Page 1

СУБОТА, Газета ВIІХОДвть 17 квІтня 1937 року.

з

29

КВІТНЯ

РОКУ.

1995

ГАЗЕТА БrОВАРС1.КИХ МІСька} ТА РААонноі 'АА НАР8ЯНИХ ДЕПУТАТІВ

~---------------------------------------------------------------------------------------------------.-------------------------------

ВІДКРИТИЙ ЛИСТ

Цн інфuрмаЦіН із НОВН!! у банківській справі. Ми звикли, що банки знахо­

ДО КЕРІВНИКІВ

дяться

І трудових КОЛЕКТИ­ ВІВ БРОВАРЩИНИ Щановнl панове! Люди добрІ! Надзвнчайнl обста­ ввви епонYJCIUIВ звернутнся до вас напередоднІ 50рі..... Вепsоl Перемоrи із цим особливнм пктан­ HJIМ. СТОСУ8ТЬСJl воно звгрози зриву своєчасноl ви­ a.1la11l пенсll усім пенclоиерам району. оекJ.1!ьви. до зиамениоl річииці .пИШИЛися лІченІ ди1, 1'0 хотl.nося б, щоб длв БІдних І нужденних, со­ цi8JJЬHO незахищених JJЮдей це сввто нІчим не було за,-ыlеие..

Бо ж

пенсів,

як ви розумІєте,

єдине

AЖfl1е.]1~· IXJlЬoro виживання в цей скрутний час. ВІ­ д1pBITЬCJI иа якусь мить від rосподарських проблем

І ЗUIJIcЛtТЬCJI: у подІбній снтуацll, не дай, В оже

, можете

звІсно,

колись оn'нНИТНСJl і ви, вашІ рІднІ та

бпзьЮ. Ситуацію, Jlка CК.1l8JJ8CJl, можна було t) аом'8КШІІТН, Jlкеи сума заборroваностl по виплатах до аенсійиоrо фонду була терміново поrашена. Тому й звертвюсв я до. керівників трудовнх колек­ 'IJUI18: зробіть усе МОЖJJиве 1 неМОЖJJИве, аби Heraitно розрахуватнсв по недоlмці з пенсійннм фондом. у першу черry це CТOCyЄTЬCJI СПМК-509. (нач8.ll>­ IIJIВ В. В. Мanниовськнй), ,ПМК-24 АТ сБроварн­ cUьбуд. (В ..В. Hemвa), .Управл1иня вироБНН'Іо-тех­ НО.1ІОr1ЧИDІ комuектацll АТ сБроварвсільбуд. (М.I'. Тобl.nКО), радrocпlв сЛ1тк1всьВИЙ. (А. М. Jlебеди­

у

містах.

жителів села, це

вже

maиовні доброді!, вtдryкиетеся на це звернеННJI й

ДОМ, пo.uеrmнвшн тим самим ДОJJЮ тисвч

фон­

пеисlоне-

їх

велика

узявся

хочуть послуга­ незруч­

Броварський

філІ­

ал акцІонерно - поштового банку «Аваль», який очо­

лює В. В. Шоботенко. Він першим

серед

відкриває

цих установ

мережу

пунктів

по наданню поc.nуг у най­

більших селах району.

Минулого тижня відбу­ лося відкриття банків­ ського відділення у Вели­ кІй Димерці. його облад­ нано комп'ютерною техні­ кою, пІдготовлено спеціа­

лістів. Є й перший вклад­ ник.

Ним став

голови

заступник

сільської

Ради

Л.

paAOHHoro

відділу

ГУЛА,

даю

РаДJlИськоrо

Союзу, особам, наrородже­ ним орденом Слави трьох

ступенІв, а також Героям Соціалlстнчиої ПрацІ, якІ удостоєні цього

знают!.:

якщо вклас1'И гро­

гарантує.

ДружнІ зв'язки

присвячена

5О-рlччю Перемоги, на яку були запрошені ветерани

ни,

воїни-афганцІ

пошуковцІ, немало

котрІ

зусиль

вій­

та юні доклали

для

га

і

вІдділ

краєзнавства

чити прекраснІ мистеЦЬІіі вигвори краsзнавців: виро­ би з соломки, лози, деко­

ралістичному центрі була проведена обласна крає­ знавча конференція «Свя­

t3еликоУ ВlтчизняноУ

ветеранІв,

придІляє

(зав. вІдділом Л. Л. Ко· вальчук). Так, учасни",и конференції змогли поба­

У Ниєві в УкраІНському державному еколого-нату­

спадщина»,

сердець

душ

туризму

покопlнь

та

нею

молодІ

того,

щоб повернути імена не­ відомим солдатам. ВІдкриття та закриття конференці! готував центр

ративний роз.пис (керівни­ ки С. О. Поливода та Г. Г. Цимбал). При молодіжному цент­ рі є І хореографІчний ан­ самбль народного танцю переможець багатьох фестивалів, Яlщй показав свою професійну майстер­ нІсть перед учасниками конференціХ. Цим колек­ тивом керує А. С. Цим­ бал. На відкриття КОНферен­

дяться ським

тривалої

перерв!!

рух

автобусіIJ

транспорту льов, М. Д.

О. П. Нисе· НанарськиЙ.

А. А. Ганжа, С. І. hаба­ чок та Ю. І. Стоцький, зрозумівши

жителІв з

пробле­

мікрорайону, автотранспорт­

пІдприємством

та

договІр

СПАСИБІ,

поруч

і

готовІ

та М. Ф.Зінченко, які су­ проводжували ансамбль,

повагою

і.

пішов

патріотичного та фІзично­ з

вання молоді був запроше­

бро­

ний ансамбль української піснІ та танцю «Джерель­ це» Броварської серед­

варчани завоювали, ставши

переможцями кавих

багат~ох

ці­

еколого-краєзнавчих

заходів, які пІдготувала і провела науково-екологіч­

"а краєзнавча секція

(ке-

ньої

школи

М

4

(керів­

ник З. В. Мозерова). Ху­ . дожн1й колектив предстаВ'Ш захоплюючу прог)'\""'v

нІм JJИСТЯМ розпорошено по всІх-усюдах! Як поду­ що

деться

вже

із

не

своїми

спілкуватися, ходити по рідній святкувати

відзначати

іншІ

аж боляче стає

разом землі,

весілля,

празники

в

серці

Молоде деревце ШВИДКО

та

їм,

щирою

підтри­ словом

посмішкою.

Творчих вам успіхів, юні! Доброзичливості і терпіння, дорослі! НехаА міцніют!> дружні зв'язки покОЛінь!

Л. КОПАЛІАНІ, заступиик

СШ ні

4.

директора

70

років.

розміщен­

Гоголева.

за допомогу

на

новому

Але добре,

чан у

них

А. ВОЛОШИНЕНКО.

Словом, ПО'ШТОК зробле-· но. Хотілося б тІльки, щоб й іншІ ВЛ<іСНИКИ транспортних

зуміли

І

мені,

за

працювати

Цікава

новина

Розпорядженням лови

О. М. Іщенка створено робочу

зацій,

(5-38-37).

Ви кожноrо разу та

й

записуєте

мою скаргу, а результату нема ніяхого. Мн із своєю сусідкою (тел. 5-38-36)

Скрипченко Ольгою Дмит­ рівною одна одну запитує­

органі­

магаЗН"іВ,

потребують

довідннк

свою

товарн.

ширюється і мережа

котрі

Інформації,

про

яльність,

записуєте

під­

закупІвельно­

торговельних

реклами

телефон

сотні

спільних

ПРНЄМСТВ,

мій

на­

в мІсті і

BHHHк.no

малих,

Уже півтора місяця не

«Брова­

НеобхіднІсть

адже

районі

3В~Я3КІВЦIІ

телефон­

довІдника

зріла,

НЬОГО,

дІ­

Роз­

телефонна

міста.

Такий

буде

корнс­

ний броварчанам, крім

бо в

місцево!

інформації, ввійдуть кодн міст .сНД тощо.

мо: на якій вже «козі. до вас пІд 'їхати, щоб іїн змн-

Для друкування до­ відника укладено від­ повідну

їна». ститн

лом. У першу чергу подя­

керуючо­

для

рекламно-ін­

такого

з хворнм ЧОJIовlком не до смІху.

му відділком Урупі МинО-

під­

ри-1995».

за чорний гумор. Але меш

лію Тихоновичу,

для

матерІалів

формаційного

підтри-

Анато­

групу

готовки

ного довІдника

ШАНОВНІ

го­

міськвиконкому

долі ...

на­

.НОВОГО житrя».

ють

радгоспу Носенку

цьому

І"ф.

наші

ку висловлюю директорові

в

прямку.

вндання

М. МАРТИНЕНКО, пенсІонерка.

lJОЧИН.

міськви·

j

конком готові з ними спІв­

лувалнся

нещастя,

цей

АТП-13209,

що в Гоголеві живуть гар­ моє

засобів зро­ потреби міста і

підтримали

Ні, душевні люди і розумі­

І мують мене і словом, і ді­

с:тавлення осос

чуйне ставлення до мене, до моєї переселенс!>кої

працює

Що

ливе

цьому маршруту.

Спасибі вам, добрі лю­ ди,

того,

«Аваль» належить до п'я­ тірки найбільш стабіл;,них баНКів України. Тому сум­ нівів У його надійносТі не­ має. Таке відділення, як у Великій ДимерцІ, буде відкрито у ГоголеВі, Тре­ бухові, у багатьох селах Ниївської області. Всього ж по УкраїНі їх буде 240. Слід сказати, що керівНІ' цтво банку <,Аваль" вихідці в (,сновному JJ БроваріВ ТОМУ до броваJ:

кого графіка руху автобу· сів ІЮ

дове­

...

приживається

і

сельча­

нами

разом

ста­

няна кожній зупинці таб­ личок із зазначенням чіт·

на Житомирщині. Госпо­ ди! За вlщо нам така хара, за віщо нас сухим осін­

маєш,

руху

новить 2О ХІШЛИН. А вже в недалекому майбутньо­ му є можливість ДЛЯ його

в ра­

місці, ,а старе ... Так і я у

ласкавим

й

діоактивному с. Базарі На­ роДицького району, LЦO

свої

го

право

баТЬJ(івським

хоч

закинула мене на Бровар­ щину, в с, Гоголів. А рІд­ на оселя залишилася

на

немає,

ж

пІклуванням ставилися до допомагаючи

Це

з

Доля

юних артистів, турботливо муючи

БроварІв.

допомогти.

Начальник комбінату В. І. Бєлік відгукнувся на пе­ кучі проблеми, І як би су­ тужно інколи не було, ні в чому не вІдмовляє шко­ лІ. І цього разу друзі при­ йшли на. допс>могу. Водії комбінату А. І. Федоряка

освІти та цеНТрL"d патрlо­ тиtJного та фlзичнv:,() вихо­

молоді

вразливих

перед очи­

евакуації.

Постійного графІка

встановлення

складових

стане

сьогодні поки що

телям

ДОБРІ ЛЮДИ!

тю в

це

по (',бслуговуванню паСЮRН на Ц~OMY маршруті.

інтервал

Наш банк працює з поштою. Це також страте­ гія, бо наДІЙно. У банку більше 20 ВіДСОТІ<ів ста­ тутного фОНДУ акцІй на­ лежить пошті, Це одна Із

банків·

3

лі Миколайовичу, голов­ ному зоотехніку Каранді Сергію Андрійовичу, го­ ловному лікарю Удоду Ва­ лерію Вікторовичу, голові сільради Решетняк Тамарі Василівні і багатьом жи­

• рік

ПОРЯД закладом,

рів

Сьо,

влас' індивІдуального

року.

ма яких промайнула опа­ лена вІйною юність. Нелегким був виїзд «Джерельця» до Ниєва, але вірНІ друзі школи Броварський домобудІв­ ний комБІнат - завжди

цІХ обласним ,і'правлlнням

виховання

та

Та Ц~ Страте·

банку

мІськвиконкомом

пІс­

з населенням, безготівкові платежі юридиЧ'них і фі­ зичних осіб, неторговельні операції з валютою, реа· Лізує цінні папери, обмі­ нює валюту тощо. Це ви­ гідно для людей. Димер­ цям уже нікуди не потріб­ но їхати. Адже відділення підключене до системи електронних платежів, За­ раз відкриття таких від­ ділень для банку поки що

акціо,

правління

нерно-поштового

ним

ніжною

тобто,

ГОЛОВИ

Уже п'ятий торкнувшись

послуги,

не ВИГідне,

моєму страдницькому жит­

рівник Г. С. Гальченко). Велику :іНШУ учніВё:ькій

всі

гія, Але якщо відділеннн стане обслуговувати юри­ дичних осіб, котрі знахо

уклали

1995

нада!':

О. В. Деркач,­ в мініатюрі. Він

Те, що ми СЬОГОДНі бачили,- прокоментував подію перший заступник

-

1Іа.м пишуть

квІтня

20

банк,

ші в перспективний банк, то вони не тільки збере­ жуться від інфляції, а й «приростуть». «Аваль» це

му

німальних пенсій за вІком; учасникам бойових дій та Інвалідам війни до Д~(.!{TH мlнімальиих пенсій За .. іком •. м. КиІв,

звання в

цей

ликі, Люди, котрі мають гроші, думають, куди їх вкласти. Багато хто купує речі, Але далекоглядніші

період Велнкої Вітчизня­ ної війни 1941-1945 ро­ ків, до п'ятнадцятн мі­

13 УНАЗУ ПРЕЗИДЕНТА УНР АІНИ «ПРО ЗБIJIЬШЕННЯ ОДНОРАЗОВОІ ВИПЛАТИ ОКРЕМИМ КАТЕГОРІЯМ ГРОМАДЯН У ЗВ'ЯЗНУ З50-ю РІЧНИЦЕЮ ПЕРЕМОГИ У ВЕЛИКІН ВІТЧИЗНЯНІН ВІнш.

на

бо знаю, що він стаБІль­ ний І можливості його ве­

До 50-ріftчя Ве.ли"ої Перемоги

« ... Героям

надІю

котрі,

ФОИДУ УкраІни.

здійснює вкладні операЦії

ники

IІлрmр~т,

пенсlйноrо

- Я, -- сказав Григо­ рій Дмитрович, покла­

на ЗЗl-у маршруті. годні тут працюють

ЗЗІ-"

ва'laJIЬИИК

«Аваль» це банк

відновлено

НА

з аовarою

ним для I<JIІєнтів,

Г. Д. Миронець. його ви­ бір не випадковий.

Піc.nя

рів.

БАНК ІАЕ У СЕЛА

для

ність та ще ж в нинІшнІх умовах. За усунення ХІ

нець) та .Зao.nавний. (П. Я ..Процик), котрі заL"JР­ r)'lta.1lН нам значиl СУІІН коштів. Сподіваюся, що вн, виконаєте сво! зобов'язання перед пенсійним

якІ

скористатися ми,

А

вигіДНJ:!VI ДJIЯ банку і зруч­

і поремоитувa.nи

телефони.

Вибачте

Г. Г.РИВА, з Чорно­ (бульвар Неза­

пеIl~!(lнерка

БИJIJI, ,ІІежноет1,

21,

101.

105).

угоду

з

«Меркюрі Глоб

цІю, нику

Бажаючі свою

СП

Укра­

розмі­

інформа­

peк.naMY у довід­ можуть

звертати­

ся за адресою: м. Бро­

вари,

вул.

Киівська,

170. ТмефОН 4·24-3б:


ПОНЕДІЛОК.

1

УТ-1

8.00 УТН 8.1 О І знову разом 9.00 П. ЧаЙКОВСЬКИЙ. Увертюра­ 9.20

фантазія -Ромео і Джульєтта. До 5О.річ'!!! Перемоги у Вели­ Кій ВiNизНАній війні. Теле­ фільм -Довженко. Щоденник.

1941-1945· 10.05 КозаЦЬКі забави 10.30 Худ. фiJI~...СеРЦІ! ТpмlХ. 12.15 Зpr:4ч без фонограм. O.~ 12.55 Нове вбражя ..(:nлA'ЮЇ КРаСУН13.10 Му,,~1фі,,_м .Дїдус. Мuaй та 3lAці •••ATpaкЦIoН. 13.30 -Таланти твої, Україно•. Відео­

perю.ртаж про Дні України в Росії 14.00 -Воеа.1іх•. Творчість відомих україНСЬІСИХ акторів Ю. Тимо­ шенка та Ю. Березіна. 1 частина 15.00 УТН 15.1 О -Всесміх•. 2 частина 18.05 Співає лауреат міжнародних конкурсів Н. Копча 18.30 Му,,~1фIm.м на ...._ння 17.30 -Оперета, оперета ... • Київ­ ському театру оперети - 60 19.00 УТН 19.15 .Усмішка •. Гумористична про­ грама

20.15 Прем'єра муз. фльму-Дівочі співанки- (-Укртелефільм.)

20.40 на до6ран.... ДІТИ' 21.ООУТН

21.35 ВерсіА. OrIlAД преси 22.00 СI_.а Ху,," Ф"'-У .Фа80PImI маця. 23.40УТН

23.50 К1нIn.франс lнrepecic:.Jнвл

.

~: концерт-Таратата.

руючого

18.45 ВI3Итка. Катерина Вороненко 18.50 Вікна. НОВИНИ 18.55 Вікторина 19.05 50 років Ilepeмоги у Великій

рок ба!15О 1#JY

8.00 Тeneранок 8.00 НОВИНИ 8.20 Ф. . . - дІтя .... ПрмrО>АМ 6у­ ратІно•• 1 серія

Студія «.Рууенія& .Pociiм:ltк. ди_ (комедія)

ТРК "rPABIC.. (35-Й КАНАЛ)

19.10 19.30 CNN 20.00 По дiny 20.35 Від Анастасіі 21.00 Видноколо 21.30 Вікна. Тижневик 22.00 Ток-шоу -Бар -ЧОРІ'МЙ кіт.

18.40 У ці дli' РОКІВ тому 17,00 .ЧдС. 17.20 .Все по_ється з любові-. Кіноконцщл

18.00 КВК-95 19.46 8еч'ptIIIlСВ3ІІВ 20.00 -ЧдСо 2O.46~ naмc6epl та о, Ша~ У "іо J.I"'IМ'Й комедії .МIсIc АМРІС

22.30СIТ·3

22.45 Телerpa -5+'· 23.05 Про-відео 23.35 СIТ-3

7-11 КОМЕРЦІЙНИЙ КАНАЛ

І,.. до Парижа. (Aнr" ...)

8:00 Ефір8втотopr

22.20 Алт 11}r.Iчoвa. Пісні РіЗНИК років 23.20 НОВИНИ

8.10 Му""тфІт.мм 8.30 Нерухомість Києва УТ-2, УТ-3 І канап «роая. 8.35 все для дому 8.50 Відеомузика 7.00 ВІСТІ " 9.00 Дonoвий вісник 7.20 Зірки говорять 7.ЗО М~наРОдниі:1 ~вальдитя, . 9.1 О Вісті з Америки 9.30 Му_тфІІн.мм ЧОІ естрадноl ПІСНІ 17.45 Анонс вечірніх програм 8.00 д/4тячий телетеатр. -Мор17.50 Телегазета ський диявол18.00 .Лtoдlt Д/ІА людеЙ-. Вечірня 8.40 Свято кожного дня 8.50 Пinirpим 9.20 Ніхто не забyrnй 19.02 ~icтb КIІЄ8а ' . 8.25 У світі тварин 18.07 ВСе для ",му 10.20 Доміно Михайла боярСЬКого 19.12 cnoвo віри (С8НД8Й Aдenaджa) 10.50 Репортажі з місць 11.05 КI~~ ..... Перемо­ 19.42 ЕфірІІвтoтopr 19.52 Теneгaзeтa rм., Ху,," ФіІІ~ '-'УВ мicliц.

18.S2~~

ro-

0.00 Діловий вісник 0.10 Ні..нмй кінозan: худ. фіn_

сьогодні Грають усі!

.

Об'ЄДНАННЯ .YHIКA-ТV. 7.05 Муll~тфw._ 7.ЗО Грацїї від - Гравісу' 7.50 Вv:.<pmо«8:а.(ММЦ-~) 8.40 Гороскоп на тмждень 8,45 світ розваг

9,10 Тopriнфopм. 19.00 Анонс програм 19.05 Бістро .ГравіС>' ... 19.10 Післямоеа(ТК-Ноеамова') 20.10 Граціівід.гравісу>:Дnя майбутніх мам , .•. 20.30 Бономічна програма .Параrpaфo (ММЦ·Jнтер....оз)

21.00 Бістро -Гравіс. 21.05 Тоpriнфopм 21.20 Ху,," фїІІ* tf(pyti віражі. (США) 22.10 Музичні новини (ТРК .Золоті. ворота-)

22.30 Серім «~•• 4\ с.

. . . ., .

23.OQ ТopriнФOf:>!.t

23,15 вp.pmtlllбs:a.I"'М. НпЕ!ІИЮЗ) . 0.00 Бістро -Г раві<> 0.05 Реклама O

~ ИІОВ

ТЕпЕР

«

-A-m.

~ОМПАНІЯ .ГРАВІС. 06 єднАННЯ .YHKA-1'V.

тpмeH~.

20.02 Анонс nporpaм 20.06 БiCrpo.Гравіс.

Утьосов ...

14.05 Му""тконц8рТ 14.25 Цирк ... Цирк... 15.25 Сnaсіжя 911

22.15.ХУА. фiJIьм .Поди.ись, .то ворит.. 1. Торгінформ

23.45

ВiNизНАНЇЙ війні. Сьогодні на

про Велику війну. Док. фльм -Пам'я'fb8 15.10 Усі люблЯТЬ .....рк 15.40 Приз Бенуа. Гала-ко~ерт зі-

13.00 ВІСТІ 13.20 Цей різний. різний, різний

КАНАП

1-11

18.00 Співає Н. Матвієнко 18.15 Всеперемагаючий голос ві-

11.00 НОВИНИ (з сурдоперекладом) 11.20 Зірки фольклору Росії 12,20 Мy,,~тc!pian .Бюро знахідок •• 1. 2 серІl . 12.46 Старе добре кіно. Карусель 14,00 НОВИНИ (з сурдoneрекладом) 14.20 до 50-річчя Перемоги. Пам'ять

2О.10Тopriнфoрм . 20.25 6noк спільного r.ювлення 21.30 Регіони

Цирк. ..

«1ОНЮt

11.00 Теneгазета 11.15 My,,~~ .Mayr"l. 12.20 Худ. фln~...~. 13.50 Му_тф. . . .ВoQм...' " 13.55 Ху,," фu.- «ЗорянІ вllІ_1. 15.50 Муз. пауза 16.00 ХУД, фіА...Irpaw_ 17_45 БrБен 17.50 ХУІІ. фim.м .Бlnі _і. 20.05 До відкриття ІІІ Міжнародного теле<Ьестивалю -

И--..!!.І~ІQ.~.Q.~~",~__,~J УТ-1

8.00 УТН 8.10 Ритмічна гімнастика 8.30 Му,,~тфiJI~... Пктка АІІІІ котів. 9.55 -ЛІК ТБ- представnяє: .QcтaнКИ» 10.30 Доброго вам здоров'я. Відпо~іналисти . 11.00 ВІДеофільм -Служу народу України.

11.30 -Савки-чародії •. Розважальна програма

12.20

8.00 НОВИНИ. ТРАВНЕВИЙ КlHOВIBTQPOK КОГО ТЕЛ!l>AЧЕННЯ

9.30 Худ. фiJI_ .3драстуЙТе,я ва­ wa _ , . 11,10 Худ, фiJI.,м .ВесiJInя УМ"" .... 12.45

lУ1я дітей і юнацтва. Прем'єра

14,00 14.20

Суд ДІтей. 15.00 УТН 15.05 до 50-річчя Перемоги у Вели­ кій Вітчизняній війні. «Книга Пам'яті України. 15.35 Прем'єра док. телефільму .. НаРОдlКення флоту. (. Укрте· лефільм,)

16.25 .. Всесміх •.

Творчість відомих українських акторів Ю. Тимо­ шенка та Ю. Березіна. 3 части­ на

17,30 6лоос:-Нот 17.50 до 50-річчя Перемоги у Вели­ кій Вітчизняній віЙні .• Керч­ місто·героЙ»

18,45 Приватизація: досвід, проблеми

19.00 УТН 19,10 Ай Пі Київ рекламує 19.15 Муnьтфіnьм-onера .Чарівна

НIВці. Худ.фiJI~... Прмroдм Шеpnoкa Хonмс:а І доктора Ватсона., .Скарби Arpм •• 1 сері. НОВИНИ (з сурдоперекладом) Худ. фl,,~... Прмroди Шеpnoка

.Скарби Arpм.,

2О.ОО-ЧАС-

20.45 Теnесерlаn за романо .. М. Дрооона .С;иnьні світу Цboro •• 1 сері. (Франція) 22.05 -Травневі зіркИ». Міжнарод­ ний Фестиваль

23.35 НОВ~НИ

УТ-2, ут-з і канап «РОСІЯ ..

7.00 ВІСТІ 7,20 З ірки говорять 7.30 Музично-публіцистична про­

.Колексіон Парі. представ-

20.40 20.55 21.00 21.35

ється з людиною·

23.00 23.05

На добраніч, дітиl

ри»

23.35 .. ЛІК ТБ·

представляє:

.. Маски­

УТН

1-й КАНАЛ

СЕРЕДА ;'з"-~ ....... УТН УТ-1 --8.10 Муз. фinьм -Діючі співаН<и.

вечора після віЙнн.

людині»

15.00 Kpau~ ІГрИ НБА 16.00 Худ. фіnьм .Я крокую по Москві.

нОRИМ

22.00 22.15

8АО уроки німецької мови. Урок 20 8.55 о.-.а Ху,," фiJI..... ФuoPImI Міс.ця.

10.35 ~й екран. в кл. Зарубіж. . JlirepaтwaA.де Сент-Екзю-

.

'!'!Р .мал~ принц.

11.05Qoiчaдo 11.10 /Jptr.. ФЛЬМ -СестричКи>> 12.00 УТН 12.10 ДіабетоJ1OГlЧКl ' UlCола -ЛІЛЛІ».

в

l1ередача 12АОГосподарем на землі

13.10 дмдітей .днфасо 13.40 ло 5О-річчА ~orи'у Вели-

'"_:--,,-::~::.~.::",,;.;:.::....::

L - I_ _ . _ ._ . . _ .

3 Украіни•.

Концерт

колективів України в московСЬКОМУ KOНЦepтнgмy залі -РоСІЯ', npиcвячении 5O-{>lЧЧю Перемоги у Великій ВlТЧизня-

1....... КАНАЛ

УТН

~

5.00 Телеранок 8.00 НОВИНИ 8.20 Т_рІм еАІІ_ Кlд •• 7 серія - .Кором pyMnCМ. 9.10 У світі тварин (3 сурдoneрекла,gDM) 9.45 (,;тадіон 10.57 Непереможені

Di ВітЧизI'llНІМ _Н .•ДOЛR ви-11.00 НОВИНИ (з ~~)

НМІЦУІІ8'І8" 14.. - 15.40 НаціоналЬНа акаДIIIOtїI1 наук України. Елек~ lCOМQ'ютерна газета .Все - всім-. Відеоінформацja і peI(JI8М8. Комп'ютерна

інформ_ абонентам

1&00 УТН . 1..10 ФіІ8ОМ .Солдата.Ісі . . . - 1Т.15Щ? 5O-річчА l1epeмon4 у Вели-

iJI!C.

ТЕЛЕРАдlОМО8НИКІВ .iI'E''-А-ТП.

8.00 Програма передач

8.05

ХУІІ- фільм .Кобра,), 10с.

.Створи своє обличчя. ..Добрий ранок, Києве!»

8.05 9.00 Тenесеріan .За60р0нена жін­ ка»

9.45 СвІТ електронних розваг 10.20 Худ: фіn"м .Ні .. в опері» (комеДІЯ) Київкіно. Б. Дж. Девіс Муnьтфіnьм Душа до душі

11.50 12.30 12.40 13.10 Тепесеріan оЗаборонена жін­

._

~~ ~ф'=~~~* 0.50

. .•

т:= .заJ.rоі'Т:~_·· .·.• .•.............

«ІОТаР»

6.00 .ЮТа~,р.ё)бііі4й~.

.....;

:::=.~ УНІАР?}······.··.·· •. . . . 6.35 Музичtta пpofi:iвмa~. ПOiJ Мак':) .Бirлзу ~.JККТтi' і 8.55 Iii!Wтнi: КОроф)f,4ЄтpaJКНИЙ фіІ1Ьм. .....•

7,,15 8.20 9.50 15.00

.Сісоморохи» Худ.фln~ Круїз Му_тфlllloМ

.

wm06-.

Am.6epr Фінн У фІ""..1 • rYJlWlI-

см.

18.25 -ЮТа!»>. ДОбрий вечір 19.30 Муn~тфln~ 19.46 Док. фinьм .Матінка-, 2 с. 20.15 Муn ..тфiJI.... 20.30 Музичне знайомство: оззі Оз, барн та rpyr1'a «Скорnїoнз» Тenесерlan .На порозі ночі.,

194" 21.30 НОВИНИ УНІАР 21.45 Худ, фiJI.... «Рук.. що roiiДilf: НОВИНИ УНІАР

«ТОНІС.

11.00 Телегазета 11.15 Муnьтq.in .. м .ЧудовмЙ nіс» 12.35 Худ. фlnЬМ .Варвара-краса-

13.55 Худ. фїnьм "Чоповічі портре-

13.55

ти. (мenoдpaмa) 16.15Це-МИ ' 17.25 Муnьтфіпьми 18.00 Г:ОСОЛЬС1ва в УкраїНІ пред·

14.25 16.30 16.50

'-1,1PIВHЄ :~Jf:rkаJЮ

''3.00 T~l1eCepii1l1 .Заборонена жін-

Програма телеканалу "НІмецька хвиля"

19.00

Худ. фіnьм .Зоряні війни-2» Мультфіnьм .Бnа~итне щеня. Худ. фіnьм .Якщо ти не зі "НООО& (Індія) ~IГ 5f'H Худ. фільм .СемирічниМ зуд.

?0.4..С)

\, ;Ч'v'

СТ38ЛЯЮТь. :'Ч1f-1IЛЬ

18.55

ICJ!IDI'_~ВІИН. -одеса-

18.45 ~;:,. """"'оп ...-.Ane_ • ."......"_. . - - , ........... ' 18.00 ~

18.10МПіКиів~

18.15 ПарлвМ8НТСЬКИИ ~

18А5 Ансамбl1bДЗВНЬОI музики

• JleonoJWтa.

20.05 -ПодороЖНИК', Украіні золо-

Н5.00 WnalPlllка • Н5,,05 МОІІОАЬКНІІі сeplu .Емн'

.IIDY3b

18.ЗО ii-тоніо: 18.55 Нeпepeмmкeнi 17.00 .ЧдС.

Lцс l

того дракона

20.35 г'\ора,ф1 телерадіореклами 20.40 на ~нlч, ДІТИ' 20.55 М Пі Киів рекламує 21.ООУТН

Украі.-иіі 6ІІОІС

.

10.15 Відеомаl1Щ)i!кa. КettiA 10.40 ТenecepiallеЯ ICJIIYIO ЦІО.сІн- . КУ •• 69 серія (м.смка) 11.20 Teneceplu .ПкіонарІя­ квітка npиcтpктi •• 251 серія (Венесума)

12.05 МовоюдlКaЗУ. Музwca, інтер­ в'ю, інформацЯ

12.30 Перерва 16.00 Tenecepiu .Морена КIIapu.

42 сері. (Венес:уем)

.atOu

16.50 ФiJI_ із серії He6uпекм •• 8еІІмкміі IІlр. 17,15 Проrpaма "YII~~iB 17.40 Му""тсеpian .ВaII~TPOН - . 18.05 Му""тиpian .Трамсформерм. 18.30 Я-живу! (Канада) 19.00 ТеnecеріаІІ .я ICJIIYIO ЦІО жін­ КУ •• 70 серія (Мексмка) 19.40 Хокей. Тижневий огляд нхл 20.05 Діяльний стиль життя. Форми діловоі активності Міжнародний огляд (Великобританія) Теneсеріan .Пасіонарія квітка пристрасті ... 252 серія (Венесуenа)

20.30 Ай-Ті-Ен. '20.45 21.30 22.00 23.00

Ен·Бі-Сі. Випуск новин Фі,,~м і:) серії .Бnоозм ГIJI­ стріт •• Чиряк, якмй ще не ..... зрів. дИ·ТI·Ен М'",народний огляд

/ '}нглIйсы(к: МОRОЮ)

8.45 9.15 9.35 9.45

Формула 730 Селянське питання Кnючовий момент Музично-публіцистична про· грама з циклу .Пісня залиша­

20.20 -Итоги» З Євгеном КиселЬО-

СТЬСЯ

22.20

3

люДИtЮЮ·

10.45 живемо і любимо 11.00 ВІСТІ 11.05 МіліцейСЬКа хроніка 11.15 Репортажі з місці. 15.35 -Вірт)'ОЗ народного TaнЦlO·.

8І4М

21.40 Cтen ..аеробіІСа 22.00 .ГравІс» 22.~ Т"",.....dx:or,...

~~:~~==....

1181ІІІІ.

Репортаж з вечора, npиcsяче­ ного 9О-річчю П. ВірСЬКОГО

18.15 Вcenepeмaraючий голос ві-

18.45 ~ панорама 19.05 Хуа. фІ.м.На семм вітрах. 20.415 Уроки НiМeЦWIOi мови. Урок 20 21.00 Кримiнanbнa JCpOНка тижня 21.15 .Хіала- пропонує 21.25 .ttк:тant.nя». ЧастиIВ 1 22.10 ТeneфiлbN .Чорнобиль. Триз-

16.30 Телефльм .ЧapiвнScиnaмИстецтва... 17.40 СІТ-зо 17.50 м},n..тфіА_,. • 18.20 35 хвилин джазу ............... ;;, 19.00 Тenecepian ~ ..н-

...

19.50 Прем'єра npoгpaми "nщ КУ"

22.00 Телегазета 22.15 Пташиний ринок 22.35 Темсеpian .w.нcм с. 25. 26 23.15 Муз. кліп 23.25 Ху,," ф........СтукнутиА. 0.50 Муз. пауза 0.56 Х7"" ф ........ Неймoвlрма іс1о­

••

рІ".

том 2з з ПО1ІОІІИНОЮ гредуси-

... ...

20.30 СП -зо 21.10 Хуа. ФІ....М .прОект .ж.сnрмroaнмц..KмA) .. . ..• 23.QO -створи своє oбnи.... 23.10!1ост .. . 23.50 Худ. ф....... .с~оме

. t""'pt . .

...........

.......... <>

1"~.з.tIор ..",""""

8.15 Т.....рІм .Морена Кмра•• 42 СеРІіІ (Вeнecjua) 8.00 ф'- із серії r ..... ~ .Чмр.1І, _іІ ще не вм-

.&11_

9.50 щ;;..~ СТИ1Іь ЖИТТЯ. Фot:-t ,.лОВОІ 8ІСТИ1ІНОС11

10.15

«!ОТаР •.

Я-живу! (Канада)

10.40 Т_рІм еЯ lCJI1)'IO ЦІО ІІІІН­ кр. 78 серія (МitC08Ca)

11.20 Т8МС8р1м «ПIltioнaDl8ainca пJlИCl'P8Cтle. 252 ее....

на-

(8eмcyua)

.

12.05 хокей. ТIIJICI1еІІИА OГIIAД нхл

17.15 Телerpa -8r'aдIIй мелодіоо 17• • У ці дliї50 POIdВ тому 17.56 ГOДIeta пік 18.15 Т8МС8р1м eAUCaCa КіА •• 7 се-

12.30. ~ ."

,

1'8.00 Т.....рІм .Морена КІІІІра••

..... (Вeнequa)

ас

_11.

1eJ50 ФІ... із серії .ЗuOlUl нe6u­ «МUe_ pм6кu

17.15 Пparp8мaМУ"'тфІа~. 17.40 Му,.,тсeplu c8om.tpOН ___

19.57 ~е~ожені 20.00 ЧАС 20.40 НепереМOJКені 20.45 Toece~ .С"".... І ~iтy ЦItOro •• 2ирІ. 22.05 Версої .

ІІІІСН. . 8c8cвJтy.

8.00 ~nepeдaч

8.05 CIf· 8.15 ~CIIOSoбn8·25 ТрсlO (J)8ICIIiiМНa ДIOJICиtta) e3I6opall... _ка. 10.00 крок за lСРаІСОМ 10.20 Х, ф~.mc. настанн•

~:: ~~~ЖЄНІ

9.os'''''''''

22.56 НОВИНИ _ _ _ _ _- - - - - -__

...

УТ-2 І канап «РОСІЯ.

7.00 вІСТІ 7.25 Ритміка 7.40 Зірки говорять 7.45 Потрібні ... Потрібні 7.50 Час ділових людеііі

МЙ

8.15 Teмcepiu .Море. . КІІарр. 41 серія (Вeнecyua) . 9.00 С!)....... із серії .Wмxи ......

довга коса»

км ВіТЧИЗНАНі1 війн. оСоnдaти РІА - .~ ру_СІ.- не wyкaли18415'n~' . 11'.30 КOtЦ!RU~ оВатрів- .' 18.45 8ечірмя_

.8.00 ~річчА .._ ~~_._.l"IePeМOrW .:.... _ . и-уlЕІе1Іи-

АнПl

7.25 Ен-Бі-Сі. ВиnycкЖІІІИН 8.00 Ай-Ті-Ен. Міжнародний огляд

хиснмк Всесаіту.

коnмск)'»

23.45

«1C1V. (Aii4:1-Вl) 7.20 Програма _ _передач. 6_ Анонс

ІІАД

17.30 Klнorнтp 1'6-6.. Ро6інРайт.

21.00

.1 КOPa6eIn._

.CвIr 1СОСІІ'Іер81118іп

~иф~~ ..дкули ~pa•. .3аконмll

0.30 Муз. кліп 0.35 Худ. ~

9.50 Міжнародний економічний ог­

15.46 Kiнtir.." т6-&" с.тмрмчммЙ жуpнan.Фtnмn~•.' ХУ"". І!: фiJI~

ка»

18.25

21.10 Телегазета 21.25 -Джерела •. Про Тамару 21.55 Tuecepiu .Шанси•• с. 23, 2. ...•...• 22.35 Муз. кліпи 22.45 не_ Худ. ФІ.М .ВІІас.ас:т. .боро­

..

майстрів мистеЦl'В та художніх

ніЙ війні. У перерві -

АСОЦІАЦІЯ

21.ОО.Крок за кроком 21-30ТриЮ . 22;15 оС'!ворисвоє обл~/,

)~:.::~.:.: '-'-.: ;'-'-:>:~. . . ;.\:. . .: : "'"-:,:'-'-': .:~'"'-'.'{'-'-': }-'-";:'~" ";~ " '·Ё·LЁ~:~=~:;=:~". ,.?.:о~'-'-'-'}=-j='f""":...".?;М·='!.;с,~=""'t-ь::~~=~=~:®=:~ .:(,=: '" '~\"' '"' ' ,=~~: '

: .::.-:..:..:.: . . . . . .: . . . . .

Ай Пі Киів рекламує

-Ми -

.

ньюз)

Т()рг,нфОРМ

2:>.10 МУЗИЧНІ H~' t:\Иt~", ?3.з"l) :-::-.~' 8",J НРГ';,~~f.t, ,~"I

6сепеоема.r·;щ)чи~ гопос: ві· Г)1,''{"')Цf)ГIJ

22.00 22.05

Ефіравтоторг ТЕлегазета

ОБ'ЄДНАННЯ .YHIКA-ТV. 20.02 Анонс програм 20.05 Торгінформ 20.20 біржа неру>омосТІ 20.30 ГраЦIІ ВІД "ГраВІСУ» 20.50 Параграф (ммц·lюерныо)) 21.20 "Намедни" з ЛеонlД()М Парфе-

13.00 ВІСТІ 13.20 І пам'ятає світ ... 13.50 .. Товаришу РаЙКІну-актору і

18.15

ничне N0p0ЗМ80.

22.40 Серіan • EnIoДOllilдo... 42 " 23.1 О ТорПНформ 23.25 Відкриті небеса. (ММЦ-Інтер­

ТЕЛЕКОМПАНІЯ .ГРАВІС.

годині

17.25 Сам собі режисер 17.55 TaHUIOЄ Т. ТаЯКІна

шоу-

0.10

11.1 О Репортажі з місць 11.25 Худ, фіnьм .0 wостій

вим

20.45 ТоргіНформ 21.00 Худ. філ_ .8ahiJl..ho-nonу-

та?·

19.42 19.52

2 серІ І

Ай Пі Київ рекламує УТН Вnерше на екрані УТ. Худ. фіnьм .Настя» Ай Пі Київ рекламує Музична програма .. Екс­ промт» з циклу .. Академія гіта-

ньюз)

9.00 Бістро .Г-равіс. 9.05 Т оргінформ 19.00 Анонс програм 19.05 БІСТРО -Гравіс» 19.1 О Школа пано Діани (аtrлїЙськз мова для малят), урок 21 .19.25 -Итоги- з Євгеном Кисельо­

18.52 Діловий вісник 19.02 Нерухомість Києва 19.07 все для дому 19.12 УХРТ "Походження Всесвіту., ч 2 -Земля - молода плане,

8.15 Пілігрим 8.45 Худ, 4!іn"м .Вище весеnки •. 1,

ляє ...

7.00 Анонс програм 7.05 Бістро -Гравіс» 7.10 СтРОбоскоп 7.40 Грації від -Гравісу» 8.00 Трамвай бажань 8.30 Відкриті небеса. (ММЦ-Інтер­

програма

грама з циклу .Пісня залиша­

лодь

20,20

7.45 Анонс раН<ових програм 7.50 Телегазета 8.00 Ефіравтоторг 8.10 му,..тфin_м 8.30 Нерухомість Києва 8.35 Все Д/ІА дому 8.40 Телегазета 8.50 Відеомузика 9.00 ,lIjлoвий вісник 9.10 вості з Америки 9.30 Муnьтфіnьми 10.00 Телегазета 10.10 Подорожі 17.45 Анонс вечірніх програм 17.50 Телегазета 18.00 -Люди для людей •. Вечірня

.Жандарм У Н ..оо-Иорку. (Франці. - lтan"') 19.45 8еО.ірм. казка

19.45 .. На межі •. Суспільство і мо­

ТРК «I"PAВIClt (З5-Й КАНАІІ) ОБ'ЄДНАННЯ .YНlКA-ТV.

21.50 Вікна. НОВИНИ 22.00 Зворотний зв'язок 22.15 Музичні новини 22.30 СIТ·3 22.45 Світ образів 23.15 Про-відео 23.45 С1Т-3

71 КОМЕРЦІЙНИЙ КАНАЛ

2 серія

15.35 Худ, фіn~...Смутастмй рейс. 17.00 .ЧАС. 17.20 муn..тфln~ .. 17.30 Кінозірка. Анук Еме 18.05 Пуї де Фоонес У кі'!,окомедії

фnейта.

ДІЯ)

Вітчизняній війні

Хonмс:а і доктора Ватсон;а.,

14.40 ДОк. фільм ·ОстарбаЙтери.

0.1 О НlоІн", «ЇН03811: Іуд. фiIIw8 .РосіIlcWlIІЙ рахунос.. (соме... ,

19.15 ·Янус'. Усе про нерухомість 19.30 CNN 20.00 ХУДо фinьм .Дні кохання. 21.40 50 роос:ів Перемоги у Великій

дІтя .. , .ПрмгО>АМ 6у­ ратіно., 2 серія

2О.зооо;;зо

Студія .Pyteн ..... O.~ Дinовий ВЇОНИК ..

тичний огляд

8.20 ФiJI_ -

П. Чайковський .• Спляча кра­

СУНЯ'. Балета вистава КиIВ­ ського театру опери та балету

18.50 Вікна. НОВИНИ' 18.55 Сезон. МІЖнародний турис-

ГРОМNJ,ClltЮГО РОСІИСЬ­

-

ТElJЕКОМПАНIЯ .rPAВlC. ОБ ЄДНАННЯ .YHII(A-ТV.

20.02 Анонс прorpaм___

........... (1PIUI8P)

12.10 Cn~"WII МУ_'МІМ

~~::; ~~ .За6ора.lellа _ка. 13,45 Ху,," фillloм .Мефістoфell~. (.qpaIoЩ

«1ОНЮt

9.00 Телегазета 9.15 My,.,~ • Трос на СІС1рОІІі. 9.35 Худ. ФіІІ~ .с мріоІниЙ :іуД. 11.20 My_~ .Mayr"Io.... 1 18.00 My_~ .Каченя Дoнu..д. 18.40 БігБен 18,45 Телегазета 18.00 до ~я Перемorм. ХуДо Фі,,~ .БII'ТN за Москву ••

...

18.05 Мy_тcep!u .ТР8НСФОРIІ.РII. 18.30 Прихована камера. Жарт-шоу 18.00 Т_рІм еЯ ICJI1)'IOЦIOJКiнКУ•• 71 серія (Мексмка) 19.40 Телeжypнan Ен-Бі-Сі 2О.ЗО діА-Тї-Ен. ~іжнародний огляд (Великобританія) 20.45 Тоесеpian .Пасloнаpl.­

квlтu пpмctpilСТЇ •. (Венесуеn.a)

2s3 серія

21.30 Ен·Бі-Сі. Випуск новин 22.00 ~ і:) серії .Шд.хм пра... .В6мвство на _ео.

23.00 Ай-Тї-Ен. Міжнародний огляд


ЧПВЕР·4

УТ-І

8.00 УТН 8.10 до 50-річчя Перемоги У Вели­ "м 8ітчизКlній війні. 1Ji;ж. фjnьм -Мapuвn Рокоссов­ СЬКИЙ·

8.40 В. -до Моцарт. Симфонія ІІІ! 41 -Юпітер-

10.20 Муlllo1фlaм 10.35 Шкіл_й екран. 11 кл. Фізика і ~оео-технічний прогрес -делікатес-шоу». Розва_-

11.05

'

на програма

11.50 Док. фільм .Про фузів-тоеа-

12..00~-

.

12.10 Кiюnpoбa 13.10 Дихажя Арктики 13.45 Гурт .~K14.40 - 15.40 НаціоналЬНа ака­

демія нвук України. Елек­ тронна комп'ютерна' газета -Все - всім-. Відеоінформа­

ція і peкnaмa. Комп'ютерна іНФОомація абонентам

16.00 YТ1-t . 16.1О Зірки світового музичного 17.00

Д~ЧЯПЕРЕМОГИ УВЕЛИКІІіІ ВrrчизнянlЙ ВІЙН.

17.00 -ЧАС17.20 Лопо -Мільйон17_50 Непереможені 17.55 .Година ПІК 18.15 Тедесерім .. Allяска Кід •• 8 серlя - .. Наймані вбивцІ. 19.05 Щоб пам·ятали ... О. Глазирін. двторсЬКЗ програма Л. Філатова

19.45 19.57 20.00 20.40 21.00 21.05

Вeotірня

_

Непереможені _ЧАС_

МоасіІа - Кремль Непереможені Т_рім .. Смьні світу ЦItO-

ro •. 3 серія

22.30 Непе!?9МОЖені

::: =:: ~роЩа до Мекки

-

-

7-й КОМЕРЦІИНИИ КАНАЛ 7.45 АНОНС ранкових програм

7.50 Телегазета 8.00 Ефіравтоторг 8.10 муn.,1фіn.. мм 8.30 НерухомістЬ Києва 8.35 все для ррму 8.40 Телегазета 8.50 Відеомузика 9.00 Дinовий вісник 9.10 Віс1із Америки 9.30 Му1llo1фimo_ 10.00 Телегазета 17.45 Анонс вечірніх програм. 17.50 Телегазета' . 18.00 -Люди ДЛR люде..... Вечipt!R

.18;52~:ЮНИІС··

23.20 У світі джазу~9.02НЩ)VXомic'ni. КиєlЩ 23.45 НОвинИ19Л7 8с;еДl1Я 11/J~ =.:=.;~;;.;.;.;;";,,...------ '!Ц2 УХР1'. -noхо,о,жeнliR Bcecвi"ry».

--7"'.OO~V":;I~-;;ТI..:I~_==..;.::POCI5I~=::.:.--

7.25 Ри1Міка19;.;і2ЕфіРаВ"i:pтt:Ipг .. 7.40 Зірки roвopAТb19~т~a .... ...

..

!:5е:иJ~="'~~~~~~~: 8.20 Всесвітні новини Ей-Бі-Сі20,Q66іс;тpj)Щ.lilicit.,

. . .· · .

перерві -19:!!9, 21.00 та по закінченні - у ІМ, 20.45 на добраніч, дirи

9.45

КАНАІІ 5.00 Тenepaнок

1..

10.35

6.00 НОВИНИ 8.2() TenвcвpIaп ..Allяacа КіА,. 8 се-' Р.іІІ ~

.. Най_І вбивцІ.

9.15 клуо маl1Щ)івни.ов (3 сурдonе­ рекладом)

10.00 наукоео-пon .. телесеріал -Природа світу». Фільм

12-

.Окаванro. Перлина Калахв­ ріо. 2 серія - -Жива коштов­ ністьНепереможені

10.55 11.00 НОВИНИ (з cwдоnepекладом) 16.00·Дуже короткі новини 18.05 Мояодіжимй серім _Enен і друзі. 16.30 ... До 16 І старші 16.55 Непереможені

Худ. тeneфIin.м ..санта-6ар6а- .~~ =ї від .г~, LU;йПінг

'~.,.:... ":.'. X;~.· . ,.•.~. ._.•ча.:,.·.··.·'О'КІ••

~~НИЙ каien

2з.35 Б.,жа HepyxDМecтi 23А5 Т орriнфOрм CryjI_ .. Pyтettія. 0.00 Діловий вісник . .0.10 НlчннА кlнозм: х.уд. фіпьм

.По.,.r до Брукnінu (детек-

руючого

18.45 КИївська панорама 19.05 Муз. фільм .Київські фрески» . 19.35 Худ. Темфil\bм ..Санта-Бар6аpat

20.30 Митниця 20.45 Віl:\-Перехрecm»-доуспіху 21.45 Чемпіонат України з ФУтболу. .Динамо»--Верес»:2 тайм

22.30

9.00 9.05 .19.00 19.05 19.10 Велика дорога малеНblCоі ван­ тажівки

19.25 ВідІ<риті небеса. (ММЦ-ІнтерНЬЮЗ} .'. 19.50 Тenесеріan .Сanoмея., 27 со 20.40 Фінансист 21.00 Бістро -Гравіс» 21.05 Торгінформ 21.20 ФЇl\bм тижня «Папі бореться. (ФранцІя)

тив)'

1РК «rPAВlC,. (35-Й КАНАЛ)

ОБ'ЄДltАННЯ .. YHIКд-тv. 7.00 Анонс програм 7.05 Бістро-ГраВІС» 7.10 Параграф (ММЦ·lнтерньюз) 7.40 Грації ВІД "Гравісуо 8.00 .НaMeдНl'» 3 ЛеонІДОМ Парфе-

МолоДІЖна СТУДІ<І «Гарт-

новим

23.25 Самотнє серце 23.50 Кікбоксинг - кращі бої cвi"ry 0.20 Теnесеріал.Заборонеиа жін­ ка.

«ЮТаР"

. 6.00 .ЮТаР•. ДОбрий ранок 6.05 Аеробіка . 6.20 НОВИНИ УНІАР 6.35 Музика в еф.,і 6.50 Телесвіт 7.00 Музика в ефірі 7.10 Експрес-інформ 7.25 муn ..ТФіn.,м 7.45 Міжнародний фестиваль нек!?, MepЦl1ilНOГO ЮНО. присвяченим

23.35 tepi&ll «Eдt.ДOPIIAo., 44 со 23.35 АвтомобілЬ: вчора, сьогодні. завтра

0.00 Бістро «Гравісо 0.05 Т oprінформ АСОЦIAWЯ

ТЕЛЕРАдlомоаНИКIВ «m-А-ПТ,.

8.00 Програма переда.. 8.05 Сrт-ЗQ 8.15 .створи своє обличчя» 8,25 Комп'ютер-ПІК 9.00 Тenесеріan «Заборонена жІн­ кu

9.45 Худ. фіn"м .Дaneкo від ДОМУ. (драма)

11.20 Муn~тфill"м .OAHoro разу У nlсі,.

12.35 Сrт-ЗQ 12.40 Тenкерім .Забороненажін­

~~:: ~~?""й~м~.;;~=~~ . : 11.05 МіліцеЙСЬКа хроніка 11.15 Репортажі з місць 16.55 Лауреати міжнародноro телефестивалю .СілЬСЬка година17.40 -НосталЬГія-. Частина 2 18.15 Всеперемагаючий голос ві-

НЬЮЗ) БІстро .ГравlС> Тoprінформ AнQHC програм Бістро .Г равіс-

~~~."~ят;~.о.зпnане-

:::~НC:~НR~:~~~····· 8.З5 Музичний екcnpомт~Му.;tф\Jiw!.~Iр. 58 ~

ТЕЛЕМАРАФОН .ПДМ'ЯТЬ•. У

8.40 ВідІ<риті небеса. (ММЦ-Іtпер­

ка.

13,25 До5О-річчя Перемоги. Худ. фіJlltм .. 80ни BOtOВaIIM 3<1 Бanr кlвщмну"

50-РІЧЧЮ Перемоги. Короткометражні фільми .. Теneсерім .Грейс у ПOnYМ '., 16 со

15.00

16.50 «Душа до душі17.20 МУIІ~тфіIlЬМ .Прмrоди Бnінкі Біма.

19.00 Телесеріал «Заборон..,а жінка.

19.50 МуnьтфinЬМИ 20.30 от-зо 21.10 ХУД. фіnьм .Не

випускай 3 очей. (комедІя)

22.45 Свп ~nCl<lРОННИХ розваг 23.15 .cTOOIJ" своє о(">г,иччя·

(Аіі-Сі-Ті-Ві)

дмrllOМOВНИЙ МОК

7.25 Ен-Бі-Сі. Випуск новин 8.00 М-Ті-Ен. Міжнародний огляд Украї_овний бnoк

8.15 Тедесеріan .. Морена Кnapa ••

43 серія

(Венесуеда)

тична п~ама)

20.15 Муn~1фln"М 20.30 Телесвіт . 20.40 КороткомеУраЖНИЙ фu...м ..Скоморохи .. 21.00 Теnесерlan .На порозl НІІ'ІІ .. , 19бс. НОВИНИ УНІАР Худ. фіltЬМ .Принцеса та пl, рат»

НОВИНИ УНІАР

«ТОНІС»

9.00 Телегазета 9.15 Муnьтфіnьм ,Умка" 9.35 Худ. фіnьм .lrpawKa.' 11.20 Мультфіnь" .Мауглі •• ч. :і 18.00 Мультпрогра"а "Суперзірка . Г'/Ффі» 18.40

.ICrY,.

7.20 Програма передач. Анонс

12... на камера. Жарт-шоу 12• •1JIpepвa 16.00 Тедесеріan .. Морена Кnapa •• 44 серія (Венесуena) 16.50 Фіn"м із серії .. Затока Не6ез­ пеки ... 8cnухаIOЧИС.. в ефір. 17.15 Програма муn.. 1фіlt"мів 17.40 Муn"тсеріan ~Вon"TPOH - 3<1-

16.05!Jpк. фільм «Фантазії дикої ПQИроди>

27, 28

Муз. програма Река Совок Худ. фill..м ..Дещо. Муз. кліп Худ. фill"м .. Міккі+Мод.

свекруха

15.30 ТОК-ШОУ'Я сама-. НеВістка -

23.25

Рекламне агентство. Тоніс» Телегазета Тenесеріan «Шанси», с.

9.00 Фillьм із серії .Шnях.и правu .. Вбивство иа відео. 9.50 Тележурнал Ен-Бі-Сі 10.40 Тenесеріan ..Я купую ЦІО жін­ ку •• 71 серія (Мексика) 11.20 Тenесеріan .. ПасІонаріА · пристрасті •• 253 серія

16.15 Новини ДНА. Хроніка 16.55 ЧеМПІОнат СВІту з хокею. 4-й чвертьфінал " 18.55 .. ЮТаР». Добрий вечір 19.00 Муlt ..тфinьм 19.20 Прес-анонс 19.30 Експрес-інформ 19.45 Десятка (інформаціЙно·аналі-

21.30 21.45

21.00 21.05 21.20 22.00 22.30 0.20 0.25

~I' [~e~ • :' . t ~. ~

"1', . J(' ,':

1 ;.1 ~

~

19.30

Х '-ІД. фільм (с(пир! .I'но-82)

:'{".".'

е

уеna)

х.исник ВсесВІту.

18.05 Муnьтсеріan .. Трансформери. 18.30 за лаштунками факту 19.00 Тenкеріan .я купую ЦІО жін­ ку •. 72 с~рія (Мексика) 19.40 Баскетбол. Тижневий огляд 20.05 20.30 20.45 21.30 22.00

НБА Кримінал І. І гернешнл Ай- ТІ-Ен. МІЖнародний огляд (Великобританія) Теltесеріan .ПасіонаріА квітка пристрасті». 254 серіА (Венесуела) Е,,·Бt-СI Випус. нпоин Фільм із серії .Бnюзи Пл­ стріт» (IPeK~'ЄM ПО HeriAHHKY»

23.00

Аи-I.:':11 ~:,"Н,lр()Нt-IИИСll1~Д (;JНГJШ1 .~,I\'I~ JMOI.\ )К',.'

23.25

ПРО:"Р.}rJl.· [Іі

;

II';~,I'1 на І),}Н()І(

П'SlТНИЦЯ • 5

IJP

8.40 Ху.. ФЇIIWiI .н.:тн. 10.05 Старовинні російські ~СИ У IІИКОНВжt Б. Штокооова

10.35 -Ycмwкa-. Гумористична пра-

~ПеPWідніЛаТвій-

11.35

СЬКОі 1990р.)-

ІСИ (З-15 тра_

12.00 УТН 12.10 оВмбрмкм •. lОнаца.кеток-woy 12.55 «І<амінь 3 Бoatoї npaщj16.00vni . 18.10 ПpoIiнцjIМI*-О 16..eo~

18J115 КOItЦIIPТ 8ІС8МБІ8О -l1ironиc> 17.15 КмillМItcмI~~

17.ao=~~

18.00~-';"'~VВ--

icit ....... 81 еіІІні. .с-с.о­ ПQIIo-1tIЇI:IO-rВpOia

1&А5 ~~nI41Oбl1lDlJi1lll"'-

П~ДіІІО8і~

18.41 Пісні ....... JX*iв 20.10 .\414 puaм ~ • боІоо. ВеЧіІ>­ t.'1oМIIн~~. .. і

2O.E:=~1.00УТН

1.48~~

21.110

.. _ .._ ..11 ІР ІІІІ1101 ~ 2'1"' . _•• t aPIrI Х,

23.00 CI1opntyp'ф

UНAII

16.55H~eнi 17.ОО·ЧАСа 17.20 ЛQ1ИНll і закон

8.15 Te~ .. Морена Кnapa..

17.50 БоІюt1Ц

44 серІА (Вемесуеna)

18.10::=' ~~.::-. 9се-

9.00 ФЇІІЬМ із серії .. Б1l1О3И Пп­ ст'" .. PeкBЇf:M по неriднику. 8.50 БаасетООл. Тижневий ОГЛЯД НБд 10.15 за лauлyнкaми факту 10.40 TenecepIan ..я купую ЦІО жiit­ ку•• 72 серія (Мексика) 11.20 T~ .. ПасІонарІя «ВІТКа npмcтрасrl •• 254 серіА

1• .00 hone 'fIIAIC . 18.45 ...... _ 19.57 ttenep-aaw. .

2О.ОО.чАСа 20.40 НenepeиawtМ

2IDA5 Т_ 11 • .c-.ІаіІу .... . . . . с:і1р18 22.10 версі

(Венесуеда)

12.05 Кримінал інтернешнл 16.00 Tuecepian .. Морена Кnapa..

22.25 НeNPeМnWeНi

22.3О·Пar~ .10Муз0б03

45 серія (Вемесуеna)

16.50 ФіММН 1:1 серії .. Затока Небе3~.: КQItI~ія ДПА тр.он "'~IIbHU8A. 17.40 Mylllon:eplм .. ВcIII~TPOМ - :а_

,'1.

2S.8OJ1IaRIм80.10НОВИtМ

_

УТ-2. УІ-3 І

d'OCII»

7.25 РМІМіСа 7.40 ~ П8QPIIIЬ 7 . . Пotpiбнi... Пotpiбнi... 7.50 Чесдil..-18QAIIЙ __ 8.20 __

"ТOНIC. 9.00 Телегазета 9.15 Муn~тфin"м .. МiuIIOк і Каpn­

8.15Т

сон.

Eir-бi-Ci

9.35 ~1д. фillьм ..Cnартn0т0-82. 11.05 МуllloтфїІІЬМ .. Маугnі., ч. 2 18.00 Мyn..mporp8М8 .. Міккі Маус. 18.40 Біг Бен 18.45 Телегазета 19.00 Худ. фillьм .. Початок. 20.25 Хочу ще!

.c..&pf.,.

1o.as Мyзwеи188011J1NТ 10А5 TQIII"tI8IA дjм

8.2O=-bм~~. ponr _ •• t CВPIrI

8.30 Т8II8OПIRД .Укреі. . C:a.OrQДНiO (peтp&НCnIOЄlЬCA -COOВ'RН­

~ ка_- черезcynyr­

никову МеР8)КУ -Євтелсато)

ВiДnOВjДi на листи

1o.зs ТeneТeXtIOТ8II8 10.45 Доброro вам здоров'я 11.20 -Чарівний npoмiнboo. мapoteмo

~жі

12..ООУТН 12.10~·я 13.10 ВСеСВіТИЙ аюртивний OГIIRД -Жиnnerт17.ао Rawe кОло

18.00 ~ 50-річчя ... ",,_ .. _.- Пepeмorи~Велм.-

.. UI'~'" ВІМ". с

К

'0'

мicrо-repoй-

-

В­

18.45 Пj:)И8llfИ3lЦи:~~ 18.ооутн . 18.15ХронікаМВС 18.30 .J1Кп;.~:..oc:ra-..

20.05 Вікно в Америку

211І.35 Поради тenерадіореклами

20.40 на до6рвнlч, Аітмl

21.00УТН 21.45 Поради тenерадіорекmми 21.50 Х,.. ТВІІІфІмм ..3ropcmюї рро porм_ •. 2c~ 23.05 Вперше на екранІ УТ. Муз. фільм .Віри не скарай-. Дует -Писанка23.45 -ЛІК ТБ- предCТВВ/1RЄ: -Маски­ UJC>y» 0.20 УТН. 1-іі КАНАІІ

8.40 Наші на aмepиrcaНCbl<ому ІІЬО­ ~.I.~. Чacnrна2

10.05

l1ayCobo-non. тeлecepian'nрм­

PQAII С8іту0. Фinьм 14--3и­

мові дні (П18JCИ, озеро»> 10.55 непереможені 11.00 НОВИНИ (з cyмonepeкnaдDМ) 16.00 ~ 16.05 Мом• • • cepiu _Еми і

16.30Свір'"

16.55 Непереможені

17.00 .ЧАС17.2IJ Тenerpa.Вгадай мeпoцion

...........

16.001Cl~_. ху". фUu.t..«У6ІА

• ЙІІyn. тinwut «СТаРМКН'" 18.00TuecepIU dlecc:i•.

18.30 до tQO.;piчoai кінеМorрвфу. >_Лоі:ад уаІчНlстІо.··

ІОЮЩІІ>

7.. КОМЕРЦІЙНИЙ КАНАІІ

re;J,~

7.~ Тeneraзeтa ttOO ВfipOв.OIOP .

22.45 lier1epeмo1кeнi 22.50 -концерт, npмcвAЧeItИЙ ~

.8.10~

.&30 ~t<МЄВВ. .~8.ЗS ВСе дnRtPМY . 8.40 Тeпeraзeтa .

=.ни

8.50 відеомузика

«IIOCnIВ

7.OOВICn 7.25 Риn.8кa 7.40 зірки roворАТЬ 7 А5 Потрібні... n01рібні ... 7.50 ЧасДU\OВИX ЛIQЦI!Й 8.15 Тenегазета 8.20 Всесвітні новини Ей-Бі-Сі 8.45 Формула 730 9.15 СеляНCbl<е питання 9.35 АнсамблЬ «Бенуа. (Фрак»яl 10.05 ЯІС жи,," бvцемо?

12:41!184у.1фiIIr.i8ёnісlJllНмй ЧаРіВ;

н. . . · 14.55 Му,.'- .Єнотм-2. 15.40 8щеомузио:а 16.30 Iнформац!ЙНО'РОО'l<'lЖЗІ1ЬНа

пporpaм3 «МузичНІ4Й КОКТЄЙ/!Ь>"

17.00 Програма .чорний квадра". (~XpOНIкa)

.

17_20 СlІОВОвіри (СаНДеЙ .Ддеnaдж.a\ 17.50 Теneraзern . 18.00 -Люди Дп!' rnoдей. ВечірНІ'

.••.••

. .., ревмхІІІнмА. (-АіА) 1.5.30. МумтфіпІом 15.40 Самотнє серце

19.1~МУIІ"тфіІІіом.

18.2OTeaw на долонях

.

19J55З5 хвилин fЗ:JКЗ3'I

20.30.00-зо

.

.

~1.10 Тедес:epiaJI«ГOf!.llц".

22..45 Cniвyчa родина

.

•......

.

13~45.X_ Ф!ІІІОМ сФерРі(:6'.оМР"

вion) Вiзмnca ДВТОНОІІМНИ ВЩ -Дженерал

0.00 Про-відео

..lІесхі. . ....

13.30 I:fanepeд0днi

19.05 Візмпа. АнаТQIIМ Бондаренко 19.10 Вікна. НОВИНИ 19.15 -~. все про нерухомість 19.3OCNN 20_00 Хіт-рік 20.35 -Мicroo (тeneкoмnaнiR «Гра­

22.30СІТ-З

18.55 непереможені

(ГOC1pCICIO~)

~з,оо ТеІІ8Сері8ІІ

22.10 САМ собі маt1дPiвник

2О.00оЧАС20.40 непереможені 20.45 м..... cПocrpUr у,..;т..

_

.53-ro.

2

21 А5 Вiкre. НОВИНИ 21J55 Пporpaмa «М-

росіі -збbta фарера.ао<

ocrpoвiв. Ynepepвi-18.45

УТ-2. УТ-3 І

рим Qfi!НЗPiєм-. передача

18.45 Київська панорама

11.25)(у"~фіn,,м .ХОliодне 1І.I.т. о

лих

~Єt!ponи. Збірна

0.05

10.3ОТемс:еріaJI _ГфеФо.·

21.15 Вечірні роЗваги ДJ1II дорос-

17.55 Фyrбon. ~.-.ммаіч

22.30

філ'

17.40 Нar:"'~ дім-Європа 18.00 -ВіІе.нмй CЄ1IAНII8t-. -За ста-

.

17.50 НeпepвмgJцнi

.8.25 МуllloтфїlІІо_ >9.00 Євponannюc

16.50 Прєм'єрз тeneфinьму.з мо­ року nocячonт... (<< Yкpтene­

20.55 21.00

17.45 Живе дерево ремecen

..

хменик 8c:ecвhy.

7.оо8lC11

8.50 са.оме небо

УІ-1

ІІ! М' < ',родного телефестиваJIIV t>..... ,х:1ТНИЙ сезон-95" Лаури.з .t1!1 МІжна­ родного фестив.-! '1 І'(. тепеВIЗIЙ­ них програм: .. ко,;ф,з»-Теле­ компанія>. IV к;зн,'Л. М. Єкате­ ринбург

«1C1V» (дй-(і-Ті-Ві)

17-45 ttenepeмmкeнi

.... ХМ...'

8.00УТН 8.10 IJP 50-річчя ~оги У Вепи­ кій 8ітчиз. . . . _М. JJjж..

20.50 Телегазета 21.05 До відкриття

21.20 Теnecеріan .Шанси,; ч. 29.30 22.00 Муз. пауза 22.10 ху".фіn"м .. Ас посеред асів» 23.50 Муз. кліп 23.55 Худ. фїІІ~М .. Щс)"ут; свідки»

"ЮТаР»

8А5 ФopмyJI81ЗО

8.. . . . . . . 8.2ОТ .81 pi•• .m-IQa•. 9С

5.00 Телеранок 8.00 НОВИНИ

х.ор. (rocтросюжentий)

8.15 CenrIНCbrIe_ • • КІІО'ІО8Іі_

6.00T8II8J8НC*

10.20 pi,rtta _ .

!рздуси>

20.00 караван 20.30 СІТ-зо 21.10 -Це-МИІ» 22.20 -Свори своє обличчя. 23.35 Худ. фillьм .. ВorненннЙ ВН-

~-;.Новий викл.. 10J55 . 11.00 НОВИНИ (з ~nepeклaдoм) 16.00 l.1JnaPranКa 16.05 Рок-урок

вoec:вinё

~~МІЙДІІН 1..

19.30 'ЛІД кутом 23 з ПО/1QВИНОЮ

Пporynянка з ВOКЗlIbНИМ ан­ самбneм -PerIiкт9.35 Наші на ЗМl!РІКВНСЬКому 11ЬО­ щ.l. Роднііа. Чacтwta 1 10.00 Нзуково-non. тепecepian -ПPlnJOДil С8іту0. Фільм 13.Oкaвaнro. Пepnинa капаха-

9.15

Yr-1 УТН 5О-рiччR Перемоги у Вели­ кій ВiNи3НRній війні. Док. ФіЛЬМ «Замовчаний генерал-

6.00 8.10

:K-;.~~~КА~:lщ l1!f1 . .. .,. ':'. . ' . ' _"".,

1 .15

18.35 МуllloтфїІІЬМ ..IіііІ6.Ір.,77 Co'~ . 19.05 .lнтepeneкrpo-npor:I()НYЄ

,19.15 Ху";ФillloМ ~ на ilів-

. ста.... (США)' .. 20.05 «Вона-, 2 вип. 20.40 Музична npo!1)ЗМа«Двері-

22.10 Промєнад. юрій Лоза 23. tO Напередодні 23.25 .Створи своє обличчя23.40 Худ. ФІІІІОМ .Поnіцейаока істо­ рія •• t 12 сepl'i (ГОС1рСІСІО_Тний) . «ЮТаР" 7А8 Муlllo1фillbм

'1.80Експрес-інформ (щоденtI1J ви ... eкoнoмil(1) Худ. фі_ '.

(Сєйшн в КПІ) 8.05 21.20 Тopri>tфopм 17.00 Чемпіонат cвiтy~ хокею. 1-й 21.40 світ розваг. півфінал 22.05 ХУДо фiJlltм ..Тропічна спека,. 20.05 .Кін.вскоп Петра ШепdТI!ІННL1~<! 23.05 Програма -М- (ТРК -Золоті во- 21.00 Спеціальний огляд cnoртив" . рота-)

23.40 Міс>о' 0.00 10РГlНфорМ АСОЦIAWЯ

ТU1ЕРАДlОМоtutИКIВ «ТЕ1-А-ПТ..

НИХ подій .Жиметт-

21.30 НОВИНИ УНІАР 21.40 Правий берег 21.55 ХУД. фіn~м .КnaH., 3с. 23.00 Ті'nі'гр" .МЗl1еМ';:'l-'Е>'nЬ-ШОУ. . . 'I~1_ ~~ ':'\' r: .~_~~~ :~.nя дорослих»

18.05 MYlllon:epiM .. l'рансформерм. 18.30 Кіноекcnpec 19.00 Te~ ся купую ЦІО lCi~ку •• 73 серія (МекСика) 19.40 Ікс-культура 20.05 У вирі моди 20.30 М-Ті-Ен. Міжнародний ОГЛЯД (Великобританія)

20.45 Програм... присвячена завер­ шенню серіапу .Пасіонарія­ Kвrткa пристрастіЕн-Бі-СІ. Випуск новин

21.30 22.00 ФЇІІЬМ із серії .. Шnяхи права. .. Те_урбана.

11.00 Телегазета 11.15 муn..ТФЇІІ..м .. Хоробре жабе­ ия.

12.50 Худ. фill~м «Дивак 3 5-Б. 14.20 Програма телеканалу .Німецька хвиля-

14.50 Худ.фill~м .. 3opRнмЙ W1Iях-1. 16.45 Програма Река Совок 17.15 ХуДо фillьм .. Єсенія. 19.25 6іг!ііен 19.30 ХуДо фillьм .. Він починає c~ дмтися.

20.50 Пташиний ринок 21 .10 Реклам не агентство - Т оніс· 21.15 Телегазета 21.30 Худ. фill"м .. Історін., со 3 22.50 Муз. кліпи 23.00 ХуДо фillьм .Утікач. 0.40 Муз. пауза 0.45 ХУДо фill.... «Спокуса.

«ICrY..

(~-Тl-BI)

8.10 Програма передач. Анонс 8.15 Тenесеріan .Морена Кnapa •. е серія (Венесуena) 9.(10 ФіІІьм із серії .Шnяхи права • 12.~ Худ. фillьм' .. Секрет ДОРІвна

·rpeA •

1~39 kiноекспрес . 14.00 Фillьм із сеРІЇ .. 3оІІотнЙ вік кyнг~ ... Пес_ ВУnИЦЯ. 15.30 КікбоксиК". Кращі бої світу 16.00 Хокей. Кращі ігри НХЛ 18.00 Формула 1 18.30 Макс аут. Музично-спортивна програма

19.00 Баскетбол. Кращі ІгрИ НБА 20.00 Авто 20.15 ФіІІьм із серії .БnlO3М ГЇII­ C1J)iT... Вино АдЯ похмїllnя» 21.00 Худ. фїІІ~м .. Собаки у космосі"


4 стор..

Субота,

сп О В Е

29 квітня 1995 року

Ж И тт Я..

ом

34 (8822)

УТ-1

8.ooYf'Н Ритмічна гіИіастика

8.10

8.30 У неділю вpe...u 8.30 Ху,," l8iIeфUIw8 «38oporноі fIP-

parM _ . : •• 2 cep/tl 10.40 CnyжyнародуУкраїни! 11.25 Му_п:epiu Д/ІІІ дheй .Ко­ нан •• 18 сеpUI 11.50 Наwcnіл_йдjм-Єnроna

12.10 Діа(.еТОJЮПЧна школа .ЛІЛЛІ». ~ча9 12.40 ДпА j:jrЄЙ. Ен.ІI<И-беники 13.10 4!?~ ~~~yВe~ICJИ DI , ....зняни ВlИНI •• на ВlИНI

на війні-

11(

13.40 до дня матері. Держава і пра-

во (.Родина.) Му_1ф __ «дeТII, мій 1I1нt.1.

14.00

14.15 Усеnpoкіно 15.00УТН 15.10 Сепо і ЛIClД>ol Канал-д. 1<і.25 ДІІІІ дheй. Ху,," філ_ .Жила СО6ідіачм_ 17.35 Українські пісні 17.45 СВНаДО 18.30 Параграф (ММЦ) 18.ООУТН 19.25 .3>NИ!«) Щ!ІСТЯ>. Музична n~ дnя ветеранів

15.55

20.40 НаА06JIIНіч,АhмI 21.00 УТН 21.1S·Післямова·

22.20 Ху,," Пll8фinа.м «38oporноі fIP~_.:••

3cepi8

23.30 CПOpncyp'єр 23.40УТН

КАНАІІ

1..

5.00 Тenеранок 7.30 Опімnйct.rcий JXIНOК 8.00 НОВИНИ

8.20 3 ранку раненЬКО 8.50 Му_П:!рїаІІ «1іІОРО знulдoк •• 3, 4серн

9.00 Непереможені

9.10 Доки всі вдома 9.40 Ран<Ова зірка 10.25 Служу Росії

10.55

Непереможені

11.00 Всесвітня геоrpафія. Т ележур­ нал -Дослідник»

11.55 Торжество пам·яті.

Г. Жуков

РЕАЛІЗУЮТЬСЯ

4-КОМФОРНІ ГАЗОВІ

ОРГАНІЗАЦІЯ прода8 оптом, вроздрІб та вета­ електротовари: лампи :&5-500 Вт, eneк­ троліЧИJlЬНRКИ 1-, 311азнІ, аВТОВИМИ1(ачl, реле часу,

ПЛИ­

HOB.JU08

ТИ ДжункІвського заводу ДонеЦltкоl області. Ціна заводська. Оплата

-

Тел.:

- j готIВКОЮ, 213-30-56: у

у КиєВІ -

і безготівкова.

електропроводку

Броварах-

та

м.

5-43-51.

• 3аnроnонуЙmе-до.мовиАІОСЯ

ПЕРЕВОЗИМО (15 куб. м). Тел.:

МЕБЛІ,

КУПЛЮ МОКРОСОЛОНІ

РОГАТОІ ХУДОБИ за

високими

оптом та

-

закупівеJIЬНИМИ

Звертатися по

ШКУРИ

телефонах:

код

ластІ (294)' 5-00-41 з В.ОО до' ннх. та 5-75-04. Код 04484-

по

Києву

19.00,

лодобово.

видане

на

право

Броварським

Topro-

міськви­

конкомом під ,М 30230195 від 13.02.1895 року на Ім'я Федюк АнтонІни Олегівнн, ВВАЖАТИ НЕДійСНИМ.

МП

lVlП «СОНЕЧКО.>

ДЛЯ

«СОНЕЧКО» ПРОВЕДЕННЯ

Дій. Тt>Л.

і

КОНДИТЕРА.

НАДАЄ В

ВЕСІЛЬ,

ОРЕНДУ ЗАЛ

УРОЧИСТИХ ПО~

4-04-28.

МІНЯЮ натну

КВАРТИРУ на 2-кІм­

моЖиа

готельного

типу,

в

5-58-93. ЮОСК

.БІОКОП»

в

ОРГ АЮЗАЦІЯ ТЕРМІНОВО м. з

(фізичних

БроваріВ. Н

до

16

та юридичних цегляного

ДовІДки

по

тел.:

ЗАПРОШУЄ паЙ­ осіб)

для

будинку

точність на

Редакціи

l'одинн Вихідні

3

Броварського

paJIЬHi

роботи:

8.о0-1В.0О;

перерва:

-

дні

недІля,

що стоять

13.00-

320 -

понедІЛОк.

'вати

дозволяє

робнти

селенг-премію

та

довкладання

власний

та

AorOBip

вилучитн

300%

рІчних та

600%

кг

в

цемент,

акумулhори автомобtm.НI 6 ст-оо, в СТ-I32; аa.nlаобетониу продУ1ЩЬо, некондlЩlAНі

(до

за два повннх

lІиклвзених ие

фактіа

гааети.

заОАJlН

ПОJlI.аие

ємкості

1200

ДJIJI

куб. м).

ПОilllцl...

месе

авторl8

ВИГОТОВЛЯ8МО метa.nеВІ rараЖl на заМ08леНВJI. Звертатися: Бровари, вул. Кутузова, 131. Тел.: 4-24-40, 5-03-83.

180 .....

В-044-558-23-81.

-----------------------------------

...

Колектив

994056 1997920 20070232 40 149 816 100390 248

райкоопзаготпрому

Броварської

раЙспоживспіл-

Ки глибоко CniBqYBae працівиику магазину Н. 15 СЕМАШИ­

365_

НІП

Валеитині

Єгорівиl

чоловіка

у

Аиато",lи

4655728 9358872 94 013 528 188069168 470246000

ЗВ'изку

з

тижкою

втратою

_

МИlо.ааАО8Нча

Колектив Броварського ВУКГ висловлює співчутти го­ лови.ому бухгалтеру НІГОВСЬКОМУ Дмитру ГРИГОРОВИЧу з приводу

смерті

Його батька . ГрИГО.рlи Федоровича

Редакуор А.

РЕДАКЦП:

255020,

Київська область,

м.

Бровари,

вул.

Київська,

154.

Телефони:

"rnaKTopa 4·03-76; заступника редактора, вlД)l.lлу суспlльно-полlти'lИОГО ІІТТИ 4-04-61; еl)l.ПОВlllгльного секретаРІ! - 4-21·34; вІдділІв: сІльськОго ГОСПО)l.а.рства 4-02-92; ПРО"Иf.l0вості І соцІальних питаllЬ, листів і иасовоУ роботи 4-04-81; .і!'-ділу радіоінформацlі 5-13-91. а8ТОР.

_атеріa.nІв

niсм yтpt1мat1t1J1 np"буткоаого податку

АДРЕСА

публІка' .!А.

П8JIЬио·мitстИJlЬНВХ

8кеані сум" отриманІ наш"м" мlентам"

5-15-60, 5-31-5В

аl)l.поаі.в.альніСТЬ

ОРЕНДУ:

складські примlщеНВJI;

годин.

сторінках

В

-

обрІзки

ВИРОбів за по 20 пози­

вІЛЬНі примlщеНВJI ДJIJI офісів І виробництв;

смертю

348080 695184 8984 712 13972728 34936720

вироби,

ПІДПРИЄМСТВ8 РЕАЛІЗУЄ БЕК3ИН .ереа АЗС в с. КраCИJl1вка. Форма ОDJIати буАЬ-ака..

СЕЛЕНГ-ПРЕМІЯ чере,

500000 92288 1000000 185248 10000000 1861384 20000000 3723552 50000000 9310168

ика ие ВІІВористо-

зanlзобетоННl

2. ЗДАЄ

-

Ти.

80 .....

ваитаЖопІдАоМИ1~

фарбу суху (охру), фасадиу; КО (зuеиу); щебlиь фраJЩ11 5-10 11М;

-

В ЗАВТРАШНЬОМУ ДНІ!

30'-

пасажирсьвІ

арматури, відходи зa.nlзобетоRIIИX зниженими цінами, ІншІ НeJl1квіАИ ціях.

будь­

роки).

IКpOJ

пр"о!

І опорами,

поверхів);

(8-10

вується у виробництвІ;

укладається на 3 роки. Внесок можна протягом 24 годин (при розторгненні

виплачується

кои,цeRс'ту,

окремо;

ліфти

-

отриму­

внесок

пару,

-вікоинl блоки ОР 15х15, ОР 15х21 І Ш.;

ТеРМіН діІ AorOBOpy необмежений. На кожні повні '().ООО крб. щоденно нараховується 70 крб.

AorOBi

:рубопроводв

води в теплоlзоляціl 3 компеисаторамИ

собою мати Jlаспорт.

центрі

Редактор А. ВОЛОШИНЕНКО. Газета виходить з 17 квітня 1937 року. Дні виходу: середа, субота.

тІльки

жителІ

Товариство з обмежеиOJO вlAП_lд.uьвleno сБровареькиl ДВК .МЕРкурш. І. ПРО Д А Є: за АОГОВlрною ціною під. АеllС)ита. .arkT-

-

будfвни­ в

«НОВЕ ЖИТТЯ~ гаЗоЄТа Броварськнх міської та районної Рад иародних депутатів. Засновники колектив редакції газети, Броварські Міська і раЙон ..а Радн народних депутаті·В.

За

Та

14.00.

магазнні

цевтичних компаній світу. Тел. 5-05-54.

14-поверхового

броварчани

ВКЛЛД

«ЕлектрОНіка» по вул. Киlвській,288 продає за низькими цінами медикаментн провідних фарма­

цтва

Запрошуємо віАВіАати иаш lІагаави.

СВІТ СТАЄ КРАЩИМ, ЯКЩО ВИ ВПЕВНЕНІ

ЗДІйСНЮЄМО ВАНТАЖОПЕРЕВЕЗЕННЯ ав­ томобlлямн КамАЗ по УкраіНі і краінах СНД.

щнків

ШановнІ

4-24-84.

лефон

Договір гроAtадянсь"ого селенгу

З-КІМНАТНУ

однокімнатну,

АПТЕЧНИй

А.цреса: 11. Бровари, ву... Ки1веька, DI.цае1lDDll переХІд бlnя кінотеатру ІІІ. Т. Г. Шевченка. Те­

який час.

будь-якому районі міста. 3веР'l'атися по телефону 4-23-87 з 8 до 16 ГОД., крім вихідних. До теле­ фону кликати Драну Катерину Петрівну.

Тt>л.

uектyJOЧІІХ дп авробнвцтва ваутт•.

5-32-13, 266-80-24, 562-20-38.

Договір поточного селенгу

ШУКАЄ

ВІДКРИВСЯ МАГАЗИН ПО ПРОДАЖУ ВЗУТ­ ТЯ оптом 1 ВРОЗДРІб, а також по ВРОА8Ж1 ком­

НАФТОПРОДУКТИ

На вашІ багаточисленні прохання у м. Броварах відкрито areнТCTBO сУБС. по вул. КиІвській, 290.

ПОСВІДЧЕННЯ

діяльності,

Вокаальна,

районуl

ВТР А ЧЕНЕ

пельн [)Ї

вуя.

Українським 6удинок селенгу

І об­

крім вихід­ а інших міст ці­

Бровари,

• •

ВЕЛИКОІ

дрІбни. оптом,

цІнами.

~BAГA!

ін.

Адреса магазниу: 10. Тел. 546-88.

ЛнстуваННI! РукописІв

s ме

читвчвии

-

повептаемо.

Броварська

Ару"арии

Адреса

СВідоцтво про страцію КІ Н.

J(H1"cb~a

.,(і 1~[". ь,

...

державну

ДРУК

61285.

внсокиЙ.

Обсяг

кований аркуш. ПI)иміt,Jників. :~CJмовленни

6роварн,

у

справах

РеЕ­

17.

Індекс

Київського оБJ\асного уцра8J1lния ПОJ\lграфіТ ; КНИЖКО""У торгівлІ.

)l.РУКI.рнl:

ВОЛОШИИ.НКО.

Тираж H~

І

.в.ру­

6.7J9

1650.

вн.в.авнмцтв,

IY.ll. IUtJllcb.', ІН.

#34 1995  
#34 1995  
Advertisement