Page 1

ПроnетарІ всіх країн, єднайтеся.._•___

n'ЯТНИЦЯ,

БЕРЕЗНЯ

J

РОКУ

1991

Ців:а

34 (8141)

5

коп.

Opra:1 Ііроварс-.ноrо 8ІСІ.НІІ08ІJ Номпарт1І Унраінм, мІс-.ної 1 раІонноі Рад народнмх деПJТ&ТІВ НмІвс-.ноf oбnacn

Даруаок

ся.

Франції

з

дарунок,

сказала

-

г.обажала

багато Со­

ник

міськвиконко­

голови

ренко.

Він

Та

. жен на

ра:,

Софі

фраІІЦу·

Сnекулянт

їхала до БроваРів з со­ лідним 76-нілограмо­ вим! вантажем : вона при­ везла

передані

членами

товариства «Франція­ СРСР • з міста-побрати­ ма Фонтене-су-Буа сім тисяч

ців

одноразових

та

за

голок.

власні

шпри­

придбаних

кошти.

Софі разом з nредстав­

нинами обласного відді­ лення Українського фон­ ду ми

миру .та працівника­ міськвиконкому відві­

дала районну карню

нок

і

дитячу лі­

передала

французьких

Дружні

дару­

друзів.

стосунки

міЖ

·нашими містами зав'яза­ лися ще у 1985 році, у 1986 було пІдписано угоду про дружбу. З кожним

ки

роком

цІ

зміцнювалися,

стосун­

розви­

валися. Починалося з об­ міну офіційними делега-

ц і юнt.

тавок

в.'Іаштування

дитячих

А

далі

вис­

малюнків.

встановилися

міцні стосунки народної дипломатії: родини бро­ варчан. а також школярі гостювали у французів і навнаки. Саме за допо­ могою таких ось безпосе­ реднІх контактів . вважає СоФі Спекулянт. ми змог­ ли більше дізнатися один про одного, а вІдтак про

проблеми .

що

найбільше

хвилюють.

Поки тривала коротка бесіда у кабінеті .головно­ го лікаря районної дитя­

чої лікарні ка .

у

мами

П . В. Шкурен·

коридорі з

зібралися

малюками.

мед­

працівники. Вони хотіли побачити СОФі. щоб адре­ сувати

їй

вдячність,

свою

а в її

французьким

щиру

особі ­

друзям

Фонтене-су-Буа. Мені дуже но передати вІд

асоціації

цей

з

приєм­ нашої

скромний

прийнsр-и

лого

дітей

їй

троянд.

найзворушливіше

звучали

ltl·,oгo

nодарував

червоних

найкраще

слова

мами

з

як­

мину­

Брова­

спогади

поліnшення ситуаЦії в країн!. у що вона щиро вІрить. Завтра СоФі від 'їздить до Парижа.

го­

ловний лікар П. В . Шку­

букет

дуже

щоб

про цю чарівну. енергій­ ну, милу жінку. На про­ щання СоФі Сnекулянт побажала усім миру

заступ-

му Л . В. Зіновсьна.

зробила.

найприємніші

вдячність

СоФі

мерією

Рів . В усіх, хто спілкував­ ся з Соф!, залишилися

малю­

висловили

країни

Асоціація

з

лІта

цієї

нашої

зрозумілий.

кам та їхнім мамам здо­ ров'я 1 якомога рідше потрапляти до лікарні.

Сердечну

інтерес

до

сnільно

ФІ. Вона

Отже,

родини

Н.

з

ГАМАЛІВ.

Чорнобиля сім'я якої

Т. Удовенко, після аварії

На фото: пІд час зуст­

на ЧАЕС Бровари.

переїхала у Тут одержали

річі у дитячій лікарн1; з квітами Софі Спе­

.

квартиру , роботу , обжи­ лися , та ось син хворіє.

І

така

допомога

цузьких

трібна . Вона

друзів

.

тремтІли

дуже

а

Фото

І.

ДОЦИНА.

фран­

особливо говорила

~спасибі•.

кулянт.

по­

дітям . Софі

на

очах

сльози.

ЗрозумілQ. чам хотІлОСя

що читаб більше дІзнатися про людину . яка прибулІ!. до Броварів з

такою

гума нною

метою .

Просимо Софі розnовіс­ ти про себе. Вона член

асоціації СРСР • .

«Франція яку

очолює

Фонтене-су-Буа

вІк Джо і

він

вивчає сах .

-

дочка

російською

у

чоло­

Спекулянт.

нулому

Джо

її

У ми­ одесит .

володІють

мовою.

росІйську

намагалася

Соф!

на

кур­

спілку­

ватися нею. І це вдавало-

Організація союзу <<Чорнобиль>> узаконена

•ііііііііііііііііііііііііііііі іііі~і і~ііі іі~ ііііііі і ііііі~ііііііііііі іі ііі;ііііііі і іііііііі іііі~і ііііііііііі ~

Після устано·вчої конференції оо створенню Бро­ варської місьнрайонноІ організації союзу «Чорно­ биль•. яка відбулася 12 лютого і про яку «Нове життя• вже роапов!дало, вююНІко.м міської Ради народних депутатів ш своєму засіданні nрийняв рішення

зареєструвати

цю

організаЦію,

дозволив­

ши їй відкрити свІй розрахунновий ·рахунок в од­ ному з банкі·В мІста, виготовити власні щтамn і печатку .

Все

це дало

нізаційнІ питання.

20

змогу

ви.рішувати

іншІ

орга­

лютого у Ниєві ·В уnравліНІНі сокхзу « Чо.рнобиль » офіЦійно підтверджено реєстрацію бро­ варської міськрайонної організац!У ! водночас ліК­ вІдовано існування г.рупи· т. Антісова у складі 8 чоловік ,

яка

в

кінЦІ

грудня

минулого

року

оголо­

сила себе в Броварах міськрайонною орга-нізацією союзу «Чорнобиль~> з порушенням його статуту в питанні членст.ва ! органІзаційної nобудови цього товариства.

25

пютоrо в Броварському віддІленнІ республІ-

канського акціонерно-комерційного «Україна• відкрито розрахунковий

районвоІ орrанlзацІІ номер

-

700581.

союзу

агропромбанку рахунок міськ­

«Чорнобиль•.

Переказувати внески,

Поrо

пожерт­

вувавня можна у будь-якій ощадкасі, відділеинl зв'язку. Розмір особистого внеску складає, як прийнято на установчій конференції, 5 крб . вступна сума і 10 крб. річний внесон. Н.Витанцію про сплату ВНЕІОНів і зая:ву з проханням прийняти в союз «Чорнобиль• необХідно передати в міськра­ йонну оргаНізацію союзу • Чорнобиль•. Юридична

адреса організації сьогодні nоки що така: м . Бро­ ·Вари , вул . Ниїоська, 154 (ре.дакЦія « Нового жит· тя » ) . Телефон 4-21-34. Можна

звертатися

по

вс1х

питаНІНях

стосовно

союзу « Чорнобиль• і за такою адресою: м. Бро­ вари, м.\ськвикоююм. Євдоч енно Оленезндр Лео· нІдович (телефон 5-25-03). В даний час вирішується тштання про постійне мІсце дислокаці~ міськрайонної організаціІ. адреса буде повідомлена. . Міськрайонна організація не nаполягає на

сnла­

Т! внесків пенсІонерами,

Нага­

інвалідами, дітьми.

його

дуємо: членами союзу можуть бути особи старше 16-річного ві-ку учасники ліквідаЦії наслідків аварії (ЛН А) на ЧАЕС , евакуйовані, а також осо­ би, які активно сприяють ·виконанню робіт на ЛНА або постійно надають практичну допомогу медичного.

nравового

чи

іншого

хара.ктеру,

грома

дянам, потерпілим від іонізуючого випромІнювання.

25 лютого у малому залі міськвиконкому відбулось перше засідання nравліНН!І міськрайонної оргаНізації союзу «Чорнобиль• . Предметом

уваги

членів

правлІння

стали

nитан ­

ня обліку усіх учасників ЛНА , евакуйованих , їхніх с ім ей. Ця р обота м ає бути здійсн ена як у міст!, так І .jl районі і за місцем nроживання людей, і на виробництві. Низначеві відповідальні товариші і з числа чле­ нів правління для організації цієї роботи. · Той, хто живе у приватному секторі, може подУ'мати : до якого , мовляв , берега нам nристати. Нажемо: здати списки свqїх сімей безnосередньо­ за вказан ими вище адресами. А районний сеК'!'ор

повинен

тримати

контакт

з

керуючою

справами

райвиконкому, членом правління Налінічешю В . М . В списках треба повідомити такі основні да~l ; прізвище, ім 'я, по батькові ; рін народження ; місце

роботи; домашня адреса ; участь у ЛНА (NQ по ­ свідчення , якщо є) чи евакуйов а:ний ; де прожив ав на момент аварії (конкретна домашня адреса) . Вся ця робота має бути завершен а в н а йкор от­ ши й

термін

-

nротягом

двох

ти жн ів.

На засіданні правління йшлося npo оздоровлен­ ня дітей, гуманітарну роботу. Створені комісії з цих питань . В nершому випадку головою КОМІСІІ обрано члена nравління. заслуженого санітарного лікаря УРСР Миколаєнка Анатолі я Петровича .

До її складу увійшли товариші Педогонова Г. В .. Мирончук Н . Є. , Перекоnайко М. В., Розуменко А. Я .. Налініченко В . М. В друг ому випадку rо­ ловою

комісії

обрано

члена

nравління.

заступника

директора облплемоб'єднання Нурту Василя Ми­ хайловича. Членам и її стали т.т. Мосейчук І. Г .. Степанов В. Г. . Семенік Н . А.. Даниленко І . І ., Безик В.

І. ·

Розглянуті деякі nитання торговельного обслуго­ вування учасників ЛНА, евакуйованих, іх сімей. Вирішено більш грунтовно вивчити цю nроблему і вин ести її на наступне засідання nравління . яке має відбутися 12 березн я . з запрошенням керів­ ництва міського райспоживспілки.

управління

торгівлі

і

nравління

А. РУБАНОВ , голова

правління

органtзац!ї

союзу

м іськрайонної «Чорнобиль» .


2

стор.

І березня

8

ЛюбІІ

g.в l 4

р

sнаА ·

l

l iJ

сН О В Е

р.

1991

tt J1

н а j

а й

НА

_

ЖИТТЯ»

8 J"& 34 (8141)

СВІТІ

КО3АЦЬКОІ

CJIIBI

ФОТОРЕПОРТАЖ З БАЗАРНОУ ПЛОЩІ с. ГОГОЛЕВА. ДЕ СПРАВЛЯЛИСЯ ПОЧЕСТІ 500 - РІЧЧЮ ВИНИІШЕННЯ УНРАІНСЬНОГО 1\ОЗАЦТВА. І чого тут тІльни не кількома смаженими <<дебуло! І доброзичливі жарлікатесами•. хто до

'

ти, і задушевні пІснІ. І запальнІ та-нки . і повчальні гуморески, і веселr розваги-забави . І безпрограшиа лотерея. і... Всього, мабуть , не перелічити, та про все й не переnовісти. Адже вперше у нашому район\ (вперше у нашій ІсторІї) вlдбулося таке чудове свято! Св·ято, яке спонукало

корчми, а-би промечити в ГQрлі. хто до Іюндитерсьної хижини. аби поласувати солодощами, пиріжками. шкварками чи млинцями, а дехто з самоrо початку пішов «на штурм» автокраМRиць, аби розжитись на якусь дефіцитну нинІ прамислову Qіч ... Як бачите , було біля

кожного

за-

чого

чи-

ти

присутнього

МИ'Слитись:

хто

ми.

їх батьків ми діти . чи знаr.мо ми свій родовід? .. ... Були тут, на майданІ . І творцІ доброго _ настрою з .комбінату громадського

харчування,

цю,

В1•дому,

няної

поки

що

сторІнну

Історії.

з

вітчИІЗ­

навіть

жителі

але

Брова­

рів.

Одне

слово,

нурту1Jав

НеДІЛІ ті не

статтю

у

nрочитала

с Новому

жит­

'111.• П. Бухала с Власність на землю? Ні в яному · разІ•. ВІ:дверто скажу~ стаття мене обурила. Б1льше

того,

глядами.

на

з

цими

мою

nо­

думну,

слід ооротися усією гро­ мадою . Зараз не можна стояти осторонь жодній ~людині, бо вирішується доля

не

тІльни

тих,

хто

нині ЖИІВе , а й дітей, ону­ тв

1

правнумів

наших .

Не хочу особисто об­ разити П. Бухал.а. але хочу відповісти на його занлин

тиnового

nред­

ставника t<О!'dандио-адмІнІ­ стративної системи. Пи­ тання

про

землю

-

це

одразу

хто

до

нІ.

основне

життя. того

nитання

У

влада

кого

І сила

-

·нину ли ся

по всіх усюдах: .

виїзної

аби

у

хто

«Приватна власність на землю не може б:r-ти ні

жавного

-

ний ножен клаптик при­ садибноУ ДІЛЯНИН будь­ ЯКОГО двору (янщо гос­ nодар не ледар) І як nо­ заростали

бур'янами

мол­

госnні (чи радгоспні) ово­ чеві дtляннн . баштани.

ян чорніє на норенl хліб.

нез·вично

синну ,

вояки

Го­

Щоб

удовольнити

ось

тані, можливо. для дено­ го дещо дивнІ запитан­ ня з бону не лише юно­ го понол\ння, 1юзани самІ ж 1 розповіли присутнім про .. своє героїчне мину­

ле.

Ось nослухайте й ви,

читаv. та закарбуйте це в своїй пам'яті . « .. .У 1649 році Го го-

обурила

і не

nриводом•.

за

nривело нас до зубожіИ­ ня. до жебрацтва. І не соромно нам приймати недоїдки чужих країн!

розуміє .

пише П. Бухал. А чи доводилося йому хоч но­ ли-небудь спостерігати, ян любовно :впоря.дкова-

це

вчасно не зібраний? Мабуть. не доводилося . А Я·КЩО й доводилося. то

не 'зачепило

яним

шашлич­

почастуватнея

до цього nрагне, звичай­ но . І П. Бухал це добре

nLд

св

мене

наІUого

земля,

для

ЖІіТТЯМ . Ну а ГОС· гаяли марно часу,

розвідну•

Стаття

Резонанс

Тільни-но

а

майдан

звичним

що

так

не­

ватага списа­

голІвсьної сотні, яка но­ лясь боронила наш н.рай .. . » пролунало у відповІдь. ·

Як повІдали мІсцевІ все:тайки, цього дня в Гоголів завІтали «за здо­ биччю» мешнанці не л~· й

І

«Це.

Історії та культури.

СІЛ,

.нозаченьки»,

спонІйна І весела вояfdв . озброєних ми та шаблями.

зодягнені?• допиту­ вався якийсь пуцьвірінон у своєї неньни.

·

ДОВНОЛИШНіХ

встали

ДЯДЬІНИ

зго­

дом усім гУJртом ще ста­ ранніше взятися за від­ родження нац1ональної

Ше

пошелє-

А тим часом на пло­ щу за'ВІтала , бадьоро ви­ співуючи пІсню «Засвіт

«МатуІСю,

мало­

Що6

потряс-

та

стіти купонами . І чимало з них ие втратили свій шанс : І придбали бодай який-небудь дріб'язок у незворушних нрамарІв. та все ж .. .

райс•поживспІлки та з кі.тtькох крамниць зі сво­ їм к.рамом. Ну І . звичай­ но ж , базарну площу за- . ПОЛОНИЛО море ЛЮд,еЙ. Адже багатьом Із них дуже хотілося краще зба­ гнути

вІдвІдувачам

гаманцями

розуму, волав

<< ... вимога ду

-

його

серця

Інанше

він

би

До

зараз ,

що

це

А П. Бухал і далі занли­ нає нас котитися по цій

нашого

дер­

суспільного

ла­

соціалізму• .

Ні для ного

нас усіх І цвІстиме тІль­ ки ТОДі, НОЛИ їІ будуть

люблячІ

руни .

А хто буде з душею, лю­ бовно обробляти сусідів клин чи державну д\­

ЛЯН'Иу? НерозумІНІНЯ

цього

ІЙ

ми

донотились?

стежинІ.

Нехай

не секрет.

а якщо секрет , то хай всі його зараз взнають. що земля буде годувати

обробляти

же

чого

читає

кожен ,

ЦІ

хто

рядки,

про­

замис­

литься

1 зрозуміє, що ні­ ян\ заклини не вирощу­ ють нІ яблун, ні каву­ нів, ні хліба, нІ суниць. Тому

nроnоную

дати.

а

товне

землю

тому ,

хто

віддати

:1

у

т!r'<

про­

безнош­ власність

хоче.

люю , хто працювати. вих ід

не

хоче Це ячи .

Підкрес-

на НІй єдиний R

якій

дів

<.:тав

ц~нтро:-.1

сотенним

яке входило до Переяс­ лавсьного полну, а з 1667 року до 1\иївсьного полну. В той час Гоголів­ ІСьма

сотня

143

нозаків .

регла

налічувала

Історія

прізвище

збе­

його прізвище бу ло прос­ то Василь Гоголь, з. гого­ лLвським нарекли козаки

свого вибо.рного ватажка. щоб не забував. звідки він і чиї і.нтереси нен боронити.

В

Іроки

в

пови­

Визвольної

Гоголеві

форму­

вали свої загони повстан­ цLв для боротьби з шлях­ тою

козацьfd. nолновними

Лобода

І

Булавка ... ».

... 1\озани , як вІдомо з історії, народ веселий , кмітливий і дотепний. В цьому лися

вочевидь

перекона­

присутні

ВЗЯ•ВШИ

на

.

на

yчa'Cru

мене.

старшину ,

дю.

Наче

До

чи

нуnити

бачу

в

...

:~<~ить .

про­

плечІ

та

ву-

<<розтали» в юрбі . Поміж

дівчат та :~<~олодиць . І не надовго. Адже воднораз

майдан заполонила поль­ ка. І за:~<~айоріли в швид ­ ких

танках

ровари

І

чого

на

червон і

та

сірі

т і льки не

цьому

святІ

ша­

жупани

.. .

бу ло

прекрасному

нозацькоіс слави!

..

І. ДОЦИН. На

знімках:

миттєвостей

кілька

свята.

святі,

у

. рад;~

речІ .

захоче

одна

са · й людській

Фот.о

гу.м.ору

• Хитрніі

янщо nродати

-

землю,

цьому

автора.

інозе.много

3

<< .. .знать бур­ - наЦІоналістична >> .

і

суд­

кухаря

розправили

ян пише П. Бухал , а простІ люди цього вима­ хтось

всім

майнуло т е ат.ралізоване дійство на шефальному помості . Зати:v~ нозаки

Янраз не

гають.

Нн

вони

сотника,

писаря,

опинилися.

жуазно

<.:отні.

,

то

своїм єством відчули . як приснtnливо, серйозно і не без нотни гумору згадані вояки обира л и собі

першого

сотника цього · формуван­ ня. Ним був Василь Го­ голІвський. Можливо, що

війни

Гu г оліtкьІіої

сотні

містечком,

не

ніякого

нриміналу. Хай земля на­ лежить тому . у

лежить

нехай

не

буде nусткою у бездуш­ них байдужих рунах. І якщо референдум <<наламає дасть вона

-

1

дров»

землю

тому,

повинна

від­ ному

_ належати,

може й ми ще

пожи­

·вемо так, ян на Заході: з

богом

у

у серці шматком

душІ ,

з

І з хліба

Н.

Педро •••

ного до неї

душа ,

совістю

солодким на столі .

РОДИНА.

6Р<)Р;:tрч :н{Іі 1

Хуан говорить Ти знаєш ,

Педро: вирІшили

ми

-

купити

машину

І

мимо

на

всьому .

вчора

ми

з

повечерятн

тепер

дружиною

лише

еконо­

Наприклад, 5а

90

змогли

сентаво.

Подумаєш! аІд'ІІОВІдае Педро . Ми з дружиною ви· трачаємо

на

вечерю

по

10

сен­

таво .

-

Не

може бути!

Як це вам

вдаеться?

Дуже просто . СІJІ.аємо в автобус І ідемо вечеряти до тещІ,

"!ІІЦК!f.

а

иаза,J.

повертаемось


сН О аЕ

Ж НТТ .Я»

березня

8 t

з Q'J:Q,• •

р.

199.

ківцt nрацювали МінІстерства

ПОТРІ&НО

ЦЕ

(;РСР. ннти

Ім

в архів1 оборони

вдалося

прізвища

у':'ОЧ·

Двох

сол­

датІв. останки яких знайшли у травні Бунрині . Поясню. що

МЕРТВИМ ...

ми на од­

не прізвище Іван Нлига ми прочитали на ложці , яку знайшли під час Бунрині .

Поп,ле?.Іит. опу6 л икован;І ХJ І' "і::.е~о ­

розколон Друге

на нам

-

тут же nідназала якась жінка . nоказавши могилу невідомого солдата . Пер-

мостях", централь;.rо:t , ресr:;С).,;: ­ кзнско~ и местно~ печ ати

ший

виявився

Луганської

гий

ураженцем

області.

дру­

Юровської.

-

значився

безвІсти

Він

пропав­

fllll '

ІН І Н І ІІІ І І '

І (І tІН ІІ І

S'JIIUI

! І НН

t l l/1111 11

ІІІН ІІ І L І{ tІІН

Jti i/JIIIІ

-

tfl: t І : - -·

Євгене

Костянтнко­

мені

дУмається,

ІІІІЧУ.

цього чекає

року

сумний

на

.нас

ювІлей

--

лись

раки

та

в

uаших

ПРЕЗИДЕНТА СОЮЗА СОВЕТСКИХ СОЦИАШІСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК

сер­

l

тІльки

О доnолнительн~х мерах

зараз

ще ка землі багатостраж­ дальній не до кінця рубцювалися шрами. не

тому,

завжди

що

за­ Чи

сьогоднІ

пам'ятаємо

І

ЩО І СЬОГОДНІ Ще В землІ

цій чимало незахованих останків ri рятівни­ кІв? Це про мертвих. І

рез

Що

зараз,

СьогоднІ

мІй

-

ки

на»

досить вІдоме

не

ли­

ше в республІці, а навІть

і в краінІ.

Наша газета

неодноразово ла

про

розповіда­

вашу

пошукову

роботу. Розпочався по­ внА рІк. А чим вам за­ пам'ятався мккулнй?

ВІн

-

був

пружений

Але ,

і

якщо

перш

вІн

насичений.

думаю,

ся ,

за

дуже на­ не

скажу ,

все,

цІкавою

помилю­ що,

згадується

поїздкою

во­

сени у Львів . Т~м ми побували на запрошення пошуківц!в кел»

клубу

<< Фа­

середньої

школи

М 91. Справа в тІм. що вони

за

проханнями роди­

чІв nрикордонників . які загинулИ або nропали

безвісти у 1941 року,

першІ днІ дослІджують

мІсця розмІЩення на час

va

nрикордонних

перших

боїв.

Ім

була

ми

задоволенням

своїх

Слід

снити

допомога .

на

цю

і

від­

nрохання

далеких

сказати.

ПО·

що

nоїздку

-

колег.

здій-

а

за­

гін складався з 20 чоло­ вІн нам допоміг ди­ рентор Ниївської nтахо­ фабрини. деnутат Верхов­ ної Ради УРСР Іван

Маркович Н а n ш т и к. Саме він надав нам ма­

теріальну допомогу 5 тисяч карбованців. яку ми частково І :вит ратили .

•ніхто

лише

тому

янщо

листопада

у

~

ХотІв би зазначити, що Ниївському Західному

прикордонному

окрузі

nрацює група « Пошун». Ії мета створення <<Нниги пам'ятІ». У зв'яз­ ну

з

цим

ведуться

пошу­

ки мІсць загибелІ . при­ нордоннинІв. У нас з йо­ го сnівробІтниками скла­ лися добрі стосунни, 1 цього літа працювали

ми nрактично за їх програ-

мою. А саме вели у ГородииЦ розколки Черкаської областІ. 27 травня. у День nринор­ донника. на 161 кІломет­ Рі траси Ниїв- Чернаси, на місцt загибелІ воїні;., було вІднрито своєрІдний пам'ятннн встановле­ но

nринардонний

Будь

-

лении

обсягІв

ветанов­

-'-

робіт,

значення

мІсць

трохи

про по1здку Украіну та

r)ї мета

-

стовп .

ласка,

детальніше у Західну Польщу.

ви­

ноннретних

розноnок,

Із

свідками.

ли

на

зустрічі

Ми

делних

побува­

заставах

у

містечках Любачів, Оле­ шице , Старе Село. НинІ - це територія ПольщІ.

МісцевІ

нам

жителІ

окоnи:

показали

де

лись останни лрикордоннинів.

загиблих Живі

зверtалися

ханнями рознопки.

з

провести

nро­ тут

'

-

гони

випусквини

редньої шноли

.N2 2

учні.

два

а

також

се­

та П:

загони

з Ниєва на чолі з Ігорем Лавриненком. Ми отрима­ ли дозвІл на nерехІд кор­ дону. вирІшили nитання з

транспортом

І

бензкком.

До речІ. пошунІвцt «Ша­

-

ни»

першІ

єдинІ

у

цював

Союзі, за

До

ПОНИ

хто

ЩО

пра­

нордоном.

нас

лиєя

І

також

зверну­

представимни

това­

-

.

'

(

- А хто брав участь у цій поіздці? - Два броварськІ за­

ня

сШана•

знають біль­

( М осковсь­ Всесоюзної

ка

та

Архангельська,

участь

у

розкопках

жертв

цюватимемо в УманІ І на Букринl. Дійсно. про нас тепер більше знають у Брова­ рах. Це й завдяни nублі·

тоталітарних

жимІв.

Вони

ведуть

рономасштаrінІ

ре­

ши­

розкопки

у Дрогобицькому районІ . Через те. що там чимало вибухових речей. nоnро­ сили

Три

нашої

днІ

розвІдну

доnомоги.

ми

nроводили

місяць

розно­

nон,

КрІм на

того,

працювали

територіІ

колишньої

Дрогобицької в 'язницІ ННВС... Нелегна це бу­ ла робота. бо довелося чимало nобачити. Ми ні­ би стали мимовІльними свІднами знищення лю­ дей...

Мабуть, бу.па у вас

-

«культурна• ирограма? - Тан, була. Для нас органІзували екскурсІї по мІсту, ми мали змогу відвідати музеї . собори,

nобували му

на ЛичакІвсько­

кладовищі,

лися

з

зустрІча­

представни}(ами

грено-католицьної

ви.

А

скІльни

цінавих

вІдбулося

зустрічей

цевими

церн­

з

жителями .

гостинно

місякІ

запрошували

нас до своїх осель . роз­ ловІдаJrи про репресії.

До

речІ.

дуже

зустрІчали

тепло.

1.

Ці

що

у

звичайно,

далІ

села

Перемоги М.

1

маненко

І.

Ро­

_розповів .

що

в лІсі були похованІ за­ гиблі солдати. Ми nого­ ворили

ни

з

жителями .

nоказали

ще

во­

три

nо­

ховання. Останни одного з них у груднІ були уро­ чисто nерезахованІ. ся

Тим ,

хто

звертатиметь­

до

нас

з

проханням

(а наша адреса: Брова­ ри, вулиця Ниївсьна. 1, творче виробниче об'єд­

нання

« Шана»)

·~айти

безвісти nроnавших роди­ чів чи знайомих. нагаду­ ЄМ :), що нас цікавлять

деякі дані. Ось вони: звідки був родом загиблий; йоrо військове звання ; звІ дки го

npo

надійшли

останні

ньо­

повІдомлення;

ним був nризваний на службу , Все це полег­ шить

нам

nошуки.

До речІ. в

цьому

навІть збира.J)!і гроші, щоб ще раз сюди nриї­

минулого

хали.

на

деякий досвід у

нас

Перебуваючи

у

року

семІнарі ,

в

наші

уже

є.

груднІ

МоснвІ nошу-

рІшення

ня

Народного

речі ,

nрийн я­

про

бот и

nам'ятІ

по

загиблих

Батьківщини. вІн

на

ба зі

пошукових

формуван ь.

що

об ' єднувала

їх раніше

ВЛНСМ.

Союзу

координаційну складІ

га. була

раду.

чотири

ники з числІ

Було

в

понірний

цій

-

В її

представ­

Унраїни.

ваш

На

орган

тому слу­

конференції

вироблена

сnі льн а

ро­

своїм

Це потрібно нам .

- Знаю, що пошуків· ці об'єднання .шана>> часто виступають у міс­ з

лекцІями.

І не лише.

-

Готує мо

танож виставни . А лекції зацікавили

9 . 2.

.NQNQ також

нарі

на

кущовому

У

які

п ро­

ст енд

нашу

ДнЯ

розпо­

роботу

міст.а.

Ось

що хотів би ще

см а­

користуюч ись

-

Серед

зо к рема

.

нас

м ате­

них

Ч І·Іма ­

к иївськ их.

цій.

вс ім

колеитива м

п ідтрим али

і

наг о·

подя ку вати

ріально. ло

Ни­

що

ШКОЛі ,Ng :)

Спеціал ьний

п ро

та

се мі ­

шкіл

обяасті .

водився відав

учн ів

середні х шкіл 5. В иступали

керівників

ївської

орга ні за­ кооперат и в

<< В ідеО>> .

-

СпасибІ

за

цікаву

бесідУ. УспІхів вам. усп і­ хів .шані » у цІй бла го­ родній

справі. БесІду

записала

Світлана ПОТУРНАК. На фото:

загонІв

нерівний

По·

пошуксвої

вважає мо

боргом .

координаційна

пошукових

клу­

живим .

створен­

Союзу

Народного

До

ця

ла

обрано

пра­

до нас звернувся житель

nошунових

країни.

nри ЦН

Вінни­

нацІям у вашІй газеті. До речІ, саме nІсля них

нас

годували,

Гітлера,

жвавлен ня

виробничим

Всесоюзна

став·

ки

загонів.

її

нонференцІю

конфе­

об ' єднань .

реорганІзований

рада

Та тільки вважаємо сво­ їм боргом. nерш за все, вести пошукову роботу на УнраїнІ та на Бровар­ щинІ', ОкремІ нашІ заго­ ни, можливо, братимуть

та

зати.

ус­

народже н ­

республікан ських

дою,

Всесоюзну

її

установчу

ренцію

nо­

Заснований

Налінінграда та Назанl, Новгорода та ЛенІнграда, Смоленська та Туапсе .

вести

ВІн був учас­

Учасник и інціатив ною

по

шукових загонів. у

ради

рес-

пош уков у

ню. У березні маєм о про­

на свят і

збір

захиснинів

Ми уже одержали запрошення з Мурмансь·

Во­

прикла ·

Україні

є

про

охоронІ

ше.

на

<І Ша ни»

ка область). відбувся роз­

конференцІя

Тепер про бровар­ пошукове об 'єднан­

-

ське

під

по­

п ла нує мо

орган ізацію .

ширений

загонІв

риства «МеморІал:., яке :jаймається реабІлІтацІєю

знаходи­

пам'ятають про них, став­ лять тут свічни. До нас вони

~

'-

ni·

Героїв

що

тановчу

':'

на­

у

ІменІ

nредставнинІв

-

цьо­

зареєст­

А торік.

27.

никами

.

створити

;~а

ми

публіканську

Су­

то

якого

тепер ,

нашІ

уже

з

р осіян .

nедагогі в

координаційн ої

.

дом

р!н

локоламськом

що

три

їх

коли

пошу ­

Ясна річ. тим бі ль ­

ше .

лише

дев'ять .

рону

тому.

<< Шана».

об'єднанІія.

опертаборІ

інтерв'ю

загін,

вам

легше.

з'явився

чиналася

ро­

діяло

прикінЦІ

Наші

роки

два

ПанфІловців .

застав

'>'Рібна

гукнулися

той

самі ,

ровано

се­

•Ша-

було

назад го

співроз­

Об'єднання

десятиліть

пошуковІ·

ковнА

ті

діть

че­

редкьо1 школи .N9 2, за­ ступник директора •Ша­ ИН» Євген Костянтино­ вич ЧОРНОВОЛ.

-

за­

борги, бо

слова­

тому.

викладач

повертати

воїнам

б_уте»

•••

ниче об'єднання •Шана>> Київського обласного вІддІлення ФондУ мило­ сердя І здоров'я УРСР,

мовник

почали

Це дійсно так

родній справІ найактивнІ­ шу участь І творче вироб­

роки

опам'яталися

ке за­

належне.

два

ніби

мп.

Не стоїть осторонь, а точнІше бере в цІй благо­

створене

живі,

Ми,

кілька

війки, ми, живІ, поча­ віддавати ri учасни­

кам

пожвавкпась.

не забутий, ніщо

рокІв nІсля почат­

50

ку ли

хоч

дещо

гиблим

нявших интернациональн~й долг

два

тільки-но

пошу кових

цІлому

граждан, логибmих при защите Родин~ в лредвоен~е год~

ке

ніж

бів

в

тепер

працюватиметься

та і в країні

і

увеRовечению памяти советских

no

· п ошук\ вців . - Значить,

кова робота у республІці

и в период ·великой Отечественно й войнЬІ, а также ·испол-

тур­

буємося про тих, хто за· хищав землю нашу? Це про живих. Чк не тому,

добре,

що остаккtм часом пошу­

УКАЗ

півстолІття з початку Ве· ЛИRОЇ ВІтчизняної вІйки. 50 рокІв тому ... Та тІль­ ки І зараз ще не загої­ цях,

; J .· ~

- •'·

П9станова Міністерства внутрішні х справ СРСР і

групою

шим . Іt f ІІLІ. І SНІ Ц

tilltC . .I

.Ni 34 (814 1)'

розмо~>а

жителями

Старого вом

та

царІ ;

та пІд тях

Села

Владисла·

СтанІславом солдатські

медальйон, час у

із

польського

розкопок ;

Ган-

ложка

знайдені у

гос­

прикордонникІв .


4

єтер.

8

березня

1

1991

р.

сН О В Е

поезією,

пише

вірші.

Він

черпний

і

тонкий,

іНІ<оли

другй'Вt до ювілею. Отже,

ДЯДЬ1ііВ•СЬНИЙ 1 Це за­ чаровує й слухачів і чи­

відразу в

тачів.

прочитав

посвяту

залі

своєму

була

вста­

Ж И Т Т Я» е

BITAHilH з

дуже тепла, щи­ Окремо хочеться с:ка­ ра атмосфера. Багато ці­ зати про епітафіІ, добре кавого розповів Минала .лриперчені немалою до­ Данилович заводчанам і лею іронії та сар:казму. про суспільно - політичні Після Роберта Бернса події у :країні. й про віД­ навряд чи номусь вони родження духовності. 3 адавалися. Ось, скажімо, особливим інтересом тані : сприйняли присутні роз­ БОРИСУ .ОЛІПНИКУ повіДЬ . про перебування Заснув! М. Сома в Рязані, на Не б'є і не скубе ... батьИІівщині Сергія Єсе­ ЧІUІущ іНевігласlв,

де він

проводив

слідниць:ку віД:криття

роботу,

до­

роззвв

невідомих

сто­

рінон біографії великого російсь:кого поета. Адже й досІ ми багато чого не знаємо

про

трагічну поета,

нього,

долю

не

причесати,

Натвгти на чуба картуза,

Був

підлеглих

і цогладить лізли, Бо, мовлвв, доступний і простий. Та кришились гребінці залізні Uб шовковий вихор золотий•.

А

в

нової

вLршІв

«Моєї

сльоза•

нашого

відо!\\ого

книги

радості :з-емляна,

українського

поета Миколи Сома від­ булася на ріДІНій. ;бро­ варській землі. І це не випадновLсть, рідна

земля,

тннства не

у

краях,

ги ведуть Требухі·в,

твr , j'ІчJ

поета.

мандрував

чужих

ca:v~e

спогади .,;tи­

живлять

особистість і

адже

його ·де

таке

нелегке,

лене

війною

Де

б

далеких

всі ІДОро­

у ріДний пройшло перекрес-

дитинство.

Нияни і :ки.ян:ки! Громадяни і громадянин! Братія 110 nлоті і крові! Вудьмо здорові! Українці! Рідна t.'Іо.я 11ація! Нам до фень:ки радіація! Нілної паніннІ Все гаразд! Слухайте мій наназІ Голови мийте щодня. ЩОГОДИНЦ.

це вершина ЛЮДІШИ,

А тіль:ки з дороги ~ Негайно помийте ноги Без медичної· допомоги! Отже, купуйте сміло Наше дешеве мило,

тіло

вимива

...

Раз-два! А .як із Чорнобил.я дмуть

·

вітри

змаганнях.

3

горави-ч

~

Не можна »!нуди Іти із квартири.

Оце буде три! І тихо. сидіти чотири! Що далі під номером n'ять?

ронамн

....-.аа: 878рІІР:,

винли:кала

-

-ного

полеміста,

гулять!·

то

ян

ЇСТЬ викликає злість. вам шість!

наказ

номер сі·м:

Усім! Усім! Затуляйте

подушками вуха.

Щоб не чули. що меле якась

Показали Галасують

брехуха.

медичні усякі

Отж~.

наказую:

Перед

nроказою

Рота закрить на

проби:

мікроби!

замок!

Все! Я замови!

Хай

йому

горла,

ЛІQДСЬКОГО

«У

будинку

ни

міЦно

поетові,

на

коли

ЖИТТЯ,

-тисли

-

-

руну

поспішаючи

монтажники- газоелектрозварювальники

Адмінkтрація .

ТJ::РМІНОВО ПРОДАЮ ДАЧУ!

грець!

Иінець! ..

Cf18JI,8, RJITBB~~~ 0)'ft8T8.

S,na,..к.a . JlfYJ*Iilllк

Знаходиться дача у с. Богданівці Бровар· ського району по вул. Леніна, 297. € природ· ний газ, парове опалення, ванна, санвузол,

благодать,

Тут живи хоч років триста f1ривезли Привезли

і гадать.

соток землі, погреб, сарай. Поруч ав­ тотраса, автобус на Київ через кожні пів­ години. До столиці 30-40 хвилин їзди.

20

не вмирай!

тебе із пе:кла прямо в рай, чи привели на ·вічний вік.

Ти ж таиий державний, Золотий 1 славний Чоловік. А в будиниу nерестариів теж весна, А в будин:ку nерестарків 11овина, Новина дивина! За:кохався дід столітній борода руда, А що в нього наречена молода-молода. Ще їй ро:ків небагато рочків сімдесят. Я сьогодні виступаю, я:ко сват. Бо у них ніде нікого... Само'ІВ.! Правда, придане багате їх літа. Ой . зібралось на весілля. сто дідІв. сто дідів! Ледве всіх я n_o століттях розсадив. Ой, зібралось на весілля сто бабусь. ян одна. Почали менІ гукати:. «Пий до. дна!- Пий до дна!•. Першу чар:ку піднімаю за любов, за любов. Другу чариу nіднlмаю за любd!J. за любов, За святий 1 за солод:кий, світлий гріх, Що єднає молодень:ких 1 старих. Третю чар:ку пlднімаю за життя. за життя. Що сміється 1 ридає, ян дитя. ян дитя. Пlднімаю

слово-чар:ку,

як

потрібні:

для будівництва водозабірних споруд. Звертатися за адресою: 255020, м. Брова­ ри, вул. Горькоrо, 1 (мікрорайон «Геолого­ розвідка:.). Відділ кадрів. Зупинка автобусів «Біла Діброва:. (пекарня).

Н. ГРИЩУК. На фото: Микола СОМ. Фото А. Козака.

......

роботу

- машиністи бурових установок з досві­ дом буріння на добування води; - помічники машиністів;

.розходитися.

Про життя не тpetJa думать

постійну

водн автомобілів (робота за вахтовим методом на території УРСР і БРСР). Опла­ та праці за кінцевим результатом; - електрогазозварювальники (робота на території підприємства у Броварах);

Д.иитру Он"овичу У будин:ку nерестариів

Звертатися за вище вказаною або: м. Бровари, вул. Чапаєва, 3. 4-06-03'. Боц І. М.

Колектив Руд;н:я,нсЬІКої серед;ньої школи щиро співчу­ п(1Зцівницям ШКОЛІИ МААСТРЕНКО Галині Лук'янівні ПАРІПОВІй Вірі С'І'еПІОІ<івні з приводу смерті їх бать-

ває

і

ка

і

дідуся

Лук'аиа

Педколектив школи

з

і

приводу

щире

МИКОJJі

тяжкої

Андрійовича.

теХJцра•Цівники

вислов.пюють

МАТЮШКАМ

РудН'яІІІСьк.ої

сn·вчуття

Маrrві'/!овНІЧу

втраrги

-

емер";

тамада,

Y•Jaaat8Н у с~и•

школи

Василівні

військової

Ре,11.актор

п.І.авик~,...

ЬІ-• ма••· ~ .

матерІ.

ШКОJІІИ

-

.,.,_.,.n:

їх

вчІrГелів, теJ<nрацівн,нооів та учні Погребіаської висловлюють ЩНJРІЄ співчуття керівннху під,гоrовки школи РОЖКОВУ Олек­ с:а~~~~д• ру Олекоан:д,ровичу з nрН.ВОІ\У тяжкої втрати nередчасної смерті дружики Галини Олександрівни.

поч.атJООвої

255020, Киівська область, м. Бреварм, вул. КківсJ.ка, 154. 4-88-78; sастуввиха ре,І,аатора, вІ.І.Аіау вa-rrrlilвoro житта - 4-84·61; аіАnевІ.І.ааьноrо секретара - 4-21-~4; віці.ІІв: сІаьського rоспо,І,арстаа - 4-23-241; промнеJІовост: 1 сеІІ.kJІІtвнх пк<rав• - 4-82-92; австіа І масевеt роfота - 4-14-81; аІціау рціеіІІфСІр­ мацІt - 1·13-81. .Ц,ееа ~

Наталії

Колектив

середньої

А.

ВОЛОШИНЕНКО.

дДІРЕСА РЕДАКЦІІ:

elflranero

середньої

працівникам

і

Кер і-вкицтво і весь колектІІ'В В.рова,рс·ького ДОКу ви· словлюю1ь щкре спі.вчуття еко.НІОм:сту - плаНІDво·екокоміч­ ІЮГО відд;...у МЕДВЕДЕНКО Катернні Григор · вні з при­ воду тяжкої в11рати. nередчасної смерті її чоловіка Григорія Івановича.

Пив сльозу гіриу й солону за дідів, Мов на власних nохоронах я сидів, Не гу:кав я «гірио! гір:ко!»-. не гу:кав, Бо сльоза те:кла із чарки у рукав ...

~Іве•кеrе

адресою Телефон

ІІІІИІІІІПІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІПІІІІІІІІІІІІІІІf

А яка ирасива сива молода! А яні шановнІ дружин 1 дружин! Тlль:ки п'ють вони безбожно порошки. А хіба ж я пив горілиу на меду За стареньиу 1 сивеньку молоду? Не напився.... не упився.... не уп'юсь! Пив сльозу гlриу й солону за бабусь,

теаефови: ре,.;аа7ора

ДОЧКА, ОНУКИ.

.Ni1 60

ЕКСПЕДИЦІІ

під-

перестарнін>>.

не

діждатися!

ПОШУКОВО-ЗАОМОЧНІА

поспать.

Отже n'ять! Що nити? Холодну воду! Не пити лосьйону, зеJJен:ки і йоду! Що їсти? Ні чого не їсти! Хіба ж ми каnіталісти? Ми оптимісти! Та все ж я вітаю Консерви з мlнтаю! Хто ж рибу червону·

Нарешті,

ті

пристрас~

то

правнуків

ЧОЛОВІК, ЗЯТЬ,

М. Сом читоо вІрш, я:кий наштовхує на гли­ боні роодуми про ціннос­

вели­

дорогу

клубок

до

нашу

бабусю БОН,ЦАl'­

жити, душею не старіти, долі всмі­ хатися,

У бу ди ику перестарків

розвага

Прокляті протони Із тої зони Суmеречать моєму указу, Розносять мікробу-заразу, На Ниїв летять.

Той Оце

кочувався

читач•ів.

голос

вітаємо

газет­

БолІj)чий

ніжного лlрина. Багато­ гранний талант поета. Лише йому притаманний своєрідний гумор, неви-

захоплюється

•Неа•• ЖІІ:tІІІt» орган Броварс:&оrо rо,о,.;схего ІІОІІІІТИ8 .І(ОІІмJВНСТИ'ІеСІІОіІ варТНИ У'іr.р&ІІИІІІ, Г~f!А· скоrе 11 раАокІJоrо Gоветов каро,.;вІІDІ ,.;еиу.. аfев ІІ::и••· Wl ol~antJ, (На украниекем изwке). Puaa'fOJ Л. ВОЛОШИНІ!НІІ::О. ГаІІ8'fа вІІІІ•JІ.•т 1: 17 апрuв lta7 reJІ,a.

.....

і

інтерес

для

СпілкИ,

Микола Данилович Непомітно збіг час 3У­ nрочитав поезії з своєї стрічі. Микола Данило­ нової ниижни «Моєї ра· ·вич nросто зачарував слу­ дос'І1і сльоза•, яна ви­ хачів своєю щирістю, йшла у видавництві «Ра­ чесними І пренрасними дянський письменнин• у віршами. • 1990 році. І звучав його На прощання робітни­

ця дружба не охолола, адже сам Анатолій Гри­

лягти

ур·ср

Що »аше nрекрасне Від стронцію геть

у

універси­

ОНУКИ.

ЧУК Раїсу Олександрівну з юві­ лейним днем народження. Бажаємо довгого життя, щасли­ вого буття, настрою гарного й неба безхмарного, жити не ту­

Лежить перед нами Коротич Віталій ... ... До речі: колишній поет.

навчав-ся

Бо всі нейтрони.

охорони

Бо голова ~

чезний

Щиро

козачок.

для

ДІТИ,

· . дружину, маму ,

ВІТАЛІЮ 8кОРОТИЧУ

багато Г""і.в тО'Ва­

швидно

З

це в 50-их роках, :коли юні спортсмени розділи­ ли перше і друге місця

Най:краща

міністра

здоров'я

обладнання.

піДnриємсmом у пое­

та давня дружба, ян і з його директором Анато­ лієм Г,ригоровичем Лем­ піць:ним. 3 чого вее по­ чалося ~ і розповів Ми­ кола Данилорич. А бу ло

Не

Радіофобія, або Наказ

цим

і

-

-

СОНЯЧНІ ВІТАННН

Проситель-носитель .застійних регалій, Даватель усіх інтерв'ю

ришу:вав. Не так давно ·вийшла ннига спогаДів поета про В. Симонен:ка, яка рОЗійшлася дуже

Тепло зустріли поета робітники заводу ному­

нального

я:ким

Ниї:всьному

теті

Прем'єра

з

-

многая літ!

...

длв начальства просто

І, мабуть, немає ауди­ торії, де б Ми:кола Сом не згадав Василя Симо­ ненка,

Козаченко

вітаєм,

буде Ваш вік.

здоров'я і

ЩИРО

значок.

під стриГти ...

сердечно

Всіх зeJWHHX благ Вам!

вАсилю· ІозА чЕПКУ

«Хтось його був ладен

І

щастя,

ДІвчат -не мучив і не пив , горілки, Носив ва грудах ие один

що

народження

Иосипівну.

Ми всією рідн~ю бажаєм

нина).

про

мате.рі

знаємо.

ювілеєм

і хай сонячним

Заснув навік Uлійиик Б.­ •І цим в все сказав•. (рядо:к із вірша Б. Олій­

про

днем

Вікторію

новлена

ніна,

Nt 34 ( 814 1)

aulrpa~ї

.,...,.,

і

хвв-еаеї

вув. ЬВ~п. І'і4.

терrіааі .

Індекс Друк

61285.

офсетний.

кова•ниА

аркуш.

Обсяг

Ти.раж

примірвикІJ.

Замовлен.иR

Н.

867.

І

АРУ·

18.633

#34 1991  
#34 1991  
Advertisement