Page 1

1

оr'ЛЯДУ бойових

ТРАIШ,fI 19~7

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО РАЙКОМУ КП(б)У ТА ~АЙРАДИ ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ КИівськоJ ОБЛАСТІ а

22

2!. і..

}.

ТРУДіІІЦИХ

коп.

15

аай.!32

сил

усіх країН!

~

Шна

.

. .і

і

~

ХАЙ ЖИВЕ ВОЖДЬ РАДЯНСЬКОГО НАРОДУ- .. '..~ .r.• ..'~.~..~.}.'і !.''?;:.~.~N. I."

~:>,

'.::.~ i~~.h)~.. '.

~:} / J'\

.. .'~ДJі < '~~ t. і. .\~~ J)

ВЕЛИКИЙ СТАЛІН!

... ""~

•.t j-.:.~"-.~ . "':.;.'. ·._ ,-:"'I ...("~ ,:... ~~~ '· . "~. _>. . . .... r-.~ • ',о . . ~t.•. ' ~_]:; '~. :.і,_'i

::: ';

...

~~~ БоНове свято ~'. тру дяших

с елянсТlЮ, В

щена в середньому на

~ Р

не в Жовтневі\! С?ЦlаЛlСТИЧНШ ре-

д янського Союзу. Швидке

дящих, мерзенних РУТIІНIІКlВ І

п родовольства

для легкої

вар-

,1ЮJСТВО ніл фаШliСТСЬJ.:ИХ

';

11 ()І 'fЮ\J-

~ ~ ра ються,ХТО ворог і хто. , ;.р у г MIi~ ди.МИНУ.'lа

війна багато чому нав

У СІІіхами на всіх діЛЯlІках праці,з виконан

ЧИМІ наро д и, і ВОШІ добре розбll­

.

i'~,

t:

~ , ~, ~

н ям річного

ру і спокію у ВС},()МУ свіТІ. ГРУДЯllL1

в оля

зарубіжних країн СПРdв едлив о нба

н еllОРУШНОЮ

слаВ'янські

народи

-

югослаВIІ,ПОЛ})j{!l , чеХ~СlOнаЮI, 60.1

IlIUГО брата - росіііСЬКИЇI народ.Во-

НИ знають, що справа миру Зllах()-

ДИТЬС51 в тпердих, надійних р у ках!

=--===-C=.= '.~~ -~-.__ .-

~_· ·,, ~_c

==~-= = -~--~-==

'..

тому місяцІ

аlll Р ЮВ<lНIfЯ. В раднНСЬКіИ l.;раіНі IlЬ()ГО не сталося, нарuлниif раДЯНСЬЮIИ у ряд НРIІЙ!l~В захо~н до надан­ ня держаВIІОї

JlОIІОМОГИ

потеРПІЛИМ

ранонам

І\о;книіі знає, ЩО післявоєнні трудн о щі

-

тва! Зробимо 1947 рік початком po~-

горнутого наступу за високі врожаl, за виконання н'-'воїл'ятирічки в галу v С\і Сільського господарства! Створимо

за нзйкоротший строк достаток

про-

дуктів для нашого населення, сирови

ни для легкої промисловості, за безпечимо нагромадження необхідних . ~ .,

.- : '

деРЖЗ8НИХ продовольчих 1~, • " . . ':- . ....

сировинних резеРВіВ!

о. 8&11".&1. :Н' ВКlІ(б) ;10 1 TpU8' 19.7 ро"у).

іІ' '<"

.->'l~'І._ ' :~' ,.,. L~~

союзних і

ЦЬОГО

рок у,

показали всьому

lІільств~, незламну

дружби радянсь­

народів,

снл у

Г.JIибоке

довір'я трудящих

З нею ми непере~lОжні! З

IІлани , і тО;{і

Трудівники сільськог .) господарс

Ра ди

Верховні

J.:ерівник -бойова ПGртін Леніна -Сталіна.

І{ " біля два ;щяти ІІ'ЯТИ

= - - - -.

ВСІ,ОГО lІа­

нею

ми

ІІОДО-

,'laEMO всі труднОщі! народного ГОСIJOJ\аїJCтяа - - нов у II'ятирічку . Нін учить І ХАЙ ЖИВЕ ПЕРШЕ ТРАВНЯ!

господарство ,

чоловік. До трудношів, Jlороджених ~iii- IlОдолані. НИК.lикаНI по

ж "пя

Нас веде вперед вірНий і випробувани і'l

нас, ЩО тепер, після віііни , lІотрl(iно ще в ище П I Днести ПРО;lУКТИRнісТl> IІраІІі, швидше в!дбуJtов~ват~!

:'lину.l0ГО року вели-

дnбитися

радянського сус­

вели-

ше ТИС5lчі семисот міСт і сеМl1деся-

ною, IІрибавились труднощі,

щоб

мас ..'ю партії більшовиків,

Йосиф Віrс а ріОIIOJIИ'! СТіІ.1ін знає потреби народу. Він дав нам велику' IIpoгpa~IY ві;lUУ ;ЮВИ і розвитку

СУ ХОЮ, яка охопила

ворОГ і в,

світу НЕ'1І0ХИТНУ єдність

КИХ

продо

ВО.ll,ТСВОМ, посіЮ1<1теріалом і фуражем.

I lОнад ТРИ ;Щ5lТЬ ТИСН'! llеРJIIО J(Л:JС~ ' нИХ промислових підприємств, 3 РУІІ

\lілr...ііонів

щоб наша

аВТОі!ОI>ШИХ республік, що пройшли в .'Ію-

Н

чезні . І КОЖНИЙ розуміє, що ПQДО.1i:JННЯ ЦИХ трудно щін залежить від !Іас самих . Наш багьк) і ВЧИН'Лh

ти тисSlЧ се.1, залишив без притул-

ДЛЯ

Вибори У

...

КУ територію. П'ятьдесят рОКіВ не було в наш'н краІН І

Війна нанесл а нашій .краТНі ВС ,1ИКУ шкоДу . злий ворог зруі'lнунrlВ

нувзв і розграбув а в біля ста тl:~яч ' КО.lгоспіВ, :~руйнунав І спалив ОI Л h

патріота срямо­

працюв а ти так,

с елення.

l'ари, - - Вl1зволені Ра,1,ЯНСЬJ{()Ю АР\ll такої ПОС\' ХИ . В старі, дореВОЛlОl!ійні часи Ц~ ВИК.:ІИЄЮ від фашистсьJ.:ОГО з віря, Uуду· J.:ало б ;~асовиіі ГО.l0,l,:~агаЛllflе з у60ЖіllllН,ма СОВі з ахво оть ЖИТТН на нових засадах і з І' ОР ;lістю дивлнться ІІа свого стар-

радянського

я кнай швидшого розквіт у

В-1Я'IНОС­

ті ;ІО срср - щирому другу IІРИГl!і чених.Братні

кожного

вирОбниuтяа. Думки і

6 аТЬКіRщин а стала ще бі,lЬШ МОГУТНЬОЮ і

l,раТії .

ПОПl1і

п л ану

в ані до одного:

чаюн u Радянському С(і)юзі .~1iaHY твердиню миру і спраВіl\НI,ОI , ІСМО 3н<:долС'Ні наРОДІ!

сировини

нагромадити

і робітниць, КОJj[оспНИКіВ і колгоспниць, ра Д янськоТ інтеліrеllнії прагнуть приііти до , 30-х роковин Великого Жовтня з новими

\~. жає устанон.тн'нню МІЦного МИРУ, '..

і

По рсііі нашііі неосяжній кра'іні роз­ г орнулося Всесоюз не СОЦіЗJlіСТlІчне змагзн н я. МіЛhЙОНИ, десятки Мільйонів робіТНИКіВ

\:'~' наМJI'ається знову посварити ІІа ро­

.)

населення,

н і резерви,

~;~~ IІI1К'~:п:;"~:::;:~~~:,: Союз пос." ,'~ ДОВІЮ бореться. пропf .ТІІ Х, ХТО за ва \ \' \\

для

промисловості

н еобхідНі державні ПРОДОВОЛЬЧі і сировин­

наріН. Радянськиіі наро.'1, врят у вав

І',·,

підне- . " ~~

н аЙI\ОРОl ший строк створити дос тат о к

Сhl{И Х злодіїв--закл;JТИХ Bo~')гiB тру

J

/ -~

с ення сільського ГОСПОJl}! рства дозво.'ІИТЬ в

чизнянііі війні розгромив фашист­

"4

!

L'

л и звання Героя СоuіялістичноІ _":f~~i l П р.аuі, нагороджеНі ордена~IИ Ра- ,t _ );~~

ВО.'ІЮЦіі , l(ероваНИIІ І{ОМУIІІСТИЧНОIO

l·."..\~Lr:1

"1

>~ . 'O ':,.~\

ТІ В в БОРОТЬОJ за врожан, одержа· ~i.

цю - наіівеЛИЧН,~ше П'ра~о,зав~~!ова-

''!' .

.~;, ~" ;

мості загальнодержавних інтересів . ~~~

і .які доБИЛИ5.Я на йви lЦИХu резу льта-

}~diW партіЄю, очолюваllИЙ в ели ким ~- . . . Сталіним,радянський народ в RiTХ'

:.r,>~ .~

:,t~~ ~\~~

я кі показали зразки високої свідо- ~ - \ (..~I1

відстояв своє право на вільну пра

t І'

.

в ом і ~_осівматеріа.~ ами · f{Р<lщі пере [\; !;<:" Ї<; д овию{ сільсьJ.:ОГО господарства, Є·:.{·,-"',,1,j

);! '~~:" i,;- , ві з фашизмом раДЯНСЬІ<иіі народ

' .

проиен-(~~,

26

і в багатьох раионах-продовольст

'~'O~'tC~": як свнто ТРУДіВНИКІВ, які щорічно

;...

і; . \'

' ·I."~;7:~1.~I~ ;'. "1'./1,-'~'; ;'~

ку ДОIlОМОГУ м~шинами,добривами

,\..~,->;f , '.в цей день проводять огляд своїм, tjh.:.; " ~, О боііовим силам. В переможній бит­

'~~'

році посівні пло

Т ів. Держава надає селянству вели

ІІершотр~вне13е свято народилося , ЯІ{ міжнаоодне СВЯТО прані ,

( ,, ":.

~ --

~a~:iC\~ ~~Л;н~~~~ ~~~T:i;;'~i~~~~ Чt.~~

R

. ~~.>"~.,,.-:-.~ війни з ЧОРНИМ1І силами Ф1ШЮМУ.

~~J: .. ~ "

1947

щі в l<раІні повинні бути розшире-

, . ". ";j;:~. вах після чотирьох РОКІВ ваЖК01

.'

i~

же'h~~~:иОнб~~Н:~:т~т~1~~~я:~:кО~ tilft~;;

-другий Першотравень, l~~il"~ ' якиііСьогодніми СВЯТКУЄМО МИ~ІІІІХ YMO~ ._-:;4!

~.~ с · '

"'I",щ}jL:',', ~ В,

_

' .~~~~, . ,~'ж._

~ 13д

.~

Хай живе J·ше Травня-день

ЧЕТВЕР

переВИКО1Jувати

теперішні

ХАЙ

ЖИВЕ.

НАШ

ВЕ,jlИКИЙ

наРОДНО- Г ОСП.?iLаРЧI І РАДЯНСЬКИЙ НАРОД!

труднщщ

ШНИДКО

РобіТНIІЧИЇ! клас, пере,1.0ВИЙ клас

оуд у ть

u

ХАЙ ЖИВЕ НАШ

МУ ДРИИ, НАШ

раДЯНСl,КОГО .лЮБИМИЙ ВОЖДЬ ТОВАРИШ СТАЛІН!

с\' спі.1І>ства , показvє BCЬO~IY народу зразки напруже-

ної J1pal{i. БагаТОМІльйонна армія робітників "ПРО~І!~С

ловості lІ.'Іан

1946

року, першого року

Колгоспники

НОВ<?1 стаЛІН

ської п'ятирічки, успішно виконала. Я~ це 1 перед-

:\Ь()МУ

набагато підвищує ВИРОБНИЦТВО:

рош

ПРОМИ

СіІОВIСТЬ v

. .. . '. " .... 'z ~ ' . '

~1iiIUI.,(.

~~ ·.~ i ' f

'"

..

~".""" ....\~V'-..... __~~<1,

J радгос-

пів, праціВНИКИ сIльсы<:'оo ГOC~Oдарствз! Ширше розгортаllте .. СОЦІа -

І

лістичне змагання за ВИСОКІІН уро. жан у 1947 рОНі по зерну і 110 Інт ах за зразкове прове-

~:lеИН~lяКУ~~~хУ~іль'ськогосподаРСЬJ.;lJХ ро_ А БІт! За швидке

піднесеllНЯ

І<ОЛГОСІІ-

ного зеМ.'Іеробс т ва! • .. Y.~__ ,: . . tls 8a~JIIKIII _ НІ •. . ВКЩо) 't"~' " *- i.-:-.,~< .. о 1 Траяни 1!а, PQ&~J·

~ ~ c,.-:. .....s.....:. [.~ J ~.. _ -' •

колгоспниuі,

\\ТС .

робіт~икИ і робітни.uі і

бачено п'яти ріЧНИМ планом, ПРОМИСЛОВІСТЬ в МИНУЛО . у ВlІвеРШИIІЗ післяво€нну lJерему POI{l В основном ' . " . будов\' і збільшила на 20 процеНТI.В виробнИІ~ТВО

uивільної продукціі. В

і

. ...,.

>

..

"І'"

..

zi;,,·,J

-=-=

_______"


_ _2_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _с...Т... А..х_А ....Н_О_В_Е..и_ь..._, ____________ 1 травня 1947

POK~'

КOJIРОСППИКИ і колгоспииц1, впОїтииии і JООі,виці МТС Т8 D8нrоспів, нвипіВНИIИ Сільськоро госпонивстви! Мпошти ВИНИ ПОDОЛОВИНіВ Сопіалістичиоро СіЛЬСЬКОГО господаВС'rВ8, lаЙСТDіВ ВИСОКИІ УDО1НПіВ, ОDН8НОНОСnїП і ГевоїВ СоціаJIЇСТИЧНОї ПUИПі! Вільшо ланок, ~DигаДJ колгоспів, uидгоспtВJ МТС і ваяовів ВИСОИИІ УDОЖRїВ! ж~~1 3~~J;~K~; f~~7R;::;~. А.

Доповідає КОлГОСП ім. І-ої П'ятирічки

ПЕРШЕ ТРАВНЯ

ВІІКОНУЮЧИ рішення ЛКJтн е в о г о Вивершуємо очистку вручну насін Пленуму ЦК ВКП(б) і зобов'язаННЯ,дане ня проса для 50 га . КОЛГОСПI1ИЮI внес­ на~IИ у тІсті товаришу Сталіну, в на- ли з своїх ІЗласних реСУРСІВ наСіНIІН дJ1Я ш j іі артілі до ДНЯ

І ТРУДЯЩИХ І

міжнародного

1-l\Іе Травня

!\tпу.ча вічнu ЮНЬ В

домоглися елі­

ЕнергіІ

j

СІІ()вна,

І3 народу, lJе.'ІСТНЯ , творця

ПерШіС'ТЬ у СОЦЗ~I(jI ' аНllj на честь ;: 30-р і чниці )КОDТІІЯ носіли ilід час в~Сня- 'І

, Д\' ЮЧІІ.\ IIOK3 J HIIKip:

сер· цях ­

'11

10 га КУКУРУДЗИ.

свята

PABqyf(

~'

розквіті весна .

'За 11.13110\1 треба сіяти 147 гектаріп них робіт І-ша і :г-га рільничі nРИlади :і Іде народ , і во:1і стяг К О.l0СКИВИХ. П ()С іЯ , lll - 158,5, люпину І О га (бригздири т. т. Jlеси/{, . Г ~KOB~III<()), іі ~ висоті І ' орать . -lІоС і 51.1И 2и, РН j l\lЮ 3 га-посіяли 20 , ГО­ Л3НI\ОDі т. т. :-' . . Шапран, І. Бабошко. З іі Иому ж В тrуді нове ж !lТТЯ роху 1І) J'~ -· 1І0(іП.111 18,вlко-зерна 15 га ­ 40 орачів і сівз'!ів 33 llеР С В:I!<ОН)" D з.l іl \ Безустанно творить . посіН сll1 :28, піl(и- с іllа 10 га-посіяли 19. НОРМИ . ' По праву ВЗЯТО\ІУ в бию, Попні с тю закінчили посадку карЗапевняємо партію бі.lЬШОВИІ<ів, У праці і піііні -· топлі на с50 гектарах. Г ородини посади .. . , Вітчизну славимо СВОЮ, .'ІН Н3 4.:1 га більше. ніж передбачено раДЯНСЬК,IІ!,1 уряд, що МИ з Ч('С~І? B~KOI~~~­

11..

І

ПЛ::fI(НІ . Всі I< УJIЬТУРИ посІяні І посадже мо зобов язання, дане товариш) Lтал".у.

ві У 8сrанов.'І~НИЙ строк, за всіма вимо І га ~11 1

:J гроте х 111 ки.

~I данкnва.

сеIlИПОJ;;Ївс.J.1;ОГО І,()лоС IІУ fаша Л о пата протяго" ;1ВО Х рnкlв ВИрОЩ)'Є висок! Bpo;r.;,.j K1iI'TOIIJI . IІІ.1ПIСУЮЧI ,І',СТ товаришу Ста.!ЇIІУ , ВОІІ;!

1'1 . •ІеоІва

~ Оі; ОВ ' IІЯ~,Іася ~іuрати

3 :J

гепч,ів 'l :J(Ю

urитнерlв . [аша Д()оата заг,іОЧІШl пnса.Ні :· кар· 1 11 IIJI.

К3DТОПЛl

Г('ро!! l'а,-ИВСЬІ/)ГО (ОЮЗ~', ro,~sa прав.,JВ8Я.

11

І

В СНЯl'кові Травня дні .

с. Зазим ' 51.

---0--ЛИСТИ З РАДЯНСЬКОЇ

Обгрунтована

АРМІЇ

МрІЯ

7 ГОДИВ 20 ХВИЛИ/І rаику.\АндріЙ Васильович ДЛЯ то-І

В 1945 році сіяли ІЮ кар·

Га.іНна ЛаlIи нриишла на ГО, щоб будіDе.Jlьна uрига- топлищі,

пустИJШ КУ:ІЬТИ-

Шо~ 3DОСТ8ла у вас сіМ'! 8001"в І' ОВД8НО И О СПІ'в

r

І<олгоспне подвір'я. Нікого да в строк виготовида 83 ватор. борінки. І все. В Дорогии зеМЛЯК:lМ. в день вже не було. Вона швидко дитячих ліжок, оБJІЗДflання 1946 році орали на гли- першого ТраВIJЯ БОііовиіІ, IIОЩlла('в ва ПО ,1е . Ланкова для кімнати: " ПОВ3УIІЧИКИ", бину 8·12 сантиметрів. Цьо- солдатський ПРИВіТ! не ДОllустила до

ЗаКіПЧИЛИ H~C8ДKY

А. В. СИТЬКО,

І

роботи .

диТЯЧі

іграшки.

Навколо го року ОрНИЙ шар 18-20.см.

Далеченько ми

зараз від

-- АндріЙ Васильович. ви будинку-газони, кл у мби . Рзніше не пIДЖИВЛЮВі!ЛИ своєї рідної Пухінки, aJIe меllі простіть на цеіі раз . -Колгосп мені дорожче ознму, а тепер,ле тіЛЬІШ МОЖ життя КОіІГОСПУ нам і зараз

І -- Хай вам flj.JОСТЯТЬ збори. всього на світі . ВОНІІ ГОСllодар артілі.

на було зібрати гній, фека- близьке . Ми знаємо,

Це сказала Ганна Шапо- ліН,

попел-все

ІІа

поле. вас

зарnз

що у

наЙві.lповідаль -

Загальні збори винесли вал. Та сама Ганна, яка до В 1946 році заборонували ніший час ПО .!JЬових робіт. КОJIГоспниці Лапа за Сllізнен кї"нця 1945 року не мпла ні 9 гектаріВ, зараз 214 . Що саме зараз іде нз ланах арТі­ ім. Сталіна (го.1013а Т. Куніць ня на роботу догану. одного трудодня, до ТОГО, суботи працює агрогурток, лей ., Чеrвоне ce.'!o~ t ім .

1.

Требухівськиіі КО,1ГОСП

КИЙ);

ВеЛИКОДliмеРСЬКIІЙ кол­ госп ім. Кірова (годова Т.

2.

Лебединець);

За час що вийшли в по- поки рекомендаціЄю

парт- керує

ле. більше таю.~х випадків В оргаНізаціІ не був обраний КОЛI ' ОСllі lІе 6\'.10.

головою Т.

Ситько,

госп

"Більшовик"

(голова

riceHJ.,KO йому D ' дповісти не

інтерес

ЯЮІЙ ків до

. .. О.1ександ·ра Тесля аж щойно пuвеРН\IВСЯ з армії. 3. Великодимерськиіі кол f'очервоніла. Го.l0ва артілі В 1946 році JГанна Шапогосп ім. KOTOBCbKOl-О (голо­ питає П про площу ланки, вал виробила 227 трудоднів. ва т. Лизун); додаткову оплату, врожай, ЦіЄї ве~ни вона одержує 4. BeJ1l-Jкодимерський кол­ НОрШI виробітку ,а вона нічо премію.

Т. КучеРОВСLlшіі).

агроном т. Жигало. Уll-го зїзд у Рад впертий бій

ЗріС

колгоспни- за врожай.

політичного

ЖИТТВ

Закликаємо вас

докласти

країни, К.УЛЬТ"РИ . У берез- вс і х сил, шо б вже ЦЬОГО ро J ні і квітнІ прослухали лек- КУ зібрати високиіі врожай. ції про рішення Пленуму щоб з кожни~t днем по.6і.'1Ь

Ц!( ВКП(б). п'ятиріЧllиіі шовицькому ~lіцні.'ІИ план. Читав комуніст, пра колгоспи. Бажао\О

Такі-ж зміни у ставленні цівник

зональної

наші вам,

станції щоб росла у вас сі~I'Я ГероТв

може . Найкраща ланкова- до артілі відбулися і в Яко· т . Кируха; про міжнародне Соаіа.1 іст 11 Ч Н О і Праці і 5. ПухіВСЬІ<иіі колгосп У.'Іяна Шапран виправдову- ва Переця, у всієТ родиня становище-учитель т. Се- ордеНОНОСЦID . .. Червоне село" (голова т. єтьсн . Петухових. Родина з 4-0Х мьонов. Вся колгоспна Разом з ти:\t З:lllеВIІЯЄМО Заїка); - Перевірте всіх одинад- працездатних, а хоч·би один молодь прийняла участь у своїх землякіВ. щО М;І і нз­ 6. ЗаВОРИЦf,киіі колгосп цять жінок і дівчат, вони трудодень. До станціТ РУ-\Літературному вечорі. Обго далі будемо відМінникаМIІ ім. 1-01 П'ятиріЧКИ (голова всі знають. кою подати-базар. Тепер ворили pO~laH О.Фадєєва"Мо бойової і по.'rітичної підго­ Т. Ситько);

7.

ГОГО.lівськиЙ

l<ОJIГОСП

ІМ. Петровського (ГО.10ва т. Гончарівський).

---

Ф

--СТАНОМ НА 30 КВІТНЯ

ВИВ8DШУІОТЬ п~садку Н8ПТОПдl

- А у тебе У.'1ЯНО не

надцвть, а

!2.

Всі

оди- Родина Петухових в поша- лада гвардія". З усп і х о 1\1 товки.

повинні Ні, 3 · хлібом і до хліба. пет-І пройшли 2 постановки драм

знаНІ.

Рядові:

ро за минулиіі рік виробив гуртка.

Після цього випадку агі- 250 трудоднів , дружина-поВ колгоспі б У в оди 11 200, дочка-понад 200. комсомолець. Зараз надійш ДІІ по всіх лаН\fах. партор., Та і дід набрав 150. л_и заяви лаНКОВIІХ Шilllран. ганізація с е лз надіслала v Таких в аортілі б\' .10 76. l\ондратенl'О , кращих Ї З ДО·

татори знову провели бесі· над

І3АСИЛЬ ВИСОUЬКИЙ,

r

МАТВІЙ МЕРЗЛОt3.

"'

"'

"

З радістю МИ ЧІпали f1 допо~югу І< О "lуніста. З н ()- Тепер немає ні ОДН·ОГО к.?л- вих-Ко~дратенка і Степко Ila~OMY 11 ідрО}ді ,'1 і . лист У К­ IJОЮ сИЛОЮ поча .1И РОЗ'Н С ІІЮ госпника, щоб не DIlРОUИIJ про прииом до КОМСОМОЛУ . раIНСI,КИХ ХЛlOоробlR това­ вати рішення 11.'1 е нум У І MiHiMY~IY труло д ніп. То- ВСе більше КОЛГОСІІН и кіп ришу Стадіну. І3сі ми пев·

UK ВКП(6), УІ(аз про наго ~IY то раніше бу.'\ о R арТі .'1і приходить на віДКРlІт.і парт· ні. ЩО ВІІ IO-бі.'lЬ':l'ови~tЬ~орадження, закон про додат І конеи, а те"ер 49, ВОllів зоори-парторгаНI:~аЦl51 регу му [HII<OHa€Te СВОІ зооов я­ КОВ У оплату. По бригадах , не БУо'І0, а те"ер 14, Dели· Л51РНО слухзє з віти артіЛі, '!ання . 1I

Гоголівський колгосп "Червона Україна" (голова

1.

Т. Винарський) і ім. :\1OJІОтова випущеНі польо;щи. кої рогатеТ худоби б ул о БОСIІР51МОВУ€ їr робот у . Андрій Васильович Сиrь- голів, а тепер 117. свиней З ( голова т. Ха з ан);

ВіТ<1Ю

діііСIІИТЬСВ ~lріЯ Т.Ситька

2. ТребухіВСhЮ КО:ІГІ)СІІИ ко. ГО .ТIОR<1 арті .;lі , 8,111 JlO В не було, а т~пер 37, IІтахо. Л еНlна . ( Х)' собі СIIО.'І .\" I :!t Пі l:,t()Г.llll1 :СI' I, ," фе,,)Щf не б\.'.1О. з теllер 120 де --незабаром в І<ОЛГОСllі бу· ІМ. голова т . авро, своя lІарторганізація.Ще .. ЖОDтеНI, " (ГО.l0uа т . Ков - і чу іін і Сть. !, !,у! , е їI, (J6:~а!J (' . ·IИСЯ I1t1Сіl<ОЮ, Kp ( lIll~ lІідуrІ, Сllраuи . П роіі д И С ВіТ Є- рем ~ ш,() ро{ і Тн і I\ро,};lJ(ів вже до СОТІІі . басинськиіі) і ,.Переможець" (голова т. }(овбзсинськНіі); базарив· худобу. За В!ІМО- і [I О 'Jали і корови краще д о ТЗJ. іі ! СIІНТЬСН j др: їа ііОl'О 3 . ВеЛlІкодимерські кол- гою СИТl>ка, збори не паНh- !ТlІ с н.Дава .1И 700літрів, а ми- мрія, МріВ Rсі х 1,0ЛI,)СКННl<ів госпи ім. ВОРОШИJ10ва (го· кались з Н!lМ, Ного відда:ш! НУ.10ГО РОКУ надоїли 1101200. - буде висою/іі ВРОЖiJіі, бу лова Т. Безсмертний) і ім. до суду. Понад 5 гектарІв 1I Іо б ~' дува.1ІІ стаііню, свинар- дуть в артілі нагороджеНі Шевченка (голова т. Онаш- КО.1ГОСПНОГО масиву ко);

прис- ник. придбали дві

автома· орденами,

~lедалями .

І МІІ

вас з

Дllем

між-

народногосвяrа ТР У,l.нщнх П Т Б ерше равІН!. <tжаю Ba~1

УСllішно пр()вести

весняну

. сівбу і зібрати цього року .. й ВИСОЮНІ вража . [-І а ІІІ l1ід[ю:щ I Л. ЯІ( і ВСЯ P<t Д\ШCl,,,а АРМіН. : ' УСlрічаl'; П е [1ш е "f'раНIІЯ 1І0ВІІМJI УСllі· Х ; ІМІІ в боіі() і~ ! іі і поліТИЧНііі llідгото/щі . 3 :1 ві .'(мінні по­ каЗIІШ<И у навчанні командир виніс мені подяку . Обіцяю пам-моїfd зеМЛЯJ(а~1

мокта.'lИСЬ за час війни до ШИНИ. І певні.що біля бойових наго4. Жердівські колгоспи садиб колгоспників. ДекоПо новому пішло соцзма- род за відвагу на фронтах у ім. Леніна (голова т. Гра- ~IY нерхота була розлучати гання пlс.1Я Пл е нум У бригадирів т. т . Лесика , Яко бар) і "Передовик" (голова ся з ціма ЛИШI<ами. Потріб ЦК ВКП(б). Ні одна ланка венка, біля Золотої Зірки І 6 невтомно вчитиси,бути заБЖТ. Сушко); на була більшовицька ВІ/ер не хоче відстати від Уляни бойових орденів на грудях ди напоготові до захисп

5. КНЯЖИЦЬКИЙ

ко.лгосп ті сть, щоб

навести поря- Шппраll і Івrи

Ім. Щорса (голова т. Мазій), док на садибах,

Бобошко. АндріЯ Васильовича Ситька, нашої JТ!r:rбимої соціалістич-

сіножаті. Відстала на посадці картоп- найде собі Місце ще не од. НС', l~ , · · . 'ківщини.

погребський ім. Кірова (го- Нелегко було, але порядок лІ Гмя Петухова.Ій прийш- на нагЬрода партії і уряду р ;' ' ;ІІ'іі І. аНАШКО. "ІОва Т . Бондаренко), руса- наведений. ла на допомогу Маруся Шта за високий врожай. ~:.,:~:'~!! ,' , ,~; .'IBIВ аРТ!,І1 i!l. БірUВit нівський ім.

І-ше

Травня

Найкращий будинок

(голова т. Гура), красилів- ведений під дитячий садок . Ії ський ім. Дімітрова ва т. Скида").

.

від- пнр, з якою воназмага€ться.

зобов'язання

до

І-го cekpeTap

(голо- Багато справжнього бать- Травня посадити картоплюківсыогоo пІклування ВИЯВ9В виконано.

--

цli с.

М. П. РИЖКОВ, тервторlа,lьвоі

парrоргаиlва·

Нідпоsідальний peдaK~Op

С. А. ПОГРЕБІНСЬКИИ.

3a80plI'Il. . .-- '

------------

БИ 01435 м. Броварі Київської обл., вул. Кірова. Друкарня райгазети ,.Стахановець". ТелеФон-rе ; : "!

2 дзв. Тпраж 2500.

35 номер 1947 рік  
35 номер 1947 рік  

35 номер 1947 рік

Advertisement