Page 1

З ПАРТІЄЮ­

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ К.РА!Н, ЄДНАІІТЕСЯІ

.N9 34 (4142) СУБОТА

до НОВИХ ЗВЕРШЕНЬ!

::s лютого ЦІна

2

Нині погляди радоських mодей, труд.Rщих усього с~.іту прикуті до стОJtВЦі вашої Батьківщини, де проходить XXV з їзд Комувістичної партіі Радянського Союзу. З почуттям законно!

р.

1976

коп.

гордості за рідну Комуиіс:rичиу партію, П ленlиський Централь­ ний Комітет стежать за роботою всесоюзиого форуму комуні­ стів 1 трудящі Броварщнки. На мітингах 1 зборах, які прохо· дять у ц1 дні на заводах 1 фабриках, ка шахтах 1 будовах, У

ГАЗЕТА

копгоспах і радгоспах республіки, вони зuвпmоть

ЗАСНОВАНА В

1935

РОЦІ

діввицтва.

ОРrАН БРОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО КОМІТЕТУ КОМУНІСТИЧНО! ПАРТІІ УКРАІНИ, МІСЬКОІ І РАИОННОІ РАД ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ

з'їзд Комуністичної партії Радянськоrо Союзу у Нремлl

триває

Слово бере делегат

,.~•0р.я:ть

nриємств експортується в десятки країн сві-

екокоміки, науки, культури. В дев'ятій п'яти-

ту. Перший секретар Свердловського обкому

ІеJІииий крок у створенні матеріально--технlчp;ot бази комунізму.

строково виконала зобов'язання на дев'яту п'.ятирlчку. Промовець розповів про розгорну-

pl"'U\.

25

відзначається на з'їзді, зроблено новий

партії Я. П. Рябов повідомив. що область до-

Виступаючи на вечірньому засідаянl з'їзду пютого, кандидат у члени Політбюро

те на підприємствах Ураду під керівництвом nартійних організацій соціадістичне змаганни,

UK

1ШРС, перший секретар ЦН КсмnартlУ У\16Окистану Ш. Р. Рашидов nовіДО.МІfВ, що u }'ІЖІ( Аев'ятої n'ятирічки трудящі респуб.!JiJtи зібрали 24,5 мільйона тонн бавов~tи ІІа 2,3 мільйона топн біnьwе, ulж ne.pe.nбa.aМІСЬ Директивами XXIV з1зду nартіУ. Про-

реконструкцію діючих підприємств. Виступаючи з трибуни з'Ізду, бриrад~tр тракторноУ бригади колгоспу імені ХХ з'їзду НПРС (Ніровоградська область) О. В. Гітапов s~.naєJ1& nvмку веіх хліборобІв краінк іtОЛР. розпоаів, хкий величезний позитивний вплив

нвець відзначив,

11а

\'3бекистану

-

що досягнення

резуль тат

трудящих

ленінськоІ наці о--

нат.ноІ політики партії, взаємодоnомоrІJ асіх вародів Радянського Союзу.

Значення дружби народів, яку повсякден-

зацtх ставить завдання: довести

1 і комун ст 8 • napтti Леніна, говорила А. Ф. Єрофєєва 6tиату імені К І. Фролова.

ІІРО те. як У ході ІССJ'іеитив

комбінату

г

меланжевого ком-

вnроваджено систему земдеробства, яка захи-

соціалістичного змагання

щає грунт від водної і вітровоІ ерозії.

поліпшення ос

Про величезну увагу

пр

т

ак ич·

секретар ЦН активність

та інІціативу широких мас трудящих. У робо-

ті, яку проводить

республіканська · ·

партійна т я и організація, першорядне м1сце ВІдводи ьс в хованню почуття дружби, братерського спів· робіТНИЦТВа і взавмодопомозі радЯНСЬКИХ наро· дів, розr;риттю ролі великого російського народу в розвитку кожної союзно! республіки. на з'Ізді виступили з привітання:11и Перший

секретар цн УСРП я. Кадар, Перший секре· тар цк БНП. Голова Державної Ради НРБ

коякісного зерна. У краї треба провести ве· mnd роботи no зрошенню, поліпшенню струн·

т. Живков, Генеральпий секретар ськоІ НомnартіІ Алваро Нуньял.

t)"ри посіаних площ, що дасть можливість одержувати додатково мільйони тонн хліба. Пр()МОвець доповів з'їздові, Що поставлене

ПортугаJІЬ·

На адресу XXV з'їзду НПРС безnерервним потоком продовжують надходити листи й те·

завдання -

леграми з усіх

виконано.

індустріальних центрів і нових селищ, ще не

зону одержання

районів

союзних республік

У иаmій партії, сказав у своєму вистуnІ ~~:ерший секретар ЦН Номпартії Азербайджа· нУ Г. А. АлІєв, міцно утвердився ленінський

країни.

лозначених на карті. В них теnлі сдова приві· ту 1 побажання усnіхів у роботі з'їзду, panop· ти npo трудові досягнення, вияв готовності до-

строково виконати план 1976 рону. Автори цих листів і тедеграм - колективи підnриємств 1 будов, колгоспники, вчені підтримують І схвалюють внутрішню і зовніш· ню nолітику Номуніетичної партії. вислОІ!ЛЮ· ють nочуття nадкої вдячностІ то11аришев1 Л. І. Брежнєву за його невтомну діяльність

ноrс rоспо.царстІІа.

на благо нашого народу, в Ім'я з:vІіЦнення ми-

Академії

наук

СРСР А. П.

ру.

(ТАРС).

ІІІІПШDІUUПІІІІІІІІІІІІІІІІШІІІІІІІПІІІІІІПІІППІІІІІІІІІППППІІІІІІІПІПППІПППІІШППІІШІІШІІІІІІІКІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІ:

ПравІтання на адресу

з'їзду НОРО

XXV Яа

a,~tpeey

кrtPC

XXV

надходить

з'Узду велика

кtяькість

привітань,

JХІІ8.11ЄН1о

трудових рапортів

1

поздо­

від партійних, nрофсПілков~tх

раJІRНських. rocn1>дap·

t

СЬКИХ оргаИіІ, litOJJeKTИBiB промислових nі.ztnриємств,

будов. колгоспів І радгосnів, rrоїиів Рад11ВсьноІ Армlі і

Фяоту,

науко•их

иаа"Іа.11Ьвп

установ

заІСnадів.

\

т•ор-

чнх і громадських

радянських

кварталу

самовідданою

пра­

цею, активною участю в гро-­

житті

внести

ва­

гомий вклад у здійснення величних накреслень десятоУ

п'ятирічки

таке

-

одно-­

стайне рішення порошківщв.

О.

АНФІМОВ,

член КПРС.

лю-

Як велике всенародне свя­ то готувалися: зустріти XXV :;'Ізд КПРС тварнкники рад­ госпу імені Щорса. У січні надій молока був нижчий nроти

відnовід!fоrо

мину л ого року,

періоду

тож

весь ко·

лектяв ферми вів наполегли­ ву борsтьбу зь. tІідвищенн.я: продуктивності худоби та nІквІдацію боргу. l caoro до­ бився: незадовго до початкУ з'Ізду денний надій збідь·

шився на

кілограмів, а

200

через два дні nісля йоrо від­ криття ще на стільки ж.

Тепер ми одержуємо

no 11,4

кілограма вtд норови за день. що на двісті грамів пе·

ревищує торішнІй nоказник. Виробни'!ники трудилися у цей час з особливим nід· несенням. У всіх була одна мета підготувати фору:11у

комуністів

якнайкращий

по·

дарунок.

У

день

nочатку

роботи

з'їзду відбувся мітинг. У ле· нінській кімнаті на молочно­ Т()варній фермі зібралися до· скотарІ.

механізатори.

Всі радісно збуджені, урочистим

з під· настро­

Є:\1. Бо кожен з них уже чув по радіо або бачив на теле· екрані виступ

Генеральноrо

секретаря ЦН НПРС товари­ ша Л. І. Брежнєва із звітною доповіддю Центрального Но· мітету з'їздові парт!І. Інформацію про XXV з'їзд НомуністичноІ nартіІ зробив секретар

цеховоІ

nарторга·

ноl і трудовоІ активності ко­ п~ктиву тваринників.

Схвильованими

й ділови·

ми були виступи слюса.ря по налагодженню молочної аnа­ ратури І. Д. Буглача, інжене­ ра по механізаЦії трудомі­ tтких процесів П. М. Нуцен­ ~~~. бригадира другої бриrадн В. М. Нуценка, доярок В. Т. Горобей та О. А. Салай. Всі висловлювали волення

велике

і падке

задо­

сх$алення

роботи з'їзду і закликали тваринників зробити особи­ стий внесок у трудовий пода­ рунок з'Ізду. На Фермі з новою силою розгорається змагання

соціалістичне

за

досягнення

у

першому році десятої п'яти­ річки високих виробничих показників. попереду йдуть комуністи. Так. доярка Н. Л. Басюра, яка торік надоїда по 4930 кілограмів молока від корови і нині зобов'яза­ лась досягти n'ятитисячного рубежа, щоденно надоює по 14-15 кілограмів. За чоти· ритисячний надій від кожноУ nервістки

бореться

доярка­

комуністка Г. І. Ша~tрилен­ ко. У її грулі вже почалося отелення.

У

радгоспі

є

достатня

кількість кормів. вони ста­ ранно переробляються перед згодовуванням. Всі умови ствоnено для того. щоб уже в березні набагато перевищи­ ти минулорічні пока:зники по виробництву молока. Джере­

нізації зоотехнік М. М. Гон· чаренко. Він закликав усіх

JІамн для творчого натхнення

присутніх відзначити цю ви· датну подію в житті партіІ і народу новими здобутками в праці, підвищенням політич·

леиня

тваринників стануть

нанрес­

XXV

з'їзду партії. П. JlИXOJIAT, гаJІовиий зоотехнік рад­ госпу.

з столиць

1 гірсьних аудів, .з великих

еталь керівництва. Сила Ідей комуністів, під· креслив промовець, у тому, що вони в1добра· жають думки й сподівання народу. Соціально-економічні завдання, поставдені перед Азербайджаном XXIV з'їздом НПРС ва деІ'Rry п'ятирі'!ку, успішно виконано. Респуб.mка досяrла високих темпів розвитку народ·

Президент

першого

року виконати до ЗО

Д>КЕРЕЛО НАТХНЕННЯ

несеним.

а

лив nромовець, пробудила творчу

нення: хліборобів Нубані, завдання, які стоять перед ними в десятій п'ятирічці. Найважли· 81me з них - збільшення виробництва висо-

-

хвилювати

помогу комуністам респу щни

v

ТІлан

1976

мадському

ярки.

.

Номпартії Латвії А. Е. Восс. Партія, підкрес·

СЄПН Е. Ховеккер, Генеральний секретар ЦК НПЧ. президент ЧССР Г. Гусак. .,8 пютоrо XXV з'їзд продовжив роботу. "" .,, ПерШИЙ ceKjJeTap .n.раснодарСЬКОГО крайкаму naprtr С. Ф. Медунов розповів про досяr-

rарантованих урожаїв рису,

Ном!·

працею.

но турбуються не лише про економічну могутність краї­ ни, високий культурний розвиток, а й про підвишен­ НJІ д.обробуту народу. І ці слова Леоніда Ілліча Бреж­ нєІ!а на з'їзді не можуть не

тету НПРС до Радянської ЛатвіІ. постійну до· ній діяльності говорив перший

nрем'єр-міністр Революційного уряду ресnуб... ки н у1 ба Ф. Кастро, Перший секретар цк ~..

Л. І. Брежнєвим

Центрального

б

2ІИСЬ Лерший секретар ЦН НомпартіІ Нуби,

етворнти ка Нубані велику

середньоріч·

ня сталих урожаїв зерна. На значних площах

Вона розповІла

привітаннями до делегатів з'їзду зверну-

tовар~tшем

цент-

річці до 8 мільйонів тонн. На АлтаІ ведеться fІаttолеглива 1 постійна боротьба за одержан-

•uористання устаткування, п двищення як tf товарів народного споживання.

3

-

ие валове виробництво зерна в десятій п'яти-

1

добивається і

справи-

Пленуму

Хnіб - сдава і гордІсть Алтаю, сказав nерщий секретар Алтайського крайкому пар· тіІ О; В. Георгієв. Прайова партійна органі-

відповідальність

JфRдильниця Івановського

р.)

рат.ну фігуру на селі - зобов'язує хлібороба ще краще працювати на благо Батьківщини.

секретар ЦН НомпартіІ Груз1У в. А. Шеварднадзе. Промовець сnИНИ1!СЯ та1tОЖ на роботі парторганізаціІ ресnубліки. і

господарства

( 1965

nІклування партП про механізатора

1!1 перший

Про високу честь

сільського

ЦН НПРС. На допомогу трудівникові села nриходить дедалі більше машин і механізмів.

во відчувають у боротьбі за рубежі п'ятиріч· lrtl трудящі ГрузіІ, підкреслив у своУй nромо-

nрацювати в рядах велико! парт

розвиток

ли рішення березневого

люємо внутрішню і миро­ любну зовнішню політику нашої партії, П ленінського Політбюро. І звеличимо мир

березня,

Середній Урад дає багато з того. що необхtдио Батьківщині, продукція його nід-

в розвитку

дей. Здійснити це rtожна nід мирним небом. Тому ми, робітники, одностайно схва­

Номуністичяа nартіJІ, Радянський уряд повсякден­

-

роботи радянських учених у роки минуло1 п'ятирічки. В нашій країні створено унікаль· ні телескопи. найбільшу термоядерну установку сТокамак-10•. Радянські дослідження КОСМОСУ ВЖе даЮТЬ велику КОрИСТЬ нарОДНО· му господарству. Досягнення науково-техніч· ного прогресу плодотворно впливають на розвиток економіки країни.

величезні успіхи

XXV

цов:

JЩРС. З почуттям глибокої відповідальності ~ 381итересованості обговорюють делегати utтиl доnовіді Центрального Номітету НПРС 1 Uеитральної Ревізійної комісії НПРС. tlpOMOBЦi В дебатах ПрОПОНУЮТЬ ЦіЛКОМ 1 Jtdlвuicтю схвалити політичну лінію і практичlff J:Ііяльність Центрального Номітету НПРС. уеІ положення 1 висновки Звітно! доповіді, з

:про

порошківців

з'їзду Номпартії України, старший nечовий цеху заліз­ них nорашків В. В. Нузнє­

Александров Інформував делегатів з'їзду пр~

аою виступив товариш Л. І. Брежнєв. ЛредІ',аtииии nартійних організацій з гордістю

500

зібралися на мітиRr, при­ свячений nочатку роботи XXV з'їзду Номуніетичної партіІ Радянського Союзу.

з'їзд

XXV

** nfиp працею звеличимо Близько

XXV

1\S,~CKBA.

про палку

підтримку внутрішньої 1 зовнішньої політики КПРС, про свою готовність віддати вс1 спи дпя адlйсвенц .кQІУІУИІ.авЧІ;ІОtІJ ОУ•

організа·

ЦіЙ, КОМуНіСТіВ, КОМСОМОЛЬ· ців і молоді. вІд трудящих нашої Батьківщини. Президія з'їзду визнала необхідним видавати сnеціа· льний бюлетень, який бу~е містити Ці привітання,

У ДАР НА ВАХТ А ТРИВАЄ Нолектив

слюсарно-меха­

нічного цеху достроково ви­ конав соціалістичнІ зобов'я­

зання. взяті на честь з'їзду нашоІ партії. Додатково до плану

виготовлено

вузлів І

агрегатів для п'яти автокра· нів. Всі виробничники рапор· тували про виконання tндивl·

дуальних зобов'язань. Першими стали на трудо· вv вахту в день nочатку

ро-

15оти XXV з'їзду НПРС пере· ::хов! робітники М. М. Гераси \ІОВ, М. А. Шевчик, токарі В. І. Налашников, П. Є. Ли товченко.

І. А.

токар-карусельвин

Рубаник

Працюва.'ІИ

З

ОСОбJІИВИМ

старанням. Норми виробітку значно перевиконані. Ударна

вахта на честь з'їзду триває.

А в обідню перерву сенре­ тар цехової

парторганізації

В. І. Назаренко провів з ро­ бітниками бесіду. Гордість за нашу соціалі­ стичну Батьківщину, праг­ нення

працювати

nродуктив­

ніше обіймали серця робіт­ ників, коли вони слухади по радіо доnовідь Генерального секретаря ЦН НПРС Л. І.

Брежнєва. У ній nіДбиті під· сумки

дев'ятої

У цих

досягненнях

ка нашоІ праці. креслення

п'ятирічки.

-

част­

Ведичні на­

на нову,

десяту

n'ятирічку. Здійснювати Іх І нам, робітникам ремонтно­ механічного заводу.

В.

IBAHUB.


Підвищувати 23 лютоrо 1978 року відбулася п'ята\ цtю і (n'ятнадцятого скликання), на якій за·

сесІЯ Міс&кої Ради деnутатІв трудящих біт

0 с 0 б JІИво

1

1

п двищеиию якост

роботи

рІвень

ПолІпшив роботу І відділ соціального ськІ організацІї -

ро- !

jзабезпечення. Багатьом

інвалідам Ве· автопідприємство :шкої Вітчизняної війни 1 пенсіонерам

вуличні

І будинкові

комітети, товариські суди,

добровільнІ

народнІ дружини, санітарні дружини. с,1ухано звІт виконкому мІської Ради 09 6з 4минулому році про роботу за 1975 рік. Звітну доповідь план по обсяrу вантажообороту надано матеріальну допомогу, видано батькtаські комітети, жіночі ради та ін­ зробив rолова викон~;ому мІської Ради виконало на 110,1 процента, по переве- путівки в санаторії і будинки вІдпочин­ ші. Всього роботою в гро~rа;хських орrа­ деnутатІв трудящих деnутат о. п. Коро- зенню пасажирів - на 100,7 nроцен- Ііу, забезпечено транспортом, будмате- нізаutях охоплено 6336 чоловІк.

'rенко.

та. В порІвнянні з

197 4

роком ці показ-

Робота

ріалами тощо.

міськвиконкому

висвІ1'ЛЮ!-1а­

Ве.1ику роботу по обслуговуванню наша СЄ~ІЯ чроходить В знаменнІ ДНі робо- ба ~Ідан~ачити, ЩО проТЯГОМ 19 75 рОІ•~ ~ селепня 1 підприємстя виконала груnа

дась в міськрайгазеті «Нове життя•. але

r.;rибокоз:~<tістовна

ських груп, постійних номісІй, про впро­

ТоваришІ деnутати, промовив вІн. на- ники набагато nоліпшились. Однак тр?-

ти XXV з 1зду RПРС. УсІх нас надихає доп:уска .. ись недоліки в обслуговуванНі,

звітна

"' на пасажярів автотранспортом, а на зал!~- Риро.... ничо-технlч!'ого бюро

оnовІ ь

1

мало ще

друкується

~Іатеріа,'JіІ'І про

боту депутатів-виробничників

nри го.1ов-

ХХV ~·rз;xt nарт!У Генераль~ого с~крета- ничнІй станц!І систематичР-о затримува- 1ному ар~ітекторІ. Але ще не ~дІйснює

ро­

І ;:r;епуtат·

ва;Іження нових обрядів у життя.

Із наведених фактІв видно. що ря ЦН НПРС Леоніда Ілліча Брежнєва, ли ся ваго~и під яантажними onepaц~::r.- fна.'Іежно. о контролю за ходом шдизІду­ робота міськвиконкому у звІтному році в яюй nідеумована досягненю1 минvлої ми. У ниюшньому роЦі нєобхІдно nо.1ш- :ального будівющтва. Ще ширші І Іі./1• n:ятирічки і накреслено nерсnективи'· бу- шити янІсть вантажних робіт 1 пас& І· Нема.т10важне значення вІдіграє 1 са­ була багатогранною.

дІвництва комунізму Приємно відзначитІ!·

:макреслень

у нашій країні. що у здІйснення

жирських переве2ень. Пови~нІ добити~я зчачного полІ~шен-

повіда.1ьчіші

1 нІтарний 1

стан міста. У цій важ.'lивій сnраві nровели велику роботу санепід­

XXIV з їзду RПРС зроб"І'JІИ . ня усієІ РІ'\боти 1 nІдnриємства зв язку,/ станцІя та установи охорони 3доро!'!'я. 1 від котрих залежить оnеративність ро- .• Медичним обслугоІІуеан:ням мІста з~!'І­ с~а. Обсяг пр?мислового виробництва за І б?ТИ усіх підnриємств і організацій ~маються 304 лікарі і 667 nрацівників nятирічку ЗРІС на 55,3 процеFта nри !ІН~та. rсереднього медперсоналу. ЛІкувальні заплані 53,4 процента. ДодаТhvи- 1-.С . ·1 ~>V.? rc _роблено і в справІ. noлln- кг.ади проводять велику роботу по лікуnлану вироблено продукції на 12.9 міль- шення роботи t<омунальних організацІй. ванню 1 профілактиЦІ захворювань одйона карбованців, в тому числі товарів ' свІй гІдний вклад і трудящІ нашого мІ-

:народного сnоживання. Обсяr реалізації продунц!У зріс на 38,2 процента прч планІ 36,2.

Виконавчий комІтет мІської Ради де­

путатів трудящих під керівництвом місь­

коІ nартІйно! організаЦІІ усю свою дІяль:ність спрямовував на усnІшне виконан:н11 виробничих планів 1 соціалістичних

:юбов'язань завершального року дев'ятої n'ятирічки. на розвиток усіх· галузей мtського госnодарства 1 максимальне задоволення зростаючих nотреб населен:ня міста, на втІлення в життя організаційно-госnодарсьних заходІв

по пере-

Za oeol!i

на благоустрій

копроnуктивноt праці, високої куль'rури аразнового громадського порядку. Підсумки роботи nідприємств та орга-

иtзаЦій свідчать, що nланові завдання і

соціалІстичнІ зобов'язання в цілому ус-

витрачено

дукц!ї на

nрисуджено nерше

місце в ресnублІцІ

серед міст третьої групи.

дарському активі, сесії міськради. на засІданнях міськвиконкому.

Працівники місьного бюро ЗАГС ра-

зам з комісією по нових обрядах про-

вели ЗНВ;ЧНУ робот~. по впровадженню урочистої реєстрацІІ новонароджених. ~ров~дено цІлий комплекс заходів по ц,ивІл~юй обо.ронІ .. вон.и показали, що

бІЛЬШІСТЬ керІВНИКІВ nщnриємств, уста­ нов, медичних nрацівникІв з усІєю сер­

машинобудування,

танням nотрІбно більше уваги придtля-

завдань.

рами. зеленими насадженнями. Цим пи- йозністю ставляться до виконання своїх

:монтно-механ!чного, дослідно-ексnери- ти колективу ЖЕК-1 і іншим будинко:ментальиого та Інших. Поряд з цим он- уnравлінням. ремІ nІдприємства не сnравилися з вико-

:наиням nданових завдань. Завод пласт-

Житлово-комунаJІьна

6 процентів і забезпечити зростання продуктивності праці на 4 nро-

центи.

добитися

Знака якостІ

присвоєння державного

11 виробам. досягти

контора

86

процентів здачі готової продукції з пер­ шого пред'явлення.

ПJІанами каnітального будівництва n& мадського nорядну і боротьбі з nраво­ порушеннями проводили адміністратин­ редбачено розпочати спорудження деся· ні органи - прокуратура, суд. відді.'І ти житлових будиннів на 1242 квартири, внутрішніх справ та відnовІдні комісії з них п'ять буде введено в нинІшньnмv при міськвиконкомІ. З метою координа­ роцІ, гуртожитку меблевоІ фабрики. Бу­

nоnрацювати над вдосконаленням саночистки, доглядом за вулицями скве-

ре-

з зобов'язаннями у нинішньому роцІ не-

.-а

Найкращих результатів добилися ко~ективи заводів порошкової металургії, шиноремонтного,

дарства, спрямованого на дальший po:Jo виток усІх його галузей. У відповідностІ

обхідно збільшити обсяг реалІзації про-

:3а результатами виконаної роботи у 1 справ обговорювався на партІйно-госnо-

ntшно sиконанt. План по обсягу реа.'lізаУсnішно виконав свої виробничІ nлацlІ продукЦІІ виконано ва 101,5, про- ни і комбінат комунальних пІдnриємств. дуктивнІсть працІ порІвняно з 1974 ро- Однак і комунгоспу, 1 комбінату комуJCOM зросла на 4.6 процента. нальних пІдприємств потрібно багато

електротехнІчних виро~Ів, торговельного

Перш за все, необхІдно достроково ви­ конати план розвитку місцевого госпо­

1406 тисяч Ці't діяльності адміністративних органів де побудовано три дитячих , nровадилися мІжвідомчі наради. Стан 840 місць, кІнотеатр на 800

другому кварталі нашому місту Радою Міністрів УРСР 1 Укрпрофрадою було

пере;t

..,.

Міський відділ комунального господар- нак потрібно і надалі nоліпшувати мества разом з іншими підnриємствами дичне обслуговування трудящих. виконав значний обсяг робіт по благоВелику роботу по підтриманню гро­

устрою міста. Побудовано і каnітально вІдремонтовано 76,3 тисячі квадратних метрів шляхІв і 15,9 тисячі квадратних метрів тротуарів, посаджено 2,8 тисячІ дерев 1 4 тисячІ кущів. Протягом року

стоять

н/lсті виробництва і якостІ.

і._._._._. .._._._._._._._._._.__.._. ._..__.._._._._.__.._.__._..__.5888

творенню міста Броварів у місто висо- карбованців.

1

мІ.о:~а:во!і

7r р а "..,

завдання

виконкомо~t мІськоІ Ради деnутатІв t'рУ­ дящих v 1976 році- nершому роцІ де­ сятої п'ятирічки. n'ятирічки ефектиs-­

МІськвиконком велику увагу придІляв роботі комітету по фізкультурі І

спорту. Кількість фІзкультурників зрос-

.N9 1 ла до 9878 чоловік. Серед них - 3399 мас не виконав плану по виnуску вало- план каnітального 1 поточного ремонту значністів комплексу ГПО, 3134 спорт­ :воІ продукЦІї (97,1 процента), а також жилфовду виконала відnовІдно на 103.9 сменів масових розрядів, 67 nершороз­ по важливІших вИдах виробів: труб із процента і 104,2 nроцента. За досягну- ряднинІв, 10 кандидатів у майстри спор­

садки

на

місць. Роз­

почнеться будІвництво школи на 1156 місць, терапевтичного корпусу на 240 мІсць, nолІклініни в день

на

відвідуваІ\іt

600

ряд об'єктів промнсловоrо при·

1

значення.

Потрібно

буде

виконати цілий

комn­

лекс робіт з метою nеретворення Брова· рів у місто високої ського

По

високопродуктивної

ку ль тури

1

зразкового

nраЦІ,

rpoмan·

порядку.

занінченню дf>ІІОВіді

дебати. Першим взяв слово відділом

розгорнулись

завідуючий

комунального

господарства

А. А. Со.помка. ВІн. зокрема, вtдзначюs, що на благоустрій мІста у 1976 роцІ бу­ де використано 890 тисяч карбованцІв. Заходи по благоустрою, озелененню 1 зовнІшньому оформленню розробленІ 1 погоджені з більшІстю керівникІв Під• приємств та організаЦій і затверджені виконкомом мІськоІ Ради деnутатів тру·

термоnласта, виробів з nластмас 1 товарІв нультурно-побутового призначення та

ті успіхи у соцзмаганні вона у першому l четвертому кварталах завоювала

ту, один майстер спорту СРСР мІжна­ родного класу з легної атлетики 1 один

лtзаціІ продукц!У (95,4 процента). Blfробництву валовоІ nродукцІї (96,9 про-

спІлки. Великий обсяг робІТ виконало управ-

Багато корисного зробила житлова комІсія, яка розглянула 1415 заяв 1 ноrо комбІнату Л. А. Кузуб,

дящих.

Взявши підвищенІ соцІалІстичнІ зо­ сосnодарського вжитку. Завадобудівний nерехідний Червоний праnор облжитло- майстер сnорту СРСР з вІльної бороть­ бов'язання на честь XXV з'їзду RПРС, іК«'Мбінат не справився з планом по реа- уuравлІння і nрезидІї обкому nроф- би.

цента) та збірному залізобетону

nідкреслила

(97,9 лІння газового госnодарства. За рІк га- nротягом року вручила 1 озз сім'ям ор­ зифіковано 1184 квартири. Колектив

процента). Меблева фабрика не викона-

.па плану no випуску валової продукЦіІ контори •МІськсвІтло& nрацював не в дери на вселення У новІ квартири. ~89,7 nроцента), меблІв і товарІв і<уль- І nовну мІру своІх сил. Протягом року міськвиконном nр<Іб ц цював над удосконалення:~<~ дІяльності '!'урно-nо утового призначення.

і ж під-

За звІтний nерІод набагато nолІnше-

з завданням

но роботу служби побуту, тор1·івлі, гро-

кої

росту продуктивності праці. у звІтному році виконком nриділяв

мадсьного харчування. Колектив поб) 1номбіяату за nідсумками року вийшов

розглянуто 29 nитань, І 29 засІдань виноююму з питань роботи промислових

ІПриємства не справились 8()

багато уваги питанням будівництва промислового, житлового і соЦіально-

міської Ради. Проведено сім сесій місь-

нереможцем у Всесоюзному соціалістичному змаганні. Товарооборот по

ВУЛ»Турного призначення. Усі будівель-~ змішторгу

організації за 1975 .Рік виконали заrальний обсяг будівельно-монтажних J;>Oбіт на суму 22408,9 тисячі карбованцІВ,

зріс

проти

1974

іВбО на

трудящих.

на

яких

пІдприємств. трансnорту, будівництва і бл~rоустрою, торгІвлІ 1 побуту, народ­

року на

ноІ освіти. житлових питань, поліпшен·

тисяч карбованцІв. Понад п.'lан nродано товарів на 69 тисяч кареіован. ців. Але поряд з цим мают,, місце іс-

2848

!11

Ради депутатів

ня громадського порядку та Інших. Велику роботу проводять 12 постій­ них комісій. Вони беруть активну

2485,4 тисячі карбованців більше 'тотнl недоліки. Потрібно пІнвищувати участь у nідготовці питань до розгляду :ніж у 1974 році. За рік здано в експлуа- культуру торгІвлі. На 103,2 проЦент<і на сесіях та міськвиконкомІ. При мІськ­ оrац1ю 8 житлових будинків на 811 квар- виконало річний план товарообороту виконкомі nрацюють три відділи на гро­ 'l'Ир, в тому числі житловий будинок JСОоnеративу сХімІк• на 100 квартир.

міське споживче товариство. Останнім часом значно зросла мережа громадсь-

мадських засадах: торговельний, оргінструнторський та юридичний.

робіт виконано ли~е на 98,8 процент~. Не виконали своіх завдань КСУ-2 (БЗБ}{) та СПМR-580. Завдання по рос-

сивні форми обслуговування, організовано два пункти попередніх замовлень на кулінарно-нондитерські вироби і на-

річний план навчання керІвних кадрів 1 радянського активу. За планом прово­ дилися заняття депутатської школи, апа­

'l'У nsодуКТИВНОСТІ nраці ВИКОНаНО на 102, процента. Не справилися з цим

nівфабрикати. Велика робота проведена також від-

рату МіСЬJ:!~ИКОНКОМу, семінари з ГОЛО· вами постшних ком!с!й, вуличних 1 бу­

З цІлому план будІвельно-монтажних

кого харчування.

:!Іавданням ПМR-~ та СПМК-580. Бу~\-

дІлами

:вельнІ органІзацІІ ще часто не дот~имуються строк~в здачі в експлуат~цно

Впроваджено

міськвиконкому

1

nрогре-

У

комІсіями.

1975

роЦі було

затверджено

динкових комІтетІв та діловодами

дво-

усІх

лектив

веретатипця

усnІшно

деревооброб· наш ко­

справився

з виконан•

ням своїх завдань. План 197 5 року no реалізац!І продукЦії виконав на 104,8 процента. На nідnриємствІ з першого березня вnроваджується в дІю система бездефектноУ nрацІ. Вона дозволить різ­ ко ПіДВИЩИТИ ЯКІСТЬ nродуКЦІЇ і ефек• ТИВН!СТЬ

працІ,

даСТЬ

МОЖЛИВІСТЬ

пред•

(;ТаВИТИ НаШі Х0•10ДИЛЬНИКИ 1 КУХОННІ И8.•

бори до атестації на державний Знак яності. У цІй справі бере активну участь наша

депутатська

груnа.

У відповІдностІ з комплексним nла· ном благоустрою міста, підкреслив елю• сар

заводу

nорошкової

Г. М.. Гаштов, наш

металургlІ.

колектив

виконав

велиний обсяг робІт. В районі будинкіа, заселених нашими робітниками. облад­ нано два дитячих майданчики, на дІль· ниЦІ вулицІ Ниївської оформлено трав'яний газон, обладнано вуличне ос· вітлення, посаджено 150 дерев. nобудо• вана ряд сnоруд на міському стадіоні. У нинішньому році ми зробимо все необ­ хідне, щоб наші Бровари були містом високопродунтивноІ праці,

високої куль­

тури.

будівельних ?б єнтІв, порушують фшан-

Справився в основному з виконанням своїх соцІалістичних зобов'язань міський фІнвІддІл. План по держдоходах ви-

nідприємств міста. ВнаслІдок цього де­ путати міської Ради депутатів трудя­ щ11х значно активізували свою роботу.

В обговореннІ доповідІ виступили та· кож начальник ЖЕН-І М. Л. ОлексІєнко, лаборантка ПМН-15 С. В. Воронкевич,

сБроварисільбуд&.

виконання бюджету було б значно біЛІ,

с!вах .. }СІ деп;vт~ти брали на п,ятирічну

конання

сову ~исципЛІну, .а ПМК-15 з~ала акр~- конав на 105,8 nроцента. На 205,5 тимі об єкти незаКІнченими. Як~сть роб1т сячі карбованців перевиконано мІсцевий на зданих в експлуатацію об єктах за- бюджет мІста. Якщо б усі пІдприємства .пишається низькою, особливо тресту усnішно виконали свої плани, то пере

ПІдвищилась активнІсть депутатів 1 в директор ремонтно-механічного заводу роботі nостійних комісій. Депутати мІсь­ М. П. Жебе.пь та оператор хлібозамду кої Ради є взІрцем у виробничій і rро­ Г. В. Зво.пьська, якІ заnевнили, що до­ 1\tадськІ~ .дія.'lьностt на своїх ~Ідприєм· кладуть усІх своІх сил на дострокове ви­

Не виправлено становища на окремю шим. шдвище~і соЦІалІстичні зобов язаяня і об'єктах 1 на початку нинішнього року І За останній рік змІцнено навчальн(; ~ 1 ~естю ІХ виконали. ~еред них -::- пече­

завдань

n'ятиріЧки.

nершого

року

·

десятоІ

У прийнятому рішенні деnутати одно­

Так, у січні на 171-квартирному жит /МатерІальну базу мІського вІддІлу н~ t .. rш заводу порошновщ металургІї В. С. голосно схвалили роботу виконкому JІОІОМУ будинну тресту сБроварисіл1 . родної освІти. у мІсті працює в серер ·~;vсєв, складР;льниця заводу електротех­ МІСЬКОЇ Ради депуТаТіВ трудящих за бу.ІІ• (підрядник ПМR-8) при плані 44 і ніх, 2 восьмирічних 1 з загальноосвt 1 j НІЧНІІХ виробІв О. О. Носеннова. опера 1975 рІк. По другому питанню nорядну денного тисІІчl карбованців виконано робІт на і ні середнІ школи робІтничої молоді 1 і rop шинотJ~монтного заводу Г. Е. Сошко «Про органІзацІйно-госnодарсьнІ захnди 15 тисяч карбованців, на будІвництвІ ; яких навчається 8308 учнІв, я т~м· ,·а ба:ато ІНШИХ. . дитячого садка завадобудівного комб!· числ\ у денних школах - 7374 учні Бю <~То уваги виконком придІляв кант no перетворенню Броварів у мІсто ВИ• нату (підрядник ПМК-15) із плану ЗО , а в вечІрнІх _ 9ЗЗ учнІ. Зараз у шкс . ролю .за винонання~t р~шень І .постаноR сонопродуктивної працІ. високоr ку.1Іt· І зразкового r·ромядського nорядку '!'исяч карбованців освоєно лише 10 ти- лах налІчується 74 предметних набінt цв'1.1вщтео(;щтооячЗихнаочрнгеаю.зсацщй, ~аказІв вибор тури · 14З МІ е заn~fали питаню· на 1976- І тю роки" виrтvnив член ви­ с .я~.. "'"арбова нщв, на . -квар_;ирному ти. 0 диак в роб от1. відділу народнО!.. О( ро:згляду . заяв лист·в • 1 конкому міськради А. А. Сопомка. Се­ будинку (nідрядник сRиівмІсьКJуд») Із віти є серйозні недоліки. ПотрІбно no : Ан? 1 із лис~ів і з~яв ~~fЕ~и~~У~;~~~~ сІя одн?стайно затвердила ЦІ заходи. плану 89 тисяч карбованців освоєно лtпшити nозакласну виховну роботу ' / r1o на окремих підnриємствах неvв<~жнr• В зв язку з nереходом на Іншу робо· 9,2 тисячІ карбованцІв. У 1976 роцІ н?рмалnне забезпечення харчування У.Ч ставляться до запитів трудящих, · допус ту т. Номара r. І. cecifl затRердила rо­ будівельним органІзаціям мІста потрІб юв. На окремих nідприємствах сЛІд · кають тяганину, бюрократизм 1 nоруш~н л.?вою адмінІстратннноУ комІ<"іІ та комІ­ 1

1

но приділяти більше уваги дотриманню

строків введення об'єктів о

2

ІІОр.

більше залучати учнів до шкіл робітни 1 ня строкІв розгляду заяв

в експлуата- чої молоді. о

t

НОВЕ ЖИТТЯ

Значну роботу nроводИли о

і громад

ей в спр~вах неповнолі rніх

застуnника

rолови 1111ськвиконкому А. Д. ф.ропова.

Субота, 28 .пютого 1976 року.

о


Рад 25 Jtютoro вІдбулася

ІонноІ Ради депутатів

п'ята сесІя ра- ний добір 1 розстановка кадрів. Всі ro·

трудящих (п'ят- лови j секретар!

надцятого скликання). На сесії заслуха- Рад мають

но звtт виконкому

аа 1975 рік. з

тру дящих

деnутатІв Для дальшого

розвитку с!льськогос·

Дещо краще

стали

працювати с~ль-

виконкомІв сІльських nодарського виробництва і надалі зали- ськ! Ради по залученню гро;о.ІадськостІ та

вищу або

райради про роботу більшІсть набули

середню освіту . шається головним

пІдвищення урожай- активу до боротьби з пияцтво:~-1 1 право·

певного досвІду орга- ності. У 1976 роцІ

необхідно довести nорушеннями.

доnовІддю в цьому пи- н!заторськоІ роботи.

ро зтратаіІШ й крадІжка·

Проводиться нав · уро;І ; ай зернових до ЗО центнерів з ген- ми соціалістичноїб власностІ. Пр~;~р~е ьииt виступив голова виконкому район· чання керівних кадрІв радянського апа- тара, в то му числі до 35 центнерів ози- чимало треба зро ити в цьо м у '· ~()І PatJИ депутатів трудящих дооутат ра ту. м ої пшениці, урожайність картоnлі та ку . 97 4 М Q С 1 У галузІ nромислового виробництва ово чів - до 200 центнерів , но~~ювнх У 1975 роЦІ порІвняно з 1 знач• ' epr єнко. робота райвиконкому в звітному період! t;оренеплодів - до 600 центнерІв, ну- но з~теншилася кіль~ість заяв І скарг: - Робота XXV з'Ізду Комуністичної була спрямована на забезnечення RИhO· nУІ'Удзи на силос 1 зелений nорм - до що надходять до ра~виконкому. Є окре ІІартІІ, звІт Центрального Комітету нання плану зростання о б сягу виро•JІШЦ· " м 1· села, звідю1 маиr_ке . не надходять_ 27 <.1·_ 300 цент'Іер\в. ' с й ре r КП ' з ц яким виступив Б енеральни . R rr coиІ· І. в тварин· І скарги, це такі як р,саюв. Плоске. в 1 и ипрс Л І тва, nІдвищення продуктивності пращ. ... рубе~І "' · наL·рєслено ... J секретар n n тов . режнєв · ·· ефективного використання осно nних ницт в і , зокрема валове виробництво мо- і тильне, Налинів_ка. Проте є випадки, ко­ вин! У центрі уваги всlХ трудящих на- фондів і впровадження nередових фор~! лою\ п r nедбачено дове сти до 75 тисяч 1 ли кер!вник_ п шдприємств, ра~госшв та ІUOt краІни, - сказав . доповІдач. - 1 Ми ... nрац 1. П '.дП!!! іЄ М· тоr·н. ви.робнІІцтво "'. 'яса _ до 21 ТІІсЯч! . с 1· льськ! Ради фор~1ально ВІдносятьсяі ю і методів органІзацн ' '" 1 палко схвалюємо зовюшню внутр шн ства nромисловості план 1975 por: y по т оРт :. виробити 208,3 мі:Jьй о на штук І до заяв І скарг громадян. Цього надал ІНОЛітику nарт\І, Дотримуючись курсу, обсягу реалІзаЦії' продукції вак " <~али пет!'> . І допускати неможливо . І!Иробленого XXIV з'їздом НПРС, досяг- достроково, 20 грудня, а завдання г: 'n тиЩоб успІшно виконати цІ зобов'язанДдя успІшн~rо здійснення завдання иуто значного nіднесення матеріального річки в цілому - у вересні мин~r лого ня , на умовну голову в кожному госпо- П? ро~зиткv м:сцевого го~подарства, с?: І культурного рівня життя народу шля- року. Реалізовано продукЦії nонад пл ан дарстві потрібно виробити 41 центнер 1 щально-культурноrо буДІвництв~. раи ІКОМ підвищення ефективностІ сусп!ль- на суму 6653 тисячі карбованців , про- кормових одиниць, або мати 55000 тонн в~конком спрямо.в ував роботу раноиного :ного виробництва на базІ науново-техніч- дуктивн!сть пращ зросла на 62 n роцен- сін?жу, 145000 тN;н с_и лосу, 20000 тонн І ф:наасового вІдд~лу, с !_льв~Інонкомtв на ного nрогресу, nрискорення зростання ти. На 103,7 процента виконано з а вдан- сіна , 145000 тонн нор:~оювих коренепло· вююt:ання доход І в бюджетІв, своєчасне

~~~f!нкати;онло;тk:J;~І1ст~~о~1 л;а~~~ї~Р~~~ '!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~.·"·~~-:~~--·= !'ІЯ забезпечила неІ!іІІинний розвиток на- Z j •• родного ГОСПОдарства ВСІХ СОЮЗНИХ . реС·

З

0 е0

.J

публІк 1 країни в цІлому, дальше nщнесення суспІльного виробництва. Вс~ економіка країни піднялася на новий ня по виробництву

товарів

ра

i.t Q

створенні матеріально-технічної бази ко- робничих колективів. мунізму.

Важлива роль у втіленні в життя на!Креслень партіІ належить Радам депута'І'ів трудящих - безпосереднІм організа"орам на мІсцях виконання плаНІв і со-

цtал!стичних

зобов'язань.

а

1( В

вико-аистання наявних

року

контрольно - ревІ-

державних прибутках у

будівельно-монтажні

бюджету становить

454,1 тисячі карбо­

не менше

4::>0

центнерів .

НерІвникам

господарств і спецІалістам необхідІю змінити ставлення до використання природних сіножатей і пасовищ , загальна площа яких у районі досягає 22,5 тисячі

нової частини

дев'ятоr п'ятирічки І п'ятирічки в ціло· но-культурного

об'єктів соціаль-

призначення загальною

прибут­

місцевого бюджету

1975

rюку всього 471 ти с яча карбованців направленІ на розвиток виробничих 1 сощально-культурних потреб Рад. р 11 й 1шконкому і райфінвідділу необ-

хідно і далІ змІЦнювати

фінансово-гос-

Доповідач наголошує на завданнях по подРрську дисципліну, вживати всІх за­

10 мільйонів 95 тисяч карбо· пІдвищенню культури землеробства, під- ходів по забезпеченню

ванцІв. Введено в дію

минулому році

Систематично не ходу зелеиої маси на ко;:;r~ому гектарІ хи 1974 рану 1 перевиконання

За звітний становив 15 мільйонів 946 тисяч карбо- гектарІв.

останнього

рівня

ЗЇЙНОЇ та еКОНОМіЧНОЇ робОТИ. План ПО

роботи ви- кул!>турних nасовищ, Цоб добитися ви- ванців. за рішенням райвиконкому лиш­

дожнІх виробів імені Т. Г. Шевченка, часто допускає планові зриви райоб'єднання << Сільгосптехніка» . Обсяг капіталов.кладень у 1975 році

увагу зосереджував на вирішеннІ най- роботи -

пол і пшення

виконаний на 113 процентів . Перевиконародного дів. В усіх радгоспах необхідно створи- нання прибуткової частини місцевого

виконує планів Л!тківська фабрика ху-

період виконком районної Ради гологну ванЦів , з них на

tІажливІших завдань

~~~;~~ь;:;~:ко:~нл::~~У З:~дн~ 97W~~~:

р

Jr И 0 .J

рІвень як у кількісному, так 1 в якісно- споживання. Однак ще не все робилося тн і поліпшити

му вІдношенні. Зроблено значний крок У по забезпеченню ритмічної

готовці

до весняно-nольових

робіт, ус-

пішному завершенню зимівлі худоби.

бюджету,

правильному

коштів .

плану

доходу

використанню

му. Неруючись рішеннями XXIV з'їзду вартістю на 21244 тисячі марбованців. Говорячи про закупівлю лишків сільу звІтному періодІ наша сІльська Ра· :КПРС, постановами парт!У 1 уряду про Отже держава виділяє великі кошти на ськогосподарських продуктів у населен- да , сказав виступаючи в обговореннІ до­

роботу Рад. райвиконком спрямовував розширення виробничих потужностей, CJ!JOI зусилля на пІдвищення рІвня орга· поліnшення соЦіально-культурних умов нtзаторськоІ роботи райвимонкому, ра· трудящих. На жаль, використовуються йонних вІддІлІ·в 1 управлІнь, виконкомІв вони в деяких господарствах незадовіль·

селищно! та сільських Рад депутатІв '!'рудящих у пІднесенні їх nровІдної ро-

nl,

у

вирІшеннІ

поставлених

завдань .

Питання вдосконалення форм 1 методів

роботи розглядались на сесіях районної Ради, засіданнях виконкому. Особлива увага зверталась на nідвищення рівня вимогливостІ 1 особистої вІдпов!дальностІ керІвникІв і спецtал\стів, змlцнення державноУ дисципліни, створення атмосфери непримиренностІ до недолІків. У своїй роботІ райвиконком спирався :на постІйнІ ном!с!ї, допомогу депутатів,

но . Зокрема, це стосується радгоспукомбІнату «Калитянськнй» іменІ 50-річ-

чя СРСР ,

радгоспів

ня, доповідач наголосив, що виконкомам сільських Рад необхідно зробити все, щоб цього року заготовити 2300 тонн молока, 1165 тонн м'яса, 700 тисяч

штук яєць, 1300 тонн картоплі. дань та соціалі стичних зобов'язань де­ У вирІшенні питань розвитку народно- в'ятої п ' ятирІчки. Однак необхідно ще

<< Великодимерсь- І го господарства, збереженні соціалістич-

кий», «Зоря», Імені Докучаєва та інших.

повіді голова виконномv ЛІтк!вськоІ сільської Ради депутатів трудяших, де­ путат м. м. Прокопенко, в центр своєУ уваги ставила питання винонання зав­

ноІ власності,

підвищенні

якості про-

чимало зробити по

поліпшенню побуто­

вого обслуговування.

Бажано, щоб ке·

Низький рівень організації праЦі у тресті •Броварисільбуд». у районі виконано план будівництва шляхів з твердим покриттям за 1975 рік на 156,2 процента, побудовано 15,83 кілометра доріг, а п'ятирічний план _ у червні 1973 року і побудовано 97,6 кІлометра. Однак райуправління будІвиицтва та експлуатації шляхІв (началь-

дукції, бережливості у використаннІ матеріальних і трудових ресурсів. змщненні державної 1 виробничої дисциплі· ни велик:у роботу проводять 231 група І 330 пос~tв народного контролІ? . Доп~вщач детально проанашзу~ав роботу ПІдприємств торговельного 1 побутового обслуговування . Питання дальшого розвитку населен~х пунктІв повин-

рівники побуткомбінату все-таки зважи­ ли на наше прохання відкрити жіночу перукарню 1 фотоательє у Літках . є та· кож необхідність прокласти біля авто­ шляху, який проходить по селу, троту­ ар . Тов . Прокопенна звітував також про роботу планово-бюджетної комісії, яку він очолює. ДіловитІсть у роботІ депутатів багато

ново-бюджетна (голова М . М. Промопен- озеленення доріг тощо. культосвІтня (М. К НозІй), шляхоАвтопідприємства та організації зв'язвого будІвництва та благоустрою (В. В . ку в основному сnравилися з вирuбниСвtтецький). чими планами минулого року і в цІлому

здоров'я трудящих також було вІдведено значне місце в доповіді. Наголошува~ лось на поліпшеннІ добору кадрів учителів і культосвітніх праЦІвників, ство-

радгоспу «Плосківський>>, депутат П. Ф. Волоха. Депутати чимало уваги приді­ ляють розгортанню соціалістичного зма· гання, ведуть велику виховну роботу. І

rромадських самодіяльних органІзацій. ник л. А. Беркович) ще недостатньо Н? бути також у центрt уваги виконко- в чому визначалася і визначається їх Значно поліпшили роботу постІйнІ ко- приділяє уваги експлуатаціІ Існуючих МІВ Рад. тісним зв'язком з трудовим колективом, М!С!І. НайбІльш активно працювали пла- шляхів, несвоєчасно проводить ремонт, Питанням освіти, культури 1 охорони наголосив у своєму виступі директор 1!0),

БільшІсть деnутатІв районноУ Ради . ееред них ,- М. І. Литош, П. Ф. Воло~а. О. М. Чижик. Г. М. Ігнатьєва, Н . І. Чемерес, Н. А . Панченко, Н. Ф . Буйвол, Н. Н. Довгодьно, Г. Ю. Орловська, С. І. Сидоренко та Інш! прз.ктичною допомогою на мІсцях, особистим прикладом сприяли виконанню nланів І соціа-

п'ятирічки. Проте, коефіЦієнт використання автотранспорту ще низький. Чимало недоліків є також у роботі підприємств зв ' язну, особливо телефонного. Неnоганих усnіхів досягли працівники сІльського господарства. П'ятирічний план виробництва та продажу державІ продукції виконано за 4,5 року. Незва-

ки. Із

успішно завершено минулий сільськогос-

освіти 1 культури,

народнІй радІ ДСТ

Детально розповів про роботv постій·

КПРС. Ради МІнІстрів СРСР, ВЦРПС І ЦН ВЛНСМ. Район зайняв лерше МіС·

НомунІетична :::tартія 1 Радянський уряд проявляють повсякденне піклуван-

Він вІдзначив ту допомогу, яка надавалась районною Радою депутатів тру·

mенню роботи виконкомів селищної 1 це в обласному соціалІстичному змаган· сільських Рад депутатів трудящих. За Jt! по виробництву і nродажу продуктІв підсумками 1975 року ЛІтківській сіль- тваринництва та по виробництву картоп-

ня про пенсійне забезпечення трудящих. Особливу увагу приділено Інвалідам Великої Вітчизняної війни . За п ' ятирічку

дящих колективові заводу. ВнаслідuJоС пІдприємство вийшло з прориву і успіш· но справилось із завданням 1975 року.

лістичних зобов ' язань дев'ятої п'ятир!ч- жаючи на несприятливі чоловІк , нагороджених орде-

312

нами 1 медалями протягом минуло! п'ятирічки, 27 4 депутати районної, еелищноУ, сільських Рад. 375 деnутатів удостоєнІ Всесоюзного знака «Переможець соцІалІстичного змагання». Постійна увага придІлялась

nолІп-

ській Раді (голова М. М. Прокопенко) nрисуджено друге місце в обласному змаганнІ . ВІдрадних результат І в у робот! досягли Налитянська

селищна

Ра,~~;а

(голова

В.

С.

Тав-

луй). ГоголІвська сільська Рада (Г. С. Вачур!н), Рожнянська (М . Г. Лисенко),

погоднІ умови ,

ренні для них належних побутових умов. Селищній, сільським Радам, районній І сільським обрядовим комісіям, культ· освітнім праЦІвникам району потрібно вести активну атеїстичну роботу з вІ· руючими, впроваджувати в побут нові обряди і свята.

Органам охорони

в тому, що до дня відкриття XXV з'їзду порІвняно з минулим роком державі зда· но бІльше на 130 тонн молока, а на ко­ рову надоєно на 68 кІлограмів, успішно йде пІдготовка до весни неабияка роль народних обранців. Під постійним контролем виконкому сільської Радії перебуває робота спеЦІалістів по раціо­

здоров' я , народно! нально:\Іу використанню кормових угідь.

подарський рік. За nІдсумками Всесо· «Нолос», ДТСААФ, військкомату необ- ної комісії по будівництву доріг і nл <J гn­ юз ного соціалістичного з:v1агання у 197 5 хід но більше уваги придІляти фізично- устрою голова комісії, дирентор Нали· рощ район втретє визнано переможцем му, трудовому і вІйськово-патрІотично- тянеького комбікормового заводу, дt.шуі нагороджено Червоним прапором Цh му вихованню молодІ. тат В. В. СвІтецький.

лі. Високих показників досягли радгоспи «Плосківський», Імені КІрова, Ниїв· ська птахофабрика, радгосп-комбІнат «Калитянський>> Імен! 50 - річчя СРСР .

одержало безплатно автомашину «Запо· рожець» 56 чоловік, мотоколяску 32, за власнІ кошти через органи соцзабезпечення придбано 73 автомашини.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'

Русан!вська (І. Т. Юрченко), Зазимська

(В. Г. ПаtІка) . У минулому році на еес!ях Рад 1 загальних зборах громадян

ського господарства в першому кварталі,

а в четвертому перехідний Червоний прапор Ради МІністрів УРСР і Респуб-

ЛІкансько1 Ради профспілок.

~~

авІтували всІ виконкоми. ВІдповідно до закону •Про Статус деnутатІв трудящих» подавалася всебіч-

За успіхи у соціалістичному змаганні у минулому роцІ було присуджено перехідний Червоний прапор МІністерства заготівель СРСР І ЦН профспілок сІль-

бежі накреслив колектив

Зокрема,

продуктивнІсть

праці

Д~~~жн~~=~~го Ф. 0~: на мітингу, присвяченому воєно випуск елект- XXV з'їзду НПРС.

ноІ ролі депутата.

БільшІсть

ронно-лtчн .. ьннх

гЛяд1 питань, які

виносилися на вирі-

на доnомога сільським Радам у підви-

ре-

гулярно брали участь у підготовцІ 1 роз-

шении Рад . Всі депутати з виборцями, звітували

та

де

зустрІчалися про роботу.

постів,

яких

на

важливих ділянках промислового І с!л9ь-

Важливе

значення

для

о

пютоrо

краща

комсn.

І. Г. Музичко , завідуючий відділ о м про-

паганди та агітації міськкому партії, голава постІйної культурно- освітньої номІ-

складання годження

бутовим кущем с . Гоголе Аа, депутат Н. І. МишкорІз, начальник районного вІдділу

rg1~~~~·u· сії, депутат М- К. НозНІ , завідуючий по1 на .~аепектрон·

~ ~

вирІшення

28

В обговоренні доповІдІ виступили ре-

РАТАУ) .

внутрішніх справ ,

завідуючий

1976

року.

о

НОВЕ ЖИТТЯ

о

депу тат д.

r.

Нозак,

райоб'єднанням

«Сільrосп-

ня , в якому схвалено роботу

вик о нкому

техніка» Л. Я. Санкін. На сес!У одноголосно прийнято рІшенрайонної

1975

має nравиль-

Субота,

••·

"(·ф~~~~~~~ік;агІв.

Надtйними помічниками сільських Рад зарекомендували себе сільські І вуличнІ

ІСього комплексу питань

відкриттю

мольсько. молодІжна бригада, •ку очолюr

80~~д~~~~:

ськогосrtодарського виробництва діє 9 . КО!І1ІТетй .

повинна

~~лаг~~~енн..В~~з~~: бітник радгоспу «Заворицький >> , депутат

Збільшилося також число запитІв. яних внесено 72. Зросла роль і активнІсть депутатських груп

ру·

Кнїа. на виробки- досягти 115,1 процента . Шднищені сочому об ' сднаннt воа- ціалІстнчнІ зобов'язання викснаємо го-до3уаальннх авто- таке одностайне рішення колентиву

щенні виробничої І громадсько-політичз них

Високі

на 1976 рік.

Ради

депутатів

трудящих у

році.

о

З стор,

о


ІОНІ ЛЕНІНЦІ: ,.БЕРЕМО З КОМУНІСТІВ ':) ~

ОВСІМ

недавно,

У.

Го.1о1>а ради дружини Ніна Корогод складае

.N~

5 ве.тике свято - від.

раnорт про роботу nio· нерів наnере.'!одні фору­ му комуністів країни. На рахунку юних ленінців

ЗJ.аЄТЬС!І,

міській

було

середній

шко.11

криття за.1v бойової С.1а­

ви . А невтомний

ко.1еК·

тив педагогів і учнів nід· готував но·вий дар унок - за.1 тр уд ової с.1а ви.

Відкриття

його

ексnозицію

і

-

15

всю

з'їздові КПРС. Зна~Іенно, що nершими відвід ув ачами шкі.1ьноrо м узею ста .1и його герої тр уді вники nідnриє :. ;ст в ~І іс т а. (е ~~ 1 <a -

иатеріа.1·и

.:хе.1егатів XXV з'їзду Ко~шартіі ~·к раїни та XXV з'їзду КПРС. Ра·

ших .

порт nриймає аnаратник заводу nорошкової мета­ .1ургіі (nідnриємства. що шефствує над шко.1 ою)

У nіднесеній урочис­ тості зага .1ЬНОШКl.1ЬНОГО свята гостей зустріча • ЮТЬ nіонери і КО\ІСОМО.1Ь· Ui, ПРОВ0.1ЯТЬ ЇХ ДО За·

І . В. Ря6чун. Звіт кожо­ мо.,ьської організаціі ро­ бить секретар ко:~~ітету комсомо.1у шко.,и Сергій Вишн11ков. Ста1)шок.1ас­

лу. д'е застиг.1и в чеканні

ники

nое­

і ударника

ко ~f4!ністич-

трудово -І

•••••

ДЕНЬ

нані

заводу

-

да ·вно

нок

nрацюємо

десІІТоі

на

наших

иколу

Кузьмика.

ка-

1978

рік. в

нання

маршу

і

віАни нестаи­

комунального

об.1а:J.НаНН!І м..

r.

Євту.

шенко, лектор міськкому партії В. І . Дем'яненко.

Пі.:х звуки

8

урочистого

старнА

ку,

Бон~а-

на-

вже чимало сnрав. Прово-

.

зустрІчі у

людьми.

з

ви -

Так день вони

.

чн1

0'10ДУ О

ки

У

великим

ням

.

всІ

П б' редставник ро ІТНИ· чого колективу М. Г.

р1шен-

у

Володимира

Ілліча Ле-

поїзд·

міста-герої,

а

К

.

слухали

nедагогічної

ради

узьмик

шкільну

гість

нетерПІнням.

про них, ознакою того, яки.й багаж знань !ізь•б Г муть у ман утнє. ос• й теи при няли у nочесні єнко і Світлана Завальна nов'язали ім qервоні

стежить

працівникам

сільського

М.. Т.

шановний

нн з багатьма бойовими

форуму

.

Наташа Пономаренко: - Пам'ятний сьогодні день, адже комсо-

nартії

нагородами на парадній

цього

отрима-

Поліщук.

вистуnу

·б

вони

осо ливим

його

чека.1и

з

·

Кожне слово цієї люди-

формі,

з

сивиною

піонери.

на

квит-

Море для багатьох індійцСg головне джерело існування, споt;іб

сь що сказали вони.

відповіддю

никах,

допомагають

учнів

85

1

клас в

сnравжньою

Беруть участь У субот-

партії Радянсь-

десять

ніна!

кого Союзу . За роботою

тичної

·

відкрився

школи

старших

ними оцінками. Це буде

черговий з ' їзд Комуніс-

Кремлівсько~ІУ

«Вчитися

ли комсомольськІ к н Онового зразка.

тав

І

ЦК

з •· ава"и настуnнІ· "' лише У• . . екзамени з відмінпіклування

хра.м.и

На фото: стародавні Махабаліпура.м.і.

Того дня у актовому

залі

ro-

спогади про них залиша ються на вс е жи ття. ш колярІ ро б лять и• сво1• перші трудові кроки.

з'їздів

книгою

ту:. одержали nіонерів.

ворив про те, щоб шко-

иа

11

сомольців школи. Значкн «За активну робо-

лІІрІ·

приві-

створені

На-

активісти.

Книгу nошани заи~сить ся перше ім'я - ~ ім'я. Юних ленінців

Усі ці tueдeвpu були VII-VIII століттях.

комунізму:. дев'ять ком-

продовжнв

думку ветерана. Він

архітектури Індії: найбільший у світі наскельний барельєф, храми. висічен і з гранітних .м.оно..tітіs.

ВЛКСМ відзначив імен-

хто

хвилюваи-

про те, що

орІєнтацІЇ.

ною

nолк «Норман·

путні слова Аого сnриймалися як наказ.

ться н _а старших. З

діІІ-Німан:. -

звертався до них. І на-

надійною зміною батьків. І в усьому рівняю-

в:дмінники

-

вчання,

стати

дружать

Організовуються

шановні

готуються

поблизу

Мадраса, столиці штату Та.м.іланд, збереглися найдавніші пам' ЯТК'/.1

Алластолу Шерстюк виходять президії, Во-

д~ ни

вав пррславлений фр.аиось

невеликом,у

Аtістечку

Потім секретар міського комітету ЛКСМ. Украіwи Ніна Ничипорук вручила нагороди учням , які заслужили почесне nраво підписати Рапорт Ленінського комсомолу XXV з'їзду КПРС. Людмила Сердюк, Олексій Маценко,

t)

цузький

днем. Бо

ня

робфів . ~б~~днано. зал ~о

про есІИНІИ

за

цікавими

із. комсомольця·Іи зав•>· ду електротехнІ·"чних ви-

"'

Комсомольці і nioвчителі,

необхідними

cnpaтурбота школярів.

У Махабаліпура~>tі,

прибережно.Іtу

••••••

•••••

скронях, запам'ятовувамся . Учасник боїв на підступах до Сталінграда, застуnник командира по льотній частині 303-і винищувальної авіадивізіі, у складі якої у роки Великої Вітчизняної JrіАии вою-

трудові

в

М. КУЛИКІВСЬКИИ.

каску

також

nраці заводу

.:хартного

робота,

виставлено

комуніст

ознаку

-

виступили

ветеран майстер

ВJДКРИТТJІ

дяться вечори відлочин-

пІ·онервожата

Павло Панасович Бі.ю-

У

гра. мами

Зі щирими словамн ві­

rx

класи, об.1ад-

записано хороших

тьєяо n~~~~~~~~ зв~рк:~є~

Палаці

20 стендів з фотогра­ фіями, графіками, діа­

ветеран праці С. П. Сю-

музею

професії

тання

господарства . Такі p!!Jt· ки з рапортів. nepcдали своїм старшим то· варишам секретар комс~мольськоі організації школи Олена Короткава та член ради дружини Валентина Бондаренко. Навчання, громадська

розпові­

про станов.1ен­

і старших братів із під­ готовкою шкільно·і юні до са~юстійного життя.

ста.1евара.

най-

сnра·ви

юнак

за.1і, кожен з них розпо­ відає про окреме підпри­ ємство, про його передо­ виків, про зв'язки зі шко.1ою. Створення цьо­ го своєрідного музею іwіuіати·ва nартійної ор­ ганізації шко.1и на чо .1 і з іі секретарем Л. О. Прудкою. У офор~Іленні експозиції брали участь майже всі учні шко .1и, іх батьки, вчителі, і то~1у зал цей гордість усіх.

нашої

нашим

гостей

восьми­

ня і зростання nі.'!nри­ ємств міста, наводить пе­ рекон.lиві цифри і факти. nов'язує роботу батьків

раху­

передаємо

дарунок

•••••••

бачнмn, розпочалася не · давно. Та в іі літопис

ренко відкриває д . лінійку.

гості!

3НаННІІМ дає

n'ятирічки,

трудових

.1ендарях Сьогодні

вої металургії В . І. Ряб· чун. І ми, робітники, ! ви, учні, готува.1и .:хо нього свої дарунки. Ваш музей і дострокове викоза .вдань

в

для

надається

класникові Олександру Дєльнн·ку. Захоплено, зі

багато печо-

вих, таких як В. Горо­ хівський та Е". Кузнщов

nорошко­

підприємством

Історія цієї школи, як

r ригоро·

ш ко.lи Світ.~ана

-

8

вчальними засобами.

Слави

ників Дарницького монтажно-заготівельного зам

нери,

ни·к

міськко:11у

к~нкому :11іськра.1и депу. татів трудяших за кра-

nросторі

третього ступеня, бригадира е.~ектрозварюва.lь-

кінь:

школи

Михайла

ної праці, кавалера ор-

старша

прапор

у

Тимофійовича Поліщука

воду

активну

вс.е людство. Трудящі нашої Вітчизни зустрі.1н його новими досягненнями. Дев ' ята n'ятиrічка була важливим етАпом у житті країни , Стільки зроб.~ено за цей період! Ось і иаІіJа шко· ла збудована. Світлі

тей: і ветерана комсо~юпартії, полковника

вича

Право провестн першv

виnусrи-

.'!Одатковоі зекономили

рів газу . Я і моїх товаришів

редз'ізді вського з~Іаган· ня стали 3-А, 4-В, 7-Б та 8-Б класи. У нашого народу сьогодні особливий день - щойно розnочав робо­ ту XXV з'їзд комУніст і в країни,- сказав аларат­

Компартії Украіни і ВИ·

РОЛУН~В д~віІ-ІОК .з уроку, 1 всІ посшшили в спортзал . Сьо· rодні тут відбудеться зага,m,ношкільна ліні~ка, присвячена відкриттю XXV з'їзду КПРС . Захомено вітають учні міської середньої u.:холи N~ б своїх гос-

дена

взяли

ний

n• • • • • • •

відставці

екскурсію

заводу

3 мі.;ьяр.'!и куб і чних мет­

про організацію за.1у трудО"Воі с.1ави. вручив перехідні вимпели кра· шим учнівським колек­ ТИІВа м. Пере:11ожцями nе ­

участь у В<:есоюзн і й тру. довій вахті «С..то перед· з'їцівських днів:., заво­ юва.1И перехідний Черво­

шко.1ІІ· сурми початок

ти-чної nрисвяти, 11кі є своєрідним раnортом ШК l.1ЬНОЇ МО.1Оді ПарТіЙ· t~ому з'їздові.

лу у

нашого

.1и баrа то продукції.

ДИректор школи Т. В.

про

сюкін розрізає червону стрічку . Зал трудової с:дави відкрито!

Ленін·

~'.1янич у короткому ві­ та.1ьному с.1ові розповів

шдrя сьоrодm

краще тому сві.'!чення. Завершивши л.нни п'я­ тирічки на пів.місяц• ра­ ніше строку, робітники

ЗАЛ ТРУ ДОВОЇ СЛАВИ

npt'JШeHИX - робітники заводів nорошков-ої ме­ талургії, нестандартного К ё>муна.1ь ного об.1аднаw· яя, х.1ібозаводу та ін­

звучать с.1ова

ск.1а ,1 и

ський за .1ік «Беремо з комvністів прик.1ад:..

тонн зібраного ме·

тов.1ені

XXV

свята,

усnішно

та .1о.1ому, 3 тонни ма­ ку.,атури , .1юбовно ni:tгo.

nрисвячено

стрункі ше.ренги рів . Піонерські спо~ : щають про

щу орrанізаuію підготов­ ки молоді до служби в Радянських Збройних СИ .1ЗХ. Усі КОМСОМО.1ЬЦі

ПРИКЛАД!' 1

пересування. Щоранку виходять. f

.м.оре вітри.1ьники, човни-ката.м.ара~

ни. Одні перевозять вантажі, iн.tuJ ·а П u уть на про.м.исел. оверта~Uс&а

Мольські документи нам

обміняли тоді, коли вІ·дкрився форум парт 1·1•

Галина Купрі-

Валерій Павличук:

вони вивантажують на берег зд()І

·

бич : .м.акрель, сардини, креветки.

Обіцяємо бути гід-

-

На фото: на водних простор. ц

ними комуністів!

галстуки.

Бенгальської затоки.

Світлана КОВБАСА.

(Фотохроніка РАТАУ.)

..............................................................•.......•................................• .. ПРОГРАМА УТ О. С. Пушкіна•. (М.). сСІJІ~&ка rоднна•. І~~ / , ~/ D , ~

"f, 11ІІ'fl, Jl ~ f:J,:

І

~~~!!!!!!!!!!!~~~~{t~~

~ ,.

----

СУБОТА, 28 ЛЮТОГО

9.00 9.10 9.30 10.00 11.00

ПРОГРАМА ЦТ

Новини.

к. т. Гімнастика. J<. т. сАБВГДеАка• К. т. На XXV 3 "( 3 дt КПРС.

nлакат•.

Реnортаж

з

JІеnJІакат.

nо.ІІІтичниА

аиставки

в Державному музеї в. Маоковського. 12.25 •Новини мрич · 'ГО житто.

13.15 І<. т. Проrрама •Здоро• " ••·

Із .4.,- І( .

n~ем .ЕРа

т.

документальноrо

телефільму •Я - одна • вас• ls серії •Герої n'ятирічки•. 14.\5 К. т. Прем 'ера музичної анtтааи сДороrи до щастя• .

15.45 16.00 ·16.30 17.00 18.00

•Слово nисьменника•.

про

реnортаж•.

мовнА

житnовиА

Л . І. ТрибухІну. (Мнколаіа). 15.30 ХудожнІА теnефІ.ІІьм дло дІтеіІ •Каnітан•.

К. т. сТнrреня Петрик•. Вистава КиТвсІ>коrо театру лкJІьск. нам nисаnн•. К. т. •У світІ рослин•. Jfayкoac· •Ви

nonyJІopнa nporpaмa.

т.

•ВІсті•.

ІнформацІАна

rорП

nporpaмa

1Я.:Ю сВ Ім'я миру..

матерІаJІІстичної

дІаJІекти.

13.40 ПоJІІтекономІя. сКаnІ· таJІ І додаткоаа аартІстІ>. Основ-

ни/І економічинА закон кaniтuls-

му•.

масив.

(ДнІпропетровськ) .

К.

JІософІя. сОсноанІ закони І кате-

ки•.

Передача

14.05 ХуJІ.ожнІіІ теJІефІnьм еВІтер щодня•. 15.15 •ПартІі бІАцІ•. 1rленарис про делеrата XXV s'isдy КПРС швею

16.00 17.00 18.00 . 19.00

11 10 д ті • ло tтуден •-•аочннкІа. !сторІ• КПРС. сБоротІ>ба napтiJ •а соі 1 1ндустр 1u 1sацІ10 ц а'!. етичну кра Іни (1928-1933 рр.)•. 12.25 ФІ·

14.55

сПодоланнА

НауковнА

комунІsм.

суттєвих вІдмІннос·

12.30 13;30 І<. т. еМузичний кіоск•. 14.00 1(. т. ЧемnІснат СРСР s хокею ·. ЦСКА «Торnедо•. 18.15 К. т. с Піtня, романt, аальt• Концерт. ·-• 1&.40 •Книrарно. 17.10 К. т. сНа аренІ цирку•, 18.00 Новини. 18.15 1(. т. МуJІьтфіJІьмв сОсь якиІ! НеуаажннА•,

ТнІІІкоІ•.

сЕх,

ти,

тишко,

теіі між мІстом І селом•. (М.).

18.45 К. т. с3арубІжнІ rостІ XXV s'із-

н~х

19.15 20.00 21.00 21.411

16.10 Екран студента-заочника. І курс, АнrлІАська мова. «МинуJІиІІ та маАбутнІА часи rpynн nерфектчасів•.

Німецька

ФІнітианІ звороти. чення мети•. 17.15 •Ноаатор•.

мова.

сІн-

nі.ІІРЯ.ІІНІ ре.

18.00 К . т. •Клуб кІноподороJІІеіІ•, ( М.). любитt:JІІв бал .ету .. , 19.00 •ДJІя 19.30 К. т. ДокументальнІ. фіJІІ>ИІІ. (М . ). 20.15 К. т. ВечІрнg каsка. (М.). 20.30 дJІ• юнацтаа. сВІд 14 до 18». (ЛенІнrрад). 21 .00 Проrрама •Час•. На XXV а1І.ІІ.І

JIY КПРС•.

XXV

s'Тз·ду

Концерт

ІВ.20 К. т. Вnерше на екранІ цт художнІА фільм еЛюдина на саоему місцІ•.

21 .00 ІнформацІАна nрограма сЧаt•. На XXV s'ТздІ КПРС. 22.00 К. т. до 2ОО.рІччо Держааноrо академІчноrо театру СРСР. Балєт театру, По •акІнченнІ - новини .

КПРС. (М.).

22.00 УрочистнА

людину•. І серік. (М . ).

кснц•рт-sаІт

мист•ІІта І художніх

респубnІки

XXV з'Т~ду

nеред

(ВІдеозаnиt від 1976 р.). 00.15 Проrрама nередач.

'IN

11

ЛІОТоrо

ПРОГРАМА НА ОБЛАСТЬ

УІфаRRСІІСІМ IIЗWfllllt

.__~,.."...:о--с-...;о..,:--.?--с•-сІ-.-~

І

еДен&

81

НЕДІЛЯ, 29 ЛЮТОГО

9.00 9.10 9.30 10.00 11.00

ПРОГРАМА ЦТ Новини . т. Гімнастика дJІІІ дІтеІ,

1(.

к. т. «Будильник•. «CJryжy Радянському СоюsуІ•.

к. т. Художні/І

·

теJІеф\JІІ>м ••• дІ те А «Боба І С..он•. -· 12.06 1(. т. аПсеsІя• аПартf• ...,. беstмертн вашої t.npaaн•

АША А Іі ~5 ."..,..дРЕСАІ

І

~ vv....,, llt Ііі РО ВАРИ W.ІІ Ккїас&n ID4r

-c_q,~~.,~ ·п·; J"~

аиnуск

Анем•.

JІеJІеrатами

9.30 І 10.40 дJІо учнІа 8 ІІJІ. ОtRОІИ радкнсьиоТ дер•ааи І nрава. еРодинне npaao•. (М.). 10.00 еДержааннА лІтєратурвиІ муsеА

деnутетеа 'І''РУд•щихсw І<ке8ежо/t е6ІІ8СІJJІІо

ГаsІ!'Т'а вsходІrІ'

КОJІfІ<ТнвІ•

23 •15 1н ф ормац JAnниА

КомnартІУ Украіни.

«НОВАЯ ЖИ3НЬ• - opraR Sроаарского rоркома :КоммунистнческоіІ nартни Украанw, rородскоrо 11 palloиtra!oo с оветов

маіістріа

• • • ••

_ _ _,,...

1'ЕЛЕФ(!) .

21 .00 21 ·45 23 1 · 5

nporpaмa

сЧас•.

Проrрама •Час•. (М.).

ХудожнІ/і ФІльм сАдреtа · ІаІІІеІ'ІІ дому..

ВечірнІ новини, Лроrрама 11811'" дач. ПРОГРАМА НА ОБЛАСТІ> (М.).

Ісано-

ПРОГРАМА УТ •.4•о Проrрама nер•дач. • 8.50 ХудожнІА теJІефІльм .II.JІR д!теА •Був справжнІм сурмачем•. 10.00 сЦнфрн нашоrо зростання•. Те~

JІеnJІакат.

ральноrо дитячоrо театру. (М.),

10·05 •добра траднцІо. (МиколаУа).

16.20 К. т. •КІноnанорам.. (М) 17.50 Проrрама nередач. • •' 17.55 Екран с;удента-заочника. 2 rype.

ФілософІя.

•нстааки, nрисаяченоJ XXV з'їзду

12.20 сІнтеrраJІ•.

нu.

В

Математичний жур-

nередачІ

бере

І

участь

тнчноt

Річ•.

ду КПРс...

Редактор в

-

!9·3·8~ sаетуnнІfка редактора

-

19·4-47•

ІІдІІОаІдал&иоrо секретар• .. , 1 1 ' аевта . • "'JU! lf'/ с ІІьськоrо rосnода,рства, коресnоп• 11 110! ІИІtІtевеrо РІ.ІІ.ІомоаІІеп• - 19·3·181 sІддІліа промисловостІ асо

робетІr, фмекорееmмrаеR'І'І _

19-4.б7,

орrанІзацІJ сусnільtтаа• -•

20.15 К . т. Вечірня казка (М 1 20.30 К. т. Ко•щерт, (М.): •' 21.00 Проrрама •Час•. На XXV s'fa·• КПРС. (М.). .,. 21.45 К. т. ХудожнІіІ фІльм сJІ·-•людину•. 2 серІя. (М.). ""'-·'"

15.30 •С..ааа СОJІ.ІІатськ... (ОдесаJ, 18.30 К. т. с Новнии кіноекрана• 18.00 К. т. JІітературннІІ вечір с'Укr,аfнt•кІ nиtьменинхи ..., XXV з їз-

-

сПолІтичиа орrакІаа•

цІя суспІльства. Осиовоnоло-ни• кн ма рксизму-ленінізму про - nep 4 сnект~ви І шляхи розвитку ПОJІ(~

Мультфільм. 1 ~·00 .15 •Київська nанорама•.

академІк В. М. Глушков 13.00 К. т. •Народна таорчfст•"•, Муsична nporpaмa. 13.411 ХУJІ.ОJІІн\11 ф\JІьм сЗор! вазуст-

НИІ РU:ІІІІ'!'ОJ)а

танцю с.Ма•

10.45 «Для вас, батьки•. (М.). 11.15 к . т. Музична nporpaмa сРаа~~;" ва nошта•. (М.). 11.45 К. т. •Шахова школа:о. (M.J; 12 • 15 к • т. « в до б РУ nутн. (М.). 13.45 К. т. •У світІ тварин•. (M.J, 14.45 К. т. п. Панчеа. сІ(азка про тнрьох близнято. Вистава Цев~

ІнформацІАна

КПРС. Передача 11.4О сСІJІ&ськІ обрІі•. 2.

•Щоденник

ансамблю

К. т. АвторськнА ІечІр М. ковськоrо. По закІнченнІ _ анни.

К ПРС •·

т.

=~=~~~~

20.50 •На добраніч, діти!•.

10.00 1(. т. •ВартовІ nриродн•. Наужое во.nІзнавальна олІмnІада. 8 ~

ІІ).4ІІ •Соночне коло•. Концерт. ІІ.ІО 1(. т. «СJІ&8а nраці•. Реnортаж з 3 РесnубJІІканськоJ художньої

К.

19 .ОО ІнформацІІІна nporpaмa cBitтf,., \9.30 К. т. Юнопроrрама сПо Ha"ow4 .,. n ол ьщі• , " ~ ю." документu•. виt Ф р Ільм с озnов 1д 1 про .ІІРУікбу•,

К. т. Концерт маАстрІв мистецтв. І<. т. «Клуб кІноnодорожеА•.

К. т. •Людина. Земля. Всесвіт•. 19.45 СnІвас А. Солов'он•нко. К. т. МуJІІ>тфІльми . 20.4~ сНа добраніч, дІtн!•. І(ПРС. (М.). К. т. сОчевидне - неАмовІрне•. 21.00 Проrрама •Час•. На XXV s'lsJІI 22.00 І<. т. Художні/І фІльм сJІ•ІІитн

18.30 К. т . •Becenl нотки•. юних виконаацІа.

!

о_ .оо Му•ичннА фіJІІ>м сРосІАс•кІ alse· рунки•. 11.2S ДокументаJІьнІ фі.ІІІ>ми сКомунІс· тн - КамАЗу•, сНа мІtт•. 12.00 К. т. Концерт майстрІа мнtтеuтв. 13.30 сЦнфри иашоrо sростання•. Те-

ІЗ.ЗS сСуботнІА

К. т. Музична програма сРанкова пошта•.

11 .30 •для вас, батьки• . 12.00 К. т . сРадянськиА

10.00 1(. т. На XXV s'Jsдl КПРС. (М · ) ·

І

Газ•та

ФЕДJІИ •

~ виходить ІУ ~івторок, середу. n ятницю І суботу•

0бсяг 0,5 формату

шrr.Екс 61964. БJІСІвареька друкаря~ КиJвеwшrо о6піnРамінн31- в (пРІ;u;;ц;.;;щ:;;:-;";;;;фПf' .;;;;;~~0;~;,~:.-к:r---=---1-r:.: 8!-8!~.... --:::.т;. ;':~~~, J

о,.,.

вська,

U"l..

Зам, 1100-10.890~

І

,

#34 1976  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you