Page 1

----...-----------ИЮJІ!ТАРІ І·СІХ К"РАТИ, UMARПCtn

О~ГАН

ВРОВАРСЬКОГО

МІСЬКОІ

Газета виходить 1

17

І

МІСЬКОГО РАД

РААОННОІ

квітня

1937

КОМІТЕТ)'

НАРОДНИХДЕПУТАТІВ

року+

Н А С Т А В н· И К,

ПАРТІJ

КОМVНІСТИЧНОІ

)' К Р А t Н к;

ОБЛАСТІ

КИІВСЬКОJ

Вівторок, 2 березня 1982 року •

Ц~на

1

коn •

ТРУДОВА

ВИХОВАТЕJІЬ, АРУІ

BliTA

Комсоммець Іван Микал 11 ПМК-7 тресту •Вро· вариt!.lьбудJ.> став диплома.,том республіканськоtо конк~· рсу муоtярів. У · завойованомУ. почесном~· при­

Поnеред у- кеnектмв

ЗОЕО~Іу l\tlcui - велика частка пріІ'цt 1 його настав· иика бригадира Миколи Прокоповича Рибака, усіх ч.1еиtв· бригади. Адже лише завдяки їхній під­ тримпІ х.1опець за рІк набув високої майстерності, зм1г працюва·rи на одному рівні 3 досвідченими ко­

·трубноrо

цеху

.1ІЄГ3МИ.

Таких

nрикладів

можма

навести чимало.

На заво~і пзrастма ~

У нас

вже ста.11о традицією, що з перших днів трудової д;я.11ьностІ новачБа оточують батьківською увагою

чею

и;:стая'НИІІН. Пе може бути один майстер, бригаnир,

ку

ва зміна,

а то й весь колектив . Іх завnанни

річки

найвищих

вирrЮ­

ничих

те~пів

набрав

не лише при­

-

щ;;питн мо.1од1 .1Юбов до обраної професії, а й ви­ ховащ її.

Генерадьний секретар ЦК КПРС, Г~nова ПреЗИ' дії Верховної Ради СРСР товариш Л. І. Брежнєв ІJазначав, що наставники передають естафету · праці

з сучасності у майбутнє. Тому й· не випадк"ово роз-

1\Лt:ювІ рух~· наставництва nриділяється ведика ува­

rа . У nостановІ ЦК КПРС •Про дальше полlnшен. Н.!І Ідеологічної, політико-виховної роботи• наго.11о· ш ~ но на · необхідності • ... вище підносити авторитет учите.:тя, викладач11, майстра, наставника•.

У багатьох будівельних організаціях 11 ентузІа3· мсм прнстуnи.1и до виконаннJІ '!ЄHHRJti

цього

є. утворення

рІшень партії. Свід·

. ..111д

нас.тавникі·в,

С!зорюються за допомоrото п.Ртійннх

Дів вона

-

що

орrанізацій.

1 у трестІ .-Броварнсіnьбуд•. 8 активІстів

rрома.::~ського життя, майстрів своєї справи ввійшли

до неї. Серед них .ленсних бригад .І.

-

r.

бриrадири передових комп­ Базнр, А. ю. І.1!люшенко, КJ?а­

НЇБНЮ\'Н Л . М. Тиха та В. С. Щербина , зварюваль· ннк П . К Бабич. Очо.1ив Ух заступник гоnовн

об 'бднаного комітету профсnілки А. М. Гурський.

Чимало турбот у Членів ради. Це І робота з но. вачками, підлітками, орrанізацtя " урочистих вечо­ рів посвячення в робітничий клас, контроль аа

одинадцятої

СРСР

-

конав

завдання

по

продуктивності

11 З

_Це п~ан

Слід

зазначити,

що

добре постаuеиа

наставни­

ПершІ кроки по створенню ради наставників ро. бнть профспілковий комітет тресту •Броварипром­ житлобуд». · Загін будІвельникІв поповнюється зде­ бі.1ьшого за рахунок випускників спеціальних учи­ .лищ. У мину.1ому роцІ 72 молоді робітники приІха.11н за направленням у Бровари. Іх розподілили по бриrадах, закр іпили за досвідченими робітнн­ и.:ти. Але, очевидно, не на потрібному рівні ще

S

роnь

й

ІншІ

причини.

бо ка сьогоднІшній день у тресті залишилося лише вниускники.

На жаль , не скрізь ро'зуміють важливість руху JІаставництва. Наставник повинен стати для юнаRа не .'ПІ'{Іе майстром, а й виховатедем, друго!Іt .. А для цього він сам повинен баrато вчитися, щоб навчати

tнrriнx. І. правильно робля~ь у тих партійних І проф­ с..n!..,кових та комсомольських органІзацІях ; де ор­ rацізовують

навчання

наставникІв;

nроводять

Становдення молодого робітника І

тривалий:.

І

важливо,

щоб з

-

процес склад· першого трудо­

вого дня він зустрів досвідченого товариша, який доnоміг би йому міцно стати на ноrк, бути гіднн111 пр<.'довжу вачЕ'м традицІй радяись~оrо робІтинчого класу.

Це

сприятиме

успішному

вrtріПІению

веляч ­

ни х З8 В ,1 аН'-. пocraP..rrt-F~rt XXVI з · :t,ІІом Комуні ­ стичної партії, Jntстопадовнм (1981 р.) Пленумом ЦК КПРС.

ентузІ­

лцм

техні'Ко·

завданн я

старань, щоб

r cix

_!)игоро_!.~Ч Стасюк , _!_І-!'ОГО ви бачІІ_~ на зн:мк;;· . Ра­

ица..'Іі зб~J)еtти тн.и­ вr славу кращої ачіни

!

по

зом__!__ lишt~М_І_!_ Ч~Удівн~и_в.!!!._д!~~ПР.? ситу го­

дІа.1!ю тв_~Р.!!..!!·_~в~~а~н_е --~везе_!Іия кормів у прим!·

завмr.

якості

!Іе"!'~:_Е~д_ача їх_ ~оровам

КОНОВАЛЬ ЧУК,

Jl.

згідно

раці сном

s

-

rоловие в його роботІ .

іиЖfRер по органtаа·

~О·

138

Добре TPY3!T~~.W ЯІ MOJIO~~TOВ.~RH\A ~~~!!!t ~ mo~ вlд~!~_~tа__~_!~осп;r __ « Гоrолlвсьь'Ий~--·-КостяR'!ИИ

Фото Г. ПОЛЯКОВОІ.

ІІlІ еоnsмаrаивJІ.

Соціалістичні зобов' нзапнл РОІІТНИКІВ, ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИХ ПРАUІВНИКІВ ТА СЛ УЖБ ОВЦІВ БРОВАРСЬКОГО РАЯПОБУТКОМБІНАТУ НА 1982 РІК ОкриJІеи!

р!шемями

з'Узду НПРС та ли· стоnа~ового ( 1981 · р . ) П.1енуму ЦН НПРС . по·

:юженнями

і

висновками .

вис;rов .ІJенимя

на

нер.альним

ЦН

них

Ге-

секретарем

НПРС

тов&ришем

На

основІ

технІчного

рах.):нок

повнішпrп

вmю ристання

резервів .

ним

вн утр ішніх

викон а ння

робі тн иком

п.1а нів

та

'особис -

соціалІс·

зобов' я за нь

витися

з

кож·

спр а­

no

nланом

реа­

ліза uп побутових послу г до ЗО грудня 1982 рону.

Н адати по н ад п лан по­ слуг на 1 О ти с яч ка рбованц і в . у rькомv

5

тому чи слі

населен ню

ти сяч

97 на

ООСЯГ

()ДHnro

Й() н у

:~ п

ванцІв

на

м ічну

ч ис тк у

од я гу

05

rнІ ­

тпму

дп

11

числ і

~· п­

процесів

nраці,

І

руч­

ПОВН і ШОГО

КОРИС'J"І!ННЯ

:І<!аШ І ІR

І

пі д вищити

І!ІИ·

п6про­

:!УRТИ РН і сть nрац і н.а rтDоц ента проти 1981 рах~'нок

nрнросту

1ОО

П ро :ю вжити у брига;хях змагняня

робкою

їх

речовина,ми .

п родукц іУ.

на ­

а нr4 с тат н ч ­

з

об­

антим одьн ими

менше 15 виJ!в nос .~,'І'Про rягом року nl:tвл­ щити к вал ф : к а ЦLю лов і к ,

та

НІІR ЧИТИ

н ов11 м

Rпрnв,а:ІИТ И

8

rац про­

по зи ц і й з ~· м овни м n і ч­ н им ек о номічним е фен -

30

чо­

с ~·И[ЖН?.М

п роф ес і я м

35

.

п р а Цівників .

У nерш ому кварталі освоїт и приміщ ен ня пло­

щею

60

ква:тратни х

р !в д.1я НПП та Н\

Пn

~·ІЄ Т·

м а йс т ер•

В НГМОВ.1ЄННЮ

ВНрО·

бів з щ к'і рн . у .:tпп ом у ПО И!ІІІ іЩР ННЯ

О с воУти 6 нових м оде ­ .ІJей трикотажних вир об і в.

праці

проц е нт і в

з

хІ ·

Впрова;J ИТІ'І абон ем ент­ об с.1уrо вув ання у п е·

ро­

п~1 ощею

-

Х і :УІ ЧИ С Т Н И

н ва;:Іра тв их

13 0

~r ет р І в, та.1 і -

у "I'Pf'Tb()M \ ' K B Rp · ор rан\ ;;~'ІН ТН п ро­

хатний

пункт

у

Т ребухо·

ві.

За рах~'НОН . підвишен- том З тн ~ячі карбованЦів_ Пос т і йно в ~с ти роботу ня t>фективнос т і ви робниЗа рахунок нращої np· · по впро~ ч.1ж енню прогrе· цтва . :зміцн енн я

трудової ган із а ц і ї вироб ниц тва , па - си вни х

;:jисцнпдІн и і р еж и м у е кn -

ІІіан альних ре и; и мія

номії зн изи ти витр атИ на . ти обл адн ання

кар6ованіщь пос.1~·г

на

nлану .

ванців .

О ;lержа ти

прнtSУткІя не

до могтис я т и ся скарг на н еян і сне в

в ;-!к онання

fі nв анц ів.

яа

-

ва т- годин .

3"Іfіезn еЧити

д альше

техн і чн·• •·n п ід при <:метв . в c r<J.І .вв ести в :< ію 40

n ;mн и пь

гічноrо

об с .:rуго ву·

умnвн оrn патІ · · П ос тНі но • п < 1 вищу 13 ати 10 тонн. f' ,'ІE'Hrpo- ідейн о п о.1 ' т ичннй та ПРО· 10 тисяч кярбп- ен еrгі ї - 33 ти сяч к lло- фесіІ'ію•іІ р і вень робітни·

менш е

рІвня нови ти

ф ор І

роб п- ва нн я н ас е .~є н ня. по ::>.б3. В И·

nобутnnи х еІ;ономії сирnянн н і ~ 1 а те- нес nоr.ч ::~ сне 0.3 кrтійки nіа л і в на 1.8 ти сяч і K Rp- за моя'1 є нь.

н о в от

т е хнrІ .1 <1 -

n!\.13і1Н~НН Я ,

З;JСО ·

311 nочнном rп r тп"ч ~ н І'іі!! :ч ~аnї ~€'Ха ні : ; :щ!ї і << Ж ад ного відстаючого по- нестана ;:ор тизованого ооруч•. .

реч ам

вла стивос тєй ,

р у карнях.

зросі'ання

nродунmвнос ті

п:іержати

ни х

не

к:v.

За

даRням

1 .8

карбо ­ пІдв ищення

копіі!о к .

со ц і а .УJ іс тичне

вцос кон але н·

равлІння, меха ніз ації трудомістких

проти

карбова НІ(ів

у

,

НJІІ орГанізації nрац і.

П f'JСЛУГ надп.1аноІ'ІІ!Х

мешканця

14

ноп ; йок,

сел і

-

карбованцІв .

;:{()ВІ'С ТИ на

сІл ь­

і

робітників ,

,'І адНаННЯ

За

рушни к і в

nr в о їти

на

ее­

В:1 Г ОТО Б.1 Є ННІІ

х у тра .

бу ткомбінату. бере

зобов'язання:

Освоїі и д екор ати вних

ного

ІfОЇ

так і

nід­

б.ЛуЗ 3 X)'ДO;t;Hi~f !І! аЛЮН· ном, дитячих шуб з ш туч ­

коJІЕ'К· райnо­

бе

nрискорен.ня

прог ре су.

вишення кваліф і кації І п рофесійної ма йсте рно с ті

Л. І. Брежнєви~'· тив Брпварсьноrо

для

ннх семінари і практикуми по обміну досвідом, за . лучають для цього спе.ціалІстlв , викладачів вузів.

немеиmим

JІеІІтив і теnер . Він хок­

BHKOH!J./10 І~

тичних

свою

при­

перевИконати

-nентів .

ку,

вІдfrрали

резу.'Іьоrатів зміни

ПЇДЩНІЄМСТ'Ві.

випуску виробів а ·дер­

тих

може

За

иайвиmих

азмом труJІ.ііться цей ко­

жавним Знаком

~~~ ~~~~;~::ва::я п::б~~и нІов:;~.1Ь~~r:с~іJ;.~в: а

процентів.

СУ)Іжено перше місце І'Іа

XXVI

цька робота у ведикІА мірі сприяє закріпленню трудових кадрів. Прикладом у цьому сл~·жать та ж ПМН-5, моетопоУзд J\'2 814, де більш ніж 60 про­ центів працюючих веrераин виробництва .

~мінне аавдання на

ко.:~екrиву

економічийх показник ів: Зокрема,

робітник

1\ІОЖІІПіСТЬ усіх

1

керує

Іірикув. перевико­

кінцевих

процентів.

,1.\JIO

зна~о

r.

:~оеJІrненин

зро­

~То\ННЮ

кожний

14-15

ударних

передо­

якою

середньому

нуs

~·творення

nраці на ,

шоферів. Адже у цей день колонІ вручався Імен-· инй прапор . І хлопцІ даваJІн присягу бути вірними обраному шляху, наСJІІдувати прикnад своїх вчите­

tшй

Тут

11

девізо!<І

60

тру~иться

комуніст в .

тижнів :., він у січні ви­

1

22

пі~

« 60-рі'ІЧЮ

Не лишають байдужим урочисті посвячення у робІтнющ в ПМК-5. І минуле свято надовго закар­ бувалась у пам 'яті юнаків , тепер вже монтажників

пів.

п'яти­

ко ~ектив трубного цеху.

Працюючі(

дія.1ьнІстю вихователів моnоді у підрозділах тре· сту . П.1анн 1 методи роботи ради завжди у пол! зору парткому , який звеnуховув на своїх ~асІдан­ нях звіти наставників.

.

найвищою

8

11

пеJІmих днів другого ро-

ладііаняя ,

к і в р ай побутк ом бі нату .

По:І іпш нтн оf> с луговува нн я го нас ел ення . 'У

2 НИХ

Б ро варах

П РОД О Б іКІПИ с і.'Іь с ько ·

надання

НП П

:щ аrа ння

С ОІ! Іа.'І!ез ко""!е ~­

ти вn:н Бар иш і в с ьк ого рай­ в і J кщп и

f; ()~!П.l f:' ІН: НО · ІJІJНЙ Ш~ .1Ь· m· нкr: ! (ЮТІ! ).

~- ~ і м

ти ч н е

Jсм о : т ися

на селенню

не

п обутк ом б і н а т:').

С оцj;ц ' r.ти'lНІ

в ·.!ІЗ <!НАЯ

прнйняті

з~~-

обговорені

та

на з<>rальвих

зборах 1\0;121\ТИВу.


H08l

ЖИТТЯ

КОРІННЕ

ПИТАННЯ

3 nленуму міса.ккому КомnартМ" УкраТни о'!ЮТоrо відбувt;.R VII nucькiiG!IIY , Комnартії

25

П.1Jе­

иум Y:qm· їнп, який обговорив пиr·аИJUІ •flpo sавдання партІйню; opгaнiaattitt міста і району по підtJнщеннЮ ававrардної роді кош.; ttІстів

року

'

cnrp\B ціло­

1\оfuнув 1981 рік, nерший рш n·ятир.-..Іш, говоvив далі тов. Фролов. На зЬорах, _ що nроfіш;іи 1; січю в т·руД<Jвих кo,Jeii't'lf· вах, оу;щ nідЕеДені Иоr·о шдсуwш, nр:1ЙНЯІ1 соціа.'J;сrичні зобuБ'я.>ання на 1982 piR. Більшість nромисJrових nідnркєс.Jсtв с.nраsв:!ась з n.танови;~ш зав­ дс:ннш\ІИ з ус,л _rех.н,но-енономічnил nJкіtзюtків. Понад nJJa~ виготовлено

nроцента,

no

nлан

Отрю.Іано

пусr;

пр~;:t.У.ІЄНн

процента товоrо

'.і':і;;,

7,::,

nризначеш!я.

Хороші sc::тl

і

н:;>Шн

роботи

nідтрал:;ютьс1! за

Сі'-!ЄН!>

1

в npu~1ИC.1•J·

в цьu,,Іу

nQ

ІІ:JЗН

.ПOS·JЇ про:~уrіції виконано прс:~еНТСІ, ао р..:а:rізащї Наі\І

щt:

нorj.J.t.iEO

во:;r! Ііеі ;;'::i.!J,.J,dX

P•Jцl.

випуску

ІІі!

на

-

B<t-

101,8 .·v 1,2.

освоітн

потуr..;-

ноjюшмt;JЇ

~Іета­

JІург!ї І ШоН• tiO-plqчя Радлиської У,;­ р .. ,нн, a.1ю.Іr.нlL:;!JX буд,в:є~·rьішх ц~:.­ с:-рун.ц;н, riaacr:нac; Ш'РШШ черзJ Jн­ л;,!!івськог.J t~п:шчногu номбіііа'1J

<<U:.;oq€JJJa

ср:;.ори:;а>·.

.!J~.'І!Паій ес ':яг рс..J:т nmp16Hv 5HK'JHfl fil П'• !liJБ'ti~c'.ci·І:-JIO е(!.JЗЮЙВНОО! n;·Jо:\1ПІ..'ЛИ~·_.. v ;;..~;~~~uoHJ.iЦlEt... tJ 1 90:~ p'J~'i H>:C'"'··'·:;_.J l'l!;J~'ri.l;:(liiJI U М•:ха::_І-· зJзанах 1 аь ru,Iai и.УJ!ЗJН:!Х .r.am, r:о:,ш:,'.ОЕс!іО

зуваtн

~

чеха:і;с;уsа1а

І

aьro.\Jal

U"X!C, JCIECG!И ріВС'!ІЬ Праці

H.JOi:03iiO!

ДJ

5'7.4

::-

";IC'X'1-

ЩJJЦLHld.

Стави JbL.'! саЬ;.(dНН.Я по Ді:!ЛЬШО.ІlУ no:шнuerrr.ю я<>:>сrі продукціІ. Ьуде

;;_ • .::тов а но на це:' ржавний :_,. віШ(;і:нь. Ш1Iu}Jd вага

З ню-; яності про;.~уt;ції з

r, .'іеСНШ\1 І!.ЯТІИІУТННКО~·І Р,О~Н!'НС :Ю п 1 ;~:.фшіь. о Ісsшrrься ще Ь4 н6БJ в

..

:оби.

~-i\1:-J.'iC c:~:jix :\!ОЖ,J!іБОСТЄЙ' у МіШУ

л:.:.:у

рvц!

. r>:fx pooir га н .заці,.

8;:!,·,•

·

r;рац,ова,lИ Oucяr

оудіве:ІЬНІ

uр­

оудіве,lьно-монта;,,.

по генпі;J.раду виконано на Щ:юцспа. а влаuшми силамr:

--.

на 9l;:J nроцепrа. А.1е вже в сrчш цього року п.1ан підрядних робіт sи­ r;Jнйно на 1OJ проценти. Взяті темпи добрі, 1 мог.ша сподіватися. 'що nлан р.::;І•У буде ьН!инаниіі. А будуваш по­ трlЬНо- оагато.

Нрім

ТlВ необхідно з.::~ати ни:~ меtрlв житаа, та

шше. J:і!З.1ИНі

-ДіВНИКа;;ІИ

названих

45

5

-33Б_Jа!-!НН

о6'єк­

'І'исяч квадрат­ дитячих садній

СІ ОЯ1Ь

nepe::r

ТJJУ·

СlЛЬСЬ!ЮГО ГОСПОдарСТВа

У

1932 рuці. Необхідно буде дocяrr,J валового виробництва зерна 5:,7 'П•С.Я'іі ТОНН, зібрати ЙОГО 3 КОЖНОГJ гентара

по 29 ценТнерів, nродати 75,5 тисячі тонн молок.а, 23,4 тИся'!! тонн їVІ'яса, 24.6 тисячі

державі

Окремі

l\ОЛеі<­

росту о('kягlв

про

трlбно длл того,

.

Радянr:ьнnї

лко~tУ

диспро­

Потрібно відзначити, наголосив до­ повіДа.ч, rno партійні коJІr!тєти, бю11о первинних органіЗацій провод.ять ne., ну роботу по пІдвищеннН? аванrар;t­ ноr рм! r;омуністі.в, їх трудової, по­ літичної активностІ. Це. с.прияє ПОС'І· ленню

партійного

Дідянках

вnливу

господарського

на і

різН•іХ культур­

•Ного будівництва. В ;-.тісті і раЙОJ-іі ведеться велика робота по реалізації ціліоЬвих npoгpaor. tхJзрахованих ~'~'' ВСІQ п'ятіtрі~у. Розrtіриудось соціа

тнх соціалістичних зобов'язань. пояс­ н~ння таю1м явищам слід шукати "! тщtу, що в орга.нізаторсьній та ІдеІ\­ но-виховній rюботl nартійних органt­

~ац!fі не вистачає ноннретностІ ! д!-

1Gfі'ПОСТІ. Ан<t.1із пооцес\в І тендєн­ аій в розвитну впроониnтва І гро,tа;t­ сьІ:о:~-Іу життІ часто пlд~Іняєтьсл за­ га.:rьнюш ро:лювами на рІзних нара­ дах та засі;tаннях.' ТаІі. в парторганізацІї ra:xrocny « Ве,1ИКодюІєрсмшй» nроводнтьс;у рі.~ні

заходи

ства

надрюш

цснт~в

,r1сно

~шну.ттоrо

року

серед

і

ІН'

ЗУ~ІСБ,lСНа

НЇСТЮ

і

· Така

стійнп

зпахо;:rипся

:зору

frІ,їOTf.C'i'f

в'

.. туср.-•·•я

r·~рл:~''т::·т

LТ\lOЧV

CY:\f:JiHHOr·'o і !іО:ІІун'ста:чи. Б\'С

\'

!JJ-;X

яrro:·o

nп паіJ·

CПJI''l

ва'? Персвірн(І

11:1рт-

noJ~H~idiB.

_оnrапі;запій

пи

НР;rr,с:татньо

r>~;r

r·.lв(;ГJ!i".

:.rа.1в пигапі рсзу.lЬНІП! у га.1уз\ будіз.ю•шва господа рства.

~rетрів

c;rr .

ТОЧ\ ~rн І !181 р::;

а

ВВІ";ІЕ'НІІЯ

в

сr;сn.>уатацію

з

поnереджень

про

що будуються ..

rрест

керІвництва

витну колентиву..

Але

не

виt:тvпають.

пr.стіt\нn

• 111.1

М613'Ч}'ЮrьсІІ, Наn!Рик.11ад, в пapropra-

уnуще~ня. в

nарторгаюзаЦІJІ

Необхідність всебічно!

·

го бійця диктується реальними· П">­ требами сьогоднішнього _ дня. 3 усксlадненнЖ\1 заsдань, ян! СТОf!ІЬ nеред країною, посиленням інтенсРІз­ них" якісних факторів у розвитну

еt<ано~tію;І все бІльше зростає значен­ ня особистого прикладу комунІстів, їх організаторської І мобі,1JізуючоУ ролІ

в

своїх

нолентпвах.

Виступаюqи

в

обгов~Jренні .доnов!·

дІ, секретар партному

ДОКу М. Д.

Чумаченко ска;,ав, що питання, які розгпядаються на пленумі, найанту­ альніші в роботі кожної nарті~ноt організації. Навіть підготовна до ньо­ го з:wусила nроаналізувати, nо-нОВо· му, критично оцінити стан еправ 1 побачити багато серйозних недо:rtків, rrpo які говорилось в доповідІ

..

В ці.lО~ІУ ж у nартійній органІзаu'І nідприємства шtтаннлм членства в партії, розстановки комуністів, підва­

щення партійної дисциn.1іни І актиз­ ності. бойовитості партійних організа­

цій і nосилення їх вnливу на вирuб­ ничих

ділянках

приділялась

sелике

значення. Особливо в останні два ро­

ни. ·за цей період 11 кращих nрапів• ників а 12

було прийнято в члени КПРС, кандидата'\ІИ в 'іл,ещf партії.

-

За рахунон такої спрямованої роботи

вдумливої, ці.'!е· вдалося аміцни­

ти парторганізації в цехах, на діль• ницях. що дnбре позначилась на ви­ робничих показнинах.

Але ми ще не навчились :заслухо­ вvвати звіти номуністів 1 оцінювати

їх

;tІяльність,

гаЄ

ян

roro дійсно вима­

в

ши:роко~у розу:~~ін·

партійнІсть

ні.

Дес1егат XXv'I з'їцу НПРС. печо­ вий заводу порошкової металургіt імєні 60-річчя Радянської Унраїнп

В. В. Кузнєцов qвернув увагу присут­ ніх на ті явища, до яних причетні І

nриємств

не працють ні

там,

ні

в ее·

бе на виробництві. Це не тільки ма· теріа.дьний збитон, але й моральний.

Одн\сю !з форм розвнтку у нnмунІ­ стів активності у виробничому l грn­

Ч.1ен ~tlськкому партії, бригади-р брпгадн закритого грунту !з радrос· пу << Вслин.вдимер'сьний», О. Ф. Адам·

ня.

чук nоділилася дос-вІдом роботи тю аюивізації роботи в своІй цеховій

м;цсн:ому. житті є nартійні доручен­ Ві;(

rшавнльного їх

JЮЗІJОі!ІJІ:V

:за­

r-:оп;ннй

ч.'1ен

.ча в доручення

вбо.1ів.ав

за

нього,

партії

до душі, виконував

не

.. але иогn

у

··

роз-подіrт!

Забезпечення авангардної ролі n" муністів це пос.тійне завдання nервинних організацій. Розв'язується воно не наназом і не прийняттям рі­ шень,

а

копіткою

І

Цілеспрямованою

роботою по вихованню у ножноrо ч,'!ена партії активної життєвої пози­

цІї.

загостреноrр

відповідальності

nочуття

за

особистої

доручену

сnраву.

Виконання рішень XXVI з'їзду НПРС немон;лнве без nnліпшення розстановни номуністів на вирішаль­ них ділянках. продqвжував .1оnовідач. В цьому ~ш бачимо одну із го.:ювних умов успішного розв'язання багато­ гранних

нашою

іі

завдань,

що

стоять

партійною організацією.

провод11~10

н!о

-

актив!заціt

комуністичних рядів, виховання у кож­ ного члена nартії якостей політично·

ат­

~rалlзм у вИконаннІ партійного обов'­

на­

В тоfі же час є багато .но:~tуністІв. які JOBC!·~

з,а

цехова

язку.

вП.1ІІ­

в дrяюrх

НіІ.·

партійних доручень не на користь шраві. На.:Іуманість їх розвив11є фор­

.mачен 'І\ орган!зs­

ших партійних органі;заціях з.vоріч,;­ ються заорганізовані. зарег.1ЮН'НТС'­ ван! збори, на них внетупають та:'. звані <<штатні>> оратори. Тане тр<1п­ .1яється на заводах алю:~Іін 1 євrrх бУ­ .::~івельннх конструнцій, pc~tnrпнo-\ICханічному. я радгоспі Імені Мі'і.Уріна.

стягнепня

а:Іс

подібний форма.1ізм

на об'єктах.

с:прнят.:rиво

цеха·

!

р!шенн.я:

ue

нсобхі.JН!сrь

вдосжонален­

rrартій11''

свої

обов'язок. Він за гроші птримує. Яне ж цє партійне доручення') 1

во;~о­

Ух

тш. А даПО:'І!Ога будівельншtам 1 радrоспа:'Іі? Буває, через nогану орга­ нізацію робітники промислових під­

про

твор',\о. А не тан, ян в радгоспі «Л!тr\івськиїr•> член парткому М. П. Доsго.:~ьJ'о. який nрацює тракторне: то~. відповідає за наочну агrтацІю. )· аарторгані зації райсІльгосптехніки член nартбюро. керуючий В. 0 .. Мо· роз відnовідальний за виробничу :tія;уьніс:ть. A:re це ж його nрямий

ції. Турбота про зростання антивно­ стl на партзборах, зазначив він, nід­ вищення їх ролі ли органу l>олспив­ ного

nо­

над

бочий час проводяться «п'ятихвили!t· ки>>, яні затягуються до 20-30 хви­

інформують первинні

:' ·;r,t'н

ан вони не роблять nотрібних висІ-юв­

по,ііnшуватв ст.а-н сnрав

неправи:тьна

rтрз.цювати

ня-м.

прннла;r.

іі

очнсннх спо1і:·д, m;i ду;;;r потрібт1і ~ІІсту. }ісріВНІІНИ б.v :!ЇВСІЬННХ ,\ П раБ,1іНЬ І-:о~ІунІсти тт. Харчук, Га.1ь. Впасен­ ІЮ втраrн:ш почуття відповіда.1ьності за долю плану. ПprJ я1;у їх внконан­ сьну дисцmиlну можна говорити, ко­ ків

сприяє

опгані:зації

тr:сt,,- щоб

«Броварпп.ромжит.1обуд» ш: · вt:і;; у ;tlю 90-r;вартирнпй будинон І першу чергу 272-квартирного! Пli'II-L-15 не:цrюразово .-,р:tвас стро. ІіИ

.СІ>.1а.1Н

.lе;~;птn діr.вість організаторсьної pJ· боти. Прr1 цьому необхідно 'намага­

:в і с!.1ьсьного

іЮІТ:lа.

RОНИ

не :ша.1а. за що і яне стягнення рнмав І\омуніст-керівник.

ІнанШе ЯК ПО ЯСНІІТИ ТОЙ ф:J 1\Т. щn трест «Броварисільбуд» не J.::taв· 4280 квадратних

гато

ві

роботі,

~roг,lHБ~J і сrн; їЄ'~·Іатич•rп а на 1і;:;~·<: :tіЯ,lЬР.ість ко~І\'Н!стів. Л ІН' ·поl':та6-

.1:оє їх віr.1ив на !іО.lС'ІоПf!'

тисячі ка~ованпІв, а

еоЦ\алістичне

комунІсти, але з якими необхідно боротись, бо вони несуть вел.и.ні збит­ ки. Наnринлад, в кожній змін! в JЮ·

;;•>

::іdрученої ділГ: •т:-:тт робот; І. .\J!e чтr С!ірі:rь тат; поста!'.lt:Еа

ма,1">

партком тресту <' Бровгри­ rІльбу;t>> пакттав HR ч:Іена НПРС на­ Ч;->.1Ь!-ІН!{а Пl\1Н-7 Ф. Ф. :\'Іацієвськогn

CEOC'!Пl:HC'll-' R'iJ-iOH~H111 cr-;:J·'x 'JO"r.'r:.;~-:iп. P-!!X<J

R.leHHi1

прогутв.

господарство

и<Імуніс'!'lв

;~:щія nартr,омів, партбюро. Заслухо­ nпочн з ві тп ко~Іуніс~ів, вони _ не

::~R<K;tll

EOCJJ)JІ!­

:І' 1 J!Ji3;]f.ТbC~

Bi:tГ.GRi ]'l.'~bHr СТС

людино-днІ

раДГОСПУ

~иr.lивості

Парторr<lІІі3ац'я

ПJC:J:.(cІH!fi1

І

1 :1-Іі.сrьйон 666 тисяч. Про ~е йшла ,

Т)Й•НИХ зGорах, .1С І>rJ~Iy:;ic'пt O<JГOR1 рююt;, 3 :-;ітн кep:r,нrrкl!'!. На них ,~веn . НУТа увага piJ~:!f\ сЬор:~т Г[Ю~Іа:ІСЬ!:О­ r:о;:тролю

надр.в

проuента)

(23,9

rcpйo;ma ро;това на бюро мtсьнно,ту 1\тІ:ПіІ'РТі'і України. ~·· дсяІшх пRрторганізаціях ~твпрrн­ І!Іп обстановr-;н благодушності, нева­

т;Ііних .1анок. Ці пнтання гостро ста<>­ :rяться JJH .>аСі.:ІаННЯХ Па})!ТО·:ІJ:V і ПJ]:J­

Г .)

пра~тин~І.

-

(44,7 процента). А . " 8 трактористІв У 1981 році бу,1о зроб­

129.5

ПО

тран­

вистачає

рахунсж

.збНТОfі на

;tі;т,сн,

rr.1arriв

r:0.11

R

їх

ВСЬОГО

ПО З'ТіЦНСІіНІО BИI-i!l­

Harct>KOЇ .:prc.н:rп:riп:r. Бю;он<1ння :~ер;::аr.штх

16 дояро!і. 12153

:.За

стё.бі,lьнісгь

ui:JCC:1)1'1~:0PRI!OIO

I-\0:\JYHiCiiB

не

профР­ J]ро­

40

n.'ІИННОСТ)

тваринник ін

~теханІJаторі'В

мех1-

рІльннqнх,

процент

радгосnі

бу:r6 такого вrша:п;у. щоб зірва.1ось вннопання нвапта.'!нюго ·т rJaR1т"

:.т!слчного шrа1іу

госnодар­

середньої, ,1аню1.

торrrпх бригад І МТФ

є~1ства

пратпзі

зміцненню

брнгадир~в

Внеоний

на

по

ніаатор!в та інших масових с:й. І "папери>> справні. А.1е

;~а

ває на боііовиrість парторганізац~ї. внесок 1\ОМуністів \' реаліJщію п.:tа нів еконо:чічноrо і сопіа,lьного rю~1

і

КОЛЄ1'!'І'ИВИ, ОЧО,'!ЮВВНІ 'КОМУН!­ ст~:~ти, не винонують завдаuь І взч­

ПіJ.СУШ\а~fИ 1981 pOliY Пj'JТІСУ;tГІ;ЄН:J nерехіnнйй Червониtі пrатюр ІН\ НПРС, Рал.п ~-Ііністрlн СРс;Р. ВЦРПС 1 Щі Bj}KC:.VI. _у Jі<:ІботІ 1-іОЛеЕТІ!ВУ UЬ'1ГО . nідПр11

пустити порЦій.

аривів

HO.l!l

п~оt'і­

Доповідач зупиннвt:я на партійних абоQіВ у жаттl

цьо~ІУ

тативну роооту. Миряться з фактам::.,

господарсьJ;і

Укр~їmr.

__ радгосn1я

директори

тнввості

змагання і партійне та е-кономічне навчання. Але і тут потрібно ще ба·

·R

нісt особисттот прпн.1адо·:~1 забr. .. П~'!П.lИ стабільну роботу своїх кn­ :їснтив!в. Tal:, ю; І!Є робиться на ;Jil.• ВОДі nорWІШОВОЇ )уеталургії і:І-!СНі 60ріqчя

ра.зу

н"~1ае: потрібної вимогливості до ч.'!е­

організапією І<Іі­ а кожний ко:.І.:­

npouccy,

.ц·ва

ні

нів парт!У. m;І не nоказують прин;уаду працІ, в~іння органІзувати резуль­

о)лані;;аціннJ­

шоб

вмілою

аа

«Заплавний», «Заворицьюfй~> П. Я. ПроаИ1Н та В. О. Осадчий. Негативнn впливає_ на активність номун1сті<в Н!'· . умга, байдуже ставлення .до Іх дУ­ :ІІОr\. ділових про•ПОЗІЩ!Й. У багатьох nартійних організаціях

вироб­

тонн нарrоnлі. 53 тисячі тонн овочів, 233,6' мlльйана штук яєць. Одним слово•!, належить внконаrн веаикий обсяг робіт, щоб забезnечи­ ти комп.1еноний розвиток народного господарства міста і району і не до­ при

страждають

п!дnриємстdа

nеребу:~овн

нерівюtюl рооничоrо

про­

ну,lьrурно-nсбу­

у

nартійної та ідейно-виховної роlіотп 'в

надп.rtановни

сnоншвання

- . товар.в

жаль.

НО,1еНПІВаХ, ПіДВИЩеННЯ аКТИИ!ОСТЇ l відпові.:щаьностJ fіО~Jуністів. Це ІН­

101 .~

nрабуток в pcз.:.rLpl ~.1 мільМн~ нар­ ЬJванЦіt;J, на ;;,4 процента вир,с в:~

на

мІськкому нартії

хідмість

6_.5

nідвищенню

дуктиЕІНост! nраці вююиано на nр::щанта.

n.lенуму

. ка.рбJ·

силали

що.

'P:SY

Ще є виnадки. коли окремІ нер!з­ ннки використ()Івують трибуну nа!'­ тІйних зборl·в для нав'язування сво­ їх вольових рішень або· бєзапєллц!!t­ них вназівон. Такою •хrюробою•

перш"­ uьoro

ПартійІІі організацІї. Ось з цих. ~фжувань, nродовжував Л. Д. Фро,'Jов. я і хоЧу :~оnовістч

до відnовІдного

шср!оду минулого року

«П.1юс один

ка~!И стоять пюдн. ЯІіі створюють ~атерІальн! б.rara. а нюш ~>ерукr.ь

_..

lІ'іlльйона

нізапіУ Дарницькота

останнІ рони 19 комуністіІІ не вистуnили на зборах.

ющтва. Повільно впконуються захо· nи по реконстру1щії і технічноіІ!У перео.зброtнню заводів. Порушуються строни будівництва rtро~шслових об'єн_тів, жит.1а. Допускаються пр•J рахуНКИ В lіСріБН1ЩТЕі С!ЛЬС~!іОГОСПО­ ;:(арсьиюr впробництво~І.· Про цr йшла ~ІОва па активах в t·рудні і сі'І­ ні, ко.1н прийма.'!нсь couia.1ic тич нІ зобов'язання. За всі~!~ пюtтІ недо:т!­

Xl

'4,9

поr.азує,

знизит1 ·темпи

му.

на

та

результатів роботи n'ятирічна. січня

можливості.

н:п-r є підвищення активносt1 1 sц·n:.~­

Ter.tnи росту

зус!jр;ч

• Працю­

тивах мІста і району ще далєно не повністю використовуються наявні

3 їзду КПРС, .1JИСТ оп ад о~ ого (19Ю ~-) П1енуиу ЦК 1-ШР_С. n?РіІІ­

r,pJДyi:UH

гідну

:~еві.зо)r

.

Ана,1Lз rо рону

ор:'анізацlї, виходяqи з рішень Х..Х V1

· ванцн3.

за

вати !5ез відстаючих~

І роз.

відальності ко.>ІунІсrів за сtан у своІх органі.заціях і naprii в

змагання

СРСР nlll

процент~.

8Втк~- їх акrнвності у виробничо­ му 1 tрома..цському шиттІ 1t ~вtмі рlmеиь XXVI а'ї:зду ИПРС•. Доповідач перший C\O!•perap місьнКО),;у nарні А. Д. Фро.11ов пlдІ<рес­ лив, що серЕ'д ua!arьux nитань Qрга.­ ·нізаторськоt 1 пo,rlrиqнol роботи; яні заnаЗ повиннІ вирішувати первнюн

mстиqне

60-річqя

роботу по

стrуюур!Іі

.1обнває1'tося.

партійних

щоб

На

пере;1

Тому

В.1осконалеп­ органі.зацій,

вап::mвпх

нап­

ря~rках ню1уністичного бу.:ІіАН!ШТВ:1 праuюва.111 політІІ'іНо зр:.1і. добре ПІ,lГОТ!lВ,lЄНі ІЮМ\ТН!СТІ!.

,1nбр~ доnом;;т:,,є rпр;н•і

IU! а:sанrардної

pu.'!l

та

P~J'C"'''"H­

роJвиrну

ан-

ПСІJП~йній таке,

організацІї.

ноли

номуністи

у

них

протягом

Було

року

нІчого не роблять, а на звітно-вибор­

ннх зборах ще й кrишнують сенре· таря. Після проведення ~борів з nо­ ря;щом

ценним

зобов',язує», ва

розмова

.1ухати нання

<<Партійний

де

1

відбулася

прийнято

кожного ним

рішення

коntуніста

статутнах

нвшnн

принциnо­ про

вимог,

зас­ вико­

актив·

ність членів партії значно зросла. ПартШниІі комітет К>йвсьної пта­ хіJфабриюІ, говорив йnго секретар

М. М. Розrонюк, вважає, що роз­ в'язання nостав.'Іених партією госпо· .1арсько-пол1тичних

жить вlд комуністів, впливу

.1ення

-

на

всіх

діляннах,

струнтурп

зале­

вдоснона­

nарторганізації.

Був час, коли нас справедливо

критикували за

ської

завдань

прави.1ьної розстановки забезпечення nартійного

роботу

та профспілкової

ном·сомоль­

організаЦій.

Партійний комітет проаналізував ста­

новище і зробИІВ- правильні висt!овюr по nоліпшенню їх роботи. Всі моло­ дІ комуністи працюють в комсомол!.

Збільшився nартійний прошарок і в

nрофсnілковій організації.

-

Погано було з дисципліною

колективі

ремонтно-будІвельного

в це­

ху. Але nісля того, як тут двом моло­ дим Іюмунlстам довірили очолити це­

ховий цомlтет І партійну групу, ~та· новище· значно

поліпшилося.·

В обговоренні доповідІ ступили

директор

також

радгоспу

BR·

«ЛітJ-;ів­

сьюІtі» Ю. Я. Лузан, сенретар парбюро райспоживспілюІ В. П. Сердюк. заВідуючий райвно О. І. Хор­ .ТІіков, .JIIfJE'lПOp ШИНОре~!ОНТНОГО 3!•

. тійного мду

Є.

П.

:Круrлик.

oбrof;op~чJrJгo питання прийняв відловіднt · р!,шення.

3

шrенуи

·

·


---------------------·

НОВЕ

...

Г'

!

життя _ _ _ _ _ _ -----.. ·- ··

березн.:

*

1982 l:ЮХУ

...;....;......__-=-:;::~~----- -- - - -

·····-· ····-·

з етор.

-· ·-~·· -------

"'"""'""'ш"""'""""'""""'"_"'"_""'"''""'""""""'"""'"'""m'"''"'""""'"'ншrnuш~

На вонтролі

І

зимівля худоби І =

в .. .п 7

І

Прол.овжуемо , nублІкувати

1

sаторtв paJІrocny святив· роботі sатор прапюо rроNаАське

за на

ІменІ

-

о.ІІни

док у чаова.

IJ

ІІаАдnсоіцчrніmих

.zІ.ка .11есятмн ,1іт

мexa•rf·

він nри­

кермnм трактора. Зараз ntr.eдl>в1111 мt~aRI· греАферІнJМу навантажувачі, забезпечуючи

тваринництво

корма"!"·

Фото

М.

СеммибrІ\,

СУМЛІННІСТЬ !]_ __ ___ _· _ _ _ _· ---~~----·§ Ue

На

жа Jrь,

!нші .

саово ча ст іше , н : ж чути в мовj нерІ В·

ни, ное-рі

Янків

і

~

спеціал!с1ів

госп у .

A.'Je

ється

воно

чrтусь малої

ра д­ стосу · кІль­

із

3

є

й. такі

доять

дояр­

по

1,6

кілограми.

Важ;кв

не

секретаре~І

парrійн JЇ

кості .1юдей. - Ta:~t , · .:~е бі.'ІЬШ су~і ­ лі нн І скотарі , і надої ІtРа·

організації . Без доброс'J­ вісності, КО.l еІ\ТИВНОЇ 'J а­

щі .

результаті

У

п ' ято:vІу

і шостому

ноr ~ вниках ху;J.оба з ' їд.l є ВСЄ, ЩО даЮТ!:,. В іНШ •!Х - баrато нор.ІІіі! вигори­ ється . бо · ті, хто .:~ог.1ядає за

тварнна~ш,

не

чена­

ють.

1101\11 роJМерЗН С ТЬ · ся частин а сІІ :юсу. Та:.

за ;;інч ив свій вистvн на сс ~анні х avo pa x, на ЯІ < ИХ б у.1 11 підбиті підсу ~tки r. оціа.lі стнчн ого з~1 аг ан:~ n за дсr<аду с:сред до яра:.; ,

r о. І о в!-! ні'І .'І і к ар П . Я . По ­ н о :-ІіІ ренко .

Псе nоч у те,

nобачен е в вка зv в а ио

rоспо д арс тві на

т е.

що

гар азд .

ту т

щось

.-Іе

Надто бara'ro с лі­

д ів з а.1нuіа є несу}ІЛін­ н:с ть . Зара з важк о зна/1.­ тн її корен і . Мож:твп, в н ьо~І.У віді г р а є rвою ро · 1ь с.1абха. від с та:~а ~Іа ­ тсріа.1 ЬІtа ба~;а . На фср ,І і бага то ручн ої не щ1О ;J. .У !\· Тіtвної прац і. ВІІховна pr.J бrн a · в к о:Іект и в і на юнь ­

ЦіКаВ.'ІеНОСТі

в

і

кlнцево~t у

успіху

боті н е досягнеш. ЯІЮСТі

і

рИСИ

потрібно

в

р.J ­

А .1е ці

В

JІЮДіtХ

nостІйно

оо з в :1-

вати і лі,тrр ~нt у вати. С тн­ иу,'!юватн їх :~:ора .1ьно і мо.т е ріа JІЬНО І Ве с тн ціле­ с.прл ~І о!!ану

боту.

nрнк.'Іад,

чден . пар тійног о

бюро . С . І . Uьомnа вІд­ да є роб от і бі .1 ьш е ."\УШ і , с И ,1 . знання, то й отрч ­

no 10,6

:мує .:'Іона

на

і

оргаR ізашя

антн в іау ва .lа

ні~~,

часо~І

а с1е

відчутно го

свою

о с тан ­

paдгocrrt

:;бор и

т в аринників . П е ред

, при су тн!,\ІИ

вист уnи.rtи ди-

ректор радгоспу О . Г : На­ зєв та го ловний ветл і/tа р п . Я . Пономаренко . Спе· ці а.1і с ти

ми

ра зо~1

з

дояр к?. ·

проана.rй зуІJіли

чин и

ни зької

ності

худоби ,

п ри·

продуктив ·

особл и ву

увагу •

було

з в е рнуто нn

ни з ьку

трудов у ди сциплі ­

ну пр ац івн иків ферми . Hil збо рах. було вирі­ ш енп

на.1аrодити

З(н>в ет­

иаЕЧ аяніІ. Тёnер заняttя а тваринниками І'ф<'тО.ДІ'!·

грач ~

на

на.

пора та на р од іп .

коров у.

твар ннннк н

назив <~. ют u

з а .1.о в і.т ь ну

кор\іОВ\'

Та!\

бн

ються і сvб'єюІІRНі . сі ІІ кожен на "своєму робоч о ­

обх і.:tн с '1

Не

м о;r<уть

запитан ня

в се

всі

H<J.

БІІКОНа.l а

ДОСТ рО "О·

во .

за

.1 ос ягн,·1 і

А

усn іх н ,

3 МаГ8~"і

раі\ОІІІ'

1\'

уч ави, що ск.1 а .т нся у г ос110да р ст ві у з в · я з:·:у 3 н е -

не ·

..

шоб

аідсутні.

.

••

ною Uьомкою

лрщюе С-'•

tрам

СередньодобовІ надоr І в неї на 5 кілограмів вищі , н і ж в середньом.у no rос­

кож t>н

·о

п ройшоіІ

чя скотарІ

~1н~к~тьтой311чес. ро~~~~ я~~~~:

м имо

Надзви ч ай и п

.10трнч у в атися

.

Пор уч . з Со фіЕ.ю

}

н

J

фія

ко рму не

Яківна

гnді!!.ииці: nодарству.

важанво

1

диться

1

розпорядку роботі

Іваюв·

Uьомка.

· Старанно тру­

їх

подруга

Гаюіна

по

Олександ·

. \ НЯ, р~жи м у rодів.ті , щ ;; - рівн а Теnлюк, підмі нна .1ен них проІ')':Іян о к тварин доярка Лю!Щила Іванівна н а св і жо '.І у нов іт р і. Н>~ні Юрчен:ко. 3 спо к Ійною ду:tоЇ\.Іо корів двічі. Ранкозе шею ТРУJ!:івниці залишІl· .1.ОЇННЯ у НЗС nОЧ ІІ Н3ЄТЬСІІ О

Ю ТЬ

:чн

.1ут ь

КОрІВ,

. На

С КОТ8•

7 годнн і, г робочий день у · р я Петра Кирилов ича Тел• с кота р ів - о 8 годин і, кор- .1юна, знають:. Тl!арини _б'f· в.

кращ ом у

роздаються

з

в ипадк у

деі'ятої.

За к р і п.1енпй

за

до гл ян уТІ .

Особл ив у

т ри вогу викmі•

Фе!' ·

кає те, що в :ослодарсгьІ

\1ОЮ т рансnорт н ерідко ВІІ ходи т ь 3 .1aJiy, добр е б уJІО,

не . на.1 агоджен о су воро:о пб.l ІК У витрачанн!! кормІВ .

ста•ІСІО ~0p11iR , сср сЛІЬОДІJ · 1\О.'І И б з акр іnІІ.'І И резерВІ'У ТериторІЯ МО-lОЧНОТОВарноі бо ві надої по гр уп і корів, \1 аш и н у. J' бі.1ьші сть кор і в- ферми не . обг_ороджена , не· де ираuює С. І . Uьо м (і! , Ішків Ї\Орчо роздавач не за- м вє nрохщно І. В се це на

т в<•)')ІП!­

дати

о р д ена Др\їt\15 11 !Т ят и r і ч ку ко\1 ~>­

І<варта"т і 1981 .:юп . наІ·оро:t ;.м' ІІа Поче с н :).О 1· р~ \І Отою чісІ,JО\ О>Іу K or t· t tартії Укrа ї ни та ра й т нпї ra1111 113JJОДНИХ деПуТаТіВ . І І ез в а;~; аючн на скруr ~і

~І U В !ПІ І .

робип.,

Пр~ ·

нісп;а

v

пб 'єктн вн l првчин и . А з іншоrп бон У • внм альо в У ·

му м іс ІІі

Рево.тюLІії .

1 l ejJs oнo ro

R cnl!ia.l ic ГІІЧН ОМ\• ссрl· д т вар н нн пк.ів

Н е·

б а з\''·

нюьк у як ість ~()[1 \1ів. пога ­ ні y ~ nRн утрІІ\ІанІ\ ~1 Х\' :10·

Це.

Жоа т н с вої

Тр у.1оя ог<J

Основною лрн чнн ою н ІІзІ• · кої лроJук тн вності худсИн

би.

8.

·.

\10.101(~

Ж! цікав:І яться.

11 о ч и п а т и

п І) о х .

Нині сере.1ньодобові на ­ дої у ра .посnі і~Іені Доку ­ чаt::ва ст анов .1ять З , б кі .l о·

це

с твердну в ід по·

Cl\.l3:13I0Tb 1()~6 1\ і:ю грач~ Х ОДJІТ І>, ба Г аТО Ще у ' К!С руку ;1 ЮДЯМ , .1 8СИМ ДО lf!• Ск.1адов і успі ху р учної npг.ui. Однією з n ри - родного . добра . . 11 \ІD.'ІОІ; 3. . - _С.11д по чин ати s, npo• р е.1У:1ьтати nраці \.І ають т р уд і s;ІІщі · н і дл я ко1· о у чин низької про)tуктивно~ті госн о л ~рств і не та€\ІНІНІН. хvдаби в в а;к'аю в исш'у хш ноІ, говорять С!І!>4І рі :•н і. - ·- І ! ;ц І'Се :ноб.1 ю с вr, ю я:·ювість к о рів. незад ові .ть - тваринни ки , - з на.т ~год­ У І~ор і БНІіІ\\' ,\[~ 4 IIJ1~ 11f0~ суворого . об.:Іку і n ІІ ера тор ~ІаlІ!ІІННОГО :lfl Ї H · rоб• •п. ніІ(о. І ІІ · не заб 1· яа;о . н у ко р мов у базу. б айлу же жени!!

ві .J.ь . ЮТЬ

Ад н:е

В

всі

()JHaKOf\HX

працю-

\'~101\ аХ,

11!() нr а нюю з 1ї3ff[111fl 3.~!11. '!

ня Соф і я Іванів на Uьn чка , 1\ 0 \.ІІІІЇСТІ\іJ. ТР\'д іІ! НІІUН ~

ЖІ! ВІі \і ІІ і ст Ота \І И, CT3R.lЮC 1 ,'l<1 11\ІХ .l ~CI(<\ BO. З прбn Т ІJ Іn. р озпо ві .1а Софія

TJ111.1UЯ T I! J1 i 'IHI-1\I J1ОІіЧЧНМ rт«ж~м 1· тваr11ннин тві. За

роботу,

ФЕПJІЕТОН

ст а І\:Іе ІІНЯ

багатьох тварИ Н-

П ОСИЛеННЯ

ВІДПО В!д ІІ.'ІЬ•

ІІІІКіВ .10 f1 060TI! , QJ0[1MH .1Ь- НОСТі КОЖR ОГО 3а доручену !І Є ВН І( О НЗН НЯ СВОЇХ о боІ!''І.~- СП рІІВ у. . . . . ків , недотрю1 а юія режим у. І 11.0 цих с.111 aдl\IIR ICTP'i4

· м і.

В

ств ах

інших

в

зимов.nrо

доби

осінни­

у тр юtан нл

т р етина

ті ї стає ·

ч .1 енів

н а цю

ху­

ла!J­

в ідп о ві-

,,альну д: .'Іян ну Т од і і ре Jу.1ьта т

робо ті! . ві,\ іх

бюро

ахтнв і з увати

па фер:-.Іі

роб оту

noCJ' iв

на pu;J.HOГO

І{ОНТ!JО : ІЮ,

д~~

ІІу татсЬІ{ОЇ груn и . A;ot>e • та

мІзе рн а

'\\ і В ,

як І

є. ,

кі.1 ьн іст ь

коР·

част,:-;ово

Р::> 1·

к радаєтьс !і.. вжити 11роти

ріш у чих краді аю н.

з ро зу:о-І іло.

р'о зтяrує ро .

Потрібао

ві д

захо;J.ів Адn-< е,

того ,

хто

г рома д с ьк е

:~об·

важко . чека'ГІІ

сумлін ­

ної nра ц і , с nод ів <:~ т н с ь добри·й р еа у.1ьтвt.

на

А . . ВОЛОШИНЕНКО .

визначатим ут ься

піднім атим е ть ся

чер­

ІЮІ:шй пра пап на ч есть nе ­ р еможців . Нрі~ того , Ra :~борах було затв ерджено премІальну си стему для з ::~охочен ня тваринник! в за жм:рність молока .

С. UbOMKA, маймер мafittiififьto мmt.

ари ф:чо~І.етрі

н ів у за n асІ. ТроШfШ с іна

радгасл у

іО·

і :11е-н і

днре.кт о р

Дон у ча є-

юньроси :ш

в

« Ава·нrа ;,.

в а О .1 rпсандр ГрІІrоров •;ч ! ін зє в . А от і з цією ц нф · рою ііо,,І у не везло :

;(і ~. l\!ож с. ще семшюk Ііі вс ьк і .:І іс ниt; н ро здоб· рнтьс я . А та t;, впходьте

сrьра вного

з

по t; аЗНИІ\а

че

r:ІІх оди .1о . І сюди крут ив р учнv, і тvди "PYTllB. ar1;

n іт 'Їо:ю FJі-;рн в·.

І

кол и

найб і.lЬ Ш<І краn с1 и.на вл:J. на ст і.1, го.'ювний б ухгалтер .не юпрама ла: «Да-

.1а

в аі\те Щ (> я nонр учу>>. Т о го раю;у до арнсjш о~

чора

п i. Jxo;J. H .lli

і · с с нрr-

,

того,

що

збlдніла

...

н нас J <І!{ОБина. КСІ!І\е ·г о.1о r: ни іі вет.1 і 1-;ар . не р оз в од и т ьс я худоба. lЦо

; JRГ:; ну .:ю .

~~~~ .\Іа Е::.чп в сього 51 т е.1 я на 100 кор ів , та щє Й 81 ГO.lOB!t :І!О.lО;:[·НЯ Ка Т е х ніюІ

1юго

Пе вс і х . пі .:J р ахунк ах коро в н nовн нні , бу.111 дs Rarи fі.ринайлtні по 5 ~< : -

сn .1ять , нІ;к п ра цюють , я.1івон у в а с баг ат о. Та й юа г а .1 і по ровп Які с ь

.1 оrраиів

н ез ро зу 'І·Іі.lі:

-

ло

3,3 Де

ж

в ід

н их

Л' ! -

кі .1ог ра ~1 а. та заковю; а '!

з ве рнувся до вс1 х спе -

ос і .ч ені·н н я

Ш Т УЧ ­

та Н · нічого не викру ш:ш.

молон а з а доб:-•,

вІдбуВалося .

fJ..poтe,

І>і .l оrр а:~І і в

о .ща

за

с н льн'іше

на_~

шнодить

в

усьо­

му, треба три си ли : якіс· н! норми , добре налаrо:t­ жену сел екційно-пл ем\н· ну роботу ! п,ро добру

організацію праці

не

за·

всім п,ро неякісні корми,

На ТОГО « ТЯМ УЩОГО ен :'ном·ісrе ~, про як ого так

ЯН!і ЗГОДОВУ ЮТЬ ХУДОбі, зокрема та к зва ний

:+

бага1о л и шється в наш ій наж, від .lі те!Jатурі .

А &ея

йоt о

зводи .1ася

лнше

корови

про

пахощів якого

н,р утят ь

нос ом,

фуражирів,

яні

і

час·

т іше в чарку ,загляд а ють,

ні ж на

ферму : і

п ро

я:р ок-прогульн нць ,

до­

груп и

б н стих с пра.в .

Нуди вже

к орів як nх гуртом дово­ дю'ься роздоювати ... Слухав усе це дирек­ тор 1 гадав, Я•На ж р і зниця:

ко в е

.:~иреюору

і

та ~t йому бро \д ось тол п о ра.:~ити

11 іж .козою так

т ітки

зв аною

Ма рфи

фураїННою

чи npoвecw засіданtія бюро економічного ана,71!-

nоровою радгосnу i~!e:-r-i Д окучаєва . Виходи ло , Що

зу .

рі зниці

.

не

бу.1 о

ніЯкої.

- - З кого ж ше заnч- Молока вони давали n'Г лодум а в

д ире!<-

го р .

рівн у. Х іба що коза пр о-

ходила

б

ло

О чевиднп , 'Греба б у ;ю пі;Nrіматн і .:t~кoro з ка-

.1а

~r іром, хіба мало л-іта .б у-

у тримува'ГИ .

графі

«ма-

роrа т а худоба :~>. Нрутнув на ар иф.чоме '!\­

10 ІJуні стl.І! , відповіда.'Іьюtх рі . Виходи!Іо, що кіз v :.Ja заго т1·в.'! ю к ор~іlв. Пр и-· п' я:ть ра з Ів в н гlднlllіе

д :>·

б~' , а дру га тр охи біл '> ше 1\іл о rра .~І а .

Ще

ферм :~:.

жаль . він не був· схожий

бl.1 ьЇnе тат н ? -

дає

~!О.lОІі а

наша

б~а чо.:му

!1а бу-вати . І розпові.J!а вон а

·А ш:о ва~! ш к од юь • до одного вилисvван· робn т і . . ве т п ік а рю ? -·ня: цифр рівними С"'ОВ П:;псрнуЕ сн директор до ЦЯ :\ІН і розсовування nit· П а вла Я конич а · Поно:>.t а ­ пок ло дальніх кут1>зх ренка . шух.'Ія.д. Бага то часу )!1Ех. Григор о вич у , : би ра ло вааштуваиня осо-

:rоі н а р . ..

на;1.оюва .1п

вав тvт , вс е на його очах

р обО'!'а

-

'''

r,:р ут ІІ .1 ІІ · Кру ТИЛ: J ,

є

ж

видно,

щоб 3 бороть ту заковику,

v

та р парт І йно ї ор гані ~1 ацt і, І го.'юв ні с n е п іалісти І"!іО Н О:І!!СТ. ЗО ОТеХНі!і , B~ l' ·

-

nереможЦі соцІалі с тично­ го змагання. На те рито­ рії :молочнотоварної фер­ МІ!

- Не,'І>!а в МеН€ Н і ноо: :~~Ьв. н•l добрих ' тварннн ;І-

ш~

ться nlдсу·М кн 'роботи за

тиждень,

Багато хороши х цифр внк ручував на с воє ~ІУ

не

Ножна доярка вам СJ!аж~.

рекордсменах ходять

в

а

ткмутьс я щоч етве рга . Н а них також підбиватиму­

КОЗІ

е

Не.вже

нього

Jі:ка

госпо::tаІ'J­

період

момеnр.

·Д

ту ще не:~tає . ' .lи , u e де.в ' ять І<Омуністів п ' ята ч а сти на о р г анізації - за раз nраuює на фер­

корон у.

в1д6у ли ся

т .· . . ·р_ е б. а

резу.1 ьт .1 ·

Збори тваринників У

j

Інанінна с._ В ,.,, о яах, що :< ня. С а'І.І е черІ'~ ue бага то ці! гьс nодарст:ва необхідно иап о:!еr:тву nrаню в о на МАЛІЙ [JO- , \' ЛCJCTOf ІJa R lll'()K II X \ J1Я і! () ­ п;.l<J .'І!І с ~ н нні в 1 · о с пn.1~р - ті\~рии и€ ви r аняютhся на прислухатися . осо і'і.1 н во важ.т нв .J , nр огря нки, доярк и ч.ас1о Н. ГА · впа сн~·й · і!ІІХ н нго.под: прденів Лені - етні,

П одава т и

Партійна х оч

кl.1.оrрама ~и ·

нажну

чаєва На черзі _ перевірка зимівлі ху-

ПрИ!\,13;1 .

нщІv

Но во обр ан ий се кр е т . Ір na 1~т іііного бюро ращ ослу І. 11. Андрійче нко вІІзн а в. щ о :1 юди працюю т ь << абн . швидше д і>д о~Іу >> . ВтрJ ПІFС Я н олентивни И і нте рес до резу.1ьтатів лраuі . О азнса~ш виді :І яються o_r; pe~tl працlвнини . Н а­

і

!

В ИХ ОВНУ

присутност і в ! .иут ннй . ·Вони з ад'ають то а'. Не :3 авадн.1о б п а ргН\.­ :ко ~І У рів ні. А м оже щось інu; с ''

--------,

стійлове утримання худоби в госnодардпби в радгосnі «ЖердІвський». tІПІІІmІІІШІІІІІІІІІІІПІШІІІІІІІJІІfПІІtЩІІШІ1ШІіІJІЩІІІІmІІІnfftfmШ~ІІІІfІІ1РІІІАІІІІJІІІІІІІІІІПІІІІІІІІШІІІІІІІІІІІІІН111111111ІІІІІІІ

НІІІШ

поrодит иrь

!

1.0 • Jt

ствах району. СьогоднІ - Р?Зпо~Ідь про діла т~tарннннків радгоспу ІменІ Доку-

сторінки, що розnоІІt!lають про зимово-

3 ДанІІ.~овнч · 6обко

сnеuіальнІ

.

І І, .

І'ІІІ.R

с ж

сл охмур -

сз·.

ціа л іс rів дир е ктор. Д 'І· вайте разо:УІ її шунатн. . . - Що Ж в а~І. ВІ нто рє Ст ела н о впчу, · в ро'боr і шкоди ть'' :за питvє

директор . - А у вас що'? . lШШ Ла 'J CJ)I'a д о ГОЛ ОВН'J 1·о ен оно:~ті ста ! вана Грі1 · І 'оров І Jч а Дробушевк а.

сідам, хоча б з того ж - До ч'оrо ж ми дога~'~ << АйаІІr~рду~. і nогожмх nодарюВіl.'Іися ? скоуШ­ J.Нів· в иста чи,1о. і травам но похита·в д и реюnр ro-

бригадпр-а

С.

JІ<.І :~щ ~юв горохо)І об сті -

f\отенна. - Нормt:в би на~1 п ~· більше та худих к орів п о \!еІJІШе . Та добро го ста рожа , щоб дехто не. винос ив « дьорни:~> . А ще. аб , , на,1 хтось привіз лобІ .1 ;,. ше .l rJ бp и x дnярон l ск о · т а ріі'! .. .

rr~' : собі Rі!рт і сть u е нтн ера ІІ О.lока 55,5 Іі а рбо ван uя . н арті е1 п це нтнера ко:рм :в - ,39 !і іt рбованц ів , збаr · к н ' вщ т ва ринництва :~а рік 7:И т ися ч і , б !дьшr по.1 ов ин ІІ а н их вІ л р е ~ . r і :1 ац :ї \ю:юна .. Г nяn rн в ен оне>м і с т. а

Нкович

Олександр

ГригоровИч

ф е !)Ми

В.

І!ів

А.'Іе еІд

.10 дл я rоло вного агроно- мо ї уяВJrеної карт и ни 3 ~~а ІО . Я. Бойка , щоб бекаюч-им ііозячим цар­

А той ЛІ> nоси nле циф·

приnасти на ,1еж ну к іль- ством кість фу ражу! Адже с у- собі .

йому с та ло

не

по

raм Jian д~JНі. Лише Юрій . •'Іовою, оглядаю'Чи усіх nоглядав vropy, своїх сnецІ в . - Ян .:~ад! чr.каюч н ЯноІсь манни . бvт и ? ·· небесн ої. Прик ро, що І · Усі ~юв ча.1и. Ли ше з хомуністи 'фер~ш поки . Марфиного д:вору nере­ що ие . ви н в ІІ .lН с ~бе .

.. . Ніби то

і! пІднімати вше нІк ого бу.1 о . Та тут

в:;Я.1 8 с.'! ово передова ~ta я рка радгосnу Соф і я І вз н!r;~на

Ць n м на .

.

- Добрі ..,ю Jк ~ Та RaCn6~~ ~ор і r oY:>c йот аж с п!ваР : як· ~Jr.яt: не -Я!! 7 рЬ!НВ і1р6ПраЦІО- ~ Ж !Of>Y!atR ~й З{Іаф-

можно

бека.1а

коз "І-р е-

І<ордс;~енка . яка пере:.ІІJГ­ •1 а . радгосnних кс~р lв 1 в.сіх епец іа,1іс ·гі в МУ !І РrПІН на ;;ка~ш . Г..

з

їх

ПОЛЯКОВА,

ко;. •lfoвoro жнтт.ІІ•.


НОВ!

ЖИТТЯ

8

СПІВЕЦЬ

Політ теиіспоІ

ЗНЕДОЛ_Е_Н ИХ

У спортnнп saJrU, •

І .СКРИВДЖЕНИХ

І

1'0

життя:

талаRОІІИ'І'О-

І!амобутньоrо

:меннина,

сьної

пнсь­

сnІвця

се.'ІЯН­

бідноти

Юхимовича

Архиnа

·

Тесленна

є

подвигом.

Нелегко

було

бІдняковІ,

синовІ

с\,1Ь·

сьного

хого

nро.1етарія

села

глу­

ХарківцІ

nолтавщинІ .

дився

з

де

він

березня

2

на наро­

1882

рону. самотунп:и цобути освІту, глибоІ\о пройнятися

nередовими

Ідея~п-І

ceoro часу. Та. незважаючи на тяжR1 життєвІ умови , ним

в ін

став

антив­

учасником

револю­

цІйних no.:z iй. борцем полІnшення

долl

за

сільсь·

Rих бІ.:zняків. за торжесі1!0 lдей гуманізму й демократІ!. ·

Архиn Теслен-ко

nрий­

шов у літературу на nочату нашого століття.

m. На не

жаm;, rrepшt твори

збереrлися :

теми ~ тюремного

знинли

«На

-

нина.

«В

у

.ЧЮДfІни:о , «С в і й брат•

кому,

цих тм р! в є виразнІ ав­ тобІо граф! чн! е.1емент .1. їх л\::;.н а в мьне 1 художнє

У

дав

всУ

ти ШЛЯХ ДО

з

знай­

революційно­ майже

nо;зн тивно

учасюrна

ре­

бnр<1тьбн .

А

оfІразом

бnрцІІ

сили

темнІ , с и.1и гноб.1ення . Одни м ~ кn~щих тво­ Рін А Те с.1е нна є по­ вість ~С т рачене життя• (1910). Вона з'яви ,'!ася

реа,lі"СТИЧНОЇ

Розвиток

nе­

nередо­

иснраво ' п оказано

лІтератури.

руху

люди ни,

поря ;:~

nись·

меннинов! , допоміг

обр_аз

Fалюа і йної

важливІ

мо.'Іодому

опонІ :н.ннях СТВОРИВ

реКОН:!НВИЙ

у ЛохвицІ .• де rастро.1Ю­ вав його театр . Видатний поради

ширше .

с9оІх

!!И~Ь~ І?ННІ!К

з яним зустрічався

,!Іраматург

-

значення

впли­

одночасно

з

ви,Jатннми

таки·

тв nрамн

доіКовтневої ває иа Іцейне й творче ук раїнсьної зростання А. Тесленка . .1Ітератури. як «Фата ВІн nише опов Іда ння про мnрrа на» Ч. Ноuюбинтяжке становище сіль­ сьноrо , «ЛІсова n іс ня•

наnередодні революції 1905 рону. В оnовІданнІ ської бІдноти ( с За паш­ Лес! Українки . В П ос­ •Немає матусІ'~ вlн nи­ nортом» . « Х у торяноч 1-:а •, нову пок ,'!адено ф а кти. ше npo цІ часи: «,Завору­ сДІд О ме.1ько ~. «Шко· якІ мали мІ с це в р і зних шилися люди. Кличуть ляр:о, «Радощі•. сНаудо боротьби за

·

Тес ленк о вІ

рІвнІсть ,

мету життя. І нар! r~че­

1

юш{. І шось гарне. ве.'!и­ ttе! Ухопи~ся

це я ...•.

:за

Разом з робі тником Лимоно:м Бурд ою Тес,'lеН­ ко

поширював

ЦійнІ

рево.'lю­

ще!. читав заборо­

нену .JІ!тtтатуру . В році його ють . І хоч проси;:tІв

заарештову­ у . ІJЯЗНИЦ\

недовго.

nере­

слідування й гоніння к~ занінчн.1и~я . Він ~І уше­ ний

був ЗЗ.'ІИШИТИ

втекти :мІж

се.1'[О,

до Ниєм.

босяками.

по

картоплю

НавІдавсь

мона­

сидІв . Я

у

року. І п ро·

цим

tюрьмІ ве сь

За -

~Іене

1906

жовтні

чистив .

додому.

арешrов у ють

разом

1907

Ycl

у

п!д час

навчання

в

uер­

шно-

прn ти

re.1 ІriY

ротьби . В і н з любов'ю зма дьов~·є образи тру.и­

«Страчене життя"

стала

зн ачнюr

J· кра ­

Унrьн ! й

п о к азує

до

кра­

чими

TIOfJI .

ча с то

гинуть

в

Ім'я

вели-nої І світлоr мети .

оповІдан ня

n!-

Х\'Д ОЖНІ~ІИ

P R:J ЯHCbKI

;JOKYMeH.1Ю.:І.И Rfl·

СОК ()

І

aiH VIOTb ;ІіЯ.'ІІ-.Н ! СТЬ ТВ Qрч Іс ть Архипа Тес­

-

ле ннІ!

яск т;ав~r

сторіІІ ­

ну н ашоrп ~шнулого, шоУ Історії.

ні­

наук.

(РАТАУ) .

на

ВІД ЗЕМЛЯІ{ІВ .

ВІСТІ а ШКІЛ

КОБЗАРЯ

"Наука проти реліrіІ" І!щ

такрю назвою rrро­

Й!ПJІВ у нашій школі тацьн а конфе р енцІя. Лектори

-

JtОМСОІІІОЛЬЦі

'ІИ·

уоr Ішка

україн­

ПІІСІ>М е Н НІ !И а · Г \' ~ІО ·

розповІЛИ

І гор

nІдготу вав

походження

свІ т у• .

яку

Однак І цьоrо ра&у !!8 обійшлося без JІ ОЖЮ! дьогтю. Вкотре •же на внетавили комаип !'ІЗ з:І-f~·

збІрну радгоспу сВелиноl!ИМРрськнй• 33 рах:v-нок кра щої технІчноУ ntдготовни смртсменІв. У інШО~ у n\ вфі я алІ щасТІ! було на боці ВЕ'ликод•t· мерцJв. Хnч гоголІвськІ стрІчновmнr І намагалися вчинити tм опір, аJТе ек-

дена ЖовтневоХ Ревод ю­ цІї радr-оспу сПлоск ! ~ сь~tнй•, nлe.мnтaxopaJt. rОопу ~Броварськ и й•. Нз· .'1И1'ЯН СЬНОГО KOMб ll\Oj}:'>I'J• юго заводv , НалитянсьІ\'J• го _ вlд.щІ .ІІ·ення clльrocrt• технІки . Настав час К'!• рLвннкам назвзних rorn.,.

турн Ір а цьоrо

хоплюючоrо

прибули

жодне

з

пита.нь

sa

nІча

Брежнєвз

.

І

«Мала

ня "'Кобз-а ря>), видруко­ ваного 1860 роІ(у.

вІктори­

без вІд~rІсrовну роз:nовІдь nІд ни не лишило с я вазРою <~Ми ат еїс ти~. повІдІ. Хор ошІ знання nоказа­ ПІонерІв також оз 01\са на Зарицька иайомили . з питанням и .1И· а теїстичного вихован-н я (6-А кла с ) І Юр і й Ф едо ­ книгами Леоніда Іл рищев ( 4 -А .кла с ). органІзато ри,

!

.

НА ІІі А ~ДРЕСА

f ТЕЛЕФОНИ:

JІЬtІ1 JIIROJIИ

.\ТІПЦЯVІИ

І-УІІ. Ниівсьнв,

154. 8

ЖИТТ!І

з

к о.1екти в у

са .\Іn д І я.1 ьн н-лrи І

н а рnдноУ

егІт­

бри-г цн <-<Нобзар~ l\1 о­ рин ськогn с ільсьІ<ог о б v-

при-

.:t инку культури. зе~rляки

Кобзаря в иступ н.1н в сто­ 'lИІL_ і нашої респуб .1 ІІ<И 1з творчюr ;,Fi lтo~r . пр исв я­ ченrнr 6 0 - рі ччю ут.воре н­ ня СР СР.

JIIO 8.

м. БРОВАРИ,

зУС Т річ і

музею

ТЕЛ ЕФ ОНИ :

155020,

с.nорту

20

колеиивІв фІзкультури, об' єдна них n і д nрапором добров1 .1ьноrо сnортнвн'J­ го товариств-а •с !{о,,ос• . ПершюІи здобули nра ­ во

лродовіІ\и тн

за·

призов і

с у nереч-ку

мІоця

госло­

дарі з~1агань - тенlсч­ стк ззво:rу «Topr~faш•. Вони у групnвих Іграх ВП!'ВНt'НО !! ОДО.1адИ ОПір uього

ВіІд,у

епор тv

оста нньо~!У

д.вобої

нІвдів

-

19-4-47:

JІарствІ..

рца отора

С~Іретар8,

копесnоиJІ.еАта мІсnевого

вроммс .,nвост І .

JІн с тf"' І · м асово!

І)роварсЬка . ірухара ~tacьxoro об.7nётІграфви,!!аву. м, Бровари, вул. К.иіасьJtа,

фіна лІ Ради

в

ни-нІшнІ й

турнір

зІ

рус а­

вищи л асІІ. Г,'ІJ!!І,ЗЧІ

2:1.

s.lt·. 1Z. J()

ВІВТОРОК . ! І

8.00 8.45

ІіЕРЕЗНІІ

сЧае>.

Вншнеас•киА. сОІІ'!И· тр•недІа•. ФІ ,,,.".. По sакІвчеввJ -

містячна

вистава .

Нов іtнн .

..

н ;о В сімl леф!,, .. мн

tдинІІ . Аоа. те• Жа!н,,бек-Ата•.

"Отчі noporu •. 15.2.') Рос іR с ьк а мо Іа.

15.55

в.

ь~.tеu ький.

ва.

н.

І.

Вес.л і старти . Адрес и молоJ.н~.

1 ~ . 00

ЖиттА

науки .

18.30 М у.,•т фі ,1Ьм КИЙ

В. о. редантора

16.311 ФІл ьм-конце\іт сВесмка•, Ji.OO Екр ~н сту дt.вта • заочвІfО ка. 2 курс, Вnща матема•

19.00 Економі ка

у

.

Т ул нкі>в•.

Вистуn

За

сІ(омnо-

Одинаки

футбо .. у .

•M-eтa.JІ y ttr•

Га ., ан .

(Я».

·

монтників, З, те.Jефон

16.111

Кnнu•ртнні\

17.30

бa• .

r.

Ім.

.ll иn .'Іом:а н1'

М.

cДf!vJR-

міжРr-~-

'конк у рсу

Чюр,,.nнІса

Н.

сЧнста

.10111·

ка» .

18.10 19.0n 19.30

• Сонячн е • nJІo > . дпу а JІьна кам•ра.

Ч е мпІnн ат СРС Р s хокею. •Сnкі ~ • ЦСКА. (2

І З п ер і о11 и ). ~n . 4 ; • На добраніч, ~ 1 . 00 сЧас•.

l І .З-> ІІа

nptмiT

нобvтт•

Шr•ч•нка . вечір

Ім.

Т.

Г.

ЛІтера.туринА

nоета

Во JІо.аимира

З ~ боttІІТа НСЬІfОГО,

2-1.00 23. 15

HQ R ИRИ . TмeJRyp R aJІ

ІІА.аІ.ІJ

alJ.AIJІy

8І.JJ!'Ihct• O 1\К"._

lfUt.Іia

11,·4-87,

154.

пр одаве ць

:чага знн у

ПОТРІБНІ

lV

і

ІІІ р оз ря­

« К у.1 ін а рі я» ,

п р ода ­

ве ць у пив н ий бар, май стер б удіве.1 ьн rJ і гр уnи , :чеханік по х о.1ОдІмь н ому о б.1 а д н а н ню.

-

У зв'язку з відкриттям НОВ І!Х пі д приємс т1 кафе « Варенич на» п о в у.1 шrі .~\ . Лагv новuі

і кафе «,\\.1ннuе ве» в районі «Т ор гм аш )'»

ТЕРМІНОВО ПОТРІБНІ .'l.'Ія робот и на цих пі д п р иє м ст ва х ку ха рі кас ир,

і

IV

nрибира~ьн иuя .

бух галтер.

Друк високий, Oбc.tr

.

За _ до відками зв ер та йтес я у в ідді.1 кад рі 3 комбІ нату на а дрес у : м. Бровари, вул . Київ­ ська,

Те.1ефон

148.

18-4-86. ·

· ДирекuІ я.

сСтаfІТа,

еІJІ!оеИІІТІІ

19· 3-18;

РОБОТУ

пра цівники, кухарі

ІІІ розрядів, кухонні nраців ники, контр о.1ер·

JІ.іти!• •

ДержаІІІоr

УР-С Р

дІВ,

ДаА­

·

ІВ . ОО Те.нфІ.•ьN

ПОСТІ А НУ

. ку хонні

сКу&r~р­

nуб-1іканс ь кnгn

НА

Тара ·

'"-"

19-5-93.

харч у вання

JІ~tІнnчок• . • АвтоrрафJІ

. Кf!МП(ВІtТОрів•. ( н nf ). н;.4 .5 с:]акои t ми• . 17. 15 Jlnк . те-3tфі .1ьм сь м нА фtномен•.

"

Броварському комбінату громадського

Вистава.

сСрібн иА т. ,,.ф і .1ЬМ

ліжко-м ісu~м

АдмінІстраuІя.

х.и?аат~-

1~ . 110 Нnвннн.

1~. 10

забезn е ч уються

УТ• .

<TYAUI

с Човен

4

Зверта ти ся на адресу: м . Бровари, вyJt . Ре­

камера.

3

кцрІ!!

гуртожитку і nроn иско ю.

Т Е.'!ЕБ АЧ Е ННЯ

Я.

.

вl4;t!л

"!

ПОТРІБНІ муляри, транспортні робітники.

УКР АІН С ЬКОГО

СРС Р

~вертатис~t

в м. Б_роварн

sаслуаево·

Актуа.1ь на

ІО.35 К уоок

12.50

:tовІднами

управлінню .М

ного ан с амб.1 ю танцю УРСР Ім . П . Ві рс ькоrо . По за кІи­ ~еннІ С•ого.ані у світі .

10.00

гу ртожит-

яа б удівництво житлового б удинку r.o ву.ІJ . Коромнка, з имових грун тов их тепл иш.

дещкавного

ака.&.емічн.& го

!

Броварському ремонтно-будівельному

YTIIOpeBRII

flО-ріЧЧІІ

С Р СР .

~(!оо

!хати ~втобусами: М 41 - до зупинки сПоро:шинка•. J\li! 121 до зуnинки с УнІве рмаr •. Адміиfстрац!и.

саІтІ.

ко ло•.

2) .~.'; Дn

забезп ечуютьс я

ІІа адрес у : м. Бровар и , вул. Лагунової , 2-а.

те.нфі ,,ьм сТретІА Ht з а і\внІ!• І! циклу сСІ­

С.

ЦСКА .

внробИИ'Іо-техио~огічвоІ

Одинаки

Дnк .

знто~

s

-

~м .

сДиаовн•·

21 .QO.« 'I ac • .

СРСР

сСокІJІ>

nepioA.

серІя.

вантажнини .

СІfРОВМНН .

ме. Ане

к•ю .

ПІКО.!а.

НА ПОСТІЯНУ РОБОТУ ПQТРJБНІ

І'оsаво.

nовинна 8утн економною. Про аосаІ.а ""ївс .. коі трикотажноУ фа!\­ РИ .І\М «Киинка• no економіJ

19.20

тика.

І8 .30 Ч•мпіnнат

комплектації

3ІЇJ}».

. 1~.4.; С•огоднІ

Шахова

ІВАНЕНКО.

А. ВОЛОШИНЕІ-ШО.

nоба·

УправJІіІІІІМ

(І 'ЕС и - картнии.

16.1 .> 17.00

~ас011 ос тІ ф І зичноУ ку .1!>· тури І спорту• вима гає 1

1~.1 .; Новини.

Новини.

14.30

СРСР'

розвитпк

9.0S, 11.95 Фp8RD Y 3Ь k8 М~І&. І9.15 Te ...or Л ЯJ1 с3ІІІ>ІНТЬС8 ІІі• 1.35, 10.35 ФІ•ика,. ІО к.• . . но•. 10.05 Мнснцтвn еnохи ВІ.ІРОА· · 20.15 Дові JІ кова сл vжба. жени... пе"еJІ.ача І. 20.30 с)' ногу s чаrом•. доСІІ!.І 11.40. 12.40 ФІsнка . 8 .... впров аАження кoмn ,, eкtR>!:r ІЗ. Jfl Творчість Ю. ОJІеШ.І. qіJІьовнх nрограм 1!3 киІЗ. ~5 Приро Аnз н~вtтво . 2 а.ІІ. "Івськом ~ в rrообнич ом у 14.1 ~ Зоолоrік. 7 KJI. об'fJІНІННІ сБІ.•ьшовик :о. \4.40 Т. ЛІІаІІ~ер . СторІвu 2І.ОО сЧас•. жмттw і творчостІ, 21.35 Ф і .•ьм сВоскресІввw •.

ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА ПРОГРАМА ЦТ Вс.

М ІнІстрі в

ама- рОботи серед трудящих.

ll ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА ·.

ра.аІомоІJІеІІІІІ роботи

nоступилися

DРОГРд МА ЦТ І ПЕРЕДАЧІ НА КИУВ ТА ОБЛА СТЬ 8.00 Гімнастика. 8.%0 Науковn nоnу.. ІрІІиІ 8d>І.1ьм сІІсе жив•• .

ІІ.еТ, ·ре.ааатора.

19-S-St;

B!JІ.nOBiJІaJІbROГO

В<!- дарСТВ І !! І іІПР НЄ !І-!СТВ В"І;РУ•

ганнями ми н у,'!их рокіз, варто зазначити. що майстернІсть сІ .1ьсьRих ф і з· ку.1ьтурни.к!!'І nn мітно п':І­

груnово ­

об ігра,lи

-

безпечно атакува.'1и . · ві.:z них дбати про nоrиДо речІ, nор івнюючи лення сп ортнвно-масо иt

~mевнеоно висту­

nи.'!И І ве ,'ІИ'!\О;tимерськІ тенісисти. В о ни н е nосту­ пилися в ж одній зустріч~. в

.1К бу.1И ІІ,РРіRНИ~И

де~rпнструв али зрілу гру, вміло захища.лися, de-

нІ Щорса.

му

ф Ізнут...

колек тизи

торг~rаш! в-uя~. nроте rтpn- «Про да :tьший

:~

радго сnІв <~ТребухіІ!· ськиІt:о>, « Аваигар.:t•. ім!!­ Досить

га-FІН.я

шаяува .ІІЬНИ·

линоди~Іерн І в-І:tсвяткува- титнея в пю с.n,ра,ву . Аз­ ли nеремогу. Воии хоч 1 же постанова ІН~ nПРС t

суперників - шанув-альн ::-~­ кІв

нrнt .

П одар~·нок в ру'Н'НО nІ д час

булп за]nволЕ'нІ ве'МШ! "', «Відрпдження•. су тнІ конф ере1-!ді · •ЦІлина• І cCnoranи :o . атеУстичною П-ро прич ини вининиепня єю. Н. ПУТИЛІНА, релІгІї ми дІзналис я 11\ д y'leнmtJІ 7 класу серед­ ечптельки В алеонтини Ми­

Jrолаївни Л итвиненно .

виду

зро6и,1о з~аг.ання захоз­ · люючимн, прннесдо 'І~·

n<>ла.'Ін Іншого !\а ядидата ту-ри радгосп·! в « Бобриuь­ на цпб ут-тя п~>ршостІ кий~, «Пух І вський•, ор­

м­

nрЕ'дставники

І2. 20 сМі ж наро.ана

ків ве.ІІІJкоrо поета, а та­ кож факснм!дьне видан­

прочита.1а О.1е на · С ~r ок ­ та.1ь . А нам. .1 е кт о р<-1м . було приємно І т е. що

r:a

В се

М'ІІ І оогданІвнями . ШІІфІна ,,ьнІ lгри npl)холили 11 гостріІt 1 иапру. жен Ій бороть6і . Пре1ста.вни~<и ~Торгмаш у • n:>-

(За пn:>іжжа ).

r.

пІnг .,_

учаснинІв.

~ало втІхи кам тенІсу.

сДніпро•

Дорогий дарунок Дер­ жавно~ІУ ~ІузеєвІ Т. Ш евченка в Ниє в! пере­ да.lИ жнте.lі села І\1орІnІ ­ цІ на ЧеркащинІ: зем.ІІю з колишньої садиби бать­

с по :І оба.'lа с я

риста Ос тапа Вишні «.Про

nІонери

Зокрема,

Лук'ян еяно

в с ім

щира ського

багато цікавого 1 захоп· JІЮЮЧОГО СВОЇМ J.ЮЛОДlШІМ

друзям.

Дуже

шил.ася і фІзична

!\ОдЯ

.1ася ли ше пІсля. мкІпчення гри мІж гоrолІ~щІ-

ПРОГРАМ.\

8

речІ,

Не-

20. !0 ФІ •l •м -конІІерт

П . СІРЕНКО, кандидат фідологІ'Іних

«Пог;~.няІt :ю ям и '"<'Hf"· має матусІ'•. <~Проша't . життя!•.

.1 і т ера ту рІ .

:t.Ірв али здпров'я nи с ь­ н е н ника. R! н п п~І ер на 29-~ry рпц!. А .1е йпrо тв о­ ри й сьо годні є вра ж аю­

щого життя . віря т ь в ньп­

І

в

В'я~НИU \. :JаС.1 3 ННЯ

жуазного ~1а:1у. Герої з народу у творах А. ТРе ­ ленна борютьс я за свпє прагн у ть

явнш е м

стр!чкотнацькоІ

До

щодаtІио в суперечку . за призовІ мІсцJІ вклю-

І

панІ в. пр оти УМов тогочасного життя . ПовІсть

щастя.

товка

ськ оІ

Haf'() 1Y

г еро їня

сво! симnа тІї пись­ прот е ст

ЧІ'!ма ,l о творІв nиш е )!ИЙ, б\.'!ЬШе . ДВОХ ро· Тесленко І в рони реак­ нІв. О!lвІдав І В ' ятської цІУ . що на с тали п : с.1я rуберн!ї ..." - ' зrацу в а. в 1905- го . Ue цик'! аgтобі ­ Теслеяно в автобІограф!!. оrрафічних опо ві:~ань

новио-вчите.'lьськіІt

НО11Е С Т Ь

. гине . 0 .1t'HIOI - ц~ •

нені рянь

І вось­

Пvсати вІн nочинає ще

На

С:<.ІЕ'Р Тh

!нт е .1іrснцtї .

фабрИІКи'.

сІ~ь-

;rІвчинt-~·

меНН}{К віддає сІльсь к і й бІднотІ. а;tтивн им учас­ Н!ffіам р!'ВО .'!ЮЦіЙНОЇ бп ­

вої

фІзкультурникІв

осrанньnУ П\'Т іsни на за· ве!ршальн.І Іrри · визиач•і-

РОё~бИваr:: Ж!JPCTOK<t .'ІІЙС­ нІсть . Піс .1 11 тя ~ к их nо-

«Ж.цв її тра r е,1 і ю в умовах бур­

стирях жив. Х.1\б у Лавр! :мІсив ,

Пр1Н'Ю

«ПатрІоти• .

1905

змаганни

ських

ВЧИТР .'!Ь ІШ . ЯК~ ВИЙШЛа З бІдноУ се.1янrької Родини. Ії бпаrоро дні мрН про

цернви та nоп і в с тва («У схимннна• , <Любов до ближнього:.). нартає · па­ нів-чорносотенц!в у опо­ вІданнІ «Истинно русений человеІ\:о, в номедІї

~u!

ються

Ха рн! вuях та розкри­

кн ). сатиричні оnовІдан­ Автор братерство. свободу' .. ня. спрямованІ nроти ан­ Лохви ц І. ває тр а ге;І Ію Та!-! от де я знайду собІ тинародної :ІІяльнос ri

аtJІІ.ІІЖWі

епортс~е~І.в викор~­ 1 станн.вм рl~нома~!тних тех· ніч.них приІ:tоміе . ПолІл­

На

а

,~е чи.n

VII

та

Інші. Проте хоч у ·частИн!

ВідомІ його ранн1 нари­ си сНа досвІтнах:., п 'єс а «Не СТОЇТЬ ЖИТЬ~. Кі.ЛЬ1\а вІршів . Це буди твори ще слабнІ , художньо ' не ;~овЕ>ршенІ . П'є су . «Не стоїть жить» А . Теспен­ ко послав д.1я ознай8м· лення М .. Л. Нропивниць­

го

пазурах

ие~r

фІн<~л:-.• здобули ~рrем·~ин НиУвсьн<>І nтахофабрики, а четверту .,... гоrолІв-

ЧНJІНС.ІІ тенІсисти. ІІКІ внборюва.'ін першІсть району в загально• командиому :J&JІlкy.

життя

чvжинІ•.

nід час арештІв письмен-- тюрьм і :о, «В

Тре1'ІО

BfJIЬRП

на .1ижнвх трасах населених пунктІв Броварщики про,цоцrу-

за програмою спортнвннх Ігор .

ДО 100-РІЧЧJІ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ А. ТЕСЛЕНКА ·-

Усе

,

СПОР'І

сНова8AtІ CKoro

ІІtR5ІІ••

-

rоролскаrо

~raa· I'IJ)oкомнтетІ

Ком мун нс тн•~ско А nорти• Vк­ pa~Ritl ronoзcJ<o ro 11 f"tІAoRRora Cn8•тno R& O!IliRh,. .аеrrутатов КиевекоА обJІастн.

·1 -~руковаиий

ар~уш.

Тараж

Газето анх оJІ.ить '1 в!втоРDІt, е@реJІ.у ,

ІІ'nинцю

ІвАекс

та

51964.

11.900, !IQ!. 898,

суботу,

34 номер 1982 рік  

34 номер 1982 рік

34 номер 1982 рік  

34 номер 1982 рік

Advertisement