Page 4

ЯК ХАРЧУВАТИСЯ ШКОЛЯРЕВІ Харчування наших дітей

не можуть замінити МОЛОКQ.

'- серйозна й відповідальна

ПОСТ ЗДОРОВ'Я

споживає в достатній кількостІ й певному спІввіДНОшенні необхідні харчові ре-

ними забезпечують ритмічність У роБОТі не лише органі'В травлення, але й серце-

справа. Правильним (раціональним) є таке харчування, коли людина разом із їжею

човини: білки, жири, вуглеводи, вітаміни та мінеральні

солі. Тільки повноцінне і своє-

но розвиненої людини.

При раціонально орган і зо-

npoдyRT1B, риби, м'яса. J1'eOI ре важа ють круп' яНі супи,

не

каші,

працюють

духовки,

порушує технологію

що

прига-

Правильний розподіл продуктів харчування у щоден-

вільна якість миття, посуду. В їдальні Гоголівської ,серед-

гарячих напоїв. Об'єднання підприємств

При чотириразовому харчуванні інтервал має бути 3,5-4 години. Часто їсти також шкідливо. За короткий період часу (1-3 години) шлунок не встигає звlльнитися від їжі. Ноли їсти рідко (2-3 рази на день), через 6-8 годин після вжи-

чать організм дитини всіма необхідними речовинами і сприятимуть запобіганню будь-яких захворювань (недокрів'я, авітаМіНОЗу тощо). СанІтарною службою району в січні-лютому 1978

вано кип'ятильник Восьмирічна шко,ла цього ж села не забезпечена холодильним устаткуванням, гарячою проточною водою. Це ж можна сказати 1 про Семи полк івську середню школу.

приймає на роботу співробітників без медичного огляду і допуску до праці санітарною станцією. Так, прийняті без особистих санітарних книжок деякі робітники в їдальні Великодимерської.

ди-перевірки

лярно забезпечуються необ-

ської, Нняжицької середніх

навчальних

про-

домийна машина не нагріває воду до потрібної температури. З цієї причини незадо-

ному меню, різноманітність страв, безумовно, забезпе-

року було організовано рей-

стану

Шкільні їдал~ні

харчу-

РІ·ВНІ·.

молоко,

лярів ще не на достатньому

водять до захворювань шлунково-кишкового тракту (гаречо вин ,стрити та виразки шлунка й

кишечника),

СЛІ'д уживати чотири

ми

Об'єднання підприємств громадського харчування райспоживспілки (директор

недостатнього

М. І. v.ушнір)

Р озвитку й росту ДІ·теЙ.

приділяє

мало

уваги

створенню

мате-

продуктами. сир,

..оо реашзаЦll швидко

жить

холодильного

обладнання,

Т акі порушення

заміну

непридатно-

УСІХ школах.

данок

першу

зміну, сні-

у школі,

обід

від

різноманітності

страв та харчових продуктів. НайбіЛЬШ

-

цінним

джерелом

старого,

["С,

.

го для роботи, новим.

В

. виявлею

дру гу зміну, вдома, обід -

продукти (кефір, ряжанка, сир). Іх слід давати дітям

ській середні Й школ і вийшов з ладу електротитан.

дукти, в тому

чена гарячою водою. Не від-

і

ник -

у школІ,

вечеря -

щодня, бо ніякі

вдома. Вживання їжі у певні

інші про-

Через це їдальня не забезпе-

числі М'ЯС6J,

-

правил

в

їх

адодержан

-

гігієнічних1

їдальнях,

якост

різноманітності,

учнями правил

гігієни.

Це оостосуП еликодимеРСЬКОІ, б" Б б оо С оСЬКОІ,

о

Г

РИЦЬКОІ,

еми-

.

.,

полКівської, БОГОЛlВсько. . і середніх шкіл. атьювськ ж комітети, групи народного

контролю шкіл обрали при-

миренську

.

ПОЗИЦІЮ.

С. ТОЛОКНО,

лікар по гігієні дітей та підлітків Броварсыїї

кі. Відсутні страви з овочів фруктів,

санітарно

обідів,

гре

а бо

єнь, гострих кишкових захворювань. 'дне иО меню ШКІ' .!ІЬНИХ БІ ооlДалень. Смак о в'1 ЯКОСТІ' низь -

приділяють

З

ється

призвести до харчових отру-

Назву окремі з виявлених недоліків. Так, у Погреб-

л

ю

особистої В

в

білка, особливо тваринного, є молоко та кисЛо-молочні

мало

контрn

здійсненням

они можуть

у школі, вечеря вдома; Д ЛЯ дітей, які навчаються у сніданок вдома, полуд-

ням

С метана

псуються.

чаються

вдома, другий сні-

цівники

уваги

і молоко з б ерігаються з чет. верга до ВІвторка наступного ..оо тижня, а строк ооІХ реаЛlзаЦll 72 і 20 годин, відповідно

ріально-технічної бази шкільних їдалень, несвоєчасно проводить ревізію і необхідний peM(JHT технологічного і

В

Сметану,

Семиполків-

шкіл. Часті випадки порушення строків медоглядів. Дирекція шкіл і медпра-

наприклад,

ПРОДУКТІВ.

Забезпечення оргаНІ'зму всіма харчовими речовинами, а також ВІ'таМІ'нами та мінеральними солями зале-

-

ПЛОСКіВСЬКОЇ,

шкільні їдальні одержують на тиждень, чим гру б о порушують строки з б' еРІгання 1.

Рази на день в один і той же час. Найкраще о 8, 12, 16 і 20 гацині за такою послідовністю: ДЛ'і дітей, які навданок

громадського харчування райспоживспілки подекуди

нерегу-

режими неправильні і приз-

лення стінки IДлунка. Обидва

мом, цукерки, солодощі, які завдають тільки шкоди. Дуже бідний вибір соків, немає

ньої школи не обладнана вентиляція, не віДремонто-

ТИ організмом на всі проце. . й СИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ, але заб езпечує деяке нагро мадІжу

забез-

необхідними

во-судинної системи, мозку тощо, сприяє кращому за-

овочі, зелень, фрукти, ягоди, соки з них, масло, олію, м'ясо, рибу, яйця, цукор.

хідними продуктами і, в першу чергу, овочами, фруктами, м'ясом, рибою, молочни-

поживних ення'

можуть

години, чіткі проміжки між

вання школярів шкіл району. Вони показали, що органі зація і якість харчування шко-

Ж

не

учнів

харчовими речовинами. Наперекір забороні реалізуються через шкільні буфети кондитерські вироби з кре-

вання їжі починаються голодні скорочення шлунка, соковиділення, самоперетрав-

.нео б' \' х)Дних рос ТО в.

які

тування їжі, а також холоди ль на камера. У Великодимерській середній школі не працює кип'ятильник. Посу-

ваному харчуванні дитина повинна одержувати з їжею таку кількість енергії, яка

не тІльки покриває її витра-

печити

НрlМ того, діти повинні споживати хліб різних сортів, страви з круп, бобових та макаронних виробів, р'ізні

~Ра!М~НЮ

часне харчування матиме позитивний вплив на розвнток організму дитинн, сприятиме використанню й засвоєнню всіх поживних речовин. А це зумовлює формування фіЗично здорової, гармоній-

ремонтованІ 8 ДНЯ BfдI\PK41"1''' їдальні електроплити. В них

санітарно

кисло-молочних

- .епідеміоло-

гічної станції.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ А. Оганесян. Симфонія. «Москва І москвичІ •. «Розмова «по секрету •• Новини. Прем'єра короткометражних ху­ дожніх телефіJlьмів «)' нас .. о­ веНЬК8» І «Злива». Кубок володарів кубкІв з футбо­ лу. 1/4 фІналу: .Реал Бетlс.

16.10 16.45 17.15 18.00 18.15 ЧЕТВЕР,

БЕРЕЗНЯ

2

ПРОГРАМА

19.30

ЦТ

8.00 «Час •. f.З5 Гімнастика. Вірші нанні

8.55

радянських школярів.

9.25 Телефільм

поетІ8

«illлях

Ао

у

вико­

Софії..

21.00 21.30

4

П.

І.

Чайковського. фільми. музеях

лах».

і

виставочних

«Мистецтво

за-

Мекс.іКИ:t.

15.55 «Рідна природа •• 16.15 .Винахідник'. 16.45 • Композитор О. БОРОДін'. 17.15 .Один за всІх', всІ за одного •• 18.00 Новини. 18.15 .ЛенінськиЙ університет ~і"ЬЙО­ нів».

і

«Соціалістичне

Концерт

18.45

майстрІв

раїни.

19.50 Телефільм

21.ЗО .ДокументальниЙ

-

кінченні

мистецтв

.Шлях

серія. .Час •.

21.00

до

17.15

)'К·

СофІї..

екран..

По

5 за­

НОВИНИ.

ПРОГРАМА

J6.45

СУСПіЛЬСТВО

сім'я».

18.00 • Вогню не 18.30 Змагаються

)'Т

К.

-

та

дІти!.

_

вистави

сЯ.

баоу-

lларіон~.

По

заКІН­

«Життя

комуніЗм. В. революція:.

І.

lЗ.30 Фільм .Що з Для тих, хто

Ленін

.Держава

тобою коїться?. вступає до вузІ •.

Фізика.

«Здоров'я',

19.50 20.15 20.30 21.00

«Слово

«Повернення

до

працю€».

.Для вас, вчителі.. Формування діалектико-матеріаліСтичного сві·

Т.

учнів

при

Хрєнников.

вивченнІ

Концерт

зарплати •.

100-річчя

визволення Болгарії Виступ Ге-

нерального Республіки

консула Болгарії

Програма .Час>. Гімнастика. «Відгукніться, сурмачі!.

телефІльм

Софії..

5

«Пісня.

Романс.

14.ЗО Документальні

програма

8.10 .Мамина 8.40, 9.40 9 9.10,

НА

школа..

дО

• ва. (М.). 10.10. 10.UO Англійська мова. (М.). 10.4lr, 11.40 5 кл. «Михайло Пришвін'. 12.10 Студентам-заочникам. Основи марксистсько-ленінської

«Моральні

основи

сім 'ї •. (М.). 13.30, 16.45 Екран 15.00 Для тих, хто Математика. рення

зів •.

15.30

17.55

Вальс ••

15.10 .Поезія •. €. Баратинський. 15.40 • Шахова школа ••

етики

шлюбу

лікарю.

вступає «Тотожні

і

(М.).

до вузІв. перетво·

тригонометричних

вира·

(М.).

.Драматургія

і

Чехов.

Ваня..

«Дядя

кл. Ботаніка. стебел» . Екран

театр..

А.

П.

(М.).

«РізноманітнІсть

студента-заочника.

І

поля·

Чемпіонат

атле-

СРСР

з

легкої

тики в закритому примІщеннІ. А. Дворжак. Концерт для вІолонз

оркестром.

(М.).

21.30 22.55

Довідкова

20.30

Вечірня

«Київська Співає

любов..

(М.). служба.

бов'ю для

в

історію

боротьби

з

називали 'його

Батьківщини

Новпака

тилами

ті,

час

хто

У

небезпечний

пліч-о-пліч

з

ним

ви-

борювали нашу переМОl'У. Ця історична по­ стать партизанського ватажка, який за зав­ данням

партії

та

уряду

згуртував

і

провів

переможним рейдом від Путив.~я до Нарпа.т партизанське з'єднання, назавжди залишить­ ся в історії Великої Штчизняної війни. .

... Із зброєю в руках пройшов тяжкими шляхами війни і режисер кіноепопеї народ­ ний артист СРСР Тимофій Васильович Лев­ чук. Саме тому чимало років свого творчого

фа­

життя

віддав

митець

поповненню

славного

кінолітопису героїчноІ боротьби з фашизмом, розповіді про безстрашних народних месників.

Кінофільм демонструватнметься з 2 до 5 березня в кінотеатрі «Прометей», з 6 до 9 березня в кінотеатрі ім. Т. Г. Шевченка. Редактор Є. ~ЕДЯ:П_

:'.................................................................

**

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

* ! ІмехаНізована колона

~

г

І

ее

...

СпеЦіалізована пересувна .N9 508

До уваги керівників підприємств, * • І тресту «Броварисільбуд» і організацій, установ і населення! і '3~~~~a~~~aH~~Hi~~~OTY: Якщо вам потрібно про- ченка, (ТВСМ-4). теле- * машиністів бульдозерів, * ти,вестиз'ясуйте будь-які земляні робо- фон * машиністів автогрейдеріВ, у виконкомі Рам. Козелець Чернігівської: І машиністів котків, **і ди народних деп~та~ів, ч~ сОьбкЛаа,СТll"о, твеулле·фонКОм2с_Оlм4~7л3ь.- *! робітників-шляховиків. :

.1

18 25-90-64.

:

не проходять на· МІСЦІ наМІ-

І

з;

І

чених робіт підземні кабель' • ні лінії зв'язку 1 кому вони • належать.

виробнича дільниця .м 9.

і траси підземних :ІЇній ЗВ'ЯЗ· • ку позначені замірними

ставника підприємства, яке обслуговує кабельну лінію

f вальними знаками.

нання робіт в охоронній зоні [;абельної лінії забороняється.

: : :

них ліній міжміського зв'яз-

f

і

На

заміських

• стовпчиками

і

попереджу·

жених постановою Ради Мі· ~

, : : : : і

ністрів СРСР

від 22 липня

р . .N9 567, на виконан ня робіТ в охоронній зоні

1969

підземних

Без дозволу

виконкому

відміткою в ордері виробни-:

ділянках чої дільниці і виклику пред-

Відповідно «Правил охо· рони ліній зВ'язку», затверд·

курс.

Хімія. «Електрtміз. Явища ризації при елеКТРОJ\ізі •.

казка. (М.). орбіта». заслужена артистка РРФСР Г. Писаренко. (М.). Художній фільм .АЛhошчина

20.15 21.00

телефільми.

(М.).

кл. Загальна біологІя. «Головний напрямок еволюціУ». 11.10, 14.3~ Сказання П. Бажо-

челі

'Ш"ЯХ

ОБЛАСТЬ

сторінки

в повітря гітлерівців

Усім життям своїм, усіма думками своїми. усім єством своїм був невідривний від наро­ ду Сидір Артемович Новпак, «дід», як з лю­

Україну, до Станіслава і Дрогобича, в район

19.30

19.30

серІя.

І

Народної у Києві

Н. Минкова. К. т. ІНформаційна «Вісті».

Шлях з'єднання Сидора

шизмом вписали партизанські загони С. А. Новпака, Л. К Мельника, М. І. Наумова. У травні 1943 року за вказівкою Ставки Верховного ГОЛОВНОКОЛlандування партизан­ ське з'єднання під керівництвом С. А. Новпа­ ка і С. В. Руднєва, що нарахqвувало в своїх лавах 1100 партизанів, пішло з Полісся на

віо-

від османського ярм а.

19.00

ЦТ

Славні

фІ­

для

1І0нчелі 3 оркестром.

18.50 До

16.25 5

БЕРЕЗНЯ

3

ПРОГРАМА

Художній

живе,

зики.

Андронико.

казка.

П'ЯТНИЦЯ,

10.35

курс.

Концерт ансамблю роСііІських народннх інструментів. liечірня

діє,

меті висадити що постачали

фашистських військ був важким і складним. Партизанів осявала віра в нашу перемогу. наснажувало повсякденне керівництво Ному­ ністичної партії.

повітря склади З боєприпасами, знищували автомашини, літаки і танки. Для боротьби з партизанами гітлерівське командування зні­ мало з фронту цілі з'єднання і дивізії.

(НРБ).

«Конституція

тогляду

18.30

Невського».

'КИlвщина'. Док. фільми. 21.301~елефільм .Крадіжка 22.40 Довідкова служба.

8.00 8.35 8.55 9.25

1

студента-заочника. математика.

l'елефіJIЬМИ ва» І

інтернаціоналісти.. Про міст Нікополь ()'РСР)

Нікопол

ПРОГРАМА

науки:..

15.00

19.00

18.00

ОБЛАСТЬ

і

Екран Вища

17.30

якос,

ни.

НА

8.40, 9.40 І кл. Музика. 9.10, 11.10 .РосіЙська мова •• 10.10, 13.00 Іспанська мова. IU.40, 11.40 7 кл. Музика. 12.10 Студентам-заочникам. Науковий

15.30 17.2U

.Ми дружбу

-

НОВИНИ.

ПРОГРАМА

8.10, 16.40

16.00 17.00

К. т. Естраднии концерт. «П 'ятирічка ефективності І ті». К. т. «)' світі рослин •.

добраніч,

21.зи IIродовження lлліко

12.10 12.40 15.40

К. т. Наші прем'єри. А. М'ястківськиА. «При світлі СОНАШНИ" ків». Телевистава. 20.45.к. т. «Н'а добраніч. діти!. 21.0U IIрограма .Час •. (М.). 21.30 Художній фільм .П'ятеро з не­ оа». По закінченні К. Т. Нови·

т . • На

ченні

бандуристок

с Галичанка».

19.00

«Час..

СЯ,

.Народна творчість.; К. т. Новини. Музичний фільм .Мелодії гІр •. lliкільний екран. 10 кл. Російська література. «Письменники лауреати Державної премП СРСР 1977 р,'. .Сільські обрії •.

завод і

Вистава.

20.45 21.00

10.45 11.00 11.20 11.40

конкурс.

пройти •. Харківський верста­ КамАЗ. 19.00 К. т . • Вісті.. . 19.ЗО Н. Думбадзе, Л. ЛордкIQаН.lдзе. -Я, бабуся, Ілліко та ІлаРIОН-.

тобудівний

)'Т

капели

маючи на промисли,

пальним.

Артемович Новпак, голова ПУТИВЛЬСЬКОl міськради, про перші його бойові операції проти фашистських загарбників. від­ У другому фільмі «Хуртовина» бойової творюються найважливіші епізоди діяльності партизанського загону С. А. Новпака в період з 1941 по 1943 рік. У заключному фільмі йдеться про рейд партизанського з'єднання Новпака у Нарпати влітку 1943 року. На заклик Номуністичної партії Радянсько­ го Союзу на окупованій гітлерівцями терито­ рії розгорнувся могутній партизанський рух. Народні месники пускали під укіс ешелони з військами і технікою ворога, висаджували в

цюе».

,Золотl Зірки )'країни •.. Юиона­ рис про бригадира РІльникІв колгоспу .Родина. БогодухІвсь­ кого району Харківськоі област! Героя Соціалістичної ПраЦІ М. М. Бабенко. .Немає таємниць у майстрІв •• Телевізійний

ПРОГРАМА

Нарпат, нафтові

кіноепопеї фільмі­

гону народних месників, яким керував Сиді!?

Концертна студІя 8 По закінченні но-

Концерт

КОВПАКА ФІЛЬМ 3-й - (,КАРПАТИ, КАРПАТИ ... » У двох серіях.

«Сполох» йшлося про початок партизан­ ської війни на Україні, про становлення за­

(Москва).

10.00

ПРО

Це третій, заключний фільм «Дума про Новпака». У першомJ'

ВИНН.

10.30 Фрагменти з музики до балетІв Док. .По

,Динамо. «Час •.

«Запрошує Останкіні» .

серія.

14.30 15.25

-

(ІспанІя) Програма

"А ДУ 1"\

кабельних

ліній

міжміського зв'язку потрібно одержати письмове по·

годження за адресами'

м. Київ-30, бульвар Шев·

# ,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _

міжміського зв'язку. За пошкодження

одержують 20 доплати за пере-

о

б'

сувнии характер ро ІТ.

: І Звертатися на адресу: * І м. 'Бровари, ВУЛ. метаЛУР-j * гів, 4. СПI\1Н-508. вико-: І Адміністрація.

кабель-:

ку У казом Президії Верхов- • ної Ради УРСР від 15 груд- і

ня

1969 р. встановлена кри· : мінаJlьна відповідальність. : Технічний вузол союзних : магістралей зв'язку і теле· : бачеиня.м 4. :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . <.~"~

Робітники

процентів

..................:

Т ..........................................................,

ЧЯ

-

Колектив універмагу імені 50_ Р IЧ_/ Великого

спілки тя

)І(овтня

ВИС.'10ВЛЮ~

старшому

райспожив­

глибоке

слівчут ..

продавцю

ку.ТJЬТС(lОРТТОRзрів

універмагу

відділу «При ..

вітниit» В. О. Овчинник 3 приводу тяжкої втрати смерті її матері.

в СПРАВАХ ОБ'ЯВ

-

ДО ГАЗЕТИ ДЗВОНІТЬ

ПО ТЕЛЕФОНУ

19-3-18.

~-~~~~~~~~~~#~~~~~~'~~~~~~~~.~~#'~~~~~~~~~~~ .НОВАЯ ЖИЗНЬ. - орсан Броварского горкома НАША АДРЕСА; ГЕЛЕФОНИ: редактора - [9-38l; і3С'У(lника редаКlора _ 19·4.47; Га"е,. виходи,"

!

;

КОММУіИСlическоА партии УкраинЬІ. городского и районного І Сове11>В народнЬІХ

депутатов

Газета ВЬІХОДИТ на

КиевскоА

украинском

области.

ЯЗЬІке.

255020. БРОВАРИ. вул. Київська. 154. 11.

'~,......,.....,..~~..,......,.....,.....",...,..,....,.~.."..........,..,.",..,....".....",...,......,....

І відПОВідального секретаря. відділу сІльського господарства. І<ореспон· І У. вів, орок. серед\ ~ дента

місцевого

радіомовле 'ня

_

19-3.18; відділів 19'467.

масової роботи. фотокореспондеНlд _

'ромисловості

" я ГlНЩЮ

.

І

суботу

~~~~'~ ~'~I,,~пО,і'"~аТ\

. . . ~ ... ~~..,.......,...........,.~,...",.~,.,.,,..#..,.~~-.G"-...,... .... ,, . . . #~.,,.. . . . ~

Індекс 61964. Броварська друкарня Киівського облупраі5;:[!!ЦА в справах ВИ.1авництв, поліграфії і КНИжкової торгів.пі. вул

КИ·ll!ська. 154.

Зал!. 1083-11.360.

34 номер 1978 рік  
34 номер 1978 рік  

34 номер 1978 рік

Advertisement