Page 1

Пf)о.лгrарl веіх ІСраін, 6~1laiJrec1l1

Трудів"и"и сільсь"ого господарства! добивайтеся

ЧЕТВЕР

24

дальшого підвищення врожайності всіх сільськогоспо­

КВІТНЯ

дарсь"их культур, всемірного розвитку громадського

1952 ~. Н2 34 (833) Орган Броварського райкому КП (б) У та райради депутатІв трудящих, Київської областІ

ЗАКЛИКИ і, ХаІ} л\ПІ3С 1 ТраВІІЯ-;J.еш) міжнародної СО.1іда рно('ті тр}'.щЩПХ, дснь БР:LТеретва рu6іПШків y("i~ країН! 2. БратrРСІ)l\lІїі ПРJlвіт yci~l IIJ pO;ia~l, які GорюТLСЯ проти агрrсорів і валіїв нової віїїнп, за мир, за Д('~!ОІ\рйтію, ;Із, соціалі;t~l! 3. l)ратеРС[,lшfl прпвіт ТРУllПЩІІИ І\раїIІ IIJ РОJНОЇ деМОI\ ратії, ЯІ~і уе[]іШIIО БУJУЮп. COHia.1i3~1! 4. Б ратср('ы\lйfi І1IJlшіт ве.ШKO~IY 1\ІІТІійеЬІ\О~ІУ народові,

Ціна

ЦК /ВКП( б)

нссення еКОНО~lіки і КУЛЬТУРИ нашої ВС.1Ш\ОЇ соціа.1істичної БатыIівщпнп,, за да.1ьше зроставня могутності Ра~щн("ької деРіІ\аВІІ! lНlІрше розгортаfiте ('опіа.1Їl'ТІІЧIІС З~ІJ.гання з3, ДОСТРОІ\ОВС ВІІконаНІШ народногосподарського ІІлануl~52 року! 17. Трудящі РаДШIСІJI\ОГО Союзу! Смі.1пвішс впроваJжуtlТС доеЯГШ'lІШI наукп, тr~lІікп і нсреіІОВОГО досвіду в усі галузі народного господа рства! ПЇ;{RJIщуflте НРОДУlітивність пра-

10

тваринництва! Створимо достаток продовольства для населення і сировини для промисловоСri!

коп.

ДО

(Із Закликів ЦК ВКП(б) до І Травив

1

ТРАВНЯ

СТВОРШІО ~IOГYTHiп ф.10Т РаДЯНСUJ\ОЇ д~pil{aElI! 27. РiJt.іТlШI\ІІ і робітниці, інжепеРIІ і tP.xhikh-будіВС.1ЬШІки! llIиршс BlIpC'Ba:J.il\yf1TC індустrіа.1ьні МСТО,1Il будіВНІІцтва! анижупте вартість і піJВІІщуf1те ЯІ\іСТh будівництва! ПРUСІ\Орюtlте ВМДСНІШ в дію піllllРИЄMeтn, il\llтел і культурпо-поuутових зз,К.1адіп! 2~. Роl.ітншш і роuітшщі, iНiI~eIIepII і техніКІІ проиисловості uудіuельнп~ MaтepiaJiB!

1952

1952

року).

РОКУ

ку, ІІоліпшуtlте роботу поштп, те.lеграфу, телефону, pallio! ПіJвищуйте І~УЛЬТУРУ оuслужування населення! З8. Трудівники сільського ГОСІІодарства! Добпвайтеся дltльшого пjдвпщешш врожаftності всіх сільськогосподарських КУЛЬТУР, псеміРІЮГО рОЗВІІТку гpO~la,\(,ЬKOГO тваринництва! СтворюІО nOCTaTt>K продовольства д.J1Я населення і СП ровини для ПРОМІІсловості! 39. 1\О:JГОСПНИІ\И і колго('п-

саМОlіРПТПКУ в науковій роботі! Розширюtlте і J~lіцнюйте спів­ дружність з праIlіВШІІ\ЮIІІ ви­ РОбництва! IlО.1іпшуfiтс підготовку спеціалістів Д.1я І1ііРОДНОго гоеподарстю! 48. IlрltціВНШ\ІІ літературп, мистсцтва, кінематографІЇ! Бе­ зустанно в]осконалюtlте СВОЮ маtlстерністьfСтворюtlте пові високоідепні Х} JОіЮlі творп, гідні веЛИI\ОГО радянеького народу! 4g. Вчителі і ВЧI1ТСЛЬІШ, праніВІІИЮІ народної осніrп!

Яlшf1 JОUJlЕСЯ Н(IВI1Х успіхів У ні,IlО.Jішнуttте якість і ЗІІИіl\уti- BCC~lipHO Jбі.11)шуftте впробшІЦТ- пиці, р06ітншш і робітниці МТС Озброюtlте учнів знаННЯМІІ ос­ будівшщтві aPOJUO-ДС~ОI\раТІІЧ- ТС собівартість про;{укнії! во будіВСJЬШ1Х матсріалів д.1Я, і радгоспів, спеціа.1істи сільсь- нов науки! llиховупте нашу

1І0ГО Itl1TllO! Е:~опомте СИРОВІІНУ, палшю, ма- будов КО)Іунізму, jL.LIH ПРО}J!Іс-1 кого господарства! 3раЗI\ОВО молодь улусі Ш1ЛКОЇ люuові ХаІі іІ,,:иве нспорушна ,1Р~їІ\ба тсріі1JИ, еlrl\троенергію! лового і ilШТЛОВОГО UУJіВШІІ{тва! проведемо весшшу сівбу і ін- •до раДЯНСЬІ{ОЇ Батьківщинп. го-

народіп lіІІТ(іЮ і Радянського СО/ОЗУ - иогупш Cll.M В (юротьбі за ~IJIР В yeьo~y світі! 5, ьраТfР('ЬІШЙ ІІРl\віт мужlILOJIY K()pcii('bl\O~IY uаро:юві, якuп ГсрuїЧНО ві.1ПI)\{Н: СЕОЮ своб().1}, і ІІе3il.~t'ilшість у боponiji протп iIlOJeMHllX загарбНІІкі13! 6. Привіт Пt'JІОI\РНlI'ІIШИ ('иJa~1 ІІі~ІСI!lІШIІІ, ш\і борють('я ПрОТІІ ЗJОЧШШlIХ пл;tнів персп,орrIlНЯ аахі.1Il0У ІІі\ІСЧ'JlIIІИ в базу iJI іІсріа.1іСТJl ЧНОЇ нгресії в (:ВРОІІі! аа СДIlJlУ, ІІІ~З(l.1еі!ШУ, дечо краТllЧIIУ, ~Іllро .lІОUПУ lIi~ICЦbЬY державу! '7. Прuвіт СJtlВІІЮI патріотам Югославії, ЯІ{і ведуть ВІІЗВО.'1Lну боротьбу ІІРОТІІ фаШИСТСI.КОГо реil~ЮIУ K.li!\1I Тіто-l'аш\овпча, ва Il~;IJ.lCiI)IIicn СЕосї l),tIbківщПІІИ вЇ;{ іjlП('рїйліпів! 8. Прп віт Яl10l!С bI\Ij~1 У наро-

18. Трудящі РdДЯНСЬКОГО Союзу! ~T епішнпи ЗJїПсuеННЮІ веЛШІІХ будов нз, Еолзі і Дніпрі, на ;~опу і A~ly-Дap'ї внесе~IO новпіі ВІиад у справу будіRНПlпва І\О~ІУIlізму! 19. ГобіТlIПКИ і робітнпці, іНіl\енери і техніКІІ вугільної п РОИІІсловості! РО5Шll рюt1тс і В10СКОІІалюfiте мехаІІізанію ВІІдобутку вугі.1ЛЯ! IIІвидше і краще БУlуflте нові шахтu! Д;1'1О більше вугі.lЛЯ HapO,\HO~IY госIІО,1арству! 2О. РобіТНIІКИ і робіТППllі, іШІ\снери і техпіКІІ І1ltфТОВОї промисловості! Підвпщуftте швидкості буріння свеРД.l0ВIШ, IJIВИДШС освоюйте нові РОДОВІІща нафтп! J3пще темпн будівшщтва нових ПРОШІслів і нафтоПf'рероGНІІХ :Іаводів! Більше нафТОПРО.lу:uів високої якоr,ті для соніадіСТІІЧІІОГО господарства! 21. РоuіТ!IІІКИ і р06ітшщі,

Освоюtiте масове вироuництво І10ВІІХ ВlIдів мате pia.lin, поввіспо ВПКОр11стовуftте техніку! 29. РобіТIІШШ і робіТIIJIЦЇ, іПіІ\енерн і теХllіl\ll ЛЇ<'ОВIJЇ, lIаперової і дrреВОІІсрrроuної ПРО~шсловості! ПО.1і[]шуtlте ВШ\ОРІІСТillШЯ меХdніЗJlів і організанію праuі на лісозаготіВ.1J1Х і сплаві! Бсзустанно піЛВllшуftте ПРОДУКТІІВНЇСТЬ праl{і! Дамо країні більше ліСОВІІХ матеріалів, иеБJів, паперу! . ЗО. Робітники і ро6іТПIlці, інженерн і тсхніlШ леПtОЇ промпсловості! РОЗШlJрюftте асортпмеІІТ товарів ~Ia(,OBOГO СПОJl\Пвання! Еконояте СПРОВІ/НУ, пі;Іllищуf1те JшіСТI) і Зllиа~уfiте ('0бівартість ПРО;!УI\нії! БіJhШС ткаНIІІI, юуттл, одягу, ТРІІКОТilіБУ та іllШilХ товарів ддл насеJення! ЗІ. IІраціВНПКІІ харчової і м' ЯСО-~I().10"ПОЇ ПРОШfС.10вості!

ші ти! на пів

сіЛЬСЬІ\огосподарські робоВиростшlO високпіі урожай всШ площі посівів KO.'lfOCі радгоспіБ! 40. hо.1ГОСШIИКИ і колгоспющї! Боріться за дальше зміцнення і всебічнпft розвиток громадського господарства колгоспів! 3міцнюйте дпсципліну праці! Свято додержуйте Статуту сі.1ьськогосподарської apTjлі-основного закону колгоспного життя! 41. Трактористи, Кv~lбаfiІІерп, праціВІІИІ\И МТС і радгоспів! Борітьсн за повне викорпстаппя техніки! 3більшуtlте виробіток ІІа тракторах і КОМбаtlllах! ІІі.\Вllщуftте якість по.'ІЬОВІІХ робіт, доUпваЙтеСf.одеріІ\аІІНЛ ВllСОКИХ і сталих урожаїв! 42. lіОЛГОСПШШІІ і колгоспниці, робіТUIIКIІ і робіrnиці радгоспів, :ЗоотеХІІіІШ і ветерп-

туйте активних будівників коиуніз~у! 50. Медичні праціВНИІtИ! ІІоліпшуйте медичне обслужуван~ НЯ населення! Вдосконалюйте свої знання на основі llepeJoвої наукп! Впроваджуйте до­ сягнення раДШІСЬКОЇ мсдичної наУКlI в практику! 51. Ра:щнські профспілки! Ширше розгортаfiте соціаollіСТІІЧ­ не змагання за дострокове виконаНІІЛ державного плану КОЖНИМ підприєиствоу! llоширюйте досвід новаторів впробнпцтва! ПРОЯВоІlяйте безустанне піклування про дальше під­ ВІІщення иатеріального і культурного рівня ЖИІТЯ робіТНИКів і службовців! Хап ЖИВІТЬ радянські профспіЛКІІ- школа комунізму! 52. Радянські жіюш! Боріться за новий розквіт економіки і культури, 311 8міцнеНlIЯ мо-

Дові, Шіllti ~JУіІ\ПЬО борпься I1POТll інозеИІІОї ОКУПllнії, за ві:lРЩіI\fНIІЯ і HtJ;l.1CjliIlicn свосї (jaTbI\iBll~ililU, за, збеРСjБСIlІІЯ

іllжеНСРIІ і TrXBiKJI чорної і 3бі.l/,шуfітс ВІІ робпПlПВО проІ\ОЛІ,ОРОВОЇ меТdлургіїl Поліп- .lYlain \аР'lупаНIІН RІІ('ОКОЇ НКО\:llIуііте RJIкористаНIІЯ ВІІробпп- ті! J)і.II,ше llУI{РУ, іl\ирів,11'НС'ІНХ ПОТУjf~IIО('тсfi і MCXtllIj3jfїB, ІІІІХ, )IО~10ЧIIІІХ та ЇІІШПХ про-

мару!

УДС('!\Оllалоіітс теХНО.'ІОгію

нарні праl(іВIIlII\П! Борітьсн за лальше зuіJьшення ГРО\Іадського поголів'я худоби і пі,~ВИЩСНІІЯ її І1РОДУКТІІвності! СтворІІМО міцну кормову базу для

гутності нашої ве.1IІКОЇ соціа­ лістичпої Батьківщини! Хай живуть радянські жіШ\il-активні будіВІІИКИ комунізму! 53. Хай Jl\IIBC Леllінсько-

AlIrJliї, СflО.lУЧСІШХ І"татів A~Ie~ РПКIl і Ра.{ПШ'/.Іtого Союзу в їх "оротьбі ЗtL ВЇJвеРIІ('ШШ Bitlни і заuезпечешш ~liЦIIOГO '11Іру В Y('I)O~IY світі!

редопі меТОДІІ праці! Невпинно збільшуftте ВlIробпицтво 'іавуну, CT<1Ji, прокату і КО.lьорових ~Іf'талів! ~2. РобіТІІIІІШ і робітuпці,

сільського, лісового і водного господарства! Всемірно розширюйте полезахпс ні лісонасадження і поліпшуйте догляд З~L ІІЮШ! В!]роваджуfi-

комунізму, lIltдifiниtl ПО!.lіЧІШК і резерв комуністичної партії! 54. Радянські юпакп і дів­ чата! Оволодівапте наукою, тех-

1О. Тру :шщі всіх І\раїн! ~lир буде ЗUСРСіlіСlшft і :ВІіЦJIениїї, якщо І1ІірОДIІ візьмуть справу ЗUСРСifіеннн МІІРУ в евої РУКll і віJстоюватюtуть ftoro до Іііпцп! 3міншоf1те єдність народів У боротьGі за мир, YMHOiI\atlTe ї згуртовуйте ряди прпхпJыІІ-Бів .\ШРУ! 11. l1РІІХIIЛЬШІКІІ миру В }'ChO~IY світі! Впкрпваfiте і зрпBatlTc ;~JОЧlIIші П.lаНII іиперіалістичпих агрссорів, не Д03ВОляН те ІІ1.lіШl вШни обплутати брехнсю народні МJ('И і птягти Іх у НОВУ світову віtlпу! 12. Хап іl\І1ве зовнішня політПІ\з, Радяпського СОЮ;JУ - поліпша миру і безпеКІІ, рівнопраВІІості і 'дружби народів! 13. Слава РdJянській Армії і вшсы1ово-)lорськомуy Ф.10тові, які стоять Пl варті мпру і бсзпеки нашої Батьківщини! 14. Рd;ХЯlІські воїни! Наполегливо підвпщуйте:свої віПськові і ПО.1іТІІчні зпаНІІЯ,удоскона-

інженерп і техніlШ eJeKTpOCTauцій! lІІВИJ,ше вводьте в дію иові енергетичні lІотужності!Шпрше впроваджу1!те пrрrдову техніку! l)СJперебіЙllО 110СТdчайте елсктроенергію народному гос-

~). Xatt Jl\иве ДРУіІ;:иа народіn роБППlПва,

люtlте СВОЮ боПову иаЙстерніr.ть! 3міцнюйте могутність 36роtlних Сп] Радянського Союзу!

15. Xaft іІШВУТh радянські ПРИКОРДОННИІш-пильuівартові священних рубежів нашої БатькіВЩІІНІІI

подарству! 2З. РобіТНИКІІ і робітниці, інженери і '!'р}\ніки підпрпємств "аШІІнобудування! ІIІВlIдше освоюtlте і збільшуйте виробництво НОВИХ досконалих машин, приладів і устаПtуваUIlЯ! Оснащупте народнс господарство передовою тсхнікою! 2-1. РобіТНІІІШ і робітниці, іншевери і техніІ\П автомобільної і тракторної ПРО~ШСЛОЕості! ІІІирше впроваджуі1те у виробНІІЦТВО нову техніку, боріться за eKOHO~liIO ~IeTa.1Y, ПО.JJіпшуП ТС якість вироб.lІованих кашин! Дa~lO країні більше автомобілів і тракторів!

25. Робітники і робітниці, інженери і техніки хімічної ПРОМИС.10вості! Вдосконалюilте методи виробниптва, ЗНИіІ\У пте собівартість продукціІ! 3більшуtlте випуск, розширюйте аСОРТІІмент Ї'подіШlIупте якість хімічних продуктів! 26. Робітникп і робітниці, інженери і техніки СУllнобудів-

16. Ро6іТІШКИ, сс.1ЯІШ, інте- ної

лігенція

Радянського

ви- ду!\Тів

ВІІроваДffiУЙТС пе-J

про~шсловості!

nJ111

насеJешш!

32. IIl'аціввшш рибної про- тваРПІІництва! !llIJслово('Ті! аііілыІІнтеe вплов 43. ІІраціRIІПКІІ

рибu. піДВІІщуііте }Ікість і розIlшрюfiтt? аСОРТЮІ{'НТ впроблюваIlОЇ ПРОJУlщії! lіращс Вlшорпстовуtlтс ПРО~lIIС.10ВІ\Й ф.10Т і знаряддя лову! 3:1. ІІраціВIІШ\1l ~liCIlCHOЇ проМИС,;ІОвості і про~шслової lіООПСрації! Випускаііте біJьше товарів шпрокого СІІОіІшвашш з місцевої СИРОВИНИ! 3НПіІ\уtlте собівартість виробів, підвищ} йте їх якісн)! Краще ОUС..lужуtlте побутові потреби ТРУДЯЩПХ! 34. Радянські геологп! Сміливіше впроваджуііте в геолого-розвідувз,Дhні роботи досягнення наУІ\П і псредового досвіду! Іllвидше розкрпваfiте ІІевичеРПІІі багатства надр нашої БатькіВЩl1НИ! З5. Працівпикп :Jа.1іЗІІПЧПОго транспорту! 3більшуt1те обсяг і знижуtlте собівартість переВОЗ0К! ЧіТІ\О виконуйте графік руху ПОЇ3Jів! Ilідвищуtlте середньодобовий проuіг локомотивїв, ПРИСІ\орюйте оборот вагонів, ПО.1іншуfiте якість реМОНТУ рухомого складу і колії! Підвшцуйте теМПII ~аліЗНИЧІІОГО будівнпптва! Іtраще обслужуtlте пасажирів! З6. ПраціВШІІ\1I иорського і річкового Ф.10ТУ! Організуйте

чітку роботу портів і ПРllстаней, забезпсчуйте рух ф.lОТУ за графіком! llРПСІ\орюпте оборот судсн, збільшуtlте обсяг і зни-

Швидше жуt1.те собіва~тіСТь пере?ОЗ0К!

Союзу! І вводьте в дію пові кораблі ,під -

~ 7о

П раЦlВНlIКИ

ЗВ язку!

Боріться за нове МОГУТП6 під~ вищуйте якість судuобудування! Вдосконалюйте техніКу зв'яз-

те правильні сівозміни, краще освоюf1те нові зрошувані землі, будуtlте стави і водоtlми! Швпдше завсршуtlте перехід на нову спстеку зрошенuя! 3абезпеЧШIO високі і сталі врожаї! 44. Колгоспuпки і І\ОЛГОСПнпці, робітнпки і робітниці бавовносіЮЧІІХ КОЛГОСdів, радгоспів і МТС, спеціалісти бавовuицтва! Боріться за підвищення врожаtiпості бавовнику, поліпшуііте КУЛЬТУРУ його ВІІРОщуваПІІЯ! Дамо більше бавовни нашій соціаліетичнШ Натьківщині! 45. Працівники радянської торгівлі,' кооперації, громадеького хаР'lування! ВсеЯЇРllО розгортайте КУ.1ьтурну радянську торгівлю в ~liCTi і на селі! Поліпшуйте обслужування радяпСЬКОГО спожпвача! 46. Службовці державних установ! ПО.1іпшуfiте роботу радянського апарату, ~міцнюtiте державну дпсципліпу, чуй-

но ставтеся до заШІТів трудящих!

47. Працівники наукових заl\ладів і ВІІЩОї школи! 3ба-

Сталінський КОМСОМОЛ-lIередовий :JariH ~ІОЛОДПХ будіВНlIків

нікою, культурою! Будьте стій~ кимп і С~IЇЛИВll~П, готовими персборюваТІІ будь-які трудио­ щі! Множте своєю працею ус­ піхи ра;щнського народу в будівництві коиунізму!

І

Хай жпве наша славна радянська МОJОДЬ! 55. Піонери і школярі! Впсрто і наполегливо оволодівайте знаННЯIІИ! Готуйтеся стз,ТІІ ак­ ТИВНИМП борцями за снраву Jlеніпа- Сталіна! 56. RоиуніСТІІ і коисоиоль­ ці! Будьте в перших РЯJах борців за дальше зростання могутності Радянської дсржави, за побудову комунізму в нашій країні! 57. Хай живе ве.1ИКИЙ Союз Раl1ЯllСЬКПХ Соціа.1іСТИЧНІІХ Рес­ uублік-твердиня дружби і сда­ ви народів нашої країни, незламнпй оплот МПРУ В усьому світі! 58. Хай живе велика партія комуністів, партія ЛенінаСталіна, ~агартованиfi у боях авангард радянського народу, натхненник і організатор на-

га"уйте lІаУI\У і техніку нови- ших перемог! мп дослідженняии, відкрпття5g. Під праПОРО)І Деніна, ~ІП і ВІІнаходамп! Сміливіше під проводом Сталіна-вперед, РОЗВІІваtlте ТRОРЧУ критику· і до перемоги комунізму!

ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОМІТЕТ ВСЕСОЮ3НОЇ ОО

оо

о

КОМУНІСТИЧНОІ ПАРТІІ (БІльшовикІв).


СТАХ

2

АПО

В

24

ЕЦЬ

квjтня

року

1952

ШИРШЕ ПЕРЕДТРАВНЕВЕ СОЦІАЛІСТИЧНЕ ЗМАГАННЯ НА СІВБІ Надолужити

1. ТР~I\ТОРllСТИ траl\ТО})1I0Ї брпгз,- ЧII\ ГОlІIlI сіють 110

в соціi.lліСТІ1ЧНОИУ 3~lагаІші за успішне ІШI~ОlIill!IІН ВJШІІ\

:tIl

BIIHlI l)GIIIli\

БОЛОСКОВИХ,

зна'lIlУ

ПРИЧОМУ,

частину ПJощі посіЯ.1JI ПС рр­ хреСIIШI СПО('ОUО\І, свосчаСІІО закрили вологу,

переВІІкона:ш

план пjlilшв.nеппя ОЗШlIlХ.

Не менші ~IОіl;.lІшоеті д.lН таКИХ же темпів і якості lкГ,іт були ti е ІІО I\ОJГОСПJ\ « IIlJH\

2,

!;роварськоі МТС,

праЦЮЮЧIІ

по-

районного піД:lі.1V сі.ll,СЬІ.:ОГО

господарстпа про хід ci.lbCI)I\()roc-

18 - 20

по:tарсы\lхx робіт У 1,0:lгоспах

геІіТй­

раііону за стаНО'1 на 22 квітня 1952 РОКУ (у процентах до П.lаl!У)

ІІОІНІП.

3. Траl\ТОРПСТ тракторпої брнга­

деш) сіють по ~5-27 Гf'KTapiB НрИХ ДІІ N2 І, Бобрицької )ІТС, Булах с.

t!азва

зерНОВIІХ !ІрИ вориі 14 ГСІ\тарів, ВІІО- 3 своїм на.па~lIlIl\ОИ, TpaKTopO~l ~T -54 чі ПРОВО;НlТь передпосіВllУ ку 'nьтив(l- в агрегаТІ СІЮТЬ І10 43-45 геl\та­

та

Сом М.,

пращиючи

тракто- ll.аоск<', па боронуванні

16-18

;шБУ

вико­

с. Ве.1ИКLL ~ШІеРІ\(l, i~!(~Ili ВШ\ОП)їОЧІІ постанову РйJП Ста.1іна, ('. Rа.1ПТС1, і lJНJi іІІ- ~liIIiCTpiB У I\раїШ'ЬІ\ОЇ РСР і .. ІІІ' }'ІІ( ~)\-. ших, однаl\ веСНЯIIl Сl.1ЬСЬКО. \, \ І) J про ШJ,ВIJlцення

.швість зняти значно ВlIщпfi УРОіl\аП овочів і па 15 - 30 днів

Хрущова. с. Требухів,

раніше, ніж звичаПно.

о. Холод,

dГРОНО~1 -

Поліпшусмо ДОГЛЯJ за caДO~I,

Дспутат

3срховної Ради У РСР.

госпо;щрсы\i робии ПlJOХОJЛТЬ врожаі-іІІості і ніДІІссешlЛ протут BKpati пові.1ыl.. НеJ,ІШJЯ- J,~l\ТПВlIості ГРОМаДСЬКОГО тва-

чись на особлпвопі СІ)огоріЧНОІ І)llШШІ~тва в І\ОЛГО('llах IIo..licвеСНІІ, яка ВІІиагає Вl!l\ЛЮЧНОЇ ся і рішення ЛllСТОІІадового

І П:lOдорозсаДIlИКОМ КУЛІ)тура~1И.

РЕЗЕРВИ ПІДВИЩЕННЯ ВРОЖАЙНОСТІ

І

і

plI\

б~

~)6

71 90 100

ягіДНПМD

КОРМОВА БАЗА ДЛЯ ТВАРИННИЦТВА

Бобрик. ім. СТ(І.lіна

49

3аворИЧі. i~l. Кірова КУ.lажснці, "Зорн"

48 60 44 40

МОl\рець, ім. Бу.1ЬОІIІІОГО ССМИПО.lI\И, i~l. Jlеніна Калита, ім. Ста.lіна

ЗО

40

12 21 100

24 ·16

ЗаЗЮI'Я, "иl.1Н.'\ l.l.1іча" 24 В.-дllмсрка, ім. Кірова 19 Красн.lівка. i~l. Жданова 18 Літкн. ім. Ка,lіllіllа 18 РУДНЯ. ім. Кагановича ]6 B.-ДимеРl\а. ім. ДИМlfТРОВ3 14 60Г,1.анівка, ім. Андреєва В.-дllмерка. ім. Лсніна Троєщина, i~l. ВОРСШIІ.lОВJ Погреби, ім. Кірова

І наКР~СЛІІ.~~ В1дпо- \ жаtlпопі, Ш\ ПОГ.,'ШU.1сння ОРНО- 1\0рмовюш ку .1f)турами. Розміс-

56

43 49 54 30 31

13 52 11 4

26

11 39

-

СIl.l і засоuів, lIЛСНРIУ ЦК lіП( б)~Т, ~Ш взяВЗЯЛllСЯ ~П за ТаІшіі ссрПОЗ· Нюш I1a~li чені йгротеХІІїчві ОСТ А Н НІ ВІ СТІ колгоспів тт. ЛП ,.~іДП.IlЩ~Ilі ЗОБОВ'Н;З(ШШ~ на виtl резсрв підвшцення вро- ~аходи по посіву і ;{огдяду за КОЛГОСПНИХ Л

l'еер М., 3арицькиЇі І., Бі.1IlЧ 1~,'),:

100

64 61 61 45 B:-ДlІмерка. ім. іl1свченка 62 77

з досвіду нашої боротьби за більшовицьке вирішення головного завдання колгоспу*) І. Ковбасинськии, ГО.l0ва I\О.lГОСПУ імені

9;) 93 86 81 77 68 65

Русанів. i~l. Ста.lіllа Св!тн.'Іьн(', ім. МалеНl\ова Пvхівка. ім. І3атпінС1

робо-! НУЮТЬ ІІОр~Ш на 1~0-130fIрОцеПТіВ.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ----

НАШЕ СОЦІАЛІСТИЧНЕ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Н)') ню

КНЯЖllчі, il\l. Іllорса Гого.lів,.Чсрвонз ~!l\paїlIa· Требухів, i~I. ХРУЩОПJ ЖСР.J.ова, i~l. Jlсніllа

М 3, l;роваРСI>КОї ~ITV, Зубович Іщенко г. в КО.lгоспі імені .1еніна, (',

роу ~T_2, ЩО:ЩЯ за·

I\О.lГОСПУ

I'oгo.lin, ім. Молотова

нроцептів. гекпрн. 2. ТраКТОРПСТІІ тракторної брига4. }іСДГОСПНІІІШ Штуля В. і Ми:1II А.

cr.la,

РО;КНІІ. "Бі.1ЬШОIНII\" П.l0СI\С. 1\1. JJc/li"a~

І~ію, ВПКОIlУЮЧIl нор~ш на 1~O-125 рів ранніх КО.10СІ\ОВПХ при HO}l~li 34

Ілліча» ,С. 3aJU~1' 51: іШ~ІІі .lеніна,

мобілізації пеіх керівники цих

Корній- рів-150 ПІЮІLентів

З~lінно тра:\ТОІЮ~1 ХТ,-3, за свіТ.:ІОВlІП

господареТВ:1 КОJгоспів ,; Бі.1Ь­ ШОВІІК», е. РОіlіШІ, i~leHi Jспіuа, с. Плоске, « IІсрвона Україна)' та імені МОЛОТОВIl, с. I'ОГО.1ів, імені Щорса, є. lіНЯіІ;пчі, і РЯ:l

вчора завеРШIl.1Н сівбу

.\~

ко Є. та Оснач М.,

зобов'язаш) пере:r товаришем СталіІШ~ добилися IlСРШІІ\ У(.­ піхів ТРУ:ЙВІІШШ сілІ)(·ыогоo

СТрОlіІІ

ЗВЕДЕННЯ

ДОШНА ПОШАНИ

прогаяне

ЇНШllХ, В СТИС.1і

* *

**

**

3

А НІ В

В. не д.бають про те, щоб трак- ВJ,],Ш 31l\0;:tи Д.1Я ІХ 3~lnСІІешш. го lll(lРУ ГP~'HTY, ІІосів суМішеПІ ТП';Ш. їХ ~ подях кормової сі-

. Колгосп Jакінчпв сіFбу рантори використовува.lПСЬ на ІІОВ- Боремссь ;~З, ТС, щоу ВІІроеТИ- багаторіЧНlIХ трав, вапнуваНІІЯ ВОJ~IlШІ 1 чаcrково-в ПО.lЬОВІІХ НlX КО.10СІ\ОВІІХ. Посіяно пену потужність; бі.11)шісТl> тІІ- T~ 11:1 ~ОіІШО~IУ з 1800 гекта- ГРУНТУ. На 235 гектарах ози- сівозмінах. рсхреСІІПМ СІІосоБО~1 87 геl\таВОГО тягла IШКОРПСТОIlУСТЬСЯ ва рш ІІ,) .! 1 It~UТШ'РУ зеРІІОВ)I~, мої пшсниuі нідсіЯЛІІ КОШОІІШПОЧІІнаючи з травня і ло рів вївса прп ПJаllі 52. На зе-

1

ДРУГОрЯДIlIlХ l'оБОТti\; НС ВІІШ- У TO~I} 'lIIСЛ п.о 2;) H(,I~THepI,B НУ :~ гра/ну .1hОШШlIИ С}' нерфос- r лнбокої осені всю худобу ~'T- лениtl KOIlBCfїf:p IlоеіЯIlО 20 В1ЮТЬ рішуtlJlХ ;\~~XOJiB ПРОТII ОЗЮІОl ПІІІСІШ~Н 3 П.10Щl, 4Ь3 фатом. Па 120 геІ\тарLLХ сіво- РІІ~уватимеио в таборах. Тут гектарів ВИl\оміШаІll\ІІ прн П.lJ.­ ледарів. llllа(,.lідок Т,tl\ОЇ бе;шїд- геl\Т~РП, ІІа 2~O ЦCIlTIIepI~ 1\IР' :~міllll раtlнасінгоспу підсіяли зроб.1ені загоро:1.ІІ. Відповідно ні 15. На 4-х гектарйх ві;tI{РП­

повідалыlстіi )~ПУЩСllі 1l1fікращі Tt)I~.ll ~ Г~KTapa. ІІа 1I.10Щl 4~O СУ~lіш багаторіЧllIlХ трав - 12 до розробленого lІа~1И зе.'Jеного ~OI'O, грунту ПОСЦ:КСНLi раUІІЯ

СТРОКИ ДJЯ закриттн ВО]vГlI, гeKT,.ll'lВ І .. но 310. нсптперш І\ілограмів БОНІОШИНИ та 8 кі- копвеІісра в перші дні виходу кап} ста, на 14 ГСI\тарахк---арсівби ранні\ 1\0.10CI\OBIIX. овочІВ 3 1;)(1 гeKтapIB~ надоІТИ ЛОІ'рамів овеяшщі лугової ~\ дО- худоби в' табори коситимемо ТО~'~Я'. , РО3:JЯIl'у~ШИ вчор~ ПИТ~ІІІІЯ ~I~ ]\OJIk~IY. фураlIШУ КОРОВУ 110 мішкою 50 I\i.lorpaMiB такого ж жито і пшеницю трохп ПіЗНі-І 3:LКШЧСН,0 борон} паНІІЯ озп-

про ХІД ClВUII ІІО раПОIlУ UЮрО ~.;)O~2 .11~plВ ИОЛОЮL, ОJеРіІ\ати добрпва на KOII~ClI гектар. шс-конюшину, 'овес· і ячмінь ми?п ~I~ ~05 гекта?,1Х, зо? раЙКО)IУ КП(б)~' І1I'ИТЯГН;'.'lO ДО ПО . ~1.10~lIX I~O?OCHT H~ СВНЯрі колоскові - ЯЧ~lінь та та інші І\УJlЬТУРИ. Сівбу КОР- гектаР(lХ - КОНІОШШІИ. ]?aKTopl~,~

ві;щовідаJьності тт. l'ссра, :~a-I ~O~I~TK), I~l,~~o~) вil~п ПО NO K~- овес посіяли по вдосталь У3.0б- ~IOBIIX ку.'lЬТУР проводимо В кіль- бригада.. Т. М~У?ШІ.Ш.!\~ Г~T~ (, рицького, Бі.1ича. Це І10ВIlllIlO O~Ill~ на І\ОЖШ 1 ()

ПОСЛ\'ЖIlТИ

суворою

ГCKTйplВ peHO~IY і підготовлеІІО~IУ 3Я(IУ ка строків з таким розрахуп- г.рунт ПІД З('РIlО)ОО~Вl К) ЛЬТ) ри,

пересто- РІЛн.'Jl.. . перехресним і 3ПЩСІШМ СНОJ ~ ашчепо таКОїі СПОРУДІІТП " ..• рогою Bci~1 ТНИ хто ('воею без- . сооом В СУМllIIl З гранульова. . . . ' , . I\І.1ька 1[0ВlІ\ l'осподаРСЬКllХ ІІИ'~ "\'Пl'р")ос(I)'1ТО'1 3 РОЗІ)" ВІДПОВJ;tа.lII.ІІ1СТIO 01аГОЛї\І- б .. _ завершпти мсхашза. 'і w,' , • , '. т' • УJlВедь, хпшу~J 50-60 кілограиів добНlСТЮ сгаВIlП. шд загроз} lЗlІ- цію псі\ тваРШШІЩЬІ\llХ фер-,,· , 11' ,. рощення lШ('ОКОГО BlJOil\alO. , .. .. "РИІ3а па І ектар.. (LСІППЯ - ращс ОДНОГО елс I\ТРІІфlI\ова~ІОІ о f10нованих ('орпв, Вllрощсне на IIe-ІІРИПУСТШIIJ ІШЗІ,I;і ТСИIIlІ току, 11 РО13С('~И зна 11II у POUOTY lЗ.1аСlIIІХ насінних ділянках в кращі агротехнічні СТРОКІІ, ВllpanOHY на сівбі (станои ІІа :lO ІІО б.заГОУСТРII{). ес.Ш. . квіпш район посіJ.(lI. 52 місце ОJШІІШУ ТОРІ1\. lІОt'ШJІІ ПО еОКОКОНДІІцit1пе, протраВ.1еIlС. П· 'І . 1. R в об:Іасті) НІ\Оіlі (; IIllC:ri;:tKOll Шlt1I\РJЩIIХ ПОІІере:ЩІІках -за.. I~ .1{(lІ ТОП.11О І Je заоранпu нсзадові"1ЬІІОі ще ро(ютп І) ро­ opaHO~IY .1ЮПІIlIУ і nJacTY баварської і ];оБРШ11)l\UЇ МТС. II гаторі ltIIIIX трап, тепер її нід- ш:.1Н/І\НІІВІшtl .lН~ПІIl~: ІІа зll~чбагатьох траКТОРІІИ\ БРllгада\ IІ\ШШ.llI - понад 700 гсктарів, 11) П.10І:~У l!осаДІ\О.ВПI1 матеРl.~Л в яровизу ,'10 1ПРОГРlВа6мо,~I~ЙJl\е робота не прова;tIlТl)('Н :І,і пигО­ Мll да:ш на КОіІіен I'CKTJ,P ДПННIIИ графіl\О", ОСО('.1I1ВО ('epCJ.HhU'IY 110 3 цснтнерн мі- всю кар:оп.1Ю поса,1И~1О K~aдJ '

(L-

JI1

НИЗЬІ\а ПРОДУКПШІІість І1р~щі в ні 'ІНІІЙ 'Іас.

а вини UРПГЙ)IlРJ. ЧJ,lI\ТОРНОЇ Gрпга;lИ т. І'РІЩЮЕа в КО.lГоспі імені Дені ІІа, е. ліt'рдова: СІУ:ІО припущсно поеів вівса без Шlр­ керів, орапка ІІі) яч~ІіНІ) прова­ ДИ.lася на 12-13 сантпчстрів, в багатьо\ місцях огрі\и. А між тим У цеп :LCIlh тут був голов­

ний аГРОІІОИ

БоБРИЦЬІ\ОЇ

~lTC

ЖИТІІ прогаяне

ня.

Сього)ні

завершпти

-

та,ке

рlПОН

ПОЖИВlшх Іюрмів: сіна лугового, коп ЮШ 1II ІІІ , КОРІІОВОГО бу­ РЯІ\а, фуражної І\аРТОlIлі,I\ОІІЦкормів. 3начно більше, нііlі торік, заК.1адемо С'1І.10('У.

лоске.

w

УР

ПЬОl

ГОРО,1IlШІ

У

року одержати 4,5

мільfiона

карбованців прибутку, у тому

Під керівНlЩТВОМ партіfiної

ВlДКРПТО~IУ opгaHi~aцiї будемо БОРОТlIСЯ ~a

*) ЗакІнчення. Початок АИВ. в грун.:і 3 застосуванням горщп- успішне ВІІКонання ВЗЯТІІХ наномерІ від 6 та 10 квІтня. j ково І ро~садп даеть IIa~1 'ІОЖ- ми soбов'я;шш) на 1952 рік.

Колгоспні

НИХ зборів. Це (,прияс росту аКТПВlIості КОЛГОСПІшків у Bcifi діЯ:lI.пості свосї артілі, допо~агає СВОGчаСІІО усун~'ти llС;lOЛll\И в роботі. -

збори

тал поточного року. [~О.1ГОСПlШ­ кп відзнаЧИ.1И ріст П}10ДУКТllВ­ ІІоеті гpO~laДCЬKOЇ ху ;щби, що G наслі;{l\О~l розвІІТКУ соціаліс­ І тич.ного ;ншгашlЯ ~lіж праців-

За дскі.'lька днів ДО початку НlI~аии фСР~.

ПО.1ьових

pouir зборах tTaH

МІІ

оБГОВОРИЛІІ

підготовки

Торік У

першому

І\варталі

до удШ МО.10ка, в серсдньоиу, па

в агрегаті cilOТJ. по 35-3G гек­ тарів ярнх ~ернобобовпх; трак­

торист Депнека С.,

по

І/<

"" ТраКТОРІІстп)ваПІЩЬІ\НП О. та ДрабеНI\О О. тракторои ДТ --54

3

трактором

15- 16

гсктарів.

CBOЇ~l на­ ХТЗ

РОIl)'Є

110 50--55

М. Журавель, голова

КО.lІ'оr.пv

імсні 1~.10:IOToBa.

'І< '" * П рохо.в;ять І1d,tll~ращі

СТРОІШ

для посадки ІІолеЗil\ИСНПХ

госпі і'lепі Ripona мало що зроблсно. Не посаджено ЖОДного деревця на ділянках, що відведені під лісосмугп, і в колгоспі імені ]іірова, со В-Дп­

продукції одержано 40000 Іtарг,ованців прибутку. Найкраще в пеРШО~IУ квар­ талі виконали взяті зобов'язан­ ня ДОЯРЮІ Юхименко Євдо­ кія, яка надоfла по 423 літри молока ІІа фуражну корову, де­ ('.ІІК Анастасія-по 418. 3бори зобов'яза.1И працівни­ ків тваринництва, зокреиа доя­

А. Конончук.

ДОИОГТІІСЯ значно кращих

покаЗІшків у

СВОШ

роботі

в

Слідами неопуБЛікова­ них листів Члени колгоспу ІменІ Щорса, с. КняжичІ, якІ торік працювали причІплювачами, написали листа до раАгазети "Стахановець",у яко­ му вказували, що

правління

Броварська районна друкарня Київського обласного управління в справах поліграфії та видавництва

ар­

тІлІ неправильно 3 ними ро зраху­ ввлося за роботу. РаАсlльгоспвlд­ дІл повІдомив редакцІю, що факт пІдтвердився. 3 причlплювачамн ПРОВ8ДИТЬСЯ

зараз

розрахунок

згІдно закону.

Редактор

С. ПОГРЕБІНСЬКИЙ.

Адреса редакції: м. Бровари, Київської області, вул. Кірова

01460

лі­

COC~IYГ, а в погреБСЬКО'I}, І~ОЛ-

ЛОЧНОЇ

рок,

гектарів ОЗІІ­

мих за зміну.

мерка.

М. Каціон, колоскові і на UОВІшtl хід роз­ TO~IY, щоб провссти сі-вбу в Виконано КlIарта.llJ1Іе зав;raНІІЯ полевод. горнутп посадку l\llртоплі і ("ТlIС.1і строки і на ВИСОКО~ІУ по поставках державі молока, Колгосп імені Леніна, аГРОТСХIlіЧIIО~IУ ріпні. м'яса, шкір. Від реалізації мо- с. Плсске. овочів.

БИ

сіс

.ІопаТIІП­

План наш такпїі, щоб цього ський В. TpaI\TopO~1 ХТЗ -7 (іО­

парниково _теІ1ЛИ1ШОГО госпо- І ГОРЩИКtL, (t т( пер В/І\е (, 145 дарства і ni;.t овочеві l\у.'1ЬТ И'1 ТlIС~Ч ШТУК. Вироще~шя ран-

ПОВIlпеп на

ВО.10ГІl на

с.

паРНИКО~1

веСІІЯПОЇ сівби. У вага всіх КОЛ- ОДНУ фуражну коропу був 80 посіяти ранні ГОСІІників БУ.1а зосrредшена 1I(l літрів МО.10ка, цього року -350. ДPYГO~IY кварталі.

заl\РИТТЯ

:шбу і О~ШlIJlІі,

завдан­

заго-

різноманітних

ЦООllХ, оргапічних і понад 500 в Я.КІЙ. зараз. :'Іе.1СI~lЮТЬ ОГІрКIІ ~lільfiОІІа, саJ.івництва-500.000

ІІаtlважшвіші питання ;\ На цих же зборах обговорпеТСтать пильно за ш\істю робіт жпття I\ОЛГОСПУ правління вилIl піДСРIКІІ роботи тваринни­ діЛЬІШЧІІі arlJOIlOMlI БроваРСЬІ\ОЇ МТС liупріСНI\О та lщеш\о. НОСИТЬ на обговорешш загаJЬ- ків колгоспу за перший І\Вар­

1I рІІПУ Щ сні серп O~IIi пеДО.l іІ\И і В aгiTaцiёiIlO-~laCOBiii роботі. ВипраВIlТИ їх, негаПІІО надо.1У-

в;юсталь

тонн мінсра.1ыхx добрив. ГнШ та JIlШI ОВОЧІ. ТОРІК ип ~e ма- І\арбованців. У декі.1ЬІ\а разів пе ревашно ВИКОРПСТОВУGТЬСЯ Д.1Я .1и ЖО~~ІОГ,О ~орФоп~~егн~пного зросте і вартість· трудодня.

зробив Llр:шороб:1М. Нс

Бракороби і ті, що їу потурають, повинні зазнаТІІ с уво llOЇ І\ари.

а зиму для худоби

TYC~IO

нераЛЬІІІІХ доБРllВ. Під УРО;I{ап paTO-ГШЗДОВИМ .C~~COUOM. Кар- числі від рільництва-l мільftОІІ зсрнових, картоплі та ОnОІlів тоилю бу:~емот ~ІДЖПВ.'Іrювати, карг,овапців, тваринпицтва-1,[) ВПОСПМО ПОIIa;{ 9000 ТОШІ міс- B~~BIK) зб) д) В~Л~ геШІ~ЦЮ, мільtlона, овочівництва -- 1,5 с. Гоголів.

т. ІіО.10мієць і навіть за\-ваilіеп­

ня НС

I\ОУ, щоб даваТI1 худобі зелену картоплю та ОВОЧІ. • В Малюга масу ДО глибокої OCf'IIi. КО.'Ігосп 1·'!"1{1· JlcHl·H·a, • .. ' Н П

Зам.

496-2730

34 номер 1952 рік  

34 номер 1952 рік

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you