Page 1

ПРОЛЕТ АРІ

ВСІХ

КРАІН,

РІК ВИДАННЯ

ЄДНАйТЕСЯ!

НІ

33-1

34 (3340) СУБОТА

18 БЕРЕЗНЯ

1972 ОРГАН

БРОВАРСЬКОГО

МІСЬКОГО

КОМІТЕТУ

КОМУНІСТИЧНОІ

ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ

Ціна

ПАРТІІ УКРАІНИ, МІСЬКОІ ТА РАИОННОІ РАД

j

NА Н

П

З }ЮЖНИМ весняним днем все сильніше пригріває сонце . Мине небагато часу ї;диВІІСЬ, запарує земля . d таку пору хлібороб , як вартовий, стежить за дозріванням грунту, щоб якомога швидше включитися в роботу, зберегти найбільше вологи, вчасно посіяти . Сільські трудівники взяли високі соціалістичНі зобов'язання на другий рік п'ятирічки, і тепер у всеозброєнні готуються зустріти веснУ,. Мова йде пра те, щаб наиПРОДУІ(тивніше використати КО Ж НУ

машину, комплексно

проводити всі польові робо-

е ИlВ , и

а перед асафНlНfШ з отних.

цeНil1 H~p1B

по

Ра.ДГОС;П вирощу в atтиме 0'30'11 на 368 rehJra,pax . На 8СЮ площу ,внесено ,по 5 ц,еlНlТІнерLв фосфорних і калі·Йних добрив, <l перед сівбою і CatдLHHJlJ:\1 овоч1в буде дано і 3'ЗОlТІне \добр иво в дозах, Щіі потребуют ь та чи інша ';УЛЬТУlра . Пі,д ус ю ,ПЛОЩУ огірків 97 гектарів в!несеlНО по 65 тонн орга'ніЧних доQрИlВ. Та,ка за'il!ра.в:ка

!

СОКОІВРОЖatЙіного

СІ

nь С ь к О

ГОС ПОД А Р С Ь кий

Точно за календарем при-

,ню,

шок

горохово.;віtaс, яіНИХ

землероби

лаl2Т'ЯХ у'се .наіс;іIНiНЯ ярих зetj),Н ОіВИХ і зернобобових відне,сено до першого класу посі.в,нот C,TalНlд3JpTY . А добіре насLнtНя, ЯlК в і'дОМ'О, дає й доб,ре поколЬн'ня. АСЬ ЧОМУ ниІні землероби особли!ву ува,гу ПРИl~іl.!lЯЮТЬ ,ВI1tРOlВа\Цжен,нюсорт,Lв·шеремоЖlці,в КОінIКYlРІСНОГО IВИlпробуlВ3ІНіН<Я IтаIКИХ, ЯlК 1IJpa пшениця «ХаІР'кlВ1с ька~9З:о>, Я;рИ'й яЧ'мLнь «ЧОIJ:ШОі~Ю1рець~,« Черні:гLв,сь:КИlЙ», «Hy~aIHlc-58» та інші. 3tна'Чlне місще в ЯіРОrМУ Ікли.ні ,ВiJдIВСЩИТЬtся 'К~J{'У'РУ;ЦЗі. У 31в',я;з;ку з Пet.рЄСі,вом чаlСТИ.ни

СУ,:vIі-

оЗИlМИ'Х . культYlР розширяють-

господарств

кілЬtкості наісLніНЯ НУ'КУIРYlдЗИ.

на сівбі і обробітку посівів. Все це передбачено в робо-

вих робіТ буще ОірганіЗoQlваlна Д,8азl~IЬНlна ра:60та. НадраlМИ

публіrКИ У IВlсеОЗQРОЄНlні зуСігріли веону ІДРУ,ГОГО POl!~

'ряді lнших облаlстей YlКОi:vlплект,о'ваlНО ЛaJН1КИ НУ:КУ'РУД300-

у поле

БYlде

ОЧИОІЖУ й СОРТYlваlН1НЯ посів-

беl2пораїми НИlва"vlИ реClIrублі-

За

лаIНIКCiJМИ,

чому плані, який складаєтьс я в кожному господарстві.

Сьогодні в га зеті на З-Н

сторінці друкується робочий шшн радгоспу «Русанівсь-

!

,кИЙ». УClпіх УЗНЗЧ'НіЙ мі,рі

Д.'1Я

ПlРИС!КОІРенIНЯ

Бахчисарайського району.

польо-

НОЛ['ОСІПИ і

:\lех3tн1затOtрЬв раlДГОСІП забе~печений . З першИtм ВИХО\дО~1

ДЗ0РЗJЗ0ве г,p OMaIДCЬtKe ха.рчування по пільгових цінах .

бригаlдаlМИ,

івИJрLШYlвarГИJмедь:ся в п~рший З:ГЬД/НоО пла'ну лолі'Т' ~1а,со'вої

рatдгоспи рес-

j ТОІВНQoсті

га,зеті та бюлеl1НЯХ. На каж-

РOlВіЩИlні

ІШХ робіт IВИlділено три г, рошові !пре.:\:llї, іТкі ВруrЧ З'ТИ-

ра,діодиюпetl'черсыуy сл'уЖбу. Тис яча ,п є;ренос них Ірщдіо-

рощу,вatТИt:vlе

IкаlРТОПЛЮ

,на

геmа.рах. Площа З3tt(ріплена З3 Д'В(Х\lа механізовани-

200

,'ІИ

лан,;а,JШ,

оча.lюва,нюlИ

ний

вид

ні"1НИ,й час. На

сіЛl>ського:;>пода,рсь-

іДЛЯ

c,TatlIlIiJI

:з'ЄідН У Є

ня ,ДО ВИХQlДУ В поле. За рі- ~ ОблаlДlна,на опеціа'лізо,ва'Ні ~la-

текта,рі 145 цеН'І1нері;в ха,р· 'І'01[1ІІІі . П.lащі ,пї;д цю культуру BitЦiBetдeHo з·tПі.д!~раЩIІХ t!10пеРЕЩНИhЬВ . Виве.зено по 50 тонн ~lі(щеIВИХ і 8 центне;р1,в :vIЇіНЄlра.'1ЬНИХ дабрив. Під ЧClJC са,дLIJJНЯ бу\де вне.сено на

'hОЖIНИЇ! Н$та,р додат,ково 3 ЦЕIНlТіНе,ри а,за'т,них до6РИIВ. ЯlКщо таl рі,н :\l3йже ПОЛОrвина ПЛОЩі була ,по:::а,дже:на саф-

'ГOt~У':\liшшю, та в цьa~IY році ТРИ сорти БородЯ!нсь'НИЙ, РОЗВЗ'РИС,ТИЙ і С.І',іє,в.

НJНІИ

щоб у КОЖНОМУ радгаспі чи птахофабриці був заадале- ~ гідь складений робочий пл:ш ~ на період весняно-літніх по- !~

З анм щд е,н о н а я!РI)ВlюзціІО 150 ТOtНН бульб. Б уде ПОС ЗІДжена ка'lЛОПЛ Я да 20 mLтня.

льових робіт, щоб дирекція , Шlртійна, профспілкова, КОМсамальська органі:зації до-

1j)У'дза ,на 'СИЛ І)С і зе.'1ениЙ h'OPV! на 600 гекта,ра'х. Цю

ііого вшюнаннн, забезпечили \ ВllСОЮlіі рівень соціалістич- \

Ви,РОЩУlва;ТЮlеть,с я

роботу

,КУК У-

IВИlКОНУіВCiJТЮІУТЬ дві

:\lеха,ні,З0ваlНі

Л з!нrки Василп

АЩдіріЙОВИ"Іа ПеТіренка і М а'т-

вія Лукича НОСТИРИ. На гек-

1'3tp внес ена по 8

це,н11Н ВР!,В

](лаЛIІ ма нсимум

зусиль до

поСі,ви

жи;га.

роботи .

«Сільгос,птехні1tи».

ТИІ СЯЧ,У

партії

та ~

гідну зустріч 50-річчя Сою- ~ зу РСР .

КUМПЛЕКСНА ПРОГРАМА РЕВ -

~ ,

В ДІІ

РН. В програмі твори компо­ зиторів та письменників !іаро­ дів різних національностеи. Майстерно виступив вокаль­ ний аисамбль під керівництвом

Ю. В. Богачевського. Танцю­ вальний колектив (художній ке­ рівник А. Я. Костенко) добре виконав український народний танець.

робітниця

А. ШКОЖ, радгоспу «Жер­

дівськиЙ~.

Шl\іл, на якому розглянуто питання унаочнення, ЯК один із

Боротьба за

НаlтХ!не.Н1ні

-

СrПlрава

'рішенн'юш

ХХІV з'їзду КПРС і ХХІV

республіlШ завершено переВі'РІ" У Н:ЮСrті Інarcі,ння ярих Іf-;УЛЬТУ'Р. Варто У1ваги , що tВllсоr;ОI!\СІНlдищ,і,Йlнога посі,вноtГо шате,ріалу в , колго,опах і ращгаопах піідютOtвле н о майже

вчителі навчаються

ВИС ОІІШЙ 'Ylражай все:на.рОlщна.

з 'їзt:\у НП у, t(раї:ни , працівники оільсЬіКОГО гос, подарс,тва з НОЖlНИIМ !дне:м ширше розгортають З:vIа, гаlНIНЯ за ус.піщне ВИКОІнан,ня держав,них плані:в і СОlціаліетичних зо60,з'язatнь,

,ВіЗЯlТИХ

!на' 1972

,рік , за гLдНlУ зу.Сl'річ 50-річ'Ія утво,реНIНЯ СРОР. (РАТАУ).

----------------1

- - - - - - - - - - - - - - . ....

РАДЯНСЬІЮ-АФГАНСЬКІ ПЕРЕГОВОРИ ЗАКІНЧИЛИСЯ

ведениИ

семінар

засобів

підвищення

ПРИІ3Д У NIOCKBY ПРЕЗИДЕНТА ПАКИСТАНУ

З. А. БХУТТО У МОСНВУ ~! ОфіцШш/М візитом 16 бере:шя прибув Пре зи-

дент Ісламсьної Республіки ПаЮІстан Зульфікар Алі Бхутто . На ВIlУКОВСЬКОМУ аеродромі Президента зустрічали Голова Ради Міністрів СРСР О . М. Носигін, перший заступник Голови Ради Міністрів СРСР Д. С. Полянсьний, інші офіційні особи.

СТУПНИІ( директора школи по навчально-виховній роботі Л. А. Донченко. До ceMiH~py була підготовлена виставка уЧНівських саморобних приладів з фізики, хі-

мії.

В. ПЕРЛОВСЬКИй,

завідуючий методкабіиетом раЙвно. НОНКУРС НА КРАЩИЙ

МАЛЮНОК

J! Руднянській вОСЬ}'tирічній школі nровеаено конкурс на кра-

щий Аtaлюнок «Ми АtaЛЮЄАЮ зи-

Jty». Серед

інших

відзначились

роботи учнід третього,

господарствами pa~OHY за станом на 16 березня 1972 року

К. Денисенко, друге - Ю. Рудобабі. ;Учні були нагороджені призами. Л, СМІРНОВА,

'"і

господарств

<О-

"';;

....

",-

.,., "''''

.~

ОО 'Оо.

" ''""

ОО

о.

0( :<

Ленінград. Нолектив Метзлічнаго заводу Імені ХХІІ з'їзду RПРС освоює серійне виробництво турбоагрегатів патужністю .500 і 800 тисяч кіловат для теплових електростанцій. На фото: скл а дання ротора НИЗЬКОГО' тиску турбіни потуж­ 'Ністю 500 тисяч кіловат , призначеної дЛЯ НДР. (Фотохроніка ТАРС).

о

S~

о

!-

Радгоспи

« Пі ОС,К : ВСІ>К l it"l >} " 3 :! ЄО Р И.ll.l rl;И'і'! »

10,,2 9,3

(~Р у са,н.:· всI.iК,И:Й»

818

9,8 9,0 8,5

-+-0,5 -0,1 +0,2

7,0 5,2 9,3

7,.0 5,6 9.3

Щ о рса І\':,р ова

«J<,рu с н.l" В'СЬ'КШЙ» «Л:Тf;,' g,СЬКI!'Ї! »

::;

Н азва

:~!(',a'i :,~!eH:

91 89 83

четвеl!ТО-

го і п'ятого класів. Перше АНсце жюрі присудило Г. Компанцю і

(ТАРС) .

ОПЕРАТИВНЕ ЗВЕДЕННЯ управлі.ння сільського господарства райвиконкому про надій і продаж державі молока

якості

ступили директор Літківської середньої школи В. О. ВенциовСЬКИЙ , вчитель фізики цієї ж школи П . Д. Денисюк і за-

Під час переговорів обговорено питання дальшого розвитку

економічного співробітництва між РаДЯНСЬКIІМ Союзом і Афга-

директорів

знаю, учнів. З доповідями ви-

15 березня у НреМЛі закіНЧIІЛИСЯ переговори Голови Ради Міністрів СРСР О. М . Носигlна з Прем'єр-Міністром Афганістану Абдул Захірам, ЯI\ИЙ перебуває у нашій країні з афіційним дружнім візитом.

на перетпареНIІЯ в ЖИТТЯ нз- \ ~! 'ї здіD

учас­

На базі Літківської середньої школи у ВіВТОрок був про-

ністаном. Переговори проходили в теплій, дружній обстановці ного :змагання, СПРЯl\Іованого ~ і виявили павну з году сторін в обговарених питаннях. І\реслснь

силами

~lаtШИlН ІНalП!Р3іВI.'ШТЬ та'кож ПРО:\Ш'С,ЛQlві пі\ЦofDРИEJ:vI,СТІВа

х~I слыш'Ічиіни..

ше:ННЯ!\І паР11КО"vТУ 22 бере з- \ шини те Хlні,ч,ної ДОП Ot:\юги з ня буtде провеtЦено пробний ~ необхі~НИ:\І заша,со.~t вузлів і виїзlд. ,деталей, a,npera'Ti,B. Безперечно , БУДЬ-ЯЮІМ С!I'ріЗь у гаС:ПОlда'рст'Вах планом не l\lОжна врахувати ~ все да дрібниць. В ІЮЖllО~IУ \ гаспадарстві є спеЦИфіЧНі, відміннасті, дадаткові робо- ~ 1'11, різні норми ВlІробіТhУ. Та завдання полягає в тому ,

Над

концерт

ників художньої самодіяльності Жердівського будиику культу­

У'!Ю:\UПtле:НІТOtваlНі к3tдРaJ:vIИ ДЛ'Я

бrРИtга;:щ з , Пlраівлі, НlНН:vIИ ка,лГОСПі: в , райюНlНИ:vIИ об'є:д,нз.н-

ВСЩЯТЬСЯ остаlнні пригorТУ,В 3'Н-

,ruшetНиці

Д,ВОЗ}Іі,н:ної

траКТQlрні

:шсь ВИРО'~ТИlТИ на КОЖlНОСIІУ

rсінча .

великий

ЛЯlЮТЬ зеlМлероба,м 'І1РaJ~ТОIРИ,

ке'Ріlвницrва сЬвБОЮСl'ВОlре,но

1ІУТЬ С'Я tiр аЩIЮІ ВИlробни ' иІИ-

цтва, присвячений 50-річчю утворення Союзу РСР, Шсл~ урочнстої частини був данин

3нач.нJУ ~ОПОМОГУ цраці.ВlІИкам сіЛЬtСl>КОf'а ГОСlпода,рства ПОі.дають роБLт,нИtки. 11РYlдяЩі Да,нецьюrх ЛЇ!дП!РИEJМ:Сl'В виді-

Дніlпропе;г-

};аС,І. у траn:тОіРНИХ стз,нах про-

фестиваль самодіяльного мисте­

НіірОВ.о-

пitдЖИlВ'лювatТИ

озимої

опера'тИlВНОГО

бра;та:vIИ ІваНСНІ Се;Рl'і,йо,вичем і Миколою Сергіііовичем

Х з мбіраМI!. ВОНІ! зобов'яаа-

бам

,рііЗЬtкій оБЛatс;ті СТМІОІВИ!ТЬ О , 95. Усі посівні агреГCiJти обл аt:Qна'но IДОlдатковИlМ ОСlв, Їі'гЛetНlНЯlМ ІДля ,роботи в

ва,тИІ:vIУ'ТЬ()Я в багатоти:раж'ній

мистецтва На високому ідейно-політич­ ному рівні пройшов У Жердові

НИНlружляють Л~ТCiJки. ЛьотЧИlКИ допомаlгають хліборо-

,ТlРЗІКТОlрів У З'апо-

У ЦЬОМУ році ра,дгос'П ви-

QдеськЬй,

водів. Поле НЛИlче

ня:ної сівби. КоефЬціент го-

роботи, заlдрішлені Іполіті,нфОР:VlаIТОРИ . Пі'ДIСУ:МіКИ с;оціалі,сти,чного 3:vIatrаіННЯ піДlВ'а:диТИ:~lУ:ТН~JI ЩО;:1jНЯ, :ВИ:СВЬТЛЮ-

Фестиваль самодіяльного

лращ:ській, МИlколаїIВСЬКій та

НОГО 'МCiJтеріалу, ,склащено плаlllИ робати на п~ріощ вес-

п~рі,оlд весНЯIНИJC польови'х робіт, на що ~РQlбле.на наголо,с у пла!Ні і заХОlдах, с,кл3!деНІІХ tдИJpettiцією :раlдГОCtпу і пар-

,гіЙіною Оlрга,ніз ащією.

теп~р в

П'IЯlтиріЧіКИ . В госrпода,рствах за,вершеlНО ,ремоН1Т теXlніки,

оргatнізовано

За повідомленнями громадських кореспондентів

'ся площі пilд K~J{'YlP'Ytдay. Вже

ти, врахувати і вчасно ВИ КО-

нати всі агратехнічні заходи

ДНЕМ

IПРОПQТlровськLй, ДонецЬtкLй, ЗашорізЬtКій, Ха,lЖ~ВСЬКій об-

му, QдесыІї,, ХерсOlНСЬКОЇ, . МИlк олаїIВС ЬtКОЇ областей .. Вивели а'Гірегати Іна ,май6уrnі п л а Ін ,1' а ці ї меХ3'Ні'за'ТDlРИ ЛЬ1~1вщИ'ни. З перших днів СШQРИ,ТЬСЯ цращ.я ,на ,весІНЯній НИlві . НОrЛIГОClIl!НИIКИ і прафВНИIКИ раЩГОісші!в ДОlрожать КОЖlНОЮ ГСЩИіНОЮ, ліrК на сі,в6і ве<д еТІ;СЯ на XlВИЛИIНИ. В цьому заmОРYlКа успіху в боро:тьбі за висакі Вlрожаї зе,р,нових, ТВlXlніЧtних та інших rкУЛl>ТУР. Ві\цо:мі вж,е і переДОІВИ:КИ веСIНіЯIНИІХ рабіт. ОдНИ'МИ з перших У l\iрИlМУ завершили сLвбу Івівс а, Я;Ч~lе-

'С'Оірту НОВО-

за

іНВ більше, ніж було на цей час у МИІН'УЛО:\І'У ІРОці. В Дні-

йоніlВ ~'INра·ЇIНИ. По,льов,і роботи почали зе:\LЛероби Кри-

:VЮ;::КОВlСl>Ки.Й. Єв достаJl1ній

ДЕНЬ

о г л я Д

на піВТQ/Pа мільйона Ц'еlнтне-

йшла в ес,на ,на ПОЛЯ колгоспLв ір а,ДГОоСіпLв ПЇіВіденіНИХ ра-

грунту, старанний догляд за рослинами дадуть можливість виростити по 150 центнерів овочів на гектарі. Ві,дібра,ні на полях моналі'ти ОЗИlМИХ куль,ТУ1рсвідчаіТЬ, що переrсLв У ра~ГОСіпі ВИlключениЙ. Однак, на всяки.Й ,вишадок, У гоаПОіДаРС11ВО за;везено 35 ТOtНН ЯЧrмеlНЮ ВИ"

коп,

КИlВСЬКОI ОБЛАСТІ·

._-р- o~--&o. . _- -ч..:--и.с--';--:':~::Х~К=::Хq:О:-- п о JI е вл и ч: е сі .. ч: а

и

2

р,

« Т,реб ух:,в'с ьк и й » « Бо,брll'Ц' ЬКИЙ » «30РЯ» «ГО,Г О .1 і в. ~ I,I\ИЙ» «ЖеРJ:,',в с ьк,ий» «3.ап .1· 3r3;іІ иі\» «Ве.1ИК ОJ:И'}lер. с.ькИ,Ї!»

ЮНКОР.

7,9 7,6 7,4 7,3

8,3 8,0 7,5 7,4 6,б 7,3 6,6 6,8 6,27;0 6,1 6,\5 6,0 6,,5 5.,2 5,5

-'0,2 +0,1 +0,6 -0,2 +0,2 +0,1

5, ~

5,5

12,.8 9,5 9,0

13:,0

9,3 7,9

7,6 2,5 7,1 9,5 8,7

7,1 2,5 6,7 8,6 7,5 5,9 7,8

91 89 85

ІМ

84 9.0 86 84 85

3,2

3,3 2,5

77 88

+O,J

7,7

6,2

86

0,6 Б,3

9,0

+0,,1 -0,1 +0,4

4,3

0,6 5,!2 3,1

95 89 90

90 6:6

+ .0,3 +0,9

1,9 2,4

1,8 2,9

86 87

+0,1 +0,1 +0,3

6,9

9,2 13,2 4,0

Птахофабри!кн

Л,ух" Вй lК НІЙ 'п .1е':ІІ· пта,х,ор е ПРlЦ.

.ка.lитян,~ljка СЄ~1ИПО.11С:' в'ська

П ,1"'~llзаg,о,= «р.У] ,IJЯ »

Бог даН :'В Сl>ка

9,і5


lli[t~~[! [:)~~

П'n ТИРІЧЦІ­ УДАРНІ ТЕМПИ

[P®©~WJ©~~~OO}A Дn[p~~~~

ПОnіПШУЄТЬСЯ

По сторінках багатотиражних газет

ЯКіСть,

Ба,гаторічна 'тра,дицшна'Діруж'ба ;3В'Язує т'рудящих БРОВaJРЩИlНИЗ трудіlВНИ-

ками Щолковського району Московської

РаIДГО:СіПО~f Ї:vJ€lHi Юрова нашого району.

ОІ;ремі госпоДарства. В Дні піДГОТОВКИ ,ДО 50-і»іччя УlТІворе!lНЯ Союзу РСР

пращю» ,повїlдюшла C:BO'Jj:vJ читачам 'про Т,РУДОВУ ,вах,ту ,11ваРИlННИlкіIВ. ,з місяця в

\Іаху. 'nРУlДящі Вінлючи,лwсь у

ро~ти ва,ГИl1ва'рин. ТРУІДЯ:ЩИМ с,толиці нашої Ба,ТЬіКі'ВЩИIНИ IВіlДlправ,ляється з

оОлаоті. ,з:vJаlгаЮТIЬ'СЯ Ірайони, З:vJаrаються

зростає

ця ,дружба наБИірає

п о п и т ~' IНИlнішній ,п' ЯТliрічці {)Іс,о,б­

,Р,щіс,ні Ів:оті на~ходя:'Гь з ,р~~госпу «Х лет Оtпя6ря,>. Я!!ШЙ і3:vJагаєтыся з

ще

ШlDj)lШОГО !роз-

обох IрайоніlВ а,юивно 'С:ОЦіаЛі'с;тичне З:vJагаІННЯ

за гіДН'Узу,с,Тlріч Іславного ювілею.

БагаТОТИіра.mна га'ЗЄ1та «За соціалістичну

~Іісящь

зростають

серetДНЬOlдюБОВі

при-

цього г,оспода'j)lст!ва значно б:льше м'я:са.

Еіж 'у 'поп~реДIНЬЮГУ

p-о,Ц'і.

Що 'нового у РОСШСblКИХ ,цrpузів, яни-

!ВИСОКОЇ

~Ш ,НОВИJ:VIИ ус,піха,~ш 'у IПраці :вііДз\Начають вони ПіДГОТОВНУ ДО півсторіччя Сою-

НЯ ХХІ\' ,з'ї,;цу :КПРС та ХХІУ

зу ,Ра~ЯlНСЬКИХ СсщіаліlС:ТИЧНи.х

Фер:vJИ, За IДОCrЯlІ1Н\У'Т! уСШіхи ,гос.пОlда,рстIВУ вр.учено mе,рехіlДНИЙ Червоний пра,пор

.з 'Їr:'J)'Y hЮЕпа,ртії У,щраїни, 100-

л'ік? Про це час ,BilД ча,су і'НФОР\-LУЮТЬ

пока'ЗіНИlI\. В 1\ШНУЛОМУ році Щ:ЩЦУКТИІВ-

,lе і rі'ТІ,nвнашої

ме'О,lЬО,В'ОЇ

фа.б­

своїх чита,чіlВ ,уаші багата.тнраЖНі газети.

нііС:ТЬ !]раці у l1ВaJРИіННИlЦl1ві зра.сла у РО-

І]НІКИ

МИНУ,10'МУ

році

Рубрина «У ,нашихросійСІ>КИХ ~рузіff!» заЙ!~Іає ,в НИХ постiЙlне Іміоце. Ні(Ц ІНею -

сіЙ!ськисХ iдlРУ'З:'В на 1,3 ЦРОlцеНl'і,в. Це резуль:тат ШИlрсmої І;\lехаlr:'їзації Тlрудо-

чі,в,нн};іJВ, НОРИШlі IПОЧИlнаНl}-'Я Ів нул.ьту!рНЮf'У і 'побутово,:VIУ 06UЛУ,ГО,ВУlванні 'ТІРУ-

!:оре'~lп()tН~енцію

увага

:пу,ск

іПРО;\У'КЩ.ії

"ше-р,нута

Іна

лише

Яіf(Сїегі. ВИJ(,(ilНУlЮЧИ НЮ"РВСJИ~ІН­

ще

у

В1Я1В ,к}"рс ІНа Iрі'ЗlКе ,по,л1пшен­ ,НЯ ,J-LКОlст,і ,ЮІробііВ і о,но,влеіННЯ а С'J,Р'ІІИНШfiУ .

3 цією tМ,ет,ою на lПіjДlПірием­ CTIВ,j 'ПРСIНСїДИТЬJСЯ Iнf.:\пові,:JJна

Реслуб-

повіlДо:vшеННЯIllРО ''І1РУідові будні іріль,ник,ііВ і механізаторі'В, mвариннин1в і ОІВО-

діВНИlКЇIВ села.

~I,е,б"J,>В IЗalВ'ВРШУЄ'f'Ь'С.я ш),щна ;рек ОIНIСТIР ),'кщі,я. Нarcт ел:е'н о мо,­

Ра~гOlС'П «РlУсаIН:'ВСІ>КИЙ'> 3:1Іагасгьсяз піIД,~ЮС:КОВНИlМ Iкол.ГОСПО~l i,:llelHi Лені,на. Ру'саН'іIВіці 'заIВЖ\ДИ іЦЇlкаlВЛlЯlТЬСЯ, Яс: жи-

~аї'Чlні

пити

ро:БО'Та.

У Iвіl,]діl.1'е!Нlні

IIlіlJ,~llO'ГИ,

об,р,ооки

IBc~гaHO'Blдe,HO

'ІІРИ Шolі'ф)~Ra;Іь.ні :В'еф,стаrrи і О'ДІЕН IПОЛnР)1наuІЬІНИIЙ. Ла,к(),по­ ШІШ!У

:машину,

раніше

dJKa

lПі]Jацюв,а~l.а ,на Iні'l1рола'ка;х, ле­ 'Ре о,5ла[Дну,ЮI о ,на подіеф,і,рtНі

лаlКI!.

ВИI10Т'ОIВИJІИ

Ka~le'[J<Y

~J,';ІЯ

IClпеціайь.ну

сушіlНIНЯ

Л<NЮВИХ

Пlжlрипі,в. 31J,~ЙClН€IНIНЯ усі,х цих 'захо,Дьв .пОЗИТИВІНО Івпливає Іна

1ІІ:IJjВИЩРНlНЯ

.пР'ot:\'уктивно,сті

:п'ра.ці, Іна ,JlНИЖ€.ННЯ с06ііва,р­ l'ості і, Г,ОIЛОIPJН€, іна ,pi:OOIJ€ [10,1~ПШElН'НЯ Jl)KОIСТі і Кіраси на­ ших

M€,O:IiB.

Якщо Iраlн1ше ,06ро,бч ,виро­ б:lврu5и.1И ІПО .:\,р,угому КЛЖУ, 'І'О ІЗ ІПР Соне[Д'€IНIН:я'М

ре,ко'нсIІ1РЛ'­

ц.ії IП€lр,еііШЛIІ

Q,бр06ку ІПО

,на

пеРШОJІУ ,Щ(liСУ. <Ка

ТеlпеlР

1ВИЩ',с!кає

~ИДИ

'!ІРИ

ПіРОЮllщії:

ліжжо,

Ітахта.

фа;6ри­

ОСНОIВіНИХ

ліЖІК'О-\'І,ИІВ'а<Н,

НеЩirдаlВ'НО

В",УЬ і IпраЦЮЮТіЬ Ї'Х рос:Lйські брати. ЗаJ

)lвагу

СПО'ЖlІІsачі,в.

На Інаші ,м,е,б.lі ,3Н3:Чlнозріс ІПО~ ,ГШТ. Од'еIРЖУ'f:МО '3а<М()і&'1еIНlНЯ з

АШlа-A!rи, го'на

'ТІа

д'oнeцыІ,а,'

,ба;гатыохx

Че'}JIНі­

і;нших

Хар аІ;:1'I'1Р:НО , що теlПер Т'ОіР ло-в е.1 ыH и:.х

IМЇrcT.

багаmо

o~pг аlаhза Ц ій

СД,М';

IПIРIІ,ЇI;ЦЯТЬ Іна фаl6РImtу 'заlби:ра­ ти меl[ілі.

ПОIВlСЯ!\I,}JеIНIНО ІШРО

піклує,~юся

:РЮШИlр'еIНIНЯ

це'ху

ТОlв,а,рі,в

ШИ I РIВ I ЖИllI1У, яжий ilJ,рацює Іна Iв,іIДіХОt:\,а'х IВWР,О'U!НИЦ'l1В<l. У ни­

нішньому Іроці IпеР'evJiбачеIН'ОВИ­ [JJ'IСТWfИ

ІНИМ

IJ1I!юt:\укції

на

2UО 'ГІЕС'Я'ч IІ,ДIРlБОIВіШНЦIЇIВ. О,сташ­ Іні,м ча'С()і~( 'І'У,Т ОIСВОIШО 'ВИ:Р'й'6-

IНИlЦТIМ ~'eIP!(~B' ЯJНИХ .іIН'КIР}',СТОlва­ ,НИХ 'ГУЦlзикїIВ \10 жі:ночих П:!,lЬТ

і ,]ЩСТЮlМhВ,СYlв,е,ніIjJНИХ

шкаТ'У.1'ОIК,

IПО.1ИЧШ,

,~.ТЯ

~1НИГ,

пі'Д'СТ:lIНnК lJl1it:\ ,с,в'ітIюыики •.

І\,р,ім 'І'ОГО, Іна фаб.Рlllці Ів'е­ Д'Nьс'яробота ІПО ,великі,й ,ре­

КО'НСТРУ'КlЦії ЯКІУ

,піt:\IПIРИЄlм'с,'І1ва,

на

.l!Iше IВНlІlнішнь(шу році

а'СИl1нова:но 1 ~Іільйю~н 46 ти­ с яч кшр,Uа,В'alНЦЇВ. Будується ІІРИ ,НО:ВИХ цехи

-

ІМ,е,бльOlВИЙ,

'С УШІІІ.ТІ>Н o-:рющріlfi.ниЙ і 'СIКЛ'з,;( ГОТОІВОЇ lПіРІЦ11кщії та техlН,ЇЧlНИХ ма,те:ріа ..lііВ. Пkля заі8,еlршенlН,Я ІПОІВІН()ІЇ .ре'К,ОЖТРУlюції наша

фаlОРlІІка у

1974

році 'пе:р,ей~е

на ІВИЩ"СК 'м,еlбдм)вих raplHilfY-

pilв но'вї'І,ніх ЗІР а;}!lіі В. П.

ВАСЬКОВСЬRИИ, директор фабрини.

РаlДИ

д,епутаітіlВ

'ТРУI.JiЯlЩИХ.

І

ще

один

:\І!!С11lШХ робkг. H~1PC на I:wехаНізаіЦію триває і в цьому Іроці. "Рахунок віДI~;РИТО:'> тан названо РЩ,:\ТОС>ПУ

головного

«,J{ра'СНЬІЙ

луч:,>

ІГ,

На завод пластичних мас Юрченко прийшов з перших

зоотех:нІ,ка Хертека,

створення.

що її 'Н3ДРУКJ1вала' бага'тоги.ра.жна газета РЗ,l'ГОСПУ «вслш;,оIдІющрсый» «За I:О\!Уl!і,~тичну' ПlраJ\Ю'>.

Ці

із

ГОСIПО'ДatРСТlВа

за,доволе,fl;НЯМ

:;JBicТI:y ,про .те,

що

їх

д

ЗУСТіріли

РОСііЙСІ>кі

Тут при допомозі старших до-

свідчених товари/иів він оволодів nрофесією слюсаря, здружився з колективом, . д став на РІвень з пере овикаJlIU виробництва, В кіНІіі Аlинулого року в житті моло-

З'Ші.гаюгьс,я ,МіЖ собою. ВеЛИI!ЮIДИIЩ~Рlські Тlва'))ИfliЕJ!i!Ш

Володимир днів його

~рузі

б'

ого

ро lтника

.

сталася знаменна

подія

-

nартиІна організація підприємства виявила йо,му

довір'я

і

прийняла

в

члени

33,6 ,цеНТІнера зернових, ПОНа,д 170 цеlНТнеlР;1В 'ка,ртоплі, 370 - овочіJВ, 403 ценl'-

да. я,[:уочолює М, Бичков, що~н.я відпра:в,л.яє Т'РУIДЯ'ЩI1і:\f МО'ОNВИ значно 6іль-

Союзу РСР систеАtaтично перевиконує змінні виробничі завдання, йде 8 авангар-

успіхів добились твариннини. Вони продали державі на 235 ,тоНІН ,:vюло,на біль-

ше молона, ніж у цей періоД В минуло-

нор.чу -

ше, ,ні,ж IперetД!баЧCiJЛОIСЬ ,річ~шм IIlлаlНО;\f,

аерв IПЇlдjВИіще,НlНЯ

на 208 цеНТlнер!в

зюІіНl!;ИК

НЕ1РИ

ІКОР:\!ОІВИХ

IкцреИЕШЛО;ДіН.

ЗaJв,дання ПО м' Яlсу,

3t:'а,чних

переВИНОІнали ,річt;е

ХОРОШИЙ старт взято У другому році

П'.JJiтирі'ЧіНИ, ДОJJinКИ IВИlР::ШИЛИ , 1Т ооести '" ... річні надої вІд НDtРОВИ до чотирьох ти-

сяч Iкі,ЛОІ1РCiJмі'в. нілограмів

Зараз ІВОНИ Iс,таIНО'ВЛЯl'Ь щодоби. Механізовані борються за 170 центнерів

11

ланни

нартоплі з гентара. Ударними теl\iша:vJИ IВИlВОЗЯіТЬСЯ доБРИіва на поля. Вся

вИ/рішили ,вх:ро'БИіТИ в ЦЬ;O~TY іроці на 20

високе

ТОіНIН :llОлоша більше. ніж В IМИНУЛQ~IУ.

:ру,СalНПЩІIВ

гаlННЮ ІВИРОСТИЛИ ІНа :НОЖIНО:lfУ геlста,рі ІЮ

КО '""УНI'стично/" nаРТI'I" Радянського Союзу, У ці дні

І СЛ080 своє Ліl~};ріплюють діла.:lf. Брига-

:\І,У році.

ді

соціалістичного

зеКОIНО\ШТИ

за

змагання

<fП' ятиденну

-ПЕРША СЕРЕД РІВНИХ u'

л.НИЖНОВО-ілюстративна

рік

виставка

«РРФСР1> відкрилася в Державній 616-

ліотеЦl' СРСР І'ме . В І Л' Ш НІ . . еНІна. ирона енспозиція, В якій представлені до-

33-34 ТОННИ IціЛlШОГО МОЛОі!\а. РаДіС,Ні віші IB11Д .роеlЙСI>ІШХ Дlру,зів ПРОДОВіЖУЮТЬ ,наIДХОДИ:ТИ. 1)РYlдящі обох ПlРИС,ТОЛИЧlнихрайоніIВ Моснви 1 Ниєва - 'ЮІіЦrНЮЮТЬ ЕОВИ~Ш у,с.піха,ми

на

Фото В. Полотняка.

TOBCiJPHOC,Ti молона _ цільного ,молеща, JШИЙ ВИі!\О-

Дtоз'воляє

т. Юрченко

за чотири дні».

РО':3ШОВ.!IВ т. X~pTeH і ,про ре-

РИС,ТQВУЄ-ТЬ'ОЯ ідЛЯ ВИlІ10ювання Т'8ЛЯIJ'. За-

~lі,fljНИК

член КПРС

трудовій вахті на честь 50-річчя утворення

нументи, книги, фотографії. розповідає про історію створення першої Радянсьної Республіни, ПОШlзує розквіт її еко-

IТ·Р<JIДиціЙну дружбу, у IПlраці вііЩІ10ні(Дають

номіни, нультури, науни. Ця виставна в Ленінській

бібліотеці

.............................................. .............................•........ теXlніlка Ео,сті.

П()lста,влена

іна Лl,нІйну готов-

на Пощ,анову ЦН НПР:С «Про пі~го'JIOВКУ Ідо 50.,рі,q,q,я Уіl1вDtреНlНЯ Союзу РОР1>.

перша з серії еКСПОЗИl\ій, присвячених республінам ДО 50-річчя СРСР.

~

До 50.рі . . . .

c'ZaopeBB.

~

;аіовеРС:6КОЇ opr.BiaaoЦЇЇ· імеві В. Же Левів. ЮПЛЯ»

«ЗАВЖДИ НАПОГОТОВІ!»

ка.осIвrоюеты,яя ІНОІна МОАель о1,ЇJЬжа ,з hНlК:РУ,СТОIВlа,НИlмо:3!Що,б­ Ню ;lПшеIНIНlЯЯК,ОIСТlі ІВ Иір 0.6 іlВ

заідОВОЛblfliЯЄ ба,га:то-

~ІісЬ'!~!{(:щу НПР:С і ВИlКа.н!\Ому 1\іісьної

.., р ЗВl'С,Тlна п.о те, що Ів I:lШНУIЛЮІУ Іроці їх друзі по 3>:\1а-

П CliраlДYlвала

за­

леIННЯI~І.

читачіlВ

тираЖЕа ,га:зеіта «ВпеIРetД ідО HOi~Iy.нi:3MY»,

,ПУ'СТИ.1И ІВ іоеlрi&ilне :ВИРОіб,ни­ ЦТ:В,О l:ІіЖIКО1ди:в,аlН IІШВ()іl'lО З,раIЗ­

IП:РI!iВrеIРIНlУЛО

своїх

І,;олектив лиl'вині:всыїї

Попеlреду lРе'цроду,к,торної

ви­

.1 и:в а

Славний шлях пройшла піонерсь,на О[ргані,зац1я іlме'Нlі В. І. ЛеНі,на за піНСfЮ­ літ,тя своєї ДіЯЛЬНОСТі. ВО!:lа стала ClllIР3Jвmньою

ХХІУ

з'їзд

ШНОЛОЮ

НПРС

;виховання

Піднреслив

дітей.

почесну

і ВЇtJjпов.і(ЦаЛI>НУ POJIb ко~со:vюлу у не.р,ів­ НИЦl1ві :Піа.неРСblНИlМИ о ргані!заіЦlіJJiМИ, за­

j':vJeIHi Гагаlрilна ПУ'ХііIВС~КОї і l{НЯЖИЩЬ!ЮЇ

клин,а,в пос.тіЙIЮ ,Вlдосноналювати форми j ме.ТОДИ роботи з пі\IJjростаючою з:міIНОЮ. ПіонеРСblка оргаrніізація нашого райо­ ну r;алі чує 35 дlРУЖиіН" до СЮlаду яких .ВХQДЯТЬ 270 заГОНіІВ, що об'єднують де­ леніlнщtв і майже в 'ЯТЬ ТИСJJiЧ юних 6 ТИСЯ'! жовтенят. Загони ~рокуют'ь :vщршрута,ми Всесоюзного піоне,рського

неіра:ми ВСlіх СОЮЗt:'их ре:ClПублЬк. ПРИЄМ­ но віщзначити, що кожен заіГlіlН Пу,Х1івсь­ кої школи має друзів у Росії, Білору­ сИ, г,рузїї, УlзбеКИС,'Гані, МОЛІДа'вії, КазаХСіта,ні. 3ібі р:ші мат~ріал.и Яіс,l\Іра,во оформляються і винористовуються на Уlроках. ВбагаіТЬООС шнолах району С'Т,ВО­ рено нлу6иіlнт~рнафональної дружби, організовуються фестивалі друЖби Е1аро­ ,діІВ, пIровоIдя,ты,яя заоч.ні подорожі по союз:них ресіПу:БЛЇlках, по МЇіСlтах"геро.ях

:VІаршу «За:ВIЖЩИ наIПОГОТОВrї». Пе,рший рік ЦЬOlГО ма,ршру,ту приавЯЧelНИЙ ХХІУ з'ї:зду НПРС. Цри піiдlВelДенні піiдlСУIМlків на п.р,авwЙ флаlНlГ с'тали l1іОЕ'ерсьНі заго­ ни ~ружин il:Уlені Матросо.ва 'Ііребу­ ХіIВ,СЬКОЇ, і,мені Гагаlрьна НJНяжицької, і,меНlі ГайдаІра ПОІ1ре6сІ>КОЇ, іlмені Ти­ ТоОва -МЬСblКОЇ .N'Q 2 c~peдHix ШНіJI, i,:vJeHi Дяченка Нlраси:л:ilвської восьми­ ріЧlНОЇ.

У МЗірші «Завжди наlпоготоВ'і» визна­ чено марщрут «У н,раїIНУ знань». У НІраї­

шніл

ПРОТЯГОМ літа

«ЖQд,ного ,р:,к

друго;рі,Чlнина!,>

Пlра'Цюють

піа.нери

уже

сьомий

загш:.у

і,мені

Л.

Шев,цової :vJ:іської cepe;дHЬQЇ школи .N'Q 1. ПРОlте цього не можна аназа ти Піро піонерські загони Ов,j,тиль'ніIВIСblКОЇ, Ро ж­ нІIВ'СЬ'КОЇ, Лі,ТОЧКlі,ВіСblНОЇ ва.сыиIр~чних,' ВеЛИНОДШlерсь'кої і РУlсані,всь,ної серед­ ніх Шh1іл.

Нронуючи :vJ<JiРЩРУіТОМ «Моя БаТblкіlВ­ щина РщцЯіНlСЬ:КИЙ Союз», піонеl]Хьнj за['о.ни

аlНIТИВНО

НІУ

в.1іДз}~ачен'Ня

,до.

50-річчя

ВI\ЛЮЧИЛИlС.я

утвореНlН:іІ

у

велИі~ОГО

Союзу

Пі~готов­

свята-

РСР.

ШІ!Ю-

збору ,\tеталевог-о бруxrrу на бу(Ц'ЇіВ'НИЦТВО

твплоходУ

«НИЇIВСblНИЙ

Піонер»

ГОТУЮЧИlСЬ дю

Ві(ДзначенН<я

пlвВ'іlfЮВО­

го юв.ілею Воосоюзної Піон~рсьної ор,га­ ні 1 зацlї імеНі! В. І. ЛеНіна, ми повинні поліlПlШИТИ Д!IЯ'ЛblНіс'ть ПlіОt:~РСI>КОЇ o,p,raн.ізаіфї, З:vJіЦНИIТИ П!іОН~РСЬНу ланку, за­ ГJtН, ~ружину. Допа.могти НСІІМ у цьому

піо­

маІ?ТЬ заЩ!1

пі,в, но

! ,первинні ,НОМСIQМОЛЬСblН! оргаНі­ пі\IJjПР ИЄМС ТІВ , paIДГOC­

цромислових

дт,ахофабрИlН, Clцра,ву

ЛУіРГії.

на

П'ять

БY1дOlВ.

3CIIB~i

Т,ан

поставле­

ПОіРОШКQВОЇ

нращих

м.и

важатИlМИ

у

м\!,ській

с.еperдIЕJЇЙ

3ідТIЮНЮЮТЬ

шефСIТ'ВО

Нlад

ВеЛИIКQДИlмеlр­

'СОЛі,даIРНОІСТ'і з наl!JiOДОМ ге:роїЧlНОГО В'єт­ наму, аустрічалися з в'єтнамсьними сту­ ,дента,ми, ЯlН1і наВ'чаються в наших вузах.

пають перещ ними з НОНЦ6ртarми.

на

полlпшилось

революційних,

бо­

йових і 'І1РУIДОВИХ траIДИlЦЇrЯХ. Став масо­ ру·х

червоних

СJJiі(Допи,Тіff!,

міцнІє

Ідружба піонерс.ыихx загш:'і,в і дружин з револющії,

I1рома~ЯlНtСЬіКОЇ

ДРУЖИIН,ах

т,аIНОЖ

чимало

цtкавих

фор:vJ по віlйеыово·шатріо,тичlно:м:уy вихо­ ,ваЕIНЮ. ДеСJJiТI~аIМИ МaJршрутtв п,ройшли ,чеРIВОlНlі <;,ліДОIПИ,ТИ шн'llЛ, щоб встановити

Вони

допо­

офDtрмиrrи піОНejРСЬ.ку

нім­

Та, .на

жаль, приwлаіді,в с,праВ\Ці дійового шеф­ CT'B~" пеРВИНI~ИХ ком1сомюльІсыІхx органі­ заЦl'И нм ПЮЕ€iРСЬНИlМИ дружинами по­

ни що небагато. У Постанові ЦН ВЛНСМ про провetДення ВсесОЮ3ІНОГО ЛеніНСЬJ\О­ го залі НУ «~іше:ння ХХІУ з'ї,зд,у НПРС

ти

ВеЛИIНОЇ ВіТЧИ:3Н:ЯIНОЇ воєіН, ГЕ!1Р>О.Я,МИ пра­ !Ц!.: В школах р.аЙону І1ірацюють понад 3ь :загонів червоних слідопитів, 27 ту­

іСI>КИ:Х

шк,олою.

на 1'У , 06ладнаіТИ ма ЙС'Тejрнl , ЧaJСТО ви'с.ту­

і

,РИСТСЬrlШХ загонів. в.лизыоo 8 тисяч піо1Н!е,рі:В і ко,:\ІСОМОЛЬЦ:ilв вирушають що,ро­ ІНУ ПО мї.сЩЯХ героїчної слаlВИ. В Піонер­

шко.­

ЛІ .~Q 5. А ,ном,СОМОЛl.ці заlВОДУ JlIласrrмас УЧIНЯrМ

учН!іlВ

мета­

в~роБНИЧНИНів

цього пl\ЩПlРИ~МlCmва І!ірацюють за,гонови­

осені юні леlн1нці

За останН!і РОКИ значно

50

н,а,рбованЦЇіВ.

МОГЛИ

,виховання

та

'ЦРОtЛ!,йбус'і~. З'Н~раIНО 140 'юан метало­ лому. На СПОРУrд'же'НI~Ш Палацу .піонерl,в на ЧУ'НОТ,Ці пере:ра'ХОІвано більше тиеячі

,збирали ліlнаlрсы1іi рослини ДЛЯ ДИlТячо­ іГоО гос,піталю Ханоя, цроводили мІтинги

IвеТ€jраlнаі:VШ

піаlДИ, НОННУІРСИ, в'іIН'ТlОРИНИ. ПіlД деlВlізом

і

а,нт.ивlН\у

се,))еІЦІНЬОЮ

,ВИ::VІ

ПОВ'Н l іu'1е ОВОЛОДlіТи баlгаТСТlваlМИ цієї НІраї­ ни. Тут дію1'Ь пооти взаємодопомоги, проводяться рейди взаємоперевірни до­ :\lашніх заlвщань, орга,НіIЗОВ'УЮТЬСЯ олі,м­

з

.В3ЯЛИ

С,blНОЮ

ньої, Т,РОЄЩИIlfСI>КОЇ В,QСblмирічної ВИКОРИСТОВУЮТЬ ВСlі МОЖЛИlВОІс:т,I,

щоб

пе;РЕШИСIНУ

Ращя:Н!сь:кото Союзу, ВИГO'l'ОВіЛЯЮТЬСЯ аль­ бюш та фа.та.м'онтаmі.

Іні цій безліч ЦЇlнаlВИХ Bi~~PIDTb, знахі­ док. піон~рсыіi ДРУЖИЕІИ МЇIС,ЬНОЇ се,реіЦ­ ньої школи .N'Q 1, Ш,еВЧіенжі,вIСЬНОЇ сеIРе:д­

.N'Q 2

BetДy,Tb

160 J1Iіа.Е>ejРСЬіКИХ заго­

,району

участь у двомІСНЧ,НИIН'У, оrолошеному о.б­ ласною ,радою піон~рсыоїї QргаlНізації ло

Л'Я!рі ВИlвчают'ь іюторію, ~У'ЛЬ;ТУ,ру, лJте­ ра,ТУIРУ, ми:стещгво :наlроді,в нашої ~раїни. ШОН€ІРСЬН! ДРУЖНІНИ І]мені Г. Татова та Е::ВДОНії Безсмертної, місьних середніх .N'Q 2 і .N'Q 3, Зої НОО:\IQДе,м'яшсьної та середН!іх

цров,еJIИ

Дружини

HtB.

житт,я!»

комсомо,,;у

П~КlресЛЮЄТbJСЯ: повинні

1I:lIfIKO

«HOi:vJirreвизначи,ти

З~I~аНIfIЯ ВіС.ї'х НОМ1СОМQЛЬСЬ"их о,рганіза­ Ц.JИ

по

Еаданню

ДОПОМОГИ

шнолі.

Доби­

тиса, щоб у кожному Піонерсьному за­ гоні бу,в за110НОВИЙ вожаrrий, у к:ожнїй школі апортИlВНИіЙ м,айд,аIНЧIDН, Г,РО­ мзlдсыіi іlН1С"І1РУIІ\ТОРИ, Нерtвнини ГУРТІків.

Ножна ном1сомолJ>сыиa о,рга.нізафя ДО 19 травНІЯ 1972 року повиmа пі\дготу­ вахи КОНI~реl1r)ИЙ ПОД:JiРУ'НОН ТJJіоне,рськ.ій

L:vшна зжиблих Г€jPOЇB. ВМИlка увага IЦРlliДіЛЯЕ:ТI>СЯ І1іроблемаіМ T,pyд~oгo ви­ ховання молоді. Під час ООінніх lЮJIьо­ 'НИХ робі,т піоне,ри допомагали робіт:ни­

дружині, загону, лаНЦі». Цю НОНі!\lре.т,ну про~раму комітети комсомолу повинні виконувати. А,цже ювілей червоногалс­ ТУЧ:НОЇПlіюн~р!ї це, перш з<а в!се, оглЯІД нашої ВИХОВНlОї ,роботи се,ред юних

,Ka~l

леll':'Ї'НІЦіів.

радгос!пtв

і

птах'офабриіК

збираrrи

,ВІрожай. ДеIС'Я:Т'КИ ТОНН нартопл1, OГ~PHi,B, ,\ЮРІ>ВИ зібрали д.іти в позау;роЧіНИЙ час і У внх:Дні ДНіі. 'піль ки операцію «Нар-

(.) 2 стор. (.) (.) НОВЕ ЖИТТЯ (.) Субота, ------~----~--~----------------------~------------------~--------

18

Н. ДУБИНЕЦЬ, завідуюча відділом шкільної моло­ ді і піонерів мк ЛКСМУ.

березня

1972

року.

О

------~~--------~--------


i············iI!.. ··••····•• ------~--~~--~~

.(

і

• і

І

НАЗВИ

••

=

• : •

га

Бор'аНУІ!<а'Н'НЯ

га

м;,щда.брив

га

БоронуваНІНІЯ Пе,рша ,КіУЛI>Т;И<В.3Ц;Я

га га

Сів,ба

га

Др'у'га, КУ"IiТИ<ва;ці,я

га

РОЗ<К!1і:ІаоН.ня а,р,г,а'Н'''!lНИХ дабрлв

Рюки;;а'НіНЯ мі,Н'ДОQРИ,В

Бе'3I ВI'lдв,а.Лltша 'оранка

тонн

тонн

га

Ку.Л,liти,вац;,я Баронув.а,НlНЯ

• = Пе.реБИ:РШНIНЯ 'картоплі • На,в.аНТВlже,ННIЯ 'Ї т,ра'Н'СIП6рту.в.аНIНЯ

га

ПОВ'ТоО,р,не Л;РіЖИlвле,НIН1Я ОЗИМИІНИ

• = •

>

;Б.2т~

[1'IД,Жив.1~,Н,НЯ (}3И'МThНlИ

CaL-'l,'іНIН'Я lКа'рт<Опл.і

га ,а

тонн' ТО'НІН

га

:

= I::\.несеНlНЯ іи;'н,ДОбрив • Заll\JРИТТЯ вала,ги • Пеlрша іК'УJlьтив,аtЦ;,Я = Дру!га '!ІСу льти.ва,ц:.я

Іга

СВІ6а

га

= =

,в,н,есенн,я М';,ЩLюбрив

КО TI](1YoВalHн,я

га

• • •

= І

• = • • • •

=

• • •

= = • = •

га га

Боро.н/у'в.а'н,н,я ДИ'С!ІСу'ва,н'НЯ у ,два СЛ;ІДИ

,га га

Ов.ба

га

КОТNyва,НIН,Я

га

Вне.сен,н,я Мі;н,до.БРН.1І

га

С,в.ба

га

В,н,е'се,НIН.Я ім:,нда.б.РНIІ

,га

РОI~пrylшув,а!ІНЯ

Закриття в,алоги "а Кlу.l1іьти.в,а,ц',яга

Бо,Р,Q<ну'!іа,нн.я

Днокув,а,ннtЯ

Котку:ва.н.ня

5

c!tB,a

га

СЛJЇди

га

І'а,

С'&6а

І'а

Ко.тку'ва.ння

= = •

ДИОК'УIБ,а'Н'НIЯ в \Д'ва С.1:IДИ

• •

с,'IВI6а

І(откrув,з,н,ня

га

••

Бо,РОlнува.НtIlЯ 'зябу

га

=

га,

І

п,РЩ:ЩСКО'В'УВ'3іНIН.Я гнаю

Qpa,HK3

га

КО'тrкува.н.н,я

га

га

РО,З,КИlдз,Нlнrя 'гною

·га

га

II<JРЬТНlваIЦ:.Я.В ,дівас.т:,ди

га·

Сі:вtба

І'.а

•= Вне·сен,ня Ба,рон'v,ва,н,ня ,м"н:добрив •

га,

• •

Ора,Нlка К'у.l,ьт'И<вщія ,в два СЛ':'ДИ

Са,дї'н,н.я

•=

БОРОIl'У'ва,ння

=

І • • • •

485 485 485 195 195 195 195 195 ,10000 200 200 200 200 800 800 200 600 60а 600 600 6'00 115 115 115 115 115 115 400 400 400 400

С-18

С::"1(-2,4

ЛПЗ

РУМ:3

Т-74

КПН-4

Т-74 Т-74

650 650 650 142 71 71 71 6,0 ЗО 30 30 97 97 97 УЇ 97 194 97

РУМ-15

І 3 4 2 2 4 8 4

РУМ-15

Т-74

П-5-3Ь

Т-74 Т -14

КПН-4 С-18

ЛПЗ

КСП-15

BIPY''FH'Y, автш!. МТЗ к/саI]!Ж.

Т-74

С-18

Т-74

С-18

Т -74

С-1.8

МТЗ

СКГН-6

РУМ-3

Т-74 Т-74

С-18 б/:шски

Т-1,6

СКОШ-2,8

Т-74

Т. К.

Т-74

Т. К.

~'00 v

га

РУМ-3

Т-74 Т-74

С-18 КПН-4

Т-74

СУ-24-2

",'vПЗ Т -7 4

РУМ-3

Т-74

Ба,рону,в,ЗIН'НЯ

га

• •

Ку.lliти,ва,ц;,я в ~Ba ,СЛ;ІДИ

га,

65 65 130 65

=

Котщу,ва,НlН,Я

І

= • •

Т-74

Т-74

Т-і5 Т -74

3 2 2 2

С-18

3 2 2

СОН-'2,8

2 2 2 2

чlз

шт. ,;І.ер.

Т-74

1-16

СОН-2,8

Т-74

С-11 P:)'N\-3

Т-74

МТЗ

Т -74

Т-74

Т -74

Т-74

ДТ-20

ЛД-5

П-5-35

КП-4А

МТЗ

PY'MY'!J.

Т-74

С-Іl

МТЗ Т -ї4 Т-ї4

МТЗ Т-74 Т-74

Т-16

МТЗ

МТЗ

ДТ-20 Т -116

65

1 2 1

При,~!3, ТОП'lха, Нари,ч

21 514 14 26 14

Со.1'овеЙ, Ку·чеlр

Со.l'овеЙ, Кучер

,Са,,10ве.Й, Ку'чеіР

Ма'Р'НlУ'IlЯ, КОСТИ1РЯ

БУРЯКИ

Па,ноша, То.піха, Варич

'J

3 І

1 3 2 2

і

С-1іі

рум-з П-5-35 КП-4Г

СОН-2,8 ІНШ І, С-I,1

РУМ-3 КП-4Г

СОН -28 ,

1 ~ 1 1

РОБОТА

Iв,Н€lсеIНIНЯ доб,риlВ Боронуваlн,НIЯ в :два, IСЛЇіДИ

га га

МТЗ ДТ-,20

PJ<?,\-З c-цеПtка

3 4

Q

'"

1-<c\J

90 12{) 60

6 4 8

4

4 2 2

~t

'і5. ~ 'g •

90 120 3'0 ЗО 36

2 1,5 7 7 7

2

4 2 2 2 2

•• 6-8.IV. Ю.ІV • 12.IV • 1.5.IV •

10СЮ 90 28

1 4 4 2 2

б.ІV 5.IV 6.1 V

120 80 80 2'0

10 2 7 7 115 10 10 10

90 1,20 40 5.2 60

7 5 15 11 10

O'I;Q..

ЗО

60 15 15 18

ЗО

3іО

30 60 1>5 30

90 ШО 30 60

5 3,Б 12 7

СОі10вей, Щег,lО'В

21 54 14

30. 100 2.0

90 200 40

7 3 15

Шев'чЄін.ко, Со,.10веЙ

Ли.товчеІІК,О, МищеіН,ко

25 7 215

13 35 JO 35

26 315 20

6 2 4 2

8,3 25 7 2'5

13 310 10 30

310 10

54 2005 600' 25 6,9 115 12 9,8

60 25

120 97

1

70 15 40 115

1 3 2 7 7

Литов'че,н,ко, М'ще'НIКО Г_ СО.l0веіЙ

ТРАВИ

21 15 8 05 7,6 25

30 60 20 126 25

21 54 14 26

Г. Солов·еЙ

10.ІІ1 • 15.IV. 10.1 V

=

18.ІІІ

І =

48 16 16

8 4

• • • б.lV • 6. IV •І 1.IV. 10.IV • 10.IV

4

4 2 2 2 4

2,5.111 I.lV 5.IV ZO.IV 20.IV

2

= =

10.ІІ1

4 2 2 1 2 1

20JV Z'O.IV 20JV 25.1V 20.IV

4 2 2 2

1.IV 5.lV 8ЛУ 10.IV

4 2 2

10.IV 10.IV

2

1,7.IV 2:3.IV 2'5.1 V 26.IV

= • •

.1 І

=

.1 І •

І

.1

•І.

Пр и,м а" ТОIП,:,ха., Ва'рн-ч Со,ювей, Ще.г.то.в Соловей, Ще,г.1оО<В

Юрч€!uко" Вірнч

Пр.юrа, ТО'п'ха, Ва'рич

ШеВlчен,ко

Ше,вчеНIК'О, СО.1Otве,Й Шен,чен,ко

Лн'говче,н,ко, Л\ищенк,о

СоЛоО,вей

4

Ю.ІV

• І

І

=

• • • :

:

Зб.

зо

2 2 2 2

2 1 і 1

І = • = 11.lV І 14.IV. 15.IV = 15JV І

2 4 1 2 4 4 1

2 4 1 2 2 2 1

J.2.lV 2'O.IV 21.1V 2.2.lV 23.IV 26.lV 2.V

1 6 4

2 3 2 2

2 3 2 2

і5

48

4

15.IV 24.1V 26.lV ЗО.lV 2.V 2.V

3 1 3

і

і

2 2

••

Прю13tК, ТОПt'ха, в'арНlЧ В_ Ряби'й

Кучеrр

КучеlР, Ка,р·пенка, Ря6ий

l<Jучер, Ка,рпеНІКа

С·Т'У,па.К1ЇВ'СliКИ'Й, ЛИrТО'ВЧeJН'КО КоОстиря

Юрченко" В3іРИЧ

ПРИlма, ТОП'іха, в'а,рич

Юрче.н.ка, .Ба,рич Юр'чеНIК,о, .Б.а'РИЧ Пи..1ИЯIЇ1, Рябий, Ва·р,НlЧ, Мищен,ко

54 2.0,5 6,9 15 1.09

БУРЯКИ

Шев,чеIJКО

П,РИlма, Топіха ШЄlв'чен.ка Юрчеrн,ко

Ca,10B€Ї1

Прима, Топ:ха

СО,10веї\

ТОlпіха Лпгав,че.н.ко, Аl;щеНilШ

ТаіП;lха

В

І

1.

~ "§;,.g -.

cr)~

15 8 25 8 25

Шевченко, Юlрче,н'К.а Шевченко, Юр·че,НIКО

ЛIJто,вчеНIКО О В О Ч І 1 2 1 1 2 1

~ ; ...",..~

1,5 4 8 6 8 6

ПОМІДОРИ

СТОЛОВ

'"

90 3.'0 lб 25 16 25

О ГРИ Куче,р, К Ка,рпе,нка

2 РУМ-3 3 П-5-3:52 КП-4Г 2 4

ФО

17300 2'41 4.82.

зо 60 3{)

БОа 1000 ПІР им а" То.п'ха, Варич 2'1 зо Каір·пе.НtкоО, Шев'че'Нlка 6,5 7 .Ка,рпе.н,ко, Ше в'ч€!!іКО, Щег.юв 14 1'5 l(а,рпе.НіКоО, ШеВlче,НіІЮ 54 60 ПОЛІ,ова бри;гз,д.а 16 20 По.loьаяа б,ри'га,д.а 20 Xa,~!6:lp, Ха"lб:.р, Ли,таВЧЄlНІКО, Ра,к 4,9 5

САДАХ

35 7,5

2ІО

15

і5

іб

6.0 120 27 80 7 14 2,0 4'0 2 т. 5 ти'с. 1,5 5,9

ЗО

54 600 6,9 1:5 7

'Ю,5 7 20 10

30 41 14 оо '10

54 20,5 15 12 7 12

55 22 20 і15 10 15

65 66 20 і5 2,0 115

і І

і

і

55 2.0

Кваша, Ха,\rб:р, Па,ноша Литов'че'НIКО, Кваша, Ха'\I.бі,р,

25

25

І

З.V

ІІі

=

І

= І

•І• •

• = •

=

•=І

1 3

1 3

5.lV

1 2 1

1 2 1

І • 5.IV.

1 І 7 4 4

і

2:5 8 25 1,5 3

3

• •

І

2 2 . .\ 1

3<

••

I.lV І 8JV 9.IV • i2.IV І 15.IV.

1 3 З 3

1'5 70

ШТ. дер. 1НОА

Ви'ве:зе'НіН<Я 'гіло:к

oj

~~

cr)",

РябиіЙ В. А.

МОРКВА 2 Шев,чetн,ко, Со.10,в,еЙ

Т-74

ШТ ..дер ..17300

За~!а,зув,а,ння 3IР:'З':В

І lПоб:лка штамб'в • І •

,,= uv

га

Обр,'!зrува,НIНЯ ,;щрев

.БаIРИЧ, ЮРЧ€'НК1а

КПН-4 СюО'вей, Щет.10В ОВОЧЕВІ КУЛЬТУРИ (КАПУСТА)

га ,га

3 2 2 1 t2 1

ОДНОРІЧН

ЛПЗ

Т -74

Ов,6а

Ко,тщв,а,ння С ';'806з

3 2 2 2 4

КОРМОВІ

МІЗ

ЗО

га

12'1 54 14 14 16

КУКУРУДЗА

РУМ-3

ЩОІдіН,Я заіЙlН<ята

і.~ S· і§ НОО~ ~; Іш ~t.t: !• !;; ~

КАРТОПЛЯ

ЛПЗ

га

в.несе,н-н,ям',ндобtрив га Ор.анка·га Ку.lьшв,щі.я,в ,два С11'IДИ га,

РО'З'КЩlан,ням,'IНДОQРНВ

Юр'че,н.ка, р.яБИIЙ

Г-74

..,

g

~

і

•і

" ' .•

Пр и,м а, Та,п'х,а, Варич

2

2 2

~

~

21 54 26

ЗЕРНОВІ Ва,рич, ЮРЧ€IНlка Ва,рИlЧ, ЮРЧ€IН,JoiО

СУБ-48

;>-

ЗЕРНОВІ

3 2

МТЗ

МТЗ

60 30

= • •

::; §

3 Прима, Та'п;'ха, Ва\ри'Ч 2 ' В:.р ИЧ, Ше,в'чешка 2 :п'ри'ма, Ва·рич

ЯРІ

С-,18 КШ-І-4

!~ " ::r::;s~

ОЗИМІ

РУМ-З

Т-74

га

М.1Н.

~<=

{J

ЛПЗ Т -74

80 80 80 l,БО 3,6 80

ra га га

П~J;ГОТ'ОВ.Ка. ро,зса,;J,И

!

мш,Jв"ор"

f)p;',.""

..'~ ~ -!<. .~ ~

!1J

6

БАГАТОРІЧНІ ТРАВИ І КУЛЬТУРНІ ПАСОВИЩА

га

Внесе,н,ня .~r;,н.:r.о<брив

~ '8

&;

00..-

1',8

= •

= •

8;.,:

,га

J(от'КІУВ.а,н,ня

t~

:<:

QiJj

•= Внесе.НlН'Я • • • •

~

РОБІТ

• •

план

ВЕСНЯНО-ПОЛЬОВИХ РОБІТ РАДГОСПУ I1РУСАНIВСЬНИЙ" НА 1972 РІК

І

••

.

-

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Ії • • • • • • • liiі

Робочий

І

·

--

iliii • • • • • • • • • • •~~ • • • • • • • • • ~• • _

2

І 1

ІІ

І

І

І • І

= = І

І

ІІІ

3

II І І •

18 20 20 6 4 4 IV = 06ПРИ'Сrку.в,а,н.н,я ca,Дjy . г,а 482 МТЗ ОВТ -1 А 4 КIВ,аl[]lа, Ха,~!б',р, Г'V.1ИЙ Гу_шй, ПРЮІ3 8 10 15 8 4 4 IV /V І. • Ди.С'К~'8аш,н,я в д,васл'щи га 482 Т}4 БДТ -2,2 2 Со.ювеЙ, в.:РИЧ 8 10 15 16 2 2 V І = . ~ . -~.' -. ~. _ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ~• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •1 ~.

Q

Субота,

18

березня

1972

року.

НОВЕ ЖИТТЯ

Q

-~~~=::::.

Q

3

стор.

Q


ЛИСТИ

НЕМАЄ, мабуть, серед нас .1Ю,lИЮI , ,наН . І з

ЧИТ 1\Ч16

Н1\ШИХ

Перший роділ 'І{,НИ'ГИ «Сві'тла душа ». йдеться

НІна б ,не БУ ,lз' обіз­ '[1ворчkтю П.'l а ТОН а

ПОКУІІЦІ ;JАДОВОАЕІll

чий

кілыш

До недавнього часу насе­ ле,НIНЯ Підлї!сся оБС.lуговува·

.'ЮСЬ

J-·е,заlдовіЛI>НО.

ПtРИ'ШIН

поста'!а:нні,

і

неСВОЄЧd,с:не

му

враховую'!и

за,пИ'ти

ТУРНО

ПРИ'

ІЮКУ:lщі'в,

і

обслуговують

з'з

п!.д.1 і,СblК!

нали

}юо,перзто'ри

113

на

сівши

пе,рше

ПlраЦ!:ВIНИНіIВ

'ІОН

ЖеРДі,вської

д'Р'Уl'е

ВИIНЛІІка,л и

О.

на

З :VІаГЗ ,НІ НЯ

Н.

і

ти­

ТОівар::в

:V1агазИlНУ

ПOJ-~ад

liооtПеlру,ваlННЮ

ГРО1\!аlджеIlIНЮ

та

вони

І

паєна­

дали

сло-

І

8'0 за,вє>рши.ти ;1.0 25 ГР :'YlДІНЯ. Вр аХО.ВУЮТЬІ~,Я

ження та

та'IЮЖ

зау,ва­

побаж зння пайо,ви-

!\і,в.

Культпохід

го~пу

,\10ЛОДЬ

«ПЛОСliіIВIСI>!\ИЙ»

ваЛИIiУЛЬТIПОJCіlД У М.

з

pa,~-

орГ~НіЗУ­

}{ЮІВ.

НОВШ\Ш

З

во­

\1з/рка­

\Ш те~Н!'IiИ, що ШllijЮIiО за,с,тосо­ вується в сільському господар­

ст'ві,

огляшули

ри,н,ниtЦ,т!ва,

па'вільйони

,:v!еХalf!,зацП,

,В:ідЕ, ритті тра;дищШн,ОГО .нарОіДНО­ го

с,вята :V1аСЛННОЇ. B~! брали а,!{JТИ,ВІНУ участь в :v1асових i'J1pax, 'NРУЖЛЯЛИ в ШІВидких ущраїIНСblКИХ таlНЩНХ та вати

мали

гарнчИlМИ

паПDНИІ \Ш

ЮЮJ1У

,полаеу ­

С ,11ра, ваlМИ

пахучиlМИ

та

за­

: МЛИІн,цIя,:vш.

Зов'с, !с\! не хот!лось ПОНИlдати піlСЛЯ об:,ду це ЧУідове ВИlДОВИ­ ще. Але В'С.! ми ПО:СIП'ішали в Пал ац спорту, де з за,ДОІволе.н­ НІЖ\!

[ІО;ДИІВИЛИ'С Ь

уча,стю

аlРТИlСітіlВ

еоС11ради

lюнце.РІТ

Н3ІД Дні'ПlРО:\1». ВеЛИIIi,е і

наше

ІВО~!ЯІ\!

09034

А.

спа'сиб!

таliО.ж

аВТ{)ІП!ідI1lРИ~:\1Iст,ва

Д.

Чепілну

та

І.

Г.

ЮXJт і . Н . НИЧИПОРУК, секретар комІтету комсомолу.

111111І111І111І111І11І1 ШIIJIIIIIІІIІІIIІІIІІIIII UJ І ШІІІІ

Слідами ненадрукованих листів

ЗАХОДІВ у

листі до

ВЖИТО редакцІI

трьох

мІсяцІв

ие

житель

9,

яке обслуговує Броварсь­

кий район. Тов Іноземцев

повІдомив

ре­

дакцію, що телевІзор у т . Хо­ доса ВlдремоитовавиЙ.

Концерт.

поет

В.

.Ран­

(Переда­

листами» .

14.4,)-

Федоров.

народіВ світу».

15. І;) -- «За

-

lS.ЗО

Кольорове

те.ТJебачеIlНЯ. С.'\\УJИЧНі зустрічі». Спі· ває заслужений артист УРСР А. Мок­ ренко. 1~.OO «Міжнародна панора­

-

ма.. 16.30 - l(ольорове телеба чення. .у світі тварин.. IЇ.30 .Проблеми У ..1.0СКОНдЛСННЯ

управління

господарством

на

основі

еl,,:ономіh:о-математичннх чнсJilоваJ1ыlїї техніки».

народним

застосування

методів

18.00 -

і об· НОВИ·

18.10 - l(ольорове телебачення. 19.00 - ,Пошук'. Веде пере ­ ,1ачу письм ен н"к С. Смирнов. 19.40 Художній фі.1ЬМ .До." " резидента •. (І серія). 21.00 - Програма .Час •. ни.

КОНІ,ерт.

~1.3CI

~KiHOllal!opaMa».

-

Друга

програма-УТ

Екран студента·заочника Анг.lіЙська мова. 12.~ Марксистсько·леНінська філософія. 13.20 Фізика. 14.25 .Зіроч-

11.00 -

ка».

Н. 35

.ЧорниЙ редач.

як

lї.ОО

Х удож ній

16.5" -

Я, .

за

ва \1а,нера у

їх

почуття

та

авторського ПИlСМlа .

вчин-

обі'ЙI\тає

цілі

роз-

ЖИ, ВЕ

МИИ

афорис.тИЧІНос,ті мови, ліричній тоІналынсті,' у пі{;etНному

і КОІ

раження і народні

КУ

описую'!и бит-

МАНСТЕР РІ :ЗЬБИ

[9.00

те.1еф і.1 ЬМ

Програма

пе·

Інформаційна

19.30 - .На (Харків). 20.05 -

музич,

н ій орбіті». До 50· річчя утворення СРСР. ,Звідки родом Я ... ». 20.45 «На добраніч. діти!» 21.00 - Програма .Час •. (М). 21.30 Концерт. (Львів). 22.10 - Художній фільм 'Зоrі Парижа •. 23.50 Вечір­ ні НОВІІІ'И. Програма передач.

19

НЕДІЛЯ, Перша

9.30 -

ДІІЛЬНІІК».

-

!О.ОО

БЕРЕЗНЯ

програма-ЦТ

Кольорове

-

телебачення.

-

«То ваРІ!

.Бу·

народу».

!О.зо .Музичнніі кіоск.. 11.30«Сі.'1ьська година». 12.2;':' Х)'дожній телефі.1ЬМ «40ТIlРН таІlкістн і собака». ([ї серія). 13 ,20 - ЮlІожурна.1 .Но· ВИНИ

J1.НЯ».

13.:Ю

-

Для

воїнів

Ра·

11 .00 -

дянської Армії і Флоту. l(ольо­ рове телебачення ДЛЯ школярів. J.ZOIIцерт ансамблю пісні і танцю Леllіll' гра;J.сыогоo Па~lацу піонерів ім. Жданова. (Пеr едо ча J Ленінграда).

14.'13

-l(ольорове телепачення. Му.1ьтфільм «Козеня» _ 14 .5;") Новнни. 15.00Всесоюзний фестиваль народної твор­ чості. (Передача з ТЩШіента). 16.15 Народний те.,еуніверситет. 17.00 Ко· льорове те леба чення. .К,'уб кіноп.одо­ рожеЙ •. 18.00 Новини. 18.10 .:... .На· родні візер у нки'. Концерт оркестру російських народних інструментів Все·

• Японія

фільм

21.00 ефірі

радіо і телебачення. 19.05 сьогодні.. Художній .До"я резидента.. (2 серія). Програма .Чао. В \\о.lо дість» ,Стадіон несподі-

19.50 -

•.

21.30 -

_

НАША АДРЕСА : 255020 М.

"""ОВАР' И

ur

,

!

І.

В.

БАЛАП"­

РАК ЗА УОПІХИ В РОЗВИТ­

мотиви.

НАРОДНОГО

ХУДОЖ­

СЛУЖЕНОГО МАИСТРА НА­

наlпwс3!на

на

шИ!р<жий

МИСТЕЦТВА йОМУ

пРис.ВОЄНО

висок,о-

ЗВАННЯ «ЗА­

РОДНШ ТВОРЧОСТІ УРСР:.. НА ФОТО:

ІРОЗГОЛОС,

І.

В.

БАЛАГУ­

РАК ВИГОТОВЛЯЄ СКРИНЬ­

с тала в ОідИІН РЯіД зК!ращшvlИ ХУlдожніl~1И ~оБУ'ГН3і~Ш У!{1ра]'нс ыогоo на,РОІДУ. г. ВАРТАНОВ, . доцент.

КУ. (Фошх'рон,:.ка

РАТАУ).

Редактор в. ФЕДИН.

Кольорове телебачен- - , - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • Вечірні ме.10дії • . Концерт. ..................................................................... : Друга програма-УТ ~ • [краl1 CTYJ\ehta-заочника.: .Діяльність • зм іцненню соціалістичного : і поси.rlеНIIЮ обороноздат:

';ОСТі країНІ!

(1937 р.-червень 1941 р.): паРТІЯ натхненник І організатор перемог" радянського наКОМУIІІстнчна

род)' у Ве .1 икііі Вітчизняній війні (чер-

пень 1941-194,-, .рр.).. 12.10 -

ська

мова.

«ІДІОмаТИЧНІ

струкції •. ~/POK

~нглій-

пасивНІ

19. 12.45 -

КОН-

Вища ма-

тем "тика . • Диференціал функції. Похідні та диференціали вищих поряд-

ків. Поведінка функції в точці •. 14.25

~ Хв"доч~~~~я~;·lЬМI;;~~ОВі при~~~~ч~й фі .1Ь"'. І Ї.ОО -

теРМІНОВО

• • : : :

-Прем'"ра

CTy,~iї

.

21.30 -

НаШІ прем'єри. ТелеспектаК.1Ь.

життя..

лото:..

Вечіl)llі

:12.4;> -

.На граНІ (Ворошилов·

новини.

СРСР.

Трансляці я

кого Палацу 16_20 з'їздів. ма

: : ::

::

с.1юс<і1р,і-iJнIс'І1русІI'€!нff<1.1.1ынкии ІУ, У, УІ ,р.О'ЗlРJЦiJВ,

:

С,lЮlСatР~-Л€IІ(ашJНИК,И УІ, УІІ ф'ОІЗРЩВВ,

передач.

з

креМЛіВСЬ '

.ВеликиЙ

16.15 -

П'Рt'су,ва,'1Ь'НИ!I\И, УЧlні Iп'р,еіс у'ваШ>НІ~КЬі.

О

ає

Н ови ни .

почин

.Піонерія на марші..

18.10 -

На

здобуття

Для 18.00

-

І'

nРОflиска

3аробl'тна

і

: : •

бусом Ji 1 до 'кіни.евої зупинки. : . А l',НІ'страція • .. дм . • ............." ...................................." .............. ..

БРОВАРСЬКІЙ РАЙСПОЖИВСПlЛЦI

.1

ПОТРІБНІ НА

.ва'н'т.аж:нИ!ки на ба'З)',

і

І f і

РОБОТІ':

маЙ'ст,е,РК'ОlвбаIСІІIЮIГО цеху,

і

~ii1B. ,ПіРOl"УIК1ГОІВWМ ClКіЛ<і,Д'ОIМ ба:зи I раЙСш)живепШки.

"

Ле -

портаж про відкриття Х\' з'їзду проф· спі.10К СРСР. 22.00 Концерт. По за· кінчеJlні

гуртожиток

дltн·акам иад ться . . . плата нараховується за договором по місцю роботи. IхаТIІ: від ме1>РО ст. «Дарниця," чи «Комсо,мольська," авто-·

Програ-•. і

НИ'. Навчальна переда ча. 17.30 -

школярів.

і

J1а,зое..l€IК:ІlРЮZіВalРНИ1КИ У, УІ, УІІ РОI3ФЯI:(lіIВ,

~

Навча.1Ьна передача з історії. lї.оо Для молодших школярів .• Прихід вес·

-

фр,еое,РV1ва,JЬ'НІ!lКИ ІУ, У, УІ :Р'О'Зlр,аmДв, J .""

і

п~rд~~ит~~О~~м:,;~J профспі · і

9.55 -

:

. ............................................................................................... . ~

ПОНЕДІЛОК, 20 БЕРЕЗНЯ

,10К

: : ~

~

ТСIК:аІр,і ІУ, У, УІ 1j)(JIЗlряціJВ,

.Укртелефі.1ЬМ':

'Ma~CT~I1" 20.4.) - .На добраНІЧ. ДIТI1.» _ІЛО ~ Прогr ама .Час •. (М):

::

НІ.

теР>:IІЇlCТ, ЩО 1!JI"аI ЦЮЄ lН, а , УСfГ<і1нm'п'і ItВЧ,

і

t

.1'1.

..

ПОТРІ

ш.l,і,ф),'ВаШШіШШ ІУ, У, УІ, УІІ IРОIЗlРІЩ:І'Їів,

програыa передач. обрії • . 17.30 сПіонерський салют.. 18.00 Фі.1ЬМ·Ь;ОН· церт «Сурімоно> . 18.ЗU - .Поетичні Р"I\КI1'. 19.00 -меридіанах Укра· :: їни». 19.3n Музичні новини. 20.10::

16 ,55 .Ci.lbCbKi

: -:

БРОВАРСЬКОМУ ЗАВОДУ ПЛАСТМАС НА ПОСТII':1!НУ POI:OTY n g • •б

11.00 _. Історія ЮІРС.

партії по {'успі.1ЬСТDа

.Комуніст •. нінської премії. «.\\еморіальниЙ комп - і - .ПіОJreрсь­ пекс в У.1 ЬЯНОВСЬКР. 18.40 - Худож18.00 - .Теат­ ніil телефільм .Осіння новела.. 19.30 - Сн"фоніЧНIlЙ концерт. 20.00 - Ре· 18.30 «Київська

раЛЬНі прем'ерн». панорама.. програма .Ві ст і..

ВІДО­

ГУЦУ ЛЬСЬ­

\ІУ іlдеЙ!нОіV!'У рівні, з па,ртЬйних ПО:JИцій, то легко зрозу.чіIТИ, ЧО:v1,у ,вона 3ІНаЙtшла

3а . довІдками

Те.1ежурнал

-

.кОСООІ

ПRАЦЮЄ

НЬОГО

,та,IiИ,й

ви, в ЯІ ІШХ і віІ В бран УІІа,сть, а,вт,ор за'с,тефігає людей від ,небеЗlпе,к и нової Iвї:ЙіНИ. Не ,в НlП <JIдiliOBO ОІДИ,Н З ' розДілів на:)вано так обра:. JНО і влуч-

М.\СТІ

І

я,1;ЩО до в·с ього ДО;;1.аIТИ, щО

збіl)JIl{а

іД.і'ли. На,г,цдуючи про 3івИ'тяж,ні ВОЕШIНІві ,ршш, знайо\!дя'ш Іншс із С1ВОЇ,:\1И побра'ТИ':v1а.'\шl{овла'кі'IЩН:lШ.

ЛАСТЬ. В

Во-

.1 С1іді . Тут же знайшли відоб-

би наlрО!Дів Пlронизує сторін-

,ІШ~НИГИ,

ІВАНО-~Р.АНКШСЬКА ОБ­

Стильо-

Платона

poIIыаa с,вая, особли.ва, неUЮlв:т'О\рна. ВОІна у га;рто:ваIIЮIМУ, ОQра'ЗНО:\іУ СЛOlві, в

Тема війни і \ІИІР'У, друж-

ІВорошиловград). 17.30 кий са." ют •. (Херсон).

могли

вlдремоитувати йому телевізор. Цього листа редакцІя напра­ вила тов. Іиоземцеву, началь­ нику Киlвського телеательє

телебачення.

СОЮЗНОГО

ст. Бобрик О. Ю. Ходос скар­ жився иа телемайстрІв, янІ про­ тягом

гостях

з

лє,ніН[1ра'ДіСЬ<IЮї Неви 3ів'учаI ТЬ

«Пk:ні

програма-цТ

прогулянка..

тІВ а­

ЗЮ1Ле­

робсшва. ПОТЬ\1 поБYlвали в Го­ ЛО1;;!ЇІВ,СblIЮ\Т'У па,рн'У культури і в іi;J.lП о'ЧИItНУ i,NI. РШІЬСЬ!!\ОГО на

ХОIРОі ВOi;J. a<JC,

Перша

l(O.lbopoBe

9.45 -

ва ШІО1Н

нив Сітолищю Уllijраї'НИ. У всіх бу,в ХО'РОШИЙ наст~р!й . СпочаіИ,У:V1И ,в.l:д,вlдали ВистаlВ'НУ перєцО1ВОГО ДОіСв і.д.У' . Таі\1 ОЗll-а йо:vшлись

18

«Творчість

r!t:,! :ел и:vш піС'НЯ:VІИ вирушили

ба,гато-

да.lеliО

роїв,

І1Я .

======СУБОТА, Е Н РАН ====== БЕРЕЗНЯ

в

столицю і

ВИХОІДИТЬ

ванок • . 22.3;; -

ч. з Ленінграда). 10.30 Для дітей. Напередодні «КНИЖh:ОВОГО тижня» . <Передача з Мінська). 11.00 - Про­ грама Магаданської студії телебачен· ня. 11.45 - ,Жнття танцю •. 12.45 Передача ,Здоров·я.. 13.15 Співає Державний ура."ьськиЙ російський на­ РОДНИЙ хор. 14.20 .Поезія.. У иас

сількор.

НОМ'~О\ЮЛl>ц'і

незалem-

ціоlналыийй нолорит, раЗI\1РИ-

Пла-

БЛАКІІТНИЙ

кова

Б. ДЯЧЕНКО,

У

У

і

':'vІеж! паlртизаlН' СЬКОЇ Т8:v1ати,ки, у,вагу читача безперечно іПРИlве;рне і своє.рі.ц:ність

іЮl. Таке ОІригі!наЛl>не поети.чне ~iIДITIBotpe.нHH л ені,Н'с М;ОЇ теі:\<ІИ ос обливо З'IІЗЧИ.:\Іе ,НЗil1е-

\1аЙБУ:l1НЄ.

честь

~нига «ПовіІНЬ. JП,ЛЗlНОІва,

би ,ра:mрИі'tтя Дj~:VЮIi, жа:нрові осоБШDвоеті. 'nВО'РИ, я,!\ і іввjlЙШЛИ' в ,!{ІНиrу - від ,:\1і.ні-

і

свою

Іні'с,ть .

П О ЕТА

Ш'А'А'////AUиА'А'А'//и.Db'А'.b'ZU'А'..t'U'/А'..t'U'////////и//.Db'.Db'А'/..t'U'//А'А'А'..v..IW'/А'А1W'.AIIrU:Q'~~.и/A'.o,.~YAIi

П.lа,н

на тисячу hа,рбов знців. План по

tJ

,вають ДУ,,,"ЩШ і ПjpалнеНI Н'Я ге-

ТСІна ВОРОНblliа Є ,нсі піс:(ст з ви для та:кОІГО свіIТОСIІ1!РИЙ':\1аIНІНЯ: і життєший досві;t, і Г.lнБО'J-.е Зіна.ння С1В'ОГО су'!асШі'І\а, і :па,ртійний .неС,ПОI{\й .

а'втор

ІварваіРИ . !Сіють а в Пі.\1'яті ви;ринає т:рагеді,я с-ела Нопищ, знище11101'0 фа;шИJC:Т3!V!И. Tall ia анало­ гія .нщдає пое.тич:нИlV! ,ря~на,\1 о~оБЛИlвогозвучаIННЯ, поси ­ лює гнів і неНalВИСТЬ до па­ ліїв війни, винликає симпатії до баlга:тос,тра,ж,дального 'на'рОІ,:{У, ЯlКWЙ МУЖІНЬО ві,Д-

СВОЄ ТЮlа.тИЧiJJе ОЦРЯі.VlУlваIНн.я,

ГОІдеlliне

ОСЬ,l1ак

,публilЦистичні.стю,

стоює

гу: вО'на ,ніби с;воєрі,дний поетиЧнИ'Й щодеН'НИIК ав,т о,р а , йоГОРО3lДУ\1і,в про і'VШНУ"'l е, сьо-

ЯJ.;а

,l{аіНСІ>!';і С:\ІЩНЬ,

Дr>ВІПКЕ

'у'ВїН'ча,но Дер-

було»,

l1ра.Гet;1.ЇЙlllі,С:ТЮ

у в' єl1на,\~сыихx селах а'\1е,ри­

.на-

СЛОВО

~,ІНИТИ хочетыяя зверну,ТИ у,ва-

с. БЄIРВlщі, зоБОВ'ЯЗ31ЮШСЬ ви,[юнаIТИ р:чниіі П.1ЗЛ товз­ рооборOtТу ДО 27 Г,ру;.'lНЯ і продати

віршах,

ПРЕМІй

СХОІДИlть зі C,T~piHOK

І ще ,на Оідну осоБЛИlВість

соціал істич,не

liоле' l\.ТИВ

у

сві,ті

своєю

нів ' раз і ,назЗlВж,ди '!Ю,liінчи­ ти з вiJi~на~1И . І,д:е поет «по ранах зеИIІИХ» і бачить, Я!\

заду,'! оригі­

ЛАУРЕАТИ ДЕРЖАВНИХ

сJ'юво

бій:І\Я і го,лос ніЖlНОГО ліIРИ'f\а.

спч hарБОВilНі\Ї,В.

та

'[1ВО'РI\Я

,передають

ІІа

іду». '''І є,н е

зу,\І і!в крізь особисті пережи­ взн,ня пеірetдати мрії су'!асuш­

анор ІДО Іпое\!, Іпозн зtІЄ'НірelдOlД!Н'і з,наl\<ІвнIНОЇ ПОІД!Ї в спільною ,РШ:: ОЮ: в них від.чужитті на,шої .~p3ЇH!I 50!ваєтыя'v!у,ж1нlй І' ОЛ О'С' 'поет<J. річ:ч,я у,пюреНlНЯ Союзу РСР.

раіДГОё;ПlроОIЮОПУ.

:\1.

·втілення

й

ве.1И/(Q­

ВЧИlтеля,

ЯlС:Nраво

Ві~тщі

ової поє,ТИЧlнl фОР:\ІИ та засо-

По1рі,віІ'ШНО з по,переlД ні11И ро­ КЖ\1И, ЩО~ІіIСЯЧІНИЙ ви,торг

В.

са,~юб.У'тнє

Ь"Іеlні . . eb-чetНна. hlнига 'ОКЛfJlдаmься з к!лыіхx IРОЗДільв, IIiОЖНИЙ з них ма,є

то­

8

і

до

, .

се,ред

31ріІС УДІВОЄ, тобто ДОСЯГ

Яlні

Ж3!RНОЮ цре~йєю УIк.раїН'С Ь'Ii ОЇ РСР Т Г Ш

по­

сільрзідИ,

1П0езіУ.

і

П . ВОІРOlнь'ка

ВПІКО­

lIiclIe

держа,ви

вождя

За твори, Я1кі увійшли в !'lliИ'ГУ п.і,Д 'назвою «ПOlВїнь»,

ріК

то.рго,веЛЬЕ'lІХ

,н ал ы,еe

ВОЛОідИ:VIИ,ра

НlраїІІІИ Ра:д. 'nВОРЧИЙ :поета знайшов ТУ'Т

:'азет, жу'рна,ліIВ, книг.

За­

про,[\ен,т;,в,

Про себе ян щю поета П. Воронь\ко заЯіВИІВ ще в іРОЮI Ве .1 ИIiОЇ Ві'Гчшзняної

поета не

ку.1Ь­

\ШН'УЛИЙ

наЛI>НОЇ

го

тиіза-<Dсыоїї

до,волене ПШІИ і цравліlНlНЯ Бобірицмюго раIДГОё; пробкоопу. Як за:2іНаЧИ.1И голова І1Іра,влінш,я робl\ООIПУ В . П. l\.о\юанець та Ч.letН п;раlв.lііН­ НЯ Н. Н. ~у1Дря, П .lан ТОВ3.­

рооБОlРО.ту

ввійшов

У золотий фОНід Y'l\1paїIН:CЬKOЇ радянської літератури.

ДI3ВЬНlке

цьо­

їх.

Х!ВИlЛЮЄ

КСІ\! фрва:в греБЛі і:\юсти». захищаючи орЦдну землю ві,д не,н3!вис,ного ворога , і 'в Од/Н 0'Іас окладав РЯlдКИ е'воєї пар-

заве·зе:НlНЯ ПО,11рібних товаlРШ. Та ось за Пlрила,во,к стали 13, М. та О. Н. ОСЬ\1аIКИ і Зlра!з'у припа.1И до душі Пі'Д­ дісіIНЦЯI:VІ. Адже ВОІНИ і роз­ ПОIРЯ1;Щ,IУ робочого ДІНЯ ДО,ТIРИ­ ~ІУЮТЬ'СЯ, і дбають про своє­ часну доста,НI{У потрібних то­ ва.ріIВ,

міцно

6і,льше

Ліро

війни, коли НЩРОДНИl1 ме'сІНИ­

БУ:ІО баГdТО .. П P,OIДaB.цj часто ~Іінялись, а звідси Й ЗіРИВИ В

томів,

ІЛ.1]j­

ча Ленііна, про палку любов ШІJЮДІIВ наиІОЇ багатоонафо­

'ІІЬО\[У

Аідже ЙОГОТВОІР­ дороБCl~;, що обі.й::\НIЄ

BOpOllhl;a.

но : «Пор3,нах зе,:VLНИХ У ,ПОЕ':v1і « , Коли б

в

1

звертатися

у

віддІл кадрІв раАспожив-

спІлки на адресу: м. Бровари, вул, Кнlвська,

149.

АдмІністрацІя.

і. :

ІJQВИIlIf.

ПРОI ' рама-УТ 9.5;; - Відкрнття ХУ з'їзду профспі· лок СРСР. ТраНСЛЯI\ія Кремлівсько· го Па.,аu" з·їздів. (М). Теле·

візіііні

віёті.

12.30 -

Навчальна

15.55 -

.•

КИїВСЬКОМУ СПЕЦІАЛІЗОВАНОМУ УПРАВЛІННЮ Н2

на постійну роботу потрірен:

17.00

Гоповний бухгаптер, ЩО має досвід роботи по будівництву. Окпад 170 крб.

-

За ':іОВ"I.:(.К·Зt~1JI звертатися: 'Ка'.'l,р',В,~БУ-2 Б3Б/К.

-

HeJIi.llKU'.

19.00 •. 19.30 -

МОRлеllНН

пrзціЮlІІків

п оД"рств". кр"ття ХУ

20.00 -

з'їзду

сільського

Іхати а,зтоtб)'СО,~1

Ng 1 ..'10

~I.

іК;,!lпе,вої ЗУПИІН!КИ.

, •• _._ ••••• _ ••• _ ••• _ .... БРОВАРСЬКИй ХЛІБОЗАВОД

передач.

ПОПРАВКА

16

у газеті .Нове життя~ за берез· ня ц. р.' У звіті з конференції міськоІ організації товариства «Знання» ос· танній рядок слід читати так: «голо· вою ревізійної комісіІ обрано Г. В. Кjзьм:іна» .

І

..,..,.~.,..,.##~:.,...,..

квітня

ВIIJРСЬК'ИЙ

жіно.к для роботи в цеху хлі­

ДУЄТЬСЯ

..........-. _._._

а.l"

J

8:._ ....

~,

IH.llEI(C 61964.

.НФВАЯ ЖИЗНЬ. OJllraH Броварекого горкома Коммунистической п.артии УкраинЬІ городского и районного Советов депутатов ТРУДЯЩИХС1l l(иевской областн.

Газета у

BBXOД.T~

вІвторок.

четвер І суботу. вул. КИЇВСЬіка, 154. =========================11 ТЕЛЕФОНИ : pe'l.&KTopa 19-3-82, заст. редактора./ боти), фотокореспокдеита - 19-4_&7, вІдповІдального секвіддlJ\ів (lІартіАIlОГО ЖИТТЯ, промисловостІ, масової ро· ретаря - 19·3-18, віддl"у сільськ. ГОСllOдарства - 19-4·47. ~ 1IiiWiiII~ ~ W'U_ 8Аіо

19-4-57,

Зам.

1226 -9005,

1972 року Бро-

район

бобулочних виробів. Н а,ш а al.'l:pe,c а : ~I.

Б р.ов.а,ри, 'I>У.l. п,родо.ltJна" 1'1. .. Адміністрація.

-

...

ме.реж

T.~

Телефон

.",..~.,.

3

ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ:

·IІШIШШIШUIІЩШПШIШПШIІШlШlllllшшt

154.

В:ДJi'.l

Адм'ністрація.

22.00 - ,Старт •. 22.35 - «Спорт­ .10ТО>. 22.4;; - Вечірні новини. Про·

Броварська друкарня. Київської області. вул. Київська,

в,ро,ва ,р,и, ПРО:llВУІЗО .l,

гос ·

Репорт"ж про від· проф с пілок СРСР.

(М).

грама

2

БРОВАРСЬКОГО ЗАВОДОБУДІВНОГО КОМБІНАТУ

про'­

грама для абітурієнтів ПораДI! вступ­ ІВІкам Ііа хімічнніі факультет КиУвсь· кого університету». 16.2;-) «Особ",и­ пості lІавчання ІІа фізичному факуль· теті Програма передач. с:3ем .'1 Я lІаш е багзтствоct. (До­ нецьк). 17 .ЗО Респуnліканська фізи · ко-мат емат ична школа. 18.00 Д~'1Я дітеіі. Телефільм «Шелестять сторін­ КI1». 18.ЗО Фільм - к о нц е рт. .ПіСl1і "оролів СРСР співає Людми.1а l(уль­ Оаєва». 18.;:.() -- «Від понеділка до по ­ l11формаціїша про· грам" .Вісті Концерт на за­

•. 16.55 -

:

.................................................................................."........... .:

Друга

,

:

електричних

«Сільене.рго:.

приємство

як

Л І К81-

самостійне

під­

.

Всі претензії до &роварсько.­ го району від

епектричних мереж

підприємств,

птахоФабрик приймаються

1972

радгоспі_,

окремих до

1

осіб

квітня

року. Дирекція РЕМ.

34 номер 1972 рік  
34 номер 1972 рік  

34 номер 1972 рік

Advertisement