тут на:мІічено

ПІР1І­

рщі

одинащлтрічна

школа і ма:rази•н,

го­

наше

В н WІrirnrн ьо му

ощ,р,ацИЬний

В

НОіВО­

За·буд·о,ви ~роб-

д е•NtяІНІС ЬІК е с ю·о .

дуть

збудуємо чет­

за.ті·зобе·ттшиrй мLc·r.

ро~боти

Ве­

передбачаються по

озеденещню.

по•садити 5 тисяч дерев, об.щд- Чергй'ва сесія 'І1ребухі.веь­ нати 100 ноІВих ко.1од:яз.ів, ІFРИ- кої еі•1Ь~ьІКоі Ради, - по:в.і~1У:ІІИВ в~сти Во ПОІр•Я•до.к СПОJУГ1Ш'Ну п.то- її rOJOBa Т, Новбасинський п.,­ Ща_дІКу.

ЩJИСі!ІІЯЧ}'ЄТЬ'СЯ

ПосаДІКу де>рев

ІJІРО'·Мде,\Іо -

СІКаза•1а т. Небрат.

ОДНОМУ

б.1Іl!Г0у'С'І1рою.

.мова

по~сrій:ної кооrісії по бла,гоу•С'fІРОю Т· 3аПОJІ}О.ЖеЦь М.-

пр.о

ПИГГаНІІЮ

На ній ітиме

будLв.ни.ц11Во

к~нотеат­

РУ, д•і,кюрІні, ш.1лхів, про (}З~ле­ не'ІfН:Я НС!:ШОГО се:.1а. У ВСіХ ЦИХ

лkнИІК. У ньо,rо ми З3JВЖ;Ди оде:р-~ tюботах де:ІІУ'Гати, лрамадсЬІКіІсть жуємо .К'~11фііКоrвану ко•нсу•1ьта-

беJру"Гь а;ктиІІJІну )-ча,иь.

Дерева- на вулицях і садибах, квіти-біля кожнdго будинку Раоом

з

уе1Gю

fІромаДІСЬІКістю

' .1овне

,від

ТІVХ,

хто

ПІроживає

сХЗJа.чm:чо і під'JІРИІМУЄ'М'О почес- І в гу:ртожитІКах. Тшкі не:подо'б,ства Ні

ЗО·ООВ'ЯІ3а.Н1ІfЯ

ре'І100ІJ)И'І'И

труДЯЩИХ:

Б'!)ювщри:

ne- 6 і на і~НІШИХ :Je,lel!fe часто псу!Qть

в

ни і

КІВіТ}"'Іе місто.

ЗА УЧАСТЮ ГРОМАДСЬКОСТІ

rJf.la.днa•нa

)ПUПОдОtІ\

Буди•wку

посади•т!f

б.lаГо)·ос·троі с~.1а рuзпо·ві.1а і

до>6ре

Оде:ржать

.1ять

дере.в.

}"Ча~ТЬ

,fipo

шоки

тисячі ,1еІК·о·ратиюшх де·р.еІВ і чо­

гук.

Постійна

ШІКО;J;УЄ

•К{)ШТЇJв

ДЛЯ

В}'І;lИЦІЯІХ. Де1}еВа бе•зуj·о~г~lЯ:Ц!Ні тва:ри­

mиця, о,кр.емі

!ГJЮМІад.ЯІНи

)"Д~tбр.юmь rо1р.о:ди

Рjдна. 1\&М)'ІН<Їстична na.prriя не

:mа,йшов

}'Стр·ою (:ro';roвa

к·омісіІя

по

бдаІГо­

т. Ку3Ь'МИІК П.)

-JЮ3роби.1а ширю:киrй ;пдаJН 'J)ооіт. В

ЦЬО•М 1У

РО<ЦЇ

поІр!JЩО:К

бу:дуть

вриці

ВроваtрІСьІКа,

КняжнЧ'і.

нечи.ст!іТами,

ЩО за6р<у1ДНІОО В•О;ІУ, грунт і ІfІ)­

ІrЇІ'(ВИЩе·ІІJНІЯ

вщюС'Тw.ти

,Пращ~ю на·слі)ІJ!tів ШКD--

ЦЇЄЇ

та зда.:ш

деJ)·

б,1аtГОустрій і в наІС.

к•оже111

:Ко:~~у не rnpивm~o

зе•'!еntій

ву-'ІИ'ці,

n;зvІіти

мwщ~аТИІСь

ноба'{ШНИ'МИ к.віта·ми',

вий

пn

різ­

П•JСІІдітп

у

104:

тисячі

·ньої

ШІКО,1И

П.

Ма·ркуця,

я'кий

да гваРtдія ».

від н<Ііс,

та

това.<риші. Вайдужих до вИІКо:ншн­

за;кІшtкаємо

три

ня 3ОІбоІВ'яоонь не повИПІІНо бути.

роІ\)іІJlІІИІКІіВ

не

Бюрю ра·ЙПОО~ 1\іП УІК,J)аііни аобов'mа;до В'Ї,Д.Діл на:родноі О:св.іти,

О'J)ГШНі:J}'111ати

у-ваІГИ

вудицю

j)ООО'аШОІВа!Н'Ї

не

мож·на

Во:кзаJJІЬ'Ні}",

Г}'ІІУГОЖИ'ІІКИ:

ХОЛО\дИ.'ІІЬ/НИ!КіІВ

Ї

і

. Де'j)~ІВоа: -

де

С;l'у'ІJЮбОіSЦ.ЇВ.

УІК.В 1ЇТ­

На КОЖНУ ВУ:ІИІЦЮ і

СщдИІбУ, К·В'Ї'ТИ-Ібі·.lя КНЖНОІГО бу­

ЗаІВО,Дf'

ДИ'НК)".

О.

Овири.д,

заВJідуюча

профорг, з. Дуброва,

Все це защежиrrь

біля же

І'}''Р'ТІОстан.

в·ід керівників

вище::JГаданиrус пrщrnрие~~с'І1в, .а

rn·

ЦЬОГО

чаеМ·О наше чудоІВе .мkто садами.

бУІдІК•(}М!біІНШІ'у.

такий

До

·м'~ста,

&і'І1Ку ця вулИІЦя в бу.р'JІІна:х, за-І В дво'Р.ах

Піj}ІИ,­ В<іЗЬL\Іе

інтеJkе!!ІІЦ'ЇЮ

~мічена.

ма•йже

і

м~ісЬІкІJ)Іадою

епідем,відд•ілом,

житкі:в

2'Р•а;зІЮО­

'

рошенко,

€.

В.

nрацівники

сан­

Баклай,

n.

До­

В·•дділу,

Фріч, редактор стінгазети

«Гігієніст».

І ШflфC'flOO :~Сомсо·моль.сь:ких о.рга;ні-

3а~10 Б-ідді.'І НЦНJ<ДІІЮЇ ОІСВЇТИІ, ДИ-

БЮ'ро ра-ЙІКОt:ІІУ партії зо6ов'я-

зщій над буд.іІВІНІІЩ'І!ООl\1 'юродефе•рм, СОtЦЇаліІСТИЧН~ :Р..Іат8ІІІІНЯ

рєкто·ріІВ ШІК·іІJІ, nе•;JJКо·деІКТИІВИ ши-

мі.ж ШІКОJами та У"JНІЯІМИ за ви-

4620 K'P'O•.lim, а16О· ПQнад 8 р~о:ко 3ШJЮІВадити

s:веJ)Н'ути

Bitfl>Мf~

не питан!Н:я.

ЛІКОМУ

про•во:ди•ТИІМ 1 }'Ітьс:я

МЇСЬК!КО·~І'}''НіГОІСІПО!М,

Лені,на

відре·!ІЮНтооані

в

те•рито•р.ію,

Та

В

ім.

ПІРИ'Ве:де

СВОЮ Са,дИІбу

що

П'РИІВЄІД!'Ні

КрОЛІВ

райком

наІС

а:к·тоону участь в усіх .ро,ботшх,

чу,дОВО'М'У ЛаІрку? А все це 3а.lе.ЖиІГь

з

ВИІГД.ІЯД

.lеІГЛу до не·ї

Є у н&е,. ще і ·недоліки, на які

Виростити

1'1

Украіни.

бvд.е

.ко•г() .раІЙону прид.і'лсmє веюth)' ви•роетиm і ~да:в де'Р'.жаrві 267 )'Ва·гу .поєдна,нню наІВча:ння і .КJР'О.lіІВ, був на.го•ро:дже·ний ПІУ'ТЇІВ· вихо.вання з ПІJJОД}іКТИІВНОЮ кою в піоне~рс.ький та!біv «·Мо.тоі

Тп пе•ред:ба чається по­

301бов' :я3а•вся

буде

.lі,ІЩJ:НЯ.

ГО

і

ПО•СіlJДІКИ'. Кожен мо,lодиІЙ

рQ;6іrгнИІК

школа,

ко С, ПОДі.ШІВ•СЯ ІUІаНЮШ

•Се.1а

стадіоІНО.\І

се:Іа.

· бу.1а

<mо,ва BШKOHKO?tfY г сідьсь,ко.ї Ради

па,рк.о~.w.

МісЬІІ($'0М}Жос.п ;в.же одер.жа•в ку-бо•метрів К&·МЄ'НЮ іРЯ бр>уJК}lВа'НПІЯ Ву.lИЦЬ, 3а<К'}'ІПJІені д::rя

~fі0.10ДЬ

об.1ИЧЧЯ

рn,ніше

СІЛЬСЬЮ НОВОБУДОВИ

н·о,вити

200

11Р}·би

і

де

неза631ром

рад,го.с:п.

шефс•rrво над

fa:p.m'li 31іІраз дні у ІJ!І)аЦіІВНИ'­ у-спіш:но, . мkмию~\r:у1и·оспу. Воош о•б­ - Го.1·ом

кіІВ

ПеретВ·Qірюючи в ЖИТ'ГJІ 1а · .му з.1ьоті юних к·ро:~івникіІВ удо- 1 ш;кі"1, С!.'ІКІ{}ета·р.іт nеJ)>ВИ!Нних парJ{о·н ІТ]}О пе>р•еІбудову сис·т~ми !Із.- сrго·єна Д\J}lГОЇ лремії. ЮнИІЙ І тійших та КО!М(:омодЬІських О<ргароДІної ос:в1ти, nе';І:ко.1еюив кро,lівпшк Р}··сашів•сЬІКоі серед- нЇІ3щій, на ЯІКій обгОІВО'РИТИ да-

в

Тнt,

·ПО•СаІДЖЄНі

заtбе~nечип

іКОІ)!СОМ·О~lЬ:Ці бері}"ТЬ

-

кuжtн

виконано. Довір'я ~комсомольёь-

десяти

в другому І

зобов'язались

f,руж.чаІН:ськоі

жашцяши

rр&оvютам,и.

,вже вивез•ІИ ,п 0 ди т. Нарандюк Г., -

випускниць нанюї шко-

11 иn

3\Іі!!ЮЄТІ,СЯ

з

·п'ять тисяч де~рев і кущЇІв. Сад­

40 тонн 'гною і торфокомпостів. У нн,ших депутатів rapJI."Iиrй Віщ­

кої

організації.

ли.

Ми

ДеІПутатів,

раДІГQ;СІП}'

бере ТН' Я

у

кОМСОМОЛЬСЬt\0-МОЛО­

ініціативою

дівчат

також

ЛаНКИ,

Ланка

відбу.ІНся

прийняли

а

ЛаНГКОВОЮ

3ВЇ.Та1М

бі11НИІк6в

рн­

році семирічки виростити по 200. _ цінни1Й ПОЧІFН бjюварча:н, до6робуту і ст~о.ре:ннІЯ уІ~ЮІВ ДІ:ІЯ ІВі'І1рІЯ. НапередО·І1ІІі 90- центнерів картоплі з гек~·ара на Ві•д і·м е111і всіх ·СІКазав сеюрета·р ВИКО'ІІІКО:МУ І К)":ІЬТУ.РІНОО'О В~ід!ПОЧИІІІRУ ТР'}'"ДЛнародження В. І. площі 26 ге.ктарі,в та пз 250 Ве.lИІКодюtе'J)СЬІКОЇ сі.lЬІСЬІК!іЇ Ра- щих. Значна су.ма а•СИІfІнована на санеші\де·МІВ'ідіду заЯJВІЛ'Я6l\Ю, що

радісні

комсомолу,

.вСЯ Г/}ОМ<Іід'СЬ-

аrкrиrвно обrовор.юютмя пи-

Довір'я комсомольської організаціі виправдаю ,nві

Пиnюгін С.

В3ЯТИІХ 3о,бов'я-

зосідан·нях

тіт

т.

ДЛЯ ВОДОТІірОІВ'Ї,'\ІНИ!Х К·О.lОДІЯзrЇ·В, ДВЇ

«Ill.1яx I;r,liчa».

ни щшйн:ядо кан.ди:ЦатаNи в ч.1е!ІІи КПРС

бо'РЄ'ТЬІСJІ

Лео,не·н,ка

}~а,рІІІИІІШ

КоІмуністич:ної

що

КОІ:ІІТНЇ<стичноrrо,

нача та І.

ВИ\)О 1 6НИІЦ11Ва,

JСОtМf'НЇСТИЧІНСіЇ

Рад

кожr·н

}fQ.'!O'Дb.

м·1сmки, в смі і на садиЮах ро­

Вро.в·<фrІжої :~~ісь:кої Ради т. На­ кун К. та завідуючай відді,до~І

м'яса.

До

керівників місце.вих

ТІ)

За С:ПОІ)JІТИІВ'НУ І:'.lСЩі:І;::·;у

і

,,.,,.,

'

Наслідуючи по· ЧИН СЛаІВНОЇ пат· ріотки нашої з

впевненість,

благоустроєнішюt,

розповіли.

•...,,.,, .. ,., .. .. .... ·•··•

-

ви·рішувались

боротьби

висловили

ще красивішим,

звернулась

Ось що нам

для

питання

стане

питаннями: «Як у вас сприйняли почин громадськості ранон­

там,

гмовні

Автори з~вернеиия

ваше

ко·.1одяз:,в,

бітниrк в· цьому зац·іт;аІJlе·ний, а

ного центра, шо кон.кретно буде зроблено ло благоустрою вашого села?». Почали ми 111аше інтерв'ю а ініціаторів ночину.

фермах,

та·борах

Броварі~в.

місто

Редакція

зу­

худоби

села

цію.

почин.

Комунkта Наз­ міева можна бу­ завжди

t

.в-а!fня

закликали всіх: трудівників району та області .наслідувати їх

Назм,іев.

ло

! і

Декілька днів тому .в нашій газеті 6уло надруковане зобов'язання громадськості районного центра по впорядкуван­

а потім відділка

радгоспу рицькнй»

.М і С

року.

1960

впорядковани.ми, зеленими і красивими!

пра-

ветерина~р­

ним

3 р О б U .М О

Наші інтерв'ю

березня

22

до~свід Ііруж- Р•D'ЩЄІНІН.я

найбішьшоі

хіm•кості

ТО'ІІН 'К'Р'О:ІЯ.ЧОІГО м'яса. Коже·н Ч&ІНІСЬІКОЇ ШК0•1И і .вИ])остиrги в K])O'Jri·в та lЩ)aJIO учас'Гі :на оо.тасуче,нь о.соби,сто ви,}юстИІв 11 ,к·ро- 19:60 році на 1п1Кі~нних КJЮ'•те- !!'ій вmстшвці юних К.ро;JІЇІ!:нИІКm; лів. феІtщаос та 'вдома у'f!ІJЯ'Ми 104 ти· У'3М'а:шт:ювати і ПОІПІІfІ'ЮВЗІl'И пеПwта,ннІЯ про за,проІМ'джеІJІІН\Я Д()с.ві·ду Г)JІужчансЬІКо·Ї ШіКОЛИ в нашОtму j)'айоні Р'О3ГJЯІНУТО на бюІЮ раЙІКD'М'У пwртії. .І В ПО·СТаІНОІВі, ЗОІКІрема, В'ЇХJНа· чешо С}"-'tІ::rі,нну- роботу дея,кИІх l!fa-.

лематоІК.

ших. ІІІіК'Їл:

~іл~нки; з~мді та

Бо6рищЬІКоі

8-рІі,ЧІНої,

учні ЯJКОЇ BИJ)OC'NlJИ. В ЮІі!І'}'Л·О•М•У

сячі Wj)'о.тів. редо·вий досвід .в РеІКомеІн;щвано всім :кол;го~сІПа.м тако.ж Щ)О'Вести і ІР·адІГОІс<n·ам ПІ}JоТJІІГ!і.М .м&сЛІЦя 8 ...рj,ЧІJІій ШКО\і'І'Ї з6}Ідувати в шкодах КІродефеор- юних :юро"'І'ЇІІmИІКЇІВ МИ! Не мeHilli ЯІК .На 100 ІК:РО· ра:ЙОІну .по OOMQ:1fY

Виділиrги

не01бх•іДІНі

JСрОдіш:ниц'11Ві, а в Бобрицшій зліт--стсіІНаІJІ та міЧ}"РЕН'ЦіІВ Д()СІВі\дО'М.

.Па!j}ТЇІЙ:Ні ~а1!'ЇІЗа.ціі 3й'бо.в'язл-

посівний ма-

ні

надавати ·КЮШІІt<Ре'І1Ну допо;vо­

Te'j)dao ДЛЯ С'і1&0Іj}е'!ІІН'Я КОріМОВО•Ї

Г}'

Ш!КО~аІМ

та

ХОІМ\СОL\ІОЛ.Ь.СЬІКИ..\1

рОІЦі 1680 К\)ОЛіІВ, 3 НИl'\. 980 ІНа баІЗИІ, а ТаІКО:Ж З<ІІбе::mЄЧИТИ' К'J)ОЛЄ- О<р!Г&Ніз.ЩЇ~М у ІВИ•j}ОЩ}'1ІаІІJНЇ .юро­ ШКІЇ,lІJНі'Й к:ро:rефе·рмі, а та.кож фе'\)ми дода'!lКОІВИІМи К'Q!РМЗІМИ. ліІВ. РайОІІ!іRіЙ, бwrа.'І'ОТИІР&:ЖІННІМ і КІНЯІЖИІцЬІКО'Ї та К~раси.'І,іІВІСЬІкоі 8На.й.6лижЧИLч ча,сw с!Клmкати стіІІІІНим ra:зerra~ рЇ,ЧІНИ'Х ШКЇ:JІ. HaJp·a•~y Г!і.'ІІВ КО.:ЕГОСіІJІЇВ, ДИj}tHtTO- ВИІООЇТЛІОІВа!ГИ' Це ·POOJ>'ИIЦJjKa ШКО.lа на (}б.l&СНО· р·і!В радІГОС'JJЇВ, ПЇДІПРИGМІС'І'В і СВОЇХ CТO(p~IN\aJ(,

сwстемаrrично пwrawя

на

у Севастоп()лі ст.ворено уні.верситет здоро~'я. його слухач-і озна­ і\омляться з найв~жлив.ішими досягненнями радЯ'нської медицн. ни, вивчать способи профілактики ряду зах,ворюва•нь.

На фото: заслужений ліка1р РРФСР М. Х. Толль аоднть бесіду з груrюю с.~ухачі~ університету.

(з.тvяа)

про­


Вівторок,

березня

22

з

СТАХАНОВЕЦЬ

року.

1960

ДОБ'ЄМОСЬ У ДРУГОМУ РОЦІ СЕМИРІЧКИ ВИСОКОГО ВРОЖАЮ ВСІХ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУ ЛЬ ТУРІ У ЗМАГАffНІ ЗДОБУДЕМО ПЕРЕМОГУ ріль-

овоче:вої

ни;чих,

.корм·одобув-

і

с )рту

.ка,ртОІ!ІІ.1Ї

ранньої

.При вшсо,к:і:Й а.ктиm·но.сті пр.ой- нії ш.щ z·60IJи· ІКО.'JІГо.спникіІВ

<~І!РИЄКудЬСЬІІШЙ». виро-

де бЕ!\е<Мо

На n,10щі,

ної брига·,'(. Про під·С}~~ІІКИ· р;о.бо-

Щ'}lВ.а<rи .І\:lіJ>'ТОІПІ.1Ю та К}lКУІРУ'д:зУ,

ти за перші

в:же виве;зен'О 6 ти,сяч то,н:н ор-

раку

ро~зюові:в•

го :тва

ІКО',Т ГОС 1ПУ

К. А. Б}·ча.

rа.ніЧ'НИ'Х дМ1риш; на ді..lJІ'НКИ під вне,с.'І и

ра'ІІІН'Ю ;ка,ртопло

ва ко-

5 цент.нІ'рів мі·не,дотово•ри· · ~ , В rr >Іі!'НІЮІ paUIЬtHИL'< до ри•в. исою зоvов я.ганн·я .мі•ж .1311<1\а'МИ. 11Р.Удівюnкnв на П. КИІJ!У'ХИ і r. ТфеТЯІf;, ЩО зма- заНІІІJІ Hд.!IUWX Зат,ве•рди,lи

на

ЗІМ а-

жен rе.кта·р по б

Колгоспна ·фабрика добрив Колгоспниці з ланки Ул яни якісну готують Кузьменко

розсаду овочів. Розпікіровано

ранню •капусту, розсади якоJ вистачить на 8 гектарів. Поnомідори в чали пікірувати

ка·ртол.lі,

з.е•рна

25 -

і

дів зеІрНО'ВІFХ,

цен:тнер;.в

350

2(!0 цеонтнеоріJВ. зед·ної маси ку•кнудзи з КОЖ:НО'ГО геок'!'а•ра. овочі~ з ГeiJ\·rapa

Пu

з гекта.ра.

1\}'РУдзн

бу·ряків,

.ко•р:ІІових

350 ценrне·р~.в зеле,ноі )Іасн ку- 300 -

О'Вочів,

180 -

Вnе.вне ьі, що в то:ва,рИІсь:ко~ІУ ·f',1ОІІЮ .1ан;кови·х Ф. Мипшта•сJ, та здо:б}'Де':ІІО .ко;.lеІкти:ві.в змаІГаtшrі Є . Гайо.воі .

, 6J}и•rа.да з.обо·в яза<1а.сь за.га::І>Н}" nере:~~ог:; зіб·рати по 140 це<нтне·ріІВ .ка,р- зан.ня виютаtшо. Д:руга

тQщі з. геоктаІj)а

· Зо,6о~ язанІНя

на п.1ощі

колгос:пниць Овоче11о-

підІЮр6mаюються ді.lОІМ . ди

n.

Софія Кузьменко, Марія Дух-

ВИІJ)'Ощують JЮ3Са;Ду, рі.1ьничі

брИІГіІ·.'ІИ ПJНfСТУ:ПИ.lИ до ЯІрощюа-

ім.

J'.д1ruc1'

-

но

•по

виконують

норми

nівтори-д,ві

вони за день. М. ОСНАЧ,

• Бригада J6

керує плані

При

добрІІІВ.

на БООО тонн нагромаджено полях 3146, що становить по 8 тонн на гектар орної землІ і по 23 тонни на гектар про-

добрив

бетосхови·

місткістю

тисяч

зо

малромад­

жуються

добрива,

ОрГЗІНіЧНі

ких

з

тварИІІНИЦD•

nрJІІМ!іщень.

D ..•..•..• ,,. ... ... ,,.,,.,,. , . ,, Виконання соціалістичних зобоІJ 'язань­ під

3 тонни

імені

с.

•Па:р•ниІКо•вода О.1ек·сан;~~ра О.m;­ fонча~ре·н~а !!Іи· зас­

Ватуrіиа .

сан;І;р·О'ВИ!Ча

Пухівка.

тали на .міе.ці .

-

перевірка

ка•рrоплесадЖ<І.лок.

контроАь zро.мадськості

ОВОЧІ Д~Я КІ1ЯН БУ ДУТЬ

колгосnник артілі

агроном.

на площах

ори.rада,

А, рейдо.ва

цей

11Іj)оrмовІnв

лосrміх•нуmnи,с ь,

ПРОJКТИ'ЧІНИD{ за·НJІТЬ

Платонова .

О.

Ф ото

Н а фото: н а ф а бr ин і "Ііще;в и х доnр ив .

s-6. І. МАШЕВСЬКИИ,

иrano,

no

доро­

ШДІІИСНИХ

гах

над­

які сюди

ходять

В. Марченко

та інші, які 1при нормі вивозять •щодня по

с . З аворичі.

ж к'і~'FЬІК'іІСrrь

?

n'яти

їздові

ов{)чі

під

. в.и·ріша"тьна ро.'Іь ~а ве,с:няній 1 У ча~ти,ни ку.т~аторlів .не-. І кваДІРатно-rnіздоm~ї поеа)J)Ки ку. xo•pomy СІІВt6І на·лежИJТь ,м:ехаmІЗатор&"d. Лк 1 mиста:чає лаІІІ. Не .Вf)ІJJ}ЄІМІОІНТОВаІІІІ кwудзи. Одна1к 1 цю нця ю~ до доведеІНо 'Не· СІJl'І)аІВ'У тruка і w о:са.джа.lІК· з КУІК'У!J>Уід' 'ГР'И цієї до ь с пі·дrrотуІБали. вою11 же в ідtПОІВ'іда.шноі ро:б·о~и

добри!В.

·культур.

П. Висоцький,

Кірова,

показала

своєрідна кол· фабрика roc.!l'нa

щах

----~---------------------

Що

-

тонн

І, якою

Це

сnоруди .

вані

25 -

**

бетоно­

добротні

нованих

І. Головня, посилила вивозку

місцевих

1'ВарИІfНИЦІ>КИМИ

колrос· фермами «Л 1р о r р е С:о пу ра· Дубні'ВСІ>КОГО розмі:ще1ю й·ону

В

бри·rади:р овочевt•ї б;>иrа;нt . Колгосn «Жовтень», с . Требух,і.в.

обРовенська з Поруч ласть.

Добре працюють на .вивозці

.~ектор, ж

роботі

·В

Відзначаються

сапних

В. Джежеnій,

90

retІИ'a!J)'tв.

·

, ~ зо·~о·в я-

-

горшеч·ки.

торфо-перегніАні

rають~ я .v.•іж собою, борюпrя за другий ·Рік Се'\!ИІJ)іЧІки·. Воре::~~ось тt>, щ об вир.о·стити· по 150 цент- за те, щоб оде•ржати по 100 пуне•р1.в

оо

о

Q

о

креме3НИіЙ чолоІВік.

-

ПІЮСИІМО ,

ПІР>О·СИІМО', у нас сьоrrодні є на що ПОДІІІВИТИСЬ

і,

КО•1И

ХОЧете,

6

по р а:.ш ся п'ять Га­ К~''fІ1Рієнко, Ма:зій, Моз­

ра~І

Бі.1я .1ин

-

rова. Го·нчар !' нІ\ о та За.1Оі3На . Ве ­ с~.1і, ба•дьо·рі, ·впе;в1!е'ні .в тrory, що іх наnо·.1еrrли·в·а пр,щя дасть р·езу.1ьтати•.

хо•роші

А

ПОІ]})'•Ч ВИіГОТО~іlЯЮТЬ'СtЯ TOiJ)" Ке;рує

rорш е;ЧІки .

фо-ІПер е!J1ній:ні

ста!J)ши.й ,р{)·бітн шк Пай!•ао

що й nоІА;ритикувати. 0ІlІJ)З.ЩЇ, ЛО!ГЛЯНеШ НаmІК()ІЛО

-

LваJІо­

вич Ли.сt>нко, а бі~1ІЯ ЮеІКТ()О'МО­

ІЗ на:яІВІНИ'Х 11 ТJ)ІаІКтО!J)!і.в д~ ви- З вини іІНжоое·р.а т. Ра:дче<mка і не ІfР!ОtВОДИІЛОСЬ. _ Ще ТОІрік тут 'І'ОІJа-йото еин Михайло. все тебе 1)/адуG . Всі DИЩ~ЗІrа.дані нед;О•'ІЇІКИ бу.1и 6J)И!Га.ди ходу .в по.1 е готоові лише 3, 0,с- б!J)ИІrа:ди'J)а 'М!'а,кто,рно·і - Що'ЗМіІНИ даЄІ.... О ПО 23-25 були парнилш на 1500 ІJІІJМ. Ни­

таJнН'і м.ають не~оvо:баш, нащ rcy- М. МИфО<шника к}ЖУРУ'дзос аджа.л- mрещмето1~ о:бІГо~о'J)ення на ~орах ні ж тЄІрwrо•рія іх становиrrь 5 тисЯ'Ч шту.к. Вже JУИ1ГОТОІВИіІІИ НаІМІіче11j за'щци ненН!Я')f ЯІКІІ~ 'flpeбa поЦІрацюва- ки не о'блаІщнаІНі прrnс'!'ІJ)ОЯІМІІІ д:лІЯ .м~ехюнізато'J)аІВ. а ВСЬОіГО С'ІІJ)ІУ'НІК'Ї б.1ИІ3ЬІКО nі,ЮіЇ.1ЬЙО1І·а, rеІКтаJ}і·в. ОІК·О МИ'і!УЮТЬ Рябов, tВ лунки до їх )~СУ'НеІНН:Я, ОДІН(}ЧаІСН~ІГО в.несеІННя ти декіJІЬІКа Д:Ні'В. NрtШе'І1КіІВ. ти:сяrч 50 7 буде залізобето·нниос щJІсті'ЙНІІ!Х рядНІ редактор стінгаз ети при пооеа,щі мінерадЬІІІИ."< д~l)рив. • . . • • • .. • ,Впр•аІВно готують с}:міш і по­ 'НОІВе'НЬКИ!:ІІ,И, КОJ)Оібі•В, іJІК'J}ИfГИІХ

n.

час мехаІІrізаТ{І'])и •В зИІ~ІОІВИЙ під кеq>~:ІВІНИЦ'f'ІБОМ ll1ГJ)I)HOL1\Ia І. НаІІІІр@ила :виrnчали калюжно.rо

/1

НАШІ РЕЗЕРВИ

«За комунізм•.

Друrий

вjд~ділок

рад,гослу «Зоря:<>.

- ЦЬОТ(} !JIOKy, - ПОЯІС'НЮ€ маєм•о 5 ти­ О . Гонча.р~.ко , ·С'Я'Ч

•()ОІЖаду

і

коЖJноо.rу Jt(}JI['OC:Пi

ра,щгооеІrrі треіба Юj)!WI'WЧHo

прtJоан·а-

В с~ре.аньоuу за

(1955-1957)

ми;,;ши, усуrnути:

ёї

~~і

~

;

Q.

• ""» ~ ~;

g ~::

ІД ВІJ!І)О-

ІХ.

роки

МИ:Н'УЛОІf\0

;

<ТЇ•З}1ВаТИ заСТОІСОІБаНу ТО'р!і:к ЗІГрОлоТеt"<'НіІКу, JВІРа:~уваТИІ ел· . . допуще:ні

3

»"'., ва;ц·жу.вати н•о!Ві, ІJІРОІrр.е!СИІВНі ЛІJ}ІІІ36,2 йо•ми вwрощу-'Вання КУІКУ!J>tУ~И. Без дОtбР·ИІD Одним з НеtВ'ИІКО]}ИІСТаJНИос :J>Є· Вне-сеІН(} tПІРИ сіІВбі 50 Itr

' зервів Пі~ИJЩffіИfЯ' І!Іро:Жа.ЇІВ К}'1Ку-

і рудзи є внесен11я в гнkща під ча·с сі,вби О!РГ1Ііно-·11Fінеора,1ЬІНИІХ суМі.ШеЙ, Ба,ГаТО•РІЇ1ЧІНИіМИ ДОСЛЇ.Да•МИ на.}'ІКоІВих 3il'К'JJ11ilti'в, ІІІJ)аJКТИІКЮю передоІВИХ

д•оmед~но,

,котгос,пів

під час

що ВІНеСе<Н111Я в np}'IН'l'

О!рІ'ано-

Hama о:бдасть зооо.в'яоо.лась у сі.вІби 1-,2 ЦСІН'І1Неtрів

t::

~

с

tnра<пуЛ супеорфо•сфату 38,8 2,6 ІНа гtжта•р Вносе-н{І в І'!Н~зда :11])(1ІН}"дИ 3 С}'1М'ЇіШі 50 КІГ C}'IПC'lJIФo·cфa'l'f 50 ІКІГ ш~ре;гною-сИІІЩю 45,4 9,6 на .геІКтар .Щ ВИІСJІОВІКИ! tІJІЇJДmВЄ'Р!Цжуютьея

бwrат&ма Jt0JI['00ru!L1\IИ

О·ргано-•міІнер&'ІЬІІІУ су;wіш донад 100 центше:р.ів змепюї мжи. В aJPrrt.1i «Росія» Фа,сrівського Ц'ільніІІПе ВіІІОІСИІТИ ), ВІШ'ЛЯ1ді грара;ЙtJону :на ІІІЛощі, де пі.д час ci'l!r- ну:л. &ни наJбаtІ'ато КІJ)аЩе В\і'" би внесли в ІРЯІ!ІJКИ (}Іj)ІГа·Н{І-ІМі•не- сі:ваютЬІС·я . Вwrотовиrги іх М{ІЖ:На шен:нІЯ КЇ.1ЬІКО·СТЇ KO'J)Mi•B і ОСО,б- ]}&;:1ЬНУ С)'ІМ~Ш, ЗЇІбрадИ ПО 47 .В КОЖ'Нt1W}' ІКО·.'ІГО1СІЛі 3аІЗД<!..'ІеІГЇДЬ . зеорна, а де ЦЬОІГО нt> ще ЗИ'!!Іою. ~р;а•НУ•1И рОО.'Іять з ос новної це,нтн ерІtВ ЛІІІВО K}lКY'PYдrni, ЯІf> П~j}ffі\НОЮ~СИ!ІЩЮ ЧИ С}1Мі•ші •KOpt.r,IOBOЇ КУ.•1ЬТj'ІJ)И·. не .заІВІдіІІніН\Я вимаrrає нід пp\1ffiлінь ·коJІІГоопіІD, ДИІР•ЄІК.цій ра~госпіІВ, сі~lЬІСЬІКОГО'СІІl'О\д<І.])СЬ:КИІХ opraн1в посидеJІJJН.Я боротьби за збідь-

ЩО

К}1КУРУІ0а

- тідЬІКи по 32 ЦЄ'НТНе<РИІ 13 rеІКта,ра. Мін~рш.'!Ьні до'брИІВа, внеееті в · CYJМimi з ,ма.lШ'dИ доз<І·Ми OljiO'aніч•Ішх, дають надІбаІВІКУ ВІ.ІJ'ОЖ<:ІЮ В Тj}И j)а!ЗИ ВИЩу, НіЖ ІРj)'И ;вне-

капуСТИ!

·РаJНН<ЬОЇ

« ДИ·­

іх буде

JЮКУ

50

ЧОТИ•J)И

rеІКтаІрі.в.

]}ВJЗИ•,

ІіJріом цих

то"Му одерЖ<:Іли J!ИtJЬ'КИЙ J!IJ)oWК.a·Й Жеребків,сьtКі:й

ro Н'""ИН· floL·~·L.,ьmцpeнo• "'' НО:ГО тоm'.>'фу, '' ""'•·•

д'о•сліщній стаJНЩіі стаІНоІК~ануІJІJrr~р.

як сухо·го ЗЄІІJІНа , таІК і сJІІло.сноі ~· Ha)ltoвo-дoC•1ii1\HOiro Ма'С~.

.

у

i!C'I'Jf'I'Y': · tl

КУ~УІJ>'удзи оде·ржа:но таІКІ дані:

11раІІІf.1 J>ОЗІМіІр:ом

ЧОТИІ]Нf · р~бітницJ .

Од11аІК у паvниІКой!оді~ є і не­ Нав.кфуrи ще ва ­

до'ію'бл~ності . ля·ютЬtСя

наnіввигото&.'!ені

части­

Не

га•разд

l:•ce

чанн:JІ:)[.

Ті.1 ьки

і з во.доnое·танещодав·но

тут

в wетьОtму ;раом•оО!бо·роті піІд ІВсі- .:~вести '!<•Нів·е ць вс ю роботу па<р-

~;иІко·воді н. ма рама;ми п.1 а,нуемо QГіJЮ(и. Тре-ба споді;ватис ь, що. б}·ді_ А що вже зроб.1 ено? 3абиrго 1500 ·рам. У 15,6 ва.1ь·никw не підведуть ОІВ•оЧе!ВОПОСЇЯІІІО ,раІН•НЮ 'КаІП'УІС'І'У, ЯіКУ ДЇ!r, і ЕtН:И

-

:?

ЧеІСТЮ

в тоірфо-Іпереmійні rо·ршеЧ!І(Іf ]ЮЗ- ~зоі зп~оі!'.І•з,н·.ня по

ПИ•Іtо·нають

ви•рощу-

пікі1р:у11щUІи лї.д 900 ра.мам·и. Під Біl 'ШЮ вн соІ:ї::о врожаю о.в·очів 280 p~·MaL'tloИ ПО>СЇІЯ.'Ш ПО•~ ЇД ОРИ Д.lЯ t:Іі'Я Н . Рейдова бригада: «neprneкращих ранніос с~ртіІв М. Лисенко, деnутат сільської

нец.ь » та «:МаJІR » .

-

А ось наші постійні тру-

працюють &ід-

........,_ •

Ради, М. Куценко, ре.да.ктор

щоденної стінгазети, о. Те-

тянич, робітниця. Paд.rocn ім. Щорса.

--.

·р•о<Шком .ва;nна чи дефеІКа.ту пеv~одиЧІНо п6])е.1оІпачуmатІfj лі~ навісо.м. Таже Щдrсуш}lВа!ІГНІЯ доово·.1wть доLВ>Є'СІІ'И їх ВО.'ІО!ГіІсmь до

м~в та .іІНжене·р1в РТС. В о:І\'J}е•ми·х ра.йОtна:х та.ІКол•rоспах ,на семіна­ рах ~е'Хані<зато:ріІВ і с•;lІ!ачіІВ вив­ чшвся квадІІJаТНО-ТІніз1ДО'JЗИЙ спо-

за CJIIe. ПЄ!р~()І{)ЯМИ Н h'j}еС.1еІН: Ц'Іа.1ІШR."ІІJ сіІВащи ІJJІри;чі•ІІ!ні· .щц:нати «С'JШК-&в·». П.ристо.С}lВа·НІНЯ їх для одночruСІноrо внес~НІНJІ Д{)·б:ри'І! і вwtjвy Н'асЇІНн!Я К}'ІК}"РУ'дЗиІ CJFptaІВa Не'(ЖЛа~дна і ДОС,Тj"ІПJНа

НИХ С}'!)ІФШеЙ.

2 6-~3 0 ІJ1р0ЦЄН'І'Ї1!. Д.lЯ вІІІсі- СЇ16 С'ЇІНбИ іК}1КП:JУід3ИІ З ОДІНОЧа.с в!!Jння лр;а•ну.l ме,х а·ні,затори К{ІJК- ни·м вне,сеонням ОJJ.Га:но -•\І'UНt'ІJ}аль-

Н~Г{І .КОІЛU'ОІСПУ ПОВИ•НІНі

оЦр.о:бден~го сечею, та. 3().-50 кг фо·сфо·рnшх і тажої ж кі·.1ькості аоотних до{ірwв ,на rеІКтар. Все це до,б']}е пеІреt'ddШуЄ!ГЬ:С:Я і пеv·е-JJу.С'КаЄТЬ'С.Я ЧЄІрОО еІШЩі<ІЛЬІНО· іВИчи кмrоспі всіN .госп&да'}}Ствам. не щщці~lИЛИІ належ.І\ІОЇ }'ІВаІГИІ і сенІНі і·х у чи,стому ви•r.1ЯІДі. На rотоmлепrий D РТС

ІJІІ)аІВ'И.1ьно.му її вИ1J}ОЩ}'ІВаІНJні дає s пО!рі:БінЯІН'Н'і з іншими :ку.'І'ЬІJІ}"рами ІІ:Іай6'ЇльІІПе КО'Р'~ЮВИІх оди·ниць з іГеІКТа•ра. Та ми!нудого JЮІКУ, на Ж&'ІЬ, у баіГаТЬОХ КОЛГО•С:ПаХ ЇЙ

Моз ­

Сав.1ук та ще

СНерід\lОВИНУ. ~ИIJ)OЩ'j1J'М\J ро·зпочіІ.1И frИ'ТИ Д:ВQХ ХfЛЬТj'J), Щ~ може запізнення ЩопйЙ~Іенше А басr>лажаніІВ р01зсаду пер:ню, • '· ...,

та Ми- ді.ВІНищі. Се,ред ни:х не~Іа J(ІJН!;ЩИХ І

НИЩ'І!Ва. Це в~шше і відпоІВід~аІаь- ц~нтне']}ІВ ЗetJ)IH& Jtі}'ІКУJР'У,щ:Іи 1 по- Т(}Д ·внесе<НІНя дО<бРІІІВ .

.., роби.lи, ,,n;nи

ВИ:рОЩУ€!МО

Щд 'НИ·МИ

іНИІНЇШ·НЬоQL!\ІУ' році знаЧІНо nіднести м·ііН~Рі:lІШШИІХ С)lМrішсіі на rea~тwp ронівсЬІК'ОЮ досUІ"іlд)ною ста.нщією, або ri•pumx, всі іВИ'РОІбющтво ІІІРОдуІКтів '11В<!'РИІН- ~tає на~·баІВКу 9- 15 та 6i~Ьtrut> /які теж ІРрtаІІVl'ИІКува~и такий ме- MhHHO.

n: O, n!ДOM·

її в м аши,н у Ма.'J)ія

ІКо•робі.в , МС'РІСЬХа ·P il:НIНJJf» На 5 ГЄІКТаІріJ», на ни сотеІНь ма&іІбгrші~ 2 rештаvи·-КОЛЩ)і8.1бі. П-1ощу пі.д в ЯІкі планують пі1кір ува.ти ·Р'ОЗ­ n1)ІОТИ саІДу ПО•МЇ'дО'Р~ІВ, ЩО в·же П{)С ЇЯШа. :розmИІрює.м·о по!М'ідоІJ·аrми

ДОБРИВА--ПІД КУКУРУДЗУ Отже,

paL'd.

даКУГь

гова, Па:расІКовія

.

ра•мами

ГРАНУЛЬОВАНІ

11

пофа·рібооонИ!М'И в ЧЄІрtВО'НИ•Й .коліІ])

З ~етою ІВИ8чен•ня вИ1J}обницт·

до 6 мілі· в~а і ВИІСЇІВ1' ~ану.'І ІВЇ\!І!бу,lІІІСЯ ку-

метрів с~1ід посmп·ати су~и~" П{)- щові пра:ктИ"ІНЇ се!М'tнаq>и а,rроно-

ШиІрn·"'ИІ'.'· 0"\[ 1JNDO""' " ,., ,.и пс "'" _.. за~то"""'аІН·Н до.бРИів у го методу в:несе•ння .ко•\Іпщ:ксі з іІНІІПИ':ІІИ·, .вже .вrідо мимн агр{Ітехнічними пр.и;йо•МІ(!ІМИ забез;печюю в нишішньо:му ІЮ.ці ІІ'ОД'НОеНН'Я врожаю KYJKY'Pf~."tИ . начальник

ра~3ЛІіння Дар(-тва.

Ф. Савчешсо, обласного уn-

сі.1Ьс ькоrо roc·no·


СТАХАНОВЕЦЬ

4

PABO HV Шдсу~!іКа~r ро• боти: медwчнwх }1С· році

бу.1а лрисвяІЧе·на недавно конфе­

дарма

ре-

поета,

народу,

уча• СНИІКЇВ 1\І)Нфе­ ЩО .В ПOtJ)i•B·

р.е.нціі <ІІіДL'ІtіЧа.lО.СЬ,

ШІ'ННі 3

'j}ОІК{)М ді1 К}~Ва,1ЬІНО·

1958

профі~lактиІЧ.на ро· бота зндчно

no-

rо.в:уваІння

.рі:зІNJ

з~~НШИllИr~ь і·нфеюціі\Іні за-

Be .l-JfК'Y J'М:ГУ Щ>ИД:Ї.1ІЯ.lО·Сь пи~

ф ~ль~е-р-

ОІб .тад'НаН.Н'Я

саrнітарні&і Щ>.опа-

М· еіЩІfрrаІЦЇ:В'НІІІКів в

ган;J;і, уча.с.ті

·

1\}1.1Ь1'}'•рІІОМу ЖИТГІ.

·1 ікар.

І. Вітер,

В

ну.

JI'J.a-

еwаху­

ваншя до 1 'J1РМ!Н'Я ц. р. насдіJду&ти 3шк.тwк.аємо ІІ•аШ Пj)ИІJ\І.'НlіД ВСЇХ фі:На!НJСОІВОСТj)а,;<ОtВИХ lІІРаІЦЇІВНИІКіВ, ГОЛЇІВ, J)аСІ:іІБНИІКtВ-ІЮJ.СИ­

і

рі:в сі,'!ЬІСЬІКІГХ Рад tра.йіJну . Ради,

секретар

6льської

Ради.

Геря,

секретар

партій­

О. ної

революцію,

п.

Хороша радянська сім'и чоловіка, Залишившись без на фронті, Те· якиіі загинув тяна Пасилівна Радченко .ви­ ховала семеро дітей і всім їм

політичних

Ініціатор nочинань

Завідуюча бібліотекою тре­ тьої бригади Ольга Гресь пра. цюе з вогником. Вона облаn.· нала стенди npo життя І ·ді­ колгоспу

Ініціативи

Ольги

драматичний

секрета,ря

с.

революціо­

поета,

житиме

нер. а-демоІКрата

крі-

.\\алюнок робка.ра Д.

Пиндюри.

У Бобрицько.му клубі

тіІ!І\а

. веч01ри

3З­

-

у нас .рі:дІко .

виІІІф'1\ІВИТИ

цю

: рtЗ;ІЯtНt;ЬtКОЇ

СІК\РИ'НЬІ!Ш

ЗаІПИТСl!НJНЯ,

радян­

серцях

вічІНо

в

ських

людей.

:по­

ЛЮДИ·

іНа

ЯІКі

Це бУІв пе-рши·й ~нrетуrп :J.wі­ Дf.>rхто з iforro ша,но'!'о XO'J}Y . ХІВИ,lІОrВаБ­

}'ЧЮС 'НУ.ІКіJв 'ПО.\14:ГНО

3}'·Сmрінуті

ТС'П.lО

<, МІr -

}'ІЧИ:ІІ'е'ді»,

ПJЖСУ11Ні.МИ .

СІ:Іf<!JКОМ ОДJІІГа·

брига­

пеrр. е.1іrк

питань,

.1оцю.

Віддrо.в:іді

.lИ'CЬ

Рожни .

ПіСІ.lЯ: .ВеЧОІJ)Іа ПРИ'СУТНЇ ДИ'­

а поті"" ВИІJ1ИСЬ .кінофі·ЛЬі.'І, тмщю:ва.'Іи. ?ІІо.1оді це-й веч·і:Р DПОДОQаІВСЯ ,

сСТАХАНОВЕЦ:t

noв'JІJ:tyoo-

3 ,'1-ЇІСЦе'В!ОО'О

ЖИ'ГТЯ.

пар­

сБі.'Іьшовик»,

3 фаіКТЮfИ

пода11иrх •М·О·

-

орган

ІКа-

РізномаІНітною була nj)Oil'paM·a }{·0І!І'Ц€'ІJТУ. 3 ЦііІіаВИt'd R'ОН­ феJ)ШНСОМ висту.пи.1и А. Да.ра-

rан

: М.

Лиtеt."НІКІ().

Н.

з шахів

ІпшхіrВ мі:ж

району

к}'І(іок

з

М'іісrцевими шахіс·

ТЗ.ИИ і КО'ММІДОЮ С. llffl'J)OOИ. Зал ЗШПОІВНИІ.lИІ чwс.1енні «бо­ лL1ЬІНИІКИ». Вішmrи 11рао~1и піІr­ ребці. На ІDСіІХ до1111Ках ІН»з­ ,горнулаJСь

roe~a

бО!J)'оть;ба з ca•мorroн(JIВ<J.rpiн-

НЯІМ. Всі .crrrJ)a•BИ:.lИICь з с·воіми

епоrртиmаш

боq>отЬіба. Проте п~шИ!Й туrр ЖОДНіЙ 'Не JІІJ)ИНіС ПЄІ)еfВаІГИ ком. аrнді . Він ЗЗІtіR'ЧИІІІСЯ з rp a·

Х}'1В!К()М: 2 112 : 2 112. Щкаmіmе ,ІфОАшіІв

Під

3ЗJГЗ..1ЬНИ'Й

!d'ЇІlіщіоНf.'р Г}1ПалеНІК(} ух)

ІІ'J)ОrВЇіВ

(І.

р~іт

о

. 6і-

чеtрез З&'! .&дубу 3

«rСЛе'К.УЛJІІНТОrк-самоrгоrнrНИЦЬ» заrква;СІІЮЮ

а;nа!J)а'І'ІЮІИ

У

Рцу» .

«е·і.'ІЬІСЬІКУ

Д. 6inoryб, клубом.

завідуючий

8 березня ц. р. у «Стахановці»

nід такою назrвою був надрукова­ ний лист пеноіонеора Г. Медве.ден­

туrр.

• СИЛЬНІШІ

lleJ)erмo.r ли

шахі-сти

с.

сядьніші

П{)rгре<би 3 pa:xYJH·

висТ}'ІІІ'ИдИІ ком 3 : 2. Вда•l{) М. Се]WіІЄІf!Ко та І. Кrривобооt. В01ни здобули ·СІВОЇЙ команді ПО ДІВа О"ІІКЗ З ДІВОХ МОЖ.ЛИ'ВИХ.

3аІГЗУ1Ь' НИЙ рах· }'І!ІОІК З~'J1Рі"Іі

-

5 1112 : 4 1/2.

Таrким чw­

н.ом, п{)ІJ1j}€'6сЬІКі шахісти :цо­ бу..ти nJ)a. вo продоюt}'ІВати бо­

ротьбу на .КУJбОІК .райоrну з ша­ хів. Н. Негода,

А'РУ1ГИІЙ

учасник

матчу.

ба в с. Гоголів. Голова правл. ін­

ня райспоживспілки т. Бойняк О. пов·ідомл·яє, Шо т а·к ·і факти мали м-ісце тому, ЩО Гоголі•вське ест спеціадьного

власного

мал.о

не

х.~і-

завозу

для

автотрансnорту

6а. Зараз та; ка машина там є, і бі.%ше не по.в­ подdбнrі •випадюІ торюватимуться .

----

Слідами неопуб.1ікованих листів требухіоської

члені·в

Група

сигнал·ізуrвала артілі «Жовтень» в «Стахано·вці:о : "Критичний до­ газеті

стін·ній

колгоспній

в

пис

«Кол.госпне село:. про грубість з пайовиками старшого бухгалтера сільського сnожив•чоrо товарист­ залиши.вся без ва Є. Дзюбен,ко ловоідоми­

Редакція

райспожи~пілку.

це

npo

Нас сnовkтили, що на прав.lі;н . Дзюбенко за гру­ ні сі111ьСТ т . бість оголошено догаrпу і в·каза-

-·-

недопустимість

на

но

по -

такої

пайови.ками .

з

ведінки

ДивІться телепередачІ 22 БЕРЕЗНЯ хрон.іка

телев~ЗІій:н

11.ОО -

Вівторок:

«Новини

дн.я•;

11.10 -

«Свинар.ка і пастух». Музична К; і· нокомед і-я;

документаль­

12.35 -

ний фільм «Юнець павука•;

12.55

до фести·ва.1ю сільсьrюгоспо­ даrрських фільм·ів «Один на сто».

-

Наукаво-поnулярний фільм;

дня»;

хронікальна-дОІКу-

18.40 -

ментальний

18.30

«Новини

телевізійна хроніка

-

19.00 -

фільм;

І танні вісті (Москва); 19.20 -

ос-

до

поїздки М. С. Хрущова у ФранВиступ

цію.

коментато.ра;

19.30 телеві·

«Атеїст•

N2 З;

кіножурнали; 19.50 -

-

журнал

зійний

пастух».

і

20.25 -

«Свинар.ка

Музична

кі· нокомЄІдrія;

-

22.00

ко·нцеорт .

Середа: хроніІКа

БЕРЕЗНЯ

11.00 -

«Новини

телсвrізійна

дня»;

11 .10 -

історико-революдо фестивалю «Броненосець фільмів . ційних фільм; Худопшій «Потьомкін». 12.15 - ·«Зуnинка •в Ріо-де-Жа­

те­

нейро•.

Юнонарис;

лев~зійна

«Новини дня»; достро.ко­ «СеМJІрічку -

18.40 -

18.30 -

хроніJ<а

досв-іду во» . Шко.1а пе-редового в промисловості . «Раціоналізація на

автотранспорті»;

19.00 -

ос­

19.20 вісті (Москва); передача для дітей «Яка завтра про метео­ погода». Розповідь мудьтиплі·кацій­ службу ; 19.45 танні

ний

фільм

концерт;

сІ(ораблик•;

19.55

спекта·кль .

20.25

Редактор

------------------~----------------~~ Броварского радкома КП УкраинЬІ и райсовета деnутатов трудящихся. Гор . Броварь1, Киевской Адреса редакції: м . Бровари, Киї.вськоі області, вул. Київська, N'2 158.

----------------------::Бр-ов-ар-сьиа районна црукарня об.пасиоrо упра•ліИ'НЯ культури.

з доста·вкою хлі­

перебої

про

ка

23

Перемогли

Ву~дІШІІКУ чергова

в

Terna п'є·си аІКrгуа~lь­

меrрщН».

тnкона·ди

Добре

іКО-

Xirв•pwнrirй

«Кішещь

та

Ні.колЄ'н.ко

На кубок району

на

вчи-

«Ко·заrчОІК»

та:нцКУВа11и

т~.1ЬІКИ

Ч}'ІДОІВО

Півень.

та Л .

зrус·гріч

тись?», « ЛІК затщюсити tдtвчи­ Нfі!ІОІВІНИЙ ну ДО ТаІН:ЦЮ? » -

п' ес у

ОІІ('Н'Ошктну

поrказали

а)УІ'исти

роляrми.

як-то

самодія.1ьні

На закінч-е:нн!Я

ц·і ІJі.сrні П])ОЙІШJИ, ~іс ».

а Аругий-пусто"

ку».

на:

Ж)ІЬ, на

НаІка-

Н.

•lЮЖ!Ноі та Л. Півень . Поті'М С}'ІПJ)О;ВО.Ді в Н . .'1}11\аt!ІІЄІНJІ(О (~JІІНіст В ЦkтуИко) баrяна C'niвa~la «Шсню про .вчwге.1ь-

~О.'JІОДО•СТИ », « Гарно Н·аМ на. по.тях » та ві·ночоrк з УІК'Ра­ Ї'ІtсЬІКих наро.дних nісf'нь-осі

НОЙ

ВУ 'КУ.1ЬІJ1'1J)У?», «Що таке дю­ «Jlк зі

Т'j}ЄВОЖ·

«0

)}ОЖНЇВСЬІКОМУ К}'ЛЬ'І'}1J)И ВІідбу.тася

бов?»,

буди

н01м:ери

іВСі

СЯ, щюте

,.0АИН АСНЬ густо,

результатів».

Від{)rуб,

В.

о----

ВИСТУШВ

СЛІДАМИ НАШИХ

ла

rri~ В.lІ\ІСНИЙ МNJІ.\ІІ!аНЄІМЄІНТ rі­ 1'іJ'ЇО rB « fiтarpa » тар ПЇ>СНЮ t:ІК.lад~

Виступають самодіяльнІ артисти

етИJКа?», «ЛІК разу\МЇТИ к-'І!ЗСО­

З та

-cr

-cr

готувались :ві~ПQВіді .

ПИЩАП,

тійної організації . Колгосп

ного

ЯІКа

мирний

ll'J}O !НаІС'Г}'ТІШИЙ Bflfi,p CJIO· віrсти.1и в.сю ·Т•І<І.lОдь. Протя­ RИІЙl.'і'аЛИ З гом )\!ВОХ ТИtЖНЇ!В

гуртки.

Г. застvпник

цій

в

хоровий

органі. зовані

ді

і сСе­

в дії».

нау

і

Па-м'ять про безстраш­

час­

На .&еЧЇіР п:рийш.1о б.1И~Ьtко 300 ·момдих роrоотнИІКів і Ро· бі1111иць. Піrе•lЯ до·по·віді noчa­ «Що Т<Шt· е rВіДПО•В'ІДІ. .wrcя

Зазим'я .

І. Леніна

поши­

для

Товарисwа

----<>

членів

груп

лектори

від.ве'ІJІТО:

ПО!ВЄ.ДUНІКИ

за­

м. щиголь. го.1ова С'і.~v.ькоі Ради.

мирічка

ківські читання, до яких будуть залучені к'ращі

'НІf».

односел~очанн.

8.

шевчен-

розпочнуться

рюrан, ч.1ен р.ащи .к.ч·бу, го­ 'П,РОШІЛЩіІЇ .то:ва С· €ІКЦІІ ПО здО'РО'оо.го по-буту Н . Лисеонко ІВ1!ІРЇІІІІИПИ разоя з актиоо;м пsров.е<сти . вечі.р з<шиrrань і .вrідтему «Ку;л.ьтуrр!а лові'де!Й на

раз живе у І(иеві. - Хороша радянська сім'я, - з .любов'ю говорять про

яльність

Незабаром

жиrвспrілки.

коі оrрrа·нізrаІЦіі :від.'фІІ\а А. Да­

праці.

тракторис· Петро ництві, ткалею, Василь том, Ганна Армії, служить в Радянській Микола вчиться у школі ме­

корисних

райспо-

бандуристів

ла

кarne·

Шевченка

слов~.

МИ.1КУ. С-е1\:ре-та·р ІКО)Ісомоль.сь­

Ольга працює Старша дочка дитячим садком, на вироб­ син Володимир -

с.

виконує

ре

знань .

·11'1J~OO,'IJК)lBa'.laCЬ

за·вІдуючою

них

Шевченка. Доб­ на пісні

творів

себе, .виІІJІра: вда,.'!а 3ЗІПИТаІІЬ і ВІіДІПОІВіде;Й Ви!{)іши .lи

Софія

з

програми

концер11ні

права .

СІJ\JаЖе,мо

повідо.нляють:

Дочка

художньої Уч.асники СЗМОДіЯ.1ЬНОСТі ГО'f'УЮТЬ

сподоОався

Колгоспні багатотиражки

ханізаторів.

жит-гя.

його

про

стенди

&існик весни. РАТ ЛУ). Фотоетюд К:. ДудченJ<а .

Перший

( Фотохроні·ка

та

пла.кати

ровича,

фоrрІ)І·а . ІJ\.1}'·6ної .ро·боти, ЯІКа· б

до

свої

йому

Присвятили

nо·кладе-

в.ірші і наші початківці В . Калюк В. Гринько, та інші . В бібліотеках пjдrотовляються виста ·В­ ки творів Тараса Григо­

МоподІ вечір

комісі ї.

любов

твору

осно.ву

кових

скасува.ння

ПОСІЮГО

М . Сом

.рення

Араголошувала

шлях

ю&ілею,

ланні Тарас ГригороІВич та І. Немирович пишуть nрІісвячені нев­ «Сот- uірші, поему написаrв ник» . ВІВажають, що в мирущому • Кобзареві.

І

О~ен-

році

r чен.к·івського в зас- 1молоді поети

ДВА ЦІКАВИХ ЗАХОДИ

с Княжичі .

прищепила

В 1849

шев-

до

Готуючись

сер-

і

боротьбу

то;вариства,

тини

Г0 .10Ва

Мельниченко.

бюджетної

другом» .

ШевчеНJ<а но ·

одНQразово

.'Іібе,ральної

nрQТи

рахівниJ< -касир.

ниченко,

сстари·м

селянсЬJ<у

рішучу

зів

встановлено І

кий» ім'я

Ше·в-

заа.рештова·ний.

Мель­

М.

організації,

пальця дешним

відrючи­

час

Борнс-І сить адІІ'Н з віміJІJК·ів.

Т. Г. Шеl!'ченко очо­ това:ристві в лював найпередовішу його час ­ ТИІН·У (М . Гула·к, О. На­ І. ПосЯіда, вроцький, Г . Анд.рузЬJ<ИЙ та інші) і висТ}"ПЗІВ за

вели­

СІВій

де :в

поет

rоваrристві

шану·

про

кого Кобзар.я. На місці,

Броварів за участь Кирило-Мефооn,rіївсь­

Лисенко,

М.

назИІВЗ!В

бу,вав неод· наразова з !829 року ло 1847 рік . 5 квітня !847 року бі­

Г. І(нриченко, голова с·іль­

ської

че~tко

Г.

Т.

Броварах

В

Шевчеttко

свято

пам'ять

на- пам'~wик поету. В рад- І «Вели·коднмерсь1845 гост

райо-

на шого

території

кому

Hy дpyr(}lro ;ро· ку · Се<мwріЧІtи, дещ'Тати -сіль­ пр.ацівни· ки і сЬІКоі Ради зобов'.ЯІ3уютІ>Ся 31а~ збі· р ШІатежів обо­ кінчити

секtрета,рі.в

І> окремий

бурзькнй корпус .

знедоленого

жн'ГТя

ке

був

оклад•Н(}ГО

довн\1

11110рах відоиtваЄ і 11ЯІЖ·

Прапнучи 'В'ІІОСТИ rевій ІВк.1а.д

ІВ'яЗІКоtВото

нотатках

в

денни·ка» та в nрозових

ля в

'ВИІКОНІ\.НJН.Я

сЩо-

червня листах

прикінці року . В

ве.~и.коrо поета і худож;, 11 1\а 13 солдати _ pя-

«Сот-

мах «Кат~ина»,

Україні

по

поета

Шевченком,

г.

Це

Борислольця.

Т.

П.

сел;,

Гоголів . Трудящі ють

на-

колись

було nід час подорожі ваІВ поет,

І у яІ<оrо лід час обшуку

знамен.них

цих

до

ку

·ІИН з Т.

Щдготов -

мистецтв

Академії

роз.правився

~орстокіше

народом

раrдянським

РОЗПО'ЧИнають

Річний пJан­ до 1 травня ДОС11JОІКОІВе

М 11кnла І сам затвер­ кожному 1 див ви.рок

Петербу;рзькій

рища

j сел·янк:тва тОГО Часу на

Л}'ІНJКТіtВ

СЬІКО • аІК'У:ШЄІР,~ ЬІКИХ

аm6}1дІЗ1'Оrрій,

рович і в Гоголеві. де гостював у св.ого това-

від­

сrrішно

було

зн,ва;тось

і

само

так

казами,

Григо.

Побува .в Тарас

оспівує -

поетично

носить ться в поемі , назву Огла:в. За пере .-

совать» .

Шевченківських діН~в· в 1961 році . Разом з усім І r;ленів товарисТ1Ва. Най­

HlfJ<»,

ХJВО'/)іЮО3І'і.mІЯ.

та,нню

жа·йший надзор, с запрешением писать и ри-

дат трудящі Броварщи - І був 3 ~аїщений зошит з ни, яким особли.во до- його революційними вір. суд Царський ЩО Т. Г. WiJ~fИ. хі·ртргія, роги·м є те. ШевченІКо в сsоїх noe- своїм вироком віtдда-в

ШИ!І)Ш~ :>аС1'0'СОВуІЄЛІіmшw.та,сь: ТЬІСЯ ,доопансе· рний метод обс;.1ун&се<ле·н·ня,

року.

Село, що

стаrрих людей .

дописавши

вл. асноруч.но

праrвлено з Києва в Пе­ тербург.

оолюціонера . дем.о~ра!J>е<нція ~н~дПІра:ці:вни· кіm . В доrrо:в:і­ та Т. Г. Шевчеака, яке ді го.тDІвното .1і1ка·ря П . Іване~нка минає в 1964 роц.і, і і у ВІUСТ}"ТІ'аl'\

1960

яку почув на. історія , Шевченко в Гоголеві від

збільшиrв Шевченку,

Г.

· на ви•року : еПод стро- 1 так

в с}"nроводі квартально·· го наrдзир.ателя й жг.н­

генінароджеtІНЯ д·ня ального енна україжькоrо

Микола Т. кару

арешту, 6 кв•ітня, поетз

з

ІSО•річчя

значен,ня

ки його заарештовані . день rrісля На дtругий

комітету до від-

nубJІІі·канського ло nідготовці

медпрацінників МИІН}l.l·ому

розпочавши Ще не роботи, то.вариство бу.1о розгромлене, а учасни­

У столиці Радянсьrкої УJ<раїни відбулося засіУрядового ресдання

Конференція

в

6ерезня

22

Т. Г. ШЕВЧЕНКО В БРОВАРАХ

ДЕПЬн.ашоzQ

т.а,но:~ ра.йо.ну

Вівторок,

В.

ПИНДЮРА.

области .

Зам. 1485-3300.

35 номер 1960 рік  

35 номер 1960 рік

Advertisement