Page 1

Газето Броварських міської то районної род, районної державної адміністрації

Внходнть

17 квітнн 1937 року

з

·--~-------------------·

NQ

ЗЗ

(9949) Завтра- день Червоноrо Хреста і Червоноrо Півмісяця

СУСПІАЬНО·ПОАІТИЧНІ •ИТТ8

Червоний хрест на білому тлі - цей прапор знає уся світова спільно­ та. Він давно вже став символом гуманності, милосердя, захисту людської гідності і самого життя під час воєн, стихійних лих, у хвили­ ни незгод, у важких життєвих обставинах людини. 90 років тому, 18 квітня 1918 року було створене Національне Товариство Червоного

ідею та за vкоаїнськv ...., ...., ЕВРОП8ИСЬКИИ WПRX РОЗВИТКV Напередодні Всликодніх свят однопартійці - представники районних організацій "Нашої України" зібралися у великій залі райдержадміністрації, щоб в атмосфері конструктивізму та довіри обмінятися думками стосовно поточних питань. Від­ булося взаємне інформування. Голова Народного Союзу "На­ ша Україна", лідер парламе­ "Наша Ук­ нтської фракції раїна-Народна Самооборона" В'ячеслав Кириленко наголо­ сив, що це одна із планових секторальних зустрічей, які їх політична сила проводить злю­ того місяця у різних містах Укj·ни, щоб зрозуміти, які рі­ ння потрібно ухвалювати та посилити свою діяльність як в області, так і в державі в цілому. Адже Київщина - це особли­ вий регіон, пристоличний, який дає велику кількість голосів і представляє

досить

потужну

політичну силу. Київська об­ Народного ласна організація Союзу "Наша Україна" завжди знаходилась в авангарді всіх подій. Тому разом з представ­ никами Броваршини спільні проблеми обговорювали їх ко­ леги із Бориспілького, Яго­ тинського та інших районів­ сусідів . Подібні зібрання най­ ближчим часом відбудуться в

Чабанах та Ставищі. Як голова парламентської фракції "Наша Україна-Народ­ на Самооборона" В'ячеслав Ки­ риленко розповів про співпраз членами коаліції, які .но з коаліційною угодою вирішувати спільні повинні завдання, і запевнив, що їхня сила ніколи не ініціює рішення про руйнацію коаліції. "І хоча у членів фракції бувають різні погляди, всі вони заожди при-

ходять до спільного знаменни­ ка". Зараз у парламентському блоці 9 партій, що дало змогу зконцснтрувати

воду

думки

від

6 травня 2008

комунального

взаємним

ршним

ня країни. Потрібно обов'язко­ во зберегти нормальні стосунки між центральними органами партії та її первинними ор­ ганізаціями. Потужна політич­ на сила повинна мати чітку вер­ тикаль, відповідальність, зво­ ротній зв'язок, інакше - вона приречена, бо сила партії в й низових організаціях. У ході зібрання, обговорю­ ючи

питання

Скликати сімнадциту поза­ сесію районної ради п'ятого скликання ІЗ травня 2008 року ум. Бровари. 2. Пленарне засідання сесії про­ І.

вссти

13.05.2008

об ІІ·й годині в

приміщенні за адресою: вул. Га­ гаріна, 15 (lV поверх, великий зал). 3. На розгляд 17 позачергової сесії районної ради V скликання передбачається винести такі пи­ тання:

І. Про внесення змін до рішен­ ня 15 позачергової сесії Броварсь­ кої районної ради V скликання від 10.01.2008 N2216 "Про районний бюджет Броварського району на 2008 рік" та додатків до нього. 2. Різне. Голова ради Ю.І.КУШНІРЕНКО.

подальшого

роз­

витку партії, виступаючі акцен­ тували увагу на проблемі сто­ совно членства в партії . Як по­ казало життя, до й лав потрапи­ ло чимало випадкових людей зі своїми амбіціями, інтересами, котрі, скажімо, вчасно зорієн­ тувались в політичній ситуації . А ті, хто справді робили рево­ люцію на Майдані, розчаро­ вані, поповнили ряди опо­ нентів . Тому було вирішено розробити систему критеріїв,

та незліченна кількість прикладів доброчинності, благодійності, жер­ товності, щоденної копіткої праці в ім'я життя. Вагомими здобутками зустріла ювілей Броварська міськрайонна організація Товариства Чер­

чити, з ким надалі можна пра­ цювати , а з ким

-

воного Хреста України. Цей маленький жіночий колектив, який очолює Л.Б. Драпей, за багатьма показниками - перший в області. Наша газе­ та неодноразово розповідала про його здобутки і добрі справи. Кожна з наших місцевих червонохресних сестер заслуговує уваги і поваги. А нещодавно з ювілеєм їх привітала міська і районна влада. Від імені

немає сенсу.

Представник Яготинської ра­ йонної організації М.А. Касьян озвучив ще одну проблему- ду­ же слабка підтр11мка народних обранців на місцях, місцеві осе­ редки не забсзп·::чуються зако­ нодавчими матеріалами. Якщо депутат фізично не встигає охо­ пити свій округ, потрібно, щоб працювали

його

всіх читачів газети вітаємо зі святом червонохресний колектив і ми. Так співпало, що нині власний ювілей у патронажної сестри Г.М.Со­ роки. Пропонуємо вашій увазі розповідь про цю дивовижну жінку.

ДЖЕРЕЛА ЖИТТЄДАЙНОЇ

пошчники ,

СИЛИ, АБО ДОВІЧНЕ ЛІТЕЧКО

котрі мають певні повноважен­ ня , працювати від імені депу­ татів та втілювати політику партії в життя . Взагалі всі при­ сутні дійшли, згоди, шо виборча система, яка зараз існує в дер­ жаві, зруйнувала певні принци­ пи і особливо- відповідальність депутатів П•~рсд своїми орга­ нізаціями. Як представник приймаючої сторони, керівник Броварської райдержадміністрації, учасник Народного Руху України з 1989 року М.Ф . Діденко, привітавши почесне зібрання, охарактери­ зував політичну та соціально­ економічну ситуацію в районі, прокоментуна в останні події. Микола Федорович наголосив на необхідності формування національної ідеї, ідеології, яка б мала об'єднати націю. "Народ сформулював національну ідею як створення привабливих,

виявляють повне розуміння та доnо·

~

тяг із кишені

порогу його "володінь". Сьогоднішніх

з

9.00

· від 20 до 65 rрн. • Джинси · від 45 до 75 rрн. • Сnортивні 6р10ки · від 15 до 25 rрн. • Кофти жіночі · від 1О до 35 rрн. • &атники · від 5 до 15 rрн. • Сорочки чоnовічі · від 15 до 25 rрн. '- Куртки · від 20 до 120 rрн. '- &іnизна ·від 2 до 5 rрн. • Коnrоти, шкарnетки · від 2 до 7 rрн. • Косметика · від 2 до 20 rрн. • Піжами, «нічнуwки» · від 15 до 25 rрн. '- Постіnьна 6іnизна · від 35 до 55 rрн. • Т10nь та nортьєра · від 5 до 15 rрн. '- Пnеди · від 80 до 120 rрн. • Одіяnа · від 50 до 65 rрн. •

11.'5".-..

в асортименті

часом

інвалідам , сиротам" Та не лише садиба і робота входять у коло інтересів цієї диво-жінки , з їі

довічним життєвим літечком . їІ ціка· періодика,

і

концерти

усе:

вить

Любить

телефільм .

цікавий

якийсь

зустрітися за чашкою чаю з подруга·

Вам доводилось побувати у раю? Не в біблійному , звичайно, а в земно· пощастило :

Мені

рукотворному.

му,

щоразу. відкриваючи хвіртку до сади­ би Ганни Мтрофанівни Сороки з Пош· потрапляю до та­

тового провулку, я

обсаджені

доріжки

Всі

раю .

кого

квітами, що цвітуть із ранньої весни до морозів, від переоцвіту до жоржин

і хризантем. А зараз

·

ще й дерева всі

в цвіту! А на решті городу

·

грядочки,

мов солдати на nараді. А їхня госпо· відзначила

днями

цими

диня

80·

Город

не

·

Митрофанівни.

єдине Як

Ганни

·заняття

молодша

патро­

нажна сестра, вона •Jбслуговує трид­ цять престарілих з різними фізични·

І

І

1 І

І

можливостя ·ми,

ми

від

частково

до лежачих. І зона

обмежених у русі

·

обслуговуванн>І

від Торгмашу до Ге·

-

ологорозвідки.

"Що входить до ваших обов'язків?"

·

запитую .

·

"Багато чого . В залеж­

ності від стану підопічного і його про·

хання. Одному пенсію переоформити, пресу передплатити, іншому· закупи­

ти і доставити продукти. А є й такі, потрібна

кому

допомога,

постійна

включаючи прибирання, прання, при·

готування їжі, санітарний догляд . Тут доводиться трудитися без вихідних ,

І

бо ж ·tсти треба щодня. Виручає -вело­

1

БорVІсівною Драпей.

.

І

І І і

сипед та телефон, виклопотані Лілією МІера

до

вдвох.

Віктора

Не

1 1 І

"------------іІІ!-~

Антоненка

відмовив ,

дай

ходили

Бог

йому

здоров'я" .

Від себе додам: якби Л.Б.Драпей навіть сім років думала , Щ() б подару­ вати своєму ветерану, кращого пода·

рунка не придумала б. Бо, як стверд­ сучасна

жує

мед,ицина, ворог

на

їзда

•аелосипеді , пору·; із плаванням,

найзапекліший

І

клопотанням

З

артрозів,

·

це

по·

розів, атеросклерозів та інших "озів".

Гадаю , це теж один із чинників дже· рела енергїі та здоров'я Ганни Мит· рофанівни.

А ще в обов ' язки медсестер вхо· дить розповсюдження марок. Так от,

свій річний nлан на суму

7,2

тис. грн .

вона виконала ще у березні . "У цій сnраві, І~а .

·

-

говорить Г . М.Соро·

одні керівники підприємств і ус ·

години

нечасті

в

звичайно,

ми,

a_o.s І

ПРОПОИVЕNаО:

Тим

марок, йдуть на допомогу ветеранам ,

річний ювілей!

'19.00

що

хто знає,

розповсюдження

від

зібрані

кошти ,

Лариса ШАПКА.

до

·

чекає? ..

нас

із

кожного

вона перемогла .

РАЙОННИЙ &УДИНОК КУЯЬТУРИ &ровари, вуn. Київська, 235

переступала

не

"володінь" . А завтра

християнської морюті , де ти­ тульна нація матиме можли­ вість жити, виховувати дітей, мати захист за межами країни" . Віримо, шо українці, котрі мають в серці українську націо­ нальну ідею, зробляп, все , щоб

..

так ,

принизити

хотів

ніколи

більше

щоб

копійок і простягнув

50

Мабуть,

мені.

нормальних умов проживання в

.. o_o.s -с:а

керівників

з

один

А

мені .

магають

банку (не буду вказувати, якого саме, щоб не ганьбити того колективу) ви·

рамках чинного законодавства,

-RРМАРОИ

водоканал,

та

газконтора

як

танов ,

яка дасть змогу відразу визна-

скnикання

чергову

по­

винна привести до оздоровлен­

року

V скликання:

очищенням,

де політична конкуренція

&роварської районної

ради

господарства

до існуючої коаліції, охаракте­ ризувавши й як єдність і бо­ ротьбу протилежностей, своє­

N!!43

Відповідно до частини 9 статті 46 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст. 21 Регламенту Броварської районної

по­

також висловив своє ставлення

17 nоза .. ерrової сесії V

висловлювали

Олексій Кучеренко та член пар­ ламентської фракції блоку "На­ ша Україна-Народна Самообо­ рона" Ксенія Ляп іна. Зокрема, Олексій Юрійович

Про скnикання

ради

чин­

чесний голова виконкому пар­ тії, міністр з питань житлооо­

Розпорядження Броварської районної ради

навколо

ного Президента більше при­ хильників. Яким бачать подальший роз­ виток своєї партії- з цього при­

Хреста України. На рахунку працівників та волонтерів Червоного Хрес­

дозвілля . Особливо радують їі візити синів та їхніх сімей . У неї двоє синів , правнуків.

четверо

і

онуків

четверо

Про синів Юрія і Олександра хочеться сказати кілька слів окремо, хоча вони

заслуговують на багато-багато найк· ращих рядків . Рано овдовівши, Ганна Митрофанівна

мовиться,

як

сама ,

ставила хлопців "на ноги". І хоч пра·

цювала на трьох роботах, по тих ча· сах дуже великої фінансової допомо· ги надати дітям не могла. Вони самі Юрій

здобували освіту:

у

медслужби обрав

полковник

·

Олександр

відставці ,

Але

спеціальність .

інженерну

справа навіть не в "регаліях", а у ви·

сокій

Олександр ,

обох :

духовності

nриміром ,

коли його тодішні колеги

nоїхали nід час відпустки до далеких

країв "за довгим карбованцем" , пра· нашого храму

цював на будівництві

Комен·

Петра і Павла безкоштовно. тарі, як кажуть, зайві.

Якщо ви уявляєте, що мова йде про яка

жінку,

могутню

"вічний двигун",

"коня на скаку зупинить", то помили·

тесь. Звичайна , не по роках струнка і небайдужа до своєі зовнішності , дуже рухлива.

Є

одна

ще

особливість:

рідко коли , лише в моменти дуже ве· ликої

втоми ,

на

їі

Мер

міста,

немає

обличчі

.

чарівної посмішки.

вручаючи

їй

Почесну

грамоту за сумлінну працю та з наго·

ди

90-річчя

раї•rtи,

Червоного

відзначив

Ук·

Хреста

веселий

характер

жінки і побажав завжди бути такою доброзичливою та усміхненою. По· чесну грамоту отримала

вона

і

від

райдержадміністрацїі. Обидві нагоро­ ди - на nочесному місці у вітальні. Поточні роки · суціль ювілейні у Ганни Митрофанівни: 80-річчя від дня народження , 60-річчя трудової діяль· ності (до речі , у Броварах) , 20-річчя роботи в Броварській організаціі То­ вариства Червоного Хреста. З усіма ювілеями Вас , диво-жінка. Хай доля подарує Вам ще й столітній ювілей! Я зрозуміла, з яких джерел черпає

свою енергію і довголіття Ганна Мит· рофанівна: з милосердя , співчуття до чужого болю , з веселої вдачі, праце· любства , любові до життя. Раїса ЧЕКАЛЕНКО, журналіст-пенсіонер.


28 ~вітн11 в УкраWні і світі відзна .. авсІІ День o){~pOІJH · IIpaqi

UJ0 UJGJШ OiJ@[p@till0CїШ

наrодІ4

3

&83П8QHV nрацю - KOJКHOMV ПЇДПРИЕМСТВV

великоrо СВЯ\"'О Вже

63

роки до нас приходить це велике свsпо

День Перемоги . І приносить із собою радість навпіл зі сльозами

-

гіркі спомини ветеранів про

нелюдські випробування , я к і їм, молодим, су,ци ­

лися у роки Вел и кої Вітчизняної війни .

У перший день війни було мобілізовано 9.?4 требухівців , з війни не повернулося 388 одно­ сельців.

Із тих

600

чоловік ,

що повернулися . з

війни, на сьогодні залишилося в живи х лише

із ни х

37 . - 25

інвалідів Великої Вітчизняної війни

-

чоловік , учасників бойових дій

- 12.

У Требухові

проживають солдатських вдів та учасн и ків Вели­ кої Вітчизняної в і йни

- 450 , дітей війни - 650 , воїнів-інтернаціоналістів - 17 осіб. Отже , традиційно , напередодні 9 травня Тре­ б~ ·хівська сільська рада та рада ветеранів готу­ ютьс:я

вшанувати

наших

фронтовиків ,

дітей

війни , учасників війни , усіх, кого торкнулося ли х е

крило віа.::ни . Учнями -гребух івської школи упорядкована те­ риторія біля о.оатської могили , обеліс ка воїнам. односельчанам . У шкільному музеї проведені уроки мужності з учнями школи.

Провели цю акцію учасник бойови х дій , ордЕ: ­ ноносець Антон Семеhович Мельничен ко , учас­ ник війни Григорій Іваf!ОВИЧ Фесенко, воїни­ інтернаціоналісти Дмитро Григорович Менжега та Микола Гри горович Мозговий .

Вшанування воїнів-визволителів з нагоди 53-

6 ёмііЩі" ііёЛuка. Димерка на базі одного З ·· ;,ваїїі ..]1обоі;і"Ода8Ці8 · і·· п-раці6нuкГ8 Хо щ·усуненНЯ ..абіJ . досЯzїїёнНЯ·і і найбільших виробничих підпрщ:мств не лише Броварщини, а й Ук- мінімально можливого рівня виробничих ризиків, до профілактики і

, іІаїірuкіїіЦГк8ііпня

!раїни

"Кока-Кола Беверіджиз Україна" відбулося зібрання предс-

гальної культури охорони праці та свідомого ставлення до цих пи-

j світовому масштабі. Державна політикt.І в галузі охорони праці на засадах пріоритетності життя і здоров'я людини ! відносно результатів виробничої діяльності. Ці засади викладені в

роботодавцями та працівниками, й комплексні заходи, що спрямо- ! вані на запобігання виробничому травматизму та професійних ;

! чається 28 квітня

не тільки в загальнодержавному, а навіть в

В ідкрила засідання та подякувала к ерів­ ництву вести

підприємства за запрошення семінар

саме

тут,

про­

начальник

Вона

РДА

Лариса

Петрівна

законодавчи х та нормативни х актів з ох оро­

н и праці , я к і безпосередньо впливають на

до

паспортної

які з

року на паспорт ГІ)О­ служби

терміново з

економіку підприємства" .

рони праці на виробництві та в агропромис­

Далі виступив Павло Іванович Спесивцев , начальник

ловому комплексі .

Про досягнуті результати в

2008 ,

плани на нинішній ,

році та

2007

рік розповів Мико­

ла Дмитро вич Довгополюк,

головний дер­

відділення

страхування

від

фонду

нещасних

соціального

випадкі в.

Він

повідомив, що за сім років і снування фонду

жавний інспектор держ а вної інспекціі про­

за понад 400 випадками травмувань на ви ­ робництві зроблені відповідні виплати з

мислової

в

тимчасової втрати працездатності чи заги­

агропромисловому комплексі. Він зазначив ,

безпеки

та

белі на виробництві. На даний момент про­

що проблема травмувань , загибелі та про­

водяться

фе с ійних

справами потерпілих.

за х ворювань

охорони

праці

залишається

акту­

альною : на Україн і щороку на виробництві

- ко­ 2007

виплати

за

516- ма

особовими

Бюджет відділення фонду формується зі страхови х внесків від фізичних та юридич ­ них осіб . Минулого року він склав

8,2

млн.

як вугільна ,

транспорті .

металургійна,

Майже

2007

кожен

новною причиною їх виникнення

причина у

веденні робіт без

нічно

допуск до

несправної

12,5%),

є невико­

потерпілими

(56%),

особиспо

з інших причин

Унаслідок не­

(19% ).

стану безпеки , гігієни праці та виробничого середовища . Ця програма спрямована на профілактику травматизму , створення без­

розробленої

печних, нешкідливих умов праці , пріоритету

експлуатаціі тех­

господарської

-

нання вимог інструкцій з охорони праці без­

виробничого травматизму в минулому році на Броварщині з агинуло 140 осіб. У районі прийнята програма поліпшення

цівники агропромислового комплексу . Вза­ гал і у агропромисловому комплексі трав­ мовано понад дві тисячі працівників. За ре­ зультатами розслідування таких випадків , їх документаціі,

зі смертельним наслідком. Ос ­

посередньо

це пра­

-

-

необережність, порушення правил руху (по.

з

році внаслідок не­

щасних випадків на виробництві,

році: трапилося 19 нещасних випадків на виробництвах , травмовано 22 роб ітники, один з них

Ця сума витрачається на виплати по-

хімічна

п ' ятий

на підприємствах Броварщики у минулому

гр111 ., на цей рік заплановано його зростан­

росту травмування на виробництві у таких на

повідомив про динаміку і стан травматизму

ня .

життя людини в будь-якому випадку . На "іі

техніки,

виконання буде виділено кошти для прид­ бання наглядної агітаціі, проведення профі­

проведення роб іт без відповідних дозволів на це. Значна частина травмувань сталася через те , що до робіт, які мають підвищену

лактичної роботи з безпеки праці на робо ­

небезпеку до травмувань ,

чих місцях та в закладах осв і ти .

було допущено

Лариса Пет рівна Яїцька акцентувала ува­ гу присутніх на одному з н айболючіших пи­ тань

Поширеними є порушення законодавчих

різних причин не здійснили обмін паспорта ,гро­

звернутися

не

цей семінар та повідомила , що відповідно

сьогодення

тальному

-

неналежному

оформленн і

трудових

докумен­

відносин .

1200

нещас­

Ця проблема актуальна не лише для райо ­

них випадків на виробництві у цій

галузі.

ну , а й для держави в цілому , адже працю­

Сумним лідером залишається вугільна га­

ю ч и без трудового договору, при травму­

лузь

ванні працівник не може отримати соці аль ­

го у

необх ідно

це

норм і правил на буді вництві , внаслідок чо­

Шановні жителі м. Броь:-ари!

Вам

-

пройшли інструктаж .

на свої nаспорти!

України.

виробництві

осіб , які не мають відповідної освіти та не

Зверніть уваrу

мадянина

на

до розпорядження голови РДА М . Ф . Діден­ ка було затверджено ряд за х одів щодо о хо ­

осіб, які загинули в

1974

випадки

помічені та своєчасно не усунені порушення

не зможуть бути на святі . Члени ради привітають усі х 20 чоловік по домівках , вручать їм невеликі

мадянина СРСР зразка

завершенн я свого виступу Микола

представила запрошених на

галузя х ,

Це звернення стосується ти х громадян,

на

нещасні

Броварської

Яіцька.

та

та праці с . Требухів.

І

лення

гою учасники бойових дій , як і за станом здоров'я

голова ради ветеранів війни

п равлено до суду щодо недотримання За­

Дмитрович підсумував : "Я переконаний , що

дожили до цього часу . Не залишиться по з а ува­

ветеранів Великої Вітчизняної війни . Ганна ГРІНЧЕНКО,

·

конів України з охорони праці .

уп­

році загинуло 1176 працівників на вироб­ ництві , спостерігається негативне тенденці я

територіі села . Честь їм і х вала та вдячність від

праці. З цієї нагоди проводились семінари і наради з охорони праці з і

равління праці та соціального захисту насе­

церт, покладання квітів біля пам'ятників . Учс:>с­ ників бойови х дій запросимо за святковий стіп, де вони згадають минуле, пом ' януть воїнів , які не

Всі ці заходи проведуть за підтримки районної та місцевої влади, п ідприємств , які працюють на

: 21 по 28 квітня проходив тижневик охорони і

: Конституції нашої держави, де сказано, що кожен мас право на захворювань. L!!!"'ежні, без11_ечні ум о_~'! '!Раці~-ІJ.~ого Рf!..'2!.. !3етою пр_и__~ерн~---··-·----·

травмується близько 20 тис осіб , з них жен 20 із смертельним наслідком . В

свята Перемоги.

тань, в Україні з

1 базується

річчя Дня Перемоги відбудуться 9 траво·-Ія у центрі села: проведемо мітинг, святковий t:он­

подарунки, надіслані привітальні листи з нагоди

виробничого травматизму і профзахворюваності, формування за- і

і тавників з охорони праці з нагоди дня охор(Іни праці, який відзна-

лись

2007

році ст алося понад

- 7569 на

працівників ціє"і галузі травмува­

робочому

місці.

Другу

ну

сходинку

займає агропромисловий комплекс

-

з

допомогу .

відстоювати

2165

Цей

документ

інтереси

є

допомагає

робітників .

пункт

про

У

ньому

особами трапились нещасні випадки на ви ­

обов'язковим

належн і умов І"

праці , саме тому кожен із працівників пов~

питання

робництві минулого року . Зважаючи на те,

обміну паспорта , оскільки паспорт вищевказано ­

що Броварщина в основному аграрно-про­

нен укласти трудову угоду та підписати тру­

го зразка є недійсним .

ІІ.1исловий

довий договір, аби в ідчувати себе впевнено

район ,

ці

цифри

не

можуть

не

та соціально захищено .

Для цього необ х ідно подати такі документи :

турбувати. Ну і завершують цю гірку трійку

терпілим ,

- паспорт ; _ з.'Іяву про

лідерів - машинобудS'вання та соціально­ культурна сфера . За 12 місяців минулого po.t<y у Броварах та районі сталося 20 не­

фонду та проф ілактику виробничого трав­

Завершилось зібрання виступом голови

матизму (основне за значенням, але не за

профспілкового комітету АПК Галини Воло­

фінансуванням) . На жаль, на перший пункт

димирівни Тітарєвої. Вона зазначила, що із

щасних випадків на виробництві . Є й такі

припадає близько

21

підп~1иємства, де не створено служби з ох о­ рони праці , не призначено відnовідальних

на головне завдання грошей майже не ли­

видачу паспорта (оформляється в

ЖЕКах, ~'!,ЛЯ приватного сектора

-

у паспортному

відділенні ~~о.'· Бровари) ;

- 2 фотокар· тки 3,5 х 4,5; - квитанцію r;,oo сплату розм і рі З грн. 40 коn .

державного

мита

в

рдженим

Постановою

від . 02 . 09.1993 р. : - паспорт повинен

Верховної Ради мати

охайний

вигляд,

няються ;

Про

втрату

паспорта

терміново

громадянин

пов ідомити

зо­

паспортну

службу;

- забороняється взяття паспорта в заставу; - в паспортному документі повинен обов' язково бути проставлений штамп реєстраціі місця про ­ живання.

За довідками звертатися за адресою : м. Бро­ вари, бульв. Незалежності, З, відділення ГІРФО Броварського МВ ГУ. Тел. : 5-12-25; 5-31-77, 4-06-48 .

тивні угоди є лише на

10.

Складна ситуація

і з профспілками на підприємствах. Законо­ представник від трудових колективів. Вони

праці

та

запобігання

небезпеці

-

профспілки

визнаються

як

єдиний

потрібні, щоб контролювати та відстоювати інтереси працівників підприємства. Вони

ної стабільності" . У його роботі взяли участь представники з Федераціі роботодавців Ук­

виступають своєрідною з'єднуючою ланкою

раїни , Міжнародної організаціі праці , Міжна­

гаючи останньому слідкувати за дотриман ­

між робітниками та роботодавцем , допома­

інші

ням законодавства . Галина Володимирівна

було

звернулась до присутніх інженерів з охорони

формування сприйняття працівниками , ро­

праці із проханням щодо сприяння створен­

ботодавцями та органами державно·і влади

ня профспілок на їх підприємства х (якщо та­

створення безпечних та гідних умов праці,

ких немає) та їх плідній роботі.

організаціі Метою

роботодавців його

та

проведення

із

головних

чинників

збільшення

про­

потенціалу . Основне завдання , яке ставили

перед собою учасники форуму, - це популя­ На жаль , смертельні випадки травмувань

ризація міжнародних стандартів, поширен­

на виробництві присутні у вищевикладених

ня міжнародного досвіду. Основне nитання

цифрах . Так, у 2007 році у вугільній галузі загинуло 268 осіб, в АПК- 192. Тому не ви­ падково в цьому році під час зустрічі з представниками nрофспілкових організацій Президент України ВА Ющенко зазначив, що держава має застосовувати най­ жорсткіш і санкціі (як крим і нальну відпо­ відальність , так і економічні штрафи) проти тих кер і вник і в, які нехтують нормами безпе­

підприємства

давчо

фесійності праці та збереження трудового

сягненні його власником зазначеного еrку , вва­

бов'язаний

присутніх

аграрно-промислового

нашого району належно оформлені колек­

го зібрання у Києві пройшов форум " Гідні

го

порт , в якому не вклеєно такі фотокаJ)Тки при до ­

ного розміру (3,5 х 4,5) ; - громадянин пови н ен надійно зберігати пас­

поінформував

як інвестицій у виробництво, а також одно­

дянином 25- і 45 - річного віку вклеюються нові фотокартки, що відповідають його вікові. Пас­

го в і ку подаються паспорт і фотокартки зазначе­

Іванович

учасники .

паспортної книжки , не о6.~~ежується ; - . до паспортної книжки при досягненні грома­

- для вклеювання до паспорта нових фотокJР­ ток при досягненні громадянином 25- і 45-річно­

відсотків вс іх коштів, а

90

про те, що буквально за день до нинішньо­

родної

- записи, вклеювання фотокарток і відмітки в паспорті здійснюються паспортною службою ; - термін діі паспорта . виготовленого у вигляді

жається недійсним ;

відділення

шлях до економічного зростання і соціаль­

побічні записи в паспортному документі заборо ­

порт .

Павло

умови

України

апарату

шається .

осіб з ци х питань .

Що потрібно знати про ді йсність паспорта гро­ мадянина України? Згідно з Положенням , затве ­

утримання

-

трав м атизм у вугільній промисловості . П.І .

Спесивцев

відмітив,

що

на

сьогоднішній

день відзначається ріст професійних захво­

рювань ності

-

все це результат безвідповідаль ­

грамотами тих, хто вже багато років підтри­

мує профсnілки та працює на благо людей Анатолія Олександровича Зюзька, Володи­ мира

Леонтійовича

Лебедя,

Івана

Лукича

Дідука, Володимира Івановича Верстака . Від і мені голови Броварської Р ДА почес­ ними

грамотами були

нагороджені

відпо­

відальний спеціаліст з охорони праці " Кока­

місяці нинішнього року на

СТОВ "Войтівське " В . В. Бернарський , інже­

які

не

відповідні умови праці.

4

праці. Г . В. Тітарєва від імені профспілково­ го комітету працівників АПК відзначила

забезпечують

роботодавців,

На жаль , за

В ідмітила у своєму виступі підприємства , на яких постійно приділяється увага безпеці

Броварщині вже є кілька випадків травму ­

вань на виробництві і навіть один виnадок зі

Кола" нер

з

1.0 .

Хом і на , інженер з охорони праці

охорони

праці ТОВ

АП

"Укртранс"

М . М . Горбань . По завершенні наради Уі учасники огляну­

ки праці і не проводять профілактику вироб ­

смертельним наслідком . Як бачимо , є над

ничого травматизму.

чим замислитись і є над чим працювати .. . Сергій Миколайович Кузьменко , головний

ли виробничі приміщення " Кока - Коли ", а та ­

спеціаліст

цюють люди на цьому підприємстві .

До з ' ясування причин нещасних випадків на виробництві залучаються працівники прокуратури . У минулому році було поруше­ но 555 кримінальних справ , з них - 463 на-

з

питань

охорони

праці

уп­

равління праці та соціального захисту насе­ лення

Броварсько'і

райдержадміністраціі,

кож мали змогу оцінити , в яких умовах пра­

Світлана ОБОДОВСЬКд.


14.00 Крок до зірок 14.55 Ситуація 15.00 Новини 15. 15 Погода 15.20 Індиго 5.50 д/с "Жартівлива історія",

1б.20 д/с "Обличчя Європи" 1б.55 СитуацІя 17.00 Новини міжнародні 17.1 О До Дня Великої Перемоги. Tjc "Війна· 18.ЗО Український вимір 19.00 Новини 19.20 Точка

··етв

19.45 Діловий світ 20.00 Світ спорту 20.15 Погода 20.25 д/Ф "Київські доти"

21.00 Новини 21.25 Діловий

світ 21.З5 Світ спорту 21 .45 Погода 21.50 Далі буде ... 22.20 Прес-анонс 22.25 "Світське життя" 22.45 Мегалот 22,50 Суперлото, Трійка, Кено 2З.ОО Підсумки

1+1 1З.ЗО Т/с "Принцеса цирку" 14.ЗО "ТСН: Телевізійна

Д/с

15.50

"Жартівлива

історія"

JPa УТ-1

календар

06.50, 07.50, 08.25 Погода 07.10 Ера бізнесу 07.40 Ера якості 08.45 Ранкові поради 09.00 Діловий світ 09.05 Аграрна країна 09. 15 Новини міжнародні 09.ЗО Прес-анонс 09.З5 Погода 09.45 Далі буде ... 1О. 15 "Світське життя" з К. Осадчою 1О.З5 До Дня Великої Перемоги. д/ф "Київські доти" 11 .05 Погода 11. 1О Життя триває 12.20 д/с "Обличчя Європи" 12.55 Ситуація 1З.ОО Новини 1З.10 Погода 1З.15 Книга.иа 14.05 Хай щастить 14.55 Ситуація 15.00 Новини 15.20 Індиго

"Обличчя Євроnи" 1б.55 Ситуація Новини міжнародні До Дня Великої Перемоги. Т jc "Війна" 18.ЗО Український вимір 19.00 Новини 19.20 Точка зору 19.45 Діловий світ 20.00 Світ спорту 20. 15 Погода 20.25 До Дня Великої Пере­ моги. д/Ф "Таємниці Ли­ соі гори" 21.00 Новини 21.25 Діловий світ 21.З5 Світ спорту 21 .45 Погода 21.55 12 подвигів спецназу. д/ф "Плямистий берет" 22.25 Прес-анонс 22.З5 "Світське життя" з К. Осадчою 22.55 Трійка, Кено 2З.ОО Підсумки

17.00 17.10

1+1 Об.ОО Т jc "Двійнята·, 18 с. 06.ЗО "Сніданок з "1 + 1" 07.00 ДіснейІ "Король-лев. Тімон і Пумба" 07.40 "Сніданок з 1+1" 09.00 Хfф "Уроки зваблення" 10.00 Т jc "Сваха"

1б.15

Х/Ф

"Повітряний

візник"

17.35 Т/с "Війна" 19.00 Новини 19.10 Погода 19.20 До 80-річчя кіностудіі ім.

Ера відпочинку

.50

д/ф

"Останні

залпи

війни"

09. ОО 09.05

Погода Концертна програма "Героїчні пісні" 10.50 д/Ф "Таємниці Лисої гори" 11.20 Худ.т/Ф "За ніччю день іде" 1З.ОО Новини 1З.10 Погода 1З.20 Х/Ф "Чекай на мене" 15.00 Новини 15.10 "Надвечір'я" з Т. Щер­ батюк

О.Довженка. Х/Ф "В бій ідуть тільки "старики" 21.00 Новини 21.25 д/ф "Де було зірвано бліцкриг" із циклу "Історія України" 22.00 Право на захист 22.25 "Екіпаж" 22.55 "Трійка", "Кено" 2З.ОО Документальний фільм війни"

"Останні

залпи

1+1 Об.ОО Д/ф "НЛО: Німецький слід" 06.45 Х/Ф "Моя Міса" 08.20 Х/Ф "Мерседес" тікає від nогоні" 10.00 Tjc "Сваха" 10.ЗО Tjc "Серцю не нака­ жеш" 11.ЗО Т "Чемпіон"

МОК

15.05 Погода 15. 15 Зелений коридор 15.40 Книга.иа 16.25 Наша пісня 17.10 Т/с "Війна" 18.25 До ВО-річчя кіностудіі ім. О.Довженка. Х/Ф "Ати-ба­ ти, йшли солдати .. ."

20.00 з компанією

Весна.

Україна.

Євро

бачення (nочаток) 21 .ОО Новини

Весна. Україна. Євро­ бачення (nродовження) 22.1 О Зворотний відлік. УкраІнці на Євробаченні 22.45 Мегалот 22.50 "Суnерлото", "Трійка", "Кено" 2З.ОО Подіі світу. Підсумки

21.15

Хто в домі хазяїн? Здорово 10.00 Вихідні nо-українськи 10.20 "Світське життя" з К. Осадчою 11.00 Між нами ... Араби в Україні 1.З5 Король nрофесії 11 .50 Погода 12,00 Екіпаж 12.30 Богатирські ігри. Чемпіонат світу. Корея. День 1З.20 Погода 1З.ЗО Кіно, иа 14.00 Чотири стіни

14.25

.

1+1 06.25 М/Ф "Суnеркнига". 07.00 "Ближче до зірок" 08. 1О Дісней! "Аладдін" 08.З5 Дісней! "Аладдін"

09.05

Квартирна

14.55 15.10

лотерея

"Хто там?"

10.00 "Сніданок+" 11.00 "Смачна · 11. 5О Фентезі 17.00 Діловий 17.40 Погода 17.55 футбол.

Ранкова молитва .05 д/Ф "Визвоm~ючи Європу" П'ять вечорів у Парижі. Галабрю Подіі світу. Підсумки Сільський час Абетка для батьків Укравтоконтинент Капітал-шоу "Патріот" Погода Крок до зірок . М/с "Лис Микита" 10.00 М/с "Нормальний Норман-2", Нова армія 10.55 Погода 11.05 Муз. иа 11.З5 Аудієнція 12.00 Благовісник 12.40 Вікно в Америку 1З.ОО д/ф "УПА. Тактика бо­ ротьби" із циклу "Історія України" 14.00 "Знайдемо вихід" з Н. Розинською

ми", 1б.ЗО "Сімейні справи з Іри­ ною Калинською" 17.ЗО т;с "Сила тяжіння" 18.ЗО Tjc "Серцю не нака­ жеш" 19.ЗО ТСН: "Телевізійна служба новин" 20. 15 Т/с "Принцеса цирку" 21. 15 Т jc "Чемпіон" 22.ЗО Т/с "Тридцятирічні". ІНТЕР 1З.40 15.З5

10.30

Т/с "Серцю не нака­

жеш"

16.20 д/с

Об.ОО "Доброго ранку, Україно!" Об.ОО Ранкова молитва 06.05. 07.00. 08.00 Новини Об.10. Об.55, 07.55 Спорт 06.25, 08.З5 Православний

служба новин"

14.50, 20. 1О "ТСН. Погода" 15.00 Т jc "Сваха" 15.ЗО Т jc "Всі жінки - відь-

11.ЗО Т jc "Чемnіон" 12.ЗО Детектив "Велике зло та дрібні капості" 1З.ЗО Tjc "Принцеса цирку" 14.ЗО "ТСН: Телевізійна служба і новин" 14.50, 20.10 "ТСН. Погода" 15.00 Т/с "Сваха", 4 с. 15.ЗО т;с "Всі жінки - відьми",

1б.ЗО "Сімейні справи з Іри­ ною Калинською" 17.ЗО Т jc "Сила тяжіння" 18.ЗО Т jc "Серцю не нака­ жеш" 19.ЗО ТСН: "Телевізійна служба новин" 20. 15 Т jc "Принцеса цирку" 21.15 Tjc "Чемnіон" 22.30 Т jc "Тридцятирічні" ІНТЕР Об.ОО М/с "Абсолютні шnи­ rуни" 06.ЗО "Гід країнами світу". Міста Азіі 07.25 "Гід країнами світу". Індонезія 08.15 Х/Ф "Джуманджи" 10.10, 20.ЗО Tjc "Зачарова­ не кохання" 11.05, 19.05 Т jc "Вогонь ко­ хання" 12.00 Новини 12.ЗО "Караоке до свята 9 Травня"· Комедія "Дачна поїздка сержанта Цибулі" 15.00 Комедія "Аrітбригада: "Бий ворога" 17.40 Х/Ф 'У бій ідуть тільки "старики" 19.ЗО ТСН: "Телевізійна служба новин" 20.00 Фентезі "Хроніки НарніІ"' 22.50 Х/ф "Перший nісля Бога" ІНТЕР Об.ОО М/с "Абсолютні шпи­ rуни". 06. 15 "Гід країнами світу". Історія Англіі 07.10 "Гід країнами світу". Індокитай 08.00 Концерт "Ми про вас пам'ятаємо". 10.15, 20.ЗО Т/с "Зачароване кохання·. 11. 1О Т jc "Вогонь кохання". 12.00 Новини

13.15

12.10 чаклунство" 1З.45 Фентезі "Хроніки Нар ні!"' 1б.20 Суnершоу "Найрозумніший"

18.ЗО Т/с "Татусеві дочки" 18.55 Т/с "Татусеві дочки" 19.ЗО ТСН: 'Телевізійна служба новин" 20.00 "Цирк із зірками" 22.25 "Наша Russia" 22.45 Х/Ф "Перл Харбор" ІНТЕР 06.00 М/с "Абсолютні шпиrуни". Об.З5 Концерт "Ми про вас nам'ятаємо". 08.55 ·картата потата". 09.40 "Квадратний метр". 10.20 М/Ф "Добриня Нікітич та ~мій Г оринич". 11.40 Х/Ф "Батьківщина або смерть". 13.25 ДІф "Маршал Рокосовсь­ кий. Кохання на лінії вогню". 14.З5 Ювілейний концерт "Любе".

Москва!"

Х/ф "Катерина" "Подробиці". д/ф "Великі українці". В. Чорновіл 2З.ОО Х/Ф "Сім років у Ти­ беті". ІСТV 14.00 "Вулиці розбитих ліхтарів-5". Т jc 15.00, 21.00 "Розвідники".

17.20 20.00 22.25

Tfc 18.45 Факти. Вечір 19.00 Футбол. Фінал

Кубка України. "Шахтар" (Дц) "Динамо" (К)

22.00 "Боєць: На­ родження легенди" 1З.ОО д/ф "Великі українці". В. Чорновіл 1З.З5 Х/Ф "Подорож до центру землі" ·

12.05, 21.25 Tjc

15. 15 Х/Ф "Висота 89" 17. 15 Х/Ф "Катерина" 20.00 "Подробиці" 22.25 д/Ф "Третій

Рейх. Операція НЛО" ІСТV Об.О5, ОЗ.ОS Факти Об.20, 07.50 Ділові факти Об.25, 08.00, 09.00 Погода 06.З5, 08.З5 зао секjгод Об.40 "Сучасне Роккове життя". М/с 07.05, 10.15 Т/с "Леся+Рома·. 07.45, 08.45 Факти. Ранок

07.55, 08.55, 12.55, 19.15 Спорт 08.05, 12.ЗО Каламбур 09 05, 17.З5 "Опери. Хроніки вбивчого відділу-З". Т jc 10.50, 1б. 1О Галілео 11.ЗО, 1б.З5 "Таємниці слідства-5". Т jc 12.45 Факти. День 1З.ОО "Загін". Tjc 14.00, 20.00 "Вулиці розби­ тих ліхтарів-5". Тjc 15.00, 21.00 "Розвідники". Т/с 18.45 Факти. Вечір ня легенди".

1З.ОS

д/Ф "Маршали пере­ моги: Жуков і Роко­ совський". 14.00 Концерт "Зіронька за­ nовітна". 14.50 д/ф "Вбивство Гітле­ ра. Нерозкриті загадки" 15.40 д/Ф "Будемо жити, Макаричу!". 1б.ЗО Х/Ф "Сильніше за вогонь". 19.59 Хвилина мовчання. 20.00 "Подробиці". 21.25 Х/Ф "Батьківщина або смерть". 2З.ОО Х/Ф "Щоденник nам'яті". ІСТV Об.SО, 08.45 Погода Об. 55 "У сузір"і Бика". Х/Ф 08.50 "Потрійний стрибок "Пантери". Х/Ф 10.40 "Сапери". Х/Ф 12.45 Факти. День 12.55, 19.00 Спорт 1З.ОО "Десант". 15.10 "Азіат". каміння".

Ювілейний концерт Софіі Ротару. 20.00 "Подробиці" 20.25 Ювілейний концерт Софіі Ротару. 22.35 Х/Ф "Близькість". ІСТV 05.50 "Саnери". Х/ф 07.З5 "Азіат". Х/Ф 10.50 "Леся+Рома" 11.40 Дитина-робот 12.45 Факти. День 12. 55, 19.00 Спорт 1З.ОО Квартирне питання 14.00 Документальний фільм 15.05 "Бій місцевого значення". Х/Ф 18.45 Факти. Підсумок дня 19.05 Бойовик "Ідентифікація Борна" 21.40 Трилер "Детоксикація" СТБ 06. 1О "Це nравда? Код Да Вінчі" 07.00 "У пошуках nригод" 07.40 "Навколо світу" 09.00 '"імо вдома"

18.40

2З.ОО "Напад на 1З-ту діль­ ницю". Х/Ф СТБ 14.05 Х/Ф "Доля" 17.00 "Навколо світу" 18.00 "Вікна-новини" 19.15 "Зіркове життя. Зірко­ вий епатаж" 21.ЗО т;с "Кулаrін та партне­ ри"

22.00 22.25

Чемпіонат Ук­ раїни. "Динамо"(Київ) "Ворскла"( Полтава) 19.55 "Я знаю все". Концерт В. Павпіка 21.00 Новини 21.10 Дні Євроnи в Україні. Спецрепортаж 21.15 Погода 21.25 Наш футбол 22.10 "Світське життя" з К. Осадчою 22.55 Трійка, Кено 2З.ОО Ера бізнесу. Підсумки

1+1

06.05 М/Ф "Суперкнига" 07.00 Бокс по-справжньому:

Корі

Спінкс та Верно Філіпс" "Аладцін" 08.З5 Дісней! "Аладдін" 09.05 Лотерея "Лото-Забава" 10.00 "Сніданок +" 11.00 "Караоке на майдані" 11.50 "Ключ від спокуси". 12.40 Tjc "Татусеві дочки" 1З.10 "Катастрофи" 13.50 Комедія "Дивись, хто говорить"

08. 15 Дісней!

Ne24

(N237)" 18.25 Tjc 'Татусеві 18.50 Tjc "Татусеві

дочки" дочки" 19.ЗО ТСН: "Телевізійна служба новин" 20.25 "Шанс - 2" 21.45 "Міс Україна" ІНТЕР Об.ОО М/с "Абсолютні шпи­ rуни". 06.20 д/Ф "Маршал Рокосо­ вский. Кохання на лінії вогню". 07.15 "Квадратний метр". 07.55 "Картата потата". 08.З5 "Городок". 09.05 "Все для тебе". 10.05 Х/Ф "Час збирати каміння". 12.00 "Модний вирок". 1З.ОО Хfф "Іграшка".

15.00 Ювілейний концерт

ІСТV

07.00 Факти 07.15, 07.45 Погода 07.20 "Альф". Т /С 07.50 "Аполло 1З". Х/Ф 10.45 Квартирне питання 11.45 Надзвичайні історіі 12.45 Факти. День 12.55, 19.20 Спорт 1З.ОО Євро-2012. Шанс ста­ ти кращими

1З.10 Почни нове життя з М. Томенком

1З.55 Х/Ф "Поліцейський із Беверлі Хіллз" 16.10 "Ідентифікація Борна·. Х/Ф 18.45 Факти тижня з О. Соколовою . 19.25 Х/Ф "Індіана Джонс:

Храм Долі" "Нічний політ". Х/Ф СТБ

22.05

Софіі Ротару. Х/Ф "Доярка з Хаца­

Об.1 О

петівки"

07.00 "У nошуках пригод" 07.40 "Навколо світу" 09.00 "Тмо вдома" 10.50 "Білоруський вокзал".

18.05

20.00 "Подробиці тижня". 20.55 Х/Ф "Доярка з Хаца­ петівки"

22.50 Х/Ф "Зоряний десант2: Герой федераціІ"'.

"Дівчина

з

очима-

рентгенами·

Невідома версія"

11.50 Х/Ф "Білоруський 1З.55 "В

вокзал· істини.

НОВИЙ КАНАЛ

1З.55 Т/с "Малкольм центрі уваги-б" 14.20 Обшук і побачення 16.00, 20.20 Tjc "Кадети" 17.00 "Колишня"

у

Надзвичайні новини з К. Стогнієм 19.45 Максимум щодня 22.00 "Термінатор: Хроніки Сари Коннор". Т jc 2З.ОО Хfф "Обговоренню не nідлягає" СТБ 05.55 Це праеда? Стигмата 06.50, 08.00 Вікна-новини 07.00, 08.10 "Бізнес+" 07.05, 18.10 "Звана вечеря" 08. 15 Х/Ф "Доля людини" 11.00 "Зіркове життя. Зірковий еnатаж" 12.00 "Нез'ясовно, але факт" 1З.ОО, 20.20 "Слідство ве­ ли" з Л. Каневським 14.00 Х/Ф "Вони билися за Батьківщину" 17.00 "Навколо світу" 18.00 "Вікна-новини" 19. 15 "Моя nравда. Альона А піна" 21.ЗО Tfc "Кулаrін та nартне­ ри" 22.00 "Вікна-Новини" 22.25 "Паралельний світ"

19.25

НОВИЙ КАНАЛ

Об.ОS Tjc "Ксена - nринце­ са-воїн" Об.SО, 07.25, 07.50, 08.20, 08.55 "Підйом" Об.55 Mjc "Бетмен" 07.20, 08.45, 19.20 Погода

18.45 Факти. Вечір 19.05 "Бій місцевого

значен­ ня" Х/Ф 22.45 Х/Ф "Війна" СТБ б6. 15 Планета динозаврів 07.05, 18.10 "Звана вечеря" 08.00 Хfф "Фронт без флангів" 11.20 Х/Ф "Фронт за лінією фронту" 15.00 Хfф "Фронт у тилу ворога" 19.20 "Жарт" 19.55 Концерт М. Задонова 22.00 Х/Ф "Благословіть жінку"

НОВИЙ КАНАЛ Х/Ф "Черепашки Ніндзя-З" 08.ЗО М/Ф "Скубі-Ду та ле­ генда про вампіра" 10.05 Х/ф "Єлена Троянська· 14.00 т;с "На безіменній висоті" 18.20 Х/Ф "Зірка" 20.20 "Цар скорпіонів" 22.10 "Риба-меч"

07.00

10.50 "Еники-беники" 11.25 "Ну, nостривай!" 1З.10 "Жарт 1З.50 Концерт М. Задорнова

15.55 Х/Ф "Оксамитові ручки" 18.00 "Неймовірні історіі кохання"

19.00 Х/Ф "Білоруський вокзал" 21.15 "Білоруський вокзал". Невідома версія"

22. 15

"Зіркове життя. Зірко­

вий еnатаж"

НОВИЙ КАНАЛ Об. 10 Х/Ф "Єлена Троянська" 09.З5 Корисна площа 1О.З5 Х/Ф "Цар скорnіонів" 12.25 Будинок закритий на ремонт

1З.20 Жертва моди

14.00 Х/Ф "Джек-стрибунець" 16.05 Х/Ф "Любовний напій N!9" 18. 1О Х/Ф "Подорож до Аме­ рики"

УКРАЇНА

Об.ЗО,

09.00, 19.00 19.35

УКРАЇНА

17.00,

НОВИЙ КАНАЛ

06.05 Х/ф "Любовний напій Ne9" 07.45 Церква Христова 08.00 Запитайте у доктора 08.20 Кліпси 09.05 Х/Ф "Астерікс і Обелікс. Місія Клеопатра"

11.15 Стильні зірки 11.55 Гіпноз 12.55 Шоуманія 1З.ЗS Ексклюзив 14.10 Аналіз крові 14.50 Чи розумніший п'ятикласника?

07.35, 08.50 М/с "Му та Ципа" 08.00 т;с "Як сказав Джим" 09.05 Х/Ф "Остін ПауерсГолдмембер"

11.10, 19.25 Т/с "Солдати-14" 12.10. 14.55 т;с "Друзі" 1З.ЗО, 19.00 Репортер 1З.З5 М/с "Сильвестр і Твіті - детективи" 1З.55 Tjc "Малкольм у центрі уваги-б"

14.20 Обшук і побачення 16.00, 20.20 Tjc "Кадети" 1б.55 Tjc "Колишня" 17.55, 21.20 т;с "Щасливі разом"

19.15 Спортрепортер 22. 15 Х/ф "Солдат" Україна 05.45, Об.SО Прокидайся з "Україною" 06.ЗО, 17.00, 19.00 Події Об.40, 17.15, 19.25 Спортивні подіі Об.45, 17.20, 19.ЗО Погода 07.20, 16.00 Срібний апельсин 08.00 Tjc "Клон" 09.00, 20.00 Tjc "Жінка без минулого" 10.00, 18.10 т;с "Рідні люди" 11.00 Грошові хвилині 12.00, 19.З5 Щиросерде зізнання 1З.ОО Х/Ф "Лицарі неба" 15.ЗО д/ф "Раби кохання" 17.25 Критична точка

05.45, Об.SО Прокидайся з • "Укра:іною" 06.ЗО, 19.00 Подіі 06.40, 19.25 Спортивні подіі 06.45, 19.ЗО Погода 07.20 Срібний апельсин 08.00 Tjc "Клон" 09.00, 20.00 Tjc "Жінка без минулого" 10.00, 18.00 т;с "Рідні люди" 11.00 Х/ф "Тридцятого знищити" 1З.ОО Х/Ф "Вам завдання" 14.ЗО Х/Ф "У серnні 44-го" 16.ЗО "Зірки rумору" 17.ЗО Критична точка 19.З5 Щиросерде зізнання 21.00 д/Ф "Рідна кров" 21.ЗО Музичне шоу "Яка то мелодія?" 22.ЗО Х/Ф "Вантаж ЗОО" 5 КАНАЛ 06.00 Програма передач 06.1 О, 18.45 "Київський час" Об.15, 07.10, 08.10, 22.45 "Час

. 17.50

16.ЗО,

19.15 Аналітич­

16.20 "Погода у світі" 17.15, 18.З5, 22.55 "Погода на курортах"

17.20 "Велика політика" 18.20 "Час економіки" 18.45 "Київський час" 19.00, 22.00 "Час новин" 21.00 "Час інтерв'ю" 21.25 "Час: важливо" 22.10 "Бізнес-час" 22.25 "Резонанс" 22.45 "Час спорту" ТОНІС

д/Ф "Третя стать" 21.ЗО Ток-шоу "Дуель" 2З.ОО Рикошет 5 КАНАЛ Об.ОО Програма nередач Об. 1О, 18.45 "Київський час" Об.15, 07.10, 08.10, 22.45 "Час спорту"

21.00

06.25, 07.45, 11.20, 14.20, 17.50 "Погода в Украіні" 06.ЗО, 08.ЗО "Час-Тайм"

06.45, 08.20, 10.20, 12.25, 1б.20 "Погода у світі"

07.00, 07.ЗО, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 1З.ОО, 14.00, 15.00, 1б.ОО, 17.00, 18.00, 20.ЗО, 2З.ОО "Час новин"

07.20, 13.20, 17.15, 18.35, 22.55 "Погода на курортах"

07.40, 08.45, 22. 1О

час" "Автопілот-Новини" Огляд преси 09.ЗО, 10.ЗО, 11.ЗО, 12.ЗО "Прес-конференції в прямому ефірі" 11.00 "Час новин" 1З.ЗО, 14.25 "5 елемент" 15.20, 1б.ЗО, 19.15 "Rе:акція" 17.20 "Особливо небезпечно" 18.20 "Час економіки"

УКРАЇНА

Подіі 07.55 Спортивні подіі 07.00, 09.40 Погода 07.10 Х/ф "Фанфан-Тюльnан" 09.ЗО Подіі сnорт 09.50 Срібний апельсин 10.ЗО М/с "Качині історіГ 11.00 Фестиваль гумору "У мора" 1З.ОО Музичне шоу "Яка то мелодія?" 14.00 Tfc "Грозові ворота" 16.00 Х/Ф "Оля + Коля" 18.00 Футбол. Чемnіонат Ук-

09.00

раїни. ФК "Харків" "Шахтар" (Донецьк) 20.00 "Телезірка -Суперзірка". Як вони співають?" 22.20 Футбольний уік-енд 5 КАНАЛ Об.ОО Програма передач 06. 1О "Київський час" Об.15, 07.10, 08.10 "Час

06.25, 07.45, 11.20, 14.20, 17.50, 21.50 "Погода в

погляд

Пушкіної 18.ЗО, 20.ЗО "24 години" 18.50 "24 години. Життя" 18.45, 21.00 "Спорт" 18.55, 21.10 "Погода" 19.00 Зображуючи звіра 20.00 Викрадення Європи 22.05 "Світські хроніки" 22.25 Чиста

19.00, 22.00 "Час новин" 21.00 "Час інтерв'ю" 21.25 "Час: важливо" 22.25 "Територія закону" ТО НІС Об.ОО Клуб 700 06.ЗО, 07.50, 18.45, 21.00 "24 години. Спорт" Об.З5, 15.40 Світ природи 07.00, 16.10 Квіти як диво 07.ЗО, 18.30, 20.ЗО "24 години" 08.00 "Банкнота" 08.05, 18.50 "24 години. Життя"

08.20, 08.55, 18.55, 21.10 "Погода"

08.25 Цей дивовижний світ 09.00, 22.25 Чиста наука 10.00, 22.05 "Світські хроніки"

10.20, 15.00

Такі дивні про­

фесіі

10.50,

19.00

Зображуючи

звіря

11.55 Служба розшуку дітей 12.00, 17.50 Жіночій погляд Оксани Пушкіної 12.ЗО Tjc острів"

"Таємничий

1З.ОО Школа ремонту 14.00 Ток-шоу "Дві правди" 1б.50, 21.15 Шоу Опри Уінфрі

"Погода в Україні" Об.ЗО, 08.ЗО "Час-Тайм"

22:25

"Чорний квадрат з

06.45, 08.20, 10.20, 12.25,

ТО НІС Об. ОО Клуб 700 Об.ЗО, 07.50, 21.00 "24 ни. Спорт" Об.З5 Світ nрироди 07.00 Квіти як диво 07.ЗО, 20.ЗО "24 години" 08.00, 08.55, 21.05 "Погода" 08.05 Цей дивовижний світ 09.00 Хfф "Повітрянни візник" 10.ЗО Х/Ф "Два бійці" 12.00, 17.40 Жіночій Оксани Пушкіної 12.З5 Х/Ф "Чекай на мене" 14.25 Х/ф "Небесний ти­ хохід" 15.55 Х/Ф "Повість про справжню людину" 18. 1О Хfф "О шостій годині вечора nісля війни" 20.00 Спецnроект 21. 15 Сильні світу сього 21.30 Викрадення Євроnи 22.З5 "24 години. Світ" 22.50 "Світські

1б.20 "Погода у світі" 07.00, 07.ЗО, 08.00, 09.00,

10.00, 12.00, 1З.ОО, 14.00, 15.00, 1б.ОО, 17.00, 18.00. 20.ЗО, 2З.ОО "Час новин"

07.20, 13.20, 17.15, 18.35, 22.55 "Погода на курортах" "Бізнесчас" 07.50 "Автоnілот-Новини" 08.25 Огляд nреси 09.ЗО; 10.ЗО, 11.ЗО, 12.ЗО "Прес-конференції в прямому ефірі" 11.00 "Час новин" 1З.ЗО, 14.З5 "5 елемент" 14.20 "Страва від шефа" 15.20, 1б.ЗО, 19.15 "Rе:акція" 17.20 "Феєрія подорожей" 18.20 "Час економіки" 19.00, 22.00 "Час новин" 21.00 "Час інтерв'ю" 21.25 "Час: важливо"

07.40, 08.45, 22. 1О

09.40 1О.ЗО 11. ОО

21.ЗО Х/Ф "Вбити Білла"

Уінфрі

17.50 Жіночій

Викрадення Європи

1З.ОО, 21.ЗО Музичне шоу "Яка то мелодія?" 14.ЗО Х/Ф "Фанфан-Тюльпан" 1б.ЗО Фестиваль гумору "У мора" 19.45 Г /с "Грозові ворота" 22.45 д/Ф "Третя стать" 5 КАНАЛ 06.00 Програма передач Об.10, 18.50, 2З.50 "Київсь­ кий час" Об.15, 07.10, 08.10 "Час сnорту" Об.25, 07.45, 11.20, 14.20, 17.50 "Погода в Украіні" 06.ЗО, 08.ЗО "Час-Тайм"

18. 15 Т jc "Щасливі разом" 19.20 Х/Ф "Моя суперколишня·

14.00 Ток-шоу "Дві правди" 15.00 Такі дивні професіі 15.40 Світ nрироди 16. 1О Квіти як диво 16.50, 21.15 Шоу

20.00

07.50 08.25

"Погода у світі"

"Бізнес-

07.50 08.25

10.ЗО М/с "Качині історіІ"' Т/с "Детективне агентство "Місячне сяйво"

07.00, 07.ЗО, 08.00, 09.00, 10.00,12.00, 1З.ОО, 14.00, 15.00, 1б.ОО, 17.00, 18.00, 21.00, 2З.ОО "Час

"Безмовний

свідок"

07.20,

11.00

Т jc

17.40

07.00, 09.40, 19.40 Погода 07.10 Х/Ф "Тридцятого знищити" 09.50 Срібний апельсин

спорту"

ти за

15.20,

·час

06.ЗО,

1З.ОО Школа ремонту "Погода в Ук­

раїні" ний щоденник "Rе:акція"

1З.ОО Х/Ф "Король nовітря. Повернення" 15.ЗО д/ф "Лоліта з дити­ ною" 17.25 Критична точка 17.40 Т jc "Безмовний свідок" 21.00 д/Ф "Раби кохання" 21.ЗО Х/Ф "Лицарі неба" 5 КАНАЛ 1З.ЗО, 14.25 "5 елемент"

1 .

новин"

14.20, 17.50

новин"

"Дора": останнє захоп­ лення Гітлера" 14.ЗО "Слідство вели" з Ле­ онідом Каневським 15.25 "Документальний де­ тектив. Приречений на­ речений" 1б.ОО "Правила життя ... Отруєне дитинство" 17.00 "Нез'ясовно, але факт" 18.00 "Паралельний світ" 19.00 "Битва екстрасенсів" 20.00 "Наше нове кіно. Х/Ф "Вітчим" 22.15 Х/Ф "Снігова королева"

16.00

"Щасливі

разом"

06.45, 08.20, 10.20, 12.25

Х/Ф "Астерікс і Обелікс. Місія Клеопатра" 22.ЗО Зірка карооке

20.30

07

світ. Тиждень

"Вікна-Новини" "Нез'ясовно, але факт"

18.00, 21.20 Tjc

19. 15 Спортрепортер 22.15 Х/Ф "Марс атакує!"

1З.20,

15.20, 17.15

"Погода на курОртах" 07.40, 08.45 "Бізнес-час" "Туристичний путівник Огляд преси 09.ЗО "Код життя"

'Тра долі" "Не перший погляд" "Час новин" 11.ЗО "Автопілот- Тест" 11.45 "Час куnувати" 12.ЗО "482: історія українського бізнесу" 1З.25 "Новобудова" 1З.ЗО "Драйв" 14.25 "Страва від шефа" 14.40 "Ви практично здорові" 15.ЗО "Зверни уваrу" з ТетяноюРамус 16.20 "Арсенал" 1б.40 "Бістро- тв· 17.20 "Своіми очима" 18.25 "Час за Гринвічем" 19.00 "Час новин" 19.15 "5 коnійок" 21.25 "Проти всіх" ТОНІС 06.00, 18.55 Дивовижний світ

Криловою"

06.30, 10.10 "24 години. 06.З5 "24 години. Світ" 06.50 "Погода" 06.55 Медичний журнал 07.25 Дещо неймовірне 08.00 червона колекція 09.50 Шлях до успіху 1О. 15. "24 години СвітОгляд" 10.30 Жити смачно з Олівером Чарівність тварин

11.00 11.25

Спостереження за тва-

ринами

12.05 12.40

Гіганти

1З.ЗО 14.00 14.50

Маєток сурікатів Школа ремонту

Весна інтернешнл 1З.О5 Як це робиться?

Райський куточок 1б.ОО Хіт-парад дикої природи

17.00 Т/с "Північ та Південь" 18.05 Сильні світу сього 18.25 Сnецnроект 19.25 Знавці їжі та вина 19.50 Іграшки дорослих хлоn-

06.25 "24 06.ЗО, 08.ЗО "Час-Тайм"

06.45, 08.20, 10.20, 12.25, 16.20 "Погода у світі" 07.00, 07.ЗО, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 2З.ОО "Час новин"

07.20, 1З.20, 18.50, 22.55 "Погода на курортах"

07.40, 08.45, 22.10 "Бізнес-час· 07.50 "Туристичний путівник" Огляд nреси 09.ЗО "Вікно в Америку" 09.50 "Улюблена робота" 1О.ЗО "Феєрія подорожей" 11.00 "Час новин" 11.ЗО, 12.ЗО Політичне токшоу "5 копійок" 1З.25 "Світ нерухомості" 1З.ЗО "Мотор-тв" 14.25 "Страва від шефа" 14.40 "Зодчий" 15.ЗО "Код життя" 15.40 'Тра долі" 1б.ЗО "VІР-стажер" 17.10 "Палата" 17.20 "Не перший погляд" 18.25 "Народний контроль" 19.00, 22.00 "Час новин"

08.25

19.15

.

"Майдан" "Час: nідсумки"

21.00 22.25 22.45

"Велика nолітика" "Час спорту" ТО НІС 06.00 Знавці їжі та вина Об.25 Райський куточок 07.00 Сила віри 07.25. 10.ЗО Жити смачно з Джеймі Олівером 07.55 Весна інтернешнл 08.25 Такі дивні nрофесіі 08.55 Іграшки до хлоnчаків

09.ЗО.

16.00 Хіт-nарад

природи

11.00 11.30

Найсмішніша реклама

Школа ремонту

12.ЗО Квіти як диво

13.05 Як це робиться? 1З.ЗО Маєток сурікатів Найкрасивіші палаци

1З.55

світу

14.ЗО Життя мрія 15.00 Експедиція

навколо

світу: тр.• в одному

17.00 т;с "Пів':'ч та Пшдень" 18.05 ФатальнІ Ко' •енІ 19.05 Кам'яний вік JІ,L."'"" 20.05 "Переконанн" 22.05 '

І


СОС·ДитІІче містечко, що створене в м. &ровари, ІІК заклад, що

надає опіку дітІІм·сиротам та діт11м, позбавленим батьківськоrо керівник літературно-мистецького об'єд-

нання "Криниця"

пікпуваннІІ, (на конкурсній основі) пропонує роботу

•·

та культурно-просвітниць- . · ·

ІІVІІ.а.841.::-.-р.а.

кого центру "Українська ідея", науковий пра- ·

·

цівник

Броварського

краєзнавчого

Вимоги #О кандидатів:

музею,

зових,

поетичних,

краєзнавчих

книг,

•·

дружньому творчому колі, щастя і довголіття

.

го життя!

вальників.

Натхнення і творчого неспокою, ня жіночих мрій і сподівань' Многії літа!

Та Пухівка для мене

-

наймиліша" Саме такими словами пісні Віри Холошвій, яку виконали вчителі та "Пухівські

презентація

їі

придибенціГ

в

нашій школі. Саме тут, на презен­ таціі, як учасник районного конкур­

су робіт Малої Академіі Наук. я мав нагоду

подякувати

Вірі Дмитрівні

за те, що надихнула мене на напи­

сання роботи про історію свого ее­ па Пухівки .

З

великим

задоволенням

учні

.::лухали Віру Миколаївну Лосицьку, однокласницю

Віри

Холошвій,

та

учня шостого класу Євгена Шми­

роблять, аби щось змінити . Є такі і серед людей творчих. Хтось постійно говорить про занепад і навіть смерть української книги, а хтось, заперечуючи це,

етичною уявою картини

книжки ви­

ки з їі нової книги . А коли на сцену вийшли онуки В . Холошвій Володя

життя

тецького об'єднання "Криниця". на якому відбулася презентація двох

Нова книга Віри Холошвій теж художня сповідь. цікава,

книжок наших колег - поетичної збірки Маріі Вильотник "Любов і

тепна і весела розповідь про наше життя-буття в іншій, прозовій ,

пам'ять" та збірника гуморесок, бувальщин, усмішок Віри Холошвій "Пухівські придибенці1" . Марія Данилівна Вильотник на­ родилася на Житомирщині , в мальовничому селі Єрчики. Вона дитина війни, так і не

формі. Криничани

радо

-

А

привітали

потім

учні

Віра

розповідала

нашої школи

-

Холошвій

цікаво

початок

свого

про

творчого шляху, про те, як народи­

Марія

-

-

лася їі нова книга. Адже

вона

-

і

про односельців також .

це до­

Привітав

землячку

і

директор

школи М . Г . Гурбич, запросивши ав­ торку приходити до школи знову . А Віра Дмитрівна

ав­

подарувала

свою

нову книгу учням та вчителям.

торів з народженням книжок і от­ римали примірники з автографа­ ми. Нехай і далі пишеться , колеги!

Олександр Миколайович

КЛИМАСЬ, учень 11-го класу

Валентина КОВАЛІВСЬКА.

івської ЗОШ.

ПравnіннА ВАТ "КалитАнський експериментальний 3авод комбікормів і преміксів" повідомлfІє, що чергові :~аrальні :~борн акціонерів відбудуть,"

27 червнfІ 2008 року

об

корпу'у ВАТ "КалнТJІн,ькнй ек,пернментапьннй :Jавод комбікормів і премік,ів". Найменування показника

1. Звіт nравління про результати фінансово-господарської діяльності

ВАТ

"Калитянський

комбікормів і преміксів" у

2007

експериментальний

завод

р. та визначення основних нап·

рямків діяльності на

2008 р. 2. Затвердження звіту наглядової ради ВАТ "Калитянський

експериментальний завод комбікормів і преміксів" про роботу за

2007

рік .

З. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісіі за 2007 рік. 4. Затвердження річних результатів діяльності, річної фінан сової звітності та балансу Товариства за 2007 рік. 5. Розподіл прибутку товариства за підсумками роботи у 2007 році, затвердження нормативів розподілу прибутку на 2008 рік та визначення порядку покриття збитків . б. Обрання голови та членів правління Товариства .

7.

Відкликання та обрання членів наглядової ради Товарист-

ва.

8.

Звітний період 2007 о

Попеоедній пеРіод 2006 о.

28167,7 11808,6 105,4 9723.0 5918,0 612,7 ·1746.6 1895,7 12587,9 5355,2 6985,7

31989,3 12043.9 118,0 5090,5 14731 ,8 5.1 ·1590.5 1895,7 12587,9 5355,2 10380,9

Усього активів

Основні засоби Довгострокові фінансові інвестиціІ

Запаси Сумарна дебіторська заборгованість

ведення реєстру власників іменних цінних паперів Товариства .

(У таблиці

-

основні показники у тис. грн . )

Відповідно ДО Постанови Кабінету Міністрів України від 27 лютого 2008 року N!! 126 "Про затвердження Порядку ви кори стан ня у 2008 році коштів,

Грошові кошти та їх еквівал€нти

Нерозподілений прибуток Власний капітал Статутний капітал Довгострокові зобов'язання Поточні зобов 'язання

передбачених

у

державному

бюд~еті.для здійснення фінанСО ВОІ

ПІдтримки

ПІдприємств

агропромислового

комплексу

електронною

свою

здібностей шляхом облаштування приміщень на свій смак. Кожне приміщення знаходиться на першому поверсі , має окремий вхід, простаре планування з можливістю вільного перепланування . За більш детальною інформацією звертайтеся за адресою : м . Київ, вул . М . Раскової, 11, поверх 7, к. 706, тел. 8-(044)-537-04-22, 492-

91-42, www.ibk-misto .com .ua

Токар. Фрезерувальник. З. Слюсар-інструментальник. 4. Слюсар механоскладальних робіт. 5. Слюсар no ремонту автотракторної техніки (бульдозер, грейдер, екскаватор,

1. 2.

1О. Учень слюсаря на складанн і автомобільної техніки. 11. Ін•енер-конструктор . 12. Ін•енер-технолоr (машинобудування). 1З. Зав . складом (автотракторних запчастин).

наванта•увач).

6.

Слюсар-ремонтник

до

обладнання. 7. Зварювальник .

8. 9.

Оnлата праці висока (за домовленістю), своєчасна. Звертатися за адресою: м.

Електрик.

Слюсар

на

14. Комірник (робота на автонавантажувачі). 15. Комірник інструментальної комори . 16. Різноробочі .

ремонту

складанні

автомобільної

техніки.

Бровари, вул . Щолківська, 4, телефони для (04494) 5-З0·16, 585-04·17.

довідок:

Товариство

з

обмеженою

відповідальністЮ

"Промтек-2000" продовжує купівпю акцій відкри- · тоrо акціонерноrо товариства «Броварський завод будівельних конструкцій». Ціна однієї акції 1 ОО rривень. Бажаючих продати акції просимо зверта­ тися до директора ТОВ "Промтек-2000" О.М. Сєркіна за телефонами (044) 417-13-00, (050) 352-

35-33.

ставки

за

залуtІеними

ємствами

підп ри-

агропромислового

комплексу у банках короткостроковими

кредитами,

короткостроковими ми,

залуtІеними

у

а

також

кредитакредитних

спілках. Документи приймаються 25 числа кожного місяця.

07400,

0~~ U!і!ВООХІШІ ~IWI ~1:1Ф !!!ІІІІ0ІіІФ ~ ІWІ®аІР j'1';:]1:1iiO! 1:1Ф ~~~~ 1:1(ЮІWІІ.і!ІЬШ 1})6ІІІ (ОО] OOJII!!I B~~I:I\J'JJ8

фортеnіано; rітара; 6а•н, акордеон; віоnончеnь; скриnка; домра; бандура, а також соnьний сnів. Вступні іспити проводяться в травні щосуботи з 10. ОО - 12.ОО за адресою: бульв. Незалежності, 6-а .

Теnефон:

~0li5}~~'!/ ~~ r::JФ m0<Зi7flt!Jr::J)7 [j)0@0'й')7 'iJf:!)[j){illfJr::J0[fJ0 [iJ0'fl[j)fJ@r::;{j8

-

Редактор:

• •

в, с.

Надається гурто>Киток .

ресою м . Бровари, вул. Гагаріна , 15, І поверх, Малий зал відбудеться

авто-

ремонту

Оnлата висока. Тел.: 790-61,

ДО

761-69-05-

Ви хочете nривпати з ювІЛеєм чи днем народження рщних, близьких або ЗІІJЙО­

-теслі. на та за індивідуальним підрядом. звертатися

у

відділ кадрів підприємства за ад­

Тел.

вул.

Куту­

4-01-21.

мих? Таке nоздоровлення (без фото) кош­ тує 50 rривень LІJІЯ окремих осІб і \ОО rри­ вень дЛЯ оргашзацш. ОголошенІІЯ про загублений документ приватної особи 20 rривень. Довідки за тел.: 4-23-26.

i;;j Втрачений Державний акт на право приватно1 власносТІ на землю се.РІЯ КВ, реєст р . Ne 132 від 05.06.96 р. , видании РусанІвс ькою сjрадою на..ім'я Пулярта Віктора Івановича ,

5-59-ОЗ.

ііо: Втрачене свідоцтво на право власності на житловий будJоtнок NQ 201 від 29.11.06 р. , видане БТІ м. Бровари на ім'я Сухореброга Леоніда Івановича, вважати недійсним .

2. Друк офсетний .

4-03-76.

Обсяг

Відділи: громадсько-nолітичного життя 4·21-З4; промисловос1і і соціальних nитань, вЩповЩальноrо сеtфетаря 4·04-81; листів і масовОіроботи бухгалтерія, nрийом оголошень 4·23-26.

·

вважати нед1исним.

Продаються бджоли. Тел.:

790-45, 8-067-

Антон Олексійович.

• • • С8 . . . с:::» . . . . . і 'ЧІ .... ТСІІ-;t~і!!

Оплата праці почасово-преміаль­

2.

:.=J

ЗАТ "Камаз- Україна··~ ~1111;1<Є Шаl ~'lq І

та

пічники~

зова,

Михай­

розглядом І

декnаранта І

сантехніки ;

Бровари,

з

з досвідом співпраці з митницею. 1

газоелектрозварники;

м.

Павла

зв'язку

питання щодо необхідності позбав·

покрівельники;

ресою :

у

лення його батьківських прав.

моторист;

довідками

4-02-92;

1 друкований

аркуш.

Відцруковано в ЗАТ "Броварська друкарня".

newlife@meta.ua з

І

2

робітники комплексного при-

За

І

Орган оnіки і піклування п відомляє, що 14.05.2008 р. за ад-!

електромонтери в ЖЕК;

-

водія катеrоріі

Тел.: 6-58 - 43. 5-42-1 О.

електромеханіки ліфтів;

слюсарі

:1

nродаємо: вагон, КАМАЗ, МАЗ, прнчепн. і

бирання;

-

.

менеджера зі збуту запчастин, будівель-

ників; • двірника·nрибиральницю,

шляхові робітники;

електромонтери

+ бензин.

зварників , електриків, токарів, слюсарів ;

слюсар КВПіА;

-

грн.

ЗaпpoL.Uyєrv~o на роботу:

нина Облакевича

вантажники ;

слюсар

3500 до 4000

Ten.: 8-050-416-94-54.

ловича

оператори сміттєвозів; мотокотка ,

Зарnлата від

мо з'явитися на засідання громадя·І'

водіі сміттєвозів;

машиністи

на постіінуроботу потрібні: . • тоg~овельні nредставники зі своїм 1 автомо 1лем: , • меочемайзери зі своїм автомобілем.!

засідання Опікунської ради. Проси- І

майстри цеху саночистки;

Київська обл., м. Бровари, бульв. Незаnе•ності,

V

5-20-87.

Офіційному дисrр•б'ютору продукціі roмп;,;ff·-l

"Марс Украіна" (сніrерс, марс, баунті, sicrac, педігрі} 'І

обслуговування повітряних ліній;

Ознайомитися з документами щодо порядку денного зборів можна у правлінні ВАТ "Калитянський експериментальний завод комбікормів і преміксів", починаючи з 15.06.2008 р .

АДРЕСА:

за

ВАТ " Сnец6удмонта--503" nотрі6ні на nостійну ро6оту:

-

Реєстрація акціонерів (їх представників) , які прибули для участі у зборах · з 9.30 до 10.30 за місцем проведення зборів. Для реєстраціі акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а .представникам акціонерів - паспорт та документ, що засвідчує

через здешевлення кредитів", управління агропромислового розвитку Броварської райдержадміністрації просить сільськогосподарські підприємства району надати у відділ фінансово-бухгалтерського обліку ( кім. 328) пакет документів для часткової компенсації відсоткової

резюме

sos-dm@ukr.net або за телефоном: 8(067) 504-78-75.

крана, автогрейдера;

ІХ повноваження.

Затвердження незалежного реєстратора, що здійснює

розпочати чи розширити

справу . Зручне та раціональне пла­ нування надасть вам можливість для реалізації своїх підприємницьких

""Спу:ис6а :sа-овника ..

11.00

:Ja адре,ою: Кнїв,ька облаиь, Sровар,ькнй район, 'мт. Калита, в актовому :~алі адмініиратнвноrо ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Зацікавленим особам обов ' язково надсилати

оплесками .

десятиліть.

Редактор і видавець книги Овдієнко.

Дмитро

та прочитали їі вірші, зал вибухнув

реального

дає, виводить у світ. Підтвердженням тому стало чер­ гове засідання літературно-мис­

упродовж

говського, які прочитали гуморес­

та

до

адресою

житлового будинку по вул. Постише­ ва, 1-В у м. Бровари, Київської об­ ласті для розташування магазинів, офісів тощо . На цих площах ви змо ­ жете

книги

будівельній

пропонує до прода~у комер~йні приміщення від 85м до 247м у складі сучасного багатоповерхового

"Багато сіл на нашій Україні,

розпочалася

любов

ТОВ Інвестиційно-будівна корпорація "Місто"

Криничани, колеги-журналісти.

учні,

сантехнічній,

елементарна комп'ютерна · гра-

-

комунікабельність ,

-

дітей·.

справах;

Що задумав ти нехай збудеться, Всі печалі нехай забудуться, Хай любов і здоров 'я будуть до старості Ми ж бажаєм тобі

при міцному здоров'ї, підтримки і поваги від

дочекалася тата. Закінчила вуз, вчителювала на Тернопільщині , а згодом - на Броварщині, в Шев­ ченковому . "Любов і пам'ять" друга поетична книжка М.Д . Ви­ льотник. У ній - ліричний життєпис, мрії і фантазіі автора, створені по­

мотність; - гарне керування автомобілем;

навички у слюсарній, електро­

-

технічній ,

То ж з початком доросло­

рідних, колег, численних учнів, друзів і шану­

Чимало серед нас, українців, пе­ симістів, котрі постійно плачуть, нарікають на долю і. . . нічого не

років; житель м .

бутові пристрої;

лим .

.

Криничани разом зі своїми родинами і · журналісти "Нового життя" щиро і сердечно вітають ювілярку і зичать їй привітної долі у

35-45

Бровари: вміння долагоджувати по­

В ЗО чоловік стає дорос­

вона

автор і співавтор кількох з них.

чоловік

-

видавець, редактор, упоряДник. За її безпо- ·... середньої участі побачиЛи світ десятки про- • · ·.

17

квітва

Дні

р.

виходу:

середа. субота.

#33 2008