Page 1

'Jti!I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!В!I-!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1!!1!11. ПРОЛЕТАР І В СІ Х КР А ІН, €Д НА RT ЕС Я !

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО КОМІТЕТУ МІС.ЬКОІ І РАЯОННОІ РАД НАРОД.ННХ

Газета виходить з 17 квітня 1937 . року

*

*

N! 34 (7115)

К О М V Н І СТ И Ч Н О І П А Р Т 11 V К РА І Н ·И, ДЕПУТАТІВ КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ

П'ятниця, 28

лютого 1986 року

Ціва 3 коп.

*

НА XXVII 3'Ї3АІ КОМУНІСТИЧНОЇ ПАРТІЇ 26 лютого XXVII з'Ізд КПРС продов. жив роботу. НапередоднІ на вечІрньому засіданні Із звітом ЦентральноУ РевІзІй· ноІ Koмtcli КПРС виступив голова комі· cli Г. . На

РААЯНСЬКОfО СОЮЗУ

Ф. Свзов . .

ранковому засІданнІ 26 лютого в &!tіловій · обстановці, з принципових пар· .,,.ІйніІх позицІй делегати обговорювали

згуртованих єдністю мети. волІ й дис· циnлtни. Суть nеребудови партtйноІ ро· боти полягає в тому. nІдкресmовалось на з'Іздt. щоб кожна партІйна органtза· цtя від реслублІканськоІ до первин· но І жила в атмосфері пошуку. онов· лення форм 1 методІв своєУ дІяльностІ.

Політичну допо.вІдь Центрального Комі· тету

з'ІздовІ,

нову

редакцію ·Програми

КПРС. змІни у СтатутІ партІІ, звІт ЦеН·

тральноУ РевlзНЬіоІ Koмtcli КПРС.

З'Ізд зібрався на крутому переломІ в

І зробити це Можна тІльки зусиллями

життІ краІни. сучасного світу в цілому.

його завдання виробити реалістичну. всебічно 'Зважену nрограму дій, яка ор-

всіх комунІстІв, шляхом всемірного розвитку демократlІ всерединІ самоІ

.J'"Нічно поєднає nлани партІІ з надІями

сПодіваннями

,

кож.ноІ

людини.

napтll. здІйснення на всіх рІвнях прин·

визна­

ципу

колективного керівництва, розгор­ тання критики 1 самокритики, контролю, вІдповІДального ставлення до справи.

чить характер і темпи руху до якісно нового стану радянського суспільства.

йдеться про те. яким вєтупить Радян· ський Союз у ХХІ століття. якими ста· ІІ'Іlуть обличчя й позицІІ соціалізму на

Лише тодІ

народжується дух новизни.

стають нетерnимими косність

Необхідність

прискорення.

1

застій.

Інтенсив·

міжнародній аренІ. яким буде завтраш· ній день людства. Делегати nристу-пили до роботи з ПО· чуттям tлибокого розуміння своєІ вІд· повІдальностІ перед nартІєю 1 народом. РадянськІ комунІсти добре розуміють:

ного .розвитку продуктивних сил Росlй·

кожна наша перемога в соціалістичному

буJJ!вництвІ

-

·це

мІжнародного

1 · перемога

ськоІ

всього

КОltfУНІстичного

руху,

перозривною авангардною частиною яко­

го є КПРС.

понад

дІяльностІ

КПРС,

насамперед

rt

схІд·

яка

також

про

систему

галузевих

1

но·віtборна мІська партійна конференцІя

нlю

що

виробництві,

зав

Перший

секретар

ЦН

Компарт!У

ставлення

своєt

Готоввість аолатв • В ОВІ рубежі · криттю XXVII з'ізду пар­ тіІ, на я.кий зІбрал<>ся близько n'ятисот робітня· кІв. Шжене·рно-tехнічних працівників І службовців заводу . ВІДкрив мІтинг

секретар партбюро Г.

М.

Ярмола.

ресом

Є

~Рад

В

ІСТОРІІ

особливІ

днІ,

Країни

-

сказав,

мітингу,

,.пlднявшись на нову ви со· ту,

ми

оглядає;;ю

про·

йдений шлях. оЦінюємо зроблене 1 разом з т.им визначаємо й перспективу дальшого

постуnу.

вальник

коли,

Таки·

ми особливими днями є й дні роботи XXVII з'Ізду партії . За ходом його трудівники заводу алюмі· НіЄВИХ буді'В€ЛЬНИХ КОН· струкцій стежать з неос­ лабною увагою . бо ж на форумІ комунІстів вироб· ·ляється програма дій на· шого народу на майбут· нє.

Курс партіУ на зро­ стання добробуту радян­ ських людей на основі Піднесення ІнтенсифікацlУ

lнте·

знайомилися

на

ми.

чи

всі

вистуnаю­

положення.

-

кожен

.

рядок

за­

сад нашого життя. Черво ­ нитною

через

доnовІдь

проходить

ка

те.

що

усю

дум · кожен

із нас повинен nо-новому. творчо 1 самовІддано ВИ·

конувати своі обов'язки. адже ХІІ п'ятирічка. і зо. крема перший Ії рік, переломний момент на

ноУ війни знаходить у ко­

адже

це ще раз засвідчив

мітинг.

присвячений

вІд·

по

нано до

-

19

заготівель­

Ми

завдання

визначено

сnравдІ масштабнІ . Но· лектяв цеху готовий до Ух здійснення. Це nІд· тверджує успlшне вино·

вико­

березня.

повністю

знову

шляху соціально-еконо· мічних перетворень . Працювати є йад чим,

Jnpo

кварталу

НПР_С

суспільного виробництва, вІдвернення загtюзи ядер. лективІ підприємства · ПQВ· ~е схвалення 1 підтримку.

виробничу програму 1986 року. Так. план першого

складального

демократичних

про

завершити

1

пронизані турботою пар­ тН про дальше зростання й удосконалення суспlль· ного виробництва, розши·

ною

достроково

люємо літи;ку

з глибокою І аргументо· ваною Політичною допо­ віддю ЦН КПРС XXVII з ' їзду партl'і. Кожне П

рення

зобов'язань на з'їзду, готовнІсть

фрезеру ·

цеху В. В. Нли,енко,

.

складальникамн

взятих честь

них операцІях буде

З величезним

-

нання

схва­

піДтримуємо по· nартії, адже ЦК

наголосив,

що в центрі уваги було

буде питання

t

піклування

про людину праці,

-

так

на

мітингу

цеху

rаль·

гальваноза·

ХНСНИХ покриттів Т. В. Луншева.- УсвІДомлюючи це, ми висловлюємо

готовність

долати

свою

ще

ви·

вони

Aoro

до

XXVII

висловили

схвалення 1 курсу партії.

повне

підтримку вІдображе­

партії, з якою

nив

Генеральний

мІтингу

тичної допо.вtдl є те. що в ній підкреслено: заходи партії щодо зміцнення

дисципліни. наведення по­ рядку в усіх сФЕ!рах еко· номіки 1 соціального жит· тя не камnанІя ; Вони

вІДповідають

вимогам ча•

су.

усіх

Інтересам

верств

радянськоГо народу. Учасники мітингу прий· няли резолюІJІІО. У ній

Тісніше згуртовую·

рідноУ Ко­

муністично! партІї, тру· дівники заводу алюмІнІє· вих бу дівельних конструк·

цій запевнили ЦК КПРС.

що вони зроблять усе можливе для зміцнення економічно! і оборонної

могутності

Країни

Рад.

докладуть усі сили для втілення накреслень пар· тН в життя.

В. ДОСВІТНІИ. На фото:

ввступав ро­

бІтник В. В. КтІмевко; під Час мlтввrу.

Фото М.

BCI/t\ серцем

секре·

чись навколо

на

Сnрийняли

внсту·

партН. Пристрасно

бачов.

соцlальноІ

які стоять nеред

ного в Політичній долові· ді ЦН J(liPC XXVII з'Із· ду

33вдаиня

І

з'їзду ИПРС

тар ЦК · КПРС М. С . Гор­

ИПРС робітника В. І. Су. ботовського. На його думку, особливістю Полі·

складнІшІ

економіки

дІяльностІ.

щІ рубежІ, які визначив перед нами XXVII з'Ізд прозвучав виступ члена

ще

HOJJl.

потроІв·

розв'язує

. XXVII з'ІзД КПРС продовжус роботу. (ТАРС) .

Трудящі Броварщини з великим інтересом .знайомлвться а маторіалами сказала

п'ятирічки

госnодарства

вІДаючи про завдання.

справи.

ваник

останнІ

nарторганізацією республІки, ~Ін вІд· значив, що комунІсти Казахстану 110· nартійному сnрийняли внеловлену ІфІІ· тику 1 бачать своє завдання в тому. щоб оЩвищити якість 1 ефективнІсть усІєІ

nлексну бригаду, промовець пІдкреслив,

творчого

соцІа·

партІІ Казахстану А. А. Кувава. Розпо­

що П ядром є партгруnа. Саме П зусил­ лям · створюєт·ься в колективІ обстанов· сnравді

резерви

во показано, як у надзвичайно складнІй сучаснlіі міжнароднІй обстановцІ партІя великоrо ЛенІна веде невтомну бороть· бу за справу миру 1 соЦІального прогре. еу. заявив перший секретар ЦН Ком.

мують смtливt. гли6око аргументовані настанови. висунуті Центральним Комі· тетом партІІ. РозповІвши про свою ком­

ка

Терещенко, наочно

У ПолІтичній доповІді ЦК переконли·

nl·

. .

nросили nередати делегатам, що ленін· градськl робітники . оДІНоетайно пlдтри·

Д.

величезнІ

Нолекти~

розвнтку сфери.

вІдбуваються

чення для стабІльного nіднесення еконо. мtки всІєї країни. Пррмовець слинився також на проблемах розвитку агропро­ мислового комплексу ресnубліки; вІД·

Н.

про

три

;renep

ли в реальність поставлених завдань. у

го виробничого об'єднання «Кировский завод• В. С. АnеІШІJІКов. моІ товариші

на

за

ся.

nоказала, що комунІсти Москви повlри· змін,

І

IJO·

МК КПРС Б. М. Єm.JUQІ. Остання звіт·

повнtстю пІДтримують цю

строкІв

nІстичноІ економІки. 8 господарствІ. вІДомив делегат. стабІльно зростає про· дуктивнlстЬ землеробства І тваринни· qтва. Виробі ·юк на одного колгоспнИка

традиц!І партlі, заявив nерший секретар

1

з'Jзду

свІДчить

КвІтневий (1985 р.) Пленум ЦК КПРС, підготовка до XXVII з'Ізду пар­ тtі. його робота Адуть мов би 33 ленін· ськими конспектами. з опорою на кращІ

ба· зна·

роботу

легат

ресnублІцІ.

в краІ-н!,

скорочення

ДосвІД ставропольського колгоспу сПуть к коммунизму•. яким керує де·

rtона:льних програм, яка реаnІзується в

правом1рн1сть

питаннях

партП в трудових колекти·вах.

ре·

Комплексне освоєння природних гатств цих районІв має величезне

в трудових колективах, треба посилити вимогливІсть 1 до керівних кадрІв. ска·

мільйонів комунІстІв.

19

й

УкраІни В. В. Щербицький. Чимало ке·

вів

на

зниження вартості капітального будlв· ництва. Делегат пІдкреслив, що повинно бути знайдено резерви для докорінного поліnшення цlєі роботи. Це вимагатиме І москоналення організаторськоІ роботи

рівникІв ще не вІдмовились від застарі· лих методІв упра,влtння . Делегат розпо·

Проводжаючи мене на з'Ізд, ,сказав бригадир шлІфувальникІв Ленінградсько.

Поліпшуючи

винятково високІ вимоги до полlтичноУ, Ідеологічно! та

QрганtзаторськоІ

. об'~нує

ФедерацlІ

ма,

них районів пІдкреслив Голова Рад.и МінІстрІв РРФСР В. І. Воротввков.

значив , що важливо швидше відкрити простір новим методам господарювання.

Масштаби 1 новизна · наступних справ

ставлять характеру

Перший 'секретар ЦН Номпартlі БІло­

русlІ М. М. Сmовьков спинився, зокре·

Семввоrа.

Про

Історичну

важлн·

вість nоложень. висловпе· них у ПолІтичнІй доповІдІ ЦН КПРС XXVII з'Іздовl партІІ, говорили учасники мітюігІв, якІ вІдбулися у виробничих пlдроздlпах тваринникІв. рослинників,

механІзаторІв.

водПв рад·

госпу

Докучаєва.

Імен!

Промовці крема,

вlдмlчапи,

креслених

дів,

що

nартією

на­ аахо·

сприятимуть

несенню

сільського

дарства

під·

rocno·

на вищий рівень.

Працівники

колективу

обговорювали дов!

30·

своєчаснІсть

І

своІ тру·

показнини.

прийшли

до

нІстичноУ

з

якими

з'ізду

Ному­

парт!У

Радянсь·

кого Союзу.

Тваринники.

наприклад.

рапортували

про виконання до дня вІд·

криття партійного форуму nлану двох місяців по ви· робництву

І

продажу

лока. реалІ33ЦІі

мо­

м'яса

1.

яєць.

Присутні

аналІзували

наявнІ ще недолІки в ро­

боті

коЛективу,

шляхи

Іх

дальшого

намІчали

подолання

руху

вперед.

А. ВОRТЕНКО,

roa0811111 І'ОСІІ1·

3оотехвЬс рІА·

І


*

2 стор_.

28 лютого 1986 року

«НОВЕ

ЖИТТЯ»

У МІСЬRОМУ НАРОДНОГО RОНТРОЛЮ

ROMITETI

САМОУСУНУ ЛИСЬ ••• Протягом минулого ра­ ну в сІльсьному .господар­ стві району за молеитив­ ним підрядом працювало

бригад. тобто nолови­

129

на всіх працюючих. Од­ нан на їх долю припадало

Усвідомлюючи

Аллу пець

котажу

важливІсть доручення Останнім

часом

пар·

рація господарства за кло­

лий ряд нардинальних за­

цівників ,

а

ще

на

чоти­

зміцнення дисциnліни, nо­

рьох

силення

ничників накладено штра­ фи. Усе це сприяло зміц­

організованості,

винарінення

буту

таних

з

нашого

по­

антигромадсь­

недбайливих

ненню

вироб­

дисциnліни.

щенню

піДви­

продуктивностІ

них nроявів, ян пияцтво, алноголізм і самогонова­ ріння. Увага до цих nи­

тивах ділової творчої об­

тань

становки.

зумовлена

самим

жИттям. адже без їх ви­ рішення неможЛиво досяг­ ти приснарення соцІально­ енономічного розвитну 1

nраці. створенню в колек­

результати

активістів, що

вони

діяльностІ

слід

сказати,

використали

усnішно реалізувати на праитицІ наиреслення nар­

не всІ

тії.

ралерів з іншими ми комісІєю

Sраховуючи члени

все

груnи

нонтролю

це,

народного

радгоспу

Імені

Щорса танож антивізува­ ли свою діяльність за своєчасним і яиІсним ви­ нонанням заходів. сnрямо­ ваних на зміцнення тру­ дової дисциnліни. змен­ шення втрат робочого ча­ су. Про те. що ці заходи

стали давати ефент. свід: чить хоча б таний факт. Я кщо в nершому nІврІч·

1985

чі

бочого

495

рону

втрати ро­

часу

становили

людино-днів, то

стосується

Це

взаємодії ионт­

ролю за діяльністю адмІ­ нІстрації. профспілковим комітетом І .комІтетом ЛКСМУ, товариським су­ дом. Що дала б така вза­ ємодія? Перш за все. до­ зволила б глибше і все­

бічніше вивчати те чи ін­ ше

питання,

розширити

форми і засоби виховного впливу . Крім того. в ро­ боту по

зміцненню

дис­

ципліни й організованостІ було б залучено більше

·антивІстІв . Серйозним недоліном

·1

пасивність

зорців.

є

окремих до­

Аналіз

діяльності

стійно перебу вають найріз.

усвідо млюють не всі нант­

У

ионтро­

nолі їх зору

номанітніші nитання:

nра­

вильність ведення табель­

ного обліну і виробничих

організаЦія

nроцесів, від­

повідальність

посадових

осіб за стан дисципліни у колективах підрозділів і вжиття засобів вn;шву до поруіllнинів, створення на­

лежних умов праці та від­ починку. Із 19 перевірок . nроведених

дозорцями гос-

nодарства в минулому ~

ці,

чотири

стосувалися

зміцнення дисциnліни . матеріали

Іх

розглядалися

на засІданіІЯх ·бюро груnи. на як і запрошувалися й керівники та головні спе­ ціалісти радгоспу. Трьох із них за допущені неда­ ліни притягнуто до відпо­ відальності . ДозорцІ розу­ міють. що при наведенні порядку номпромісу бути не може. Тому до поруш­

ників вживаються найсу­ воріші засоби впливу . То· рік,

напринлад.

ролери .

члена

Окрім

рець,

Дехто із ннх об­

·межує свою участь у ро­ ботJ тільии відвідуванням зборів. Так сталося тому,

що бюро групи НН не з усією вимоглнвістю питає

-

в

тому,

що

здає

народ­

ЯКОСТі

1

тому, що

вони

з

ча­

сом будуть немає. Адже

розв'язані. більшість дозорців працЮє цілеспря­ мовано і творчо. усвідом­ люючи . що їм доручено важлИву справу всіма . засобами сприяти наве­ денню nорядку, а значить,

І досягненню хів.

нових

успі­

В. ДОСВІТНІП.

адмініст-

На знімку: А. Р. RАР­

лись

Деревообробний випускає

родного

споживання,

раховані на

ного вага

комбl-

товари

в

роз­

Індивідуаль­

замовника. їх

на­

Питома

загальному

ви-

пусну товарної продУкції становить 70 nроцентів. Підприємство сnеціалІзу­ ється на виготовленні ку-

хонних

меблів.

Ця

про­

дукція мористується не­ змінним попитом у насе­

лення .

Завдання

минулої

п'ятирічки завод крив. Замовникам

план

вІдправлено

nере­ nонад

товарІв

бІльше,

нІж на два мІль-

йони

карбованців.

третину

зросла

одинадцятої nродуитивність Проте

в

за

На рони

n ' ятирІчии праці.

завершально·

му році п'ятирІчни комбі­ нат деLЦо здав завойованІ позиції.

План

_

внпусну

мосферного

повітря,

колишнього

набрало

родне

госnодарство

загально­

державної ваги, адже на­ в

на­

поєднуватися

Із

роз­

в ' язанням природоохорон­ них проблем. бо чистота повітря І рІчои. використання що

дає

дбайливе

всього

нам

того.

природа.

є

спільним багатством не тільки нинішнього, але й прийдешніх поколінь. Чи ють

снрізь

усвІдомлю­

господаринии

цю

Іс­

тину? Ян не прикро ион­ статувати, але звичайна, навІть поверхова. перевір­

на на більшостІ nідnри­ ємств І організацій до­

трансnорту .

М

На

автобазі

тресту «Ниївсільбуд­

3

транс• ·на nерший nогляд видатися, що все

-

гаразд. Тут функціонує нонтрольно-регулювальний nост. де автомобілі прохо­ дять перевІрну на вмІст окису вуглецю у відпра­ цьованих газах. обладнано

стенди з

і

наочну

питань

агітацію

охорони

nриро­

ди. Але всього цього явно замало ,

адже споруди для

очистки ст!чюfх вод пІс­ ля миття автомобілів екс­ плуатуюТЬся незадовіль­

но. А якої шкоди завдає фарбування автомобілів nід відкритим небом? Че-

.

рез відсутність . фарбу : вальної намери роочнннн­ ни фарб винидаються в повітря без очистни.

Таиий стан справ виняток ремонтно

цІї. Без зниження nродук­

хід

виготовлення

торговельна

ме­

режа недаодержала за до­

говорами nродукції майже на 500 тисяч карбованців. Лише на 93,3 nроцента виконано

завдання

випус­

ну товарів народного спо­

живання з індексом «Н». Основною зриву планів

довІльне

причиною стало ~еза­

матеріально-тех­

нічне постачання внробнн: цтва

в

останньому

квар-

талі минулого року. Важ­ ливим жує рення

nитанням залишатись асортименту

піпшення

nродов­ розши­ та

по·

якостІ nродук-

І

розnочато

хонного

серійне

нового

набору

ку­

«Мрія•.

Значна увага nриділяєть­ ся якості товарів. Удосио­ налюється

конструиторсь­

не, технологічне і метро­ логічне забезпечення, на основІ заnровадження стандартів діє компленс­ на система уnравління якістю.

Завдяки

цьому

ма · рунамн

Із nравил. На транспорт н і й геологічної пар­

дільницІ тії •Геолбуд»

гадного

становище

них

на робота тут взагалі не планується і не ведеться. діагностики. наладни

паливних

електропостачання. відnовідає

вимогам

майданчин

для

для

Перелік

них

і

дуже

можна довго .

настав

автобази тресту

час

вва­

nриро-

втрутитися ад-

міністративни м

« Уирелеватормл н н б у д».

органам.

адже добрі слова І вмов­ ляння аж ніяк не доnома·

колони .N2 2 Баришівсько­ го спецавтопідприємства

яні на

підприємствах,

себе на думцІ: чи д.овго так триватиме? Очевидно ,

ків автоколони N2 3 Ннїв­ ської спеца в т о б а з и

N2 0902,

по­

доохоронних заходІв да­ ремною внтратою часу і иоштів . СпостерІгаючи за такою злочинною безді­ яльністю. мимоволі ловиш

Просто дивуєшел олім­ nійському спокою нерівни­

.N2 1 ОО 1 •

стають

жаючи здійснення

збирання

недолІків

ніколи,

Таку ж позицію займа­

відnрацьованих · nалнвно­ мастнльннх матеріалів. .п родовжувати

причина

-

ють і на Інших трансnорт­

Не

дня

не йде. І

всяиденнІ турботи.

систем,

·

за

1 онуків. Це на сло­

бо на заваді

немає лініІ nриладу

голосують

вічна, як світ,

гають зрушити иамІнь байдужостІ з мІсця.

справу

охорони nрироди взаг алі махнули рукою. Тут nри­ родоохороннІ заходи на­

В. ПРОRОПЕНRО, завідуючий Позаштат­

вітЬ

ним

не

плануються .

а

встановлені вимоги пору­ шуються постійно . Мож­ ливо, керІвннни цих авто·

віддШом

культури,

обсяr

товарів народного спожи­ вання з державним Зна-

ком якостІ в одинадцятІй. п'ятирічці , зріс більше , ніж удвічі і становить ни­ ні 42,7 nроцента в загаль­ ному обсязі ·всієї продук-

ся

здо­

Індексом

«Н•.

Лише

ми­

нулого рону на комбінаті розроблено

15

видІв меб­

лів ма.'Іих форм, яні ви­ готовляються з відходів виробництва.

Звичайно,

в

цьому

значна заслуга і народних дозорців. яні nостійно нонтролюють яність това­ рІв, що їх випускає иом­ бінат. Проте досягнуте не межа. Передусім слід ви­ шукувати нові резерви nідвиLЦення продуитивнос-

ті праці , вестн рішучу бо­ ротьбу з бракоробами.

Адже , як свіДчить аналіз роботи на підприємстві,

хоч і не

робітничу

·

ту .

набагато,

честь комбІна­

ТІльки за цієї умови

МQЖНа

буде

ДОСЯГТИ

В

дванадцятій n'ятирічцІ ще вагоміших .результатів. са ме

на

це

А

націлюють

всІх нас важливі настано·

ви

XXVII

з ' їзду НПРС.

завідуючий

·

зав­

тету

народного

ионтролю

суворо поnереджено, Такі

ж заходи вжиті до ГOfJ.~ них

еиономІстІв

радгосnу

Імен! Мічуріна М. І. Му­ знче.ниа та радгосnу сЛіт­ иІвсьиий• Н. В. Шульги. НерівнииІв, спецІалістІв зобов'язано в найиоротшt строни

виnравити

сrано­

внще .

КЕLІОПУСТИМА

БАЯДУЖІСТЬ На чергово,му засіданні иомітету народного конт­ ролю

розглянуто

пнтанна;

про роботу СемиполиІв­ ської дІльничної лікарні. Як свІдчать результати перевІрии , адміністрація медичного

замладу

недоnустиму

не

проявляє

nринциnової вимогливостt до роботи головного ліка­ ря дільничної ліиарн1. М . О. Єремениа. В ре­ зультат! -- стан медза­ ипаду далеиий вІд вимог

але збільшились втрати від випуску продукції з браном . Словом, необхід­ нІ спІльнІ зусилля колек­ тиву. висока відnовідаль­ нІсть можного за доруче­ ну справу, вболІвання за

яності з

родногосподарських

дань. Тому днре\{'.\'QРа радгоспу імені ДоиуЧаЄва М. Г. Згоннииа та голов­ ного економіста В. Ф. Васюна на засіданні комі­

nідрозділу,

увагу

nоліnшеної

дарств самоусунулиСЬ вІд вирішення важливих на­

байдужІсть в медичному обслуговуванні населення. Нерівиицтво центральноУ райліиарнl недостатнЬо ионтролює роботу свого

HR.

тут,

силцлос1{

що ИерІвниин . го­ спеціалісти госnо­

проявляє

ров'я мІського комітету

цІї. Щорічно до 75 nро­ центів м еблів випускаєть­

тому, ловні

цього

науки,

охорони

nІдряду І в рад­

«ЛіткІвсьиий•. св!дч~tть nерев1риа,

тане становііще

вах. ДалІ розмов справа у

ще гірше. Природоохорон­

Ііа дільниці

госnІ Як

родні багатства для своїх дітей

підроз­

Недостатньо працщюr~а. над запроваджеННЯМ /SJ'И·

те . щоб дихати чистим повітрям, зберегти при­

-

не

створення

ділІв у тваринництві.

підприємств не усвІдом­ люють важливості nитан­ ня? Зовсім нІ. Вони дво­

не

до

госпрозрахункових

~

тивностІ праці І випусну nродукціІ зроблено пере­

минулому роцІ

--

госnодарств\.

приступають

справа не йде

шІй ираїнІ розвивається небаченями темпами. І цей розвиток повинен тіс­ но

званому

Далі розмови

нав­

середовища

зараз

лише

nроцента,

створення

на. Тут. як і у вище на• ПИТАННЯ охорони ат­

винонано

95,6

до

Не нращнй стан справ і в радгоспі Імен~ Мічурі­

Фото В. Городнього.

меблів у

на

тут

госпрозрахункових підроз­ ділів і в рослинництвІ.

Якості- П .ОСТІИНУ . нат

прогресивну

форму організації й опла­ ти праці у тваринництві, чисто формально постави­

ПЕЦЬ.

· може

нів у

nровадити

лення.

адміністрація організація.

Словом . проблем у иня­ жичан чимало . Але сум­

життя

госпах ІменІ Мічуріна, Імені Докучаєва, сЛІтиІв­ сьинй». Приміром, в рад­ госпі Імені Докучаєва наі віть 1 не nробували за·.,

пред'яв­

зволяє виявити цІлий ряд вузьких мІсць. Візьмімо. · приміром, підприємства

партійна

в

колективний підряд в рад­

продукцію

першого

пра­

незадовІльно

запроваджують

пІдприємство

ВИСОКОЇ

з

числом

всіх .

Зокрема,

Алли РоманІвни і

випускає

меншим

для

ного контрото. Значна за.

слуга

цифри,

цюючих. Talt. що nерева­ ги прогресивної форми ор­ ганізації І оплати праці очевидні . Проте далеио не

народний доЗо­

з пасивних членів, не ор­ ганізувало їх навчання. мало уваги приділяє глас­ ностІ. У ее це знижує вІд­ дачу, яну сподІваються одержати від дій дозорців

і

лась

трудів­

групи

ян перенон-'

свідчать

більшІсть робіт внконува­

ради брига­

член

зе­

процента громадського

Отже.

ливо

мІ­

того, вона

активний

органа­ конт­

nо­

лерів .

народних

.

ще

груnи свідчить , що важ­ ливість дору ченої справи

заслуги

ницю,

ди.

no

в дру­

гому nівріччі тільии 86. Є в цьому досягненні і

можливості.

стада.

три­

депутата

активну

ТіЛЬИИ

Проте, реально оцінюю­

чи

фабриці

орних

71,8

мель та погол ів'я

ської Ради народних де­

хоДів,

на

на

процента

62,8

Rар­

дитячого

ян

путатів,

потанням групи НК звіль­ нила з роботи п'ятьох пра-

спрямованих

знають

верхнього

тією та урядом вжито ці­

Ромавівну

В. РОДНІН, позаштат­

ним віддШом промиСJІо­

востt мtськоrо комітету народиого ковтрото.

сьогодення.

Зокрема, не дотриму­ ються тут протиепідеміч­ них і санітарно•гігlєнічннх

вимоГ, . правил лІкІв,

зберІгання

приміщення

раються

приби­

нерегулярно,

медінструмент

зберігаєть­

ся неnравильно. Вирай незадовільний таиож стан харчоблону. Тому за серйозн1 адмі­ ністративнІ недаліни в ор­ ганізації .роботи

данні

мІсьного

народного

ловного

М. но

на засі­

комітету

контролю

лінаря

го­

лікарні

О. Єременна звільне­ з займаємої посади.

керівництву

центральноr

районної лінарні вназано 1 зобов'язано допомогтц. усунути недоліии, в лікарні.

Які ~


сНОВЕ

ЛІВТОРА

РЕЗЕРВИ ВИКОРИСТОВУВАТИ У вирішенні завдань Продовольчої програми

поруч із иомплеису

СПОВНА

здійсненням заходів по

збільшенню

виробництва і

поліnшенню

яності

иор­

мів дуже важливе значен­

ня

має

раціональне

иористання

затрат

їх

та

ви­

на одиницю

Щоб

ираще

туальність

уявити

цього

ак­

nитання,

проаналізуємо оиремі по­ иазниии роботи радгоспу

«Авангард•. Хоча в ціло­ однаи ·і тут ще невикористаних

зервів . тут

За

чи­ ре­

економія

му вираженні. Щоб зма­ гання було дієвішим. не­

сяться такі,

обхідно

як розгортан­

навіть на можна

було

б

додатково

виробити понад 120 тонн яловичини . Отже, спеціа­ лістам тваринництва, всім працівиннам ферм є над чим працювати. Такий ре­ зерв виробництва не по­ винен · бути поза увагою І в дирекцІї радгоспу,

партійної,

профспілкової

та комсомольсько-ї органі­ аацій. Невикористаних можли­ востей

зниження

кормів

на

затрат

одиницю

тва­

ринницькоУ продукції в господарстві чимало. Одні 3 них потребують певних

У редакцію часто ~­ ходять листи вІд жителів

.

боротьбі

nияцтвом

з

справжньої

масовості й наступальнос­ тІ допоможе Всесоюзний

рейд 'сЗа ефективну пра­ цю і здоровий побут•. Він проводиться

1

у

лютого по

... Того

ираїні

з

липня.

31

суботнього ве­ Велииоднмерсь­

цих

домо перевозять в салонах

концентрованих,

повно ­

підсумків

змагання,

радгоспу

ціонів

стримує

робничих

ріального

цівнииів

нення у

иращих

ні

по

Немає що

змагання

бітників

мате­

би

мовити,

зрушено

тобусів здали в

затрат

ся через місцеву пресу та радіомовлення.

Н. ЧЕМЕРНЧЕНКО.

за

і

ро-

спеціалістів сприятиме

.кормів

І. ПЕТРЕНКО, Держагропрому УРСР.

ту.

зокрема

скоро­

ченням kільиост1 тари, не­ достатністю

автотранспор­

Управління торгівлі вlд­ шукує резерви, розробляє заходи, сnрямовані на по­

роботІ приймальних пунк­ тів багато недоліків. Це обумовлено різними при-

ліnшення

роботи

Львівська

лід

Нолектнв місцевої ее· редньої школи подібних труднощів не знає . Проте

не відшуиали. Навіть сnортзал був зачинений .

тори

.1

пропагавдвств. Ве.ІІВКа

придlп:яється

комсомоnьськоі

Олена

У сьоrо

а

oбo~~acrt

ти

опісля

і

дискатену.

З ІІ слів , вечори відпо ­ чинку молоді відбувають­

ся

двічі

так! грає

на

тиждень. У

години не тільин ВІА , але й проводя·

ться змістовні бесіДи. При діє

буДнниу

Оп:ьrою

Кулц

ряд

ньо!

гуртків

худож­

самодІяльності.

Од­

нак на умови їх реnети ­ ЦІй у радгосnі й сільрадt

давно закрили очі . Через те, що частину прнміщен-

. ня

ну льтосвітнього

заила­

дУ не один рік займають

дять двІчі на місЯць. А в

ся

«нещасливі• суботи nісля

тенІсний

радгосnу,

схоже,

це

особливо не турбує.

ВІА віДбуваються

Час би Ум попlилувати·

тут ре­

динку

починаються

леиції

1 дІв­

вчасно, тому юнаиів

алиоголю

ки, що яблуку

гуртки.

морозцю

після

ан·

температура

близько ну ля. а в негоду на голови напав. Можлн·

ти. Так ром

ніде

впас·

сьогодні бу ло

1

зустріч!

з

режисе­

.кіностудії

ІменІ

в аитовому залі школи nроходять радгоспнІ збо·

нема,

же

поло­

не

плану робо­

ДО

вмістити

вину учнів

лише

шиоли ...

зміст

ти нлубу ВИJflДНОГО ДНЯ довелося судити з графі­ на роботи гуртків . На не­ дІлю заnлановані лише занятт'l, в тирі.

· Темні. Заворнч. групи

вибоїсті

вулиці

Ціиавнмося

хлоnців ,

чому

у

вони

ательє по ремонту телеві­ зорів І ощадкаса, гурт.ків­ цям

тах бу Е ають

для

занять

- Прагнучи скруту,

одна

залишає­

иімната.

полегшити

днреитор

прнсто-

не

тижні .

-

раз н а два

відповідає вось ­

мимласник Володимир Ту­ ренок. А завтра мож -

вихідного

дня

тут

таиож

виявилося).

ри .

Такий педіловий пІДхІД органІзаціІ ДОЗВl.'ІЛЯ шиолярів тнм більш недо­ nустимий, що восени в

Монреці евийшло на nен· сію• приміщення сіль­ сьиого илубу . До речі, не зрозуміло, що

воно

чому може

про

те,

завалити·

ся . у радгосnі не здогада·

лися му

роиів

деиільиа

то­

.. .

Не на рівні в «Заплав· ному• і спортивна робо~ та , бо Інструктора по сnорту нема. А иерlвнн-

Про-фспілковий рицьинй будинок ри,

иажуть

жили,

Заво· культу­

мІсцеві

ПОЧИнає

старо­

ЗВІЛЬНЯТИ·

ся від nавутини. Мину лі темні часи нагадують аб· солют.но голі стіни dюйє та небажання .nрофному радгоспу сомолу

і

комітету

належно

ком­

допома·

гати новому директорові. У Семиnолиівсьиому будинку ку ль тури не сиаржилнся, не

заходить

· Зо.крема . вІ,ДІіочнниу

що на

суботнІ за

молодь вогнии.

вечори участю

-

ВіДколи

Семнпопок

у

магазилегше,

- І'Оворнть .директор бу· динну культури О. Ю. Затягалова.

Од~ак

ще

більше по·

легшити роботу немало­ доІ . жінии не спішать ні дільничний lнсnеитор, нІ дружинниин. Того вечора вони ні разу не прийшли до будинку культури. Не чергували на танцях і вчителі , хоча на зустрІчі з режисером були й вони,

1

диреитор

школи.

Не бачили ми охорон· ц!в nравопорядку 1 в За · воричах . ЗО хвилин да· ремна виглядали Ух і в

центрі

Налити, бІля

працювали

ся

для

оздоровлення

п~

буту, утвердження норм соціалістичного · співжиття. для орГанізаціІ змістов­ ного відnочинку. Чому? Деному бракує 1н1ц1атнвн. а. то й бажання. Немало таиих, хто вважає, що Ао­ го діло-сторона. Мовляв,

спиртного

працюється

1

Отже, у наших еелах ще далеко не все робить·

О . Довженка В . І. Андро·

тора (плану роботи илубу

пояснень

демонструвався

тового залу школи. Тут навіть під час легенького

ремонт даху

де nісля шкіДливість

про

кінофільм

про

Щоправда, зал будинку культури мо.

. Жолобовим.

з

иультури ,

чат на них завжди стіль­

1

нах

сті:Л . Така ж «nрограма• 1 на неділю , як ми здога­ далися

Старевькою,

Фото В. Пес:JІJІІС&. (Фотоtроніка РАТАУ).

гулярно,

го• мали не раз . бо саме

М.

uевUІВ

~~а~~раво)

ПОБУТ» =====-===::ІІіа--------==-==-=--==---а===-

днреи­

шли на зустріч із В .

Марією

а

секцІІ мубу.

.ці в більш ак

щуком.

в школІ. - Там nорожньо, бо шкільні вечори по субо·

ться лише

-

(зп:lва

Володимиром Рапавим, Боrдав011 Демковичем 1 Оксаною ТомкеВІІ'І а6rоворюють пп:ав роботи aтelC'I'II'Diol

вихо­

вість перененатися в цьо­ му керівники «Заплавно­

Про

культури

учительок пощо школярі пі­

.ц1вчат.

організаціІ у;івлвща

КJІУбУ

СПОГЛЯДАТИ ЧИ ДІЯТИ1 Юлька ясннли ,

1

Левко (в центрі)

правлJ.ввя

увага

атеІс'І'ІІ'DІому

тисяч юнаків

На знімку : ro.noвa мубу, сеJqІЄтар

ванню.

ків

180

мопу, актввіств вставовп:еввя Радяв·

на буде в теніс nограти . Сvботні вечори у шио­ лі Моиреця теж прохо-

спортзалу

щl~тсот таких клубів, що об'єднують

учнів

училища

ськоі вп:а,цв ва захІ,циоукраІвських аемп:ях, діячі науки 1 культури, пек­

прнй·

години шістнадцятоУ чи сімнадцятоІ до послуг школярів лише ключ від

жодного учня о пів на де. в ' ятнадцяту в шиолі ми

Триста

медичиОІ'о

об'сдвув муСJ tмевl Ярослава Гмава. Вів орrавtзовус п:екцlІ 1 ковференцlІ, усвl журнац ІСВВЖКОВl 1 докумеВ· тальвІ виставки. До участі в вих за· JІУЧ8ЮТЬU ветерави . ПlkpriJ і КОМ СО·

мальних пун.ктів•.

...

область.

Самб1рськоrо

монструвався кінофільм. Диреитор заиладу Л. О. Настич nланувала провес­

кожного

і

вачuьвнк підвlддl.пу ви­ робництва яловвчвви

На ці листи відловіДає начальнии міського уп­ равління торгівлі А. Г. Гороховський: «Зараз в

льотчиком-космонав­

внручиу

ринництва.

чинами,

том В . М. Жолобовим , де.

про

автобуса. Всі факти пере­ вірон 1 рейдів громадсь· НОСТі будуТЬ ПОВІДОМЛЯТИ·

«повітря• 1 розбазарюють .колосальні иошти, затра­ чені на бензин. Інші -

році

1985

ті

би, збільшенню виробни­ цтва яловичини, nоліп­ шенню техніко - еиономіч­ них nоказників галузі тва­

змаган­

кабінет

варчан, а й приносить ве­ лику нористь державі, таи

на центнер nриросту худо­

Броварів, JUd не задоволе­ ні роботою пувктів по приймаввю склопосуду.

с вій

не

па­

такого

зниженню затрат

Звичайно, цю . проблему не можна вирішити без аитнвної участі бригади-

сувала

сприяє

перевезень

сажирів . Нрім того, їм . на­ лежить щомісяця здавати в міськвниониом відомос­

по

серед

тваринництва

кормів на одиницю тва­ ринницької продуиції.

гримувальну

яна

попутних

сумніву в тому,

запровадження

виду

досяг­

зниженню

ноштів тощо . цю важливу

яиісне виконання особли­ во важливих робіт.

nоиазнииів

соціалістичному

радгоспу

статті на преміювання

рахунон

за

одержаних І хоча сnраву,

збері­

вниорнстання

третини.

підроздіЛів

охочення

заохочення пра­

ферм

водіїв,

та

радять використати з фонду матеріального за­

необ­

морального і

праці

гання

місти

зниження затрат кормів домогтися значного збіль­ шення виробництва м'яса. Для цього слід розробити умови

лата

радгоспу в ціЛому. Ношти на виплату nремій еконо­

внутрішніх за

досягає

придбання ивнтків, оп­

кишеню .

Хід змагання слід ви­ світлювати постійно, а підсумки його підбивати після складання річних бухгалтерських звітів ви­

свою роботу , мобілізувати зусилля на більш повне і

питома

вага яких в структурі ра~

виробни ­

використання

звернути

раціональне

nроаналізувати

· резервів

слід

-

власну

Щоб nоиласти цьому край, ~ сназав на нараді завідуючий мlсьифінвідді­ лом П . С . Собчуи, ие­ рівники підnриємств , яні мають відомчі автобуси, повинні провести відповід­ ну роботу з . водіями, роз' яснити їм важливість

маршрутах

мало недоліків . Наведемо приилад. 137 наявних ав­

чора у иому буднниу культури проходила зустрІч з Героєм Радянсьиого Сою­ зу

на

використання

знаходять

РЕЯДОВА ПЕРЕВІРКА: с:ЗА ЕФЕКТИВНУ ПРАЦЮ і ЗДОРОВИЯ Н АДА ТИ

Це

трати иормів. Це упу­ щення в роботі дирекції, економічної і зоотехнічної

не

хідно

lX процентів

чому,

пасажирів .

з

ди. виявляти й своєчасно усувати недоліки, які ви­

радгоспі

нинам госnодарства

зниження затрат

ревезення

місця, все-таин тут ще чи­

в

надцяту п'ятирічку по ви­ робництву і !J_родажу дер­ жаві м ' яса. Ще вищі во­ ни для спеціалізованих госnодарств . Тому тварин­

умові

по­

винористанням

на

Однак

иормів

Високі завданн~ постав­

на згодовуваних в мину­ лому році кормах ПІ?,И

питань,

мас щодня долають близь­ ко 130 и1лометрів . При­

з

у

-

Перевірна шляхових листів nоиазала, що авто­ буси того ж заводу пласт­

відомчих автобусів для пе­

в ' язаних

ші

246.

увагу

економію

цтва продукції.

Прості nідрахунки свід­ чать, що в госnодарстві

важливих

на

-

враховується поназник за­

за

інтенснфіиацію

знижуватись.

роши1вц1

тільки еиономії часу бро·

мораль­

центів менші ють

налагодити

ивнтків на 70 карбованців, пластмасівці на 8, по­

І. Єщен­

ио норотис nідбив підсум­ ни зробленого. За цей час вже вирішено деніль­ на

3 стор.

милостнво відчинлють двері перед натовпом ба­ жаючих їхати (особливо в час сnі.к•) і збирають гро­

кар­

2200

бованців. В січні , напрми­ лад, торгмашівці продали

никають при збереженні , трансnортуванні, перероб­ ці, nриготуванні і згодо­ вуванні кормів. Особливу

застосування

служб

20-30 про­ 1 продовжу­

виручин всього

1

багато пасажирів ( еБрова­ ри Київ•. «Бровари­ Велика Днмерка• ). Але жодного иарбованця водії в касу не здають . Чому? Не було бажаючих під'­ їхати? Не може таиого бути! І тут слід згадати про .~>. еяких водіїв відом­ чих автобусів. Одні .сві­

лені перед радгосnами ра­ йону на 1986 рlи і два­

'на

добре

облік витрачання кормів, щомісячно робити аналіз госnодарської діяльності кожного відділка і брига­

госпі «Авангард•, затрати

кормів

повинна

одиницях, а й в грошово­

використання

визначенні переможців не

такою ж інтенсивністю годівлі худоби, як в рад­

кормів

новоІ комісії О .

на­

битті

центнерів. В той же час в більшості госnодарств з

від­

заохочен­

явного виробничого потен­ ціалу. До останніх відно­

го застосування . При під­

1983 - 9,19, то 2 роки цей по­ перевищив 10

nередбачити стимули

*

року

держави

організацій міста , яні ма­ ють власні автобуси . Голова місьиоІ пла·

ського

ходи

за останні

казник

організа­

навіть ці дуже прості за­

Якщо

слід

підприємств

1986

В інтересах

місьивикониому нарада пред­

ставнииів

бути не лише в нормових

тощо .

в 1982 році на центнер приросту затрачено по 8,71 цнт. кормових оди­

ниць, в

поліnшення

лів

зросли

яловичини.

звичайно­

-

Тому

ня цієї .категорії nраців­ ників. Слід врахувати, що

них і матеріальних стиму­

затрати кормів на вІtроб· иицтво

Інші

сідань відбулася

торської роботи , господар­

ня,

останн~ роки

невиправдано

повідні

матеріалів, до­ машин і меха­

ня соціалістичного змаган­

му господарство йде непо­ гано, мало

ня

дівельних даткових

го

ви­

робленої nродуиції .

спеціалістів.

тому

ристання відомчих автобу· сів•. Нещодавно в залі за·

при розробці умов змаган­

каnітальних випадень, бу­

нізмін.

зниження

інших

року

було прийнято рішення міськвиконкому · сП ро за­ ходи по nолlпшенню внио­

рів ферм, зоотехніків, ін­ женерів по тру домістних процесах. ветліиарів та

лютого

28

ЖИТТЯ•

бу·

·

я лише рядовий, закп:опо· таний працівник.. . Без­ дІяльність теж дія. Але руйнІвна. Внправда~

Ій у наш

нема

бурхлИвий час

...

Щоб здолати пияцтво , необхідно об'єднати зу· снлля радянсьиих органів,

партійних. ВИХ ,

профспілко ·

ИОМСОМОJІЬСЬКИХ орга·

нізацій, керівникІв рад­ госnІв, иультпрацівнниів, педагогів , охоронців пра­ вопорядиу, всіх чесних трудlвнниів.

РеІАова Орвrада: Л. ПОГРІБНА nli· телька ВеJІВКодвме~· коІ СЩ, JL СВf':. ГЄЄВА м!СЬКВОМ)'

В.

секретар

XOMCOMOJI)', ГОНЧАРУК .,... кО.

респондент

rааетв!

· 1


*

стор.

4

у НАШОІ

-

лютого

28

подру­

ги був нещода&но

,

-

день народження.

роз­

повідала в своєму виступі

оператор машинного доїн­ ня племптахозаводу .,руд.

року

1986 цтво

І

сНОВЕ

самогоноваріння.

повІДальність

за

ня~, депутат сільської Ра­

шення

ди Л. М. Миколаєюю. І відзначили ми його ве­

законода&етва

село, радісно,. хоч не бу­ ло

на

столі

ті.fІьки

спиртного,

самовар

а

1 солодо­

спорудЖувати Після

пору­

антиалиогольного

в

трудових

колективах. серед' мешканцlв села. Це дало не­ мало. Рудияни добровіль­ но здали майже 200 са-

культпрацівників. Як не погодитися Із точкою зо­ РУ голови профкому В. М. Мемрука про те,

ненні визначеноУ мети. Чи не тому останнім ча­ сом у селі стала поверта· тися шкідлива звичка

Було організовано, зокре­ ма, роз'яснення положень Указу ПрезидlІ Верхов­ ноІ Ради УРСР про від­

.

сшалашl•.

червневого

прийнято заборону

1

вживання

виготовлення самогону,

масових но

що

сходУ,

на Якому бу ло рішення про

пиятик,

обмеже­

гостей,

досягненню

повноУ

тверезості в значній мірі сприятиме вміння людей з користю для себе про­ водити вlльний час, куль­ турtю спілкуватися. В

влаштовування

кількість

ЖИТТЯ•

окремих

у

·

треба

• випадках

навіть

зменшити реалІзацію спиртного, а інша за­ мінити його продаж~м ціН· них висококалорійних продуктів 1 напоїв. Для медиків завданням .N2 1

хронічних алкоголlків, від­

повинна

колектив,

стати

тверезості, тlєІ шкоди.

усьому

є

Проте

шим ставленням одно.­ сельцlв до дотримання

napтli

. ЩОДО

та УРЯдУ

мом

утвердження порушення

антиалко­

го.fІьного законодавства до

вlдповlдальності

притяг~

·

ну'І'о 26 руднян. За появу в громадських місцях у нетверезому стані, скоєн· ня

правопорушень

викон­

ком Ради 1 комісія по бо­ ро'І'ьбl

з

пияцтвом

nока­

рали жителів села ~- П. Пономаренка, А. В. Сні­ гура.

П.

Д.

Цибу та

.

ших.

ін-

.

'Чому так вийшло? Чо­ му

nо-різному

nоставила­

ся до виконання

рішень

сходУ, яки'й проводИвся у червні минулого року, ок­

рема Які

категорія резерви

сельчан?

залишилися

поза увагою громади?· Від· повІдь

на

шукали

який

ці

нещоДавно

сходУ,

скликав

виконком сіnьськоІ Ради. Мета його

проаналізу­

-

могоиних апаратів, сіІІJ жителів села паУхали на добровільне лікування віД алкоголізму. а окремі -

самІ взяли себе в рукИ. Помітним

зрушенням

на краще є і те, що в ко­ лективі племnтахозаводу

зм1цнІла

трудова

диСЦІ;ІП·

ліна, майже зниклц ви­ падки пияцтва на рОботІ,

·

зменшилася

кІлькість

проrулlв. Це, в свОю чер­ rу, сприяло nіДвищенню продуктивності праці, зміцненню

соЦІалістичноІ

законності.

У

роботу

по

пропагандІ тверезості ак­ тивніше включилися шко­

ла:.

культпрацівники,

гани

громадського

ор­

само­

ВРЯдУІщиия.

Але ки

зроблене

початок

на

тіль­

-

тривалому

шляху безкомпромlсноІ боротьби з пияцтвом. І без застосування &elx ва­

проблем. розв·.я~ІЩ~ яких повивні займатися

желів · у цій справі не обійтися. Виховувати тре­ ба не тільки словом, але й покаранням .....:. штра­ фом, доганою, rромадсь­

виконком,

ким

ваіи

хід

реалізаціІ

р1-

Шёнь попередніх сходів, чіткіше окреслити ~оло

дові

депутати,

колективи,

громадського

тру­

органи

самоврЯду­

вання. За період, який МИ· нув після червневого схо­

осудом,

перенесен­

ням вІдпустки із літнього

на зимовий мІсяць. Не можна сказати, що такі засОби впливу в Рудні не

ду, ними здійснено рЯд за·

засrосовуються,

ходів по викоріненню тако­ го шкідливого зла. як пня·

кує основного

й

але бра­

--

посл1Д018ност1

системи

у

досяг-

сДр~. мвйаrри

1.2.415

мистеЦ'NІ

ДІЯХ

корисною спра­

же

гуртки

учасників

зійшло

ють:

І· ХУ·

14.55 Вnерше .на еиР&'НІІ УТ.

~·В.

9.20

тt.111

ТеJІІЄНСУ'РJRІІІІ

В;І.ршІ рЩtІRЮІоНІІХ

у

внкоиІІІН'Иі

д,п.R

nore-

шкопІІ·

J>J'J!.

9.40 ~ров'JР. 1'0.30 ~а XXVII а'ІадІ. КПРС. 10.45 ~радна

творчІсrь•.

.

Т~JІІRд.

,

11.30 Прем' єра Щ>К. Фtm.мv с1 О

~виnин

в

Ііркуоn:Іі~

ком•.

11.40

Виcrryn Державноrо ро­ сійсЬ/НОГО народиого хору ім. ІLІrrниіц&КОГО, 12.30 сДпІІ всіХ І дпІІ ІСОЖІНО­ ГО., 13.00 ОбрВJВОІІ'ворче мистецтво. Оrn.ІІІЦ.

13.45 с·Коащерт дP.yжCJJD. 14.30 На XXVII аІзді КПРС. 15.00 dlpo Ч8ІС І .про себе•. Пое'І'ИЧН6

a'Н'1"0rrl0t"'.

БеQимеиський.

0,

Дон. ФJпьм.и .По річці Ур~. с-На схнпах Де­ ]ІІІерджІ-., сНа ВеІЖ!ИІ>ОМУ Доиуt. 15.46 СІУ св.ІтІ 'І'ВаР..... 16.46 Вперше иа 8'Іф8.Иі nт. "ХудОЖНІій фІльм СІВови­ но-ІЮІlЬОВІdІ: роМ&ІИ•. 18.15 Щомниин ххvи а'Іа­ ду КПРС. 19.00 Концерт ZUJR ~ і І'СЮ'І'ей XXVII. а•tеду КПРС. Tp8llremiЦIII а Кремn~.всмсоrо Паnацу

. 1•5.15

і1'1~. Чес. . с.в субоІrу ввечерЬ. Cl88m ВІіаtШІ•. ПРОГРАМА .VKPATHCЬKOro ТЕJІЕ&АЧЕННR 10.00 Новиин.

21.00

22.00

сОДІІ!НИ­

ІVІ со о~. 16.05 соСвіт поезП•. В. За­ баuітанський. 16.30 49-й чемпІОНМ' СРСР а фуоrбоn:у, с~

(Тбlntlcl) -

·~· (Ки·

Ів). ЛюбИ'l'еJІRМ фор'І'еnІІаін­ НІОІІ музІІ!К'И. 18.415 С!Сиарби муаеів УнраІ­ ІІІD. О. Ковальов. сПорт­ реоr О. Хо&мо. 19.00 Актуапьна камерВІ, 14~.35 JІекІ'НІіааа. ХХ стоМттІІ. Лtrер~рниіt Те&ТІР. І. Ш'веД()в. сНаречеиа чу­

18.15

жого

20.45

21.00 22.00

ЖЄІИІИ'Х/D",

На добРІІІКІ'Ч, дtrНІІ Чаос. · 3Іа!кпючинй ИОІІЩе'РТ

nереможцtв

.СОНІRЧ!НіІ

тепетурн:Іру

кпариети..

11 ЗАГАnЬНОСdЮЗНА UT І ПЕРЕААЧІ.

ПРОГРАМА

НА

8.20

КИІВ ТА О&ЛАС'111 СіGиІІЯJІ 11'81 ~. КІ·

8.~а rhІиастИ!К8.. nourrІP.

сНаш с~. JІюдиDІІа. ЗеМJІJІ. Все~т. 10.415 Qraдiolr дпІІ licdx. 11.1'1~ ЖИІІ'ТІІ маветинх. ХУ· дОЖНІІй сЬІпьм •ВепІІІRІІЙ

9.30

1{).00

.

СІІІІМОІ~.

1

І

13.~ Ч8міпІ01Иат

бо'ІОсу.

серІІ.

СРСР

а

ТепефІпьми .те­ ._ WJII OI>I'IUIU' . .С0П0 . ДІІІІІ сЬ!'Ь. 1о5.00 КІІиоnаиорама. 16.30 HIIIPO\IIID меподІі. 16.45 ~ маидрt.аиикіВ. 17.45 с-18 сиарб.иіщІ. c&lrroiВOr МІУSИЧНОІ KYМII'YPJD, .М, ГJІІLнка. РоМ&И'ОІЬ•. ФІіпьм­

14.10

ДОИ.

2

ПівФ!и8111.

КОrІЩерr,

19.00 ПИСЬМЄJІІИІИК

ЖИ'l"І'Я.

на

к()нстатацію

покцраннв

'rн треба

вин­

худож­

як

правило,

законо­

.. схильних

до

та­

села активно включи­

дотримуватись . ви­ мог діючого законодавст­ ва, зробити все можливе

названих

сходу,

а

для перетворення Рудні в

також

населений пункт високо­ продуктивної праці, висо­ кої купьтури 1 тверезого побуту. Учасники сходу також проаналізували підсумки

директора місцевоІ школи Г. Назаренка вислов­

лено цілий ряд думок 1 пропозицій, реа.nізація яких дозволить позбутися

моЖна обмину',\'и увагою,­

посилен~я виховного впли­

ву трудовихадже окремі

виступах

· В.

·

Інший момент, який не

не тільки тих,

у

голови комісії по боротьбі з пияцтвом В. Л .. Баглая,

передо­

ві виробничники.

хто. п'є, а й тих. хто на­

лиха,

колективів, працівники

яким

є

· минулорічиоІ

кампаніІ по закупівлі лишків сільrосп•

пияцтво.

А в тому, ЩО воно

-

продуктів

СтавляЧи за

коли і як за­

неділю і понеДІлок. коли ~иртне в ·селІ не продає­ ться, окремих жителів

ні переконалися ще раз, коли суворо спитали із тих,

конання

вів у своїй доповіді голо­ ва виконкому сlльра.ди

можна бачити иапWщтку.

В. І. Радченко. За. чотири

хто rаньбйть село,-М. Ф. Карпенка, М. Г. Нень­ ка, А. В. Cнlrypa. О~ов.и­

Уее це, як

останні місяці минулого року Л. І. Касян, примі­ ром. відпрацювала аж ...

ливає любителям ·с:пирт­ нdrо, потурає Ім. Адже в

Племптахозаводу працюють,

хочуть. Такі приклади на­

справедливо

зауважила

пташииця

Г. П. Ковшун, св1Дчuть про одне -- громаді ще ті, нетерпимості до жщя­ цтва, співчуття до чужо­ І як тут не зга­

мало. Це і необхіДність залуче~;~:ия до роботи по профілактиці пияцтва первинноУ організаціІ Всесоюзного товариства боротьби за тверезість. яка вже об'єднує в своє­

му складі силення

виховного

У комплексі здійснення яких

.

СІМ:етаmс~.

пр(»

тоо..

210.40

11.00. Муз ..передаІЧа сРанкоКпуб маидрІіви'И'Jаtв. М•уФІЧНИ'Й JСІоск. 1З.ОО СІЛьська roj:tiiiНa. 14.00 ІЮвИІИИ. 14.05 Х;mоаоиі фіпь.м.в иа­ родНОrо аР'І"НСТ6 СРСР, н:tнорежисера с. ГерасИІ­ МОІВа. Почwюк ЦНКІІІУ,

Є. Гт:бов. •до МИІР~.

.

11 ..

па.ртіІ­

ми

СІІЮ17І'Ь. Сnс>ртввне С1ІІІ'1'О в спорткомплексІ· 410п.11м· пІ.йськніЬ. 21.00 Чо&ІС. 22.00 Прем'єра фІпьму-нои· церту СІ! ЗИОвУ ОПІ!Ре'І'Р. 22.40 ФУrrболь.и·нй ormrд. 213.10 НОІВИІІ'И.

ПРОГРАМА

ІJрІl'Цhmика·

знробиичого

ю.

об' єд-

Андроnова. 16.00 d·a с~рбииЦі овh'о· воІ МІУ3ИЧІЮІ xym.тYPRJt,

В.

Я.-0. Бах. СРСР фУТбопу. сСпароrІІІІР СЖапWU.рІФ.

17.00 ЧеМІІІіонат

YKPAIHCbKOrO

а

1 І

, 1 І І І І

18.46 СпІLвав В. КУJfЧеико, ІІ 18.55 КІі!юІІІіоонцерr сGивІс'па

ТЕЛЕ&АЧЕННR

НОІDИ'И'И. РІІ'І'ІМі!чиа l"tмнас'rнІса. Конц&рІІН:Ий a1111t сДруокбu. ВІІІСТУП&Ю'І'Ь

ие;речеи-.

20.00

Ве'ІіРИІІ

ПІІJlІІІЦу ду

І.м.

КУJШТУ\РІІІ

Володимира

111190-

шm­

ча.

Cвlrr І моподЬ. Ч8ІС. сП~ а дощем., ХудожиІІА ФІльм.

20.2>5

вам адоров'ІІ. пюДІD.

продати державі по кілограмів молока

кожноІ корови, грамів м'яса, яєць

6

городокого и ра.йои.ного Советов иа.роднЬІХ депу. Т8'І'ОВ КІІІ88СИОЙ ОбпВІСТіІ, (На ~ИНСКОМ ЯІІЬІК8), Редактор Е. ФЕДЯИ. ·

Газета вьrходнr с 17 аnреля 1937 rода. Дии вьrхода: вторJНІІС. среда, шrrиица, су(І(ІОТа •.

АДРЕСА РЕДАНЦІІ:

255020,

воі роботи

-

t-02·71; 1·04-81.

.вІд кincr. штук

а кожного двору.

кілограмів

по

картоплІ з

КОЖRОІ СОТКИ DрІісадибно1

ділянки. У

роботі

.

сходу

взяли

участь секретар обп~~~он­ кому І. М. Сидор~ико, голова райвиконкому ~z,,.:•c. Рудак. · В. НЕБРАТ.

залиша­

У МІСТІ ДІЄ СЛУЖБА З ПРАЦЕ­ ВЛАШТУВАННSІ

Вона влаштовує тимчасово незайняте насе­ ления, проводить організований набір робітни­ иlв на найІ3ажливіmі nіДприємства. і будови краУни: промисло&е об'єднання «Архангель­ ськлlсбуд•. трест сУренгойтрансбуд•. «Голов­ приволзькбуд• (місто Красноармійськ Сара­ товськоІ Ьбласті), сКамськенергобуд• (місто Брежнєв), Управління будівництва КримськоІ АЕС і ЧорнобильськоІ АЕС, Ульяновський авіаційно-промисловий комплекс. Тим, rro ВИ·Ужджає ·ПО орr.ЗНlзованому на­

Переселенці та їх майно перевозяться без­ п;rLа!rно. Крім того. видається без повернення 11рошова

-

допомога:

на голову сім'І

-

крб.;

200

на кожного члена сім'ї

-

75

крб.

За місцем поселення. надаються інші піль­ rи. згІдно з Положенням про переселення. Щоб одержатИ докладнішу інформацію, по­ трібно звернутися до .служби з працевлашту­ вання за адресою: м. Бровари, промвузол,

ремонтно-механічний завод. ТеЛефон

5-43-19 .

Обласне бюро а врацев.паmтув8ИВJІ.

ШАНОВНІ ПОКУПЦІ!

1

та 2 березня уGІівермаг райспоживспілки проводить виставку-nродаж тканин. До послуг покупців широкий асортимент шерстяних, ба­ вовняних, шовкових т;каннн. Різноманітність структури

рисунка

припадуть

вам

до

вподоби. Незабаром свято жінок -8 Бе,резня, тож заздалегІдь подбай'l'е про подарунок, який вам вміло nідберуть досвід­ чені продавці.

21.00 22.00

Киівсьна обпасть, м. Бровари, вуп. Киівсьна, 15~.

Тепефони: редактора- t-03-71; вJМІnу nартІАноrо жиТТR- 1-04-61; аІдnо•Ідап ..ноrо секретар... вІмJІІу сІJІІІС-оrо rосnодарства 1-02-12; коресnондента мІсцевоrо ра­ АІомовпеннІІ ~

60 50

1800

питання, як лікування

кольорів,

казка.

20.15 Грає дУХОВИЙ ориестр

МІJоЙІС'І'РИ МИОТ'еЦ'І'!В І ХУ• дожнІ .нопективн Ааер. бай.дЖа:иІаькоІ РСР.

1~55 НQВИІИИ.

з

, НІІШІ1і'.ІІ •РосrеІ.nьмвш• Ім.

10.00 10.20 10.50

11.55 Доброго 12.25 cOeJro І

Зустріч

госпі.

ФJпьму 1

єв та r.ишЬ. ФІпьм-виста­ ва Мапоrо ТЄІІ/І'ІРУ Союзу

14.15

у

· СІм'ям переселенців після nриУзду до місця поселення надається окремий житловий буди­ Іюк з надвірними будовами і робота у рад­

:·м. fорький. сДостиrа.- r: РСР,

й

і рос­

одержаних

краю.

4ІІ1еред а.ІІJЮД1ІІQМеНТВ.М~. І! 10.10 А!. МачаварІаіиІ. Сим- Іі ФОШR НІ з. 11 10.55 ОчІ!ВИІдИе - ІН&Й•МОВJір- 11

ХОвУ~

продук­

тваринництва

1

СимФОІМ

9.50 Прем'єра док.

розширен­

них. МешканЦІ Рудні зо· оов'язалися в 1986 році

розум.

nрограмою

денному

схва­

жителів

бору. виплачуються добові, вартість проїзду перевезення майна та Інші nільги. Проводить переселення сімей в радгоспи приміської зони Владивостока Приморського

дflrld

9.00 РооLІЮька мова.

9.30

НОВІШІ·И. ІОвіти у вашому домІ. 16,20 Юноафіша. 17.20 П.реМ"єрао МузІІ'Ч'ИІОГО тепефd.пьму сДуІШІІ І nlc'11!11 " _ . . П'РО иа;родJІу а.ртІІМ'КУ СРСР Н. ОбУ·

п·ра.цІ

добраніч,

11 ЗАrАЛЬНОСОЮЗНА ПРОГF'АМА UT І ПЕРЕдАЧІ НА !КИІВ ТА О&ЛАСТ1t

15.46 16.00

у

11 11

на екран! П. ХУ'діООКИій ФІJІьм сЄвропейсЬJОа Іісто~.

вап~.

}'ІСІПЬіІИ

На

21.00 Чаос. 22.00 Bnepme

11.30 12.30

МуnЬТфІт,ми. СJБаІrьЮвщнні,

2 ІІ

И8111еЙДО·

19.00 АІктуапьиа ІОІІІМІ!Р&. 19.35. МуgИІЧнJ а~РІІ.

Р8Ід.ІІИОЬИОМ'У

см;ІПІІІВИІD,

2 тайм; .дні- ~

41ШааtТаІР•.

акоn..

е.:ю ВуДІІUІІЬІИ1І'К.

СоюеуІ

-

'N!'ЙМ. 1&.415 ~ВІЙ

РнrмІчва rІ.міиасТ"ИІСа. 9-й тираж сСnортпо-

иашІ

ються такі ефективність

15.00 К8/І'РУ'СИН JОІІНоаал. І 16.00 СJ11вва С0ІІД811'СЬИ&, ІІІ 17 .ОО ЧемuІои&Jr СРСР а ФУ'І'· 11 бОпІу. сЧориоморець. 11

..

10.00 СпіУЖУ

18.30

РЯдКУ

завдання і коаператори та медики. Одна справа

меподІІ.

Час.

сОемІ!ро

ду щодо посилення бо­ ротьби З ПИЯЦТВОМ, ПОВИН· ні чітко визначити своІ

ripo

линництва,

розмови на сході, ска­ зав він, відчувається, що деяку роботу по вико­ ріНенню пияцтва в селі проведено. Але на по·

JI1тeparry.J]rlfllrЙ теаtІ'Р, І. 1 . Шведов. .Стара ФОтоrРа·. фЦр,· І

І. ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА ПРОГРАМА ЦТ

8.50 9.20

заходів, поклика­

nриєутн1

продажу державі

тів

ПрезидіІ ВерховноІ Ради УРСР М. Г. Хоменка. сІз

13.~еJdніаиа. хх ~ТТІІ. І

НЕДІЛЯ, 2 &~РЕЗНJІ

8.00

Своєрідною

РУДНЯН У ВИ·

'Продовольчоt

ня особистих nІдсобних господарс,-в, · збіЛЬшення

закли­

за

населения.

мету збlль·

ЬІіціа1Иву

Требухова

дій став для ру дн.яи ц_­ ступ на сході · секретаря

н~ - поnуШІРИв:й ~ СІМвАс:терия сЬпо- 1

сrеж.-~

Чаос. :&cmpнJ

програми,

му.

13.05 фІт.м

'l'еІІ'еК/Іуб КНІІІИОІС .ЩедрІс'І'ь.-. 20.50 ТепІефІ.n·ьм сзаnоrвtдии­ ми·

взятися

BHecQK

лили

попереди­

Якщо ж цього не станеть­ ся, Іх змушені будуть відправити на примусо~е лікування вІд алкоrоліз·

но активізувати виконан­ ня постанов партІІ й уря­

впли­

востаннє

цих громадян.

кали

ри,мо.

ву вуличних комІтетів, депутатів, активу, засто­ сування нових форм і ·методів у ДіЯЛЬНОСТі

21.00 22.00

ли

давством. а до будь-JІІ(Щ проявів пияцтва ставити­ ся принциnово і неприми­

членів, по­

416

сходу

ти на практиці свої права, закріплені діючим законо­

дати пр_о резерви. Іх чи­

ШИТИ

та штовхнула Іх на дно. стала найнеобхіДнішою в житті. Тому учасники

п' .ять днів. Подібні ви· падки не поодинокі. Тому адмlнlстраці'!, профспілко­ вій організаціІ колективу треба краще застосовува­

не вистачає принциповОс­

го горя.

сРудня•

Дирекція увtвермаrу.

, сНОВАЯ ЖИЗНЬ.--орrаи Вровв.рокоrо rородсио­ rо комwrета КоммУ'ИІІІС:'І'ИЧеской ·JJаРТ'И'И Укр~ЬІ.

у

справді лихо, жителі :Руд­

19.00

9.00 ~- передача СІРВШІІО· ва

·

адже

ньо! самодіяльностІ та спортивні секціІ вІдвІду­

них. А 1!11ж тим,· Пlдкрес· люва.Ли вистуnаючі · на щ~І. виховуват~ 1 ·кара­

a'P'I'JIIC'l' У1>СР В. ПJІВОВ&· фІm.М

ВИКОНКGму

фактів~

НоВІІ!Н'И.

Художи~й

1 KOMicli

вою,

РОІВ.

C1CJJ,8ДIIt ІаrН·

а вихов­

тися в боротьбу з пияц· твом і самогоноварінням,

займатися

Ш:~ ~: ІІ&J)ОJJИИЙ

КР.

лів

по бор.о~~(Sі з nияцт~ом почала рзначатися си­ стема дій. але з часом все

20.00

ВJІС'І'УП8ІІОТЬ

донr.иі ІІІОJІІ!ІС'І'ІІ3И Jlll'fO&o сьиоІ РСР. 11.45 К~ас ТУРЖ:Т8', 1.2.15 CORJJЧИe ИО/ІІО,

8.00 Час. 8.50 сПростІ

ЗЛА?

КОРІНЬ

19.45 ВечіРІІІІ каз:на.

10.20 РИІ'Wчиа rІмнВІС'І"ІІК&. 10.50 Концертний вая ·

СУ&ОТА. t &ЕРЕЗНR І ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА ПРОГРАМА ЦТ

завдав·

чітко

запитання

учасники

правиль­

але

ких порушень, був насту­ пальним і принциповИм•. У прийнятому рішенні схід зобов'язав усіх жите­

тверезос­

ті. Тільки останнім часом за

давства

ІШЛА НА СХОДІ ЖИТЕЛІВ РУДНІ

самогоноварінням.

1

шляху.

нИй вnлив на порушників

ПРИНЦИПОВА РОЗМОВА ПРО БОРОТЬБУ З ПИЯЦТВОМ

ПОСИЛЄ'ННЯ боротьби пияцтвом, алкоголІз­

з

за

ЧОМУ

у

доводи­

ться зустрічатися 1 ~ Ін­

nостанов

ному

громадсь­

на

антиалкогольного

у повсякденному

руднянам

стоять

поставлену мету,

ад·

щі. житті

вся

кісrь

ня полягає в тому, щоб кожен захід переслідував.

над. чим села,

при

Рада. виконком, трудовий

спиртНQм.

активу

розмаху•

відзначенні сімейних свят.

пропаганда

Працювати

декого

пецького

роз'яснення якої завдає

зловживання

примусити

волікання віД пияцтва молоді, подолання ску­

аастуnника редактора, вІМІnІв nромИСІІовостІ, аметІа І масо-

·

КнІвсьиоrо обтІс:ноrо УПРUJІІниа у справах. ВИДІІІІИИЦТВ, no.n.trpa,фll 1 НІDІЖНОВОІ 'І'ОРІ'іВІJі, Адресв друкарнІ: 256020, КкІвська 001tae1'Іt, м. Вроаарн, в:vа. КІdвська, 154. .

Друи

ІНАекс

61285.

офСІ!'І'Н.ИЙ.

ОбсІІr

АР)"НОІІfаІІІИЙ . ІІІРRУШ. 13.800 nрвмІркакІів.

Земовпеюіа НІ

1

ТІІІРUК

185L

_

#34 1986  
#34 1986  
Advertisement