Page 1

єднайтеся!

ДО НОВОГО mЛНЕСЕИНЯ

в СТОJиці Радянської Башкирії

СТIІХIlПОВЕ Ь

ФIЗКУnЬ ТУРНОГО Р'УХУ

(Завтра минає 40 років а дня утворення Башкuрської АРСР)

п РОЛі!11Iilрі

всіх краін,

Орган Броварського районного комітету КОМУНістичної партії України та районної РВАВ Аепутатів ТРУАЯЩИХ

'І Не.іIlЯ.

22

березня

1959

року. ЦІна

коп.

15

8ИРОІЦуваввя кукуру~зв-• •• ПІД

KOHTPOJlh CIJlhKOPIB

Цінну ініціатив}' виявили сіль- цеН'l'Нера зерна

кукурудЗи і по

кори Аp(jузннського району, Ми- 360 центнерів зеленої маси з ха­ колаї,всьJtої обла,сті. Вони вирі- чанами з гектара. 3гадуючи ми· шили взяти вирощування КУКУ- нул'орічну практику, сількори рудзи протяг<m усього сезону, починаючи в-ід підГОТОВКИ до сівби і кінчаючи збиранням, під fj)()Ма.дськиЙ к.онтроль, всіляко дооюмагати паР1'ШНій організації ширити досвід пє' редoвшtів, викривати і активно боротися за

т()вариосв і організацій Українсь­ коі РСР, яка ТPIIBaJIa

~a

дні.

~Тча:сникн конференції обговорИіШ завдання фізкрьтурних орга.ніза­

цій України в світлі партії і

КИЇІІСЬКОЇ області

• 35 (1790)

в Києві захінчилась УС'1'aRовча Союзу спортивних

КО'Нференція

YlНlдy про

пост3!нови керrвющтво

Фізичною культ)1ЮЮ і CIIOP1'QM .

На Украіні є більше колективів

тисяч

44

фізкультури,

об'еднують пона:д

6

ловік. Тільки в

1958

підгот-<Флено

я"і

мільйонів чо­ році бро

нових майстрів

500

спорту, українські СПОр'l'смени за­

воювали

чем·

піона

21 золоту медаль cBin' - в два рази

біль-

Уфа. Зростають і кращають міста іі робітннчі С('.~IІЩа БаIJIІ\f]рії.

ше, ніж rnIQртсмени США.

За останні три рО'Ки тільки за рахунок державних

коштів в рес-

турників

4,3

3а с.еМИр'іччя армія України

мільйонів

15

фі:rnyль-

публіці збудовано І мільйон 204 ПіСЯЧЇ квадратних метрів житлової

має

зрости до

площі.

чоловік.

Намічає-

квадратних метрів житла .

говорять: «Провели б тажі рей­ тьс.я підготувати не менш як 6 ди під час ДОГіІЯДУ за посівами і тисяч нових майстрі'в СПОJ)ТУ і 2,5 збирання врожаю, показники 51'- мільйона спортсменів-розрядників, ли б більш високими» . збудувати 100 тисяч СПОJ)'l'lmних НеЙМОlВірно низький врожай споруд. кукурудзи було зібрано торік}' Уча.сники конференції при~няпухівському Itолrосш 1М. Батуті­ .1И

р'ішеmrя,

ООрЛММlзне

ва.

бюро

партійної

організаціі за

рішенням

(eelКpeтll.p т. Жовтуха д') підхо- щї

і

партійної

праll.'Ііння

ОJ)ганіза­

колrО сп}'

Україна»

Т. І,ваницький Г.). торних агрегатах

зобов' я-

(J)eдактор зання виростити на кожн()му гек-

1" трьох ТJ)a,K- тарі ІІО 30 центнерів зерна. встан<rвлені

В3lIТе

плануєтьсязбудуваш

мільйона

Першотравнева.

Фото

(Фотохроніка РАТАУ) .

Ю.

\ -----f:! Н

арада в питаннях

У Xaj}Ko.вi закінчила ро&оту на-

як­

j}aдa в питаннях

Каплуна.

~------

r

іб

...

ридизацll

культур та продуктивн()\сri тварин

гібридизації в і ПТJIIЦі виступили видатні вчені

IЮCJI1fнництві й тваРИННlІЩтві, країни та практики колг()спного скликана MiHiC~I>CТВOM сільсь­ й ра,дгоспного виробництва. На заключнО>му Гіленарн()му за· кого господарства СРСР та Всесоюзною академією сі.1ЬСIiКОГ()С- сіданні прийнято J)eкомендації IS

подарських

Україн-

наук

імені В.

І . різних питаннях гібридизації та

Леніна.

міжпородного схрещування .

ської РСР, ревізійну комісію і І 3 доповідями і н~уковими поНа нара;й ВИСТУПИВ збі.1ЬШУЄТЬСЯ на делегатів на Всесоюзну уста -відомленнями ПJЮ ВИ!Кf)ристання сі.'1ЬСЬКОГО гоеп()дарrтва

пила редколеrія багатотиражної під КУКУJ)о/дз'У газети гоголі,вського колгоспу 80 ге'кта. рі:в, прийнято

« Че])вон&

площа

тооариств і орга.нізаціЙ

семирічки

На фото: одна з нових вулиць Орджонікідзевського району міс·

та Уфи -

усунення всього того, що зава- на - по 3,6 цеНТ/Іера з гектара. на,ЙШ'Видmе виконання постанов жає забезпечити ВКСООИЙ врожай. Це найсильнішим чином ві,дбилоЦК КПРС і Рали Міністрів СРСР, Почин арбузинських сількорів, ся на кормовій базі, і у рерші ЦК КП Україии і Ради Міністрів їх за.клик до друзrв по перу і 2,5 місяця 1959 р~жу на'дої мо­ УРСР про керівництво, фі:mульпраці , на Україні пе,ршою у на- лока на корову тут були нижчі, турою і опортом. Шому районі при дійо'вій допомо-ніж торік за цей же періf)Д. Нині Обрано раду Союзу СП(}j)ТИВ1ІИХ зі

Протягом

пухівчанами З000В'Язан­

міністр СРСР

новчу КОНференціК'. ГОЛМl()J(1 Ра- гібрилизацїі для піДВИЩе1іНЯ вро-І В. В . Мацк рвич.

ди об.рано д. Г. Никонова. ~' роботі конфеJ)eнціі участь М. С. Гречуха,

жайності ВЗЯ,1И В. В.

сільськогосподарських

(Р.НАУ).

у Презuдіі' Верховної Ради СРСР

сііІЬк.о]Шости. Ними взято під пиль- ня цілком J)eа"ьне. Але, як &ста­ Щербицький і голова оргбюJ)O ний нагляд хід вивоо'ки місцевих Нf)ВИЛО ДНJllМИ бюро райкому па.р­ Союзу епортивних товариств і добрив. 3 останнього номера га- тН, пі;ц-отовча. робота ДіІЯ заб('з­

3а досягнуті уепіхи в розвит-керівних та інженерно-технічних орга.нізаЩЙ СРСР М. М. Романов. ку нафroвоі і газ(}вої промис.'10- працівників нафТОВОї і газової зети видно, що під кожнийз 500 печення намічеН<rrО врожаю про-

гектарів площі, що відве,дена B~дeHa тут незадовільно. Остопід кукуру,щзу, враховуючи, що ронь боротьби за виконання ,взяполеJ)eДНИКОМ

тут

ха}Yl'OUлище, тoro колгоопом зобов'язання і ба­

ВИlВезено по 20 тонн гііою і тор- гатотиражна газета, яку очолює фу. Попереду

}'

змаганні

-

лан-

3 ве.'1ИКИМ піднесенням }'Час. . _ промП'словості , працівників парники КОНФеренції ПJ)ИЙНЯЛИ ві- восТІ ПрезИДІЯ ВеРХОВНОІ Ращи тійних , ПРОф'епі.'ІІііавих і КОМ-

тальні листи ЦК ІШРС і ЦК КП СРСР нагороди..,а ор,де1;lам" і ме- СОМОЛЬСЬRИХ організацій.

України .

(РАТАУ).

І далями СРСР 2.754 ро6ітників,

(ТАРС).

~()MYHiICT т. Сахно Д:

годинники нової МАРКИ Тканини з Хімічних 80JlOKOH ка комунkТИЧIfОЇ праці, яку очоМайже в усіх холгоenах і рад­ .1ЮЄ Ольга Тищенко, і ланка госпах раАону СТВОJ)eпі за до­ На Перш()му московському ГО-І який ;ЩЄ можлнвіеть В будьДля ВИJ)оонИЦ'Гва тканин у Марії Сушко, що боре-ться за це сві,дом двічі Героя Соціалістичної ДИllНиковому заводі імені С. М. який ЧiiJС доби дістати нагаду - нинішньому семиріччі Пf)Р:ЯД:З почє,сне прав-о. Праці О. В. Гіталова механізова- Кірова закінч,уєтьCJI складання вання про час . натуральною сировиною будут!. 3а рішенням

бюро

па.ртіЙноі

ні ланки

організаціІ і пра'вління колгоспу рудзи.

«Червона

Україна»

сіль:ко]Шости нікою

по вирощенню

КУКУ-

Вони оонаЙO>МJIені 3 техКВа<дратно-гніздової

встановлюються та,кOrЖ на каj)1'ОП- і міЖj)ЯДНОСО

сівби

ООробітку.

3араз

дослідної паvrіі чоловічих наруч-

Годинии"

. "С них ГОДИННИКІВ НОIЮI марки « иг- менш JИr

на.'!»

«Сигна.л» ширО>ко застосо'ву:вати{'h нові хіn важить мічні ВОЛОІша нітрон . л в ан 34 грами . Він має І ас, по- що замінюють вовну. ці тканини, призначені

над двісті різних деталей.

Багато цiK3;Вf>ГO в конструкції

для

ГOtДИННИКИ нової маJ)Ки пода- костюмів і пали, майже нічим не і овочевих плантаціях. заВrДання полягає у тому, що&. годинника. Тут змонтовано два допомогу вченим, віДJ)j.зняються від шерстяних: воІх 0008'JЮОК пеІЮМ і ос()бис- всі ці ланки Jfквайкраще, зі са,мосriйних механізми - годин- дуть велику дяних тн)(

I1J)икла,цом

борOТlreЯ

за те,

~на,нним

щоб при сівбі. і поса;щі цих куль- вірену

справи ВIЩ~Ис.тали ~o­

ім техніку.

Тільки при

тур неухильно були ВIЩ<rнані ви- цій умові виконаємо взяте зобо­ моги alГротехніки, щоб всі ла.НКИ, в'язання, виростимо КУКУРУД3У брига:ди за.сrocовували на прак- на пе'реважній площі Пі)Сіву без тиці досвід передовИItFв.

TOJ)iK

з ініціативи

о.рганізщіі редколегія

«БільшооIИ'К»

т. Пища.й Г.)

cb!ti

багатorrи-

Кукуj)уД3Я'Н()ГО силосу.

Товариші сіJIЬКОJ)И, члени ред­

(редактор колегій багатотиражних

і

стін­

провела сількоріIJ- них газет КОЛГОСПів та радгоcnів!

рейди пе.ревірки підготовки НаCJl'ЇiДyЙ'1'е

і проведення

сівби

ПРmtJIад

кукурудзи. А'рбузИ'Нсь'Кото

СВ06ча'Сно були усунуті ,недоліки

БОЙf)ВИМИ

P.1.ii~HY .

П<mічниками

сілЬКОJ)ів Станьте партійної

у підготовці насіння та деякі організації в боротьбі за ВИJ)О­ ішші недоробки. 3ібран() тут бу- ще,ння ВИс&RОГО врожаю кукуруд­ ло торік зі

всієї площі ПО

28,7

зи.

J1еСRТИТИСRЧНИЙ номер газети "Ки'вська правда" 20

березня

що показує

виАшов десятитисячнd номер одиlєї з иаАстаріших,

на Україиl обласних газет «Київська правд... Газета засиова­ на в серпнІ 1921 року І до жовтня 1943 року ВИХОДИоІІа пІд иазвою «Пролетарська правда:.. В першІ роки виходу газети її активними авторами були А. В, . Луначарський, В. В. Маяковський, д. 3. Ма­ нуї"ьськиА, академік О, В. ВІнтер та іншІ. 3а пІслявоєннІ роки «Київська правда:. одержала поиад сто тисяч "истів трудящих. БІльшість з ннх опуБJllкована на сторінках газети. Ії постІіІними авторами є тепер БJlНЗЬКО 700 робітників, КOJIгоспиикі., учеиих, спецІалІстів сільського господарства, працlв­ никіа ку"ьтури і науки. у Вe.lикому залІ Київської коисерваторії ІменІ П. І. Чайковсько­ ,'0 ВlдБУЛИСIІ збори робсількорlвського активу, працІвників преси, предстааникlв громадських організацlА столиці Украї'ни, присвячені 8ИХО.ОІІ .l.кятитисячного иомера газети сКиївська пра.да:..

фото-

ПO'rочний

і кінолюби~лям,

людям

На.ЙрізноманіТ'І:Ііших прОфе с ій. 3а-

ни м'які , ма,10 мнуться, відзнача-

ються

різноманітними

перепде­

час,і сигнальний, оснащений спе_ раззав()д прнетупив до їх серій - теннями, рисунками і розцвіткаціальним д:mіIfiКМlИМ прие:гроом,I·.но,го випуску. МИ.

застосува.1ІШІ ручної праці і знач-

партійної но зни.зико собівартkть зерна та

ражноі газети J)ожніВСМtого кол-

гоопу

НИКОВИЙ,

н ОВі

гlРНlчаз8агаЧУ.lльні но.бlнати 3а семиріЧЧА

в

Пам'ятник Я. М, Свердлову

Виробнича бриrада в шкоnі'

8

Крив­

AeJIbHOrO

басі намічено збудувати п'ять гірничозбагачу­ вальних таких

комБІнатів.

чнстій крито

Три

та

Ново-КриворІзький, Пїв­ денний .l!Pугиli І Цен­ уже

споруд­

кон­

центратІв на рік.

У цьому році в ек­ сплуатацІю в ст У n и т ь Ново-КриворІзький ком­ БІнат, якому присвоєио Ім'я ЛенІнського КОМСО­

молу. Ного б),дують ЧО­ тирн тнся,,1 юнаків І дlв"ат, якІ прибули сю­ дн ·

за

комСОМО.llfoeьиими

путівками. JIocJIанцl ком­ сомолу зo4Jов'язалися здати комбlиат иа два мkяці ранІше строку до 42 роковин 8еликorо

ЖОІТНЯ.

В

обстановці пам'ятннк

мо­ уро­

від­

одному

будівників

І(ому­

ністи'IНОЇ

партії

і

Ра­

дянської

держав!!,

вір­

ному

жуються. В цілому про-: дуктивн!сть комБІнатІв, якІ стануть до ладу в семирІчцІ, перевищить

25 мІльйонІв тони

фабрикн

взуття

з вндатннх організаторlв

підприємства­

тральний

Одесі БІля головно­

го корпусу

учню

і

соратнико­

ві В. І. Леніна Якову Мнхайловичу Свердло­ ву.

Киї8tьkа область. ;У' 5урТЯНСЬКій середній ШКo.rlі Кагарлицького району створено учнівсь­ ку виробничу бригаду, до якої входять 70 стар· шокласннків. Члени бригади зо<Юв'язалися иа закріплених за ними 35 гектарах зечлі вирости · ти з гектара по

50

центнерів кукурудзи в зерні

і по БОО центнерів зеленої маси . В бригаді орга ­ нізовано вивоока

На

агротехнічне місцевих

фото:

навчання,

іде

ГОJlуб

нами

учнівської

і

добрив .

керівник гуртка юних

І. О,

заготівля

(другий справа) виробничої

наryралістів

проводить бригади

з чле·

заняття

агротехнІки вирощувания кукурудзи.

(Фотохроніка РАТАУ). Фото К. Шамшина.

з

в усіх колгоспах­ сорТОВі ділянки кукурудзи

8

цьому

році

R усІх

КОо1Госпах Львівської об­ ласті створюються ді­ .~янки

по

вирощуванню

гібридного насІння міс­ цевих сортІв кукурудзи. Цю роботу Д081рено пе­ редовим

ланкам.

Вони

закІнчили очищения калібрувания насіННА, вивезли на ділянки доб­ рива.


СТАХ",НО8ЕЦЬ

2

НеАіnн,

береЗНІ

22

року.

1959

Передові бійuі семи рі qки

Шлях ДО єдиної комуністичної власності При со.ціалізмі існують дві По-перше, неухильно ЗРОС'l'атиТа.к, у багатьох областях, краформи власності на засоби ви- муть не.ПОі\ільні фонди Itолтоспів, ях і р.еслубдіках виникли між­ роБНlЩ'l'ва державна і Ii:ОЛ­ які створюються КОЛГОСІПНИI\,аии госпно-кооперативна. До де'ржав- з активною участю всього радянно.ї влаСІІІості належать за'ВQ.ДИ, ськ!1го народу. За ().Станні 5 р()Фа:брики, залізниці, ра,ІІ;ГОСПИ, ків держава вклала в механізаpeMOH'f'ho-технічні станції і т. д., цію сільtмtorо господарства і в що

знаходяться

в 'руках У'СЬ()l'О

народу. Д,о ItОШ'ОО1ІНО-КОOOlераТИБ­

ної

колгоспні

будівельні

організації.

На Україні створено

між,ко.л­

600

госіПНИХ ()ргані,зацій по буittВНIІ­ цтву і виробництву місцевих матеріаЛв. ці організаціі об' єд­ будівницТ!Ю виробничих будинків нують майже 70 процентів кол­

га спо.руд понад

97 МЛРД· карбо- гоооів УК])аіНIІ. В Р()сійській 50 проц. більше, Федера:ціі таких організацій нІж за другу, троетю, четвє>p'l'Y і близько 400. З'явились міжкол­

громадське майно і пі;д- ванців, що на

-

ПРИЄМіС"І1Ваj

які

становллть влас­

ність окр.емих ко~екти:вів трудя­

щих:

сільськогосподарських

три роки п'ятої п'ятирічки, ра- гоопні цегельні

і зо.м

ПРО'МИCJJIо.вих артіле,й, підприємств

споживчої КОOlJlераціі.

yn.

К"ім того, у

сам4

кол-

зав()ди, кар'єри

б

ПО

ВИ1до. уванню

каменю,

по

гооои витратили на придбання ВИlJlалю,ванню вапна. СИ,lами техніки і будівнИЦ'ГВо. 103 млрд. KO;JТocrnB кілько.х районів і на-

Але, як вказано в ",оповіді ка~~n.D~НЦІ·В Н"'ПОД1'Л L '81' фон"и .. J'U""''''' <о . и ''" віть областей будуються не тільтовариша М. С. Хрущова на Jt()JI!I'оопі.в на 1 січня 1958 р.

ХХІ з'їзді КПРС, в міру перехо-

102

досягли

ду до ко.му,нї'зму обидві ці форми Загальний

млрд.

ка

обсяг

рб'

КИ

дрібні, а й великі

електро-

ооанЦlВ. станції. НаПРИlКЛ8lД, .на ріці Пів-

капітаJlЬНПХ

повністю зіллються в одну єдину вкладень держави і колгоспів у комуністичну власність. Цього сіль'Ське господарство за семивима,гатиме РООВІІТОК вир,обницт- річчя (1959-1965 роки) станова. вьтиме близько 500 млрд. кар-

своїй QlДНО"l'иїпні:

і

та і друга них фондів

к()JП'OOПIЇ~. А це

_

Ось за трудиться

денний Буг 69 колгосIFЇ!В 61Н- док закликав на роботу. До проНИЦЬК1}Ї області СПі)РУДЖУЮТЬ хідно.ї на завод підходять все

елек:rроетанцію потужністю поН8іД 6 ТireЯЧ кіловат. У ЛенінЗближення двох форм соціа- бvванців! гра.д-ськіЙ обмсri діє 6ільше лістичної вла.сності і ЗЛИ'l'ГЯ іх в п тридцяти підприємств по видооу",альше зроста:ння КОЛТООIDIОГО єдину IiJомунkтичну власність виробництва приведе до ще ваliНЮ підстиЛJtового то.рфу.

можливе тому, що во.ни В основі зпаqніmого з6ільшення не'подМь-

Перші промені сонця пр(}різали ранкову синяву, і басо'Витий гу-

Зростання

н(}ві і нові групи робітників. Разом 3 НИМИ примуємо до мебельно.го цеху. Просторе, світле приміще.н,ня оздоблене 'l'МН"П8:"""""''У"" " ....... ми, ПJIaJUiтами, що кличуть до

вИ]Юбництва Сіль-І трудових перемог.

СЬК()І1ОСподарськ()ї

продукції ви-

... Чі11ltо працюють механізми, - група МОіІО. 3"ІХ рук ОДИН за дихстOJIЯpШ!.

базуються на усуспільненні засо- одна з найважл»віших передумоо сунvло пе"'" завдан П '. ,,~Д к"лr"'спа"И V·" '" . - в~таТИ.о.ряд бів

вирооництва

праці,

і

колеКТИіВній

.

виключають

е.кwлуатаЦ1Ю

ЛЮДИНОЮ,

за,бе'зпе:чують

людини

.

плановість господарства в lІггере-

для

nocтупооо.го

п""'еРQlСтання

ня

~J'''

.... ()ргаНlзаЦll

на

.. МІСЦІ

влаено- НОІ переР\l\lКИ ПРОДУКТІВ.

сті

Велику метою в

в загальнонаІЮДНУ.

первин-

. РЯДІ

. МІСЦЬ

.

З

•. : '

КOJIГоспно.-кооперативної

ЦІЄЮ

СТВОРЮЮТЬСЯ

міжко.лгоспні консервні і масло-

Н3JДХОI{Я'Т'Ь на Ф рб СТОЛИ ilЛЯ а' ування.

сах дедалі повнішQГо. заДQlволенн:я роль у ро.звИ'l'К'Y к()ЛГоспно-коопе- робні заво.ДИ, сироварні, пункти КОМС1)молець

м{}влюють етичного

3 11'1' й"не ння

""

принципу

СОЦl'алі- 'організаці'я МТС і про<даж техні- по заСОЛЮlВа'нню ов()Чів, підпри- чук, -

розП()ділу

за

Є'''''ТВ~ .,..., '" по. пеnD~М:~I' I"'VUVLI.

ІШ калтослам.

працею.

ми полягає

в рїаному

еко.номічно.ї зріл()сті, рівНІ

і

ко-

дедалі повніше ні гурти

сільськог()

.

госпо.даРС'тва ів

М3Jсшта ах усусП\льнення міру йо.го розвитку п()Т])еби ~ол-

МІ'Ж"'nопг""""на "V" ""..

загальнонародна,

дер-

довальнятимуться

за

раху'нОІК

цтва

10

гехнічне

Та,ка ж КО-

pOOlКa,

ТИJI1о.ва

юнаків

для

класів і

ра;дJШСЬКИХ

і дівчат,

біографія

БРИJГa.дира Михайла

у

Каsимі.рчука

колективу.

~ Збільшимо виро6ництво доі дешевої

ме.бе..lі для

заявляють

вони.

. . .праЦІ. . - Ц е б уде наш вклад у достроза зміну наші ко.ве. вико.нання ееми:річки.

квwліфікацію,

,,~

розвито.к ВИРООНИ-

Фото і текст В. Поnотннка.

сво.ю

Завод холодильників.

загаЛЬНОО.світній

На

з нім к у: член

бригади

столярів В. Довгаnюк за роботою.

•••

у РАЙОНАХ. З ЯКИМИ ЗМАГАЄМОСЯ

про­

ДYKTiJВ і буде однією з найваж- ~~<><>~~O~~<>~~~~~~

жавна власність. Але чи означає про.дУІЩіі·загальноІООЛГОСПНОІГО ви- ливіших умов дальшо.го РООВИ1'КУ

що к()лтоспно-кооперативна робницwа. Шдсооне господа,рство KМГOOnНOГO

училище.

комуНІСТИЧНО І

коn.пер~''';я має рівень, займаємося спортом.

сільськогосподарських

В (}лодимир

Довгалюк закінчив

називатися населення, -

відгодівельні боти Bi~iHHa. Підвищуємо

Гос.пників не 'l'ільки в хлібі, а й велике майбутнє. Ії усуспіль- у мо.Л(щі, м'ясі, маслі, овочах, сприятиме збільшенню

нення вир()бництва відзначається, картоплі, фруктах все більше за­ звичай'но,

тварин,

с'г<Уляр.ем ...

вис(}К'О<IiЛJа,1lіфікованим червонодеревнИІКОМ.

Ка:зимір- броякreної

прам

НOIJIель, ,бalВOВНозаводи тощо. Ор- Півтори норми

СТ}"ІІені охоплює ()дну за ОДНОЮ всі галу- плащадки і т. д.

в р'ізному зі

б

вИ'робющтва. Більшим ступенем

це,

б рига.дою

закінчивreхнічне УЧИJшще, став

По-друге, гро.мадське колгосп- ганізуються міЖJOOЛГОСlIНі нагуль- щоденні показник,и, і якість ро-

Г()ловна ж відмінність між ни- не ви"'ооницwо. "

.

льnоу, ,ш

дев'яти

Сербінов.ськиЙ.

Після десятирічки він обрав со­

розповідає

МихаИ.10

за

цих

Юрій

бі спеці~",ність дереВlюбробника,

ного

Боремо.сь,

зростаючих потреб Т'РУДЯЩИХ, зу- ративlIOОЇ вла,()но.сті відіграла р.е-

(};\ин 3

-

й кон:ве єр та всіх інших членіR цього. друж-

одним

-

юнаків

верстатом зоеере~жено

ладу і зближення

форма влас.н(}сті вже зжила себе, КОШ'ОСПНИК1В поступово втрачати- колго.СІП'НО-КОOlJlераТИВіН(}Ї ,вла'снос-

ДМИТРОВСЬКИR g

g

~~~~~

~~~~<>

РУХ З8 звання dригад І ударникІв комунlстичноr працІ

На два дні 'раніше строку про­

На v-aЙООlН'ій нараді працівни·

що коЛ'Г()СПИ вже вичерпали свої ме своє значення.

ті з загально.нар{}>Д8'ОЮ.

мож. ливост.і? 31вичайно, ні! Тепер І Т"'"ер у де"""их n~йонах Kpal"~1 УСІ бачать, .як . завдяки заходам, ни КОJF()ОПНИКИ ПjЮдали вже св()вжитим па:р'l'1ЄЮ І Радянським УРЯ-І_' . . (1953) ІХ ко.pil8 колгоопам І. одержують iJ:o.M шсля BepecнeB~ р. з громадського ГОСІПодарства поПле'нуму ЦК КП , розкри- трібні продукти - МОJl(~КО, маслИ'сь ве'личезні резерви ~ОJlГОСП, JlIО. Проте партія вчить, що. такі

По-четверте, з розвитком елект- робничий ПЛatН перших дв()х мі­ будівельних о.рганізацій щ}Ийняrо зо.бов'язання на рифiкalЦіі сільсько.го. господарст- СЯІЦtв семирічки. Дано пона'Д план СОЦlaшстичне ва, lІІехаltrзації і а:втО'Матизаціі продукціі на 6 мільй()нrв ка.рбо­ 1959 рік - перший 'Рік се,ми-

"'''''''

Н()ГО ладу. К'олrо()пи

економічно

зміцніли, 'значно збільшилось ви-

робництво

продуктів.

сільськогоопо.дарських

Тоое'рішні колгоСПи

-

це вже

нацня, сво.єрідне зли'l"l'Я КОЛГОСП-

І них засобів виробництва жавними,

з

сільськorоillюда.рсыкa

тив

Р03витку

р,іння

б

і перооек-

виро ництва

кожно.му колгоспі.

в

cтynoвo

з дер­

загальн'она:р()дними.

праця

по-

перетв()рюватиметься

в

По-третє, дедалі шщ>шерозви- ці.

сленними кваліфіко.ваними кад­ рами меха.нrзато.рїв, рільників~ reaринникі.в. Які ж шляхи й засоои збли­ рООництву будtвельних лів і т. д. ження ДВ()Х фо.рм власності?

матеріа-

річки.

бригад

і

ударників

КОМ'}'llltcтич­

це

~СТОIРИЧІНИХ

рішень ХХІ з'їзду КПРС. Занятrя бул·о прИСВJlчено Їlнду,стрі8іЛ,tза~ ції

країни,

і

з

са,мoro

воно ПРИЙНЯЛо характер за.хоплююч()ї бесіди. Приємно

було

П0Ч3'l1КУ

ЖlfВ'оі,

слухати,

на-

скільки Д{)кладно і глибоко вие­ вітлИІВ

в

пе'ред ТИМ, ~lt присту­

пилид:о вив~ення

<tДИН з слухачів

гуртка,

гуртках

жання

цього

змагаються

почеоного

безпа.ртійниЙ

сеJ)'ЙОіЛІО попрацював над кнИ1'ОЮ.

Була ДУмка, що до.дати до 1'0-

ГО, про Щ1} 'j)OЗO'Oві~ Т. Шульга, нема чого. Але з цим не пО1'О}l;И'ВСЯ

дРугий

слухач

Kovy;нicT,

БРШ'IIJДИР четверт(}ї рільничо.ї їздовий д'РУГі)Ї дільниці кмгоспу бритади т. Дикун В. «Червqна УкраІна» т. Шульга В. історію JЮ(!ВИ'l1ltу індустрії в на- Вважаю, що не lll00к.на при шш країні за роки Радянської вивченні тaatoї важливо.ї теми влади. Він 'Рoonовів, у JПtій ynер- оомежИ'l"lreЬ тільки ПРИКJI&,J{aiJIИ, тій бо.ротьбі з ВОроі'ахи народу що нaвe~Hi в літера.турі, по

паvriя ві~ЯJlа курс на. пере~ якій l'ОТовилиеь іЮ з&В'ять. 3ва­

важций роовитох важк()ї ilfl,ltYCТI>ii.! чення соціалkтичноі

iнitY'CТpia­

Відqy:валося:, Щ<t виступаючий, до лі заціі , зокрема розвито.к вaJRx.o.ї

lВалов(}ї

грудня

2

.

.

'на

ТИСЯЧІ чоло.ВIК.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

1959

інжЄ\Нернослужбовці

продуІЩії

до

20

'року. Дати понад­

мільйонів карбо.ванців.

в

gКИ€ВО-СВЯТОШИНСЬКИRg ~~~~~~~

30

~~~~~~~

нових

умовах

семирічки тру- шИ])ені ра;нilm існуючі радгоCJIИ, зущрічають у ·ра.Йону передано приміський рад-

муиіGNУ, накреспеної ХХІ з'їзд(}м но.вих, відмінних .від попередніх госп

КПРС.

«СnВКИ», укрупнено

років, умовах. В ci.'lbcмt<mY гос- колrосrnв.

Ю. Рачинський, кандидат еконамічних наук.

партlАноТ

мmmicrr,

Робітники,

і

Виконати річний план по ви­

званнЯі ПУ1аку

145 бри,гад, 10 діль-

зважливих tж'ла.дових частин веП~ршу весну лячної програмИ будівництва ко- дівники раіЮну

Жuва, аажоnд,юю'Ча речі,

транооорту

зобов'ЖJуються:

ної праці. У даний час за ()дер-

На базі

ряд

колишньої

по:даj)C'l1Ві сталися ва:жливі змі- Бучанської МТС створено лукони. OrвopeHi нові і значно роз- меліQраТJmНУ станцію. Значно

----------------------------~----------------------------

Б уло

ПроіМисловості,

KFB

Все ширше стає 'рух за ЗВаІОІ.Я техвічні працівники,

над

і неминуче зростатиДальше піднесення ко.'Ігоспно.го муть міжко.лгоооні виробничі виробництва і ПОСТ}'1Іове зблидарства, якими вони були 25зв'яз.ки, різ.ні ф()рми співрооітжен,н.я двох формоуооі\Льнаї со30 років то.му. Тепер це великі, НlЩТВа між каmrоспами: спільне ціаліети'Шоі власностї є однією ВИlCОКОlМеха,нізовані г<Усподаpc'l'вa

будiJВництв() електростанцій, шляхів, зрошувальних каналів, підпривмств по переробці cinbcl4toгооо()дарСЬR~і ІІ}Юдукціі, по ви-

ви­

різнавидність індустріальної пра- ниць і цехів, у яких працює по- ПJIанО<вої ЩЮдукЦіі не менше, ніж

'Не ті ПОРFВНЯНО не~еликі і тех­ ва ються нічно недосить оснащені roС'ІЮ­

з мільйонними прибутками, з чи­

району виконала

виробництва 'відбуваТИJМеться з'єд- BaHцi~.

захо.ди слід П'Ро.ВОІДИти поступово,

урахуванням

МИCJIО'В~сть

радгоспів

питома

вага

у ВИІЮбlllщтві

зросла

сіль-

КОІМуніст т. Чупринка П. 6исл()- ськогос.подарських ПР()дУltтів. Під

освіти

вились і ряд інших товаришів 8

бесіда

18

слухачів,

що. присутні

були

індус.тріїв нашій країні, ми 11І0-1 на заюl'l'ТЯХ. жеМ'о проілюстр}'lВaТИ і на багатьох фактах місцево.го життя.

Практика показує, що Т1ІІКа ме-

тодика

проведення

Іфодоожуючи Думку, Т. Jlпхун мaraв хО<рошо нагадав присутнім МИНУ!lе рідно­

го села Готоле:ва, про те, як ЗІШІ­ дяк» роввитку соціалістичної ін­

,ему,

теми

серед

відведено

під но

доп<t- по

овочі

зокрема

2750

-

одержати

2480. з

у

ра,ІІ;Гошах,

гектарів угідь і

Зanланооа-

КОЖНОГ-О

геКТf.ра

цептнері'в картоплі і по· центнера ооочів. Робітни­

128

заовоїТИ кожну 142,3

підг(Yl'ОВИТИ

проведення

занять

картоплею,

слухачів до

чі колективи, очолювані партїй­ пмітич,ні н~ю орга·нізацією, зооов' язуються Т.рудящих. Ще біль- виростити У першо.му році семи­ бесї\1l

на

річки значю} вищий врожай, ніж дустрії стало. МОЖЛИІВИМ майже ший простір для Фактtв з місцевого житrя на заl,1апланооано. п-овнї«mO мехавiJ:Jyвa.ти трудоміст­ К(}лектив радгоспу «Совки», кі РОО()ll'и у рільництві та у зна.ч­ няттях да.є вивчення до.кументів нanРНlRлад, взяв соціалістичне нИі мі,рі на JroЛ'ГOOПllИХ тварин- ХХІ з'їзду КПРС, семирічн!1ГО

нИЦЬ1tих фермах. Міцно. УВШШJIа у вироБНИЦ'l1Во і села

noorr

ним

ро.звитку

трудящих дарства країни.

народното гаспо-

В. НанІй,

елеItТPmta.

Вслі,ц за

зооо.в'язан!fЯ

ПJIану

п'опросив

сло.ва

пропагандист.

- ВИРОСТИТИ в 140 центнерів кa~_ ТOIJI'лі на кож'ному з 350 гекта­ І рів і по 165 цtнтнері'в овочів на кожному З 360 гектарів. 1959

ро.ці по


Неділя,

береЗНЯ

22

1959

:'....'. Закриваємо • •

СвоєрІдна нинішня весна. 8но,.і ще мороз сковуе землю.

:

сантнметрів і одразу протряхає, підсихае. Щоб не допусти·

і

на

декілька

ти випаровування вологи з грунту, почали виБІркове боро· нування зябу. Першим вивів агрегат з 25 борІн тракторист Олександр Коваль, який працюе машнною сДТ-54». Він за

пІвдня закрив вологу на 25 гектарах.

2,5

гектарів внесли по

! ! •

далегідь. Мали

вони

по

Же-рдівське відділення

ва Кате'Рпна

на польових роботах

ля Обіду, як тІльки вІдтане верхній шар грунту, на борону­ ванні зябу працюють трактористи Іван Баглай, Григорій Кот та Іваи Силко. Вони закрили вологу на перших 85 гектарах . Бригади розкидають по подях гніА для приорювання під картоплю та кукурудзу. На розвезеннІ добрива заАнято до 20 підвlд. Проводиться також розсlваиия каїніту пІд ці культури . О . НЕСТЕРЕНКО, служ60В~ЦЬ. Світильнівське відділення радгоспу «Зоря ».

* * *

ГригоріА

3алозииil,

15

що

працює

гектарах. Вчора

включив у роботу машину cXT3-7. І Аого тезко - Григорі А 3алозниЙ. О. ВІТЕР, робі'Гннк .

рив, а иа слаБІших посІвах, беручи до уваги попередник,

-

Щодня пlдживлюємо

150-170

гектарів. 3abtpa-післяза"ТРа

закІнчимо розсІвати мінеральиі добрива на всІх

1200

reKTaо. ХОЛОД,

рах жита І пшеницІ .

агронОм колгоспу «Жовт~нь » .

С. Требухів. Не

.

з сильнішою

! ! і і

подруг

нею

заявила,

ланка

що

приймає

змаrан,ня і,

очодювана

ВИК;1ИК

на

в оною чергу , ~обо­

!

!

леної

270

цент·

і

ШІощі.

Колгоспники

треТЬОІ

бригада,

ЯК}'

uригади

! прииняли виклик на змa:rання зо­ ! рянців. Вони з()бов'яза JІИСЯ у пер· і

шому році

і і і

15

! і

! і і

і і і

~

! !

!

семирічки

зіб'Рати

по

б о гданівському відділенні радгоспу дворядні корівники і переобладнати

дасть можливість утримувати в них майже в два рази корів, ніж досі. Зараз проводяться підготовчі роботн для

л.

Н а з нім к у: бригада монтажників Кримець, механізатор Броварської РТС)

відні труби перед укладанням

в

бригадир водопро·

каНШlI!.

а-----

-----а

КОЛГОСПНИКИ ВИРОЩУЮТЬ ПТИЦЮ для артІлі На загальних никШ

зборах колгосп·

підвели

Буде,мо птицю вирощувати

-

пі,дсумItИ для apтi~i вдам а,

перші

вніс пропо·

-

вИIt(}на,ння В3Jl'ГИХ зоо(}в'язань на зицію один 3 колгоспників . першиі{ рік семирічки по вироб­

Нlщтву

ПРОдУктів

АртіJIЬ вже гектарів

має

тваринництва.

на

К1Іжні

100

сільськогоспо-дарських

Правильно ,

підтримали

.-

інші .

Ця ініціатива гаряче схвалена всіма

присутніми

на

загальних

угідь по 24 цеН1'нери м'яtCа і П1l зборах . Перши·ми взяли по 200 72 центнери молока при річному і бі.1ьше курчат, які одер.жаН1І 3 зооов'язанні

100

і

400

центие·

j}із .

інкубаторно-mахівничої станції, виро-щувати BдQtМa Па.ра,(ж~вія

завідуючий

на кожен гектар,

вести

ввснлну

с.

строки,

на

в

сти'Спі

ПОРОАНОСТЇ ХУАоби

ВИСОКО1ІІу агротехніч·

К~.'ІГоспники обох б;рига,д приіі ·

Русанів.

f\бати про ПОJЇпшення

дали слово про·

сівбу

ЕфеК'l'ИlВНИМ заходом

M&COB()fO

поліпшення ПОРОДIfОСті худ(}би, її племінних господарських якостей є штучне осі'мені",ня. В к(}Лгоопі « Че]J'вона Україна», С. Гог(}лів, приділяють цій опра· ві значну у вa:rу, зокрема зар,аз,

перекооані .

дарського роо-у .

Bci~ ~opiB,

ментів, що може

сількор .

Строкач,

агітатор.

ВІ"nПОВІ', "". ДНииU

Княжичі

що теляться, через 'заготовили " перюД

штучно

ОСІ·

мЄ<няють.

призвести до

захворювань мат()чного п()Голів'я. У калитя,нському відділенні се· ми.пОJIківського радгоспу поруч з штучним осііменінням парують КОІрів ПРWjЮДно, порушують зоо­ ветеринарні вимоги. У С'С. Требу-

сільеькососпо·К(}JIИ іде Ma~()Be отелення к(}рів. хів,

о.

птахофермою .

Колгосп ім. Сталіна ,

го~nники заготовили 3900 тонн приміще'НЬ. гною і торфу - по 15-20 ТОИЦ

няли ріше>ння про,водити взаємо" переві'РКУ вик()нання взятих зо· бов'язань по періодах рабіт : після заl8ершення весняної сівби , пе· ред початк.()іМ жнив і під час збирання врожаю, ocilНHЬOЇ ,сііВби"

Віра Титченко, І

(зліва просмолю€

Фото і текст М. Федоровtького.

лої кори, зібрала гні:Jда зимую· чої гусені. Під ПJlоДові дерева, внесено органічні добрива. ГнійРООКИіда· ний під яблунями та грушами на ширині кро.н. Коли грунт відВ асюк,

більше механі·

зації майбутніх чотирирядних корівників.

картоплі з кожнorо гект3-!ра. ЩQ6 ТИeJl1lгмів І1'1'ИЦі. Аде для утри· за6езп~чити такий урожаЙ, КМ­ мання її артіль не має П1)т-рібних

ному рівні .

,.

з апланован о роЗШИр"ТИ їх на чотирирядні. Це

Щоб одержа,ти стільки м'яса, J)еооала, Ан~та.еія Дячеmtо, Те· центнерї.в зернових, 35 треба віДТОдУВати значну lt'iіЛЬ­ тяна ИищЄ'Н'ltо, Анастасія Соло· кукурудзи, 350 зеленої маси кість веЛИ'К{ії р-осатої ХУ.JtООи, вей та imпі кмгмпниці. з качанами молочно·воскової д. Соnовей, свинеи І вирOtCТИТИ БJIИ3liКО 20 сrnГЛQСТІ І по 140 центне' рів

ньої весни, P~CHO було на них тане, пристов6у,рні круги будуть після закінчення очолює агр()Н()м

брита·

дою. Де нам допоможе в р(}б' оті.

Р~повівши про r(}TOBHkTb ДО ~ І виходу в поле, лаН!Кова Параеко· ! вія Іваницька від імені С:80іх

' • • • ' • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •1

Ви<Со.кий урожай фруктів по 60-70 центнерів з кожно· го гектара пл~доноснОІІ'О садУ одержували у колишнwиy колroепі ім. Димитрова. Щоо яблуні та груші хороше цвіли і нинішсадова

будемо

! і виклwкає .на змагання ланку Па · ! ! рас:ковіі ІваницМ\ої з шостої ! бритщци.

~об nЛОДОНОСU8 сад

фруктів,

щ()

~ Наша ЛШИКА зобов'язується (}дер· ~ жати по 250 центнерів ;;аРТОІІлі

!

центнера.

••••••• ' ••. • '

змагатися

!

у два

в'язуєтьея зібрати п{)

машини ие мали жодноі години простою, до них видІлили достатню кІлькІсть людей для завантаження добрив, які за­ везли на посадочиl п .. ощадки. На посівах жита і пшеницІ, що вийшли з зимlвді в хорошому стані, вносимо по 2-2,5 центнера азотових, калlйиих і фосфорних міиеральних доб­

! ~,

3 третьої

не' рі'В картоплі з гектара захріп·

Декілька днІв над посівами озимих культур нашої артілі кружляють два літаки сІльськогосподарської авіації, иадіс­ лаиl ' з управліния, і розсівають мІнеральнІ добрива. Щоб

!

слово данко·

Куліш

Приємно нам ,

-

радгосп

За ДОПОМОГОЮ nlтакlв сlnЬСЬКОГОСllодарської авіацlІ

3,5

них

і

трактором «Універсал., закрив вологу ' на

до

в

бригади .

жодної години, механІзатори почали закривати вологу. ПІс­

Княжицький і м . Щорса .

адже

Взяла на :Юорах

Борючись за те, щоб не втратнти

тракторист

г()сл()да,рюють,

врожайності.

боорицького радгоспу.

Позавчора

обгosорити зо·

ropiк були з.начно вищі шжазники

СЛМОЯЛЕНКО, агроном .

* * *

хутора

КОЖРОWl(}вї:дь гостей п'ро те , як

гектар.

М.

з

«3()J}Я » у тре1'Ю рільничу бригаду ~наJIИ колroе.пники Пїддіе, с,я заз.

ців на ~магання . Іх ціКАвила та-

- пІд кукурудзу з розрахуику по 2 центиери калІАних і по І цеитнеру фосфорних мlнеральннх добрив кожен

делегації шост{)ї

бригади

річки і прийняти ВИКJJИК зорян·

80

гектарах

на

Про приї':}д к(}мп'Лекс-ної

бо,в'язання на першин рік семи·

центнера калlilиої солі

і стtльки Ж суперфосфату та фосфоритного борошиа, на

І

!'

'3а~( lнчилн розсІвати добрива на зябу під картоплю. На

150

Змагання бригад

BOJlory··· .... !І

а вдень, десь об 11-12 годині, рілля відтає

кожеи з

з

СТ'АХАНОВЕЦЬ

року.

га.н,ня

1'а

інших

льоду

• ВЛll'ку

для

• , СІМ Я

не

збері·

• • плщникlВ '

бyrаїв.

за.кіНЧWIа очистку на Ш1'аіИбах І Димитровське відділення Колгосп «Червона Україиа ». Не так у княжицьк()му paдrOlc· НИJlі у К(}ДN)слах і радгоспах дерев і головних гіл;КАХ зatСТ'аріве.ликодиме-рського радгоспу. с. Гоголів. пі ім. Щорса. Тут не C'l1ВopeHi отє!Дилося вже 40-50 процентів ,.,... ".:-.:--. _,~_~"U'Q"" ___~"_"':- ___,go~_.q . . . _<O'<O'C'.r-~q.q,о#_ умо;ви для пр()Вєдення відповід- корів. Треба налагодити РDботу

ної р.оботи, в приміщенні _ ан- пунктів з тим, щоб оргаНізова:н~

Я

Безприв'язне утримання •

кі нее нове, що сприяє під· ВИlЩенню

приб}"Ntів r.pOMa.д·

ського ГОс:ІІОД&:Рства, беЗПРИJВ'язне уТримання худоби виклика6

кор І В

вели·

кий інтерес у трудіМlІмів села. Ва· сіб У'l\римання гато хто вже ЧУВ про те, що при

ЦЬ01llу опосооі значно зменшують­

в

1959-1960

роках·.

Який вИlГЛЯД має ферма в рад.

бівартіtrrЬ. А досяrавться це ТИМ,

нувться з У'l1PиманнJrМ їх У CIWf· них

дворах,

де

корми

жуються на весь

Ha'Гj)fJ1Мaд·

стіЙЛ()іВИ:Й пе ·

ріод . В ць~y наочно переконує до·

і

рекоиенду;вало

ДёiJРСЬКИМ створити

органам

сільеькогоопо­

еКООЄlриментальні

фер·

рі' в і молодняка,р()ЗРобwrи захо· ди

по

переведенню

махсималыf-­

вїlдlI\іле,IfНЯ j}адгоспу

та

ве·

рів ,

не допустити Їх ЯЛОВQСТЇ.

В. Щетньов,

у

заслужений

ОКОІГнаму w' тr.Ropi. Вa:raTO з них на· ня корі,в не С1'ерилtзують i'H . CТ1JY·

віть в mO<po-з не заходять у приміщення.

Від цього вони

стаюты

зоотехнік

республіки .

__ # " . " . _ _ ~,_<O',_qQ',.,."o~ _ _ ,,#__<O'qo.

утримаlfНЯ том поїдають корми .

Між

цементовани,ми

огорожами чається МОЖЛJmїсть Їх нед()Году,

корів? Тут поруч стоять два коКО'р,і.вники ферми з'єднані з 3alКJIaдeHO силос . Практика пока· вання. Тому в зимові місяці ко· рівники . Кожний З них з'єднаний вигульно.кормовим двор.ом. Двері зала, що при наземному силосу· рови дають молока не Ме'нше, ніж

з д()їльним залом, В якому 6 16 станків. П'ять доярок вид(}юють 250 кО'рі'в за лві години. ЩQб IJpИ>Вчити KOpїIB захо,дити у етан·

їх постіЙНІ) В БУДЬ-JfКИЙ жуть ви-йти або зайти в

ки, під час доїння їм дають кон- встаю>влено

значно збільшено КОРИсну пл()щу ВОдУ п'ють

JIIЇ'ДКРИ1'і, i1'OO'p-ИНИ час дня і ночі мо· з приміщень у двір приміщення. У дворі два шеетимеТ}ЮВих

~iB, то тепер -

Ц1вНШtИ ферми

100

по 125. Пра-І

ванні, якщо тільки зелена маса І в літні. дооре тра~БУЄТЬСЯ, си~с 'вихоСобіВ(lJрті'сть мол(}ка на фермі ~ить та,кии же доброя'ltI~НИЙ, smt І бе3JllPИВ'лзного утримання худо· І в траншеях. На феРІ(;l в двох би різко знизилася. Справді, як· назе,мних силососховищах заКJJа· що раніше тут працювали 23 чо­ деН0 близько ~()x ТИСЯЧ тонн си· лО'в.іка, то тепер - .'Іише десять. лосу, тобто стільки, скільки по- Нема ПО'l'J}еби пі~озити корми. 'І1ріБН'() ЙОГО , щоо тварини їли 3наJrОДЯЧИСЬ на фе>рмі, вони не

з ЦИХ корит, а П})И досхо-чу .

к()рівнИJtів. Якщо раніше в кож- великих морозах оони п'ють її зІ

реооубліки ному 3 них -рооміщymалось по

ми бе:mрив' язното утримання ко·

центрально,го

Богданівці . Тут 1lI 1Д час осіменін·

центровані К~И. ко})ита з ПO'Ilла;вкО!Вим ІІІРlreТР(}6М свід радтоопу «Пятигорекий» 3 фє-рми забрано внутрішнє для підтрииа:ння .в них по~йнона СТЗJврооольщині. Не'да'рма Мі­ устаткування. 3авдяки цьому го ]J'ЇiВIfЯ ВОДИ. 3внчайно корови Hioтepc'llВO сільського гооподар­ ства РРФСР схвалило цей доовід

тах

лИlt'(}ДJ9Iерськото

roooi « ПЯТlfГ01)сJtИЙ», де lI'paxтR- зДоро.вішими і З більшим а!lleТИ- цементована і поділена на секції. способі утримання ко-рі,в виклю­

с.я '!Vудові затрати на ВIфООни­ Ц'ГІІО мол()ка, знижується ЙОГО с()­ КУ6ТЬСЯ безпри>в'язне щО механічне доїння KQI})ilВ П(}БД­

тисаніта'рія. Так само і на П'УtІК- провести веJeняне осіменін,ня КО ·

автооої.'lОК, що є в корівниках.

Силос і сі'Но оо'горадже",і ре.

шітками. ltор()Ви

ВИ'і"ульно-кормова

площадка (JКИРТ і їдять запewяють, що займає 4.000 lQJадратних MwpiB.

можна Y'l1римувати і по 150 ко· Чшетину її t-иторИ ВК"ИТQ бу- потреби ~!' J' р,ів. Адже

11mи Ho-ВfJMY спосfJ6і лижником "У

не в корівниках,

а на

Впровадження в жИТ1'Jl нової

до системи

утримання

досхочу. В міру можливk.ть

решітки

ПFдсуваються

це та.м, д"" ХnlДИТЬ до СКИ}JIГ. Г'рубі і ооковиті КQlРМИ v

тварини майже весь час перебу- худоба. Друга частина

Г() поголів'я худоби на цей спо· вають

підходять

розтаскуються, не губляться.

ЗRaЧIЮ

дає

підвищи.ти

ПРОДyrrи!ВИість AOC!I'Pf)1tfJВ6

дійного стада, BlRtoRa-m завдання по

РОЗВИТКу тваринництва,

викори· до ЗГ(lдО!Вування встига.ють підrо- семирічни:м планом.

стовується для кормів. Вана за· товляти три скотарі. При новому

КО})ЇВ

на.мічені

А. ІІИНІВ.


4

СТАХАНОВЕЦЬ

~ TBopticmb наших ~

g

B',AlAKKЇO

Б а·н дур а

~

~<> ~<>~<><>~<>

ЧИ з полів, чиз ЛУГ1н,

ЧВ9 прад8l1tніх мoruл заніміЛИх ,

Відхіnл ти взялась? Із глибин неземних Породила яка тебе : <1.1а ? ... РєтQll'8ЛИ вітри І сгогнапигаї Пла.1f НЄllЮлі здrйМавсь

дл lі,lРИ!».

-Г)}ОО()ВО .

... Ти

-Шевченків талант,

святин,

НаДИХ&'Іа на правед·не слово. Під смерековий шум Край гірських пас(}виськ Ти трив()жила слух Ка'М~llяра ... Щ(}J)CУ в битвах тяжких Дзвоном-сла,вою ввись Рокотали б~ів твоїх вдари. Нвщіля ж ти 'ВЗЯJIась ,

3шкі:нчнлись

колгоспІ. І лишились

в

організація, всі

лн дlтеА батьківською

М

незви­

увагою. І

ложки,

П!Юдукти.

домово.ДіС'ГВа

Федора

КОЖНОоIІ,У

певне

дала

каcrpулі,

едину;

калуст)',

... Почався

збір .

промовою

давкові

про· І каproплю,

ВИС'J'y1I1ив клаСllиіі

Мусіївна ке,рівник М. А . Дідан. завдання.

Підго-roвка ЛО збору пі(Нlер­

-

КОЛJ{ ГерасимеRli() за-

будинок,

який за- І

оштукатуритн

і

по-

ки садиби пілприєvст'Ва .

:

йшла

у

дітей

часто

Куць, якого

під

девізом :

« З'най!

жити за тим , щоб дlТIІМ свое­

Під час польОіВИХ робіт Тpшtт()J)и

іноді

простоюють

із-за

часно завозили продукти і па-

низької кваліфікації деяких трак­

ливо. Зараз Ольга вже закін­ чила школу, Віра навчається у четвертому, а Володя у першому класІ. Ф. ОСНАЧ,

тористів.

Потрібно

ке.рма

ма.шин ТИХ,

кур~и

піwo,товки

Великодимерськнй

Сокир}'

СUlна.лu,

Іван НЕМИРОВИЧ. Бровари .

в райпромкомбінаті баrllТО чо ­

го 3JЮблено для бла.roусrрою са­

лиtiи

піДПРИЄКС1lва.

брукова.ні

ПроклащЄ'Но

до'ріжки ,

;tек()ративні

але то­

виробництво

таю>Ї

гоеподаJ)C1'ВЇ речі в ОД;НОМУ 3 міс­

ctЕ>8ИХ промислових піДІrpиємсrn?

В. РОА3мвіn, пенсіОIl~Р·

З:Ш.'lадено м.

невеличкии фруктовий са.10К .

Бровари .

** *

Грунт на площі, що віДВI'дена I1Lл са'док, на мою дущ,у ,

хвалили піонерів-умі.1ьців.

після цього Т])ивали

J)Q3М'Ови IТjJO незвичайний збір.

І. Швачко, учитель.

Жердова .

22

несюлаЮІОЇ, ал~ дуже потрібної в

по с а;Іже-но

дерева,

Всі

не дістанеш . Невже ж не м(}Жиа ()рганізувати

Частина

дуже

БУДИIf1( У

п(}чат1t{)вої

6,ЕРЕЗНЯ

Неділя: 13.00 - телевізіЙIІИН журиал сШонерlя .. ; 13.55мультиплікаційНі фільми; 14.30сСемирlчку за п'ять років». Репортаж з колгоспу «Комуніст» Києво-Святошинського райоиу і науково - популяриий фільм сБlль­ ше МО.ІІока І масла». Передача для працівників сільського госпо· дарства; 16.30 - передача дл~ lЮїнів Радянської Армії. Вистав· ка воєниого плаката українських художннків і haYKOBO-ПОПУЛЯРНIІЙ фільм; 19.00 - остаині аlстІ (Москва); 19.20 М. Твардоась ­ кий-«3а даллю даль•• ' Літера­

бідний на rroжКВ'Ні реЧОВilНИ. Слі' Д ШRМН нашого села не вико.ристо: туриа композиція; за

порадою

не()бхідні

al'])ономз.

прове-сти

агротехнічні

вується

ЛЛЯ

на!вча.'lЬНО-~ИХОВН()~

зах'Оди.! роботи. Вношу ЩЮП<ОЗИЦІЮ, щоо

На окремих ділянках 111 '. жна було І ві,IlJПові'J?Iі радянські органи пркйб вирощу~ати

овочі,

-лення доріжок;

120

кіломет,

а

головне

нJI'ли

'РІшення

про

а HKOiI~ пі'д'ї:щ' ту.

до к()мбіна.ту має стати

•• ОноnpiСНКО,

справою

грома~сь1tих органі3а.ціЙ. Доціль-

колгоспник.

С.

но було б sробити так, щоб ко-

__

На фото : новий тепловоз.

Р

(Агентство Сіньхуа) . Фото Тзн Сі-юна.

Свиноїдн.

~"~,,~~#q,r,,_,,,,~--*~~~~,_

. І а CLI& аАRнсItИ8-, R •

.руж'а І ві -

u

І спlвр.,IТІ.I&ТIІ .

.

.

. Радянс~К1 люди сповнеНІ почутТІВ Щ~РОІ ~руЖби до apa~bKHX Н8РОДIВ.. ЯКІ. борються за ЗМIІ;'-lІен: ия нащоналЬНОI иезалежносn. ЦІ почуття .було виявnено з новою

під

час

перебуваиня

кої Республіки. Ця yгo~a пер:дбача€

допомогу

виА

художніІі

иаШОI

краІНИ

«ЧарІв"

23

БЕРЕЗНЯ

Понеділок : 19.00 - останні вісті (Москва); 19.20 - новий мультиплікщіАний фільм сШоко ­ лаАНиА торт.; 19.30 змаrання ЗВОДиого пмо. Передача з пла· вальиого басеЙ,н.у Киівського військового округу; 20.00-М. За­ рудний. сСашко обирає дорогу• .

постановка

телевізійного

театру; 20.35 - передача до Всесоюзного кінофестивалю ху­ дожніх фільмів; 21.40 KOH~epT.

24 БЕРЕЗНЯ в ості , сільського господарства, І транспорту та інших галузеli екоВІморок: 19.00 - OCTaH~1 аІс. мирний договір з Німеччнною і номіки. Радянський кредит в су- тІ (Москва); 19.20 - ТeJleвtзlЙ.ниlf ЛіК8іАJ8аПІ запиши. про Берлін, не прагнучн дістати мі 550 ."ільЙонів .карбоваltЦjв. на- кіионарис «Інститут автоматики~; будь-які вигоди за рахунок дру. силою ПІД час. Heдa~H?OГO пере: даний Іраку АРУГОЇ свІтової 111"и! на найвигідиіших 19.55 передача сХодою твер­ гої сторони або завдати шкоди буваиия В иаШІЙ KpalНJ УРЯДОВОІ умовах сприятнме ліквlда'ціі на - дою крокуємо в еемирlq_уа; 20.10 Радянський проеК1' мирного до- будь-чиїмlнтереса'd.. Адж~ ~Ix~ делег~ціі Іракської Республік~ слІдків 'панувания кмонlзаторів:- кіножурнали і новий кудож:

МІЖНАРОДНИЙ огляд

говору з Німеччнною і ПрOnООНuія про ліквідацію окупапіАного режиму в Західному Берліні зустріли палку Підтримку всіх миролlOбни)( людей. «Ні,мецька проб-

Іраку в розвнтку його ПРОМИCJ10-

кінофільм

НИЦЯ-.

В Нова

СРСР урядової делегації Іраксь,

19.50-KOHц.ep~

Молодечненського ансамблю ПlСНl і таиuю (Білорусія); 21.25 но·

викорнгтаН'Ня

побільше к,вітів . І цієї частини будлнку, куди є УПОJ)JЩКуваН'Ня Rilумб, оздоб- І о.кремld\ вхід для меДИЧН(}ІО пунк-

-

стравами,

ДИВіТЬСЯ телепередачі

порища у БJЮварських магазинах

пропозuцzz

с.мачними

Ще дOiВrO

с.

радгосп.

*** купнти м()ЖНа,

заго­

що Їх rrРИТОТУllали піонери.

до

меха,нізаторів

до на-

учителі. Гос1'Ї

закінчили

К, Петренко.

Требухів .

Про Люляну! ..

Новий локомо'ГИВ розвиває швидкkть

Умій!

піонерських

~ають відповідне посвідчення.

«Жовтень»,

с.

лоП}'скати щО

осіх

зад()волеці

* * *

j

ради

заJlрошуmь

нів, ря~ батьк.ів ,

робітиик.

бува­

з060в'язано сте­

-

П. Кислий,

колгоспииця артілі

рів Н8 годину . Він може пройти тисячу кілометрів без заправкн .

ра-

корот­

3

них новніі

------.t;;

кінських сил.

вс і

критих столів ГОСТf'И. Іх багато

Щоб про землю ооівать,

Китаііська Народна Республіка. На па.ровозо-вагон06у діВНОМУ заводі в провіНції ЦЗЯНСУ випущено тепловоз ПОТУЖНІстю 2000

-

зас-мажку

ІІОртую-ть голооі затону .

Учителька кою

0.1 Я

Піонери Женя Хомич, Миша cыoroo загону 7-го. класу, - ка­ Толочко, шура Кова.ль чистять же Микола А'Н,дріliович, про­ 40-1

ють членн правлІння артІлі, зокрема бригадир Пантелій

Дан же , коБЗ0, мені, Дай ту чудо-ст})ун)' Твоїх звуків хоч краплю

ють

Дівчата

Валя СТРQкач го1'1·.

3~ООи! ». Пї{)нери

Вдома

J

керогази.

дукти. КрІм цього, на рІк ви- І -----~~-a плачує 3300 карбованцІв. На I1

ЛИШИЛОСІІ білити.

краєм .

м.

чого силу береш

на

кошти артілІ споруджено дЛЯ І І ж е н цех був шефом пе,вної ділян­

Itлекіт ПРИ'С1'Румків гучно буяє, Над кипучим жи'І'гям , Над proмаЄ1tf будов, Над ра,дянсьКlfМ ОIl()ВіІеНИм

Де коріlfНЯ ТВO€?

тарілки,

кеporази,

оточи­

3 кілограми масла І І І 45.ІІІ, літрІв молока та ІншІ

знов перелив. Десь луна з-за дібр()В,

чи КарпатИ?

подивитись

Піокери цього заг()ну при­

1.

несли

Колгосп щомІсяця видає їм 11 вдосталь хлІба, круп, картоп- І

І в пог()Жїї лні весе.'Ікові.

рму.

1959

чafrниАзбір пі()нерського затону за pOO()t-ою.

правлІння

КО.ІІгоспники

уроки , та ніх'РО палює

в учніІвне пішов д()дому. Всі за-Си,цоре'НКО;

Бабич,

ПІЮ .1юдину співа·ть.

Хто створив тебе: ДНіпр

3

тіАна

П1Ю квітучу весну,

Із яких узбереж?

Ольги

працювали

артІлі,

... Чую

земля

11

ученицІ

&!резня

22

"Знай, умій, зроби"

Іі

КрІм неі, вдома залишилась сестричка ВІра, що на тоІ! час ходила в другиА клас, І ще менший братІк Володя. Пар­

І

П'лоть від lТЛоn його У хвилини неГ()іЛ

І на шляхту вставав

Невмирущий,

В б3lJ)вах, в nле:с1tоті в()д ... у иаJЮдї - в стремліН1lЯХ, у мові

Аж

ВІд ТІІЖКОІ хвороби померли які

І т()му ти живеш

« До п()мети!

стугоніла

пi»tоряти? ХТО в кайданах окопав, Хто П().1Jіг у бою,

з.горів од любовної муки? Може, боді і гнів, :Може, душу СВDЮ Перелили у BOt'Нeн:нi звуки?

І за сльози Т& SPOB .ГпМfflо t'fl>уни 1'В()ї

І старий, і малий

,

батьки

Xro

Hd~ ПОЖ3J}}И;

Закликали:

ВОНИ - _ НЕ .СИРОТИ

І снагу, щоб серця

ЧJJ з баЙ'раКів крутиv.,

Недіnя,

не програє вІд того, що НІМЦІ ДІ' Як ВІДомо, .вnlткy ми.нулого рокх Іракський наРОI1 гаряче вітає ній фільм сСолдатське. серцеа , стануть Мирний договір, а ЗахІд. в резУЛl>таn нарОДНОI реВ~ЮЦ11 угоду. Підкреслюючи її дуже важ- 22.15 -<<Поч~иА голова.. Ін. ний Берлін звільниться від оку­ Ірак скинув ка~дани колона аль: ливе значения ДЛЯ молодо! рес- сценізоваие ОПОВІдання Рябокля­

пантів, які в ньому дуже засиді­ .ного , ~и~ен.ия І самодержаВИОI публіки. Газета «Ар-Рай аль- ча . лися. Всі народи будуть задозо­ сваВOJII І став нез.алежиою дер- Амм» . наприклад, пише , що уго· ~.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I!!!!!!!!!!!!!!!!!!_ _"

лема повинна бутн розв'язана лені тнм, що з підписаииям Мкр­ жавою. Перемога Іракського на- ду було підписано В цей МИРННМ шляхомІ» - цей заклик, -ного договору з двома . пімецьки­ 'роду . за~дала великого yдa~y по коли іноземна агентура

як справедливо відзначає ",:итай- ми державами буде ська газета «Дагун бзор,

тепер

у

найширших

ліквідовано

лунаf залишки другої світової війНІ! .

громадських

кмах усіх країн. Зростають наГлава Радянського уряду за· строї на користь переговорів і кликав уряди всіх краін, які бра­ серед пмітичних діячів західних ли участь у війні пJ!9'!1l гітлері~ ­ держав, у тому числі США. ської Нім.еччини. сісти за і:ТIЛ Проте на Заході ще мають переговорів. і)регулювати u назрЦіі м і сце окреМі виступи, в яких роб- проблеми, укласти Мнрннн дого·

ляться

спроби

перекрутити

спра., вір з Ні.меччнною.

вжніЙ. характер радян~ьких про:

f1?ЗИЦlЙ.

«Ми

внесли

дянс~ких та .іиоземних корecnон- ліні, - , сКазав М. С . Хрущов . _

AeHnB, на ЯКІЙ виступив Голова Тепер cnpafia за західннми ,ltepРади MiHi<=.ТJ>iB СРСР М. С . жавами. Якщо ванн серй03НО го­ Хрущов. ВІН ще. раз роз'яоинв тові до переговорів. за нами зу­ що стосую:ться

почииаиь ""ИКИ не буде. Ми зробимо все, питаннях, що залежить від нас, щоб пере­

мирного врегулю-

вання з НІ меччииою. РадянськиfI уряд. заявив М. С.

сприял.а

ру H~ Близькому

СХОДІ.

1

спраВІ

ми-

спробу

задушити

робила Іракську Рес­

Середньому публіку й ізолювати її від іиших

Тепер іракський народ присту· пив ДО ліквідації тяжких иаслід· ків хазяйиуваиня колоні заторів. В IракськійРecnубліu:i здійсню· ються прогресИltні перетворення ,

арабських країн.

вживається заходів до. під~ес:н' Порушення

говори були успішними» .

.

Вonя наРОДІВ до миру

Хрущов, вніс свої пропозиції про мя Радянського СОІООу.

-

закон

ка ють схвалення них людей .

.3neремогою

революції

цi~i

єдності. lІи~дие

ді.

8

Іра.

.-.,.

Саливон

Григорій

Михайлович.

який живе в с . Заворичі, порушує

всіх миролtoб- :ІЗ Близькому і Середньому Схо-

ку B~HcaHO нову сторінку у від­ носини між іракським і радянсь­ ким народами. Дальшому зміц­ нениюіраксько- радянської друж· би CJ1ужить угода про екоиомlчне і технічне сmвробітництво, Під· писаиа KiJ\bKa диів тому в МОСК-

_ _!II!t

"аактер С. ПorPЕ&IНCItНИ . 11,

Виступаючи на прийомі на справу про розлучения з Са80честь іракської урядової делега­ хиною Аитоніною Олекdївною , ції, товариш М. С . Хрущов вка­ яка живе в м. Калуга. B~ . Ра­ зав, зокрема, на важливість ЗМі.ц­ дянська, 75. нення єдності арабських наРОДІВ.

ня нацlоиально! екОИОМIКИ І ЛlД- ' лише імперіалістам , ЯКІ МРІЮ~ дропqзицjї про вкщеиня д06РОбуту~аселеиня. про розкол арабських держав І з Німеччиною і Успіхи молодої республІКИ викли- про відноалення свого панування

19 березня в .КреМЛI мириий договір ВІДбулася прес-коифереНlUЯ ра- нормалізацію становища в Бер­

суть найваЖЛИВІШИХ Радянського уряду в

ІмпеРІаЛІЗМУ,

момент.

Підсумки переговорів,

шому

радянсько·іракських служать даль­

які

зміцненню

дружби

. між

СРСР і Іраком, спрямована на благо обох народів і є важливим вкладом в боротьбу арабських країи за мир, ПРОТн кмоніаЛіЗМу. В. Харьков.

Справа слухатиметься в народ­ ному суді 2-0Ї дільниці Бровар·

ського району.

Фесенко Гнат Петрович, якиli живе в м. І(иїв, вул. Ново-Печер­ ська

дорога,

порушує

буд.

справу

N2 14,

про

кв.

з Макаренко Уляною Юхимівною, яка живе в хуторі Переможець, Калитянськоі сільської Ради.

Справа CJ1ухатиметься В народ· ному суді 2-01 дільниці Броварсь· кОго району.

----------------------~~----~------~ і

І,

РOЗJ1учення

Брова.рська районна друкарня І(нlвського oбnасног() упраВnіин~я...::.ку::.:л__ь:...тур.::.:..и_._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___::_-:7:~~;;::__

$

AApecapeA8K~ii:

м . БРt.вари, І(иї&ськоі області, вул. київська,

N2 138.

За ...

1012---4550,

35 номер 1959 рік  

35 номер 1959 рік

Advertisement