Page 1

СЕРЕДА

27 квітня

р.

2005 N2ЗЗ Виходить з 17 квітня 1937 року

(9642) Ціна договірна

Газета Броварських міської та районної рад, районної державної адміністраціІ

ІК ВИРІШУВАТИ НАЗРІІІІ ПИТАННІ?

ЕЗПЕРЕЧНО, Б лючих питань,

з бощо турбують нині броварчан, є реформування тарифів у сфері надання послуг з обслуговування будинків та прибудинкових територій. Саме вирішенню цієї нагальної проблеми у рамках Закону «Про ре-

гулятарну

22 квітня відбулася селекторна нарада, яку проводила прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко. Мова йшла про успішне завершення сівби ранніх ярових культур, забезпечення сільгосппідприємств усіх форм власності необхідною кількістю мінеральних добрив, паливно-мас­ тильними

матеріалами,

а

також

врегулювання

цін

на

одним

політику>>

Із поясненнями щодо розрахунків планових витрат на утри~иння житла та прибудинкових територій на 2005 рік виступив директор КП «Служба замовника» В. І. l\Іасленко. ВІН, зокрема, зазначив, що квартирна плата залишається незмінною протягом

У даній критичшй ситуації ко­ лектив вимушений ПІТИ на непо­ пулярний :зсtхід - доведення ТіІ­ рифів на утримання житла до їх фактичного рівня, що забезпе­ чить са~юокупність в у~ювах без­ дотаційності з бюджету та дасть можливість виконувати борговІ

був...----------------------, та поточНІ зобов'язання пе-

присвячений «Круглий стіл>>

ред кредиторами

із

якісні послуги споживачам. -

прямим

зв'язком для

селення,

на-

організований

д~і;~~но~о ~~~t~::;~::::

~

У ході обговорення

n,po

PU

···І

во-комунального господарс-

1 надавати

взяли

~~;ьвн~Іа~~f:СКз::а:~~не~~

тор ТОВ «Десна-2>> Л. Г. Па-

~~;~:л:~а~~нн~о~~~~~~~-~~ н· ОВІ ТАРИФИ ~;г~~~~~~їа ~~:~~~~ї~т~:~~~ міської виконавчої влади, L-.---------------------' А. В. Кривонос, заступник Київської

області,

органів

об'єднання

«Батьківщина>>

ринку м'яса, створення спеціальних місць для торгівлі м'ясом. На 2/З всієї кількості автозаправок світлі нафтопро­ дукти реалізуються за цінами, встановленими Мінеконо­ ~Ііки. Про це заявила на селекторній нараді прем'єр-мі­ ністр України Юлія Тимошенко. За її словаии, досягнута домовленість з ВАТ «Укрнафта» і «Укртатнафтою», під­

Держкомітету ЖКГ О. Ч. БІм!Н-

~лру)

прио1Ством «Альфанафта» і ТНК, а також НПЗ «Галичи-

ський,

управлшня

варпсть будівельних та паливно-

Якості надаваних послуг. Запро­

про те, що вони з сьогоднішнього дня на своїх авторавках реалізовуватимуть продукцію за цінами, встановленими /VІіністерством економіки. Таким чином, підкреслила прем'єр-міністр, вдалося зруйнувати кар­

Ж КГ Киї вс ь ко і о б л ас т 1 В. М. Максименко, заступник

мастильних матеріалів, необхідних для ремонту та інших rютреб

понавані тарифи І ,З грн. за 1 кв. м житлової площі у будин­

міського голови О. С. Дьяченко, консультант з питань залучення

виробництва. Значною статтею витрат залишається ремонт ліф-

ках з ліфтами та 1,2 грн. (без ліф­ тів! видаються багатьом мешкан­ цям недоступними.

тельні домовленості. Вдалося того дня домовитися також з «Лукойлом».

Ю. Тимошенко повідомила, що створено

550

мобіль­

них контрольних бригад, куди входять представники по­ даткових органів, Комісії за цінами, пожежної служби і санепідемстанції, які щодня проводять моніторинг усіх автозаправних станцій. Вона закликала керівників обл­ держадміністрацій скоординувати дії мобільних бригад для ефективнішої роботи. При цьому Юлія Володимирів­

на підкреслила, що врегулювання цін перебуває в руках керівників областей. Вона також зазначила, що особлива увага контролюючих бригад буде надана тим автозап­ равникам, які реалізують світлі нафтопродукти Кремен­ чуцького НПЗ, оскільки він уже понизив ціни до вста­ новленого урядом рівня. Таким чином, віднині ціни на роздрібну торгівлю світ­

лими нафтопродуктами, затверджені Міністерством еко­

2,99 грн.; А-92 дизпальне- 2,75 грн. за літр.

номіки, становлять: на бензин А-95

-

грн.; А-76- 2,85 грн., Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко не задоволена робо-

2,95

політичних партій та представників громадськості. Тож гостями і власне учасника:УІИ цьоІ'О з;1ходу

стали

.ипушшк

начальник

п'яти років. Одночасно колектив :збільшив плановий фонд заробітної ІІ.\сІТИ НеІ П,3 а.;, ( у .Jв ' н : н<. у :

голови

шдвищенНЯ\І іІ ЧІНІ\!d.\ЬНОІТJ

У

двіІ-п ' ять

які на

разін

pos-

бронарЧ<~Н , котрІ

іJЮtЛСІ

громадськості Інституту місцево-

тів,

старих будинків зношені. Так, відновлення одного ліфта обходиться у 60-70 тис. грн., що при фактичному місячному нарахуванні у сумі ЗбО тис. грн. ~з усього житлового фонду, що знахо-

сьогодні у більшості

Ю. П. Рогатюк, начальник вімілу

диться

житлових субсидій Г. Б. Гуменюк

територіально\

комунальній

та інші.

не~южливе.

час.

Наталія ЧЕМЕРИЧЕНКО.

НАМІЧЕНО КОНКРЕТНІ 3АВДАННІІ виробництві,

нараді. Юлія Володимирівна доручила головам державних адr-1іністрацій упродовж чотирьох днів завершити роботи з облаштування спеціальних тор­ гових місць «виробник-ринок». Незадовільна робота, на її думку, пояснюєтЬ<.:я недостатніми діЯ І\Ш губернаторів. За слова11ш прем'єр-міністра, вже були випадки застосу­

провело

ративними

вання сили до виробників, які реалізовували продукцію

той ф«кт, що у порівнян­

за ціною, нижчою, ніж у посередників. Вона звернулася

«Держнаглядохоронпра ­ ці>>, обкому профспілки,

управління Держнагляду охорони праці по Києву та Киівській області

ні з позаминулим rюко~І

СВ. Дуна<-:

до голів обласних державних адміністрацій організувати тимчасовий захист виробників. Голова уряду повідомила,

виконавчих органів ди ~іста та району.

на 27 випадків зріс сl\Іер­ тельний травматизм. Як

сьогодні

вказує

роною

щодо створення сnеціальних місць для

м'ясом. Про це вона відверто заявила на селек­

що

із

почне І\І'ясо.

завтрашнього

дня

об'їзд

з

ринків

Селекторну нараду

контрольно-ревізійна

метою

перевірки

продовжив

рівня

ко!ІІісія

цін

на

голова обласної дер­

жадміністрації Євген Жовтяк. Він повідомив, зокрема, що зростання цін на ринку м'яса припинено. Здійсцюю­ чи

коцтроль

за

викоцанцям

розпорядження

Київської

облдержадміністрації від 22 грудня 2004 року та врахову­ ючи положення меморандуму від 7 квітня 2005 року, згідно з яким великі підприємства взяли на себе зо­ бов'язання щодо зниження ціни на м'ясо птиці, Держін­ спекцією проведено перевірки птахофабрик області що­ до дотримання ними державної політики цін, а також контроль за діяльністю продовольчих ринків м'яса яло­

вичини і свинини. З метою запобігання спекулятивним проявам та

недопущення

зловживань монопольним

ста­

новищем суб'єктами підприємницької діяльності на кож­

професій­

підприємств у Васильків­

мою

робничих

зі страховими експерта­ ми управління Фонду по

равліцня, у минулому ро­

ському, Переяслав­ Хмельницькому, Києво­ Святошинському Ті! інших районах області . Висвітлюючи роботу

ці

свого

Київській області. В ро­ боті семінару взяли

496

учnсть

семінар-нараду

представники

Виступаючи присутніми,

вла­

перед

начальник

управління Фонду соці­ ального страхування від нещасних випадків на виробництві у Київській області М. Ф. Посталюк наголосив,

завдання,

що

що

головце

стоїть

пе­

ред працівниками цієї сфери, цроведення профілактичних заходів, спрямованих

на

усу­

нення шкідливих t~е­ безпечних виробничих факторів, запобігання нещасним

випадкам

на

ним

захворюванням

та

іншим випадкам загрози

здоров'ю людей. За опе­ даними

уп­

в

області трапилось нещасних випадків . на 17 більше, ніж у

Це

2003

році.

Насторожує

статистика,

ропромисловий плекс

--

аг­

ком­

галузь,

в

якій

найбільше

травмується працюючих. Друге місце в

цьому сумному списку

займають будівельні під­

приємства. Найчастіше страждають чоловіки мо­ лодого віку та у віці 4049 років. Та все ж остан­ нім до

часом іде зменшення

падків ням,

проводили

пра­

торНІ

КИ

успішно працюють нині хлібороби району, які вже зай­ няли ярими культурами 1\Іайже 80 відсоткіІ'! площ. Мико­

ла Федорович коротко розповів про ті важливі завдання, над вирішенням яких працює нині районна держадмініс­ трація. Галина ПОЛЯКОВА.

НІШИ). Людочка над усе любить малювати. На її мал10нках блакитце небо, ла­ гідне сонце, яскраві квіти. Радуватц­ муть вони зір тільки на папері чи квіт­ нутимуть для неї у житті залежить

іде

тотальна

ОСКІЛЬ­

не

були

ра тощо,

готує

угоду про

співпрацю J територіаль­

дання,

жнагляду охорони праці.

яке

стоїть

страхови~fИ

ми,

-

ТІсна щодо

перед

експерта­

співпраця

керІвниками ємств

з

підпри­

своєчасного

попередження

ко,

нагальною

ним

людей.

І\ІИ

шого

кошти

на

філії АППБ Аваль, МФО З21615, ідент. код 1677804З89, Гладкій Валентині Ле­ онідівні.

відвідали

два

ус­

району завод та «ВАТ Аг­

«Coca-Cola»

рокомбінат «Тепличний>>.

Лариса ШАПКА.

fuj

у Броварській

охо­

пішних підприємства на­

14

перерахувати

стан

Після семінару всі при­

Тому батьки та бабуся просять допом?ги у земляків, у~іх, кому_ не бай- ~ дуЖІ ДОЛЯ 1 ЖИТТЯ П ЯТИрlЧНОІ розум-

262095147

покращити

сутні

Терміново

цички Людочки.

Дер­

рони праці в області.

пробле-

ня дитини.

управлінням

Ці 1іІходи дадуть можли­ вість спільними зусилля­

нещасних

випадків та обQв'язкової

милосердних

Прохання

вчасно

перевірка всіх підпри­ ємств. Тому головне зав­

потрібні кошти на операцію і лікуван­

рахунок ~

ІНЦИДеНТИ,

про технічного інспекто­

ництвах,

за

на

З 2З квітня в кожному районі передбачено проводити

. :· ~ бластома (пухлина черевної порож-

к

охо­

нагляд праці

що по­

передсвятковІ продоволь<Jі ярмарки, на яких виробника­

від

виробництв.

вироб­

силений

від~Іітив, ведеться

торгівлі м'ясом безпосередньо виробниками.

У родині браварЧіІІі Г лддких сталася біда. Єди«а донечка і онучка 5-річна Людочка, рухлива, обдqрщщна, життє­ радісна дитнна, важко захворіла. Ій постави-\» стращ«ий діагt~оз: нейро­

ви­

боку

ди. Щоб розв'язати ці проблеми, потрібно з:vІі­ нити підходи до їх вирі­ шення. Зараз ФедерацІя профспілок розробляс нові Положення про гро­ 'Ііадськоrо інспектора,

никнення. Як відмітив у своєму виступі головний технічний інспектор обл­ профради Л. П. Василен­

цівники управління з відповідальними особами

керівників

з

чальник територіального

таких

ви­

травм

прийняті відповідні захо­

присутності в разі їх ви­

навчан­

приховування

на­

тенденція

завдяки

що

управАіння,

є

А це за собою тягне пов­

ному продовольчому ринку області виділено місця для

ми будуть реалізовув«тися основні продовольчі товари, в тому числі м'ясо, за цінами, значно нижчими від ринко­ вих. Нині цінова ситуація на продовольчому ринку об­ ласті стабілізувалась та намітилась тенденція до знижен­ ня цін на м'ясо-молочну продукцію. На нараді перед керівниками сільгосппідnриємств ра­ йону виступив голова райдержадміністрації М. Ф . Nден­ ко . Він подякував за успіхи на весцяцому полі. Досить

нартосп та

Тj)ИВіІС

містпj,

20 квітня в нашому місті у приміщенні ВАТ «Укртелеком>І обласне управління ВД ФССНВВ

тою

зсtтелРфонували

стосовно

з цього приводу також відбу­ лися дві акції протесту, організо­ вані ініціативною групою «За­ хистимо свої права разом!>>. Обговорення проблеми та фор­ ~ 1 ування громадської думки

влnсностІ

гром<tди

Цt'Й

v

го розвитку К. Р. Сафіуліна, голава постійної комісії міськради з питань комунальної власності та приватизації В. І. Дворнік, начальник управління праці та соціального захисту населення

у

голови ради ветеранів Г Я. Ки­ рьян та інші. Учасники «Круглого пн\\' » нідпоВІ.\И НіІ 1апитання

.. " ::, (


ПРО МАЙДАН, «ПОМАРАНЧИКИ» І ПЕРШІ КРОКИ НОВОЇ «РАЙОННОЇ КОМАНДИ» І 6іоrрафіі М. Ф. Діденка Народився

тельській

на

Черкащині,

сім'ї.

Закінчив

в

років працював в оборонній галузі на

учи­

ЗаВОДі

Національ­

Я

V

СпОДІВаННЯ ЛІОДеИ Згадуючи недавні події Пома­ ранчевоІ революції, Микола Ді­ денко

зауважив,

більшість

що

переважна

інтелігенції

примісь­

ких районів гаряче підтримала Аюдей, які день і ніч перебува­ ли на холодному асфальті Май­

дану.

Півмільйона

людей

і

-

поряд з ними завжди були ме­

дики. Вони надавали допомогу, видавали

потрібні Аіки.

ТіАьки

Бог міг благосJІ.овити таку рево­

-

люцію

без крові,

без смер­

тей. Люди добровільно відстою­ вали свободу. А

-

зараз,

швиденько

бачу,

перефарбувався

«помаранчеrюго»

чання

у

складається

в

з метою отри­

підтри;vrки

жаль,

Ila

багато хто

ново1

людей

влади.

поки

враження,

що

що

вла­

да як жила своїм життям, так і продовжує

Якось

жити.

прийшов

до

мене

прийом отець Олександр, тоієрей храму Святих

на

про­

Петра і

Павла. Запитую його, яка реак­ ція людей на прихід нової вла­ ди.

Каже:

ніякої.

Поки

що ми

вимушені розбиратися у ситуа­

ції, що склалася в економіці ра­ йону, житті населених пунктів,

і,

як

каже

керівник

держадміністрації

обласної

Євген

Жов­

тяк, «розруАювати» ті пИтання, що

залишилися

невирішеними

від старої влади. Виступаючи на чісцях

перед

чайно,

дякую

редньому

людьми, за

я,

зви­

роботу попе­

керівництву.

Триває

«:-r'яка» передача справ.

однозначно

відстоюватиму

нів нашої команди вимагається і

подарських

висока моральність. А випробу­

дозволимо.

ми

не

Проте бажання ок­

ремих сеАян вести особисте се­ лянське

господарство

відповідного

в

Закону

знаходить

підтримку

Земля

об'єкти

під

рамках

України у

нас.

продавати­

меться прозоро, на аукціоні.

Треба цію

продовжити

сіл.

А

то

як

газифіка­

воно

буває:

ся

повсюди

відновлювати

тва­

ринництво. Бо з кожних десяти

корів

дев'ять

юахворілю>

(за

ставитися

іншого

на Чорно­

лояльніше,

закрива­

ка «помаранчевимтенералом».

()ДРужений, .має трьо.к дітей.

3аrапьнопІ0дські чесноrи, мораль

новоі" впади Скажу

вам,

що

у

Євгена

добралася

хороша

спеціалістів.

важливі

ше

не був би довіреною осо­

би

гідним

Ющенка,

свого

роки,

не

батька,

був який

Йому

-

!'1айор у відставці,

ко

буде,

кращати,

мине,

і

вчителя,

переко­

хвиля

тоді

популярною

покло­

знову

професія

стане лікаря,

і будуть поважати чи­

новника.

ін­

І

не буде

видаватися

А

єво-Святошинсько:-rу

пропонують чи не щодня. Щось

ри, канави зарили, а труби про­

селі

дали. Разом з районною радою

батько

Тарасівка.

Скажу

ніколи

не

в

ва~І,

просив

НІ

вирішуватиме:-.ю, до якого села

квартири, ні автомобіля.

ні на­

підводитимемо

ділу землі. Тйк виховував

1 нас,

природний

Концентруватимемо намагатимемося кувати

за

3-5

по

основну

га:зову

траАьної

вулиці,

кошти рік

сіл.

і

газифІ·

Доведе~ю

трубу

а

газ.

до

далі

цен­

своїх

нехай

не пише про неІ

З

доведеться

не буду.

за

--

відверто,

ГJІ.ИбОКО

віру­

і обманювати вас

Також натякають,

rпдписання

деяких

готові дати від ЗО до

1ОО

доларів. Я дивуюся:

що

паперів

тисяч

невже мій

дивлюся

і

вони

мав.

І

новини

по

який

заряд

передати

його

зустрічаюся з людь­

Енергії

вистачить для

хороших справ. У районі діятиме на

місцеві

Обійдемося бе:з

«Новому каналу». Розповідають

ди

Мокрець чи якесь інше село, і

був там :зі свої~1 автопарком з

ди.

скрізь бачу рідних людей.

Б.9ярського

рів. Що ж ти робиш, дядьку, ду­

згадую

другий

Чорнобиль,

день

після

;чашинобу дівного наших

70

<штомобі­

Взяв хабар

маю.

Тебе

подінеш?

небезпечними.

ніякого

ж

тисяч дола­

люди

обрали.

Навіщо тобі ЦІ грошІ. куди ти їх

лів, які набрали радіаціІ і стали Але

1Зб

Це

-

хвороба!

Вона

скрізь

На:-.1

однакові.

потрібні

люди,

які,

Такі повз

Биковнянський меморіал, ·- п~

рехрестяться,

а

страшніша за ті, які ви, медики,

«ГОАодомор»,

відчують

почувши

людське

клубок у горАі. Патріот і той лі­

посилає

кар, який працює у сільському

нам

різні випробування,

був, і рідкий азот Їrід реактор

які

треба

для

охолодження

хтось із вас читав газету «Іме­

бандою

Ми

перевозили

рози, засіває :землю.

шахтарі,

не

я

не

запускав.

Мабуть,

так

влаштоване,

що

пройти.

через

Можливо,

Хоча

не:vr закону». В одній зі статей

ІІІО радитися з депутатами місь­

після тих траr·ічних для Н<tшого

ро:зповідаАося, як начальник :~rі­

кої і районної рйд, щоб закуму­

народу

подій

лщіІ

лювати

добудувати

заВДЯКИ

ЧеДИJ<Л'.І,

ва~І

ЯК ВИ, ДЯКУЮЧИ ДОСЯГНf'ІІНЯ'.І ІІі·

кошти. створити

і

жите­

Аікаря:vr

--

-

для роботи, а

чецької ся

людей...

я

ихворів. Тс1КИ'\І

чедици_ІІІІ,

.А.ле

АЮДЯ:Ч.

\Іс'ІІІ

І'дсtло­

ВИЖИТІІ.

лtкування.

Повертаю•rись до те:чи життя

фронтовиків, хотілося б по:-rір­

для

органі:зував

банду,

"1нй.\ИТИ» Діденка.

bLJ

я

очолив

щоб

:-1енс· тобто

районний

штсtб

Ющенка. Були напади на ~Іаши­ ну

У декого таке рішення викличе

в

патріоти.

реактором,

як

Приїду

проіжджаючи

ЩО

Буде­

кадри.

«варягів». Лю­

усЬОГО

будову треба завершити.

різні прог­

44

рами. І виконуватимемо їх, опи­

життя

яки­

всіх

Планів багато.

лікуєте.

до

і

отри­

чорнобильського посвідчення у

вдаватися

могутній я

мене немає. Бо вважаю, що під

ВИДНО,

Май­

тримали­

енергії

хочу

скрІзь, де

незви­

згадаю

:~Іужньо

розумію.

чудовий

ми.

ЛИш

по­

хось кардинальних рішень, але

1

як

раючись

rпдпис так дорого коштує? І

-

Ні, наші люди все ж чайні люди.

міськрайонної

оглянули недобудова­

ліклініки.

з якимось пластиком чи ще чи­

мось подібним.

про якогось голову сільської ра­

на

лишилося

"

.

Я

юча людина,

Учора

заводу «Іскра». Так. у зоні. і за­

Про медиqину, Ми

це

НеЙ'\ІОВірнеІ

вам

а як стіно­

як

до окремих садиб.

корпус

-

скажу

і

будується

аваріі

Часто

тиви і продовжують «розводку»

-

поряд­

нашому житті.

я

ний

Людяність.

ті категорії, що завжди поряд у

двори об'єднуються в коопера­

. 1

дітей.

ність, високоморал.ьність

хабарі,

НімеччиНІ

коли

гічно чисте. Його не порівняєш

ся.

валід першої групи, жив<> у Ки­

в

Це

глина. Таке житло тепле, eкo'fl!ll!l'

дан,

кАасти труби. 1\'lовляв, голосуй­

лише

Щось

культурі

вий матеріал використовуєт&.

він людям яки:vюсь хабарником.

те за кого треба. 1\Іинули вибо­

районі,

архітектури. будівничій

у

ці

споруди

подібне

дерев'яний каркас,

Життя

бачив

особливої

ються

ніння «золотому тельцю» швид­

Віктора

Я

Голландії.

наний,

бою

У\tанню.

зустрічав

надзвичайно

ПАО­

розкопки

триповерхові

Наради

проти

-

під

проходять через день, розв'язу­

ко1чанда

це-

Інак­

гектарів

450

Археологічні

ні-

на такий зговір з 'vlораллю, бо єства.

по

Нічого подібного світ не

древні

питання.

мого

щею.

тривають і на моїй батьківщи­

спокуси жиrrя

Жовтяка

культури знає.

ra

ти очі на недоліки. ААе я не йду

84

канави,

Радять

керівника

поряд

1:1

застосуванням

підпилювали

«сошку»

слово

гіркий

ФАПі, і той голова сільгосппід­ приємства,

який

і,

бореться

незважаючи

Першии

Олексій

моїм

Дармограй,

·економічних

заступник

з

J

пог­

заступником є

Іванович

r<.андидат

на

наук;

питань

агропро­

"шслового ко~шлексу

~-- колиш­

кислоти.

ній

голова

КСП

«Войтівське»

рульово­

Олександр Валерійович Фещун.

го управління, щоб сталася ав­

Ще один з моїх заступників, він

заперечення, протест. Бо части­

кувати, як відзначити цьогоріч­

томобільна аварія. ААе сталося

же і керівник апарату, юрист за

ну коштів,

ний

так,

фахом

Юрій

Кушніренко;

заступник з гума­

що планувалися на

будівництво

рів,

квартир

доведеться

під ніж.

це

сьогоднішні

чи

а

добудову

-

отого

наємо

рити

луна­

ють телефонНІ дзвінки. до

пройшов усю війну.

паперами звітності) і їх пустили

Звідси

Раз-по-раз

почи­

населенню

більше. Доведеть­

багато.

порядність,

-

справи

-

вань

людська

наближаються вибори

у;'>ІОВИ

ле~! на селі

частих поїз­

випробування

ніко~rу не буде. І з:vrінювати ці­

корпус

:-.rістом проб­

-

об'єкти

льове при:значення сільськогос­

ля~! ~Ііста та району нор~Іальні

з

нодумці частр tіа:щвають М. Ф. Діден­

Крім професіоналізму, від чАе­

Про сільські У порівнянні

участь у ліквідації аварії

техніки, відряджень за кордон.

порушуючи

Неза­

та на пост Президента України по 93 виборчому округу В. А. Ющенка. Од­

років оформляти

угідь,

Майдані

литовсько-українському

вив, що нова влада ніякої орен­

законодавство.

на

підприємстві «Катею> у Тетієві. Брав

ди землі на

чинне

області

лежності, довіреною особою кандида­

док

глибока

Київської

СРСР,

інтереси громади, бо чітко зая­

49

був коменд~штом. наметового містечка

у КОЛИШНЬО'\ІУ Мініс­

бильській АЕС. З 1989 року М. Ф. Ді­ денко член.Народного руху УІ<раї-

стилю в роботі

на

ни. Лід час Помаранчевої революції

-

машинобудівному

радіопроі'шсловості

спіЛьному

}3олодіє англійською мовою. Тридцять

• • ревопІОqІя 1

«Іскра».

терстві

ний університет ім. Т. Г. Шевченка у 1978 році. Відслужив два роки в армії. Закінчив Вищу економічну школу господарського · управління (м. Київ).

Помаранчева

Боярському

для

ліка­

спрямувати

поліклініки.

Я

на

зараз

ювілей

Перемоги.

Мій

що

міліцію. Хоча їх на другий день

нітарних питань

по

випустили. Їм я все простив. Не

горович Кравець,

років, люди хворІ, і їм

80-85

хочеться якогось затишку і ду­

простив

шевної

уваги

тора:-.!:

Сl'Лення ~r'ясопродукта:чи.

ки

батька.

наприклад,

частина

Очевидно,

медичних

закладш,

разу

не треба, бо фронтовики, яким

що з введення:vr у дію полікліні­

вивчаю.

одного

порозбігалися, а декого я здав у

пробле~ш із забезпеченням на­

питання

бандюки

батько каже, що ніякого параду

люлей.

У

все

~юго тІло

у

лише

трьом

організа­

Засусі,

голові

обласної

держад:--.Ііністрації,

бо

дав

цю

борчого

Юрій Гри­

-

штабу

Іванович

керівник ви­

В.

Ющенка

в

Броварському районі. Ось така команда однодумців дібралася у

Болюче

що знаходяться у житлових бу­

шрамах 1 зшите вашич брспом­

КОМанду,

дер­

цей непростий для нашої краї­

питання. Заходить до ~rене чо­

динках :.tіста. переІде у нове по­

ХІрургом.

рука,

Жад~ШПСТраЦJІ, який став співу­

ни і району час. Будемо життя

.ювік і каже: дайте два гектари

АіКАінічне приміщення. А звіль­

трохи лікарі

фун­

часникоч злочину,

Приватизація зе~rлі ...

:зе~rлі,

бо

я-

ветеран

/\ивлюся документи, ну

-

років.

65

жаАи,

війни.

а ветера­

1\·Іене поперед­

що ~rасштаби спекуляції

землею

-

величезні.

Але

від

нені

ПрИі\ІіЩеННЯ

будинках

В

ЖИТJ\ОВИХ

переобладнаою

у

кції,

і

руть

своє.

Пошкоджена

все..

11

вІдновили

Роки, як

знаєте,

таких

бе­

людей

квартири для лікарів. Гадаю, та­

:зво:зити до '>Ііського культурно­

кі кроки ви підтримаєте.

го центру «Прометей»

:-rіліціі. котрий органі:зував бан­

ду. Тепер цей начальник,

щоб

валідом другої групи. А він же

тую. Однак є й інші ду~rки, що,

молодий чоловік, підполковник

:-ювляв, фронтовики :~южуть на

міліції, батько трьох дітей. Ота­

кований. Як для лікаря, вчителя

ну, хоча багато питань вирішу­

нас

ка влада була!

виділити десять соток землі

ватимемо,

норайонна зустріч потрібна. А

вороття не буде. Нашу команду

вона

пре­

обступають нові турботи і не­

про

наших

легкі :завдання. Бо життя наро­

району

години

них немає,

давати

го

-

щось

-

а як гектарами про­

знаходиться. Бо в то­

зять

міністр

комусь

«ускочив»

у

у

або

пообіцяв, якусь

ІІіl[ПІЮ, і ТаК даАі.

хтось той

-

потрібну

ність

беручи

повністю

відповідаль­

на

себе.

Але

труднощів, відверто кажучи,

-

образитися,

тривати:vrе

зентацією

фронтовиків

цював

про:vшсло­

три--чотири.

виробниц­

таке

в

оборонній

і

керуванн}j

тво~!

вимагало

своєрІдного

така

разо~І

книги

не боюся. Тридцять років пра­ вості,

і

з

Чи

навантаження

ки< Не :знаю.

загаль­

з

витрІвrають фронтови­

народу робити кращим, зсвюж­ ніши:vr. для

Що

було,

тому

ду треба робити кращшr. А в

нас

же яка :захоплююча,

неординарна JсторІя 1 Уявіть ли­ шень

нашІ

\1Jста

Тришльсько1

Бажання

і

сили

у

нас

цього є.

уникнути відповідності, став ін­

:запи­

має

-

команда

1 НсІЧіІЛЬНИІ<.у

певну стратегію розвитку райо­

-

наша

раЙОННО!

шо­

побаченого і почутого я

Взагалі,

-

ГОЛОВІ

* * *

Того дня разом з головним лікарем району лова

1

П. Сокуром го­

райдержадміністраціі

М. Ф. Діденко побував у дитя· чій і

стоматологічній лікарнях,

жіночій консультації, полікліні­ ці.

Микола Федорович ознайо·

мився з роботою уСІх вімілень Центральної районної лІкарні. Галина ПОЛЯКОВА.


27.04

&роварська міська рада Київської обnасті

ПРОЕКТ

Броварська міська рада Київської області

PIWEHHII

PIWEHHII N2 683-33-04

Rpo BHeCeHHR ЗМіН ra ДОпОВНеНЬ ДО Rравиn З ДОrримаННR

від

З метою забезnечення відnочинку грома­

гучноголосих

тів,

nунктом

«Про

44 ст.

місцеве

26 Закону України

самоврядування

в

Україні»,

Броварська міська рада вирішила:

На виконання статті засади

установок,

nроведення

мадського

харчування,

салю­

розважального

та

1. Внесення зміни та доnовнення до nра­

грального бізнесу, які розташовані на nер­

вил з дотримання тиші в місті Бровари", зат­

ших nоверхах вбудованих та nрибудованих

верджених

рішенням

міської

ради

від

9.09.2004 року NQ 524-24-24 «Про затвер­ дження nравил з дотримання тиші в м. Бро­ вари»:

2. 1. Гучний сnів, викрики, користування звуковідтворювальною аnаратурою та інши­ ми джерелами nобутового шуму, створюва­ ти шум nри використанні виробничого об­ інструментів,

будинків,

літніх

щодо дотримання тиші

на

4.

міста,

рії міста. Начальник уnравління економіки

nідnриємницької

РtІ,Л,>ІІН'J,кої

НИХ

СІ!Jі'.ІіІ ( ·Р\Н~ІІ

І

В

Ж'ІІР

часуІ

Відрнд­

ВіК

Червень

мога суб'єктам гос-

2005

Порядку отримання дозволу на

подарІОвання для

устрою та зовнІшнім

розміщення МАФ на території міста

отримання дозвіль-

дизайном міста

Бровари

них документів

tJіЖІ'ІІІ(Н"ІИ

рrпІJовіл.н.

І.

УсР І'оріло і

босІІрИlІ(ІСИ.. Чй<

1З-літній

СтоІ'іІІ

ЛН>­

GомбuрдувшІШІ

хлопчик заrубив Міl­

Книн­

ЖРІІОГО,

7:2-І'О

Але генерал об­

і

конту·

ПідібралИ

l!

арТІІОЛКУ

дивізії. Дали ІІЯЛИ до

генерuл-лей­

вибухйми

ЙОІ'О

бійЦі

стріЛРЦЬКОЇ

нритулок,

своїх лав.

прий­

Особливу

і ТРПЛО ВИЯВИВ ДО <Н:ИрО­

YBili'Y

'І'іЛОJ'О хлончикіl капітан хін

Ог­

коминдир

-

Ано­

ро:шідrрупи

ІОІІИЙ

І ЛИІІJ(:' ВИПСІДКtJІ\0, >~<ІЧРІІИВІlJИ­

lllH'y,

МР'І'у,

oleДCPC'I'jJil

загадково дивиться

ЩО С'І'ИрЧі1ЛіІ і:; :\іІ­ ГІО,ІіТИЛ<І

ІЮ­

С' КшrлшІіl

Сйратов.

відпр<І­

Тут він

:Jус­

;\ "

й т

н ,1 н т

н а

р у ж у r:

n

Jlili\f'Яї'Ь, <ІЛР ;\<ІрМ<І: 'j !'ОЛоВі >КОДНОІ

ЖИВ багато років Н<І бойових кораGлях і

'ij\t)l'i:JДKИ

fjрн·лу:здістІ.

частинйх. Обійшон Gш·ато країн д:,Іерики, Європи, А:зії і Африки. Дослужився до звшшн капітана першого рангу Остuн!Іl десять роюв служби прйцював виклuдачем в Ти­

тоді

в

Сйратоні

відніДіlЛіl

ІІОfШІІ<>ІІИХ.

В

хоокеанському вищому військово-морському

ком<шдІю­

му училищі імені С. О. 1\'li!Kilpoвa. Усього службі на фло­ ТІ шмuв 35 років жип·н.

Миколі! А,<),амович працювіів відповідальним секрета­ рем _обласнш ради ветеранів, член Спілки журналістів Украши. Друкуетьєн в бйгап,ох r·а:зетах і журналах («Охотник», <<!Оний натурuліст», «Пионер», «Рьrболов­ lІІ>ІИ а.~мuнах>), «Л~с и LН~лонек», «J-Io~e ЖИУГН>>).

товаришу

генеріІ­

підшш прояснений поr·­

-

ляд співрозмовник. Више

-

прізвище...

Кап­

лан'! Семен(

Долею

втратили

один

і

-

!vІаТИ

ВІІі:НІаЛіl

ІІИХ свого

-

у У l \)59 році. ІІ<'рl'Gунаю•ш НіІ rюсйді :юступника КО\ІіШДИ­ ра ескадрено~о <'Ііноносця «ВозбуждеІШЬІЙ», мав зустріч

~ Ми_китою Серпспичем Хрущовим, котрий відвідав бо­ иовии корабель.

учасник бойових дій, адже брав

участь у боновому тралюванні морських мін. М. Говорушко веде активний спосіб жи·ггя, свій бuга­

'І'ИЙ життєвий досвід передає молодому поколінню. Андрій БАБИЧ.

* * *

Д.,о БU-річчн Великої Перемогти з благословення місьКОІ влuди поба<rип, світ ще одна книгu М. А. Говорушка «Зтот день МЬІ приближали, кик могли».

ОДНЕ_ З ОПОВІДАНЬ ЦЬОГО ЗБІРНИКА МИ И ПРОПОНУЄМО УВАЗІ ЧИТАЧІВ.

А моя ... Анохін.

-Товаришу капіта-а-н І ..

«УКріlЇ-

:JбІрник оноВІNШІ, про героЇ:Jм радннських ноїнів В<>ликій 13і'І'ІИ:JІІНІІій війні «Кі!~Іушки Hil ладони»

усім тілом 11одавсн Л<!Йтенант І

ІІ'с1далися

їі

3

суноре

сльозами,

жипя

~юлодому

НіЙІІі!

TeHiJH'J'OІJi

... Семен

лей-

І'ОрРМ

ВОЇ

,1\,И­

і

в

сніги

... рано пізнав

жахи

з

1941 році при обороні Кисви. Григорій в Австрії в ll).J4

в

КарусеЛІ. не-

НІІ111

ІН'

ХЛ()ІJІІИІІ<І

ІІіі\LНрИ

~ Л>рС>ИІ\КОІО

В

окупантів.

1/\<!ТІІ(•І 1'1

ТJ>І,(ІХ

l)i;\J,JIIt'

~(]

ІН1КЛИК<ІВ ОССН)ЛИ­

ЩО

ЖИТИ І НОІ'И. А

но

<tepe:J

ку,

коли армаді!

обрушилася

н~

«!Онкерсів» м.

Бахмач

і

його :зйлі:ши•ший ву:юл. ~шби-

ТРХІІікум,

РЛ('КІrра­

кіп•Іив Бакинсt,кий філіал Вій­ р<ІІ\ЇОМС'ХіІІІИЧНОЇ іІКіІ1\l'І>lіЇ lo\1. А Говорона. Післн

(),J/Ktli!IIH

ЛіК<І[JіВ

IIUIH'p·

[j ~ІіСЯЦіВ ВіН ІЮ­

роб<)і\1,

ІІі:lЧйЛl)ІІИКО!\1 Cll<-'ll,iйЛi­ (-'!і<-•рІ·nділІ,tІиці Пін­

JOBiJIJ().I /\І'ІІНІJ-

ІсІХt;\НОІ

-~(JlJ 1 II!<І

:tJI\iii 1 !ИB \J(){'I(t)BCJ,KИИ

t'l!<'f>І'<'TI·I'IIIt\И fJ<lЛIIHI

~'ІЛІ ~ІІИІ~І

ІІІ<.ТИ'І'У'І

:~tJ

TIJY/\ l'r•;·Іl'll il'<ІtlKOIH1Ч

ІІіlІ'ОРОДЖ<'ІІИЙ OPN'IIO/>! Тру­ дового '1tервоІюго Пранори і багаТLМіІ

ми, добувати важливі дині про

ротьбу з ненаниеним ворогом.

ІUЧИ ІІіІ вік, канітан у ві,А,СТtШ­ ці, інвалід війни :2-ї І'РУІІИ

перс,сувитися

ТР­

то

У розвідку юний боєць 'Іас­ ходив з Мйксом Іr·натс>н­ ВИКОНУЮЧИ

роль

ІlОВОДИ­

llbOI'o

контрнсtступу

с:ьких

військ

НіМРЦІJКИХ

3

театру

ЛРfІІІі

ім.

І.

ФріІНКіІ,

сліпим,

і

прики­

воІІИ

ра:ю.ч

ком<ІН;\)НІJJІІJІ\r

ВіІЖЛИВі і\<1111

llfJO

СУІІfJ<J'І'ИВІІІІ·

Свою першу бойову ІJіІІ'оІJО­ ду

В

Чt>НН>І

-

медіlЛJ, «За Відвагу» ЖJ­

лодий

ро:;відвик,

діючи

складі

розвідгрупи,

в

одержав

взяттн

в

полон

полковника

у

І'аднв­

("(]

ІtІї'і1бів

ІІОЛОІІ

і

·~іІХОП­

l't'I\C'IJilЛ(l

1\Іу·.жнісл.

І<J!І(н·t·

-~

()'1'{)-

ГІІІУЛНІ­ t~tІІІІ'J

t->y,\tJ ІН/\ ;ІІtІ 1 і(']]ІJ )[)~1(\ІJІН>Н

У

І І< і

l К,ІІІЛ<ІІІ ll<li'O(IOДЖyt:TI>l ·н Oj)i\l'lll!,\1 t lt •р­

1-1

років

!ЮНОІ Jірки. В фронтопій І'іJ:«'· ті було надруковuно ІІіІрис Б. Островського <<Син полку». Ще одні! не менш важлива

-

14

років його прийнн­ ми пи­

С:іlЛИ :шяву: <tЯкщо :щгиву, вва­

До ЇХНіХ рук ПОТріШИЛа ВіІЖЛИ­ Віl

комуністи(JІІої ГІі'Іртії

ВіlННЯ,

ЗаВДііНИН КОМі!НДу­

ПОЛJОВіlЛИ

Зёl

«ЯЗИКОМ».

(<П'І'UХа)).

При

обороні

Сталінгрі!Дd

в

одному ·з жорстоких Gоїв ('р-

жайте

3Гі!ДУЄ НаШ СІІіВро:JМОВНИК.

І>

історії

ВИІІіlІ\КИ,

J----Ір~\ВіІЖ<І­

продовжус

ІІрі!­

цювати.

У ДРНЬ

ВИ:ШОЛ('ІІШІ

uU-pi'I'J>l

України від rrі\ІL'І\ЬКо-фашист­ сІ,ких

\Iy

:~lІІ'UрбІІИКЇВ

СИНОВі

Hi,

KOAИllllJl,O­

liLJAKy,

фpoi!l'l!BIIKO­

>КИ'І'('Л<'Ві

r;ро!ІіІріВ

1\ИІІОІ',ІІИЛОС>І 77 fНЖіВ ІІу <І НІ< ~ Bli\j>H,·\>Kt'l!ll>l\1/ І)и

;..к J,J\,ІІІИ.\И< >І

11)

~ІН'ІІ'ІІІ,І,К(І

~--іоскві

у

(·Інни 'І<ІСТІІ·

~)''t"Тр!ЛИС>І

~ І'<'Н<'Р<lЛО:'>'І! --

В

JіІІІИ­

ТУНJ CL'\ll'fl<J "'''IKOBH'!il. ·- 11<· СІІізнилисн '! )/ке там, Три

дні

ТОбТО

НР

І'оспов<ІВ

)' llil!IJOJ'O

СІІі:НІИІКЯІ у

генераліІ.

КОЛИШІІІ,Оl'О

KiliiiTiШil. J-[i!KilЗ<lil ІІР турбув<І­

Ідучи в розвідку,

Ml'He комуністом!» Так н був г1рийшпий N' лав

ВИКОНуюЧИ

:'-1Р/\(1ЛЯ;\'ІИ.

С:. І. КіlІlЛіІІІ

Ст<ІлінІ·рад­

tjН'ЛIІ,!\i\ltifHIIt\Л(\

І'tJ(Jlii\OIU

ка.

Gо­

ській битві Се~tен Капл1111 бере участь у [ЮЗІ'fЮМі однm·о

ря. Ігнатr~вко. колишній актор NJВСЯ

с~1ертельну

У ході нідготовки до :-юiyi·­

BO(JOІ'u, йоr·о живу силу і вог­

ли у пиртію.

Се­ Од­ для ро­

:~акінчив

ву вступив у

і

ся це в рййоні Дубового Яру під Сталінгридом у грудні 1942 року. Шість днів розвідники,

шістьох дітей, серед яких мен був ниймолодшим. ним з Піlм'ятних днів став нього день 11 серпня 1941

І_ К<llІЛі:ІІІ

вернувся н рідну частину, :шо­

бувати

}Китомирщині. виховували

( ·

тром<-,ханічний

риторісю, :шйнятою фашистіl­

подія: у

на

l ('\lt'll

НУЛИ Йому ЧоВу, liO<:TilBИMI Hil

до:.~ІюмІло йому відносно віль­

з дивізії СС «Вікінг». Відбуло­

бйтьком

j)ІJ{'\\!ІНІ\>ІТИ

\>\{'

I'YfJUOT<l

в селі

з

\Н>ЛІ>ЛОІ'<>

\ІІС>ІІІ,іІ{

[JІ)\\ІОН.'\>ІН

11{'

110/)illl<!lllli

tннfJ<1НИЛ<І

кій евреИській Мити

Усі шестеро чоловіків у

;\l'.\Jof>iлi:J(If~Ї) ІІрсlІ~ІОВ,lН ВИКОІІ­

І ІрИ

Скурати

(ЮІ\і.

Йосин :щгинув у

сіі\н•И.стні Капланіu вuJовали

ГІО(J<ІІІ<е­

що лежав

ВВіІЖіlЛіІ ЙОГО Jіl­

( )TfJИ:\I<IIIil

війни. Народивсн він у вели­ родині

.,

J1·оріли

ших брати·

t:РрРД

сина.

iJOJJil

<}JИІ~Н

ІІ!('t'ТИІ\Л<Іt:ІІИІ,<t

! \{•][OI(,J

фронтове

вмер3лими

і:;

солдатами

'{і:ІКjJ-ІЧИЛtН'Н

TtJI\.

приносили

l't-·H~pi-lЛil

,1\0

коІпу·~ін

ком,

нант.

1!<1» -

1 І<НТИІІ.И.

його

неві зuсоби.

пожвйніnшв лейте­

llOJH•p-

Прийшов

судилобІ одного

КрИВ<ІUО-ІЮІ'Іlf'ІІІІіЙ

І'ИбЛИ~І.

Ті!К ТОЧНО, ТОВі!рИШУ ГР­

-

нерале!

У ншськовому ниД<шництві вийшла повісп, про житгн курс<1НТІВ ІНИl'І,КlНЮІ:'J УЧИЛИЩі!, il у ІШДаВІІИІ\ТВі

Брав,

ле!

СРрЖаІІТі1

додому.

І'ОСПіТаЛі

звести ріІ3ОМ бли:зьких людей, що

рухо~10

l!Лt"ІИ:\1!1

У Gоих 11ід СгаліІІІїJ<ІІ\ОМ

-

СГllр!ІІОІ'О

HYBC:Я

lсіlіІКо­

року в :ш,ш­

<J.J5

в трнилі війни його дв<І стар­

жила

у

:;арахувавши

ЛР<іІІіЙ l);\t'Жi,

б ра в учасп, "!

лісти'ІІюі Пріщі. Пі<:м1 нійни С"ЧРН

на

1\ОЧКОІО

свій нідро:~діл. N' віlІ стан од­ ни."''! 3 ро:_1відникіu нійськоно·І І'ИfІ("ІїНJ

r•ксІІ<'РИ'І<'ІІІ')'

ІЦО СТ<ІН rІі:І­

сІ~кової

[)cJЧ,J'I Н

г.-m•рал ІІілк<ну<:.

Поноr-.·JсІрhоВ,

ІІіІІІ<' <>І\ІНІ~І і·< l'f'І<рс:•тарів ЦІ' КПРС, <ll<<li\f'\liк. Гtepofi С'оІ(ііl­

ЦJОВіШ ІІіІ залізниці. У IV5:2 р. ~юлодший лейтенант С. Кап­ лан Іtри:швйється в Армію. Службу проходив Hil сйж>е~у півдні А:зіі- у .\І. Кушці. :З,І­

11олку,

,.

рис

р<•­

J.j

·- ЛрКіІДій Г<ІЙІ\іJ[J і Гіо­

фроту і його Gатько

ГРН<' ріІЛ

Розслабтеся, ЛРЙТРfІіІНТРІ

-

І<ів: ІІ,t'

трівся :з матір'ю. Віра Аннірів­

на

говорить:

ІІрИЙН>І'І<> ЛІОІ\l'Й 'j ВіЦі

ні

у

повісти. Від<rувшочи йщ·о НіШ­

стан,

за станом благо-

вич у грулні І

но кліпає, не :.~наючи, що від­ ру жени й

року

ріНІРНО!'О. Вона 1шнес:ла його :1

С'tЧІЯ

убиТИМИ.

--

МІІНІ

l'ВіІ\<>•Чі<ТІ,,

СSІ :щ

C<-'G<'

ВоЛГ'у.

ІІор<ІІІ<:ІІИЙ

i)ocJ~I) УІІ<ІВ oGЛVPIЧ}J:'-1 у вирву.

просить до

BBiiЖiliJ ЇХ

був

pl>·~tpB<ІЛ<It'H

ІJтр.ІТИВІІІИ

ІІ<ІЛІ,-

-

К<ІІІЛ<І!І

rІоUли:~у

К<ІІІЛ<ІІІ.

рІІіІЛОl'Н

ІІІІ

вили

стuвного.

-

<КЛ<І)\іІ\1И.

ІІЦ<-' Gуло <ІІріІІІЖІІ<. ІІr·кл'''

офіцера, що поруч розгубле­

Іtрослу­

Микола ~амович -

Інформаційна доп о-

зовнішньої реклами в місті Бровари та

поля бою.

Бачип,

Спецвідділ контролю

Про затвердження Правил розміщення

Ві!МИ десь зустрічалися! Він

еКОНОМІКИ

НЯ ТИШІ В

Лейтенuнте, але ж ми з

-

Управління

року

м. Бровари

руШИВ в РВіІКуіщію :щ

ривйє офіцери, говорить:

АдuМОLШ'І військову

МІСТі?\ та дотриман-

тір і:І l't•C"Г{JИЧI(tJIO, :з ЯКИМИ ВИ­

Підій­

:'3r·адайте, де ми зустрі'ІалиоІ<

1

Бровари, затверджених р1шс:нням місь

луШ<!ІІОІ'О

тенuнте..

КОГО

'Іакінчин

2005

Л<'Й­

Товаришу

-

НіІ­

іІК<ІДР~ІіЮ

починку громадян

«Товаришу

:<<Ікінчуєтьсm>.

солдат:

високого,

-

звернутися.

Микола

ТІІЙ

Під

ливо підходить.

ЧИ інше ПИТі!ННЯ ВИ­

ДО

Червень

правил з дотримання тиші в мІсті

Секретар ради Л. В. ГОРБАТЮК.

-

осторонь, біля вікна, І'енерала

пояснить, ик те

ріШИТИ,

кваnить її думкою офіцер.

Офіцер о:шрі!сться.

дасть відповідну ІІО­ рuду,

б,

1·енерал! 1>.

будь­

він

громади міста Забезпечення від-

11.<.',

J-JPMilC

комунальної

власності

Про внесення змін та доповнень до

9.09.04 N2 524-24-24

за розробку Управління

року

громади м. Бровари

N'Й, кров ... »

<tСкоріше

'I"(H'il.

теншпР,

пре­

ЯКИЙ чіlс може підій­ ти до нього :~і свої~r ІІйl>оліли~І.

на територіальної

сп,сн

шон

ЖИТ'ГН

у

користування майном територіальної

сі ~ІіІ квиткоч. Повільно рух<І­

Ж!с'ННЯ

тисяч ветеранів. Ко­ із

2005

жів за оренду май-

с. м. возняк.

фронтовиків. 13ін іJктивний учасник зібрань, проведення сшп. А в БровіІрах Ніlлічується двuдцять ЖРН

ходжень від плате-

Відnовідальні

з дотримання тиші в м. Бровари"

з

захищеність населення міста від нега­

:шдії ~!іської ради вРтеранів, що Ію­ спиІ-10 турбуєп,си УМОВИ

підготовки

методики розрахунку плати за

2

Очікувані результати:

У Броварах люди ЛОбре ЗНі!ЮТЬ f<>1ИКО­ лу Ад<Імовичіl Гово­

ПрО

Строк

ПРИЙНЯТТЯ

Червень

"Про затвердження правил

К<НІЛіІІІ стоЇТl· у війсІ.,ковіИ к.:.І­

члеНі!

Ціль його Збільшення над-

кої ради від

Haw Микоnа Адамович

Ng 683-33-D4

Про затвердження типового договору оренди нежитлових приміщень та

до дотримання тиші на територїі міста.

ІLіІІІТ

-

Назва рішення ради

n/n 1

діяльності, установ та організацій міста що­

-

року

2005

ДоповненнІ до ппану дitnьнotri з підrоrовки проекrів peryntropннx акrів на 2005 рік

Міський голова В. О. АНТОНЕНКО.

ОСКВА IV55 рік. і<и­ М ївс~Jкий вок:\іJл __•\РЙТР­

рушка

А. І<ияницю

Міський голова В. О. АНТОНЕНКО.

ДОДАТОК до ріwення міської ради від 14 квітня

тивного вnливу від джерел шуму на терито­

суб'єктів

лови О

2005 рік, ЯКІ будуть розглядатись на

Контроль за виконанням даного рішен­

встановлення норм та nравил nоведінки

-

громадян

nокласти на nершого застуnника міського го­

засщаннях місько1 ради (додається)

голови О. А. Кияницю.

цях, в гуртожитках, житлових будинках, nри­ Механізм регулювання:

редактора ре­

З. Контроль за виконанням даного рішення

Затвердити доnовнення до nлану діяль­

ності з nідготовки nроекТІв регуляторних ак­

ня nокласти на nершого застуnника міського

вули­

будинкових територіях.

на

ве життя» С. Ф. Пристуnку оnублікувати ви­ щезазначені доnовнення на сторінках газети.

nравоnорядку, міська рада вирішила:

тів на

розміщення

дакції Броварської міськрайонно'І газети «Но­

nостійної комісїі з nитань законодавства 'та

про внееенн1 змін та доповнень до правип з дотриманнІ тиші в міеті Іровари, затверджених рішенн1м міеькоі' ради від 9.09.04 Ne 524·24·24 ((про затвердженнІ правип з дотриманнІ тиші в м. Іровари» мадян

nовнення до nлану шляхом сайті в мережі Інтернет; - виконуючому обов'язки

тролю за виконанням рішень міської ради та

АНАПІЗ ВПЛИВУ PErYЛSITOPHOrO АКТА

забезnечення nрав і законних інтересів

тики В. В. Шестиnалу оnрилюднити дані до­

тань регламенту, деnутатської етики та кон­

1.

завідуючому ВІдділом внутрішньої nолі­

-

керую­

оnублікування.

вибухових

Мета регулювання:

та

В десятиденний строк nісля їх затвер­

дження:

25 Закону України «Про місцеве

Ng

-

м. Бровари

2.

у

новки і рекомендацїі nостійної комісїі з nи­

май­

Рішення набирає чинності з дня його

nолітики

самоврядування е Україні», враховуючи вис­

22.00 до 8.00 год.

2. Оnублікувати дане рішення в газетІ «Но­ З.

2.Заборонити:

та

житлових з

-

ве ЖИТТЯ».

n.2.1. викласти в новій редакцї1:

ладнання

nриміщень данчиків

року

2005

Закону України «Про

7

регуляторно·І

госnодарської діяльності»

чись статтею

феєрверків, створювати інший шум на

захищених об'єктах, та роботу закладів гро­

державної

сфері

матеріалів та nіротехнічних засобів, та інших

ючись

квітня

про внесеннR змін до плану діRnьносrі з підrоrовки проекrів perynRropниx акrів на 2005 рік

rиwi в місrі Іровари, заrверджених рішеннRм міської ради від 9.09.04 N~ 524·24·24 «Rpo заrвердженнR правип з доrриманнR rиwi в м. Sровари>> дян міста та дотримання тиші в місті та керу­

14

КПРС

КОЛИ

В

ВІдомі

'ГИСЯ

про

відрнджРннн.

Про­

довжив його. Дісті!В квиток Він працював тоді в впабі ок­ ругу. Цr' були в нас дні споІ·а­

лів ІІІН> війну, бойових нобр<І­ І'И:\Іів

ДВіІ

ІІй(JТіІО було

Микола ГОВОРУШКО.


21.04 квітня 2005 року з 1О. ОО 12.00 за телефоном 5·25-03 буде проводити пря­

29

до

мий телефонний зв'язок з жи-

, телями міста керуючий спра­ вами виконкому Володимир

Павлович ДВОРСЬКИЙ.

. 1

29.04.2005 року з 10.00 до 13.00 за номером 5-41·92

: відбудеться прямий телефон­ : ний зв'язок з н~чальником ·районного

' Миколою tta

4-6

Контактний телефон:

разрядов;

JКЕСІІІІІІЦИКОВ;

10

РАІОЧИХ·ОfНЕУПОРЩИКОВ; для нанесения ан­

MAntiPOB

тикоррозийного

nокрь1тия

и

р

ст

стаж роботи за фахом не менше трьох років, уміння nрацювати на

обо­

5-03-49.

ЛіцензіІ д5 N! 118248, видана ЛВДА управління містобудув анн• та архітектури 8.10.2004 року.

І КВАРТИРА

Вимоги: освіта вища юридична,

рудования и трубоnроводов;

)ДЛЯ ТВОЄЇ РОДИНИ ВЕСНЯНІ УМОВИ

ПРОРАІА·МАСТЕРА по мон-

-

освіти

СКИРТОЮ.

иЗоляцию котла

водов

-

відділу

Миколайовичем

~ 7,2% рі'ІННХ у rpffBHJIX ~ nomopт то код

~до 20 років

Вартість послуги Інтернет 0,00033 rрн. 30 секунАу,

або 2 коnійки зо хвнnину перебування у мережі Інтернет (без урахування ПДВ).

чи попередньої плати за підключення. Сума на оплату цієї послуги

буде відображена у рахунку

Тарифна nоnітика з теnnоnостачання кориrуЕться Кожен з нас знає, що для виготовлення будь-я­

дігріву води згідно з та­ рифами, які затверджені

коІ nродукціі nотрібно nо­ нести nевні втрати, які nотім враховуються в ціні цієї nродукціі. КП «Брова­

рішенням комітету міської

виконавчого Броварської ради від 14.01.2004 року N2 1 та введені в дію з 1 лютого 2004 року. Діючі тарифи: - 85,93 грн. за 1 Гкал

ритеnлоенергомережа•

виробляє сnецифічну nродукцію теплову енергію, яка у вигляді оnалення, гарячої води та пару йде на забезnечен­ ня життєдіяльності насе­ лення та підnриємств міста Бровари. Для всіх нас, як сnо­ живачів, є декілька ос­ новних критеріїв, що визначають доцільність використання тієї чи іншої nослуги. Це зокрема: якість, безnеребійність, вартість. В даному ви­ nадку йдеться саме про вартість, тобто про тари­ фи на послуги для насе­

тепла;

1

5,16

грн. за підігрів

мз води.

Вони забезпечують відшкодування витрат nідприємства ництво

на

на

вироб­

теnлової

енергіі

95 %.

Різниця

в

5%

між розрахунковим тари­

фом фактичної собівар­ тості та діючим тарифом повинна відшкодуватись за рахунок місцевого бюджету, тобто з бюдже­ ту міста Бровари. За рік ця сума складає 800900 тисяч гривень. Ос­ кільки таку суму виділити

лення з теплопостачання.

За що ж нині платять мешканці Броварів? Від­ повідь така: за надані якісні та безперебійні

ni-

послуги з опалення та

2,16 грн. За оnален­

-

ня 1 м' загальної опалю­ ваної площі в опалюваль­ ний nеріод;

з бюджету міста немає можливості, то стоїть пи­ тання про 100-відсоткове відшкодування затрат на виробництво теnлової енергіі через тарифи. Виникає цілком зако­ номірне питання: чи не занадто

дорого

ми

за чисельністю населен­ ня нашим Броварам. Шановні броварчаниІ

Як каже народна муд­ рість, в житті за все пот­ рібно платити. Потрібно платити і за послуги з оnалення та nідігріву во­ ди, які ви отримуєте від КП «Броваритеплоенер­ гомережа•. Ми звертає­

пла­

тимо за послуги з тепло­

nостачання? Тому давай­ те nорівняємо тарифи та їх відшкодування з тими, що діють в інших районах Київської області (див. таблицю). Як видно з на­ ведених в таблиці даних, розрахункові та діючі та­ рифи по м. Бровари в nо­ рівнянні з іншими міста­ ми Київської області є одними з найнижчих. Одночасно хотілось би відмітити, що з 2003 року в Броварах послуга з пі­ дігріву води надається безперебійно цілодо­ бово протягом року. А цим сьогодні може nох­ валитись навіть не кож­ ний обласний центр, тим більше міста. аналоГІЧНІ

мось до вас з

проханням

своєчасно

в

обсязі

та

чання,

за

а

послуrи теплопостачання (аа

1

хто

нового

опалю­

вального періоду років.

підприємства

вартості

з ПДВ ірентаб. 8% на

1 2

птм «броваритепломережа»

з

МПТМ ,,Ірпіньтепломережа"

4 5 6 7 8 9 10

КПТМ нБаришівкатепломережа>>

Славутич УЖКГ

РКП ·Бориспільтепломережа• Узин ВУЖКГ ВРКП .вишгородтепломережа» ПТМ «Вишневетеплокомунен» КП .Б. Церківтепломережа>> КП «Васильківтепломережа•

Примітка:

"

Н О В Е

• -

сезонний тариф,

Ж И Т Т Я

•-

** -

СПJВЗАСНОВНИЮ1:

raзema

колекmuв

ра(юнна

paAu,

ра(юнна

АержаАмінісmраuія

Свідоцтво про д~ржавиу

реєстрацію Кі N 259 иід 10. 12. 1997р. індекс

61285

тупу до мережі Інтернет (сайт

2 - 8 8

жена

www.ko.ukrtelecom.ua),

рента-

бель-

дуванНІІ

ність%

2005-

СКП8Д ІІVKOOППPOMTOPrvtt Ми пропонуємо гіпсокартон, сітку «ра­ бицю», шифер, руберойд, цемент, ДВП, ДСП, фанеру, ваганку пластикову, фарби, цвяхи та інше. ~ У нас вигідно, тому що дешево, а та­ кож тому, що ми здійснюємо безоnлатну доставку по м. Бровари, а по району за мінімальною ціною.

Режим роботи Іхати маршрутом

.

9.30-19.00. N2 5 та N2 327

до "ОлІмnа"

1.01.05

р.

-/+ДО

оnаленнІ!

діюч.

1 м 2 загаль-

тарифу

ної площі

127

тел.:

5-53-96, 5-21-66. nаскаво nросимо Jавітатм АО нас!

10 8 8 0,3 10 5

77,36

о

71 оо 66,88 71,15

8 8

95 84 81 74 89 85 85 77 76 93

о

е

ДЛ !І

1 08 1,18 1, 15+0,41 .. 1,15 1,20 1,21+0,37** 0,90 1,76 1, 15+0,24 .. 0,85

-4,73 -14,38 -19,88 -30,74 -12,08 -13,54 -13,84 -21,00 -21,57 -6,17

1J),

- фото на документи;

-

художній портрет; випускні альбоми;

-

реставрація фотографій.

-фотозйомка весілля; весільний фоторепортаж;

вул. Грушевського,

·

Тел.:

15

ААРЕСА:

8

07400,

nрu.:Юм оголошень

4-04-81; 4-23-26; e-mail: newlife@realtel.net.ua і

масової poбomu

23 12 1998

року.

видане уnрав­

лення м Бровари на ім'я РЯБКА Олексія Федоровича, вважати не­ дійсним. ІІІ Втрачене nосвідчення учасни­ ка бойових дій, серія АА N2 297815 від 15 жовтня 1996 ро­ ку, видане Броварським міським військовим комісаріатом на ім'я ІВАНЬКА Олександра Івановича, вважати недійсним. ІІІ Втрачене посвідчення учасни­ ка бойових дій, серія АА N2 266792 від 28.02.1997 року, видане Мінським райвійськкома­ том на ім'я ДЕРГУНОВА Геннадія Карnовича, вважати недійсним. Адміністрація.

профком,

МІЛІНІЙ з nриводу nередчас­ ної смерті ЇІ чоловіка.

2.

ВіААілu: сільського госnомрства 4-02-92; nромuсловосmі і лuсmів

І Втрачене nосвІДчення ветера­ на праці, серія АА N2 479645 від

nедколектив школи N2 5 вис­ ловлює щире сnівчуття ко­ лишній вчительці математики Любові Олександрівні ТО·

Кuівська обл., м. Броварu, бульв. Незалежності,

numaнь,

Звертатися за тел.:

8 (050) 465-36-05.

(nІдwіЗд З)

5·80·02.

Puaкmop: 4-03-76. Засmупнuк puaкmopa: 4-21-34.

соuіальнuх

Місцезнаходження Броварський район, смт. Калинівка.

ЛІнням соцІального захисту насе­

Адреса. м. Бровари, вул. Кутузова,

населеннІ!

85,93 74,39 82,60 86,70 96 82 75 96

Ne 1.

ОПТОВОРОЗДРІОНИЙ маrазин­

тариф за

%

розділ •Відкри­

Адміністрація Центру електрозв"язку

з енергозбуту

відшко-

- 8 8 -

тий доступ до Інтернет•, сторінка •Активізація послуги».

двоставковий тариф.

Броварських міської ma районної раА, раІіонної Аержавної аАмінісmраuії. редакuїі raзemu, Броварські міська і

Затверд· Діючий тариф

відсутні.

_

В браузері набрати адресу сторінки з умовами надання відкритого дос­

заступник директора

01.01.05

90,66 88,77 102,34 117,44 108,90 89,50 91,20 92,00 88,45 83,32

римання послуги Інтернет, набрати номер відкритого доступу

Діючий

тариф фак-

nfп

Password (nароль)- не вводиться.

безпечення (wеЬ-броузер) для от-"'11••••••••••••••. .

Григорій ПЕТРУСЬ,

rкал) для населення станом на

тичної собі-

Назва

ком-

має

2006

Розрахунков.

N2

налаштувати

п ютер, модем та програмне за- Додаткові послуrи

теплопоста­

тим,

ТАРИФИ ТА ВІДСОТОК VX ВІДWКОДУВАННІІ на

ДЯН ОТРИМАНИН ПОСПVrИ Logїn (вхід) _ будь-який6 ~~~~~~:

н.еобхщно

нара­

борги, погасити їх. Своєчасне надходження грошових коштів дозво­ лить нам надати в усі ва­ ші оселі якісні nослуги з підігріву води в міжоnа­ лювальний період, а та­ кож якісно провести ре­ монтні та профілактичні роботи для своєчасного nочатку

Номер доступу 2-99-99, номер технічної підтримки -

окремим рядком.

nовному

сплачувати

хування

за послуги зв'язку і виділена

бухгалтерія,

• Редакція не завжди поділяє позицію авторів. • За mочнісmь еикладенuх фактів відпоеідає автор. • J\исmування з читача.чи • ка сторінках zазети. • За з.чісm рекJІа.чu відповідальність несе рекла.чодавець.І . (~~р~~~.

Арук oфcemнuu. Обсяг 1 Арукованuu аркуш.

ВіААруковано в ЗАТ "Броварська Арукарня" управління у сnравах

ma

npecu

інформаuії Кuївської

облАержаАмінісmраuії.

Зам. Тираж

1343 1870

прим.

#33 2005  
#33 2005  
Advertisement