Page 1

Завтра- вибори до ВерховноУ Ради- УкраТисЬкоТ PCP~t~·7мf.q(E!,.Nx~ .Рад народних . деnу.таТ.Ів респубnІки.· · Bcll.fa: ··-&~~qp"' ~: ~= .

.

... : : ... ;

.. -·. ··:·:'/:.~. :.:

.

ПPOJJE1iAPI , ВСІХ - :КPAYH>ЄAHART-ecft• . ·. 11!111 .. ~~=====~ \

.

.

~··· : '

. ~:

~ -~'і-· :·.. ~ .. ~· -:.· ~ = ··:: .. ·. •

О~ГАН

БРОВАРСЬКОГО

М І С Ь КО І Газета виходить а

І

квітня

17

МІСЬКОГО

РА П. О Н Н

1937

року

КОМІТЕТУ

0 І . Р АД

+

~

КОМ У: Н ІСТИ Ч НО І.

д Е П У ТА

НАРОДНИХ

·-· ·

. -·ау·., . ;--рJч

зустріч

Фрунзен·

гу сто л ИЦІ

иого суспільства, демократична, нар9дна по своїй суті. Користуючись · своїм правом, трудівники Бро­ варщввн назвали кандидатами у депутат& до найви­ Щого органу державної .влади республіки печового заводу порошкової металургії Імені . 60-річчн Радни­ еької Україщt В. В. Кузнецова і оператора машин­ иого доїннІ ордена Жовтневої РевоJІюції радгоспу «Плосківсьмй» К. А. Коротенко. Таке високе до-

новим

. •

рv.ли почесну презиДіЮ у сf;ладі Політбюро ЦК КПРС на чоЛІ з товар!-jшем К У: Чеl'·

го· рідної Вlтч*ии, активиqю_ участю у розв изанИJ питань госпо.царІ:ьцого 1 .ctщlaJІьuoro характеру,

'

НеНІЮ~! ;

- К.оЖен деНь · и~оrо .ЖИтТя Є ~ПідтВерджеиввм "Jого,

Довірена

особа

іцо · найширші народнІ . масu (!еруть · найактивнІшу )·часть у вирІшеннІ ваЖJІИВнх державних питань. У

дидата

ставник

чого об ' єд~tання:

!

склада:1ьниця

до міської, 99 до райоіІної, 1.207 еелищиої 1 сtnьсь:ких· Рад· иа}1оД1ІИХ депутатів.

ро~

до

лауреат nремії

На пер~двибор~х зборах кандидатами в вародні

обранцІ названІ' Герой Соціалістичної ПрцІ брвrа·

днр молочнотоварної

ферми

радгоспу

ськийІ} М. З . . пнльтяй, механізаrор

сРусанів­

радгоспу Імені

60-рlчЧJІ СРСР В. І. Іванчук, верстаТИJЩя меблево ro цеху деревообробно-го комбінату Л. І. ПавJІенко, фрезеруваJІьник заводу порошкової . метаJ.Іургlї tмені

60-рlччя Радянеької Україин О. О. Кравець, fкал11 Гоголівської стрічкаткацької фабрJІКИ О. · І. Толпвкtна та багато Інших.

Серед кандидатів у

депутати

:ntтввдавом УJq>_а'іни.

скликання

кандидатамн

у

висунуто 596 жІнок. Це яскріівнй прик.'Іад тоі'о, що в соцІалІстичному суспІльствІ жІнки кg~_~нс­ туютьси правамн обирати І бути обраними нарівні з чоJІовlками, мають змогу братв участь в управ­ .пlннІ державою.

За традицІєю, що вже давно склалася в мІстІ 1 районІ, працівники промислових: 1 сlльськоrосnодар­ ських пlдпривмств, установ, органІзацІй з першн:11 же днів після прийняття Указу ПрезидІї Верховної Ради УРСР про призначеввв виборів до парпамен­ ту республіки 1 мІсцевих орtанlв народовладдя ста ли на ударну · трудову вахту, присвячену цІй ПJдl'і. В обстановцІ внсокоrо поJІІтичиоrо пlднесенин, діло­

витості вони завершили в'иробвичу програму мину' лоrо року 1 успІшно розпочали нввlшиlй. 1985 рік - особливий. ВІн . завершув ХІ-у п'ятирічку, в '>О· ном 40-річчя Перемоги, 50-річчя стахановського ру­ ~1:· періодом пІдготовки до· XXVII з'їзду KПrL Щоб зус7р1ти цl знаменні дати новими успіхами у реалізації планів економІчного 1 соціального · розвит­ ку, трудівники Броварщики підвищують tвтенсив ність виробництва, вн_шукують додатковІ резерви.

Готовність жителів ІtІіста 1 СІJІ району ознамену вати заверПІальннй рік п'ятирічки новими адобутка

ми в праці засвідчиЛи

1 збори, на яких виборцІ зу

етрІлися з кандидатами в депутати.

Іх

одностайно

зовнІшню

схвалювали

вну'ІріШНJО . і

Змі~товну nрограму ~Іального будівництва

днів

сІчня

на

вулицІ

років ВЛКСМ нового дев'ятиnо­ верхового 128-квартирного будинку,

50

контора

У nриміській

зонІ

будівництво nіонерського профіла'кторію.

Ведеться тирного

табору

проектування

та

208-квар­

.бу динну

:ra дит~адкасясе.'І на 320 мІсць. ·спорудження яких роз­ nочнетьс_я наступного мікрорайоні.

року в

34-му

літику КПРС, основна мета · якої - пlдвищенн .ІІ добробуту народу, відвернення загрози' ядерної ~Ій

директора

заводу.

рів

з

ний~

вирощуються

Перший Іх урожай в кінці березнЯ. ·

лІ,

радrоспу - ко~tбінату

1.5

тонни

20

тонна

ки . Ци~ш дня~111 бу.тіо :знято урожай огірків

-

7

«Теnлич­

петрvш­

перший

тонн.

Найбільше вітюІінної nродукцІІ зібра.'!а бригада ,N'Q 10, Яh-у очолює Віюnр

Васильоtшч

ники доглядають

Гривко.

огірки на

Теллич

шющl

nартН

Радянського

·.

~ості

з,а , nостійн у

боту

про , сьоrоднlШ!ііІ\

:гур­

і завтрашній день. про

Щ!ІСТЯ.. майбу;ТЦіХ ПО!іО-

Л~НЬ.

.

терм зу­

вою.

(ТАРС).

• СьоrоднІ

- · llень Ра­

дянської Армії І'ІІійсько. во•~орськоrо Фnоту. Цій датІ

nрисв11чу~qться

ма­

теріали сторінки •Відва­ rа•. Вони · розnовідают.о пра буремнІ рони Веnи­ ної Вітчизняної· віІ ни, буднІ · воїнів Радянської Арміі наwнх земnя­ ніа.

виро-

МОПТАЖПИКИ ВІРІІІ , С~~ОВУ

te·

одержано

. Інконати виробничу npo-

rpaмy

200

ДНІІ

·аrроиом

...........

~

, виборів

6рнrада

А; 'tИХОНОВ,

. ro,...".....-

дsох · місІІців

'• ТНСІІЧ

в

.и•зоuно.•

сту .

до

. 3обов'ІІзаnася

монтажІіинів

&урІІна -~ nересуаної

••

оёсІІзІ

. карбованЦІв

коnони

НІ

М.

r.

меха-

s

тре·

•Київсnецсіnьrоспмон·

таж•. Сnова свого робітникм

н . ,qотрнмапн.

на.,JІ,ОІ

opOCTRIOTL

.

Зараз цей нолектив тру·

диться· иа монтажі облад­ Майже на чотирист& центиерів мо­ нання nташпиків Семи­ дока більше проти ..відnовідного . Пе- подк}J!с.ької nтахофабрики.

рІоду минулоrо . року ВИробив у С1ЧR1 О.д~ ,з

них

плануєт~ся

колектив тваринників радгосnу сН{ер~ з.uати достроково - до дівський•. Досягнуто цьогq . завд~ЮІ 1 Ці річниці з дня народ­ підвищенню продуктивностІ . дійиоrо ~~ния В. , І. ЛенІна. , вищі .проти

оrорІшвlх

ста! зщршуєтьси монтаж

7,5 обл~.о;~~ня ~цдяки

,•

технІчному

нормоцеху._ .оригінальному вирІшенню

·

ЗбІльшення внробнИцnа мо.rrона· -.: теnер. · · Ж>мпоиенти сумі· результат nовноцінно! годіВJtі ' худо· m~й. ~по.ц~ються трансnор·

тонн зеленої цибу ·

~алатУ,

ю:r~>; ,д<t~ нашої

УІ -~·:Ц-Н',-

ЧИТАйТЕ на ~-й стор.­

. nомІДори

буде

кІлограма .

останнІх тр·ьох днІв у· мережу 1-\иєва та Брова-

надійшло

nартіЇ

розповіла про

майже на кІлограм й становлять

• о:r•рки

Протягом ~орговельну

1;\О.'.ІУНіСТИЧІЮЇ

. ~ОН:И відзначали; ща >І9С\{ВИЧі~ ЯК і · ВСі ра­ ДВНСЬКі , люди, зверта-

режу 70 тонн, · На такІй же ПлоЩі

по дарствІ ·нинІ

ДОСТІІГ8ЮТІ-.

ни. На цих же зустрічах трудІвники висловлюв.али свої пропозиції І давали .накази кандидатам у депу­

·

наро

~у -досягнуті завдя.ки .'.ІУддо:м у керівництвv

стада. ДобовІ надоr на коро:ву в roc~ · ' У цьому. ж · господар·

Г. МАКАРЕНКО, заступввк

nі)щ ·радянсьиого

16 гентарах, в плодоно- ··.-_...,.._ _ _ _ _......__ __

заводу;

nродовжується

nід­

_ стрі;1И .М. О. Тихонова . який ··виступив ·З nрию­

радгоспІ-номбІватІ

ся центральна ощадкаса .та житлово· ексшrуатаційна

! Зборах.

кресJІ.ІРВали , · Щ{) всі ус­

. · . Прис:утнl

ємо nоставитИ Іх в торrов~

склом

..

nали, на

шення вступили овочІ на площІ 9 гектарів. До свята 8 Березня . плану-

під

безпартій­

Промовці ; які висту·

кілограми.

щуються на

б "1оку

і

..,~.·

жИттєвий шлях, . державну, nартійну 1 гро-

на - nершому поверсі якого розмістять­

по­

ВсІ на вибори! ВІддамо свої rолоси за кращих сJг•;в і дочок Країни Рад, за наше світле 1\Іайбут­ нє!

33

ОгІрни в

цьоr.о року завод алюмінієвих буді­ вельних ионструкцій. За замовленням

елоруДження

по

-

житлово-сореалізовує

nідnриєм·ства з nерших

них

ному квадратному метрІ одержати Іх

розnочалося

комуніс_тів

'ПО 28 нtлограмів. а в цІлому овочІв

HODOCJ.,1.,1JИ

учасники

тати, що - стосуваJІис·я активІз-ації дlнJІЬностІ . ·д. підвищення їх ролі у розв'язаннІ питань .торговель­ ного, побутового, медичного, траиспортноrо обrлу говування, усунення недолІкІв у роботі 01\ремих ор­ ганізацій. А в цІЛому .збори продемонстру вали згуртованість радянськuх лЮдей навколо Бо мунІстичної партії, їх вІдданІсть Ідеалам кому.нtзму. справІ боротьби за мир. Цю вІрнісТЬ ми ще раз продемонструємо завтра, у .цень "Виборів, rол .. сую­ чи за розквіт рідної ВІтчизни, за безхмарне . небо .

.

.

рО,lІ,І(~НИНИ

депутати

,

завод»

Державн.о ї : LPCP Т. М.

'

віддати

кандидатІв

непорушного

гектари. Вони зобов'я:залиёя на нож­

Бy;-l;)'TL

неспlJІкова молодь. Досить сказати, що лише до складу. селищної 1 сільських Рад вародних депута наступного

(ФотохронІка ' РАТАУ).

· . «Вт.о­

РА .ДІ Н С ЬКОЇ іі Ю д· ІІ Н 11

АЛІ

шИроко представпенІ працівники, зайинтl у cr ері матерlаJІьноrо виробиицТJІа, ЖІНJ(И, комсомольцІ І

тІв

Сухова

· ПJІакат . художввка· О. Шульгана, вИпущений По·

~

виробни~

.часщІой :

за ·

уряДу щирі слова вдяч­

кан­

депутат·и.

вашому мІстІ 1·pattoнl з отра "бfАУ:tЬ обрані 21 пmІ!-п· ·-~ ·' ·•

-

голоси

з' кандида·

Учаснющ зборів з ве· т1кщ1 піднесенням · об­

ВОJ:!И заслужили самовідданою працею ~а uла­

222 -

в · день виборів

том у депутати В~рхов­ ної Ради РосШсьиої Федерації - членом Політбкіро ЦН НПРС, Голово)() · Ради Міні­ стрів СРСР. МиІ\,<мою Олександровичем Тихо­

довір'я

дія"1ьність

~. ' О. Тихонова. Вона :зак..rіикапа · виборцІв Фрунзенського округу

ськоrо' виборЧого окру­

соціаліСтич­

складу

'rадську

nредставників

трудящих

rромадJІВ.

до

б о_ . р цІ в

21 лютого в МосквІ. у Велішому театрі Союзу РСР. відбулася

тих, хто, вміло повднуючи виробничу і громадську діJІльвість, · показув приклад служіиин інтересам

коJІективlв

..; f' - .

_·_ а М. О. "Jи.~а·новІtм

ввцІ, щоб Віддати СВОЇ rQЛOCH за кращих представ­ ішків иепорушного блоку комунІстів І безпартійних,

трудови.JС

..

:

·nА - ~ Т П .· · У· К~Р А'ІН И,

" ·в .и

жителів .мІста І району' прИйДуть ва виборчі діль­

. вір'и

34 (6907) •

Ось 1 прийшло до вас свято народовладдя день виборів до Верховної Ради Української РСР 1 мІсцевих Рад нароДІіИх депутатів. Завтра тиснч.І

Право обирати справді гідних високого

-

t І В . К И І В _С. Ь К ·О І Ю Б J1 А С Т І

В 11 А А А, ІІАКРИТА АІІІ ВСІХ

.цав нам виборча система розвинутого

- ~ .. ~- · ....

3

' би: ТваринникИ стараЮться пО-х!зd· ~Ьf\И . використову,вати · иа-'1!&1 корми. Весь фураж nотtіап'Jtяє у \ ro.tttjфщt П!с.'Ія наЛеіtщ"rо здобренн_Я. У; ;'В!і!-~Цt; поживних кормрсумішей . rодуютЬ ~.ху; .. . ·· · · ·. · добу згІдно з · І1 фіз1олФг1чиим

ном та лродукtнвністю.

т~~ _ nрямо

зІ

снладу.

_Це :: ;t:~о~воJІИло вивільнити )lt!· аr.t()машини для Ін·

-ІІJіа ·not~ виробництва. . ДобросовІсно. . ло-удар. иоl(у' -працюють

газоелек-

С!8,· 'ф03І!Іарни101 м. м. Бере·

.3P~~~9Jf$· ~:А; J.~\ Семиноt,

с~ужба гос. nодарства постl~о трима~

' rащ

бри­

спюсарів-монтажнн~

тд контролем _рацІони · :корJв~ ~иа ;•6з• ків В. С. Оаеснов. дої. Це. д'ає змогу добиватиа > ВИСОКОІ м . ~ :о_. Ганжа. .

водій

окуnностІ фуражу продунцlє!О.

r.

. О •.· ПИРОЖОК, . · ~ н · · с ьуj, .-· . · · · . · .. ..вМUЬJDnr пересувноІ пол п

~

· ~овавоІ ко.поив.


rJ

мор. ~ 1 !S JnOТoto 1~~ рок,·. · .,

.-в

t> В І

- Ж R f1

1_..

~-

.

'

І · ІІЮНJ

l

rro

Я І мо.я подруrа роботі штамnуваль­

I

со qtl%11·1t.T. Чної

ниця

механічного · цеху

Олена

Андрєє·ва

нетерnІнням

-

чекаємо

дня виборів до Верхов­ ноУ Ради УРСР та міс- · цевих Рад народних деnутатів. Ми у ниніш­ ньому роцІ голосувати·

А Е М О К Р А .J І Ї

мемо

вnерше.

трохи

незвично, ·адже

на

нас

сока до

лягає

Нам

така

ви­

вІдnовідальність:

нашого

голосу

слухається

nРи·

держава,

уряд.

На ділі пересвідчУє­

Н~йвища · мета­ добробут . народу

мося, що наша краУна - краУна сnравжньоt

демократІУ. Не' так дав· но ми nрийшли на свІт· лотехнічний завод.

п~

брИrq1 цеху;

'

0.

вращій

Ради

·УРСР.

У,храїна в дружнlй сім'Х наро]фt-братІІ!І на основі піднесення е~номtкв зробила величезний крок у вирішеи-

1

н1 політичних. економі~х

.с()ціщ-

~е~• ІИсОJСОrо рівня

~ЛЮ8 ~

-

б1J!ів, -котоЦНJUІіВ. тмевtзорtв. Усе це

сl.иьсьиим трудtвиJurам дала натхневц nрац.я на благо Вітчизни. ,

тва. збільшується загОтівля продУКЦіІ тваринництва 1 землеробства. Мяиу· JJИЙ рІк. приміром. трудівники Бро-

и1 прrевих J!JІІбор!в до органів Радян· сьиоІ впади. про акіни . що сталиси в соцtальвому обJJИ1Аі . БроварщиJІИ ос­

варщинн ознаменували ударною пра• цею, успішно сnравилися із завдання-

таикім часом. не можна .не зта.цати про вепвчезний nесок у цю справу

ми по виробництву 1 продажу · державі молока, м'яса. яєць, овочів. За .J(o9ИІ'НУті успtпr район визНано перемовщем Всесоюзного соціалістичноrо ~иня 1 нагороджено перехідним Че~оним прапорои..І:Jд НПРС, Ради

МінJ.стрів СРСР. · " ВЦРПС 1 В:Л:НСМ. Інтенсивний фактор у

ЦК еио·

вародних депутатіВ, Діяльності .яких на з:tад1 КПРС придlл.япася ocoбmma уваrа. Саме вони при піД· ~ JВНРОХИХ uродннх мас є Іні· цtатора• цtинп почниань. у Ух по­ n.1 nеребувають nрактичнQ всі питан·

ном11\1 дозволив

3P'J·

МО?КJ!ііВе, щоб ИОJJеКТRВН промислових

цtя сільськогосподарського виробниц-

. mень '1

досягти - нових

підвищенні до,бробуту dncь-

:кшс трудІвників, здІйснити цілий р.яд ооціал:Ьних заходів. . ·

РозnовіДаючи

уСрЩІно

обласноі:

Ради

родних

Садкова,

а

вальниці

Валентина

ЛИЮП4

сьогодні, наnередод­

І завжди люди залишалвеа

ставлення~!

І ЦЬОГО року оюіосельці ВИСуНуJІJІ

Галииу Яківну кандидатом у депута.

ти обласіJІ Ради, бо знають

-

воиа

. не nідв~де і надалІ буде зиразником інТересів трудіВників RняЖич.

Н11 фото: JUUІДJЦaT '1 Депут&'І'В aCJ,. .

.

паевоІ

r.

РаДІ(

народвих

я. ІІщота.

деDfтатІа -

орrаиізацtй працюва­

1f1l про~К'tАВІЮ. а проблеми соціа.ль­

І'DВО.

І П. . . депутатаИВ .::_ 1 ТИМИ, ХТО С ••ном Рци уже :ве один рік. 1 ти·

стJ!Л8tТЬСЯ ШJІІЮке.

11 дитячих садків одержали у своє рое- д.w wepцt, П~1вц1, Мокреці планується nорядження 780 юних мешнаиців Го- спорудити ~втJАІ садки. . у Ппоскому

ра васеленвх пу ктах. · у ве~Кій

1 ~ _ rоргові ~ктри. Роа,..}NIТioCJI 'I'IJ8CIIIt :мeputa закладів по-

Подібних прикл~ широ:коrе еу- 6,Jn. f)8PQIIИ вдоров·;r, триватиме дівиицтва житла, об єктів Іtультурно- m~u будtввиц . .во. rазифікацісr сіл. побутового призначения можна при· Програма еоціаnьн()го буд!знЦтва вести немало. Вони в у кожному ее- ~ ам IIIU«>BU'IIJІ П є справою

середня ШНО-!Ш у Тарасів· ~~;-'pe~JO. Дос.яrrи цього мож-

тисячІ rромад.ян. сума rpomoВJtX ви-

З~

одиосет.цІ

до обов'.83ків народного обранця, 'lf.Oo nомщ-али Ій в усьому. :

сіJІІ>СЬКОrоеподареr.кнх . пІдJWИЄмств.

иа пише 88 умови коицентрацІІ всіх 8Y8JA иа пtдвищеин! продvктивностІ

праці, вишукуванні резервіВ. творчому cт...-sl кожвоrо трудівника до сІЮ!Jt oб()J'JISidв. з мкwми думками 1 пр.Ь.,n. аuтра 2КВТел1 району на виб0р111 .\t1.11WПJЦ1, щоб віддати сво'( голо·

си ва rсращп представникіВ трудових нол~Цf!Ив1в, ·" 11альше зростання сво110

Gаме . Ц,

УРСР.

задаволет П сумлінним

П ЛОСНЕ по-свОЕ:~ }(ра·

сиве У будь-яку пору ЗнаАомнмо s каиаwАатом у JJ.еnутати - - - - -

року. Навесні, КОЛИ ПОТО· . nає У білоnінні вишневоro 1 яблуневого цвіту, У

стомленій ІWУГОверті літніх днів, 1 восени, коли бравши щедрий

урожай.

і любить J;{атя своє село . Звідси розnочалася 11 стежина у самостІйне. життя, тут вона 1 зн.айmла свов щастя.

ВеликоХ Вітчнзн.яноІ війни. Доречно сказати. що на сьоrоди1 пенсіУ 1 допомоrи в районІ одержує близько 21

авторитетом.

· С1.цьраДІJ.

та чимось 1

ветеранів працІ. tнвалtдів 1 учаснюdв

колеr по роботі, мешкаНдlа

ось уже кtт.ка разів називають сво-

У 1985 р<)ці у cenax Броварщини мобхtдво з.-аm в експлуатацію noнад ~ тиеn квадратних метрів житм. ІІеІІо спорудиуватиметься у Ме..-. Jk&R1вц1. Семипмках lн-

дів по поліпшенню Побутових умов

nmota.

nередає вона ~

Ум !.І.Редставником у обласному орг&• нt Радянсько! влади. Неодноразово обиралаСЯ Г. Я. Плюта 1 депутаТОІІ

на них депута в . .є за· безпечення маленьких громадян дошні:;ьними закладами. За . час, що про шов ві.ц nоnередніх виборів до органівснаро.цовладдя, Іх побудовано

' заклади торгівлі, побуту, _ охоровв здоров'я 1 в інших селах району. А .як багато зроблено у справі споруд· женн.я доріr з · твердим nокриттям. газифікацtr населених пунктів, роеширенн.я телефонноІ мережі. У' районі вжито 1 цілий ряд захо-

заводу.

Галина Яківна

женоrо ачител.я

ребунають районноІ Радиу полt родзору -виконкому т1

-

.потехвічвоrо

·

. Се~.!:(

трудівники . живуть нови• ми турботами. Таким _ звичайним,

Щ. Це

hle-

xaиlчвoro цеху свtт­

пrraмny·

села ГаJЩНа ЯJdВиа користується ве­

rатвся J.toEOгo зД1йсв~ння програми соціат.ноrо розвнтку району. Поле .-Ій 7 QЬОМ7 план! перед ними про·

ц1. аптека в Лlтках. З явилися . мвt

Л. БІЛОУС, ruтамuуJальІІВЦЯ

Олена

Іх буТІJ творцями свого щастя.

отннх сучасних ндив дуат.иих будинках. · . Одним 1 питань. ЯJd nостійно ~

голева, Б6брина, Семипо.nок, НиЯЖИ'І, Налинівки.

демократ1ю,

н.ям частОчку неспокійно! дУШі, вчнТt.

над його вулицями клубочаться перші тумани. Зt-

вітлі 1. ПРQСТОрі щ>имtщення

слюсар-електромонтаж· ниц.я складальвого це­

ху, комсомолка

мир,

соціалізм.

Разом зІ знаннями

rоспlв, птахофабрик! промислових пtд- усиtmиомr IIИirORamOO mraнlв завер· приємств відев.ятнували новосі.JІЛІІ • ..-m.иtJro ,_"" ХН п'ятирічки. дома· добр 1 1 і .._ r-··" ·

п ять.

за

· -

' МайЖе Три десятилІття вчитЄJUРІ.

селених nуннтах району. споруджено мх. ІІОму ~ір' .я виборці виявили понад 48 тисяч !'вадратних метрів . перше, !'Prдtmmxaмн ра~ону стоІть . житла. А 403 сlи 1 трудівниК!~ )'аД· 8UдaR8Jr . _ :асіма сипами сприяти

.

лоси за кандидатів непорушиого блрку коиr· ністів 1 безпартійних,

на·

деnутатіВ

mmравдають

дов1р' .я колективу. У день виборів при­ йдемо у числt перших ва · свою виборчу діль­ ницю, щоб віддати rо­

'І 'КиЮІСичах

Це. в першу черrу, розширеННя и.еrо характер;у ~·88')'ватrея опера-

. ~ловоrо будівництва. Лише аа ра• хуйок . державних капlталовкладеm. протJП'Ом останніх трьох рокіВ у на-

01-

Рад.янськоІ влади. Приєм~о. що серец кандида'fів у депутати

ня те rосподарськоrо, так 1 соціально· ro характеру. І депутати роблят& усе інших установ,

депута·

JIO МІСЬІ'ОІ:О органу

ми є св!Дnми ще

XXVI

1

ТИ

ного права· І'РС)МІ.І.ІІН нашоІ краІни.- .яке за· писане у J<оисТИ'tУЦіt СРСР обира'1'Н 1 бу· ти обраним до opraиts

тисm автомо­

во видно на прикладі напюго району. В останні роки зростає інтенсифіка·

каиднда:ами у

Радянсько! влади. Цик дt.вчат ми добре знає­ мо. Сподіваємось. вони

життя

но;культурн:их питань. Ц1 ~інн яскра-

висУнУті

ко. Щойно nc атес-ту· вали ва пе~ вироОничий розрq. Тепер

С8JІЬЧU с 1 те. що на особистих ак~ у ощаднах касах району у ип с п-.д 80 Ют.йонів карбоваців. у Ух JІDРИстуванвl

. Тетяна

Передерій

П. Щ~nев·

За ..ас, що nройmов вlд - попеРед- ~ .. ··т··*.~.. ...1~ рІв . се.'І'ІІВ !ЦХ)ВІІ.Ч. . а ка~е 11 ніх виборів до найвищого органу рее- - ......"""" .....}ЮОаЦШІ

nyблtm.- ВерховноІ

JІИ'!винен!(С),

~uoro

юrу

муніСТ

ЛОА/І

--~· аа кнр на манет1. ·

І. Р'Уl[АК,

_. , . . . ·•••0111 рtйоввоІ Ра• -~· ,аqутатtа. '

д- О В. І Р'Я

зоб - ов'S.зує ' можна за· людей? Це

особ.'Іивим, Здавалося б,

сnокоrтиСJІ, аре - досяrнуті нею рубежі не кож· ному під . силу. AJJe комсомолка продовжувала наполеrливо працювати. Не

ХВИЛЮ8 •аА-

більше. До турбот депутатоких Ій не звюrати. На прохання виборціВ cвort одинадцятого . окруrу J.

· Не · скажеш, що дом могла вона, тоді вже •лен Ппоскому 1 про освtтлu• судилася 'Ій легка. Cni- комітету комсомолу рад . ня, 1 про вnор.ядкуваJПІ• знала 1 сирітства, і труд· rocny, деnутат сільсь.коІ вулиці Batyriнa дбапа, І

нощів, але одинокою ні- Ради народних депутатів, на . сесіях вис'lоуnала, 1 •

коли не була. Поруч неІ завжди були люди.- Іх дУ· шев'Ну доброту і підтрим· RY ' відчуває вона· повсяк·

час. Без людей

-

виконувати обов'изки не на повну cиJ'Jf. Натхненво трудитися зобов'яЗувало довір'я то•ришtв, одно·

складі постійноУ ком1с1f по сільському господар. ству працювала. Але усе те - дома, · в · РtдвОМУ.

щирих сельців, якt вірили в неІ. сеп!.

душею, добрих ва, слово Та й на високу наrородУ .

Пoмtnmшu хвиmоватt~

і діло вона й не мислить - присвоєпJІ m Ресиуб- в душ! молодоУ трудівd· своrо життя. ліканс~коУ комсомольсь- ці, керівники радrоспу вО• Людську доброту вона коІ VРем1І 1меи1 м. і1от- сn<ікоюваJШ: cRe хвилю• еповна відчу.'Іа з nерших ровського вирішила від- ся, НатюІ Усе бу.це r..ЖіІ днІв, ROJIЯ післ~ за· nовісти ще вагомlшими разд, а до труднощів :і нінчення школи прийшла здобутнамв. І в 1984 1Ю- бі не звикаtи... •. Bt.. . · .

на роботу в колектия тва- ~ Н. А. Норотекко иа- заспокійливих СЛіВ стu ринників· радгосnу сПлос· доІл~ по 6.537 кілоrра· легше, сумніВ~ улягли~ ківсьний•. Ніхто не ска- мів молока , від корови. І, даючи Пізнlше СвОІО llQo

же, що робота оператора Це була нова стор!ІUса П дУ бмотуватнся какдид_.

дм;~;:Іог~ез:НО:::~ (~~~~ трудово! біоrрафtІ. за вs:- том У. ,~tеnутати Верховв!

ж

частенько на

явлену доблесть

f ·вико-

Ради У~tраУись:коУ РСР

фермі наин1 планів 11- п'яти· Броварському виборчо

~---------------~-~~-------~--~~оо~~).~~~~.~~кк~~~n~~руrуМЗlЗ,К~~ звичайно. бракувало. Ви- роджеиа орденом Трудо- ротенхо вислови.nа зer.r

ДО

BJBOPIB

ГQ!QBI

~~~~иси'rт~J;~д:: ~:~~ в~~~ф~сіІлю~~в ~~ воІ С.пави ІІІ ступеня. ни а rордtстю приЙдуТь

· Щоб свято рад.янсІ>Воt- _JШсь . побува:rн у !<О2р0!'0 вІJUtати своІ голоси за _ демqкрат1ї - вибори .. да з .мешнанці~:t . ВI!!J<POp&aOJlY. каняндатів у депутати до Верховної Ради УРСР та· Jttd будуть l'GJJocyзaТJ;J 1 орrан1в народовладдя. місцевих Рад народин~ і1,rі'І'rіункт1 .дереJЮ~И()Готове · до проведення деnутат1в пройшли орга~~ ro' : коt,tб!.нату. П'OJ!t!бlttцf вІІборtв nримІщення. Тут еовано. nри цисокtй актив- . уrrочнилн сnиски вИборцІв. обпа.цнані кабіни. разс.тав·

ності

броварчан. добр~ вияsили тих. по не з:мо· лею урни дл.я бюлетенів.

nопрацюІІали

у передви' же

за

станом здоров'я

Словом. у нас зроблено

борні ДNl агітатори нашоІ з'явитись на виборчу діпь· асе. щоб свято народноr

вІдnовідальнІсть за те, що

А незабаром

7

··

жнтrt

пякак сердечну в.ц.ячнtса 31 вмвлене дoвtp'JL

трудиться ~ т&ному про- К. А. Норотевхо ста.пася ... Пере.цвибор!!! дв1 DPf)o слав.леному колективі. І ще одна незвИЧайна подія. п1тають швидно, яхось

дівчина терnляче оволодівала секретами майстерНОСТі; придивлялася, як працюють досвідчені ко-

леги. з

досвід,

часом 1

-односельцІ висунуJШ П неnомітно, адже вови q. кандидатом у депутап. повнені дл.я К. А. НоРQВерховноІ Ради Yкpa!Jt· теико новим ЗміС'І.'ОМ. т. ськоІ РСР. Ця звістка пер вона не просто опера.;

схвилювала

nрийшли 1 до сліз. Ій,

комсоммну ·ТОР машинного доІа.я Ор!!

nростій рад· деноносноrо · · :КО.ПеJСТD)\

nерші успіхи. госшИй трудtвИнці, не .цв- але й кандиди

J

деаут•

виборчо'! дільниці М 23/ ницю. Ковtеи- , з вJІбоJЩІ• демохратtt пройшло на Радісно було бачити своє ше пдоскtвцt, &Jie й rpy· ти пар.11аменту рес~ 23 О. r. Кривенко. А. · П. одерЖU зaпpomettвJt. R•Івищому ідейно-nолtтич· · прізвище серед · кращих дов1 колективи району · ки. Ій предстаuяти 1итео Теличко.

І.

Є. ·Івченко.

Б. Д. · Терехова. Т. ,О с!яноtІа.

На . нинІшніХ виборu вому та організаційному

r. вnерще<бу~ть rолос~•ати рівні. на наш1й .д1Jп.ииц1 18 чо·

Члени виборчоУ дtльни· ловік. З ними проведена

{11, ari;tl\OЛel\TИВY намага- віДпов~~а Р.Q.З'~В@,ЛЬВА

В. ДЖОМАН,

roлo~ta ввборчоІ дt.пьввld. .Ni1 ~/2!3~

доярок paдrocny. А н:адоУ доручають

предстuuти реси громадян

У цьому,

з кожним · роком зроста- своІ інтереси у иа.йвищо- opr,aнt. 1 віриться - .JtOoo ли. 198 2 рік - 6 .009 кі· му органі державно! вла· вір JІ людей вона ВИП1>авt лограмІв

молона вІд но· ди республіки. Чи ж спра· дав сповна.

рови• ..1~83 р1н -

9,2Q1. виться;

щша 1 .. до~tр·sм

В. :QEI!l'Ц ,


nrtt81 "і

IIIJ*If•- .......

8

..

Уеtма mавоваИRЙ меJІІі.

~

роІ

==...r=r

ВІR.СЬКОВО·МОРСЬЩ>rо ФJІОТJ.-

ВІДВАІі.

~

·

.;о10. Хо• бУJІ тоАІ ще .Оі!еІм молодим, але ва

ваказами

веАІІІ

во~ $Стосвий аtсlм­

.ДJ!:Я

полковника у вІд· rар:матна

O~ro

~рез.

КOJR

що

'ІИНОК , вів nродовжує впи­ суватн в свою славну бf.о· rрафію ноа! рядки. Дое· від військовоr служби дозволяє йому ycnluiнo справтrтися а обов'язка­

фроитовими

рівців невІДомим.

порошковоt

ДИ1nра до Одера і зустрів

-------

Перед

велнним

-)

'

JПDd . Крім тог9,

коu смерть · стояла за плечима. nроявляли сміливість та відвагу. сприт· 111сть 1 винахtдлuвlсть. Ц1 ~иси дочомагали і Ум . 1 самому М. В. Бондарю при будь·яких обставинах $бер1rати людей, матеріа· -.,у 'ІЗ.стину батаре:.: 1,

метники провоДІІJJR по 2 -З постріли по розвІда· них об'єктах на вороЖій територ1І. Заrарбнnи, звичайно . встиrJDІ :3аФ<УП місце, звідюІ веласа С\'рі· .льба. Вважаючи це приє.тр1л~ ною. г1тлер1вці пр• почат·

сВОІх фронто~их .црузів, ти. З paиlme визн~'lЄШ!Х :нагороджено перехІДним які в складних умовах . т.очок артилеристи 1 :мJво· Червовим -~еро:м обко·

му Rомпарт1І УкраТНИ 1 облмuюнкему. У цьому ...,..,. значна зacnyra 1 М. В. Бонда,.. А JІК ве згадати цро 'ІИс;лениі захОДИ . по вtйеь· иово-патріотичному :Вихо· ваиию. у орrаиізаЦіІ і проведеul. яких бере

~~ю. дозеоляли дося· ку · наСІ!'fПУ сnрDІОаува.пи участь

-

rати поставлено! мети ШЛТри:иувати наступ

військ.

ЗвідJОІ

щд час боJв · ва ВІє· знати. що тоди давно мсе . буп

було глибоно

!JI

вогнем

на·

_,

1 змістовно розnо·

1 зброя вUІ•є утm.11м шкіл, членам

• · Івmому

f18Нському плацдармі. - місці 1 пІДтримували ваtІриrадує Минола Баси· стуn. п:ьович. - батарея вино· Це · не поодиuокий виnа· вувала бойове завдання- док тоrо. JІК к:мtтливlсть 1 ІdдтримуваJtа

Знаю­

свій вогневий удар R4 за· чий п.еИТор-иtжнародник . пі- січені сnозицlt»о ваших цікавий сп1вбесJдник, він

~оти вогнем.

_

фроитовИJ(І

·-•А

А

...

трудових :КОJ!еитивlв і жи·

телям молод.І.жни~ rурто· житкlв про і:rоді:і rероІч· ноrо минудоrо, тих. хто роЗб~:в фаІЩІЗМ 1 зараз

rпнх воІн1в, JІКі у розвідці вина.uдл......-ть, ПОЩЦІ..Іu 8 стоІтЬ на сторожі МІ!РУ та мужністю.

ІОЗ~ЛІІJІJІ спокою. Ного лекцtІ

боєм час вІД часу намага· м. в. Бондар!!) 1 Joro ,цру· JІИся вивчити 1 уточиИти зям з успtхом бити века· систему оборони ворога і . вненого ворога. визволяти аахопити сязика•. У цей рідну Батьк1ВІЦRRу 1 на· же час 1 німці вели роз· роди Заn•иоt Європи від :вtдиу нашоt оборони. . Протягом дня над бойови· поневолювачів,

1 бе· иtдзна'І&ЮТЬся пар·

сІди

тійвим nІдходом у висвlт·

пенні внутрішньо! І зов·

нtпmьоІ політики · кnРС, 1 ДОС!уПНістЮ

простО',І:'ОJО

АОJІаТИ вИJt.паду.

ми позиціями артилерійсь· труднощі. Член ceJЩit військово· tafx і мінометних батарей Важко , nриміром, дове· патрlоflІЧИого виховання

пося 18 вибором бойових мtськоt органtзаціІ това· nостійно висіла срама•. позицій 1 спостережного риства сЗванвJі•. заступ· · Ми 1 ІІІІРіШИЛИ Ій сдопо· пункту ПІД час бо!в 'І ник rо.r.ови комітету спрн·

моrти•.

Бреслау. Але й тут ,МІно· явня м1сьирайвісьниомату

Збоку від освойних по·

рцій створили фальшиві. Там були викопані окопи. встановлені манекени. На коротний час на цих по· аиціях розташовувалася 1

метники вийшли з стано·

-

~

також

rро:мадськt

вища. СnостережнИй пункт обов'язІfК фронтовика·ве­ вони . обладнали на ... тер~Jна . .ІПСИЙ не знає спо· дзвІ.Jпщ1 церкви. З цього кою в роботі. пункту . о роаnовlДав Ми· М. ГОВОРУШКО.' кола Васильов~. · бу .ла

У три

нас в сини

1

сtм 'І два

-

онуки .

Старший син Юрій

-

майор Ра.дянськоІ Ар­ м1У. середній ~ Опек· саидр

полковник ,

молодший Валерій - військовий кІноопе­ ратор.

Зараз служать 11 арміУ наш1 ону~ Сергій та · Павло. Во· · RИ сержанти Зброй

них

Сил

СРСР.

Не­

давно від командував· ня військовоУ частиНи , де

служить

Павло,

ми

от-римали листа . Ось що нам nишуть : «lila· новні Іване Никифоро

З1иов118·

но! Рці rю.tдомити вам про службу вето· го · внука Па.вп.а Валері·

йовЮІа

Башкатове.

Зовсім и~авио eny· жить у вamlA частині

·

Павло. а.ле за цей час зарекомевдувU себе

xopoWJDІ

воУном.

старанно

стааиться

своІх

службових

в'язнів, л:о.ціває

Він до

обо·

успішно во· закріnленою

за ним зброєю та вій­ ськовою Ввічливий

техиtкою в товариша·

ми.

Номан,цувания . ас· тини дякує Вам за х~

·

виховання

На фото: Ф. К . вЕtІ.

У

rероТчному

важпиве

мІсце

• України вІА

Номандир військово1 частнии . Бортнвков•. Звичайно, танІ лис .

ти велика радість для батьків . всієУ сі· м'І. І як не гордитися тим , що діти й онуки ,справжніми

ЛЮДЬМИ,

ГGТОВИМИ

буnь-який

час захи'-rи-

рідну

Вітчизну. Сім's

БАПІКАТОВИХ. м.

Бровари.

ІІІтоnисІ

nосІДІtс

8вІІИИо'І

битва

и

свІй

АНІв

660

яскравий

І

вИІІв

радянських пюдей, неnохитна СІа

81ТЧИ3НІІНОТ

аизвопенніt

нІм*цько-фаwкстських

безnерервно

3аrарбкиків ,

ночей.

У

nопум ' ІІНИА во1111

мужнІсть

~

rероіам

воінІв

цІА

11ка битВІ

nатрІо·rиsм

·

до nеремоrм, друж.

тьс11 у новІм

кни:sІ

України•,

д.

що

М. Кпюснка

вийwпа

АрмІt,

nap.

•У боях :аа

8

нещоАаан 0

ВК3ВО.

ПоnітвИАавІ

те

ій

ст ні ча И

якого

а

Be.lm'KOГO

"....

значення надавав фашист-

ський

рейх

утриманню магали

мислових район ів

-

ючн у paдrocnl рІна .

Дон· вели

на

безперервну

ра· го

і

ро:3вlц·

Воронез.коrо

були :юсереджені на Ук- лених у і Ту . юва""" Мі

.

т

понад

же

••v

во

шистських солдатів.

пvнктlв. .і

ецев

мільйона фа· ляко

1.2

у

І•ІІЧУІ~

часто-гу~'t

воІ· родЖеним · амаком «Ві.цмі~! Дн1рро . ник РаДІІнсwсот АрмП•. Lll , • заохочення - не тІпьки =t.

фр9н·

дявськ. о-німецькому фрон- т. ~ н.аро . днІ месІJЙКи у. 'і'Р,И· Ті 226 • ДИВіЗіЙ, 11 ТОМУ МаЛИ 25 Переправ, ВИЗВоЧИСЛі 26 танкових .1 ио- лили в. lд гітлерівців >16 торw.зованих, з якнх 19 райцентрІв і баrато насе· ра1н

ІменІ

радяtІсьиим

форсувати

басу, Криворіжжя. Для ку на nраво~~ березі. У Цього гітлерівська Німеч· Зоні наступу Центрально· зосередила

еоподимир

· t готував С'Трави дпя своУ НО·J(ОМСОМОЛЬСЬRОГО П. Д· товгриwІв-механІ:~аторІв. піЩІІІ , · мІсцевого на селен. Т 1 1. Вже nІвтора року сп! .. ня.. . а1(, пар:rнзани ·п. .д І жит. ь Во11одимир на корд ПіЛЬНИКИ НИІвЩИНИ ДООО · . ні , мас багато nодя.. наг

України, особливо ІІ про· нам

чнна

стр-І

нІ · у · КиТаському . nопітехні~~ ному інститутІ. Та не тІп"" 1fH там удоснонапював вІн свою манстерн І сть. Працю~

· воrиеии·мх діО

660·

с

В туnи В· тор звертає увагу читачІв

ва

~_,ачних

наамвають врі'ни кухар nрмкорj!Онноі :Jаставн мОІ­ лодwого сержанта Вопо""" мира Вру;І. Пр~есією вЩ ~;осконапо . овоподів ще А9 nрм:аоІіу, коnи nрацюn!

куQрем ету.-.ентськоТ ЇД&А~

України.

".,

3!С!!ІІ Майстром

ЧврвоноТ

ти:аанІв, nІдnІпьниІtІв І омІсцеіІоrо насменн11 р03nовіда&· пенн11

KJIAI'

вІАНИ

РадннськаІr

І братерство народІв Союзу РСР. Про

ІІКісне апв й

hриrотуво:ння CTJI41!11• аа nипьну сnужбу;

коnи

необхідно, ·

_:sброю

· вІ11

І pa>tOM --~

иде в наРІtд. веде nорушникfв кордону.

бере

IHWMM/f

nowy._

Прикорt~онник rІдно свін обе<в'ІІ:аоК,

конус

пер Ія, якмА уже аанІнчив СІІуиfОу в папх РадннськqJ Армії 1 працює в народн~

ремонтуJаТ1!

Недавно ка ааставІ npony,

і

· доnомагали

теж вс

нашим му rосnоДІtрствІ.

Проте поразки , що tx мости і шляхи, виготов· нав . смгнап тривоги завдалИ Радянські Зброй· mrrи ·переnрави! з.асоби. кор.цоиі помІчен І с.піди.

иl. Сили

гітлерівцям під

Сталінградом і Нурськом ' ка

остаточно

закріпили

за

у пJ>'ацІ д. М. 1\люєи-. командІ •до збро•!•

ва

розкривається буnа

nогоня,

апе

раІнської

· ській

-

етально

аемлі.

бИТВ .

ВИріШ8ЛЬИОJ0

Багато

мlсцJІ

вІдведено

про

велику

наступаючим частинам з

партизанів, партій·

ветерана"'и

У міській дитячій му• зичній шиолl М 1 вlдбу·

. ла ся

зустріч з · ветеранами

Велико:.:

ВітчвзняноУ

вІ.й·

ни. Наш гість М. В. Бон·

дар цікаво розповів бойовий шлях

.

і свою

про

cl'

мейну диааст1ю, яка · на· лічує майже сто poк!JJ військово! служби.

Потім відбувся концерт. Л. Г. ' Rушиі}'ЄН· КО, в. Воловникова Td .· Р. М. Гехтман виконали

. Скриnалі

r.

романс

Шостаковича. Ці·

каво вистуnив оркестр

родних

no .....,_

визвольних діяльність парт1І стала за· :sастаан.

.

. П()руКОЮ 1. умQВОЮ

· усmшноrо . Завер· повного ·визволен-

визволенню столиці Ук· шеНJІя раУни міста Ниєва і ня УкраУнськоІ області Читач ........ •~ столично "1 • ЗarapvnnK..,. ·

з

:sa•

Політична, аожноі rpynи огопоwую no, · - скаааа начапьник

· госnодарська днкуІ

етапи

І

Ук· звольвИХ би111 на уираІн· триманню nорушника KORf дону особовому сиnаду трк<

у книзі висвlтщоються ос· військова і новні

J

nринор;

керівна 1 сnрямовуюЧа доиннки нааАQгнапи роль КомунісТJАноІ пар· тримаnи nоруwннка . тіУ на всіх етапах ви· за вІдІ'tІІнкІ дІі

· .

на

n_q

вкб•r

ДОRVментальномv скпадІ т~tивонс!:'от. rpynи · -·~ · . ІУ Воподммнр &рун. Довго

матеріалі

радянсьюши військами стратегічну інІціативу і обумовили безпосереднє

звільнення територіІ · РСР д

l!.i!lt

np~

доІ!!жуючи . сnразу брата ВР

1•

жител

частинам

ЗустрІч внука.

щини.

. ти

ВВСТ~~·

·

В.

РСР

вІд

· BIJIOYC,

881Шада• Київськоrо uедtиституту іІІевІ

~- Горьаоrо.

-

Спужимо РадянсьКОІtІУ - друнсно вІдІ'\овіn~t

Союзу!

солдати. НехаА &уде спокІАна ма• ти воїна, НІна Григоріана nаборантка Семнпоnнівськоf nтгхофабрмки _ воподн,r мир гІАНо спужить щинt.

&атькі~tо

СІФІц:; ~:~а~~: 1 ; &PYR.

Ми впевнені, що Пав· ло і надалі бу де зраз· новим у вкконанн! сво· го в1Аq.ковоrо обов'яз· ку по захисту Батьків·

стали

'18СТО

ДВВЕРJІ. · Фото А . Ко3ака .

боку•

роше

вІЙСІtКОВСJ виховаJПОО

:nред У'ІJІІІМR ІDJCiJ! мІст~

С І І І І І І І І .J І ІІІ І Фа Іно

бере atQI rрома.цсv

110

МОJІОДі,

довідається

вичу.

роботі

в

патріо'І'JІ'ПІ&Му

tdA

допомогу радянським

IDPIIIIJCI

y•aen

ТІІ8ІІУ

3Кайwпи

пом для дезорієитацt! :ВО· Уираtвк. за хорошу орга­ рога використовуваJПІІся иlзацію ро6о'І!ІІ по цивіль· кочівиt гармати 1 мЩоке- ній обором пlдприємство

Тру)ІІІІТЬСИ :віІІ і ПОО

JUI8C.

триаапа

Перемогу у німецькому м1с?і Бреслау. Добрим словом згадує ветеран

Кузьм~

ДО8 . ВJIJIJICJI у робі'І1ІВЧНЙ

наеоrу- імеиt 60·ріЧ'!я Радянсько!

. · ry_ ..:z:_А?' - !7

Федір

кому rоспо.царстаІ. А зrОІ'

СОJІДА'ТсьКЛ ДОВJПСТЬ - - - - - - - -

.>

g.

зиr

до.'rо труАJІВСJІ у сІльс~

МЄ'І'&лургtt

НЕ ЗНАЄ СПОКОЮ · ФРОНТОВИК

n1и

фаmистськоrо танка,.

Jdзaцt'l

JІlиометно'І батареІ. Мико· це розтtшуваиия наетх ми начаJІьНJПf8. пrrабу цв· J.Ja Васильович nройшов сил запніпаJ!Оеи дл.11 rk'лe- вtльноt обороІПІ зааоду дорогами від

иІ.Ц

ній Прусіі. Шели демоб(•

И& а фашИзмом розпоча· ка. : метуш.тJво бtгапи J)ОХ!в вІйськоюt служби .пася восени 1943 року, / навколо гармати. робиmf Микола Васильович мігби JCOnи він, 20-річний лейтет два три холостих по· mти на засЛужений вlдпо· стріли 1 швидно заJІИІПали позицІ.ІО. 'Через деякий час на неІ падав ШRВlіЛ вогню . Дерев'яиі міноме· ти і чуче.ла зmтали в повітрJІ, а замаоковане м!с-

то.

бій

День ..Перемоги в1два-' · JІВЙ воІв зустрm у Cxl~

!lleJJ.и· ЗЗ

нав!, nісля закінчення мі· нометного училища одержав направлення в один із ПОJU(ів 13·У арм1І. · Будучи командиром воrневоrо взводу, а потім 1

коп

Волокuамськом,

ра, д80~ о.рдет. Червоно! Щрки, ордеиа ВlтчизвявоІ :81Ани 11-ro ступеНя. Так,

БійцІ, батареІ.

' puy,

'ІJІВСІІ завемd

Баn.кіІІщина вІдзначила ратний . подви~ командира

обслуrа.

велику

вввахlд.'ІІІ•

1

. 81en..

о~ Чермвоrо nрапо­

"-авці М. В. Бондаря вій· при по.е1 лtтака-розвідив·

вроо.'ІJІІІ

· ~.,.

иа.ДцаТи 6оJових иаrород. Вlн. sохрема,. У.JtОСТОЄВИЙ

ВИХОВАННЯ

ф81Dвста•в пІд Мое·

.1JI8II

кок~~ . За уепtи· ке Іх ВНlЮ!WІНЯ М. в.

СТ:ОРШКА ВІПСЬКОВ()..ІІ;АТР10!'1r.Цt01'0

;

~о:в з боІІІіВ вс~ ~ ВІтчизвяву вІйну, - 'f•JІІІІ• довепоси йому ІС'lУІІІІТВ в бій з оскажеиt·

усп1шно

T61111RJ,

Союз

Бевдебеt

8

9

1

РадІІнського

Фе..р Кузьмич

~ Wlllt .. . ' " .t• · ~~ ~рtrатн ,... д-·

r

.-е.-. кашоrо міста,

стрtлuа І» аоч иІміі1 Jl8 д~-. IXIdl рмІ·

ДО ДНЯ Р АД.ЯНСЬКОІ АРМП І

на ­

інструментів.

В. КРИВЕЦЬКА, вимад$'1!


.• ., ... .•,.., . .__._

,_ _

сп оРт--·

JIIЖHJI ВПJІВПЛ! ·ПЕРЕМОЖЦІВ Минулої неділі у Калинів· сьном~ - лісі проводився ра­ йонним лижний nробіг се­ ред . механізаторів, оnеР-ато­ рів

маwннного

дооння,

nтаwннць , присвячений 40рІччю Великої Перемоги І виборам до Верховної · Ради Унра;і нської РСР та місце­ вих Рад. На старт вийwов 21 . ко· nентив на чоnі з нерівни­

камн

госпо~:~арств ,

рями

секрета­

nартікних та комсо­ мольських організацій і го­ п.овами профсnілкових ко­ мітетів.

.

-

Організаційний під керівництвом.

Фототриптих С. НІКОЛАЄВА.

Пам'ять.

.

\

ка

Я.

*'

Ця об ' ємна; у червоній леде· ри н овій оправі книга •Пам'ять•

хто .в ХQді війни був десантований з літаків на нашу окуло·

ло прав у р елін в ій

вану землю для ведення nідрив­ ноУ рQботи у тилу ворога. імена воУнів РадянськоУ АрміУ. котрі

вважається однією з історико -краєзнавчого

музе ю у Броварах. Вона на чі Ль ному місЦі д ля ознайомлен· ня з нею відвідувачІв музею . У Х{)Д і підготовки до 40-річч-я Бе· л иt:ої П ере моги П випустиЛи мі с ькко м Номпартії України. ви· нонкоми мі с ької 1 районноУ Рад н а родних депутатІв , мІськрай·

художньо

офор~лена .

та ілюстрована фотографіями nам 'ятників , встанов .'Іених тру­ д я щ ими мі ста 1 сі л району на ч ест ь своїх земляків: радянсь· ких воїнів. народнях месникІв. .ян і з а гинули на фронтах 1 в пар· тизан сь:ких загонах , підnІльни· :ків . ' а:ктивістів . розстріляних ,

лоt: іше н и х і замучених в застін· :к ах гестапо nід час тимчасовоr онупації . а · -rакож страчених

в оїн ів

р оц і

Червоної

у

АрміУ у

1941

ко нцентраційних

р а х в селі Гоголеві

1

табо·

Броварах.

У ній поіменно на3Мн1

'

----•до 40-pi'I'DI ВЕЛИКОІ ПЕРЕМОГИ - - - -

Н Е С - К ОР . Е Н І

1

ті.

загиблих .

імена

.яких

лnх . у ннизі увіковічені бе 1 · стрЗJІІні воїни : рядовий Андрій Васильович Дяченко родом з села Нрасил1вни . сержант Іван

час .

J.3 j ~ ! ·: ,

Му л ьтфільми.

Новини. Новини. С ІльськІ Док. фільми.

П. Вір~мого. 1•.00 Актуальна камера. 19.30 «Про зефІр, мармма.Q І.... експеримент• Із · инnу «Слово за вами•. 20.15 ФортепІанна музика. 20.30 ТелефІльм «Світ . )Н• надіІІ Райwеаа•. 20.45 На · добран і ч, дІт_и\

14.50

танцю Yt-CI» 14.30

Вс·гупне

на «Сорок

15.50 Яросnав

17.00

опери Ім .

17.30

1 1 .с J

. теле ф ІЛьм

Док .

•~

ЦТ

t

18.1·5

·

\.то:

Наука

І

армІй.

15 кІло­

ЖМТТІІ.

18.45 Со.огоднІ у саІтІ . 1t.O.O Сучасний світ І

ПЕРЕДАЧІ

НА КНІВ 1А О&ЛАС1'І:і

врожаями · кар ·

ки

і

розповсюджувала страти.:Іи

матір! члена ВНП(б) Григорівну Буя.'!О.

Ннига «Пам ' ять• ме

їх.

чоловіків

. райрада роднла

по

nep-

перемогу

Семнпол­

п і дбиття nідсумків ДСТ «Колос• наго. ус Іх пере м ожців І

nризерів

І'і "~;,

змагань

грамота­

мн І призами. .А команАІ радгоспу «Гогол і вський• , яна стартувала з найбіль­ шою кілt>кістю учасників, вручено кубок райради. ЦСТ .

Фа-

комсомолку

Зі·

і П

Найстарwу учас н и L' ю лижного nробі г у праців­

Натерину

ницю радгосnу І мен і Щор­ са Н . С. Санталову міськком

нагаду:єати ­

комсомолу

нагородив

зем.'!я:ків. що· впа.r~н в бQротьбJ з вороГом Зq ~вободу і неза Леж·

голова лос

при-

-

зом.

r:ащадна м про под:єиг наши х

В. ОЛ IFtHИK, райради ДСТ «КО·

...

ність рідноr БатЬківщини.

.Редактор Є. ФЕДЯй.

А. ГАВРИЛЕНКО.

но.'!ишнього ко.11·

17.05 Музичний антракт. 1S.20 Новини. 17.15 •РІІдкн , обпалені вІ>~· 16.30· Муз. фільм •Чобенаw•. но:о ... ЛІтературна •:ом- . 16.5.5 Фільм «Паризька :~ра· позиція. · ма... · 18.00 Телефільм «Молчанова 18.00 •Киів•. Інформацій· з вулиці Моnчанова•. . ний випуск. 18.30 Музичний відеофільм 18.30 Чемnіонат СРСР з хо«МеnодІй нІжних Ч'~РО· кею. •Сокіл •• _ «Хімік ... ді йА•·м...,.аn~на камера. ., 1-й nер і од (2 І З періоди 19.оо ·1930 Чемпіонат СРс;:Р з хоз 19.30 по програмі :fТ). кею «Сокіл• «Хімік•. 19.20 • ...До · шістнадцяти І ПРОГРАМА УКРАІНСЬ'КОГО 2 · і .3 періоди. . старwі•. ТЕЛЕ&АЧЕННЯ 20.45 На добранІч, дІтиІ 20.00 Веч і рня . казка . 21.00 Час. . 20.15 Міжнародна nанорама. 10.00 Новини. , 10.20 ' Нові книги. 21.35 КінооГІІІІД «Резонанс•. 20.50 Є . Свєтланов. nрелю11.05 Ка мерний монцер'f. 22.35 Ноанни . діJІ і скерцо для клаоне11.40 ШмІло.ний емра11. 6 м~. 11 ЗАtАЛ.ЬНОСОІОЗНА та І фортеnіано. Російська література . ПРОГРАМА ЦТ І ПЕРЕДАЧІ ~; :gg f:~~фільм «НІчинА 12.10 ФІльм «Сором · пер. · НА КИІВ ТА 06ЛАСТЬ сеанс•. wмй•. 13.35 Новини . 12.35 О. Куnрі н . · t:торІнмн 22.20 ЧемпІонат СРСР з во16.10 Срібним Д3вІночом. життІ! 1 морчостІ. · nейбоnу. Чолов і ки. оди. 16.30 Культура росІйсьмо1 13.50 СуспіІІьствозна•ство. н.амо.. (Московська о&іІ.) мови. «З ІсторІі cn i••· 14.35 Мнстецтео режисера. «Радіотехн і к• (Рига).

горнзоt· ти.

Гаwем.

мІадj )ІРУ*Ніх J'Інжнми спорт. метрів.

нІнознав-

··

П і сля

·

занськоrо загону , . писа :ш листів·

. шисти

І

ківської nтахофабрики Ана­ толій Печура, по другій І в і кових груnах на nepwi місця вийwлн nраців­ t-ІНКН радгоспу-комб і нату «Калнтянськнй• імені 50· річчя СРСР Мнкол '! Нагор. ний та Володимир Ахтема.

підпl.'Іьницею. зв ' я:зновою парти·

ннчий рух. Чемпіонат СРСР з хо­ кею. ЦСКА - «ДИн~мо• (Моснаа) . 2 І 3 пер і оди. 21.00 Час. 21.35 До 40-рІччІІ . 8е.nнно·І . Перемоги. «Солдатські мемуари•. .ФІльм 4 •Ямби не сапеJІІм ...•. !\он. теnефІn~ом. 22 ,3Ц Сьогодні у свІтІ .

, та балету УРСР Г. Шевченка. х · зимовій Сnарта.

Т. На

дво·

Ганна . Сич

19.30

Концерт молодих · сапі· Державного театру

стів

ЦІІ І. ГращенковоТ. U.15 Новини . !J. ~ J Телефільм «Просто Са11 ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА ПРОГРАМА

з

рІнки життя І творчості. 16.75 Новини. 16.30 РозпсвІдают~ наwІ :ореспонденти. . .

екранІ . перwнй• .

слово

високими

топлі ланка

театру.

11.30

До війни на всю Унраїну ела: ви:тася

8.35 9.05

гІдровузол.

академічного

Ф І льм

Футбольний огn 11 д.

наР('jовані імена героїв.

В!дгумнІтьсІІ, сурмачІІ Опера &. Сметани «Гро. Pat~a наречена•. Внст.ава Празького націона.rі~ного

ДнІстровсwкмА

бойового

с1 'бІдя Погребів Естанов лена меморіальна n:тита . на який ви·

nоранений. лікувався у госпІта­ лі в Літках, а.'Іе не вижщ і тут

21.00 Час. 21.35 Кннrа

rшнонання

бої з ним загинуJІИ в Броварсь· :кому .1ісі . На їх честь на. уз .1іС·

Харченко син Донеччини, який під 'Іас форсування · Славу· тича у 1943 році був тяжко

будов\•,

для

завдання в тилу ворога

Давидович Дяченко КО;Лиш· ній колгоспник села Плоского . рядовий Василь Степанович

Ім.

з. ::. •J

Літки

oкvпau j Y

,

трет і й

Серед бага:rь~х інших у :книзі

тимчасово!

вінових

Коваленко.

Серед

іМІЯ ВЧИТе .1ЬЕИ·КОМС0МОЛКИ , де· nутата районноУ Ради депутатів

ча<:

проводив

три.

вінов і й групі здобув прац і внии

повіси­

трудящих Надії ЮХнміJШИ Буя· .чо з се.'Іа Требухо:єа. яка nід

на

-

wlй

ли .

га:иізаціІ довоєнного НиУвсьноrо авіазаводу Анан ієм Володими· ровичем Ратушним. які в 1942 році буJ1И скинуті з .1ітака в районі сіл {!огреби . Пух!вка.

Серед майже 15 ТИСІІЧ пОлеr·

ансамблю

ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА ПРОГРАМА ЦТ

вета·

новлені.

заслуженого

ПОНЕДІЛОК, 2~ ЛЮТОГО

не

QJCWnaцiY · гестапівці

трьох

дпя жінок на ди­ два кілометри, .т.nя

Шнуратова ,

каїда

нн.цю під чаС' тимчасової ні мець­

ноУ

-

по

Серед жінок по всіх • рьох вінових групах внйwли пе­ реможцями робітниці Ки ї в­ ської птахофабрики Ніна

нагороджена

медалЛю «За трудову доблесть,.

ранвиконкому

Стеценка

чоловікІв

кією РІосипівною ~зсмертною . .;1анкова була делегатом Друго· го Всесоюзноrо з'Ізду :колгосп·

і орденом <~:Зн ак Пошани•. який у Нрем-лl вру чив ·. Михайло Іва · нсвич · Калінін . С:тавну . трудів·

комплексний

t.:Ja o>,

се:кре'тарем

групах станції

дидат&М в члени ВКП(б) Євдо·

ників-ударНІ:Іків ,

·

змагання

rоспу імені Петровського села Ве.лина Димерка на · чолі з .кан­

комсомольсько! ор·

18.00 Телефільм •За кермом ·автолюбитель• . · 18.05 Концерт Державноrо

І

Bi'rnO житимуть у 11ам'яті на­ родній імена членів ' груnи де­ сантнm<1в·диверсант1в на чолі з

.

РСР.

Нниг·а

Союзу.

у . вересні 194З року визволяли район 1 . впали смертю хороб­ рих. Названа · також :нtльІdсть

:f! ійськк омат і міська органІза­ ція Товариства охорони пам'я· то к і ст о рії і культурн Укра'ін· ської

· похований. :Вс-lм Ум в боях за Дніrіро посмертно бу ло прис~оє· но звання Героя . РадянськоJ'(>

голови

А.

комітет зас!)'ПНИ·

робіт-

g

8 .00 Гімнастика • . 8.15 Дон. фІnьм. 1 · ~ : ~ :J Нов и ни. 8.35, 9.35 М. Лермонтов. ,-----------------------------------------~------------------~------------• ·) п · Волелюбна лірика. -·8 мп •. ТРИВАЛІСТЬ РОБОТИ МАГАЗИНІВ 1·•··'' ереворено практикою. 9 .05 Наума 1 життя . 1-1 ок. телефільми. • · ПРОДОВЖЕНО 10•05 А&ВГДейка. 1 !;,:l :> Мамина W81ona. 10.35, 11 ,40 &отан І ка. е мn. Правління БроварськоrФ міського сnnжив· 13 :s & і дгукніться, сурмачІІ 10.55 Наумово ·• попуnІІрни>І 1:: ·г :; Нов и ни. ф ; пьм . «Вниз f!O ЧеремоЦJановн~ броварчани та гості міста, товариства . вирішило nодовжити з 21 лютого 1 6. ~ 0 Всееолод Іванов • .,;no· wy•. · о · ади і зустрічі . 11.05 РоеІйсьма мова. ц, р . no 1 березня ц_ р. тривалість роботИ ма_. . ЯКJЦО . ви надаєте nеревагу індивідуаль ­ 17.1'5 Теленарис •Кувейті за 12.00 Музика. 2 . мn . газинів до 21 Години. •ізас:адом nроцвітання•. · 12.30 Зоологія. 7 мn . ному nошиттю одягу, універмаг райспо 1,7,:,.; На Х зимовій Спарта. 12.55 Науново • nопуІІІІРПродовжено тривалість роботи таких про· «іа ді др у жніх армій. 6іат. . ний фільм .«Перше море . Живсnілки заnрошує вас відвідати ~ ан. 2iJ кілометQlа. хідне•. мислових магазинів: треб у хівського .N'2 4, пу· 18.:!0 Діла і люди.- ~угіnnя 13.10 Загальна біологІя . ВИСТАВКУ-ПРОДАЖ : wзб а су", 9 . кл. хівського .N'2 1, за·зим ' янськсіго N2 1, nогребів­ 1 3 ' ·5 Сь о годні У світІ. . 13.40 дж •. Рід. СторІнки іИТ· .. " •' д !< РИТоЯ ~Н Ї В · ку!іЬ. 19.," 0 "' ського 2, кня~ицькоrо .NQ 3, красИлівського тя І творчостІ.. · . щерстяних та наnівшерстяних костюм­ .- урн ЧССР і РСР. · ne: 14.25 Мнстецтво рещисера. 2. ра Б . Gметани •Продана 15·.10 Иовннн ; . ннх і nлаттяних тканин. , н а ре .., ена » , В н с. т' в d ·16.15 Кінопр.ограма. , Господарських магазинів: Празького нац і онаnьно~о 17.1s. Муз. фільм «ТИ nісне Вона буде проводитися з 25 по 28 л~­ ;с вилнни

про

1 1.:·,; . Новини.

Гру:~ію•

«.-

-.N'2

.N'!!

r са тру. л>н,ш· о

L" CP.

Трансляція · з .$в- · театру Союзу

21 ". О Час. 2і

і

Про .~овження

оnери

<·• Про>;ана каречена •. По занін «енні Сьогодні У світі.

ПРОГРАМА УКР.АІНСЬКОГО ТЕЛЕ&АЧЕННЯ

. моя .

треб у хівського .N'2 7, ; зазим'янського .N'2 погребівського ,N'g 2, красилівського .N'2 5.

каза:октан.о ;

18.00 « w кола ·1 час•, 18;20 Науково • nоnуІІІІРНJ4й фільм

«Фокус7•.

20.00 ВечірнІ! к..-,ка. . 20.20 Міжнарод/ії . змаrаннк 3 : сТаnіІ : неьІСІ4>1 ~

10.0 0 Новини. меч•. · 10.20 «Доброго вам здо- '-1.00 Час; · А р :> в ' я ••· До таємниць vмт- · 21.35 Теііеф\nьм · •ЗАРаtту тєда й ного кореня. сусід•; '· · '1 0. 50 «Солдату славу співає- 22 '111 ЧемпІонат . СРСР ·31 80· мо " , Концерт. nейбоnу.- ЖІмІсм .. •МедІн• (Одеса) · . . «Ураnочма• 11 .З О Ф і льм сНадІя І on- ha•· (Свердnавс~н); ЦСКА 13 () 5 Вовинн. АДК . 13.20 П рограма «&Р..тер. 22 40 Новини. 1 G ОсJтє~~~ИНИ.

1· >~

ну

Коnемтив

17 О О Фольнло11нІ мотиви. ·'...·.· АА . , nРОГРАМА ЦТ 17.45 « Телеnосі+ на УдаІЖ!~ . о vv .Час • .

1

Редактnr• Е

Г а ~ ет·а Bf• ІXO Jl ИT r в t.t хо н а в т орн и и

ФЕд~.~ !ІПІ"Р'Л". 191 7 cpe ~~ R · ·r: яJ tf~•ІA

17

.'О/!8 . t. .v~..,o1'e

гпнІІоме

сnІІІчуття

qІІчислюваnьноrо

АДРЕСА РЕДАКЦН:

сНОВАЯ Ж ИЗІІЬ•-оJ>rан \?Іюмерснuго _ rщюдсою ­ г о І<ОМ ИІ е оа І{ о ММ\НИГ1ИЧt!СІЮЯ ПВРТНИ YKP8 .. Hhl г <чюлr •rоrо и рІІІ!оиноrо Совt>то& народнhІХ Df'П Y · T <JT<>B І{иевскоІ! обJІв!'ТИ (На У К.іJВИНrіфМ ЯЗЬІКе).

Дни

висnов11юс

рай~нного

вузла

старщему

ФедоJІІівнІ

центру

' ух-

Резник

заводу

fеnемтив

Тел~онн:

-

19 4-47 :

-

,

.&АмінJстраціІІ . та

тор.

на.ту

:sастуnннна

мІсцевого радІомовленнІІ

роботи

-

: громадс~ного

відділу

редактора ,

профмом

раб у

відділу

сІnо.сьного

19-3-05;, аіддІnІв

-

nромисnоаостІ,

154.

ІМИТТІІ

19·3-16; nистІе

l

. .

.1 9-4·67,

-- --- ·------------------ ------.- ..---- . - - - -

- ~- ----·

Броварська друкарня Київського обласноІо уnравлІння у у cnr>a 'J&X видавчиt.тв . noл:rc ~ ~ · i.! І кннжково1 rорrІвлІ. Адv~са друкаІJн1; 255020, t(иївська область, м. Бровари, вул •. Киівсь.ка. 154.

.

внсповлюють

гли­

номаїнату н. м. Ьеса-

3В'ІІзму з смертю її батька МИКОЛИ ДМИ1РОВНЧА.

партІІ1ноrо

rocno~pcт_aa

nІдnри.

rлибо 1111 Маслов.

&роварсьмого момІІІ·

х~рчуІtанн,.

боне сnІачутт11 бухr:аІ)теру

КиіЕ:ська обnа сть. м. 6роварІ4, вуn. Київська.

19 -3-82;

аІдnовІдального .секретаря ,

1\оресrтонрента 1 масової

25&020,

редантора

&роварс~мого тарсремонтного

см~тва тресту •Унрпромтара• висловлює СПІВІІутТІІ директору, Підnриємства В. П. сьмему · з приводу· смертІ ·· ного батька ПЕ'І\РА ВАСИЛЬОВИЧА,

:sа:ІІ~­

гового маwинобудуІІаіtня висловлює глибоке сnів чуття нача11~нику обчислювалького центру 8 t:. Паwуну з nриводу смерті його бато.ма.

ЛЮТОГО Т ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА

ЮТ-85.

Правління.

гаптеру sy)na :sв'ІІзму fетян1 з приводу смертІ і1 матерІ.

B1BTQPOK. 26

Дирекція універм~rу.

,

________________

КоJІемтм& · &роварсько110

16.10 Ср іб ний дзв і ночок-.

__,;.

.

ку .

1, броварських: «СіJІьгосn· продукти» N2.N'2 . 15, 16, 17, магазину с:Уро · ж ай:. : т.а с:І(ниrи·~. ,

____

р.

Гостинно запрошуємо відвідати вистав­

требухівського .N'2

Союзу!

u.

тоrо

Продовольчих магазинів:

18.30 Ритмічна гімнастика. · Радянському 1g ,n11 Служу

фехтуеанІіІІ

1,

·

Індекс 61285. Друк високий. Обсвr друкований

аркуш.

13.380 nримІрникІв . Замовлення

N~

!

Тираа&

1146.

~""'";:==----"_-..,......."....,....,....,..,.._

34 номер 1985 рік  

34 номер 1985 рік