Page 1

ПРОАєmaрі 8Сі.хкраlН.

НАРАДА ПО БУДІВНИЦТВУ

Рік видання ХХІV

єднайтеся!

ПИ1аНІНЯ да.'ІЬШОГО розширення

будіВНWЦ''І'ва

І'МУDIIП~ІV 1961

*

рону.

Ціна

коп.

2

Смгоднімина€ П3JМ' ЯТIiОГО

90 }>окіlВ З ДЕЯ,

rко.ли

було щюголошено Па'РIIJЗЬКУ комуну. Великі вожді і ВЧИ­ телі пролетаріату К. МЗJpК~, Ф. Енгель-с і В. І. Лerнін ба­ чили І вк()муні npоо.б-раз ДИllt­

Але не заГl1'Ну~а спра. ва па­

РИЗl>ких 1К000уна}>і'в. «Gпpа-ва ко'му,ни, писаlВ В. І. Ленін, це оорава...все'сві11НЬОГО пролетар-іату.

І

зумінні

вона

Справу

комуни

в

ць,ому

ро­

ВЬДРI):ДИВ

сшсь,кий

но-і

ЯlКWЙ пЇrд керівнИ'ц~вом КОіМУ­

на

пере'і1ВОРИТИ

су.спільство

соціаОІЬНИіХ

3R1caiДarx,

ні.сТИ;ЧIН(}Ї

робітничий паjYГіЇ

.1і в

й о_го .вlllгГдніше

Як

будувати'?

прИЮ](ОРИ'ТИ

шюру>'!:женІГЯ

повинна

фе рма ,

бути

як

В

ТВ{lIРИНIНИЦЬ­

швицше

виконати

будівництва

на інши-х ПИ1ан­

ЦИХ та

Микwrа

закла'діrв,

Сер~'ійови'Ч

ХРУЩО;В

думку,

Рi!JДll'ВСЯ

З

НИrМИ .

-JЩкаllIliталі-

ф3.lКТО'Р

систеlМа,

ГОIВОрИJВ то­

развитку

ЛЮІ ДСЬКОГО

ня НЦ)ОІДQIВIJIа,!WI. Буржуasi\Я жорстоко Л(}!(стила-сь ЩJoOлетар.іато"Ві за йо-

піТWIістИlЧНИІХ країн проти експлуатації, за поліпшення умов жmтя труд.ящиіХ, за

го ооробу <ЖИlНути іПанymaнн:н капіталу. ТіОІЬКИ за (}ДИН тиж-

ДЄlмо'краТИ'Чiliі с' вобощи, за лік­ відацію КQlJІОІніалі'зму, за міц-

день -з 21 11І0 2-8 'Іравн:н ний -мир в Y'~ЬOMy світі. Наро1871 року ОЗВЇІ}ілікalТИ ди РаДЯНСЬі\UГО СОЮЗУ і всіх !!били 100 ТI\ІСяrч ЧОШtвіrк. Для соціа.'Іістичних Kpaї~1 Rідзнр.. розпра-ви 3 -комунарами чають цю дату ПІД ,Ш<lКОМ КОНТрреівол;юrц:iOlНе.ри створ.ИlЛи дarЛЬШОNJ зміЦНСШІзІ мііІ;народ-

віД'мі-чаl.'lО-С Ь

пот'рібно

ба,га-

треО<l

ті' в

uулвати

з

ШВIІ ,IД, О

1

за,СТО Суlва'нням

'.Іі,сце'ВИХ

матеріаліІВ. В обігаво- ренні

питань

!lиЩ'ва

взяли

на

ціШfні

деше­

учаіСТЬ:

секретар ЦК Ко МіГЩJТії Казах;ста-

ну д. А. hунащ ee~peTap Ці.lИННОГО краЙКО~IУ пар'тії Т. І. СОІко.10'В, за С ТУIПНИК го.l0ВИ Держ­ плану СРСР П. П. Лобанов та інші.

***

АІ1РОНОМИ

ра.З0М

з

15 березня о-с­

нонні напр. ЯlМИ Цілинн,о_го краю

в зеlм .lеро,б.стві і шляхи пі!ЦвИг­

КОЛТOlспів

цієї

нара,ди

В3Jr;JИ

йонів тонн · залізної

СО'І'ні тонн метaJЛY

ПРИЄІМствобуде

о

ПРО'К<І.'l'али

.

>'

ко-мунkтично,го б}'lДЇ'внищтва.

__~~~~~a

a~·~~~~~~

ИНТЕРНАЦИОНАЛ Коиурw чернwе гробw, Не жизиь сwрой подвал, Встают рабw. Поюr рабw с Иктериацмокал».

Закат, что кровь

сБыисьь пророчества слова, Гремит колонный зал, Встает Москва, Поет Москва

ної прокатки, се'ре_ДНЬОIСOlJ)ТаБИЙ «350 », дРотовий «250», стан гн'yrrих про-філів.

кої

(}І)ла:сті

виросте никіlВ.

Новий залізорудний комбінат

Сердца воспламенял. Встают века, Поют века (І( И нтернациоиал».

Б. ДУБРОВІН.

4'.'. ХХІІ 8'їзду RПРС-гідuу 8УСlnріч! І\ож'ного дня 1\олектИlВИ nЩприем-ств і будов Ушраїни lIfножать

На-йбільший у Сх, і:цно.му Сибіру

за,в'Од

ваmкага

приступи_в да

ністИlJНОЇ па<рТії.

гачува .ТЬНI!Х

Д,зєРЖИ1НСЬІКОГО . ОбслуlГОІВУЮЧИ ЇЇ, брига'ДИ JфМ)"lfї-СТИ!Ч'НОЇ QTpaцi маИ:­ C'l1PЇВ Г. МarC'JIЄ'ННИ'ка, В. Таратова, о. МaJj)Iченка і п. М·е.'ІЬНИlКа вже працюють на рьвні, зamлalНОваному на (}с-танній рі-к сеМИlpічки.

ВИlСОК'ОЮ продуктивні:стю ВЇід3начаооть .щні перЄ\Дз'ї3ІДІЇ'ВСЬКОЇ ~py­ д(}вої ва-хти гіажнки mшхти коМj1НiстИЧ1іОЇ "раці «K{)IМY'HЇJcт-МO­ ва» комбінату «СталіНВyu'ілJlЯ» В ДОО!: ба.сі. Тут на КІУжного Ір'о, біт­ ника виД{)!бутorк палИ!ва за мircЯЦЬ становить по 60 тОнн аmраци­ ту в піВ~'(JjJа1Щва рази більше, ніж на іншИІХ піДПIJ)И6М!СТООХ ба­

у

заlВОД

вра;ху.ванням

оороект(}вано

останніх

контролюе

експлуатувати

ра;tянсыфмуy

маШИІНобудуваlНIН,Я

ви,гmовлеНIНЯ

устат-

кування для металургійних і з6а·

.

підприємств

;---...........-...-.............-.........

І

т Е

~

КИ'l'ай-

ся

3

для

нафтопровід

n .JI о Х І Д

ІІА ПОВIТРЯНІіі

І

ПО ДУШ ЦІ

І

У них

більш

-

Швидкість

центів,

~....-

ГВ1'н.еl.

з

відкриття

ХХІІ

досконала кон­

лей. На машинах встановлюється чотиритактний дизельний двигун зразками

за,маs~еR~Я

експлуатацію до-

струкція основних вузлів і дета­

. та<ІНОСТ1,

!,ра_ку,

до

• НОВІ ГРУЗОВИКИ І АВТО­ САМОСКИДИ випускатиме Мін­ с~кий автомобільний завод. Це БІлоруські автомобілі - грузовик «МАЗ-500» і самоскид «МА3-50З,..

фрезеРIНИ~

НИХ

ставропольської

КПРС.

верстаТІВ

на

в

1 строково -

ни[(тва .}'1Н1'версаш.них _

.........................

!

подачі

ІIРIVУТС~И1И В:rрст~таБУAlIВНИН за- - потужністю

НДР,

станцію

рів. Будівельники намітили здати

вод, якии .OOВOIB P~K тому вираб-

ФраНЦl1,

телефонну

нафти на переробні підприемства Чечено-Інгушетії. Довжина його - сто дев'яносто шість кіломет­

щенО' найновіші маделі праil<аmних

адеIРЖ~~В

ро­

обслуговуючого персоналу. • ВЕЛИКИй НАФТОПРОВІД Озексуат- Грозний споруджуєть­

на експорт

П1ДlВищеНОI

правильність

без

досяrrНень

кінських

180

порівняно

з

підвищено

питома

скорочується

на

15

витрата

майже

центів.

сил.

старими

про­

палива

на

20

про-

....................................................................................................................... ......---..................................-..- ............-. .

У ЛЕНІНІ РАДСЬКОМУ цен- теП .l а XQда тральна,му Tex~i'КO-KOHcTpyK-

то.f)<:ьк,о.му бюро. ~,Ічк~вога флату

~llBo.peHo.

даСЛІIДJНога

теплохода,

&КlЗНИИ.

проект

душці.

ІІа

паніТР}J,ній

Ма'й~утньо~у

страшНІ

НІ

а,ба

так

з.ванQ.ГО

занта,1ьна

МlЛИ,НИ,

НІ

і

ГОЛOlВ'ні

пасажирські

Патуж;ні

иО'Г'О

б

уде

*

на

я,кій f

опоруди ~

при,міщенJІЯ.'

авіаційні

направлять під цю му широкий птік

Т иок

пе,река-

І

f

буде гори · •

плаl'фарма,

ра3Міістяться

,

по· •

ка,р~блеві !'е

зразка. штаючorv ти. ЙОГО' осн'Оваю

сейну. Такого пока3НИlКа КО.'Іектиn ма,в досiЯlГТИ за П.'Іа'IIОМ лише д() 1963 року. (РАТАУ).

д_вигуни

!

плаТфОIР- t по.вітря. ~ .

дaCтaTJНM

дл!!;

•?

тога, щаб тр охи пщняти судно t

:-ад рівнем води, льаду, ~уші ~ І

угво;рити

та;к

звану

ПОВІТРЯ·

ну падушку. Ст,румінь ПOlВі11РSl

у ПРЕзидІІ ВЕрховноІ РАДИ СРСР 3а }'!Сшшне заве-ршЄ'нLНЯ б}'l;QВНИЦ'J1ва Пр-аво-ЄIГОIpШJЦЬ'КОЇ об'ВО.д­ нюваЛЬНО-ЗРl»ПуваЛJ;НОЇ СWСТelМИ Пр~зидія Верховної Ради СРСР Указом від 16 бере:mя 1961 р(жу наГ()Р{)'ди.ла ОІрдеНRlМИ і мЄ'да.'ІЯ­ lIИ СРСР 150 робіТІНиків, ЇіНжЄ'неР'Но-тех:нічних праці<вникіIВ, служ­ бовц~в }'ІПJ)aвліllliЯ б}'lдіиництва «Ставропош,буд» і працівників прооктних оргаН-fзацій, па~іlЙ'НИІХ 'І'а ЦРОфcnіл:коrВИХ ор'га!нів.

мат

і трубоволочильни~ .станів, .разЛИ~ІНІ ,машИ1~И та ІНШІ м~ха.RI!МИ.

АФРИil<И і Америки.

високо­

боти всіх приладів. Це дає змогу

і висо-

цьаl М'У ,раці постаВJIЯТИМУТЬ свОЇ ВИlроби в 22 кфаїни Євроои, Азії,

підлриемст' ва

економічногО' ра,йону .в

колісного

Т -40 3

воді «Красная заря». АТС проста в експлуатації. Спеціальний авто­

Ір·

кутськаго

швидкісного марки

до

універ-

натна автоматична телефонна станція на тисячу номерів виго­ товленана Ленінградському за­

сь:каї На'радної Республі,ки, Па.%щі, Болгарії, Індії, Об'єд;нанаї Арабської Республіки. Буде вилу'

Машиноб.}'1діIВlllі

машин. В

приступить

ВО'дОIИ:мища місто гір-

техніки. Пе'рщ~БClJчено а' ВТОlМатизащrю і мerxанізацііЮ всіх ВИ'J}о- бміль- НИіЧИ'Х проц~сів.

ІндустріаЛЬНИIЙ Сибі,р збільшуе_ експарт промисловаї П'радУІКЦії.

завод

виготовлення

. ro охолодження. заЛІза. На • ПЕРША В КРАІНІ коорди-

Потужний цементний

-

за як

економічним двигуном повітряно-

ОіЦним З найбі,льших

Вироби Сибіру

сво-ї тру-дові у,ооіхи на че' с'ІЬ наIС'1'УІПНОГО ХХІІ з'їзду piillHO-Ї Ko~y­

ЧО1'Щ)И ТИlмчі '1-0-НН lЩЩШа;,новQoГо ча-ВУІНУ да'в з поча- l'КУ року К()ЛЄІК'ТИІВ дo1lelНHOЇ пе-чі ;м 7 Дніщю,щзЄ'р.жинського завоцу uMeHi

роЦІ

з'їзду

«Интернационал». Не зря Ильич с броневика

на ребрах крwш, И коммунар упu ... Встает Париж. Поет Париж с И тернационал».

цьому

серійного

ПРОrЄіКТ заліl 30rРУДНОГО 1юмбіна-

5

заводі більш

РУ1дИ яхогом1IС'l'ЯТЬ

ВПОР'ЯlДКОВi!Jне

ме-нтнии

1У j}і'ч-ною I[['РОIДУ,кти- внїС'1'Ю

0----

Буде освоено виробництво

трактора

ризької ко'мj1НИ.

завдань

і,нженер-кон:отруктор

ВИПУСК ТРАКТОРІВ на Ли­

утрое .

4д-

ko-меХМІЇзованИІХ

вИ'Ко.нання

фата:

КОРОТКО

П·

Сою'зі буде цемеlНТНИіЙ завод, спо1>УІ;J:ЖУ1ванИіЙ у Липецьку. Це-

захИlС1нИ'КіlВ Па- У1спішне

тонн скашенаї

15

----о

розро-

ПРOlК<l.ту. Поті-м ВCтyilIдеся11КИ С}'lДЇВ, які зarсущили до ної СО.'Іідарпості 'Г'jJУДЯЩИХ І { .штьв е-юсплуатацїю дрj.бноео,ретрати і за-сла'ли на KaTop.ry мобі.'1ізarції вс'і,х с'воТх сил на ТОІВИ'Й стан «250», стан холодСО-l'ні ТІ\ІСЯЧ

На

сального

заВОІді

....

тра'ктО'ром.

камс о малець Вал ентин Волинець (спраlва) та слюсар експеРIІмен­ тальн огО' цеху Анат а,лій Глушков біля нової косарки-по.дJрі,БНЮl3зqз.

споруджено на

бе:mере,р'вно

ви"оБНИ"l1ВУ на

понаrд

-

Бі.'Іозерсь-кому P-О:ЦОlвищі 3а"0'рі:зь-

но. Він відзнача6тыяя ВИ:С()Ji.ОЮ лр(цу,ктив.ністю. ДИ'~І ПОЮЛЩДЄ'НО почат(}К

з

та п одрібненаї маси за годи:ну .

lНСТИlТУТ.

одна­

велИrКИХ Ш'!ІІД­

агрегаті

пецькому тракторному роки семирічки зросте

?.

. •

НИМ 1 проектни,и.

, . - заготОІВ- ~OHa~ 6~ процеЛТl'В чий агреlгат -ста'В ДО .1JaдY неща,в- оере'31 КClJХОIВСЬКОГ-О

j сортового

в

бив ykp-а,їнIсыкій haY-КО-ВО-ід"ОС.'Іід- І нових типі.в сучасних

П.'lан робітники стана ЧереповеlЦЬКOrГо завоw,у.

ПОIIУЖНИЙ

сарки

учarс'ІЬ мі­

руди

і

но подається в причіпні ві.ЗК!{ або автамашини. ПРOlдуктив'Нісгь ко­

райо­

СЕМИРІЧКИ

Череповецький велетень металургії

«700»

кастях

ніlСіГР сіль-ськОІГО ГОС~JOIдарства срср М. О. о.'1ьшаI нIсыкйй і вче­ (ТАРС). ви.готов-, ні.

і

скошуваlННЯ

на працюв а тиме на

щення РЩ, ючості грунту. В робо­ ті

НОВОБУДОВИ

'понад

і

для

На хаду подрі6нена маса меХ'Ініч­

Інів обгонорюва~и

рщvо-спі, в,

знач ена

часнаго подр.і бнювання кукурудзи і соняшника на силос, Ця ма~lИ­

керvвнИ'Ка­

ради. Ту- }' уже СПUРУДЖУ6ТЬ' СЯ 43

ра.~го'апах

ПраціВ.!ШI(И 3апорізьк ота ",ер· жавного спеціалізав ано-го кон· структорського бюро по зерна­ з БИlра.ть·ни х МСіШИіllах ств арили Н'О' ву косарку-паrдрібнювач рота'Р­ НО,Га тип у «КИР-15 » . В она при­

будів-

іН;{)lстрію, ГОIВОРИ.'1И У'ча'сниIКИ на­

п'яти-<семи

ї,х

.'Іі'с~ична

краю,

БУ.lе

ми

виsволення

ilIo.лNI-

нараді,

У ЩлиНlНОМУ краї треіба СТВО­ РИТИ влarс- ну ПОТУЖНУ б}'lді-вельну

шення житгя р06і'l1НИ!Itі-в і Тр'У'- вариш М. С. Хрущо,в, пере­ ДЯlIЦИХ .be-рС11В Н!аее~ення, на ТВОРЮ6Тьrся У 'Виріша~ьниИ:

на

Цілинному

на

во, монтув ати і,з збі:рю~х елемен­

СТИЧlНОЇ ЄІЮClПJIyraтацї.ї. Найви- су,С'лільства. датніmою С'ІІРaJВОЮ КQoМ)'ilIИ бу90-річчя ПарИІЗЬКОЇ КОlМу,ни ла ПЄprev{ача рообітнИlК&\I фаб- Щ:13начаєть-ся в об,становці РИК,видання ЗаІКонів про охо- зроотаючOrГО лі:дне: сенн:я борону пращі, пра встаИQIВUIен- ротьби робітничого класу ка­

~

інститутів.

ДОrМобудівних заводи, по'ві~амИ'в В. о. Rуче;рвнко, презищент Ака­ демії будівництва. і ар-х ,ітеюури СРСР. Один ~аКIІІЙ завО\д зм,оже [fб слуговувати будівництво в

ОПpJllМОІВаНИХ

ку .1bTYP-Н U-iJI о,б УТ-О'ВИХ

закладів.

ПР, О ' СИlВ при с утніх ВИС .'І ОВwrи свою

іде тре­ ПaJj)ИJЗЬка КОІМуна. Але за цей прапором с(щіалізму чRIC в(}назді.:їkнила рщ 3а.'Хо- тина людства. Світовасоціадів,

С!\.lа.:\аIlНЯ.

динку н шйбіш,ш п'рий:ня'тIНИЙ для місцевих умов, з яких MaTeJ}ia-

НЯХ

вИЗ'Вмити Т{}У1д:Я'ЩИХ :від -ка.пі­ талі~ТИЧНOlГО }>аlбства. В цьому летаріату і зБУдУвав соціалk­ глиrБОКИІЙ інтернаціо:налїЗМ Па­ -ГИlЧне -суюllIliш~с'11ВО. ТепеРJ че-рез 90 років пісРlШьхої lK()my-ни, її kТОРИЧJНа за ВИc:JIОіВО'М 3aJслуга "e'Pe~ між.нарOlДllIІіМ .'Ія ге-роїчно-го, К. Маркса, «ШТУ'РМУ неба» робітничlІіМ ІКла-сом. Лише 72 дні ПРО,Ї!снувала па'РИ'ЗЬ'КИ1МИ проле: таря.ми, пtд

ТИПОВИХ бу д инків стандартних де- І та .lеи, ;1 ве jJlика..1ЬНШI розташу- І ванням квартир. Вон І! дешевші і і Пn'1'ребують менше механі' змів д.'1Я

10 ;ва~ИНltИЦЬКИХ ПРИlмі~еIНЬ. Іх І

ц,j,lині?

встаноrвив

ДВ О:;lО'ве'!1ХОВИХ

pa'k

бути радтоcrnне

'

:3 за~Т С СУВШНIНЯМ

~IЇHiCTepCTв.,

проеIК'J1НИJХ

ве.1ИIКУ програ-му

у своїй краЇ'ні \дикта:ту:ру про­

визнається в СПОРjl.\ження

сеЛІІІще, ЯКИЙ ТИП ї!;И'ТЛОВОіГО бу­

к1

клaJC,

ДJІЯ

,\ і вн J1!UTBR

якою

ро­

татури пр оле'l<liріаІГУ, ПO'lМика-

НаИдоці.lьніШІН! місцевих y~IOBax

кер і вні праців­

цe:нrrpa-.1ЬHHX

КУЛЬ1')'IРIЮ-!П Оібут (І ВИ' Х

-беЗDмеір'l'На>>.

деталі

ні'заціи, а та'](о;(;

Яким ПОВИННО

!

та

ІІ а H:l pa 1і r.сu' б.1И'ВО пі'д :Кlре'с.лю­ ва.lась НСnJх:"щі с ть ШВИДШОГО бу­

уста'н ов,

ДЕНЬ ПАРИЗЬКОЇ КОМУНИ

конструкції

І' Оt пів, керівни](и реr.публіка:нсь-кнх, кра:ЇlО'іШХ і обласних оргаНІШИ

TOrГO

_.1ЯТИ

краї ' 300 квартир на р:,к.

Jацій краю, .lИректори РЯДу

Киівськоі області березня

Ці.'lинн.о'М'У

Пе,рший ce.к- p~- Tap Це' нтра.1Ь!НОГО KO~liTeTY КПРС і ГО.l 0 ва Ра::\и МіHk Тip i B СРСР то вар иш М. С. Хрущов. У Нlра,ді б, ра.1И У'ІаСТЬ преДСТШВ'НИ:I\И БУ.1іве.1liНИХ органі-

партії України та районної Ради депутатів трудящих

18

бу.то РО' 3Г.1Я нут о на нара:ді, яку провів 15 березня в AKMO,li.h-ську

Орган Броварського районного комітету Комуністичної

Субота,

господарства

В ЦІЛИННОМУ КРАЇ

6VДІВИИК

Jtt 34 (2095) tz

Для потреб сільського

• t

такаж рухатиме судна в зада· І·

, • вайщя на малих ріках 3 неве- , лнки.ми ГЛНlбина.ми та з,вилнс- • ному на,прямі.

СУдіна призначенQ для пла-

ІІ

..

тими фOtрва,тера.ми. Воно ЗМО'j же

.

11

І.. •• ••

ее

ее

ее

развивати

швидкість

АО

кілометрІв на ГОЩИlНу. На фота: ескіз наваго СУДІНа.

50-60 ..

................................................................................................ -............. .,...-. ........................................................................ ~ ............................-...-.


2

Субота,

БУДІВНИК КОМУНІЗМУ

НЕЗАБУТНІЙ ОБР АЗ

~ ДО ЛЕНІНСЬКИХ

........_..-..

~.,..,

ДНІВ

Радянський народ, все прогресивне людство

дня

3

народження

великого

вождя

і

в серцях трудівників

вчителя

живий,

запаЛЮIОЧИЙ

всієі земної кулі.

образ

незабутнього

Вічно

Все, що

радянським

crBopeHo

народом

рах літератури і мистецтва,

ськorо

Центрального

Комітету,

і досягнення в будівництві

всі

наші

народних піснях і

під

сказаннях не тільки в Радянському Союзі, а.1е

успіхи

Одним з найкращих творів, які змальовують

керівництвом Комуністичної партії та її ленін-

димира

Ілліча

не

тільки

як

генія

цю, мобілІзують їх на успішnе перетворения в Ulої людиии». ЖИТТІІ величних завдань будівиицтва комуністич-j Нижче публікуються уривки з Haph_ ' ,\\. ГОРЬ-

кого -

ЯКОСЬ IEj)иМпюв до нього і -

«В. І. Ленін,..

П

Підвище. ні СOlЦіа.л.ісТИ"lНЇ

ПРОВОДять,ся '

тео,ре- ри.пництва

Та'к,

-

ТОJIIСТОЙ!

Заосотї.'ІОСЬ ми знаєм. та

ЯкО'сь уве'чері, в MOCI\;Bi,

зобо-

""'"

та

KYK-rPу,щ:wВОIДИ.

ТИ'IfніконФеренції по ПИ'Іаннях да:JЬШОГО підне:сення ГО'СlІІодарст-

Так , сви:нар' ка рillЩГоспу «Зоря» Г. Волоха дала сл()tВО вЩг~увати

ва.

П1)ОТМ'ОМ ре,ку 1000 свине'й, а Їі

_

по~руга-IДОЯІжа М. Процен:ко'надоїти по 4000 iltіlЛОграмів мо-

_~I ської і}евіти 'сприяло підне,сенню лока від ко,жної КО,рови. полїти'чної і трудової

акти:вностї

меосaмїJзafГOРЇв

цьоrо

ж

Ланка

Pa;ДfOlC!IY

ними, б~3jкаліlСНО вwсмію'вав, на- ,ко:мунї:стів, комсомольців та всіх в eК:JIaI,J;i тра'КТОІрИіста

М. ТlКа-

бачу: на сголі лежИ'l'Ь том «,вій-І ДЇ'ClIЮ, він С'К<Ю<liВ Де,сницькОіМУ: вї1Ь ча'сQtМ їдко Г.1УЗУМВ ни і миру» . І - В01lИ своїх не знають, а це так. Пinочитати 't>:1'ешу ПОЛЮБalНн,я

не

ленуІМУ MeнmeД;Box дні:в на збира:нні ВРО-

ВИl~чеяня матеріалі'в Пленуму і ІІ сист~мі пар-тійної і К~МlCомоль-

- - - -- - -----

хоплення у Леніна, і двічі, з гор-

січнЄlВОСО

о'р:ганізацій

революції,

ють мільйони радSlНСЬКИХ людей на творчу пра- вождя і вчителя трудящих, але і як «найлюдяні-

ного суспільства.

матеРlащв

ВWВlЧЄШlЯ ПРI>ТЯlГОМ 'ро<ку вЩпраІЦювати

в більшо'сті пе,р 'ви,н:них партійних в'язання беруть і ПРOllіВІНIfКИ тва-

є нарис М. Горького - «В. І. Ленін» . В ньому црекрасно відображаються характерні риси Воло-

lм'SI Леніна, його безсмеРтне вчення запалю-

закінчено

ня ЦИХ важлИоВИIХ рішень' партії

і в багатьох інших країнах.

торжеством

життям

І(R КПРС. Для юращоlГО за'С.1ЮЄН- жагю в КМl:Го!'пах і Ра:дІГОІСШМ:.

комунізму є живим Qбраз «великої, справжньої лЮдини світу ц~oгo»,

втіленняіУІ великої справи Леніна, його геніальних ідей.

о'сновному

Ілліча.

трудящих, заOifовника Комуністичної партії і Ра- дістав своє художнє втілення в численних ТВОдянської держави Володимира Ілліча Леніна.

рОНу.

1961

в гуртках і се,мі,нарах П{l вив- та рa,щrotmiв. Крім ЦЬС['О, кожен ченню конкретної еКОНОlМіки в 11'ращїВlНИК стан,ції зобов'язався

Велltчний образ Леніна живе і вічно житиме

22 квІтня урочисто вlдзначатимут!. 91-у річиицю

HOry 3

в

березн"

18

все трудящих району. Агітатори і ченка та маапин.їста А. Шука 30ПРOlIlаганди,сти ба.гато попрацю- БО'в'язал3lСЯ ВИР~С1'wrи по 40 Та скі.1ЬКИ разі'в у йогосло- ва;ІИ по популЯ)}И'3ацП МУд1JИІХ цЄ'нтнері'в зерона і 450 - зеле-

на

вах п:ро. лю~ей, ЯКИХ

,він учора

НО-1

м~'СИ "УКУРV1rn~и З к().жного

;ь, :JГащав~що Т)}е;ба наlII~сати квартир,і Є. П. Пєшкової, Ленін, РО3lII1IJНа; в і «розн()!сив», я ціЛJКОМ ріше1lЬ паРl'ії се'ред усіх верств гe:ItТapa'" на ;лощі'Тоо гeIКTapi:в. '1'О11аРИlIIlооі. А ч'И'т&ти ЗОlВсїIМ СДУХalОЧИ сО:ІНI.ТИ Бетховена у ви- ЯСНО чув ноти щи·ро.го здивуваннема часу . Тідьки cь~oднi 'ВНочі' [,онанні Jcа'я До\УрО'Вейн, сказ3JВ: НЯ ПЄ1)Є'д талантaJМИ і м(}ральною

прО'Читав вашу книжку про Тол-

- Нічого не знаю кращого. 3а «AlпаDсіонати», лщден слухати її 'кожний день. Дивовижна, нелющська музика. Я завжди з горді.стю, моЖ'ливо, наї.вною, р;уІМаю: ось я'К'і чуде,са можуть робити люди! Явл;е го.ворив про ЙОіГО цідKOIМ виня11КОIJ3Є ставлен.ня до то-

croro.

ПосміхаючИlСЬ, пр.имружи·вши очі, він з НWСОЛOlДою ВИТЯ!ГН)'ІВС,Я в ,Kj)iCJIi і, стИ1JIIИ:ВIDИ голос, швидКОГОВІУРИ:В далі: - Яка бр И1Ла , га? ЯatИІЙ ,матерИ1Й ч()ЛО'Віч'ище! ОСЬ це, ба-

течку, ху'дож:нИІК... І -

знаєте,

Сl'lИ:КLСТЮ цих людей, ПЄ1)ед їх упеjYl'О'Ю і ТЯЖІКОЮ роботою пе[,едь:них уМІУВ 1918-1921 pOlКi'B, роботою в оточенні шnіонів усіх кра:їн і па')}ТЇй, серед ЗМОВ, jШі гнилИ'ми на'Р'lfва~1И :цувалИlСЬ на ВИlснаженlУМУ війною тілі країІНИ. Працювали без .вілпочинку, їли мало і погано, ЖlМИ, у без-

Щ О ще ДИВОВIIiЖНО? ДО ЦЬОI'() гра- 'Баіриші'в, про. у,вагу

ДО НИІХ, яка фа ClПlPавж,нього муакипtaв літе- Пjmни,КlЛНlВО ДОіГаду;валась на' віть ратуір'Ї не було. про НЄіПІНfЄМillі ,!(JJIi6ниці ЇXHЬQtГO ПОТЇіМ, ДИlВJШIIЧись на мене Жиrrl'Я. Але в цьому йо,го ПО'ЧУТ-

населення. В більшості населених Il'Y1IИt­ Члени а['ll'кол,е:К'І'ИіВУ і л~ктор- тів, на пtд:приє.м'С1'.вах і в Oi>f'aHi-

(ької грУіПИ колгоспу <:ВільшоВІ\ІК» , С. Рожни, ПірОТJI!Г()!М двох міСJЩів прочшrали д,'1Я труді'вни};:в ce:Ja 7 лекцііЙ по питаН:НJІХ, Я1tі розтлЯ'далися ;на ПлеНУ'мі ЦК КПРС, та П'РО~ЛИ 165 БЄ'СЩ. 'l1yт добре Орг:.шізовано на'Dчання агітаторіІВ. ПОЛL'ПШи,тІИ ма,сО'ВІНІОі літИ'Ч'Ну j}()боту серед ТРУIд.ЯЩИ1Х і

зщі'ЯХ п{ltноюенонаочну агітацію, в я,кі'Й вї'дооража'ютыся завдаН1lЯ, поcwа,влеJні Пленумами ЦК КПРС і ЦК кп У:кра.іни перЄІ,Ц ~'Р11діВЮfкаIМИ села, ХО1FКl)}e'Іпі зо­ бов'язання ГОС'ЛО!!Іарств, передоВИ'КЇJв і новаторів виробництва. дОзylН'Ги, Wlаюати, листіВltИ З&КШlІка,ють р(}бітниЮв і КОлrоспви-

перервнііЙ ТРИВОІ3і. ;партійні ()tрга'нізації рa,lJJГОІCJlIЇJв ххп з'ї.,,, Але сам Ленін Мl}вби н' е ві,д- «ВелИ1ltОlдимеріСЬІКИЙ», «БОІГдаJriв.- КІВ ГJjДНO ЗYlСТРlТИ .~ чу'мв тягаірЯ цих умов і 'І1НIiВОС .СЬКИlЙ», 'колгоопів ilМ . Кamні:на КПРС. Ж ИТ1'Я , зрушЄІНОГО а.ж до най- та ім. Огалі'на. Ити в ногу з ЖИ'М'JDI, ко6ілі-

. ,

.

rrримружениlМИ очицями, ЗaJIIИ'l'ав: 1і я ні:коли не міг ЩДЧУТИ сIWЄ- ГЛИJбtnwx ОСНт! своїх криваво,ю Труцівни.ки ра,йону ді:лOlМ ВЇ9ЩІо- ЗОDувати 'I'J)yщsJЩИІХ на ДОС'Іроко- Кого В Європі можна поста- корисливої 'J1урбоl'И, Я'ка інІКО:ЛИ б,уре'ю ГРО.М3Ідяаськоrороабрату. відають на 3МtJIИIJt pk~HOЇ партії. ве виконання Зalll'Дань се.мирічки,

вwrи пордд 3 ним? Сам сооі DЇ\ЩПові'В: _ Юкого. І, потираючи ру;ки, заСІМі'Я'ВОя, зщово.лєшНЙ. .' Я ча'Сто Dl,DJМ\Lчав у ньому ри>. Р . .

су ГІУРДІУСТ!ООlЄЮ,

рос:.ЙСЬІКи,м

вда'стН1Ва 'розумному fOWOlД&peBi І дише оди'Н раз, у роЗМОві з З ХО]JОШОЮ ініціативою виступив на з.ді'ЙснelНlНЯ ЯJItИ'Х і по.тр.ібно в його. ста'вленні .:\0 чеснИІХ і lВМі- М. Ф. АнД})єєвою, У нього, за її кодеКТlІ1В заді:mW'ПIОЇ СТЗJЩії в.ро- СПРJliМувати тооер ВСЮ мас(}В{Ілих праці,в.никі:в. СДО'ва:ми, ви,рвал():сь щІУСЬ схоже вари, Я!КІІ'Й зобов'ятзавс:я свої'ми ПО.'Іітичну роооту, ншоловНі, це БУ'ла сЗ!ме серд~чна ува- на 'скаргу: си:л3Jми бе'з затрИlМltи IFPОВОІДИТИ ніше заВІдання партійнИІХ оj)tГапіга справжнього товариша, почут- Що ж робиrrи, мила Маріє 'вивантажеlННЯ ВМ'(}HilВ і,в пе'РІШУ зацї-Й. т,я любові рі'ВНого .до рівних. Я ФеДIJРilВ'но? Тре;ба б()ротпся. Необ- чеr.rу мінеральних що.брив, сільзнаю, що ,...;..... Bo"o1r'D!Vmn.n.u XЇ1тrHO! На'М ва,'I\:КО? 3вичайно! Ви у.

,мmстєщтвОІМ..

Іноді ЛЮДl:l~'И :.. ЙОГО ,паnmi-І У..

;меНІ

.

~e ПОТІМ яб навчижя чу:и в ~lИ, ВІ'~юбг.1~ око за б XO'вaJlOl, IРaJЛl1С- 1 О'ВІ ДО ро ОЧОІГО народУ.

Капрі

обе:режно

!ін,

І. ЦимоwинсltИИЙ, З3іВі!дуючиА

ськотоспода:рось.ких маШИВ,корМЇll

n

ди'ВЛЯчись,

РlliбаJIltи

HelМ"'"",,","' .... ""·BO " но? Буває -

іЦИВНО поставити зн3ІК рівності, але са.м -

чужою Леніну і на:віть наїI ВlЮЮ,

На

--~y""

РОСl'янаlМИ, ЛеніниlМ і на:віть на:Йвцдз.'11Віши.ми дyмa€Тe: M~Hi теж не буває ТріУ'д- і на, сіння та інших вантaжJЇ:в, які

ця риса здавалась

НОІ л

..

JП.....

.

та ще й ЯJIt! Але

Ш)lдивіть'с.я на Дзержин,сь'КОГО,

він цього ні' би !Не знав, а вірніш --на що став схожиМ він! Ні_ не хо.тїв знати. Він б'У'В Різ-І '1011'0 не пороб,иш! Хай краще нам KIL'\I 3 людьми, сперечаючись ііЗ б)щ~ ваЖI\О , ті.1Ь'К!! fi ПОДО,1ати! О

'сі

0-------

я'к

літн.ч'lЮЇ

Ka6iJнeтoм

освіти

КП УК1>аїни.

П'рибу;ватИ'Муrь на а\'феСУ колгоспів

________

,

Міцніють шефські НеIffiliI3lL3ІННИlМИ :стали Ha~i рід-І

ЗВ язки

Росте арті~ЛЬ, рос:е її .гowо-

!Ні Літки за РOlки РЦЯlНJСЬКОl lDЛа- .да'рС'У:ВО. TO'pJ:К нашІ

р03llfЛ'УТУЮТЬ

ди. Замість ЦЄIJ)IКВИ

сіті, порвані і СJ1Лl"rані акулою, '

по ­

райкому

ісина'l'OJ'И, зі1брали JreПОГ&НJfЙ

трудзвники

1J}ЮШ всіх

.

які «ПРИ'Iq)ша'ли» сем ДО рево- кули}")} , виробили по 393,6 люції, тепер ма6МО серЄ'дню ШКО- центне:ра МОЛОІка і ~2,6 -:- М'Я­ ду клуб лікарню з усіlма необ- са на 100 гектаРІВ Y'ГI)rb. За

ЦЬОГо ІРРИВОДУ, він, не без ДIJса- !

газинів, 3.lПтеку та ба!Гато інши;.,< СЯ 'в ць(}му ·'Інщі. Особливу ~

ДИ, сказав:

КУЛЬТУ~Н{І-;по,бутО'вих

~~~:

Наші Щ><ІІЦЮЮ'І'Ь Ж.БаІВіше. І

-

А коли я ви!("лО'вив

су'мнів

х~ними 'віlмі'.'Іення~lИ, сітку ма- більш ви,со:кі показники бl>~(}­

З І

і

ГІМ-ГМ, а чи не за:бу·ваєте , ви Росії, жиD)'Iчи на цій шитщ'1 .

І

В. О. Десницьки'Й-Огро6'В роо- :

школи.

динків К(}.ТJ,ГО'СІП'нwк3JМИ та робітни-

граФі,ю про Дюре:ра. купе,

ками! І всі -

його

чули

про

ни,ка.

що

В()ІЩ

СВОГО

Iflчoro

веЛI\IItОIl'О

Це виклИlltало.

ми.

ГО]JJ,J.істю

мaйJже заІ

---~---

ПРОЧИТАЙ ЦІ КНИГИ

РІДНОМУ ІАJІЧУ ПРИСВЯЧЕНІ періо,д від лютого до жовтня 1917 року. Автор розповідає про кроншта.д;тські ПOtдії 1917 року, роостріл учаснl!JКЇ,в липнев'ої рево· люцН, про Зj'C1lPіч з Володи.миlРОІМ

по січень 1924 років, а також п'ль вїідпо&ідей ВОЛО\Zl.ИМlІ'ра Ілліча на листи 'ГРУДЯЩИХУКlраї·

Іллічем Леніним. про шту:р!М Зи­ МОІВОГО палau.у і щю· історичне засідання ІІ Всеросійського з'їз·

ни. Всі документи розміщені ХРОНОJюгічні,й послЩовносri.

ду Рад. Повість

Книrа є ЦЬННИ,М посі6ниІКОМ для

п.рonзга.ндисгі·в ті·ЙИого З

та

вели.ким

і

кожен

і

а.гіта-roр'ї.в.

радянсЬІКOtГо і'нтересOtм

пар·

актИІВУ .

п:рочwrає

її

трудящиіі.

ЗбьрнlfК

вида::lО

НаД3:ВlІ'ЧаЙ'но Капиці

ук:ра,ї:нською

і

є

і

твір

штурмували

Зимовиіі», випущений ДИТВlІ'давом УРСР.

В

повіС1'і

класним деН!ня ських

можна

піанервожarrим

кері'В'ННlКам

темати,'ІНИХ дружин

і

роковин з дня

ЛеніІна

ціlКави.м

сВони

користати

Капиці

для

та

п:рове·

зборіrв

загоні'в,

ви·

піонер· лені'нсь·

ких чwrа:нь по підгorroвці до 91·х

росіАською мова,ми. П.

П.

віД11Ворюється

та

ЖОВ1'IieвОЇ люції. .'1ИКИМ

44·х

РОКО'ВИН

книги

рево-

об.'разна,

ЧRТається вО'на

інтересом.

І.

ВелИIlЮЇ

соці·а~стичноІ

Мова

хоплююча.

Нa:j>ОlджеlflllЯ; В.

В. І . Ленін виходить з під'їзду будинку Державного педагогічно­ го інституту з засідання І Все­ російського з'їзду по освіті. 28 с~рпня 1918 року.

літкіі вчан

є

~олтосп, Я1КИіЙ н{}сить зна'ЧнQtГО

партії

ді1яча

рідний

ім'я ВП­

К(}муніIСТИ:ЧН(}Ї

М. І. Ка:лішіна.

-

одна

О'сООлИВ:'СТЬ

ю'ть дві ДЄlJ)жавні фа6ршtи

за·

зве·

заводу,

два

ливарно-прокатного цехи

заводу

електро­

технічних виробів, 20 бригад иа інших підприємствах район).', в тому числі на заводі холодиль­ ників, виборюють високе звання

8

кo.nективів комуністичної Ilраці. Близько тисячі рОбітників У лавах загонів розвідмиків май­ бутиього.

виборола

Полорнна

з

них

вже

це почесне зваННIІ. Се­

ред

майстрів з зo.nотими руками слюсар заводу електрот~хніч­ них виробів Н. Небрат, свинарка радгоспу ім . Кірова Г. Лукашова,

-

штампувальииця

ливарно-прокат­

ногозаВ(JДУ Г. Лисюк та багато інших. Шириться цей патріотичниіі рух і серед трудівииків села. Праців­ ники п'яти твариниицьких ферм, зокрема радгоспу «Семиполківсь-

-

ху­

невеликі

.піЛЩ>ИGИСТlla,

~e

Це об·

сучаоСНІ,і

техніки. Р06і'ІIНИКИ Фа:бри.к в ОСно'ВнОІМУ

наші, лі'l1КЇiDЧа.ни.

ЦИlМИ днями на пїІЩПриwства:х ВLдбулися збори ро;бітничmx хо­ лективїJв, на Я'КИІХ Вlфimено 1В3J1риrка х~дожніх ВИIj}ооі1! буде до.­ по.мarати К()tМllлewсні'Й брШ'а.дї

Ростуть загони розвідНИКіВ маиОутнього І(олектив

нШlОІГО

села. Крім K()J[!ГOICJIl'Y, ТУ'І' працю­

ти шефство На.д КOJIiГ()CJlIОМ. Фаб­

t.

В Держполітвида'В1і УРСР виіі· шов збі'рник «Трудящі України В. І. Леніну». В1:9 містить ли.сти і телеграми трудящих України В. І. Леніну за період з ~&і1'НЯ

в

КУКУР)'lд-

іншими слуЖJбовими при,міщення- ла.днані мни на рі:вні

не

Х}'1ДОЖ­

1917

вир.ощу'ваН!ню

овітлі, ПРOlс>торі, до,жн.і'х виробів та швейна.

на ~і-l'pикімнати з КУ'Хнею та

3aJIIитали, що. це за Jtнига. Далі ВИJlВ'И~10СЬ,

Ще

А С'кількизб}lДОвано новиlХ бу-

гоні, і J)()3ІТ~'ІЯща.в Hi;мeцыlty моно­

су, оіди по

надаємо

БУ'ДУЄ'lI>СЯ іаове ПРИІМіщення дл'Я .'ІО'ЧНО-lВQIСКО:ВОЇ ~ТИlГлості.

по·вів мені, Щ() 0~1HOГO р.аі3У він їхав з денінИІМ по Швеції, у В3,­

Німці,

за·клаД'ilв.

3акіlНqyєть'ся будівництво двО'По- 3И, Я'кої вирішили :Jібрати по 50 Be~XO'BO:ГO Ko.J\lГOClIlНOГO Будин'ку центнерів (3 rЄIКT~pa в зерні і 400 зеленої ма'си з качанами МОКУ~'lЬТУ1)и, за ТИ!ПО'вим проє:ItТО'М -

-

кий,.,

колгоспів

ім.

Калініна,

«Жовтеиь», ім. Сталіна та інших, борються за почесне право нази­

ватись комуністичними. розвідників

ферм,

і

ланкові,

працівиикн

серед СІИНО­

механізатори,

Їз­

дові . В авангарді розвідників доярки Н. Гордієнко, Г. Па·влеи­ ко, М. Зінченко, О. Лесик з рад­ госпу ім. Щорса, М. ПИЛЬТЯЙ, П. Безпала та А. Ряба з кo.nгос­ пу ім. Сталіна, М. Бобко з рад­ госпу «Семиполківський", свинар­ ка Г. 8Qлоха з радгоспу «Зоря", Ось саме цих людей і иазвав товариш Микита Сергійович хрущов маяками, IІкі освітлюють наш шлях до комунізму. Поширювати їх досвід, на них рівнятись!

В. ГЛУШАJ(, член КПРС.

М

1,

а швейна

-

бриrаді М

2.

РобіlГНичі колеlIШIВИ ДООЮМ:QЖУ'І'Ь колгоlСІПІНИ:Ка1М 'в щ>Q:вetДенні сilВlби,

догщу за посівами та збиранні врожаю, о,с(}бливо 11І0 'ВU]){}щуван­ ню

високого

,в}}ожаю

іКY'ltУР)'l~И.

На зборах затве'pjL\Жено ВЄ'СЬ КОМ­ П.'1еюс заХ()lдів по шеФсь:кїй допо­ мозі. Я'КЩО буще пwrpі.бно, то КОJ\IГО'с:пники ДОПOlМОЖУ'І Ь ]Wбітни­ Кам.

Міцніє , СОЮз рооі'І'НИ'ЧОО'О ма.су з КОJIj['о.С.'ПІНИМ

сеJlЯНС11ВОоМ.

секрета.Р

Колгосп ім. с. Літки .

n.

Hoponь,

паРТОІрганізації.

Калін'іна,


Субота,

18

березня

БУДІВНИК КОМУНІЗМУ

року.

1961

з

НЕ ВСЕ ЩЕ ЗРОБЛЕНО у РУ ДНЯИЦІВ ОПРАВИ ЗАДОВІЛЬНІ

І

ВеЛИІК'У ува,гу ЛРИдJЇляють ВИ~ р(}щуваНIJЮКУ'КУРУ~И нарYlдНЯН­

до MeXaHi3aT()iJJ~B. Т,ракторІОСТИ і слюсарі на Clвоїх робочих місцях. Заш'JI1зала'ся ро. змова. Пе1JlIllИМИ закінчили ремонт ЗWЮр'іlПлени'х ТPWK­

торі'в і сіва:юк І. Теплюк, П. Здо­

CbIКOMY віділку, та інакше і не ровець, м'. Бобко 1а І. Цьом,ка. може буги,

(}С'Кі~blКИ за раХУIlЮК

З маИС'Іе'рні випущено 18 трак­ 9 сівалок. Проте ;1еякі

ц:єї культури тУТ маю'ть збіль­ торів та шити валові зБО'ри зе'рна і ство­ рити міцну кормов)" базу iJiЛЯ

сівалки

тваРИlнництва.

ставле,ні на свої місця.

Рейдова брига,да перевірила стан пі').Щ'О'ТовКИ на віідд1лку до виходу в п{)ле, ціка:вилась, що

ГОl'У',валwсь

зроблено і робиться

щоб

одержати

ДЛЯ

ВJreО'КИЙ

т()['о,

вРожа,й

«ко'!)(}леви полів». Пл{)ща пїіД ку-

не можна буде пу'стити в jJоб{)ІГУ, бо не 'всі СuШНИКИ 110ЦЬОІГО року ми краще під-

-

до

веlСНЯНОЇ

КААЕНДАР ТРУJ,OВОї СААВU

сівби,

хо,ч умави були гірші: майже всі 'JIрактори в:зwмку

лwсь

ВИlКОРИСl'ову,ва-

на ріlзнихроботах,

го-

-

Найбільше виробили тваринницької продукції за

курудзу ви:ділена і З3.ІКріплена за В()ІР'ЯТЬ ме,хаllriзаТОjJИ. лаll,ками та меха>Ншат()рами тpalК-

Але ще треба ба,га'ІО попрацю­

TO'J}HO-ffIOJIЬО:МЇ брИіГа;ци ;м 6. ПОпереіДНИКИ ,картоплище і діюшки, де ТОРЬК ВИ'j}{)щуваЛWСЬ ов(}чі.

вати, що,б !lIРИВelСТИ в поря,до!К овочеві сіваlЛ!КИ, КУЛЬТWБаТО'РИ, ~щжери, бе! з яких не МОЖ,На о,бііітись. А ремонт цих знарlЯiДЬ

'" ~::; ~~ ~ ~л ~

З ла'нкО'Вwми і мехaJll'iзаторами І затя:ується.

Пj}O'вмені занятrя, на ЯКИХ ВИВ-. чЄ'но дo.c~ ':mат-

НОІГО

КУІК'У1РУд'Зо-1

Пщоодя1'Ь мехМ!і,затО'рИ віддід,ка і 'на З3іг()Тівлі

Рейд газети

жали ниt3Ь1КИ'Й врожай.

невИ!конуєт'ься.

в т()му, що насіJШ:Я висіяли ра- для вИВЄ'зення до,брив. НО. В недо,сить пр(}гріТИ'Й ГРУЯіт, ЩкавИlJIИСЬ ОlрІГilнізацією виго­ дy~e IІ'либоко на 12 санти- товлен'НЯ гранул, лкі тре:ба бу'де

ні aJГр·ономи

:r:", А. А. Риба 'с. Русавів

хо,рошOlГО не мотли сказати, ос-

МИЛOlК не Д(}П)'Іс''ІП'І'И тепер.

кільки ,ВИlГО'1'ОВ\іlення ГР3lНул віl:l'діш~у не оргаmі\Зо;вано.

ДОБРИВА-ПlД КУКУРУДЗУ Щ~я з ранку і до вечора на

пмі 11'\1аТЬ трwк.ТОРИ. Це механі­ затори вивозять під качанисту та інші культури мkцеві дo,6pmвa.

Парнmtи. Вони ро.зтаmовані на ()Іколицісела. Тут КlШиrrь ро­

19800 тонн заrото!В­ бота. Що вже зробlЛено, ЛеаІО 12400, в тому чис:лі 2760 Ca4lli за себе цифри, які М{). 311. пл31НQiМ до 10 тонн гною і 9660 тонн торфО­ сmд

Г1l0ЙОВИХ КО'М'lIостів. Ча,сmна доб­ том рив

вже

рОдкидана

ло

ПОЛЮ,

де

в першу Чeq)Г}' механізатори го­ туватИІМ)"І'Ь грунт під !КaRаЯіИcry. ЛаНJКИ за,готовляють таlКОЖ по­

піл і ПТШІІІИНИіЙ послід. Пере:вірили, ПQlсї!Юlате.ріал.

як збер'іrавть~ Н<liсінн.я 33.ІГото:в-

лено в доста'lКУ, вОНО чисте, МАЄ

ВИСО'Ку ,охожkть. Пvоте на'СИmя П'j}Вtа не ВИlстаЧ!6.

МЕХАНІЗАТОРИ ПlДВОДЯТЬ К<>ли наша trРИІГЗJда ПРИlбула на богданівський відділок, робочИІЙ день ТЇ'ЛЬКИ почина'ВС'я. 3авітали

було

забити

скажуть

Н3ІВОДИ­ березня

гноєм

і

грун­

1351

паРЮDКО!ВУ раму, а під­ готоВ'лен{) 1550. Засіяно Р1\lННЬОЮ капустою 84 рами, Рl)зпікірова,но

l'о~сщ~у у 330. Крім цьото, у 48 ра'мах вирощується ци.буля на зелене перо. Для ТрУ'д.ящих КИЄlВа вже відпра,влено 276 кілоrрамів ранніх овочі,в, ВlІ!рощених у пар­ І1и,ках.

-

член

~".,'"'' .''''' І.' 1. 1І.".".".' І.""""" . 11 . 1'.1 ' .

реl

дуже

про підсумки

Підійшла

до

подруг

ко.

Ось, Надю, почи­ тай, твоє прізвище тут першим від кожної з 16 корів надоїла по 660 кіJlограмі в МОJlока.

-

11,2

440

"'о

КОЛГОСП

-

24

11,5

10,5

500

- КQlЛГ(}С1І «Ч~рвона УlКраї'на», ,С. Гого'лів 24

11

Г. Т. Лисова

Є. д. Матвієнко -К()JШ'О'ОО і,мені

685 КаlЛiніна, 'С. Лі'І1КИ 24 9 і 1.11.11.1,., 1•• 11. 11.1 ' . 11.1 ' . ' 1.' ;.1 і .' ,. 11 .1 1. ' 1.11.1 + ' 1.1 1. 11. ' . 11.1'+,1.11. 11.1 1.11.1 '.1'.11.11.11.11.1 \ .11.1 1.11.11.1 1. ' \. 11.11. 11.' I.'I.~ 10,2

r

J

лахнули

в

очах

трудів- і

годівлю

ниць.

ня

-

Так, це

справж­

ко.

перемога.

На якусь мить в уяві постали минулі, сповне­ ні кипучого ентузіазму

-

радості

спа-

заявила

тоді

А

чи

справишся?

посміхнувся керуючий відділком т. Хавро. Раз вирішила, так і буде. На нараді Марія Зін­ ченко, Галина Павлен­ ко, Анастасія Ролько та інші дівчата підписали свої листки-зобов'язан­ ня, в яких стояли циф­ ри 2700-2800. Від того дня на фер­ мі розпочаJlася бороть­ ба за перемогу. Перш за все. доярки ПОJlіпшили

CTopillJKax було

пізнення або прогулу. Годівля, напування, до­ їння все виконується

-

точно

за

розпорядком

дня. Щодобові надої все зростають. Вже сьогодні в середньому від кож­ ної корови тут одер­ жують по 7-8 кілогра­ мів МОJlока. Т. МИКОЛА€НКО. Радгосп ім. Щорса.

-

на

МОJlока.

Дисципліна на фермі зразкова. Жодного за­

----------------------------------

нашої газети

вміщено

реЙду.,перевірки

го

-

дні. Все почалося задовго до січневого Пленуму ЦК КПРС. Готуючись до цієї визначної події, 20 доярок ферми друго­ го відділка вирішили взяти підвищені соціа­ лістичні зобов'язання. Боротимусь за 2800 кілограмів, рі­ шуче

-

хорів. одержу­

ють по кілограмІв гру­ бих кормів, по 30 со­ ковитих і, крім цього. по 300 грамів концентратів на кожен літр надоєlЮ­

виробничій нарадІ тва­ ринників Надія Гордієн­

СЛІДАМИ ОДНОГО РЕЙДУ березня

ДІЛО СПОРИТЬСЯ

П. І. Довгодько

-

588.

Вогники

На

0. ..

.. <.J

Оо.

МОУУ

ДОГJlЯД,

по роботі Надії Горді­ єнко та Галини Павлен­

редко­

«50гда'ніоськиЙ».

575

;;

00.= :с ~"' OI:!(O::ID

доб­

роботи тваринників за 2 місяці.-Молодці кра­ силівські дівчата, свого слова дотримують!

по

13,0

..

:Сз

Тепер тварини

матеріали

лег.ії. Радгосп

-

стасія POJIbKO, прочитав­ ши . в раАон,ніА газеті

-

499

е

вони ВЕДУТЬ ПЕРЕД ВИГУКНУJlа Ана­ У ЗМАГ АННІ 6

Добре,

А поруч ім'я Галини Павленко, у неї

траIКТQlPИСТИ, В. Теплюк робітни.ця, В. Кеуш меха­ нік, П. Кудін редаlКІТОР багаТО'l'иражної r а зет и, Климась

ilМeHi Щореа

-

Рейдова брига,да: І. Теплюк, М. Бурда,

Г.

- РЩЩГОСІІІ «В~ЛИ'К()lдwмеIj)lС"'КИЙ» О. А. Лесик - ршдrom

на

ОВОЧЕВОДИ ПОКАЗУЮТЬ ПРИКЛАД

При плані

Є. Ф. Хитра

14,4

«Більшовик» ,с. Рожни

«ВеЛИIКОДИlме'J)СЬКИИ»

o~

0;:-

.:=ot; . *-... ~=

Ра!iIJГ()СП

-

268

.

\.оо ош-

iКMfOm Ш. СталiJНа,

М. М. Бабко радгосп «СемИІІІ ол кі'БlСЬКИЙ »

",с

?о'"

..с

доярки:

Постол

-~".

а::.,

• &:1: 3 ::~~

"'с. "'о

М. С.

'"

о-

1000

Волоха

оо

!

"'''

"'::І >~

2

Свинарки:

Г. Є.

:С:С

нічоrо

зynИІНилИlСЬ ТО'МУ, щоб такИІХ по-

-:С

СІ);;~"з.

o~

Meтp~B, і ча' стина йоrо не зійшла. ВІНО' СИТИ іПід КYlКУрУ'дзу, про'те ні Лід Ч3lС занять на цьому питанні бритадири,

.~

co~a::= ё")IDС'::І1D

~o~o-

-~

Причи-!

Оправа на та, щ(} не виста,чає ПРИJ'Iепів

~:: ~O

:;J:.~~

291 "'~ .,,. w.,

44,8

І добри'в. За пла-

8/ !

'=;2

"' ....

'g~i~~

Рruдго:ClП «Бобрицький»

Було ЗВЄ'Р1fYТO таlК(}Ж УВЗЛ'У на ТWСЯЧ тонн. Щоденний плал-гра- !

те, чому TOPDK ,в 'P~ Qlдер- фік

~

249

45,7

392

10,2

ёQ.=.

ВОіда краї;ни МJї,чі "Будівник комунізму" но'м їх по'трї'бно Гelj}ОJl СоціашіlС- ь===ж========мати 30 тисяч

'шчної Праці ЄВlГеніі Доопmио!К. тонІН, а в шле вwВЄ'зено ТЇлЬІКИ

КоЛГО'cn іме,ні

~Ta:Iiнa,c. РУ'санів

~ &:::t~

~~ .кош'осп «Більшовик», с. Рожни

М. З. Пильтий -

2 місяці:

4

матеріали

:rOTO'ВlH()Cтi

ра;ц-

ГОСН).

Г{)лuвно,гu

і' нже.нера

рад­

гuспу зобов'язано на промзі .щвоJC ТИЖlнї'В

обладнати

'J1ри

сівалки

ГО'аІIУ «Се:МИ'lI(}лкіВ:СI>КИ/Й» до ви- П'РИІСТ]JОЛМИ ~я вне'сення гранул рощу.вання КУКУ'Р'1"ДЗИ.

під час сівби :К:У'КУРУ~И.

Важливий резерв ЗОlльшення стада корів дбаючи ТIВОj}e'ННЯ

про

П()lшmпення від­

ста:,1а

худоби,

ТВ1і]JИН­

ники ра!д!ГО{"ПУ «30РЯ» B~дy'IЬ БОРОtТblБу з ЯіlOiВ;'СТЮ корі.в, Д(}­ бива,ють:ся збі.'1ьшеJШJl виходу

ПОJl3!Д 600 reKTapi'B КУ'КУ1>удзи торфОВИJЩе мnо.само,скИlЦИ. ШоФеСекретар ШJ)тій,ної ojJIГaнi'3aцiї Накреслено заХО1ДИ щ()до повирощуваТИlМе в ни.нішньому ри Василь Суботовський, Давид .повідо,мwв, що наслі\Щки' рейду 00- СИ.1СIННЯ 1е,мпї'в вивезення добрив р(}щ pa.дroC1I «ВелИJКQlДИ'МЄірСЬ- Бул.а'х з товариша'ми ло роботі)'оворені на технічній раді Ра!Д- на лоля, Д.'1я ЧО'ГО ВlЩілetНо до­ кий».лк BiД~·MO, ГOlЛовною 3aJIlO- всього 8-10 ЧО,'10вік - за день _._y~_._ ._~._,. Aa:rKOBO 15 автомашин. Д()lI(ОВИ'рУІКою ВИ1СОКОГО врожаю є до:б- роблять по три ХО'д'КИ ко:жен. , лись [ІРО· віl,'JЩ"ClКрад;rОIСПУ на'сінJ)И'Ва. 3шла1l0вано 'вне-сти пі~ каIf ці дні дружщ бригаца за­

Щ)ИlIIЛОДу

чаШІІСТУ

(}сі'Нь пorолів' Я велико,ї j}oraT(}Ї'

.

Л(}

20

ТОНіН

торфу

Г1l0lЮ .на гекта,р, з НИІХ пО 'Іор.фо-ЗJМiwчних

6

та

тонн

;добрив.

гото.в.'1яє д06рива для

першоil'О

Biiдlдї-l, Ka. З ДOJста.вко,ю гноївJtи в ПО.'1е

до:бре

спра, вляєгься

3аРЗіз посилено вивО'зИ'Мо доб- торист МИIКИ'1'а Корнієнко, ршва.

Тут

же

іНа :полі

Їх

хо.м-

свої:м

агре1гатО'м

щодня

тр шк-

який

:fuвозить

постувмо. Щоб підвищити яx.iJcть на ділянку по 11-12 10НН рід­ КОІМІПостїв, дО НИ1Х іДОіЦаєм(} гнс- 'Косо доБРИlва. ЇJloку. ПЄ-j}Є'Д в цій роботі веде ІЩР'У'Не'3~ба'ром бригаща по за,готів­

. _,._y__

, !! ,І

ня. Винайшли вОДУ,

віз

почали

завозити.

ті

!

зобов'язалися

виростити

муть

сільські

обробляти

І<У

ІОО·гекта,р'ну діля'Н­

і одержати

на

ній по

чанами в молочно..,вос,ков"ЇЙС1ИIГ­

центнері,в

кукур'удзи

з

.'10 сті

з

Тепер молодий

за.ТО'J)И; Івав Скиба. пра,цює ЛwзуВ

-

іНа бульдоое.J)і.

ОДНИМ прибувають

з гЄ'Ктара, почали вно'сити

пtд кача' нwсту мЬне:ра.'1ьні Д<lбри­

на. ва. На пло.щіРOOlсі'ВaJOТЬ по 2

ПamлоцентнЄ<рИ фО<сфорИ1'НОГО БОРОШЯіа

ouum

за

до них на

на .гектар.

І.

Фурда,

голm3НИЙ інженер.

і можна ,("лщ:~іватwся,

збільшиться корів.

315

O~HOiГO ро­

на

що на

таку

ж

госпів «ЧеJ}вона Ук:раї'на», С. Го­ голів, та tM. 1-(['0 Т'раВН:Я, С. МОК­ рець. Тут є значнакількість те­ ЛlЩЬ Ш1РJ"Ва'льill'ОГО віку, а ЖQД­ ної штучно досі не оеіменили.

КОМСOlМо'льці.

вееенRЯМ ТО])фо-аміачни;х доорив

тракторі~авантаJКумчі,

ві'ком ст'арше

НіЧИ\\l хорошим не можуггь по­

На фоrrо: комсо~юлець 1'рак­ торист Сергій Собчук, який разом з своїм наlпарником Анатолієм Романюком вирішиlВ

вЇ'д:дішж. На ДPYJГOMy та TP~TЬO­

рів зелеIНОЇМ:l1СИ ку,курудзи 3 ка­

ОІІiJ)3;ВИ вирішують меха.ні-

початк<у

хвалwгися зо'ове11спеціалісти кол­

-

ну ().рига'ду, яка за'ЙlМаЄТblСЯ ви-

y,mi'x

в

шу чаcrИJllУ цих посівних площ - 155 гектарів обробляти­

2000 тонн органічних д06- му ві!Д!,J;ілках меосанізатори, які бо'рю'ть>Ся за вирощення по 45 У рщщгоспі створе'но cnеціаль- це'Н'Гнерnв зерна і по 400 цеН'NIе­ «ВеЛИКQе».

ку,

ху;доби

цьому році по 80 цeH~He:piB КУИіУ1рудзи в сухому з~рні на кожню.му 3 250 гект ар ЇJВ. Біль­

ри:в.

ТОрфOПЇiЛIJpиємства

телиць

З

о,cj,ме<нили

Ki.'1I>KkTb

гИ'Й ві(щділок (!КеруючИ!Й Н. МИIJ)О- лі добрив переiv:lе на четвертий HeНJКO), ~кий ,вже загот():вив і 'Ви-

яку

тару nЩц аміачну

МО'ЛО;'НЯJКa.

рО!Ку тут штучно

гектара.

11

80

зерні ме·

хаНlізаТQР старанно готує свою

ОЛГОСПНИКИ сільгосп· К артілі «Ко'Мувіст» ЛУЦЬІКО-

го району Волинської 06лас·

маши'ну до веонЯ1llої сівби. .

(фОТОХРОНІІКа РАТАУ).

і іі

Фото Г. Сажнєва.

І і

t _~ _ .. -..._•..-.д-'_.~"'_A-~~'''''''-'''''-.-''''-''' -....-....-...-............

ВажливИіМ зараз є те, щоб у всіх , КОЛІГоспах і pa'J~roenaoc ор­ ганізувати ІІІ'Іучне I)сї'меН1ННЯ телиць, що д:аIСТЬ більшшї вИJXiд телят, а це буде3'НаЧJlIИМ резер­ вом ДЛЯ збільшенн:я ПOtГОЛ1'В я корів, вwробницwа тва'J)ИННИЦЬ­ кої Пj}о.дУК1!.Іії.

Ю. Роговсьний, зоотехнік Р.lЙсільгоспінс'Пекції.


Субота.

БУДІВНИК КОМУНІЗМУ

4 ~

........... .

6ерезнн

18

рону.

1961

РОЗПОВІДАЮТЬ СТАРШІ ПІОНЕРВОЖАТІ ! ! ! !

у НАШИХ ДРУЗІВ-ПІОНЕРІВ

•;,,, ., ,. ,, . ,,. ,-.,,.,,•.,., .• ".,.•. .•..• "• . D

Dгnяа тиждень М ИНУЛИЙ ний новими фактами,

в.ідзначе-

які свідщо ~раїни Заходу ПIРОДС'В-

чать, жують П{)JIі,и.ку гонки оо.броєнь. Ідеться насамперед про захо:ди,

неї Арабської Республіки

найбіЛЬШі kа,піталісТИЧlн,і держави.

ОАР

У води заlJ'ОКИ Холі-Лох (Англія) прибула американська пл авуча база для під,водних чов.lІ'Ї'В, ОCJнащених ракета,ми «Полаlріс». ПредставнИІК презндента США Гарріма'н,

я'кий

відвідав

столиці

поставНІВ

ви,могу

ОКЛИlКати

імперіаЛЇC'l'і,в

та

їх

!іаполеГЛliВУ борwьбу за CJвободу і незалежність. За!коло~нНlКИ, .я: кі

ніЧl!оатлантиЧlНОГО

повстали

закО!lНОГО

ку, в тому числі Західної Німеч-

Лаосу, і їх західні

чиіни.

зазнають однієї

У.ряд

Фраlнції

підг<УI'ОІВЛЯЄ

Но.саlваи,

Але гонка озброєнь іде врооріз

овечкою,

ВСТУПИІв

народнИlМИ

в

вимогами

лення міжнарo..rtної І на це змушено

ОЗ\дОРО'В-

обста:нО'Вd<И. зважати все

більше. ЧИlC:'lО держав'них у !<аПlталютИlЧНИХ І

Kpal,~ax .

ренl1i1я

~o~-

д;іячів

прем ЄР-МІ-

~O"

переговори

з

t'

цими

ДНЯМИ

ПDем'єр-мінk11РОМ

.для

того

няють

!1ра

д,в·ері,

вається в ЛОНІДоні, ова змова проти дііішла з-годи п;ро народу Конго ·Манев-

за'явам ста ІВЛ еника і мперіаліс-

необхідн.ість швндкого ВІД.новлення переroв.оРlіВ цро

11і,в Нос а 'в ана. «Комітет боротьби за МИР, ней-

розз6РОЄНllfЯ

м,іж

аТИНСЬКОI дмерики

Сходом і Заходом. За ослаблення РО'lIiНОЇ наll1руженOC'ri,

зброєкня д,вохсот

міжназа

ВИ!СЛОВИJlись виз.нач,ниJC

роз-

близЬК'О

громаi/tСblКИХ

діячів Англії і За.хідної Німеччини, Зус11р.іч ЯКИХ

закінчилась

всіх

ГотуючИіСЬ до к)'щОіВОЇ олім­

боротьбі

мltРо.любнИІХ

ПОfl1р,ібне

ОКЛlfКа1ІНЯ

м'Ї-ж:народної

нарз,ди.

Симпатії

миролюбних

людей викликає і опір захЇ!д-

людей на боці лаосЬІКОГО Halpo~y.

них держав перетвОІрЄН;НЮ в жит-

B.j "~uачаючи 15 береЗill'Я день со.........

тя ня

Декла'рації ООН про ,наданкезалежності колоніальни-м

інаІродам . І\оли 10 бе­ ре..~ня Рада Безпеки ООН за пропозицією Л-іберії ВКJlЮЧ и.n а до

KpauHaM

поряд.ку

денного

СТЗlновище

лонії

в

Анголі,

питаНlІЯ

про

португаЛЬСЬІК,ій

ко­

п'редcrга'внИlКИ

А'Н­

глії і ФРЗlНції ВИСТУПИ;JlИ !lа за­ хист ового парТ'Нера по гра,бежу

афРИіканських н.apoдilВ . А делегат Португалії ,

да;ги

наМЗJГаючись

колоніальне

виправ­

пОlневолення

п'ятнмільйонної Анголи, послаося на закони, видані ще в ХУІІ ето­ ;;ітті. Ось вже спраВіді КОllю:ніза­ тори хапаЮlJ'ЬСЯ за СОЛОМИlНКУ! ХОЧУТЬ Не вати свої

колонізаropи

пооиції і в ставленики Касавубу,

:ща­

І\ОНГО. Чом бе

та і,нші зрадНJііКИ окли'Кали !lедан­

но в столиці Ма.nьгашсЬІКОЇ Рес­ пу6лі~и м. Танаlнарі!ве (острів

лідЗІрності

людство

З

Лаосом,

знову

підтрИ1МКУ

Лаосу,

Я1КИЙ

П ІДСТУПИ

імперіа.rJістів овободи і незаJlеЖНОС1'і ді,в викликають рішучий світ ової

на

громадсыості..

н~щаlВНО

м.

Мехіко

в

ли

рішен'ня

I\Olfro

на

шення,

Ії

300

кіЛl>'Ка д~ржаlВ.

приЙіняте

голезького

розчленту;взнІНЯ

за

латиноамерикаlНСЬКОЇ

за

б.1Ижчому

майбуТlНЬОМУ

організацію

предстаВlJиків

країн НО.ГО

з

<>- _.- <>

По

в

<>----

д.

Б УЛО

це

с.

17

в:ав()дом

і ааРПdата ВИПd8чепі

Шсли

Учні

за робwи у СІЧЩ ц. р. ~aHec.в?Є- І ви:плачують ГРОШІ за ВІД -

.

.-

Діти ГО,щуІОТЬ, ншува.ІОТЬ 000-

тій:ної організації радгоспу т. За-

тому, r'

-

повідомляє ві,н,

сталася -

ви­

~оп(}маl!'a'ЮТЬ

школа,

Середня с.

Г. Рогач. школа,

Требухів.

старших класііІ нашої школи готують вечір

ПРИСВllчеиий

О. БАРАБАНЮК.

ДИВІТЬСЯ ТЕЛЕПЕРЕД}\ ЧІ

урок аНГJlійської мови. (Для по­ чатківців); 11.00 урок а.IГЛ-ЇЙ­ ської мови. (Продовжен.ня кур-

Вчуся вишивати_ .. Фwоетюд В. ПО.l0тняка.

~ .......

II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,

• • РОЗВІДНИКІВ

дванаДЦИТl1

u tI

Із заПИСНО МI I<НИЖКИ

ші розвідник'и

фр онтовика

наче

су); 13.00 М. Лі6ер «Мар­ сіани». Спектакль Л'\укач,ЇlвcЬКОГО pociikl>Koro ДРЗJМатичнorо теат­ ру; 16.00 передача для вої­ нів Р'ЗlДЯІІІСI>'КО'Ї АрмН; 18.00 сВ лісах Радянської Росіі». На­ YI1<OBO-ПОПУЛЯ'fJнніі фільм; 19.00 сЕстафета друзів». ЕС11>ЗідНа ви· става. (Москва).

20 БЕРЕЗНЯ П онеДІЛОК: . 11.00 - еПро

вросли в

землю_ МИ'М'ІО віеім бе:зстрашнИJX хворювання

р t:?

бувалих

воїнів

боо

mylМy

()пи-

лікаря;

на

11.15 -

ангіну».

за-

Бесіда

до Ленінських

t:==

НИ'ВСЯ біля обривистого бере.га. НИ!і1иеь у ворожій, Tpa~eї і_ Ф~- ~~~нн~ЖФ~::М: Л~r.~;· 3O:

n: •

'JJII.:НІОЧИСЬ

.

б

'.

:lг~ами

1 ве.СдJМИ,

Р()JfШ.Д:НИКИ

rJеЗ'lj-МНО

ПР{)lСУ33.JIJj-

_

nI' лступи

'

ЖОРСТОКІ

(Н.

І каlМИ :mищили п ять Б'U • yl' • м

ГІТ.'Іе'(}IВЦ!В.

ткана

.

ЮНІсть».

Д

окументальни,й

...

І'

Не проЙ:J.!Ми рОЗВЇіДНИКИ і jJJВox-

Два'на;щ. яти

шалевий

ВШ'ОНЬ

H1lJKa3'YG

вивчали рс-

КOJtIIс(}моль- велося Р{)lзювитатwся.

і Яковлеву

залишитися з човном,

жим річки, ПРО'І'илежни'й бере-f і за~JlГТИ. Самк(}ма.ндиор

остаН1Іім

IJlbM; І.

5

-

СПО:РтИВНа пере-

з «Камінь да,ча; 19.10 МедіВедeИlКО на дорозі» - опектамь

,

,

,

"

За муж.ність і ві,JIВа,гукожен

·. '.и розВl"".И!К

б

Ре.актор В. ПИН"ІОРА.

Хавронін Я'ків ~тепанович, якиА

" . D ' жи'Ве в с. В И'ГУ'Р ІВЩlІІНа , ПOlpушує } в на.гор(цженИ1И ир- справу n:po РОSJlУЧetН'Ня з Хавро-

віДllО'ВЗ ::Іеном Черво;ного Пр.а;пора.

і через 40 хвилин ЧOlВен опи- ,руч спалах.ну.'1З Р8lкета. та на-І -

ф'

розвідникам ГО KPYТU1"'HY, вважа "пи "" ""бе у без- НОІМу нашого СИlГШ11.'ІУ, розвiJДники ,!!тн!!!ж!!!!д!!ен!!'Ь!!»!!!'!!!!!!!!І!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! .... нант Ли;ннИ!К

«СТРОИТЕЛЬ І\ОММУНИЗМА:.

«Живий Ленін». ДоюументальниЛ

л:v"ль- М ше години затратили розвї'дНИlКИ, У'С1''Х вид~в .."б·ро'l. По,чала·ся "'J" ylкачїI8сыкгоo рооійськoro д;раЛин,nику ма.с·к.уючИJСЬ за ОО~ИВRСТIf.М бе: на етріль6а з (}б()х бежів. А че- матlflЧНОГО театру. В alJlтrpaктax рего:м. ФашНіМ'И, на~ючИіСЬ 'на йо- ~3 півтори години, піс.'lЯ при- - «Новини дня» і «Спортивний

.'ІеИ~ензнту

Ретельно ;iJту.валиея P0'3'8i,'t;II'I- І{ЯІМ МаТКОВСI>КОО4'у ._

.111,

пїлmефних,

ЧИІСТИ'І'И Ї'х.

19 БЕРЕЗНЯ Неділя: 10.00 УРІЖ раlНКОВОЇ гіriє,ніч'ної гімнастИ'Ки; 10_15 -

імпе-

і\а».

J

Юні Шефи тeJJA'I'.

,-

• ••

дів.НИЦТ&Q в січні не було оформ- IІОв(}дження В'Ji>oгa. А коли ні- метрів на п'ять. НЩalЛеко БУ.'Іа леие. У лютом" пn.n.A.в.і, веЧЇ'Р.іі сvrttiнхи. ві;"1lЛИ- ворожа тnаншея. Несп~ДІ'вано поf'V't' длускні і І С'1'V11ИЛИ • J ОА J А' зарплата виплачен.і».

Це

)IИіЦІ на'ІИН І ель'Ник прикрИJВaфl'ЛL.м' 12 оо едІ' .. _ П~ u , • вчинка в ,ІИ BlдiX~ НaIIc'lдаЮЧОl l1PYIlИ. l-ЧD'о: джунглях». МультиплікаційнНlЙ ЛиннИІК IКОМ3.ЩУВЗJВ З пn'''зтко:м """мноти ";тле',," '''IЩІ' фаШИJСТІВ ПОС8lДИ.'1И в ЧОІООН, Я'КИІИ еФфільм;, 18.00 для дітей ".,. '" .. ОКСІ та ЙОГО друзі». Фотон аР03В~ИJКів, ВИ!ЙJШ()В ДІ) п(}чаlЛИ методично ОСВЇ'І'лювати пооря.мував дО с.В{)ЇХ. рис; 18_10 - до Л,ені.нСЬІКНХ днSв.

1110 І ки до ЦІЄІ вида:и:и:

:Н3lнсування на Кlпі~альне бу-

їх

aKpo6ariB.

ПУСК. Лист, за проханням ре- пц ваШИ'~К?~14lf~УваН1ІЯ'l фо,рсу- пеці. ДО'С'lавили на ,КlУМандний пун:кт дакції, перевіряв секретар пар- ватп вноч'! Вн'пу І захопmrи '< ПЗІІ, ОСЬ і наміЧе<На ,'tілян.ка. Лe4fre- «язика»_ 3 дРугИJИ фріцеи до-

болwний І. «За1'Римка

на

користу-

творчість великого майстра пензля. ВосьмиріЧI.І.а школа, хут. І\алинівка.

років тому, ко­

затримують о~?мленЮJ наРЯlді,в І був такий: чаСІіа

бачИlI'И

Ф~іпіонерів ЧЄТDe.ImIIX хла-

най­

пі·вніЧНО-'Jaхі.днimе П'У'.lа-

Наказ

моокна

ЗYlC'l1P'інуті

. "ДО СВОІХ П(}ЗIliЦШ. ~~, 11І1. В орог ~аВЧ8lСН~ 3М1І?1ИВ про-' 3ВИіча,йно, У'~кла,;щюва.ло ВІШО- сот метрів, як гіТ.'Іерїщі у паніці в язались

Стросач.

ЮНІ ШЕФИ

В.-димерка.

Група робіl1НИ!Ків будівелЬІНО.і 'Ги.'lеjl;НИЙ оерег РІЧХИ, І ТУ'І' з:1.- нання боиDо.во.го за І>и.мла"""я. Б;,пьвідюрили БРИlгади першого відп·іoТlКа рад, . б ruи .."

... госпу «Великодим·ерськиЙ:. скар жилась у реда,кцію на те, що їм

УЧlIІ'Ї

І. Ю. Рєпіну. ЗаймаЮТЬСIІ цією справою, rОJ\ОВНИМ ч~ном юні ху­ дожники. На вечорі вони розкажуть своїм товаришам про життя

21

ЕіЛ()іРУСЬКОIГО фронту, 3ІІІИlЩуючи фашистських ' 3&l'зpl)НИJКі'і!, стрі)! -

вечіІр

ВЕЛИКОМ .у МАЙСТРОВІ ПЕНЗЛЯ

ли наша чаотина в скла'ді І

ком:уні:ст

ПрофвіДПУСRпі

юних

ВОСl>мирічна

Пі)U)OOдїд,в ЯКІУМУ леmнант 'ся ВНИІЗ по течії:

трудящих

ва.Ш('.Я 'ВИС1 УШІ

такоЖ

великого. І\обзаря.

Часто сів.

уопіосом

пройшов

Шевель,

с. I\РЗСIl1JLЇВіКа.

З. Грабар.

Касаткін _

Подви ...

ДЇЯЛЬІНу

жовтен,ята

М.

8.

гу-чни;ми Oifl'лесItalМи.

ЗаіС.'ІужеіНІrм

Шибіка,

ВОСЬМlllрічна Ші<ШlIа,

ПОДРУГИ», «Шсня

про вчителЬку»6У'ЛИ

зустрічі

прmи

день від-

. остого, СЬОМИХ І . BOC~Mor~ клаОIВ деклам~вали ВІрШІ, яю споІ .10балиея .всім присутнім.

культури. Шені І

идем, веселыe

і ЛаПIJНСЬКОЇ

наро:дів

піlC'НIO

«Зе'МЛя мая, ра'3щлыая>>,, «Идем,

шко.lа,

якій

ко П'(}(}сува.ла·ся на 3а-хі!д, визво' іІЯЮЧИ 'ІІОЛЬСblкі міста і -села.

сигналах

Будинку

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . '111 . . . . . . . . . . . . . . 111 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . у.-) . . . . . . . . . . . . . . . .

КОІІІ­

1\00нго, зміцнити в цій країlJlі ко­ лоніальний режим. Уряд Об'ЄДН1-

му

БогдаlJlівка.

----<>

загону.

ньому взяли

Ці,К<іIВО

ядьності дав ко.нцерт у ci.'IЬCЬKO~ І

Л. Мисливець. с.

березня. В цей класу 11!РОВели

збilр

О.

~IМ'я,Ті

А через декішжа д'Нів Пl'Кіль- І

І\.1а;сни;к Юра Романенко. Восьми'річна

8

О. Якубовськи,й,

ний КО.'ІеКТИIВ х'удожньої сам оді-

першо­

метою ство'рення €ди­

фронту

опрямоване

до того, щоб не ДОПУСТJIIТИ ЄдJНoc­ ті і незалежності Респу6ліIКИ

Добре

тен'ко,

'}'І'Ші

<, Rо·мlс о~1()\.lь1цы.добр()іволі>цьІ) _

слабороовинутих

Афри.ки, Азії

дмерИ'Ки

в

к-раїни,

словилася

Це рі­

сп1ИlОЮ

на,роду,

вірщ

ви,конати

B1~3Ha чився

к.l3.сі!В_

після

запр О'ІІ ОН ували

проти наро­ осуд

делегатів від

учаонИlКИ при,йafя- І

про

збо~у

третіх

«а»

6

участь.в

5

ленї,нсько\Го

.\'\еJ<сіки

конферен·ція,

взяло участь

загону М

А

ОсоблИ'Во

МіЖlНа'роIдІНОМУ жіlJlОЧОМУ

дню учні

критий

Хороше

історію

Проведе­

столиці

ча'с;

ро3lII0в.ilли

ротьбу.

Ма:І1а,гас.ка.р) конференцію «'КРУГ- ріалізму. лого стола».

бо-

останній

ЙОІ ВИЙ». Піонери

С1!ОЮ

веде

за

свячена

прО!йшов збір «На,ш 'КО,М.СОМОЛ 60- 2 «а:. класу М. Гусак, М. Гна-

передов.е

вислови.nо

нас

КОМСОМОЛУ.

хорово·д

народу. І\омі,ет вважає, що для

ВІДИРИТИЙ ЗБІР ЗАГОНУ У,речисто пройшла лінійка дру­ ЖИІНИ ім. 4О-'річчя ВЛІ\СМ, п~и­

Вигурівщина .

Пеlршемїсце зайняв 2 «а», д,()у!ге 3 «6», 11ретє-

п'рщ,\екла,мyrnaIВ

лаоського

Насич.

школа,

співи і деIЮJI3.мація_

«б».

В. ПОЛ€НОВА. Сереll!НЯ школа, с. Літки.

Два ціка:вих за ходи ві'д6улися І у

бе. ВИСтylllали учні 1-4К.'Іа­ сі,в. У лраГра!мі о.'1іМ!Піщ~и:

14 &регулюва,ння стаlН{JIВища в Лаосі

березня.

О БУРЕННЯ

ВИЗВОЛl>Н1іИ

с.

'

мирічки.

ЗАСЛУЖЕНИЙ УСПlХ

піаJДИ, ІМИ прове.1И таку у се­

1

Гаврилеико

митися з трудовими ділами ланки

Г. ВосьмиріЧІна

Шкільна олімпіада

льну згоду і €дЛаооу» розцінНІВ Ріії Носая!К опробу перешкодити

Hk'l'b ва 'на

де,к.ла-матори.

Потім виступає ХО>Р, я,кии ви-

тралітет,націоиа-

у підгоrовці

М.

т, Марченко, з ЇЇ соціалістичним зобов'язанням на третій рік се­

та-І конує пі·сні на CJJOiвa Ше:вчеlИ\а

lІ'оровича.

щоб

взяли

Дітям було дуже цікаво О.JнаЙо~

сmшо

в

неве­

Від імені батьків до учнів з,вер­ нулася Віра Юріївна Щербина

«Ре.ве та стогне Дніпр ШitJ)()­ КWЙ», « З1Ііповіт», « ТОПОЛЯ». На закінчення ШР{)Івели ві.к­ торину по твеlp<чості ТараІса Гри-

оде<ржують

відбувся

Активну участь

расу ГРИТОР()іВИЧ'У' Шевченку. Про ЙОІГО ЖWГ1Я і діЯ.'Іьність 3MkTOBно P()3lII0B~дa6 ученищя 7 К.'Іасу Ліда ВаСИЛl>ченко. С.'Ііодом за н~ю

тансько.ї . сні 'в- І ада езпеки обгово- впустити його в ДРУЖНОСТІ Н аРlОв станови П ще в А игоЛl. ., lіНШІ . а,'щ> І' от И Ц ій, яка sідбу- . .ff Лаосу не вірять ри імперіалістів у Лаосі ·г О л ОСН а род І в Л -

присвячений

вита-

ти

oдJHi

вечі'р,

Калініна

Р. Щербина, Т. Куркіиа,

Вони читають уривки з пое'м « Сон», « , ІІ:а:вказ», « Тешоля».

то теж за нейтраJlітет Лаосу . На Сході кажуть: не

озОроGПЬ

Б

ПРИI<И:НУВШИСЬ

.1аоського уряду Су.ванна Фумою і почав запевняти, що він ніби-

На Заході триваG

нї""""'ів к'раін Б.,и- ГОН R а

од-

:!ою. В цих умовах ватажок зако­

ЛWНИКLв

З

Іде

Потім

ім.

Марченко. уче'ниця Рая

концерт_

збору

ШАНА ТАРАСУ ГРИГОРОВИЧУ

покровите.r.і

пораз'Ки за

(юве випрООYlвання аТОМІНОЇ зброї.

ЩеРбина, ликий

с. Калита.

У'Р'ЯДУ

колгоспу

Тетяна Василівна Гостей вітала

по-

пліЧНИlків В Лаосі, де народ веде

прmи

ланкових

Восьмирічна ШКОJlа,

го. СУПЕРЕЧАТЬ справі миру маневри

Серед багатьох батьків, чкі ПРИЙШЛИ на піонерський збір у 5 «а» клас, була одна з кращих

-

оона'ЙlmЛення учнів з раі:lfОСЛНИМ ВИJjоб!нИЦТВО'м_ ЕкС'Курсії, пр ОБе'дeuI і в маЙС1'е' рні і на ферму ,справили на дітей дуже хороше вра:.кен.ня, ДОПОМОГ.1И Їм краще ооізнати'Ся 3 ТНІМ, як П'рацюють Їх ба1ы1•. Юд час віц:відаНRЯ фер'ми учениці :.tопомагали маТeqJЯ·М О. Матвієнко. у дагш!Д'і за тваринами.

Раду Безпеки ООН дЛЯ роо.гляду на ній пи;та'I;ІНЯ цро ЯlКнайшви,дшу НОlрмалізацію стаНОВИЩа в І\ОН-

вадив переговори про посилення озброєння держав члені!в Півбло-

ОбговO'j}ЮЮЧИ це питання, ми на,міти.1И ОДНіН з зах()lДi'В

руху в Африці. У.ряtд

ряду Кіраїн Захі,Д!НОЇ Європи, про-

воєнного

ЯК liiраще пов' Я:JУвати навча,ння з л;итт:ям?

(ОАР)

роду І\онго, яка загрожує загаЛl>ній (щраві націона,nьно-ви-

ЗВО·.lI>НОГО

ЗУСТРІЧ З кр АULОЮ ЛАНКОВОЮ

Вивчаємо радгоспне виробництво

навва'в змову в Таlнана'ріве НОВОЮ змовою імперіалістів Пр<УТИ на-

якнх вживають у цьому напрямі

ta ' . '• .•,.•.' .,І."., •• "."."., .•..!

o

м . Брова.ри.

ніною УJІЯ'НОЮ ОмеЛЯJJівною яка

П Музир ЖИВе У м. Харкові, вул. НовоОфі.це.р·· 41. з· а<nаоу. І Харківська, Справа слухат1f,Меться в на,\>суді Броварсl>'КОІГО ра,йо.ну.

орган Броварского райкома І\П УкраИНbl и

райсовета депутатов 1'Рудящихся. Гор. Брова'Рbl, І\иевской области. Адреса редакції: м. БровЗірИ, І\иїяської області, вул . І\иївська, ,N'g 158. Броварська

районна ДРУl{арня

"бласного управління "У.1ЬТУР".

Зам.

1331-3250.

34 номер 1961 рік  

34 номер 1961 рік

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you