Page 1

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАІН, €ДНАRТЕСЯ!

·~·

ОР ГА Н

5 РО В АР С Ь КО г· О

МІСЬКОІ

17

Газета ·виходить з

І

МІСЬКОГО

РААОННОІ

1937

квітня

РАД

*

рвку

КОМ І ТЕТ У

КОМ У Н ІСТИ Ч НО

НАРОДНИХ

.м 34 (7527)

*

ДЕПУТАТІВ

'!аНИ

сячі

ких

куJІ'Ьтур.

Вони

IJ

в тому числі по

загону

п~іяли за технолоrІ.єю.

У

грунrrавну

по nІ;цівищенн.ю

земеJ11Ь. :Кожен

і

ро~об­

remap

·

рІ.л.лі

да ти

не менше 20 тонн о.рганіч­ них д~ив. що значно б1льше, ніж було внесе­ но. торік. Нн:ні механіза­

тФи

достам.Яють

ДВОХ

ТВарИІНВИЦЬКИХ

КОМ.П­

лексів· господа;р<:'І'Ва. пта­ шиний посп.І;д з КиІвськоІ птахофабрики 1 торфо­

ІGРИШКа з Рожнівс.ького торфопЩприємства. Орга­ нІ.Ка окладаєrься л.ях в аагати. а

на nо­ торф і

птаw.нний .послІд

пошаро-

Особливо М.

В.

Компа.нець.

те,

що

ві\Ц­ Куц

Ко­

Значну.

·пелювальна ІМашнна, вета­ новлека на райвузлі зв'яз­ ку.

значно

цроходжен'Ня

цриснqрить потоку

свя.т­

ІСО!ВоІ беірезнееоІ кореспон­ денцlІ. Зараз у :відділі достав­ ни механік поштовоJ:'() зв'Я'аІеу С. П. Костенко· та його т.овариші завершу­ ют;ь ІІ вИ!Цробу:вання, Те­ ПЄІР лщ:ти . та віталWІі листівки будуrь - спере-. глянуті•. відсортовані згІ;Ано з іцце&«:ацією та пр~ані

••

цим

Інших

ГЛ611д

І в цьому, передУсім.

рос.лини

в

ОЗИМИХ

моноліти.

показала

друга

міськра­

йониа конференція Добро­ віпьиого товариства бо­ ротьби за тверезість.· На ній ітим.е мова про під­ сумки

першого

боти по тверезого

етапу

ро­

утвердженню способу життя,

шляхи підвищення актив­ ності членів товариства.

Словом, муться ті

визнача т иточки

дання зусиль,

яf<і

докла­

слід

буде врахувати в подаль­ шій діяльності міськоІ і районноУ організацій. То­ му й звертаємося до вас, шановні жителі міс­ та й району, з . прохан­ ням

внедовити

ки

й

своІ

пропозицН

дум­

Щодо

поліnшення антвал к о­ гольиоІ пропаганди, поси­ лення ролі первинних ор­

rанізацій товариства у виховній роботі трудових JЩЛеКТИВіВ.

техні-чних

Таких,

ста­

як М. О.

для

nомічник

спуску талоІ води. Щоб ЗНИІЦ1І:'І'И rрИІЗупі8, Я.Кі зав­

І. Г. Полонський та інші. На збільшення випуску

дають значноІ шк<>~ди посі­ вам, застосовується біо­ препарат «Ба:R'Теку.мерін•.

високоякісних виробів, також

tВИСОJ<Оцр<>ду'КТИВНИМ

ТОМаТОМ. Тим сами·м буде знач.но сJіQрочено ручну працю

сqрту.вальниць.

КQрИС'І'уючись натодою, прошу 18Сіх &раварчан обо­ в'язко.во вказ)"вати індекс п•ривмст.ва зв'язку міс­ ця

призначення

вашого

вІ.иJІра&7І.ення. ПовІдомте і наш Щдею::-255020всlм рідним і друзям, з ІЯкими

В.

ви

листуєтесь.

КОЛЕСНИЧЕНКО,

застувник

иа'І8JІЬннка

райвуЗJІа зв'язку..

Мабуть,

не

ховання до

варчанам віДомо, ·що фаб­ рика верхнього дитячого

-

трикотажу

Україні

єдине

nідnриємство по випуску рі·зноманітного одягу для малюків та пlдлІт,ків. За рrк тут народжується до

речовин, ·ні­

село

через

утвердження

призму тверезого

антиалкогольну

ження

·й

nросимо

Гагаріна,

заува­

Бровари,

15.

ПраІШінвJІ міськоі районвоі

та

організацІй боротьби за тверезість.

· Товариства

ви

відвідаєте

виставку

го­

нашої

ре­

спубліки. то в павільйоні «Товари народного спощи­ вання і послуги населен­ НЮ»

в

одному ·з

розділів

на для дівчатсік, 1 сучас-

побачите двопредметний спортивний підлітковий

ні спортивні комnлекти· для підлітків... Всі ви ро·

костюм з емблемою сСо· .кол», Це одна із нових

гами

зроблені

nлаттяч­

Добротно, з

« БроварІJпромжитлобуд» в т. ч. ПМК-15 БМУ-35 СБМУ-6

у

надсила-

ти на адресу: м.

вул.

фасоні-в й

якщо

моделей.

змогу

моделІ

·

Мостозагін-112

ПДБП-2 Броварська ПМК РБУ-4 БЗБН ПМК-5 ШБУ-50 СПМ1Н-580

100,3 100,0 101,7 64,3 100,0 129,6 68,0 122,9 90,0 101,0 111,7 158,8

й

котаЖників

автотранспорту

ДБК

Разом по мlc;ry Трест «БроварисІльбуд» в т. ч. ГLМК-7

ПМК ..В ПМК-9

житлопобу'І'буд» Уцравпіння механІзаЦІї спецбуду СПМК-1

100,2. 100,0 СПМН-2 Р'айШРБУ 133,3 64,3 РВУ облмІсцевпрому 100,0 Республіка.нська 109,0 СПМК-4 100,0 Управління механізації 122,9 «Теплицятехмонтаж» 90,0 Разом по району 101.0 Разом по місту 138,1 151,5 1 району

ttауково-ви·

шаф

з

книжкових

антресо· полиць

ставити,

та

Новинку невеликі

речі компакт­ легко пере­

спsоривwи

сучас·

вої текстури.

жа

НІІ

дуб

потріб·

Тут

вона

схо·

світло-коричне·

вих тонів.

народ­

І смачно, корисно

нас, про­ три-·

Мінс~он. МенШе б'ль'wе вітамін:в --' правил;s

цукру, такого

додержув11лись

кондитери

фабрики

«Кому­

НІІрка» при створенні рецеп· тури

нових

цукерок.

На­

чинку для карамелі «Сос­ новий бір», Н<1приклад, зро­ били з чорниць. Мами мо· жуть не турбуватися тепер за своіх мо1лят у нкх не

100,0 87,1 100,9 101,3 82,5 114,0 90;5 101,7 106,1 104,4

100,0 79,7 100,5 100,7 100,0 106,3 93,8 113,3 106,1 105,9

115.4

116,9

100,8 100,5 57,9 102.1 88,9

100.8 103,3 63,8 102,1 88,9

ного НОВІ!

107,7

107.7

кою технікою цехові

121,9 101,8

еучо1ских

заболять ся

зуби,

апетит.

ПрИЄN\СТВО

до

двох

не

Ц~оого

зіпсуєть·

року

ОСВОЇТЬ

десятків

під·

ВИПУСК

новинок.

Не відстаючи від МОДИ Tнpacnonlt

(Молдавська

РСР). Встигати мод:>ю

за мінливою

Прац'вницям

швей­

об'єдно1ння допоможе діЛЬНИЦЯ ПО ВИГОТОВ·

ленню

за'собів

нестан·дІІртного.

механізації

усто1ткуван·

ня і оснастки. Заадяки нащеttню виробництва

вейєри

зможуть"

nереключатися

і

99,7

Ні

ну' комбінацію. У цьог·:> Н<1бору поліпшено зовнішній вигляд зnдяки підбору но­

rтОПVЛЯРНОЮ.

121,9 98,0

за

'мебл'

ОСВОЄНО

в

кімнати. Усі ні, іх ·можна

створювати

Управп!.ння механізацІї

ЯКИХ

об:днього стола. зорієнтовано на

технологів

В. БАБИЧ, член Спітси журналіс­ тів СРСР . Фото Я. Цепенди.

допоможуть

тумбочок, лями,

пошуки

Все це і приваблює споживачів, робить д.vкцію броварських

номе

нічк•казnроектмеблі» на· бори складІІються з ліжка,

~п­

.модельєрів,

елемент<;~ми

кімно1

в

домашній

Розроблеt:tі

ного стилю. аплікаціями. ВИШИВК1!,МИ, рі3.ІЮМаНіТНОЮ фурнітурою, емблемами.

Торік бровар-

1

готелів

і

робничому об'єднанні «Пів

ного 1 зручного одягу· для малюків та підлітків. При­ чому він яскраво оздоб· лений

ро1х

ВІоІП)'СК

·продук­

красивого.

СПМК-503 ПМК-5 тресту « У.крагро­

Трест

матеріали і допи­

си, пропозиції

1

до· еле­

. дають

ВДНГ УРСР. Ось і нині.

~lt

цьому ;заході.

Всі

великим

с

конструкторів,

Зразки кращих із кра­ щих їх виробів експо ну­

на

участь

споживачів

ловну

і зручщ теплі оз· вишивкою кос­

художників

користуєть­

попитом.

тему.

взяти

ди­

· творчі

«Ме

Смизькому деревообробна му комбі•наті імені С. М Кірово1.

міли встановити тІснІ дІ­ ловІ контакти з науково· дослідІ;Іими Інститутами.

Спільні

гуртожитків

тиwок

·

фабриці

якістю

Пl,\iJK-24 спмк:509

Тож, принагідно, запрошуємо мешканців Бро­ варщини

у

на

«ДОН>

и

.Роано. Створити в ТІІХ

асортимен­

система

ЯК

платьевой»

домаwнІм

ції та ефективного вико­ Р»станн.я ресурсів. Тут ЗУ·

Це доблені

фотовиставка та виставка плаката

равління

ються на ВДНГ СРСР та

сnособу життя? У день проведення конференцН відбудеться сатирячного

ся

одягу

будівельними організаціями за січень 1988 р. (За даними Інформа­ ційно - Об'ІНСJІЮВаJІЬИОГО центру держ­ статистики, У процентах).

котину? Яким ви бачите свій двір, подвір'я; вули­ цю,

броварських майстрів

Виконання плану

алкоголю,

комплексна

художнім смаком, на рtв­ ні кращих вітчизняних зразків. Тому продукція тячого

їх

оформленн

Інтер'єр буде

а

.

ссТрехrорно

ЛОДИЯ».

позитивно впливає

впроваджена

п'яти мільйонів верх.н1х дитяЧих трикотажних ви­ робів.

би

непримиримості

наркотичних

на

спеціалізоване

кольорової

вживання

всім бро­

тюмчики для дітей шкільного в!:ку,

Які, на ваш nогляд, існують дієві форми ви­

ту

В РЕСПУБЛІЦІ

аВ­

розширення

обновлення

ЄДИНЕ

АНДРІЄНКО.

f.

на

НІІ

тканин,

«Креп

почесне

майстра

сучасність

оригіно1льність ТІІКИХ

Бобко.

присвоєно

матеріал

ман~актуре», особлив відзначила серед новино

за·

нець,

якому

за

відбул11ся

н.овинок.

nрокоnали

ІКанаsки

купниць

й

звання «Заслужений ра­ ціоналізатор УРСР». стар· ший :майстер В. Е. Юри-

до обговорення березні ц. р. відбу­

Немало на фабрІJці

Нові

красу малюнкІІ, цікаау фаt туру і такі необхідні яке сті, як м11ла мнучкість стійкість кольору. Худои ньо ·· технічна рад11, як

НО·

ні. На частині площі утво­ рилися так зва.ні сблюд­ ця•. Щоб не сталося ви­ JМакання посІ:вlв, ІВІд них

Запрошуємо У

і

в'язання.

виготовлюв

~канин.

бавовняног<) комбінату здс були позитивні відгуки пс

спуга раціоналізаторів та новаторів виробництва.

перевІфк.а,

хО!ІJошому

них

У спІш­

технологія

гh.нтні рІзних

деться

машини.

ва

Як

асортименту

ефективність

ження на транспqртні' за­ соби. Х.n'ібо.роби ведуть доВзлто

тех­

принесло і впровадження електронної схеми управ­ ління карет.кою ппоско­

фангової

Художни

«Трьохгорки» впровадили .,.,робництво · к;лька вдалІ пр~позицій по оновленн

бованців.

ПРИСКОРИТЬ ДОСТАВКУ· Нова лицювально-штем­

нова

використовується

ПОСівамJІ

Москаа.

успішно

но

за

асортимент

без оверлочного обрізання тканинИ. Річний економіч­ ний ефект від цього пе­ ребільшив 46 тисяч кар·

механіза­

для

Оновлено

·

фабриці

KOR.

JІЮДИВИ

наполегливІй

наванта­

по-живу

культур.

·

їх

3

ДJІІ РАдавсько

ніка, прогресивні техно­ логії виробництва. Так, раціоналізаторами під­ nриємства розроблена тех­ нологія .виnуску виробів

трактористи

Цахло,

О.· М.

л:яє

органі­

ТИ·

продук­

впроваджується

яким

ТОfр М. Ф. Ралко, який црацює. на бульдозері Т-100, ·~о підг<Уrов-

на

ку на лани. ТіnьІ<и з п~ чатку сlчня вивезли 15 т.m::яч таин Іх. або на 8 тисяч тонн бІ.льше проти віДІПОІВ1!дноrо fК\Р1<?-дУ ми­ нулого року. Це mій з

Н.

спрИRє

родючості

ЗаnланО'Вано

На

жен щодня під майбуrгній у.рожай ВНІВОЗИТіЬ ПО 3040 тонн органіки, що більше норми. Успішній роботі в значній мірі

яку

програму

родючості,

Висоцький. Г.

КО­

1,5

Ціна

магази·

заслужила

творчій праці:

механізатори

значаються

інтенсивною

господЗJJСІ11Вl

лено

.

прилавках

завдяки

керує аrа:>оно.м-хімік М. М.

цент­

52

нери, озимоІ пшениці,

А

коМІІІосrrуються.

працюють

слооо Зібрати з гектара по 50 цеят.нерІs зе,рнових,

ЦИХ

ція броварських трико· тажників такого визнання

.На .RИІРобницmі 1 транс· ПО!РТ)"Ваннl добрив до6ре

дали

ПОНад

штук. Упевнений.

.на

нів.

Дпя дорідного врожаю

' ~

*

жоден із них не, залещав. ся

зернових. .кормових та ін­ ших сtльськогосподаі>с.ц-

ОБЛАСТІ

ВИПУСТИЛИ

СТЮМЧИКіВ

В ЖИТТЯІ

во

11 УКР А ІН И,

березня 1988 року

Вівторок,

РІШЕННЯ XXV// 3'/ЗДУ КПРС-

'DрУІдІmіики радгоспу !·мені 60-річчя СРСР ви­ рШІили в цьому році знач­ но підвищити врожайність

ПАРТ

J

КИІ8СЬ~.,01

моделей

чолоеічоrо

на

ос­ та­ кон·

шви'дко випуск

жіночого

од11rу, (ТАРС­

РАТАУ).


2 сторінка.

сНОВЕ

ІКА

ЖИТТЯ»

...

к о Р и с т· ·ь

ли б н<>оnеративи були блиw.но, то rraм можна було б ооу;Д'у13ати lн.дизІ-

ПОЦіНаВИТИСЬ

хованн.ям дітей црацею. У

ВИ­

QІВ.ОЧlВ у . са­

рощуtВанняМ

свою

чергу

щово-городніх нооперати­ ІВах, то ІВЩ Ух масютІв

власне

господарство

можна

ськи.х .культУіJ. Чому? То-

шеНІИю Про.довольчоУ про11Ра,ми . А це вигідно дер­ жаІВl ! люДя•м, нашому міс­ ту і району.

му, ЩО ЄІКООН'ОМіЧНО НЄ.ВИ­ ГіДНО, адже ~ельнІ наді­

цроблемо.Ю

досить

ти

н~гативне

до

цих

ли

часто

почу­

стамення

далено.

Тому

Та

Аос:иrІ1Ь вигідніше

легше .

але · сьогодні

у

.

го, постає nитаннн, Чи ма­

.нас 1

d(ОЮфетнl

пропсхmцlІ, ЗоІqре.Ма, цра­ цівЮІІКи Пl.дцриемсТВ, ор-

••. Користь стооо.в­

не далі,

діли автори листа

ЯІJЩО

зважити

на

гуменrацlю авторів. скІльки ІЖ

реальне

ар­

ви­

агроnромислово­

ричкою.

го об' єднання . UЦодо

вирошування

огLрків, писано

ПРО які було на­ чимало в Jіистl,

то мушу

них що

БерезовсьЮІІЙ, урожай

цієї

власному

во

клаптику через

на

ку

садо­

-

кІв

nотребує

с,у.

ви,рощузан.ня

а

точнJше

якому

об­

винні вІ,

таки

щоб

вирощувати

кормові

Ч1

з

діщпщтва

на

згІд­

зерно-

культури,

~

1

s

хІДно

. вирішити

М'()ГОЮ влади.

за

ма тРЗІНопорту

у вихідні

І'УІдИ ~(дуть вlідпочивати люди, щоб дійсно nоУзд­ на стала вІдnочинком, а

жить, передусім, вІд са­ мих тосnодарів. І користь буде обОnІльна. . .

Не !МУКОЮ.

UЦодо в\jЦстанl, на якій

· Відзначили

вступним

словом

на

ньо­

му виступив майор заnа­ су, вчитель ПухlвськоІ середньоУ школи ВІктор . Павповвч .· Опf.йввК. До

шій школі но зустріч

.

в. ТУГЛУК.

ювілей

знаменної дати завІдуюча сільською бlбпlмекою Л. Ю. Строй зробила :книжкову виставку. Перед присутнІми .ви­ ступив фольклорний ан­ самбль «ПопJсся» Богда­

местаJНда.рт.нlстю.

хІщно,

Необ­

Щоб вони були та-

кими 1 СТОСОВНО К()ЛЄКТИ'В­ НИХ Садfа!.

.М. ЛЕВЧУК, В. ЛІС­ НЕВСЬКИИ, Г. КО­ ЦЮБА, В. ФРОЛОВ, (всьоrо 20 пІдписІв).

класників

в на­

було проведе­ з воІнами школи,

виконували

які

інтернацІо­

нальний ооов'язок в Аф­ ганістанІ, із матерями, сини

яких

служать

в

ря·

дах РадянськоУ АрміУ. Цей вечір всім оподобав­ ся. Закінчився вlн колек­ тивним

написанням

лис­

тів нашим солдатам.

ЗаздалегІдь

1

ся

до

свята

готувалицьогорічного

Збройних

СРСР.

Пізньоі: осені блука-в селом nідбитий лелека . ПтаховІ дошкуляли пер­

ПаІВ у конфл!Jкти з козою. З настанням морозів ле­ леку заб,рали JJP хати , де

нього nідійШли діти , він навіть не робив спроби втекти вІД людей хо­

він ревно кота свою відведений на кухнІ .

ші

заморозки, і коли дР

лод

притупив

одвічний

у

нього

інстинкт

само­

захисту .

Виявилося, що пелена не міг літати, крило бу­ ло в нього перебите в nеn>ед~J~ліччl, видно, десь

·

вдарився об електричний провІд. Учень 6-ro класу

Багато

прочитали

школи член ~горизонт •

по

-

·

Пройшли мІсяцІ, крило почало гоІтися. І ось nершІ незграбні польоти . на ліжко, грубку. З'яви­ лася

надія,

що

лелека

по веснl nолетить .

В. ОНОПРІЄНКО, ronoвa праВJd.ввJІ фото­ клубу сГорвзовт•. На

фото:

Панич зі

Олександр

своУм

nlдопlч-

'"

ним.

Фото В. КоЗJІа, члена ф01'оклубу.

прогу­

двору,

захищав від територію йому куточок

всту-

Зустріч з вихованця.ми

кни­

Сил і старшо- 1

Школа М nриймала

Під враженням від про­ читаного написали вірш .•Невідnравлений лист

СашИ СТовби•

7

-

~ nомали

на музику пІснl ~старЬІй вальсок » . Вийшла хвилю­ юча , задушевна nісня, яка розnовідає ще про один епізод-rюдвиг поета і офіцера з міста Дніпро­

.

того дня незви~айних

гостей воУнlв-lнтерна­ ціоналlстів, колишн х своІх вихованців Олександра Малаша та Вікто­

1

ще

які,

доnомагали

спали

ганському

·

учеІІІЩJІ О класу Боб­ рвцькоІ середньо! ІDJCo­

ризикуючи

· народу

щати свою За усnішне

.

.JDL

медал­

су

та щастя.

молодих,

рід­

а також

лю • За відвагу•. Зараз Оле к с ·а и д р вчиться в КиУвському nо­

гордості за них,

дість

ра­

ЖИ'І'ТЯМ,

звуковий лист

почесть•,

nочуття

і

дзержинська Олександра Стовби. А потім ми nо­ ·ним ОЛександра, привІ­ тавши Іх з 70-рlччям РадянськоУ АрмlУ. Л. СТЕПЧЕНКО,

ний найвищою нагородою Ц~ ВЛКСМ сВоІнська

літехнікумі · зв'язку. а ВІктор · працює 1 ГО'l'уєть­ ся до вступу в інститут . А потім учні 9-Б кла­

ра Сороку. І були в заЛІ і біль та смуток,

"ЗАГЛЯНЬМО

аф­

захи­

революцІю. вm<онання

завдання· Олександр

командувания Малаш нагороджеНИІЙ ор.деном Чер­ воно! Зірки. Ратний труд Віктора Сорони відЗначе-

'Прочитавши му жи'1'1'1• за

в

20

сЯово­ лютого

статтю під такою назвою, вирішив наnисати, що

турбує .нас, жителів ву. лиць ЖОІВтневаІ, Оrепана . Разіна , Толстого, Поnуд­

ренна, 1 мене особисТо Я'J(

застуnника rопови вулич­ ного ноМітету. Прот.яrом

важкою

зон.

і

все

вловлювачі? иІ.страц1У, байд.vже , диться

міськвиконком, санеnlд­ ст.авцІ.ю з проханням зо­

бов 'язати адмІнІстрацію фабрики верхнього дитя­ чого

трикотажу

реконстру~lю

провести

котельні

ВЛКСМ

у

НОВИХ

і не

50

дали

концерт,

при­

свячений .7 О - р 1 ч ч ю Збройних Сил СРСР. На ньому звучапи вІршІ офіцера Олекс а н д р а Стовби, який загинув, виконуюЧИ' інтернацlо­ НЗІJІьний обов'язок .

Л. АНДРУСЕИКО,

учеІІІІЦJІ

Зарудна, О. Сепюк.

лежить

а

взимку

налlзаційних

товстим

шаром

держава

снІгу сажа.

Нерівиицтво пі.ДПриємст­ ІВа ножен Рік обІЦЯє ви-

вlд

людей

колодязІв

витратила

чима­

ло коштІв. Та не встигли ще закінчити роботи, як все це бупо знову приве-

працІвники

вигляд шучих

никІв

·

міста,

до

прямо-та­

баюра­

майстерні

пам'ят-

райпобуткомбlнату.

ДоПомагають 1 жителі ву­ пицІ Стеnана. РазІна, які

:рі­

заходів.

,

М. ЛУГОВИИ,

ноrо

голови

вупІІ'І·

комітету вул.вцІ

ЖовтвевоІ.

·

В РЕДА}(ЦіЮ ' ГАЗЕТИ

сНОВЕ ЖИ.ТТЯ» ВІд щирого серця

АІІ­

кую ВСіМ, ХТО ПОЗАОроВВВ

мене з

пам'ятною

ювІ­

лейною

Датою

8().

· річЧям з ДШІ

-

на,роджев-

ия.

Ю. Г. ЛИПКАНЬ, ІІС!Терав

партІІ .

1

Веав­

не уклали ~~tоговlр на ви­ .везення сміття, а викида­

коУ Віт'ІВЗВJІВОІ вtйвв, пі,ЦПЩІКОВВВК у вІд­

ють

СТавцІ•

його

·

суТі

більш

дієвих

1

заступввк

умудрили­

виготовленню

no

му стані, nсують

сажею,

неnролазними

по

як

верх-

ми з боку вулицІ Стеnа­ на РазІна. Іх наслІдують

1

вживати

чан. яrсі не бЗжають утри­

трикота­

вІдвІдувачів

ки

та

на

Ух тверде понриття, nро­ ведення мережі водоnо­

нІчим ,

його.

ся ще .й спалювати рештки акрилу, захІІстили · себе

на

Жовтневій

иа.вколо

фабрики

руюють

час

так 1 до окремих бровар­

ЖУ. то тvт не тІльки от­

НевІдкладного вирlшен­ nотребує наведення nорядку

став

органІзацІй й піДприємств,

бо

огородже­

дитячого

трикотажники

дихати

на

UЦодо

як

стачання. встановленнц:ка­

TЗdf,

влітку

nрикрашають

нього

дихає за­

оооруда

та

обладнання;

не підприємсrsо, аж ніяк

кор­

одного з виробничих КО!>' пусlв, що по вулиці Сте­ пана · Разіна. Адже ця димить,

заво­ кому-

нестандартного

не

Q/1

вулицях

рою і :керlвн.икам

яким

на вущщю. ОчевидІЮ, ва·

мувати вул.иці в належно-

ду

nаJЖана.

!МИ.

на.пежнОl'о

об'Ізд

машин.

бур'яни

рокlв

повітрям,

тут.

зробиrrи

нального

адмінІ­

Андрєєва. Свого часу

людям

.

очевидно . це бо вона знахо­

НИНІ

цих

які по­

курсують

б

гусе­

Краще веобхlдно дбати про дотримання благоуст­

сажо­

Але

брудненим

в

для

встановити

ми

ми

Варrо

починається

пусах на вулицІ

зверталися

стІйно

знову. НеІВЖе цротягом нількох n'ятирічок н~ мо­ нtна

гІрший стан технікою,

ничними тяt'ачами

рішити проблему. та nри­ ходить опалювальний се-

декіЛЬІКох рок'lв з окре­ мими 1 груповими листа­

що

СЕРЕДА.

дено ще в

НА ОКОЛИЦІ"

нівського будинку куль­ тури, а також читці О.

А.

року

випускниками

доnо-

органІв ІМlсцевоr Так же само по­

требує вирішеннЯ пробле­

зале-

вІдбувся вечір, присвяче­ ний 70-і:й :річниці Радян­ сько! АрмlУ ~Армия ми­ ра всех сильней•. На ве­ чІр були змрошенІ вете­ рани війни 1 праці. З

Мннупоrо

овочесховищ

фруктів.

клубі

гQДШ, вражають новизною

І

гу А. Дмитренка сАист • .

ВО ІНА

питання бу­

дні. Він nовинен бути зо­ сере~ений в напряМах,

·РожlІВІсьиому

рlwен-

вИІЦестоя­

ЦІ. І, звичайно ж. можна зіІбрати неn<>l'аний урожай

У

що

ЯКІ. ІЧ>JfЙМаються сьо­

К()о

ПАМ'ЯТІ

дивІдуальних. FІого необ­

загото­

це

можливість

лювався

як . колективних, так і LН­

вити продуктІв на 4 чпе­ нLв сІм'У. Зонрема КЗJ>­ топлІ . баклажанів, сУНИ­

Все

:маемо

п~она.т.ись, н.я,

на

житла в місті , соцкультпобуту .

птах жив у сараІ,

органи.

Слушним

-

вистачає,

nоля.

тос:nодарства

радrоспи. так

Андрієм Володимировичем. Іншими працівника­ ми РАПО , власниками дач МИ ПРИЙШЛИ ДО ЄДИ­ НОЇ ДуМИИ 5 СОТОК зем­ Лі

сотні

яними 1 пк сутужно. На це ие погодяться як самі

UЦодо tнших QІВ.Очlв, то З'ВТСЧJИ ЛНС'l'а не Щ)aSJ . В нt

орного

це

рад­

но намічено! програми По­

ляду .

знову

зоною,

землі в

Адже

rектаРlв

робітну його різними хі­ мікатами, коnіткого дог­

розмовах

санlтарною·

r6спlв.

'Іа­

три.валоІ

частого

з

в.l.дторrнення

присутності на городі, си­

стематичного

зведеННІЯ закладів

Ми

можна

ВИІКористати

Олександр Панич забрав . лелеку додому. Спочатку

МіСТа7

виконкому необхідно ство­ рити біля ріки. І взагмі - неможливий проект

огір­

чимало

маТЕWІали

б

Бо

яку згідно постанови обл­

захво­

рювання рослин, з якими ваноно бороІГися, а по-дру­

ге,

було

фотоклубу

ративу АкадемlІ наук, бl­

городНьої дtлянни.

-

Передусім ,

1 :кияни.

.л.я лісу. У персnективі іншt ділянки. . Але біля Десни заборонено у зв'яз­

одернtати

культури

вельнІ

· ЛlтнівськоІ

ближче площі зокре­ ма, неподалік від кооnе­

ви­

багатьом

вдається

вІ,ЩПустщу? Та й то не В'СІ, б.LЛЬШІСТЬ ПроВОІДЯТЬ П на березІ z.ropя. А будІ-

ЧИТАЧ­ ГАЗЕТА­ ЧИТА · Ч

Будуть. звичайно, виділя­ тІІС.я дпя броварчан і

йде. Бо. як розnовІв го­ лова ради Р АПО А. В. не

люди. і держава. А для чого? Для того, щоб при­ Ухати ~юди на мІк:яць у

1

ле:юrивних або J:нДИВlду­ аJWНих. А.дже збирати :m:южай, щоб ПОІТ.Lм згноУ­ ти ЙОГО, -·Це ЗЛОЧШІ. К()о

чи хто

'l!Римl•ЛЬІЙОННОГО

Коцюбу та інших авторів. в

-

О'ВОЧесХUІВИЩ

житла,

Не будемо забу­

одеІР~юrrь

М. Г. Левчука,

чи

вреш­ пробле­

б,УІдуватн

як це зроблено .в Рожнах . Затрати вlщ цього несуть

·:куди ж подітися жителям

В. В . Лlсневського, Г. В. Навряд

також

ВИjрlwити

хІіцність

вати й nP<> те, що ділян­ ни на території · району

одразу ж розча­

рувати

.можна

са­

дових !КООперативів до­ вомться добиратися на­ віть чоти.ри години елект­

н~ися до црацlвНикlіВ ра·

йонноrо

му

МосквІ, на.приклад, до са­

-

рlшещІЯ? з таким за­ tІнтаи"я:м вирішив я звер­

мр.­

Доцільно тl;реwт

інший. І якщо вже гово­ рити про відстань. т.о в

На­

їх

·

нІж на Десні,

нІ,

жтлового

п,ромвузла

. садові

де б хотіли одержати на­

Зо­

для

дLлянки в Бобрику, то це,

но :кQЛективких садІв, ва­ жливі . І цhлко.м правиль­

Десни.

сиву

РАПО

знаходитимуться

проблеми,

неможливо

крема

очевидна-

ПРАЦІВНИКИ

корис-

б <видhл.RТИ наділи в ра­ йоні Налинlmщ с Торгма­ шу• 'fіребухова 1 Нра­ силІ!ВІ(и, cдeJn1PY• в районІ Княжич . .

ся й тl, хто одержить наділи ІВ Бобрику? fftpiм то­

/Є в

це

зробити біля

елеюричнах

·

·ЯRЩ'О

чан,

ви­

тимуrгь люди право вибо­ РУ ді<JШrНОКІ чи все · вирішуватИІМеться ІВ одноварі­ анmнl:й схеомl?

в

пераrrНІВШІ варто було б пеа>едати д1.л.яІіrки на від­ етамІ 3-5 mлометр.Lв В:l:д міс.ця проживання бровар­

цього потоку доплюсують~

ва.ннstм ГОІРОДИІНИ, а й ви-

листі

буде

передати

тування мlсцеmи.м 'радгос­ пам . І;:ІатомІсть для ·коо­

ніде й яблуку вnасти . . А я,к буде тодІ, як до

вих .1\kасИІВ!ів, · там є чш: не тLлЬІКІІ зай.ніятись вирощу­

в

·Звичайно, ви­

qримtlІСІЬКНХ

пІд !Ш>ле<КТИВоНl садов.І. дl­ JI.SII'/Юt? Адже, Л'К св.lдчнть црактика, там, де наділи виділtІнl nоблизу житло­

порущепі

Залізниця,

поrrІ.м

хідні днІ. години ~nl<R• у ·

У Щ>аІн1 нинІ ;всі вaж­ mml ІПИТаІН'НЯ обГОВОjрю­ ютьсА з ліі<ЩЬми. Чому ж тсw. ніхто .не радиться з нами, де виділяти землі

Бевумовно,

трансnортн()ІЮ

мІсцевоІ

:а.ла:АИ могли б осушити зем­ лі іВ Боб,рІf!КУ 1ІВ Літочках; а

спри­

з

гідна.

стати в ЧЄ!JЛ'У і купити в'ялі оЩр.ки або ж nіти за НИ!МИ на базар.

СТВЕРДЖУЮТЬ

й

'Органів·

КОЛеКТИШfИХ

у нас ІВJ.дпаде необ­

-

ганІ.Gацlй, у.станов при Д()о помозl

невелич·ке

ятиме в деянlй мlpl вирl­

сільсь.ногосподар­

Зf!аходmься

·

ВЩсІrаНі

року

ЛЕЛЕКА ЗИМУЄ В СЕЛІ

.цуальнl овочесховища. Крім того, при недалекій

ВІД КОЛЕКТИВНИХ САДІВ ЗА ДЕСЯТКИ КІЛОМЕТРІВ ВІД ,:МІСТА? . ЯІкщо

1 березня 1988

безпосередньо

.

.


1 бере3ня

ОГЛЯД анкет з

·

сНОВЕ

1~88 року питань медичноі до­

помоги населенню

надрукований в .JІ&

«Як нас лікують?»,

27

не залишив байдужим

«Нового життя», жодного

медич-

·

ного працівника.

Справді. в період розвитку гласності

і демократlІ статті, що викривають недоліки, особливо ж ті, які називають

mляхи по Ух усуненню, дуже цінні. Так, в медичному обслуговуванні

є цілий ряд недоліків, про які ми знаємо. стараємося

'іх

припустимими баЙДуже

Але

не

усувати;

грубість

ставлення

до

вважаємо

не­

ніки. збільшення потоку хворих у зв'яз.ну з щорічною диспансеризацією. Тільки в 1987 роцІ поліклініка обслу­ жила на 90 тисяч вІдвІдувачів більше, ніж в 1986-му . По-друге, не секрет, що Хйорі, на­

на

жаю

неправильним

і

читача,

шенню І'І діяльності придІляємо велику

увагу. · Найближчим часом, nісля поnе­ редньоІ nІдготовки, амбулаторні картки . будуть видані на зберігання жителям ·на руки.

Режим роботи поліклініки вже бага­ то років влаштовує населения. Полі­

клініка

nрацює з 7-І до 21-І годоои. до лікаря можна поnеред­ ,...ньо на всі дні тижня і поточний день. - Запис до лікаря організований як осо­

• · Записатися

телефонах

· 5-4З-30,

93-3-84;

хворі з гострими захворюван­ нямИ чи з загостреннями хронічних приймаються всі без винятку. До пер~ого березня цього року ви­ кликати

фонах

лікаря

додому

5-14-90, 93-503.

монша

У

спалахом гриnу виділено номер 5-43-30. Шановні читачіІ Будьте

1

березня цього року

по

теле­

зв'язку

зі

додатковий уважні:

лікаря

з

додому

можна викликати по телефону спеці­ ального зв'язку N! ОО, а також по номе:ру 93-503. · nодавжувати час запису викликів додому з 7-У. до 11-12-У. години немає необхідності ,

оскільки

уже

протягом

багатьох років виклики . додому в п·олі­ кліиіці · nриймаються з сьомоУ. ранку до двадцять першоУ годнии щодня.

боту

-

з 9-І до 15-Х.

Черги під кабінетами 'бич в роботі поліклініки. на талонну ведеться

а в су­

основний Незважаючи

-

систему, не · завжди

прийом

за · часом,

чітко

зазначеним

в талонах. ОрганізаціІ прийому заважа­ ють,

в основному, чотири причини

По-перше.

мапа

потужність

..

поліклі-

тисяч

укладені

договори

ше десяти років. вання

ють

Інші

весь же

«Лікування,

виконала

оздоровлення

ліпшення якості медичної

сильного

колектив

великим

поліклініцІ

У

форма газеті

лікува.ння порушено

суворо питають громадські

від

напруженням.

нія,

ро­

nеріод

районах

пІДвищена

температура

у

критеріями

для

ліка­

пере'ідання .

стоматполіклініки

завжди

від

-

чи

Інших

роботою

І

питань поданнА

насеnенню.

:tаперечус

відrукнутисR

:t

практично немає. На,рікання на роботу протезного

від­

1

питання

ділення

дов-

вам

:sa

КООПЕРАТИВИ ЛІКАРJВ

ку.р.су Олена Машкіна. Вони допомагають 81-рІч­

иому Я. П. Вараві; студентки 2-го курсу Надія Войто­ вич , Наталія Ярмолюк та Ірина Собковська з своїми підоnічними С. С. Масловою '1 Я. Ф . Чайковською.

Фото В. Крвштула.

(Фотохроніка РА'Г'АУ) .

порушених

І

питань

ще одна просьба:

вІід,rу1(Ш.

~ДокоріНJІоrо поліпшен­ nотребує робота кл!·

лабораторlУ..

ком,

щоб була

людина

му,

саrмопочуття

на

ти:rи

·

СТВОРЕННЯ ративів лікарів розрахункових

коопегоспполіклі-

нІ!к-один з напрямів перебудови

би

медичної

республіки.

служ-

Діагно-

етичні, масажні, курортологічні, акушерські та гі-

некологІчні , гічнІ

єтоматоло-

кооперативи,

а

та-

.

тивно розв'язати цю про.блему легше; Але створення госп-

розрахункових них

закладів

і

коопера­

·применшує ролі ного сектора

держав­ охорони

тнвів медиків зовсім

здоров'я .

У

n'ятирічці і

на період

кож кооперативи

по дог-

2000

ляду

на

продовжиться

за

хворими

до-

му вже діють у Львові, ВорошнловградІ, Тернополі 1 багатьох Інших містах. Практикується

лікуваль­

року

на

не

нинішній до

УкраУні прискоре­

ний розвиток медичної служби. Буде збудовано чотири обласні лікарні, 20 великих кардіологіч­

танож індивідуальна трудова діяльність ·високо-

них 1 сім диспансерів,

кваліфікованих лікарів різних спеціальностей · у вільний від основноУ роботи час. Але . самі вони надають nеревагу добро-

лікарні в Нриму, Полта­ ві, Ровно, Сумах та Ін­ ше. На це до 1990 року в республіці видІляєьтя 1 -мільярд 200 мільйонів

вільному

карбованців,

об'єднанню

в

а

аснгнуван­

ня на тринадцяту n'яти­ річку · становитимуть май­ же ·rрн мільярди карбо­

діагност~:~чне

ванців.

не

і

обладнання.

лlкуваль-

Нолек-

ме:

Нор. РАТАУ.

Чи

завжди

зверн,утися

«'У

зення

ні

це

боІІірО'І'езний писЗ!Лася,

в

кабінет .

так

би

рОІКу.

Талон

ОдеІРжала

1\

до

.на

кул. ьтуру

з

селах

х.ворими•.

немає

ваЖІКо

машин.

тра.н­

-

хворих.

ні

автобуса•.

коней ,

ні

'

«Н~ондеюам газе­ ти част1wе бувати .в полі·

зу­

мІ.нШах.

. За­

можна

мовити.

в чергу в листопаtд;І

про

с.порту . який можна бу ло б використати для п\&две­

ОІJіРНЯЄ. З:д,оров'ю?•. «У мене виникла необ­ х1дність

nрtтози­

«І ІВ медичних устано­ вах потрібно пра:юrикуова· ти вибори кері·вникі·в ко­

аострами

цзетупиого дня на ро­

бО'І'у.

з

кар• .

спІ.лкува.ння

час перебування на лі· ка,рняному . ПІІС.л.я виnис­ ки зі стаціонару те ж са­

лікарнях.

дізнатися

Там

про

всі

н~о.ЛІии в медичному об~

1987

слугову:ваинІ• . . «ГОІ.ІWІВне , щоб

лІхаря Вфесень

медики

:на:вчипися поважати с·воїх паІ.QієwrШ•.

1988-го зуби не чека­ КУІ'Ь, бОJІІЯ'І'Ь• . «Вважаю, потрібно ввес­

сВвести подібну анкету для оцінки роботи діль­ НИЧІІОГо ліка.'Ря І органІзо­

ти в П'оліклініці, а мож­ ливо і в лікарні, пошто­ вий ящик, ЯJ(ИЙ би слу­ жив СВ0€р.\!дНОЮ ІШИГОЮ

вувати

цю

справу

щоро­

ку•.

Іоч . JІИСТ ·t на Іув надруnвавмй

онкологічних нові дитячІ

кооператнвах. Адже пікареві · необхідні допомога медсестри, інструменти,

не

ПО'І'ім

l дОNий

-

за·м1тки

лективі.в•. «Частіше цроводити за­ - няття з лі·карями . мед-

менше ж

хворий

цІіЯми, зауваженмми . І дуЖе важл1m0. щоб їх переглядав гмооний лі·

лікарняно­

А

Ножний

чи в!ДІІ!Ідувач .міг · би опус­

Адже

тут такt

днів

ус.кла.цнекня

6-ro

приводу

Анкета: .рндни а відгунів

враховується.

На знімках: nідбір стекол окулярів і · діагностику очtІнх захворювань у. буднику-Інтернаті длЯ пресrарі. лих та tнвапідtв ведуть С. О. Жернакова і студентю~

до­

nисти.

еЛікарняні листки да­ кігься з такиt~~ розрахун­

милосердя, якого так нам не вистачає сьогодні.

медиків nише

факти, nюди. Тож вка:sуйте свої прі:tвищ~ тих, про коrо пишете. За:sдаnеrідь вдRчнІ

подобається.

на•.

- Мене щиро радує цей добрий nочин, - говорить ректор Львівського медичного інституту nрофесор М. П. Павловський. -'- Адже це справжнІй урок

а

тих

допо­

:sавжди nerшe ро3ІбратисR в тій чи Іншій ситуацІі, коnи на:tиваютьсR конкретні

тичного відділення стоматполіклініки скарг на роботу тераJІІевтів~стоматологів

черги. що nройти 'не мож­

ги студенти 6-ro ·Курсу Олена МашкІна, Дарія Репіна разом з своІм наставником С. О. Жернановою доnомагають зберегти зір хворим.

думка

читачів,

АУМ•

Щ9до

-

медичноі

Вnасне,

думку

у виступі Т. Арутіноі.

ЛіЗИ ...на ЦуіК<JS>)

добре слово, увага, співчуття усе, що хоч малою мірою може полегшити Іх тілесні і душевні страждан­ ня. Студенти годують хворих, nерестеляють постіль, читають Ім газети і журнали. Майбутні офтальмоло­

сnецІаf!Істів

повнюс, уточнюс, ро:t'Rснюс. Тож і на цей ра3 редакціR rа:tети -.апрошус читачів

хвилювало

Надзвичайно

читачІ•

моrи

і хвилює керівництво ЦРЛ. Після пе­ ребудови організаціІ роботи терапев­

сnраведливі,

АРУТІНА,

ВІД РЕДАКЦН. Отже, :tіткнуІіИСR . дві ки

в о.н;ремі дні (особливо в Тіі, !<ОЛИ !ІJІ)И.ЙМаЮТЬ ана­

Нрім ліків Ім вкрай необхідні

про­

60

латорно-полІкnІііІчиоІ роботи.

не

нічноУ

прикуті до ліжка.

гіподинамія.

Т.

хворого

звільнення

Незадоволення відвідувачів

вільно -

лікарів

заступник Головного лікаря з амбу­

ня

230

окремих

тиме по всій країні. А що стосується періоду сnалаху грипу. то з 4 лютого

експеримент :

· Уроки ·мвлосер~в

Добрі вчинки самІ по собі вже нагорода. Саме до числа таких вчинків, що заслуговують глибокої по­ ваги, слід віднести ініціативу студентів лікувального факультету~ ' Львівського медичного інституту. У віль­ ний від занять час вони приходять у будинок-іюrер­ иат для престарілих та інвалідІв, щоб · допомогти його персоналу. З шестисот мешканців будинку-інтернату

в

центів дітей мають надмірну вагу тіла. І ніякі мільйони карбованців, вкладені в охорону здоров'я, ніякі тисячі ліжок в стацІонарах і . нові поліклініки не

роботи.

відкрито

ду­

могли

рям дозволено видавати лікарняний листок строком до 10 днів. Сподіваємо­

В десяти

країни проводиться

ними

фон­

тож

способом життя, шкІдливими звичка:ми: вживання алкоголю, куріння. наркома­

чи відсутність її ніколи не бу ли основ­

в

коли

з

можуть зберегти наше здоров'я, якщо ми са~і не будемо ставитися · до нього бережливо . Турбуватися npo своє зцо­ ров'я обов'язок кожної людини.

ни здоров'я С.РСР .

що

nо­

грипу,

працював

І останнє, що найбільше сподобалос,я в огляді, так це думка про здоровий cnoci6 життя. Дійсно. 85 процентІв захворювань пов'язано з неправильним

цього року хворим грнпом лlкарняюm видається на 5 днів . Хочеться додати,

денний стаціонар на 6 ліжок, який nрацює у дві зміни і штатами забезпе­ чений з внутрішніх резервів. Хворим така

нас

спалаху

медиків

ся, що незабаром таке положення дія­

ків тнмчасової неnрацездатності, якіс­ ного проведення реабілітацlІ. раціо­

нального використання ліжкового

здійсню­

тн в nолікл.ініку, відповім так: це пи­ тання розглянуто в Міністерстві охоро­

нова для

допомоги

району

боти на час хвороби на З дні і хворий кілька разів повинен за цей час nрий­

як

хворих.

нашого

Jliкap дає звільнення хворому

· амбулаторних умовах. скорочення стро­

в

стоматдо­

кількість викликів досягла 56. За лю­ тий дільннчни.ми терапевтами обслуже­ но близько 6 тисяч викликів. І прак­ тично скарг з приводу цього не було .

обслугову­

Щодо зауважень чн!'ачів про те , що

тисяч

60

жителів

МедиЧне

17

таких у

наполягають

процедур . Впроваджена також форма медичного обслуговування:

ду стаціонару

подання

бути непередбачені ситуації. зриви в роботі. Якщо в звичайні днІ дІльнич­ ний лікар обслуговує 5-7 викликів,

організації та адміИLстрація.

правиЛо, неефективне >> можна сказати: не завжди ефективне . Підвищення якості подання меди•шої допомоги основне наше завдання . З цією метою в поліклініці створено хороше відді­ лення реабілітаціІ, фізкабінет. В мину­ лому році дільничні лікарі обслужили вдома 41 тнеячу викликів, організова­ но 600 стаціонарів вдома, виїзна мані­

своєчасного

радгос­

nідприємствами

На жаль, анкета була надрукована в

ша справа·. що окремі з них не зовсім добросовісно ставляться до роботи. З

прийняти раніШе вказаного часу. ЗвіД­ си і неузгодження в роботі полікліні-

пуляційиа бригада

статистики.

окремими

понаднормативне

період

лікарів з вищою категорією, 76 - з першою і 166 - з другою. Тому ліІКують нас лікарі грамотні. Ін ­

самих хворих. Багато з них дозволя­ ють собі запізнитися на прийом, особ­ ливо вранці, заспокоюючи себе : «Все

газети

з

промисловими

1

то в цей

вислів

дані

помоги. Лікарям-стоматологам, які ба" жають проявити себе в Індивідуальній трудовій діяльності, підписано дозвіл .

По-третє. не завжди лікарі медсестри через завантаженість оголошу­ ють хворим, що прийом ведеться по талонах. і запрошують в кабінет у час, зазначений в талоні. І по-четверте, недисциплінованість

На

зросла і на ба­

перевищує

По-друге, якість 1\fатеріалу для плом­ бування досить низька. ОДнак в. роботі служби є позитивні зрушення . Так ,

Огляд анк.ет коментує :спеціаліст

ки .

на­

населен­

Так , тільки в 1987 гоцl 101 медпра­ цівник підвищив свою кваліфікацію . В районі залишився тільки один лікар , який не проходив удосконалення · біль-

"Я:К ПАС ЛІКУЮТЬ~"

приймуть».

пов'язані

кількість

офіційна статистика . Для поліпщення роботи служби цього, звичайно, мало .

Це

одно

що

·

проводиться атестація, організа­ навчання на курсах удосконалення.

ція

вва­

неJ(()мпетен11НИМ.

тим ,

сторfнка.

а штатні нормативи поліклініки розра­ ховані тільки на ту кількість. яку дає

на

Реєстратура поліклініки, справдІ, слабке мІсце в П роботі, тому noлin·

і по

гато

протезування з

ня в Броварах значно

свого діJІьничного лі•Каря.

нами

порушені ии.ми питання

так

ти

строки

самперед

ників

писуються з різних причин. А прийня­ ти їх зобов'язані всіх без винятку. Ось і приймаємо без талоніJ!.

огляд анкет ,

Жоден факт, внк.ладений в газеті, жод­ на думка читача (правильна вона чи нl) не перевlрмнся. Тому вважаємо доціль­ ним через газету відповісти читача,м на

бисто,

гі

~вор.ого.

думку

і

го вибору лікаря. Вирішене воно і в нас. Однак слід зазначити, що далеко не всі хворі виявляють бажання . зміни­ Думаю, · що автор огляду анкет не зов­ сім ознайомлений з т.им, як у медпраців­

правленІ . з дj.льнични.х лLкарень, лікарями сільських лікарських дlльниц_ь на при­ йом до лікарів райполlклlнlки, не за­

називаючи прізвищ хворих. спираю­ виключно

3

і .неуважність,

проводити аналіз

чись

ЖИТТЯ»

Житель міста І. С . Сто­ янов в листі до редаІЩіУ. скаржився ·

и,а

те,

овочевому магазині що розташований

лиці

що

ві'данні якого знаходить­ ся вказаний · магазин . Заступник директора

в

ОРГІіН Є. І . · ЛазаренІКо повідомила редакції. що

N2 · 8,

. на

ву­

50-річчя ВЛНСМ,

прийом

у нього не прийняли · по­ рожні пляшки ІВ обмін на

· мінеральну

Лист був

Броварський

вими

редбачений,

в

ОРПН,

у

·

тому

овоче­ не

пе­

що

мі­

неральна вода не є обов'­

воду.

надісланий

склотар.н

мага.зинами

язковим

.

ментного

товаром

переліку.

асорти­


4

ВІВТОРОК, І

І

6 30 8.35

ліття.

Сnіває

Олlмп!Аські

Інга

..

Дем'яно-

ва.

1І.55

Новини. 15.30 Новин.и. 15.40 Проrрама Якутського телебачення. 16.10 Концерт ансамблю пІ· снІ І танцю сШумен• (БолгарІл).

16 45

ФІльм

стати

I7.5:J 18 20 І8 35

-

·

дітям.

сЯк

мужчиною•.

сВчим,ося демократії•. Мультфільм. сШнола: nроблеми пе­

ребудови:..

Футбо~.

18.5"5

Кубок

сезону

на nриз газети сКомсо­ мольская nравда•. сСпар­ таІD сД.инамо• (КиївІ. у перерві 19 45 Сьо, годні у світі 20.45 Концерт ансамблю народноі музики сСвета•.

Час.

21.00 21.40

Прожеитор

·

nеребудо·

ви.

21.50

Пnвпо

бицІ

22 35

Нілін

еДва

22.45

Лодро·

життя

Сьогодні

у

дні

ионкурсу

світі.

надії•.

До

молодих

ви­

конавців t>СТрацноі nіснІ сІ0р111'8Ла-М.. Лере;ц,ача 1

ПРОГРАМА УКРАІНСЬКОГО ТЕRЕ&АЧЕННЯ Новини. Все про Іfіно МаnеньkИА концерт. ШкІпьний еJф&Н. 9 кл~. Основи Іиформа­ 'І'ІІКИ та обчиспювапьиоі

9.00 9 15 10 25 J 0.35

техвІки.

ll 05

сДоброrо

вам

в'я... ВІ;ц,повtnі теnегляnачІв

11.35 16.30 16.40 17 ')0

здоро­

на

nисти

дзвіночок.

<fпортивні телефІльми cГoJUCR ПО KOJJY•. сДо

17

майбутньоt rо-ри•. 35 ~БармаnеА проти

боnита•.

АА·

ЛJІJІьиова

.JJИ·

стца.

18.30

Муз. фільм сСеиса­ ція•. 19.00 Ntтуаnьна камера. 19.35 сТеатр І час•. ЛьвІв­ ський академІчний уКра­ УнсjНИА драматичний те­ атр Ім. М. Заньковець­ иої.' 20.35 Реклама. 20.45 Ііа добраніч, дІти!

21.00 21.40

Час.

Црожеитор

ви.

21.50 22.55 23.20

вІсник.

фільм сТема nля

органа•.

ЗАГАІІЬНОСОЮЗНА

11

ПРОГРАМА

8.00 8.15

ЦТ

8.35, 9.35 Фізика. 10 кл. 9.05 Французька мова. 1 навчання.

10.05

Учням СПТУ. Загаnь­ на біологія. 10.35, 11 35 ІсторІл. 6 ил. 11.~ Французька мовр. 2 рІк навчання.

Концерт

12.35

Фільм

Аидреєва.

з

творІВ

еГоловпий

В.

СЕРЕДА, І

• 2

SEPEЗHR

8.35 . 9.35

с120 У

ХВНJІИИ:>.

свІті

Фільм «діамантова РУ·

ка•.

11.10 15.30 15.40

тварин.

Новини.

.

НtовИ!ІИ.

ми.

17.(}0 17.05 17.45

Новини. Здрастуй, музико! Назустріч ХІХ ВсесоюзнІй конференції КПРС. сДІйовІ особи•. Про ви­ бори диреитора ·в таксо­ моторному парку м. Іва­

нова.

18.30 18.50 19.35 19.45

Передача

1.

СьогоднІ у свІтІ. ФІлософсьиі бесІди.

МультфІnьм. ЗустрІч з редколегією сТеатр:о.

Журналу

21.00 21 40

Час.

Прожектор

ІНО

11.40

Село

І

люди.

ШиІльний

клас.

перебудп-

вЬІхода:

вторник,

сре.ца,

ла. Як трольні

17.30

екран.

Украіиська

лІтера­

20.10 20.15

ви.

21.50

ФІльм сМій друг Лапшни•. 23.30 ВечІрн!А вІсник.

20.45 21.00 21.40

Іван

гІя.

рення

навчання.

на

13.25 14.05 14.10

ви.

Музика в театрі, в кІ­ но І на телебаченні. Ком­

21.50

Артем'єв.

&ЕРЕЗНЯ

3

ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА ПРОГРАМА ЦТ

6'.30 8.35 9.15

с1210 хвилин•. Здрастуй, музико! сДІйовІ особи•. Про

вибори

;ц,иректора

сомоторному

в

так­

парку

Іванова. Новини. Фільм сЛІсовІ

10.00 10.10

м.

фІаn·

ин•.

15.30 15.45 16.'35

Новини. Музична

скарбниця.

сРазом з РосІєю•. До наЦІонального свята

БолгарІІ 110-1 рІчин­ цІ визволення від ту­ реЦького рабства. 17.20 Новини. 17.25 Наука: теорія. експе­ практика.

сДо шІстнадцяти старшІ;>. 18.40 Мультфільми. 19.00 Хвиnини nоезІІ. 19.05 СьогоднІ у світІ.

ЛюДина І закон. Пере­

19.55

ФІnьм

21.40.

Прожектор

Проку­

сЮлІл, Вревсь­

серія.

ви.

Фільм сЮлія Вревсь­ иа•. 2 серія. 23.00 СьогоnнІ ,у свІтІ. 23.10 еДва днІ наnІй•. До

конавців

Передача

ПРОГРАМА

молодих

ви­

сЮрмаnа-88•.

2.

УКРАІНСЬКОГО

ТЕЛЕВАЧЕННЯ

8.00 9.00 9.15

Гімнастика. Новини. сЖцве слово•.

ська

мова

шкІльних

в

пятинца,

УкраІн­

дитячих

закладах.

суббота.

nо­

ня

глядачів

20.45 21.00 211.40

ви.

сНезабутні•. І.· Каваnе­ рідзе. 23.20 Новини. . 23.30 Співає Н. Свобода. ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА ПРОГРАМА ЦТ

11

сСкfпькн

8.00 8.15

ГІмнастика. НВІВЧ8JІЬИ8: програМІВ. сРос.Ійська зи.м:а•. Док фІльм. 8.315, 9.315 ІсторІя. 4 кл.

.АJнгJІІйська мова.

9.05

·

гІмнастика.

·

Час.

Прожектор

перебудо­

ви.

1

21.50 22.25 22.30

Док. фільм. Новини. Лауреати мІжнародио­ го ионкурсу Ім. П. Чай-

ковського.

Е.

(скрипка).

••

П'ЯТНИЦЯ, ~ І

Грач

&ЕРЕЗНЯ

ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА ЦТ

Учням СПТУ. В. І. Ленін -

А.ІІглІйська мова.

11.55

Фільм

кіНІІО. Док. телефільм. 18.10 Хвилини поезІУ. 18.15 сПуnьс•. Нафта І тун.ц-

ра.

18.45 19.05

СьогоднІ у свІтІ. ФестивалІ. Конкурси. концерти. ' 19.45 ~льтфІльм.

скамера світ•. 21.00 Час.

дивиться

19;5.5

21.40

восени•.

13..25

сСвІт твоїх захоплень•. Док. фільми. 13.55 Новин:н. 14.00 ТелефІпьм сПерш! ра­ дощІ•. Частина .2. сНе­ звичайне літо•. 6 серія. 18.00 Новини. · 18.115 У світі тварин. . 19.15 Бокс. Матч збІрних КОМ!ІІ,НД СРСР І США. У перервІ 20.00 ВечІрИіІІ казка.

Час. Прожектор

у

nеребудо-

'

21.50

ФІльм сЯ навчу вас мріяти•. 23.15 сПогnяд•. ·Вечірня Ін­ формацІйно-музична про­

ПРОГРАМА УКРАІНСЬКОГо ТЕЛЕВАЧЕННЯ

ІСІ

Новини.

сСпадщИІНа•. вІзеру~ки. Муз .фільм

.

nодІJ}ьсь­

сСоаичннй зайчик•. 10.35 ШІС!льний екран. 5 иn. МуаИІtа. И.10 УкраіНІСьюrй· романс.

11.40

ШІС!льний

енран.

10

клас. РосІйська лІтерату. ра. Сучасна ЛенІніана.

М. Шагінян. сЧотири УР<ЖИ у Леніна:•. ·

12.10 12.215

Новини.

МолодІжна

сГарт •.

студІя

Новини. Срібний дзвіночок. ~резІсть норма життя•. Док. фІльм. 17.20 сНауна і час•. 17.50 сDаріВ!Н"І'•. ПроблемИ

16.30 16.40 17.00

перебудо­

2ЦЮ Продовження матчу з<1І.рн.их команд СРСР І США з боксу. no заІdн­ чеииІ 22.50 Нови-ни.

СУ&ОТА, І

5

23.210 23.40

с1210 хвиnин•. Фіпьм сЯ навчу вас мр-Іяти•. 10.00 Грає сИІМфоиІчиий ор­

6.30 8.35

Паnвцу культури І. Леніна м. Жу­

ковського.

10.415 10.55

Новини. Док. телефільм сТамець в ІнвапІдиІй копяс­ цІ, або Передмова•. 1'5.30 Новини. 15.40 Чого І чому? Передача для дітей. 16.10 0. Глазуи.ов. СИІМфонія м 8. 16.-55 У.рочНІСтІ збори, при­ свяченІ МІжнародному жІи.очому дню 8 Бе­ ТрансляцІя

з

Про.довжеиия

21.50

кого

·О.

вечора

І

Муз.

16.1'5 16.25 16.55

творчостІ

НедІльний Мультфіпьмн.

Легка

ПРОГРАМА

урок

.

до

вчителя.

· школи РРФG

Лисен.кова. сНавколо свІту•.

Жиrrrя

КІно­

внда'І'ИИІХ

Чsмпlонат

лю­

світу.

Чопові­

ни.

15.00 1•5..10

МІУnьтфІnьм. . .nрага як я п mоб­ Муз. ..-елефільм за

лю•.

участю

15.50

Лю-

К.

Легка

пІО!!&Т

·

Готта.

атлетика.

Чем-

,

Європи.

ТелевІзійний музачиий абоНІІмеит. еРосійський

16.35

Чем­

романс•.

17.3'0

nоказують театри кра­

тни.

Фільм-ВИС'І'ава

ського

КИІв·,

а:каммІчиоrо

раінського

ун­

д.раматичиого

'fеатру Ім. І. Франка. •Ко­

нотопська вІдьма•. Ав­ тор Г. Квtтна-Освов'янен· ко.

~.оо Закпю'ІНИй

концерт муреатів Всесоюзного конкурсу баnетмейстерів і артистtв баnету. Траис­ пяція а КоцертНDrо заnу Ім. n. Чайковського. У

перервІ

-

ВечІрня

210.15

казка.

21.00 Час. 21.40 ПродовжеиИІR

чення.

Інженера

концерту.

Редактор А. ВОЛОШИНЕНКО.

Дер­

ДО УВАГИ ПОКУПЦІВ! Управління торгівлі· міськвиконкому повідомляє, що 1 березня, в понеділок, всі господарські магазини будуть працювати.

Запрошуємо вас здійснити покуnку.

,

.

Адміністраці.R.

сЛІсня

Новини. сСонячне коло•. УрочистІ збори І

ПОКУПЦІ!

Повідомляємо вам, що універмаг по вули­

УКРАІНСЬКОГО

фільм

ШАНОВНІ

Чем­

на

ион·

ці Гагаріна і магазин с:'Комісійний:. ці Киівській виробів,

no вули­

здійснюють прийом і

виготовлених

виробничими

продаж коопера­

тивами і гр<н~адянами, що займаються інди­ відуальною трудовою діяльністю.

Приймання магазИнами виробів від грома­ дян

здійснюється

по

nред'явленню

патента.

або реєстраційного посвідчення, а від коопе­ ративів -. Завіреного в установленому поряд­ ку

доручення,

~иданого

кооперативом

упов­

новаженій особі, і Цого паспорта.

АдміністраціSІ.

'

камера.

На добрак.Іч, дІти! час. Прожектор

перебудо­

ФІльм

«Особиста

справа суддІ Івановоі•. 23.10 ВечІркІй вІсник.

БРОВАРСЬКИR

Зп'1cМ.~HJ»fOtffHA

\

виготовлення

в'язаннЯ

при

виробів

будинку

методом

побуту

ручного

с:Ювілейний:.

через бюро добрих послуг.

Адміністрація.

Nмнастика. Навчальна програма. МіИстецтво вишивки.

8.00 8.15\

Теnефони: редактора - 4-03-76; ІіІстуnнина редактоJ)іІ, вІддІnу nіІртІйноrо ЖИТТІІ, вІдnовІдальноrо сенретіІря · 4-04-61; вІддІnу сІnьсьноrо rосnодарства 4-23-26: вІддіnу nромисловостІ І соцІіІnьних nит.. нь- 4-02-92; вІддІnу ·листІв І МіІсовоІ ро8оти - 4-04-Bt; коресnондент.. мІс"евого радІомовnення - 5·13·91. -

~-:--...:.:....._._:;___".:..,....:,...;....;.!в;р;•;;•;;,.,;_;;~_,;;_;t;;r;;•ЇЇК~.-.;і;,;~;lfOt'O о&щсноrо управnіння у справах внда11ництв, поліграфІї і книЖІФВОf .,.орrіцІ. --~ька обасть, м. · Вроащри. •ул. ••~~ока, 1$4.

'

РАЯПОБУТКОМБІНАТ

·nриймає замовлення· на

r

математики в .1 веде звсnужеюdt·

тор у бою•. еКонструн­ тор nолІкарпов•. 14.00 Ковзанярський спорт.

Чем­

УКРАІНСЬКОГО

АДРЕСА РЕДАКЦП: 255020, Київська область, м. Бровари, вул. Київська, 1.54.

~ ~Rt:

·

ТЕЛЕВАЧЕННЯ

ви.

11

поет

дей. До ОО:рІччя анаАЄМІ­ ка А.. Люnьки. Науново­ п<ІпуnярнІ фільми. «АР· хип Люлька•. еКонструн­

сІграшка•.

сКрах

сЖив

Основи економІчних ава.нь. Журнаn сТелееко•.

13.00

Новини. РІІІТМІчиа rІмнаетика. Народні Т8JІІ1Н'І'И. Ор• кестр иароДRИХ Інстру• ментів НовотроІцького буди-нку культури Херсон. сь.ноr областІ. 10.15 «Братерство•. Програ­ ма Узбецького телеба­ ФІльм

ЦТ

1·2.30

9.00 9.15 9.45

11.20

Ло­

аnЬМ8!Иах.

піонат Європи. НовИІНИ. сЗqJастуй, Медео•. Ес~на програма з Ал­ ма-Ати.

в Березкя. ТрансnяцІя з Державиого академІчного театру опери І баnету УРСР Ім. Т. Г. Шевчен· ка. По закІнчеНІНІ Ак·

21.50

. С. 11.30

кtиозаn. Док.. теле­

атлетика.

На

учитель

панорама.

~1.40 Майстри екр&Н'Іl. бов ВІроnаІtнеи.

Наш сад. Портрети.

Урок класІ

сВеселка•.

(НІгерія).

Міжнародна

ФІльм Час.

життя

Бара'І'Инський•. сЕрудит•. с31рочка•.

9.55 10.55

народ·

Леnаа атnетика. пІонат Європи.

фІльм.

сІв

иа•.

8.15 8.60

Будильник.

16.55

життя•.

туальна

Фільм

8.00 На ЗВІРЯднУ ставай! 8.1•5-13.00 Програма сДум­

В гостях у казки. ФІльм сТри· товстуНИ•.

церт, присвяченІ МІжна­ родиому жіночому дню­

20.45 21.00 21.40

21.40

камера.

nРОГРАМА &ЕРЕЗНЯ

15.15

19.30 21.00

Актуаnьна

11 ЗАТАЛЬНОСОЮЗНА

ваnь ·телепрограм

18.00 18.415

18.00 19.35

та.пова•.

Служу Радянському Союзу! 11.00 Раннова пошта. П.ЗО КІІи.оафіша. · 12.30 Музичний кіоск. 13.00 Сільська година; 14.00 3\Цоров'я. · 14.415 МІжнародний Фести-

Новини. 9.20 МузІАНІ зустрІчі. 10.20 Соцдатські листи. 10.55 Новини. 11.10 л. Горлач. сСnов'яись­ киА острів•. Роман у вІршах. все

перебудо-

Ритмічна· гІмн!І!С'І'ИКа.

сКва.г-ХІра:.

жІнок.

проrрама.

ТеnетурнІр сСонячиІ иларнети•. Само.цІя:nьні художні колективи Ро­ венськоr обnастІ. 20.45 На добранІч, дІти! 211.00 Час.

ІlОВІН•НИ.

ноУ

зв'язок•.t

для

Циркова

ковини.

Грає Г. Арутюнян (скриmса•). 9.20 ТИраж сСпорт,.ото•.

9.30 10.00

Му­

листа­

сСкІВрби музеrв Украі­ ни•. Народннй одяг Бу-

ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА ПРОГРАМА ЦТ

8.00 8.15 9.00

9.0!0

1•1.4!5

6

сПрямиА

УсмІшка

1•8,30 18.45

за

авторсь­

Легка атnетика. nІонат Європи.

ПРОГРАМА

16.00 17.00

nередача

глядач.Ів. Слава солдатська.

комnозитора

nахмутовоr. Сього.цн.І у свІтІ.

23.25 23.35

спорт. ЧоловІ­

фІnьм.

Новини.

НЕДІЛЯ.

жавного Вели~Wl'о теат· ру Союзу РСР. По за­ кІнченнІ К'Онцерт учас­ никІв школи-сту.цІі Дер­ ЖЗіВІЮГО ансамблю на­ родного танцю СРСР. 19.00 МультфІпьм. 19.15 Сьогодні у свІтІ. 19,35 Авторський вечір ком­ поантора О. Пахмrrовоr. 211.00 Час .. 21.40 Прожектор перебудо­ ви.

ми

23.40 00.45

ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА ПРОГРАМА, ЦТ

кестр ім. В.

Док.

Село І люди. еВи нам писаnи•.

зична

21.~и.ФІльІІі сГолос•.

212.410

ВЕРЕЗНЯ

лення.

15.00 15.30

Баскет~. ЧемпІонат С·РСР. Чоnовіки. Матч за 1-е мІсце. У перервІ . ВечІрня казка.

1"ЕЛЕ&АЧЕННЯ

Прожектор ви.

9.00 9.20

сПовернемось

Урок без дзвоника. сDар!аит ВІлавича•. ~льтфІnьм иа замов­

19.00

рІк

рІк

2

13.15

та•.

·

у коnис­

. 14.15

Легка атлетика. Чем­ піонат Європи. 18.40 Е. ГрІг. сJІіричиа сюt­

Прожектор

здоров'я.

сн"от•

КИ·. Погода формаЦІя).

18.00

Час.

серія.

вам

13.10

ки.

ІсторіЯ. вождь

ЖовТня.

резня.

6.30 с120 хвиnин•. 8.35 Людина І закон. ·· · 9.05 Фільм ЮлІл Вревська• 1 І 2 серІІ. У перервІ 10.10 Новнии. 15.30 НІОВИИІИ. 15.45 РосІйсьRВ мова. ·16.15 Програма ЛатвІйсько­ . го телебаченн«. 17.05 Новини. 17.10 сОлекІ:ВІндр Локриш-

Ковзанярський Чемnіонат світу.

навчаИІНя.

10.05

Новини.

Реклама.

1

17.00

року

ков'Ій?•·. На дорогах респубnІ· (експрес-ін­

Поезія О. Бергrоnьц. еЛюдина йде за пІснею•. І. Яунзем. 12.05 М'Узей одиІвУ картини. 1t2\Зб Муль'!'фіnьм. · 12.55 Л. Бетховен. Септ\"1'. 13.415 Доок. фІльм. 13.'55 НовиНИ'. 14.00 ТелефІльм сПерш! ра. дощІ•. Частина 2. сНе­ звИІЧІІІАне лІто•. 7 серІя. 16.55 Нови-ни.

21.00 21.40

ви.

Док. фІnьм. Новини.

РитмІчна

сСуботиі<'

На добранІч, дІти! Час. Прожектор перебудо­

211.00 211.40

Баскетбол. ':ІемпІонат СРСР. ЧоловІки. Матч аа 1-е мІсце. 20.10 ВечІрнЯ казка.

2n.25 20.30 21.00 21.40

·

зустрІчейа.."

18.25

10.25 перебудо­

21.50

кон.курсу

рІк

грама.

19.25

ка•. 1 21.00 Час.

2

сЕкзамен

ПРОГРАМА

Новини.

кл.

І8.ІО Виступає ансамбль пІ­ снІ; музики І танцю Бу­ ди-нку культури Ім. Но;_ гіна. · ' '

серІя.

.

рІк

;ц,иректора•.

І8.00

рін

СпІває і танцює мо­ лодІсть. 21.00 Час. 21.40 Прожектор перебудо­

І

І

Телефільм сПершf ра· дощі•, Частина 2. сНе­ звичайне лІто•. 5 серія.

бІоло­

Новини. Музичний кІоск. сАзбука братерства•. ТелемІст СРСР НРБ. 20.00 ВечІрня казка. 20.15 Для всІх І для кож-

Телефільм

12.05

Астро­

2

9

роману.

19.00 19.35 20.315

навчакия.

ЦТ

Іспанська мова.

11.05

ФІJІьм-концерт сЗимоІгри•. А.итуаnьна камера. Музичні зустрічІ. .ВідnовідІ на запитан.

ві

1.1.05

ІО.О~а~;.~~- СПТУ. Іс1орІя.

ТелефІльм «ПадІння Ікара•. 13.45 сУ злагоді з ПРИРО· nою•. Док. телефільми. 14.25 Новини. 1.4.30 ТелефІльм сПерш! РВ· дощІ•. Частина 2. сНе­

ЧЕТВЕР,

монІтор.

кл.

18.30

Світ, · що нас оточує. 1 кл. .10.55 сОбл:нччя дисплею•. Ні&уиово · попупярний Фільм.

ІО.35, 11.35 Л. Толстой. еВІА­ на І мИР•. ІСТОРІЯ СТВО·

навчання.

23.45

10

С8МОВРІlДУВ<І.И·

10,3·5, 11.35

студІя

Іспанська мова.

9.05

12.05

Е.

Аг-

8.00 Гімнастика. 8.15 Навчальна nрограма-. cHan Брестом тиша та­ на ... •. Дон. фІльм. 8.35, 9.35 Загальна бІоnо­

навчання.

позитор

Моnодіжив

ПРОГРАМА

тики І обчислюваnьноІ техн.Іки. 10 кл. ~.05 Німецька мова. 1 рІк

4

дІйснІсть.

11 ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА

сПаІІІ'ятаєта; у ПришвІ­ иа ... •. Науково-популяр­ ний фІльм. 8.35, 9.35 Основи Інформа­

лІто•.

І

иасетах.

сГарт:>.' . 23.20 Новини. ,23.40 Музичний

програма.

ІІ.35 Загаnьна гІя. 9 кл. Н .05 НІмецька мова.

в

На добраніч, діти! Час. т>ожеитор перебудо­

21.50

·8.00 ГІ.миастика.

10.35,

Міфи

ви.

ЗАГАJІЬНОСОЮЗНА ПРОГРАМА ЦТ

СПТУ.

Реклама.

ресія

На добранІч, дІти! Час. Прожектор перебудо­

18.00 18.15 18.45

музикан­

ноі•.

щини.

Учням номІл.

юнІ

«Перебудова І над­ ри•. Перший Киівський авторемонтний завод 18.30 Концерт артистів Вір­ менсьиоі естради. 19.00 А.ктуаnьиа камера. 19.35 сПерлини душІ иарод­

пошуки. Як подоnати від­ ставання. 1R.30 Естрадний концерт. 19 ОО А.итуаnьиа камера. 19.30 Виступає ансамбль баnьного танцю сЛІлея•. :Ю.10 До ХІХ ВсесоюзноУ ионфереицІr КПРС. сЗвІ­ римо час• .. В пар~орга­ нІзацІлх Ворошиловград·

10.05

Грають

ШИІnІ;НОГО ня.

21.50

17.55

7

туr,а.

Навчаnьиа

розв'язувати кон­ задачі з матема­

ти.

15 Новини. 16.30 Новини. 16.40 Срібний дзвіночок. 17.00 Телефільм сТаємниця . таємниць•. 18.00 Агропром: проблеми і

11

шко­

тики.

1~

20.45 21.00 2'1.40

Новини. Нови·ни. Срібний дзвІночок. Ресnуб;:Іканська ФІ·

зико-математична

гресу.

сНовая жизнь• -. орган Броварского городеко­ го комитета Коммунистической партии УкраинЬІ, городекого и районного. Советов иароднЬІх депу­ 'fатов КиевсЕWй обnасти. (На украинском язЬІке). Редактор А. ВОJЮШННЕНКО. Газета вЬІходкт с 17 апреnя . 1007 года.

Дни

порт-

будова в органах ратури СРСР.

«Три дні З ЖИТТЯ ХОР· мейстера:Іt. 18.10 еДіnа І турботи arponpoмy~. Док. телефіль­

12.15 16.30 16.40 17 ОО

ІО.10 сТемn•. Телерадіопе­ реклик з проблем иау­ ков.о . технічного про­

17.55

ЦТ

тура.

·

о~меит,

ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА ПРОГРАМА

6.3{)

Студентський

рет.

кон­

структор•. 1 І 2 серІУ. У перерві 13.40 Новини. 1&.00 Новини. 18.10 Ритмічна гімнастика. 18.40 Дон. Фільм. 19.00 СІльська година. 20.00 ВечІрня казка. 20 .15 « ... До шістнадцяти СТІ' ОШІ•. ~1.00 Час. ~1.40 Прожектор перебудо­ ви~ 21.50 ТелефІльм •Падіння Jиара• (ЧССР). 23.30 Новини.

Дитячий кІнотеатр. ШкІлІ,ний екран. 9 к.л:ас, РосІйська лІтера­

ТЕЛЕВАЧЕННЯ

9.15

.сБратеР.СТ·

11.00 11.40

Новини.

9.00

Програма

во•.

УКРАІНСЬКОГО

ного.

Навчальна програма. сМісто І nрирода•. Нау­ ново - попуnяряиА фільм.

12.05

ПРОГРАМА

20.45

l'Імиасти.ка..

рік

Док. телефільм. Музика у Руидаnьсь­ кому паnацІ. 23.20 СьогоnнІ у світі.

звичайне

. музика.

І тІnьки Вечірній

1\fуз.

перебудо-

10.00

ВИ.

21 .5U 22.40

8.15

ІІовини. Ціовини.

СРібний

Гаріна.. 1 12.30 ·Новини. 1QI.410 Доброго

Римсьиий-Корса-

10.35 11.45

сто-

Ігри. ФІгурне катання ПоназовІ виступи.

11 35

м.

ков.

..

зимові

·мо­

ва.

9.35

ЦТ

с 120 хвилин•. Експедиція у ХХІ

9.35 XV

ІтаnІйська

9.05, 11.15

БЕРЕЗНЯ

ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА ПРОГРАМА

1988

І березня

ЖИТТЯ»

сНОВ Е

сторінка.

Друн

ІнАекс 612·85. офсетний. . 06cli:r

.црунований

15.560

аркуш.

Тираж

примІрникІв.

Замовлення

11& 1240.

#34 1988  
#34 1988  
Advertisement