Page 1

СУБОТА

зо квітня

2005 р. N!!34-35 (9643-9

Виходить з 17 квітня 1937 року

Ціна договірна

Газета Броварських міської та районної рад, районної державної адміністраціі

·3·І

·· СВІІІІІМ

СІІІТО"

ХРИСТОС ВОСКРеС! Господь

наш

Ісус

Христос, як провіщали про це пророки і Сам Спаситель,

воскрес

третього дня по смерті

Своїй , хоча іудеї зро­ били все для того, щоб н е збулося слово Спа­ с ителя . Першого дня тижня, за іудейським обчисленням

з

-

:.~емлетрус, і Ангел Бо­ зійшов

н еба,

i:J

ка~tі нf,

в ід

входу до гробниці і с ів

ньому.

Вигляд

страху

як с ніг.

І

заклякла,

зат­

та

й

Було ще темно, коли жінки ­

Свято

мироносиці прийшли до !'ро­

кресіння

б у,

номанітними

прині сш и

хощі,

щоб

наготовані

па­

н а мастити

тіло

Христового

багате й і

різ­

звичаям и.

поширений

серед

Та, ввійшовши, вони н е :.~ най­

звичіІй

благословення на Великдень їжі. Після тривйло­ го посту С вята Це рква дозво ­

їм два мужі в одежах бли ску­

ляє

в сіляку

їжу,

щоб

люди

'ІИХ і сказали : «Чого ви шука ­

одерЖували духовну радість і

єте

раді сть

м е ртвими?

Н ема Його 'ІУІ', б о во с кре с І » Воскресіюш Христове свят­ урочисто

п ершого ру

в

-

ча с ів

J

За

ріш е нням

Вселенського п е ршу

ного

неділю

рі внодення

в ід

з емних

дарів .

Освячення

ПіІСХіІльної

відбувйється

урочисто ,

їжі після

Святої Літургії Ні! церковному С вято Вос крес іння Христо­

пі сля

вого відбувається навесні, ко­

п ер ­

ли оновлюється природі! і зем­

і

ля

вкрива є ться

зе л е нню ,

квітами. Радість свята прони ­

с яця.

це

-

с вято

рі!дості

Христового

:.~ує усіх, навіть ворогів, бо й

слово.

Бого м .

В ос кр<>.сіння

Х ри стов е утверджує на с у ві ­ рі ,

що житоr людс ьк е н е об ­

fJИ В<нсться ,

що

во1ю

гли бокого

з мі с ту

і

с п о внен е

J НіІч е ння .

У Вос кр ес інні Христовому дже рело

н еос яжної

-

рі!дості,

до якої прич ет ні вс і люди.

Тропар свята: Христос воскрес із мертвих, смертю смщ:rrь подо­

лав і тим, що у гробах, життя да­ рував .

До цього свята віруючі дуже старанно готувалися . Останній тиждень перед Пасхою назива­ сп,ся С11)асним , або чисr·им . Цьо­

І 'О тижня в ірую•І і дотримуються п осrу так само суворо, я к і пер­

шого

тиЖІ ІН

Великого

п осгу.

Ні!Йважливішим дн ем ТИЖІіЯ четвер,

який

нюи ваєтьоІ

є

Чис­

тим. Зранку у храм і служилася Божес.;венна ,\і1ургія св. Василія 13елико!'О, де священослужителі зт·аювляли С в . Дари на. веСf, рік для причіІсrя хворих . Увечері в церкві відправлялиси Страсrі. У храмі священик урочисто читав

дванадцять уривків з Євангелія.

Вірую'Іі, 1римточи у руках :ХlПіІ­

обіймемо

і

НіІзв і мо

крес іння ».

Отже , що

людина

на

повинна

П йсху, любити

вс іх і все : живу і м ертв у при ­ роду

людей,

-

твнрин,

рос­

лин, І'Ори, річки й моря, бо все це - дар Божий для людини.

Виголо шуючи

«Хр и с т ос

як

знак

воскрес'

Воістину

вос ­

крес 1

З найкращими Великодніми вітан н ями -

не

Юрій БОЙКО, .

лише в nрироді, а й у державному

народн ий деnутат України .

житті та в душі .

із

с кладових

укрі!їн с ького

Духу .

го

освячення

пасо к

і тримuли під обра­ зами

до

на сту пн ого

Великодня . А ще

це,

обдаровувми

оздоблене

вишукіІним яскрйвими

глибини нироду.

тво рч ого

кольора ­

тисячоліть

~tи стецький

ського

орнам ен­

1·еній

його

м и с л е ння ,

осві'І ус у країн­

ЗДіІТНі сть

хуложнього

до

y :Jil ·

r·аЛLне ння. Ук раїн ці завжди ввижми пи са нку святі стю, як ік ону або хрес­ тик . Вона викон ув ала роль своєр ідн о ­ го

обе регу

с им волом

від

ус ього

лихого ,

були

кого зустріч а­

ли в цей день, обм і ­ нюв а лися

дівч а т а

ними,

да р ув али

писанки с в оїм наре­ 'І е ним .

Н идм ірна

центри­

лі зи цін с кономіки та

і деолог і :нщія

всіх

с фер ЖИТТЯ В '!аС И

продов же ння роду .

Приписинки

ус іх.

-

усіх ­

виготовляли

ще

в

екс перим е н·гу

із

розвитку

сус пільс ­

рами . На зм іну киме н ю згодом прий ­

нення соціокультур ного нмбиння ук ­

ми

шли кераміки.

раїнськог о

народу . і

сповідуємо

воскрес ін ня.

віру

у

Н аше

влас н е

Пі з ніше для ли са нок

Це

бо ляч е

се рц е

п очми викори стовувати лелечі яй ця .

п озн ач илося

вп е внене , що п і сля с ме рті вос­

бо вірили, що лелека принос ить у дім

кі!р ства. Та про цес в ідр одже ння , що

кресне ма і наша душі! з'єдна ­

радість.

триває в Україні , за палю є н ов і і н ові

ється з нашим тілом .

Воскре­

с іння Хри стове ДіІ С нам надію і в сьогоденному житті, допо­ МіІГі!Є нам боротися з власни ­

ми гр іхnм и і Ві!Ді!МИ і пе ретво­ р ювати

с ус nільн е

життя

Ні!

краще.

Х ри стос ВС ЬО ГО

в оскрес '

сві·гу

-

і

ІЮЧИН іІ СТЬС Я

для і с­

ТИННа веоІа, с в і;глий, раді с ний Штаючи

Па схо ю

С правжнього розквіту язич ­

ницький

культ

ПИСіІНКИ,

Х ри сІ'lІ ­

вою , бажаю у с ім рндості , те п ­ Лі\ ТіІ щастя у ВіІ ші се рця і осе ­ лі. Буде мо пості йно м олити ся,

щоб Господь вос крес ив наші душі і п ослав у нnші серця лю­

бов , яка є основою земного і в ічного життя .

нйстонтель Пі!рі!фії ПокровіІ Божо і Міпе р і УПЦ КП.

ЯК

ЗНіІКУ

сонця , оновлення життя, набув з 'Іасу прийняття

християнства,

ючи на свято Воскресіння . Найбільше

символі зу­

Великодня

Христове

н ебийдужі

писмос я

під

на

душі ,

надихає

те р е ні

Бровирів

Балі!к іна- К о :Ілова.

;\ОЧРК і1ІНLІИ С І}

нуть

і

УRР Ч ('р і

НіІ <:ТіНІ Р

пи сс1 нки

Гос nодиня · МсlТИ, КОЛИ

Т ИШ і!,

неі

YMИBtlЛdl ' H

і{Н ' ·

ТіІ

Bi\ЯitlЛd\ : !1 у 'ІИ СТУ ОДРЖУ і . ГІ ОМОЛИ В · ШИ С І,, <:іДіlЛіl ІІИ<: іІТИ П И <:<ІНКИ . П е ред І~и м н е можна б уло ні с вuрити ся, ні

на

від­

одні єю

з

п ерших с віч ечку відр одження пи са н­

дин ир н а

вигото вле ння

їх

я кі риніше ми на віть і не здо гмуви­

Воз н ес іння .

об ряду

пи с u н ·

ли с я .

Ч іJС В ели кодньо го посту, але їх готу­ вали також до інши х с вят - Стріте н ­ ня , со рока Св яти х , Благо віщення, До

розвитку

крИ1тя тиких пластів духовності , про

Ни

пи санок

ста вили с я особлив о

ранок нов о го жи1тя .

Прото іє ре й

хрест

вес ну

тв а ни ни шій землі призв ели до збід·

Михаїл ЛЕСЮК,

випмити

на

Миру, добра і щастя кожному ва ­ шому дому , всій на ш ій Укра·Іні' Христос

кам'яному віці і з примітивними узо­

КDИ, щоб НіІ одвірках сво'іх две­ перемоги добра над злом.

радість

Воскрес» аб о відпо відаючи на вітіlння «Воі стину воскрес» ,

лен і свічки. поверталися з цер­ рей

с подіваючись

своєрідн ого коду нації . J\'Іаленьке я й­

високий

яад<ІЙі\10

Одн е

с поконвічного

на с ич е ним

pa -

Ба ­

Писан ка ... Навдивовиж поетич не і

урочисте

із

крес нуть. І ж иві , й м<>.ртві

'

СВІТЯО ВЕЯИКОДНЬОЇ ПИСАНКИ

~ш.

JOM з 'являтьсн п е р ед Госпо­

Воскресіння .

замін духовне о чищення , серця, небесне світло очам.

взимку,

том ,

вс і люди

чалі, всіляких гріхів, отримавши на ­

Президент. яких ми вимолили в Бога

нн с , простімо вс ім заради Вос ­

с илою Й о го в ос крес іння вос­

міський голов а Віктор АНТОНЕНКО .

ви надбали невтомними руками ! Пас ка означає позбавлення , тож ба· жа ю вам позбавитися від невдач , пе-

брі!ТаМИ і ТИХ, ХТО НеНіІВИДИТЬ

~ІИ

З nовагою -

а з нею і повний достаток , що йо го

~Іir· с м е рть та

дом

ни .

жаю вам мати на столїсмачну П аску ,

про них Церкві\ співає: «Один

що

Нехай це с вітле свято дарує вам Божу ми­ лість і надихає на nраведн і сnрави в ім'я р ід­ ного міста, заради nроцвітання нашої Украї­

Нехай не роз ч аровують вас ні дру­ зі , ні сус іди, ні власні діти , ні Уряд і

одного

і

ров'я, достатку і теnла '

Леонід СЛОБОДЯНЮК.

Сердечно вітаю вас з і святом Світ· лаго

вих і мертвих. Бо коли Хрис­ тос вос крес , то ЦИl\І Він nepe те пер вп ев н е ні,

.

голова ради

Дoporl виборці!

для вс іх : дітей, доросл их, жи­

дияв ола,

бажаю :

подвір'ї .

Со бо­

го берез нево1 ·о пов н ого мі­

Пі!СХіІ

·щастя , добра і гармоніі. В день Воскресіння Христового

Дуже

українців

шли тіла Госnода І суса. І коли стояли збентеже ні, з'яв или сь

іІПОс t·ольсь ких .

nовага та порозуміння доnоможуть нам здолати всі труднощі на н елегкій дорозі до

Христос Воскрес!

голова адміністра ціі Микола ДІДЕНКО.

це рковно­

народними

ку ється

на

З повагою-

величними

Богослужіннями

І суса . І побачили вони, що ка­

між

nрощення та любові до ближнього. З новою силою воскресає надія і безмежна віра в те , що Боже благословення дасть нам силу і мудрість творити щасливе життя на своїй рідній землі . Нині ми зустрічаємо Вел икдень, збагачені першими усnіхами духовного відродження націі, у щирому прагненні миру і добра, єд­ ності і злагоди між людьм и. Переконаний , що дотримання заnовідей Господніх, взаєм ­

кожному з ва с і вашим роди н ам м іцного здо -

Во с ­

своїми

~tінь в ід гробниці відвалений.

ЖИвот

і ду шевного теnла , я к Великдень. Кожного з нас у цей день nере nовнюють nочуття вс е­

Хрис'тос Воскрес!

як м ертва.

Жодне свято не nри носить стіль ки радос ті

·

Наnередодні світлого 1 радісного дня Пасхи від щиро го се рця ба ­ жаємо вам великого родинного щастя , здоров'я і благоnолуччя . Не ­ хай Великодній дзвін віщує радість і благословляє нас на усnіхи у nраці і особистому житті в ім'я миру і nроцвітання нашого славного роду , нашого сnільного дому - України.

від

п еред ним

ремтіла сторожа

Від імені міської ради , ІЇ виконавчого комі· тету , від себе особисто сердечно вітаю вас із величним і світлим днем Воскресіння Христового'

гідною його.

н е нач е та блис ка ­

білі,

Від імені Броварських державно·! адміністраціі та районноі ради щиро і сердечно вітаємо вас з найвеличнішим, найрадіснішим 1май· світлі шим християнським святом - Воскресінням Христо вим! Великоднє свято - це торжество Перемоги життя над смертю, світла над пітьмою, добра над злом . Це свято радості для всіх - ді­ тей і дорослих, для живих і навіть для мертвих, бо дає усім надію, стверджує у вірі, що людське життя не обривається, як нитка, з мо­ менту фі~ичної смерті, а, як і воскреслий Ісус Христос, ми теж вос ­ креснемо і будемо жити вічно . Свято Христового Воскресіння спонукає кожного із нас замисли ­ тися над глибинною сутністю та цілями людського буття і водночас дарує усім нам чудову нагоду знову і знову звернутися до живлящо ·

від інших живи х і стот . Вона nо винна дорожити цим з ванням і бути

він

вицн, а шати його бу­

ли

Дороrі 6ровар.,анн!

Е!оно не випадково відбувається навесні, коли оновлюється nри­ рода, а земля вкривається зеленою ковдрою і квітами . Радість вели­ кого і благословенного nраздн ика nронизує усіх віруючих людей на зе млі і нагадує ·,м, що любов до бл ижнього, любов до твари н і рос ­ лин, до живої nрироди - це дар Божий, це те, що відрізняє людину

вранці стався великий

в ідкотив

Дороrі земnІІкн!

го джерела християнської віри, наnовнити серця любов'ю, зробити крок назустріч одне одному до згуртування, до добрих сnрав в ім'я nрийдешнього на землі.

су­

боти на неділю, рано­

жий

_. , · · х·, ' JltltPICIIIII :'JICT8BB:ro.

І'

кар ств и

з апмила

талан ов и та

худож­

ниця, '! удовий nедмог і просто н еор ·

людин u

Надін ЩР

1\'!и хuй лівн іJ JІ<l

н очuтк у

лс в'яностих років у ~tі с ь кому будин ­ ку ДИТЯ'І Оі Ті! ЮН іЩІ>КО і TH lJ fJ' IOCTi 11 Р<1~VІІ<,-І Х

І'У J>ТК< І t) (>р<і '~отвор ч о І 'о T <l Д<' ­

кор <ІТИ в н о -уж и тко воt о

«Абр и с"

В О Н <І

1\· ІИ С Т Р І~Т Ні І

>ilJ IO Ч <!TK YBilЛi!

сІВТо р ·

с перечатис я , ні зами шляти зло . Гото ­

с ьк у прог ріІму " Писан карство », нк у , ДО СЛО ВіJ, н ещода вно ЗаХИ СТИЛіl . Те ­ п ер програма м иє ув і йти до нивч аль­

ву пи сuнку відклмми аж до Чи стого

н ого

ч етвергі!. У цей день їх у великій ч е­

облис н ого

реп 'яній мис ці ставили до Гі!рячої пе­

чості . А під ч ас Великоднього посту

чі . Ві с к на них та нув. Його обтирми

ДО ТіІЇН СТВа НарОДЖеННЯ ПИ СіІНКИ ПрИ­

· чи сте н ькою

ганчіркою і

-

н е нач е со­

зб ірник а

ивто рс ьких

будинку

прогрим

би- що

потрі скув а нн я св іч ечок, Н і! яких ро з і гр іnnються пи с инки. Про цес творе нн я тка .

п1ра вс1 копітка і бйгито­

Ще

у

19%

ро ці

юна

Віктор і я

БагІдсlлето ва п осіла І :v~ і с це н іІ

VI

об ­

ласному фестиВ<ІЛ і дитяч о і творч ості

« Таланти твої, Київщин о". Минуло го р о ку Ні! І обла с н о му фестивмі дитя ­ 'ІИХ творчих роб іт «Писанкове м е ре­ живо>> лауреитим и диплом і в 11 сту п е ­ ня с тали дв і в и хови нки Ірин и Герас и мова та Катер ин и Карпельови . Ти кої ч есті удостоївся і ув ес ь гурто к «Аб ри с » H<l ч ол і :.1 ЙОГО к е ріВ ІІИ КО:\1 . Наді я М и ха йл ісш а ~І і! Є н е п осидю •r у

і :~<шаль н у НіІТУГJУ · Ми сткинн від Б оги . п е ребува с BPCh Чі! <' у тu о рч о ~І У п о ш у­

І\1. вололі є дuро\1 оt:Ї <:дн у в сlТИ людс ь к і ду ІLІі ІІ с І бt·'' \ Ч l"ЖНИХ IIJN I Xi!X f>OЗ M <JITO· І' <>

с віт у

J'ii . НJ~I

Іі

об ріІ І OT B O (J 'IlJI 'U С ВОІ. о1 И

еІИ СТеЦТВ іJ

В И ХОВіlНЦЯМ И

i\l<lC

:.\добутк и н бш·итьо х йоr·о галузях . Та відродж е ніl

пи сіІнка

га - худож ни ка ,

як

в

руках

нене

п еда го­

со н е чко,

ося­

в иє її с вяте п о клика ння .

худо жньої твор ­

Х ИЛЯЮТЬ свої се рця п оряд з і с воїми

-

гранни . Тим п р и є мніші здобутки гур ­

МJ!хайло ШМАЛЬ, заст. дире ктора БДЮТ з НuВ 'І Мьно­ вих ов ноі· та м етодичної роботи .

на п оверхні

дітьми-вихованцями гуртка їхні ма ми і бибус і . Декілька ти жнів у клис і пи ­

Ні! фото: Оля і Анжела Дуд•І е нки та Настя і Лолітга Бельс ьк і під ч ас

яйцн . С вятили їх під 'І ас великодньо -

нує уроч иста тиши , яку порушує хі -

роботи .

н еч ко заходило до Хі!ТИ, коли з'явля­ лися чисті

і яс ні

узо ри


30.04

tnACИSI 3А ЛІФТ ВІДКРИТО НОВОІУДОВУ

ЗУСТРІЧ

У день 19-ї річниці аваріі на Чорнобильській

голови Київської облдержадміністраціі Микола Семенюк, представ­

АЕС заступники міського голови Людмила Шестопал, Олександр Дьяченко та керуючий справами виконкому Володимир Дворський зустрілися з учасниками ліквідації наслідків аварії, які нині проживають у Броварах. Керів­ ники міста подякували за трудовий подвиг людям, які ціною свого здоров'я та власного жипя ліквідували загрозу та приборкали «мирний» атом. Учасникам зустрічі вручено Почесні грамоти та цінні подарунки. Інф. сеНового ЖИТТЯІ>,

ники управлінь та відділів міської ради. Всього до нової будівлі пе­ реведено з різних районів міста понад 130 службовців, які щоден­

но прийматимуть близько 600 відвідувачів. Це сучасне приміщення із зручним інтер'єром, з кімнатами, облаштованими новими мебля­ ми, відбудоване для зручності броварчан, які відтепер зможуть оперативніше вирішувати свої нагальні питання. Трьом сім'ям броварчан було вручено ордери на квартиру: пенсі­

онеру М. Ф. Посошенку, спортсмену В. А. Ястребову, правоохо­ ронцю І. К. Бражнику. Кор. сеНового ЖИПЯ~>.

23 квітня в легкоатлетичному манежі відбулося урочисте від­

фізичної культури, з настільного тенісу поліцейська-фінансо­

криття ІІІ універсіади м. Бровари. У заході взяли участь заступник міського голови Людмила Шес­ топал, керівники окремих під­ розділів міської ради, ВУЗів міс­

вий коледж, з шахів

та,

члени

команд

вищих

- Бровар­ ського представництва Вищого навчального закладу «Відкритий міжнародний університет роз­

бистій першості перемогу свят­ кувала броварчанка Юлія Висо­ вець, 11 місце серед чоловіків ви­ боров броварчанин Олексій Носов, а серед юніорів І місце здобув броварчанин Андрій

витку людини «Україна».

Підкамінний.

* * *

Серед восьми команд-учасниць броварчани здобули призові міс­

мандне

ця серед чоловіків та жінок у всіх

місце . Се

посіли наші жінок в осо-

вильності

ків на засіданнях як міської, так

ти залишається одним із першо­

і обласної комісії з питань за­ безпечення своєчасності і пов-

проведення атестації робочих місць, які мають шкідливі умо­

зароблені гроші.

проаналізувати динаміку забор­ гованості

на

позитивні

підприємствах,

зрушення

є.

то

Забор­

гованість зменшувалася так: 2000 р. 4,9 млн. грн.; 2001 р.- 3,0 млн. грн.; 2002 р.3,0 млн. грн.; 2003 р.- 1,3 млн. грн.; 2004 р.- 0,9 млн. грн. Протягом 2004 року змінила­ ся структура заборгованості вона має поточний характер, тобто 1-2 місяці. Тільки одне підприємство ВАТ «РСПМК-4» (голова правління О. П. Деми­ денко) має заборгованість 143 тис. грн. з минулих років. Про шляхи вирішення цієі проблеми йшлося у 2004 році на засіданні виконкому і раді директорів. Систематично заслуховувалися

ноти сплати податків та пога­ шення заборгованості із заробітної плати, пенсій, сти­ пендій та інших соціальних виплат.

Спеціалістами проведено ня умов та

Ук­

гарячою

луженого

боти

в

господарства

опалювальний

ро­

період

2005-2006 р.р., заходи, пов'язані з ремонтом котелень і тепломереж, а також спрямо­ вані на впровадження новітніх .енергозберігаючих технологій.

Проте, аби виконувати необ­ хідні роботи в повному обсязі та зазначені терміни, необхідні

робо-

.

чих місцях, що не відповідають санітарно-гігієнічним

нормам,

проведена атестація робочих місць, але їх у місті значно біль­ ше. Керівникам підприємств необхідно контролювати термін атестації, вчасно поновлювати документи

та

виконувати

при­

писи відпусток, доплат і пільго­ вих пенсій, що є соціальною га­ рантією для працівників. Але виявилося, що лише орга­ нізаційних заходів недостатньо.

ня індексації і компенсації, пра-

ревірок було направлено подан-

&ОРfИ

-

теплової

енергії

лише

на 95%. Із проблемами, пов'язаними з безперебійним водопостачан­ ням та відведенням стоків у місті, ознайомив присутніх на­ чальник КП «Водопровідно-ка­

водою

до

637

ви праці. До речі, на

Тому згідно з результатами пе­

ництво

громадських організацій та по­

та

відпусток,

ної заробітної плати, проведен­

витрат підприємства на вироб­

влади,

виступила директор КП «Броваритеплокомуненерго» О. В. Коршак. Оксана Воло­ димирівна розповіла про зав­ дання колективу у зв'язку з підготовкою складного, розга-

законодавства

рячу воду. Адже діючі тарифи забезпечують відшкодування

літичних партій з доповімю про реальний стан із забезпе­ чення населення, об'єктів про­ мисловості, соціально-культур­ ного і побутового призначення теплом

дотримання

оплати за спожите тепло і га­

Перед представниками орга­ виконавчої

колективного договору

кошти. В умовах заборгованос­ ті з оплати за надані послуги зробити це непросто. Отож завдання N9 1 погасити бор­ ги і добитися !ОО-відсоткової

заходів проекту «Реформуван­ ня тарифів та реструктуризації

міської

праці

виконан­

своєчасності виплати заробітної плати, а й дотримання мінімаль­

Відбулося чергове засідання Дорадчого комітету (очолює заступник міського голови О. С. Дьяченко) для реалізації

нів

відділу

перевірки

про працю, де особливу увагу приділялося питанню не тільки

НА ЗАВАДІ

комунальних підприємств раїни» в Броварах.

надання

ня

інспекції

замовника»

праці, податкової інспекції, про­

до

В. І. Масленко),

куратури,

мунального

Як

територіальної

спостережних

результат,

12

рад.

керівників

ЗАРПІІАТАСВОЕЧАСНО . І В ПОВНОМУ ОІіСRЗІ

Якщо

налізаційне господарство» М. Ю. Чипаченко. Значна за­ боргованість, переважно від населення, не дає можливості колективу здійснити ряд зат­ ,ратних ремонтів, зокрема на водозабірній станції на Десні, повністю переосне.(;ТИТИ енер­ гоємне обладнання на насос­ них станціях, встановити дос­ татню кількість лічильників.

Доповідачі відповіли на ряд запитань, з якими до них звер­ нулися

представники

громад­

ськості міста. Наталія ЧЕМЕРИЧЕНКО.

КОМУНАЛЬНЕ підприємство водопровідно-каналізаційного господарства

нашого

міста

че­

рез різні засоби масової інфор­

мації неодноразово повідомляло мешканців Броварів про те, що окремі споживачі послуг водо­ постачання

та

заборгували

водовідведення

значні

CYJVIИ

гро­

шей, хоча, треба відмітити, дея­ ка

частина

мінням

боржників

ставиться

свого боргу, вого

не

рішення.

розгляд

справ

до

з

розу­

ліквідації

чекаючи

судо­

Нагадаємо, у

судовому

що по­

рядку тягне за собою додаткові витрати абонента, а саме: дер­ жавне

51

мито

гривня,

штрафні санкції держаної вико­ навчої служби у розмірі від 170 до 300 гривень. Нещодавно у

працівників

нашого

підпри­

ємства з'явилась ще одна мож-

N!! П/П

1 2

1

Наталія ЧЕМЕРИЧЕНКО.

керівники підприємств-боржни­

ціального захисту населення. Рік, що минув, на жаль, не вип­ равдав сподівань тих броварчан, котрі прагнули, щоб їм вчасно

о

Колектив цеху N!!2 «Хлібокомбінату N!!10» ДП ВАТ <<Ки­ ївхліб», де заступником директора І. П. Красільнічук, обі­ цяє забезпечити усіх бажаючих своєю святковою про­ дукцією булкою «Великодня» вагою 250 г та 0,5 кг. Окрім столичних закладів торгівлі, щодня 1-1,5 тонни солодкої продукції планується реалізовувати у Броварах та районі. Тож фірмові паски з родзинками за традицій­ ним рецептом можуть прикрасити Великодній стіл у кожній оселі, бо майстри-кондитери будуть продавати свою смачну продукцію за помірними цінами. Немаловажно й те, що 200 пасок колектив виготовить і передасть безкоштовно на замовлення терцентру з обслуговування самотніх та неnрацездатних громадян, а ще 50 -для Товариства Червоного Хреста, якими пора­ дують немічних престарілих та інвалідів.

видах змагань.

заборгованості заробітної пла­

чергових завдань управління со­

r

СМАЧ но

квітня команда м. Бровари взяла участь у зма­ ганнях з шахів за програмою VI літніх спортивних ігор Київщини, які відбувались у м. Біла Церква.

ками змагань перше загальноко­

1

Антоніна Дмитрівна ВИШНЕВСЬКА.

21-24

ший всеукраїнський чемпіонат з УШУ. У змаганням взяли участь 153 учасники з 12 міст та облас­ них центрів України. За підсум­

-

колишня партизанка

* * *

квітня в спортком­ плексі «Світанок" відбувся пер­

22-24

з легкої атлетики І місце посіла команда Броварського училища

платили

Від іменІ мешканців

та

середніх спеціальних навчальних закладів міста. В рамках універсіади протягом чотирьох місяців відбудуться змагання з десяти видів спорту. 23 квітня були проведені зма­ гання з легкої атлетики, настіль­ ного тенісу та шахів. У змаганнях

ІКВІДАЦІЯ Л із виплати

усіх гараздів.

ПОПЕРЕДУ

ЗНОВУ

НАШІ

Я, інвалід Великої Вітчизняної війни, від усього серця хочу подякувати директору МПП «Ліфт-сервіс» Валенти­ ну Вікторовичу Давиденку. Майже місяць ми, хворі, літні жителі будинку N!! 2, що на бульварі Незалежності, страждали через несправність ліфта у під'їзді. Але як тільки з'явилася фінансова можливість, досвідчені меха­ ніки Микола Іванович Грикун та Віктор Миколайович Рух­ ницький зробили ремонт. Тож вітаємо увесь колектив з наступаючими святами Великодня та Перемоги і зичимо

ІІІКВІДАЦІЇ АВАРІЇ

Минулого понеділка відбулося відкрипя нового адмінбудинку, в якому взяли участь міський голова Віктор Антоненко та його зас­ тупники, секретар міської ради Любов Горбатюк, перший заступник

СПОРТ:

3 УЧАСНИКАМИ

Назва підприємства Баришівка РККП КП <<Іванківводоканал»

з

КП •Миронівкаводоканал"

4 5 6 7 8

Рокитно РВУЖКГ КП Ржищів В/К Ставище ЖКП Яготин ВУВКГ КП ,,фастівводоканал"

притягнуто до адміністративної і трьох до кримінальної відпові­ дальності.

На засіданнях комісій керів­ никами було вказано декілька причин

несвоєчасної

виплати

(начальник управління ко­

господарства (на­ чальник С. О. Орлова), МПП «Ліфт Сервіс» (начальник В. В. Давиденко).

Приємно відмітити, що пов- ..

ністю

погашена

заборгованість

і вча<'НО виплачується поточна заробітна плата на таких під­ приємствах, як КЗПМ (дирек­

тор А М. Тонковид) та ЗАТ «БЗ Пластмасн (директор Б. Я. Куш­ нір). Залишається сподіватися, що в цьому році такого явища, Я'!!:" заборгованість із виплати заро­ бітної плати на підприємствах нашого міста, існувати не буде, і право на працю та своєчасне

заробітної плати сезонність продукції (ВАТ «БЗКУ» (голова

одержання

правління Ю. А. Сердюк), АТ «Софія» В. Г. Чаюн; несвоє­ часні розрахунки замовниюв -~·

туції України, буде реалізован

ПП

«Ліфт

!'v!аркет»

(директор

А А Струневич), КБФ «Стрілан (директор А С. Ющук), нестача обігових коштів- КП «Служба

цю,

винагороди

гарантоване

ст.

43

за

,

Кон<!

.

Неллі РОМАНЕНКО, заступник начальника

управління праці та соцІального

захисту населення міськради

-

начальник відділу праці.

НЕ ЧЕКАЙТЕ ШТРАФНИХ САНКЦІЙ! ливість впливу на злісних неп­ латників за отримані послуги.

теми водопостачання буде про­

Так, наприклад, колегами з «Полтававодоканалу» розробле­ но пристрій, що дає можливість відключати конкретну квартиру

боргів, а також вартості робіт з

неплатника,

вить

котрий ухиляється

від сплати за отримані послуги. Принцип діі цього пристрою полягає

в

тому,

що

водопостачання

по

стояку

запускається

металевий клапан, який за до­ помогою зонда і переносного телевізора-монітора блокує по­

дачу води в квартиру боржни­ ка. Цей метод дає можливість блокувати подачу води, не захо­ дячи

в

квартиру

неплатника.

Сусіди недобросовісного або­ нента страждати не будуть. Під­ ключення ж боржників до сисЗа гр• пами споживачів

Насе-

(1

м")

Бюджетна

лення

с'фера

Інші споживачі

2,1 2,08 1,54 1,81 2,88 3,04 1,82 2,1

2,77 2,16 1,54 2,76 4,19 3,76 2,37 3,8

2,77 2,16 1,54 3,00 4,54 3,76 2,53 3,8

водитись після погашення всіх відключення та повторного під­

ключення до мережі водопоста­ чання. Вартість цих робіт стано­

200

гривень.

Шановні

броварчани!

підприємство

робить все

Наше мож­

ливе, щоб наші оселі та устано­

ви цілодобово були забезпечені послугами

з

водопостачання

водовідведення. вас

своєчасно

Тому

та

просимо

розраховуватись

за отримані послуги водопоста­

чання та водовідведення. Лікві­ дуйте

свої

борги.

повідомлення

із

Не

суду,

чекайте не

зму­

шуйте водоканал вживати край­ ні заходи.

. . .. Р; ~.::.4/PJ n,qpfв~ gpyxy,

······~di#бJ~iai#k~it.#ti··~~

~--~~---·····~··:~~f.······

Ів··•· ~~~t~~~~~·н~~~~·~lh'······ СfЦЩtьм ;lt4i1;p~;.?<Jp~ року.

Микола ЧИПАЧЕНКО. начальник КП ВКГ.


30.04

ЙОfО СТИХІJІ Перше запитання, яке

-

може

виникнуmи,

-

чому

саме балет? Аgже MOJI.OguМ х.wпцям бі.льш властиво захоп.люваmись

футболом,

-

-

По-перше

виg

стерністю

позитивних емоцій ... неможливо

чайно, дається це лише одини­ цям . Але ба гато моїх зна йомих виступає на сце нах Лондона , Па­ рижа, Са нк-П ете рбурга. - А які неgоліки є в твоїй професії? Аgже у кожної меgалі є

передати !

наркотик ом

без неї!

ний.

BiR -

mянmин

і

Це не може не захоп­

артист

балету Національного театру

зем ної

Тож

підкоре н ня

пу б ліки

у

мене

батьків. Вони ще з дитинс­

позиції

світі? НасЮ.льки популярні наші співвітчизники цієї професії?

прищеплювали

мені

свій

gе-

як оцінюєш

украінського

Насправді ставлення до ук­ раїнських акторів балету на між­ народній арені дуже висо ке . Той , хто наполегливо працює, має диплом Київ ського держав­ ного

хореографічного

чатку я дуже хвилювався, вагав­

ся,

трупою,

чи

варто

11

мені

років. Спо­

виходити

на

а

«Грати

першу

природне середов ище», забу­

вають старі звичаї, традиціі , вірування . І ре зультат з

першої половини ХХ століття почалося до сить швидк е ско­

рочення чисельності лелек.

У Данії ще в се редині ми­ wулого століття гніздилося 0000 пар лел ек , а в 1985 ро­ ці вже всього 14. У Швей ­ царі ї у 1949 році опустіло ос­ таннє лелече гні здо . У Бельгії

r1

в одні й і з провінцІ й на 1974 рік залишило ся єдине при­ родне гніздо у заплаві неве­ ликої річечки. Натовпи мото­ ризов аних туристів цілими

с і м 'ями приїжджали подиви ­ тися на нього, мов на найдо­

рожчу релікв і ю . Однак неза­ баром ї зд ити стало вже нікуди ...

Зараз у Польщі та Україні гніздиться 35 % св ітової по­ пуляції білого лелеки. Це оз­ начає , що від чис ельності ви ­ ду в обох країнах може залежати доля св ітової попу­ ляції .

В Україн і, за даними Укра­ їн ського товариства охорони птахів, чисельність білого ле­ леки протягом кількох деся­ тиліть пра кти чн о пов с юди скорочувалась , але у 90-х ро ­ ках

почала

з ро стати.

Тому

дан і про їІподальші з міни ду­ же цікав і і важливі для нау­ ков ців. Вони потр і бні для контролю

за

станом

популя­

ції та розробки з'аходів з охо­ рони .

А хіба на:-.1, людям , жите­ лям України , байдуже , чи бу­ дуть поруч з нами ці дивні ,

красиві птахи ? А демогра­ фічна криза в Україні? Хто ж у наші родини принесе не­ мовля ? Тому ми запрошуємо вас взяти участь у обліку гні зду­ вання лелеки б ілого акц іі «Краю мій лелечий» . Ваші дані дадуть з могу більш ре -

ально оцінити стан гнізду­ вання лелеки білого в Украї­ ні. Найго лов н і ша інф орма­ ція кількість гні зд, зайня­ тих леле ками. За міжнар од­ ною методикою гніздо вважається зайнятим , якщо пара

лелек

трималася

б іля

нього хоча б ~1 ісяць, не за­ ле жно від результату гнізду­ вання .

Важливе також чи сло пта­ шенят,

виведених

лелеками.

Кількі сть пташенят найкра­ ще підраховувати у другій половин і

червня

-

половині

липня,

коли

пер шій

вони

вже підросли. Щоб частина з них не залишилась не помі че­ ною,

краще дочекатися

льоту дорослих птахів

вс і

пташенята

-

nри­

тоді

піднімаються

І

то захопити публіку своєю май-

ЧАСОМ справжньо­

керівництвом

Дорошевич,

працює

-

при

на

-

-

П оба чи мо.

балету в сію.

Але

2005 в се

Він

VІІ-го

Міжнародного

конкур су

сучасних тан­

ці в «Весняний ві­ тер - 2005 » , що проходив у Черкасах. Колектив «Оксам ит », який очолює молодий, енер гійний , тала н ов и­ тий хореограф Оксана Сте панівна Дорошевич, дуже юний. Иому лише півтора роки. Але це не стало на заваді п е рею ­ з і. Спочатку в Черкасах Марія Вітюк та Юля Матяш вибороли в ідп о­

відно І-ш е та ІІ- ге місця сольні й

програмі,

а

У

~Іен е

( у нього кришиться

зичному театрі.

Ця

людина

- А у нас в Броварах є які-не­ буgь проекти, у яких ти береш участь?

рівні.

-

На жаль , НІ . Наскільки мен і

відо~ю.

одно п ошкодже ння відчувається.

маю ться ПІДГОТОВ КОЮ Кадр І В,

Розкажи, буgь .ласка, як про­ хоgяmь твої тренування.

Ма Є . Був у ш колі

-

лету,

С початку роз?>Іинка , вправи

але

на розтяжку, тоді репетиція ролі.

танці. не чув.

одна репеТf!Ція вдень, а у вечері вистава ,

а

це

дуже

На

Насправді я просто працюю

отри :чали ІІере ­

(1 - ше чі с цР)

у но -

А

Cy:-.rax Л І Н'!dТ

та~І

парале льно

викладались

Про інші

Не ­

З гурток ба­ і

з

на родні

заклади

нічого

фото :

танцю є

Костянтин

Перховський.

т е п ер

'ІРІ\іІ('

NQ

Інтерв'ю взяла Олена ПЛІОСНІНА. студенn<а Національного університету i:v1. Т. Г. Шевченка.

вис на ­

жує. Коли репетицій декілька, почуваєшся впевненіше. - Чи існує ~rнайвища п.ланка», якої ти прагнеш gocяrmи?

-

навіть закладі в, які зай ­

балетu~t

Але репетицій дуже ~Іало , інколи вже

не

може не в и кликати поваги.

мало. Зараз вже легше, але все

-

є

50 років .

та Щt-> і викладає у Дитячо~·І у ~~ у­

на

жу р і

(' ('рЙ rЛ НР

ни .

tІипр обунання tfit ' І t•чn t ­ я к и й в1дбу -

був

Герой

Укра І ­

ІІіt рvдний

артис т

Укр,tІІІИ , ла у р еат Наці u­ п ре\·tії Украіни і ~І . Т Г. Ш евченка ака ­

онаті св і ту,

н,lльноІ

О.

з

винятки

інвалід

де :ю к Анатолій

ДЕНЦ

п оч алося

є

сте гно), але в ін і досі вие1уnає ,

що

року .

Взагалі арти сти

років 1дугь на пен­

31

ОДИН JНі\ЙОМИЙ . ЙО~ІУ

Нещодав но я порвав з в ' я зку на руці. Са ~І і розумієте, приє много

« індіанки >> і з тан­ ц еч « П окло ніння свнтій .чо І'У

- Ао скі.лькох років ти п.лану­ єш займатися балетом?

працювати,

належном у

стабільн о виступати на ви­

сходинки і втратити мотиваці ю.

працювати , працювати , щоб вийти після тривалої перерви і виступити

потрібно докласти

сокому рівні , а не досяп·и певної

:Звичайно . Це траюІИ і труд­

Доводиться

-

та

Зви­

н ощі пр оцесу в ідн овле нн я . Для того, щоб на брати форму, nот­ рІб но кІЛЬка тижнів , а інколи 1

юні

J чi t »

енергетикою .

Вважаю так:

Авд і єв­

с ький .

1 тут

«Камелія» , стала вес­ на А

у

скр ип­

ку» в ній , вийти на сцену і прос ­

М під

і пошаною людей, він пови­ нен благоденствувати. Але часи , коли цього птаха обож­ нювали, дав но минули . З роз ­ витком технічного прогресу люди все більше відрива­ ються від природи. Перетво­ рюючи її в «залізобетонне

училища

(яке я також, до речі, закінчував) і грає провідні ролі у виставах, дуже цінується і в своїй країні, і за кордоном . Але для того , щоб «засвітитись», потрібно не прос­ то їздити на гастролі зі своєю

~ С.

лелека користується любов ' ю

в

-

і~ го злету у творчості @ хореографічного ко­ ~ л е ктив у « ОІ<самит»

Здавалося б , там, де білий

балету

і

задоволе ння від робо ­

Не уя вляю себе без с цени.

зусиль, і тоді все вийде. Тож ме­

зворотній бік.

місяців.

Костянтине,

-

§

птахів знають добре всі, бо живуть вони поряд з людьми і є символічними для українського народу.

ще

тва

мів: це моя стихія' Я відчув та-

'І своїх Ось домівок і поверну ли ся до лелеки. Цих

і но­

попереду '

сцену, але коли вий шов , зрозу­

опери і балету Украіни.

в і зи .

лювати, не може набрид­ нути. По-друге вплив

ру. Мені було тоді

броварчанин Кос~

Перховський,

Запрошення

НЯ!'і

Звичайно, таке не забува­ ється! Вперuіе я виступав на сцені Дитячого музичного теат­

ці.леспрямова­

-А виступати в інших краї­ нах gовоgи.лось? - На жаль, ні.

зал, квіти,

Пам'ятаєш бют на сцені?

тий, амбіційRий і веселий,

я просто н е можу

надходили н еодноразов о, але бу­

-

·налалег.ливий

стала

ли п евні проблеми з офор :член­

любов до мистецтва . Разом ми відвідували театри, кон­ серваторію, оперу. По-тре ­ тє я спробував, і у мене вийшло. А найголовніше - мені це подобається.

і таланови­

-

сцена

сиво: с цена, пе реповнений

ка ..

В ІН- малоgий

Відтоді

це кра­

класична ~~уз и­

&АІІЕТ!

кий приплив адреналіну, стільки

баскеmбалом, а ти обрq.в такий витончений мистецтва?

-

1 отр и мую ти.

наші юні «окса­

~штикин здобувають та­

ІІауреати . «Веснвноrо вітру»

ку очікува н у перемогу .

Вони стали лауреатами І - 1 прем ії' На них чекав фіналь­ ний гала-кон це рт і вже справжня

мінації св і ту».

«Та нці

народів

Досвід у юних арти с ­ ток

уже був, адже не­ щодавно Юля Матяш , якій лише 8 років, стала ч емпіонкою чем шонату України з сучасних тан ­ ців, а Маша Вітюк р о років) призеркою (11 місце) Міжнародного ф ести валю сучас н их та нців «Neprosto тан­ ці- 2005», що проходив у

ар т истична

деться наприкінці трав­

сц ена Державного наці­

ня в Угор щ ині.

о нальн о го пал ацу « Ук ­ р<нн а » . Та:ч вон и пдн о

1.Ца стя п ерепов ню ва ­ л о Д)'ШІ ДіТРЙ, Ті! на НИХ чекав

наступни й,

важливий

VI

:.І<ІХИС ТИ :\11

конкурс

В сеу краінсь кий

ф естиваль

дитячого

і

юнац ького

~1 истецтва

«Дитячий

пі сен н ий

'll~CTЬ

НСІШОІ ' О

і't іста , нашоі « f\.а мелІі » ' Творчих вa:vt злеті в, НаШ і ЮН і «ОК Сd~ ІИТІІ !<.И »

дуже

Св ітла на ЗІНЧЕНКО, з а в ідуюча в імілоч ес тетики та

вернісаж- 2005>> . Відбір­ ковий тур пр оходив з 24 по 26 березня в :>І. Ворзель . Головою

декоративно ­ Ежиткового мистецтва

ДЕ НЦ «Ка~І еліЯ >>

на ноги.

Нам

потрібна

трим ка

у

ваша

справ і

під­

охорони

птахі в і залучен ня підроста­ ючого п окоління до п рир одо ­ охоронн ої роботи . В обліку гн і здуванн я білого лелеки можуть

взяти

участь

ус і

бажаю чі . І ще: для цих кра­ сивих

і

тотною тирне

корисних

птахів

іс ­

пробле~юю є «квар­ пи тання». С тарих

розлогих дерев з і зла;-1аними

верхівками стає все менш е, солом'яну стр іху зараз взага­ лі не побачиш . Допомогти вирішити «житлову пробле ­ му» мо же побудова штучних гніздівель. В Україні з давніх-дав е н лелек називали птахами сон ­

ця . Тож якщо б іля вас ще н е оселилась біло- сонячна с і м ' я,

привабте її. І коли 'в есняне сонечко

з ігріє

пові тря,

обов'язково почуєте біля с во­ їх вікон шурхіт їхні великих крил і привітний клек іт : «Ми прилетіли ,

ми принесли вам

щастя ' ». Інф ормацію пр о гніздува н ­ ня

лелеки

б ілого,

кількість

виведе ни х леле ченят та ці ка ­

ДОІРИМАННІ ПРАВИІІ ДОРОЖНЬОrО РУХУ ЗАПОРУКА &ЕЗПЕКИ За чотири ~1і ся ці поточного року на автошля­ хах Броварського району було с коє но 10 дорож­ ньо-транспортних пригод, в ре зультаті яких одна людина загинула та 15 отримё\ЛІ1 тілесні уш­ кодження різного ступеня тяжкості . Сумно кон­ статувати, але одна ДТП сталася за участю дітей. 17 квітня учень Гоголівської середньої шк оли, ке ­

руючи мотоциклом беЗ посвідчення водія, допус­

тив перекидання транспортного засобу, в реJуль­

таті якого пасажир, теж учень цієї школи, отримав тілесні ушкодже ння . Однією з основних причин, що призводить до негативних наслідків,

на дорогах частіше всього є перевищення швид­ кості водіями. Тому Державтоінспекція зверта­ ється до населення Броварського району з про­ ханням дотримуватись правил дорожнього руху,

особливо з дітьми , в святкові трав неві дні . Власники транспортних засобів повинні більш ретельно зберігати своїх дво- або чотир иколісних друз ів . Як вказують факти, в цьому році на тери ­ торії Броварщини було скоє но чотири не :икон ­ них JаВОЛОДІННЯ Тj)іІНС ПОрТНІ1 і\111

\іІСООіІ.ЧИ

J

НИХ

в і спостереження за житгям

двоє

цих

прос и~ю

а в Гоголев І зловм ис ники викрали причі п . Пра ­

надсилати за адресою : с. Се ­ миполки, ЗОШ, гурток «Юні

цівники ВДАl роз шукали три транспортні засоби і повернули їх власникам. В они ж проводять про­

екологи>>.

філактичну роботу серед населення з м етою не

дивних

птахів

Підсумки акції

та

в ідзна ­

чення найактивніших учас ­ ників пр о в одитимутьс я · в жо втні .

Тетяна ТЕЛЕНДІЙ, вчителька біології

Семиполківс ької ЗО Ш, керівник гуртка «Юні

еКОЛОГИ» і...tдЮТ.

--

в сеЛИЩІ f\.алита , одне

допустити порушення

в Сеtиrюлках ,

правил дорожнього руху,

що призводить до виникнення ДТП . Найближчим часом при сприянні районного відділу освіти пройдуть змагання юних інспекто­ рів ДАІ.

Володимир ВОЛЕВАЧ, державтоінспектор ВДАІ Броварського РВ , капітан міліції .

О&ЕРЕЖНО: НАРКОТИКИ! Нелегальне розповсюдження

наркотиків

на

сучасному ета пі охоплює все ширші кола на- :М шого суспільства

і

становить

значну загрозу

·@

розвитку та до бробуту нації . З роста ння рівня Л

злочинності, високий ріве нь смертності, траrе-

- ось ше частина бід, що супутні цьому явищу. дій с іме й та зруй нова ні л юдські долі

\, ._._!!,·.

ли -

·11

За останнє десятир іччя ХХ ст . рівень нарко- ч тизації населення Україн и р і зко з ріс . В середи- Щі

ні 90-х рок ів офіційна статистика досягла 50-ти - :)@ ся чної

позначки .

Нин і

оф і ційно

/'

ти сячі неповн олітНІх .

,,;, :;,

чи сел ьнІсть

зареєстрованих нарІ<:О.\ Іанш становить понад :_.і,_і,. •.

120

тисяч , у тому чи слІ

Дані

со ціологічн их

5,6

дослідже нь

ств е рджують,

що основними мотивами зловживання наркоти- -~і ками переважн о у молодих людей є ці кавість, Й

бажання перевірити на соб і їх ейфо ричну ді ю ..щ Особливо небез п ечною є тенденція зб ільш е н ня =:~:==

кількості споживачів наркотиків серед підлітків ':~,: та

з ростанн я

їх

криС\ііналізації

на

тлі

низькоі Щі

ефективності ~Іедичної допо~юги наркохво ри ~І . ::;~і До оста ннього ча су в ч е нюш - со ц і ологюш н е )ll ви значе н е єдина причин а ро з витку наrжомс:_юї . У ЯКОСТІ ет і оЛОПЧНИХ Ч О~ І €'fПІ В НИ ДІЛЯЮТЬСЯ 010ЛОПЧНі . ІН ИХ І 'ІІJ І , ( О ЦЮ с\LJГІ 'І НІ ' 111fІНІ1КИ

!:3

H <Hlt oч y (J<JЙ(; НІ

Ні І оu .ІІІ'І

(,].•. -~·

:~:::

·м

. І ІК<Ір я - нарколога '''~

перебувас Л ос іб ·за цеІ1 рік пра цшникачи чі - :1: ліЦІЇ виявле н о

10

факпв, n о в 'яз аних J нез акон -

·'''

~~;~~б~~о; к~а~~~~и~~в~ 0~~1~~~~~~~икг 85 г ~Іарі- .11

Шановні м е шканці району! Якщ о вам небайgу- ,:;:•

жа

gоля наш ого піgростаю чого покоління, н е зал иш айтесь остор онь проблеми нарко.чанії в нашому регіоні, т елефонуйт е за т елефонамІІ gов іри : БНОН Броварського РВ: 4-21-02; УБНОН ГУ: 425-50-90.

Ірина ДР ЕВИНСЬКА, с тарший і н с п екто р ГГЗ Бровар сь кого РВ.


61 N934-3S (9643-9644) І' Правління міськрайонної благодійної організації

«&.

з ювілеєм любу дочку, дорогу дружину, маму і бабусю

Ф. «&атьківщина»

щиро вітає вас Великоднем та Днем Перемоги.

КваліФікаційні вимоги: освіта вища відповідного професійного спряму­ вання за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста.

Олену Никифорівну Лохову. Hexau жzиптя /Світує буіти.м цвimoJtt,

Із Христовим Воскресінням щиро вас вітаєм! Жити в радості й любові від душі бажаєм. Запашною нехай буде Великодня паска. І довіку буде з вами світла Божа ласка!

Дороrі

СПЕЦІАЛІСJ І КАТЕrОРІЇ ВІДДІJІУ ОСВІТИ РІЙДІРЖАДМІИІСJРАЦІЇ. Стаж роботи за фахом у державній службі на керівних посадах не менше трьох років.

А день rшроджепnя приходить .тов і .тов. І доля xau дарує з /Сожtшм ро/Сом Mrцne здоров'я, щастя і любов. Господь rіехай завжди оберіІаl Від .Jла, хвороби і журби. І ;шcrry щедро nucu.'ІИl Сьо;одrи, .JalilnfJa r .ювж<іи.

Звертатись за адресою:

м. Бровари, вул. Гагаріна,

каб.

15,

З повагою­ мама, чоловік, сини, невістки, внук Єгор.

6ровар'ІаниІ

дvховно-кvпьтvuний центр ІІВідродження" щиро вітає всіх вас з Пасхою -

цим великим днем нашого спасіння через жертву !ісуса Христа. Служителі центру запрошують всіх бажаючих на семінари, які відбуваються з адресою: м. Бровари, вул. Гагаріна, 6 (міський клуб) щонеділі о 19.00. Семінари проходять за темами духовного відродження наших сердець, наших сімей, розвитку особистості, відновлення суспільства. Нехай оберігає всіх Вас Господь!

4

травня

року з

2005

проводити

•жителями

прямий міста

до

10.00

телефонний

міський

12.00

буде

зв'язок з

голова

Віктор

•Олександрович АНТОНЕНКО за телефо:ном 5-32-47.

1

1

fРАФІК ОСО&ИСТОfО ПРИЙОМУ fРОМАДІІН КЕРІВНИКАМИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ Дні тижня

N2 п/п

Прізвище, ім'я, по батькові керівника який веде прийом

Години прийому

Посада керівника

1 2.

Вівторок

КРАВЕЦЬ Юрій Григорович

перший застvпник голови адміністрації заступник голови адміністоаціІ

З.

Середа

ДІДЕНКО Микола Федорович

голова адміністріщїі

4. 5. 6.

Четвер

КУШНІРЕНКО Юрій Іванович

керівник апаратv адміністрації

П'ятниця

ФЕЩУН Олександр Валерійович

заступник голови адміністраціІ

Субота

За окремим графіком

Понеділок

ДАРМОГРАИ Олексій Іванович

10.00·1 3.00 каб. 222 2·й поверх 10.00-13.00 каб.227 2-й повеох 10.00-13.00 каб.127 1-й поверх 10.00-13.00 каб.221 2-й поверх 10.00-13.00 каб.228 2-й поверх

Інваліди та учасники Великої Вітчизняної війни приймаються ПО3АЧЕРrОВО.

VnравnІннн працІ та соцІаnьноrо захистv насеnеннн Ііроварської РдА 3ВЕРТАЕТЬСSІ ДО &АТЬКІВ,

SIKI ВИХОВУЮТЬ ДІТЕЙ-ІНВАПІДІВ ДО 18 РОКІВ.

ПРОПОНУЕМО

;-'\ 'J!.

І

:l J1

·~-:-

Такі сімТ мають право отримання соціальної пенсії або державної соціальної допомоги дітям-інвалідам за вибором. З

1.04.2005

ховується середньомісячний доход

року розмір соціаль­

ної

пенсїі становить 284 грн. 69 розмір державної соціальної допомоги дітям-інвалідам склада­

сім'ї,

'КОП.,

вати прожиткового сім'ю (прожитковий

ється з двох частин, а саме: з соці­

працездатноі особи 45З грн., для дітей віком до 6 років - З76 грн.,

альної допомоги в сумі

219

грн.

який не

коп. та надбавки на догляд одному

для дітей від

з непрацюючих батьків в сумі 181 грн., якщо дитина до 6 років, та 2ЗО грн., якщо дитина віком від 6 до 18 років. Отже загальний розмір допомо­ ги з 1.04.2005 року: на дітей до 6 років- 219 грн. 10 коп.+ 181 грн. = 400 грн. 10 коп.; на дітей від 6 до 18 років- 219 грн. 10 коп.+ 2ЗО грн.= 449 грн. 10 коп. Надбавка на догляд признача­ ється на 6 місяців, при цьому вра-

грн.).

повинен перевищу­

6

до

мінімуму на мінімум для

18

років

-

468

Одиноким матерям, які· вихову­ ють дітей-інвалідів, надбавка на догляд призначається без враху­ вання доходів. Просимо

терміново

звертатись

до управління праці та соціального захисту населення для проведення попереднього

розрахунку

СКПад ІІVКООППРОМТОРІ'VІІ Ми пропонуємо гіпсокартон, сітку «рабицю», шифер, рубе­ ройд, цемент, ДВП, ДСП, фанеру, ваганку пластикову, фарби, цвяхи та інше. У нас вигідно, тому що дешево, а також тому, що ми здійснюємо

безопЛатну доставку по м. Брова­ ри, а по району ціною.

11.

-

Режим роботи:

за мінімальною

9.30-19.00.

Їхати маршрутом NQ 5 та NQ 327 до «Олімnа».

щодо

доцільності отримання державної соціальної допомоги або соціаль­ ної пенсїі.

Наша адреса: м. &ровари, 6уnьв. Незаnежності, Тел.:

0ПТОВО·РО3ДРіОИИЙ маrа3ИИ· Контактний телефон:

Шановний акціонере ЗАТ ІІVНРДОНІіVДtt! Правління ЗАТ "Укрдокбуд» по­ відомляє,

127, тел.: 5-53-98, 5-21-66.

Паскаво nросимо завітати до нас!

чергові

загальні

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1.

Звіт ди.рекції про результати

фінансово- господарської діяль­ ності Товариства за 2004 рік та ос­ новнІ

5-40-34, 5-45-47.

що

збори акціонерів відбудуться 24 червня 2005 року, nочаток о 14.00, за адресою: 07400, м. Бровари, вул. Залізнична, 12, офіс ЗАТ «Укрдокбуд».

Адреса: м. Бровари, вул. Кутузо­ ва,

5-03-49.

напрямки

фінансово-госпо­ 2005 році.

дарсько·І діяльності у

2.

Продаж акціонерами акцій то­

вариства.

З.

Вироби

спостережноІ

ради

товариства.

4. Якщо вам потрібно провести будь-які земляні роботи, обов'яз­ ково з'ясуйте у виконкомі міської або сільської ради, чи не проходять

Центрі технічної експлуатації сільських з'єднувальних ліній (ЦТЕСЗЛ) м. Київ, вул. Івана Сір­

на

м. Бровари, вул. Тел.: 4-04-31.

місці

намічених

робіт

підземні

кабельні лінії зв'язку і кому вони належать. На заміських ділянках траси підземні лінїі зв'язку позна­ чені замірними стовпчиками і по­ переджувальними знаками.

Відповідно до «Правил охорони ліній зв'язку», затверджених поста­ новою Кабінету міністрів України N2 1З5 від 29 січня 1996 року, при проведенні земляних робіт у Бро­ варах, селах Броварського району, а також в смузі автодороги Київ­ Бровари-Семиполки проекти земляних робіт повинні бути по­ годжені в:

-

Центрі технічної експлуатації

первинних мереж Ng 12 (ЦТЕПМ12), лінійно- технічний цех 1О (ЛТЦ-10), м. Бровари, вул. Івана

Сірка, 7. Тел .. 5-42-98, 235-1008 (киівський) щовІвторка і щоп'ят­ ниці з

9.00

до

11.00.

" Н О В Е Ж И Т Т Я • Броварськuх міської ma

-

СПІВЗАСНОВНИКИ: колекmuв

ремкuїі raзemu, Броварські міська і

pat.u,

раіюнна

Аержад.мінісrnраuія.

Свідоцтво про державну

реєстрацію Кі N 259 иІд 10. 12. 1997р. індекс

2. Тел.: 234-2<1-36. ДЛКС-7 Осипова, 2.

Центрі електрозв 'язку м. Бровари, вул. Гагаріна, Тел.: 5-21-21, 5-35-11.

-

61285

20.

Центр технічної експлуатації первинних мереж N~ 12 (ЦТЕПМ-12).

k:•<:::o:::•:: \/• :::

І

Ng 1

Без дозволу виконкому і відмітки в ордені виробничої дільниці та виклику представника підприємс­ тва, яке обслуговує кабельну лінію міжміського зв'язку, виконання ро­ біт в охоронній зоні кабельної лінії ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ! Пошкодження кабельної лінії зв'язку карається позбавленням волі на строк до одного року або виправними роботами на той же строк, або штрафом у розмірі від 75 до 150 неоподатковуваних мінІ­ мумів доходІВ громадян (стапя З60 Кримінального кодексу Украіни).

газета районної

раА, районної Аержавної ал.мінісmрації.

расюнна

ка,

)• , . • •,.• }f~···J$j~ ;~·:···~

Затвердення змін до статуту

товариства.

-

Реєстрація учасників зборів від­ 9.30 до 1З.ЗО за місцем проведення зборів. Для реєстрації та участі у зборах акціонери повинні мати при собі: паспорт або інший документ, що посвідчує особу, для уповноваже­ них осіб - паспорт або інший до­ кумент, що посвідчує особу, та до­ віреність, оформлену згідно з будеться з

Контактний телефон:

5-21-34.

КП «&роварифnора»

пропонує розсаду квітів: петунй', бегонй', са.л.ьВй', чор~обри&~іВ, пе.л.аргоній та tнших d.Ад озе.л.ененюt

чинним законодавством.

Телефон

для

536·04·14.

садиб, дач,

а також опоридженни місць поховань. ТУТ ВИ МОЖЕТЕ ПРИДБАТИ

ДЕКОРАТИВНІ РОСЛИНИ.

:~~~~~;f.i;

довідок:

8

(044)

Ліцензія АБ

N2 118248,

видана ЛВДА управління

містобудування та архітектури

8.10.2004

року.

ВАТ «Крано6удівна фірма «Стріnа» Ш®l.:3~®QJ.\!JJШ@ 11 що чергові загальні збори акціо­ нерів відбудуться 17 червня 2005 року о 16.00 в актовому залі ад­ мінкорnусу підприємства за ад­ ресою: м. Бровари, вул. Щолків­ ська, 1.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: Звіт правлІння про підсумки фінансово-господарської діяльностІ акціонерного товариства за 2004 рік. 2. Звіт спостережно·І ради. З. Звіт реВІЗІЙНОІ комісїІ. 4. Затвердження річного звіту за 2004 рік. 5. Затвердження основних нап­ рямків діяльності товариства на 2005 рік. 6. Затвердження рішень правління товариства за 2004 рік. 7. Внесення змін до статуту шля­ хом викладення його в новій ре­ дакції. 8. Вибори голови та членів прав­

1.

ління.

9. Вибори спостережної ради та ревізійна!' комісїІ. 10. Різне. Реєстрація акціонерів- 17.06.2005 року з 15.00 до 16.00 за місцем про­ ведення зборів. При собі мати пас­ порт або документ, який посвідчує особу, доручення на право участі у зборах (для уповноважених осіб). 11!1 Втрачене свідоцтво про власності на житло N2

22. 12.2004

право

6

від

року, видане держплем­

птахозаводом «Рудня" за N2 12З від лютого 1995 року на ім'я БРО­ ВАРЦЯ Валентина Олександровича,

28

вважати недійсним.

1!!1 Втрачене пенсійне посвідчення, серІя Г N2 04З679. видане КиІВським обласним ВІйськкоматом на Ім'я НА­ ПОЛОВА Миколи Івановича. вважати

ААРЕСА: 07400, Кuївська .. м. Броварu, реАакmора: бульв. Незалежності, 8 РеАакmор: 4-03-76.облЗасmупнuк 4-21-34.2.l~~~~~~~iiiiJ

Обсяг 1 Арукованuu аркуш.

ВіААілu: сільського rocnoAapcmвa nромuсловосmі і соuіальнuх numaнь, лuсmів і масової poбomu бухгалтерія, npuuoм оголошень e-mail: newlife@realtel.net.ua

ВіААруковано в ЗАТ "Броварська Арукарня" уnравління у сnравах npecu

• Редакція не завжди поділяє позицію авторів. • За точність викладених фактів відповідає автор. • Листування з читачами - на сторінках zазети. • За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

ma інформаuїі Кuївської облАержаАмінісmраuії.

4-23-26;

4-02-92; 4-04-81;

1

друк oфcemнuu.

Зам.

Тираж

1344 1870

прим.

#34 35 2005  
#34 35 2005  
Advertisement