Page 1

РІК ВИДАННЯ 3!-й

ПРОЛЕТ АРІ ВСІХ КРАІН, ЄДНАйТЕСSlJ

ом

34 (3186) ВІВТОРОК

23 БЕРЕЗНЯ

1971

р_

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО РАПОННОГО КОМІТЕТУ КОМУНІСТИЧНОІ ПАРТІІ УКРАІНИ

ТА Р АПОННОІ РАДИ ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ киrВСЬКОІ ОБЛА=С~ТІ~~~~~~~!!!!!!!І!!!!:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~r;;_~"'~~;;";;,,,:;"'_;:"'~С';;:c:;;...:;.. ~g;:C';;:~~!!!!!!!!!

ХХІУ З'ЇЗД КОМУНІСТИЧНОї ПАРТІЇ УКРАіНИ Г,,"рудо"вї""] У

...-

IІІеlре<ДІдень

знаМ!etНlНЮJ

па;,рш І IН<liРЩУ -

IlliОЩJl

Т'

.

В жmт'l

ХХІУ 3'ЇЗД'У ltпрс -

,РИвад1I11МИ ,оплесками З}'lСТРІIЛИ деЛеІГати

ВКЛІ<lv\

П()lв:іIДOlМШ~НlН,Я ГОІЛ'()ІВИ Шч,ИЛ!,НО'Ї ІіІОlмісії про

ніаМ!у.

.

У'Щl'Вlництва КОІМУ-

в:іцбув:ся ХХІ" 31'3Д КОІМУ1НlіlСТи'ч'ноі шt'Р'fії

Т>е ЩО таемшиlМ ГОЛ()СУIВШНlНЯ,М

' _ ",УЛ~'f'Ури «У'К:ріаІ:на» TIНIIBaJВ .ФОІРУІМ комуНl:CTlВ Іреспуб:лжи. ВИ'l'О'ГЛIІІВО 'і 'ЩJИ,НіЦПIlОВО,

ЦК'

016~aJНli ВІсі ТClвафИlші, ВИ1СYlн'ут'і ДО СiКlЛav\У К . ..

ніСТИЧIНIОЇ лаP'l'И У'Іі!ра:ЇIНИ ,DJl\CJl'ОВИlЛИ ее:рщеч-. . . ,

ТИЧill'ОЇ па:IJIl'М У'К!ріа,ЇIНИ.

ХХІУ З'Ї'ЗД'У КuмуilfUс.ТИlЧlНQlї iIfа'РIГЇЇ Ук;раїноИ

УЩР'аї,ни. Ч()тири ДlНlі в СТОЛИJ1I!НО!М'У П1llЛ'а.ці

в О'ОСТiJдlЮ1ВЦlї lпа'рт~йно,ї Д'Ї~ІОВИТОІСТ1Ї пр,о'хо-

ДИ,10 О<б'J10В'ОР€lННЯ3'в:іrrVJ ЦelН'І1"аЛЬНО110 Коl'

"ітету КОІМ'У1нїlcТИЧlнаї -партИ УIк<раїIНИ, 3 ЯКИМ В'ИlСТУ1ПИІВ IІІе'PlШИІЙ с.elliiрет'аІР' ЦК КП

УIКІРаїIНИ тав. П. Ю. ШелеСТ,;mіту РеlВізїйно.їК'ОІМ1ісії, ,JlIliiИІЙ 3'РООИВ її ['Олова. Г. 3. Ош. . Р 11.··· чеlН~О,

та

допо,вr~l [Г·ОЛ'ОВИ

ади

1'J!IIНІІС'І.1.1}IВ

УРСР ТОІв. В. В. ЩеірібицЬІК<ОГО ІІІ/РО 1Пj}0'8КТ

,l{l1'ректИ'в ХХІУ З'Ї'~'У IiJIIРСпо IП'ЮRРЇJ'llНIО,,,'У I!Іла:ну РО3ВИ"l1КУ IЖфО/Д;JЮ11O 1ГО!СIІ1О1д:арства

'~.p lН'а 1971-1975 І})ОIVИ. Д,е'л ега ТИ

ГOlВОll}ИlЛИ

ІІІ'Р:О

,1,ія.llJні~ть ffiolМ'УIlfїіС'l'ИIЧiR{)ІЇ lП<t'рrrії· УR'Ра.ЇіНИ, IJ1Р'О 3іРОСТаІНіНlЯ aJВaJН:ГЩРIЦН()ії ~i К'ОІМуіНЇстів на ВlC;~X 'ДIЇШИl1JtaIX Г()(illOlда;р,с.ЬіЮОГО і КУЛЬТУР­

Н()ГО 6ущіВllІ!ицтва. 318'Д ОІДІню,с~а!ЙJНО 1ВИ1:пrа'в п О'літиJЧ1НУ ЛІШІІІО ц,е,IІ'лрал.ыноо ,кo.Mi'l'e'ГY КП У'КJJ)а,їlни п'р.аВИJШН'()!Ю і IЦj}laКТИІЧІНУРООО­ ТУЗЩОlві:льн()'J(). ДеlЛеlГати ІВН~СЛИ бшга'l'О Ц~ШНИ'Х п,рі{)lпо'зwцій ІПО далыоІмуy 1І10ліllIше,н(ЮТИ

па:р'гіі,

Il}(l3В111'ЛЮУ

еК'()ІНIОМIЇ!КИ,

,нау'ки

ік)"льтури.

20

.~тралыноІгоo .00МI:е:'! _ОІМYlН~С~~1ЮI п~~р11И У'К'Р~ІІНІИ '1 Р'е!ВF31IИJНОl КОІ)I[JIСІІ KOIМY'HIC-

НОІ ,КI~'\tICII ии

~У;НliСТИІЧІН1Q'l

'березня В~~lБYlЛЮIСЬ ЗaR.ЛIЮЧіне 3іас~даll­

!lЯ з 13,Д'У , ,па jl'К'OМY було РОЗГЛЯlНУТО чет­ Be<p'l'~ IПИТа.!IІНIЯ IПЮ'рЯlД'КУ lдеНIІЮГО -

'вИJБО'РIІ

Це,!fl1Р 1 альп,о,го Коміте'!1У і ~elві~іIЙІНЮЇ КОІМФсії

К,СI'lУНUСТИЧіJIIОЇ ,паJ)ТЇЇ Ук.р,а:і,ни.

ПЗJPТll

.

О

'краІ-

р,ет.а. р ЦК IJ'П У'К'Р"-JН'И тО,В ..П. Ю. Ше'п""СТ Th

,ПіРИlВЇТЗJНЬ,

прие~тв, ,

б Yl1\lOlB ,

лиC'f,uв

'Еі.д

Оlб є:днз,нь

гати

'

СТОЯЧИ

,('JПDвають

ПЩріГііЙ/Jl:пИ

І1Ї!М'Н

«ІН'Г~iJiнаці'о\наlЛ». ПOlrЬМ Qlващ'і.я ~ибухаfJ :З

телetГр,а~l,

НО.ВОЮ СИЛОЮ. Т'ОІва1РИlШ Шелест ПР>О'ГОЛОШУЄ

,IiJОЛІГОІСlП'ів,

ращГ()IC[J~В,

Р

«Оі.лЬ~ОClптеоонШка»,

наУllЮВИХ

lК'O~etKTIffiDB іЩЮМИlCЛО:ВИ'Х піщ-

Зlдра'виці ,на

МlїiwїJcтepcmB

і

B.4:\~1IIICTB,

О

а~ЯlНIСЬ'І~ОГ,О

ою3')',

нарОІДУ.

Рі:шеIJlIПJI, IrrРИ1И1Н1wі з'ЇI3iДOlМ, TB®l'fa amмoсфера Й'ОІГО р,ооorrи за:свї(ДЧlИЛИ, ЩО КОМУіНісТИЧlН,а па,рlJ"ЇІЯ Уікр,а'ЇIНИ IВ.Ьр'ниЙ, 60WОВИ'Й

ДIОІве і IlІ'(шіТИЧlне ,піЩ'НI('іСetНlJl:Я Се>Р1е,д 'гр'уцяЩИХ, rrРИМIFОЖИ1Ла ДIО'СJ\lJ1НelН:lІІЯ, :rIIOOY'l'i УК-

Heн~ Р'ЇШИМIО'С'fIі З'робmи в'се ,Hoo'6~iДIH'e для успіIIIJН'О'J10 ВИКОНalН:н,я 1В'f'JЛИ1'ІІнИlХ IНruюpееле'нь

раї/JIIсы\1мM

ЗlaJгі,н IilПРС,ВеіСь},!щраїllflC'lJ&ИЙ mрщ СЛОВ-

п'IЯТИіріЧIJIІОГО ПJI awy , відд.аv.\'УТ Ь в,ееь жар СВО'Ї,х СejРIДещь, ТВОРЧУ ене'р,гію і .•. б . ПЖJllЗі!1У В!'ДИКШИ с.n<p,аВl '}'іІІ~ВНИІЦ'fIВа КОІМ)'-

НІЩР(ЩОІМ в М,ИНlул.ій п'Я'Гиvі'Чці,

деВ'Я'Г()ІI'О

в ле-Jпї!нсыфl'у ю,віле:iilIНt"У році. Вся ма:ша

ne<c'''''"~''''1IIi' .а., .IJ""I'

l'

'К'""'Ж ""'Н'

К'ОЛ"""nПВ ""11'>1

mnу'лmпих 1'>, 1"1"""

rrр,а.г,нУ1В У ~i ~Нli IДОП()!Вlі'сти ШLР'l'i-ї ЦРі() С1І~ій

нї!зму.

дат ково до плану реалізовано продукції на суму 65 тисяч карбованців. Заощаджено 220 тисяч

кіловат-годин

лива. ВІД впровадження У виробництво рацІоналізаторських

пропозицій одержано умовної

економії 29 тисяч карбованців.

*

*

Робітники

КОМ УНІСТИЧНОї

(РАТАУ).

план буде продано 55 тонн моJlOKa і 7 тонн м'яса.

Зараз КО,JJектив активно го-

•. і б Тех ту ється до веснЯ,НОI С В и. ніка відремонтована, насіния доведено ДО високих посівних кондицій, ,на ПОJlЯ вивезено

тонн. до~рив~

16.000

Робітники заводу ХOJlодильників гідіНО несуть трудову

вахту на честь ХХІУ з'ізду

КПРС.

Так,

завдаиня

23

промислових холодиль­

УКРАїНИ

проект

му складі:

п. ю. Шелест перший секретар ЦК: К:П України, І. К. Лутак - другий секретар ЦК: К:П України, секре­

РевізіЙ.іЙ 20

березня

1971

Ватченко, І тарі М. М. Борисенко, Ф. Д. Овчаренко, Я. п. Погребняк, О. А. Титаренко.

во.и.lО.l.l

року відбулося зз>оідання Ревізій,ноі

комісії К:омунkтнчної партії України.

_

• ••

\

ви

Увраі• •

Головою Ревізійної комі,сії обрано тов.

Л. Литви-

€.

нова.

У інитШНЬОilfУ 'Р'оці в ра,ДІ10Iспі І СЛОВА ДОДЕРЖАЛИ

і:'Іelпі Щ~ріСа усі те<ПЛИlці пі~ поліет'Иле;н()вою

ПЛПВКОЮ

переведено

H~ l'а.З0ве обіlгрівЗJННЯ. М'ОІЖ'ШlІвkть

НоalБЗJга'JIО

Це

~ало

()більшmІІ

ВИірощува1ffiняр,аlНІніос О!вО<Чів У за­

К'РИТ:О'М'У Г\PIYНIl'i. 3а'р,аз тут ВСЮДИ з,еЛ'elНlіє ци;бу:л,я, щruв-еЛЬ, р,еЩoИlска,

дружJНО

ц'вїТУІТЬ

огір,ки.

р.а'нніх ()ІВОІЧПВ у,же

Багат'о

в і:,щвантаж еон О

у то'р{\о:веIЛЬіНУ Ме<режу IС'J10лиці Ра-

ДІЯІНІСЬІК()ІЇ У'КіJ)а.ЇIНИ -

КOO/JIa.

ЖИДА ЧІВ, л ІіВЇlВlCЬНОЇ обла-

сті.

НОВИІМИ

т,рУ1ДОВИіми

дося,г-

ненн,~ми ,В'l!Дзша'чив роботу XXIV з'ї,з/Ду КОIМ'У,ні,С'ти!ЧнIОЇ партії Ук­

раї,ни lюлеR'ТИ'В ЖІІІда!ЧЇlВСЬКОГО Н3'РТОЯНQ-lПamерOlВОro комбінату. Взяті.соці ал Ї!С'ТИІЧ,н і зобов' ~за.н­ НіЛ пе,ревиконаIНО. 3 поча'l1КУ рону

додатково

rюолено

55

,до

заі!щанНJl

ВИ-

пашеру,

150

ТаНІН

тонн нартону

; 15

тонн

на.піВ­

целюлози. ПРОIд'у,ктнвшІсть lI!Paцl

зро,ела на

1,6 процента пеРЄlдК)а!ЧеНIQIЮ рівня.

проти

сик та Г<liJПIНla ФеДО'j}ЇіВlна Кришин

ПРИlRJJIа,д 'У праЩі поназують робі'Т,НИКИ обробної діЛЬНИЦі па­ іперю,вої фабрики, на чолі якої ето,їrrь ма.ЙСтер В. В. Малена делегат ХХІV З'їl3!ду КП УlКра.ї­ іНИ. І хоч Васи.ль 'ва:еильович пе­ ребував на З'Їl3lді в Ниєві, його

lJIіJ)Щ'ОТClВЛЯ'ЮТЬ лучки ци:6улі

товариШі не 3ІНИ:ЗИЛИ yмrrих ра­

На фото: ТffiJlJІИ'ЧUIИіЦ1і Катерина IВa;lніїІвна Вітер, Гa:JIiИlна Ол'ек,сі'ївна

Залозиа, ГалИ/на МИ'К,ола:Ї'Вlна

Ле­ для

ре,аnізаlllїї.

Фото А. К'ооа.ка.

ніше теМІП:rn,

щ~оби переви:ко­

робітники схвали~и

Xf{JV

за.певнили,

з'ізду

що докла­

дуть ,всіх зусиль дЛЯ ТОСО, щоб успішно виконати рішення з'їз­ дів партії.

ОПЕРАТИВНЕ ЗВЕДЕННЯ про середній на

корову

надій молока

по

радгоспах

і птахофабриках раАоиу за 21 березня 1971 року

Назви

... ';;:1:'

....

15:_ ої.

:t~ +2~

господарств

. .UUIIIIВІ_UWOUIQ• •uu_IО .......ш"'_I _ _...............ПIIПIIDПuОшu• •ввunВшIIIRВIIIН_

Ранні овочі-до CTO.lY трудящих

Директив

КПРС і

Члени ~олітБЮро: то~ариші п. ю. Шелест, В. В. Щербицькии, О. П. Ляшко, І. К. Лутак, о. А. Титарен-

кухонних на­

На відкритих партlйиих збо­

К:омунkтичної партії України в такому складі:

о. Ф.

63

рах комуністи, 8сі заводу Одіностайно

Кандидати в члени Політбюро: товариші М. М. Борисе нко, Ф. Д. Овчаренко, Я- П. Погребняк, В. о. Сологуб, І. с. ГрушецькиЙ. Пленум обрав Секретар,іат ЦК: К:П України у та,ко-

ко, Н. Т. Кальченко, М. о. Соболь, Г. І. Ващенко, В. І. Дегтярьов.

двох

місяців 1971,виконано року по реалізації продукції на 102,1

бори.

березня 1971 року відбув~я Пленум Центрального К:омітету, обраного ХХІV з'їздом К:омунkтиЧ'ної партії України. Пленум обрав Політбюро Центрального К:омітету

20

соціа-

процента, понад план виготов­

КОМІТЕТУ

ПАРТІї

«Руса-

те, щоб квартальний план по

них камери та

ЦЕНТРАЛЬНОГО

*

радгоспу

ні.вськиЙ», розгорнувши

лено

ПЛЕНУМ

електро-

енергії і. 110 тонн умовного па-

продажу молока державі виконати до 25 березня. Понад

.-

П:~'Г()в'ка .до XXJV зї~ry lWМУ!Н'ЇСТИЧlНОЇ ШIJj}ті'ї РЩ'\LIIНІСЬКОО'О Союl3lУ і ХХІУ з'''ї'8'Ду

K()/МlIIa'J)ТЇЇ УКIРа.їни ,ВПКJIикала iМlOГYТ'НlЄ ~py-

Понад завдання виготовлено 12,2 тонни залізного порошку, шість тонн металокерамічних виробів. До-

ШlфТll К'ОЛI1OCJllJI:OJ'О

Сf'ЛЯ!JПС'f'Вlа, інт,елі11е:нції, 3біРОйн.их Сил РаСЬ,!\,О,ГО

події, він виконав достроково,

15 березня.

лістичне ~магання, борються за

IJ'IliОМУ'НIIСТИЧlНОІl . . класУ,

~ зП~РОШКОВОї металургії ХХІУ IЗД КПРС. План першого

партії

Д'ЯfIlCЬ1t'ОГО СОІю'зу, В,СЬОІГі() ге:рОЇЧ,НIО'Г() ра\ЦIЯН-

вій-

СЬ'RОВИlХ ча:сти:н, ОІК'Р~МИlХ Т'ОВlариП1ЇJв.

чеlС'l'Ь l\i(llМУIМСТИІЧНО'Ї

У-б' 'К'Р МІНИ , :ро ІТ!НИІЧ'ОГО

Y'CTДiHOIВ, у'l'б()lВWX за:КЛа:;І.hв, па~іЙ\них, раД,Я НlCblКИХ , ,lJII)'OiфCIпі~ІN~ВИХ і 'КОІМIСОІМlольеь,ких 0Ij)iГ31Hізащm,

""

В 3а1Лі грlWЛ'JrТЬ оурХЛИВЇOilIЛески, деле-

tн ПО:ВI/ДО-

'Р'alII1Ор,тї'в,

l'

УкраїlНlИ ООКіР'ИТИІІМ.

1ІІІИІВ, щО Н<а. <limH~C'Y з'ЇЩіУ Оідіе'Р:ЖJa;I/IlО Ее'лику к'ілЬiЮЇlСТЬ

'"

авертаЄТlJСЯ ДО fl1ItИ!СIУ'І1НЇІХ а IЦ.І}О\МОІІюю і ()d'0лошує XXJV з'ЇI3'Д К{IМlynrіIСТИЧІffiОЇ ШIIj}'Гії

.

мав'

.' 'ОІ3ГQlI!ИИ.

подарун-

кварталу і соцзобов'язання! взяті на честь цієї знамеННОI

Н JlOiвідQlМlЛetнН!.ЯІМ ВЩ Се!liiрета:ріаФу з'Їl3ДУ І

т,рудовим

пу IПОЦJrКУ B,CFM, ХТО НЩЦ,ЮЛЗJВ теll1Лl ПРИlВІтання. 3 ,в'еликИlМ IlIiJд,не;се~нЯІМ деле,гати

К'ОІМііlOіIЇ.

виl С • ,.,ИВ ТО/В.

Гідним

} ком зустрічає колектив заводу

47 чо'л'аВІ'К. Д,мегати '~ТOOJ)ДИЛИ fliP'ClТO!КOO Лічильн,ої -

1 РАПОРТИ

Деле,гати і уча,СНlIІІКИ ХХІУ з'ї'зду КО,МУ-

(1' Ц ~нfi1р'алынlolго.. . 'К' К'OI:I[,~ .' ІІІРИЙ!НЯЛИ в'іТaJlЬ/НlИЙ лиш Це!нтрalЛЬ'НОІМУ ..1енЗJ~И 'ОІМlтету наlетич:н'(н паlJ)Т'll У~Р'i1lIНИ 'ОІб,рЗJНО 147 ЧО'1!ОKOIМliTe<J1Y ltОМYlНlkтИЧlНО'Ї па:ртії ращ:я'Jfсы!iJгоo В~К,КaJндид,ата.ми Ів члени цetJm1ралыlогоo СЮЮ3У, ЯКИЙ за.чwrа'в C~K1J,eTa!p ЦК КП У,КKOIMiтerry - 85 Ч()JIOIl~~К ;до (жлщд'у Ре:вuз:їй-Р><1ЇНИ Т'ОВ. Ф. д. Овча:реНІКlI. .. - ІіІ' '.. .- у Чле.н Пол,ітБЮIj}<О ЦК OO~C, перший сек-

'1'V1П

б.а.га T'OII',p.aIНllfY

Оід,но;стайlНО

б

веШI\КУ справу

ry

Радгоспи: «ПЛOlC.~'ІВlCЬК,И'Їt» «РУСЗIНЙJ!СЬКИlЙ» щмені, l(iііРОІва «КП}/ЮИЛljВІС~Н'Й » «Л:і'ТlкJ]всЬІКИіЙ » «Тlре6У,ХІ:іІ~СЬКIІІЙ» «3швоIр'нII{ыlIй» «30РЯ!»

9,8

+0,6 +0,3 7.,0 -0,1 6,9 -j-{),7 6,6 +0,3 6,3 +0,6 6,2 +0,1 6,0 +0,2

7,8

«,Боб,Риш,ьк,н,й»

«Же,РIЩ'IВСЬКИ,Й» :Іме,н'і Що,РIСЗ «ГО'l'(лп,'IВс.ЬК НІЙ» «3 аlплаlВlНИIЙ» «ВеI.1,У.I;(OjДИlме:рюькиJ1» ПтаХофабрики: J(аЛIfТЯlНiChка ПлеоМIЗЗ'ВЮід «'РY\lIJН'Я» П у'ХI'IJ>СЬКИ!Й flJJeMmаlХореlll!!J'OД'у,wroр БOiI1lIJаlН';!ВІСI:9(,а СемrnПОЛ,!(І',ВlCЬКЗ

5,8 5,8 +0,5 5,1 5,0 -0,1 4,6 +0,1 4,5 +0,1

9,6

+0,4

8,8

6,9 +0,2 6,2 +0,3 5,2 -0,2

ЕЇіІEJiонй-ііАДЇі'ллНОВОI .

РУДИ

ГірничоруДНJi

ilJjjДприє,мC'l'ва

~РИJВ()lГО Рога ~РaJВИJIи MerraЛУріГ&"4 ,к,ра.ЇНІИ більш ЯіК 50 ешелOlШ,В з JЩЩПJlialJЮВОЮ заліз­ н'ою рудОіЮ і KOНJцeJllТpaToM. До ДНЯI3lіЩ;нірИ'ТТя ХХІV з'їзду пар­

Т;'Ї Гі,рюши Кривого 'Рога

oHa-ropa

ВИlрі­

нують lН,орми, дають ,папір висо­

ШИ-'ІИ

ВИЩати

кої ЯJRос'ті.

ти:ся.ч

ТOНlH ІСИРОВИНИ IІІОНад план_

десм!(и


ПРО ЦЕ ГОВОРИТЬСЯ В ПРОЕКТІ ДИРЕКТИВ

У ПРОЕКТІ Директив ХХІV з'ізду КПРС велнку увагу прндlлено по.снленню охоро.·

ш (І) rn ІП- lII ш

ро.дннх ресурсів, вІдтворен­ ня рослннно.го І тварннного.

НОВОСІЛ Ь

про.являти

А як

Но.вий будино.к спо.рудили підприємства і о.рганізації міс­

н;а.т, Н!J<ClдеЛI11,Я

та

б.ачено

но.-культурних заходів.

l.iill'ато хороших справ на рахунку праЩвників районно.l'О uідділу внутрішніх справ. Вдень і вно.чі во.ни ,пильно. сто.ять на варті гро.мадсько.го. по.рядку. Про. нелегкі міліцейські буднІ, про. службу і досвід ро.бо.ти, організацію відпо.чинку праців­ ників в Ікі'нці люто.го. широ.ко. ро.зпо.віла сво.їм читачам рес­ публіканська газета «Радян­ ський міліціо.нер».

На

дво.х

сто.рінках

під "а­

І ' альним заго.ло.вко.м. «До.бро. Й 'о'епло. мужніх сердець» праців­ ню~я редакції Jl. Мо.жаєва і ЧJlен Gпіл·ки письменників

СРСР

д.

()хопили

latpyc-Карпатський багато.гранну

діяль­

ність всіх служб, теплими сло.­ вами ро.зпо.віли про. ветеранів райвідділу і їх гідну зміну. В. РОМдНЧЕНКО.

--+-дПЛОДИСМЕНТИ КlРОВЦЯМ

-

TII,pr..O'X 1}(]I.111'"'Х

Кірова. ся

хо.РУ

Йо.го.

ко.нцерт

виступо.м

ІмеНІ

почав­ худо.Ж­

ньо.ї само.діяльності Київсько.го. о.бкому про.фспілки працівників харчо.во.ї про.мисло.во.сті для слухачів місько.го. університету про.фактиву. Слухачі гаряче апло.дували кіро.вцям. Н. БЕЗУГЛд, юнко.р·

---+--

перед­

!J

д,ИlреК'rИ:!J

ІІ'І"ТІ,СН

деш',Я11і,Їі п'ЯТИIР':'Ч-

З3іВЛIДі:, В,

ТЕЦ,

О'ЧIЮllllіХ ШІІ'1І11

Бvдіj'в{",~ыliIl\и НЗЯЛІІ 11 ЯВlвест и в дilю В

ХХІ'.;'

с.ПоО'Р'Уі,'\

Тут

![!lЯ

3

·і

CJ!,NCM Ж' Г-

гектарів

лися

вго.ру

стрункі

..роз,мовляють

сосни,

з

ВІТра­

ми ро.згалуженими вітамикрислаті дуби, що. гли­ боко. в землю пустили ко.рІння.

Манівцем, закинувШ1І рутницю за плече, гуща­

рук. Отже,

і

суворих мір покарання. сло.во. за

о.хо.рону

життя віддав охороні

примноженню

багатств,

лісових

прокуратурою

віни,ки та сіль. Разо.м з Ц\'ім ко.жно.ї весни ро.зві-

У ювілейно.му ро.ці

Семи, полкі,вське

лісництво.

див 107 гектарі,в молодих лісів, в тому числі на пісІках радго.опу «Літкі,вський» 73 гектари сосни, на землях Пухівсько.го. птахорадго.спу 5 гектарів

охо.ро.ни природи. Дружний

€втихійови'l

ЩуревськиЙ. В Семипо.лки прийшов у перші повоєн,ні ро.ки і відто.ді ,праl~ЮЄ тут лісничим. По.-

любив сво.ю справу, всією душею , віддається ЇЙ. _ Багато шкоди, руйн~вань завдали лісам фашистські о.купа.нти під час тимчасо.вого. перебування на наших землях, роз,повідає Гео.ргій

Во.ни «го.спо.дарювали» В НИХ як

Але минув час,

і

квартали

тяжкі

рани,

будівельно.ї

колекти,в то.рік

поса-

-

важ­

ва всього наро.ду.

Тому ко.­

жен громадянин повинен при­

ділити їй необхідну увагу. А. ПОГРЕБОВСЬКИй, го.ло.ва президії райо.н­ но.го відділення Това­ рнства

охоро.ни

приро,

дн.

НАША ЛАНКОВА

Вlмілек~рuВUlИlЦ~ОО Iне'неvrич,кИ'М ко.!J eETWB'OtM.

пусти, в виробів народного. вжитку Іна 9 тисяч кар-

ЛИ

цівники лісництва на землях держлісфо.нду поса-

ництво. грамо.то.ю .

дили близько. 1500 гектарів нових лісів, ана піс-

Семипо.л,ківські збагачувачі і о.хо.ро.нці лісо.вих на,саджень накреслили рубежі і на перший рік дев'ято.ї п'ятирічки. Вирішили у 1971 ро.ці на при-

ТИ IВИСОlківр,ожаї. ()еь ів першо­

МУ ~OЦli IIJ100ІЮЇ [І' ятиріЧ'ки (Виріши­ зі1бwати 3 ІК(}ЖJНО:ГО ге1ltта,ра це!l'l\не'рііВ

250 лі -

БУРI.!І'к,ііВ,

'J(Д!РТОП­

IКУ'К'~РYlд!3И ШL ~eljJIHO 40 Ці)'Н'l1н~рів і 'на 'а,елеIIfИЙ 'J((/PIM-

120,

oЦelНmJ!'~p~B.

290

діяльні МИТI~і радгоспів, птахо.фабрик і JlРо.мисло.вих підприємств раЙо.ну. Жюрі ко.н-

ко.лго.спів і ниніШllіхрадгос.пів-більUl як 600 "ектарів. Гео.ргій ЄвтихіЙо.вич багато передав свого до.-

десня,нських пісках посадити 55 гекта.рів со.с·ни і закрі,пити мало.придатних та зво.ло.жеких за,пла'вних пло.щ на берегах Десни 30 гектарів. Так примно.жуют~ ліси, пи:льно. бережуть їх ПРaJ~івники

"МОСЯ ДО виходу ЦІ. ~HI. готу,,! , " . ' В поле: 3<lJГОТОВЛJlleМ'О' V\,о(}рива, lІ1і,дготов>ляем,о IІI'ІJrСlіlВНИЙ ім'ат;ер'і'ал, БИ'ВЧ'МЩ'О aJrp'fJ'I'e'XIHiIKY IВИіРОЩУ;ВЮНIfЯ ." ,

ти ви І о.кремих вико.навЦlВ.

лювано.му ним ко.лективі, привчи'в_ їх берегти зе-

Семипо.лКl,ВСЬКо.го. ЛІсництва.

І(ИХ КУЛhТУР·

курсу. відзначило. кращі .ко.лек-

свіду лісникам

і

ко.лишніх

ІПО'НЩЦ \Це!сять ІРОІКШ ,нашу лан­ ку ІН<І. 3mзИМІСЬ1КOlМ.'YВЇ!МіЇIJЖу .ра.д­ го'спу ,ЇIм~Нli Іі;іР()ІJI.(L ОЧQiЛЮЄ Соф'ія 3iН'0'I~iiIВlHa 3ащь. У, с , і [ми П~JI.(L.жає­ мо ЇЇ ,за висО'ку IВИМOlГJlИВіость Ді! се,бое і ДО ІНШС, '(ЩРaJнеlдJlИJвk!J'Ь, за

ЛадІІ ка 'ВИР'ІУщує буряки, КУІКУ­ 'PY~:lY, К<J.'РТОІПЛЮ. РоБIllМ'О 'в,се дЛЯ 'fIОІГО, щоб ,3 :р,о,к'у 'в рік о'деоржу'ва­

бо.ванців. За успіхи в робо.ті вико.нком Київсько.ї

завдані лісо.вим

землях

вики­

березо.вих лісосмуг. Крім цього, ві. н "ро.в,ів механізова,ний о.бробіто.к моло.дих насаджень на площі більше 1000 гектаріІВ, до.по.в,нив посадки минулих ро.кі,в на 111 гектарах, заклав но.вий ро.зсадник, заго.товив 517 кіло.грамів лікарських рослин і ви-

само.-

ках та інших мало.придатних

днмовнх

Охо.рона природи

кілька десятків го.дівниць і підво.зять до. них сіно.,

ту лісо.вого.

цілі

та

лнва державна справа, спра­

та ко.рисних птахів. Во.ни на зиму встано.вили де­

до. приро.ди», який про.водило. о.бласне то.вариство

Знищили

ке­

дІв У по.віТря,

Ко.лектив лісівників багато уваги приді.ляє бла­

приро.ди КЩlишній ви,пускник Киї,вського. інститу-

звірі.

та.ко.ж

го.устро.ю обхо.дів, ретельно. о.берігає диких звірів

брало участь 'в конкурсі «За ленінське ставлення

Георг.jЙ

Тут І мі­

забувати про

приро.ди

про.мвузла

збереженню

господарС'l'ва

з

рівннки нашнх про.мисло.вих пlдпрнємств. Ім слід по.дума­ ти про о.чнщення стічних во.д

шують шпаківні, розселюють мурашині гнізда.

Більше двадцяти р()Кі'в

схо.дить

по.трібно. до. по­

рушииків закоиності вживати

жень .

ви,но.ю пробирається невисока на зріст людина_ Уважна, зосереджена. От сліди ло.ся красеНІ] лі()ів. Звір пройшов спо.кійно., не поспішаючи. По.­ тім зупинився, по.тупцювався і рушив далі. А там в кущах по.мережані ко.ла зайця. Вухатий, мабуть, від ко.гось тікав і так їх заплутав, що. лише до.­ свідчений мисливець міг би 'про.читати хитромудрі

лісо.смуг і десяткаlW~

гектарів. Про.те чо.мусь г)16)(··

земель робітники райшлях­ вІддІлу та Заліського. цегель­ ио.го заво.ду. Про це вже 1'0.-

діяльно.сті, прис'вячений ХХІV з'їздам КПРС та КП України. В ' ньому взяли участь само.-

худо.жньо.ї

вирубування:

телям приро.дн все

ро.дючих

о.бласно.ї Ради депутатів трудящих наго.ро.див ліс-

о.гляд

про

лісу, знищення Лісо.насаджень

дить до йо.го. ерозІї, втраТІ! структурн. Внво.дять з ладу

ба,га1'Ствам, заліко.вані. За післяво.єнн,Г ро.ки пра-

ний

Не раз підиімалося питан­ ня тако.ж

грунту, що. призво­

десятки

псувати ро.дючу

землю.

ко.ла Гузій та лісник Мико.ла Заїка, ,ко.трі наго.­ ро.джені ювілейними медалями «За до.блесну ,пра­ цю», о.бхо.дам ліСНИК:1І Ві:кто.ра Скакуна, Мико.ли Про.ценка, Яко.ва Кривця та Мико.ли Зо.рки присвоєно. звання відмі'нних. Тут не обійтися і бе1 то.го., що.б не сказати кілька хо.ро.ших слів про. ро.бітників Мико.ЛУ Тимченка та Клавдію Сушко., тракто.риста Степана БуБЛИіка. Во.ни теж вклали частку сво.єї праці у ,примно.жен'НЯ лісних насад­

Темно.зеленим мо.рем розкинули,:я-ро.ЗЛИЛИС!l угіддя Семипо.лкі,всько.го лісу. Во.ни займають немалу пло.щу 2734 гектари. Яких тільки по.рід дерев та чагарни.кі,в тут нема! Немо.в дів­ чата, підмо.ргують біло.ко.рі берези, висо.ко. п~дня­

со.сни, багато. бо.рів.

М ИСТЕЦТВА

Димитро.ва

ОНОВЛЮЮТЬ ЛІСИ

€втих, іЙо.вич. -

Цими днями відбувся райо.н-

госпо.дарст­

ліцією. Не по.винні

хижі

ОГЛЯД СЦЕНІЧНОГО

ро.бlтку

ЧІт! СПlO!Р!YlДlже<ІІIНЯ ,і здат'и н:.:!. ~ЮН'Тil' Ж Г(]l,ПО'R.IІИ'Й КО'ріпус j пе'j)IІI'У ,! ,,!j'ГУ не·ху НУ ЛІ!'; а,н';'з·а,щj,ї. На фот'о: (jУI_~':'л.Н И,IIТсВ() ТЕЦ , Ф"'НJ А. Гkl.ц,уБНf},ГО. (ф(}Т()ХТЮН,:І.;а РАТАУ).

чо­

І<І!ІП'\,{"К,Н'ІІ­

Tpa,KTop':ltJ,

зобов'ява,н11 И.Н':'llI,Н,ЬО,:'{ v

Р'(),lсі, ТЕЦ, ме'Х.3'НI:IЧ'}ШЙ38іВ'ОіА, за,КJ;'Н­

скла,д,ІІІИХ

таких випадків не по.вто.рить­ ся, а після то.го. йо.го. Пlдлег· лІ про.до.вжують біля хуто.ра

про землю­

в

вах нашого. району? На жаль, недостатньо.. З виии керівннків і спецІалІстІв рад­ го.спlв та птахо.фабрик часто по.рушується техноло.гія о.б­

!(()ІВ ІІІХ j Jjo3111Тіі ,ЖIIІ и,х 3 'ВТОlмо6:JlI'ш та Г\,М(~НI(} -а'Jбе{'Т( }н;: fJlilР,()Iб,и .

виті,вки по.ло.хливо.го..

радго.спу

,ко.лективі,в

п .'1:;110 Я,J.;аг()

JI()I l;ОПОС·,Т~'Чil,Н: ІІ'Я.

Вел.,ка честь випала на .l;'-о.л~ наро.дно.го.

комбі-

ПIР'ОМIFСJl'ОВ,И'Й Jюмпле,І.;,С

1(:, -

И ТЕПЛО МУЖНІХ с:ЕРДЕЦЬ

IIIlflIl!IШЙ

прю·ехтОІМ

з'ї.:~ду кп.рс

ДОБРО

газеті. Завідуючий шляхо.­ вим відділо.м т. Берко.вич дав офІЦійну відпо.вlдь, що

збереження

дбають

годувальницю

но.во.сілля деR'яносто

фо.ндів со.ціаль­

до

землі.

сімей.

зарахуно.к

ворилося раніше в районній

свІту. Осо.бливу турботу слід

Жнт ло.вий масив попо.вни,вся ще о.дним п'ятипо.верхо.вим бу­ динко.м. Нещо.давно. в ньо.му

(справили

~~~JJU[ф

по.відально.СТі пІдприємств, устано.в і о.рганізацій за ра­ ціо.нальне використання при·

БРОВАРЩИНИ --.«-ДЕВ'Я НОСТО

~~~~~~UW®

ни приро.ди, підвищенню від­

всім тнм, хто. працює в о.чо.-

леного. друга. Це, в першу чергу, лісо.технік Ми-

А. ГАВРИЛЕНКО.

У

М. ЗдГУРд.

IlІІlШUlІІІIUlIІІUlllШШlшпuшuшmUlШПІШIUlIUUlUШПlІІlllllllllПllllППlІІllQПШlllІІllUllІІ1ІUlIIШШUUlIІІIIIIIIІІIІІIUlIIІІIІІUlIІІIIUlIІІIІШШIIIІІIШIIIIllIIllIllIIIIIUIІІIІІIIIIIIІІIІІII11ШIІШIIIIІІIІIІІIIIІІIІШlIІШIІПlUШIШIIIIПlIІІIlШШШIІІJllII ш!шtи «МИJlY'2» і «Рось». Демон­ СТРYlЄ'ТIЮЯ МQдель JlРОМИіСЛOlВОЇ

ТРУДlВНИИИі.НiДYlCтрії нашої

aJВТОІМ<llТИіЗaJції ,ВИlробництва, оой­

процесі.в

;Р€IОІ1Іу6л~к.и З",ВiЖlдИ qули в пер­ ших IJ.Я\дах з",чИ'наlТелjв і побо.р­

кр.aJщі ЗРaJ3НИ м,ашИlН, мехаlНі'з­ міlВ і ма'Тер;аIЛІЇIВ, ОРИГЇIН3ІЛьні црила:ди дл.я НaJЙJТОЧlНJіших дос­

стем JШ.

ліIДGК€lНЬ і IВИIМ,~РЮВaJНЬ, вwроби, YlдOC:TOfJHi, держaJВlНІОГО 3Ha~a Яlнос'Г.і: або ВІ\,ДЗНaJЧеН1і ДИіПлома­

ний інт,ерес ,вин.ли;нає ~ііЮча у,ет,аНОІвн,а Т,РИlНОЛlі:рного кванто­

:І1И

МИ

вого

осві(fлення.

НИ'l{'j;в того, ЩО ~,іІдІвищує теXlніч­ ний ,pI~l3>eHЬ ВИіробн,ИlЦТlва, полlп­

I1ІУЄ якііать ЦРОідУ\КЦЇоЇ. ЩРyoКlНост,і- 3 ВЧ€lНИlМИ'

В еп~в­ 'вони ба­

гшro зРобили 1I :В МИJН\улШ Д'lКТи­ Р;IЧIЦї ЩОіДО ,дальшого ДРИІСно­ РЄ'НlНlЯ теXjНlі,Ч1НОГО .пРО'І1ресу в

усіх галУІ3ЛХ енон;оміlн,и реслуб­ л:1,ltи.

На

fJM'CTBa,x

ПРОМИlслових

пl\діЦРИ­

і

ммалЯlМИ на М11~Н.а,р(щних

і Бlі ТЧИ3НіЯ1них :вИlCтЗіВН.ах.

Е)FЮПOlЗИlЦіIЯ ОНЛ3ідашься ТЕ'I:vJ'атИ'ЧІНОГО

ро;щі.пу:

3 21

€lнергети-

і

а'в'том;атизов,а.них

нерув,аНJНіЯ ,ВИtнона:ли

си­

в,чені

139 учбових ЗaJRЛ3jдііВ ,р.еспуБЛі­ телев:'зі!Йної 102. Вона У ЦЬО:\tу РО':~д1іtЛ'і наУI!Ш в'ели­

генЕ.\РаІТОра ,на

РО.зчинах ор­

щнІчних б3jРВНИІ~іВ, вперше в С'в;т'! розроблена іIНlСТИ!ТУТОМ ра­ діофі,ЗИIНИ і еЛ€l~l'Р()іНіIНИ АН

Р;ІЗНИ!МИ в

ПТУ-

с:постере:женНІЯ

'8ИJробнИlЧИМИ у,мовах

за

цроцеса­

нед()стат, ньо,го

На ,В,ИСТaJВЦі моtЖIНJа 0зна'Й<Ji-'IlИ­ т.ися з тех.нІ'ч.ни:vJ прогресом у

х і міIЧ'Н1і,й

ilн.д~eт.piIЇ .

Для

ог л ЯіДУ

іВПtроваIДЖYlва:JIИІСЬ дOteно­

налаВlІТЧИlЗНlЯ1на Tex'HЇJНa І пере­ дова теXJНООЮГI~, 'В!СТ<lJНОІВtJlюва­ ли,сь наlПЇlваlВ'І'омаТИЧlНJі, aIВTOMa­ ТоІ~Ч1Н1і І меХ",Н;:ЗОlВaJні Л;ІНН, «'зе­

Л€lНУ ВуіЛИЩЮ» д~еl1аlвали а'I3>ТО­ маIТИ130ва;ні СИІС'ftE'JМИ 'керуваН1НIЯ

IJИроІбниц'DВОМ з

Зроблено на Vkраїні

IВИlНОіРистанн~м

'к,а .і еЛе<lМ1ротех,Нlі'Ч'на промис.л0- УРСР . Один іІЗ CTeНlд\iiB п,риавя'вість, М~ШИ\lюБУ1ду;ва.нН!я і мета- ч('1но меха'Нііlзо'ва,но:vJ;У зв,арe!НJJЮ ШИlН. Усе це 3Н",ЙШЛО H~дo~a­ л ообtIюбн а , Моt>талу,р.гія, JCі, м lя і ПОірошн{)ви'м Щ:ЮВОДOlМ, освоюноження в НОВЇІЙ еНЮПОЗИЦії ВИ-' нафТОJG;lмlїЯ, 'І1раIНЮПОРТ 1 зв':язон, :'ЛУ . В ЇНJС,ТИТУl'l елек'І1РОЗВ~РЮВ.анстаВJlШ ,ПejредоlВОГО досві,ду в на­ меХДІНlіlзаlціlЯ і елеН:'І1риф~нація ня імені, Є. О. Патона. Ен:опонуродному госпqда.рСТВі УРСР сільІсыгоclпqдарськогоo вир06ни- ється та;ноm мощель :пл а3lМОВ о«Технічний прогрес в Україн­ Ц'l1ва та ' i,НlllIi. І .1И'ваРНQl устаНОІВI!Ш ДLЛЯ ВИГОелоеНЩРОНJно,оБЧИlслюваш>них

м,а­

ській РСР».

ОпЄ'ціалlШИЙ розді",

п,рисвя- ТС'В.lеИ'Н'я СоНлаl;1;НОГО .профілю

ний прог,рес. У ЦИФРOlВИХ І тен-

жаіРОС'Г.:tЙiних У'СТlаIНО8'НИ -

ея, ЩО за

.'швнО} ,

ВЛИl3ЬНО 3500 ffiюпонат;в, П,РElдеТaJвлени,х700 ПРОМИ<сJЮВИ­

чений ВНlЛ3lдО}JIі нау'ни в теXlніч-

ми П1і;ДЦРИЄ!М'С:'Jч~а'ми, нау'Ново­ ДОСЛі,ДНИlМИ і.НІС'ТИТУТ,aJМИ і про­ еН!l'НJilМИ орга,ніlЗація.ми, Зlбра,но пі,д дахом одного з Ш:l'вільйонів

сто.вих м,атеріалах РО3lпов.Lдаєть-

Внст,а'8JНИ, про

стаНlціЙlНОГО

уегаН'О'ВIНИ

при:значена ДЛЯ ди­

де

ДОШJl!1неНIНlЯ

РОЗПOlВ'ЇjДаються Н3JYIКИ

і, теXlнію{

м,инулу

п'яти.Рі'Ч%у

АІ!{(iJДЄ'МlіIЯ н.а;УIІ( УРСР РОЗlробила більш ЯlКдJві тИtCЯJчі ,ВИlНlaход,іlВ, заlВ~jJlШено ДОCJIі,дНЮ-illIРО' МИtслоВ!у пере8lіlРНУ

1094 і ~ПРО-

п;'сля ХХІІІ з'ї,~ КПРС І ХХІІІ з''!:здУ НП Уilс~ра:,їlНtи та про В'3іджено в народне гQtопода:рс'Гво ПЕ.\репентиви РОЗВИ''І1КУ в Hoв,iJt\ 1262 Іроботи; 577 ваlЖЛи.вих за;13п'я.тирічці. Tyrr МОЖJна п.обачити да,нь по p:J3iPOl6цi і вп,ровадже~наЙіню,в,ilШі зaJCООИ меJQаніl331ції і ню ПlРОІГ,ресиВlНИХ тех;нологічних

2 стор.

О

о

ча

' ВИJCТaJвлено п'родj'lНlЦЇЮ в!'нtниЦЬНОІГО xi; МJi"I'НOГO !roМб':'НI3J'\1У, РОве,нIСЬіНОГО заводу азотних доорив та 'ЇIНlllIИХ IJ1IIдПРИЄМIСТВ. Cep~д €lІюпонатіlВ т,а.к 3ІВ3:НИ.й ПОЛііфqpм. Це ВИIOОІНОМlЬцне воло.н,НО, що ЙОГО , ВИіГО1'СIВЛЯЄ Ниїв-

Пoirymн.иlЙ

Гу>Се'ничн,и,й

'Y,cтaI1lliYBatНHIi!

J:ltЛЯ

но:\tпл·еilЮНОЇ

меХaJНJЇlзацЇ'Ї ТВ3ІРИlНlНИЦIШИХ ферм

-

ЦJi

та

інші

СТІРУЮТЬСЯ

м,ашИlНИ

в ,новіlЙ

д,ем'Он­

t'1Н'СПОЗНlції

ВНlСТ aJВIН,и.

п,РИlвертзє УВ",І1У ві;ДВіду;ваЧі'н і М'аІНе'Т фе,рми; по вирощу'ва:н­ ню .велИ!Коїрога'ООї худоби на 1 О ТИСЯЧ г()ЛJIВ за ;Р"'дгос.пу іlме­ Нll Г. І. Пе;троіВСWЮГО ИИЇВІСЬНОЇ області. Ту'!' є приміщення ду

Ii,l)(

МОЛOi.JJНЯlка пetPШОГО П€jріОіД~В .в'lід!)Оід~ВЛ і,

п,уе~н.ин,

і ДРіУ'ГGГО IВетосаlНIПРо-

БУ1дИіНОІН для ПРИ1Йм.аIН­

НІЯ іві~Нlт,а,жвння XJУ\Цоби :3 ве1Шlу!Нl!{:'ГУ, НОРМОПlРИІГоry.ва./lьна, 'IlPанюформarrорна [lIЦдс:Т~Rціія t~ ,і,н.шl ,го.Clпсщареьні і Піlд, соБНі ПJJНміщенНlЯ. Неі е}(lClП()іН~ТИ Н!p<ilDН ОМ ОВ,Н О С\в:Jдча'ть про ПОВСЯін:ден~у ТУIР'

:з сыиійй нOtМБI1iн.arr Х!llмі.Ч1НО'ГО БОЛОК- боту па.ртllї і YJPЯIдУ про ПіДВИЩ' 6Н1Н'Я еф . €lН'ТИlВНОСl'Ї СУіОпі.л",ного .ВИlPООнищ,11Ва" ~таIНн.я ПіРо­ плавильно-за- нафти, бffi!lЗИl!ty, МlЬНiEWальних 'дylН'І'Нlj3IН.()tC1Гіn:p~Ці, .RayiHo.BOi'!"eX-

ClПJ]аВіїIВ. Єм;ніI СТЬ .Ііа., ''''''''' до ",' а,> ,nQn''''',Y ""ОО""'"'''' v~Ti'&"','IC'TЬ .~Ш, у ~ - 1 О ра:з ниж- І Д:.ЯНlЮlорг·аW'ч:них 'J}OOЧИJIIIНИlНі'в,

B]:~ н,ЩУУ'МНОl

м,а'сел, Л'УІІ1;IВ. Нови.й

СИ'Н!'l'eТ,ич- 'Нl"{;lИІІЙ IWOtГpOC, JюлllJIIшеНIІJiЯ н<!

ВИід'не м: іш\(' в ен,спQtЗИlФЇ займають ви,р()би елеНТіРОНlїіНИ і ,раД: ОІпроми,слrШОС11і, рі,3НlОм,а,Нlіlтні ВШI1:lРюва 1 л ьн:і при.ла,ди і обчи-

ний МaJтеріал моЖ!на З3ІСтосавувати дл.я. виготовлекнlЯ 'ГеХ!ИіlчНИХ ВИ,РООіlВ траНClIltо,рт~х с:трічон, па'Clі,в, HaJHa'l1iIВ, фlлf.:Т-

слюв,аЛl>'На теХІніlка. ,ривертає У1831І1У діюча МоОідель автома'ти30ВaJНОГОуіпраlВЛііlННЯ Пlі,ДЦРИЄ'МСТlваl:l1И «ЛЬ'!3І~В». Тут же елеll{'l1ронно-оБЧНlс.пюва-Л"'Ні ма-

р'У1вальни.х - l'нанИіН, Т8ltСТИЛhНИХ ,ВЩ)()lбl:В

П

НОВЕ

село.

Tl*!иrOP Т-150. П'ЯТИ!КОРПУ'DНИЙ наl8';'СНИ'Й П1ЛУ;Х: ,в ИJроБНИ:ЦТ в а о,десьного за'Б-OtДУ с'ILЛЬСІ>НOlГО'СПOj,ЩaJРС ьн О го Malll1 Иlнобу,дуіВ"'НН~ ;1:vJeH! ЖОВl'I1невої революці ї,

ЖИТТЯ

Q

Нова €IИIOіІООйцliя IЩ!Сі'Г<і'ВНИ рапОіРТ,

.... " .n·'.ави,й і змl.oroвн .· НІЙ ._...".

Т1а!ЮЖ If!ДГ9іТОіВЛен,НІЙ рoб:mНИlКами.їно(іІ($иВ- ,Жelне.рами і Вч'еними республіних і драlпірува,льни:х Тl(,аиЩ{, ки ХХІV,. з'\1~ДОIВlі ИПРС. нилимііВ, 'нОВ'ДР, 'І1рикотажу. . Г. CE~"OB~ Нові'І'НЯ TeXIНI~Ha ПРИХСЩИіТь у (рАТАУ1

Вівторок,.

а

. '

Ц1й'осноВI ~arrе,р;алююго добра­ бyr,у РЗЩlmCЬООІХ' лiqдeЙ.

-

23

березня

1971

року


СТОРІНКА ГРОМАДСЬКОГО ВІДДІЛУ ВIИСЬКОВО-ПАТРIOТИЧНОГО ВИХОВ АННЯ

у ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ - ГІДНІ ПОСЛІДОВНИКИ ШЛЯХ ПІДРИВНИКА

Негучни,ми були проводи в армію. ПЬсля робо'Ги вересневого вечора прийшли радич і , сytOіLЦИ. ПОСИіділи на довГ.ій ла'в;, пога,м'О'ніли, побажали маЙ1бу'Гньому червоноармійцю доб­ рої служіби та й розіlЙ1ШJlИСЯ. Не маш ,старий Дем'я,н чим почастува'ти гостей . Нолгоап тіль­

І ЗАРАЗ В СТРОЮ

КИ-НЮ ст а, ва'в

на

(!

НО'ГИ,

в

х(!'ті

с в оііх

чимаЛ J

3ате легно дав алася кавале;ристу J1:Ю Г еРalСи.мовичу віlЙСІ>нова слуЖіба.

Ана ТО ­ 3 дитя·

У тяжкі дні відступу наших військ Микола Авраменко з бо­ лем у серці підривав залізнич­ ні колії, мости, депо та інші

ЇДJ\Ї'B бу ло.

споруди.

ЧИХ ~ок,іIВ прищепили ЙОМ'У ба,тьни п,рацьови­ тіс'Гь, на,вчи.ли шанувати лкщеЙ. Палюбилися

і ЩЮПОlнійні армі: йlсыіi бу.п;ні. TO':IfY, ІНОЛИ -перед' демобілізаЦі~ю

'кома:НДУ'ва,ння

ча,стини

~ '1

заIПРО­

понувало ,залишитися на ,надстрOlfЮВ;У, :пог,о,див,ея.

,ваIЖJЮilМИ фронтовими шлях ами пройш ов АнатолJ.Й Дем'янович Велину Вітчизннну. Ра­ зом з побратимами по зброї громив ніlмецьких фашистt.в Л:;'Д СтаЛі НI1Р3ідОМ , ВИІЗВОЛНВ Польщу, ЧеХОСЛОВЮІЧИНУ. Бать~і;вщина :високо відзна­ ,на

його

Ріг-Західна

Ук­

раїна- Румунія. Д потім участь в боях на Далекому Сході. За мужність і відвагу на фронтах Великої

Вітчизняної війни майор двра­

- Ворогу не повинно нічо­ го залишитись! говорив під­ ривник товаришам по зброї.­ Прийде час, і все буде відбу­

менко нагороджений двома орденами Червоної Зірки і ба­

довано.

чесним

гатьма

медалями,

значком

а

також

по­

заJ)ізничника.

І цей час настав. Наші ,вій· ська перейшли в наступ. У складі Закавказького, Північ­ но-Кавказького, Степового і 2-го Українського фронтів Ми­ кола Миколайович розмінову­ вав і відбудову,вав залізниці,

Зараз ветеран війни працює на меблевій фабриці інспек­ тор 110 ,кадрах і начальник штабу цивільної оборони. Бере

прокладаючи

дист.

шлях

наступа­

активну

участь

му житті го бюро,

ючим . його бойовий шлях: Туапсе-Ростов-на Дону-Хар-

ЧИJІа ратн'і IІ1'О\ДВИГИ ,майора Герасимовича. Про

це сві:дчать ,бойові о,рдени і медалі

kib-· КривиЙ

-

у · громадсько­

,він член партійно­ агітатор, пропаган­

ПіJJQnо.л:К'fJlВlН'И'К за,n а ,су о. ХОМЕНКО.

гру:дях.

3араз ,ветеран 3,ї IІшаIРід;Й,СЬ'lЮЇ аРМІї Іна за­

ІІА СТАРТІ «ЗІРНИЦЯ )

служеному ві~почи.нrку. Понад ідВ8JДЦЯТЬ п'lЯть роКів життя 'ВЇ!дда:в 'в~йсьнов:;1Й (ЩР8Jві. Та .все ж

,і зарwз перебуває в С"грою lП'рацює у район­ ному .вIiЙськовому IЮМ:і!СaJріа.ті. В Іlюлентиві знають його ян СУІМлі.ннОІГО, ДИОЦИlПліна,ва,нога прафвнwка, активіста !гpoM3iдcыоїї робorrи. Він У,ДОСТОЄНИЙ MeoЦa,jl,; ,«,3а Ідоблесну працю. На аlЗнаlмеНУ'ваНlFЯ 100"річЧlЯ з ДНІЯ нараlдження В. І . Леніна»

За селом

виuщкували с ь за­

гони «ч е рвоних» і «синіх». Сьо­

годні у юнармійців Богданів­ ської середньої військово-спор­ тивна гра «Зірниця». Команди­ ри загонів Григорій Лобко та

На фото: ма,йор у відстаlвці А. Д. Гераси­

Микола Теплюк доповідають ке­ рівнику гри офіцеру за~~су М. Сидоренку про гОТОВІіІСТЬ

мОвич.

до виконання «бойового» зав­ дання.

у повітря злітає червона ра­

військово-спортивна гра розпо­

чалась. Дружне «ура» несеть" ся над полем. Г РИАtЛЯТЬ авто­ матні черги, вибухають паке­ ти. Ініціатива то на боці «чер­ воних», ТО на боці «синіх», В цілому ж бойова нічия

Цікаво провести

і витримка.

Там, внизу, іде «бій». На ,'\опомогу

спішає

наступаючим

повітряний

по­

спеціалыlтюю став

.

... Десант висадИ'нся в чіт­ ко визначений район і з хо­ ду НСТУПИ>В У «бій». Солдати діяли с, мілwво й ініціативно. Тим, що особливо відзначи­

десант .

лись,

В ЙОГО складі наш зем ­ J ІЯІ-; з Требухова Микола С:()1\1 відмінник бойової і

дяку.

комющир

Серед

оголосив по­

них

і

допомогу юні друзі. армії nід­ нес ли шефам альбом.

придеСіНЯН'СЬ'КОГО

краю.

Це

Разом з ,СВОЇІ М, И бойовими

товариша'ми МИlюла на передз'їздіВі ськ,і'Й вахті. Цю видатну подію в житті пар­ тїі і народу він ГОТУЄТliСЯ зустріти 'новими у,спіха.ми В на'ВЧсНlні і службі.

на

ра.дЯ'нського

обов'язок

рядах

-

наших

громадяни­

служить

в

сланн,их

3ГJрой'ннх Сил. Ще 3 дити'нства юнак мріяв про небо . І ось мрія здійснилась. Навчається Мик'ола так, нк і належить I\оМСОМОЛЬЦЮ. Він оволодів

верситету

імені

Т.

Г.

смеН» І ступеня. За У'Clпіхи у на'вча'Нні і службі мав декілька подяк,

Бойова і трудова

гюго З8JГОоНУ по' бороть­

доблесть

3арекомеНД:>1В8іВ себе ,в' і:дваmнИ1М бl йце м. Ноли КQlмаНідування на­ праlви.ла його y.~eH1T­

С'трільцем

бі

з

,ви,нищува,ль­

десаНТ8JМИ

ворага .

ho-ар'Гилер:йсьн е

учи­

нічних

виробів

настра­

юва:чем ЛЮМlінеСЦЕ>НТ­ них св,і'ти л ьни.к ;,н . 3а­

іРElко:м еНіду,вав

,йови,й

досвід.

M " H'H-НlМ спеціа ліс там. [за що вже п'ятий рі к

' взводу

а.р-

тил е>ріlйсыюгаa ,пол.ку. Ві'н бра,в антивну участь в розгрОМі фа­ шистських загарбник;в на рІдній землі, у ВНlЗ­ валенНі ві:д гітле.рі:вці:в, Угарщини, Чехос л.Q­

,ваччи'ни., Австрії . 3аслуги Ва'силя Пет­ ровича перед Бать'кl'в­

,НОСИТЬ

висаке

У'да'РНИI!(а

ної

с е.б е

з ва ння

J(омуНі'СТИЧ­

пращі.

Ставши

lІІеР('ід!З ' ,Їlздівсьну

'ВУ

в ахт,у ,

заl вдання

и ід ­

!Ііі

трудо­

вирабнИЧі

вин.ону.є

на

125-130 процентів. Тварча ід;lяЛЬНі,СТЬ

' вирабнича ветер а на

БІ~lд!зна'чена мщаллю «3а трудаву даблесть » ; зн а чном «Відм і нник ,соц і алістичного змаган­

ню> . 3нах.одить Ва,силь Петрович час і для

ма бойовими орденами,

гpoMa:дcыоїї роб оти. 3а В;С С ще його по,ва­

Ші,стьма

жають на :заlводі.

щиною

23

ший л ейтенант з а­ [Іа'СIУ Воробей П'ра.цю~ ,на заlводі електроте х­

в і н вже мав ба­

ка ,:vI а НlДира

Вівторок,

'ра;ДЯ'.НIСЬі~ИХ Івійськ У НіlМ'еЧ'ЧИНі, на Дале ­ НШVlуСх-сщі ів При­ кар.патт і . 3араз стар­

лище,

В училищі т. Вцро­ б ей поглибив віЙ:СЬНОІві 3lнання. Це допомог лІ) йому усп.іШНО ВИНО'НУ­ 'в ати ,ЗГСЩQlМ оБОIВ'IЯІ~КИ

о

«Від­ Радянської

одержав

РОТК' О'lаIСНУ

Петпоча,в

В,Їlдзначені

два­

медаля,ми

та

:.І' я:тьма ПОДЯlками Вер­ хюв.НОІГО Головнокоман­

п.

дуючого.

тету

Посля ,завершення в:йни т. Воробей пере­ дава,в свіlЙ дo"вLД мо­

райвійськкомат!. На зні,мку: старший леЙ1т,ена,нт заlпасу В . Во­

лаlДИМ

робей.

,BOIHa.'V!

березня

1971

групі

року

нагруд­

Армії», «Вої'Н-спорт­

Ше в-

ІВ;ЙН~ Ва:силь рович Воробей

тех­

знаЧ,IЮМ

мінник

ченка.

КИРИЧЕНКО,

заст.

о

голови комі­ сприяння при

НОВЕ

ВИЇЗДОМ

ко­

'відпуст-

ПОДЯКА

верну,вся

у

рідни'й

ра'}1JГОСП. йому дору­ че'НО

ке,рмо

.автома­

шини. Рож.нівці по­ важають Миколу за чуйні,сть, с 'к ро м­ ність, за вогник у роботі . Г.

ЛИТОВЧЕНКО,

громадськиіі

корес-

пондент.

На знім,ку: гвар­ дії старший сержант запасу М. Мичак (арміЙ'сь'ке фото).

БАТЬКАМ

Заступник директора Броварського району електромереж Іван Гав­ рилович Шкавро та йо­ го дружина Галина Ми­ колаївна одержали лист від командира підрозді­ лу, в якому служить ЇХ си,н Євген. У листі - до­ рогі рядки !ІРО службу і навчання сина. Відділен­ ня, яке очолює єфрейтор Ш'кавро, відмінне. Євген оволодів двома суміжними спеціал'ьно­ стями , його груди при­ крашають значки «Від­ мінник ВПС» і "Воїн­ спортсмен». Євгеній та­ кож помічник керівника групи політичних занять, агітатор. Про нього теп­ ло писала газета підроз­ ділу. В кінці листа сказано: «КомаІндування, партій­ на і комсомольська орга­ нізації дякують батькам за

виховання

сина

--па­

тріота нашої Вітчизни, бажають Їм міцного здо­ ров'я і великого особи­ стого

щастя».

На знімку: Є. ШКАВРО.

ЖИТТЯ

о

}І,О­

Після знільнення в запас гвардії сер­ жаlНТ М. Мичак по­

ним

держуні­

з

бу!в покликаний піс­ .'ІЯ закінчення Тара­ щаllсыгоo сільсько­

городжено

О. ДІДУСЬ, Київського

студент

ку

дому.

нікуму. Служив У повітряно - де с ант­ ІІИХ військах. За від­ мінну службу клас1101'0 спеціаліста на­

не перша йоro відзна.ка.

же рік виконує він почесний

с. ВАКУЛІН.

Армії Микола Мичак

господа рського

юнак 3

ноліТИЧJIОЇ підrотовки. Май­ лля

в ряди Радя'нської

не

гру {J.QJlO-

Після служби-в рідний радгосп

інструктора,

сержантом

і

могли юнармійцям Jюїни-шефи одного з підрозділів Ч ервоно­ прапорного Київського військо­ вога округу, які приїхали в Богданівку. В знак подяки за

кета, яка сповіщає про те, що

На борту літака де ­ сантники. За плечима кож­ НОГО парашути. На муж ­ ніх обличчях впев'ненkть

пра­

-

пора заг.ону так ніКОАІУ вдалося захопити.

єфрейтор

о

з стор.

О


І __М_8Т_8_К_Р_Е_М_ЕЦ_Ь---:!-'

ЗА ЗРАЗКОВУ СТРАХОВУ РОБОТУ ЦИ'!VlИ днями ,вLдбул,а,ся ра-, ник~в У робот,1 І за6езпечили ус- совський, агент по доБРОВіЛЬНОЙ:::.нн а нара,да ф:наНСОВ{)4страхо- пішнеюг.кQlнання плаwу по в.сlх І му ,страХУlваlННЮ раЙінс.пе.кц:ї

в ого а:юиву . П:ДС У'МЮf страхових

рі!\ і

1970 Р:l{

3 :ДОПОВ:lдідЮ

робо ти орга.Н:Ьв

ЗCl!В;ДCl!ННlЯ

ВИСТУІПИВ

про

ф інаJНСОВ.о'району за

на

застУ'ПНИК

1971

голOlВИ

B~дax

СТ, ра~уіВaJННЯ ,на

ПIР,ОЦЄlнта . над::йш:ю

в сумІ ПО

111,5 Б. Д.

ДOjДa.Т,KOBO до плану страхових платеж і в

доБРОtвіЛЬНОМУ

страхуванню

Нач альнИІ!\

оБЛi1JСНОГО

.1ішня д е ржавного crr,рахуіВCl!ННЯ І. Ю. Мойсеєнко ВРУЧИu3 колен­ ТИІВУ раЙОІ-:ІНОї інспекції держаlВ­ ного .Qтраху'вання п ерех іlДНИЙ ЧЄ'рво:ни'Й .прашор оБЛВИНОНlка':\tу і о'бн ому профспіЛіКИ. Інспенцlя ВИlйшла перв'VIОЖJЦ В'VI У соціа­ .1:.стИЧlн о:\tу змаганн: c~peд раЙОНІНИХ Інопекц:йобласті І за-

БУТ'l\ах,

ної

,во ювала

І

ПО ,ВИідат.ках.

І; а х

за

105,7

,ЮНИХ

Пірибут'

р ;.н :ви.канано н ,'\ процента . Вс І 29 промис-

1970

Пj';JJПРИЕШIСТВ

І

органl'за-

Ради

Д€lпутатІ'В

та раЙ'КО':\tу

ТРУ:ДЯЩИХ

ПірОФспі ЛI\И

за п і д-

На

с:r1:\t,наі:\tи ВИIКОНaJННЯ СОЦl-алі,СТИЧНИХ зо60В'Яlзань ф;, нансо'во,ст.ра-

хавими

працІвниками

на

перше

1970 чив ·ве"ТИIКЇ,Й

груші

аI\ТИlвl,ст!в

ІнаРадИ

прийняли

приБУ'J'llЮВОії ча,стини б!Qдіжету р,а,t'юну на 420,4 ти;оячl І\а:рбо-

то.вченк.а) присуцжеJНО перше м і сце з ВРуіченН1ЯМ перехі'д)НОГО

зве,рн €:ння,до !ВсІх Фі,нан,сових та страхових п.раrцiв:нинів І активу,

ванфв

червоного ВИМlпела і Грам,оти.

я.ке за,Н."lИ'I(ає р із ко

пол;;пшити

Фі~аНСОів о·· сТ'раХ()l8lУ

,р о боту

Переви;!{()нанIНЯ 'КОМ!:В т . т . ФЄlдО'РОВСЬ!\ИЙ І Ли-

МОЖЛИlвІ,сть

ДQДaT-

ков-о ПРО~інан.Суіва,ти СОціал~но: ХУЛЬТу\ріНІ

Ізаходи

аСИІ1НУ'ваНіНЯ сяч

.понад РІЧНІ

на СУ,М-У

356

карба~анцІв .

'Гр~ДЯjщl

,вровар~ини

ти-

.

ва

сі,льІсыійй

ви:канном,у т.

врученням

ГЦДНО

ЗУ'СТРlчаю;.? ХХІУ 3 1іЗр RПР~ І ХХІУ з щд К?~fJПа.РТ~1 УіКраl-

ни. ,пРОМИСЛOlВl IЩДПРИ€iМ,ства план реа,Л'і'заIЦЇіЇ п.РО,ДYlк,ції за

Учасники

Друте мІ,сце ПРИСУlдже-но ПУХ;lв'ськіЙ

Раlдl

(голо-

ВНlCОІЦЬКИIЙ)

Г,расvюти

раион;,

з

,ДОСТРОНО 80

в

,Івино.нати

П.1а,н першого РОІl{У

п ЯТИР:ЧIЮI,

_________ ~

раЙВИ1(Q Н-

ком'у І райко'VIУ ПРОіфспІлки.

По рє.ЗУЛІ>татах KOНl~Y'PCY та:>е­

т, є м І'сце прис;Ntж,ено

Діяли

Ру,саюв­

СІ>кlйсі'Лblській РаlДI (голова ви­ НСІНКОІ'VIУ т. Петрун) з 'вручен­

;jBa мі'СЯIЦЇ нинішнього РОН'У ви- НЯМ Гра;м.о,ти

ШВИДКО

і вміло

раIЙIВНlКО'НКО':\tУ та

нон а ли на 10,~,4 процента. П~.: райкому профспІлки.

:на'Д план rеаЛШ~В!lJНО. nr)QAY,~~1l

ПО,ВЄIР:НУ"lа.с,я

Н ,ш еР l'і;:J.о~ні

ПlIдСуіМ: КИ ГРOl.'\!:а!ДСЬКОГО О, ГJJЯ-

цехо'вих

на,в­

чаlНЬ по п,р(я'ра, :\t і ЦО ми опра­

Бровари,

t

де

працюв а л а до сста,нніх дн::в 3~ .в;,д.уЮЧ ОЮ ce,!\l'c,pOI:\t парт:йно,го

с6 .1'ху райй{о'VI У НП УlнраїНИ.

ГОЛ0Іва викон-·

страхової роботи грамоти, цін­ ні ПОlдаlр'У'НКИ і ГРОШОlвІ премії.

дал'о

них ра ЙО,Н ах 'країни. П І'С JJ;Я ви­ зволення Нроварщини від ні­ 'VI('ЦСlsо -ф а.шИСТlських з агарбни­ к;,в М . Т . Нре:\tЕЩЬВ 1944 році

М. Т .

l(:),'VIур аIЙОНlНОЇ Ра;:Щ ІдепутатІв тр:Дящих п. П. БІлокінь вру­

рІк Бабрицькій 1 РожнІвській сl .1ЬСЬ'!ШI:\t Раlда:'V1 (голови ВИНОН-

програми.

П:ІД ча,с ВеЛИI]{ОЇ В І тчиl3НЯ,НОЇ В : ЙНИ 'во на :перебу:вала ,у СХ і Д­

місце.

за'кі нчення

1\:Й, які є плаТНИlI\а;.~ш в бюджет, успішно виконали виробни-

ч:

раїни в ,м. ЧеРВОlноармlй<сьКу РОЗ,Є:НС:ЬКQ,Ї 06JIaCT;.

управ-

виконано на 116,1 ПРСЩЄlнта. о соБJIИIВ О добре постаlвлена робо,та ПО добровlлы!муy страхуванню ,в еелах Рожни, Русан і в, Бобрин, ПУХ ~Вlка, ГоІ1ОЛ ~НСЬкlй стрlч:ково-·тнацьк,іЙ фабриці, на заlводl пл aCT'M'i1JC , лІ,ткі,всы\й фа,брищі Хуідожніх IвиробіlВ . Р:шенІНЯМ ВИlКОНКО'VIУ райан-

та,н

Bi.it1:Ji'Y ю~~р іIВ ,райкоМ'у НП Ук­

Мєзєнов.

раЙВИlк,онно:\t'У С. І. Товстенко. Фі'нансоні Illра;ЦІвни~и, :вlдз,наЧJ-.IВ ,доповjl~ач, ІВИІКОНУЮЧИ сваї соцІалІстичні зобов'язання оста.ннього :рОКУ минулої п'яти,рl,'ІОНИ, забе3іпечили у,оп.ішне виконання І\іва'ртальних планів :\tобілі,защlїкоштів І мІ,оцеви,й бюджет району як по приПлан по держав.них

в';ГУЮЧ ОЇ пlонерськимнl,дд\ло'VI. З 1940 11 0 1'941 ,ріlКМ. Т, Нре­ :\H~Ц[, пр ацюв.ала IHCTpy,KTopO~1

Іначальник

ГОЛО' Е НО Г О у,пра:в,л l-НіНlЯ де,ржа,g­ н ого СТlраХУі8 а,НIНЯ УРСР . І. П.

,ка,рбованцІв . План

82700

Шероцькнй,

в ра:йк()'V1 ЛНСМУ на поса~у за­

Нремець бул а чуйнаю,

,ДУШЄіЗНОЮ

.1,IQ;jн,ною ,

прац:,вни.ко,:\t,

з

СУ'VIл і вни'VI

честю ,винонува­

.'Іа ,дор.уч ення л,енІ:Н'СІ>КОЇ па'ртії,

чл NЮ:VІ якої була пона!Д

ро­

30

н;в.

СвІтла паlМ'Я'ТЬ про М. Т. Нре­

П:сля ТЯЖJКQlї XlВОIРООИ перед­ ч а сно померла Марія Тимофіїв­ на

-

Нре:\tець

IЗCl!В;Ii1Jуюча

мець

!році

.в она

{Шоча'DКУ

з'береж'еться

в

серцях.

В. О. Кривошлик,

сек­

П.

П. Бі­

локінь, 1\\. О. C~pгiЄHKO, Л. І. ШеJJест, І . Ф. дворник, Є. Н. Федяй, М. Ф. Поліщук, О. П.

то'ро(\1. ларт~йно'га облl,К'У .рaйJно­ 'VI У НП Уlнраїни. Ма,рія ТИМОфlіів.на Нремець народилася 25 квІтня 1921 року в <селІ Погреби БРОВaJРСЬКОГО раlЙо'н'у. ПІ,сля З!IJюlнчення Літ­ ні'ВСЬ1ЮЇ 'cep~дiHЬ:OЇ ШКОЛИ в

1938

на:завжlДИ

наших

Коротенко, П. Ф. Волоха, А. А. Кушнір, В. Г. Бурлака, О. І. Єщенко, Л. І. Павленко А. А. · Мороз, Н. І. Бlлимз,

М. Г. Нарижний, О. М. Чн жItlt , М. Г. Лисенко, І. М. КовБАСИН­ ськиіі, М. Л. Хазан, М . Г. Но­ вікова, С. І. Товстенко, О. М. Холод, Г. О. Гончаренко, І. М.

пра­

l; еР;IВНЮ1

цювала п іон ерво.жа1'ОЮ, іІЮТЇ!М­ учителькою Погребської непов­

Ф:IР'VIУ'в а,нь. Це , ДОП О'VIогло Ї:VІ зззда.1егl,дь опла'Н:Уlвати свої дії

H01cepe,~HbOЇ школи. В 19.39 ро­ цІ ,вступає в рЯ!д1И ,нОМ'УIН'іСТИЧНОї па.рт:ї іпереХQДИ'ТЬ на роботу

В цьo:~y PO~Цl І П~ІДуючих уіваги стра, )ювій робот І. ЦеможРOl;а::с п ЯТИ'РІЧКИ фJ:!fансовим на сна' зати ,пІРО села Богдан і'Вlка ,

фа'Р!VlУlВань. ... ОО!І,ОІвні дії

з СУ МКОЮ, ПОВtіОЮ НОВИН

праЦІвникам

по

на 0453.4

~ИЮЯlЧl. ,иарбованцш. .ду страхової lробо'ти в

район і цюв а _1И

J-IаИlюращ,е ?ОПlраlцювали .. .колек~ за 197.0 р І к ВИ1Я'ВИЛИ веЛНl\і ре- cl\.la,lOi'VI і

ТИ:ВИ , ..заВ(JiД.IВ 1ЮРОШl\ОВОl мета Л~,РГ,І, пл a,c'nMCl!C, Т{)pг{)~,e~ЬHO-

зер.виі недолllКИ. Ol\)peмl ВИІ\ОНкоми сіЛЬІСЬflШХ РаД, l\ерl. ВIНИКИ

їх

,П,l аlН з

,НОI:\tаН;jир ами

груп

г.о оо МCl!ШИ~НО~.У1Дуівання, .Л.ІТ1Кl.~СЬ- пljдіПIРИЄI:\tIС11В, У'станов і органі- і П'РОВ€lстивlід,ПQlвlдну .пl~отов­ ХОl швеИНОІ Фа~р.и}{и І .ШlIН. зацій не ПРИі,цlл.яють IнаJIежнаї чу роботу з осоБOlВИIМ с;нлаlдОМ є на.!!. чим

Н :НИ .. Б!O)JJжет

прац~-

Мон.рець,

'ГРОEJщина.

РCl!ИOlНУ в ІІ:ОРІВ- 'Гребух'іIВ І l,нШі .

І!ЯНН: 3 минулим РOlI\ОіМ З'рIС на

На заН;НЧЄIННЯ

т,

н.няжичі,

силналу

IРОЗГОРНУЛИСЬ

«IПOlВ'I'l1РЯlна

три.во-

га» . Р.· обіIТlНИНИ ШВИ\діКО ЗУIllИНИ-

Тов.стенко

ли техноло'гіlчне облащН1ШИ!Я це-

557,8 ТИСЯlчll\а:рООВаІщLв. В1Д- висловив упевненІсть, ща фінан- х,і:в, ,ві,ДІ{ЛЮЧИ'ВШИ ЙОІ1О вІд єшер­ ПG:E!"I;:tно з.ро~ли вИ'даmн~о по o':c~Р О НІ З;ДО!РОВ ІЯ, наРQДНl'И OCНlTI, IЮ'VIУ I,lаЛblНОМУ ГOC!~QДap~T:B~ то-

Il~o.

РІЧКИ

,зарони

бюджет

НИ НІ?-ІНЬО І раиону

приблизно ІВ ДjBa ра'зи.

п яти-

зав,дань першого рону п'ятиріч-

А тому

Н оБГOlваlренні доповіді В'ЗЯЛИ

зросте

~:HaHCOBНI~ п;раЩ:'ВНИl\а,м ІнеооХ:І,],НО ПОШПIlliИТИ С:В{)Ю роботу. Дерншв,не

соші І стра,ховІ ruрафВlНИIНИ Д{)нла:дуть МaJ\іСИ;МуіМ зусиль і забеЗ/печать у,сп іlшне IВИlконання

страху.ваlННЯ,

ГOlВO-

госистеми, І піщкерlнницт:вом начаЛblНИНЇ;В цех.ііВ заЙіняли M'~C­ ця 'в Уlк.ритті. На:ВЧaJНН:Я ПОl\аЗ:l­

"lИ, що робіТIНИКИ

Тlвердо ана­ ють с.вої обов ',ЯlЗlНИ , правильно 'ДіЮТЬ по СИlгна,лах ЦИВЇ,ЛЬ1ЮЇ

І\И.

уча,сть ГОЛ0Іва НИКОНlI\ОМУ Рожнівської сlльськаї РаДІ! Г. П. Литовченко,

за:вilдуЮЧИЙ

оборони. П ІIДВ~дlЯ:ЧИ лl~СУ'МI\И

район-

ня,

нач.а,ЛblНltк

ЦО

на.вчан-

оо'є,КТУ

вlд­

рить т. ТовстеНІНО, M,a€ :велике fіО .1'ітичне та Iна'РОДНОГОClIюдар-

ННlМ ф:,нан:сOlВИlМ Івuддlлам І. Р. Маслюков, голова ГРуіПИ с.flIPИ-

з,начиlВ 'LimKi і ,ВlмIЛІі ді'ї началь­ НИІК!'В цexlJв А . ВИlДж:ща, Н. Лит­

сЬ!кезначвння і є QДНИМ ї,зва:ж-

ЯlННЯ .держа:ВНОI!VI:У

винеlRl\а,

JШВИХ

заХOlдіlВ

Партії

І Уірму,

страхув,Cl!ННЮ

В.

АНіД!Р1Й1ЦЯ,

А.

заlВОДУ пластмас М. Ф. ЩетннІ·

та,рина та 3!IJC'J)у!ІІОНи,иа наlЧальни­

на, ції

ка це;.qу Ю. Ляшка. Ш·'N\б ЦО об'Є1>ТУ ПРО!IJналll3У1Вав п'I~УМl)И

ШЕР()КОГО

ступник ЗaJвlдуючOlГO

ня тру~щи~. ПраIФВlНИ.I\И державного отра· хування ра'Йану при допомозі актИ/ву

в

,МИНУЛOlМУ

С. А. Паиталlй, ГОЛОІВа 'рабі'lжаМ'у профопlЛI\И Iр<JiДІХЮПУ «Бобрицью~й» М. Д. Смалько, за-

роф ДОI!VlОГЛИСЯ високих пооаа- Фllна,нсовИlМ ві, ДДілом

Петрівна

У ВЕЛИІЮДИМЕРСЬЮй

Т,еПЛЮI\ ну

обласним

В свою роботу ця жінка за-

плаТlІикам.

можна

ПетріВІІі ДОВГИХ рокіlВ жит­

КОХа'lІа.

КОЖІІОГО

побачити

дальність батьків за виха­ вання своїх дітей. На. цю тему вІдбувались серйазні раз мови на зборах батьків,

Так протягом десяти ДНів непавнолlтнlх вчинила

декІлы\a злачині.в ... СьагаднІ

сільській

ж

НИЙ ІРі:". А цІ их на "OJ!vJ.ЇIc1!

шюlльн:у ;ДИlCЦИ1Th1I,і,цу, ,Де30рга­

І, в першу чергу, про бать­ кІв . Пра те, ЯИ вихавують ва ни сваїх дітей, чи знають, чим займаються сини за ме­

Н!ЗОВіу:ЮТЬУЧIНі'ВСІ>КИ:Й

жами шкали і

мі сільської Ради. На жаль, потрІбних висновні,в батьки не зробили . Ще слова до інших дорос­ лих. Цеглу у хлопців купив меШl\анець Заліссп Яків Іва­ навич Бобка. Невже не знав чалавІк, ща КУПУЄ крадене? Знав, звичайно. Правда, тепер Бобка виправдаВУЄТI,-' ся. Пізна!

учні,

нкІ

'З'аI8Е"РШИ'ТИ

в ,(щра'8а'х IнеrЮlвнолітн1х була

IП'ятеро)

,грубо

ІІЮРУШУ;ЮТЬ 'КОООИ­

наше

слава

пра

дарослих.

ріднаї хати?

ТИI8.

21 iQЬЧІНІЯ ОЛetJOCeJЦДІЗ Васюк та Alн:а'lЮЛ!ій РІуд,еНО!l{ 'ВИlКра­ ли 13 феРМи ЦeJН'I'РalЛЬНlOlГО Б'I'ДДіЛИЗJ РщдroClПУ .БІдон з ма­ л.<)пом,

IВWВезл:и

йаго

fi

цро­

ДaJЛИ. ,з,а IПе:ршИІМ :3ЛОЧИiН'OlМ­ друтИ1Й. Через досять iд,wi,B В!lJСЮК і РУlден(ш P!lJ3OiM з МИІ!ЮЛОЮ МеЛblНИЧ~Н:КОМ, Ва­ снла'\!: Отеце\НИОМ та Мmю­ лою ДУIНШЄIВIСblКИlМ зламали 3!IJ!VЮК

'Р<liдГО1Сшюго

щення,

ви'вели

І\он:ей,

3aJllp5WЛИ

ЖИIВllIIИ

з

lllіРИlМЇ­

ІНЬОГО

і,

'Цегл{)ю,

пару

.на,ванта­ В:lIріішилн

«Р,€!lJліClУlва:тн» ЇЇ . Де це нра­ ще З'роБИТИ? З'ВИlЧaJЙНО, з.1 :\tе,жами села. ПQlПРЯМ,ylвали на ЗalЛ';,ооя. ЦеглlУ ПРОЩaJЛИ, гроші ПРОШИЛИ.

Далі бlЛblШе . ПО ДQРОЗI У Б'ОІгдаНіl'ВlцІ Івк;рали ІНМОСИ­ ПМ, а У 'І1РOlМ<lДЯIfI\И Ул,яни ••••••••••• , •••••••••••••••••••••••••• "

НАША АДРЕСА:

М.

БРОВАРИ,

вул. KKїooык •• !54.

ХИБНИЙ ШЛЯХ Виявляється, саме на це у декага з баты\в.... немає часу. l{остянтин Ностянтино­ вич Васюк рідка коли буває тверезий. Систематична пи­ ячать Микала Сидорович та Галина ПетрІвна Руденки. Часта заглядає в чарку Іван Степанавич Дунаєвський . Па-справжньаму не займа­ ються вихаванням Д І те й АнастасІя Іванівна Мельни­ ченка та Галина ПетрІвна Стеценка.

•••••••••••••••••• ,

у

ВИКОНІ\О­

з

села ,

торгавельних

зокрема

з

установ

проДмагу

віддІлка імені Юрова, які продавали неповналіт нІм спиртне. Чи невІдома про­ давцям , ща зробили хлоп­

цям ведмежу паслугу? Виснавак

з

цієї

неприєм­

ної історії не новий. Това­ ришІ батьки І дорослі , біль­ ше

уваги

приділяйте

ванню дІтей, не будьте ДУЖІ

да

вчинків

вихо­

бай­

антиграмадських

непавнолlтнlх.

Д. RАЦЕНЕЛЬСОН, член районної комІсії в справах неповнолІтніх.

....................·•..............•·.......···&·

I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .··<.~··

сНОВАЯ ЖИЗНЬ.

комитета КП

сходці,

Не можна .обминути дорас­ лих

Це .основна причина того, ща п'ятірка учнів ста­

ла на хибний шлях. Да речі, шкала чимало рабить для таго, щаб пІдвищити відпавІ-

- орган Броварского районного УкраинЬІ и районного Совета депутатов

трудящихся

Киевской

"==========

ТЕЛЕФОНИ: редактора ~ 19-3·82, заст. редактора. І

віддlлів (паРТlЙИОГО життя, ПРОМИСЛОВQсті, масової ро-

об.~аСТl1.

ЇЇ

ІІа вулн-

ЦЯХ міста з сумкою, пов.ною

новин. Мешканці яки,м вона носить

Хочеть'ся

тя,

побажати Лідії

чудового

весняного

на-

вулиць, строю, міцного здоров'я. пошту, А. МИРОН.ЕЦЬ,

щиро вдячні ЇЙ за старанну

голова

вуличного КОМІтету.

~ .+-~-+-~ .... ~ ....................... ~~ ............. -

добудівного комбінату.

'ПР3JГ.нlУТЬ ,навчаль·

л llн:онаll-!lі у,с;п:іIШНО

ЮІЯ

.........~

началЬНІІІК ШТабу ЦО заво-

П. Г. Лі-І

'Н1НWЖКУ .

група

не до­

на'вчаlllJНЯ, НЗJкресЛИІВ шляхи ус уненяя ,Вlfя:влених недолііКШ. А. RАРМЕЛЮІ(,

Iпаl(ЩОРТ та ощад­

-

щоб ,вона своєча,сно

ношею в раЙlв,ідділі зв'яз,.ку. ставила пошту С'воїм перед­

СЕРЕДА,

ПШIIIUIJIIIШIIJlIIПIIIUПIUШIІIШIІІШШIIlJIІJIIШIDIІІШIIШIIШIІІIIIIШIІІШIIІІIШUIІ~IІlІІlШIШІІІІlІІlІІШIlllllІІШППllІІlІІlІІlІІlІІШllllllПlПlll1 середній таких буквальна ади­ нищ і. Переважна б!ЛЬІІ.І.І'іIСТЬ ЇЇ IВИ'ХОIІ~а'НЩі:IВ це ДИІСЦИ'П­

Бовтрук роботу. Не було та'кого ДНЯ,

багато рокі,в працює листо-

Та­

спря,мованих на підвищення матері,ального І 'I\УЛЬТУIРн.ого рІв·

началЬІНИН ра,йонної і.нопекдержаlВНО!ГО С'траХу\ВаІJlНЯ

. Лідія

Негода.

іНДЕКС

61964.

Газета ВИХОДИТЬ у вівторок,

четвер

І

суботу.

боти), фотокореспоид~нта - 19-4_67, відповідального сек-

ретаря - 19_3-18. вІДДІЛУ сlльськ. господарства - 19-4-47.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• '1'.1 ••••••••.........................." ..............H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .~ Броваlрс'ь%а ДP!J'II'З,РJНЯ. к'Иlї'ВСЬІКої ООл,асті. вул. к'иїIJIICЬfК,а. 154. Телефон - 19-4·57. Заl~1. 1188--7939.

'ІЕТВЕР,

БЕРЕЗНЯ

24

Перша

10.05 _.- НОВІІНІІ. (М) . 10.15 - Для дітЄ""1. «На САяті « ВIІIlIНА3I1ка » . (ЛІIRіR). 10.4'> - Худ()жнііі фіЛІ,М « Дру з і . з ТН­ бору',

(М).

Для

11.40 --'-

старшоклас­

ників. ,Р()весник», (ГОРЬКИI1), 12.10 Для школярів. 4:: КНl1ЖЧlIllі iM (' llltIIH :~ . 12.55 - ТСМRізііі'lі вісті. 17Л5 - 110_ Ша

афіша.

17.40

(Херсон).

Hl ' .

18,00 -

пісті.

лефіЛl,М рія).

ве

1961,».

дія,

з

до

(М).

т('лебаЧ€'IIНЯ.

хnкся

lІіч».

Ж

18,55 _.-

22.00 .--

ЧгмпіОll3Т

Друга

llаш а

19.2;' 'Україна».

В

Програма фільм

з

т('л е ·

хокся

З

(llJщ'іі.(аrія). вісті.

програма

афіша.

позитори України КПРС . Тран с ляція з добrаllіч,

З

ФіII Л ЯН·

КОЛІ І ОРОR С

шайбою: СРСР - ЧССР. В ПСI1('рві т('л с візійні

С"­

('кі т )'

Худ()жніil

('віту

тр ·

l\ОЛI , ()Р()-

- ..

20.15 -

20.45 -

«Та

ОачеНIiЯ.

18 . 0,О

з'ї:;ду » ,

l.llвеl~ія

(llJпеЙ.(арі я ) . (М),

Т е лепізійні

передач .

Ч('мпі(Нl3Т

шайбою:

« Час»,

діпча­

докумрнта Л I) lІІlr,

«Від з 'ї :щу

,Рік

-

Пр()грам а

[)агаТО('t.~ ріЙНIІЙ

'-

«XepCOIfC~Ki

17.10 -

перерві

.-

19.30 -

Ком­

перед а ча

програма

Н()ВІІІІІІ.

(М),

10, ІІі -

Для

IІІк()ляріП. « А у нас у дп () рі •. KOHIIerT. 10.45 _ . Телес пектаКЛh .Гуля К()РОЛhО_

ва» . (Ча ст "на перша), (М) , 12.00 -«J1,ля блага наІЮДУ», Теленарис, (М). 12.~O ТОМRізійні .істі . 17,15-Наlllа

афіша.

lї,20

.На

-

Г<>ЛОПlll.Х

Ilо"рямка х п·ятирічки». (Х е рс()н), 17.40 Телеві з ійні вісті . 18.00 Програма передач. 18.05 Багатосері Пннй доку­ МСlІтаЛI)IiИЙ телефі л ьм «Від З'ЇЗДУ ДО з·їзду ». (2 С t' рія), . Рік 1967» . (М). HH)~ Х У ДОЖllїП фіЛI)М « r.НllllзrН\з і пастух » , 20.35 Пр()грама .Час". (М). 21.00 Розповіді про т е атр, (М). 22.:Ю Міжнародне ЖИТТЯ. 23.00 СПОРТИВНИЙ щоденнн.<. (М) , 2З.3() Т('J1('візіIU'llі вісті.

-

Друга

18.15 ларит» , ма.

Наша

«ІІа

діти!» .

19.05 -

<;крипалів

СРСР, 19.55 град).

програма

афіша.

«Ко­

18,20 -

Літературно-художня

(Донецьк),

самблю

кетбола:

ХХІ\' з ' їзду Палацу культури

_.

Ю ,О"

БЕРЕЗШІ

25

Перша

програма

програ­

К()нцерт

Великого

ан ·

театру

Чемпіонат GPCP з б'ас_

ЦСКА -

20.35 -

-

Редактор

. Спартак '· «1·Іа

(Ленін_

ДQбра"і' •. дітн' »

Є. ФЕДИН.

І~ :).~.~.К:.:.:.вл.:.:.Р.Т~.Ї.ир~е С.П.іВ.Ч~УМ.Т .:.РК~1:.iA.E:.~.~.Ц.~.~.:.:.:.O.Ї' ' ' ' ' ' '8 ' ' ' ' .! Райком КП YKPaї~1 з глибоким сумом сповіщає, що після тяжкої І

хвороБІ!

п е редчасно померла

..

завідуюча сектором

партійного обліку

..

Виконком Погребської сіЛЬСЬ~ОЇ Ради .- ,цЄnYTaTiB ТРУД!l.ЩИ~ з глибо- І

ким

сумом

повідо мляє

про

Rередча~иусме:рть

заВ'ДУЮЧОI

сектором

партійного обліку райкому КПУКРЗІНИ КРЕМЕЦЬ

Марlі . Тимофlіl!ИИ

1....і.в.и.сл.О.в.л.ю.є. .с.П.ів.ч~ут.т.я. .р.ід.н.и.м. .П..О.кі.Й.Н.?-.I.~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .~ В СПРАВАХ ОБ'ЯВ" ДО ГАЗЕТИ ДЗВОНІТЬ ПО ТЕЛЕФОНУ

N!! 19-3-18.

34 номер 1971 рік  

34 номер 1971 рік