Page 3

Хороші УМОВI-Вlсокі показники ни

Щороку

радгоспу

тваринни- ництва «Аван-

гapд~ добиваються високих показннків у ро-

боті.

бов'язання

району, на

зо- виснть яскраво ОФорм1976 лена дошка «Екран со­

рік тощо. СЬОГОДНі попереду

у

Вони достроково

йдуть Уляна Миколаїв-

дарський план і соціалістичні зобов'язання

Григорівна Сорока, Галина Василівна Мазур-

виконали народногоспо-

двох років десятої п'ятирічки по виробництву

на

ціалістичного

змаганні

НовалеНI\О,

змаган­

ня!> .. У вільний від ро­

боти

Ольга

час

тваринники

можуть послухати

ра­

діопередачі, подивитися телевізор.

кевич, Галина Іванівна Міщенко, які щодня надоюють по 10-12 кілограмів молока ,від

гостями dJерми стали політінФормато­ ри та агітатори, які

розповідає новий випуск «Налендаря тру-

рівництвом партійної

ристовують наявні в господарстві резерви,

Нещодавно спеціально створена комісія

вича Прядка система­ тично читають леКЦll,

ському доглядаю,ь ху-

рЦНник:в

ди

ефективнІсть і якість виробництва. У госпо-

дlнників, які працюють на вl,«годівлі вели-

та продажу державі молока і м'яса. ПОударному працюють

і в нинішньому роц!. Тваринники вишунують

уміло,

і сповна вико-

по

господар-

добу, раціолально розподіляють корми, постіЙно дбають про

дарстві створено хоро-

Частими працівників

кожної корови. Про це

під безпосереднім

дової слави».

Володимира

оглянула будинок твана

молочно-

товарній ферм! в селі Опанасові та ленінські кімнати для тру-

кої

рогато!

худоби.

проводять

ке-

секретаря організації

Васили-

Цікаві

на різні теми.

бесі­

Шириться соціалі­ стичне змагання між тваринниками за пlд­

вищення продуктив­ ності праці, збі:'1ьшен­ ня валового

виробни­

ників

керує

Готуються до весни

р06:тни­

чий

кОМітет

ПРCJфспіл­

ки,

який

ман

Савович

очолює

Ро­

Шульга.

Ділом відповідаючи на Лист ЦН НПРС, Ради МіністрІв СРСР, ВЦРПС і ЦН ВЛНСМ ПРО

розгортання

лістичного за

соціа­

змагання

виконання

виконанн~

і

пере­

плану

1978

'

року,

працівники

мо­ лочнотоварної фер­ ми, як і всі трудівни­ ки радгоспу, зобов' яза­ лися

народногосподар­

ський план третього року п'ятирічки по ви­ робництву та продажу державі цродукції ви­ ноtiати до жовтня першої річниці ново!

7

-

Нонетитуції ДЛЯ

цього

СРСР. з

кожним

заn.оріsыclJ 06A.fJe'rb. ЗаВЄfJШUАU n.ідготtidк.у д~ веСJtЯЮ)-V.lbfJвra р()біт XAi-б()робu КОД'2БСnУ і-,"ні l.ltAічq, ЗIJ1f.OріЗЬКfJ'(J ,o4DHg. п~­

н.істю 8ідреАЮнтОваН(J CiA.bcb/COl()cn6iJfJpCbKua iH.eHTfJp, aQUbt1>tO і. nОСівнихк()ндUЦіЙ ярове JtfJс{юtя. Тепер .механізатори ВlJ.8fаяrь на

ті умови для праці та Високим балом оці не- цтва молока та м'яса, днем вони нарощують поля органічн.і дОбрива. відпочинку тваринни- но будинок тваринни- підвищення їх якості. темпи боротьби за но­ помітно нів. На кожній фермі нів на молочнотоварній Систематично підби­ ві здобутки, На ф()l(О (зліlJfJ HfJn.pri,(): бригадир rpl1.ICMpнlJЇ б"иг"оu М. д. продук­ дОбре обладнано ленін- фермІ TpeTboro віддlл- ваються підсумки ви­ підвищують ПlДДУБНИН, гОАО8н.аЙ tиPOНDJt І. П. К}13ЬМННОВ і 'OAfJ8$ ',у­ ські кімнати, де є сві- ка. Тут створено всі конання взятих під ви­ тивність худоби, пи народного 1Ц)нrр().АЮ коцоспу А. О. Кr:JЗИРЯЦЬКИН It8рuі­ жі газети та журнали, умови для відпочинку щених зоfов'язань, пе­ І.ОСНАЧ, РЯЮТ/J готовність техніки до- М,А,ЬОВих робіт. стенди, які розпові- доярок та скотарів. На реможців заохочують нормувальник, член Фото О. Kpaeoвcьxero. дають про досвід робо- столі лежать газети морально і матеріаль- корпункту газети ти передовиків вироб- та журнали. На стіні но. Змаганням тварин- "Нове життя». (ФОТОХРO!lіка PA'I'A~. ~!! ~!!.!!!!!!! !!~!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!! !!!!=:!!!! !!!.!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!~!!!! !!!::!!~ !!~~!!!! ~=!!==!!!!!!I!!.-'!!e!!= ....-• • !!!!

ГC~=·;;;#M:;#'

Сілж.сж.воrосподарсж..ку _ехвіву - ва ліві_ву rODJ.OBBOCDJ.i

~ Л3Еr;;,д:в

t

оу промисло~і центри КР.і!­

~ !Ці, на консервНі заВОДВ .і4-

~ Щ)& • .ueВО БJJJJ3ЬКО 110 тwеltч ТОК!!

6ільwе,

ФруктiJI

НіЖ

аваЧJi()

у

JіЙ·

1976,

сприятли.віWому

для

саДО80'

д:в А~ербайджану, роц!.

Майже п.оловина MtOТC>J-

лених

ПЛОДІВ

nрипаДі6

и.,

КУб .. !ИИ. с.ьне аrро~пр. ом. И. сл~..є об'Є~J}аJi){Я. Тепер Тут ~aклада:ють

основу

~ rоврожаю.

..

ням

З

t

маАбутиьо-

випереджен- ~

графіка

• ЬрзJU<&

~

t

apOBOZVITItC>1 \

Міжрядь, обрізував-,

~ НЯ крон дерев. У. січнІ було ~ ~ проведено'

за1<JIaДКУ

иових ~

~ іиrє.неивних «а.д:в. На площ. 'І ' понад 800 гектарІв з'я8WJИ

~

СЯ ~джанці иблуИ1l> врожайних сортіВ.

~

ВИСOJЦ).

Р069Т){ по ра.ціОНіJlьиоr.IУ \

~ розміщенню садів та інтен, \ ~ снфlКQцІ! ПЛОДіВНИ Ц . тlJЗ, ·иа ~

\ Imуковій

основі

республіканське

:UіЙСНЮf; \

~Азплод<?овочлром». У ЙОГtl \ ~ Складі 50 спеціалізовани" \

~ господарств,

об'єднаяня ~

ПЛОДО~ЗС8ДНИ- ~

~ I\lв, haYHORQ-ДОСJJ1ДНf1И Інсти, ~ тут саДівництва, виноградар· ~ ства, субтрОПіЧНИХ нул~тур,

\

\ ряд переробних підприємсп.

~

\ \ \

За останнє п:ятирlччя ви- ~

~ ро6ництво ПЛОДІВ У респуб· \

І\.Л~::А';'dЄ+

"КАР ЛІОГРАФ"

tJ1ЛЯ МАШИН '

~ Ме вих'ОД"ЧМ І 1tI'I~JI \ т.рзктора,. М. еХі.И1З4ТСIРJi 11· стали можливІсть cn06a'lK-

~ тн.

роботу мотора та Інших

вузлІв

машини. Робиться це

з ДОПОМОГОЮ

\

~ дlaГНО. СТИf(~

\

ну

~ \

І ~ ~

\

І

агрегаТІВ,

ПРИJJаду

дл.!

тех.н!чного стаствореног<'

ОО'едн. анКі .кя"вському електроприлад •.

.

j

8

сТоч·

ЧУТЛИВі да'1'ЧIИ<К, що контролюют. роботу основ'

них вузлlв,ВИЯМЯЮТ. редають

на

IНфо~маЦіЮ

сві'l'ЛО~

про

1 пе·

таБJlО

наймеиll1'l

ВІдхнленя в технІчному стаи1

кожноІ

змогу

дет. алІ.

оперативно

Це 1,tає Ухвідре-

монтуватн чи аамІНИТIJ.

Taka рювольна

lнф?рмацIЙН~.ИМI· система

3МОИТОIІ,-

на .иа автомобільному ша.с1 і може обслуговувати aeuНIЗМ1! як У JЮЩ, тах 1 8 мзj­ стеРНі.

(ТАРС-РАТАУ). dq",~~o~,c.~

Середа,

1

береЗИJl

1978

року

НОВЕ

ЖИТТЯ

о

о

•-

34 номер 1978 рік  

34 номер 1978 рік

34 номер 1978 рік  

34 номер 1978 рік

Advertisement