Page 1

.N9 34 (3939)

1974 2

Ціна

Підтримуємо одностайно дивно, весь час Тому й не йдемо в передови.нах. Наша

-

визначально­

четвертому,

плані му роЦі. У січні при 75 здали на склад 82 нотли.

Виробничу програму лютого ~ достроково.

занінчили

теж

·Щодня виготовляє:vrо по 8 9 нотлів. Працює:vrо також фальторозігрівачів .

Як тільни до нас долину- ~ л·и позивні «червоної субо- ~ ти», відразу одностайно ви-~ ~рішили підтримати ініціати- ~ ~ ву трудящих Москви і друж\ но вийти 20 .квітня на Все-

субот- ~

ленінський

~ союзний

ник. У цей день nрацювати-\

~ мемо

по-ударному. ЕнтузіассоЦіарістичного змагання Анакомсомолець слюсарі Кри­ толій Нагула, Андрій Кайдан, Михайло вошлик, електро­ Петро Лебединець , Костюк, Олена зварнини

. ти

розгля­ сільського господарства і заготівель соціаліс~ично•о Всесоюзного нули підсумки високих

одержання

за

рових бурянів у

1973

урожюв

цун­

році й визнали перемож­

цями по Унраїнській РСР: серед областей серед районів ·Харківську і Полтавську, Збаразький Тернопільскої, Яготинсьний Ниїв· сьної, Новосанжарсьний Полтавської, Сональ­ Харків­ Шевченківський Львівсьної, ський ської областей. Названим областям

районам

і

присуджен :с

Міністрів Ради 111рапори пе рехідні Червоні СРСР і ВЦРПС з видачею грошових премій. соціалістич­ Переможця·ми у Всесоюзному ному змаганні визнано та:кож ряд колгоспів 1 радгоспів. Цим господарствам присуджено nе­ сіль­ Міністерства рехідні Червоні :прапори

ського господарства СРСР службовців

і

робітників

1

ЦК nроФсПілки

сільсь:кого господар­

*

області і Чорнобаївсь:кий район Чер:кась:коІ об· Чернігівсь:кої, Дзержин­ ластІ, Ніжинсь:кий Велиноnисарівсь:кий Житомирсь:кої, ський - Сумсьної, Галиць:кий - Івано-Фран:ків­ присуд­ сь:кої. Названим областям і районам жено перехідні Червоні праnори ЦR КомпартіІ лрошових премій .

1 nродажу

державі цукрових бурянів кол­

госпІв і радгоспів ряду областей

ства і заготівель з видачею -грошових ПJРеМій.

:кретні заходи по участі дозор­ етапів всіх ців у проведенні робсільнорівсь:кої естафети, ши­ своєчасно інформувати, роко поширювати й узагальнювати кращий досвід у цій справі. роб­ з Ма теріали спільних сіль:кDІрами рейдів, :взаемопере­ вірок запропоновано широно ви­

бо­ стінгазетах, світлювати у :ком­ випус:ках йових листках, сомольсьно.го <<Проже:ктора», в районних та ба·гатотиражних ІГа­ зетах, передачах місцевого діомовлення.

На Терноnільсь:кому

тисяч квадратних метрів. Заби­ буронабивні то в землю перші палі •під фундамент цієї

Недавно на підприємстві зда­ величезний но в е:ксплуатацію для снла­ корnус, nризначений гич:козбиральних машин дання БМ•6, що входять до силаду но­ вого висо:коnроду:ктивного буря­

швид:ким

зростанням

енергооз­

броєності

сільського

господар­

сnеціалістами НДР і НРБ. Він

(ТАРС-РАТАУ).

техні­ сучасною устаткований nотужні :кою. Тут установлено мостові

один

r отують

комсосеред Першими шиноре­ І молоді відгукну­ заводу монтного лись на занлик москвичів номуні­ провести 20 .квітня стиqний суботник , присвяче­

В. І. народження ний дню Леніна,- члени комсомоль­ сько-молодіжної бригади шо­ Стрижев­ І. рохувальнинів ського. Молоді виробни·чни.ки вирішили досягти у цей день продунтивнос т і наищої праці ..Замість змінної норми 250 автопо:кри­ виробітку шо:к обшорохувати 300 штук У

слюсарів-ре­

:коле:ктив

шиноремонтного

монтни:ків

цеху,

Слово ремонтни:ків нати змінну норму

ян на

-

вико­

не

менш

процентів.

120-125

рає щодня

Комітет номсо.молу підІІІРИ­ ємства

300

кретний обсяг та об'є:кти ро­ номсо­ :коле:к­

біт всім дванадцяти мольсько-молодіжним тивам,

окремим

·молодим

робничникам у день ноУ суботи». юнак

Кожний

заводу

нашого суботни:к,

насшия на ярови­

шій половині

:картоnлі

на всю

В. ЗАБЕРЕЖНИП,

ПЕРШИП ТУНЕЛЬ

перегін перший Прокладено Ташкентського метрополітену. Він станції в з'єднав дві майбутні південно-західпй частині міста. Ця лінія зв'яже центр столиці Узбеки­

само­ запо­

на­

шиноремонт­

ДОСТРОКОВО

стану

з

новими

житловими

.

тонни для тягачів КАЗ-608.

.

* М

1135 метрів І Перегін довжиною пройдено і облИ!J.ЬОвано на чотири І місяці раніше наміченого строку.

(ТАРС) .

над

на­

200

Ю. БАБИЧ, ЯКОГО ВИ БАЧИТЕ

НА ЦЬОМУ ЗНІМНУ, -

ВИСОКОКВА­

ВІСІМ ЛІФІКОВАНИй СПЕЦІАЛІСТ. РОНІВ ВІН УЖЕ ПРАЦЮЄ НАЛАДЧИ­ НОМ РОЗПИЛІОВА ЧІВ, ФАРБУВАЛЬ­ НА ЗАВОДІ НИХ КАБІН, НАСОСІВ ЗА ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИХ ВИРОБШ. ДОСЯГНУТІ ВИСОЮ ПОКАЗНИКИ, ЗМАГАННІ, СОЦІАЛІСТИЧНОМУ У

АКТИВНУ УЧАСТЬ У ГРОМАДСЬКО­

МИКО­ МУ ЖИТТІ ПІДПРИЄМСТВА ПО­ ЛІ ЮХИМОВИЧУ ПРИСВОЄНО КОМУ­ ЧЕСНЕ ЗВАННЯ «УДАРНИК ВІДПОВІДАЮЧИ ДІЛОМ ЗАРАЗ, ЦЕНТРАЛЬНОГО НА ЗВЕРНЕННЯ ІЮМІТЕТУ КПРС ДО ПАРТП, ДО РА­ РОБІТНИК НАРОДУ, ДЯНСЬКОГО ПРАГНЕ ПР АЦЮВА:ТИ ЗАВТРА КР А­ ЩЕ, НІЖ СЬОГОДНІ.

НА ЗНІМКУ: ПЕРЕДОВИй НАЛАД­ ЧИК М. Ю. БАБИЧ. Фото В. Бендика.

*

•*

·метрів. Найближчим ча-

другий :кон­ сом стане до ладу само­ для складання вейєр хідних :коренезбиральних машин nота:кож КС-6. Споруджені тужна підстанція, :котельна, :ком­ пресорна, цех вугле:кислоти, ве­ линий адміністративний норпус. Терно­ До нінця п'ятиріч:ки

пільсь:кий

.:комбайновий

стане

одним з найбільших в нраїні за­ с!льсь:когосподарсьного водів машинобудування.

..-.~~as~~~~~

ра­

йонами.

###~·~#~~------~

7,5

НІСТИЧНОІ ПРАЦІ».

кореспондент.

ТАШКЕНТСЬКОГО МЕТРО

ша рідна Вітчизна. Н. МИХАИЛОВА, секретар комсомоm.ськоі ного заводу.

центнерів ..

тонн нарт:шлі. В пер­

громадський

підтверди­

могутнішала

організаціІ

60

площу.

ви­

на

вийде

-

,,~~~~~~~~~~,~~~~~~~~~т~w~~~~~~~~wg

дівчина

ти вірність ленінсьним

щоб

.

«черво­

своєю

щоб

відДаною працею

вітам,

зацію

:комуністичний

Всесоюзний

6 -7

підготовлено Уже тонн, закладено

:кон­

визначає

нині

вантажністю

Кушна, М. Герасименко, М. М. Су·кал, У. Мироненко, Г. Хиль:ко та інші. При нормі 5 центнерів кожна з них nереби­

Горбач.

ний виробнични:к Г.

тем­

лінно працюють М. Безсмертна,

очолює досві:дче­

я:кий

нарощуються

Кагату­ тонн. закладею 800 вальни:к І. П. Шитий добре збе­ переби­ їх ріг бульби. Тепер рають. Щоденно зайнято на цій роботі 25-30 робітниць. Сум­

Це

:комсомольсько-молодіж-

ний

весни:

місцевих пи вивезення в поле добрив, ремонтується інвентар і увагу при­ машини. Особливу насінної підготовці діляють нартоплі, я:кої у сховище було

ініціаторів

заводсьних

знайшлися послідовни:ки.

МАШИНИ ДЛЯ ЦІЛИНИ

васінну

зма­ соціалістичне Всесоюзне цьних фермах Алтайському і Казахському об'єднанням «Сільсільсь:кого працівни:ків гання госптехніка>>. Достроново виконав замовлення цілинних госпоНа Кіровсьному господарства. напівприче.пи дарств автос:кладальний завод, я:кий виготовляє підготов­ віДділну йде діяльна на до

крани, змонтовано

пітний :конвейєр довжиною по-

Останню в рахунон першооо :кварталу партію зерносушарок <<ЗСПЖ-8>>, призначених цілинним нолгоспам і радгоспам Оренкартоплю б,УІрзь:кої області 1 Казахстану, відвантажив колектив Одеського заводу •«Продмаш>>. гек­ Виростити на :кожному Успішно справляються з поставками для труді·вни:ків цілинтарі по 200 центнерів картоплі них земель й інші п!д'!Іриємства Одеси. Та:к, колектив нау:ково- таке зобов'язання взяли ве­ виробничого об'єднання <<ХолодмаШ>> відправив з випередженл'И:к:щиме.рчани, в:ключившись у ням графіка 37 машин для охолодження молона на тваринни-

. мольдів

спору­

ди.

роз­ нозбирального :комплексу, кон­ радянсь:кими робленого с'11ру:кторами в співдружності з

ства.

1

комбай­

будів­ новому заводі почалося ництво нового цеху площею 50

Уnерше в Білорусії міжнол­ rоспне виробниче об'єднання по гос­ електрифінації сільсь:кого в Гомель­ подарства створено очолило Воно областl. сь:кій у ра­ служб діяльність та:ких два рони йонах. У найближчі nодібні намічено організувати і обла­ слуmби в усіх районах Це ви::кли:кано стях республі:ки.

номунального

ЗРОСТАЮТЬ ПОТУЖНОСТІ КОМБАННОВОГО

МІЖКОЛГОСПНЕ ВИРОБНИЧЕ

обладнання.

як

ра­

В. МАЛИНОВСЬКИИ, кор. РАТАУ. Кіровоград.

районів.

1

,(РАТАУ).

слюсарів-скла­ заводу нестаи­

с

видачею

ся доля майбутнього врожаю. народного Обласний :комітет :контролю зобов'язав міські ра­ кон­ йонні :комітети розробити

Відмічено також добру роботу по виробюr­ цтву

.М. БОНДАРЕНКО,

у

з

України і Ради Міністрів УРСР

трудящих нашої Вітчизни.

дартиоrо

*

nідеумни соціалістичного змагання областей і районів республі:ки за одержання внеоних уро­ жаїв цукрових бурянів у 1973 році. З ураху­ вання.м nідсумнів Всесо100ноrо соціалістичного визнано змагання буряновоДів ·переможцями та Чернігівсь.:ку Дніnропетровсь:ку, Львівсь:ку

нають не менш як на 125 130 процентів. А свій ден-\ у віддамо ний . заробіток д~бробуту фонд підвищення

брвrадир дальвиків

справ ПІРО стан повідомляють на всіх ділян:ках, де вирішуєть­

Центральний Комітет КомпартіІ України і Рада Міністрів У:країнської РСР розглянули

вино­

норми

змінні

що

і

запевни-~

всі інші робітнмни ли ,

випусну с1вало:к та запасних ча­ стин до них. Громадські :корес­ понденти і народні :контролери через газети і радіо регулярно

танож і

а

Минала Пінчун,

Міністерство сільсь:кого госnодарства СРСР і службовців робітників ЦК профспіл:ки

з:vrагання

ас­

укомплеюуванням

над

мислових підприємств взяли піД

свій :контроль винонання планів

Переможці змагання- буряководи

Добрий початок зробили і

1974

ного •матеріалу, а рабкори nро­

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО КОМІТЕТУ КОМУНІСТИЧНО! ПАРТІІ УКРАІНИ, МІСЬКОІ І РАПОННОІ РАД ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ КИІВСЬRОІ ОБЛАСТІ

водо­ багато асфальторозі­

хліб

віДЗна'Чаєть­ :мітетом постанові ся, що народні доЗорці разом з nлідну ІРОбсількорами nровели до весни. роботу по підготовЦі рейди-перевір­ Вони здійснили ни готовності техніни та посів­

опа­

лювальні котли «НПСТУ-5». Торін понад плани виготови­ ли їх 41 одиницю. Крім т:з­

велиний

ного контролю. У nрийнятій .Но·

р. коп.

ГАЗЕТА ЗАСНОВАНА В 1935 РОЦІ

14 чо­ У нашій бригаді ловік. Усі великі трудолюби.

в

фети <<За

Ніровоград­ підтримав року!>> народ­ сь:кий обласний :комітет

БЕРЕЗНЯ

суботнин

преси

активістів

Знам'янсь:коУ місь:крайонноІ га­ про про­ зети q:Cepn і молот~ ведення робсільнорівсьноІ еста·

1

номуністичний

го, випустили зм-ішувачів та грівачів.

ІніЦіативу

П'ЯТНИЦЯ

ленінсьниіі

основна продукція

В ЄДИНОМУ СТРОЮ

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАІН, ЄДНАйТЕСЯ!

нвітнн­

20

~~~а.вg•


ПРОПАГАНДИСТ

ВІДРЕМОНТУВАТИ

школи

готується до занять еноно мічних тів : <<Основи знань>>, <<Енономіна винахідни­ цт-ва>> та 1нші. Ножний проnа­ гандист винористовує Ці посіб-

г-о і :~-~етодичн·оrо рівня nолітичного ta енономічного навчання уваги парrн~ребуває в центрі тійІtого номітету заводу порошкової :\1еталургП.

будівельно-ремонтні оргаиІзуватн з у'ПІів 9-10 класів бригади. Активно спрватв будівництву Красилівської се­

редІІІо81 ШКNВ на 536 ІІІсЦІt та Велвкоднмерськоі серед­ ньо! 111808 ва 1156 мІСЦІt, добудувати шість класних кім­ нат ва 240 учиІJІськнх місць, OAJIH спортзал, обладнати в шкіJІWІRх гуртожитках 25 учнівських місць.

На. заводі в дещо з технічних

висоІюк,валіфінованої допомоги засобІв проnаrанди, а саме: nропа.гандистам, пол!тінформа- надропроентор сГоризоит•. діа­

торам та агітаторам у підвищен- прое-нтор «Лзти-60» .. кінопроек-

декільна <<~тюд» · Але це ще недо~татня

ності на підприє:~-~стві

років то:11у був створений набі- юльюсть тех_ючних засобІв для

нет політичної освіти на громад- пропаган~истІВ . Тому ~етодична

с ьиих засадах ~

·

.

рада иабшету політосвІти зараз

·

них засобів пропаганди. Н

політич-

рощ РІЗНими фор:~-~ами

навчання

НОГО Та еИОНО:\іЇЧНОГО

j

бібліотечні фонди стабільних підручникІв в кількості

а lНeTv ПОЛ!ТИЧНОІ ОСВ· І~И За-

ОХОПЛеНО понад 900 працівників б~зпечении необхІДн_ою лІтера­ заводу. Більше 40 пропаганди- т :-, рою, а таиож партІйни:vти жур­ стів два рази на JІісяць готують нала:~-~и 1 га~_етами: Методична С ВОЇ ВИСТ У ПИ ДЛЯ СЛуХаЧіВ . І В ЦЬО:vtу питанн і перши:vт по:vтічни-

Так, з литан­

Ці та інші питання сьогодні го- ваю спецІ_атсти.

стро хвилюють організаторів по- HJ_I <<_Анатз виконання за 1973 - членів РІК 1 р~зробка на 1974 рш осо­ .'lітичного навчання партійного ко:~-~ітету та :~-~етодич- бистих 1 _иол~итивних иомплексної ради .

·

.

.

пр_оект~

~ розробц~

нашо.г~

з:І-ІІ

1\аоІнету поттосвІТИ, його

с тавного, естетичного оформлення ч':'малий внесок голов_и завод-

t.:ькоІ методради О . АнфІмова та Інженера М . Панасюиа.

інженер-енаноміст

сультацію

відділу

планового в.

· Жданова . еконо:~-~іст Головний

до

На першому стенді відображе-

вии?нання виробничих

номічної політини НПРС в-исту­ секції А. Г. Сер­ пив нерівник вІнсьиий . 3 ува·гою слухали заступники організа­ секретарів партійних цій ! полІтінформатори секц.!ї з nитань нультурного життя НІРаї­ ни ле-кцію про розвиток уираїн­ ської літерат у ри і :~-~ист е цтва на

сучасному етапі сьно.го

<<На доnомогу nропаганхараитеризує

дисту і слухачу>>

форми і методи ідеологі·чної ро-

боти. Пропаrандистам надається можливість ознайомитись з ме-

-

проnа•гандист С.

говорить

нам економити дає можливість свій час на nідготов-ку до чер-

Чимало ще невирішених пита методичною

поЛіт- мітетом

радою

знань

nосібників 1 боти, творчим джерело:vт

технічних засобів ленційної про- для праЦі~нииів ідеоJ.Іогічного паганди Наочність допомагає фронту, ню вносять свІй вклад роз-кривати

вихо-

в в с праву комуністичного

і найц!иаві- вання трудящих. найдохідливішій О. КОРОГОД, шій формі ті чи інші теоретичні завідуюча кабінетом політположення і доводити суть ви-

кладу даного матеріалу в ціла-

освіти зав.. оду порошкової

:\ІУ або в окремих його частинах .

металург 1.

~""''"""'~.... Бесіда атеїста

і

у ВаАЇЙВВХ руках у

ремонтно-механічному

спеціаліст широкого

профілю,

стерності дозволяє

йому пра-

новлений новий

л-ицьовують поверхню земляного

великогабаритні

nристроєм, уиладеним у грунт.

верстат

виготовляти

сприяє високій продуктивності праці. Іван Дмитрович виконує змінні норми на 150-165

На фото: токар-розточувальник І. Д. ДЗЮБА біля карусельно-розточувального верета-

На nанриття йдуть збірні nлити _ Резервуар із землі і nолі-

етилену , за розрахуниами, може

стат І. Д. Дзюба.

робочий час

по роботі процентів. , . . , Товариші

иотлована, надійно утримує воду. Нріплять nлівку спеціальним

бань». З пуском цього потужного агрегата стало можливи.м

тах. В;,tіння Рйlfіонально вико-

знають иооо 1 як активноса ра-

Поліме<рна ,плівна завтовшин півтора-два міліметри, якою об-

карусельна-

деталі для потреб ааводу власними силами. Освоїв новий вер-

ристовувати свій

цтва .

«Ку-

розточувальний

11 ювати одразу на двох верета-

служити до п'ятдесяти роиів . Тане сховище для води можна збJ:'ду.вати 3а иільиа тижнів. ОбІйдеться вон<? в два рази дешевше від затзобетонното.

та «Кубань». . Текст

_

1

(РАТАУ).

фото п . Голованя.

релІ. Гl. и·· на від релігійних

ОПІ.

забобонів,

ka ma

.1..1.

cymb ~~~евиg~~и:аtт~~г~~~:о~л~~я~

людей, що моральних уявлень жили сотні й тисяч! роиів тому,

в нього. В

гарантії знання) своєї віри

але діц з,добути додатиові

наставниЦі навіть й віруючі відходять від . благополуччя своїй дитині : << а обря~! хрестин, наnриилад, хре­ духовної 11 u роль «од­ має тричі щении батько : 1 юдей, прагнула і прагне досі традиційних міфологічних уяв- 1рапто:~-~ «Там» щось є?». і справ Ці люди не розуміють сnравж­ ~ергну~ись від сатани 1 южний важливий крон в їх лен~ (на~риилад, про безсмертя смерті

-

від

народження

тримати

неподільною аnікою . Тисячоріччями

nід

релігія

релігій- них

до душІ: ран, nекло), рел!г!йна_ vо~-, ньої суті і смислу

своєю

шлі-

фувала і вдосконалювала систе-

'11У ритуалів , яні <<обряджали~ решці події, вселяла людям

Нехай то будуть хре­

рядюсть виявляється на_й~ТІИЮ- обрядів.

шим

елемеІі:том

ко~nлексу. Б1льш

лоrІЧ~ І

оnити

реЛІГІйного стини, вінчання чи яиийсь ін-

того , соціо-,- ший

на~елення,

~ро-

рел.іrійний обряд,

вистуnає

в

ньому,

людина

насамnеред,

ведею в денних ранонах ~~~ІНИ, ян <<раб божий». З nриниження до ретпиних І гідності людської починається і показують, що

гійне розуміння їх смислу. Сим- обрядів

особливо хрестин і по-

й

1

ре-

валіна иожного релігі~ного об- хованн~. часом вдаються люди , н~7v жей за~ вчується всяки І ЛlГ июr о ряд. . . ряду, вииористання рІзних ху- , . Можна .. nевна річ, міркувати емоціального' неВІруючІ. засобів дожніх декого, на- , 1 тан: осюльии бога немає, зна­ Що ж спонуиає впливу , звернення до << всевиш«рабів божих», нього>> - все це мало n!дирес- приилад, хрестити дітей? За їх чить, немає і лювати з начимість події. нада- власним визнанням, одних nід-' немає ніяиого nриниження і все вати їй особливої урочистості, нуnає зовнішній біи обряду -\це - невинні архаїзми. Але щоб вона

надовго заnам'ятала -

ся.

його незвичайність, барвистість,

1 справа

в тому, що в обряді не­

екзотичність; Інші бачать у ньо- , досить лише мовчазно лагоджу-

ного» за

nовторюючи

1 прочитати,

«символ

священииом,

віри»

християн­ коротний винлад сьиого вчення. Отже, додержу­

-

люди­ з сові-

ючи обрядів, невіруюча н а допусиає або угоду

стю, або, яищо совість мовчить

блазнювання.

жалюгідне

кожному разі свою гідність.

вона

В

принижує

виnливає, Звідси зовсім не нібито жалюгідним є лише те,

що релігійні обряди винонують люди невіруючі.

Хоч

віруюча

JІюдина, вінчаючись в цериві чи схрестивши

дитину,

дІє

відnо­

Цим і пояснюється те, що в му мало не елемент нац!ональ- ватися, щоб тебе іменували ра­ відно до своїх nереконань, мо­ не від бом неіснуючого бога, а лотріб­ ральна шкода, якої вона завдає наші дні, иоли не тільки біль- ної иультури, а дехто шість радянсьиих людей вільна того, щоб за допомогою обря- не ще й сnовідання (тобто ви- собі, не стає вlд цього меншою.

О

промислового буд!вни-

ституті

старанність принесли новатораm заслужену шану і повагу. Нещодавно У цеху був вета-

цеху

і підприємств. Нонрезервуара такого 10 тисяч иубометрів в Донецьному науно·

во-дослід!jом у і проеитному ін-

Аtічний ефект. Працьовитість і

працює

Понад десять років

чання міст струнцію об'ємом до розроблено

ціон~лізатора. На його рахунку - ~t::zька_ впроваджених пропозицщ якt дали значний еконо-

Нова техвіка-

~'''""'~'"'""''"'""'"'-"'----·-~~"'"~"''"'-'-~~~~,~~"'-'-"''-'-'-'-''-''-"'"'''~""""'-~''''~~~~,,~,,~~~~'~

Релігія завжди претендувала

житті -

ЗАМІСТЬ

ництві є-:vтностей для водапоста-

Іван токар-розточувальник Дмитрович Дзюба. Рівень лtай-

бінет nолітичної освіти nовинен

-

Поліетиленова nли'!Іиа може замінити залізобетон на буді.в-

Особливу увагу nриділяє парт- і мо~е стати центром <>?міну ком і методична рада вииори- досв1до:vт пропагандистсьиої ропроnага~дистам

ху­

ЗАЛІЗОБЕТОНУ

заводу порошкової металургії ударник комуністичної праці,

наочних

переглянули

ПОЛІЕТИЛЕН

використовуються матеріали за- : нету політосвіти . Але загальна водських сnрав , відображені на думка така, що методичний нас танню

i:vte-

дожн.ій фільм «Перша ~!вчина >>.

Рудинсьиий,­

освіти. Майже в иожному стенді · по удосионаленню .роботи набіфото чи у цифрах .

Ниїв­

Налагоджена робота иабі­

нету nолітосвіти,

етам і слухача:vт всіх ланои пар- тань стоїть nеред партійним но-

тійної і иомсомольсьиої

культури

На закінчення слухачі район­

ного семінару

nланів і

Добре оформлені стенди : <<Рі- трачати часу на nошуии nотр!бшення XXIV з 'їзду НПРС - в ного матеріалу, а таиож застожиття>>, <<Еиономічні знання - совувати наочні та технічні засов маси», стенд-виставна літера- би проnаганди.

nропаганди-

доцента

цениа.

тодичними nорадами, -нарисними гового занят:J:Я , вчасно викоридля підвищення їх майстерності. ставувати новинии, менше ви-

тури на доnо:vтогу

інституту

нi О. Є. Нарнійчуна Л. Ф. Сте­

ж! партійної nолітосвіти . Поряд сощал!стичних зобов'язань. стенд

напруженост.!>> .

ленцією на те:vту: <<Роль со­

полІтінформаторів з nитань еио­

про розвитои економїни і нультури на підприємстві.

відносинах,

виробницт­ соціалістичним ня сЄІИції слухачами во:vт>> перед

допо­

ПРО хід

спі>віснуван­

змагання в nід­ ціалі стично·го вищенні ефеитивності управлін­

~..,.~:0'40'" ~ #.ОЬІ''ІІІІ7" :0" ...:- . , . " . " оС' .,....,.;- "....,..:--..,:.". _,. .......... #;,0'~...".....

по темі:

може проnагандиетам

розрядии

3

·

ио:vтуніст А. Сервінський

мирного

за nоворот від <<холодної війни>>

тІ <<Нове життя>> та по місцевому радіомовленню.

\

утвердження

за

НПРС

міжнародних

в

ня

заводу

<<Аналіз поназнии!в використан­ ня виробничих фондів підnриєм­ начальнина ства» , а засту,пнии відділу виробничо-техн'ічного Е . Нотов-«Система методів управл'іння виробництвом>>. сприяти:\1уть НонсультаЦії в.:'dілому виио.ристанню пролаган­ дистами заводсь·кого матеріалу

но струнтуру навчання в мере-

ротьба

ПІринципів

иомуніст

Наш кабінет відповІдає сучасставляться що вимогам, ни:\1 набінетамн перед методичними громадна політичної освіти nервинних при сьиих засадах Тут органіааціях. партійних шаф-стендів, 13 оформлено тематика і зміст яких обумовлені завданнями ідеол·ог!чної робо-

ти та заnитами пропа,гандистів .

Тут діяльності НПРС. тичної nроведено се:vтінар на тему: <<Бо­

вого навчального року висвітлювати у міськрайовиІй газе­

них ~лаюв ПІдвищення ефеитив -

ностІ виробництва» nровела ион-

Слухачі секції політінформа­ торів з питань внутр і шньої nо­ літики НЛРС детально роагля­ ну ли nитання <<Піднесення ролі у 1\О>:'v!УНі­ ТРУДОВИХ КОЛ СІИТИВіВ СТИЧНОМу буДіВНИЦТВі>> . 3:\Іістовно пройшли заняття в зовнішньополі­ сеиції з nитань

РЕХІДНИМ ЧЕРВОНИМ ПРАПОРОМ, А ТАКОЖ ГРА­ МОТА!VІИ РАПВИКОНКОМУ ТА ВИДАВАТИ ГPOlliU­ BI ПРЕМІІ - ПЕРША 100 КАРБОВАНЦІВ, ДРУГА - 75 КАРБОВАНЦІВ, ТРЕТЯ - 50 КАРБОВАНЦІВ. Наслідки змагання за кращу підготовку шкіл до но­

Нонсультант~ми висоиокваліфшо­

за­

няття.

ВСТАНОВИТИ ТАКІ МО­ підготовки та ремонт шкіл. РАЛЬНІ СТИМУЛИ: ЗА ДОСЯГНЕННЯ НАПКРАЩ~:. . ПОКАЗНИКІВ ПЕРЕМОЖЦІВ НАГОРОДЖУВАТИ ПЕ­

в~діляє 1\О\І :~-~оже стати кабінет політич- сис емІ ПІдприємства, Інших ної освіти. Нни:-.1 :vтає бути набі- консультант.Jв з тих чи

сенц.ійні

Потім відбулися

90

контрольні рейди про хід

практІІRуватн взаємоперевірки,

рОЗ­ ~ада на СВОІХ ЗаСІ;_ІаННЯХ І ля;ає . пи~ання поттнавчання в

занять. нет політосвіти? Ян його облад- те:~-~ нати, які підібрати ~Іатеріали? визначаю~ЬСJ_І

І

тисяч та інше. Виконком районної Ради депутатів трудящих схвалив соціалістичнІ зобов'язання працівинків освіти району по nідготовці шкіл і дошкільних установ до нового, 19'141975 навчального року і зобов'язав директорів шкіл ра­ UЦоквартально їх на зборах вчнтелів. йону обговорити

.

..

.

6.

дарства, закласти сади й парки на площі 56 гектарів, по­ садити 1590 фруктових дерев, 5500 декоратввнн·х і 770 ягідних кущів, забезпечити всі школи підручникамн і зо­ прнладдями, створити шитами та іншими навчальними

техніч -

займається придбання:~-~

навчально:\1у

~шюшньо~1у

госпо­

навчально-дослідні

При кожній школі створити

ДІСІJпроеито.ри

ні :vтетодичного рівня їх :vrайстер- тор <<Русь>>, два

ее ре~ школі

ІІІJdАВого Інтервату, для чоrо в кожаuі

ники на заняттях.

постійної

подання

3 ~1етою

ном.пленти плана­

нів, зонрема,

дЮіьше··ntдвищення теоретично-

роаrорнути соціалістнчве змагавва за кращу Іdдrотовку UJJCJ.. І доmвільних уставов до 110110ro, 1874-1875 нав­ до 15 серпня Зокрема вонн ІІІІРЩпL8 чu:wюго року. провести ремонт 31 швоп, oдldcJ .ЦОІІІІWІьноі установи,

посібни­

Тому І придбав ряд наочних

недавно, в!д­ яке відбулося ирила сенретар :місмшому Ном­ партії України Л. І. Шелест. Ленu\ю на тему : <<ПослІдовна Номуніетичної пар­ діяльність тії по зді йс.не.нню Протрами ми­ з'rздом виробленої XXIV ру, позаштатний НЛРС>> прочитав лентор м!ськиому Номnа.рт!ї Уи­ раїни Ф. Т. Шипиленно. <<Виио·ристання прийомів ора':\'ОРсьиого .мистецтва у політичтема лекції, ній інформаЦії» З ЯНОЮ ВИСТУПИВ перед ПрИС.У'l'Ні­ иабінетом nолі­ МИ завід у ючий міськ:ному Но:vt­ тичної освіти партії Уираїни М . Н. Нозій.

ПрацівнИки освіти сільських mкія району зобов'язались

Нещодавно партійний номітет

освіти ,

політичної

Дієвість

визначається її яністю.

Чергове заняття районного семінару політінформаторів,

В Ч А С Н О

2 стор.

8

НОВЕ

ЖИТТЯ

о

П'ятвица,

1

березu

залежності в умовах глибоної жорстоиого від стихій природи, нласового гніту. Тобто, в релі­ гійних ідеях відобразилися nо­ чуття

і

настрої

залежності.

пригніченості, безвихідності ра­ ба, иріпана. Релі.гія, за словами Нарла Маркса, <<Є зітхання nри­ гнобленої т-варини~. І ось ці настрої церива через систему обрядів в наші дні все­ людям, яиим ляє в свідомість чужі і гніт, і соціальна несnра­ ведливість, і nочуття безnорад­ ності й безсилля. Саме в цьому - шкідливість отрути релігій­ !дей­ Своїм обрядності. ної nоклинана вона ним змістом розслабляти людсьиу волю, сія· ти ілю зорні сподівання на не­ иінець а бесне застуnництво, те саме nриниженнЯ иінцем ЛЮДСЬНОЇ ГіДНОСТі.

Ю. ЗУЄВ, кандидат фІлософських наук.

1974

року.

о


-ЗА ПІДСУМНАМИ зма,гання за четвертий ивартал минулQІГо роиу колективу ПМН-8 присуд-

j

жено три перехідні Червоні пра-

Запоруку наших досягнень вбачаємо у дійовій орга.ні:зації соціалістичного змагання. Під·

сумки ми

.:~ають партійНа, nрофсnілкова ко:о.тсомольська організації,

снкденно

мобілізуючи

можців, як правило, ваrороджу­ ємо nреміями, гра.мотахв. заво­

1 симо Ух nріавища ва Дошку по­

nов-

шани.

колен-

Значною мірою сnрияє нашим

тиви загонІв і бригад на роз.в'я- ycnlxa.~ політико-вихоана :робо• зання поставлених грудневим та. Цілком вJШравдали себе та­ ( 1973 р.) Пленумо:-.1: ЦН КПРС кі форми, як робІтничІ збори, ·Ве·

}{расилівці. Щоб успішно

виконати свої зобов'язання. наші будівельники з перших. днів нового року, мо­

бlлlзvзавши усі своІ сили, друж­ но увійшли в трудовий РИ1'м. План січня по генпіДряду вико­ нали на 100 процентів, а влас­ ними силами на 103,4. Зав· дання по виро61т.ку на кожного nрацюючого !Jинонано на 103,5

У цьому

Закріплюємо завдань, поліпшуючи

організа-

З:\!:агання.

впроваджуючи прогресивні

n

у с

ме -

році

рує ЩJМуніст

8

це. Працюючи

на спорудженні

відгодівельного

тваринницьного

Дало свої позитивні наслідни чори залитань і відповідей бе· , номпл:енсу організа-

Іван Андрійович

Глушко. вийшов на перше міс-

тоди tПраці .

та-кож вдос-но налення

соціалістичне

змагання між будівельними за­ гонами і бригадами розгорнуло­ ся ще ширше. Нолектив буді­ вельнооо загону N2 1. яким ке­

І х и

J?ад_гоепі «Жердів­

':!

сьний~>, у СІЧНІ ВІн добився най­

·

ції праці, особливо в розстанов· сі_ди агітаторів, заняття в с~сте- кращих техніно-енономічних по­

ці бри.гад, доставці будівельних м_І екоІІомічноІ освіти

матеріалів, застосуваннІ

ні:змів , впровадженні нових

меха- юв,

трудІвни- наІЗників. йому присуджено пе1

бесІди політІнформаторІв, рех.Ідний Червоний прапор під­

ме- розмови

з ПрQІГульниками

на nриємства.

тодІв . Так, наприклад. досвід зборах бригад. випуск сатиричНолектив четвертого загону них листків тощо. (н ь Ва І с роботи бригади І . г . Б азира, яна Нову хвилю трудового і полі · ачал нии силь ваиович е першою почала методом Героя

Трудівники полів і ферм рад· гоопу сГоголівський», вклю­

чившись у Всесо10зне

соціалі ­

стичне змаrаюtя: nраці.&ників сільського господарства, зо­ бов'я:за.'!ися: виростити на кож­ ному гектарі 33 центнери зер·

вчаться

ри всіх марок, машини, сівалки.

землеоб робні

Особливо добре організована виробнича nрактика. луг с.'!ухачів курсів ра.'!ьне

унаочнен н я ,

участь

у

ремонті

До

-

лос· кату­

практична

машин. Ми­

нових, у тому числі 36 не небагато часу, і молоді спе­ центнерів озимої nшениці і 27 ціалісти сядуть за кермо, що центнерів ячменю, картопл і -- дасть можливість організувати по 200 центнері:в, виробити на весною двозм ін н у роботу гусе ­ сто гектарів сільгоспугідь 852 ни чних тр акторів . центнери молока і 45,3 центне­ Для робітників радгосnу ра м'яса. створені на усіх відді л ках шко­ Щоб виконати зобов'язання, ди з основ еконо м іки і сільсько­ у господарстві особлива ува· господарського виробництва, а га приділяється підготовці кад­ дл я інженер но -те хнічних пра­ рів, підвищенню ділової квалі · ці вників та кер ів ників серед­ фікації низової і середньої ла ­ ньої .'!анки і сnеціалістів сіль­ нок працівників. На курсах ського госnодарства школи трактористів навчається сім­ з основ економ і ки та уnравлін­ н адцять юнаків, які закінчили ня виробництво м. Д іє також 8--іО класів місцевої школи і школа комуністичної nраці . працювали на різних роботах, Усьо го навчається до 300 чо ­ у

тому числі і в тракторних бригадах слюсарями. Тепер во·

нк

ретельно

вивчають

л овік

рослинн иків

к ів.

і

твар инки-

М . ІВАНИЦЬКИИ .

тра кто -

працювати за тичного піднесення ви-кликали .ме,ннка), який будує виробничІ Соціалістичної Звернення ЦК КПРС до партІІ об єкти на племnтахозаводІ

Праці М. Зло<Jіна,

перенонл11во

. 1

довів, що у нас можна й потріб- до радянського народу

но епронаджувати його.

за цим nрогресивним . .б працює ще дв1

Гоголівчани

вельні роботи на племnтахозаво­ ді «Рудня~>, до 25 серпня закі н­ чити будівництво школи у селі

процента.

цію соціалістичного

Підвищувати ділову нволіфінацію

тваринницький

комплекс по утриманню велико!

рогатої худоон v радгосnі •Жер­ всі буді­ пlдбиваємо дівський~>, завершити

завжди

nори: Ради Міністрів УРСР І своєчасно на зборах загонів 1 Української ресnублікансьиоУ бригад і тут же негайно ВИІПУС­ ради nрофспілон, міськиому КП каєм о стінгазети, сблискавии•, України та виконкомів міської 1 листівии, в яких висвітлюємо і районної Рад делутатів трудя- хід змагання, називаємо імена щих, тресту «БроварисІльбуд~>. переможцІв і відстаючих. ПереЩоб закріпити таку видатну пере:о.тогу, багато зусиль докла-

експлуатафю

ригади

~ост~-

«Рудня~>,

зайняв друге

мІсце.

Торік він протнгом трьох ивар­

Тепер нова ЦН КПРС, Ради МІНІСТРІВ талів

утримував

першість,

методом СРСР, ВЦРПС і ЦК ВЛКСМ тепер поступився перед сильнім т про Всесоюзне соціалістичне ш ·т й' . . змагання . На проведених парим . аки закон змагання.

Блохіна і М. О. Джуниовського. тІйних. комсомольсьиих і робіт-

Значно пожвавилася бороть-

Багато уваги приділяємо nід- ничих зборах загонів дільниць і ба і ;мІж бригадами. На перше готовці і навчанню надрів . То- бригад nрийняті nідвищені со- місце вийшла брига~а ІІЗ загону рік підвищили иваліфікацІю 165 ціалістичні зобов'язання на чет- N2 1 Степана АндрІйовича Ме­ чолові·К замість

25

за

70

робітників закінчили

планом.

ничо-технічні курси,

108

стерність

п ередового

оволо-

діли другими сумІжними професія.ми, 52 підвищили свою майу школі

вертий, визначальний рік п'нти-

хеда, яка торік десять разів ви-

них робіт в обсязі

мільйони

МІ~Це nосша ком[]лексна бри<Га·

підвищити

теж мала торі·к с1_м трудових пе·

вироб· річки. План будівельно-монтаж-

досвІду. Все це , безумовно. зробить позитивний вплив на підвищення продуктивності праці і поліпшення яності будівельних

4

б<?рювала. призові місця. Друге

66 тисяч карбованців дали ело- да ~"третього загону Михайла во виконати до. 22 грудня 1974 ОвсІИовича Джу~ковського. яка роиу.

Передбачено

продуктивність праЦі на 7 про- ремог. Третє МІСЦе поділили центів, знизити собівартість ро- між со6ою колективи бри~ад біт на 0,5 nроцента nроти nла- Данила Миколайовича ЛащІВа ну, зекономити 20 тИсяч штук та Івана Гнатовича Базира.

робі'!'. цегли. 18 тонн цементу та 12 ~зш колектив впевнений у Турбуючись про охорону пра- кубометрів лісоматеріалів , одер- своІх силах . І ~ четвертому, ви­ ці, на заходи з техні-ки безnеки жати nрибутку 74 тисячІ карбо- значальному вш йтиме в пер­ було витрачено

12,5

бованців. Це дало

зультати

-

'l'ися-чі кар- ванЦів.

бажані ре-І

не було жодного ви-

падку травматизму.

ших рядах змагання серед сіль-

Зокрема, наШІ будівельники ських будівельників.

зобов'fіЗа.лиса:

у листоnаді (на

мІсяць раніше строну)

М. САДОВНИltОВ,

здати н

секретар партбюро ПМК-8.

е~е~е~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~-~~-~~~~~е~~~~~~~е~~~~~~~'

дл• птахіввиgьких ферм

хімізації

дарств.

полів

своІх

ться

рекомендації. коли, скіль­ ки і як! поживні речовини тре­ ба вносити .на ту чн Іншу ді­ лянку ріллі. Відповідно до цих даних

господарства

зможуть

робити замовлення агрохіміч­ ній служб! , яка тут створюєть­ ся.

У Первомайському районі споруджується перший в краІвl механізований комплекс для зберігання і перероблення ту­ ків. До нього входять склад су­ хих добрив, башти-ємкості для

фосфорного борошна й аміачної ВОДИ,

різні

щення. ними

пульта

ДОПОМІЖНІ

прим!·

Керуватиме технологіч­ операціями

зі спільного

оnератор .

Передбачено

повну автоматизацію і механі­ зацію вантажцо-розвантажу­ вальних і транспортних робіт.

Будівництво ведеться приско­ рено. Готові майже всі склад­

ВІнницька область. Колектив ські приміщення. естакади. про­ ВІниицької районноУ інкубатор­ кладені nід'їзні залізничні ко· ноУ станцlі, включившись у Все­ лії. Через кілька місяців комп­ союзве

соціалІстичне змагання,

в вивіmвьо­

му роцІ одержати

1

передати

птахІвввцьким фермам пів району

600

ленс

має бути

введено в дію.

Не треба буде відволікати кол­ госnний транспорт на переве­ зення добрив. На замовлеЮія сільських спеціалістів тукороз­ кидачі районного комплексу до­ ставлять добрива на ті чи інші ділянни поля. Дози і рецепти вношуваних мінеральних сумі­ шей строго обгрунтовані. Вели­ ку

допомогу

агрономи

менший , nлощІ.

<<КЛаПТИК !>

Впровадження нової тех­ нології усуває проміжні пере­ валки туків на шляху від заво­ ду до поля, nідкреслює Ми­

Вони стануть механізаторами Ч етвертий рік у сЗоря• працюють

радгосnІ курси трактористів. Багато випус н­ ників, добре оволодівши тех­

лено простаре

нікою, nоnовнили ряди меха­

яке

нізаторів тракторних бри·гад. самовіддано трудя1'ься на ла·

чисто,. затишно,

-

кола Костянтинович.

-

Транс­

портні витрати на кожну тонну

добрив скоротяться на 7 карбо­ ванцІв . А по району сума за­ ощаджених коштІв становитиме

тисяч нарбованців . Чітко дІючий агрономічний иомплекс

100

нах 1 фермах .

Васялина Сакевич

мічні строии . туків,

за

у

кращі

агроно­

Ефективність дlУ

нашими

даними ,

має

nорядковуватиметься районному уnравлінню « СільгосптехнІна• .

На фото: в одному з пташин­ ків ІнкубаторноУ станції.

Фото Ю. Копита. (Фотохроніка РАТАУ).

о

П'ятниця,

них добрив давав маисимальну користь. Агрономічна служба на селі пІдноситься на новий ступінь. Відпадає потреба в до­ рогих за ноштом складах безпо­ середньо

1

береава

в

1874

,гос:подаJРствах.

року.

решта

хотіли стати

грунт

УДВОЄ.

Поки що він експерименталь­ ний. Треба на практиці розв'я­ зати багато організацІйно- госпоякі допоможуть поліпшити тех­

Заняття

на

занять

Для у

та Ганна

парку першого відділка в иді­ добре

п;римІщення, ~ -

опалюється. тепло.

aJnPOHOM,

Завідуючий

майстернею , механіки відділ­ ків. Курсанти вивчають трак­ тор:н всіх в1тчИІЗняних ,марок та

сІльгоспмашини,

землеробства,

основи

елю с ар :н у

тощо.

Для усnішного навчання юнаків і дІвчат створено не·

о

Тут

є

не­

обхідні нав·чальн і посібниии, вузли й агрегати тракторів та сільгосnм ашин. Практику

ральній майстерні

трак­

цент­ радгосnу.

Усі наші слухачі старанно вчать ся на курсах , бо мають

велике бажання стати механі­ заторами.

До речі, nід час виплачується

навчання

Ім

с е•редній заробітои , але не менше 60 карбованців за мі­

сяць. Особливими успіхами місяці. Іх відзначаються допризовники

ведуть сnецІалісти радгосnу - ГОЛОВНИЙ ІНЖенер , ГОЛОВ·

НИЙ

ЩJQBe·

тракторному

курсах розра·

ховані на чотири

справу

НОВЕ ЖИТТЯ

механізаторами

Гром_ Перша працювала ра­ ніше в овочівницькій бригаді, друга була доярною.

них добрив.

о

юна­

цеву школу. Є й дівчата. За­

нологію використаШія мінераль­

О. ГОНЧАРОВ, кор. РАТАУ. Харківська область.

-

ки, які торік закінчили міс­

Механізований комплекс nід­

плані 545 - Механізований комплекс тисяч. З початку року вже від­ доnоможе хліборобам добитися, дарських і сnеціальних питань. правлено перші 1ОО тисяч голІв щоб кожний центнер мІнераль­ МОЛОДВJІКа.

тракторах, а

лять

у

обхідні умови. дення

Зарu на нурсах вчаться п'ятнадцять чоловік. Частина КУ'рсанти проходять у з них мав дрсвlд роботи на торних бригадах і в

допоможе вносити добрива пла­ номірно і високорацІонально. с Вітаміня родючості'> nотрап­

науково-дослідноrо

колгос­ грунтознавства і агрохімії іме­ ні Соколовеького професор М. Н. Крупський сказав:

Фо'l'о В. Бендика.

ПОСіВНОЇ

-

Микола

трактористІв на занятті з слюсарної справи.

мати­

ПіДВИЩИТИСЯ

інституту

На фото: завІдуючий майстернею комунІст

Іванович БУЛАВКА (другий справа) з групою майбутніх

муть від книги хімізації полів, nаспортів на иожен , :навіть най­

У розмові з кореспондентом РАТАУ директор Українського

тисяч голів мо·

JIOAJUUCa втвцl прр

вироб~тву

АfРОХІМІЇ

науково-дослідно­ грунтознавства і

агрохімії імені Соколовського. У таблицях та Інших матеріа­ лах, зібраних у книгах. подаю­

--

СЛУЖБА

госпо­

Вони складені вченими

У нраїнського го Інституту

взJІВ зобов'язавВJІ

Наука

Головні агрономи колrоспів і радгоспів Первомайського райо­ ну на Харківщині одержали не­ звичайні донументи книги

Ві ктор Проценко, Володи­ мир Гром, Леонід Литвинен· ко, Іван Ткаче ню;> та Ми.кола Ткаченко .

На початку квітня деться випуск .

в..і.Дбу·

Новий загін

молодих фахівців nоповнить ряди механізаторів.

М.

БАБЮК,

завідуючнй курсами.

о

3 crop,

а

..


від даsс иа ......._.,.----~-~

9 б ерезня

~

цього року увесь радявсьни

й

Чого хотілося мені...

народ, все про-

rресивне людство відзначає 160-річчя з дня народження

У ~tвітні Тарас Григорович

повертався

далі:

велнкоrо сина украУнськоrо .народу, поета, художника, ре-

через Москву

Вже на світ займалось,

волюційиоrо демократа Тараса Гриrоровича Шевченка.

РІК

1845

А різав так. І са.м не знаю,

з

Петербурга

на

Україну.

Вийшов я з ножем в халяві

сті Кролевці на Черніrівщи-

Про життя і творчість Велвкоrо Rобзаря написано сотні кииr, оповідань, нарисів, статей ... Ному присвячено чи-

З броварського лісу, Щоб зарізаться. Дивлюся,

у Броварах Тарас Гриrорович бував неодноразово. Сьо-

Святий Київ наш великий.

ні. далі _ Миргород, Прилуки, а десь у червні no доPQ3i в Ки1в відвідав село Гоголів і Бровари.

Варто

йоrо ~овариm по академії ху-

мало картин.

rодиі ми починаємо друкувати

матеріал,

Мов на небі, висить

підrотовлеІІИй

(Т. І, с-тор. 418-419).

мешканцем міста, робітником Дмитром ГАМАЛІЄМ. ~

трохи

що

людІ:r

', \ \ \

Початок вересня. Обоз дво-

ро.вих кріпаків пана

Енгель-

гардта, на світанку

виїхав-

через

років,

чотирнад-

наприкінцІ

В

Концерт. (К:иїв). 10.45 - «для вас, батьки». 1і . 30 «Три зустрічі». 12.15 •Поезія». (В. Фірсов). 12.30 ·-~При. рода і л юдина». 13.00 еМузика сьо· годні». 13.45 Пошта програми с3до· ров'я~. 14.і5 - Концерт популярної класичної музики. 14.45 - Кольорове телебачення. «Більше хороших това­ рів». 15.15 •Очевидне - неі!мовір­ ие~. 16.15 Ко.1ьорове телебаченн·я. Міжнародні змагання з легкої атлети­ ки: СРСР-США. і7.і5 Політичний

-

Село Гоголів бул·о козаць-

ня, будучи вже вільною лю-

назва

соціально-побутову

офіЦійних

<<Броварю>

документах

походить

диною, визнаним поетом і ху-

від слова <<6Іроварню> (пиво-

станції. 3 обозо:УІ їха.в і Та-

їхав з Петербурга на Украї-

власність

рас. Купивши у шинкарки медяник, він пішов до Троїцької церкви. Побувавши на цвинтарі, зайшов у церкву і довго роздивлявся святих. якими

були

розмальовані

стіни. Такими вперше запам'ята-

лися ТараеовІ Бровари:

д алекий шлях, пани-брати, Аж на сер_ці похолоне

Як його згадаю. колись

(Т.

Г. Шевченко,

представників

української і

російської культури на 25 році життя його ви'Зволи-

ли з кріпацтва. За п'ять ро-

ків волі він піднявся до нер-

шини поезії і мистецт.ва. Ба-

ці. Тож

/Цоб його не .мірять! ..

т. І,

Державне видавництво художньої літератури УРСР, Київ, 1961 р., стор. 41).

Згодом, через дев'ять ро-

ків, у поемі «Катерина» т. г.

Шевче.нно згадує цей шлях і веде ним з малим Івасе:\1 свою знедолену героїню:

Заплакала, пішла шляхом, В Броварах спочила.

варіння), адже В'ідомо, Вровари з 1680 року

ну. Чотирнадцять років. Вагато це чи мало? Для Тараса було 1 багато, і мало. з допомогою кращих

гато кріпацтва і мало волі... На запрошення Та·рНавського т. г. Шевченко був у його маєтку в селі Наганів-

Знаю його, знаю!

П о.міряв і я

дожншюм, а не козачком у пана, Тарас Григорович

у перших

числах

червня поштовим трактом Уде у Київ че""З_ БІVU>_."''"'И•

,.,...

,.....,.....,.

на пошдоки міняли коне·й--...~ т товій станції, арас &~Щорович розмовляв з бJюІІарча-

нами.

вав столицю Стародавньої Русі Київ з :vrістами Черні-

ляли Оглав. У цій поемі знову згадуються Бровари:

Бровари

року

були

не

1Un4. 4

ву-таки згадує Бровари:

раїни. Роз'їжджаючи, він ба-

де він зміг на поштовій

-~----~;~:~~~~--~~:=~~~~#-#-~~~::

~

~

життя».

- «дні 11.00 11.30 народу~. 12.00 XXIV з'їзду 10.15

(Харків).

Тележурнал «Скарби За накресленнямн КПРС. «Товари народу». (Дніпро­ петровськ). 12.35 •Календар малечі~. (Донецьк). і3.03 Художній теле­ фільм «Глек». 13.45 «Трибуна пись­ менника•. «За землю рідну>. (Роман М. Чернявського «Людям важче). (Во­ рошИJювград). 14.і5 Для юнацтва. «\1узична енциклопедія>. і5.15-А. Пін­ чук. «Лейтенанти•. Вистава Львівського російського драматичного теат­ РУ Радянської Армії. 17.30 «Телеві­

ЗІйна школа передового досвідУ•. еВи­ високих

врожаїв

18.00-Художній

усмішки>. і9.і0 грама «Вісті>.

круп'яних

фільм

«Дві

- ІнформаціАна про19.40 - Концерт. 20.45

«На добраніч, діти!~. 2і.ОО- Про­ грама «Час•. (М.). 21.45 «Актори і ролІ». 22.45 Вечірні новини. Програ­

-

його Настуся .молода! (Т. І, стор. 51\). Наприк-інці листоnада Т. г.

історичних пам'ятників

пере­

(4-іІ 'І(анал)

афіша.

-

Уже повінчана гуляє

Москву. Це був лише nроїзд

через Врова,ри, поміняти коней

нашого

оня найкращого сідлав І скаче в Київ-в Броварах

Шевченко виїхав з Києва у

Програма

Фільм-концерт «Щасливі острови•.

культур>.

т. г.

На початку лютото

рити поему «Варнан», де зно-

УТ

Наша

рощування

Шевченко офіційно був зарахований до археографічної комісії .по опису і за~рисовках

Новини.

Програма

К

рІк

23.45 -

10.10 -

Насилу сотника збудили Та розказали: так і так! Перехрестився неборак,

одну назву «Бровари».

програма.

дач.

Настусі нема:

Борвори. І всі легенди дали

жшок. 22.55 Спор­ (Легка атлетика, біат­

радянських

-~он).

Треба заквітчаться,-може, в останній раз, бо він казав, (П ) Б · етрусь , що в роварах ! Повінчає.мося. (Т. І, стор. 510). І далі, ноли схопився сотник, то вже було nізно -

Бровари, а

cЧapf11/d ліх­

тарики». «Дві казки•. 18.40 сВ огні цирку». і9.15 Співає Анна Герман. (Польща). і9.45 - Кольорове телеба· чення. Прем'єра художнього телефільму •Курчат рахують восени•. 21.00 Інформаційна програма сЧас». 21.30К:онцерт для учасників Пленуму Комі­ тивна

кументів, а в народі вимов-

оточували ліеи,

Програма мультфільмів:

тету

Щоб з жалю не зробити

озера, болота, з іншого степ, лани. Отже, Бровари були як кордон, як бровка лісостепу, а тому могла виникнути назва <<бровна>> << Бр ова р И». І легенда - це • зостання і б і зв я он сл в << ор>> <<БОРИ>>· Тож можливо, що до 1680

·ГО каторжника,- щоб потім у засланні в 1848 році ствоя різав все, що паном звалось,

Києво-Печерської

roвo:vr, Новгородом і пізніше - з Москвою. З од.ного бо-

історію

•cu по знаку

Кому цей Оглаtі біАохатий? Трохи лиш. Треба розказати,

сміх. (Т. І, стор. 499). Чому Т. Г. Ше1'Іченко пише Оглав, а не Го:голtв? Він не звертався до офіційних до-

ну

~

назвали

лаври. А вперше згадується у записах за 162.8 рік як власність князя Ієремії Вишневецького. Бровари виникли як пасе-

про Бровари чи пісню еліпого варнака - тавровано-

Та синові за гіркого Медяник купила.

У Оглаві ...

що

\ оглядач Ю. Жуков відповідає на за· \ питання телеглядачів. і8.00 - Новини. 18.15 - К:ольQрове телебачення.

поему,

умовно

<<Сотник».

лення на шляху, що з'єдну-

'

Можливо, слухав

яку потім

канал)

Програма передач. 9.05 -Ко­ льорове телебачення. Гімнастика для всіх. 9.20 Новини. 9.30 Кольорове телебачення для дітей. «Приходь, каз· ко!». 10.00 - Кольорове телебачення.

дотник Платон ВорSЮnол~ць.

генди.

.квіт-

ши з Києва на Вільно (Більнюс), десь під обід зупинився в Броварах біля поштової

j

Майже

цять

(2-11

ЦТ

9.00 -

~~~~ ~:в~~~~~J ~~i~;~~=r~ ~~~%t~

1

БЕРЕЗНЯ

2

Програма

У Гоrолевl того часу жив

зуІІИJШТ.ися

~ на тих легендах;

~

СУБОТА,

А в травні він уже. був у мі-

ма

передач.

Програма КТ

Наша

18.00 -

студента-заочника.

канал)

(9·11

афіша.

і8.05

Перший

Екран

-

курс.

Істо­

ІНЯ '5ПРС. «~lV з'їзд ВКП (б). Курс

партн

на

ІНдустріа.1ізацію

Вища математика.

Ук-

ЦІювання».

19.і0

«Правила

-

Для

Ф.tльм «Спорт л ан дія».

ЛІані.

гато пише, малює, читає і записує народні думи l пісні.

«доки

гарба

не

країни•.

диферен­

дітей. Мульт­

О. Іосе­

19.30 -

перекннулась».

Вистава Одеського драматичного теат-

____ ,####~~-;~:!::~~--'

РУ ІМ. Іванова. (Одеса). маційнніІ випуск «День

Інфор­ днем~.

22.00 за

Редактор Є. ФЕДЯИ.

сів було nрийняте на вашію-rон-І"""-----------·:.:-----.,-------------------..;;.-...,__;,.:._:,_

..

~~~~ нff~iJ 3 ;:~~~і~~:~~ ~......в:::;::: ::;н·~~ створення цієї трупи висловилася Франція, яна Віlдмовилася

БЕРЛІН. Міншародна Демо­ кратична· Федерація Жінок від імені 110 своїх організацій у 97 країнах

надіслала

телеграму

Генеральному секретареві ООН, Гол::>В1 комісії ООН по правах

взяти -участь в U перщом:у .засі- :

данні 1 настуm~ц зас~. Учасники зустрічІ.·

.·.·

чил·ася, обговорИВJІПІ :

ін-

tза-

ційні проблемИ', __ _" ше, що настуцне _·.,а_$_efl:arн

:координаційної групи-:"'11 людини, голові XXVIII сесії Ге­ ·ся в середині березня в неральної

Асамблеї

проханням

внетулити

Луїса

Корвалана

ООН

на

та

захист

мі

nідкреслюється,

тет

ООН може

(ТАРС).

: інженери-економісти;

!•

яких

важ­

з

районів,

<<'ЗОНОЮ ТіЛЬКИ ДЛЯ

про­

* :

біЛИХ». Ця

з-вертатися

t ..................................t Виконком Ради

батька

Василя

напіталістичних країн основних сnоживачів нафти. Вона була nроведена з ініціативи США як перше засідання ноординаційної групи. Рішення про її створення з метою потодження енергетичної політики країн

Англія. Цей тридцятиповерховий адміністративний будинок знаха­ диться в самому центрі Лондона. Минуло сім років, як він збудова­ ний. І всі ці роки будинок неза­ селений. його власник чекає, поки ціни на земельні ділянки підні­

Колектив споживчого

Заходу

муться ще вище.

покійного.

розробки

подолання нестачі

заходів

до

енерг01ресур-

Пухінської

депутатів

сільської

трудящих

вислов­

лює глибоке співчуття голові ВИ· копкому сільської Ради Д. А. РІ· заненку з приводу смерті його

рії.

і

адресу: і

J

біль­

12

на

:м. Бровари, вул. Горького, 1. і Адміністрація. :

ші·сть населення країни. відве­ дено лише 14 nроцентів терито­ ВАШІНГТОН. Тут відбулась одноденна нарада лредставник.ів

п о т Р. 1 б в і:

Данидовича.

Броварського міського товариства з гJІи!іоким

сумом повІдомJІяе про сІонера, КОІІИШНЬОГО

смерть пев• ПродаВЦВ

КРИВОШЛИКА Федора Юхимовича

І виСJІовлюе rJІибоке співчуття сІм'J

ТЕРМІНОВО ПОТРІБНІ:

ввць, шва'ІВВ 1 учевиці швачок, фрезеруваm.ивк, ван-

rастровом в .N2 3 і .N2 20, робітники на овочеву базу.

в'язаm.ВJЩі1 учевицl в'яааm.-

!t·

тажввкФабр.ика має Звертатися

на

адресу:

м. Бровари, вул. Разіна,

138

Адміністрація.

7.

Ремонтно-будівельному

В зв'язку а пуском ноаоі

управлінню І(иївськоrо

ВРОВАРСЬКИR ХЛІБОЗА-ВОД

ТЕРМІНОВО ПОТРІБНІ:

техволоrічвоІ

оrолошує

набір

лінії

облмісцевпрому

газоелектрозварники, робіТНиків сантехніки, муляри,

(жінов) д.rія роботи в цех по товарознавці у віддіJІ

виробленню

хлібобулочних чання.

Звертатися на адресу: місто Бровари, вул. Продоль-

на,

t

2.

, .............-

і І

м.

Звертатися Бровари,

на,

•• ••

поста-

адресу:

на вул.

і

СJІюсар столяри,

Залізнич-

5.

Адміністрація.

t........--.~-~-...---··

АдміністрацJs.

·~~~-~~~--·

•• •• ,..._

...................................................

ПРОМКОМ6ІНАТУ 6РОВАРСЬКОІ РАйСПОЖИВСПІЛКИ НА ПОСТІйНУ РО60ТУ ПОТРІ6НІ:

*t І І

вtддІтІ

Звертатися ва адресу: мі~ вул. Київська,

Адміністрація.

'

у м'ясні 1

свій дитса- сто Бровари,

док.

!'

+ Т т

продавці

** •,. виробів. ~

НА ПОСТІПНУ РОБОТУ

майстер мехавічвоІ дільниці,

·J ;•

МАНСТЕРНЯМ

оголошених

'переважну

!

трикотажу

Р оту

;_

~-

на роботу потрібні: :електрослюсарі, токарі.

зона займає 86 процентів тери­ торії країни, в той час, ян для африканців, індусів і <<кольо.ро­ вих» (люди мішаних рас), яні

становлять

Чкалова,

дитЯ'Іоrо йву об

І на пості

;

бухrал-

МЕХАНІЧНИМ

цес насильного виселення афри­ канців

Бровари,

; иьоrо

'

нака3

завершують

комплектаціі,

1•• ·~;:в:::;;а:~~:;:~~ ·~;:::::;~3::0::;~-.· fі

Іхати автобусом М 3 до зу- ; пинки <<заводАдміністрація. ЕТВ». ~ !• -

щю переселення_ Цим ганебним актом расистські власті Прет3пра,ктично

люмінесц~_.т _ -:

т'lе~татвся на адресу: мі-~

сто

врятування

ЛУСАКА. 6 тисяч афринан­ ців племені фінго, які живуть в одному і3 селищ поблизу пів­ денно-африканського міста

рії

дом

і

автори­

одержали

складu_ьвицl_

. • : них ламп; : : слюсІі_Р1 lV, V, VI розрядів;* *і електроаварJІИКИ · на точеч- *І

арештованих та їх звільнення.

Грейа:vrстаун,

~

ТЕРМІНОВО ПОТРІВНІ

з;...отовчоrо цеху; ** :айстер шофери, завідуючий скла-

У телегра­ що

відіграти

ливу роль у справі

селі.

:

у аварку·

інших чі­

лійських патріотів, життю

загрожує небезпека.

з

електротехнічних виробів

механіки-наладчики техпологічного обJІаднанни в цех безалко­ rольних напоїв; механіки для роботи на холодильно-компре· сорних установках; економіст-плановик; майстер швейного

цеху; майстер по постачанню і реалізації продукціі; робітни~ в цех безалкоrояьних напоїв; робітники по ремонту торrовоt тари; кочегари; секретар-друкарка; техробітниці.

Звертатися на адресу: м. Бровари, вул. Богунського, 22.

...................................................- ........ А.u.міністраціи.

"'""

У СПРАВАХ ОБ'ЯВ ДО ГАЗЕТИ ПО ТЕЛЕФОНУ

(Фотохроніка ТАРС).

ДЗВОНІТЬ

19-3-18.

!

#~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·~~~~~~~~~~,~~~~~~~~~~~######1#~~~~~~~~~~~~~

І ,__,~::;::::::::::~::~;:л~---~--::~:::~:,,~::::::;::::::~:~::~~~----~--,-#:::~~::_. сНОВА.Я жизнь~

Коммунистической

ІНДЕКС 61964.

-

орган Броварского горкома ин

партни УкраинЬІ, городскогС' и раіІо

І

ого

НАША255020. АДРЕСА: м.

БРОВАРИ.

І

ТЕЛЕФОНИ: редактора

-

19-3-82,

заступинка редактора

-

19-4·47,

відповідального секретзря, вІддІлу сільського господарства, кореспон· дента

місцевого

радіомомення

-

19-3-18,

віддІлів

промисловості,

Броварська друкарня Київського облуправліннв в справах видавництв, поліграфіі і кvижковоі торrІв.JІІ, вул. Київська, 154.

І

Газета внх~:нть

~·в~~:~окі су~~: Обсяг 0,5 формату

Зам. 1259-10.858.

34 номер 1974 рік  
34 номер 1974 рік  

34 номер 1974 рік

Advertisement