Page 1

ll'МЕТАР/ 'С1Х КРАТН, ЄДНА"ТЕСЯl

Звеличимо Вітчизву

.Ni 34 (4554) СЕРЕДА

1

Велике

БЕРЕЗНЯ

1978

р.

rA3ETA .........,.. І 17 "ТitfI

1.' ІІІКУ

twrАИ вро8Ароыгоo МІСЬКОГО КОМІТЕТУКОМУНІСТИЧНОІ ПАРТІІ УКРАІНИ, МIСЬИor І РАJЮИИОІ РАД НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ

Річну програму з реалізаціІ

Р.06ітники підприємства, Itр06ивши м!ц~ий заділ на 'іретІй ріК п'ятирічки, ' удар­ JЮ трудяться над виконан­

ЦІІ нових планІв і СЦчинх зобов'язань.

СОЦіаЛі­ Вироб­

••чпрограма . двох

місяців

Віктор Вікторовцч Харьков із радгоспу «Плосківський» завжди трудиться творчо, з ентузіазмом. Відрегульовані ним трактори пра­ ЦЮЮТЬ ритмічно' і надійно.

На фото: .маЙстер~наладчик В. В. ХАРЬКОВ у радгоспній .май·

стерні.

дрІйович Ясь, начальник змі­ ІП( комБІкормового цеху Ва­

За

ди Петра Сергійовича Мале­ жи·ка І Михайла Павловича Андронника.

-

ще

змагання

цівни",ів

НІЖ

соціаліс­ серед

пра­

молочнотоварних

ферм радгоспу імені Юрова з початку року попереду йде колектнв тваринни.ків По­ гребського відділка. За два М:'СЯЦі тут одержали ВІД

кожної корови по

кіло­

595

грамів молока. Ділом відповідаючи

вищих

План

підсумками

тичного

У відповІдь на Лист ЦН КПРС, Ради Міністрів СРСР, ВЦРПС і ЦН ВЛНСМ про розгортання со­ цІалістичного змагання наш рубежів.

Фото М. Семинога.

КРАЩЕ,

Серед

1ЮJ1eI(ТИВів виробничих під­ розділІв перед ведуть брига­

досягне

.

січ­

на

день раніше, а річне завдан­

Лист ЦН НПРС. Ради Міні­ стрів СРСР, ВЦРПС і ЦН

нР' виконаємо до У третьому роЦі

ціалістичного

ня

лютого

понад

план

виконано

грудня. п'ятирічки

тонн розсипних, rранульованих

t 500

на

28

виготовимо

ВЛНСМ про виконання

400

1ОО

розгортання со­ змагання за

і

перевиконання

плану 1978 року, тр уд івни­ ки нашого відділка зобов' я­ залися постійно підвищувати продуктивНіСТь тварин, збіль­ шувати валове виробництво :VlOлока. Нині щоденний на­ дій його від кожної корови

тонн

комбікормів

тонн прем іксів.

В. СВІТЕЦЬКИИ, директор

заводу.

смт. Налита.

ПЛАН ТРЬОХ РОКІВ-ДО

УЧОРА

по фермі становить грамів.

Значно

показник

які

у

10

вищий

І1рупах

доглядають

Н!!

ХХУ

(1977

успішно

з'їзду

втілити

КlIPC,

в

життя

рішення

накреслен,

грудневого '

р.) Пленуму ЦК КПРС і гідно ві!lповісти

на Лист ВЦРПС

і

ЦК

КПРС,

ЦК

ВЛКСМ,

Ра!lИ

наш

Міністрів

колектив

C~CP.

прииняв

такі соціалістичні зобов'язання:

Плаи по обсягу робіт трьох років. п'ятиріЧКіІ виконати до річниці прийняття НОВОІ Конститу­ ції СРСР. Річний план по механізованих розробках пере· 8иконати на 5 тисяч карбованців. Підвищити продуктивність праці операторів на

1,5

процента.

1,5

процента

Знизити

собівартість

виконуваних

'робіт

на

Збільшити сереДНЬО.'lОбове навантаження об· чИС.1юва.1ЬНИХ машин на.2 проценти проти пла· нового.

Запрова.1ИТИ механізацію бухгалтерського облі­ КУ

в

16

радгоспах.

кіло­ цей

тва.рин,

доярки

Со­

фія Трохимівна Бруєнко, Ірина Терентііівна Лит.винен­ ко, Варвара Яківна Нрав­ ченко

та

інші.

Високої продуктивностІ тварин добилася також май­ стер машинного доїння Ма­ ріЯ НИЧИПОРівна Нечитайло. Як переможцю змагання се­ ред тваринників за січень їй було вручено перехідний червоний вимпел І грошов);' преМіЮ. Свої зусилля тваринники нашого відділка СПРЯМОВУ­ ють на те, щоб кожен день був ударним.

А. ДЕНИСЮН, керуючнй відділком.

7

що

овочів;більще в1.!1

135,

досягнутих

у

ми-

нулому році.

Колективи підприємств і організацій усіх галузей народ-

Особливу увагу ПРИд1лити розвиткові тваринництва, зро-

У

промисловості,

рахунок

кращого

зокрема,

викорис-

.

станню поголів ' я і пі.'lвищенню його продуктивності. Продати державі м'яса 4 мільї\о-

ни тонн, молока - 14,5 мі.1Ь· йона тонн, яєць - 7,5 мільярда штук, що значно більше від державного

плану .

Передбаче·

но здати молока першим сор-

том не менш як

процентів.

80

Трудящі республіки зобов'я-

науково·технічного

за.'ИСЯ такЄ!ж підвищити ефек-

вання передового досвіду, вия'влення внутрігосподарських

день та будівельного виробництва, поліпшити організацію

28

ських

широкого

застосу-

достроково,

грудня, завершити виконан-

тивність

капітальних

перевезень

вкла-

народногосподар-

вантажів

і

пасажирів,

ня ріЧIІОГО плану, реалізувати додатково продукції на 1 міль-

роботу торгівлі, rpOMa.'lCbKOrO харчування, комунального і

товарів

народного

населення.

ня

500

на

-

споживан-

побутового

мільйонів карбо-

Трудящі

обслуговування

Радянської Укр аї-

ванців. Трудівники сільського господарства, натхнені високою оцінкою іх праці, даною в привітаннях товариша Л . І. Брежнєва у зв'язку з успіш-

ни запевняють .,енінськиЙ Центральний Комітет КПРС, Політбюро ЦК, Генерального секретаря ЦК КПРС, Го.10ВУ ПреЗИдіі Верховної Ради СРСР товариша Л. І. Брежнє-

ним виконанням республікою завдань року по прода-

диво

жу державі зерна і цукрових буряків, зобов'язуються, максимально використовуючи ре-

З.'lійсненням рішень ХХУ з'їзду партії і грудневого (1977 р . ) Пленуму ЦК КПРС, зроблять

зерви і можливості, виростити і зібрати 48 мільйонів тонн зерна, або на 20 процентів більше, ніж у середньому за

усе необхідне для дальшого 3~ііцнення могутності нашої Батьківщини і зростання доб-

в

.'lев'ятіЙ

ва

в

тому, що вони наполегпрацюватимуть над

п'ятирічці.

робуту

радянського

За-

народу.

(РАТАУ).

РІК

ВСЕСОЮЗНИЙ НОМУНІСТИЧНИЙ СУБОТНИН

• прикладом МОСКВИЧІВ

Трудящі ни

Радянської Украі­

гаряче

відгукнулись

на

патріотичний ' заклик передо­

вих підприємств Москви про­ вести 22 квітня комуністич­ ний суботник, присвячений 108-й річниці з дня народ­ ження В. І. Леніна.

Багатолюдний мітинг трудящих відбувся на Київсько­ му суднобудівному заводі «Ленінська кузня». Уже стало доброю тра­ дицією відзначати Ленінський суботник найвищою продук­ тивністю праці, сказав бригцир сill()сарів-~Іонтажни­ І,ів В. Ф. Мазнєв. Наш ко­ .1СКТИВ зобов'язується до 22

-

квітня

завершити

програ"у, ка ,

а

в

місячну

день

~lаксима .lЬНО

суботни­

ВIIКОРИСТО­

ВУЮЧИ виробничі резерви, ви­ конати З~lінне ЗilВ;ЩННЯ на

процентів . Патріотична ініціатива )Іос"вичів особ,шво б.~изька

130-150 -

ЖОВТНЯ

СОЦІАЛІСТИЧНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ КОЛЕКТИВУ БРОВАРСЬКОІ МІСЬНОІ ІНФОРМАЦІИНО-ОБЧИСЛЮВАЛЬНОІ СТАНЦІІ ДЕРЖСТАТИСТИКИ НА 1978 Прагнучи

якості

-

соняшнику

-

роботи».

За

при

Авєрченко, слюсар цеху під­ rOTOBKH сировини Василь Ан­

трудових

показників,

22 НВІТНН -

Анатолій Іванович

колектив

тивності

і

гектара,

........................•................

7060 7482

nерій Якович НацІон.

не

'

Приклад у роботІ пока­ ІУЮТЬ слюсар номбіНОРМОВО­

іо цеху

картоплі центнери,

рік

з випереджен­ За вчорlшнlми данимн,

з

18,5, 154

1977

I

iP'O~KaДHOMY завданні lfOии уже виготовлено ~и комбі.кормів.

рів

виробництва

пла-

ярд карбованців, у тому числі

IІРОДУКції перевиконано на • ,6, а з обсягу валового ви06НІщтва - на 3,:і про­ eHra. Продуктивність праці lpocJla на 4 проценти.

~ратнвними

перевиконання

резервів вирішено

ства. Цієї високої .нагороди .ін удостоєний за визначні трудові здобутки, досягнуті н,. Фініші ювілейного року -..:. в четвертому нварталі.

адiltснюється .... графІка.

і

прогресу,

цІвникіВ сільського господар­

держави

Забезпе'!ити врожайність цукрових буряків 312 центне-

ну 1978 року і посилення боротьби за підвищення ефек-

ня темпів

вручено

засіки

конання

тання потужностей, прискорен-

Dерехідний Червоний Прапор МJ.иістерстsa заготі в ель СРСР і ЦН профСПіЛКИ пра

в

менш як 1 мільяр.'l 50 мільйонів пудів хліба, в тому числ! пшениці сильних і цінних сортів 200 мільйонів пудів.

за

комбі­

сипати

Лист ЦК КПРС, Ради Мініст· рів СРСР, ВЦРПС і ЦК

чившись У Всесоюзне соціалістичне змагання, взяли на 1978 рік соціалістичні зобов'язання.

ВИСОКА НЛГОРОJJ;А заводу

трудове

ного господарства Українськоі РСР, трудящі районів, міст, областей, республіки, вклю-

УДАРНОМУ РОНУ УДАРНУ ПРАЦЮ ... І(ОРМОВОГО

і

ВЛКСМ «Про розгортання соціалістичного змагання за ви·

ЦІва і коп.

Недавно нолентиву

політичне

піднесення викликав у трудівників Радянської України

колективу

нашого

підприєм­

ства, яке носить ім'я велико­ го Леніна, сказав на мі­ тингу сталевар Донецького металургійного заводу А. Д. Твердюк. День народження вождя світового пролетаріату

бригада, Jl якій я працюю, відзначить додатковою ви­ плавкою

десяти

тонн

високо­

якісної сталі.

Першим серед заJізнични­ ків Львівської магістралі під­ тримав патріотичну

москвичів

ініціативу

колектив

локомо­ тивного депо .'Іьвів-Схід. ~7час­ ники мітингу одностайно ви­ рішили 22 квітня добитись найвищої продуктивності пра­ ці і всі зароб.'lені кошти пере­ рахувати у фонд десятої п' я­

тирічки. Колектив депо в день суботника проведе не менш як 80 поїздів, здійСНИТЬ профі­ Ilактичний і технічний огляд чотирьох тепловозів.

(РАТАУ).

Одностайне рішення НаС,lідуючи патріотичний почин трудящих столиці нашої Бать­ ківщини Москви, усі працівники в' язальної дільниці фаііри~и

Розробити і впровадити у виробництво не мен· ше трьох раШІропозицій. Запровадити комплексну ~Ієханізацію статис,

.верхнього ДИТЯЧОГО ТРИI\()тажу одностайно вирішили вийти на ко­

тичної звітності. СИСТ('\1аТИЧIIO проводити

роботу

по

поліпшен,

В. І . .1сніна і добитися якнайвищої продуктивності праці.

ню

HapO.'lHo:'IY

господар­

об.~іКу

і

звітності

в

стві раl"ЮНУ. ЩокваРТ ,I.1I, 1І0 проводити не \lснше трьох пере·

вірок ствах

."\остовірності звітних і у радгоспах.

даних

на

пі.'lПРИЄМ·

ВДОСКОllаmовати програму розробки стаТИСТ:іЧ­ НІІХ даних з м е тою забезпечення керівних орга· нів \lіста і раііОllУ данющ що характеризують хі;"\ виконання наРО:1Il0ГОСПО.'lарських планів і розвиток економіки району . ОрганізоваllО і високоякісно провести підготов,

'!і

роботи

до

наступного

Всесоюзного

перепису

насе.lення на І січня 1979 року. Соціалістичні зобов'язання Обr'оворені і прийняті на зборах колективу.

чуніСТИЧНIІЙ субuтНlШ на честь 108-ї річниці від дня народження

у цей день передові в'язаJ1ьниці-чотириверстатниці Інна Про­ скурнича, Антоніна Литвин, Ольга Власова, Валентина Павлюк, О.'lьга Топіха та Любов Назарова да.'lИ слово пере виконати 3~liHHi

завдання на

25

процентів і здати всі вироби з першого пред ' явлен­

ня. В цііlО\IУ за день передбачено вив'язати дитячого трю;отажного одягу не менше, як із них

-

4000 комплектів, в тому чисЛІ кожний третій

із деРЖ<lВНIІМ :Зна ком якості . Зароблені гроші буде пере­

раховано у фонд десятої п'ятирічки. Н, КОСТРИКІНА, начальннк в'язальної дільниці чого

трикотажу.

фабрики верхнього ДН1',ІІ­


НЕЗГАСИМЕ ГОРНИЛО ТВОРЧОСТІ НеЩОlавНD в, МосквІ в1д6увея Всесоюзний з'їзд наУК0-

новаторів

сУкоопсп1JIКИ._

В

Інтерв'ю,

даному

ПленарнІ Проходили

кореспон­

НАШІ

Великому

RремЛівському lІалаці. Уро­ чиста обстановка, тепле при­ вітання ЦН RПРС, яскраві виступи

видатних

гін

делегати

головним

чином,

глобальні

проблеми

приско­

рення прогресу

господарства.

стосувалося

не

лише

які

в

тому

1

числі

--

акаде­

ваш

співроз­

коваль

заводу

торговельного

машинобуду­

лої.

Всесоюзно!

ради

кістю почесне

1

у.

раціонаЛlзаТОРСЬJ\ОЇ,

Навпаки

~

готовляє деталей,

Багато

і

Ви запитуєте про ефек­ тивність роботи ради . Як її член я можу розповісти

мало

часу

но:

раціоналізаторсЬкі

ції.

І тут

не завдання взяти шеф­ ство над проблемою механі-

24

якщо

можна

так

сТруд»,

після

виборІв,

а

затишшя.

Науково-технічна

творчість

але

зусилля

виробництва

ло її

зробити

для

авторитету,

но­

17, 18, 2З січня, 1 лютого; «Радянська Україnа., 1978, 15 січия; сRиївська правда», 1978, 15, 17, 19 січня; сПрапор комунізму., 1978, 17, 19, 21, 26, .Зl січня.

підвищення

нізації товариства ня їх активності.

1

ДРУЖба радянськщ респуБДік мовою економіки. сПравда України., 1978, 6 січия; .RИївська пр'авда~, 1978, 7 Січня; сПрапор комунізму», 1978, 18 січня: Про пІдсумки виftонання державного плану розвитку .нарОдного господарства Українськеї РСР в 1977 році. <Радянська УкраХна., 1978, 1 лютого. .

розши­

посилен­

П~яmuрі",ка назuвав героlІ

На ДОПОМОГУ

3

н~уково-пра.ктичну

конференцію пропагаltд~СТЇ'!І на­ шого міста і району на тему

р1адізму: .

«Комплексний

5

ва

умова

ності

підхід..,...

підвищення

важлн·

ефект~в­

і якості марксистсько-ленІН­

3

ськоїосвіти:.. ної

допомоги

написанні

рефератів

у

вибір

пітера тури

наступної В.

семи

конфере.нціі,

твори В. І. ЛенLна, 'нева,

з

В.

а

у

Дi.JIом

мате­

Прие.мно відзначити, що І$а-гато

коНфер~нції:

Kep~B­

го навчання В. В. Деревінський з радгоспу-комбінату «Калитянсь­

Хороший вибір подарунКів до свята 8 Березн.я nроnoн.ують в уні­ вермазі змішторгу, На цьому знімку ви бачите завідуючу секцією nарфюмерних виробів О. Т. ЛИТВАК за оформленням вітрини. Ольга Трохимівн.а за сумлінну працю нагороджена медаллю «За

кий:. імені 50-річчя СРСР, А. д. добл есну працю». Відділ nарфюмерних товарів н.еодноразово вихо­ Дени'Сюк, Г. С. Веl'тегел з paдro:­

див переможцем пу імені Кірова, О. С. Бортянии , '3. І. Мутнло, А. А. Шм-аток з за­ ·магу.

соціаліt:тичн.ого

змагання

серед

відділів

ун.івер-

!Вже

птахофабрики

написали

:зlдних

тем.

та

реферати

Кожний

. ІНШІ

з

ВІДПО­

відвідувач

:кабінету при бажанні може одер­ жати консультацію з питань до­ бору необхідної літе'р~ТУРИ,. ШИ: fOKoro висвіТЛЄ!l_НЯ TI€I ЧИ ІНШа І rrеми конфереНЦIІ.

Г. ЛУГОВА.

Комплексна торгівлі KYJlbTypa ва

все,

торгівлі

..,...

впровадження

це,

перш

прогресив,

ІІІИХ методів, широкий асортимент

!foBapiB, сучасне peKJlaMHe оформ­ .ле\lНЯ, зручний для населення жим

роботи,

дотримання

ре­

правил

1ГОргівлі.

При безперервному рості това­ рообігу необхідний дальший роз­

виток і удосконалення матеріаль­

lo-технічної бази торгівлі. У що-

.

2

стор •

о

5Е.3КАМЕ.РНI Разом

з

спеціалІстами

петровського

слІдного

фІліалу

Інституту

ДнІпро­

науково-до­

шииної

ловості шинники та уперше в країнІ

промис­

цього СТВОРИJlН

камерні

широкопрофільні

ки

сільськогосподарських

для

шин.

ДІаметр

двох

новоУ

метрІв,

1,2

ПОКРИШКИ

шнни

ширина

міс­ без­

покриш­

метра.

тям-.

теНJ:!ив-на відгодівля Сl\ннеЙ. Видавництво .УрожаЙ~. К, 1977; Л. Власенко. Юлограмові прирости живої ваги -щодоби. Видавництво «Урожай», К, 1977; «Київська правда», 1978, 11, 18, 28 січня.

8исокос:тIЙка. мае грунт. .взут­ працюватимуть у

иадliіно

Поліпшення якості і ефективне

найскладнlшнх УМО8ах, на пере­ зволоженому полІ і на сходах ози­ мнх

культур,

ма­

росл,.и.

близько

освоять

протектора

Вона

низький питомиА тиск иа Машини. оснащенІ таким

НовиА

вид

не

продукцІі

масовим

нІшньому

роцІ.

ширше

--

пошкодJltУЮЧИ

шинники

випуском

у

ни-

(РАТАУ),

му році разом з науковцями Кие-

дах

приємств. Зокрема, будуть ре.' конструйовані овочевий магазин в Броварах, продовольчий у Скибиному, а також магазини в центрі сіл Великої Димерки, Заворич, Русанова, Семиполок . Впровадження комп " ексної раціО'

ня. Широкий показ асортименту товарів, наближення іх до покуп, ців У кінцевому результаті збіль­ шить товарообіг. Крім цього, перелбачено по будув ати і ввести в дію чотири ма­ газини загальною площею 630

налізauії дасть змогу вирішити цілий ряд захолів в комплексі. Перш за все, цє дозволить

квадратних метрів. Це магазин в с, Опа'насові, «Хліб»-у Великій Димер ці, продовольчий в Шев­

встановити в магазинах нове об­ ладнання,

застосувати

прогресив­

ні форми торгівлі. В цих закnа-

- .

в Ру­

В. ЛИЗУН, товарознавець райспожнв­ СПіJJXН.

НОВЕ ЖИТТЯ

о

умова

використання кормів

прискореного

розвитку

тварин­

Впровадження .передових методів технічного обслуго­ вування машин і обладнання тваринницьких ферм­ важливий резерв зростання продукції тваринництва. (3 досвіду організації праЦі на фермі колгоспу імеНі І'nлі­ ча Rагарлицького району). .КиІвська праВда», 1978, 28 січня. Високі темпи будІвництва залів для машннного доУн­ ня справа · честі будівельників.

впроваджуватиметься

збільшити на 170 квадратних мет- ченковому, промисловий рів площу торговельних залів ісанові.

вирішальна

ництва. (З досвіду роботи ордена Жовтневої Револкщії радгоспу ~ПлосківськиЙ. Броварського району). «Rиївська правда., 1978, 20, 28 січня.

ва намічено провести комплексну І наукова організація праці, право­ раціоналізацію 20 торгових під- дитиметься рекламне оформлен,

раціоналізаціЯ

()Цінку праці тваринників

М. Я. Засуха. От 11 О КОРов -- 506 тонн молока в rод, Изд~тельство .урожай », к, 1977; А. Be;tmeKa. Ін­

Фото М. Семниоrа.

:воду пластмас, М. Л. Сич з .КИ: ~BCЬKOЇ

відповімо на вис;оку

бесід

СьогоднІ рубіЖ новатора завтра норма кожного. (про передовий досвід працівників ферм, лауреатів Дер­ жавної премії УРСР М. Засухи -- оператора машинного доУння корів дослідного господарства «Терезине» Біло­ церківського району, А. Верпеки -- оператора радгоспу­ комбінату «КалитянськиЙ. імені 50-річчя СРСР Бровар­ ського району, Л . Власенко -- оператора по відгодівлі великої рогатої худоби колгоспу «Зоря комунізму» Ва­ сильківського району, А. Со,логуб -- майстра машинного доїння корів радгоспу сillпитьківський» Ниєво-Свято­ шинського району, тваринників Миронівського і Богу­ славського районів).

етат­

\ники теоретичних ceMIHa'pIB, I!1К1Л, !Гуртків партійного та еконоМІЧНО­

тематика

1978,

2

КП~С І XXV

пропагандистіВ, користуючись, по­ >CJIугами виста,в'КИ, завчасно П1дго­

-'rуваnись до

комунізму~.

ПрезИдії ВерховНо.ї Раj(И .СРСР товаришем Л, І. Брежнє­ вим, Центральним Номітетом Rомпартії України і Радою Міністрів УкраїнськоІ РСР. . ,цив. ~убліканські 01 .06лаС'НІ газети від 28 січня 1978 року; сRИївська правда», 1978, 27-31 січня, 1-лютого.

тем

саме:

з'їзду Ком·паРТIІ УкраІНИ, 'fЇ з ІЮлітиЧ}!ої періодики.

ювілейному,

Rиївщини ГЄ1іеральниМ секретарем ЦК RПРС, Головою

Л. І. Бреж­

Щербицькото,

ріали XXV з'їз~у

митців у;

iipa,вдa~ 1 .ПрапОр

січня.

кабі~еТі

політичноі освіти міського КОМlте­ 'Ту KOM,naJYl'ii України організова­ на КНИЖКО\jа виставка. Тут широ­ кий

~RиїіСЬ!(а

Примjрна

метою методич­ пропага,ндистам

р~янс"ких

сСоветская культура., 1977, 27 грудня; 1978, 24 січ­ ИJl; cTpyд~, 1978, 8 січня; .Rиївська правда., 1978, 12 січня. Бурmуа3JIl преса, p~Ie j I'J'eJIе6ачею~я :на службі імпе­

у березн! нинішнього року бупроведено

DВTВIЦI хуnтурвого ЖИТТЯ країНВ'

Творчі адl)6утки 1977 році.

пропагаНАиетаи

J1e

19178,

.

плану 1978 року і посилення боротьби за підвищення ефекТИ8ностl виробництва 1 якОСті роботи. ДЩІ. rа3етивід 14 січня 1978 р.; сПраВ,Ilа.·, 1978, 15,

рення рядів первинної орга­

деталь,

.Советская культура»,

З питань економі'IJIОЇ ' політики КПРС

коорди­

для

1978, 7 Січня;

ЛlJCт ЦН RПРС, РаJ1И МІніС1рів СРСР, ВЦРПС І ЦН ВЛ:КСМ -- конкретна програш розгортання соціалістич­ Horo змаrання трудящих за виконання і перевиконання

через

деякий час настає згасає,

січня.

вислови­

нуються слабо . Новообрано­ му складу ради треба чима­

пропози­

важливу

боти ради характерна від­ сутність цілеспрямованості

не

стають у пригоді

виготовити

.ll:аJlыlie вдосконалення навчання , виховання учнів загаль­ ноосвітніх шкіл і піДГQТОВ.КИ їх до праЦі» та «Про пере­ хід на безплатне користувапня підручниками учнями за­

непочатий

і зараз доцільніше мову про недолІки,

ваторlв

майстерність, кмітливість, хист новаля, який повинен

відповідаль­

ще

гаJ1ЬИQосвітніх щкіЛ •. ДИВ. газети 1977, 29 грудня; 1978, 3 сlчи-я; сПравда УкраННЬІ», 1978, 7 . січня; «Прапор ко­ мYJПзму-., 1978, 8 січНJ~; с~ечlрнlй Rиїв», 1978, 5 січня;

шає

(до

Освоюються нові вироби, впроваджується нова техні­ ка, апробуються винаходи і

rромадсь­

Турбота партії і уряду про підростаюче покоління. Постано~и ЦН кпрс і Ради Міністрів СРСР «Про

чи­

водно­

тися, ритмічності. Як пра­ вило, її дІяльність жваві­

-

науково­

Але

про' шляхи виправлення про­ махІв. Перш за все для ро­

і,

речі , це не значить втрачаєш) на експерименти,

голови

роБОТИ

нрай, ' вести

ПQКОВКИ,

витрачаєш

хорошого.

час змушений зізнатися чес­

дрібних

пудові

робіт­

ників.

омолодже-

безліч

і

З питанЬ внут!'lшньоІ ПОJJiТИКИ КПРС Неухильно п~двищувати ' пильність, бути завжди в по" стійнІй готовності .110 JПЩівноJ відсіЧі будь-я~ому arpeGOo рОВі .:- закон життя РадянсьttиХ Збройних Сил. сПра~да:., 1978, 5, 19, 26 січня; .Правда УкраИНЬІ., 1978, 29 Січня; сШд ПРдПОРQj\fJlенінізму:І>, 1978, М 2. стор. · 17--27; сТрибуна лектора», 1978, МІ, стор. 1-6.

нова­

торської роботи сотні

ско­

сучасної . Поза всяким сумнівом, без кузні наше підприємст­ во перестало б нормально функціонувати . Rоваль ви­

технічних товариств Героя Соціалістичної ПраЦі акаде­ міка О. Ю. Ішлінського: сПартія поставила перед на­ ,уково-технічною

душу

керувати­

них товариств і залучить до

. ної,

у блокноті залишалося все менше місця. Переглядаючи нотатки, все глибше замис­ словами

вкладають

своїй діяльності

меться рішеннями Всесоюз­ ного з~ізду науково-техніч­

професії. Древньої, але, хо­ чу підкреслити, не застарі­

На мене хлинув букваль­ но ПO'rік не знаної досі ін­ формації. Довелося взятися за перо. З кожним виступом

над

в

його

..

в 'ять років. Здається , вже освоїв усі тонкощі древньої

вання,

люєшся

вирішення»

рочення шляху від ідеї до готового виробу, У вдоско­ налення технологічних про­ цесів. Я працюю ковалем де­

Це

міКіВ, професорів, конструк­ торів, а й рядових робітни­ нів 1<раїни, ЛJ{НX представ­ ляло' 110 учасників форуму, мовник

нова­

на

з пит..,. зо,.ищньоу поJdтиltи КПРС

Но,! ІНіц18ТJi8~ СРСР У 6орО1'.,6і за, flрипинеИRJI rонки OS6PMHb і скорочення воєнннх бюджетів . сПраВ'да., 1978, 7, 18, 2.5 січня; «Радянська Украї­ на., 1~77, 25 грудня. Становище . на Близьt(QМУ Сході . . . . сПравда~, 1978, ЗОсі'lня. 1 лютого ; .Международная жи.щЬ., J977, N9. 2,СТОР , З5-41; М 5, стор. 91-96; .N'2 '8, стор. '61':"'70; М 12,- стор. 81""':85; «ІНд прапором ленінізму., 1978, М 2, стор. 81-85.

го товариства. Незабаром відбудуться вибори її ново­ ro складу. Зрозуміло, вона

Це дороговказ для праців­ ників усіх галузей економі­ кн , Це настанови новаторам,

науково-технічного в усіх галузях на­

родного

інженерів,

виробництва

практичне

роз­

глядали,

учених,

торів

враження.

Звичаt%но,

ІНТЕРВ'Ю

зації ручної праці 1 мобілі­ зувати багатомільйонний за­

--

вчених

все це справило' на мене не­

забутнє

вние­ ви­

1

засідання

у

Примірна тематика політінформацій

часто-густо своєрідну, .11:0слідну. Зараз ще чіткіше усві­ домлюєш, наскільки потріб­ на твоя праця суспільству, як важливо займатися нау­ ново-технічною творчістю на кожному робочому місці. Важливу роль у цьому повинна відіrравати завод­ ська рада науково-технічно­

_o-техи1'ІІІИХ' товарнств_ Серед делеrатів з'їзду був І бро­ варчаиии Іван IBaнoJUl1J РАТУШНИИ, якнй представляв дe~TY CHoBoro життя., вІн дІлиться враженнями, сенимн з форуму еитузlастів раціоиалізаторської нахідницької сцравн.

ДЛЯ АГІТАТОРІВ ІПОЛІТІНФОРМАТОРІВ

Сільськогоспода:рську техніку

.

-

на лінІЙНУ. готовнос­

ті.

ВіРНі традиціям Жовтня (до 60"річчя Збройних Снл СРСР). сПравда., 1978, 5, 19, 26 січня; сПід прапором леніHi3MY~, 1978, М 2, стор . 17-27. .

Постанова ЦК .КПРС, ради МІністрів СРСР .Про пе­ рехІд

на

безплатне

користування

заraльноосвітніх шкіЛ •.

сРадянська Україна», тура., 1978, 24 січпя.

1978, 3

Середа,

1

берези.

1978

року

підручниками

учнями

сІчня; .Советская иуJIЬ­


Хороші УМОВI-Вlсокі показники ни

Щороку

радгоспу

тваринни- ництва «Аван-

гapд~ добиваються високих показннків у ро-

боті.

бов'язання

району, на

зо- виснть яскраво ОФорм1976 лена дошка «Екран со­

рік тощо. СЬОГОДНі попереду

у

Вони достроково

йдуть Уляна Миколаїв-

дарський план і соціалістичні зобов'язання

Григорівна Сорока, Галина Василівна Мазур-

виконали народногоспо-

двох років десятої п'ятирічки по виробництву

на

ціалістичного

змаганні

НовалеНI\О,

змаган­

ня!> .. У вільний від ро­

боти

Ольга

час

тваринники

можуть послухати

ра­

діопередачі, подивитися телевізор.

кевич, Галина Іванівна Міщенко, які щодня надоюють по 10-12 кілограмів молока ,від

гостями dJерми стали політінФормато­ ри та агітатори, які

розповідає новий випуск «Налендаря тру-

рівництвом партійної

ристовують наявні в господарстві резерви,

Нещодавно спеціально створена комісія

вича Прядка система­ тично читають леКЦll,

ському доглядаю,ь ху-

рЦНник:в

ди

ефективнІсть і якість виробництва. У госпо-

дlнників, які працюють на вl,«годівлі вели-

та продажу державі молока і м'яса. ПОударному працюють

і в нинішньому роц!. Тваринники вишунують

уміло,

і сповна вико-

по

господар-

добу, раціолально розподіляють корми, постіЙно дбають про

дарстві створено хоро-

Частими працівників

кожної корови. Про це

під безпосереднім

дової слави».

Володимира

оглянула будинок твана

молочно-

товарній ферм! в селі Опанасові та ленінські кімнати для тру-

кої

рогато!

худоби.

проводять

ке-

секретаря організації

Васили-

Цікаві

на різні теми.

бесі­

Шириться соціалі­ стичне змагання між тваринниками за пlд­

вищення продуктив­ ності праці, збі:'1ьшен­ ня валового

виробни­

ників

керує

Готуються до весни

р06:тни­

чий

кОМітет

ПРCJфспіл­

ки,

який

ман

Савович

очолює

Ро­

Шульга.

Ділом відповідаючи на Лист ЦН НПРС, Ради МіністрІв СРСР, ВЦРПС і ЦН ВЛНСМ ПРО

розгортання

лістичного за

соціа­

змагання

виконання

виконанн~

і

пере­

плану

1978

'

року,

працівники

мо­ лочнотоварної фер­ ми, як і всі трудівни­ ки радгоспу, зобов' яза­ лися

народногосподар­

ський план третього року п'ятирічки по ви­ робництву та продажу державі цродукції ви­ ноtiати до жовтня першої річниці ново!

7

-

Нонетитуції ДЛЯ

цього

СРСР. з

кожним

заn.оріsыclJ 06A.fJe'rb. ЗаВЄfJШUАU n.ідготtidк.у д~ веСJtЯЮ)-V.lbfJвra р()біт XAi-б()робu КОД'2БСnУ і-,"ні l.ltAічq, ЗIJ1f.OріЗЬКfJ'(J ,o4DHg. п~­

н.істю 8ідреАЮнтОваН(J CiA.bcb/COl()cn6iJfJpCbKua iH.eHTfJp, aQUbt1>tO і. nОСівнихк()ндUЦіЙ ярове JtfJс{юtя. Тепер .механізатори ВlJ.8fаяrь на

ті умови для праці та Високим балом оці не- цтва молока та м'яса, днем вони нарощують поля органічн.і дОбрива. відпочинку тваринни- но будинок тваринни- підвищення їх якості. темпи боротьби за но­ помітно нів. На кожній фермі нів на молочнотоварній Систематично підби­ ві здобутки, На ф()l(О (зліlJfJ HfJn.pri,(): бригадир rpl1.ICMpнlJЇ б"иг"оu М. д. продук­ дОбре обладнано ленін- фермІ TpeTboro віддlл- ваються підсумки ви­ підвищують ПlДДУБНИН, гОАО8н.аЙ tиPOНDJt І. П. К}13ЬМННОВ і 'OAfJ8$ ',у­ ські кімнати, де є сві- ка. Тут створено всі конання взятих під ви­ тивність худоби, пи народного 1Ц)нrр().АЮ коцоспу А. О. Кr:JЗИРЯЦЬКИН It8рuі­ жі газети та журнали, умови для відпочинку щених зоfов'язань, пе­ І.ОСНАЧ, РЯЮТ/J готовність техніки до- М,А,ЬОВих робіт. стенди, які розпові- доярок та скотарів. На реможців заохочують нормувальник, член Фото О. Kpaeoвcьxero. дають про досвід робо- столі лежать газети морально і матеріаль- корпункту газети ти передовиків вироб- та журнали. На стіні но. Змаганням тварин- "Нове життя». (ФОТОХРO!lіка PA'I'A~. ~!! ~!!.!!!!!!! !!~!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!! !!!!=:!!!! !!!.!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!~!!!! !!!::!!~ !!~~!!!! ~=!!==!!!!!!I!!.-'!!e!!= ....-• • !!!!

ГC~=·;;;#M:;#'

Сілж.сж.воrосподарсж..ку _ехвіву - ва ліві_ву rODJ.OBBOCDJ.i

~ Л3Еr;;,д:в

t

оу промисло~і центри КР.і!­

~ !Ці, на консервНі заВОДВ .і4-

~ Щ)& • .ueВО БJJJJ3ЬКО 110 тwеltч ТОК!!

6ільwе,

ФруктiJI

НіЖ

аваЧJi()

у

JіЙ·

1976,

сприятли.віWому

для

саДО80'

д:в А~ербайджану, роц!.

Майже п.оловина MtOТC>J-

лених

ПЛОДІВ

nрипаДі6

и.,

КУб .. !ИИ. с.ьне аrро~пр. ом. И. сл~..є об'Є~J}аJi){Я. Тепер Тут ~aклада:ють

основу

~ rоврожаю.

..

ням

З

t

маАбутиьо-

випереджен- ~

графіка

• ЬрзJU<&

~

t

apOBOZVITItC>1 \

Міжрядь, обрізував-,

~ НЯ крон дерев. У. січнІ було ~ ~ проведено'

за1<JIaДКУ

иових ~

~ іиrє.неивних «а.д:в. На площ. 'І ' понад 800 гектарІв з'я8WJИ

~

СЯ ~джанці иблуИ1l> врожайних сортіВ.

~

ВИСOJЦ).

Р069Т){ по ра.ціОНіJlьиоr.IУ \

~ розміщенню садів та інтен, \ ~ снфlКQцІ! ПЛОДіВНИ Ц . тlJЗ, ·иа ~

\ Imуковій

основі

республіканське

:UіЙСНЮf; \

~Азплод<?овочлром». У ЙОГtl \ ~ Складі 50 спеціалізовани" \

~ господарств,

об'єднаяня ~

ПЛОДО~ЗС8ДНИ- ~

~ I\lв, haYHORQ-ДОСJJ1ДНf1И Інсти, ~ тут саДівництва, виноградар· ~ ства, субтрОПіЧНИХ нул~тур,

\

\ ряд переробних підприємсп.

~

\ \ \

За останнє п:ятирlччя ви- ~

~ ро6ництво ПЛОДІВ У респуб· \

І\.Л~::А';'dЄ+

"КАР ЛІОГРАФ"

tJ1ЛЯ МАШИН '

~ Ме вих'ОД"ЧМ І 1tI'I~JI \ т.рзктора,. М. еХі.И1З4ТСIРJi 11· стали можливІсть cn06a'lK-

~ тн.

роботу мотора та Інших

вузлІв

машини. Робиться це

з ДОПОМОГОЮ

\

~ дlaГНО. СТИf(~

\

ну

~ \

І ~ ~

\

І

агрегаТІВ,

ПРИJJаду

дл.!

тех.н!чного стаствореног<'

ОО'едн. анКі .кя"вському електроприлад •.

.

j

8

сТоч·

ЧУТЛИВі да'1'ЧIИ<К, що контролюют. роботу основ'

них вузлlв,ВИЯМЯЮТ. редають

на

IНфо~маЦіЮ

сві'l'ЛО~

про

1 пе·

таБJlО

наймеиll1'l

ВІдхнленя в технІчному стаи1

кожноІ

змогу

дет. алІ.

оперативно

Це 1,tає Ухвідре-

монтуватн чи аамІНИТIJ.

Taka рювольна

lнф?рмацIЙН~.ИМI· система

3МОИТОIІ,-

на .иа автомобільному ша.с1 і може обслуговувати aeuНIЗМ1! як У JЮЩ, тах 1 8 мзj­ стеРНі.

(ТАРС-РАТАУ). dq",~~o~,c.~

Середа,

1

береЗИJl

1978

року

НОВЕ

ЖИТТЯ

о

о

•-


ЯК ХАРЧУВАТИСЯ ШКОЛЯРЕВІ Харчування наших дітей

не можуть замінити МОЛОКQ.

'- серйозна й відповідальна

ПОСТ ЗДОРОВ'Я

споживає в достатній кількостІ й певному спІввіДНОшенні необхідні харчові ре-

ними забезпечують ритмічність У роБОТі не лише органі'В травлення, але й серце-

справа. Правильним (раціональним) є таке харчування, коли людина разом із їжею

човини: білки, жири, вуглеводи, вітаміни та мінеральні

солі. Тільки повноцінне і своє-

но розвиненої людини.

При раціонально орган і зо-

npoдyRT1B, риби, м'яса. J1'eOI ре важа ють круп' яНі супи,

не

каші,

працюють

духовки,

порушує технологію

що

прига-

Правильний розподіл продуктів харчування у щоден-

вільна якість миття, посуду. В їдальні Гоголівської ,серед-

гарячих напоїв. Об'єднання підприємств

При чотириразовому харчуванні інтервал має бути 3,5-4 години. Часто їсти також шкідливо. За короткий період часу (1-3 години) шлунок не встигає звlльнитися від їжі. Ноли їсти рідко (2-3 рази на день), через 6-8 годин після вжи-

чать організм дитини всіма необхідними речовинами і сприятимуть запобіганню будь-яких захворювань (недокрів'я, авітаМіНОЗу тощо). СанІтарною службою району в січні-лютому 1978

вано кип'ятильник Восьмирічна шко,ла цього ж села не забезпечена холодильним устаткуванням, гарячою проточною водою. Це ж можна сказати 1 про Семи полк івську середню школу.

приймає на роботу співробітників без медичного огляду і допуску до праці санітарною станцією. Так, прийняті без особистих санітарних книжок деякі робітники в їдальні Великодимерської.

ди-перевірки

лярно забезпечуються необ-

ської, Нняжицької середніх

навчальних

про-

домийна машина не нагріває воду до потрібної температури. З цієї причини незадо-

ному меню, різноманітність страв, безумовно, забезпе-

року було організовано рей-

стану

Шкільні їдал~ні

харчу-

РІ·ВНІ·.

молоко,

лярів ще не на достатньому

водять до захворювань шлунково-кишкового тракту (гаречо вин ,стрити та виразки шлунка й

кишечника),

СЛІ'д уживати чотири

ми

Об'єднання підприємств громадського харчування райспоживспілки (директор

недостатнього

М. І. v.ушнір)

Р озвитку й росту ДІ·теЙ.

приділяє

мало

уваги

створенню

мате-

продуктами. сир,

..оо реашзаЦll швидко

жить

холодильного

обладнання,

Т акі порушення

заміну

непридатно-

УСІХ школах.

данок

першу

зміну, сні-

у школі,

обід

від

різноманітності

страв та харчових продуктів. НайбіЛЬШ

-

цінним

джерелом

старого,

["С,

.

го для роботи, новим.

В

. виявлею

дру гу зміну, вдома, обід -

продукти (кефір, ряжанка, сир). Іх слід давати дітям

ській середні Й школ і вийшов з ладу електротитан.

дукти, в тому

чена гарячою водою. Не від-

і

ник -

у школІ,

вечеря -

щодня, бо ніякі

вдома. Вживання їжі у певні

інші про-

Через це їдальня не забезпе-

числі М'ЯС6J,

-

правил

в

їх

адодержан

-

гігієнічних1

їдальнях,

якост

різноманітності,

учнями правил

гігієни.

Це оостосуП еликодимеРСЬКОІ, б" Б б оо С оСЬКОІ,

о

Г

РИЦЬКОІ,

еми-

.

.,

полКівської, БОГОЛlВсько. . і середніх шкіл. атьювськ ж комітети, групи народного

контролю шкіл обрали при-

миренську

.

ПОЗИЦІЮ.

С. ТОЛОКНО,

лікар по гігієні дітей та підлітків Броварсыїї

кі. Відсутні страви з овочів фруктів,

санітарно

обідів,

гре

а бо

єнь, гострих кишкових захворювань. 'дне иО меню ШКІ' .!ІЬНИХ БІ ооlДалень. Смак о в'1 ЯКОСТІ' низь -

приділяють

З

ється

призвести до харчових отру-

Назву окремі з виявлених недоліків. Так, у Погреб-

л

ю

особистої В

в

білка, особливо тваринного, є молоко та кисЛо-молочні

мало

контрn

здійсненням

они можуть

у школі, вечеря вдома; Д ЛЯ дітей, які навчаються у сніданок вдома, полуд-

ням

С метана

псуються.

чаються

вдома, другий сні-

цівники

уваги

і молоко з б ерігаються з чет. верга до ВІвторка наступного ..оо тижня, а строк ооІХ реаЛlзаЦll 72 і 20 годин, відповідно

ріально-технічної бази шкільних їдалень, несвоєчасно проводить ревізію і необхідний peM(JHT технологічного і

В

Сметану,

Семиполків-

шкіл. Часті випадки порушення строків медоглядів. Дирекція шкіл і медпра-

наприклад,

ПРОДУКТІВ.

Забезпечення оргаНІ'зму всіма харчовими речовинами, а також ВІ'таМІ'нами та мінеральними солями зале-

-

ПЛОСКіВСЬКОЇ,

шкільні їдальні одержують на тиждень, чим гру б о порушують строки з б' еРІгання 1.

Рази на день в один і той же час. Найкраще о 8, 12, 16 і 20 гацині за такою послідовністю: ДЛ'і дітей, які навданок

громадського харчування райспоживспілки подекуди

нерегу-

режими неправильні і приз-

лення стінки IДлунка. Обидва

мом, цукерки, солодощі, які завдають тільки шкоди. Дуже бідний вибір соків, немає

ньої школи не обладнана вентиляція, не віДремонто-

ТИ організмом на всі проце. . й СИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ, але заб езпечує деяке нагро мадІжу

забез-

необхідними

во-судинної системи, мозку тощо, сприяє кращому за-

овочі, зелень, фрукти, ягоди, соки з них, масло, олію, м'ясо, рибу, яйця, цукор.

хідними продуктами і, в першу чергу, овочами, фруктами, м'ясом, рибою, молочни-

поживних ення'

можуть

години, чіткі проміжки між

вання школярів шкіл району. Вони показали, що органі зація і якість харчування шко-

Ж

не

учнів

харчовими речовинами. Наперекір забороні реалізуються через шкільні буфети кондитерські вироби з кре-

вання їжі починаються голодні скорочення шлунка, соковиділення, самоперетрав-

.нео б' \' х)Дних рос ТО в.

які

тування їжі, а також холоди ль на камера. У Великодимерській середній школі не працює кип'ятильник. Посу-

ваному харчуванні дитина повинна одержувати з їжею таку кількість енергії, яка

не тІльки покриває її витра-

печити

НрlМ того, діти повинні споживати хліб різних сортів, страви з круп, бобових та макаронних виробів, р'ізні

~Ра!М~НЮ

часне харчування матиме позитивний вплив на розвнток організму дитинн, сприятиме використанню й засвоєнню всіх поживних речовин. А це зумовлює формування фіЗично здорової, гармоній-

ремонтованІ 8 ДНЯ BfдI\PK41"1''' їдальні електроплити. В них

санітарно

кисло-молочних

- .епідеміоло-

гічної станції.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ А. Оганесян. Симфонія. «Москва І москвичІ •. «Розмова «по секрету •• Новини. Прем'єра короткометражних ху­ дожніх телефіJlьмів «)' нас .. о­ веНЬК8» І «Злива». Кубок володарів кубкІв з футбо­ лу. 1/4 фІналу: .Реал Бетlс.

16.10 16.45 17.15 18.00 18.15 ЧЕТВЕР,

БЕРЕЗНЯ

2

ПРОГРАМА

19.30

ЦТ

8.00 «Час •. f.З5 Гімнастика. Вірші нанні

8.55

радянських школярів.

9.25 Телефільм

поетІ8

«illлях

Ао

у

вико­

Софії..

21.00 21.30

4

П.

І.

Чайковського. фільми. музеях

лах».

і

виставочних

«Мистецтво

за-

Мекс.іКИ:t.

15.55 «Рідна природа •• 16.15 .Винахідник'. 16.45 • Композитор О. БОРОДін'. 17.15 .Один за всІх', всІ за одного •• 18.00 Новини. 18.15 .ЛенінськиЙ університет ~і"ЬЙО­ нів».

і

«Соціалістичне

Концерт

18.45

майстрІв

раїни.

19.50 Телефільм

21.ЗО .ДокументальниЙ

-

кінченні

мистецтв

.Шлях

серія. .Час •.

21.00

до

17.15

)'К·

СофІї..

екран..

По

5 за­

НОВИНИ.

ПРОГРАМА

J6.45

СУСПіЛЬСТВО

сім'я».

18.00 • Вогню не 18.30 Змагаються

)'Т

К.

-

та

дІти!.

_

вистави

сЯ.

баоу-

lларіон~.

По

заКІН­

«Життя

комуніЗм. В. революція:.

І.

lЗ.30 Фільм .Що з Для тих, хто

Ленін

.Держава

тобою коїться?. вступає до вузІ •.

Фізика.

«Здоров'я',

19.50 20.15 20.30 21.00

«Слово

«Повернення

до

працю€».

.Для вас, вчителі.. Формування діалектико-матеріаліСтичного сві·

Т.

учнів

при

Хрєнников.

вивченнІ

Концерт

зарплати •.

100-річчя

визволення Болгарії Виступ Ге-

нерального Республіки

консула Болгарії

Програма .Час>. Гімнастика. «Відгукніться, сурмачі!.

телефІльм

Софії..

5

«Пісня.

Романс.

14.ЗО Документальні

програма

8.10 .Мамина 8.40, 9.40 9 9.10,

НА

школа..

дО

• ва. (М.). 10.10. 10.UO Англійська мова. (М.). 10.4lr, 11.40 5 кл. «Михайло Пришвін'. 12.10 Студентам-заочникам. Основи марксистсько-ленінської

«Моральні

основи

сім 'ї •. (М.). 13.30, 16.45 Екран 15.00 Для тих, хто Математика. рення

зів •.

15.30

17.55

Вальс ••

15.10 .Поезія •. €. Баратинський. 15.40 • Шахова школа ••

етики

шлюбу

лікарю.

вступає «Тотожні

і

(М.).

до вузІв. перетво·

тригонометричних

вира·

(М.).

.Драматургія

і

Чехов.

Ваня..

«Дядя

кл. Ботаніка. стебел» . Екран

театр..

А.

П.

(М.).

«РізноманітнІсть

студента-заочника.

І

поля·

Чемпіонат

атле-

СРСР

з

легкої

тики в закритому примІщеннІ. А. Дворжак. Концерт для вІолонз

оркестром.

(М.).

21.30 22.55

Довідкова

20.30

Вечірня

«Київська Співає

любов..

(М.). служба.

бов'ю для

в

історію

боротьби

з

називали 'його

Батьківщини

Новпака

тилами

ті,

час

хто

У

небезпечний

пліч-о-пліч

з

ним

ви-

борювали нашу переМОl'У. Ця історична по­ стать партизанського ватажка, який за зав­ данням

партії

та

уряду

згуртував

і

провів

переможним рейдом від Путив.~я до Нарпа.т партизанське з'єднання, назавжди залишить­ ся в історії Великої Штчизняної війни. .

... Із зброєю в руках пройшов тяжкими шляхами війни і режисер кіноепопеї народ­ ний артист СРСР Тимофій Васильович Лев­ чук. Саме тому чимало років свого творчого

фа­

життя

віддав

митець

поповненню

славного

кінолітопису героїчноІ боротьби з фашизмом, розповіді про безстрашних народних месників.

Кінофільм демонструватнметься з 2 до 5 березня в кінотеатрі «Прометей», з 6 до 9 березня в кінотеатрі ім. Т. Г. Шевченка. Редактор Є. ~ЕДЯ:П_

:'.................................................................

**

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

* ! ІмехаНізована колона

~

г

І

ее

...

СпеЦіалізована пересувна .N9 508

До уваги керівників підприємств, * • І тресту «Броварисільбуд» і організацій, установ і населення! і '3~~~~a~~~aH~~Hi~~~OTY: Якщо вам потрібно про- ченка, (ТВСМ-4). теле- * машиністів бульдозерів, * ти,вестиз'ясуйте будь-які земляні робо- фон * машиністів автогрейдеріВ, у виконкомі Рам. Козелець Чернігівської: І машиністів котків, **і ди народних деп~та~ів, ч~ сОьбкЛаа,СТll"о, твеулле·фонКОм2с_Оlм4~7л3ь.- *! робітників-шляховиків. :

.1

18 25-90-64.

:

не проходять на· МІСЦІ наМІ-

І

з;

І

чених робіт підземні кабель' • ні лінії зв'язку 1 кому вони • належать.

виробнича дільниця .м 9.

і траси підземних :ІЇній ЗВ'ЯЗ· • ку позначені замірними

ставника підприємства, яке обслуговує кабельну лінію

f вальними знаками.

нання робіт в охоронній зоні [;абельної лінії забороняється.

: : :

них ліній міжміського зв'яз-

f

і

На

заміських

• стовпчиками

і

попереджу·

жених постановою Ради Мі· ~

, : : : : і

ністрів СРСР

від 22 липня

р . .N9 567, на виконан ня робіТ в охоронній зоні

1969

підземних

Без дозволу

виконкому

відміткою в ордері виробни-:

ділянках чої дільниці і виклику пред-

Відповідно «Правил охо· рони ліній зВ'язку», затверд·

курс.

Хімія. «Електрtміз. Явища ризації при елеКТРОJ\ізі •.

казка. (М.). орбіта». заслужена артистка РРФСР Г. Писаренко. (М.). Художній фільм .АЛhошчина

20.15 21.00

телефільми.

(М.).

кл. Загальна біологІя. «Головний напрямок еволюціУ». 11.10, 14.3~ Сказання П. Бажо-

челі

'Ш"ЯХ

ОБЛАСТЬ

сторінки

в повітря гітлерівців

Усім життям своїм, усіма думками своїми. усім єством своїм був невідривний від наро­ ду Сидір Артемович Новпак, «дід», як з лю­

Україну, до Станіслава і Дрогобича, в район

19.30

19.30

серІя.

І

Народної у Києві

Н. Минкова. К. т. ІНформаційна «Вісті».

Шлях з'єднання Сидора

шизмом вписали партизанські загони С. А. Новпака, Л. К Мельника, М. І. Наумова. У травні 1943 року за вказівкою Ставки Верховного ГОЛОВНОКОЛlандування партизан­ ське з'єднання під керівництвом С. А. Новпа­ ка і С. В. Руднєва, що нарахqвувало в своїх лавах 1100 партизанів, пішло з Полісся на

віо-

від османського ярм а.

19.00

ЦТ

Славні

фІ­

для

1І0нчелі 3 оркестром.

18.50 До

16.25 5

БЕРЕЗНЯ

3

ПРОГРАМА

Художній

живе,

зики.

Андронико.

казка.

П'ЯТНИЦЯ,

10.35

курс.

Концерт ансамблю роСііІських народннх інструментів. liечірня

діє,

меті висадити що постачали

фашистських військ був важким і складним. Партизанів осявала віра в нашу перемогу. наснажувало повсякденне керівництво Ному­ ністичної партії.

повітря склади З боєприпасами, знищували автомашини, літаки і танки. Для боротьби з партизанами гітлерівське командування зні­ мало з фронту цілі з'єднання і дивізії.

(НРБ).

«Конституція

тогляду

18.30

Невського».

'КИlвщина'. Док. фільми. 21.301~елефільм .Крадіжка 22.40 Довідкова служба.

8.00 8.35 8.55 9.25

1

студента-заочника. математика.

l'елефіJIЬМИ ва» І

інтернаціоналісти.. Про міст Нікополь ()'РСР)

Нікопол

ПРОГРАМА

науки:..

15.00

19.00

18.00

ОБЛАСТЬ

і

Екран Вища

17.30

якос,

ни.

НА

8.40, 9.40 І кл. Музика. 9.10, 11.10 .РосіЙська мова •• 10.10, 13.00 Іспанська мова. IU.40, 11.40 7 кл. Музика. 12.10 Студентам-заочникам. Науковий

15.30 17.2U

.Ми дружбу

-

НОВИНИ.

ПРОГРАМА

8.10, 16.40

16.00 17.00

К. т. Естраднии концерт. «П 'ятирічка ефективності І ті». К. т. «)' світі рослин •.

добраніч,

21.зи IIродовження lлліко

12.10 12.40 15.40

К. т. Наші прем'єри. А. М'ястківськиА. «При світлі СОНАШНИ" ків». Телевистава. 20.45.к. т. «Н'а добраніч. діти!. 21.0U IIрограма .Час •. (М.). 21.30 Художній фільм .П'ятеро з не­ оа». По закінченні К. Т. Нови·

т . • На

ченні

бандуристок

с Галичанка».

19.00

«Час..

СЯ,

.Народна творчість.; К. т. Новини. Музичний фільм .Мелодії гІр •. lliкільний екран. 10 кл. Російська література. «Письменники лауреати Державної премП СРСР 1977 р,'. .Сільські обрії •.

завод і

Вистава.

20.45 21.00

10.45 11.00 11.20 11.40

конкурс.

пройти •. Харківський верста­ КамАЗ. 19.00 К. т . • Вісті.. . 19.ЗО Н. Думбадзе, Л. ЛордкIQаН.lдзе. -Я, бабуся, Ілліко та ІлаРIОН-.

тобудівний

)'Т

капели

маючи на промисли,

пальним.

Артемович Новпак, голова ПУТИВЛЬСЬКОl міськради, про перші його бойові операції проти фашистських загарбників. від­ У другому фільмі «Хуртовина» бойової творюються найважливіші епізоди діяльності партизанського загону С. А. Новпака в період з 1941 по 1943 рік. У заключному фільмі йдеться про рейд партизанського з'єднання Новпака у Нарпати влітку 1943 року. На заклик Номуністичної партії Радянсько­ го Союзу на окупованій гітлерівцями терито­ рії розгорнувся могутній партизанський рух. Народні месники пускали під укіс ешелони з військами і технікою ворога, висаджували в

цюе».

,Золотl Зірки )'країни •.. Юиона­ рис про бригадира РІльникІв колгоспу .Родина. БогодухІвсь­ кого району Харківськоі област! Героя Соціалістичної ПраЦІ М. М. Бабенко. .Немає таємниць у майстрІв •• Телевізійний

ПРОГРАМА

Нарпат, нафтові

кіноепопеї фільмі­

гону народних месників, яким керував Сиді!?

Концертна студІя 8 По закінченні но-

Концерт

КОВПАКА ФІЛЬМ 3-й - (,КАРПАТИ, КАРПАТИ ... » У двох серіях.

«Сполох» йшлося про початок партизан­ ської війни на Україні, про становлення за­

(Москва).

10.00

ПРО

Це третій, заключний фільм «Дума про Новпака». У першомJ'

ВИНН.

10.30 Фрагменти з музики до балетІв Док. .По

,Динамо. «Час •.

«Запрошує Останкіні» .

серія.

14.30 15.25

-

(ІспанІя) Програма

"А ДУ 1"\

кабельних

ліній

міжміського зв'язку потрібно одержати письмове по·

годження за адресами'

м. Київ-30, бульвар Шев·

# ,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _

міжміського зв'язку. За пошкодження

одержують 20 доплати за пере-

о

б'

сувнии характер ро ІТ.

: І Звертатися на адресу: * І м. 'Бровари, ВУЛ. метаЛУР-j * гів, 4. СПI\1Н-508. вико-: І Адміністрація.

кабель-:

ку У казом Президії Верхов- • ної Ради УРСР від 15 груд- і

ня

1969 р. встановлена кри· : мінаJlьна відповідальність. : Технічний вузол союзних : магістралей зв'язку і теле· : бачеиня.м 4. :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . <.~"~

Робітники

процентів

..................:

Т ..........................................................,

ЧЯ

-

Колектив універмагу імені 50_ Р IЧ_/ Великого

спілки тя

)І(овтня

ВИС.'10ВЛЮ~

старшому

райспожив­

глибоке

слівчут ..

продавцю

ку.ТJЬТС(lОРТТОRзрів

універмагу

відділу «При ..

вітниit» В. О. Овчинник 3 приводу тяжкої втрати смерті її матері.

в СПРАВАХ ОБ'ЯВ

-

ДО ГАЗЕТИ ДЗВОНІТЬ

ПО ТЕЛЕФОНУ

19-3-18.

~-~~~~~~~~~~#~~~~~~'~~~~~~~~.~~#'~~~~~~~~~~~ .НОВАЯ ЖИЗНЬ. - орсан Броварского горкома НАША АДРЕСА; ГЕЛЕФОНИ: редактора - [9-38l; і3С'У(lника редаКlора _ 19·4.47; Га"е,. виходи,"

!

;

КОММУіИСlическоА партии УкраинЬІ. городского и районного І Сове11>В народнЬІХ

депутатов

Газета ВЬІХОДИТ на

КиевскоА

украинском

области.

ЯЗЬІке.

255020. БРОВАРИ. вул. Київська. 154. 11.

'~,......,.....,..~~..,......,.....,.....",...,..,....,.~.."..........,..,.",..,....".....",...,......,....

І відПОВідального секретаря. відділу сІльського господарства. І<ореспон· І У. вів, орок. серед\ ~ дента

місцевого

радіомовле 'ня

_

19-3.18; відділів 19'467.

масової роботи. фотокореспондеНlд _

'ромисловості

" я ГlНЩЮ

.

І

суботу

~~~~'~ ~'~I,,~пО,і'"~аТ\

. . . ~ ... ~~..,.......,...........,.~,...",.~,.,.,,..#..,.~~-.G"-...,... .... ,, . . . #~.,,.. . . . ~

Індекс 61964. Броварська друкарня Киівського облупраі5;:[!!ЦА в справах ВИ.1авництв, поліграфії і КНИжкової торгів.пі. вул

КИ·ll!ська. 154.

Зал!. 1083-11.360.

34 номер 1978 рік  

34 номер 1978 рік

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you