Page 1

t1po.Aєmapi Іtl.t Іtраін, єднаіітесяJ

ПОВІДОМЛЕННЯ Центральної виборчої комісії по виборах

стяхяновшь

до

nартії України та районної Ради депутатів трудящих Київської області

Середа,

~

........

19

6ерезня

року. 11 Ціна

15

коn.

ОДНОСТАЙНІСТЬ І

16

березня

задовго до відкрилися

1958

,ЗГУРТОВАНІСТЬ

тієї хвилини, як двері виборчої

літні трудівники і житrє­ - прямували

радісна молодь

могутньою,

за

мир

у

- Кожні вибори до Верхов­ ної Ради СРСР, до Верховноі Ради республіки і до місцевих Рад, сказала на виборчій дільниці мати-героїня, одна з кращих

ланкових

колгоспу

ім. Кірова, с. Погреби,

ром

Литвиненко,

сюди

на

оздоблених

автомашинах,

портретами

Воло­

димира Ілліча ·леніна, керів­

всьому

світі.

до виборчої дільниці. Незаба­

Є. Т.

ників Партії і Уряду, червони­ ми прапорами, прибули вибор­

тію і народну владу, за щас-

ці з віддаленої бригади, що розташована в кількох кіло­ метрах від центра села. Об 11 годині ранку вже всі ви­

людей.

борці прийняли участь у ви­

життя

Про

думи

дянських

всіх

радянських

і прагнення

людей

свідчать

та­

кож патріотичні

написи

на

відданістю

Як і всюди в усій

нашш

країні, день виборів У Верхов-

ну Раду СРСР

Комуністичній

партії, яка веде наш народ по

l f

}

t S

Вибори до Верховноі Ради

дня майже всі навколо Комуністичної партії

виборці виконали свій почес- та її Ленінського Центрально­

думою про рідну Комуністичпу партію, про любиму Батьківщину ішли трудящі Броварщини до виборчих урн. Як і всі радянські люди, вони

навколо радян-

ського уряду. Вони виклика­ ли нову хвилю політичної і трудової активності радянсь­ ких людей. Робітники, кол­ госпники, інтелігенція з ще

одностайно голосували за кан- більшою

силою

розгортають

дидатів -нерушимого блоку ко- зараз бойове соціалістичне мушст1в і безпартійних, за змагання за нові, ще більш перемогу комунізму. блискучі успіхи у боротьбі за Броварчанин робітник О. І. Рудешко

-

вже убілена си-

перетворення ричних

в життя істо­

рішень

ХХ

з'їзду

чої дільниці, одержав бюлетеВідзначимо ж і ми, бровар­ ні, ще раз прочитав знайомі чани, підсумки виборів до Бер­ У депутати ховної Ради Союзу

Радянсь-

0. К. Антонова і М. С. Сини- ких Соціалістичних Республік ці і, опускаючи бюлетені в новими славними ділами в бо­ урну, урочисто заявив:

ротьбі

за

успішне

здійснення

-Віддаючи свій голос за ви- поставлених партією

супутих депутати

завдань.

нами кандидатів у 3 ще більшим завзяттям бо­ найвищого органу ротнея за виконання і пере­

державної влади в країні, я

виконання взятих зобов'язань

голосую

на кожній ділянці

нашої

за

мудру

політику

Комуністичної

партії,

за те, щоб наша рідна радян-

ського

і

господар­

культурного

будів­

ництва.

...... ····· ............ .... ' .' ...... ..' ' ................ . . ;

Урочисті збори громадськості

Москви 17 березня відбулись урочнеті збори громадськості Москви, присвячені десятиріччю договору

про дружбу, співробітництво

взаємну допомогу між СРСР

Н. Герасимова та інших болгар­ ських товаришів, присутніх на зборах у Колонному залі.

3 доповіддю про дружбу і спів­

і робітництво радянського і болгар­

Народною Республікою Болгарією. ського народів виступив депутат Секретар Московського місь- Верховної Ради СРСР П. Г. кого комітету КПРС С. М. Буту- Москатов. сов у короткій вступній промові

відмітив важливе значення істо-

3

промовою до присутніх звер-

рячної дати укладення Радянсь- нувся посол Народної Ресnубліки ко-болгарського

договору.

Він

Болгарії в СРСР Любен Н. Гера­

тепло вітав посла Народної Рес-

симов, зустрінутий палкими оп­

публіки Болгарії в СРСР Любена лесками.

організова­

Верховноі

ностей 99,72 процента виборців, що взяли участь у виборах. Щ дані свідчать про те, що народний блок комуністів і безпартійних здобув на виборах повну і неподільну перемогу.

Ради

Остаточні підсумки виборів _і

року до Ulентральної виборчої комісії надійшли попередні дані про підсумки виборів до Верховноі Рад~ СРСР від усіх ок­ ружних виборчих комісій. Ulентральна виборча комісія встановила, що вибори депутатів Верховної Ради СРСР відбу­ лися в усіх виборчих округах. За nопередніми

1958

список депута­

тів, обраних до Верховної Ради СРСР, ULентраль­ на виборча комісія опублікує 19 березня 1958

.

року

. ULЕНТРАЛЬНА

ВИБОРАХ ДО березня

17

ВИБОРЧА

ВЕРХОВНОІ

1958

КОМІСІЯ

РАДИ

ПО

СРСР

року.

Позавчора, і 7 березня, відбулося засідання Ви-

У Виборчу комісію Українськоі РСР по ви-

борчої комісії Українськоі РСР по виборах до Ради Національностей. Було заслухано повідомлення секретаря комісії П. К. Мусієнко про попередні підсумки виборів до Ради Національностей Верховноі Ради Союзу РСР від Української

борах До Ради Національностей ніяких скарг і заяв про порушення сПоложепня про вибори до Верховноі Ради Союзу PCP:t не надходило. За попередніми даними, одержаними Комісією від усіх окружних комісій по виборах до Ради

РСР.

Національностей Верховноі Ради СРСР від Ук-

На засіданні відзначалось, що вибори до Верховної Ради Союзу РСР проходили на Укра­ їні організовано, відповідно до виборчого закону, при високій політичній активності .:rрудящих.

131

раїнеької

РСР,

комуністів

.

і

всі

кандидати

безпартійних

народного

одержали

блоку

абсолютну

більшість голосів.

активнІсть

***

-

виборців

В. Г. Блаженов, видатний радянський вчений О. М. Несмєянов, коваль П. Г. ПІемякін, слюсар­ наладчик О. М. Малінкін, передова ткаля громадський працівник В. Ю. Федорова та інші.

виборча дільниця Ленінського виборчого

округу столиці нашої Батьківщини

Москви.

До другої години понад 95 процентів вибор­ ців столиці взяли участь у голосуванні. Це -

Тут балотувався видатний радянський вчений­ хірург О. М. Бакулєв. Майже половина трудя­ щих, які живуть тут, виконали свій обов'язок

найяскравіше свідчення великої активності тру­

- людей праці, які своїми руками мно­ жать славу своєї держави, будують комуністич­ не суспільство. 3 думкою про рідну партію, про любиму Батьківщину, зміцневня миру ішли до дящих

у ранкові години ..

Чим ближче до півдня, тим більше пожвав­ лення було на площах і скверах, вулицях міста. Лопочуть на вітрі кумачеві стяги, сонце золо~ тить сердечні слова: «Добро пожалувати!». Транспарант з цими словами висить і над вхо­ дом Палацу культури заводу «Серп і молот», де розташована виборча дільниця М 52. Тут до

виборчих урн трудящі Москви в день

16

берез­

ня.

Радісно пройшов день виборів у Ленінграді. Ще не почався полудень, а сотні тисяч ленін­ градців уже виконали свій громадянський обо­ в'язок.

Ради Союзу Верховної Ради СРСР балотувався Пflрший секретар ЦК КПРС тов. М. С. Хрущов. 3 великою активністю виконали свій обов'я­ зок виборці Московського міського округу по виборах до Ради Національностей, де в депутати було висунуто члена Президії ЦК КПРС М. М;

Дружно проходили вибори в Білорусії, Мол­ давії, республіках Середньої Азії, Прибалтики. Повідомлення про велике політичне піднесенн_я в день виборів надійшли з Архангельська, Рос~ това, Улан-Уде, Іваново, Пензи, Петрозаводська, Куйбишева, Теілісі та інших міст і сіл країни.

ПІверника. Дружно йшов народ на виборчі ділІ; ниці, де балотувалися член Президії ЦК КПРС, секретар ЦК КПРС К. О. Фурцева, машиніст

·виною людина. Святково одяг- КПРС і послідуючих рішень нутий, він прийшов до вибор- Центрального Комітету партії.

імена кандидатів

А

СРСР, виставлених блоком комуністів і безпар­ тійних, голосувало у виборчих округах по ви­ борах до Ради Союзу 99,57 процента і у ви­ борчих округах по виборах до Ради Національ­

По всій країні як велике народне свято про­ йшли вибори до Верховної Ради СРСР.

перетворився СРСР перетворилися в могут­

3

виборів до

Висока

ленінському шляху.

ний громадянський обов'язок. го Комітету,

активності

борець, що становить 99,97 процента від загаль­ ного числа виборців, внесених у списки виборців. За кандидатів у депутати Верховної Ради

----~~----------~-------

в районі у день великого все- ню демонстрацію згуртовано., народного торжества. У пер- сті всіх народів нашої країни

шій половині

даними, у ·виборах взяли участь 133.594.561 ви­

СРСР було утворено 1.378 виборчих округів: 738 виборчих округів по виборах до Ради Союзу і 640 виборчих округів по виборах до Ради На­

ра­

багатьох бюлетенях, що вияв­ борах. ~о глибокої ночі у Бу­ лені були комісіями під час динку культури, на виборчій підрахунку голосів. Всі вони дільниці, вздовж вулиць еепройняті безмежною любов'ю . ла і у хатах лунали раJІісні

пісні.

політичній

СРСР

У Виdорчій комісії УкраУнської РСР по виОорах до Ради Національностей

- радісна подія у моєму житті. Вся моя сім'я і голосує сьогодні за нашу пар- ~

ливе

високій

ності населення. Для проведення

ціональностей. 17 березня

року. Ще ська держава була ще більш 8

дільниці, вже сотні лампочок Ілліча засвітилися в хатах колгоспиого села Русаиова. Поодинці, родинами, ланками

--

при

1958

Ради

У неділю, 16 березня t958 року, відбувались вибори депутатів до Верховної Ради СРСР п'я­ того скликання. Голосування почалося всюди о 6 годині ранку за місцевим часом і закінчилось о 12 годині ночі. Вибори до Верховної Ради СРСР пройшли в обстановці великого патріотичного піднесення,

Орган Броварського районного комітету Комуністичної

J& 34- (1836)

Верховної

(ТАРС).

ГОЛОСУЮТЬ ТРУДЯЩІ УКРАЇНИ 16

березня

1958

року в обстановці вели­

Президії ЦК КПРС, секретарЯ ЦК КПРС О. І.

чезного політичного і трудового піднесення від­ булись вибори до найвищого органу державної влади нашої країни - до Верховної Ради СРСР.

Кириченка, Київського

Всюди вибори вилилися в могутню демонстрацію

ранку ТУТ ВИКОНаЛИ СВіЙ ВИСОКИЙ ГРОМ&АЯНСЬКИЙ

єдності і згуртованості радянського народу нав­ коло рідної Комуністичної партії, були торжест­ вом радянської демократії.

обов' язок майже всі виборці. У просторих залах нової Київської середньої школи М 38 розмістилася виборча дільниця М 30-328 Київського Шевченківського виборчого округу. Тут кандидатом у депутати балотувалася В. І. Трухан. Ясний і чистий її життєвий шлях. 3а короткий час вона оволоді­ ла спеціальністю апаратника і своєю виробни­

3 великою одностайністю голосували міль­ йони радянських людей· за кандидатів у депута­ ти найкращих і найдостойніших представни­ ків народу, полум'яних патріотів Батьківщини.

Дружно,

при

йшло голосування

високій на

активності

Украіні.

У

виборців святковий

наряд одяглись її міста і села. На фасадах будин­ ків прапори, лозунги і панно. Кумачевими полотнищами, транспарантами «Добро пожалува­

ти!», «Всі на вибори!» прикрасились при­ міщення виборчих дільниць. 3 самого ранку до них поспішали виборці.

почуттям законної гордості за своє прекрасне сьогодні і ще краще завтра люди найрізноманіт­ ніших професій йшли до виборчих урн. Віддаючи свої голоси кращим синам і дочкам народу, трудящі України одностайно голосували за мудру політику Комуністичної партії і Радянського

3

уряду,

за нові перемоги комунізму, за мир в

усьому світі.

Велике nожвавлення і піднесення панували в цей д!'нь у виборчих округах тих міст і ра­

чого

округу

-

-

Московського вибор­

за першого секретаря ЦК КП

України М. В. Підгорного. Вже до

.

10

години

чою та громадською роботою завоювала загаль­ ну повагу робітників і службовців заводу штуч­ них добрив.

В усіх виборчих округах столиці України виборці одержували бюлетені з ім'ям кандидата в депутати Ради Національностей Верховної Ра­ ди срср- першого секретаря Київського міськко­ му партії М. С. Синиці.

Організовано пройшли вибори в Харкові, Сталіно, ~ніпропетровську, Запоріжжі, Одесі, дьвові та інших містах, робітничих селищах і селах України. До шостої години вечора в рес­ публіці проголосувало 99,72 процента виборців. День виборів до Верховної Ради СРСР укра-' інський народ ознаменував новими тру)Іовими успіхами.

Кому­

ністичної партії і уряду України.

У день всенародного свята в клубах, будин­ ках і палацах культури, на виборчих дільницях відбулися концерти майстрів мистецтв і колек­

. В Києві жителі Київського - Ленінського виборчого округу активно гоJІосува.ли за члена

тивів художньої самодіяльності. До пізньої ночі rриміла музика, звучали пісні. (РАТАУ).

йонів,- в яких

балотувалися керівники


Середа,

СТАХАНОВЕЦЬ

2

В день виборів до Верховної Ради СРСР

комбінату

Голосує родина

цях і площі, з радіоприймачів урочисто звучить державний

гімн Української

РСР. Ще одна

мить, і над селом линуть звуки

маршів,

виконувані духовим

ор­

кестром колгоспу «Більшовик». В цей час на виборчій дільни­ ці вже зібралися сотні виборців.

лентина,

і селах району багато вибо~ців залишили на бюлетенях кандидатів у депутати верховного органу влади в нашій країні патріотичні папи~ си,

найкращі

побажання

своїм

даю свІіі голос за тих, хто по

заповітах Ілліча непохитно бо­

Опускаючи їх до урни, він ска­

реться за дальший ріст могут­

Нижче подаємо окремі з них. За

У

світле

майбутне

-

за комунізм.

цей

***

урочистий

задоволенням

ності

і

день

гордістю

любимої

я

з

від­

соціалістичної

Віт­

чизни і колгоспу, за наше щас­

кладу всіх сил, щоб не прожи­

ливе

життя.

До 1-ої години дня всі вибор­ ці села проголосували.

День виборів

перетворився у

всенародне свято. В новозбудова­

Батьківщини,

всього

мир і щастя .людей за комунізм. Мені 20 років. Попереду ще багато років життя. Я до­

зміцнення любимої

кінофільми,

з

ранковим

ти їх марно. З радістю віддам всі сили, енергію за справу Леніна.

***

З радістю голосую за наших

том виступилИ гуртки шкільної художньої

самодіяльності,

клубні гуртки. Г. Пищай, редактор багатотиражної

Свій

серцем

голосую

за

•••

rолос

за Радянську владу віддаю,

злякати

І

руху !!&Шого

не

спинить.

Голосую, щоб війни не знати,

Щоб у миРі вічно жить.

портретами

-

урн, вони славлять рідну Кому­

вала змінне завдання на

160

ністичну партію, яка веде народ

-17 О

само

від перемоги до перемоги. До 11 ГОДІІНИ дня всі виборці нашої ді.1ьниці виконали свій громадян­ ський обов'язок. Н. Носенко,

працює Мікулінська і в ці дні. Як і всі працівники райпром­ комбінату, вона прагне закрі-

Самовідданою працею

зміцнювати Вітчизну

жі-

в повному скла-

Дружно голосували колгоспни­

чої

ланка,

-

сказала

виробництва

більшість

ленко,

ти по 500 центнерів помідорів центнерів картоплі - виконаємо. на кожному з 3 гектарів - бу- Віддаю свій голос за Комуде з честю виконано. ністичну партію, яка бореться за ланка

Т.

В.

складі

яка

за

-

ним

трактористи

вили

-

трактористи,

велике

Усі ми голосуємо,

-

за процвітання нашої країни.

колгоспу,

-

голосуючи,

4500.

А. Гаnицьний,

голова Дільничної виборчої комісії.

заявив:

-

Я щасливий, що дожив до

цих радісних днів. Бажаю нашим кандидатам

у депутати

довгих

років життя і плодотворної пра­ ці. С. Музиченко, голова сільради,

М. Прокопенко, інструктор райкому nартії. с, Літки,

Про це

тим в нашому селі немае зви­

чайної кравецької і .шевської майстерень. Щоб пошити або

а, перш за все, конкретні діла. Зросла боєздатність партійної ор­ ганізаціі, економічна міць кол­

полагодити

вимушені

інші

то

села

Про

це

багато

говорили

на

сесії сільської Ради, але поки

у своіх ли­

культурно-побутовому

взуття,

в

або до міста.

госпу.

дальший

одяг,

їздити

що все залишається без змін» .

З цього ж с. Русанів пише кол­

розвиток

колгоспного

обслугову­

ладу і реорганізацію МТС», ми ванню трудящих села. Ось деякі переходимо працювати в рідний факти. «У віддаленіА бригаді, яка колгосп ім. Щорса. Разом зі всі­ розташована в РожІвці, кол­ ма колгоспниками боротимемося госпники часто не мають мож­ за високий врожай всіх культур, ливості купити ряд таких то­ Організовано прийшли на ви­ дільницю і комсомолки­

борчу

доярки, які за віком мали право взяти участь у виборах.

Вибори

-

до

Верховної

Ради

видатна поді.я в нашо­ неспілкова

далі комсомольці

організаціі.

с. Княжичі.

виборів на

Вроварів

з

трьома

що

е

в

ги про незадовільну

ли

кінокартин

що відсутній систематичний конт­ роль за їх роботою.

що

концертами.

бережинА з великодимерського

колгоспу

вказали пра­

цівники пожежної інспекції». нашу

госпники,

думку,

пишуть кол-

і про такі

питання

повинна дбати партійна організа­ на сільську Раду, щоб і тут кра­ І ще дбали про культурно-побуто­ кожним

роком,

пише ди­

яким ли­

я одержав лише 10 березня. Це не поодинокий факт, а

ція. Вона мав також вплинути і

ве обслуговування трудящих.

з

чекае

газети, журнали. Але наш ли­ стоноша М. Безсмертна рідко коли приходить своєчасно. Га­ зети, що передплачую, сКи· івська правда» І сСтахано­ вець» від 4, 5 і 8 березня

дів для того, щоб усунути ті

На

Леніна, кожен

стоношу, в сумці якого листи,

ління колгоспу не вжило захо­

недоліки, на які

ім.

нетерпінням

прав­

ректор Русанівської школи І. Ніколаєнко, все більше кра­

виборчих

сЗага.льновідомо, пише П. За­

центральному

тому,

роботу ли­

стонош. І це, перш за -все, тому,

магазині». сПонад місяць ми не бачи­

сЗ

Концерти В день

варів,

вже не nрацюе nерукарня».

З окремих сіл надходять скар­

система.

повісти

Про

і

це

інші

можуть

роз­

КОЛГОСПНИКИ».

Підняті у цих листах питання

-

дуже важлkві. Вони заслуго­

вують великої уваги. Повсякден­ но

піклуватися

про

задоволення

щає наше село. За останні ро­ культурно-побутових потреб тру­ ки споруджено прекрасний Бу­ динок культури,

спеціалістів

будинок для сільського госпо-

дящи!

-

важлива ділянка робо­

ти партійних організацій.

ознака Радісна Приємно пройтися вулицями І пружений план, але він викона-

рідного села. У який куток не ний був до дня виборів у Бер­ - значна кількість но- ховну Раду СРСР на 153 процен­

кілограмів молока від корови, а Про виступи гуртків художньої глянеш

84-річний Трохим Хомович за Кравчук - один із організаторів нашого

міщень. Невпинно зростає до­ бробут колгоспників. А між

протоколи

Проте, як пишуть

санатор­

невого Пленуму ЦК КПРС і тези ці, літні колгоспники, в Пухівці госпник С. Топіха: увага сЗ вини ССТ понад місяць доповіді М. С. Хрущова «Про недостатньо приділяється

ливе життя,

рить ланкова, г- за мир і щастя, бuротимуся тепер не за 4 тисячі

не тільки

стах до нашої газети комсомоль­

щодавно удостоєна високої урядової нагороди.

-

свідчать

ясла

баня, чайна, на садибах кол­ госпу-чотирирядні корівники, гаражі та багато інших госпо­ дарських і тваринницьких при­

розвитку гро­

свято. Схвалюючи рішення лют­

- заявила доярка булися концерти. Агіткультбрига­ Марія Постол. У цей урочи­ да районного Будинку культури, етий день я вирішила перегляну- пише до редакції В. Полотняк, гово- ти взяте раніше зобов'язання виступила перед виборцями не-

і перспективного

дитячі

ного типу, родильний будинок,

найважливіші

не від- мадського господарства.

голосує і І мир у всьому світі, за наше щас­ дільницях, в клубах району від­

Марченко,

Ватутіна -

дарства,

наших питання ідейного виховання ко­

Володимир Гончаренко і Микола Борисенко. - Для нас сьогодні, - зая­

В. Мікулінсь­

Фото і текст В. Полотняка.

комсомольців і неспілкової молоді муністів, виробничого характеру роль. Вирі-

з н і м ку:

партійна органі~ація

На всіх ділянках колгоспного ім.

ланкова Галина Ярмоленко, молодь колгоспу завжди і всюди віддала сьогодні свої голоси за будуть в лавах передових. вірних синів партії і народу. В. Ириwин, Певні, що наше довір'я вони з секретар комсомольської честю виправдають. Ми ж запев­

помідорів - на 7 і няємо, що своє зобов'язання -~ на 3 гектари, одержа- виростити на 15 гектарах по 150

Н а

ка за роботою.

. В центрі уваги партійної орга­ с ЛОВО МОЛОДИХ ВИ dОРЦІВ нізації пухінського колгоспу

му житті. Запевняємо, що й на-

В повному

Так

пити виробничі успіхи, досяг­ нуті в дні підготовки до вибо­ рів.

І про такі питання повинна дбати

с. Семнполки.

імені своїх подруг т. Костенко, ка. опускаючи бюлетені, сердечно -

гектарів, огірків -

вона викону­

процентів.

комісії.

ді ланка Наталії Костенко. Від ки артілі ім. Леніна, с. В.-Димер­ дякує Комуністичній партії за щасливе і радісне життя, запевняє, що зобов'язання ·- виростити в торфо-перегнійних гортечках розсаду капусти на 11

тракторних

електропроводів

секретар Дільничної вибор·

СРСР

Наша

автомобільних

сомолець їздовий Михайло Моска- партійних зборів, засідань бюро,

Славлю партію свою. Ніяким силам нас не

З самого ранку на обидві сіль­ ські виборчі дільниці, оздоблені

нок і дівчат

На виготовленні деталей для

***

* * *

Всім

Всією панкою­ на виОорчу дІльницю

12

)Jобре трудилася Валентина.

виборах, з повноліттям. Нескінченним потоком підходять виборці. Опускаючи бюлетені до

стати. Першим проголосував ком-

кnндидатів нерушимого блоку комуністів і безпартійних.

с. Рожни.

ходять святково одягнені

ни.

поздоровляє сп-

на, який вперше бере участь у

тили ми й па виборах

Голосую за кращих синів нашої могутньої Батьківщини.

газети.

керівників партії і уряду, транспарантами і плака­ тами, групами і поодинці йшли виборці. Ось до приміщення за­

щасливе життя,

ти участь у виборах верхов­

***

За мир у всьому світі.

з ве­

-

чірнім

валася в цей знаменний день вперше у своєму житті взя­

ного органу влади нашої краї­

лосідає авангардну

кандидатів.

2

концер­

за

- підготовка до ви­ борів і самі вибори були ве­ ликим святом. Адже я готу­

виро-

ховий майстер Єгор Михайлович Василенко з дружиною Анаста­ сією і сином Григорієм. Є. Баси­ ленко дякує партії і уряду за

-

ному Будинку культури для ви­

борців було продемонстровано

Ва­

бутони герані,

Савкович Половко.

дальше

молода штампувальниця

щеної нашими дівчатами до дня виборів. Першими голосують тля-

ник

ду,

працівників

комбінату, що відзначилися,­

лосів. .в Вроварах

людства

Голосую за Радянську вла­ Комуністичну партію, за

конано квартальний виробни­ чий план. Серед

ред них у вазонах різнокольорові

ликим святом і запрошує їх ви­ конати свій почесний громадяи­ ський обов'язок. Першим одер­ жує бюлетені 66-річний колгосп­

-

непоганих

виборчих комісій приступили до підрахунку го-

спеціально

ІІРОЦЕПТІВ

достроково ви­

Дільничних

обранцям.

зав:

-

лентина Мікулінська. -Для мене,-говорить Ва­

Затихають звуки Гімну Радян­ ського Союзу, і голова Дільнич­ ної виборчої комісії т. Литовчен­ ко І. поздоровляє присутніх З ве­

Микита

добився

результатів

12 годин ночі. Голосування за6 годин. Гостинно відкрУ.ваРано прокинулося село в цей день. О 4 годині в багатьох бу­ кінчено. Закрилися двері вибор- ються двері виборчої дільниці. виборців до динках колгоспників ясним сві­ чих дільниць. У відповідності до Комісія запрошує Положення про вибори до Берсвятково прикрашеного залу. Т}·т тлом загорілися електричні вогні. В передранковій тиші із репро­ ховної Ради Союзу РСР члени по-весняному багато квітів і ее­ дукторів, встановлених на вули­

160-170

У соціалістичному змаганні на честь виборів до Верховноі Ради СРСР колектив райпром­

КОМУНІСТІВ І БЕЗПАРТІЙНИХ За справу nеніна

рому.

1958

ЗМІННЕ ЗАВДАННЯ­

НА

БЛИСКУЧА ПЕРЕМОГ А НАРОДНОГО БЛОКУ Всенародне торжество

бере3ІtІі

19

самодіяльності повідомляють та­ вих хат, причому таких, що по- ти. Посилився також попит на кож І. Герасименко із с. Жердо­ будовані за типовими проектами облігації З-процентної внутріш­ ва, А. Чуняк із с. Красилівка, па 2-3 кімнати. Ваrато з них ньої державної позики, що дало

Г. Проценко із с. Світильне.

СПЕЦІАJІЬНІ ВИПУСКИ СТІНГАЗЕТИ

і опівдні, коли всі виборці вже гія нашої щоденної колгоспної виконали свІА громадянський обо­ стінгазети під час виборчоі кам­ в'язок, випущені були спеціальні газети. В них панії. В кожному номері - лис­ номери стінноІ Хороше

попрацювала

редколе­

ти про хід виконання соціалІстич­ вміщена значна кількість патріо­ ного зобов'язання на честь вибо­ тичІІих висловлювань колгоспни­ рів, роботу агітаторів, матеріали ків. П. ОЛЕКСІ€НКО. про кандидатів у депутати. У першІ ж години голосування

с.

Плоске.

з цегли, вкриті залізом, шифером. нам можливість набагато переви­ В хатах достаток, на людях до-

конати завдання, яке поставили

бротна одежа.

перед собою.

Але не тільки у цьому ознака росту заможного і культурного життя трудящих села. Мені, як працівникові ощадної каси села, особливо приємно відзначити ріст

вкладів. На перший квартал 19581 року ми намітили собі досить на-

Як серед вкладників ощадної каси, так і тих, що придбали об­ лігації, - переважна більшість колгоспників нашої сільгоспарті­ лі ім. В. І. Леніна. с. Семинолки.

М. Саnивон.


Сереаа,

бераня

19

року.

1958

СТАХАНОВЕЦЬ

ВСЕНАРОДНЕ ОБГОВОРЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДІ ТОВАРИША М. С. ХРУЩОВА

Овочі-киянам Радісно відгукнулись колгосп­ ники вашої парниконої ланки на заклик партії і уряду про забез­

оо

КоАгосп став господарем

купити в МТС трактори та всі Інші ма­

-

но

вирішили і приступИJІи до виконан­

ної машини під ч .:tс ІІО.~ьnвил робі1, її, т~к Ііи мовити, «'fрудовиіІ Дані огляду закріплені відповідним актом. Колгосп став силосних зернових і тракторів, господарем багатої техніки тракторних сівалок, велика кількість культиваторів, комбайни, причіпного знаряддя. Тут же таки відбулася ділова розмова про стаж•.

будівництво

2

7

- 13 15

14

відповідних приміщень.

ПриІіомка техніки від МТС була разом з тим оглядом роботи них

механізаторів. Скажу в даному разі тільки про одного з

-

рам. Посіяна в

240

Прапора. Мало в чому щодо наполегливості в боротьбі за вирощен-'

ня. високого врожаю всіх культур, поступиться Аому бригадир дру­

гоt бригади Федір Юхимович Лук яненко. Відмінником соціалістич­ ~ого змагання зарекомендував себе весь склад тракторних бригад, 1 колгоспники охоче приАмають їх у свою дружну сім'ю. Всі впевнені в тому, що справи в колгоспІ підуть після цього ще краще. І доведемо це, говорІІть колгоспники, механІзатори, вже під час польових робіт. найближчих р.нІв

-

В,

ГЛУШАК,

***

Загuьні збори колгоспників одностайно схвuили рішенн11 лютневого Пленуму ЦК КПРС, тези доповідІ М. С. Хрущова сПро дальший розвиток колгос11ного ладу і реорганізацію машинно-трак­ торних станцій•. За пропозицією правління, була прийнята постано­

2

4 -

трактори

-

сДТ-54•,

24

ра­

в відкритий грунт. }lля

·

безпо­

булі підготовлено

1

рами.

42

cHATI:t, сБЕларусь•

сС-6:. і сС-4•, молотарку, інші необхідні комбайни і сУ-2•, машини, Інвентар. 3 тієї техніки, яка · обслужувuа торік наш кол· випуску довоєнного госn, вирішили не купляти трактор сХТЗ•

сХТЗ-7• і один комбайн сС-4•. Договорилися дати заявку на прид~

банн11 двох нових тракторів, а також силосиого і зернового ком­ байнів.

Напередодні виборів до Верховної Ради СРСР комісія в склаАі представників Бобрицької МТС f. колгоспу визначила вартість ма­ шин, провела передачу і прийом. Але, цікава річ, коли знову під­ рахувuи, чи зможе колгосп з наІІвиою технікою успішно справити­

с. Плоске

Трудящі пропонують

На Фот о : в польовому таборі.

робництва. Це дасть можливість

колгоспам краще розпоряджати-

(Фотохроніка РАТАУ). Фото Б. Шендлера .

Колгосп «Шлях Ілліча:.,

с.

В колгоспі, з яким змагаємось

Зазим'я.

тили по

гектарах вирос-

300

центнерів столових

колгоспі ім. Кірова, з яким зма- бачили очищене

насіння

всіх

на

пож­

стан ярих культур.

там

Перевірили

гаємося.

буряків і ва 15 гектарах _.:. по готовності до сівби і зимівлі ху·

центиерів капусти. За це го­ доби. Вивезено колгоспу родня бригада нашого

300

Однак,

недивлячись

вавлення в підготовці до весни,

на поля близько є і недоліки. Надто мало місцевих місцевих добрив та добрив, невистачає, згідно плану, ної сільськогоспод3рськоі вистав­ заготовлено 250 тонн мінераль­ 1100 тонн. В цей же час компо­

затверджена учасником Всесоюз·

1900

тонн

,ll. Вулах щодня стування гною і торфу проходить ки. Зараз готуємось до весни. Із них. Шофер 2400 паринкових рам забили встигає зробити з торфом по 3 незадовільно. Торік колгосп одер·

пусти.

У саду працюють ланки Гали­ ни Крук та Ольги Забережноі. Во­ саду

40

вирбстити по

ни дали слово

не

свині .

пристосоване ,

Приміщення

темне і сире.

Рейдова бригада колгоспу

кожному

ім. Димитрова:

П. Лобко, колгоспник, М. Ко-

Jlo

ім.

Колгосп

тр актор исти.

лише за

с. В.·Димерка .

Леніна,

на

фруктів

центнерів

Заготовили і вивезли на поля

16324

добрив,

тонни місцевих

що становить по

12

тонн на гек­

-

Попереду

землі.

тар орної

комплексна бригада

·

М

1,

яку

очолює В. Шибіка. Тут вивезли

с. В.-Димерка.

ноненко, колгосn ник, пuа,

Н. Под·

комсомолка.

с. в.-Димерка.

На виробництві добрив

останній місяць вивіз у са.ц по­

------~------------------------------

х у д о б 1-м І н е ра Jl ь н І

З кожним роком умови утри-

утримуються

У сад вивезено 340 цієї роботи залучили літніх кол· гектарі. Ланка добрив. місцевих тонн Гарбу­ Ф. госпників А. Драного, О. Забережноі завершує побілку зу, О. Семинога . Кондратенко спе­ штамбів дерев. Шофер М.

дерев .

ціальною автомашиною

Порада ветлікаря

Побували ми і в коморі, де по-

Цими днямЙ ми побували у

*10 * *

Торік на

Після реорганізації МТС і при· м:и працюємо, основою цієї май­ над 50 тонн сечі. Ланки Наталії потужної стерні має стати кузня. колгоспами дбання техніки у них виникне потреба подбати Семиног та Марії Крук заверши· Потрібно заздалегідь у збільшенні не тільки коштів і про приміщення для зберіган­ ли збір гнізд гусені. основного капіталу, але і обіго­ ня техніки і запасних частин. Ф. Васюк, бригадир. зв'язку з цим слід, на вих . У І. Скибин, К. Лизун,

/[

відбувс я громадський огл яд

парниковод.

в

голова сільради.

ме кредитування колгоспів по всіх

У кол госпі

ГОТОВНОСТІ ДО веСняНОЇ сівби .

П. Сnичак,

Закінчили обрізку

сС-4:., від якого раніше відмовилися, теж потрібно купити, бо без П. РЯБОВ, нього ми не обійдемося.

видах сільськогосподарського ви·

весняних .польових робіт .

інших овочів.

с. Гоголів .

ся з nольовими роботами, то дііішли до висновку, що ні. Правління один додатково колгосnу вирішило nросnти МТС, щоб продали трактор сХТЗ•, той, що був у бригаді. Нам здається, що І комбайн

мою думку, щоб відділення Дер· жавного банку перейшло на пря­

Тернопільська область. Колгоспники сільгоспартіл і «Червона Зірка», Велико-Глибочеuького району, добре nі дготувалися до

Найближчим часом на ринки нашої столиці буде відправлено першу партію ранньої цибулі

700, у 200 посіяли ранню капу­ ходки на віддалі 25 кілометрів. жав низькі врожаї зернових, сту і помідори. Під БО рамами У повній готовності тракторна картоплі, овочів виключно із-за запікірували розса~у ранньої ка­ бригада. того, що внес.ли мало добрив. Дружно йде робота в городній пусти, .яку виростили в ящиках залишає враження Хороше у тепJІИці. Тут вже дозрівають бригаді, якою керує ,ll. Онашко. молочно-товарна ферма , де устат· Іздовий Іван Вобко щодня волами перші огірки. Але доїльну площадку. на площу по 6-7 тонн ковано вивозить ке­ якою ланці, У парниковій за догляду недостатнього із-за добрив при завданні 4. рує М . Крикун, добре працюють коровами і поганої годівлі надої Близько 900 тисяч штук р()з­ В. Деркач, П . Чупринка, М . Та­ п'ятиденку низькі . За останню виростити парни­ сади повинна надоїв най­ колГосп ім . Кірова ран. кова ланка. Щодня ва парииках менше в районі молока від коро· М. Іваницький, колгосп­ працюють по 10-12 ви, в півтора раза менше, ніж агроном. ниць, які пікірують розсаду ка­ надоєно у нас . В поганих умовах Колгосп «Перемога•,

інструктор райкому партії.

ва: закупити в МТС

150

середньої реалізації молодої ци-

20

років він очолює тракторну Миколу Павловича Сома. Понад бригаду і працює на пол11х рідного колгоспу. За досІІгнуті успіх; у піднесенні родючості грунтів, уміле використання техніки ветеран­ механізатор нещодавно нагороджений орденом Трудового ЧеРвоного

капусти ,

мах розсада цибулі для виса дки

НІ! приАнятого рІшенн11. Напередодні виборів до Верховної Ради СРСР на садиби станів тракторнИх бригад прибули члени правлін­ ня колгоспу «Жовтень• і головинА інженер Броварської МТС тов. Осьмак. Хоч керівники колгоспу І знають кожну машину, про­ те огляд тривав кілька годин. Згадували при цьому повадкн кож­

розсади

рам ранньої капусти розпікірова­

шини, 11кІ використовувuись на колгоспних ланах.

люди дІ.1а

вирощенню

по

цибулі, редиски, огірків. Із

у всенародному обговоренні тез доповіді товариша М. С. Хрущова. безпартійних. комуністи, багаrо ВиuовИJІись по . цьому питанню

-

виборчої

кампанії до Верховної Ради СРСР підготовили 800 рам у парииках

багатої техніки

ТребухІвцІ

дні

В

країни.

центрів

Трудівники колгоспного сма Требухова беруть активну участь

·-

промислових

овочами

печення

Одностайно вирішено

3

8

тисяч тоfІн добрив, в

тому числі ньому році .

3039

тонн в ниніш­

На НИХ ріВНЯЮТЬСЯ КОЛГОСПНИ· N2 2 бригади ки комплексної (бригадир т. Рожко 1.). Тут на полях 7500 тонн добрив. Добрива компостуємо. У тор­ фо-гнойові компости додаємо ее·

корми мінеральною

Найголовнішою

Кілька слів про nричини поя-

близько

чу, якої вивезли

169

тонн, а та­

кож мінеральні добрива і попіл. ся як власними, так і позичени- мання тварин у колгоспах райо- ви цих захворювань та як запо­ підгодівлею в кухоннз tіль, три­ М. ФеАоренко, хвороба кальцій-фосфат, кісткове і м'я­ ну стають кращими. Збільшуєть- бігти . Найголовніша ми обіговими коштами. агроном . де­ крейда, борошно, сокісткове Ванківським працівникам: тре· ся кількість просторих, світлих обміну речовин. В цю групу вхо­ Колгосп ім. І(аліні н а, глина, червона попіл, рев'яниіі пташ- дять рахіт, остеомаляція, авіта­ ба більш сміливо поширювати корівників, r.винарників,

кредитні взаємовідносини

госпами,

3

кол- ників. Проте у

надавати їм дійову до-

трапляються

нас часто

ще мінози «А», «В», «С», «д», збід­ конюшинне

захворю­

випадки

помогу в організаціі фінансового вання телят, поросят, птиці. Та· господарства.

Ф. Бурnака, керівник гуртка партійноі освіти.

м. Бровари.

***

ми схвалюємо

пев го Пленум 0 дальший

ладу

і

У

нення органі5му на мікроелемен­

реорганізацію

машинно-

можливість краще

використати

рахіт,

Мінеральну

остеомаляція

(збіднення голів'я.

ти всіх заходів

Ці хвороби завдають

госпо·

маточного

дарству величезних збитків. Ок- підгодівлею, ми,

у забезпеченні

складу

с. Літки.

МТС не поспішають

організувати

корма­

прогулянки.

підгодівлю

прова-

}lобрива

озимі культури .

кидали на

100

лікар або зоотехнік.

борошном

необхідно

3

500 гектарів. вносимо по 3

кістковим центнери каїніту .

бути обе-

Однак ось вже тиждень, як ро­

режними, одержувати ііого слід боту припинили із·за паспортом, який

би придатність

роз-

гектарах. Всього

дять за нормами, що іх для кож- маємо підживити ної групи тварин - визначав вет- На кожен гектар

мінеральною з

вітамінними

rтвсрджував

несправ­

для зrодовуван- ності тукорозкидноі сівалки. Декілька разів зверталися до МТС,

ня.

Ці заходи повинні весь час бу- але пере сувна майстерня досі так Нормальне засвоєння мінеральних ТІ' в центрі уваги колгоспних і не прибула.

чи це «на після », негайно взя- продуктивність . Загальне послаб­ речовин та вітамtнІв

тися ·У кожному колгоспі за ус- лення організму ремонтних

масових

Напередодні

організму на солі, вапно та фос- отелень, опоJ)Qсів необхідно вжи­

торам, більш продуктивно пра- ремі тварини· гинуть, інші відцювати.· Але слід, не відкладаю- стають у рості, знижується іх

таткування

Вітамінними

із ранозібра-

кормів, rлиць, житні висівІш, пророщене вітамінних мерка. А в колгоспах « Жовтень», підrодівлі, с. Требухів, та ім. Ватутіна, село скупченість тварин в сирих при­ зерно.

тракторних станцій». Це дасть форну кислоту).

кожну машину, а нам, механіза­

сіно.

силос

В ке мало місце за останні роки у сприятливу Використовуючи колгоспах «Шлях Ілліча » , село спільні причини-відсутність або свіжий відвар з хвойних гілок, Зазим'я, ім. Димитрова, с . В.-Ди- недостача в раціоні мінеральної а коровам - січка з JІ.Войних погоду, розпочали підживлювати

сят в •1ас відлучення - загальРІ·шення Та не лише для молодняка це обміну речовин, важливо; . але і для маточного по· лютпорушення не Про « ЦК КПРС колгоспного

-

сіно, особливо група захворювань них трав, зелене ти. Вся ця морr.ва, капуста, тісно пов'язана між собою і має конюшинне,

Пухівка, щороку у частини поро- міщеннях, бе3 прогулянок.

розвиток

кормами

найкраще

худоби піД час проходить на світлі, особливо під

майсте- хвороби робить його сприйнятли­ час опромінювапн а

рень. В колгоспі ім . Леніна, де вим до інфекційних захворювань. tшчним проміниам.

тварин

со-

в. КУАРІНКО,

зооветпрацівнuІв.

В. Семенов, ветеринарний лікар .

м. Бровари.

агроном.

Колгосп ім. Леніна, с. Семиnолки.


Пол ум' яни й років з дни кароджен­ ни одного з видатних дІsrчів ре­

75

нає

робітничого

во.~юцІйного

АидрІао­

Федора

Украіні

на

руху

вича ()ергеееа (Артема). Всту­

році. ПрмСJувwи .в Хар­ ків, Артем з перших -.е днів

році, він · до кінцsr CBQI'O :китт•

розrернув

відданим о борцем

залишався

роСЮту

ИrонІв, червовоrвардіАс:ьuх які ста.п опорою СЯ.U..ОвикІв у боротьбІ за в.Іаду Рад.

3 ВеJІНКОЮ СИ.ІОЮ організа­ ТОрСЬКИЙ талант Артема ви­ явився після Жовтневої рево­ люцІї. На І Всеукраїнському в відбувся з'їзді Рад, що

бітничі центри листівки І газе­ ту сИскра•. Дізнавшись про

розкол партії на 11 з'їзді, Ар­ тем стає на бік В. І. Леніна, першої більшовиків. У роки

даючи рук, він працював над

організацією загонів, частин

Після

у

промис­

справах

ловості і торгівлі. Він провів ве.~~ику роботу піf перетворен­ ню в життя на Украіні декре· тів Радинеької влади.

ківського пролетаріату. За свою революцІАну дІиль· ність Артем не раз зазнавав царсь­ переслідувань з боку кого уряду. Але ніщо не зло-

Коли в результатІ зрадниць­ дІА

ких

буржуазних· націона­

лістів Украіна зазнала навали І

З реАаІtJІ.іЙВоі пошти АО виборів

На

11

у Верховну РаАу СРСР

На березі високім став, Ласкаво посміхнувся:

В одну таку прекрасну ніч, Де хвиля б'є дніпрова,

- Привіт, о друже дорогиА,Так до Дніпра звермувси.

Як місяць серед неба став Така була розмова...

Веселкою роз$ів Дніпро, Сріблом заграли води: - Здрастуй, поете дорогий, Любимий син народу.

Гора Чернеча, степ , Дніпро, Сади, луги квітучі, Легенький вітер обдува Пісок з стрімкої кручі. Дніпро до степу гомонить,

А в далинІ вогні горить,

Несе пінисті хвилі.

В степу біліють села, І

На Украіні милій.

Крилата і

Донецького

серед

Незабаром на ЛІНІЯХ «Аерофлоту» почнуть курсувати наіібільші

в світі пасажирські чотиримоторні літаки «ТУ-114» з турбогвинто­

вими двигунами, призначені для трансконтинентальних і далеких

мас.

народних

Шахтарі люби.11и свого товари­

перельотів. Новий літак сконструйований під керівництвом відомого

ша І бойового керівника.

радянського авіаконструктора лауреата

тету партії, а потім

Полум'яний

Тепер провадяться дослідні польоти «ТУ-114» в різних умовах.

голqвою

Центрао~~ьноrо комітету спілки гірників.

На фот о : літак «ТУ-114» в польоті. (Фотохроніка РАТАУ). Фото М. Редькіна.

проф­

~======

революцІонер

Ф. А. Артем загинув у розквІ­ тІ CILt 24 .ІІJІПНІІ 1921 року ІіІд образ

Ного

вічно

житиме

старших класів екскурсію до Боб- ва багато років працювала вчн­ р~цької МТС. ~кскурсовод С. Сер- телько~. Тепер вона пенсіонерка.

в

Ой, як пишно квітнуть береги Десни! здаля Колгоспні будови видно нам Квітне, розквітає ріднан земля! Спориться робота у наших руках : Працюють колгоспники добре на ланах, В хатах придеснянських сяють вогні,

Дніпра До неба труби пІдвелись, ДИМ.ІІІТЬ ПОТужні ДОМНИ, Дніпро вертить колеса ГЕС, · Немов титан иевтомниА. І все це бачит~о наш Тарас, В очах поета радІсть Цвітуть сади, цвіте життя, Бо люди розкувались. Кайдани розірами вщент ЗнедоленІі люди. Катів-панів давно нема,

За счастье, радость и свободу. Свой голос в зтот светЛЬІЙ день Отдам избраннихам народа.

ПЛОДЬІ

ЧтобЬІ

труда СМОГJІИ

ТАК ПОЧАЛАСЬ ДРУЖБА

Катерина робітника Дочка школр Шашко після закінчення твердо вирішила іти працювати н а завод. Спеціальність допоміг їй вибрати Василь Цаль. Зустрі ­ випадково.

ним

з

дівчина

лась

Це було в бібліотеці. В черзі попереду · Каті стояв Підійшовши до стрункий юнак. бібліотекаря, він став чемно про­ сити, щоб йому продовжили хоч

книгу Л.

Толстого

- Не продовжуйте, чи~ь. зауважила Катя.

смію· дода-

на три

днів

«Воскресіння :Ф,

ла:

«Я

третій

уже

запитую

раз

аю книгу, а вона на руках. Ін­

:.nих екземплярів теж немае•.

Бібліотекаr. !іЗ

r;олях,

помітку

зробила

підвела голову, гляну­

JІа з-під окулярів і сказала: - Він у нас акуратний читач . Це з

ним

ВІІt>рше трапилось,

так

-

Шашко знаєте? А Володю запитала дІ·вчина

· одному цеху.

поставлена

чення в навчально-виховній рОбо-

драмгуртка Надія Довгодько

ня і зварювання металів суміш- Хороше грали свої ролі Михайло Кабиш, Василь І<алашннк, Олекшю кисню і ацетилену. Така екскурсія має велике зна- сій Довгодько, молоді учасники

працівникам

іншими

Так

вони

познайомились. Вася

сказав, де він працює,

вому заuоді.

-

на но­

же задоволені,

М. Лисенко,

Т. Шевченко, Н. Дмух, учителі Заварицької школи.

службовець.

колгоспник.

с. Рожни.

Відзначення гуртківців

В дні канікул го­

Активна

туються до районного огляду ху­

художньої

дожньої

посилено

району

самодіяльності

учнів,

що відбудеться незабаром. В дні tакож канікул буде проведена ра/іонна олімпіада юних матема­ тиків, новано

і

фізиків

організувати

нів-перекладачів

Собрать свободнwе народw. В. €ЗАПЕНКО, робітник .

хіміків. з

ЗаПJІа­ уч­

конкурс

диику

динником,

відрізом

Бровари.

без посмішки сказав Вася. комсомольці скаА що тепер

сам собі : «Молодець Катя, послу~ала моєї поради•.

-

дівчину. Вона йшла в синій спецівці, nосміхалась.

а вона втекла. Злякалась. Збоку підійшов ВолодЯ

-

Оголошені

плаття.

В. Деркач.

---

німецької і французької мов. М. Горбатенко,

го­

Мовчанова

подяки Вірі Козловській, Людми­ лі СавельєвІА, Валентині Сороці, Євфросиніі Пінчук.

англійської,

інспектор райвідділу народ­ ної освіти.

Гали­

нагороджена

Ліна

на

райбу­

робітниця

культурн

Пермінона

на

колективу

учасниця

самодіяльності

сНа ходу виправляти недоліки А помилки• -- під таким заголов­ ком

у

газеті

від

сСтахаиовець•

9 лютого вміщено статтю рейдо­ вої

бригади,

якій

в

вказано

на

недоліки у підготовці до весни· ної сівби і зимівлі худоби в кол·

Через трИ дні ·робітник побачив жуть? Утекла. Учили три місяці, госпі ім. Кірова, с. Погреби. і

теж

Голова артілі т. Радько О. ПО·

до роботи зоотехніка Катя nрибігла додому, сіла за чити дівчину і сказать їй хоч ти про нього не думаєш.... Ех, відношення попереджено. Чередниченка М. ти! ладилась. не Робота стіл, nочала читати книгу. Вона кілька слів.

Катя мовчки слухала, а потім ждала брата, щоб запитати, чи ПередовИй робітник ледве-ледве виконував норму. Друзі хвилю- сказала: давно він знає Цаля. - Я ще подумаю. Він їй розповів усе, що знав. вались: що з Васею? Лише один Наступного ранку іі всі бачнА наступного дня до Володі ni- Володя нічого не говорив, а тільли радісною на старому робочому дійшов і Вася Цаль. Поговорив· ки nосміхався. ши про ее, те, він, наче між ін-

ш им, заnитав :

Васяв уже раК ·дня' · · Наступного вІН зустрІв

дІв:

атю.

она ска-

генько говорила

з подругою.

І

Дуже. А сестра?

зала, що сьогодні йде до Будин- сказала їй таке: - Хто по-справжньому завжку культури. Юнак цього вечора

Ти хіба її . знаєш?

прийшов

в ася

хитнув

головою.

Надовго

Минув місяць. Одноrо разу Ва- вечір.

силь Цаль стояв біля дошки на-

туди

найперший.

ди і всюди самовіддано працює,

Адреса редакції:

необмеженій

кількостІ

кол-

ню. Відпуск провадиться що-

кує хороший, вірний друг. у ме· не він є.

1 денно, кр м вих дних ди в, з 8 години · ранку до 16 години

що

тре-

Не nодОбаєтьсЯ тобі?

не читав. Радість цеху;

в

І як радісно буває, коли поду-

-Я знаю, Катю. Вашій дружбі

Значить, злякалася труднощів,

робітник.

м.

1

1

днsr.

повинн а заздрити вся молодь з~- rд ре с а

було наnисано: - ПодОбається. Та я наче гір- воду. Я знаю, ви будете щасливІ. «Зарахувати. ученицями третього А. Козлов, ніж Інші, працюю. Піду я з ше, •. ... цеху: к. Шашко Далі юнак

до-

водить до відома, що в березні nровадиться відnуск тирси

тижні, місяці. І маєш, що за твоєю роботою слід-

· - Я , здається, не ту, зуnинивсь раптом на новому, недавно вивішеному арку- ба, спеціаnьність обрала.

сnовнила його груди. Він сказав

БРОБНИR КОМБІНАТ

госпам, установам та населен-

ось одного разу Катя сказала:

ші. Там вгорі

БРОВАРСЬКИR ДЕРЕВО-

О

цей той зможе самовіддано любити.

заnам'ятався ,м

Минали дні,

Редактор С. ПОГРЕБІНСЬКИА.

місці. Під час перерви вона дов-

Ти волейбол любиш?

погляд

nрочитав

Га­

хмурнішав. Він ніяк не міг поба- А це було

мів грім.

казів. Він чекав товариша. Fforo

строк» .

була

«Безталанна» .

п'єса

по~~~~·ть: лі~:~1 в~;:~:е:и~о /?;;:::;ів~:~~~ ~~~~~~-'І~~;~у~:ІІ~~;~::в:~озза~грзи~ кл::н~~рез кілька днів Вася по- ;и В~сі0~8кр~б~то~л~е 'через тебе. А тепер му рейді-перевірці. За халатне

Юнак кивнув головою. А біля подумав : і зупинився дверей «Треба сказати .z:.івчині, чому я не в

ро­

за

відомив редакцію, що стаття обПіднесений настрій сина помі- відразу почав: -- Ми з ним 8 говорена на засіданні правління. потак все-таки - А соромно тила вдома мати. Але він ще не -- То мій брат. · В пам'ятаєш, А ти. як себе, водити вице чим , сказати_ їй посмів вечора того розмова цьому На

що хай до•:н'J ає.

книгу

взялася

стер1галн, як ВІдбувається р1зан-

...................................................................................................................................................................................... НАРИС

Будинку культури вона з особли­

цесамн роботи різних верстатів. боту. Нещодавно гуртківцями Пі_д час цієї ~кскурсії учні _спо-

Школи

м.

драмгуртком . будівництва

де . керує заКІнчення.

вим ентузіазмом

ку і всім

вечір

В песках пустЬІнь живwе водЬІ, І

тощо. В ремонтній

вання доріг

в

і

сільради

приміщенні

майстерні знайомили учнів з про-

м. Бровари.

потекли

тн

йомнв з машинами, призначеними к~уб1, для осушування боліт, внрівню· ПІсля

мтс.

с. Літки.

Чтобw ручьими

участь в громадському житті. Ії часто можна, наприклад, пОбачн­

ті. Ми, вчителі і учні, хочемо ви- лина Кучеревська, Раїса п:щ ай ' . . словити подяку за допомогу в проведеніІі екскурсії т. Сергієн- МарІя Батюк. ГлядачІ були ду-

у

І

ма- Проте І зараз вона бере активну

які

шини працюють тепер в сільському господарстві, на скільки воии полегшили працю людей, озна-

----------------------------------ю r о JI о с н

Я опускаю бюллетень

учням,

розповІв

ГІєнко

П. ЗАГОРСЬКИR.

сп.івають пісні. Вийшли з хат дівчата Гей, nонад Десною лине щастя спів, І не заглушити наших голосів! Про свою співаємо силу трудову, рідную Москву. Про столицю дружби комсомолець. В. Савченко,

-

Ганна Володимирівна Ковальо-

Нед~вно ми провели з учнями

серцих радянських людей.

В. Пиидюра,

/з допомогою пенсіоверки

ЦІкава BlreKJf)CiЯ

катастрофи.

за.Ізиичноі

час

премії А. м.

Ленінської

Туnолєва .

У 1920 роцІ Артем працював секретарем Московського комі­

весела.

Весняqий Вийшов я на берег, глянув навкруги

голови

І бІльше іх не буде. Зібравши землі всі свої Навіки воєдино, В кругу сестер цвіте, Росте Радянська Україна.

пісня лине над Дніпром,

Спокійно спить собі Тарас

завжди

березі

Старий Славута воркотить І береги лоскоче. Ось встав Тарас, йде до Дніпра, Як зорі, сяють очі.

Так само, друзІ, ик І ви, Люблю веснянІ ночІ Сидиш на березі Дніпра, Про сон забули очі.

посту

На

губвиконкому, викqиуючи вка­ .зівки В. І. Леніна, Артем ба­ гато зробив д.ІЯ відбудови ву­ гі.Іьноі промииовості. Він був

тема обирають до складу пер­ Робітничо-Селянського шого уряду Украіни та призначають секретарем

розгрому інтервентів,

петлюрівців і денІкінців пар­ тія посилає Артема в Донбас.

Украіну Республікою Рад, Ар­

1905революції російської 1907 рр. за завданним партІі він працює в Харкові, створює тут більшовицьку організацію, бороть­ революційною керує бою трудящих, очолює груд· неве збройне повстании хар­

партизанських Червоної Ар­

мії.

року І прогоо~осив

1917

грудні

устатку­

ванни шахт і заводів, рухомий залізничний склад. Не покла­

органі­ В&НІІІО бІо~ьwови..,.оі заціі міста иан:0.10 МІІіІІськнх .ІЮЗуигІв і рІшень naprii, по вІ.-вр.іІствах на створевню

за справу партії, за комуніЗм. В 1903 році, ПрЗЦІОІОЧИ nо­ МіЧНИКОМ машиніста ва з&ІІІз­ ницІ, агент ленІиськоі сИс:крІ.І:t ЮзІвцІ, в створює Артем Микоо~аєвІ та €лисаветrрадІ, інших містах Украіни ІскрІвсь­ кІ організаціі, доставляє в ро­

Док­

уряду о еваку·юе .з

басу в глиб країни

згурту­

ао

19 ........ 1958 роМу.

-:

Артем за завданнІім Радинеь­

1917

пивши в рsrди РСДРП у 1001

с.,.

австро-німецьких імперіалістів, кого

•.

Ц Ь

--

револЮціонер :

МИ.ІО ВОЛі борЦІІ. 8 1910 році він втІкаІ! з сибІрс~о~~:оrе sас­ А.ст~ю. .Іанни в да.еку звІдц йому вда.ІtСІІ вмерну­ тиси на Батькі8ІІQІІу ті.ІЬІІи в

Дев'ятнадцятого березки ми­

/1 /1

8 оЕ

С Т А І А .Но О

4

ком б і на ту:

ст. БРОВАРИ.

ДИРЕКЦІЯ.

Бровари.

м. Бровари, Київської області , вул. Київська, N~

138.

Броварська районка жрукарня І<иівського обласного управління культури.

Зам.

1386-2500

34 номер 1958 рік  

34 номер 1958 рік

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you