Page 4

НОВ!

ЖИТТЯ

8

СПІВЕЦЬ

Політ теиіспоІ

ЗНЕДОЛ_Е_Н ИХ

У спортnнп saJrU, •

І .СКРИВДЖЕНИХ

І

1'0

життя:

талаRОІІИ'І'О-

І!амобутньоrо

:меннина,

сьної

пнсь­

сnІвця

се.'ІЯН­

бідноти

Юхимовича

Архиnа

·

Тесленна

є

подвигом.

Нелегко

було

бІдняковІ,

синовІ

с\,1Ь·

сьного

хого

nро.1етарія

села

глу­

ХарківцІ

nолтавщинІ .

дився

з

де

він

березня

2

на наро­

1882

рону. самотунп:и цобути освІту, глибоІ\о пройнятися

nередовими

Ідея~п-І

ceoro часу. Та. незважаючи на тяжR1 життєвІ умови , ним

в ін

став

антив­

учасником

револю­

цІйних no.:z iй. борцем полІnшення

долl

за

сільсь·

Rих бІ.:zняків. за торжесі1!0 lдей гуманізму й демократІ!. ·

Архиn Теслен-ко

nрий­

шов у літературу на nочату нашого століття.

m. На не

жаm;, rrepшt твори

збереrлися :

теми ~ тюремного

знинли

«На

-

нина.

«В

у

.ЧЮДfІни:о , «С в і й брат•

кому,

цих тм р! в є виразнІ ав­ тобІо граф! чн! е.1емент .1. їх л\::;.н а в мьне 1 художнє

У

дав

всУ

ти ШЛЯХ ДО

з

знай­

революційно­ майже

nо;зн тивно

учасюrна

ре­

бnр<1тьбн .

А

оfІразом

бnрцІІ

сили

темнІ , с и.1и гноб.1ення . Одни м ~ кn~щих тво­ Рін А Те с.1е нна є по­ вість ~С т рачене життя• (1910). Вона з'яви ,'!ася

реа,lі"СТИЧНОЇ

Розвиток

nе­

nередо­

иснраво ' п оказано

лІтератури.

руху

люди ни,

поря ;:~

nись·

меннинов! , допоміг

обр_аз

Fалюа і йної

важливІ

мо.'Іодому

опонІ :н.ннях СТВОРИВ

реКОН:!НВИЙ

у ЛохвицІ .• де rастро.1Ю­ вав його театр . Видатний поради

ширше .

с9оІх

!!И~Ь~ І?ННІ!К

з яним зустрічався

,!Іраматург

-

значення

впли­

одночасно

з

ви,Jатннми

таки·

тв nрамн

доіКовтневої ває иа Іцейне й творче ук раїнсьної зростання А. Тесленка . .1Ітератури. як «Фата ВІн nише опов Іда ння про мnрrа на» Ч. Ноuюбинтяжке становище сіль­ сьноrо , «ЛІсова n іс ня•

наnередодні революції 1905 рону. В оnовІданнІ ської бІдноти ( с За паш­ Лес! Українки . В П ос­ •Немає матусІ'~ вlн nи­ nортом» . « Х у торяноч 1-:а •, нову пок ,'!адено ф а кти. ше npo цІ часи: «,Завору­ сДІд О ме.1ько ~. «Шко· якІ мали мІ с це в р і зних шилися люди. Кличуть ляр:о, «Радощі•. сНаудо боротьби за

·

Тес ленк о вІ

рІвнІсть ,

мету життя. І нар! r~че­

1

юш{. І шось гарне. ве.'!и­ ttе! Ухопи~ся

це я ...•.

:за

Разом з робі тником Лимоно:м Бурд ою Тес,'lеН­ ко

поширював

ЦійнІ

рево.'lю­

ще!. читав заборо­

нену .JІ!тtтатуру . В році його ють . І хоч проси;:tІв

заарештову­ у . ІJЯЗНИЦ\

недовго.

nере­

слідування й гоніння к~ занінчн.1и~я . Він ~І уше­ ний

був ЗЗ.'ІИШИТИ

втекти :мІж

се.1'[О,

до Ниєм.

босяками.

по

картоплю

НавІдавсь

мона­

сидІв . Я

у

року. І п ро·

цим

tюрьмІ ве сь

За -

~Іене

1906

жовтні

чистив .

додому.

арешrов у ють

разом

1907

Ycl

у

п!д час

навчання

в

uер­

шно-

прn ти

re.1 ІriY

ротьби . В і н з любов'ю зма дьов~·є образи тру.и­

«Страчене життя"

стала

зн ачнюr

J· кра ­

Унrьн ! й

п о к азує

до

кра­

чими

TIOfJI .

ча с то

гинуть

в

Ім'я

вели-nої І світлоr мети .

оповІдан ня

n!-

Х\'Д ОЖНІ~ІИ

P R:J ЯHCbKI

;JOKYMeH.1Ю.:І.И Rfl·

СОК ()

І

aiH VIOTb ;ІіЯ.'ІІ-.Н ! СТЬ ТВ Qрч Іс ть Архипа Тес­

-

ле ннІ!

яск т;ав~r

сторіІІ ­

ну н ашоrп ~шнулого, шоУ Історії.

ні­

наук.

(РАТАУ) .

на

ВІД ЗЕМЛЯІ{ІВ .

ВІСТІ а ШКІЛ

КОБЗАРЯ

"Наука проти реліrіІ" І!щ

такрю назвою rrро­

Й!ПJІВ у нашій школі тацьн а конфе р енцІя. Лектори

-

JtОМСОІІІОЛЬЦі

'ІИ·

уоr Ішка

україн­

ПІІСІ>М е Н НІ !И а · Г \' ~ІО ·

розповІЛИ

І гор

nІдготу вав

походження

свІ т у• .

яку

Однак І цьоrо ра&у !!8 обійшлося без JІ ОЖЮ! дьогтю. Вкотре •же на внетавили комаип !'ІЗ з:І-f~·

збІрну радгоспу сВелиноl!ИМРрськнй• 33 рах:v-нок кра щої технІчноУ ntдготовни смртсменІв. У інШО~ у n\ вфі я алІ щасТІ! було на боці ВЕ'ликод•t· мерцJв. Хnч гоголІвськІ стрІчновmнr І намагалися вчинити tм опір, аJТе ек-

дена ЖовтневоХ Ревод ю­ цІї радr-оспу сПлоск ! ~ сь~tнй•, nлe.мnтaxopaJt. rОопу ~Броварськ и й•. Нз· .'1И1'ЯН СЬНОГО KOMб ll\Oj}:'>I'J• юго заводv , НалитянсьІ\'J• го _ вlд.щІ .ІІ·ення clльrocrt• технІки . Настав час К'!• рLвннкам назвзних rorn.,.

турн Ір а цьоrо

хоплюючоrо

прибули

жодне

з

пита.нь

sa

nІча

Брежнєвз

.

І

«Мала

ня "'Кобз-а ря>), видруко­ ваного 1860 роІ(у.

вІктори­

без вІд~rІсrовну роз:nовІдь nІд ни не лишило с я вазРою <~Ми ат еїс ти~. повІдІ. Хор ошІ знання nоказа­ ПІонерІв також оз 01\са на Зарицька иайомили . з питанням и .1И· а теїстичного вихован-н я (6-А кла с ) І Юр і й Ф едо ­ книгами Леоніда Іл рищев ( 4 -А .кла с ). органІзато ри,

!

.

НА ІІі А ~ДРЕСА

f ТЕЛЕФОНИ:

JІЬtІ1 JIIROJIИ

.\ТІПЦЯVІИ

І-УІІ. Ниівсьнв,

154. 8

ЖИТТ!І

з

к о.1екти в у

са .\Іn д І я.1 ьн н-лrи І

н а рnдноУ

егІт­

бри-г цн <-<Нобзар~ l\1 о­ рин ськогn с ільсьІ<ог о б v-

при-

.:t инку культури. зе~rляки

Кобзаря в иступ н.1н в сто­ 'lИІL_ і нашої респуб .1 ІІ<И 1з творчюr ;,Fi lтo~r . пр исв я­ ченrнr 6 0 - рі ччю ут.воре н­ ня СР СР.

JIIO 8.

м. БРОВАРИ,

зУС Т річ і

музею

ТЕЛ ЕФ ОНИ :

155020,

с.nорту

20

колеиивІв фІзкультури, об' єдна них n і д nрапором добров1 .1ьноrо сnортнвн'J­ го товариств-а •с !{о,,ос• . ПершюІи здобули nра ­ во

лродовіІ\и тн

за·

призов і

с у nереч-ку

мІоця

госло­

дарі з~1агань - тенlсч­ стк ззво:rу «Topr~faш•. Вони у групnвих Іграх ВП!'ВНt'НО !! ОДО.1адИ ОПір uього

ВіІд,у

епор тv

оста нньо~!У

д.вобої

нІвдів

-

19-4-47:

JІарствІ..

рца отора

С~Іретар8,

копесnоиJІ.еАта мІсnевого

вроммс .,nвост І .

JІн с тf"' І · м асово!

І)роварсЬка . ірухара ~tacьxoro об.7nётІграфви,!!аву. м, Бровари, вул. К.иіасьJtа,

фіна лІ Ради

в

ни-нІшнІ й

турнір

зІ

рус а­

вищи л асІІ. Г,'ІJ!!І,ЗЧІ

2:1.

s.lt·. 1Z. J()

ВІВТОРОК . ! І

8.00 8.45

ІіЕРЕЗНІІ

сЧае>.

Вншнеас•киА. сОІІ'!И· тр•недІа•. ФІ ,,,.".. По sакІвчеввJ -

містячна

вистава .

Нов іtнн .

..

н ;о В сімl леф!,, .. мн

tдинІІ . Аоа. те• Жа!н,,бек-Ата•.

"Отчі noporu •. 15.2.') Рос іR с ьк а мо Іа.

15.55

в.

ь~.tеu ький.

ва.

н.

І.

Вес.л і старти . Адрес и молоJ.н~.

1 ~ . 00

ЖиттА

науки .

18.30 М у.,•т фі ,1Ьм КИЙ

В. о. редантора

16.311 ФІл ьм-конце\іт сВесмка•, Ji.OO Екр ~н сту дt.вта • заочвІfО ка. 2 курс, Вnща матема•

19.00 Економі ка

у

.

Т ул нкі>в•.

Вистуn

За

сІ(омnо-

Одинаки

футбо .. у .

•M-eтa.JІ y ttr•

Га ., ан .

(Я».

·

монтників, З, те.Jефон

16.111

Кnнu•ртнні\

17.30

бa• .

r.

Ім.

.ll иn .'Іом:а н1'

М.

cДf!vJR-

міжРr-~-

'конк у рсу

Чюр,,.nнІса

Н.

сЧнста

.10111·

ка» .

18.10 19.0n 19.30

• Сонячн е • nJІo > . дпу а JІьна кам•ра.

Ч е мпІnн ат СРС Р s хокею. •Сnкі ~ • ЦСКА. (2

І З п ер і о11 и ). ~n . 4 ; • На добраніч, ~ 1 . 00 сЧас•.

l І .З-> ІІа

nptмiT

нобvтт•

Шr•ч•нка . вечір

Ім.

Т.

Г.

ЛІтера.туринА

nоета

Во JІо.аимира

З ~ боttІІТа НСЬІfОГО,

2-1.00 23. 15

HQ R ИRИ . TмeJRyp R aJІ

ІІА.аІ.ІJ

alJ.AIJІy

8І.JJ!'Ihct• O 1\К"._

lfUt.Іia

11,·4-87,

154.

пр одаве ць

:чага знн у

ПОТРІБНІ

lV

і

ІІІ р оз ря­

« К у.1 ін а рі я» ,

п р ода ­

ве ць у пив н ий бар, май стер б удіве.1 ьн rJ і гр уnи , :чеханік по х о.1ОдІмь н ому о б.1 а д н а н ню.

-

У зв'язку з відкриттям НОВ І!Х пі д приємс т1 кафе « Варенич на» п о в у.1 шrі .~\ . Лагv новuі

і кафе «,\\.1ннuе ве» в районі «Т ор гм аш )'»

ТЕРМІНОВО ПОТРІБНІ .'l.'Ія робот и на цих пі д п р иє м ст ва х ку ха рі кас ир,

і

IV

nрибира~ьн иuя .

бух галтер.

Друк високий, Oбc.tr

.

За _ до відками зв ер та йтес я у в ідді.1 кад рі 3 комбІ нату на а дрес у : м. Бровари, вул . Київ­ ська,

Те.1ефон

148.

18-4-86. ·

· ДирекuІ я.

сСтаfІТа,

еІJІ!оеИІІТІІ

19· 3-18;

РОБОТУ

пра цівники, кухарі

ІІІ розрядів, кухонні nраців ники, контр о.1ер·

JІ.іти!• •

ДержаІІІоr

УР-С Р

дІВ,

ДаА­

·

ІВ . ОО Те.нфІ.•ьN

ПОСТІ А НУ

. ку хонні

сКу&r~р­

nуб-1іканс ь кnгn

НА

Тара ·

'"-"

19-5-93.

харч у вання

JІ~tІнnчок• . • АвтоrрафJІ

. Кf!МП(ВІtТОрів•. ( н nf ). н;.4 .5 с:]акои t ми• . 17. 15 Jlnк . те-3tфі .1ьм сь м нА фtномен•.

"

Броварському комбінату громадського

Вистава.

сСрібн иА т. ,,.ф і .1ЬМ

ліжко-м ісu~м

АдмінІстраuІя.

х.и?аат~-

1~ . 110 Нnвннн.

1~. 10

забезn е ч уються

УТ• .

<TYAUI

с Човен

4

Зверта ти ся на адресу: м . Бровари, вyJt . Ре­

камера.

3

кцрІ!!

гуртожитку і nроn иско ю.

Т Е.'!ЕБ АЧ Е ННЯ

Я.

.

вl4;t!л

"!

ПОТРІБНІ муляри, транспортні робітники.

УКР АІН С ЬКОГО

СРС Р

~вертатис~t

в м. Б_роварн

sаслуаево·

Актуа.1ь на

ІО.35 К уоок

12.50

:tовІднами

управлінню .М

ного ан с амб.1 ю танцю УРСР Ім . П . Ві рс ькоrо . По за кІи­ ~еннІ С•ого.ані у світі .

10.00

гу ртожит-

яа б удівництво житлового б удинку r.o ву.ІJ . Коромнка, з имових грун тов их тепл иш.

дещкавного

ака.&.емічн.& го

!

Броварському ремонтно-будівельному

YTIIOpeBRII

flО-ріЧЧІІ

С Р СР .

~(!оо

!хати ~втобусами: М 41 - до зупинки сПоро:шинка•. J\li! 121 до зуnинки с УнІве рмаr •. Адміиfстрац!и.

саІтІ.

ко ло•.

2) .~.'; Дn

забезп ечуютьс я

ІІа адрес у : м. Бровар и , вул. Лагунової , 2-а.

те.нфі ,,ьм сТретІА Ht з а і\внІ!• І! циклу сСІ­

С.

ЦСКА .

внробИИ'Іо-техио~огічвоІ

Одинаки

Дnк .

знто~

s

-

~м .

сДиаовн•·

21 .QO.« 'I ac • .

СРСР

сСокІJІ>

nepioA.

серІя.

вантажнини .

СІfРОВМНН .

ме. Ане

к•ю .

ПІКО.!а.

НА ПОСТІЯНУ РОБОТУ ПQТРJБНІ

І'оsаво.

nовинна 8утн економною. Про аосаІ.а ""ївс .. коі трикотажноУ фа!\­ РИ .І\М «Киинка• no економіJ

19.20

тика.

І8 .30 Ч•мпіnнат

комплектації

3ІЇJ}».

. 1~.4.; С•огоднІ

Шахова

ІВАНЕНКО.

А. ВОЛОШИНЕІ-ШО.

nоба·

УправJІіІІІІМ

(І 'ЕС и - картнии.

16.1 .> 17.00

~ас011 ос тІ ф І зичноУ ку .1!>· тури І спорту• вима гає 1

1~.1 .; Новини.

Новини.

14.30

СРСР'

розвитпк

9.0S, 11.95 Фp8RD Y 3Ь k8 М~І&. І9.15 Te ...or Л ЯJ1 с3ІІІ>ІНТЬС8 ІІі• 1.35, 10.35 ФІ•ика,. ІО к.• . . но•. 10.05 Мнснцтвn еnохи ВІ.ІРОА· · 20.15 Дові JІ кова сл vжба. жени... пе"еJІ.ача І. 20.30 с)' ногу s чаrом•. доСІІ!.І 11.40. 12.40 ФІsнка . 8 .... впров аАження кoмn ,, eкtR>!:r ІЗ. Jfl Творчість Ю. ОJІеШ.І. qіJІьовнх nрограм 1!3 киІЗ. ~5 Приро Аnз н~вtтво . 2 а.ІІ. "Івськом ~ в rrообнич ом у 14.1 ~ Зоолоrік. 7 KJI. об'fJІНІННІ сБІ.•ьшовик :о. \4.40 Т. ЛІІаІІ~ер . СторІвu 2І.ОО сЧас•. жмттw і творчостІ, 21.35 Ф і .•ьм сВоскресІввw •.

ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА ПРОГРАМА ЦТ Вс.

М ІнІстрі в

ама- рОботи серед трудящих.

ll ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА ·.

ра.аІомоІJІеІІІІІ роботи

nоступилися

DРОГРд МА ЦТ І ПЕРЕДАЧІ НА КИУВ ТА ОБЛА СТЬ 8.00 Гімнастика. 8.%0 Науковn nоnу.. ІрІІиІ 8d>І.1ьм сІІсе жив•• .

ІІ.еТ, ·ре.ааатора.

19-S-St;

B!JІ.nOBiJІaJІbROГO

В<!- дарСТВ І !! І іІПР НЄ !І-!СТВ В"І;РУ•

ганнями ми н у,'!их рокіз, варто зазначити. що майстернІсть сІ .1ьсьRих ф і з· ку.1ьтурни.к!!'І nn мітно п':І­

груnово ­

об ігра,lи

-

безпечно атакува.'1и . · ві.:z них дбати про nоrиДо речІ, nор івнюючи лення сп ортнвно-масо иt

~mевнеоно висту­

nи.'!И І ве ,'ІИ'!\О;tимерськІ тенісисти. В о ни н е nосту­ пилися в ж одній зустріч~. в

.1К бу.1И ІІ,РРіRНИ~И

де~rпнструв али зрілу гру, вміло захища.лися, de-

нІ Щорса.

му

ф Ізнут...

колек тизи

торг~rаш! в-uя~. nроте rтpn- «Про да :tьший

:~

радго сnІв <~ТребухіІ!· ськиІt:о>, « Аваигар.:t•. ім!!­ Досить

га-FІН.я

шаяува .ІІЬНИ·

линоди~Іерн І в-І:tсвяткува- титнея в пю с.n,ра,ву . Аз­ ли nеремогу. Воии хоч 1 же постанова ІН~ nПРС t

суперників - шанув-альн ::-~­ кІв

нrнt .

П одар~·нок в ру'Н'НО nІ д час

булп за]nволЕ'нІ ве'МШ! "', «Відрпдження•. су тнІ конф ере1-!ді · •ЦІлина• І cCnoranи :o . атеУстичною П-ро прич ини вининиепня єю. Н. ПУТИЛІНА, релІгІї ми дІзналис я 11\ д y'leнmtJІ 7 класу серед­ ечптельки В алеонтини Ми­

Jrолаївни Л итвиненно .

виду

зро6и,1о з~аг.ання захоз­ · люючимн, прннесдо 'І~·

n<>ла.'Ін Іншого !\а ядидата ту-ри радгосп·! в « Бобриuь­ на цпб ут-тя п~>ршостІ кий~, «Пух І вський•, ор­

м­

nрЕ'дставники

І2. 20 сМі ж наро.ана

ків ве.ІІІJкоrо поета, а та­ кож факснм!дьне видан­

прочита.1а О.1е на · С ~r ок ­ та.1ь . А нам. .1 е кт о р<-1м . було приємно І т е. що

r:a

В се

М'ІІ І оогданІвнями . ШІІфІна ,,ьнІ lгри npl)холили 11 гостріІt 1 иапру. жен Ій бороть6і . Пре1ста.вни~<и ~Торгмаш у • n:>-

(За пn:>іжжа ).

r.

пІnг .,_

учаснинІв.

~ало втІхи кам тенІсу.

сДніпро•

Дорогий дарунок Дер­ жавно~ІУ ~ІузеєвІ Т. Ш евченка в Ниє в! пере­ да.lИ жнте.lі села І\1орІnІ ­ цІ на ЧеркащинІ: зем.ІІю з колишньої садиби бать­

с по :І оба.'lа с я

риста Ос тапа Вишні «.Про

nІонери

Зокрема,

Лук'ян еяно

в с ім

щира ського

багато цікавого 1 захоп· JІЮЮЧОГО СВОЇМ J.ЮЛОДlШІМ

друзям.

Дуже

шил.ася і фІзична

!\ОдЯ

.1ася ли ше пІсля. мкІпчення гри мІж гоrолІ~щІ-

ПРОГРАМ.\

8

речІ,

Не-

20. !0 ФІ •l •м -конІІерт

П . СІРЕНКО, кандидат фідологІ'Іних

«Пог;~.няІt :ю ям и '"<'Hf"· має матусІ'•. <~Проша't . життя!•.

.1 і т ера ту рІ .

:t.Ірв али здпров'я nи с ь­ н е н ника. R! н п п~І ер на 29-~ry рпц!. А .1е йпrо тв о­ ри й сьо годні є вра ж аю­

щого життя . віря т ь в ньп­

І

в

В'я~НИU \. :JаС.1 3 ННЯ

жуазного ~1а:1у. Герої з народу у творах А. ТРе ­ ленна борютьс я за свпє прагн у ть

явнш е м

стр!чкотнацькоІ

До

щодаtІио в суперечку . за призовІ мІсцJІ вклю-

І

панІ в. пр оти УМов тогочасного життя . ПовІсть

щастя.

товка

ськ оІ

Haf'() 1Y

г еро їня

сво! симnа тІї пись­ прот е ст

ЧІ'!ма ,l о творІв nиш е )!ИЙ, б\.'!ЬШе . ДВОХ ро· Тесленко І в рони реак­ нІв. О!lвІдав І В ' ятської цІУ . що на с тали п : с.1я rуберн!ї ..." - ' зrацу в а. в 1905- го . Ue цик'! аgтобі ­ Теслеяно в автобІограф!!. оrрафічних опо ві:~ань

новио-вчите.'lьськіІt

НО11Е С Т Ь

. гине . 0 .1t'HIOI - ц~ •

нені рянь

І вось­

Пvсати вІн nочинає ще

На

С:<.ІЕ'Р Тh

!нт е .1іrснцtї .

фабрИІКи'.

сІ~ь-

;rІвчинt-~·

меНН}{К віддає сІльсь к і й бІднотІ. а;tтивн им учас­ Н!ffіам р!'ВО .'!ЮЦіЙНОЇ бп ­

вої

фІзкультурникІв

осrанньnУ П\'Т іsни на за· ве!ршальн.І Іrри · визиач•і-

РОё~бИваr:: Ж!JPCTOK<t .'ІІЙС­ нІсть . Піс .1 11 тя ~ к их nо-

«Ж.цв її тра r е,1 і ю в умовах бур­

стирях жив. Х.1\б у Лавр! :мІсив ,

Пр1Н'Ю

«ПатрІоти• .

1905

змаганни

ських

ВЧИТР .'!Ь ІШ . ЯК~ ВИЙШЛа З бІдноУ се.1янrької Родини. Ії бпаrоро дні мрН про

цернви та nоп і в с тва («У схимннна• , <Любов до ближнього:.). нартає · па­ нів-чорносотенц!в у опо­ вІданнІ «Истинно русений человеІ\:о, в номедІї

~u!

ються

Ха рн! вuях та розкри­

кн ). сатиричні оnовІдан­ Автор братерство. свободу' .. ня. спрямованІ nроти ан­ Лохви ц І. ває тр а ге;І Ію Та!-! от де я знайду собІ тинародної :ІІяльнос ri

аtJІІ.ІІЖWі

епортс~е~І.в викор~­ 1 станн.вм рl~нома~!тних тех· ніч.них приІ:tоміе . ПолІл­

На

а

,~е чи.n

VII

та

Інші. Проте хоч у ·частИн!

ВідомІ його ранн1 нари­ си сНа досвІтнах:., п 'єс а «Не СТОЇТЬ ЖИТЬ~. Кі.ЛЬ1\а вІршів . Це буди твори ще слабнІ , художньо ' не ;~овЕ>ршенІ . П'є су . «Не стоїть жить» А . Теспен­ ко послав д.1я ознай8м· лення М .. Л. Нропивниць­

го

пазурах

ие~r

фІн<~л:-.• здобули ~рrем·~ин НиУвсьн<>І nтахофабрики, а четверту .,... гоrолІв-

ЧНJІНС.ІІ тенІсисти. ІІКІ внборюва.'ін першІсть району в загально• командиому :J&JІlкy.

життя

чvжинІ•.

nід час арештІв письмен-- тюрьм і :о, «В

Тре1'ІО

BfJIЬRП

на .1ижнвх трасах населених пунктІв Броварщики про,цоцrу-

за програмою спортнвннх Ігор .

ДО 100-РІЧЧJІ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ А. ТЕСЛЕНКА ·-

Усе

,

СПОР'І

сНова8AtІ CKoro

ІІtR5ІІ••

-

rоролскаrо

~raa· I'IJ)oкомнтетІ

Ком мун нс тн•~ско А nорти• Vк­ pa~Ritl ronoзcJ<o ro 11 f"tІAoRRora Cn8•тno R& O!IliRh,. .аеrrутатов КиевекоА обJІастн.

·1 -~руковаиий

ар~уш.

Тараж

Газето анх оJІ.ить '1 в!втоРDІt, е@реJІ.у ,

ІІ'nинцю

ІвАекс

та

51964.

11.900, !IQ!. 898,

суботу,

34 номер 1982 рік  

34 номер 1982 рік

34 номер 1982 рік  

34 номер 1982 рік

Advertisement